ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi."

Transkript

1 Esas Sayısı: 1985/11 Karar Sayısı: 1986/29 Karar Günü : ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi. ĠPTAL DAVASININ KONUSU : günlü, Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan günlü, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu nun 8., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 44., 46., 47., 48. maddeleri ile Geçici 5. ve 7. maddelerinin Anayasanın kimi maddelerine aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmesi istemidir. I- ĠPTAL ĠSTEMĠNĠN GEREKÇESĠ : Ġptal isteminin dava dilekçesinde açıklanan gerekçeleri aynen Ģöyledir : 1- Ġptali istenen Yasanın Altıncı Bölüm baģlığı altında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile Ġlgili Hükümler alt baģlığı ile bir düzenleme yapılmıģ ve 46, 47, 48 no lu maddeler ile 7. bölümde yer alan Geçici Madde 7 hükmü ile 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu ile ilgili hükümler sevk edilmiģ ve kabul edilmiģtir. Bu hükümler Ġmar Kanunu Tasarısı olarak Hükümetçe sevk edilen tasarıda yer almamakta olup, tasarının komisyonda görüģülmesi sırasında eklenmiģtir. Anayasanın Kanunların Teklif Edilmesi ve GörüĢülmesi baģlıklı 88. maddesinin ikinci bendinde; Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM de görüģülmesi usul ve esasları içtüzükle belirlenir hükmü yer almaktadır. Gerçekten kanun teklif ve tasarılarının görüģülmesi Ġçtüzüğe uygunluk içinde yapılmalıdır. Bu Anayasal bir emirdir. Eğer görüģme, Ġçtüzüğe uygun değilse, Ġçtüzüğe uygunluğu emreden 88. maddesi hükmüne de aykırılık var demektir. Anayasamız 148/2. maddesinin 2. bendinin ilk fıkrasında; kanunların Ģekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususu ile sınırlıdır demekte ise de ve böylece ilk bakıģta bu hükmün karģısında usul konusunun iptalini istediğimiz Yasanın son oylamasmdaki oy sayısının Anayasanın bu konuda öngördüğü nisabı sağlayacak sayıda olup olmadığının araģtırılmasından ibaret bulunduğu anlaģılabilirse de; hukukun temel ilkelerinden birisinin de, Yasa (ve doğal olarak Anayasa) hükümlerinin sözü ile ruhunun gayesinin de yorumlama yapılırken gözönünde bulundurulması, değerlendirilmesi ve uygulanması gerektiği olduğu da kuģkusuzdur. Bu nedenle Anayasanın 148 ve 88. maddelerini lafzın yanısıra ruhu ve amacı açısından da bir yorumlamaya tabi tutmak kaçınılmaz olmaktadır. Anayasaları yasalardan ayıran nitelikleri onların ana yapıyı ve genel felsefeyi detaya inmeden, bir çerçeve, bir çatı halinde düzenlemeleridir. Bu nedenle Anayasaların çizdiği çerçeveye içerik kazandırmak, somutlaģtırmak ancak onun yorumlanması suretiyle olanaklıdır.

2 Henüz yürürlüğe girmiģ bulunan Anayasamızı belli yönlerden somutlaģtırmak Anayasa Mahkememize düģen bir görevdir. Anayasa Mahkememiz doğaldır ki, demokrasinin ve Hukuk Devleti ilkesinin özü ve toplumsal yararlar doğrultusunda yapacağı yorumlar ve ortaya koyacağı ilkesel kararlarla Anayasamızın hükümlerine içerik kazandıracaktır. Konuya bu değerlendirmeler açısından yaklaģtığımızda yasaların Ģekil bakımından denetlenmesinin son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı hususunda yalnızca bir rakamsal değere bağlanmasının mümkün olmadığını kabul etmek zorundayız. En azından son oylamadaki oluģuma doğrudan etken olan usu! ve esası da dikkate almamak mümkün değildir. Anayasamızın 148. maddesinin gerekçe bölümünün beģinci paragrafında; son oylama genel kurul tarafından yapılır. Daha önce vücut bulan Ģekil bozukluklarını genel kurulun bildiği veya bilmesi gerektiği varsayılır denmektedir. Bu husus milletvekillerinin iradesinin oluģumunda etken olmayan usul konularına iliģkindir. Örneğin çalıģmalarının saat 1900 da son bulması gerekirken saat 1905 de son bulması ve bu fazla süre içinde yasanın oylanması milletvekili iradesinin oluģumuna değiģik bir anlatımla oylama sonucuna etkide bulunmayacak bir usulî husustur. Oysa; TBMM Ġçtüzüğünün 36. maddesinde; Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen veya değiģtirerek kabul veya ret edebilirler... Ancak komisyonlar 99. maddedeki özel durum dıģında kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dıģında kalan iģlerle uğraģamazlar... hükmüne rağmen, Hükümetçe sevk edilen tasarıda bulunmamasına rağmen, üstelik bir baģka kanunu değiģtirici (ya da Ġçtüzükteki tabiri ile kanun teklifi) bir davranıģ ortaya koyarsa, bu Ġçtüzüğe, dolayısıyla Anayasanın 88. maddesine de aykırı düģer. Kaldı ki, bu davranıģ bir usul meselesi dıģında esas teģkil eden bir aykırılık mahiyetini de kazanır. Komisyon önüne gelen tasarıda yer alan hükümleri aynen veya değiģtirerek kabul veya ret edebilir. Ancak, tasarıda yer almayan yepyeni bir düzenlemeyi yapamaz. Hatta Ġçtüzük 36. maddesinin son fıkrasında;.. kanun tasarı ve tekliflerini bölerek ayrı ayrı metinler halinde genel kurula sunamazlar demektedir. Bunu kabul etmeyen Ġçtüzüğün bir baģka kanun tasarısı veya teklifi görüģülürken, bir baģka özel kanun hükmünün, görüģülen kanun tasarısı veya teklifine ek olarak ele alınmasını kabul etmek mümkün değildir. Aksinin kabulü; Ġçtüzük hükümlerinin herhangi bir kanun teklif veya tasarısı görüģülürken ele alınıp zımnen ilgasının kabulü anlamına gelir. Elbette Ġçtüzüklerde değiģtirilebilir. Ancak böyle bir değiģtirmenin nasıl ve hangi surette yapılacağı bellidir. Bununla ilgili prosedüre uyulmadan, gündemde bulunan herhangi bir tasarı veya teklif görüģülürken zımnen de olsa, ortaya konursa, bunu kabul etmek hukuka aykırılığa prim vermek olur. Demokrasilerde çoğunluk herģey değildir. Çoğunluğun da dikkate alması gereken, hukukî ve maddî hususlar vardır. Çoğunluğun iradesi, ancak Anayasaya (bu yolda genel hukuk kurallarına) ve Ġçtüzüğe uygun ise kabule Ģayandır.

3 Bu nedenlerle; Yasanın 6 ncı bölümünde yer alan Boğaziçi Kanunu ile Ġlgili Hükümler baģlığı altındaki 46, 47, 48 ve 7 nci bölümde yer alan geçici 7 nci maddesinin Anayasanın 88. maddesi hükmüne ve yine Anayasanın 2. maddesinde yer alan Hukuk Devleti ilkesine aykırılığı açıktır. Bu nedenle iptali gerekir. 2- Yasanın 8 inci maddesi Anayasamızın 56 ve 57 nci maddelerine aykırıdır. Anayasamızın 56 ncı maddesi : Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir Yine Anayasamızın 57 nci maddesi ise; Devlet Ģehirleri özelliklerini ve çevre Ģartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karģılayacak tedbirleri alır demektedir. 56 ncı maddenin gerekçe bölümünde belirtildiği üzere; Eskiden hissedilmeyen fakat son yıllarda hissedilen çevre kirlenmesi Ģimdi dengeli ve sağlıklı çevre bilincini yaratmıģtır. Çevre korunmasının bu önemli ve son yıllarda kazandığı boyutlar, ferde devlete karģı dengeli ve sağlıklı çevrede yaģama yolunda bir sosyal hak tanınmasını zorunlu kılmaktadır Bu nedenlerle devlet yurt veya bölge genelinde düzenlemeler ve planlamalar yapmakla ve konuda gerekli denetimle yükümlü kılınmıģtır. 56 ncı maddenin metninden anlaģıldığı üzere devlet bu iģlevini bizzat yapmakla mükellef tutulmuģtur. Devlet bu görevini yerine getirmek veya getirmemek konusunda kendi ihtiyarına göre hareket etmek hakkına sahip değildir. 57 nci maddenin gerekçesinde de; ġehirlerin ve yapıların tabiatın içinde bir yara gibi yer almaması için genel bir çerçeve içinde düģünülmeleri de madde de devlete ödev olarak verilmiģtir denmektedir. 8 inci maddenin (a) fıkrası Bölge planlarını gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama TeĢkilâtı yapar veya yaptırır demek suretiyle konuyu devletin ihtiyarına bırakmıģtır. Bu fıkra Anayasamızın 56 ve 57 nci maddelerine aykırı bulunmaktadır. a) Anayasamızın konut hakkı baģlığını taģıyan 57 nci maddesi : Devlet Ģehirlerin özelliklerini ve çevre Ģartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karģılayacak tedbirleri alır demektedir. Oysa ki 8 inci maddenin (b) fıkrasının birinci ve ikinci paragraflarında : Nazım imar planı ve uygulama imar planlarını belediye sınırları içerisinde belediyelere, belediye sınırları dıģındaki bölgelerde ise valiliklere vermiģtir. Ġtirazlar, belediye meclislerine veya valiliklere yapılacak ve belediye meclisleri ile valiliklerin verdikleri karar kesin olacaktır. Bu haliyle yapılan planlar devletin bilgisi ve denetimi dıģında kesinleģecek, devletin Ģehirleri özelliklerini ve çevre Ģartlarını gözeten bir planlama yapması olanağı kalmayacaktır. Ayrıca bağımsız, kendine özgü tedbirler ve planlamalar birbirlerine bitiģtirildiğinde bir bütün meydana getiremeyeceklerdir. 8 inci maddenin (b] fıkrası hükümleri bu açılardan Anayasamızın 57 nci maddesine aykırı bulunmaktadır. 2- Anayasamızın yargı yolu baģlığını taģıyan 125 inci maddesi; Ġdarenin her türlü eylem ve iģlemlerine karģı yargı yolu açıktır demektedir. Yasanın 8 inci maddesinin (b) fıkrası yapılan planlamalarda itiraz mercilerin! belediye sınırları içerisindeki planlamalarda belediye meclisi, belediye sınırları dıģındaki planlamalarda valilik

4 olarak belirlemiģtir. Ġtiraz üzerine verilecek belediye meclisi veya valilik kararlarının ise kesin karar olacağı açıkça belirtilmiģtir. Ġtiraz mercilerinin yalnızca belediye meclisleri ve valilikler olması kararların da kesin kararlar olması vatandaģa yargı yolunu kapayan hükümlerdir. Bu nedenle 8 inci maddenin (b) fıkrası Anayasamızın 125 inci maddesine aykırıdır. 3-Anayasamızın 128 ve 129 uncu maddeleri kamu hizmeti görevleri ile ilgili düzenlemeler yapmaktadır. Madde 128- Devletin, kamu iktisadî teģebbüsleri ve diğer kamu tüzelkiģilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük iģleri kanunla düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin yetiģtirilme usul ve esasları kanunla düzenlenir demektedir. Madde 129 ise memur ve diğer kamu görevlileri ile ilgili diğer konuları düzenlemiģtir. Yapı izni verme bir kamu görevidir. Polis örgütünün özellikle tabanca izni, pasaport gibi görevleri nasıl özel dedektif bürolarına bırakılamazsa, kolluk görevi niteliğindeki yapı denetiminin özünü oluģturan yapı ve kullanma izinlerini verme yetkileri de özel kiģilere bırakılamaz. Hele bu kiģilerin devlet memuru sayılacağı yolundaki yasa ilkesi yönetim hukukunda benzeri görülmemiģ bir durum yaratmaktadır. Bir kiģinin devlet memuru sayılabilmesi için herhangi bir kamu kuruluģunda belli bir kadroyu doldurması, ücretini ve benzeri hakları devletten ya da belediyeden alması zorunludur. Her türlü çıkar iliģkilerine açık bulunan imar konusundaki rüģvet, görevi kötüye kullanma olayları herkesçe bilinirken böyle bir düzenleme sübjektif niyetlerin gerçekleģmesi amacına yönelik bir durum ifade etmektedir. Bu nedenle Yasanın 21., 22., 24., 25. maddeleri Anayasamızda anılan hükümlere aykırı bulunmaktadır. Ġptalini talep etmekteyiz. 4- Yasanın bir bodrum ile iki katı aģmayan, toplam inģaat alanı 1000 m 2 ye kadar olan yapılar için yapı izni almak koģulunu kaldıran Yasanın 27 nci maddesi Anayasamızın 56. ve 57. maddelerine aykırıdır. Zira, bu madde ile yapıların büyük çoğunluğu izin ve denetim dıģında bırakılmaktadır. Ruhsatsız yapılaģma sağlıksız bir yaģama çevresi yaratır. Yasanın 27 nci maddesinin de iptalini talep etmekteyiz. 5- Yasanın 44 üncü maddesi de Anayasamızın Yasama yetkisi baģlıklı 7 nci maddesine aykırı bulunmaktadır. Anayasamızın 7 nci maddesi; Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu yetki devredilemez demektedir. Yasanın 44 üncü maddesinde ancak yasa ile düzenlenmesi mümkün olan konuların düzenlenmesi Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklere bırakılmıģtır. Bu durum yasama yetkisinin devri mahiyetindedir. Bu nedenle Yasanın 44 üncü maddesinin de iptalini talep etmekteyiz. 6-Yasanın 26 nci maddesi de Anayasamızın 10, 56, 128. ve 129 uncu maddelerine aykırı bulunmaktadır. Zira bu maddenin birinci fıkrası kamu kurum ve kuruluģlarınca

5 yapılacak veya yaptırılacak yapı projelerinin kurumlarınca tasdik edilmek ve avan projeye göre ruhsat verilmesi hükmünü getirmiģ, son fıkra ise yeminli bürolara ruhsat verme yetkisini tanımıģtır. Bu nedenle bu hükümler eģitlik ilkesine ve yukarıda arzettiğimiz diğer anayasal ilkelere aykırı bulunmaktadır. Bu nedenle 26 nci maddenin iptalini talep etmekteyiz. 7- Yasanın Geçici 5 inci maddesi Anayasamızın 63 üncü maddesine aykırıdır. Yasanın Geçici 5 inci maddesi belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dıģında bulunan gedik ve zeminler tamamen yıkılıp yok olarak varlıklarını kaybedip kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerince tasfiye olunurlar demektedir. Bu hüküm Anayasamızın tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına iliģkin 63 üncü maddesine aykırıdır. Zira tasfiye edilecek varlıkların tarih, kültür ve tabiat değerlerinin dikkate alınması bu maddede öngörülmemiģtir. Bu nedenle Geçici 5 inci maddenin de iptalini talep etmekteyiz. 8- Gerekçemizin bir numaralı bölümünde yer alan ve Yasanın Boğaziçi Yasasının hükümlerini değiģtiren düzenlemelerini içeren 46, 47, 48 ve Geçici 5 ve 7 nci maddeleri Anayasamızın 43 ve Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması baģlıklı 63 üncü maddesine aykırıdır. Bu maddelerle Boğaziçi Yasası büyük ölçüde ortadan kaldırılmakta ve delinmektedir. Boğaziçi Yasası millidir. Kamu yararını önde tutan bu Yasa üç yanı denizlerle çevrili ve büyük tarihi mirasa sahip ülkemizde doğal güzelliği ve tarihi mirası korumaya gayret gösteren bir Yasadır. Yeni yapılan düzenleme ile kamu yararı kiģi yararına gözardı edilmekte olup Ġstanbul Boğazının doğal yapısı bozulacaktır. Bu nedenle iptali gerekir. Nihayet yukarıdan beri iptalini istediğimiz hükümler gün ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun temel yapısını ve karakteristiğini belirleyen hükümlerdir. Bu maddelerdeki Anayasaya aykırılık Yasanın tümüne saridir. Ayrıca bunların iptalleri halinde Yasa tatbik kabiliyetini yitirecektir. Bu nedenle Yasanın tüm hükümlerinin iptalini talep etmekteyiz. SONUÇ VE ĠSTEM : 9 Mayıs 1985 günlü ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan gün ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu nun 8., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 44., 46., 47., 48. ve Geçici 5 ve 7 nci maddeleri ve esasen bu maddeler Ġmar Kanunu nun temel yapısını ve karakteristiğini belirlediklerinden bu maddelerin iptali halinde Yasanın tatbik kabiliyetini yitireceği hususu gözönünde bulundurularak bahse konu Yasanın tüm hükümlerinin Anayasamızın 2., 7., 10., 56., 57., 88., 125., 128., 129., 148., 43. ve 63 üncü maddeleriyle hukukun ana ilkelerine aykırı bulunması ve re sen nazara alınacak nedenlerle iptaline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. II- YASA METĠNLERĠ : A- Ġptali istenen yasa kuralları : günlü, 3194 sayılı Kanunun 8., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 44., 46., 47., 48. maddeleri ve Geçici 5. ve 7. maddeleri Ģöyledir :

6 Madde 8- Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aģağıda belirtilen esaslara uyulur. a) Bölge planları; sosyo-ekonomik geliģme eğilimlerini, yerleģmelerin geliģme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama TeĢkilâtı yapar veya yaptırır. b) Ġmar planları; Nâzım Ġmar Planı ve Uygulama Ġmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye baģkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye baģkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeģ gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Belediye ve mücavir alan dıģında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Ġtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planlan onbeģ gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. OnaylanmıĢ planlarda yapılacak değiģiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. KesinleĢen imar planlarının bir kopyası Bakanlığa gönderilir. Ġmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye BaĢkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karģılığında isteyenlere verir Madde 21- Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dıģında belediye veya valiliklerden veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarından yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmıģ yapılarda herhangi bir değiģiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değiģmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. Ancak; derz, iç ve dıģ sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döģeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taģıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir. Belediyeler veya valilikler mahallin veya çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dıģ cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmıģ olan yapılar da bu hükme tabidir

7 Madde 22- Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece; tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimarî proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarınca ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlıģ bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlıģ olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeģ gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlıģları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlıģlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeģ gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir Madde 24- Bu Kanunun dördüncü bölümünde öngörülen yapı ruhsatiyesi ile ilgili görevler, gerektiğinde Bakanlıkça belirlenecek belediyelerde ve illerde, belediye ve valiliklerin yanısıra yürütmek üzere kurulacak yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına verilir. Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları en az oniki yıllık fiili meslek tecrübesi olan inģaat mühendisi ve mimarlar tarafından kurulabilir. Nüfus ve iģ yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçelerde birden çok yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosu kurulması Bakanlığın müsaadesine bağlıdır. Bir ilçede, iģ azlığı sebebiyle yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosu kurulamadığı veya kurulmuģ büro kapandığı takdirde, çevre ilçelerden bir yetkili büro, Bakanlıkça görevlendirilebilir. Yeminli serbest, mimarlık ve mühendislik bürolarına inģaatın durdurulması veya yıktırılması görevleri verilemez. Bu bürolar ve görevlileri imar planı ve proje hazırlayamazlar. Fennî sorumluluk üstlenemezler, müģavirlik ve müteahhitlik yapamazlar. Bu Kanunda yetki ve görev verilen yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları elemanları, bu görevlerini ifa ederken Devlet memuru sayılırlar. ĠĢledikleri suçlar dolayısıyla Devlet memuru gibi cezalandırılırlar. Ayrıca bu suçları iģleyen büro sahibinin ise büroları kapatılır; bir daha büro açamazlar. Suçu iģleyen büroda çalıģan görevliler ise; bunlar bu çeģit bürolarda bir daha görev alamazlar. Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının görev sürelerinin tespiti ve denetimi Bakanlığa aittir Madde 25- Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları 4 sınıfa ayrılır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin mütalaası alınarak Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca, dördüncü sınıf yeminli serbest mimarlık ve mühendislik büroları Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığınca resen sınıflandırılır.

8 Bu sınıflandırmada, her büronun yetki çevresi içindeki nüfus yoğunluğu ile iģin teknik niteliği esas tutulur. Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı her iki yılda bir büroların durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı sınıflandırmayı Resmî Gazete ile ilan eder. Yeni sınıflandırma ilan oluncaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır Madde 26- Kamu kurum ve kuruluģlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiģ olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluģlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından gizlilik arzeden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inģaat derinliği ve toplam inģaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirildiği takdirde, 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir. Her türlü sanayi kuruluģuna; varsa bölge planı ve imar planına göre, planı olmayan yerlerde ise, valilikçe verilen ön izinden sonra avan projesine göre belgeleri incelenerek belediye, valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarınca ruhsat verilir Madde 27- Ġmar planına göre toplam inģaat alanı, bodrum kat hariç 1000 metrekare, saçak yüksekliği 650 metre ve bir bodrum ile iki katı aģmayan binalarda; belediye veya valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarından ruhsat alınması mecburiyeti yoktur. Yapı sahibi inģaata baģladığını ilgili daireye bir dilekçe ile bildirir. Bu dilekçede proje ve eklerine uygun bina yapılacağını ve fennî mesuliyetin tekeffül edilmiģ olduğunu belirtmek ve harç ile vergileri yatırmıģ bulunduğunu gösterir belgeleri aynı dilekçeye eklemek zorundadır. Ayrıca dilekçeye inģaatı yapılacak binanın projesini ekler, belediye kendisine müracaat edildiğine dair bir belge verir. Ruhsata tabi olmama yapı sahibini ve fennî mesulünü imar planına ve mevzuata aykırı yapı yapma mesuliyetinden ve mükellefiyetinden kurtarmaz. Yapı, mevzuata ve plana aykırı yapıldığı takdirde belediye veya valiliklerce o andaki inģaat durumu tespit edilir ve derhal mühürlenerek durdurulur. Durdurma yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile yapı sahibine tebliğ edilmiģ sayılır. Bu tarihten itibaren yapı sahibi yapıyı onbeģ gün içinde mevzuata uygun hale getirmek zorundadır. Mevzuata uygun hale getirilmediği veya mühürlenmiģ inģaata devam edildiği takdirde belediye encümeni veya belediye sınırları dıģında il idare kurulu kararı ile yapının mevzuata aykırı kısımları derhal yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. Belediye ve mücavir alanlar dıģında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleģik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inģaat ve iskân ruhsatı aranmaz. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir

9 Madde 44- I- a) Enerji, sulama, tabiî kaynaklar, ulaģtırma ve benzeri hizmetlerle ilgili tesisler ve müģtemilatından hangileri için ruhsat alınmayacağı, b) Ġmar planlarında okul, cami, sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesisler ile kamu kuruluģlarının yapıları için ayrılacak yerler ve bu konu ile ilgili diğer hususlar, c)arazi ve arsa düzenlemesinin uygulanma Ģekil ve Ģartları, d)ruhsata tabi olmayan yapılarda uyulacak esaslar, e)müteahhit sicillerinin Ģekil ve Ģartları, f) Ġmar planı yapımı ve değiģiklikleriyle ilgili kriterlerin tespiti ve imarla ilgili diğer hususlar, g) Ġmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların asgarî cephe geniģlikleri ve büyüklükleri, h) Yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarının teģkili, bu bürolarda çalıģacak personelin nitelikleri, hizmet karģılığı ücret tarifesi, çalıģma esasları ve diğer hususlar, i) YerleĢme alanları ile ilgili genel esaslar, j) Halihazır harita alımı ve imar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluģların ehliyet durumlarının yeniden düzenlenmesine ait esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. II- 38 inci maddede sayılan sorumluların dıģında kalan fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlık ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelikte yetki sınırları dahilinde tespit edilir. III- Otopark ayrılması gereken bina ve tesisler ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılarak yönetmelikte tespit edilir. Otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğu, otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer Ģartları ile bu ihtiyacın nasıl tespit olunup giderileceği ise, bu yönetmelikte belirtilir Madde 46- Bu Kanunla 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 6 ncı maddesine göre kurulan organlar kaldırılmıģtır. Bu kuruluģların görev ve sorumlulukları aģağıda belirtilen çerçeve dahilinde Ġstanbul Büyük ġehir ve ilgili Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarınca yürütülür. ġöyle ki : 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 2 nci maddesinde belirlenen ve onay tarihli plana göre Boğaziçi alanında gösterilen Boğaziçi Sahil ġeridi ve öngörünüm bölgelerindeki uygulamalar Ġstanbul Büyük ġehir Belediye BaĢkanlığınca, geri görünüm ve etkilenme bölgelerindeki uygulamalar da ilgili Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarınca yapılır

10 Madde sayılı Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesinin f ve g fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. f) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu göz-önüne alınmak kaydı ile plan değiģikliği yapılabilir. g) Boğaziçi öngörünüm bölgesinde parsel büyüklüğü 5000 m 2 den az olmamak, ifraz iģlemleri yapılmamak ve T.A.K.S. (Taban Alanı Kat Sayısı) azami % 6 ve 2 katı (H = 650 m. irtifaı) geçmemek Ģartı ile konut inģaatı yapılabilir. Blok adedi serbesttir. Orman, koru, ağaçlandırma ve yeģil alanlar da yukarıdaki esasa tabidir. Yalnız bu alanların tabiî vasıflarının korunmalarına özen gösterilir. Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun Ġmar Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu iģlemler yalnızca Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesince avan ve tatbikat projelerine göre yapılır Madde sayılı Boğaziçi Kanununun 10 uncu maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Madde 10- Geri görünüm bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami % 15 ve 4 katı (H = 1250 m. irtifaı), Etkilenme bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 1550 m. irtifaı) geçmemek Ģartı ile konut yapılabilir. Daha önce belediyeye bilâbedel terk edilmiģ veya edilecek olan alanlar bu hesaba dahil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır den sonra alınmıģ Yüksek Anıtlar Kurulunun kararları ile onay tarihli planda kazanılmıģ haklar saklıdır. Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun Ġmar Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu iģlemler yalnızca ilgili Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarınca avan ve tatbikat projelerine göre verilir. Gerekli görüldüğü takdirde Boğaziçi Alanı için yapılan planların revize edilmesi Geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde 3030 sayılı Kanuna göre, sahil Ģeridi ve öngörünüm bölgelerinde Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesince hazırlanarak Belediye Meclisinin kararı ve Belediye BaĢkanının onayından sonra Boğaziçi Ġmar Yüksek Koordinasyon Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Ġlgili kamu kurum ve kuruluģları ile meslek kuruluģları, Büyük ġehir Belediye BaĢkanlığında bir ay süre ile ilan edilen Sahil ġeridi ve öngörünüm bölgeleri ile ilgili planlara itiraz edebilir. Ancak, itirazlar yürürlüğü durdurmaz. Belediye BaĢkanlığını planı itirazları ile inceler ve görüģünü de ekleyerek Belediye Meclisine sunar. Belediye Meclisi durumu bir ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyük ġehir Belediye BaĢkanının ve Boğaziçi Ġmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı ile kesinleģir. Plan değiģiklikleri de aynı usule göre yapılır. Ġmar Yüksek Koordinasyon Kurulu : BaĢbakan veya görevlendireceği BaĢbakan Yardımcısı veya bir devlet bakanı baģkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve Ġskân,

11 Kültür ve Turizm, UlaĢtırma, Tarım Orman ve KöyiĢleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından oluģur. Kurulun sekreterya görevini Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı yürütür. Boğaziçi Ġmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli ve gelirleri de Ġstanbul Büyük ġehir Belediye BaĢkanlığına aktarılır Geçici Madde 5- Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dıģında bulunan gedik ve zeminler (örfü belde - paftos) tamamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar. Tasfiyeye tabi tutulan taģınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiģtir. Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taģınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5 idir. Bu Ģekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince gedik sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı sahibi adına emaneten millî bir bankaya yatırılır. Müracaat edilmediği takdirde zemin sahibi lehine kanunî ipotek tesis edilir. Zemin hakkı bedelinin 1/4 ü peģin bakiyesi en geç üç yıl içinde yıllık eģit taksitlerle ödenir ve bu bedele bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. PeĢin miktar ve taksitler TL. dan az olamaz. Bu iģlemlerden sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve tashihler resen yapılır. Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli üzerindeki iddialar genel hükümlere tabidir Geçici Madde 7- Ġstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 2981 sayılı Ġmar Affı Kanununa göre baģvurulan yapılar, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin Ġstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili kısmı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2981 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasına göre ve bitmiģ olmaları koģulu ile ve 5 misli bina inģaat harcı alınarak af kapsamına dahil edilir. Aynı Kanunun ilgili ekli cetveline göre harç ayrıca tahsil edilir. Afla ilgili Boğaziçi alanındaki tespit ve değerlendirme iģlemleri mutlaka ilgili belediyelerce yapılır ve en geç 6 ay içinde tamamlanarak sonuçlandırılır. Boğaziçi alanında mevcut çekme katlar aynı gaberi içinde kalmak Ģartı ile tam kata iblağ edilir. Ancak teras kullanma hakkı daha önce tapuya tescil edilmemiģ olan çatı katı malikleri emlak vergisi için beyan edilen daire bedelinin daire metrekaresine bölünerek bulunan bir metrekare değerinin kazanılan alan ile çarpımı sonucu bulunan değeri hisse nispetlerine göre diğer kat maliklerine öder. Kendileri bulunmadıkları takdirde bu bedel isimlerine millî bir bankaya yatırılır B- Dayanılan Anayasa Kuralları : Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanıģma ve adalet anlayıģı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baģlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU MADDE 1 -AMAÇ : Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 -KAPSAM

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2)

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) 6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 23 Şubat 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26796 Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı : 2006/61 Karar Sayısı : 2007/91 Karar Günü : 30.11.2007 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Arazi Yönetimi Ders Notları. Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Arazi Yönetimi Ders Notları. Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Arazi Yönetimi Ders Notları Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ MÜLKİYET İMAR İLİŞKİSİ Sunu Akışı Giriş İmar ve mülkiyet kavramlarının tanımı Anayasa kapsamında mülkiyet kavramı Yeni Türk Medeni Kanunu

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiģilik için

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ Hüseyin Murat IġIK GĠRĠġ Gündelik hayatımızın neredeyse tamamı karar vermek le geçer. Çünkü gündelik hayat pratiklerimizin tamamı, esas itibariyle insan zihninde baģlayıp

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28003

Resmî Gazete Sayı : 28003 23 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/24 Karar Sayısı : 2011/75 Karar Günü : 12.5.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet

Detaylı

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1 PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1- DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ : Derneğin Adı : PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ Derneğin Kısa Adı : PAGDER Derneğin Merkezi : ĠSTANBUL Dernek yurtiçi ve yurtdıģında

Detaylı

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ Sendikanın adı: Madde 1:- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 0-5 Nisan 202 Yayımlandığı Tarih 5 Nisan 202 Sayı 202-7 İÇİNDEKİLER - - - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1.

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1. KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Karar Sayısı: KHK/233 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1. Mükerrer) (*) 1. Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin

Detaylı