Edebiyat tarihinde (ve araþtýrma konusu tarih olan diðer bilimlerde) zaman kurgusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Edebiyat tarihinde (ve araþtýrma konusu tarih olan diðer bilimlerde) zaman kurgusu"

Transkript

1 B i r s e n K a r a c a Rus Edebiyatýnýn Güncel Sorunlarýndan Biri: Sovyet Döneminde Arþivlere Kapatýlan Yazarlar Edebiyat tarihinde (ve araþtýrma konusu tarih olan diðer bilimlerde) zaman kurgusu için belirli bir koþul vardýr. Öncelikle tarihe konu olan olay geçmiþe aittir, týpký gazetecilikte ve dedektif romanlarýnda olduðu gibi. Araþtýrmacýnýn merak konusu ise, olayýn sonuçlanmadan önceki sürecinde nelerin olduðudur. Yani araþtýrmacý/anlatýcý kaleme aldýðý metnin baþlýðýný seçtiði andan itibaren incelediði olayýn doðal zaman kurgusunu bozar. Bu, dýþ zaman kurgusuyla ilgili bir sorundur. Bu tür metinlerde zaman, sonuçlanmýþ olayýn baþlangýç noktasýna ya da daha geriye, olayý hazýrlayan etmenlerin etkilerinin hissedildiði zaman dilimine taþýndýktan sonra oluþumlarýnýn dizisi anlatým anýna doðru yönlendirilir. Olaylarý böyle oluþum tarihlerini takip ederek vermek okuru yormayan bir yöntemdir. Ancak, okurun konuyla ilgili gerekli altyapýsý varsa, araþtýrmacý iç zaman kurgusunu yaparken istediði gibi hareket edebiliyor. Ayrýca, araþtýrmacýnýn diðer alanlarýn (örneðin: ulusal tarih) okurlarýyla kýyaslandýðý zaman edebiyat tarihi okurlarýnýn yeniliklere karþý daha esnek olmasý beklentisi vardýr. Bu görüþün dayanaðý, edebiyat tarihi okurunun edebi metinlerin de okuru olmasýdýr. Bizi yönlendiren de bu beklenti oldu. Amacýmýz, Rus edebiyat tarihinden seçtiðimiz konularla baðlantýlý çarpýcý kesitler sunmak. Bunu yaparken bilgi boþluklarý yaratmamak için, zaman zaman anlatýlan dönem(ler)in siyasal yapýsýna, edebiyat ve felsefe gruplarýna, yazarýn kiþisel yaþamýna ya da yayýn dünyasýna ait genel veya özel bilgileri ve geçmiþte ve günümüzde Rus edebiyat dünyasýnýn gündemini belirleyen tartýþmalarýn içeriklerini aktaracaðýz. 112 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS 2005

2 RUS EDEBÝYATININ GÜNCEL SORUNLARINDAN BÝRÝ: SOVYET DÖNEMÝNDE ARÞÝVLERE KAPATILAN YAZARLAR Bugün, yani Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýndan on dört yýl sonra Rus bilim adamlarý, sosyal bilimlerin diðer alanlarýnda olduðu gibi, edebiyat bilimi alanýnda kullanýlan araþtýrma ve inceleme yöntemlerini ve deðerlendirme ölçütlerini deðiþtirmek için yoðun bir çaba içerisine girdiler. Verilere göre, Sovyet yönetimi tarafýndan sakýncalý bulunduklarý için arþivlere kapatýlan yazarlar ve þairlerin eserleri yeniden deðerlendirilmeye alýnýyor. Bunun yanýnda, Rus edebiyatýnýn (Gogol gibi) dünya klasikleri arasýna giren bazý yazar ve þairlerinin geçmiþte yanlýþ deðerlendirildiði þeklindeki görüþler de yaygýnlaþýyor. Çaðdaþ Rus edebiyatýnýn Batý edebiyatýyla entegrasyon sürecini tamamladýðý XIX. yüzyýlda edebiyat gruplarýný gösteren genel tablo þöyledir: Fransýz Devrimi'nin bir benzerini Rusya'da gerçekleþtirmek arzusuyla yapýlan 1825 yýlýndaki Dekabrist ayaklanmasýna katýlan veya ayaklanmayý destekleyen yazarlar, þairler, eleþtirmenler ve düþünürler ile yönetimin yanýnda olanlar arasýnda ilerici (ayaklanmayý destekleyenler) ve gerici (yönetimi destekleyenler) ayrýmý yapýlýyordu. XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýna gelindiði zaman da Batýcýlar 1, Slavyanofiller 2, Doðalcý Okul un 3 temsilcileri birbirleriyle hararetli tartýþmalar yapýyorlardý. Daha sonra Sovyet devrimine inanmayanlar da gerici olarak adlandýrýldýlar. XX. yüzyýlda gerici kabul edilen bu yazarlarýn adý edebiyat tarihi kitaplarýnda yalnýzca önder edebiyatçýnýn gerekli gördüðü ölçüde önyargýlý deðerlendirmelerle yer alabiliyordu. Bu veriler Rus edebiyat tarihinin tahrif edildiði yönünde yapýlan tartýþmalarýn baþlýca dayanaðý. Bu alandaki çalýþmalar Perestroyka döneminde baþladý, 1991 yýlýndan sonra da ivme kazandý. Edebiyat tarihinin yönünü deðiþtirme zorunluluðu, tarih boyunca hep olduðu gibi bu defa da politika ve ekonomi alanýnda yeniden yapýlanmaya duyulan gereksinimlerin bir uzantýsý olarak doðdu. Doðaldýr ki, bu eðilim yalnýzca Rus edebiyatýna özgü deðil. Diðer uluslarýn edebiyat tarihini incelediðimiz zaman siyasi tercihlerin, ulusal edebiyatlarýn da yönünü belirlediðini fark ederiz. Deðilse, edebiyat ürünlerini denetleyen sansür kurullarýnýn Rus siyasilerinin parlak buluþu (!) olduðu savýndan yola çýkardýk. Konuyu incelerken Bir eserin ulusal kimliðini belirleyen öðeler nelerdir? sorusunu da tartýþmaya açmak gerekiyor. Çünkü Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýndan sonra tartýþma konusu olan yazarlar var. Sorunun çözümüne yardým edebilecek öðeleri belirlemek için örneklerden yola çýkalým. Dostoyevski'nin eserlerindeki kiþilerin Afrika, Amerika, hatta Avrupa ya da komþu ve yakýn ülkelerden Çin veya Hindistan'ýn kültürünü temsil ettiðini düþünebilme olasýlýðýmýz ne kadardýr? Hiç yoktur. Nedeni, Dostoyevski eserlerinde yalnýzca Rus olan öðeleri ve motifleri kullanmýþtýr. Onun eserlerini okurken Rus halkýnýn dinini, geleneklerini, kültürünü, dünyayý algýlayýþ biçimini ve Rusya'nýn tarihini, yasalarýný ve de doðasýný bilmek zorundayýz. Yalnýzca edebiyat tarihiyle ve yazarýn biyografisiyle ilgili ve kuramlarla sýnýrlý bilgileri kullanarak Dostoyevski'yi anlayabilmemiz olanaksýzdýr. Oysa ayný þeyi Çehov için söyleyemeyiz. Örnekleyelim. Çehov'un Kötü Niyetli Adam 4 adlý öyküsünde tren raylarýný traverslere baðlayan somunu söken Denis Grigoryev ile Van'ýn Çaldýran ilçesinde yüksek ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS

3 BÝRSEN KARACA gerilim hattý direklerinin somunlarýný sökerek direklerin devrilmesine neden olan ( tarihli haber) 5 kiþinin/kiþilerin davranýþý arasýnda (en azýndan biçimsel olarak) büyük bir benzerlik vardýr yýlýnda Çehov'u anma etkinlikleri yürütülürken Literaturnaya gazeta nýn internet sayfasýnda Ama Çehov Uyarmýþtý 6 baþlýklý bir makale yayýmlandý. Makalede Moskova bölgesinin Çehov semtinde telefon direklerindeki fincanlarýn çalýndýðý bilgisi yer alýyordu. Kýsaca, Çehov'un öyle öyküleri vardýr ki, biz dünyanýn hangi bölgesine ait olursak olalým ve hangi zaman diliminde yaþarsak yaþayalým onun eser kiþileri içimizden biridir. Bununla birlikte, Çehov'un eserlerinin ulusal kimliðini belirlemek gibi bir sorun da yoktur. Onun eser kiþilerini içimizden birisiymiþ gibi görmemizin nedeni, Çehov'un eserlerinde kiþilerin yaþadýklarý an ve ortamdaki davranýþlarýnýn psikolojisini yakalayarak resmetmesidir. Çehov'u kolaymýþ gibi gösteren de sanatýnýn bu özelliðidir. Örnekler, eserin ulusal kimliðiyle ilgili sorunun çözümü için kültür öðesinin önemli olduðuna iþaret ediyor. Bu konuda yazarýn kendi tercihi de önemlidir. Bununla ilgili çarpýcý iki örnek var. Cengiz Aytmatov adýný dünya okurlarýna Sovyet yazarý olarak duyurdu, Birlik'in daðýlmasýndan sonra tercihini Kýrgýz edebiyatý için kullandý. Diðer yandan, bir baþka Sovyet yazarý Fazýl Ýskender, etnik kültürünü yadsýmýyor ama kendisini Rus edebiyatýna ait hissettiðini söylüyor. 7 Çözüm için, deðerlendirilmesi gereken üçüncü öðe dil olacaktýr. Ancak, Nobakov gibi, bilingual yazarlarýn eserlerinin kültürel kimliðini ne kültür ne de dil öðesiyle çözme olanaðýmýz var gibi. Çünkü yazar Rusçaya da Ýngilizceye de eþit düzeyde hâkim, eser kiþilerinin Amerikan kültürü ya da Rus kültüründe yetiþmiþ olmasý yazar için herhangi bir zorluða neden olmuyor. Konuyla ilgili olarak Lolita'nýn odak kiþilerini örnek göstermemiz yeterli olacaktýr. Bu sorunun diðer boyutunda, yazarýn sanatýný besleyen kültürün yaratýcýsý olan halk var. Sorunun bu boyutu 1991 yýlýndan sonra Ukrayna ve Rus edebiyat çevrelerinin Gogol'ün ve eserlerinin ulusal kimliði üzerine yaptýklarý tartýþmayla gündeme geldi. Gogol'ün etnik kültürünü ön plana çýkartan Ukraynalý okurlarýn, ünlü yazarýn eserlerini çevirilerden okumasý gerekiyor. Rus okur da Gogol'ü yorumlayabilmek için, Ukrayna halkýnýn kültürünü yakýndan tanýmak zorunda. Çünkü Rus ve Ukrayna halklarý arasýndaki akrabalýk iliþkisi bunun için yeterli olmayabiliyor. Bu noktadan sonra konumuz, yazarýn kendi kültürüne bakýþ açýsýný araþtýrmak olacak. Bu baðlamda, genelde Rus edebiyatýnýn, özelde ise öykü türünün geliþim evrelerindeki ilginç olgularý incelerken Rus edebiyatýnýn hem konusu hem de yaratýcýsý olan Rus insanýn karakterini oluþturan coðrafya ve iklim koþullarýnýn, siyaset, din ve kültür politikalarýnýn Rus edebiyatýna etkisinden bahsetmek açýklayýcý olacaktýr. Rus yazarlarýn tanýmlamasýyla, ova, nehir ve orman Rus insanýnýn yüreðinin geniþliðini, sakinliðini, tembelliðini, hayalciliðini ve bilgeliðini simgeleyen coðrafi öðelerdir. Diðer yandan, ülkenin topraklarýnýn çok geniþ olmasý (batý ile doðu sýnýrý arasýnda on bir saatlik zaman farký vardýr) Rus insanýnýn belleðindeki uzam imgesini oluþturan somut bir öðedir. Rusun 114 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS 2005

4 RUS EDEBÝYATININ GÜNCEL SORUNLARINDAN BÝRÝ: SOVYET DÖNEMÝNDE ARÞÝVLERE KAPATILAN YAZARLAR zamaný kullanýmý da farklýdýr. Kuzey bölgelerde gündüz ile gecenin deðiþim sürecini takip etmek oldukça zordur. Çünkü bu bölgelerde doða, yýlýn büyük bir bölümünde gündüz ve gece ayrýmýna izin vermez. Petersburglu ve Moskovalý yazýn geceye, kýþýn gündüze hasrettir. Kuzey kutbuna çýkýldýðý zaman bu durumu daha keskin çizgilerle resmedebiliyoruz. Her þeyi küçük parçalara ayýrarak algýlama eðiliminde olan Batýlý ile Rus arasýndaki uyuþmaz nitelikler belirgin olarak bu noktada, zamanýn ve uzamýn algýlanmasý ve kullanýlmasý sýrasýnda ortaya çýkar. Bunlara ilave olarak, doða olaylarýndan kar ve soðuk da unutulmamalý. Okumak için, Rus edebiyatýndan hangi eseri seçersek seçelim yazarýn bu etmenlere ve bunlarýn Rus insanýnýn karakterinde ortaya çýkan etkilerine ya doðrudan ya da dolaylý göndermeler yaptýðýný belirleriz. Türk okura yabancý olmayan eserlerden birkaç örnek verelim: Beyaz Geceler'de (Dostoyevski) Petedburg'da yaþanan beyaz geceler, Acý'da (Çehov) 8 soðuk, Kar'da (Paustovski) 9 kar, Bozkýr'da (Çehov) uçsuz bucaksýz bozkýr, Oblomov'da (Gonçarov) ileride tembelliðin simgesi olacak Oblomov, Tunç Süvari'de (Puþkin) Neva Nehri, Avcýnýn Notlarý'nda (Turgenev) Orlov bölgesinin doðasý ve insaný, Durgun Don'da (Þolohov) Don Nehri, Aptalcýk' ta (Leskov) aptallýk perdesinin altýndaki bilge vd... Uluslarýn karakterini belirleyen etmenleri sýralarken (sosyal yaþamýn ve kültürün çok önemli bir parçasý olarak) ülkenin yönetim biçimini ve yöneticilerin takip ettiði siyasetleri de listeye dahil etmemiz gerekiyor. Rus edebiyat tarihçileri, yönetim-edebiyat iliþkisini anlatýrken karmaþýk, bir o kadar da ilginç bir tablo çizerler. Konuya çaðdaþ Rus edebiyatýnýn baþlangýç noktasýnda görülen karakteristik bir özelliðin altýný çizerek baþlayalým. Çaðdaþ Rus edebiyatýnýn kurucularý arasýnda yazar ve þairlerin yanýnda bilim adamý, diplomat, tarihçi, hatta askerler vardýr: V. K. Trediakovski ( ) þair, filolog ve bilim adamý; A. D. Kantemir ( ) þair, diplomat; M. V. Lomonosov ( ) ilk Rus bilim adamý, þair, Rus edebiyat dilinin reformcusu, ressam, tarihçi ve ekonomist; A. P. Sumarokov ( ) dramaturg, þair, edebiyat kuramcýsý ve eleþtirmen; M. M. Heraskov ( ) yazar, yayýncý, Moskova Üniversitesinin müdürü; Ya. B. Knyajnin (1742 (1740?)-91) dramaturg, þair, asker ve akademisyen; G. R. Derjavin ( ) þair ve askerdir (Pugaçyov isyanýnýn bastýrýlmasýna katýlan subaylar arasýnda yer almýþtýr); D. Ý. Fonvizin (1744/45-92) yazar, aydýnlanmacý, ayrýca yýllarýnda diplomat N. Ý. Panin'in sekreterliði görevinde bulunmuþtur. Bu kiþilerin görevleri, Çaðdaþ Rus edebiyatýnýn kurucularýnýn, ayný zamanda devleti de temsil ettiklerini gösteriyor. Bu, beklenen bir olgu. Çünkü, I. Petro'nun Rusya'yý Batýlýlaþtýrmak için yaptýðý reformlara kültürel bir zemin hazýrlamasý zorunluydu. Yukarýda adlarý anýlan edebiyat ve bilim adamlarý da I. Petro döneminin ruhuyla yetiþtirilmiþlerdi. Çaðdaþ Rus edebiyatýnýn temelleri bu uygulamayla atýldý. Daha sonra devlet kadrolarýnda çalýþacak kiþilerin eðitim konusunda I. Aleksandýr ( ) çok daha sistemli bir program hazýrlattý. Bu programda edebiyat çok önemli bir yer tutuyordu: Rus aristokratlarýnýn çocuklarý için imtiyazlý bir öðretim kurumu açýlýyordu, dedikodulara göre, Ýmparator I. Aleksandr'ýn küçük kardeþleri de -büyük knyazlar: Nikolay ve ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS

5 BÝRSEN KARACA Mihail- bu lisede eðitileceklerdi. Baþlangýçta Aleksandr'ýn böyle bir niyeti vardý, fakat sonradan vazgeçti. Bununla beraber, Tsarskoye Selo Lisesi, yapýsýndaki imtiyazlý yüce hedefini korudu: Lise devletin önemli bölümlerindeki görevler için ayrýlmýþ olan öðrencileri yetiþtirmek zorundaydý. 10 Bu eðitim programýnýn ilk döneminde aralarýnda A. S. Puþkin'in de bulunduðu otuz öðrenci yetiþtirilmiþtir. Edebiyat dünyasýnda yönetimi de eleþtiren muhalif gruplar belirince söz konusu destek programýnda deðiþikliklerin yapýlmasý da kaçýnýlmaz olur. Düþünülen formül þöyledir: Devletin edebiyatý desteklerken kontrolü altýnda tutmasý daha kolay olacaktýr. Bu konuya çarpýcý örneklerden birisi II. Yekaterina dönemidir ( ). Çariçe, I. Petro'nun reformlarýnýn hararetli bir takipçisidir. Onun döneminde yayýmlanan edebiyat gazetelerinin ve dergilerinin sayýsýnda artýþ görülür. Çariçe'nin bizzat kendisi bu faaliyetlere aktif olarak katýlýr: komedi türünde eserler yazar (O vremya/zamana Doðru ve Ýmeniný gospoji Vorçalkinoy/Bayan Vorçolkina'nýn Ýsim Günü) ve edebiyatçýlarý çevresinde toplamak için Vsyakaya vsyaçina adlý derginin çýkartýlmasýna gizli destek verir. Gazete ve dergilerin köþelerinde yer alan edebiyat tartýþmalarýný takip eder, hatta bu tartýþmalara adýný gizleyerek katýlýr. Benzer bir yaklaþýmý Sovyet döneminde de görüyoruz: Stalin yazarlarýna ölüm kadar yakýn olmuþtur. 11 Rus devletinin tarihinde yönetimin programlarýný halka benimsetmek amacýyla edebiyatý resmi anlatým aracý haline getirmek için politikalarýn üretildiði dönemler de olur: XIX. yüzyýlda I. Nikolay ve XX. yüzyýlda Sovyet yönetiminin yaptýðý gibi Dekabrist ayaklanmasýnýn bastýrýlmasýndan sonra I. Nikolay çarlýðý korumak ve aldýðý tedbirlerle ilgili kamuoyu oluþturmak için, Ortodoksluk, otokrasi ve halkçýlýk ilkeleri üzerine kurulan politikasýný uygulamaya koyar. Çar Halkçýlýk ilkesi doðrultusunda yönetimini destekleyen edebiyatçý ve yayýncýlar aracýlýðýyla uygulamalarýný geniþ kitlelere benimsetmek için giriþimlerde bulunur. I. Nikolay'ýn Resmi Halkçýlýk politikasýný savunan ve yazdýklarý öykülerle de gündemde olan dönemin en etkin ve sevilen yazarlarý, F. V. Bulgarin ( ), M. N. Zagoskin ( ), N. A. Polevoy ( ), N. V. Kukolnik'tir ( ). Sovyet yönetimi I. Nikolay'ý destekleyen bu yazarlarý arþivlere kapattý. Olayýn diðer boyutunda þöyle bir görüntü vardýr: Sovyetler Birliði'nin kurulmasý aþamasýnda politikacýlar edebiyat alanýndan büyük destek aldýlar. Hatta XIX. yüzyýlýn son çeyreðinde ve XX. yüzyýlýn ilk onlu yýllarýnda edebiyatý çarlýk yönetiminin ortadan kaldýrýlmasý için propaganda aracý olarak kullanan yazarlar grubu vardýr. Bunlar arasýnda kaderi en ilginç olan Mayakovski'dir. Elde edilen sonuç Sovyetler Birliði'nin kurulmasý olur; ancak edebiyatý yazarlarýn öngöremediði bir tehlike beklemektedir. Sovyet edebiyatýnýn en karakteristik olayý edebiyatýn devletleþtirilmesi yönünde üretilen ve uygulanan politikadýr. Bu politikaya göre, yazar devletin mülkiyetidir. Bu dönemde aykýrý düþüncede olan yazarlarýn Sovyet kamuoyuna seslenmeleri olanaksýzdý. Sovyet devletinin sýnýrlarý içerisinde kalan muhalif yazarlarýn iki seçeneði vardý: Yönetimle uyuþmak ya da sus/turul/mak. Ýkinci þýk için örneðimiz þiir biçiminde öyküleriyle Rus edebiyatýnýn klasikleri arasýna giren 116 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS 2005

6 RUS EDEBÝYATININ GÜNCEL SORUNLARINDAN BÝRÝ: SOVYET DÖNEMÝNDE ARÞÝVLERE KAPATILAN YAZARLAR Blok ( ), Mayakovski ( ) ve Yesenin'in ( ) þüpheli intiharlarý olacak. Yaþamda kalanlarýn ödedikleri bedel biraz da kendi tutumlarýyla baðlantýlýdýr. Öykü yazarý Zoþçenko ( ), yaþamý boyunca Sovyet yönetimine karþý olmadýðýný ispatlamak için uðraþ verir. Tiyatro eserleri, romanlarý ve öyküleriyle klasikler arasýna giren Bulgakov ( ), yasaklandýktan sonra yaþamýný tehlikeye atarak Stalin'e yurt dýþýna çýkabilmesi ya da ekmek parasý kazanabilmek için kendisine tiyatroda çalýþma izni verilmesi ricasýyla mektup yazar. Ýzni Mayakovski'nin intiharýndan üç gün sonra alýr. Tiyatroda yönetmen yardýmcýsý ve çevirmen olarak çalýþýr. Bu bilgileri de dikkate alarak yazarlarýn Rus kültürüne ve halkýna bakýþ açýsýný belirlemeye çalýþalým. Çünkü çaðdaþ Rus edebiyatýný baþlangýç anýndan itibaren özgün kýlan yazarlarýn bu bakýþ açýsý olmuþtur. Öncelikle, Rus edebiyatçýlarýnda gördüðümüz genel eðilimleri saptayalým: Rusya'nýn tarihiyle ilgilenmeyen ve Rusya'nýn geleceði konusunda kaygýlanmayan yazar ve þair neredeyse yoktur. Rus halkýnýn manevi deðerleri, halk þiirleri, halk masallarý, halkýn dini algýlayýþ biçimi ve yaþama bakýþ açýsý Rus edebiyat ürünlerinin besin kaynaðý olmuþtur. Rus edebiyatýnýn bir baþka besin kaynaðý ise, Batý edebiyatlarýnýn klasikleri ve Alman felsefesidir. Farklýlýk yazarlarýn algýlama ve yorumlama biçimlerindedir. Örnek olarak Gogol ( ), Dostoyevski ( ), Lev Tolstoy ( ) ve Leskov'u ( ) seçelim. Bu yazarlarýn ortak yönü öykü türünde klasik kabul edilen eserler yazmýþ olmalarýdýr. Bunlarýn arasýnda Leskov'un adý bize yabancý, çünkü o yasaklý bir yazardý. Bu yazarlarýn bir baþka ortak özelliði inançlý olmalarý ve Rus halkýna duyduklarý derin sevgidir. Aralarýndaki farka gelince; Gogol Rus edebiyatýnýn hâlâ gizemli kalmýþ yazarlarýndan biridir. Edebiyatý deðerlendirme ölçütlerinin tartýþýldýðý bugünkü ortamda Gogol biyografisiyle, dünya görüþüyle ve eserleriyle yeniden deðerlendirilmesi gerektiði düþünülen yazarlardan biridir 12. Gösterilen gerekçe, yazarýn eserlerindeki doðaüstü karanlýk güçlerin bugüne kadar gerektiði þekilde incelenmediði. Oysa bu motif yazarýn halk kültürüyle olan en güçlü baðýdýr. Gogol yazar kiþiliðinin dýþýnda koyu bir dindardýr. Gogol'ün yaþamýndaki trajediyi inandýðý kutsal güç ile eserlerindeki karanlýk güçlerin çatýþmasý hazýrlamýþtýr. Gogol'ün eserlerinin en belirgin özelliði Ukrayna kültürünün imgeleri ve motifleriyle dolu olmasýdýr. Gogol bireylerin manevi kusurlarýný yergisel bir tutumla anlatýr ama bu tutumunu halký eleþtirmek için deðil, kusurlarý ve kötülükleri yok etmek için kullanýr. Dostoyevski'ye gelince... O da Rus edebiyatýnda hâlâ gizemli kabul edilen yazarlardan biridir. Hatta aldýðý garip bir ölüm cezasýný izleyen Sibirya'da kürek mahkûmiyeti ve sürgünlük dönemi vardýr. Sibirya'dan Ölü Bir Evden Hatýralar adlý romanýyla dönmüþtür. II. Aleksandr'ýn bu eseri okurken aðladýðýný söylerler 13. Onun eserleri yalnýzca edebiyatýn deðil felsefenin de konusudur. Dostoyevski Rus insanýnýn sözcüsüdür. Stefan Zweig onun yarattýðý eser kiþileri için þöyle der: Rus olduklarýný, binlerce yýldan beri süregelen barbar bir bilinçsizlikten Avrupa uygarlýðýna atlamýþ olan bir milletin fertleri olduklarýný hatýrda tutmadýkça, Dostoyevski'nin ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS

7 BÝRSEN KARACA kahramanlarýný anlamak mümkün deðildir. 14 Zweig'ýn bir baþka konuda daha son derece isabetli bir saptamasý vardýr. Yapýlan çalýþmalar da Dostoyevski'yi Rus halkýndan baðýmsýz algýlamanýn olanaksýz olduðunu gösteriyor. Rus edebiyat tarihinde Rus insanýyla ve Rus kültürüyle böylesine bütünleþmiþ bir baþka yazar yoktur. Lev Tolstoy'un sanatýna yansýyan en belirgin özelliði, keskin gözlemleri, isabetli saptamalarý ve analizlerinin doðruluðudur. Sosyal normlarý ve manevi deðerleri tartýþýr, analiz eder, doðruyu bulmak için en küçük ayrýntýyý bile dikkate alýr. En önemlisi de, Tolstoy'un olduðu yerde güven vardýr, Gogol ve Dostoyevski gibi okuru endiþelendirmez. Çünkü duygularýný eserlerine yansýtmaz. Tolstoy ileri yaþlarýnda ölüm ve Hýristiyanlýk inancýyla ilgili sorunlar yaþar: Yazýk! Yalnýzca Tanrýnýn huzurunda yaþamak ne kadar güç, yerin altýna gömülmüþ ve oradan hiçbir zaman çýkamýyacaklarýný bilen insanlar gibi yaþamak ne kadar güç! Ve kimse onlarýn nasýl yaþamýþ olduklarýný bilmeyecek! Ama gerekiyor, böyle yaþamak gerekiyor, çünkü yalnýzca böyle bir hayata hayat denebilir. Yardým et bana Tanrým! (Tolstoy, Günlük, Kasým 1900). 15 Burada Üç Ölüm 16 adlý öyküsünde ölüm sorununu üç farklý boyutta tartýþtýðýný anýmsamak açýklayýcý olacaktýr. Tolstoy yalnýzca yazar deðil, kiþilik olarak da ayrýcalýklý bir konuma sahiptir: Ýnsanlar ona inanýrlar. Üstelik onun bu etkisi edebiyatla sýnýrlý deðildir. Dünyanýn her bir yanýndan gelen insanlar onu görebilmek için evinin önünde günlerce beklerler. Yazarlar, onun deðerlendirmelerini almayý sanatlarýnýn önemli bir aþamasý kabul ederler. Tolstoy, sevdiði kadar da halký tarafýndan sevilmiþ bir yazardýr. Rus araþtýrmacýlar, gelecekte Leskov'un adýnýn da dünya klasiklari arasýna gireceði görüþündeler. Leskov devrime inanmaz, devrim için hazýrlanan kuramlarý temelsiz bulur, üstelik yaþadýðý döneme olan inancý da kölelik reformunun ilanýndan sonra sarsýlmýþtýr. Bu nedenle Rusya'nýn geleceðini geçmiþinde arar (bu görüþleri onu yasaklý yazarlar sýnýfýna sokmuþtur). Leskov'un öykülerinde dikkat çeken ermiþ imgesidir. Bu, Rus kültüründen alýnmýþ bir imgedir. Eserlerinde, halk masallarýný, þarkýlarý, halk kültürüne ait motifleri kullanýr. Onda Rusya'nýn geçmiþine ve Rus kültürünün özgünlüðüne hayranlýk vardýr. Öykülerinde Shakespeare'in etkisi hissedilir. Sonuç olarak, edebiyat tarihi boyunca Rus yazarlar eserlerinde Rus insanýnda olduðuna inandýklarý iç güzelliklerini ortaya çýkarma çabasýnda oldular. Rus okurun yüreðinde de edebiyatýn temsilcilerinin hep özel bir yeri vardý. Özellikle XX. yüzyýlda Rus okurlarda yazarlarý ve þairleri yaþamýn öðretmeni olarak görme arzusu yüksekti, onlar da buna gönüllüydüler. Postmodernist gelenekle birlikte yazar bu görevinden çekildi. Böylece, Rus edebiyat tarihinde yeni bir yazar ve okur imgesi oluþmaya baþladý. Son yýllarda Rus Edebiyat ve felsefe çevrelerinde yeniden canlanan tartýþmanýn bir baþka boyutunda I. Petro'nun reformlarý var. Sorunu, I. Petro'nun reformlarýný eleþtirenler gündemde tutuyorlar: I. Petro'yu Rusya'yý yanlýþ yola yönlendirmekle suçluyorlar. Sorun ulusal karakterli, ancak edebiyatla ilgili bölümünde yadsýnamayacak bir gerçek var: I. Petro'nun 118 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS 2005

8 RUS EDEBÝYATININ GÜNCEL SORUNLARINDAN BÝRÝ: SOVYET DÖNEMÝNDE ARÞÝVLERE KAPATILAN YAZARLAR reformlarýný eleþtirenler de dahil olmak üzere, eski Rus edebiyatý ölçütlerinde yazarak okura ulaþan yazar yok, en azýndan kayýtlarda böyle bir bilgiye rastlamýyoruz. Rus edebiyatçýlarý eski ölçütleri kullanarak dünya okurlarýna açýlabilir miydi? sorusuna olumlu bir yanýt bulmak olanaksýz. Üstelik araþtýrmalar deðiþikliðin gerçekleþtiði dönemde eski Rus edebiyatýnýn statik bir durumda olduðunu gösteriyor. 17 Bu noktada edebiyatýn ulusal kimliði sorununu bir baþka açýdan daha deðerlendirmek gerekiyor. Çünkü bugün gelinen noktada Rus edebiyatý Batý edebiyatýnýn ölçütlerini yakalayabilme sorununu geride býraktý ve kendi kimliði ve ölçütleriyle ön plana çýkmaya çalýþýyor. Rus edebiyatý 1991 yýlýndan sonra yeni bir evreye girdi ve yapýlmakta olan çalýþmalar Rus edebiyat tarihinin sayfalarýna yeni isimlerin ekleneceðini gösteriyor. Diðer yandan, geçmiþteki yargý ve deðerlerin, hatta bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiði görüþünü destekleyen veriler de gün ýþýðýna çýkýyor. Örneðin: Bulgarin'in 1824 yýlýnda yazdýðý Gerçek Dýþý Bir Masal ya da Dünyanýn Merkezine Yolculuk adlý antiütopik eseri gibi. Oysa, antiütopya konusunun önce Rus, sonra da dünya edebiyatlarýna XX. yüzyýlda Zamyatin'in Biz (yazýlýþ tarihi 1920) adlý romanýyla girdiðini biliyorduk Batýcýlar Slavyanofillerden farklý olarak Rusya'nýn geleceðini Rusya'nýn geçmiþinde aramazlar. Diðer yandan kölelik sisteminin kaldýrýlmasý konusunda her iki grubun temsilcileri de mücadele verirler. 2. Slavcýlýk akýmý Rus romantizminin bir koludur. 3. Gerçekçilik akýmýnýn özellikle edebiyat eleþtirisi alanýndaki temsilcileri tarafýndan kurulmuþtur. 4. Çehov, A. P., Kötü Niyetli Adam, Çehov Öyküleri, çev. Lara Aray, haz. B. Karaca, Dünya, Ýstanbul, 2004, s Bkz. 6. Grafov, Eduard, A ved Çehov preduprejdal. 7. Karaca, Birsen, Mizahýn Ardýndaki Eleþtirel Bakýþ: Fazýl Ýskender (önsöz), Çik ve Puþkin, çev. Mehmet Özgül, Dünya, 2004, Ýstanbul, s Çehov, A. P., Acý, Çehov Öyküleri, çev. Altan Aykut, age, s Paustovski, Konstantin, Kar, Rus Edebiyatý Öykü Antolojisi, haz. Birsen Karaca, Dünya, Ýstanbul, 2004, s V. Ý. Puþkin, Kuleþov, çev. B. Karaca, Multilingual, Ýstanbul, 2000, s Stalin döneminde intihar eden yazarlar özel bir araþtýrmanýn konusu olabilecek niteliktedir. 12. Bkz Ayrýntýlý bilgi için bkz. Karaca, Birsen, Rus Edebiyatýnda Sürgün Motifleri ve Sürgün Yazarlar, Sürgün Edebiyatý Edebiyat Sürgünleri, Feridun Andaç, Baðlam, Ýstanbul, 1996, s Zweig, Stefan, Dünya Fikir Mimarlarý, çev. Ayda Yörükân, Cilt II, Türkiye Ýþ Bankasý, Ankara, 1991, s Zweig, Stefan, age, cilt III, s Tolstoy, L. N., Üç Ölüm, Rus Edebiyatý Öykü Antolojisi, çev. Altan Aykut, age, s Bkz. Dolgov, Vadim Vktoroviç, Russkaya kultura XVII v., age., 2_6.html Lihayçov, D. S. Vvedenie, Ýstoriya russkoy literaturý X-XVII v Bkz. Karaca, Birsen, Rus Edebiyatýnda N. G. Çerniþevski'nin Þto delat?, Ye. Ý. Zamyatin'in Mý ve Türk Edebiyatýndan Peyami Safa'nýn Yalnýzýz Adlý Eserlerinde Ütopya, Yüksek Lisans Tezi, Ank. Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS

9 BÝRSEN KARACA KAYNAKÇA 1) Gogol v russkoy revolyutsii i duchi_russkoi_revoljuzii/02. htm 2) Afonski, Leonid, Slavyanofih:prozreniya i oþibki i 11_99 i afonskilhtm 3) Kalinkina, Darya, Slavyanofih i zapatniki 4) Slavyanofih i Lermontov 5) Peredovýe i neperedovýe 6) Ýstoriya russkoy literatun v çetýryoh tomalý, Tom 3 7) Leskov, Nikolay semyonoviç (M.5tebnitski) 8) Jukova, Ga1ina, Tema pravedniçestva v tvorçestve N.5.Leskova 9) Pild, Lea, N.5.Leskov v otsenke Merejkovskih 10) Janr svyatoçnogo raskaza v tvorçestve N.5.Leskova 11) polojitelmy tip russkogo çeloveka v tvorçestve Leskova 12) Gorelov, A. L. Hojdenie za istinoy _n_s/text_ooso.shtml 13) Peçerskaya,T. Ý. istoriya literatun 1860-h godov: problemý izuçennosti i izuçeniya 14) Kluger, Daniel, Poslednyaya strokaprihodit pervoy I5) Murzak, tý., Yastreboy, A. L., Dinamika cyujetov v russkoy literature XIX ve ka, oþibka otsov i pozniy um detey 16) Mihaylova, Ye. Ye. Obrazovanie v russkoe obþçestvo v problemnom pole pozitivizma na rubeje XIX-XX stoletiy 17) Gordon, A. V. Velikaya frantsyuzkaya revalyutsiya kak yavlenie russkoy kulturý 18) Muzrak, Ý. Ý., Yastrebov, A. L., Dinamika cyujetov v russkoy literature XIX veka, Tvorçestvo A. P. Çehova kak entsiklopediya syujetov russkoy literaturý 19) Novikova, S. S. Osobennosti razvitiya sotsiologiçeskoy mýsli v Rossii Euro.ru/papers/nov02si.htm 20) Paþkov, B. G. Rus. Rossiya, Rosiyskaya imperiya, Moskva, ) Behramoðlu, Ataol, Rus Edebiyatý Yazýlarý (XIX. ve XX. Yüzyýllar), Ýstanbul, ) Olcay, Türkan, Rus Edebiyatýnda Doðalcý Okul, Ýstanbul, ) Aytaç, Gürsel, Genel Edebiyat Bilimi, Say, Ýstanbul, ) Kuleþov, V. Ý., Puþkin, Multilingual, çev: Birsen Karaca, Ýstanbul, ) Zweig, Stefan, Dünya Fikir Mimarlarý (Dostoyevski), çev. Ayda Yörükân, Cilt II, Türkiye Ýþ Bankasý, Ankara, ) Zweig, Stefan, Dünya Fikir Mimarlarý (Tolstoy), çev. Ayda Yörükân, Cilt III, Türkiye Ýþ Bankasý, Ankara, ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 2, NÝSAN-MAYIS 2005

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa.

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, 2006. 151 sayfa. Herhangi bir bilimsel disiplinin zenginliði, o alanda düþünce üreten

Detaylı

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ 1. Psikolojinin Konusu 2. Psikolojinin Amaçlarý 3. Psikolojide Ekoller ve Yaklaþýmlar 4. Çaðdaþ Psikolojide Uzmanlýk Alanlarý 5. Psikolojide Araþtýrma Yöntemleri 6. Psikolojinin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý

Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý 39 Jules Feiffer's America Jules Feiffer Eisenhower'dan Reagan'a Jules Feiffer'ýn Amerikasý Levent Gönenç Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan toplumu üzerine yapýlmýþ en yetkin sosyolojik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16

AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ. Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 AFRÝKA VÝZYON BELGESÝ Hazýrlayan: Hasan Öztürk RAPOR NO: 16 RAPOR NO: 16 Afrika vizyon belgesi NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya getiren

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

2004 Yýlýnda kýþtan bahara geçiþ sürecini yaþýyorduk. Her zaman olduðu gibi, Rus ve Kafkas

2004 Yýlýnda kýþtan bahara geçiþ sürecini yaþýyorduk. Her zaman olduðu gibi, Rus ve Kafkas KONUK TÜR ANI Nâzým Hikmet'in Ýkinci Ölümü B i r s e n K a r a c a 2004 Yýlýnda kýþtan bahara geçiþ sürecini yaþýyorduk. Her zaman olduðu gibi, Rus ve Kafkas halklarýnýn edebiyatlarýyla ilgili bilgisine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. anýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. I. Ek eylem II. Birleþik sözcük III. Hem yapým hem çekim

Detaylı

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte Hiç Bitmeyen Destek Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte de yapýlmasý için bazý þartlarla ve resmi bir yolla ayrýlarak, bir topluluk veya bir kimse tarafýndan býrakýlan mülk ya da paraya vakýf denir. 2.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı