UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Ramazan Cengiz DERDİMAN * Özet Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına uygun olarak uluslararası işbirliğine hassasiyet gösteren, ulusal ölçekte de her kurum ve kuruluşu ve ilgili faktörleri harekete geçiren bir mücadele gerekmektedir. Bu yönden, önleyici nitelikte çok yönlü her bir çabayı önemseyen proaktif polislik ve hukukî düzenlemeler, mücadelenin en etkin ve belirgin yönlerini oluşturur. Ancak, bu polislik yöntemlerinde ve hukukî düzenlemelerde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu anlamda; operasyonel bir kısım konularla, Ortadoğu da polis işbirliği teşkilâtının kurulması, uyuşturucuyla finanse edilen illegal örgütlerle mücadele ve uyuşturucudan vazgeçirici tıbbî eczalara duyulan ihtiyaç çözümü bekleyen proaktif polisiye örneklerdir. Çözüm beklediği değerlendirilen hukukî düzenlemelere ilişkin örnekler arasında da, dağınık mevzuatın uyumlulaştırılarak birleştirilmesi, uyuşturucu suçlarına öngörülen cezalarda adaletsizlikler, uyuşturucu suçunu örgütlü işleme hali, iletişimin dinlenmesi ve tespiti, polisin azalan yetkileri, çözüm bekleyen hukukî düzenlemeler sayılabilirler. Anahtar Kelimeler: uyuşturucuyla mücadelede sorunlar, proaktif polislik, uyuşturucuyla mücadele, narko-terörizm, terörle mücadele, toplum destekli polislik, deneme satışları, Ortadoğu Polis İşbirliği Teşkilâtı. * Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi (Eski Emniyet Müdürü) 57

2 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Giriş Uyuşturucu maddelerle mücadele, nesilleri tehdit eden bir konu olarak, çok uzun zamanlardan beri, Ülkemiz örneğinde olduğu gibi, tüm ülkelerin 1 öncelikli hedeflerinden birisi haline gelmiştir. Uyuşturucular, izlenimlerimize göre, bir kez kullanıldıklarında bile alışkanlık yapan maddelerdir. İzlenimlerimiz, eroine bir kez kullanmayla bile müptelâ olan kişilerin olduğunu göstermiştir. Uyuşturucu müptelâlarının oranlarında ve sayılarında gittikçe artış göze çarpmaktadır. Tahminler 2007 de 172 ile 250 milyon arasında kişilerin geçmiş yıllarda en az bir kez yasadışı uyuşturucu kullandığını göstermektedir. Bu rakamlar içinde bir kez deneyenler de olabilir. Tahminler, yaş arasındaki problemli grubun milyon arasında olduğunu göstermektedir ( UNODC, 2009). Türkiye de, uyuşturucu kullanımının diğer ülkelere oranla daha düşük olmasına rağmen, uyuşturucu müptelâ sayısı gittikçe artmaktadır. Türkiye başlıca transit geçiş ve bir de eroin işleme merkezidir. Türkiye; uluslararası uyuşturucu kaçakçıları ve tacirleri için afyon, baz morfin, eroin, kimyasal ara maddeler ve diğer uyuşturucu madde türlerinin kaçakçılığında bir faaliyet alanıdır (NKR, 2004; Radikal, 2005; Derdiman, 2006, s. 103) li yıllarda Dünya uyuşturucuyla mücadele raporlarına geçmiş olan bu düşünceler, yeni Uluslar arası raporlarda da değişmemiştir. Bu doğrultuda; ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni bir raporda, Romanya, Sırbistan ve Türkiye, doğudaki uyuşturucu üreticisi ülkelerden Avrupa daki tüketicilere uyuşturucu sevkiyatında kullanılan tarihî Balkan Rotasındaki başlıca geçiş ülkeleri olarak tanımlanmaktadırlar (ABD Raporu. 2010). Dolayısıyla, önceleri de devam eden bu rotada bir değişiklik olmadığı da UNODC raporuyla vurgulanmış olmaktadır (UNODC, 2009, s. 44). Bu noktada, Ülkemizde yapılan operasyonlarla külliyetli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilmesi, ülkemizin mücadeleye verdiği önemi göstermektedir: 2006 da sadece 1 Örneğin Federal Almanya da her kişide uyuşturucu kullanan sayısı 1993 de bu rakam 215 iken 2004 de 432 ye çıkmıştır. Bu artışların da etkisiyle, uyuşturucu suçlarına hukukî, sosyal ve aktif polisiye mücadele olmak üzere çok yönlü etkin tedbirler alınma yoluna gidilmiştir (Entschlossener, 2010: 3, 8). 58

3 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Türkiye de kg eroin ele geçirilirken Rusya Federasyonu dâhil tüm Avrupa da yakalanan eroin miktarı, kg olmuştur ( KOM Raporu, 2008, s. 4). 2 Ülkemizde uyuşturucu maddelerle mücadelede etkinliği artırıcı bir kısım etkenlerden bahsedilebilir. Uyuşturucuyla mücadelede, bu suçların işleniş yöntemlerindeki değişikliklere göre, kara paranın aklanmasının önlenmesi, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydı gibi imkânlar, hukuk devleti gerekleri içinde 3 nispeten yeni yöntemler olarak dikkat çekmektedirler. Şunu da söylemek gerekir ki, Ülkemizde, 2005 yılından bu yana uygulanan yeni ceza adaleti sisteminin ortaya çıkardığı sorunlar, bu operasyonlara da haliyle yansımıştır. Bu çalışma, bir bildiri genişliği içinde, uyuşturucu maddelerle mücadelede, polisiye ve hukukî sorunlar genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Şüphesiz ki tüm sorunları tek tek belirlemek mümkün olmadığı gibi, bu bildirinin sınırlarını da aşar. Bu nedenle, bu çalışma, sorunlardan en çok dikkat çeken ve uygulamada karşılaşılan bir kısım örnekleri ele alarak çözüm önerileri sunmaktadır. Bu çalışmadan evvel yapılan iki çalışmamızda da (Derdiman, 2003; Derdiman, 2006, s ) bir kısım sorunlar ele alınmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışma, yeni ceza adalet sisteminin bu sorunları gidermediğine veya bir kısım sorunların yeni ceza adalet sistemiyle ortaya çıktığına dikkat çekmekte; devam edenlerle birlikte yeni bir kısım konuları da tartışmaya açmak ve kamuoyuyla paylaşmak amacı güden farklılık arzetmektedir. Uyuşturucunun dünyayı tehdit eden niteliği itibarıyla, mücadele, muhatap ülkelerin işbirliğini gerektirmektedir. 4 Bu sebeple, ortaya 2 Söz konusu operasyonların önemi ve rakamların büyüklüğü; 2006 yılında İsveç te 103 kg, Romanya da 32 kg, Almanya da 879 kg, Belçika da 176 kg ve Portekiz de 144 kg eroin maddesi yakalamalarıyla kıyaslandığında daha iyi anlaşılmaktadır. (bakınız: KOM Raporu, 2008: 4). 3 Uyuşturucuyla mücadele hukuk devleti ilkeleri ihlâl edilmeden yapılmalıdır (Entschlossen, 2010: 8). Bu nedenle tüm usûl ve yetkiler kanunlarla belirlenmelidir. 4 Bu doğrultuda; örneğin, uyuşturucuyla mücadelede temel nitelikli 1961 Uyuşturucu Maddeler Birleşmiş Milletler TEK Sözleşmesi (m. 25), kaçakçılıkla, 59

4 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER konulan sorunlar ve çözümler, uluslararası mücadeleye katkı niteliği de taşımaktadır. Bu nedenlerle çalışmada, sınırları belirlenen konularda, her bir somut sorunu sırasıyla, kısaca ortaya koymak ve sorunun konu edildiği başlıkta çözüm önermek metodu takip olunacaktır. Ortaya konulan sorunların her şeyden evvel bir sorun olarak kabul edilip edilemeyeceği gibi konularda, leh ve aleyhte bir kısım fikirlere rastlanılabilir. Zaten bu çalışmanın amacı da, bir kısım konuları, çözüm önerileriyle birlikte sorun olarak ortaya koyup, tartışılmasını sağlamaktır. Malûm olduğu üzere, müsademei efkârdan barikai hakikatin doğması temennimizdir. 1. Polisiye Nitelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1.1. Görev ve Yetki Alanının Belirlenmesi Uyuşturucu maddelerle ilgili operasyonlar, doğası gereği, sadece polis bölgesiyle sınırlı kalmamakta, jandarma bölgesine ya da bir başka mahkemenin görev ve yetki çevresindeki, polis bölgesine de sıçramaktadır. Bu sıçrama hallerinde, jandarma veya başka yargı alanındaki polis bölgesine sarkan operasyonlarda, örneğin, tüm ülkelerin ulusal plânda çok yönlü mücadele etmelerini ve taraf ülkelerin bir birlerine yardım ederek işbirliği içinde olmalarını, Adli bir dâvânın takibinde, gerekli belgelerin, taraflarca tayin edilecek mahkemelere süratle erişmesini temin etmelerini öngörmüştür. Diğer taraftan, uyuşturucuyla mücadelede Birleşmiş Milletler organlarının üstlendikleri fonksiyonlar da vardır: Sözleşme (m. 5-15), (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ile Uyuşturucu Maddeler Milletlerarası Kontrol Organı gibi) Birleşmiş Milletler Organlarına, ülkeler için toparladığı bilgi ve belgeleri inceleme görev ve yetkisi vermiştir. Organ, Sözleşmenin amaçlarının ciddî şekilde haleldar olduğuna kanaat getirirse, ilgili memleket veya ülkenin hükümetinden açıklamalarda bulunmasını istemek hakkını haizdir. Bu yolu tükettikten sonra, Organ, gerekli gördüğü takdirde, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli görünebilen düzeltici tedbirleri almasını ilgili Hükümetten isteyebilir. Bu yollar sorun çözmeye yeterli olmadığında, meseleye Tarafların, Konseyin ve (Uyuşturucu Maddeler) Komisyonun(un) dikkatini çekebilir. Organ gerekli gördüğü takdirde, bu konularda rapor hazırlayabilir. Hazırladığı raporu Komisyon aracılığıyla Ekonomik ve Sosyal Konseye sunar. 60

5 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ operasyona başlayan kolluk, çalışmasının devamı için gittiği yerde, ilgili Cumhuriyet Savcılarının bilgi, sevk ve idareleri gereği, yetkili mıntıka kolluğuyla müşterek çalışmaktadır. Çalışma sonunda, genellikle, suçu yargılamaya yetkili yer en son işlem yapılan yermiş gibi algılanıp, operasyonu başlatan kolluğun yaptığı operasyonlar adeta o yer kolluğuna devredilmiş olmaktadır. Bu uygulamanın, aşağıda belirtilen sebeplerle sakıncalı olduğu tarafımızdan önce de belirtilmiş (Derdiman, 2003), ama yeni ceza adalet sisteminde de değiştirilmemiştir. Dediğimiz gibi bu uygulama sakıncalıdır: Denilebilir ki kaçakçılık suçlarının tümü, bu arada bilhassa konumuz olan uyuşturucu madde operasyonları, gizli görevlilerle ya da X eleman denilen ihbarcılarla yürütülebilen operasyonlardır. Bu gizli görevli veya muhbir, dikkat çekmemek için, kendi rızasıyla, belki yakalananların içinde yakalanmış gibi bile gösterilebilir. Bu muhbir hukuken bir sebeple sonradan salıverilmiş gibi yöntem izlenebilir. Bu tür bir kamufleyle, muhbir, ihbar ettiklerince bilinemez. Nitekim ihbarcıların kimliklerinin kendileri istemedikçe açıklanamayacağı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19. maddesinde yer almış bulunmaktadır. İşte, hal böyle olunca, doğaları gereği daha çok ihbarla yürütülebilen bu operasyonlarda ihbarcının kimliğinin, sadece operasyon polisi tarafından bilinmesi gereği, başka makam ve mercilere rızası olmaksızın açıklanması kanuna aykırı olacaktır. Dolayısıyla bu operasyonların adlî işlemlerini muhbiri bilen polisten başka bir başka polis yaparsa, ihbarcı da suçlu durumuna düşebilecektir. Ya da ikramiye hakkından mahrum kalabilecektir. Böylesine ciddî sakıncadan dolayı, kaçakçılık suçlarında veya hiç olmazsa muhbirli kaçakçılık suçlarında soruşturma işlemlerinin, velev ki operasyonlar başka bölgelere sarksa da operasyonu başlatan polis tarafından (usûlünce) yapılması mevzuatla tespit olunmalıdır Alışveriş Yöntemleri Deneme ya da Numune Satışları Kaçak madde satıcıları, son zamanlarda kaçak maddeyi veya uyuşturucuyu satarken, karşısındakinin polis olup olmadığını 61

6 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER belirlemeye azamî derecede özen göstermektedirler. Bu noktada, bilhassa uyuşturucu kaçakçıları gizli görevlileri ya da x elemanı veya polisi plânlanan (sözde) alışverişlerden evvel birçok defa test etmektedirler. Bu doğrultuda, kaçakçılıklar tarafından yeni geliştirilen yöntemlerden birisi; alıcı kılığındaki gizli görevliye ya da x elemana, önce kaçak malın bir tanesi ya da numunesinin verilmesi ve parasının istenmesidir. Bu yola başvurulmasının nedeni, kişinin polis olup olmadığını kolayca tespittir. Çünkü eğer alıcı kılığındaki polisse, numune veya kaçak eşyaların bir parçasını satın alamayacak ya da alma girişiminde bulunamayacaktır. Böyle bir alışveriş yöntemine, operasyon sırasında başvurulmadığı gibi, numune ya da kısmın alınması için satıcıya verilecek paranın yasal ödeneği de yoktur (Derdiman, 2003). Bu yönden; kaçak malın tamamının yakalanması amacıyla, satıcılara, polis değilmiş güvenini verebilmek için, pazarlığın gelişmesine göre, örneğin alışverişlerde bir miktar eşya veya malın önceden alınması ve karşılığında verilen paranın numarası alınarak soruşturma delili olarak bekletilmesi yasal imkân haline getirilmelidir. Bu gibi hususlarda kullanılmak üzere örtülü ödenek ihdası da gereklidir kanaatindeyiz. Alıcı veya Satıcı Kılığında Alışveriş Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra polisin uyuşturucu maddelerin alışveriş yoluyla yakalanması yönteminden farklı bir yönteme, gizli görevli kullanılması yöntemine daha fazla ağırlık verilmeye başlandığı görülmektedir. Ancak bundan, operasyonlarda gizli görevli kullanılması zorunluluğu gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır sayılı yeni CMK nun 139/1. maddesi, Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir demektedir. Görülüyor ki başka türlü delil elde etme imkânının olduğu durumlarda bu yönteme 62

7 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ başvurulamayacaktır. 5 Bir de gizli soruşturmacı kamu görevlisi olacaktır. İhbarcının alıcıymış gibi görünerek bir kısım bilgileri elde edebilmesi suretiyle delil elde etme imkânı ve yöntemi varken, doğrudan gizli soruşturmacıya başvurulması, kanuna aykırılık sorunu ortaya çıkarabilecek durumdadır. Buna ek olarak (sözde) alışverişte aracının muhbir olması halinde bunun değiştirilmesi operasyonu sonlandırıcı olumsuz etki yapabilir. Diğer taraftan, örneğin, gizli görevli görevlendirilemeyecek kadar acil gelişen bir olayda olduğu gibi, bir kısım hallerde, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi gereksiz kalabileceği gibi mümkün de olmayabilir. Bir de ihbarcılar, müşahedelerimize göre, kendilerini sadece güvendiği kişinin bilmesini istenmekte, başka hiçbir makam ve merci önüne çıkmak istememektedirler. Bu durumda başka merciler önünde ihbarcıdan bahsetmek kimliğini açıklamak gibi bir sorumluluğu beraberinde getirecektir. Dahası kanunda gizli soruşturmacı yöntemine başvurulmasına imkân veren Ceza Muhakemesi Kanunun 139/1. maddesi ve diğer hükümler, başvurmak şeklinde bağlı yetki değil, bu yönteme başvurmak ya da başvurmamak şeklinde takdir yetkisi verir niteliktedir. İşte bu gibi sebeplerle polisin ya da ihbarcının alıcı ya da satıcı kılığına girerek operasyonlarda görev almasını ve böylece operasyonların yapılmasını engelleyen hiçbir yasal hüküm görünmemektedir. Yalnız, Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. maddesindeki hükme kıyasen, bu görevi üstlenecek olan polis veya ihbarcının rızasının yazılı olarak alınması benimsenmelidir. Çünkü gerektiğinde ilgili görevliler, bilhassa ihbarcı, silâhsız ya da savunmasız olurlarsa, her an can güvenliği endişesi taşıyabileceklerdir. Bu sebeple, bu gizli görevi rızalarıyla üstlendiklerine dair yazılı beyanları alınmalıdır. 5 Nitekim Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (m. 24), gizli soruşturmacı kullanılmasına ilişkin talep ve kararın içeriğinde, özellikle, Başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmadığı hakkındaki açıklama, bilgi veya belgeler in bulunmasını istemektedir. 63

8 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Uyuşturucu gibi kaçak maddelerin alışveriş yöntemiyle ele geçirilmesi için, uygulamada, sadece alıcı kılığına girme yöntemi kullanılmaktadır. Hâlbuki bir suçun açığa çıkarılması için azmettirme olmamak kaydıyla, alıcı kılığına girmek gibi bazı istisnaî durumlarda kanaatimizce, satıcı kılığına girmek de mümkün olabilir. Meselâ, diyelim ki; bir kimse elinde esrar olduğunu ve satmak istediğini belirtti. Aynı eleman, bir başkasıyla sohbet ederken, karşı taraf, elinde tabancalar olduğunu ve satıp karşılığında esrar almak ya da esrarla takas etmek istediğini, buna dair müşteri bulmasını söyledi. Esrar satmak isteyen de tabanca edinmek gibi bir arzusunu dile getirmiş ve daha evvel bu işlerle uğraşmış eleman, artık bu işleri bırakıp polise muhbirlik yapmaya başlamış olsun.. Eğer bu durumda polis muhbire sadece alıcı kılığına girmek gibi bir görev yüklerse tabancalar ele geçirilemeyecektir. Bu durumda operasyon eksik kalmış olacak, gerçek anlamda görevin tam yapılmaması gibi bir sonucu da akla getirecektir. O halde muhbir esrarı alıcı ve tabancayı da satıcı olanı buluşturup pazarlık yapılmasını sağlayabileceği gibi, polisin nezaretinde, birisinden aldığı tabancayı, diğerine esrar karşılığında satıcıymış gibi bir rol üstlenerek, bu iki kaçak maddelerin ele geçirilmesini sağlayabilecektir. Bu süreçte, hiçbir şekilde azmettirici olmadıktan sonra bir sorumluluk doğması mümkün görünmemektedir. İhbarların Etkinleştirilmesi Poliste ihbarların etkinleştirmesi suçla mücadelede vazgeçilmez önem taşır. Polisin önleyici ve adlî görevlerinde halkla ilişki ve işbirliği de vazgeçilmez bir öneme sahiptir (Derdiman, 1996, s.: 136, 137; 2006a, s.: 34). Uyuşturucu kaçakçılığı suçlarını aydınlatmak da iyi bir istihbarat faaliyetini gerektirmekte, bu ise muhbirlerden yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır sayılı kanundan bu yana Türk hukukunda sırasıyla yürürlüğe girmiş olan 4926 ve 5607 sayılı kanunlarda yer alan kaçakçılık suçlarında muhbirleri koruyucu, ihbarları teşvik edici ve destekleyici hükümler, uyuşturucu suçlarının açığa çıkarılmasında ihbarın önemini vurgulamaktadır. Hattâ, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu da, bu suçlara bir şekilde iştirak etmiş olsalar dahi, önceden ihbar ederek suçu açığa çıkartanlara ceza muafiyeti veya ceza azatlımı öngörmekle, ihbarın önemini ortaya koymuş olmaktadır. 64

9 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Uyuşturucuyla mücadelede etkinlik işin doğası gereği ihbarlarla sağlanmakta, müşahede edildiği kadarıyla, ihbarcıların belki de tamamı denecek kadar büyük bir kısmı, bir kısım malî ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedirler. Bu tür ihtiyaçların örtülü ödenek gibi bir ödenekten karşılanması genellikle mümkün olmamakta, ikramiyelerin verilmesi de çok uzun zaman almakta, polise muhbirlik yapan kimselerin ihbarlarına devam edebilmesi için, yaşantı için zorunlu bir kısım ihtiyaçlarına esas olacak harcamaları, görevli personelin kendi artırdığı paralarla finanse edilmektedir. Bu, personelin malî problemler yaşamasına sebep olmaktadır. Bu tür bir mahsurun giderilmesi ve böylesine tehlikeli suçların mümkün olan çok büyük bir kısmının aydınlatılıp daha fazla uyuşturucuya el konulabilmesi için, finansmanın, hesabı makûl ölçülerde sorulmak yani denetlenmek kaydıyla, bir ödenekten karşılanması düşünülmelidir. Böyle bir plânlamada, ödenek kalemi bulunamazsa, en son çare olarak, muhbir masraflarının hiç olmazsa bir kısmının veya tamamının, alacağı ikramiyesine mahsup edilmesi düşünülebilir Psikolojik Motivasyon Perspektifi Uyuşturucu maddeleri yakalatanlar, hem çok uzun seneler hapis kalabilmekte ve hem de uyuşturucuya harcadıkları paralar tamamen gittiği gibi, kazandıkları kara paralara da el konulabilmektedir. Bu gibi sebeplerle, uyuşturucu madde suçlarını işleyeceklerin çok dikkatli olmaları, etkin test yöntemlerini denemeleri gibi hususlar bir tarafa, bir uyuşturucu maddenin yapımından yakalanmasına kadar geçen süre, yıllar alabilmektedir. 7 Uyuşturucu maddelerin yakalanmasının uzun takibi gerektirmesi, ama bir sonuç alınamaması gibi hususlar, görevlilerin stresine sebep olmaktadır. Bunlara rağmen, illerde güvenlik makamlarının ve bilhassa emniyet müdürlerinin narkotik personeline iş çıkarmaları için baskı yapmaları büyük sıkıntılara sebep olabilecektir. Bu baskı yapılmadan da personelin motivasyonuyla 7 Meselâ Hollanda da bu konuda yaşanmış bir olay seneler almıştır (bakınız: Yenisey, 2000: 58-61). Bu olayda, uyuşturucu ticareti ile meşgul olduğundan şüphelenilen bir kişiyle samimiyet kurmak ve güven oluşturmak yıllar almış, daha sonra takip çok uzun süre devam etmiş, polis sivil vatandaş kılığında, şüphelinin Antalya da bulunan tatil köyünde misafir olarak tatil yapmış, yine devam eden araştırmalar ve verilen güven neticesinde, şüpheli, suç unsurları ile birlikte yakalanmıştır. 65

10 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER suçlarla etkin mücadele yapılabilecektir. Muhtemel bir baskı ise, bu makamların makamlarında kalmak gibi hevesleri çağrıştırmış olabilecektir. Bu gibi baskılar personeli görevinden alınacağı evhamına sevk edebilecek, özgüveni yıkıp, çalışma isteğini azaltabilecektir. İşte bu sakıncanın önüne geçmek için, daha önce de önerdiğimiz gibi (Derdiman, 2003), bu görevleri yerine getiren tüm amir ve memurların başka görevlere atanabilmeleri için il valiliği teklifi ve Bakan onayı aranmalıdır. Emniyet müdürünün personelin yetersizliği gerekçelerini içeren mütalâalarını da içeren valilik yazısı Bakanlığa geldiğinde, yazı hangi mercide işlem görürse görsün, onay işlemlerinden evvel Daire Başkanlığının mütalâası Emniyet Genel Müdürünün tensibi alınmalıdır. Sonuçta, Bakanlıkça verilecek karardan evvel, olayın maddî delillere dayanmadığı durumlarda bir kere daha, Bakanlık nezdinde inceleme yaptırılmalıdır Orta-Doğu Ülkeleri Polis İşbirliği Teşkilâtının Kurulması Ülkemizin, sınır aşan suçları takip bakımından bir kısım ülkelerle suçluların iadesi ya da adlî yardım ve işbirliği andlaşmaları yaptığı söylenilebilir. Ülkemiz, ABD ve Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi; örneğin, Irak, 8 İran, 9 Lübnan, 10 Suriye 11 ve Pakistan gibi tüm Ortadoğu 8 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi. 19/04/1990 tarih ve 3638 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 02/08/1992 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 9 Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti (Şeyhinşahisi) Arasında İadei Mücrimin ve Cezai Mevadda Adli Müzaheret Muahedenamesi. 07/06/1937 tarih ve 3212 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşme 21/06/1937 tarih ve 3636 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 10 Lübnan ile ülkemiz arasında suçluların geri verilmesi alanında ayrı bir sözleşme bulunmamakla beraber, 17/06/1940 tarihli ve 3883 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Ankara da 30 Mart 1940 Tarihinde İmzalanan Türkiye-Suriye Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelenamesi ile Merbutu Bulunan ve Ayrılmaz Cüzlerini Teşkil Eden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Numaralı Protokollar; Hususi Protokol; Bu Anlaşmaların Lübnan a Teşmiline Müteallik Beyanname ve Her İki Hükümet arasında Yeni Bir Emlak İtilafnamesi Akdine Mütedair Mektup un Kabul ve Tasdikine Dair Kanun la Suriye ile ülkemiz arasında imzalanmış bulunan ikili anlaşma Lübnan için de geçerlidir. 11 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri 66

11 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ülkeleriyle Adlî yardım ya da suçluların iadesi andlaşmaları akdetmiştir. Bunların hitap ettiği alan ve içerdiği konular, daha çok, polisiye değil, hukukî boyutu düzenleyen andlaşmalardır. Adlî yardım ve işbirliği ya da suçluların iadesine etkinlik kazandırmak bile etkin dedektiflik maharetiyle gerçekleşir. Bu sebeple, polisiye işbirliği vazgeçilmez olup, bu anlamda Uluslararası Polis Teşkilâtı ( INTERPOL) kurulmuştur. Ülkemiz, bu uluslararası polis teşkilâtının (INTERPOL) bir üyesidir. Dolayısıyla, suçların aydınlatılmasında, ülkelerle karşılıklı yardımlaşmalar söz konusu olabilmektedir. Ülkeler aramaya alınan kimseleri karşılıklı olarak ülke kayıtlarını sorarak inceleyebilmektedirler. 12 Kendi ülkesinden kaçan firarî sanık ya da hükümlülerin yakalanması isteğinde bulunabilmektedirler (Çakıcı, 2010). Yalnız, bu Teşkilâtlanmayı kuran andlaşmaya göre, üye ülkelerin polisleri, hedeflerinin bulunduğu ülkelerde bizzat ya da işbirliği kurarak, operasyon ya da araştırma veya soruşturma yapamamaktadırlar (Derdiman, 2007,s. : 533). INTERPOL, uluslararası bir polis teşkilâtı olarak tüm ülkeleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, Afganistan, İran, Irak ve Suriye gibi ülkeler Teşkilâta üyedirler (Interpol, 2010). Böyle olsa da, ülkemizin terörle mücadelesine olumlu katkı olacağından bahisle, Ortadoğu ülkeleri arasında, terörist eylemlere karışanların ya da kaçakların ülkemize iadesini sağlayacak bir imkân geliştirilmelidir. Bu, eğer bir teşkilâtla yapılacaksa, polis işbirliğini aktif hâle getiren teşkilâtla mümkün olsa gerektir. Bu tür teşkilâtlanmanın hızla oluşturulmasına İslâm Kalkınma Teşkilâtı gibi teşkilâtlar katkıda bulunabilecekleri gibi; bu teşkilât, bizatihî İslâm Kalkınma Teşkilâtının kendi bünyesinde de oluşturulabilir. Kurulacak teşkilât, karşılıklı olarak, polislerin ilgili ülkelerde müşterek operasyon yürütebilmelerine de imkân verici nitelikte olmalıdır. Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması. 19/11/1982 tarih ve 2710 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşmanın metni 18/03/1983 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış, Türkçe metnindeki bazı maddî hatalar 15/09/1983 tarih ve sayılı Resmî Gazete de düzeltilmiştir. 12 Yukarıda 4. dipnotta belirtildiği gibi, muhatap ülkelerin 1961 Tarihli Birleşmiş Milletler TEK Sözleşmesinde de aynı yönde, adli işlerde bilgi ve belgeleri hazır etme görevleri hükümler vardır. 67

12 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER 1.5. İllegal Örgütlerle Mücadele (PKK KONGRA-GEL Örneği) İllegal örgütler ve her türlü terör örgütüyle etkin mücadelenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele anlamına da geleceği unutulmamalıdır. Uyuşturucu kısa zamanda çok büyük paralar getirdiğinden, bir illegal terör örgütünün bu tür faaliyetlere yönelmesi kaçınılmaz olabilir (Caşın, 2008: s. 533, 534). Bilhassa 11 Eylül saldırılarından sonra, terörizmi destekleyen ülkelere karşı kınama kampanyası başlatılması neticesinde devletlerin desteklerini yitiren örgütler, kendilerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığına yönelmişlerdir (Rand, 2010.). Bilhassa illegal bölücü örgütlerle mücadelede, bu örgütlerin uyuşturucudan elde ettikleri kazanca engel olmak, 13 örgütlerin finansman kaynaklarına büyük bir darbe vurmak demektir. Tersinden söyleyecek olursak; illegal terör örgütleriyle etkin mücadele etmek, dolaylı olarak uyuşturucu maddelerin kaçakçılığını da engelleyecektir. Narko-terörist gruplar hemen hemen dünyanın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. PKK, el-kaide, FARC ( Kolombiya), Sendero Luminoso (Peru), Hizbullah, Özbekistan İslami Hareketi, ETA (İspanya), uluslararası platformlarda narko-terörizm bağlantısı sürekli vurgulanan örgütlerdir ( KOM Raporu, 2009: s. 52). Uluslararası raporlar, Türkiye de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonlarında yakalanan şahısların ifadeleri, terör örgütleri ile bağlantılı suç kayıtları, örgüte ait sığınak/hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve ele geçirilen belgelerdeki para kayıtları, Ülkemizde, PKK/Kongra-Gel terör örgütünün uyuşturucu madde suçlarına karıştığını açıkça ortaya koymaktadır (KOM Raporu, 2009: s. 12; Caşın, 2008: s. 534; Drogenbekämpfung, 2010). Nitekim, 30 Mayıs 2008 tarihinde, ABD Yönetimi tarafından Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası çerçevesinde yaptırım uygulanan uyuşturucu kaçakçıları listesine dâhil edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün üç üyesinin, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların 13 Bu sebeple, Türkiye nin de içinde bulunduğu bir kısım devletler tarafından imzalanarak yürürlüğe giren, tarihinde Birleşmiş Milletler nezdinde, Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme akdedilmiştir (bakınız: Caşın, 2008: 536, 537). 68

13 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kontrolü Ofisi tarafından 14 Ekim 2009 tarihinde yapılan açıklamada Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı olarak ilân edildiği bildirilmiştir ( KOM Raporu, 2009: s. 52). Teröristbaşı Abdullah Öcalan ın ifadelerinde de yasadışı terör örgütü PKK nın uyuşturucu faaliyetiyle meşgul olduğu belirtilmektedir yılından günümüze kadar ulusal güvenlik kuvvetlerince, PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün yanı sıra, ASALA, TKP/ML ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 353 uyuşturucu madde kaçakçılığı operasyonunda 794 şahıs yakalanmıştır (KOM Raporu, 2008: s. 47). Bir diğer terör örgütü mensubu Şemdin Sakık da itiraflarında (Günay, 2010: s ), Kandil Dağı ve bizzat teröristleri denetlemeye gittiği yerlerde örgüte ait esrar yetiştirilen yerleri gördüğünü, örgütün finans kaynağının önemli bir kısmını uyuşturucunun teşkil ettiğini belirtmektedir (Günay, 2010: s. : 226). 15 Terör örgütleriyle etkin mücadele küresel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu mücadelede başarı sağlanması, kesinlikle uyuşturucu trafiğinde önemli ölçüde zayıflamaya sebebiyet verecektir. Bu noktada bir parantez açarak, bölücü örgütle mücadelede, bu örgütün doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımızı temsil ettiği gibi bir yanılgıya düşülmemelidir. Gerçekten, bilhassa son zamanlarda yapılan araştırmalar, bunun tersini belirtmekte, 30 yıldan fazla zamandır faaliyet gösteren bu terör örgütünün, temsil ettiğini iddia ettiği yöre halkıyla bütünleşemediğini, polise teslim olanlar ifadeleriyle belirttikleri gibi, sosyologlar da tespit etmektedirler (Örneğin: Ergil, 2009: 337). Unutmamak gerekir bir terör örgütü, kendine göre bir amaç için doğar. Bu amaç, kendisi için, samimi bir amaç ya da kendisinin varlığı için göstermelik bir dayanak olabilir. Ama sonraları amacı- 14 Terörist Abdullah Öcalan, İmralı adasında yargılanırken Mahkeme Başkanının sorusu üzerine, örgütün parasının 200 milyon dolar civarında olduğunu söylemiştir. Örgütün uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığı şeklindeki soruyu cevaplarken de, (yaptığı yönünde) beyanda bulunuştur (nakleden: Pek, 2010: 3). 15 Kendisi, anlattıklarına göre; neden uyuşturucuyla meşgul olduklarını, tasvip etmez havada teröristbaşı Öcalan a sorduğunda, bu örgütün faaliyetlerini ve günlük ihtiyaçlarının finanse edilmesinin o kadar kolay olmadığı cevabını almıştır (Günay, 2010: 226). 69

14 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER na ulaşmış olsa bile kendini feshetmek istemez. Onu meydana getiren militanlar ve diğer katılımcılar, bu örgüt dağılırsa bir rol üstlenemeyeceklerini, kendi toplumsal tabanında saygınlıklarının da böyle sıradanlığa dönüşeceğini bilirler. İşte bu gerçekler bizi terör örgütünün kendini sürekli zinde tutmak için eylem yapma girişiminde bulunması gerektiğine ve sürekli götürür. Grubu bir arada tutan gerilimdir. Grup, doğası gereği, kendi içinde etkin toplumsallaşma kültürünün hâmisi olacak ve bu grup içinde, bir çevre, bir insan ilişkisi kültürü gelişecektir. Bu, grup kültürü rolünü üstlenen üyelerin bağlarını güçlendirecektir. Bu güçlülük de, devamlı var olması gereken bir düşman olgusunun gerektirdiği mücadelenin zindeliğiyle sağlanmış olacaktır. 16 Dolayısıyla, hiçbir devlet, bir sorunu çözmek iddiasına olan terör örgütüyle masaya oturamaz. Böyle bir terör örgütüne işaret edilse bile devletler bunu yapamaz. Bu, Devlet olmaklığın şanından değildir. Devletin acze düşmesi demektir. 17 Bu terör örgütünün tehlike ve tehdit olmaktan çıkarılması için, Devletimizin alması gereken tedbirler bu çalışmanın içeriğinden uzaklaşmak olur. Burada sadece kendi düşüncelerimiz olarak, şu kadarını belirtmek gerekir: Her şeyden evvel; soruna küreselleşmenin olumsuzluklarının tezahürü cihetiyle bakmak ihmal edilmeyecek hassasiyet olmalıdır. Bu açıdan sorun iyi okunmalı ve küreselleşme nedeniyle ulusal dinamiklerin düştüğü tehlikelere karşı yeni politikalar üretilmelidir (Derdiman, 2010a). 16 Kaldı ki Şemdin Sakık ın itiraflarında belirttiğine bakılırsa (Günay, 2010: 17), PKK terör örgütünün önceleri güneydoğu ve doğudaki kendilerini Kürt addeden vatandaşlarımıza karşı eylemler düzenleyen bir örgüt olması, amacını sürekli değiştirebileceğine yeterli delil olsa gerektir. Sonraları bebekleri ve masum insanları hiç hak etmedikleri halde katleden bu örgütün; hakkı, adaleti, insanlığı savunduğunu söylemek de bir çelişkidir. 17 Sri Lanka devleti çeşitli tarihlerde çıkardığı aflarla, eve dönüş yasalarıyla, Tamil gerillalarına, silah bırakıp siyasal hayata katılma çağrılarıyla barışçı çözüm bulmaya çalıştı. Bu çağrılara örgüt her defasında terörü daha da tırmandırarak cevap verdi. Bu noktada illegal örgüt Devletin başına belâ oldu ve 25 yılda 70 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak, Sri Lanka silahlı kuvvetlerinin -siyasi iradenin de açık çekiyle- kusursuz ve kararlı bir operasyon düzenlemesiyle illegal örgüt tehdit olmaktan çıktı (bakınız: Şafak, 2009). 70

15 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Terörle mücadelede uluslararası işbirliğini içeren Birleşmiş Milletler Belgeleri ya da 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Bastırılmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi gibi uluslararası belgelere (bakınız: Caşın, 2008: s. 537, 538, dp: 794) dayanılarak, teröre coğrafya olan ülkelerden mücadeleye katkı vermeleri istenmeli, o ülkelerle bu yönden işbirliğine dayalı ortak faaliyet alanları geliştirilmelidir. Buna, uyuşturucu maddelerle mücadele yüzüyle yukarıda örneğini verdiğimiz hükümleri 18 ve diğer hükümleri cihetiyle örneğin 1961 Uyuşturucu Maddeler TEK Sözleşmesi de imkân vermektedir. Bu sözleşmenin mücadeleye katkısı açısından, ortak çalışmayan ya da ülkesinde uyuşturucuyla mücadele etmeyen ülkeyi, bundan olumsuz etkileyen taraf devlet, denetim ve gerekli işlemleri yapılması için, Birleşmiş Milletler yetkili organlarına bildirebilir. 19 Devletin o yöremizin coğrafî olumsuzluklarından kaynaklanan dezavantajları göz önünde bulundurarak, yöreye, bu yörenin şartlarına uygun ve iktisadî büyümeyi sağlayacak yatırımları teşvik etmesi ya da bu noktada bizzat yatırımcı rolü üstlenmesi (bakınız: İnalcık, 2010: ); hâlâ gecikilmemiş yöntemlerden birisidir. Yörenin, önceleri, birçok kişinin işsizlikten dolayı dağa terör örgütüne umut bağlamak zorunda kaldığı itiraflarda anlatılmaktadır. Daha önceleri bu yörelere verilmiş olan yatırım teşviklerinin ne olduğu kimler tarafından nasıl harcandığı neden bu teşviklerle oralarda yatırım yapılmadığı araştırılmalı, sorumlular için gereği yapılmalı ve bir daha aynı hatalara düşülmemelidir. Unutulmamalıdır ki; bu tür ekonomik sıkıntılara, terörle mücadeleye yapılan bu harcamaların değerli kaynaklara, toplumsal hizmetlere yöneltilmemesi neden olmuştur (Ergil, 1991: 172.). Ülkede herkese insan onuruna ve sosyal devlet gereklerine uygun şekilde, eşit davranmak ve kısa ve uzun vadeli çözümler üretmek, üzerinde hassasiyetle durulan konu olmalıdır. Bu anlamda; kısa vadede ve gerektiğinde her zaman, yörenin insanında ihmal edilmişlik duygusunu bertaraf edecek şekilde yiyecek, giyecek ya da para gibi 18 Bakınız: dipnot Sözleşme, ilgili Devlet, meseleyi Konseye götürmek hakkını haizdir demektedir (m. 14/2). 71

16 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER sosyal yardımlar yapılmalı, bu yardımların terör örgütüne gitmemesi için sürekli tedbirler alınmalıdır. Devlet olarak, her zaman, yöre insanının yanında olunmalıdır. Yörede halkın terör örgütüne yakınlaşmamasının, terör örgütüne sığınmamasının, çareyi terör örgütünde aramamasının, Devleti sürekli yanında görmesiyle mümkün olabileceği düşünülmelidir. Devlete güvenini sağlamak, Devlete güveni artırmak, buna karşılık Terör örgütünü toplumsal tabandan uzak tutabilmek ve yalnızlaştırabilmek için, kısa ve uzun vadede, doğu ve batı halkının sosyal bütünleşmesini sağlayıcı plan ve programlar geliştirilmeli, toplumsallaşmayı yani sosyal kültür birlikteliğini sağlayıcı ve devam ettirici, geniş anlamda komşuluk ilişkileri 20 kurulmalıdır. Yörede derhâl girişimde bulunulması gereken bir diğer iş ise eğitim seferberliğidir. Bu anlamda Türkçenin herkese öğretilmesi çabası içinde olunmalıdır. Eğitim için idarenin yakın, etkin ve sürekli gözetimi altında özel eğitim kurumlarının teşvik edilmesi de buna katkı sağlayacaktır. Yörede herkesin anlayabileceği şekilde Türkçe dışında yayınlar yapmak makûl olsa da Türkçe dışında 2. bir dil ya da üniter devleti tartışmaya açacak bir ara formüller bile Devletin ciddî tehlikelerle karşılaşması vesilesi olacaktır. Yörede, dağa çıkışlar engellenmelidir. Çünkü terör örgütlerinin en önemli kaynağı kesilince, yaşlanmış örgüt kendini yenileyemeyecek, aldığı darbeyle de tamamen köşeye sıkışacaktır. Böylece, yörede terörün devam etmesinden nemalananlara karşı da politikalar üretmek gerekmektedir. Her türlü bölücülük hareketinden, bundan kazanç elde etmek isteyen uluslararası ve ulusal düzeydeki aktörlerin nemalanacakları düşünülmelidir (Derdiman, 2010a). Gerek Türkçe gerekse başka dil ya da lehçelerde yayın yapan yayın araçlarından, teröristlerin yolunun yol olmadığı anlatılmalıdır. Medya da bu tür eylemleri ya da gelişmeleri, terör örgütünün propagandasını yapar şekilde vermemelidir. 20 Ülkemizde de, günümüzde Polis Akademisi Talebesi Furkan Derdiman ve Oğuzhan Akyol un 2009 yılında Bursa Polis Koleji öğrencileriyken geliştirdikleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu ndan birincilik referansı alan projede; bu anlamda, suçların önüne geçmenin ve birlik ve beraberliği sağlamanın yollarından birisinin, komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi olduğu dile getirilmiştir (Derdiman-Akyol, 2009: 114). 72

17 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Terörle etkin mücadele için, komşu ve dost ülkelerle işbirliği içinde iyi bir haber alma faaliyetleri konuşlandırılmalı (Ergil, 1991: 181), operasyonlar, istihbarat vermede yardım ettiğini düşündüğümüz ülkelerin menfaatleri gereği ikili oynamaları ihtimalini göz önüne alarak geliştirilmelidir. Bilinmelidir ki, uluslar arası hukukta devletler, başka devletlere karşı kendi topraklarında terörist eylemlere izin veremezler (Ergil, 1991: 181). Ülkemizde, 5442 sayılı il idaresi kanununun sıcak temas halinde usûlü dairesinde 21 sınır ötesi takibin mümkün olduğu, bunun için TBMM den ayrıca karar çıkartmaya gerek olmadığı hatırdan uzak tutulmamalıdır. Gerilla taktikli militan hareketler en düzenli ordunun veya güçlerin de başa çıkamayacağı harekât türlerindendir. Bunun için istihbarat üzerine kurulmuş olmak kaydıyla, sürekli olarak bu terör örgütünü izleyen, eylem yapmak istediğinde hukukî sınırlar içinde kalarak hemen müdâhale eden ekipler kurulup kurulmaması, bunun artı ve eksileri çok yönlü tartışmaya açılmalıdır Ara Kimyasalların Denetimi Uyuşturucu yapımında kullanılan ara kimyasallar genellikle, ülkemizde imâl edilmediklerinden ithal edilmektedirler. Bu tür maddeler, 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kontrolüne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde uyuşturucu yapımında kimyasal maddeler olarak listelenmiş olduklarından, İthalat Rejimi Genel Tebliğine göre ithali ön izne tâbi maddelerdir (Solgun, 2002: s. 34). Ön izin dayanağını da 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi sayılı kanunun 11/d-2, alt bent 8!e göre; Olayların sınır illerinde veya bu illere mücavir bölgelerde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda valinin talebi üzerine ilgili komutan eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre kara, hava, deniz kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları ile komşu ülkelerin mutabakatı alınmak suretiyle mahdut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra edebilir. 22 Yalnız, bu ekiplerin, ileride organize suç örgütüne dönüşmesini engelleyecek tedbirler de ihmal edilmemelidir. 73

18 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Hakkında Kanunun ek 1. maddesi teşkil etmektedir. Örneğin Uluslar arası Sözleşme listesinde bulunan ve eroin maddesi imalinde olmazsa olmaz bir öneme sahip olan kaçak asetik anhidrit maddesinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonları tarafından eroin maddesi imalathanelerinin bulunduğu Güneybatı Asya ülkelerine, İran ve Afganistan a gönderilmek üzere ülkemize getirildiği tespit edilmiştir ( KOM Raporu, 2008: s. 26, 30). İthali izne bağlı olan bu mallar, genellikle Sağlık Bakanlığı ndan izin almayı ve kullanıcı tarafından yerinde amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı bakımından denetlenmektedir. Bu denetimler sebebiyle pek hukuka aykırı kullanılmadıkları; uyuşturucu yapımında kullanılanların da, ihraç ülkelerinde kayıt-dışına kaydırılması suretiyle kaçak şeklinde ülkemize gönderilmiş olabilecekleri söylenmektedir (KOM, 2007: s. 47). Buna rağmen, ara kimyasalların etkin denetimi bakımından, polisin, ilgili kuruluşlarla daha etkin işbirliği içinde olması, ithal edilen malzemelerin nerelere kullanıldıklarını dedektiflik mahareti ile de takip etmesi yerinde olacaktır Toplum Destekli Polislik Yöntemi Toplum destekli polislik anlayışı, tıpkı bir halı deseninin ilmek ilmek orijinal bir şekilde bir araya getirilmesinde olduğu gibi, çeşitli etkenlerin bütünleştirilmesi ile ortaya çıkan ve toplumun destek ve güvenini sağlamayı esas alan anlayıştır (Derdiman, 2006a: s.31). Toplum destekli polislik, Toplum Polisliği kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır (Şeker-Derdiman, 2010: s. 438, 439). Toplum destekli polislik anlayışı, özellikle güvenlik birimleriyle toplum arasında pozitif anlamda iletişim ve etkileşim temeline dayanır (Sözeren-Cinoğlu, 2010: s. 201, 202). Polise, iç içe geçtiği mekânda komşulardan birisi olmanın diğer komşulara verdiği güvenle sorunlara yaklaşma ve çözüm üretme perspektifi veren toplum destekli polislik; her vatandaşla bire bir ilgilenmeyi gerektirmekte, böylece, suçun önlenmesinde daha etkin mesafeler kat edilmektedir. İşte bu noktalardan bakıldığında, yöresinde toplumun güvenini ve desteğini kazanan polis, birçok konuda uzlaştırıcı ve arabulucu olabilmekte, önceden haberini aldığı birçok yasa dışı faaliyeti işlenmeden hattâ hazırlık ha- 74

19 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ reketlerine başlanmadan önleyebilmektedir. Toplum desteklik polislik projesi, mekân sakinleriyle bütünleşme kültürü oluşturacaktır. Bu kültür, suç işlemeye niyetli olanları, niyetlerinden toplumun gayretiyle vazgeçirmeye yarayacak; sorun odaklı proaktif polislik bağlamında çözümleri de artıracaktır Uyuşturucudan Vazgeçirici İlâç Yapımı Uyuşturucuya, özelde meselâ eroine alışmış olan kimselerinin çok çok büyük bir kısmının, bunu, tedavi görmelerine rağmen bırakamadıkları bu tür zehirleri bulup da kullanmak için azamî gayret sarfettikleri müşahede edilmiştir (Derdiman, 2003). Uyuşturucunun, yer altından satıldığından ve bağımlılarınca devamlı alınması gerektiğinden çok pahalı olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, mücadeleye katkı sağlayıcı bazı öneriler tartışmaya açılmalıdır (Derdiman, 2003): 1.Müptelâların tedavisine daha fazla özen gösterilmelidir: Tedaviler sırasında hastaların, dışarıdan uyuşturucu temin etmelerini önleyecek her türlü önlem, katışıksız olarak alınmalıdır. Bu merhametsizlik ya da acı çektiği görülen bir müptelâ hasta için acımasızlık sayılmamalıdır. Tedavilerin arkasından da hastalar, devamlı, psikologlar ve ilgili kurumlar marifeti ile gözlem altında bulundurulmalıdırlar. Mümkünse, daha evvel irtibat kurduğu arkadaşlarının hiç birisiyle irtibat kurmaması için yerleşim yeri çok uzak yerlere taşınmalı, ama Devletçe, devamlı takip ve tedavi maksadıyla bulunduğu yerde de izlenmelidir. Bu noktada 5237 sayılı Kanunun, kullananları mutlaka tedavi ve denetimli serbestlik uygulamasına tâbi tutması yerinde olmuştur, denilebilir. Çünkü bunları eski Türk Ceza Kanununun cezalandırması politikası verimli olmadığı gibi, uyuşturucu kullanan cezasını çekerken izlenimlerimize göre uyuşturucudan kurtulamamış, ceza da ıslah fonksiyonunu yerine getirmemiştir. 2. Uyuşturucu bıraktıracak ilaçların neden yapılmadığı çok dikkat çeken mânidar bir konudur. Müptelâları tatmin edecek ama aynı zamanda uyuşturucudan tiksindirecek bir ilâcın yapımı ve tedavilerde kullanılmasının zarureti ortadadır. 75

20 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER 2. Hukukî Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2.1. Dağınık Mevzuatın Birleştirilmesi Uyuşturucu maddelerle mücadele açısından bakıldığında madde kullanımı, bağımlı tedavisi, tanısı, madde satışı ve kaçakçılığı ( EMC- DDA, 2009: s. 9), mücadele, soruşturma ve cezalandırma esaslarını düzenleyen kuralların, ayrı ayrı kanunlarda yer aldığı dikkat çekmektedir. Uyuşturucu ile mücadelede etkin soruşturma yapılabilmesi için dağınık olan mevzuatın tek kanun çatısı altında toparlanması (EMC- DDA, 2009: s. 9) gerekmektedir. 23 Bu konuda çeşitli örnekler, mevzuatın dağınıklığını ve dağınıklığından kaynaklanan sakıncaları göstermeye yeterlidir: 1-) İlk olarak, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun varken bir de neden 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun a neden ihtiyaç duyulduğu, sonraki 3298 sayılı kanunun neden daha sistematik ve önceki 2313 sayılı kanun içinde düşünülmediğine makûl cevap bulmak zordur sayılı kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası 2313 sayılı kanunun 1. fıkrasıyla benzerdir sayılı kanunun 3. fıkrası, ise, bazı maddelerin uyuşturucu madde olduklarından bahisle, idarî kararla 24 yasaklanabileceğine hükmetmektedir. Bu idarenin hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesine mesnet teşkil eden yeni bir uyuşturucu madde türü koymuş olmaktadır. 25 Bu, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine ne kadar uygundur, tartışılabilir. 23 Aynı kanaati dile getiren TBMM Araştırma Komisyonu, bu kanunun Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Kanunu adıyla çıkarılabileceğini belirtmektedir (TBMM, 2008: 429) sayılı Kanunun 1/3. maddesi, Kullanılması zararlı olduğu ve Toxicommanie yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen diğer tabii ve sentetik maddeler de yine bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kanun kapsamına alınabilir ifadesini içermektedir sayılı Türk Ceza Kanununun 5377 sayılı kanunla değişik 188/6. maddesi: Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. 76

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

2011 Raporu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

2011 Raporu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Konur Sk. No:4, 664 Kızılay/ANKARA Tel: 312 412 72 5 Faks: 312 417 6 21 http://www.kom.gov.tr KOM Yayınları Yayın No: 78 Baskı : Mart 212 Ankara Yayın Türü

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ TEMMUZ 2006 i ÖNSÖZ Kurulumuz bünyesinde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı nın işbirliği ile yürütülmekte

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188)

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188) Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188) Doç.Dr.Hamide Zafer 1 Kaynakça: Güngör, Şener/Kınacı, Ali, (Öğreti ve Uygulama Boyutu ile) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar,

Detaylı

CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ)

CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) [189] CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) Özet Öğr. Gör. Veysel DİNLER * Sınıraşan bir suç türü olan insan ticareti yasadışı olmakla birlikte, dünyada ve

Detaylı

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul Yayımlayan: Redaksiyon: Sorumlu: Çeviri: Tasarım: Baskı: Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Cihannüma Mah. Mehmet Ali Bey Sk. No:12 D:5 34353 Beşiktaş / İstanbul Tel +90 212 310 82 37

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ SUNUM Dünyamız kendi ekseni doğrultusunda alışıldığı düzende dönedursun, süreç içinde sosyal, ekonomik, bilim, iletişim, teknoloji ve bilişim alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmelerle yaşam hızlı

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI

TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI Mehmet Zülfü ÖNER 1. Giriş Uyuşturucu maddeler, 1 geçmişten günümüze insanların sağlığını ciddi bir biçimde tehdit eden bir sorun olarak

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU)

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Konferans

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası Gündem Toplantı Raporu Seminer

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi

Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi 1. Giriş Hasan AYKIN * Organize suç örgütleri yasadışı uyuşturucu ve silah ticareti, göçmen

Detaylı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele. 2012 Raporu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele. 2012 Raporu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2012 Raporu ANKARA - NİSAN 2013 Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Konur Sk. No:40, 06640 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 462 72 50 Faks: 0312 417 06 21 http://www.kom.gov.tr

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI

Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI -Mal Beyanı -Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele -Mal Beyanının Amacı -Kimler Mal Beyanında Bulunmak Zorundadır? -Kapsama Giren ve Girmeyen Kişiler Kimlerdir? -Kapsama

Detaylı

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar: Zerrin Cengiz Pelin Yenigün Dilek Ezgican Özdemir Hande Özhabeş Ayşe Üstünel Yırcalı Ceren Zeytinoglu Sayfa

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET

Detaylı

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM Av. Tülay (PORDOĞAN) ORAL* Çocukluk ve gençlik çağında işlenen suçlar, bütün dünyada en çok tartışılan toplum sorunlarından biridir. Yapılan incelemeler,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı