ingilizcemegahafi zam.yolasite.com

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ingilizcemegahafi zam.yolasite.com"

Transkript

1 ingilizcemegahafi zam.yolasite.com Acute: keskin (düşünce), şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık Adapt: uyum sağlamak Addicted: bağımlı, tiryaki Addiction: bağımlılık KPDS ve ÜDS En Çok Çıkan Additional: ilave, ek Adequate: yeterli, uygun, elverişli A - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak Abrogate: yürürlükten kaldırmak, (bir kanuna veya anlaşmaya) son vermek Abruptly: aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute: tam, mutlak, kesin; tamamen Abstract: soyut Absurd: saçma, gülünç Abundant: bol, çok Accomplish: başarma, tamamlama Accord: uzlaşma Accordingly: buna göre Accountant: muhasebeci Accurate: kesin, doğru, yanlışsız Accused: sanık Accustomed: alışkın, alışılmış, her zamanki Achieve: başarma, elde etme Acknowledgement: onay, kabul etme, tasdik Adjust: ayarlamak, uydurmak, uymak Adjustable: ayarlanabilir, uyarlanabilir Administrate: yönetmek, idare etmek Admirable: takdire değer Advanced: ilerlemiş, ileri Affable Agreeable: rahat, dostça, anlaşılabilir Affair: olay, mesele, sorun Affectionate: müşfik, sevecen Affluent: Wealthy: varlıklı Agreeable: razı, hoş, iyi Aid: yardım Aisle: sıralar arası, yol, geçenek Alliance: ittifak Ally: müttefik, dost Alter: Change Ambiguous: müphem, birden fazla anlama gelebilen Amend: düzeltme, değiştirme Ample: gerektiğinden çok, bol Annual: yıllık, yıldönümü Anticipate: tahmin etmek, ve ona göre davranmak

2 Apparel Clothing: kılık kıyafet Apparent: açık, apaçık, belirli Appetite Desire for food: iştah, arzu Apply: başvurmak, müracaat etmek, uygulamak B - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Appreciate: takdir etmek Apprehension Fear; korku, endişe; anlayış, kavrayış Approach: yaklaşım, tarz Approval: tasvip, onay; resmi izin Argue: tartışma, münakaşa, iddia etme Argument: tartışma; sav, iddia Article: makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça Artisan: zanaatçı, esnaf Ashamed: utanmak Assassinate: suikast yapmak Asset : Advantage: kıymetli şey, beceri, erdem Asset: servet; değerli nitelik Astonished: hayret etmek, şaşkın olmak, şaşırmak At once: derhal; aynı anda Attack: saldırmak Attainment: Achievement, başarı, elde etmek, marifet Attempt: teşebbüs etmek, denemek Attract: cezbetmek, çekmek Available: elde edilebilir, müsait Avidity: gayret, heves, hırs Award: ödül, mükafat Background: geçmiş, tecrübe, arka plan Balance: denge, dengelemek Barely: zar zor, zorla Base: temel, esas; askeri üs Basis: temel, dayanak, öz Beneficial: faydalı Benefit: fayda, yarar Blame: suç, suçlamak Blink: Open and close, gözlerini kırpıştırmak Bloom: çiçek açmak Blossom: çiçek açmak, canlanmak, gelişmek Blunder: gaf, gaf yapmak Boost: artırmak, yükseltmek Boundary: sınır Bound to: zorunlu, kesin, mutlaka Border: sınır Break: off kırılıp ayrılmak, ilişiğini kesmek; birdenbire durmak Breakthrough: cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş Briefly: kısa (biçimde), kısaca (özet olarak) Bring down: indirim yapmak, düşürmek

3 Briskly: Quickly, Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik Bruise: berelemek, ezmek; bere, ezik Brutality: Cruelty vahşilik Budget: bütçe Bump: vurma, toslama; şiş, tümsek Burglar: (ev, dükkan) soyan hırsız Bury: gömmek, defnetmek; gizlemek, örtmek ( ) C - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Call at: uğramak Call off: iptal etmek Call on: ziyaret etmek; talep etmek Call up: telefon atmak Candidate: aday, namzet Capable: yetenekli, ehliyetli Captivate: büyüleme, esir etme, cezbetmek Carry out: yerine getirmek, gerçekleştirmek Cautious: ihtiyatlı, tedbirli Cease: sona ermek, durmak Chance: şans, tesadüfen olmak Charge: ücret; itham; hamle; şarj Charity: sadaka; hayırseverlik, hayır kurumu Cheer: neşe, tezahürat Chemist: kimyager; eczacı Choice: seçmek Choir: koro Clammy: yapış yapış; soğuk nemli Clarify: açıklamak, açıklık getirmek Clear: temizlemek, aklamak, izin vermek Clerk: memur, tezgahtar, sekreter Cliff: uçurum, sarp kayalık Clog: tıkamak, tıkanmak; takunya Coast: kıyı Coincidence: tesadüf Collar: yaka; tasma Collide: çarpışma, çarpma Combine: birleşmek, birleştirmek Commerce: ticaret Compare: mukayese etmek Compensation: bedel, tazminat, telafi Compete: yarışmak; rekabet etmek Competent Capable: ehil, yetenekli, yetkili Competition: yarışma, rekabet, sınama Complaint: şikayet etmek Complete: tamamlamak; tamamen Composed: birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak Compromise: uzlaşmak Conceal: gizlemek, saklamak, örtmek Concession: taviz, ödün Concurrence Agreement: aynı olan, birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama

4 Condense: yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme Confidence: güven, itimat Confidence: kendine güven Confidential: Secret gizli, sır Confirm: teyit etmek, pekiştirme, onaylama, sürekli, müzmin Confiscated: Seized müsadere etmek, haczetmek; istimlak etmek Conflict: çelişmek Crooked: eğri, çarpık, virajlı, hilekar Crop: mahsul Crowd: kalabalık Cruelty: zulüm, acımasızlık ( ) D - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Congratulate: tebrik etmek Conscientious: vicdanlı Consequence: netice ; önem Conserve: koruma muhafaza etme Consider: hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak Considerably: epeyce, oldukça Consist: of müteşekkil olmak, oluşmak Consistently: mütemadiyen, devamlı Constitute: teşkil etmek, tesis etmek; tayin etmek Constitution: anayasa Contaminate: kirletmek; zehirlemek, bozmak Contented: halinden memnun, mutlu Cooperation: işbirliği Courteous: nazik, kibar, saygılı Coward: korkak Creative: yaratıcı Crime: suç, cürüm Criminal: suçla ilgili; suçlu; cezalı Dabble: su serpme; suyla uğraşmak Damage: zarar, zarar vermek Deadline: son teslim tarihi Dealer: satıcı, tacir Decade: on yıl Deception: aldatma, hile Deceptive: aldatıcı, yanıltıcı Decline: gerileme, zayıflama Dedicate: adamak; ithaf etmek Defeat: yenme, bozguna uğratmak Deficient: eksiz yetersiz, noksan Delicate: nazik, hassas, narin Delight: sevinç, zevk, haz, Denial: inkar, yok sayma Deny: inkar etme Depict: göstermek, dile getirmek Deplore: teessüf etmek, üzülmek Dept: borç Desperate: ümitsiz; gözü dünmüş Despondent: ümitsiz, meyus

5 Determine: belirlemek, tespit etmek azimli, kararlı Detest: nefret etmek, tiksinmek Device: alet, aygıt Devote:,,-e adamak Diluted: sulandırılmış, su katılmış Drift: sürüklenmek Drowsy: Sleepy uykulu, uyku veren Duplicate: Copy kopyasını yapmak Dwindle: giderek azalmak ( ) Diminish: azaltmak, küçültmek, eksiltmek Discipline: disiplin Discourteous: nezaketsiz, kaba Discreet: saygılı, dikkatli ve nazik Discretion: basiret, sağduyu, tedbir, ihtiyat Discuss: tartışma, münazara etmek Disease: hastalık Disgraced: gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası Disgust: iğrenme, tiksinme, midesini bulandırma Dishonest: sahtekar Disintegrate: parçalamak, bölünmek Disposition: eğilim, mizaç, düzen, tertip Dispute: tartışma Dissolve: çözmek, dağıtmak, yok olmak Distinguish: Ayırmak, ayırt etmek, seçkin, ünlü, kendine yer edinmiş Distrust: güvenmemek Ditch: hendek, ark, kanal Divert: başka yöne çevirmek; saptırmak Divide: bölmek, ayırmak Divulge: ifşa etmek, açığa vurmak Doubt: şüphe, kuşku E - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Eagerness: şevk, istek, arzu Edge: kenar; avantaj Efficient: verimli, randımanlı Elevation: kaldırma, yükseltme; terfi Embark: (on) gemiye binmek; başlamak Embarrassment: utanma, mahcubiyet Emerge: meydana çıkmak Emit: yaymak, çıkarmak Employer: iş veren Encouraging: teşvik edici, cesaretlendirici Endearing: sevdiren Enhance: değerini, gücünü, güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek Enlarge: büyütmek, genişlemek Enlighten: aydınlatmak Enthusiastically: şevkle, hararetle Envy: kıskanma, gıpta etme Equivocal: Ambiguous iki anlama gelebilen Espionage: casusluk

6 Essential: gerekli Examine: tetkik, muayene etmek, sorguya çekmek Excessive: aşırı, haddinden fazla Exchange: karşılıklı değişmek Excuse: mazeret Exempt: bağışık; muaf; hariç tutmak Exhausted: bitmiş, tükenmiş, yorgun Exhibition: sergi Existence: varlık Exotic: Unusual Expand: genişle(t)mek, büyümek Expedition: yolculuk; sefer Explicit: açık, sarih Explore: keşif, inceleme gezisi Explorer: kaşif seyyah Expose: ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak Exposure: ifşa; korunmasızlık; poz Extensive: büyük, derin, kapsamlı Extremely: oldukça fazla F - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Faint: Indistinct donuk, baygın Far: uzak; çok Fatigue: yorgun, bitkin; yormak Fearsome: dehşetli, korkunç Feasible: yapılabilir, mümkün Feeble: zayıf, kuvvetsiz Fever: ateş, hararet; humma Firing: Ateşleme; pişirme; işten atma Fiscal: mali Flawless: kusursuz, defosuz Flee from: kaçmak, firar etmek Flip: fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah Float: yüzmek, su üstünde kalmak, bir şeyi oluruna bırakmak Floor: zemin Fluctuate: inip çıkmak Flushed: kızarmak, utanmak Foggy: sisli Fool: aldatmak, şaka yapmak, kandırmak Foolishness: aptallık, budalalık Forecast: tahmin etmek Forestall: erken davranıp önlemek Fortunate: şanlı, talihli Frank: açık sözlü, içten, samimi Frightened: korkmuş Fume: pis kokulu gaz, yaymak Fabric: kumaş, doku Fact: gerçek, olgu Futile: boşuna, beyhude

7 Heat: ısı, ısıtmak G - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Heavely: büyük oranda, şiddetli olarak Hectic: heyecanlı, telaşlı Hence: bu nedenle, bundan dolayı Gain: kazanmak, elde etmek Generation: kuşak Genuinely: hakikaten, gerçekten Giggle: kıkırdamak Gist: ana fikir Gleeful: neşe dolu Globe: küre Global: küresel Goods: mallar, eşya Govern: yönetmek, idare etmek Governmental: yönetimle ilgili H - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Herd: sürü; ayak takımı Hesitate: tereddüt etmek, çekimsemek Hide: sakla-n-mak Highway: anayol Hijacking: hava korsanlığı Hike: uzun yürümek; fiyatını artırmak Homeless: evsiz Honest: samimi, dürüst Housing: barınacak yer Hug: kucaklamak, sarılmak Huge: kocaman, büyük Humorous: komik, güldürücü Hurl: fırlatmakignore: aldırmamak, bilmezden gelmek Halt: mola, durma I - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Hamper: hareketini güçleştirmek, engellemek Hand-held: elde tutlan Harmful: zararlı Harsh: sert, kaba, haşin Harvest: hasat, ürün Hasten: acele etmek, ettirmek Hazardous: tehlikeli, zararlı Impartial: yansız Imprecise: kesin olmayan, dikkatsiz, özensiz Impression: izlenim, etki Impromptu: hazırlıksız, doğaçlama

8 Improve: ilerletme, geliştirme In charged: sorumlu, görevli Inadvertent: kasıtsız, elde olmayan Incidence: oluş sıklığı, meydana gelme oranı Incline: eğilme, aşağı eğilme Include: kapsamak, içine almak Inconsiderate: başkalarını düşünmez, düşüncesiz Incredible: inanılmaz Incurable: tedavi edilmez, çaresiz Indecisive: kararsız, kesin olmayan Indication: anlatma, belirti, gösterge Indifferent: kayıtsız, umarsız Indispensable: vazgeçilmez, zorunlu Indistinct: belirsiz, bulanık Induce: kandırmak, ikna etmek Industrious: çalışkan, gayretli Interfere :müdahale etme, çatışma, engelleme Interfere with :yoluna çıkmak, engellemek, karışmak Intermittent: kesik kesik, aralıklı Intrepid: Yılmaz, korkusuz, cesur Intricate: Complicated karışık, girift Investigator: dedektif, araştırıcı Investment: yatırım, sağlanan gelir Irrelevant: konu dışı, ilgisiz Irresponsible: sorumsuz Issue: konu; yayım-baskı Item: adet, tane; madde; konu-fıkra J - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Inflammable: kolay tutuşan, parlayıcı Influence: etki Initial: ilk, başlangıç Insignificant: değersiz, önemsiz, belirsiz, Insist:srar etmek Insolent Rude: küstah, terbiyesiz Inspire:telkin etmek, ilham etmek Jam: sıkıştırmak, kilitlemek, izdiham L - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Instructive: öğretici, eğitici Insult: hakaret etme, hor görme Intensity: güçlülük, yoğunluk Intention: niyet Landscape: manzara Lane: dar yol; şerit Law: hukuk, kanun

9 Leading: önde olan, kılavuzluk eden Leak: sızıntı, çatlak Lecture: ders, konferans Liability: sorumluluk, yükümlülük Limp: topallamak, aksamak Lingered: kolay kolay ayrılmak; Litter: çöp Locate: bulunma, bir yerde yerleşmiş olma Lofty High: yüce, yüksek, azametli Lonely: yalnız, kimsesiz, tenha Look up to Respect: hayran olmak, örnek almak Luck: şans, talih, uğur Mend: Repair tamir etmek Merge: birleşmek, içine katmak Messy: dağınık, düzensiz Mild: ılımlı, hafif, ılıman Misty: sisli, bulanık Misuse: suiistimal; yanlış kullanım Moderate: ılımlı Moist: nemli, ıslak Mold: şekil vermek, kalıp Monster: canavar Mud: çamur; iftira N - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan M - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Neglect: ihmal etmek Majority: çoğunluk Management: idare, yönetim Manufacture: imal etmek Means: yol, yöntem, araç Meddle Interfere: karışmak, burnunu sokmak Medicine: tıp, ilaç Meditative Thoughtful: derin derin düşünen Melt: eri-t-mek, yumuşa-t-mak Negligible: ihmal edilebilir Nod: onaylamak, başını sallamak Notify: bildirmek, haber vermek Notorious: adı çıkmış, kötü şöhretli Novelist: romancı O - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Memorize: ezberlemek

10 Oversimplify: aşırı basitleştirme Object: itiraz etmek Objection: itiraz; sakınca Obligation: mecburiyet, zorunluluk Obscured: saklı, anlaşılması güç, Obsess: aklına takılmak, fikri sabit yapmak Obstinate: inatçı Obtain: sağlamak, elde etmek Overturn: devirmek, tepe üstü getirmek Owing to: sayesinde; yüzünden dolayı P - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Obvious: açık, anlaşılır, ortada Occasion: fırsat, vesile, önemli gün, özel olay Occasional: arasıra olan, düzensiz Occupation: işgal Occupy: işgal etmek Occur: olmak, meydana gelmek Odorless: kokusuz On strike: grevde Open-minded: Açık fikirli Opinion: fikir Orchid: orkide Outline: ana hat, taslak Output: ürün, verim, çıktı Outrageous: nefret uyandırıcı, öfkelendirici Overactive: çok aktif, hareketli Overburdened: sıkıntılı Overdue: vadesi geçmiş, gecikmiş Overemphatic: fazla vurgulu, çok fazla çarpıcı Overseas: deniz aşırı Pace: adım, hız Pain: acı, sızı, ağrı Pale: solgun Participate: iştirak etmek Partner: ortak Passageway: pasaj, geçit Pay attention to: dikkatini vermek Peculiarity: özellik;,,,-e özgü olma; tuhaflık Percent: yüzde Personality: şahsiyet Pessimistic: kötümser Phony: sahte, düzmece Pick up: toplama, devşirme Plentiful: bol; bereketli Plunge: dalma, fırlama Poetic: şiirsel Point of view: bakış açısı Policy: politika; davranış biçimi; poliçe Polish: cilalamak, boyamak

11 Poll: oylama, anket Pollute: kirletmek Postpone: ertelemek Praised: övmek Precaution: tedbir, önlem Precisely: tam olarak; kesinlikle Prediction: tahmin Premium: sigorta primi; ödül, prim Purify: temizlemek, arındırmak, saflaştırmak Pursue: peşine düşmek, izini sürmek Put off: elbisesini çıkartmak Q - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Presume: varsaymak Pretense: rolüne girme, bahane Pretext: bahane Prevent: engellemek, korumak Preview: ilk gösterim Previous: önceki, sabık Pride: gurur, iftihar Prior to: öncelikli, daha önemli Quarter: çeyrek; bölge, semt; askeri kışla Quartet: dörtlü R - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Private: özel; şahsa ait Prodigious Huge: şaşılacak, müthiş, kocaman Profilic: çok eser veren Profound: tam, eksiksiz, derin; bilgili; etkileyici Promote: terfi ettirmek Promotion: terfi Propose: önerme, niyet etme, evlilik teklifi Prospects: başarı şansı Prove: kanıtlamak; çıkmak Punctual: dakik Punctuality Being on time Raise: yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek Rate: oran Readily Easily: kolayca, seve seve Readily: isteyerek, gönülden Recast: yeniden çıkarmak, değiştirmek Recent: yakında olmuş Recession: gerileme, durgunluk, azalma Reckless: aldırışsız, kayıtsız Reckon: hesaplamak, tahmin etmek Recover: iyileşmek, yeniden elde etmek Recruit: üye yapmak; işe almak

12 Refrain: from kendini tutma, sakınma Refugee: mülteci Refute: yalanlamak, çürütmek Regarded as: gibi görülmek, kabul edilmek Region: bölge Rejection: ret Relent: yumuşama, gevşeme, merhamete gelme Relentless: amansız; acımasız, merhametsiz Reliance: geven, itimat Relief: Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri Relieve: hafiflemek, rahatlamak Reluctant: isteksiz, tereddütlü Reluctantly: gönülsüzce Remark: söz söyleme; fark etme Remarkable: dikkate, sözü edilmeye değer Remove: çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek Renovation: yenileme, tecdit, onarım Represent: temsil etme Reprimand: azar, paylama Reprove: azarlama, paylama Respect: saygı, hürmet Restored: onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş Restraint: zaptetme, sınırlama, hakim olma Restriction: sınırlama Resultant: sonucunda ortaya çıkan Reveal: açığa çıkarma; ilhamla bildirme Revere: Loved saymak, saygı göstermek Revise: gözden geçirmek Revive: yeniden canlan-dır-mak Reward: ödül Ridiculous Absurd, Gildings: derecede saçma Rim Edge: kenar Rival: rakip Rot: çürüme, çürük ; zırva Rub: ovma, ovalama Rugged: zor, kaba, yontulmamış, pürüzlü Rule out Reject Runaway: kaçak Rush: aceleyle koşmak, hücum etmek Reputation: ün, itibar Require: gerektirmek; istemek Reservation: yer ayırtma; şart; ihtiyat S - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Resign: istifa etmek, ayrılmak Resignation: istifa; kabullenme Resonance: tınlama Saucer: çay, fincan tabağı Scattered: dağınık

13 Scheme: plan, tasarı Scholarly: çok derin, bilgili, bilimsel Scholarship: burs; irfan, ilim board: okul yönetimi Scold: azarlama, paylama Scorch: yakmak, kavurmak; acı sözlerle incitmek Scratch: tırmalamak, kazımak, kaşınmak Sealed: mühürlü Seam: dikiş yeri, bağlantı yeri Seed: tohum Seek: araştırmak, bulmaya çalışmak Seize: tutmak, yakalamak, zaptetmek Select: seçmek, ayırım Selfish: bencil Sensitive: duyarlı Separate: ayırmak Serene: sakin; yüce Severe: acı, sert, şiddetli Shade: gölge Shape: şekil Shareholder: hissedar Shattered: mahvolmuş, bitmiş; yorgun Shield Protect: kalkan; korumak Shift :vardiya, rüzgarın yönünü değiştirmesi Shipping: gemiler: sipariş alıp gönderme Shout: bağırmak Shrewd Clever: kurnaz, açık göz Sink: dibe batmak Skillful: becerikli Skip: atlamak Slope: eğim Sly: sinsi Smooth: yumuşak Sneer: dudağını bükmek, küçümsemek Soothe Comforted: sakinleştirmek, rahatlatmak Sophisticated: karmaşık, girift, Spectacle: görülecek şey, Sphere: Globe küre Spokesperson: sözcü Sporadic Intermittent: (düzensiz aralıklarla olan) Squeeze: sıkmak, ezmek Staff :personel, çalışanlar kadrosu; kurmay Statue: heykel Stature: boy-pos; önem; kişilik Stayed late Lingered: oyalanmak Steady: düzenli, sabit Stem from: -den ileri gelmek, doğmak, çıkmak Step: adım, basamak Stern: sert, müsamahasız Stiff: katı, sert, kıran kırana Stingy: cimri, eli sıkı Stockholder: hissedar Straighten: doğrultmak Sinful: günahkar

14 Strain: kendini zorlamak, gayret göstermek Stray: başıboş, Homeless Stretch: germek, esnetmek Struggle: çabalamak, mücadele etmek Stubborn: inatçı dik başlı Subsidize: Para vermek, desteklemek Subtle: ince, narin; zeka işi Sufficient: yeterli Summary: Özet Superficial: yüzeysel, üstünkörü Superior: daha üstün Supplementary: takviye, ek Surgeon: cerrah, operatör Surmount: üstesinden gelmek, alt etmek, yenmek Surpass: aşmak, üstün olmak Survive: hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek Susceptible to: kolay etkilenen, dayanıksız, hassas Suspicion: şüphe, zan Sustain: devam ettirmek, korumak Swell Grow: şişmek, kabarmak; artmak, büyümek Symptom Sign: semptom, belirti Synopsis Summary: özet T - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Tackle: çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak; Talent: yetenek Tax: vergi Tax-exempt: vergiden muaf Tear (teyr): yırtmak; (tiıyr) gözyaşı Tempt: ayartmak, yoldan çıkartmaya çalışmak Testimony: tanıklık, ifade Thorough: tam, dikkatli eksiz Thoughtful: düşünceli Thrifty: tutumlu, idareli Throng Crowd: kalabalık; kalabalık olarak gitmek Tilted Crooked: yatırmak, eğmek, ; meyil Tiny: küçük, ufacık Top: üst, zirve Torn: yırtık Tower: kule Trace Indication: iz, eser ; kopyasını çıkarmak, ipuçlarından olayı çözmek Trail: sürüklemek, gezdirmek; izlemek Tramped Walked heavily: kuvvetli adımla yürümek Tranquil serene: sakin, huzurlu Transaction: iş görme Treachery: ihanet Treatment: muamele, davranış; tedavi Treatment: muamele, davranış; tedavi

15 Trial: deneme; duruşma Triumph: zafer, başarı Trivial: abes; bayağı; cüzi V - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Trust: güvenmek Trust: güvenmek, inanmak Tunnel Underground passageway U - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Vacant: boş, açık; dalgın Vague: müphem, belirsiz, şüpheli Vanity: Pride, kibir, kendini beğenmiş; abes şey, beyhudelik Varied: değişik, çeşitli; değişken Vast: çok geniş, engin, pek çok Versatile: çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen Underestimate: az/düşük olarak tahmin etmek Underground: metro; yer altı Undermine: baltalamak, çökertmek, temelini çürütmek Underrate: hafife almak, küçümsemek Unhesitatingly: tereddüt etmeden Union: birlik; sendika Unique: biricik; tek; eşsiz Unpardonable: affedilemez Unpleasant: nahoş ; tatsız Unrehearsed: provasız Unrestrained: denetimsiz, frenlenmemiş, serbest Vexed Annoyed: bir şeye canı sıkılmak Victim: kurban Victory: Triumph, zafer Violent: sert, şiddetli, zorlu Vital: hayati önemde Voluntarily: gönüllü olarak Vote: oy vermek Vulnerable: saldırı veya tenkide açık / maruz olan W - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Unwillingly: istemeyerek Unwillingness: isteksizlik Wasteful: savurgan, müsrif Weakness: zayıflık; zaaf

16 Wealthy: zengin, varlıklı Wheel: tekerlek Whip: kamçı; kamçılamak Wise: akıllı, akıllıca, mantıklı Withdraw: çekmek, çekilmek, ayrılmak Wither: solmak, soldurmak, sindirmek Witness: Şahit Worthwhile: yapmaya değer, -e değer Wrinkle: buruşmak, kırışmak Y - KPDS ve ÜDS Sınavlarında Çıkan Yield (to): kabul etmek, baş eğmek..

Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant

Detaylı

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni 1 ability skill yetenek, beceri abruptly suddenly aniden, birdenbire absolutely certainly kesinlikle access entry, admission erişim acclaim praise alkış(lamak) accompany escort eşlik etmek account explanation

Detaylı

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide A.S. Peace Be Upon Him Abajur Lampshade Abdest almak Perform ablution Abide Memorial Acele etmek, koşmak Scurry Aceleyle, Alel acele Hastily Acı acı Bitterly Acı acı, kederle Poignantly Acı çekmek: Suffer

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44.

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44. Year 8 - Unit 1-13 Study online at quizlet.com/_18sh78 1. abolish yıkmak 2. abolition yıkım 3. abroad yurtdışı 4. abroad yurt dışı 5. Absolutely/Definetely/Certainly Kesinlikle 6. accept kabul etmek 7.

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

KPDS. 4.Modal Auxiliaries

KPDS. 4.Modal Auxiliaries STRATEGIES FOR KPDS 1.---24. Sorularda, boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Genellikle bu bölümde ölçülmek istenen bilgiler şunlardır. 1. Vocabulary (verb-noun-adj-adv-phr.v.) 2. Preposition

Detaylı

2006-1998 YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma

2006-1998 YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma 2006-1998 YILLARI KPDS KELİME SORULARINDA SORULAN KELİMELER KPDS 2006 Mayıs soundly yüksek sesle ilan etm. Ses çıkarma admission İtiraf, kabul, giriş interpretation yorum, tefsir, izah detriment zarar,

Detaylı

www.englishingilizce.com

www.englishingilizce.com Abbreviations (kısaltmalar): Opp: Opposite (Zıttı) Informal: resmi olmayan, gayr-ı resmi Formal: resmi (dil) A: American nglish (B: British nglish) =eşanlamlı kelime kullanılan isim, sıfat vs. anlamı da

Detaylı

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly,

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly, 21- SPACE TOURISM regular pleasure guidance sightseers proposal possibility Japan's Shimizu Corporation is making plans for the day that there are (1) flights into space, not by astronauts, but by tourists

Detaylı

Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler. www.cepsitesi.net

Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler. www.cepsitesi.net Fisun Özgenç - Türkçede Deyimler www.cepsitesi.net DEYİM Deyimler, çoğunlukla gerçek anlamlarından farklı, kalıplaşmış sözcük grubudur. DEYİMLERİN ÖZELLİKLERİ * Deyimler kısa ve özlü sözlerdir. * Deyimler

Detaylı

kalıntıları; para, mangır nucleus atom çekirdeği, çekirdek, nüve, öz, sinir bud, embryo, germ, spark observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek,

kalıntıları; para, mangır nucleus atom çekirdeği, çekirdek, nüve, öz, sinir bud, embryo, germ, spark observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek, 1-HALLEY S COMET disappear orbiter craft region observed spread over recorded nucleus comet dust pioneer trail space probe A (1) is an object that travels around the sun leaving a bright (2) behind. For

Detaylı

Deyimler Sözlüğü. Deyimlerin en önemli özelliklerinden biri en az iki sözcükten oluşmalarıdır.

Deyimler Sözlüğü. Deyimlerin en önemli özelliklerinden biri en az iki sözcükten oluşmalarıdır. Deyimler Sözlüğü Deyim; birden fazla sözcükten meydana gelen, sözcüklerden en az birisi mecaz anlamıyla kullanılan söz öbekleri,en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı

Detaylı

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2 be there for someone (v) : beautiful (adj) : bring joy to someone's life (v) : crazy (adj) : friendly (adj) : friendship (n) : funny (adj) : generous (adj) : give encouragement (v) : give help (v) : grateful

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM. Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur

K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM. Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur BECERİ REHBERİ K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur Birçok işveren, işçilerinden ne bekledikleri sorulduğunda çoğu zaman şunu söylerler: Ben onlardan proaktif olmalarını;

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

Bahai Eserleri. sım ve Dağıtım

Bahai Eserleri. sım ve Dağıtım İngilizce Baskı: The Secret of Divine Civilization Copyright 1957, 1970, 1990 by the National Spiritual Assembly of the Bahá ís of the United States All rights reserved. Published 1990 Printed in the United

Detaylı

AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER

AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER Birinci basamak. Maddeye karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın kontrolümüzden

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers.

[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers. Turkish KUTSAL QURAN Translated by Hadi Abdollahian www.yahoo-fa.com info@yahoo-fa.com 00989354664487. 1- Anahtar (Al-Fatiha). [1:1] Lair the tanınmış nin TANRİ Kibar Merhametli. [1:2] Övgü olmak TANRİ

Detaylı

LEHÇELER ARASI AKTARMALARDA YALANCI EŞ DEĞERLER SORUNU (TÜRKİYE TÜRKÇESİ-ÖZBEK TÜRKÇESİ-YENİ UYGUR TÜRKÇESİ FİİL ÖRNEĞİ) *

LEHÇELER ARASI AKTARMALARDA YALANCI EŞ DEĞERLER SORUNU (TÜRKİYE TÜRKÇESİ-ÖZBEK TÜRKÇESİ-YENİ UYGUR TÜRKÇESİ FİİL ÖRNEĞİ) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 671-688, ANKARA-TURKEY LEHÇELER ARASI AKTARMALARDA YALANCI EŞ DEĞERLER SORUNU (TÜRKİYE

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ ve 2011 YILI KESİN HESABI ÜZERİNDEKİ KONUŞMALARI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ ve 2011 YILI KESİN HESABI ÜZERİNDEKİ KONUŞMALARI Mİ LLİ YE TÇ İ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ ve 2011 YILI KESİN HESABI ÜZERİNDEKİ KONUŞMALARI 10 ARALIK-20 ARALIK 2012 Ankara/Ocak 2013 Partimizin ve Grubumuzun Değerli

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı