MÜDAFİDEN YARARLANMA HAKKı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜDAFİDEN YARARLANMA HAKKı"

Transkript

1 HAZıRLıK SORUŞTURMASıNDA MÜDAFİDEN YARARLANMA HAKKı (Dü ünceler ve Öneriler) R.Cengiz DERDİMAN GİRİş Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 3842 sayılı yasayla deği tirilen hükümleriy]e hazırlık soru turması evresinde müdafiden yaralanma hakkı getirilerek, ccza yargılaması bakımından önemli bir a ama kaydedilmi tir. İnsan haklarına saygı gösteren ve uygulamalarında hukukun üstünlüğünü gözetcn devletlerde ara tlrmacı ve uzmanların, bu deği iklikle ortaya çıkan yeni durumu, hukuka uygun uygulama ve yorumlamaya esas olmak üzere, teorik alanda incelemeleri ve irdelemeleri gerekmektedir. Çünkü, böylesine temel bir deği iklik, henüz çok yeni bir uygulama geçmi ine sahiptir. Bu nedenle; bu çalı mada 3842 sayılı yasayla getirilen deği ikliklerle ortaya çıkan yeni durum itibarıyla hazırlık soru turmasında müdarıden yararlanma hakkı ele alınmı tır. Bu incelemede öncelikle müdafiden yararlanma hakkına ve hazırlık soru turmasına ili kin genel bilgi verilmi ; sonra da sırasıyla hazırlık soru turması ile sınırlı kalmak üzere, bu hakkın sını/cl, kapsamı, uygulanacağı suç türleri, müdali sayısı ve atama yetkisi, suçtan zarar görenin vekil tayini sorunu, düzenlenen ifade tutanaklarının değeri ve bu konudaki hukuka aykırılık ve koııuk açısından müdaliden yararlanma hakkı, konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde ele alınmı lir. MÜDAFİDEN YARARLANMA HAKKı VE IlAZIRLIK SORUŞTURMASı liakklnda GENEL BİLGİLER Müdafiden Yararlanma liakkı İnsan Hak/a Olarak Müdafiden Yararlanma Hakkı Müdafıden yararlanma hakkı, hak arama özgürlüğünün tamamlayıcısı ve aynı zamanda bu özgürlüğü anlamlandıran ve etkinlc tiren bir insan hakkıdır. Uluslararası insan hakları belgelerinde müdarıden yararlanma hakkının ayrıca düzenlenmesi, bu hakkın önemini ortaya koymak için yeterlidir. Dr., 4. Sınıf Emniyet Müdürü. Amme Idtıresi Dergisi. Cill19. Sayı J. Eylül}996.

2 118 AMME İDARESİ DERGİSİ Müdafiden yararlanma hakkı, yargılama sırasında kullanılan bir hak olup, kendisi haklqnda bir iddia ile suç yüklenmesinde bulunulan ki inin, bu iddiaya kar ılık savunmasıl)l yaparken bir savunucuya yani müdafiye b3 vurabilmesini ve onun yardımından yararlanmasını ifade eder. Ülkemizin de taraf olduğu İnsan Haklan Avrupa Sözle mesinin 6/3. maddesinde her sanığın; en azından kendisine yöneltilen isnadı öğrenerek savunmasını yapmak için gerekli kolaylığa sahip olmak, kendi kendisini savunabilmek veya kendi seçeceği bir müdafinin yardımından faydalanmak ve eğer müdafil tutmak için mali imkanı yoksa ve adaletin selameti gerektiriyorsa mahkemece atanacak bir müdafinin parasız yardımından yararlanabilmek haklarına sahip olduğu belirtilmi tir. 1 Görülüyor ki sözle meye göre müdafiden yararlanma hakkı özgür olarak müdafi seçimini ve mali yetersizlik halinde adaletin gerektirme sözkonusu ise müdafinin parasız yardımından faydalanabilmeyi içermektedir. Bu hakkı kullanabilmek için de sanık olmak gerekmektedir. Müdafiden yararlanma hakkı, hak arama özgürlüğünün bir parçasını olu turan savunma hakkının "olmazsa olmaz" değerinde tamamlayıcısıdır. Bu nedenle savunma hakkına kısaca değinmek gerekmektedir. Savunma hakkı, yargılama sırasında öne sürülen bir iddianın tutarsızlığını ya da haksızlığını anlatmaya yarar. J Dolayısıyla savunma aslında suçlamaya kar ılık olarak, sanığın lehinde yürütülen ve onu fiili ve hukuki bakımdan korumaya yönelik bir faaliyettir. 4 Sanığın kendisine yüklenilen suçu i lemediğini veya iddia edilenden daha az cezayı hakettiğini yahut eylemin hukuka aykırı olmadığını veyahut eylemin bazı yasal nedenlerle cezalandırılmaması gerektiğini yetkili organlar önünde öne sürmesi, ki inin kendisini savunmasıdır.! Yukarıda görülebileceği gibi, bu tanımlar, sanığın lehine olanı esas almaktadırlar. Ancak, bazan sanığın, (kendisine verilen) savunma hakkını "ikrar" veya "bir diyeceğinin olmadığını" belirtmek sureti ile ya da "sessiz kalarak" kuııandığı görülebilir. Bu nedenlerle savunma hakkını, geni olarak iddiaya kaqılık iddiada ya da beyanda veyahut bildirimde bulunmak veya susma hakkını kullanmak olarak değerlendirmek ve tanımlamak yerinde olacaktır.' Öğretide de savunma hakkı kaqılığında "ilgiliyi dinleme", "kar ı tarafı dinleme'',' "mütalaa beyanı yet 1 Sôzlqmenin Fransızca metninde avukat &özegigne yer verilmiılir. SGheyl Donay, Insan Haklan AçUlından Sanığın Haklan ve Türk Hukuku., İstanbul , d Sözlqmenin metni ve diler sözlqmeler için bkz. Burhan Kuzu. Türk Anaya.. Metinleri ve ilgili Mevzuat. Istanbul vd. 3 Öztekin Tosun. TürkSuç Muhakea.' Hukuku Dersleri, Istanbul Y.Hakkı Dolall, UYlUla..da ve Teoride Hazırlık SO...tu...anda Savun... İstanbul, 1994, Dolall,...e., 5.59; T.Tufan YGce, "Alman ve Türk ceza Muhakemeleri Usulünde Savunma Hakkı", Adalet Dergbıi, Saydl-l l017'den naklen., Tekin AluUıollu. Yönetla Önünde Savunaa Haklan, Ankara, s T.Bekir Balta, ıdare Hukukuna Gi~ Ankara ,5.199.

3 HAZıRLıK SORUŞTURMASıNDA MODAFİDEN YARARlANMA HAKKı 119 kisi verme'" gibi deyimlerin kullanıldığına tanık olunmaktadır. Gerçekten, örneğin savcı, iddia makamı olarak iddiaları öne sürebilmekle birlikte, kaııı iddialara ve savunmalara kaııılık, bu bilı iddia ve savunmaların tutarsızlığını ortaya koyacak değerlendirme ve bir tür savunmada bulunmaktadır. Ceza yargılamasında savunma, hakkının gerekliliğini açıklayan üç ayrı görü ileri sürülmektedir.' Birinci görü bireyin yararını öne almakta ve savunma hakkını yargılama hukukunun temeli saymaktadır. İkinci görü ise, bireyin faydasını, adaletin sağlanmasının bir sonucu olarak dü ünmektedir. Son olarak üçüncü görü savunma hakkını orta yolu izleyerek, hem birey ve hem de adalet açısından gerekli görmü tür. Ceza yargılamasında savunma iddianın kaııılığında bir kaııı iddia olarak, adil ve doğru yargılama için gereklidir. Savunmanın sanık bakımından önemi, sanığın hakettiği ceza ile cezalandırılmasında veya suçsuz olduğu anl8 llan kimsenin ceza almamasında ortaya çıkmakta, böylece devlet açısından da adalet gerçekle tirilmi olmaktadır.10 Mahkeme kararında iddia yani tez ile savunma yani kaııı tezi na zara alır ve böylece sonuca yani senteze ul8 lr. Bu bakımdan, iddia kaf ılığında savunmaya yer vermeyen mahkemeye "mahkeme", savunmasız karar veren yargıca da "yargıç" denemez. ll Savunmaya yer vermeden alınan karar adil değildir; çünkü iddiadır. Aynı zamanda totaliter ve otoriter rejimierin en önemli göstergelerinden birisidir ve hukuk devletine aykırılıktır. Savunma hakkı doğal bir hak olup, zaman8 lmına ve süreye bağlı olmayan,ii dokunulamaz, vazgeçilemez ve feragat edilemez niteliğe sahiptir. Doğal hukuk anlayı ı, insanın insan olmasından kaynaklanan haklara sahip olduğu varsayım ıdır.13 Savunma hakkı, sanığa sorgulama, delil gösterme, beyanda bulunma hakları verir. Böylece gerçeğin daha iyi bir ekilde ortaya Çıkması sağlanır. Sanığın i kence ve kötü muameleye tabi tutulmasını ve keyfi olarak tutuklanmasını önler. İ kence sonunda özgür irade ile savunma yapılamaz; böylece savunmasız ve iddia ile yetinilerek karar verilmi olur. Ayrıca yine özgür savunma ile tutuklamaya gerek olmadığı ortaya çıkabilir. Kararların gerekçeli olması, mahkemelerin bağımsızlığı, suç ve cezaların kanunla konması gibi ilkelerin pek çoğu savunma hakkı ile doğrudan veya dolayısı ile ilgilidir. Hatta, denilebilir ki, sanığın bütün hakları savunma hakkının içinde toplanml tır Akılllollıı,...e., 5.17; A Ülkil Azrat. U.u.1 ıdari UlUlin Teorik EaUIan ye ÇeııitU Hukuk Sla&al1eriIMIe GeUtI-I. (Daktllo edilmi tez), lstanbııl, 1964, s.191'den nalden. 9 AkılilGlI..., Feridıın Yenisey, Hazırlık Soruttu... ve Polla, lstanbııl, 1991, dos. II Faruk Erem, CeZll Uıulü Hukuku, Ankara, 1978, &.173. II..ko, Akıllıoll ; Tekin Akıllıolt... I... n HakIan, ı. Aakara, 1995, Nllrullah KIlDler, Muhake.e Hukuku Da" OlarakCeZll Muhaknleai Huku... l.ladblıl, 1985, Do.248.

4 120 AMME İDARESİ DERGİsİ Müdafiden yararlanma hakkı, iddia ve savunmanın c itliği ve adil bir yargılama için gereklidir. Sanığın hukuk kurallarına yabancı olmasının, kendisini hukuku bilen iddia ve karar makamları kar ısında c it olmayan bir duruma sokması, böylece adalet mekanizmasının ve sanığın zarar görmesi ku kusu karşısında savunma sırasında müdafiden yararlanma hakkına olan ihtiyaç tartı ılmazdır. Müdafiden yararlanma hakkı da, aynı zamanda bir tamamlayıcısı olarak, savunma hakkı gibi doğal haktır Anayasası'nda müdafiden yararlanma (ve savunma) hakkının kullanılmasını düzenleyen bir hükme rastlanmamaktadır. Savunma ve müdafıden yararlanma hakkını içine alabilecek ekilde, 1982 Anayasası'nda, "herkesin mc ru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davalı ve davacı olarak iddia ve savunma hakkına sahip olduğu belirtilmi tir(m.36) Anayasamızın sözü edilen 36. maddesi hükmü itibarıyla savunma hakkının mc ru yollar ve vasıtalarla kullanılacağına ve savunma (ve iddiada bulunma) hakkının sadece yargı merciieri önünde sözkonusu olacağına dair bir durum ortaya çıkmaktadır. Savunma hakkı, kararı hazırlayan diyalektiğin bir parçası olarak, bu karakteri gereği iddianın bulunduğu her yerde olmalı ve dolayısıyla yargı merciieri ile sınırlanmamahdır.1! Me ru yollar ve araçlar, kanunla düzenlenen ekil ve artlar l6 olsa da savunma hakkının kullanımının yasaya bırakılması ya da anlama kesin belli olmayan mc ru yollar ve vasıtalarla belirlenmesi hak arama hürriyetini ve savunma hakkını öze dokunacak kısıtlamaya maruz bırakabilecek bir tehlike olarak ortaya çıkabilecektir. Gerçi hukukumuzun bir parçası haline gclmi İ.H.A.S.'nin yukarıdaki hükmü açıktır ancak, bir ülkenin en üst hukuk kuralları bütünü olarak anayasasında böylesine önemli bir temel hakkın açık ve yukarıda belirtilen sınırlandırmalardan arındırılmı bir ekilde düzenlenmesi gerekirdi. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararında, ki inin temel haklarından olan savunma hakkının her hangi bir ekilde sınırlandırılmasının ki iyi gereği gibi savunma yapmaktan yoksun bırakabileceği ve bu nedenle bazı hallerde müdafı tayin edilemeyebileceği gibi bir hükmün anayasaya aykırı olduğu belirtilmi tir)7 Yine Anayasa Mahkemesi'ne göre savunuculuk hizmetinin doğrudan doğruya i lemesi gerekir. Belirli makarnın iznine bağlanarak yapılan müdafilik savunma hakkının kullanılmasında bir engel te kil edeceğinden anayasaya aykırıdır)1 Müdafi Huldanda Genel Bilgi C.M.U.K.'na göre müdafi dava vekilieri ve avukatlar arasından (m.137). seçilirler i! Erem...e ı73; AlUllıollu...e. 1982, s.74. ı6 Servet Amıatan, Tetael Haklar ve Ödevler, Istanbul, s Anayasa Mahkemesi'nin tarihli ve 1963/ sayılı karan; Donay...e., s. ı69. d.9s'den naklen. II Anayasa Mahkemesi'nin 21, tarihli ve 1970/ /19 sayılı karan. Donay...e. s.169, d.96'dan naklen.

5 HAZıRLıK SORUŞTURMASıNDA MÜDAFİDEN YARARlANMA HAKKı 121 Eskiden hukuk fakültesi mezunu olmayan ki ilerin ba kalarının yerine davaları izlemeleri kabul olunmü tu. Dava vekili olarak adlandırılan bu kimselere artık izin verilmemektedir. Fakat eskiden buna hak kazanmı olanların (S'den az avukatın bulunduğu yerde) mesleklerine devam etmeleri kabul olunmu tur. Fransa'da dava vekilliğine benzer bir kurumun olduğu belirtilmektedir." Dava vekilliğine ili kin düzenleme avukatlık yasasının geçici 13. maddesinde yer almı tır. Avukatların mesleklerini yapabilmeleri için gerekli artlar avukatlık kanununda yer almı tır. ıo MüdaCi aldığı savunma görevini dürüstlük kurallarına uygun olarak yapmalı ve sır saklamalıdır. MüdaCi, savunma görevini yaparken hiç bir kimseden emir ve talimat almaz, bu bakımdan sanığın istekleri ile bağlı değildir. Bu açıdan müdaci bağımsızdır. MüdaCinin görevi hem sanığı savunmak ve hem de adaletin ortaya çıkmasını sağlamaktır. MüdaCinin bize göre sır saklaması, sanığı savunma ve adalete hizmet amacı, bize göre savunmada bir dengezi ve sınır olarak belirmektedir. Dürüst olacağım diye sanık aleyhine isnatlarda bulunmasının kabul edilemeyeceği, isnatları haklı bulan müdacinin bunları çürütmeye giri meyebileceği, haklı buluyarsa giri eceği; ancak, dürüst olacağım diye iddiadaki eksiklikleri tamamlamasının kabul edilerneyeceği belirtilmektedir. ız MüdaCi sanık lehine iyi bir savunma için sanjk tarafından olayla ilgili her konuda bilgilendirilmelidir. Sanığa ait sır niteliğindeki bu bilgileri müdacinin açıklaması veya açıklamak eklinde kullanması uygun değildir. Bu bakımdan müdacinin tanıklıktan çekinme hakkı bile vardır. Hatta sanık rı7.a gösterse bile Avukatlık Yasası'na göre müdafi yine tanıklıktan isterse çekinebilir (C.M.U.K. m.48 ve Avukatlık Kanunu, m.36). MüdaCinin gereği gibi savunma yapabilmesi için aynı zamanda savunma bağı ıklığına sahip olması çok gereklidir. ~ deyi le müdaci, suç tasnii, iftira, tanıkları yalan beyana tc vik, hakaret ve sövme gibi, bir hakkı kötüye kullanma sayılabilecek davranı ları itibarıyla i lediği suçlar hariç, savunma sırasında suç te kil eden sözlerinden sorumlu tutulamazlar..ıj MüdaCi ile savunulan arasındaki (çıkarla ilgili) iii ki bakımından deği ik görü ler ileri sürülmektedir. 24 MüdaCinin "temsilce ve "vekil olduğu görü ü, vekilliğin ve temsilin yoklukta söz konusu olması fakat savunulanın yargılamada bulunmasının asılolmasız! dolayısıyla her 7.aman geçerli değildir. MüdaCi bütün 19 Tosun,..g.e ıo Bu artlar ve avukatlık yasası hükümleri için bkz. Nejat Aday, Avukatlık Hukuku.uzun Genel F.ualan.. Istanbul, ıı Kunler,...e., 5.227, no. 130; Dolan...e., ıı Tosun...e., 5.460; Ilans Eberhard Egner, Deine RKhte vor dea Strarrichler, München, ı Z3 Kunter, g.e., s , no y. ıs Feridun Yenisey,..y., Duru ma ve Kanunyollan, Istanbul, 1988, 5.107; Erdener Yurtcan, AI..n Ceıa Y..._... Ilukukunda Müdannin Görevden Yasaklanaaası, ıstanbul. 1981,5.2; Dolan, a.g.e, 5.73.

6 122 AMME İDARESİ DERGİSi i lemlerinde sanığı temsil etemeyebilir, kendisi de bazan doğrudan hareket edebilir. Müdafi savunulanın her zaman yardımcısı da değildir. Çünkü yardım savunulanın varlığında sözkonusu olur; ancak örneğin C.M.U.K.'nun 226. maddesine göre duru madan vareste tutularak duru mada bulunmayan sanık için yardımcılık sözkonusu olamaz. 26 Sanık duru mada müdafi gibi savunmaya katıldığı için, müdafi sanığın özel nitelikli bir mü aviri 17 de kabul edilemez. Müdafi, savunulanın özel hukuk ili kisi bakımından "vekili" olabilir; ancak, yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde yargılamada görevli ve yetkili, savunmasında adalete hizmet ve sanığa yardım eden ki i olarak değerlendirilmelidir. li Bu nedenle bazan sanığın temsilcisi, bazan vekili bazan yardımcısı ve bazan da danı manı olabilir. Bir yazar da müdafiyi, sadece gerçeğin ortaya çıkması için çah an ki i değil aynı zamanda sanığın yardımcısı olarak görmekte ve bu kurumun, sanığın daima lehine çalı ır ekilde düzenlenmesini istemektedir. 19 Müdafinin sadece avukatlar arasında seçilmesi dü üncemize göre savunma hakkını kısıtlar durumdadır. Örneğin, Alman Yasası'nın 138. maddesinde kimlerin müdafi olabileceğinin düzenlendiği, bunların Alman mahkemelerinde çah ma yetkisine sahip avukatlar ve Alman mahkemelerinde çalı ma yetkisine sahip avukatlar ve Alman yüksekokullarında hukuk dalındaki öğretim üyeleri olarak öngörüldüğü; ayrıca, bu ki ilerin dı ında, bu niteliklere sahip olmayan ki ilerin de mahkemenin izni ile müdafilik yapabilmelerinin mümkün olduğu belirtilmektedir. 3O Savcının yardımcısı olarak onun adına adli soru turma yapan ve böylece kamu davasının hazırlanmasına katkıda bulunan kolluğun, bu özelliği, müdafilik için (örneğin yüksekokul mezunu olmak, mesleği yapar durumda olmamak gibi) yan gereklerle yeterlidir inancındayız. Diğer taraftan memurların yargılanması ile ilgili yasaya göre adeta cumhuriyet savcısının yerine geçerek soru turma yapma ve bir tür kamu davası hazırlama yetkisine sahip olan bir devlet memurunun, yukarıda belirtilen bazı yan gereklerin tamamlanması ile müdafilik yapabilmesi kanımızca mümkündür. Kaldı ki ülkemizde zorunlu müdafiliğin sınırlı olması dolayısıyla ağır cezalık bir suçun sanığı bile hukuk birikimine bakılmaksızın kendisini müdafi yardımı olmaksızın savunabilmektedir. Bunlar kar ısında müdafıliği sadece hukuk fakültesi mezunu olmak artı ile sınırlamak bizce yerinde değildir. Hazırlık Soruşturması Hakkında Genel Bilgi ihbar, ikayet veya doğrudan tanık olunarak bir suçun i lendiğinin öğrenilmesi halinde, bozulan kamu düzeninin tekrar eski haline getirilmesi için 26 Yurtcan, a.g.e., s.3; Doğan g.e., s Doğan. a.g.e., s.13. LI Kunter, a.g.e., s.221, no.13o. 19 Yenisey. Duru ma... a.g.e s.ı06-101, 30 Yurtcan g.e., s.2 d.3; Sovyet Rusya'da bu tür bir uygulamanın yapıldılı yönünde bkz. Tosun...g.e., 5.451, 452

7 HAZıRLıK SORUŞTURMASıNDA MÜDAFİDEN YARARLANMA HAKKı 123 suçun içeriği ve işleyenin bulunarak cezalandırılması için derhal ara tırmaya girişilir. Suç ve suçlunun ortaya çıkarılması için yapılan bu araştırma İşlemleri ile, suç ve suçlu hakkında gerekli bilgiler toplanır. Yapılan bu araştırma neticesinde toplanan bilgiler ve delillerin yeterli olması (C.M.U.K.m.148) halinde kamu davası açılır. Böylece suç ve suçlu ile ilgili olarak toplanan bilgi, iz ve deliller, son soruşturmada yargılama makamı önüne getirilir. Toplanan delillerin kamu davası açılmasına yeterli olmaması halinde ise "takipsizlik kararı" verilir. İşte işlenen bir suçun kamu davası açılmasını gerektirip gerektirmediğini belirlemek ve kamu davasını gerektirmesi halinde son soruşturma makamına hazırlanarak getirilmesi için yapılan işlemler evresine hazırlık soruşturması denmektedir. Hazırlık soruşturması, suçu araştırmak, sanığı, suçun iz ve delillerini bulmak amacıyla yürütüldüğü için, aslında son soruşturma makamı olarak mahkemenin işini kolaylaştırır; adaletin ve kararın daha çabuk ortaya çıkmasını sağlar. Bir olayın oluşundan başlayıp sonuca ulaşıncaya kadar sürdürülen, deliııerin toplanması, olayla bağlantılarının saptanması, tarafların belirlenmesi ve suçla ilgili olarak açıklığa kavuşturma işlemlerinin tümü 0larak 3ı değerlendirilebilecek soruşturma, ilk önce basit bir şüpheden başlar. Bu araştırma ve soruşturma devam ettikçe şüpheler daha kuvvetlenir ve şüphelenijen kişiler ortaya çıkmaya başlar. Artık suç ve sanık hakkında araştırmaya devam olunması gereği ortaya çıktığı andan itibaren "kavuşturma" başlatılır. 31 Bunlardan da anlaşılacağı üzere hazırlık soruşturmasının dört görevi vardır denilebilir. 33 Bunlar, öğrenme, araştırma ve bilgi edinme, koruma ve isnaddır. Suçun öğrenilmesi ile başlayan hazırlık soruşturmasında araştırma yapılır; bu arada suç şüphelisi veya sanığına, yakalama veya elkoyma gibi yargılama tedbirleri uygulanabilir ve yapılan araştırma sonunda suç sanığına isnadda bulunulur. Hazırlık soruşturması, suç sanığı ile iz ve delillerin çabucak ortaya çıkarılmasını sağlamak ve doğruyu bulabilmek için gizli yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Sanıkların en yakın zamanda bağımsız yargıç önüne çıkarılması ve karar verilmesi gereğinden dolayı, hazırlık soruşturması kısadır. Nitekim C.M.U.K.'nun 153. maddesinde, savcının "hemen" soruşturmayı başlatması gerektiği belirtilmiştir. Suçlar birden fazla yerde işlenebildiklerinden, bu yerlerde hazırlık soruşturması faaliyetleri yürütülür. Bu nedenle hazırlık soruşturması dağınıktır. An 31 Bahri Öztürk., Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, İzmir, 1994,5.364; RCengiz Derdiman, "Polisin İfade Alma Yetkisi", Polis Dergisi, Yıl:l, Sayl:4, Ankara, 1995, Yenisey, Hazırlık...a.g.e., Kunter, a.g.e., ; Yenisey, Hazırlık...a.g.e.,

8 124 AMME İDARESİ DERGİsl cak kanımızca yapılan tüm soru turma İ lemleri, son soru turmanın açılacağı yer savcılığına verilmelidir. Hazırlık soru lurması ilgililerin yüzüne kal11 olmayabilir. İ lemler yoklukta yapılabilir; ki iler ayrı ayrı dinlenir. Örneğin C.M.V.K. m.s4'e göre hazırlık soru turmasında yüzle tirme ancak acele hallerde yapılabilir. Kamu davasının açılması için Adalet Bakanı Cumhuriyet Savcısı'na emir verebilir (C.M.V.K. m.i48/2). Ayrıca hazırlık soru turmasında ara tırıcı kolluk bir idari birimdir. Bu gibi nedenlerle, hazırlık soru turması, adli-idari nitelikli bir faaliyettir. Hazırlık soru turmasını yapmaya yetkili olan ki i cumhuriyet savcısıdır. C.M.V.K. m.1s3'e göre cumhuriyet savcısı, herhangi bir suretle suçun i lendiği üphesini verebilecek bir hal ilc kar ıla ırsa kamu davasını açmaya gerek olup olmadığına karar vermek üzere İ İn gerçeğini ara tırmak zorundadır. C.M.V.K.'nun IS6. maddesine göre de zabıta makam ve memurları suçları aramakla ve i in aydınlatalması için gereken önlemleri almakla yükümlüdürler. Yine C.M.V.K.'nun 3842 sayılı kanunla deği ik 1S4/2. maddesinde, kolluk makam ve memurlarının elkoydukları olayları, yakalanan ki iler İle uygulanan tedbirleri cumhuriyet savcılıklarına derhal bildirmek ve cumhuriyet savcılıklarının adliyeye ili kin bütün i lerde emirlerini yerine getirmekle yükümlü oldukları belirtilmi tir. Hazırlık soru turmasında yapılan i lemlerin diğer soru lurma makamlarınca her zaman incelenebileceğinden ve değerlendirilebileceğinden yazılı olması asıldır. Nitekim, suçları aramak ve ara tırmakla görevli olan zabıta makam ve memurlarına, soru turma ile ilgili olarak düzenlenen evrakı adliyeye gönderme görevi verilmi tir. Diğer taraftan cumhuriyet savcılarının da alacakları ifadeleri n tutanakla belirleneceği C.M.V.K.'nun ilgili hükümlerinden anla ılmaktadır (kolluk için: m.1s6, Cumhuriyet Savcıları için: m.161). Hazırlık soru turmasını yapma ve hatta 300S sayılı kanunla belirlenen ağır ceııılı suçüstü yargılamasında olduğu gibi bazı soru ıurmaları bizzat yürütmek cumhuriyet savcısının görevi olduğu halde, uygulamada soru turmayı bizzat kolluğun yaptığı 34 bazı soru turmalarda savcıların sadece yönlendirmede bulundukları görülmektedir. Hazırlık soru turmasında suçüstü hali ile gecikmesinde zarar umulan durumlarda sulh yargıcı da tutuklama dahil bütün soru turma i Jemlerini doğrudan yapmak yetkisine sahiptir. Zabıta makam ve memurları sulh yargıcı tarafından emredilen tedbirleri almak ve ara tırmaları yapmakla yükümlüdürler (C.M.V.K. m.1s8). Cumhuriyet savcısı ancak yargıç tarafından yapılabilecek olan bir soru turma i lemine gerek görürse isteklerini bu i lemin cereyan edeceği yerin sulh yargıcına bildirir. Sulh yargıcı istenhen İ leme İ İn durumuna göre yasa açısından cevaz olup olmadığını İnceler (C.M.V.K. m.1ss). 34 Kunter, Do.417; Yenisey, liazırhk...,..., 5.23.

9 IIAZIRLlK SORUŞTURMASıNDA MÜDAFİDEN YARARLANMA HAKKı 125 DAYANDllil KURALLAR VE KULLANILIŞ USULÜ BAKIMINDAN IlAZIRLIK SORUŞTURMASıNDA MÜDA."'İoEN YARARLANMA llakki Yukarıda belirtildiği gibi müdaliden yararlanma hakkı Uluslararası İnsan Hakları belgelerinde öngörülmü ve Anayasa'mızın 36.maddesine dayanılarak kullanılabilecek bir insan hakkı olarak hukukumuzda yer almı ve yasalarla düzenlenmi tir. C.M.U.K.'nun 3842 sayılı yasayla deği ik 136. maddesiyle ceı.a yargılamasında son soru lurmada olduğu gibi hazırlık soru turması devresinde de müdafiden yararlanma hakkı getirilmi tir. Sözü edilen 136. madde müdaliden yararlanmayı "sanıklıla sınırlamamı, bunun yanında "yakalanan ki i"nin de müdaliden yararlanabileceğini bclirtmi tir. Böylece İ.H.A.S. m.6!3'de sanığa tanınan bu hakkı daha ileri götürmü ıür. C.M.U.K.'nun 3842 sayılı yasayla deği ik hükümlerinden 1361l.madde, "Yakalanan ki i veya sanık soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla müdalinin yardımından faydalanabilir. Kanuni temsilci varsa o da yaka Ianana veya sanığa bir müdali seçebilir.''' 138. madde "Yakalanan ki i veya sanık müdali seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse talebi halinde baro tarafından kendisine bir müdali de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine bir müdari tayin edilir. Yakalanan ki i veya sanık 18 ya ını bitirmemi yahut sağır veya dilsiz ya da kendisini savunamayacak derecede malülolur ve bir müdafi de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine bir müdafi tayin edilir.", 74. madde "Tedavi ve korumaya hükmolunması veya ceı.a kanununun 47. maddesinin uygulanması bakımından yapılan incelemede, bilirkişin teklifi üzerine cumhuriyet savcısı ve müdafi dinlendikten sonra sanığın resmi bir kururnda gözlem altına alınmasına, hazırlık soru turması sulh yargıcı ve son soru turma sırasında mahkeme tarafından karar verilebilir. Sanığın müdalii yoksa, kendisine yardım için bir müdali tayin edilir." hükümlerini içermektedir. Müdafiden yararlanma hakkının bir tür usulünü belirleyen C.M.U.K.'nun 3842 sayılı yasayla deği ik 135. maddesine göre "Zabıta amir ve memurları ile cumhuriyet savcısı tarafından ifade almada ve hakim tarafından sorguya çekil mede; 1. İfade verenin veya sorguya çekilenin kimliği tespit edilir. İfade veren veya sorguya çekilen kimliğe ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmak zorundadır. 2. Kendisine İsnad edilen suç anlatılır. 3. Müdali tayin hakkının bulunduğu, müdali tayin edebilecek durumda değilse baro tarafından tayin edilecek bir müdali talep edebileceği ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, isterse müdafinin soru turmayı geciktirmemek kaydıyla vekaletname aranmaksızın ifade ve sorguda hazır bulunacağı bildirilir; yakınlarından istediklerine yakalandığını duyurabileceği söylenir...". Bu ifadelerden anla ıldığı kadarıyla, bir üphe ile ba layan hazırlık ara tırması ve soru turmasında yakalanan ki iye veya sanığa suç isnadının yapıldığı andan itibaren müdaliden yararlanma hakkı doğmu olmaktadır.

10 126 AMME tdarest DERGtS! Yakalama, ki ilerin geçici olarak gözaltına alınarak özgürlüklerinin kısıtlanması olup, yargıç kararı olmaksızın bir ki İnin özgürlüğünü sınırlayıcı niteliğe sahiptir.3! Yasalarımızda tanımı yapılmayan ve insan hakları ve ceza yargılaması açısından daha çok sanığa uygulanan bir koruma tedbiri özelliği ta ıyan yakalama,36 özgürlüğü sınırlayıcı gözaltına alma sonucu doğurabitecek diğer halleri de içerir. Buna göre, tanıkların ve bilirki ilerin belgeye dayanarak zorla getirtilmeleri (C.M.V.K. ma5 ve 65), olay yerinde önlem alan kolluğun emirlerine kar ı gelenleri gözaltına alması (C.M.V.K. m.157), suçun (tanık, suçtan zarar gören de dahil) tüm taraflarının talimat üzerine cumhuriyet savcılığında hazır bulundurulması hep "yakalamalıdır. Görülüyor ki, "yakalanan ki i" deyimi bazan suçun diğer taratlarını ve hatta bilirki iyi bile içine almaktadır. Ancak yukarıda geçen 135. madde hükmünde ise müdafiden yararlanma hakkının suç İsnad olunan ki iye verildiği görülmekte, aynı maddenin gerekçesinde "ku ku duyulan ki İ veya sanığa" bu hakkın verildiğini doğrulamaktadır. 37 Şu halde "yakalanan ki i" deyiminin, (135. maddenin gerekçesine ve hükmüne uygun olarak) " üpheli" olarak anla ılması ve deği tirilmesi yerinde olacaktır. 38 Yasalarımızda sanık dı ında bir terim kullanılmamı olmakla birlikte, Alman hukukunda olduğu gibi sanıklıktan önceki durumu anlatacak bir sözcük olarak üpheli veya zanlı deyimlerine hukuksal statüleri ile birlikte yer vermekte yarar vardır.39 Üstelik liyakalanan ki i" deyimi, sanık durumuna gelmemi ve aynı zamanda gözaltına alınmamı yani yakalanmamı bir üphelinin müdafiden yararlanmayacağı sonucunu doğurmaya elveri lidir. Halbuki yasakoyucu, isnad ile bu hakkı kullandırmayı amaçlamı tır. İ te yakalanan ki i deyimi yerine yasada üpheli sözcüğünün kullanılması, bu endi eyi ve olumsuzluğu da giderebilecek, isnad ile üphclenilen her ki ini bu haktan faydalanmasını sağlayabilecektir. Yukarıda söylendiği gibi, suç üphesi ile ba layan ara tırmanın ilerlemesi ile yava yava ortaya çıkan üphelilere, üphe isnad yapabilecek bir yoğunluğa geldiğinde, İsnad ile birlikte müdafiden yararlanma hakları olduğu bildirilmelidir. Yukarıda değinilen 135. madde, müdafiden yararlanma hakkının isnad ile bir 35 Yenisey, Hazırlık..., a.g.e., s.i96. Yakalama hakkında geni bilgi için bkz. Burhan Kuzu, "Tilrk Anayasa Hukukunda ve Muhtelif Kanunlarda Yakalama Milessesesi," istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derpsl, C.5I, Sayl:l-4 ıstanbul 1986, s.l38 vd.; RCengiz Derdiman, Temel Hak ve Hüniyellerin Yakalama ve Tutuklama Yoluyla SlolrlandınlmaSl, (Basılmamı Master Tezi), Ankara, 1987, s.2o vd. 36 Koruma tedbiri kavramı için bkz. Kunter, a.g.e., s.613 vd; Yenisey, Hazırlık... a.g.e., s. 117 vd. 37 Doğan,..g.e., Müdafinin hukuki yardımından yararlanamayan sanılın inannın geçerli olmamasidın şartlan unlardır: i) ara tırmalar failimeçhulolaylara i1i kin olmayıp da belli bir ki i üzerinde odaklanan ilphe sebepleri varsa, 2) ilpheli gözaltına ahnmı ise. 3) polisin aldılı ifade ilpheliyi suçlayıeı mecraya dökillmil ise, 4) üpheli müdafii ile görü mek istenirse, 5) polis ilpheliye susma hakkını açıkça bildirmemi 5e, 6) mildari ile göril me isteli kabul edilmemi 5e. Feridun Yenisey, insan Haklan AçlSlodan Arama, Elkoyma, Yakalama ve irade Alma, Ankara, 1995, s.141. Burada ilphelinin gözaluna alınmasından da bahsedilmektedir. Ancak bizim belirttilirniz gibi burada isnad şartının aranacalı CMUK.m.135 bükmünden anla ılmaktadır. 38 Öztürk. a.g.e., Yenisey. Hazırhk...a.g.e., s.l05 vd; Zanh sözeüıa için Erem, a.g.e.,

11 HAZıRLıK SORUŞTURMASıNDA MÜDAFİDEN YARARLANMA HAKKı 127 likte ifade alma veya sorgu sırasında bildirileceği gibi bir anlam ta ımakta ise de, müdafiden yararlanma hakkı ifade almadan veya sorgudan önce bildirilmelidir ki, ifade veya sorguda müdafinin bulunmasına böylece zemin hazırlanml olunmalıdır. Müdafi gelir gelmez ifade ve sorguya geçilmemeli, müdafi ile üpheli veya sanığa, gizli görü me imkanı verilmelidir. Yani ifade almaya veya sorguya, müdafinin üpheli veya sanık ile görü mesinden ve aralarında yapacakları değerlendirmeden sonra geçilmelidir madde de bu hususlara uygun olarak yeniden düzenlenebilir. Şüpheli veya sanık için müdafiden yararlanma hakkı isnad ile doğacağından, henüz bir suç isnad olunmayan üpheliye veya bir ki İye mülakat veya önsorgu gibi uygulanan teknik ve taktikler evresinde 40 müdafiden yararlanma sözkonusu olmayacaktır. Gerçekten üphenin ba langıcında henüz suçun üphelisi olmayan ancak bir tür tanığı olabilecek fakat sonradan üpheli veya sanık olabilecek ki ilerin tanıklık safhasında bilgi ve görgülerine ba vurmak müdafiden yararlanma hakkını gerektirmez. Şüphelinin veya sanığın kanuni temsilcisi olarak, veli veya vasisinin müdafi tayin edebilmeleri için, kendilerine yakalamadan haber verilmesi gerekecektir maddedeki yakalanan ki inin haber verebileceği yakınları içinde bunlar da dü ünülmelidir. Ancak bu ki iden ziyade ara tırma makamlarının kanuni temsilcilere haber vermeleri yerinde olurdu. Çünkü, aslında müdafiyi temsil ettikleri üpheli veya sanık adına bunlar seçebilirler. Şüpheli veya sanığın kendisine zorunlu müdafi tayini gereken kimselerden olması halinde, kanuni temsilcisinin müdafi tayin edip edemeyeceği de belirlendikten sonra, eğer müdafi tayin etmeyecekleri ortaya çıkarsa, doğrudan bir müdafi tayin edilmelidir. Çünkü, C.M.U.K.'nun deği ik 138. maddesine göre, istek aranmadan müdafi tayin "bir müdafiin bulunmaması" artına bağlanmı görünmektedir. Sağır veya dilsizlerin müdafinin yanı sıra tercümandan da yararlandırılmaları sağlanmalıdır. Hukukta, ya küçüklüğü gibi açıkca belirlenmi durumlar dı ında, yapılan i lemlerde ki ilerin uurlarının yerinde olduğu, varsayılır. Bu nedenle, bir kimsenin malulolduğunun görünürde belli olmaması ya da buna ili kin bir belirtinin ya da iddianın ortaya çıkmaması halinde ki ilerin kendilerini savunabilecek durumda oldukları ve malülolmadıkları kabulolunmalıdır. Böyle bir iddianın ortaya atılması halinde ise tabip rapor ile kendini savunamayacak derecede malulolduğu belgelenen kimseye zorunlu olarak müdafi atanmalıdır. Ancak bu hususların hukuk kuralları ile belirlenmesinin yerinde olacağı incancındayız. C.M.U.K.'nun 139. maddesine göre "sanık sonradan bir müdafi seçerse, baro tarafından tayin olunan müdafinin görevi son bulur." Görüldüğü gibi 135., 136. ve 138. maddelerde üpheli veya sanığa müdafiden yararlanma hakkı veril 40 Öztürk., a.g.e.,s s.

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri 1215 YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ Dr. Pervin AKSOY ĐPEKÇĐOĞLU * GĐRĐŞ Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin yürütülmesini sağlamaya, muhakeme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI

TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI TBB Dergisi 2010 (89) Ezgi KIZILKAYA 507 TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI Ezgi KIZILKAYA 1. GİRİŞ Avrupa Birliği içerisinde hukukun birleştirilmesi konusunda somut hukuki

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

3842 Sayılı Yasa Değişikliği Işığında TUTUKLAMA Av.MUSA SAĞ

3842 Sayılı Yasa Değişikliği Işığında TUTUKLAMA Av.MUSA SAĞ 1996 TUTUKLAMA 3842 Sayılı Yasa Değişikliği Işığında TUTUKLAMA Av.MUSA SAĞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.Dr.ERDENER YURTCAN

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA SUÇSUZLUK KARİNESİ VE SONUÇLARI

TÜRK HUKUKUNDA SUÇSUZLUK KARİNESİ VE SONUÇLARI hakemli makaleler İlhan ÜZÜLMEZ TÜRK HUKUKUNDA SUÇSUZLUK KARİNESİ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ * GİRİŞ Ceza yargılamasının amacı hukuk düzenini ve barışı yeniden kurmaya yarayan maddi gerçeğe

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ M. Sezgin TANRIKULU * I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza ve Güvenlik

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

Sanık Öğüten Çarklar :

Sanık Öğüten Çarklar : Sanık Öğüten Çarklar : İnsan Hakları Açısından Türkiye de Ceza Adalet Sistemi Osman Doğru Sanık Öğüten Çarklar : İnsan Hakları Açısından Türkiye de Ceza Adalet Sistemi Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler

Detaylı

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Doç. Dr. * GİRİŞ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) diğer bütün kanunlar gibi iyi hükümleri olduğu gibi, eleştirilmesi

Detaylı

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE Ersan ŞEN * Özet : Bu çalışmamızda, soruşturma ve kovuşturmayı kapsayan ceza yargılamasının uygulamada ne gibi temel esaslarla yürütüldüğü ve ne

Detaylı

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN!

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN! Savcılık Aşaması 4 46 SAVCILIK AŞAMASI İlk bölümde kolluğun kendiliğinden yapabileceği işlemler incelenmişti. Bu bölümde ise C. savcısının emri ile yapılabilecek olan araştırma ve soruşturma işlemleri

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR

SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR hakemli makaleler Ahu KARAKURT SERMAYE PİYASASI KANUNU BAĞLAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR Ahu KARAKURT GİRİŞ Sermaye piyasalarının istikrar ve güven içinde çalışması, ekonomik kamu düzeninin sağlanması ve korunması

Detaylı

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır?

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Hazırlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, MAZLUMDER, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI

ADİL YARGILANMA HAKKI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKI - İnsan Hakları Seminer Çalışması - M. Reşat KOPARAN Kayseri Hâkimi Kayseri 1 ADİL YARGILANMA HAKKI I ADİL YARGILAMA İLKESİNİN DOĞUŞU

Detaylı

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Ali KARAGÜLMEZ hakemli makaleler YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Dr. Ali KARAGÜLMEZ * I. GENEL OLARAK 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Detaylı

1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME

1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME Müdafilik 1 12 MÜDAFİLİK 1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME Müdafi, toplumsal müdafa makamı olup, ceza muhakemesinde C. savcısının sahip bulunduğu yetkiler kadar eşit yetkilerle donatılmış bir süjedir.

Detaylı

CEZA YARGILAMASININ KOVU TURMA A AMASINDA AD L YARGILANMA HAKKI

CEZA YARGILAMASININ KOVU TURMA A AMASINDA AD L YARGILANMA HAKKI CEZA YARGILAMASININ KOVU TURMA A AMASINDA AD L YARGILANMA HAKKI Yüksek Lisans Tezi Adem TÜRKEL 2010 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĐZ MART ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KAMU YÖNETĐMĐ ANABĐLĐM DALI CEZA YARGILAMASININ

Detaylı

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma", Hukuk Ve Adalet, sayı 11, 2007 (Kerem Altıparmak, vd. ile birlikte) *** Yazıdan internet

Detaylı

Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA

Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA Vergisel Arama 159 VERGĐSEL ARAMA Dr. Aziz TAŞDELEN * GĐRĐŞ Vergiler, kamu harcamalarının karşılanması amacıyla kişilerden zora dayalı, karşılıksız ve kesin olarak alınan parasal değerlerdir. Vergiler

Detaylı