ingilizcemegahafi zam.yolasite.com

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ingilizcemegahafi zam.yolasite.com"

Transkript

1 ingilizcemegahafi zam.yolasite.com Acute: keskin (düşünce), şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık Adapt: uyum sağlamak Addicted: bağımlı, tiryaki Addiction: bağımlılık KPDS ve ÜDS En Çok Çıkan Additional: ilave, ek Adequate: yeterli, uygun, elverişli A - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak Abrogate: yürürlükten kaldırmak, (bir kanuna veya anlaşmaya) son vermek Abruptly: aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute: tam, mutlak, kesin; tamamen Abstract: soyut Absurd: saçma, gülünç Abundant: bol, çok Accomplish: başarma, tamamlama Accord: uzlaşma Accordingly: buna göre Accountant: muhasebeci Accurate: kesin, doğru, yanlışsız Accused: sanık Accustomed: alışkın, alışılmış, her zamanki Achieve: başarma, elde etme Acknowledgement: onay, kabul etme, tasdik Adjust: ayarlamak, uydurmak, uymak Adjustable: ayarlanabilir, uyarlanabilir Administrate: yönetmek, idare etmek Admirable: takdire değer Advanced: ilerlemiş, ileri Affable Agreeable: rahat, dostça, anlaşılabilir Affair: olay, mesele, sorun Affectionate: müşfik, sevecen Affluent: Wealthy: varlıklı Agreeable: razı, hoş, iyi Aid: yardım Aisle: sıralar arası, yol, geçenek Alliance: ittifak Ally: müttefik, dost Alter: Change Ambiguous: müphem, birden fazla anlama gelebilen Amend: düzeltme, değiştirme Ample: gerektiğinden çok, bol Annual: yıllık, yıldönümü Anticipate: tahmin etmek, ve ona göre davranmak

2 Apparel Clothing: kılık kıyafet Apparent: açık, apaçık, belirli Appetite Desire for food: iştah, arzu Apply: başvurmak, müracaat etmek, uygulamak B - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Appreciate: takdir etmek Apprehension Fear; korku, endişe; anlayış, kavrayış Approach: yaklaşım, tarz Approval: tasvip, onay; resmi izin Argue: tartışma, münakaşa, iddia etme Argument: tartışma; sav, iddia Article: makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça Artisan: zanaatçı, esnaf Ashamed: utanmak Assassinate: suikast yapmak Asset : Advantage: kıymetli şey, beceri, erdem Asset: servet; değerli nitelik Astonished: hayret etmek, şaşkın olmak, şaşırmak At once: derhal; aynı anda Attack: saldırmak Attainment: Achievement, başarı, elde etmek, marifet Attempt: teşebbüs etmek, denemek Attract: cezbetmek, çekmek Available: elde edilebilir, müsait Avidity: gayret, heves, hırs Award: ödül, mükafat Background: geçmiş, tecrübe, arka plan Balance: denge, dengelemek Barely: zar zor, zorla Base: temel, esas; askeri üs Basis: temel, dayanak, öz Beneficial: faydalı Benefit: fayda, yarar Blame: suç, suçlamak Blink: Open and close, gözlerini kırpıştırmak Bloom: çiçek açmak Blossom: çiçek açmak, canlanmak, gelişmek Blunder: gaf, gaf yapmak Boost: artırmak, yükseltmek Boundary: sınır Bound to: zorunlu, kesin, mutlaka Border: sınır Break: off kırılıp ayrılmak, ilişiğini kesmek; birdenbire durmak Breakthrough: cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş Briefly: kısa (biçimde), kısaca (özet olarak) Bring down: indirim yapmak, düşürmek

3 Briskly: Quickly, Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik Bruise: berelemek, ezmek; bere, ezik Brutality: Cruelty vahşilik Budget: bütçe Bump: vurma, toslama; şiş, tümsek Burglar: (ev, dükkan) soyan hırsız Bury: gömmek, defnetmek; gizlemek, örtmek ( ) C - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Call at: uğramak Call off: iptal etmek Call on: ziyaret etmek; talep etmek Call up: telefon atmak Candidate: aday, namzet Capable: yetenekli, ehliyetli Captivate: büyüleme, esir etme, cezbetmek Carry out: yerine getirmek, gerçekleştirmek Cautious: ihtiyatlı, tedbirli Cease: sona ermek, durmak Chance: şans, tesadüfen olmak Charge: ücret; itham; hamle; şarj Charity: sadaka; hayırseverlik, hayır kurumu Cheer: neşe, tezahürat Chemist: kimyager; eczacı Choice: seçmek Choir: koro Clammy: yapış yapış; soğuk nemli Clarify: açıklamak, açıklık getirmek Clear: temizlemek, aklamak, izin vermek Clerk: memur, tezgahtar, sekreter Cliff: uçurum, sarp kayalık Clog: tıkamak, tıkanmak; takunya Coast: kıyı Coincidence: tesadüf Collar: yaka; tasma Collide: çarpışma, çarpma Combine: birleşmek, birleştirmek Commerce: ticaret Compare: mukayese etmek Compensation: bedel, tazminat, telafi Compete: yarışmak; rekabet etmek Competent Capable: ehil, yetenekli, yetkili Competition: yarışma, rekabet, sınama Complaint: şikayet etmek Complete: tamamlamak; tamamen Composed: birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak Compromise: uzlaşmak Conceal: gizlemek, saklamak, örtmek Concession: taviz, ödün Concurrence Agreement: aynı olan, birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama

4 Condense: yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme Confidence: güven, itimat Confidence: kendine güven Confidential: Secret gizli, sır Confirm: teyit etmek, pekiştirme, onaylama, sürekli, müzmin Confiscated: Seized müsadere etmek, haczetmek; istimlak etmek Conflict: çelişmek Crooked: eğri, çarpık, virajlı, hilekar Crop: mahsul Crowd: kalabalık Cruelty: zulüm, acımasızlık ( ) D - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Congratulate: tebrik etmek Conscientious: vicdanlı Consequence: netice ; önem Conserve: koruma muhafaza etme Consider: hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak Considerably: epeyce, oldukça Consist: of müteşekkil olmak, oluşmak Consistently: mütemadiyen, devamlı Constitute: teşkil etmek, tesis etmek; tayin etmek Constitution: anayasa Contaminate: kirletmek; zehirlemek, bozmak Contented: halinden memnun, mutlu Cooperation: işbirliği Courteous: nazik, kibar, saygılı Coward: korkak Creative: yaratıcı Crime: suç, cürüm Criminal: suçla ilgili; suçlu; cezalı Dabble: su serpme; suyla uğraşmak Damage: zarar, zarar vermek Deadline: son teslim tarihi Dealer: satıcı, tacir Decade: on yıl Deception: aldatma, hile Deceptive: aldatıcı, yanıltıcı Decline: gerileme, zayıflama Dedicate: adamak; ithaf etmek Defeat: yenme, bozguna uğratmak Deficient: eksiz yetersiz, noksan Delicate: nazik, hassas, narin Delight: sevinç, zevk, haz, Denial: inkar, yok sayma Deny: inkar etme Depict: göstermek, dile getirmek Deplore: teessüf etmek, üzülmek Dept: borç Desperate: ümitsiz; gözü dünmüş Despondent: ümitsiz, meyus

5 Determine: belirlemek, tespit etmek azimli, kararlı Detest: nefret etmek, tiksinmek Device: alet, aygıt Devote:,,-e adamak Diluted: sulandırılmış, su katılmış Drift: sürüklenmek Drowsy: Sleepy uykulu, uyku veren Duplicate: Copy kopyasını yapmak Dwindle: giderek azalmak ( ) Diminish: azaltmak, küçültmek, eksiltmek Discipline: disiplin Discourteous: nezaketsiz, kaba Discreet: saygılı, dikkatli ve nazik Discretion: basiret, sağduyu, tedbir, ihtiyat Discuss: tartışma, münazara etmek Disease: hastalık Disgraced: gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası Disgust: iğrenme, tiksinme, midesini bulandırma Dishonest: sahtekar Disintegrate: parçalamak, bölünmek Disposition: eğilim, mizaç, düzen, tertip Dispute: tartışma Dissolve: çözmek, dağıtmak, yok olmak Distinguish: Ayırmak, ayırt etmek, seçkin, ünlü, kendine yer edinmiş Distrust: güvenmemek Ditch: hendek, ark, kanal Divert: başka yöne çevirmek; saptırmak Divide: bölmek, ayırmak Divulge: ifşa etmek, açığa vurmak Doubt: şüphe, kuşku E - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Eagerness: şevk, istek, arzu Edge: kenar; avantaj Efficient: verimli, randımanlı Elevation: kaldırma, yükseltme; terfi Embark: (on) gemiye binmek; başlamak Embarrassment: utanma, mahcubiyet Emerge: meydana çıkmak Emit: yaymak, çıkarmak Employer: iş veren Encouraging: teşvik edici, cesaretlendirici Endearing: sevdiren Enhance: değerini, gücünü, güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek Enlarge: büyütmek, genişlemek Enlighten: aydınlatmak Enthusiastically: şevkle, hararetle Envy: kıskanma, gıpta etme Equivocal: Ambiguous iki anlama gelebilen Espionage: casusluk

6 Essential: gerekli Examine: tetkik, muayene etmek, sorguya çekmek Excessive: aşırı, haddinden fazla Exchange: karşılıklı değişmek Excuse: mazeret Exempt: bağışık; muaf; hariç tutmak Exhausted: bitmiş, tükenmiş, yorgun Exhibition: sergi Existence: varlık Exotic: Unusual Expand: genişle(t)mek, büyümek Expedition: yolculuk; sefer Explicit: açık, sarih Explore: keşif, inceleme gezisi Explorer: kaşif seyyah Expose: ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak Exposure: ifşa; korunmasızlık; poz Extensive: büyük, derin, kapsamlı Extremely: oldukça fazla F - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Faint: Indistinct donuk, baygın Far: uzak; çok Fatigue: yorgun, bitkin; yormak Fearsome: dehşetli, korkunç Feasible: yapılabilir, mümkün Feeble: zayıf, kuvvetsiz Fever: ateş, hararet; humma Firing: Ateşleme; pişirme; işten atma Fiscal: mali Flawless: kusursuz, defosuz Flee from: kaçmak, firar etmek Flip: fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah Float: yüzmek, su üstünde kalmak, bir şeyi oluruna bırakmak Floor: zemin Fluctuate: inip çıkmak Flushed: kızarmak, utanmak Foggy: sisli Fool: aldatmak, şaka yapmak, kandırmak Foolishness: aptallık, budalalık Forecast: tahmin etmek Forestall: erken davranıp önlemek Fortunate: şanlı, talihli Frank: açık sözlü, içten, samimi Frightened: korkmuş Fume: pis kokulu gaz, yaymak Fabric: kumaş, doku Fact: gerçek, olgu Futile: boşuna, beyhude

7 Heat: ısı, ısıtmak G - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Heavely: büyük oranda, şiddetli olarak Hectic: heyecanlı, telaşlı Hence: bu nedenle, bundan dolayı Gain: kazanmak, elde etmek Generation: kuşak Genuinely: hakikaten, gerçekten Giggle: kıkırdamak Gist: ana fikir Gleeful: neşe dolu Globe: küre Global: küresel Goods: mallar, eşya Govern: yönetmek, idare etmek Governmental: yönetimle ilgili H - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Herd: sürü; ayak takımı Hesitate: tereddüt etmek, çekimsemek Hide: sakla-n-mak Highway: anayol Hijacking: hava korsanlığı Hike: uzun yürümek; fiyatını artırmak Homeless: evsiz Honest: samimi, dürüst Housing: barınacak yer Hug: kucaklamak, sarılmak Huge: kocaman, büyük Humorous: komik, güldürücü Hurl: fırlatmakignore: aldırmamak, bilmezden gelmek Halt: mola, durma I - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Hamper: hareketini güçleştirmek, engellemek Hand-held: elde tutlan Harmful: zararlı Harsh: sert, kaba, haşin Harvest: hasat, ürün Hasten: acele etmek, ettirmek Hazardous: tehlikeli, zararlı Impartial: yansız Imprecise: kesin olmayan, dikkatsiz, özensiz Impression: izlenim, etki Impromptu: hazırlıksız, doğaçlama

8 Improve: ilerletme, geliştirme In charged: sorumlu, görevli Inadvertent: kasıtsız, elde olmayan Incidence: oluş sıklığı, meydana gelme oranı Incline: eğilme, aşağı eğilme Include: kapsamak, içine almak Inconsiderate: başkalarını düşünmez, düşüncesiz Incredible: inanılmaz Incurable: tedavi edilmez, çaresiz Indecisive: kararsız, kesin olmayan Indication: anlatma, belirti, gösterge Indifferent: kayıtsız, umarsız Indispensable: vazgeçilmez, zorunlu Indistinct: belirsiz, bulanık Induce: kandırmak, ikna etmek Industrious: çalışkan, gayretli Interfere :müdahale etme, çatışma, engelleme Interfere with :yoluna çıkmak, engellemek, karışmak Intermittent: kesik kesik, aralıklı Intrepid: Yılmaz, korkusuz, cesur Intricate: Complicated karışık, girift Investigator: dedektif, araştırıcı Investment: yatırım, sağlanan gelir Irrelevant: konu dışı, ilgisiz Irresponsible: sorumsuz Issue: konu; yayım-baskı Item: adet, tane; madde; konu-fıkra J - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Inflammable: kolay tutuşan, parlayıcı Influence: etki Initial: ilk, başlangıç Insignificant: değersiz, önemsiz, belirsiz, Insist:srar etmek Insolent Rude: küstah, terbiyesiz Inspire:telkin etmek, ilham etmek Jam: sıkıştırmak, kilitlemek, izdiham L - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Instructive: öğretici, eğitici Insult: hakaret etme, hor görme Intensity: güçlülük, yoğunluk Intention: niyet Landscape: manzara Lane: dar yol; şerit Law: hukuk, kanun

9 Leading: önde olan, kılavuzluk eden Leak: sızıntı, çatlak Lecture: ders, konferans Liability: sorumluluk, yükümlülük Limp: topallamak, aksamak Lingered: kolay kolay ayrılmak; Litter: çöp Locate: bulunma, bir yerde yerleşmiş olma Lofty High: yüce, yüksek, azametli Lonely: yalnız, kimsesiz, tenha Look up to Respect: hayran olmak, örnek almak Luck: şans, talih, uğur Mend: Repair tamir etmek Merge: birleşmek, içine katmak Messy: dağınık, düzensiz Mild: ılımlı, hafif, ılıman Misty: sisli, bulanık Misuse: suiistimal; yanlış kullanım Moderate: ılımlı Moist: nemli, ıslak Mold: şekil vermek, kalıp Monster: canavar Mud: çamur; iftira N - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan M - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Neglect: ihmal etmek Majority: çoğunluk Management: idare, yönetim Manufacture: imal etmek Means: yol, yöntem, araç Meddle Interfere: karışmak, burnunu sokmak Medicine: tıp, ilaç Meditative Thoughtful: derin derin düşünen Melt: eri-t-mek, yumuşa-t-mak Negligible: ihmal edilebilir Nod: onaylamak, başını sallamak Notify: bildirmek, haber vermek Notorious: adı çıkmış, kötü şöhretli Novelist: romancı O - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Memorize: ezberlemek

10 Oversimplify: aşırı basitleştirme Object: itiraz etmek Objection: itiraz; sakınca Obligation: mecburiyet, zorunluluk Obscured: saklı, anlaşılması güç, Obsess: aklına takılmak, fikri sabit yapmak Obstinate: inatçı Obtain: sağlamak, elde etmek Overturn: devirmek, tepe üstü getirmek Owing to: sayesinde; yüzünden dolayı P - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Obvious: açık, anlaşılır, ortada Occasion: fırsat, vesile, önemli gün, özel olay Occasional: arasıra olan, düzensiz Occupation: işgal Occupy: işgal etmek Occur: olmak, meydana gelmek Odorless: kokusuz On strike: grevde Open-minded: Açık fikirli Opinion: fikir Orchid: orkide Outline: ana hat, taslak Output: ürün, verim, çıktı Outrageous: nefret uyandırıcı, öfkelendirici Overactive: çok aktif, hareketli Overburdened: sıkıntılı Overdue: vadesi geçmiş, gecikmiş Overemphatic: fazla vurgulu, çok fazla çarpıcı Overseas: deniz aşırı Pace: adım, hız Pain: acı, sızı, ağrı Pale: solgun Participate: iştirak etmek Partner: ortak Passageway: pasaj, geçit Pay attention to: dikkatini vermek Peculiarity: özellik;,,,-e özgü olma; tuhaflık Percent: yüzde Personality: şahsiyet Pessimistic: kötümser Phony: sahte, düzmece Pick up: toplama, devşirme Plentiful: bol; bereketli Plunge: dalma, fırlama Poetic: şiirsel Point of view: bakış açısı Policy: politika; davranış biçimi; poliçe Polish: cilalamak, boyamak

11 Poll: oylama, anket Pollute: kirletmek Postpone: ertelemek Praised: övmek Precaution: tedbir, önlem Precisely: tam olarak; kesinlikle Prediction: tahmin Premium: sigorta primi; ödül, prim Purify: temizlemek, arındırmak, saflaştırmak Pursue: peşine düşmek, izini sürmek Put off: elbisesini çıkartmak Q - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Presume: varsaymak Pretense: rolüne girme, bahane Pretext: bahane Prevent: engellemek, korumak Preview: ilk gösterim Previous: önceki, sabık Pride: gurur, iftihar Prior to: öncelikli, daha önemli Quarter: çeyrek; bölge, semt; askeri kışla Quartet: dörtlü R - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Private: özel; şahsa ait Prodigious Huge: şaşılacak, müthiş, kocaman Profilic: çok eser veren Profound: tam, eksiksiz, derin; bilgili; etkileyici Promote: terfi ettirmek Promotion: terfi Propose: önerme, niyet etme, evlilik teklifi Prospects: başarı şansı Prove: kanıtlamak; çıkmak Punctual: dakik Punctuality Being on time Raise: yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek Rate: oran Readily Easily: kolayca, seve seve Readily: isteyerek, gönülden Recast: yeniden çıkarmak, değiştirmek Recent: yakında olmuş Recession: gerileme, durgunluk, azalma Reckless: aldırışsız, kayıtsız Reckon: hesaplamak, tahmin etmek Recover: iyileşmek, yeniden elde etmek Recruit: üye yapmak; işe almak

12 Refrain: from kendini tutma, sakınma Refugee: mülteci Refute: yalanlamak, çürütmek Regarded as: gibi görülmek, kabul edilmek Region: bölge Rejection: ret Relent: yumuşama, gevşeme, merhamete gelme Relentless: amansız; acımasız, merhametsiz Reliance: geven, itimat Relief: Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri Relieve: hafiflemek, rahatlamak Reluctant: isteksiz, tereddütlü Reluctantly: gönülsüzce Remark: söz söyleme; fark etme Remarkable: dikkate, sözü edilmeye değer Remove: çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek Renovation: yenileme, tecdit, onarım Represent: temsil etme Reprimand: azar, paylama Reprove: azarlama, paylama Respect: saygı, hürmet Restored: onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş Restraint: zaptetme, sınırlama, hakim olma Restriction: sınırlama Resultant: sonucunda ortaya çıkan Reveal: açığa çıkarma; ilhamla bildirme Revere: Loved saymak, saygı göstermek Revise: gözden geçirmek Revive: yeniden canlan-dır-mak Reward: ödül Ridiculous Absurd, Gildings: derecede saçma Rim Edge: kenar Rival: rakip Rot: çürüme, çürük ; zırva Rub: ovma, ovalama Rugged: zor, kaba, yontulmamış, pürüzlü Rule out Reject Runaway: kaçak Rush: aceleyle koşmak, hücum etmek Reputation: ün, itibar Require: gerektirmek; istemek Reservation: yer ayırtma; şart; ihtiyat S - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Resign: istifa etmek, ayrılmak Resignation: istifa; kabullenme Resonance: tınlama Saucer: çay, fincan tabağı Scattered: dağınık

13 Scheme: plan, tasarı Scholarly: çok derin, bilgili, bilimsel Scholarship: burs; irfan, ilim board: okul yönetimi Scold: azarlama, paylama Scorch: yakmak, kavurmak; acı sözlerle incitmek Scratch: tırmalamak, kazımak, kaşınmak Sealed: mühürlü Seam: dikiş yeri, bağlantı yeri Seed: tohum Seek: araştırmak, bulmaya çalışmak Seize: tutmak, yakalamak, zaptetmek Select: seçmek, ayırım Selfish: bencil Sensitive: duyarlı Separate: ayırmak Serene: sakin; yüce Severe: acı, sert, şiddetli Shade: gölge Shape: şekil Shareholder: hissedar Shattered: mahvolmuş, bitmiş; yorgun Shield Protect: kalkan; korumak Shift :vardiya, rüzgarın yönünü değiştirmesi Shipping: gemiler: sipariş alıp gönderme Shout: bağırmak Shrewd Clever: kurnaz, açık göz Sink: dibe batmak Skillful: becerikli Skip: atlamak Slope: eğim Sly: sinsi Smooth: yumuşak Sneer: dudağını bükmek, küçümsemek Soothe Comforted: sakinleştirmek, rahatlatmak Sophisticated: karmaşık, girift, Spectacle: görülecek şey, Sphere: Globe küre Spokesperson: sözcü Sporadic Intermittent: (düzensiz aralıklarla olan) Squeeze: sıkmak, ezmek Staff :personel, çalışanlar kadrosu; kurmay Statue: heykel Stature: boy-pos; önem; kişilik Stayed late Lingered: oyalanmak Steady: düzenli, sabit Stem from: -den ileri gelmek, doğmak, çıkmak Step: adım, basamak Stern: sert, müsamahasız Stiff: katı, sert, kıran kırana Stingy: cimri, eli sıkı Stockholder: hissedar Straighten: doğrultmak Sinful: günahkar

14 Strain: kendini zorlamak, gayret göstermek Stray: başıboş, Homeless Stretch: germek, esnetmek Struggle: çabalamak, mücadele etmek Stubborn: inatçı dik başlı Subsidize: Para vermek, desteklemek Subtle: ince, narin; zeka işi Sufficient: yeterli Summary: Özet Superficial: yüzeysel, üstünkörü Superior: daha üstün Supplementary: takviye, ek Surgeon: cerrah, operatör Surmount: üstesinden gelmek, alt etmek, yenmek Surpass: aşmak, üstün olmak Survive: hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek Susceptible to: kolay etkilenen, dayanıksız, hassas Suspicion: şüphe, zan Sustain: devam ettirmek, korumak Swell Grow: şişmek, kabarmak; artmak, büyümek Symptom Sign: semptom, belirti Synopsis Summary: özet T - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Tackle: çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak; Talent: yetenek Tax: vergi Tax-exempt: vergiden muaf Tear (teyr): yırtmak; (tiıyr) gözyaşı Tempt: ayartmak, yoldan çıkartmaya çalışmak Testimony: tanıklık, ifade Thorough: tam, dikkatli eksiz Thoughtful: düşünceli Thrifty: tutumlu, idareli Throng Crowd: kalabalık; kalabalık olarak gitmek Tilted Crooked: yatırmak, eğmek, ; meyil Tiny: küçük, ufacık Top: üst, zirve Torn: yırtık Tower: kule Trace Indication: iz, eser ; kopyasını çıkarmak, ipuçlarından olayı çözmek Trail: sürüklemek, gezdirmek; izlemek Tramped Walked heavily: kuvvetli adımla yürümek Tranquil serene: sakin, huzurlu Transaction: iş görme Treachery: ihanet Treatment: muamele, davranış; tedavi Treatment: muamele, davranış; tedavi

15 Trial: deneme; duruşma Triumph: zafer, başarı Trivial: abes; bayağı; cüzi V - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Trust: güvenmek Trust: güvenmek, inanmak Tunnel Underground passageway U - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Vacant: boş, açık; dalgın Vague: müphem, belirsiz, şüpheli Vanity: Pride, kibir, kendini beğenmiş; abes şey, beyhudelik Varied: değişik, çeşitli; değişken Vast: çok geniş, engin, pek çok Versatile: çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen Underestimate: az/düşük olarak tahmin etmek Underground: metro; yer altı Undermine: baltalamak, çökertmek, temelini çürütmek Underrate: hafife almak, küçümsemek Unhesitatingly: tereddüt etmeden Union: birlik; sendika Unique: biricik; tek; eşsiz Unpardonable: affedilemez Unpleasant: nahoş ; tatsız Unrehearsed: provasız Unrestrained: denetimsiz, frenlenmemiş, serbest Vexed Annoyed: bir şeye canı sıkılmak Victim: kurban Victory: Triumph, zafer Violent: sert, şiddetli, zorlu Vital: hayati önemde Voluntarily: gönüllü olarak Vote: oy vermek Vulnerable: saldırı veya tenkide açık / maruz olan W - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Unwillingly: istemeyerek Unwillingness: isteksizlik Wasteful: savurgan, müsrif Weakness: zayıflık; zaaf

16 Wealthy: zengin, varlıklı Wheel: tekerlek Whip: kamçı; kamçılamak Wise: akıllı, akıllıca, mantıklı Withdraw: çekmek, çekilmek, ayrılmak Wither: solmak, soldurmak, sindirmek Witness: Şahit Worthwhile: yapmaya değer, -e değer Wrinkle: buruşmak, kırışmak Y - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Yield (to): kabul etmek, baş eğmek..

www.kpds-uds.net YDS Kelimeleri

www.kpds-uds.net YDS Kelimeleri YDS Kelimeleri A Abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak Abrogate: yürürlükten kaldırmak, (bir kanuna veya anlaşmaya) son vermek Abruptly: aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute tam, mutlak, kesin;

Detaylı

Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant

Detaylı

YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME

YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME 1 reluctantly gönülsüz bir şekilde (unwillingly) 2 ultimate nihai, en son (final) 3 respectively sırasıyla (successively) 4 recurrent yeniden olan, nükseden 5 intention niyet

Detaylı

YDS/KPDS/ÜDS VOCABULARY LIST

YDS/KPDS/ÜDS VOCABULARY LIST YDS/KPDS/ÜDS VOCABULARY LIST accuracy doruluk depressing bunaltıcı accurate doru, tam, eksiksiz deserter asker kaçaı activity etkinlik, faaliyet determination kararlılık acutely iddetlice determine tespit

Detaylı

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS ÖNEMLİ PHRASAL VERBS Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş phrasal verb leri içerir. 149 adet Toplam 149 adet 1. keep on devam etmek carry on devam etmek continue devam etmek Fiil go on meydana gelmek,

Detaylı

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Alina Marić alina.maric@hifab.se Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Liderlik biçimleri Yöneticinin kontrolü Çalışanların kontrolü Otokratik Katılımcı Serbest yönetim Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan Nasıl daha çok para kazanabiliriz? Nasıl para sorunlarımızı çözeriz. Bunun herkes için yöntemi farklıdır. Gelin George S.Clason Babil in en zengin adamı adlı kitabında para kazanmak için önerdiği yedi

Detaylı

Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? Tuesday, November 26, 2013

Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? Tuesday, November 26, 2013 Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? 1 İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. Bu itici güce

Detaylı

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 4k ultra HD teknolojisi Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 2 teknolojisi Her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlıyor Büyük bir alanı kapsamak ve uzun bir mesafeden nesneleri tanımlamak

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK.

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/3 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/14 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönergenin amacı

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği)

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Presentation title Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Akın Aksekili Temmuz 2012 Presentation title Geoffrey James En iyi yöneticilerin işyeri, şirket ve takım dinamikleri hakkında temelde farklı

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI HASTANE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Amiri Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 3 Maaş : Barem 16 (1) Hastane Şube Amirine, Hastane Şube Amirinin

Detaylı

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Genel Bir Bakış Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak Bütün-Parça Alıştırması Hız-Doğruluk Takası Psikolojik Stratejiler Motivasyon ve

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com www.baltas-eksen.com KÜRESEL YÖNET NETİCİNİN PROFİLİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 14 Kasım 2007 LİDER DOĞULUR MU? OLUNUR MU? LİDER İÇİN KARİZMA ŞART MIDIR? BİREYSEL

Detaylı

ÇADEM YETKİLİ TOEFL SINAV MERKEZİDİR ÜDS'DE YAYGIN KULLANILAN FİİLER

ÇADEM YETKİLİ TOEFL SINAV MERKEZİDİR ÜDS'DE YAYGIN KULLANILAN FİİLER ÜDS'DE YAYGIN KULLANILAN FİİLER 1 abolish yürürlükten kaldırmak 2 accomplish başarmak 3 achieve başarmak 4 acguire kazanmak 5 activate harekete geçirmek 6 administer yönetmek 7 advance ilerlmek 8 allocate

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: Kadir Has Üniversitesi nde eğitim İngilizce ağırlıklıdır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK

KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK Transfer Fiyatlandırması Servisleri Bütün dünyada, vergi gelirlerini korumak için Transfer Fiyatlandırması kuralları her geçen

Detaylı

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME MADDE 36- Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e- Okul sistemine işlenir. Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 23-27 Mart 2016, Muğla Uz. Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ Denizli Devlet Hastanesi Hasta

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI

PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI İşbu hüküm ve koşullar, sunulan teminat kapsamına ilişkin bilgi vermektedir. Önerilen poliçeyi kabul etmeniz halinde kişisel poliçeniz size gönderilecektir. Erkekpaketi.com

Detaylı

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir.

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir. YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi.. etti *Mailime gelen bir notta;

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Bu testi yapın, kendinizi tanıyın!

Bu testi yapın, kendinizi tanıyın! Kendini Tanıma Testi Bu testi yapın, kendinizi tanıyın! İnsanlar sizin hakkınızda sandığınızdan farklı izlenimlere sahip olabilir. Gerçekten nasıl algılandığınızı siz de bilmek istemez misiniz? Bu teste

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği İçindekiler

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği İçindekiler İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu Bilanço (Finansal durum tablosu) 1 Gelir tablosu 2 Mali Tablolara ilişkin dipnotlar 3-5 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (Para

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-47000 B H I C D E F G Genel Uyarı Tehlike Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

SORUMLULUK İLE EĞLENCE PROGRAMI

SORUMLULUK İLE EĞLENCE PROGRAMI SORUMLULUK İLE EĞLENCE PROGRAMI OYUNCU KORUMASI Yayın Sahibi ADMIRAL Casinos & Entertainment AG Wiener Straße 158 2352 Gumpoldskirchen AVUSTURYA www.admiral-entertainment.at ŞANS OYUNLARI İLE SORUMLULUK

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Dr. Talha Müezzinoğlu

Dr. Talha Müezzinoğlu Kısa Form-36 (SF-36) Dr. Talha Müezzinoğlu Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD MANİSA Program: Genel Bilgi ve Tanım Puanlama SPSS e uyarlama Örnek hesaplaması Sorular & Tartışma Rand Corporation

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ. Rapor: Jane Doe ID: HB290793

S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ. Rapor: Jane Doe ID: HB290793 S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ Rapor: Jane Doe ID: HB290793 Tarih Ağustos 13, 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S M E N

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr http://www.turgutozal.edu.tr/mgungormus/

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Sektör eşleştirmeleri

Sektör eşleştirmeleri Sektör eşleştirmeleri Çek Cumhuriyeti ve Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası 2016 Sektör: Makina / Mühendislik Maça ilişkin ön inceleme 3:3 * Sektöre yönelik Atradius un alacak risk ve iş performansı değerlendirmesinde

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F A (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F A 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL

BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL 1 BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Hem patronların

Detaylı

Sayı. OR-AN Rotary Kulübü. Eylül. Kuruluş : 7 Ekim 1997. John Kenny UR Başkanı. Hasan Akduman Dönem Guvernörü 2009-2010. Zeynep Gökalp Dönem Başkanı

Sayı. OR-AN Rotary Kulübü. Eylül. Kuruluş : 7 Ekim 1997. John Kenny UR Başkanı. Hasan Akduman Dönem Guvernörü 2009-2010. Zeynep Gökalp Dönem Başkanı Sevgili Dostlarım, Dönemimizin 2 ayını geride bıraktık. Yaz aylarının güzel günlerini tatil ile değerlendiren dostlarımız artık Ankara ya döndüler. Çocukların okulları başladı. Sevgili Çocuklarımıza yeni

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ARAÇ BAKIM VE ONARIMI Bu faaliyet sonucunda Araç Bakım Onarımı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ İnsanoğlu yaratılışından beri yaşadığı

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARAMEDİĞİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1)Acil araç kullanma tekniklerini ve trafik kurallarını bilmek ve en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, 2) Kendisini ve hastaları olası kazalardan korumak

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ!

KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ! KENDİNİZE KARŞI BAHİS OYNAMAYINIZ! KUMAR BAĞIMLILIĞINI ENGELLEME HAKKINDA ÖNEMLİ UYARILAR ŞANS OYUNLARI RİSKLERİ DE BERABERİNDE GETİRİR AŞAĞIDAKİ TEMEL PRENSİPLERE UYMANIZI TAVSİYE EDERİZ: Spor bahisleri

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F B (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015 N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR 26 Kasım 2015 SİYASİ İRADENİN ÖNÜNDE İKİ SENARYO Kapsamlı bir reform ve kalkınma hareketine girmek Toplumsal barış Çözüm süreci Yeni anayasa Başkanlık arayışı ve kutuplaşma

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Ülkenin istikrarlı bir şekilde kalkınmasını ve mali disiplini sağlayacak maliye politikalarının belirlenmesine

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu İdari İşler (Bilgisayar İşletmeni Hacer KALÇA) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Üniversite Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ)

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) Akit Taraflar; İnsan ve çevresinin karşılıklı bağımlılıklarını tanıyarak; Sulak alanların

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Gaz musluğu kapalı : Gaz dağılımı yoktur. Maksimum kapasite : Maksimum gaz dağılımı

Gaz musluğu kapalı : Gaz dağılımı yoktur. Maksimum kapasite : Maksimum gaz dağılımı OCAĞIN KULLANIMI Gaz Bekleri Gazın beklere dağılımı, şekil 3 de gösterildiği gibi, düğmelerin çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir. İlgili semboller, modellere göre değişmekle birlikte, düğmelerin üzerinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı)

Detaylı

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Not: Yönetmeliğin 13üncü maddesinde yer alan Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Hükmü Danıştay 10. Dairesinin 13/03/2007 tarihli ve E.No:2004/6952, K.No:2007/946 sayılı kararı

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

Kahraman Kit Misafirlikte

Kahraman Kit Misafirlikte Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

SOMPO JAPAN ÖZEL ONARIM HİZMETİ KILAVUZU

SOMPO JAPAN ÖZEL ONARIM HİZMETİ KILAVUZU KILAVUZU HİZMET DETAYI Sompo Japan Özel Onarım, poliçe vadesi süresince aracınızda sac kaporta, boya, deri, vinil, kumaş, plastik, ön cam aksamlarında oluşabilecek Sompo Japan Sigorta A.Ş. ve/veya onarımı

Detaylı

Günde kaç saat, haftada kaç gün egzersiz yapılmalı?

Günde kaç saat, haftada kaç gün egzersiz yapılmalı? Başarılı bir kilo verme ve daha da önemlisi bu kiloyu korumada en önemli anahtar egzersizdir. Kilo verdikten sonra egzersiz yapmayı bırakanlar yeniden kilo alırken, egzersize devam edenlerde bu ihtimal

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Acil Servis Yönetici Sorunları

Acil Servis Yönetici Sorunları Acil Servis Yönetici Sorunları Başar Cander Acil servisler bir çok problemin birlikte yaşandığı özel birimlerdir. Acil servislerin sorunsuz olması mümkün değildir çünkü hastanın acil olması başlı başına

Detaylı

2010 DÖNEMİ 1996 İL KARMALARI TOPLANTISI 08 ARALIK 2009

2010 DÖNEMİ 1996 İL KARMALARI TOPLANTISI 08 ARALIK 2009 2010 DÖNEMİ 1996 İL KARMALARI TOPLANTISI 08 ARALIK 2009 İL KARMALARINDAN BEKLENTİLER Üst düzey bir takımın oluşturulması Dünya çapındaki elit takımların performans analizleri gösteriyor ki erkek ve bayanlarda

Detaylı

ÜÇLÜ SORUMLULUK (Responsible Care)

ÜÇLÜ SORUMLULUK (Responsible Care) ÜÇLÜ SORUMLULUK (Responsible Care) ÜLKEMİZDE ÜÇLÜ SORUMLULUK 1984 yılında Kanada'da başlatılan "Responsible Care" hareketi, önce Amerika ve daha sonra Avrupa Ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev

Detaylı