UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Ramazan Cengiz DERDİMAN * Özet Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına uygun olarak uluslararası işbirliğine hassasiyet gösteren, ulusal ölçekte de her kurum ve kuruluşu ve ilgili faktörleri harekete geçiren bir mücadele gerekmektedir. Bu yönden, önleyici nitelikte çok yönlü her bir çabayı önemseyen proaktif polislik ve hukukî düzenlemeler, mücadelenin en etkin ve belirgin yönlerini oluşturur. Ancak, bu polislik yöntemlerinde ve hukukî düzenlemelerde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu anlamda; operasyonel bir kısım konularla, Ortadoğu da polis işbirliği teşkilâtının kurulması, uyuşturucuyla finanse edilen illegal örgütlerle mücadele ve uyuşturucudan vazgeçirici tıbbî eczalara duyulan ihtiyaç çözümü bekleyen proaktif polisiye örneklerdir. Çözüm beklediği değerlendirilen hukukî düzenlemelere ilişkin örnekler arasında da, dağınık mevzuatın uyumlulaştırılarak birleştirilmesi, uyuşturucu suçlarına öngörülen cezalarda adaletsizlikler, uyuşturucu suçunu örgütlü işleme hali, iletişimin dinlenmesi ve tespiti, polisin azalan yetkileri, çözüm bekleyen hukukî düzenlemeler sayılabilirler. Anahtar Kelimeler: uyuşturucuyla mücadelede sorunlar, proaktif polislik, uyuşturucuyla mücadele, narko-terörizm, terörle mücadele, toplum destekli polislik, deneme satışları, Ortadoğu Polis İşbirliği Teşkilâtı. * Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi (Eski Emniyet Müdürü) 57

2 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Giriş Uyuşturucu maddelerle mücadele, nesilleri tehdit eden bir konu olarak, çok uzun zamanlardan beri, Ülkemiz örneğinde olduğu gibi, tüm ülkelerin 1 öncelikli hedeflerinden birisi haline gelmiştir. Uyuşturucular, izlenimlerimize göre, bir kez kullanıldıklarında bile alışkanlık yapan maddelerdir. İzlenimlerimiz, eroine bir kez kullanmayla bile müptelâ olan kişilerin olduğunu göstermiştir. Uyuşturucu müptelâlarının oranlarında ve sayılarında gittikçe artış göze çarpmaktadır. Tahminler 2007 de 172 ile 250 milyon arasında kişilerin geçmiş yıllarda en az bir kez yasadışı uyuşturucu kullandığını göstermektedir. Bu rakamlar içinde bir kez deneyenler de olabilir. Tahminler, yaş arasındaki problemli grubun milyon arasında olduğunu göstermektedir ( UNODC, 2009). Türkiye de, uyuşturucu kullanımının diğer ülkelere oranla daha düşük olmasına rağmen, uyuşturucu müptelâ sayısı gittikçe artmaktadır. Türkiye başlıca transit geçiş ve bir de eroin işleme merkezidir. Türkiye; uluslararası uyuşturucu kaçakçıları ve tacirleri için afyon, baz morfin, eroin, kimyasal ara maddeler ve diğer uyuşturucu madde türlerinin kaçakçılığında bir faaliyet alanıdır (NKR, 2004; Radikal, 2005; Derdiman, 2006, s. 103) li yıllarda Dünya uyuşturucuyla mücadele raporlarına geçmiş olan bu düşünceler, yeni Uluslar arası raporlarda da değişmemiştir. Bu doğrultuda; ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni bir raporda, Romanya, Sırbistan ve Türkiye, doğudaki uyuşturucu üreticisi ülkelerden Avrupa daki tüketicilere uyuşturucu sevkiyatında kullanılan tarihî Balkan Rotasındaki başlıca geçiş ülkeleri olarak tanımlanmaktadırlar (ABD Raporu. 2010). Dolayısıyla, önceleri de devam eden bu rotada bir değişiklik olmadığı da UNODC raporuyla vurgulanmış olmaktadır (UNODC, 2009, s. 44). Bu noktada, Ülkemizde yapılan operasyonlarla külliyetli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilmesi, ülkemizin mücadeleye verdiği önemi göstermektedir: 2006 da sadece 1 Örneğin Federal Almanya da her kişide uyuşturucu kullanan sayısı 1993 de bu rakam 215 iken 2004 de 432 ye çıkmıştır. Bu artışların da etkisiyle, uyuşturucu suçlarına hukukî, sosyal ve aktif polisiye mücadele olmak üzere çok yönlü etkin tedbirler alınma yoluna gidilmiştir (Entschlossener, 2010: 3, 8). 58

3 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Türkiye de kg eroin ele geçirilirken Rusya Federasyonu dâhil tüm Avrupa da yakalanan eroin miktarı, kg olmuştur ( KOM Raporu, 2008, s. 4). 2 Ülkemizde uyuşturucu maddelerle mücadelede etkinliği artırıcı bir kısım etkenlerden bahsedilebilir. Uyuşturucuyla mücadelede, bu suçların işleniş yöntemlerindeki değişikliklere göre, kara paranın aklanmasının önlenmesi, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydı gibi imkânlar, hukuk devleti gerekleri içinde 3 nispeten yeni yöntemler olarak dikkat çekmektedirler. Şunu da söylemek gerekir ki, Ülkemizde, 2005 yılından bu yana uygulanan yeni ceza adaleti sisteminin ortaya çıkardığı sorunlar, bu operasyonlara da haliyle yansımıştır. Bu çalışma, bir bildiri genişliği içinde, uyuşturucu maddelerle mücadelede, polisiye ve hukukî sorunlar genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Şüphesiz ki tüm sorunları tek tek belirlemek mümkün olmadığı gibi, bu bildirinin sınırlarını da aşar. Bu nedenle, bu çalışma, sorunlardan en çok dikkat çeken ve uygulamada karşılaşılan bir kısım örnekleri ele alarak çözüm önerileri sunmaktadır. Bu çalışmadan evvel yapılan iki çalışmamızda da (Derdiman, 2003; Derdiman, 2006, s ) bir kısım sorunlar ele alınmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışma, yeni ceza adalet sisteminin bu sorunları gidermediğine veya bir kısım sorunların yeni ceza adalet sistemiyle ortaya çıktığına dikkat çekmekte; devam edenlerle birlikte yeni bir kısım konuları da tartışmaya açmak ve kamuoyuyla paylaşmak amacı güden farklılık arzetmektedir. Uyuşturucunun dünyayı tehdit eden niteliği itibarıyla, mücadele, muhatap ülkelerin işbirliğini gerektirmektedir. 4 Bu sebeple, ortaya 2 Söz konusu operasyonların önemi ve rakamların büyüklüğü; 2006 yılında İsveç te 103 kg, Romanya da 32 kg, Almanya da 879 kg, Belçika da 176 kg ve Portekiz de 144 kg eroin maddesi yakalamalarıyla kıyaslandığında daha iyi anlaşılmaktadır. (bakınız: KOM Raporu, 2008: 4). 3 Uyuşturucuyla mücadele hukuk devleti ilkeleri ihlâl edilmeden yapılmalıdır (Entschlossen, 2010: 8). Bu nedenle tüm usûl ve yetkiler kanunlarla belirlenmelidir. 4 Bu doğrultuda; örneğin, uyuşturucuyla mücadelede temel nitelikli 1961 Uyuşturucu Maddeler Birleşmiş Milletler TEK Sözleşmesi (m. 25), kaçakçılıkla, 59

4 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER konulan sorunlar ve çözümler, uluslararası mücadeleye katkı niteliği de taşımaktadır. Bu nedenlerle çalışmada, sınırları belirlenen konularda, her bir somut sorunu sırasıyla, kısaca ortaya koymak ve sorunun konu edildiği başlıkta çözüm önermek metodu takip olunacaktır. Ortaya konulan sorunların her şeyden evvel bir sorun olarak kabul edilip edilemeyeceği gibi konularda, leh ve aleyhte bir kısım fikirlere rastlanılabilir. Zaten bu çalışmanın amacı da, bir kısım konuları, çözüm önerileriyle birlikte sorun olarak ortaya koyup, tartışılmasını sağlamaktır. Malûm olduğu üzere, müsademei efkârdan barikai hakikatin doğması temennimizdir. 1. Polisiye Nitelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1.1. Görev ve Yetki Alanının Belirlenmesi Uyuşturucu maddelerle ilgili operasyonlar, doğası gereği, sadece polis bölgesiyle sınırlı kalmamakta, jandarma bölgesine ya da bir başka mahkemenin görev ve yetki çevresindeki, polis bölgesine de sıçramaktadır. Bu sıçrama hallerinde, jandarma veya başka yargı alanındaki polis bölgesine sarkan operasyonlarda, örneğin, tüm ülkelerin ulusal plânda çok yönlü mücadele etmelerini ve taraf ülkelerin bir birlerine yardım ederek işbirliği içinde olmalarını, Adli bir dâvânın takibinde, gerekli belgelerin, taraflarca tayin edilecek mahkemelere süratle erişmesini temin etmelerini öngörmüştür. Diğer taraftan, uyuşturucuyla mücadelede Birleşmiş Milletler organlarının üstlendikleri fonksiyonlar da vardır: Sözleşme (m. 5-15), (Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ile Uyuşturucu Maddeler Milletlerarası Kontrol Organı gibi) Birleşmiş Milletler Organlarına, ülkeler için toparladığı bilgi ve belgeleri inceleme görev ve yetkisi vermiştir. Organ, Sözleşmenin amaçlarının ciddî şekilde haleldar olduğuna kanaat getirirse, ilgili memleket veya ülkenin hükümetinden açıklamalarda bulunmasını istemek hakkını haizdir. Bu yolu tükettikten sonra, Organ, gerekli gördüğü takdirde, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli görünebilen düzeltici tedbirleri almasını ilgili Hükümetten isteyebilir. Bu yollar sorun çözmeye yeterli olmadığında, meseleye Tarafların, Konseyin ve (Uyuşturucu Maddeler) Komisyonun(un) dikkatini çekebilir. Organ gerekli gördüğü takdirde, bu konularda rapor hazırlayabilir. Hazırladığı raporu Komisyon aracılığıyla Ekonomik ve Sosyal Konseye sunar. 60

5 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ operasyona başlayan kolluk, çalışmasının devamı için gittiği yerde, ilgili Cumhuriyet Savcılarının bilgi, sevk ve idareleri gereği, yetkili mıntıka kolluğuyla müşterek çalışmaktadır. Çalışma sonunda, genellikle, suçu yargılamaya yetkili yer en son işlem yapılan yermiş gibi algılanıp, operasyonu başlatan kolluğun yaptığı operasyonlar adeta o yer kolluğuna devredilmiş olmaktadır. Bu uygulamanın, aşağıda belirtilen sebeplerle sakıncalı olduğu tarafımızdan önce de belirtilmiş (Derdiman, 2003), ama yeni ceza adalet sisteminde de değiştirilmemiştir. Dediğimiz gibi bu uygulama sakıncalıdır: Denilebilir ki kaçakçılık suçlarının tümü, bu arada bilhassa konumuz olan uyuşturucu madde operasyonları, gizli görevlilerle ya da X eleman denilen ihbarcılarla yürütülebilen operasyonlardır. Bu gizli görevli veya muhbir, dikkat çekmemek için, kendi rızasıyla, belki yakalananların içinde yakalanmış gibi bile gösterilebilir. Bu muhbir hukuken bir sebeple sonradan salıverilmiş gibi yöntem izlenebilir. Bu tür bir kamufleyle, muhbir, ihbar ettiklerince bilinemez. Nitekim ihbarcıların kimliklerinin kendileri istemedikçe açıklanamayacağı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 19. maddesinde yer almış bulunmaktadır. İşte, hal böyle olunca, doğaları gereği daha çok ihbarla yürütülebilen bu operasyonlarda ihbarcının kimliğinin, sadece operasyon polisi tarafından bilinmesi gereği, başka makam ve mercilere rızası olmaksızın açıklanması kanuna aykırı olacaktır. Dolayısıyla bu operasyonların adlî işlemlerini muhbiri bilen polisten başka bir başka polis yaparsa, ihbarcı da suçlu durumuna düşebilecektir. Ya da ikramiye hakkından mahrum kalabilecektir. Böylesine ciddî sakıncadan dolayı, kaçakçılık suçlarında veya hiç olmazsa muhbirli kaçakçılık suçlarında soruşturma işlemlerinin, velev ki operasyonlar başka bölgelere sarksa da operasyonu başlatan polis tarafından (usûlünce) yapılması mevzuatla tespit olunmalıdır Alışveriş Yöntemleri Deneme ya da Numune Satışları Kaçak madde satıcıları, son zamanlarda kaçak maddeyi veya uyuşturucuyu satarken, karşısındakinin polis olup olmadığını 61

6 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER belirlemeye azamî derecede özen göstermektedirler. Bu noktada, bilhassa uyuşturucu kaçakçıları gizli görevlileri ya da x elemanı veya polisi plânlanan (sözde) alışverişlerden evvel birçok defa test etmektedirler. Bu doğrultuda, kaçakçılıklar tarafından yeni geliştirilen yöntemlerden birisi; alıcı kılığındaki gizli görevliye ya da x elemana, önce kaçak malın bir tanesi ya da numunesinin verilmesi ve parasının istenmesidir. Bu yola başvurulmasının nedeni, kişinin polis olup olmadığını kolayca tespittir. Çünkü eğer alıcı kılığındaki polisse, numune veya kaçak eşyaların bir parçasını satın alamayacak ya da alma girişiminde bulunamayacaktır. Böyle bir alışveriş yöntemine, operasyon sırasında başvurulmadığı gibi, numune ya da kısmın alınması için satıcıya verilecek paranın yasal ödeneği de yoktur (Derdiman, 2003). Bu yönden; kaçak malın tamamının yakalanması amacıyla, satıcılara, polis değilmiş güvenini verebilmek için, pazarlığın gelişmesine göre, örneğin alışverişlerde bir miktar eşya veya malın önceden alınması ve karşılığında verilen paranın numarası alınarak soruşturma delili olarak bekletilmesi yasal imkân haline getirilmelidir. Bu gibi hususlarda kullanılmak üzere örtülü ödenek ihdası da gereklidir kanaatindeyiz. Alıcı veya Satıcı Kılığında Alışveriş Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra polisin uyuşturucu maddelerin alışveriş yoluyla yakalanması yönteminden farklı bir yönteme, gizli görevli kullanılması yöntemine daha fazla ağırlık verilmeye başlandığı görülmektedir. Ancak bundan, operasyonlarda gizli görevli kullanılması zorunluluğu gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır sayılı yeni CMK nun 139/1. maddesi, Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir demektedir. Görülüyor ki başka türlü delil elde etme imkânının olduğu durumlarda bu yönteme 62

7 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ başvurulamayacaktır. 5 Bir de gizli soruşturmacı kamu görevlisi olacaktır. İhbarcının alıcıymış gibi görünerek bir kısım bilgileri elde edebilmesi suretiyle delil elde etme imkânı ve yöntemi varken, doğrudan gizli soruşturmacıya başvurulması, kanuna aykırılık sorunu ortaya çıkarabilecek durumdadır. Buna ek olarak (sözde) alışverişte aracının muhbir olması halinde bunun değiştirilmesi operasyonu sonlandırıcı olumsuz etki yapabilir. Diğer taraftan, örneğin, gizli görevli görevlendirilemeyecek kadar acil gelişen bir olayda olduğu gibi, bir kısım hallerde, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi gereksiz kalabileceği gibi mümkün de olmayabilir. Bir de ihbarcılar, müşahedelerimize göre, kendilerini sadece güvendiği kişinin bilmesini istenmekte, başka hiçbir makam ve merci önüne çıkmak istememektedirler. Bu durumda başka merciler önünde ihbarcıdan bahsetmek kimliğini açıklamak gibi bir sorumluluğu beraberinde getirecektir. Dahası kanunda gizli soruşturmacı yöntemine başvurulmasına imkân veren Ceza Muhakemesi Kanunun 139/1. maddesi ve diğer hükümler, başvurmak şeklinde bağlı yetki değil, bu yönteme başvurmak ya da başvurmamak şeklinde takdir yetkisi verir niteliktedir. İşte bu gibi sebeplerle polisin ya da ihbarcının alıcı ya da satıcı kılığına girerek operasyonlarda görev almasını ve böylece operasyonların yapılmasını engelleyen hiçbir yasal hüküm görünmemektedir. Yalnız, Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. maddesindeki hükme kıyasen, bu görevi üstlenecek olan polis veya ihbarcının rızasının yazılı olarak alınması benimsenmelidir. Çünkü gerektiğinde ilgili görevliler, bilhassa ihbarcı, silâhsız ya da savunmasız olurlarsa, her an can güvenliği endişesi taşıyabileceklerdir. Bu sebeple, bu gizli görevi rızalarıyla üstlendiklerine dair yazılı beyanları alınmalıdır. 5 Nitekim Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (m. 24), gizli soruşturmacı kullanılmasına ilişkin talep ve kararın içeriğinde, özellikle, Başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmadığı hakkındaki açıklama, bilgi veya belgeler in bulunmasını istemektedir. 63

8 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Uyuşturucu gibi kaçak maddelerin alışveriş yöntemiyle ele geçirilmesi için, uygulamada, sadece alıcı kılığına girme yöntemi kullanılmaktadır. Hâlbuki bir suçun açığa çıkarılması için azmettirme olmamak kaydıyla, alıcı kılığına girmek gibi bazı istisnaî durumlarda kanaatimizce, satıcı kılığına girmek de mümkün olabilir. Meselâ, diyelim ki; bir kimse elinde esrar olduğunu ve satmak istediğini belirtti. Aynı eleman, bir başkasıyla sohbet ederken, karşı taraf, elinde tabancalar olduğunu ve satıp karşılığında esrar almak ya da esrarla takas etmek istediğini, buna dair müşteri bulmasını söyledi. Esrar satmak isteyen de tabanca edinmek gibi bir arzusunu dile getirmiş ve daha evvel bu işlerle uğraşmış eleman, artık bu işleri bırakıp polise muhbirlik yapmaya başlamış olsun.. Eğer bu durumda polis muhbire sadece alıcı kılığına girmek gibi bir görev yüklerse tabancalar ele geçirilemeyecektir. Bu durumda operasyon eksik kalmış olacak, gerçek anlamda görevin tam yapılmaması gibi bir sonucu da akla getirecektir. O halde muhbir esrarı alıcı ve tabancayı da satıcı olanı buluşturup pazarlık yapılmasını sağlayabileceği gibi, polisin nezaretinde, birisinden aldığı tabancayı, diğerine esrar karşılığında satıcıymış gibi bir rol üstlenerek, bu iki kaçak maddelerin ele geçirilmesini sağlayabilecektir. Bu süreçte, hiçbir şekilde azmettirici olmadıktan sonra bir sorumluluk doğması mümkün görünmemektedir. İhbarların Etkinleştirilmesi Poliste ihbarların etkinleştirmesi suçla mücadelede vazgeçilmez önem taşır. Polisin önleyici ve adlî görevlerinde halkla ilişki ve işbirliği de vazgeçilmez bir öneme sahiptir (Derdiman, 1996, s.: 136, 137; 2006a, s.: 34). Uyuşturucu kaçakçılığı suçlarını aydınlatmak da iyi bir istihbarat faaliyetini gerektirmekte, bu ise muhbirlerden yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır sayılı kanundan bu yana Türk hukukunda sırasıyla yürürlüğe girmiş olan 4926 ve 5607 sayılı kanunlarda yer alan kaçakçılık suçlarında muhbirleri koruyucu, ihbarları teşvik edici ve destekleyici hükümler, uyuşturucu suçlarının açığa çıkarılmasında ihbarın önemini vurgulamaktadır. Hattâ, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu da, bu suçlara bir şekilde iştirak etmiş olsalar dahi, önceden ihbar ederek suçu açığa çıkartanlara ceza muafiyeti veya ceza azatlımı öngörmekle, ihbarın önemini ortaya koymuş olmaktadır. 64

9 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Uyuşturucuyla mücadelede etkinlik işin doğası gereği ihbarlarla sağlanmakta, müşahede edildiği kadarıyla, ihbarcıların belki de tamamı denecek kadar büyük bir kısmı, bir kısım malî ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedirler. Bu tür ihtiyaçların örtülü ödenek gibi bir ödenekten karşılanması genellikle mümkün olmamakta, ikramiyelerin verilmesi de çok uzun zaman almakta, polise muhbirlik yapan kimselerin ihbarlarına devam edebilmesi için, yaşantı için zorunlu bir kısım ihtiyaçlarına esas olacak harcamaları, görevli personelin kendi artırdığı paralarla finanse edilmektedir. Bu, personelin malî problemler yaşamasına sebep olmaktadır. Bu tür bir mahsurun giderilmesi ve böylesine tehlikeli suçların mümkün olan çok büyük bir kısmının aydınlatılıp daha fazla uyuşturucuya el konulabilmesi için, finansmanın, hesabı makûl ölçülerde sorulmak yani denetlenmek kaydıyla, bir ödenekten karşılanması düşünülmelidir. Böyle bir plânlamada, ödenek kalemi bulunamazsa, en son çare olarak, muhbir masraflarının hiç olmazsa bir kısmının veya tamamının, alacağı ikramiyesine mahsup edilmesi düşünülebilir Psikolojik Motivasyon Perspektifi Uyuşturucu maddeleri yakalatanlar, hem çok uzun seneler hapis kalabilmekte ve hem de uyuşturucuya harcadıkları paralar tamamen gittiği gibi, kazandıkları kara paralara da el konulabilmektedir. Bu gibi sebeplerle, uyuşturucu madde suçlarını işleyeceklerin çok dikkatli olmaları, etkin test yöntemlerini denemeleri gibi hususlar bir tarafa, bir uyuşturucu maddenin yapımından yakalanmasına kadar geçen süre, yıllar alabilmektedir. 7 Uyuşturucu maddelerin yakalanmasının uzun takibi gerektirmesi, ama bir sonuç alınamaması gibi hususlar, görevlilerin stresine sebep olmaktadır. Bunlara rağmen, illerde güvenlik makamlarının ve bilhassa emniyet müdürlerinin narkotik personeline iş çıkarmaları için baskı yapmaları büyük sıkıntılara sebep olabilecektir. Bu baskı yapılmadan da personelin motivasyonuyla 7 Meselâ Hollanda da bu konuda yaşanmış bir olay seneler almıştır (bakınız: Yenisey, 2000: 58-61). Bu olayda, uyuşturucu ticareti ile meşgul olduğundan şüphelenilen bir kişiyle samimiyet kurmak ve güven oluşturmak yıllar almış, daha sonra takip çok uzun süre devam etmiş, polis sivil vatandaş kılığında, şüphelinin Antalya da bulunan tatil köyünde misafir olarak tatil yapmış, yine devam eden araştırmalar ve verilen güven neticesinde, şüpheli, suç unsurları ile birlikte yakalanmıştır. 65

10 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER suçlarla etkin mücadele yapılabilecektir. Muhtemel bir baskı ise, bu makamların makamlarında kalmak gibi hevesleri çağrıştırmış olabilecektir. Bu gibi baskılar personeli görevinden alınacağı evhamına sevk edebilecek, özgüveni yıkıp, çalışma isteğini azaltabilecektir. İşte bu sakıncanın önüne geçmek için, daha önce de önerdiğimiz gibi (Derdiman, 2003), bu görevleri yerine getiren tüm amir ve memurların başka görevlere atanabilmeleri için il valiliği teklifi ve Bakan onayı aranmalıdır. Emniyet müdürünün personelin yetersizliği gerekçelerini içeren mütalâalarını da içeren valilik yazısı Bakanlığa geldiğinde, yazı hangi mercide işlem görürse görsün, onay işlemlerinden evvel Daire Başkanlığının mütalâası Emniyet Genel Müdürünün tensibi alınmalıdır. Sonuçta, Bakanlıkça verilecek karardan evvel, olayın maddî delillere dayanmadığı durumlarda bir kere daha, Bakanlık nezdinde inceleme yaptırılmalıdır Orta-Doğu Ülkeleri Polis İşbirliği Teşkilâtının Kurulması Ülkemizin, sınır aşan suçları takip bakımından bir kısım ülkelerle suçluların iadesi ya da adlî yardım ve işbirliği andlaşmaları yaptığı söylenilebilir. Ülkemiz, ABD ve Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi; örneğin, Irak, 8 İran, 9 Lübnan, 10 Suriye 11 ve Pakistan gibi tüm Ortadoğu 8 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi. 19/04/1990 tarih ve 3638 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşmenin metni 02/08/1992 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 9 Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti (Şeyhinşahisi) Arasında İadei Mücrimin ve Cezai Mevadda Adli Müzaheret Muahedenamesi. 07/06/1937 tarih ve 3212 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Sözleşme 21/06/1937 tarih ve 3636 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 10 Lübnan ile ülkemiz arasında suçluların geri verilmesi alanında ayrı bir sözleşme bulunmamakla beraber, 17/06/1940 tarihli ve 3883 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Ankara da 30 Mart 1940 Tarihinde İmzalanan Türkiye-Suriye Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelenamesi ile Merbutu Bulunan ve Ayrılmaz Cüzlerini Teşkil Eden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Numaralı Protokollar; Hususi Protokol; Bu Anlaşmaların Lübnan a Teşmiline Müteallik Beyanname ve Her İki Hükümet arasında Yeni Bir Emlak İtilafnamesi Akdine Mütedair Mektup un Kabul ve Tasdikine Dair Kanun la Suriye ile ülkemiz arasında imzalanmış bulunan ikili anlaşma Lübnan için de geçerlidir. 11 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri 66

11 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ülkeleriyle Adlî yardım ya da suçluların iadesi andlaşmaları akdetmiştir. Bunların hitap ettiği alan ve içerdiği konular, daha çok, polisiye değil, hukukî boyutu düzenleyen andlaşmalardır. Adlî yardım ve işbirliği ya da suçluların iadesine etkinlik kazandırmak bile etkin dedektiflik maharetiyle gerçekleşir. Bu sebeple, polisiye işbirliği vazgeçilmez olup, bu anlamda Uluslararası Polis Teşkilâtı ( INTERPOL) kurulmuştur. Ülkemiz, bu uluslararası polis teşkilâtının (INTERPOL) bir üyesidir. Dolayısıyla, suçların aydınlatılmasında, ülkelerle karşılıklı yardımlaşmalar söz konusu olabilmektedir. Ülkeler aramaya alınan kimseleri karşılıklı olarak ülke kayıtlarını sorarak inceleyebilmektedirler. 12 Kendi ülkesinden kaçan firarî sanık ya da hükümlülerin yakalanması isteğinde bulunabilmektedirler (Çakıcı, 2010). Yalnız, bu Teşkilâtlanmayı kuran andlaşmaya göre, üye ülkelerin polisleri, hedeflerinin bulunduğu ülkelerde bizzat ya da işbirliği kurarak, operasyon ya da araştırma veya soruşturma yapamamaktadırlar (Derdiman, 2007,s. : 533). INTERPOL, uluslararası bir polis teşkilâtı olarak tüm ülkeleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, Afganistan, İran, Irak ve Suriye gibi ülkeler Teşkilâta üyedirler (Interpol, 2010). Böyle olsa da, ülkemizin terörle mücadelesine olumlu katkı olacağından bahisle, Ortadoğu ülkeleri arasında, terörist eylemlere karışanların ya da kaçakların ülkemize iadesini sağlayacak bir imkân geliştirilmelidir. Bu, eğer bir teşkilâtla yapılacaksa, polis işbirliğini aktif hâle getiren teşkilâtla mümkün olsa gerektir. Bu tür teşkilâtlanmanın hızla oluşturulmasına İslâm Kalkınma Teşkilâtı gibi teşkilâtlar katkıda bulunabilecekleri gibi; bu teşkilât, bizatihî İslâm Kalkınma Teşkilâtının kendi bünyesinde de oluşturulabilir. Kurulacak teşkilât, karşılıklı olarak, polislerin ilgili ülkelerde müşterek operasyon yürütebilmelerine de imkân verici nitelikte olmalıdır. Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması. 19/11/1982 tarih ve 2710 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Anlaşmanın metni 18/03/1983 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmış, Türkçe metnindeki bazı maddî hatalar 15/09/1983 tarih ve sayılı Resmî Gazete de düzeltilmiştir. 12 Yukarıda 4. dipnotta belirtildiği gibi, muhatap ülkelerin 1961 Tarihli Birleşmiş Milletler TEK Sözleşmesinde de aynı yönde, adli işlerde bilgi ve belgeleri hazır etme görevleri hükümler vardır. 67

12 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER 1.5. İllegal Örgütlerle Mücadele (PKK KONGRA-GEL Örneği) İllegal örgütler ve her türlü terör örgütüyle etkin mücadelenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele anlamına da geleceği unutulmamalıdır. Uyuşturucu kısa zamanda çok büyük paralar getirdiğinden, bir illegal terör örgütünün bu tür faaliyetlere yönelmesi kaçınılmaz olabilir (Caşın, 2008: s. 533, 534). Bilhassa 11 Eylül saldırılarından sonra, terörizmi destekleyen ülkelere karşı kınama kampanyası başlatılması neticesinde devletlerin desteklerini yitiren örgütler, kendilerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığına yönelmişlerdir (Rand, 2010.). Bilhassa illegal bölücü örgütlerle mücadelede, bu örgütlerin uyuşturucudan elde ettikleri kazanca engel olmak, 13 örgütlerin finansman kaynaklarına büyük bir darbe vurmak demektir. Tersinden söyleyecek olursak; illegal terör örgütleriyle etkin mücadele etmek, dolaylı olarak uyuşturucu maddelerin kaçakçılığını da engelleyecektir. Narko-terörist gruplar hemen hemen dünyanın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. PKK, el-kaide, FARC ( Kolombiya), Sendero Luminoso (Peru), Hizbullah, Özbekistan İslami Hareketi, ETA (İspanya), uluslararası platformlarda narko-terörizm bağlantısı sürekli vurgulanan örgütlerdir ( KOM Raporu, 2009: s. 52). Uluslararası raporlar, Türkiye de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonlarında yakalanan şahısların ifadeleri, terör örgütleri ile bağlantılı suç kayıtları, örgüte ait sığınak/hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve ele geçirilen belgelerdeki para kayıtları, Ülkemizde, PKK/Kongra-Gel terör örgütünün uyuşturucu madde suçlarına karıştığını açıkça ortaya koymaktadır (KOM Raporu, 2009: s. 12; Caşın, 2008: s. 534; Drogenbekämpfung, 2010). Nitekim, 30 Mayıs 2008 tarihinde, ABD Yönetimi tarafından Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası çerçevesinde yaptırım uygulanan uyuşturucu kaçakçıları listesine dâhil edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün üç üyesinin, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların 13 Bu sebeple, Türkiye nin de içinde bulunduğu bir kısım devletler tarafından imzalanarak yürürlüğe giren, tarihinde Birleşmiş Milletler nezdinde, Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme akdedilmiştir (bakınız: Caşın, 2008: 536, 537). 68

13 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kontrolü Ofisi tarafından 14 Ekim 2009 tarihinde yapılan açıklamada Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı olarak ilân edildiği bildirilmiştir ( KOM Raporu, 2009: s. 52). Teröristbaşı Abdullah Öcalan ın ifadelerinde de yasadışı terör örgütü PKK nın uyuşturucu faaliyetiyle meşgul olduğu belirtilmektedir yılından günümüze kadar ulusal güvenlik kuvvetlerince, PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün yanı sıra, ASALA, TKP/ML ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 353 uyuşturucu madde kaçakçılığı operasyonunda 794 şahıs yakalanmıştır (KOM Raporu, 2008: s. 47). Bir diğer terör örgütü mensubu Şemdin Sakık da itiraflarında (Günay, 2010: s ), Kandil Dağı ve bizzat teröristleri denetlemeye gittiği yerlerde örgüte ait esrar yetiştirilen yerleri gördüğünü, örgütün finans kaynağının önemli bir kısmını uyuşturucunun teşkil ettiğini belirtmektedir (Günay, 2010: s. : 226). 15 Terör örgütleriyle etkin mücadele küresel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu mücadelede başarı sağlanması, kesinlikle uyuşturucu trafiğinde önemli ölçüde zayıflamaya sebebiyet verecektir. Bu noktada bir parantez açarak, bölücü örgütle mücadelede, bu örgütün doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımızı temsil ettiği gibi bir yanılgıya düşülmemelidir. Gerçekten, bilhassa son zamanlarda yapılan araştırmalar, bunun tersini belirtmekte, 30 yıldan fazla zamandır faaliyet gösteren bu terör örgütünün, temsil ettiğini iddia ettiği yöre halkıyla bütünleşemediğini, polise teslim olanlar ifadeleriyle belirttikleri gibi, sosyologlar da tespit etmektedirler (Örneğin: Ergil, 2009: 337). Unutmamak gerekir bir terör örgütü, kendine göre bir amaç için doğar. Bu amaç, kendisi için, samimi bir amaç ya da kendisinin varlığı için göstermelik bir dayanak olabilir. Ama sonraları amacı- 14 Terörist Abdullah Öcalan, İmralı adasında yargılanırken Mahkeme Başkanının sorusu üzerine, örgütün parasının 200 milyon dolar civarında olduğunu söylemiştir. Örgütün uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığı şeklindeki soruyu cevaplarken de, (yaptığı yönünde) beyanda bulunuştur (nakleden: Pek, 2010: 3). 15 Kendisi, anlattıklarına göre; neden uyuşturucuyla meşgul olduklarını, tasvip etmez havada teröristbaşı Öcalan a sorduğunda, bu örgütün faaliyetlerini ve günlük ihtiyaçlarının finanse edilmesinin o kadar kolay olmadığı cevabını almıştır (Günay, 2010: 226). 69

14 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER na ulaşmış olsa bile kendini feshetmek istemez. Onu meydana getiren militanlar ve diğer katılımcılar, bu örgüt dağılırsa bir rol üstlenemeyeceklerini, kendi toplumsal tabanında saygınlıklarının da böyle sıradanlığa dönüşeceğini bilirler. İşte bu gerçekler bizi terör örgütünün kendini sürekli zinde tutmak için eylem yapma girişiminde bulunması gerektiğine ve sürekli götürür. Grubu bir arada tutan gerilimdir. Grup, doğası gereği, kendi içinde etkin toplumsallaşma kültürünün hâmisi olacak ve bu grup içinde, bir çevre, bir insan ilişkisi kültürü gelişecektir. Bu, grup kültürü rolünü üstlenen üyelerin bağlarını güçlendirecektir. Bu güçlülük de, devamlı var olması gereken bir düşman olgusunun gerektirdiği mücadelenin zindeliğiyle sağlanmış olacaktır. 16 Dolayısıyla, hiçbir devlet, bir sorunu çözmek iddiasına olan terör örgütüyle masaya oturamaz. Böyle bir terör örgütüne işaret edilse bile devletler bunu yapamaz. Bu, Devlet olmaklığın şanından değildir. Devletin acze düşmesi demektir. 17 Bu terör örgütünün tehlike ve tehdit olmaktan çıkarılması için, Devletimizin alması gereken tedbirler bu çalışmanın içeriğinden uzaklaşmak olur. Burada sadece kendi düşüncelerimiz olarak, şu kadarını belirtmek gerekir: Her şeyden evvel; soruna küreselleşmenin olumsuzluklarının tezahürü cihetiyle bakmak ihmal edilmeyecek hassasiyet olmalıdır. Bu açıdan sorun iyi okunmalı ve küreselleşme nedeniyle ulusal dinamiklerin düştüğü tehlikelere karşı yeni politikalar üretilmelidir (Derdiman, 2010a). 16 Kaldı ki Şemdin Sakık ın itiraflarında belirttiğine bakılırsa (Günay, 2010: 17), PKK terör örgütünün önceleri güneydoğu ve doğudaki kendilerini Kürt addeden vatandaşlarımıza karşı eylemler düzenleyen bir örgüt olması, amacını sürekli değiştirebileceğine yeterli delil olsa gerektir. Sonraları bebekleri ve masum insanları hiç hak etmedikleri halde katleden bu örgütün; hakkı, adaleti, insanlığı savunduğunu söylemek de bir çelişkidir. 17 Sri Lanka devleti çeşitli tarihlerde çıkardığı aflarla, eve dönüş yasalarıyla, Tamil gerillalarına, silah bırakıp siyasal hayata katılma çağrılarıyla barışçı çözüm bulmaya çalıştı. Bu çağrılara örgüt her defasında terörü daha da tırmandırarak cevap verdi. Bu noktada illegal örgüt Devletin başına belâ oldu ve 25 yılda 70 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak, Sri Lanka silahlı kuvvetlerinin -siyasi iradenin de açık çekiyle- kusursuz ve kararlı bir operasyon düzenlemesiyle illegal örgüt tehdit olmaktan çıktı (bakınız: Şafak, 2009). 70

15 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Terörle mücadelede uluslararası işbirliğini içeren Birleşmiş Milletler Belgeleri ya da 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Bastırılmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi gibi uluslararası belgelere (bakınız: Caşın, 2008: s. 537, 538, dp: 794) dayanılarak, teröre coğrafya olan ülkelerden mücadeleye katkı vermeleri istenmeli, o ülkelerle bu yönden işbirliğine dayalı ortak faaliyet alanları geliştirilmelidir. Buna, uyuşturucu maddelerle mücadele yüzüyle yukarıda örneğini verdiğimiz hükümleri 18 ve diğer hükümleri cihetiyle örneğin 1961 Uyuşturucu Maddeler TEK Sözleşmesi de imkân vermektedir. Bu sözleşmenin mücadeleye katkısı açısından, ortak çalışmayan ya da ülkesinde uyuşturucuyla mücadele etmeyen ülkeyi, bundan olumsuz etkileyen taraf devlet, denetim ve gerekli işlemleri yapılması için, Birleşmiş Milletler yetkili organlarına bildirebilir. 19 Devletin o yöremizin coğrafî olumsuzluklarından kaynaklanan dezavantajları göz önünde bulundurarak, yöreye, bu yörenin şartlarına uygun ve iktisadî büyümeyi sağlayacak yatırımları teşvik etmesi ya da bu noktada bizzat yatırımcı rolü üstlenmesi (bakınız: İnalcık, 2010: ); hâlâ gecikilmemiş yöntemlerden birisidir. Yörenin, önceleri, birçok kişinin işsizlikten dolayı dağa terör örgütüne umut bağlamak zorunda kaldığı itiraflarda anlatılmaktadır. Daha önceleri bu yörelere verilmiş olan yatırım teşviklerinin ne olduğu kimler tarafından nasıl harcandığı neden bu teşviklerle oralarda yatırım yapılmadığı araştırılmalı, sorumlular için gereği yapılmalı ve bir daha aynı hatalara düşülmemelidir. Unutulmamalıdır ki; bu tür ekonomik sıkıntılara, terörle mücadeleye yapılan bu harcamaların değerli kaynaklara, toplumsal hizmetlere yöneltilmemesi neden olmuştur (Ergil, 1991: 172.). Ülkede herkese insan onuruna ve sosyal devlet gereklerine uygun şekilde, eşit davranmak ve kısa ve uzun vadeli çözümler üretmek, üzerinde hassasiyetle durulan konu olmalıdır. Bu anlamda; kısa vadede ve gerektiğinde her zaman, yörenin insanında ihmal edilmişlik duygusunu bertaraf edecek şekilde yiyecek, giyecek ya da para gibi 18 Bakınız: dipnot Sözleşme, ilgili Devlet, meseleyi Konseye götürmek hakkını haizdir demektedir (m. 14/2). 71

16 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER sosyal yardımlar yapılmalı, bu yardımların terör örgütüne gitmemesi için sürekli tedbirler alınmalıdır. Devlet olarak, her zaman, yöre insanının yanında olunmalıdır. Yörede halkın terör örgütüne yakınlaşmamasının, terör örgütüne sığınmamasının, çareyi terör örgütünde aramamasının, Devleti sürekli yanında görmesiyle mümkün olabileceği düşünülmelidir. Devlete güvenini sağlamak, Devlete güveni artırmak, buna karşılık Terör örgütünü toplumsal tabandan uzak tutabilmek ve yalnızlaştırabilmek için, kısa ve uzun vadede, doğu ve batı halkının sosyal bütünleşmesini sağlayıcı plan ve programlar geliştirilmeli, toplumsallaşmayı yani sosyal kültür birlikteliğini sağlayıcı ve devam ettirici, geniş anlamda komşuluk ilişkileri 20 kurulmalıdır. Yörede derhâl girişimde bulunulması gereken bir diğer iş ise eğitim seferberliğidir. Bu anlamda Türkçenin herkese öğretilmesi çabası içinde olunmalıdır. Eğitim için idarenin yakın, etkin ve sürekli gözetimi altında özel eğitim kurumlarının teşvik edilmesi de buna katkı sağlayacaktır. Yörede herkesin anlayabileceği şekilde Türkçe dışında yayınlar yapmak makûl olsa da Türkçe dışında 2. bir dil ya da üniter devleti tartışmaya açacak bir ara formüller bile Devletin ciddî tehlikelerle karşılaşması vesilesi olacaktır. Yörede, dağa çıkışlar engellenmelidir. Çünkü terör örgütlerinin en önemli kaynağı kesilince, yaşlanmış örgüt kendini yenileyemeyecek, aldığı darbeyle de tamamen köşeye sıkışacaktır. Böylece, yörede terörün devam etmesinden nemalananlara karşı da politikalar üretmek gerekmektedir. Her türlü bölücülük hareketinden, bundan kazanç elde etmek isteyen uluslararası ve ulusal düzeydeki aktörlerin nemalanacakları düşünülmelidir (Derdiman, 2010a). Gerek Türkçe gerekse başka dil ya da lehçelerde yayın yapan yayın araçlarından, teröristlerin yolunun yol olmadığı anlatılmalıdır. Medya da bu tür eylemleri ya da gelişmeleri, terör örgütünün propagandasını yapar şekilde vermemelidir. 20 Ülkemizde de, günümüzde Polis Akademisi Talebesi Furkan Derdiman ve Oğuzhan Akyol un 2009 yılında Bursa Polis Koleji öğrencileriyken geliştirdikleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu ndan birincilik referansı alan projede; bu anlamda, suçların önüne geçmenin ve birlik ve beraberliği sağlamanın yollarından birisinin, komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi olduğu dile getirilmiştir (Derdiman-Akyol, 2009: 114). 72

17 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Terörle etkin mücadele için, komşu ve dost ülkelerle işbirliği içinde iyi bir haber alma faaliyetleri konuşlandırılmalı (Ergil, 1991: 181), operasyonlar, istihbarat vermede yardım ettiğini düşündüğümüz ülkelerin menfaatleri gereği ikili oynamaları ihtimalini göz önüne alarak geliştirilmelidir. Bilinmelidir ki, uluslar arası hukukta devletler, başka devletlere karşı kendi topraklarında terörist eylemlere izin veremezler (Ergil, 1991: 181). Ülkemizde, 5442 sayılı il idaresi kanununun sıcak temas halinde usûlü dairesinde 21 sınır ötesi takibin mümkün olduğu, bunun için TBMM den ayrıca karar çıkartmaya gerek olmadığı hatırdan uzak tutulmamalıdır. Gerilla taktikli militan hareketler en düzenli ordunun veya güçlerin de başa çıkamayacağı harekât türlerindendir. Bunun için istihbarat üzerine kurulmuş olmak kaydıyla, sürekli olarak bu terör örgütünü izleyen, eylem yapmak istediğinde hukukî sınırlar içinde kalarak hemen müdâhale eden ekipler kurulup kurulmaması, bunun artı ve eksileri çok yönlü tartışmaya açılmalıdır Ara Kimyasalların Denetimi Uyuşturucu yapımında kullanılan ara kimyasallar genellikle, ülkemizde imâl edilmediklerinden ithal edilmektedirler. Bu tür maddeler, 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kontrolüne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde uyuşturucu yapımında kimyasal maddeler olarak listelenmiş olduklarından, İthalat Rejimi Genel Tebliğine göre ithali ön izne tâbi maddelerdir (Solgun, 2002: s. 34). Ön izin dayanağını da 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi sayılı kanunun 11/d-2, alt bent 8!e göre; Olayların sınır illerinde veya bu illere mücavir bölgelerde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda valinin talebi üzerine ilgili komutan eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre kara, hava, deniz kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları ile komşu ülkelerin mutabakatı alınmak suretiyle mahdut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra edebilir. 22 Yalnız, bu ekiplerin, ileride organize suç örgütüne dönüşmesini engelleyecek tedbirler de ihmal edilmemelidir. 73

18 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Hakkında Kanunun ek 1. maddesi teşkil etmektedir. Örneğin Uluslar arası Sözleşme listesinde bulunan ve eroin maddesi imalinde olmazsa olmaz bir öneme sahip olan kaçak asetik anhidrit maddesinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonları tarafından eroin maddesi imalathanelerinin bulunduğu Güneybatı Asya ülkelerine, İran ve Afganistan a gönderilmek üzere ülkemize getirildiği tespit edilmiştir ( KOM Raporu, 2008: s. 26, 30). İthali izne bağlı olan bu mallar, genellikle Sağlık Bakanlığı ndan izin almayı ve kullanıcı tarafından yerinde amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı bakımından denetlenmektedir. Bu denetimler sebebiyle pek hukuka aykırı kullanılmadıkları; uyuşturucu yapımında kullanılanların da, ihraç ülkelerinde kayıt-dışına kaydırılması suretiyle kaçak şeklinde ülkemize gönderilmiş olabilecekleri söylenmektedir (KOM, 2007: s. 47). Buna rağmen, ara kimyasalların etkin denetimi bakımından, polisin, ilgili kuruluşlarla daha etkin işbirliği içinde olması, ithal edilen malzemelerin nerelere kullanıldıklarını dedektiflik mahareti ile de takip etmesi yerinde olacaktır Toplum Destekli Polislik Yöntemi Toplum destekli polislik anlayışı, tıpkı bir halı deseninin ilmek ilmek orijinal bir şekilde bir araya getirilmesinde olduğu gibi, çeşitli etkenlerin bütünleştirilmesi ile ortaya çıkan ve toplumun destek ve güvenini sağlamayı esas alan anlayıştır (Derdiman, 2006a: s.31). Toplum destekli polislik, Toplum Polisliği kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır (Şeker-Derdiman, 2010: s. 438, 439). Toplum destekli polislik anlayışı, özellikle güvenlik birimleriyle toplum arasında pozitif anlamda iletişim ve etkileşim temeline dayanır (Sözeren-Cinoğlu, 2010: s. 201, 202). Polise, iç içe geçtiği mekânda komşulardan birisi olmanın diğer komşulara verdiği güvenle sorunlara yaklaşma ve çözüm üretme perspektifi veren toplum destekli polislik; her vatandaşla bire bir ilgilenmeyi gerektirmekte, böylece, suçun önlenmesinde daha etkin mesafeler kat edilmektedir. İşte bu noktalardan bakıldığında, yöresinde toplumun güvenini ve desteğini kazanan polis, birçok konuda uzlaştırıcı ve arabulucu olabilmekte, önceden haberini aldığı birçok yasa dışı faaliyeti işlenmeden hattâ hazırlık ha- 74

19 UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI POLİSİYE VE HUKUKÎ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ reketlerine başlanmadan önleyebilmektedir. Toplum desteklik polislik projesi, mekân sakinleriyle bütünleşme kültürü oluşturacaktır. Bu kültür, suç işlemeye niyetli olanları, niyetlerinden toplumun gayretiyle vazgeçirmeye yarayacak; sorun odaklı proaktif polislik bağlamında çözümleri de artıracaktır Uyuşturucudan Vazgeçirici İlâç Yapımı Uyuşturucuya, özelde meselâ eroine alışmış olan kimselerinin çok çok büyük bir kısmının, bunu, tedavi görmelerine rağmen bırakamadıkları bu tür zehirleri bulup da kullanmak için azamî gayret sarfettikleri müşahede edilmiştir (Derdiman, 2003). Uyuşturucunun, yer altından satıldığından ve bağımlılarınca devamlı alınması gerektiğinden çok pahalı olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, mücadeleye katkı sağlayıcı bazı öneriler tartışmaya açılmalıdır (Derdiman, 2003): 1.Müptelâların tedavisine daha fazla özen gösterilmelidir: Tedaviler sırasında hastaların, dışarıdan uyuşturucu temin etmelerini önleyecek her türlü önlem, katışıksız olarak alınmalıdır. Bu merhametsizlik ya da acı çektiği görülen bir müptelâ hasta için acımasızlık sayılmamalıdır. Tedavilerin arkasından da hastalar, devamlı, psikologlar ve ilgili kurumlar marifeti ile gözlem altında bulundurulmalıdırlar. Mümkünse, daha evvel irtibat kurduğu arkadaşlarının hiç birisiyle irtibat kurmaması için yerleşim yeri çok uzak yerlere taşınmalı, ama Devletçe, devamlı takip ve tedavi maksadıyla bulunduğu yerde de izlenmelidir. Bu noktada 5237 sayılı Kanunun, kullananları mutlaka tedavi ve denetimli serbestlik uygulamasına tâbi tutması yerinde olmuştur, denilebilir. Çünkü bunları eski Türk Ceza Kanununun cezalandırması politikası verimli olmadığı gibi, uyuşturucu kullanan cezasını çekerken izlenimlerimize göre uyuşturucudan kurtulamamış, ceza da ıslah fonksiyonunu yerine getirmemiştir. 2. Uyuşturucu bıraktıracak ilaçların neden yapılmadığı çok dikkat çeken mânidar bir konudur. Müptelâları tatmin edecek ama aynı zamanda uyuşturucudan tiksindirecek bir ilâcın yapımı ve tedavilerde kullanılmasının zarureti ortadadır. 75

20 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER 2. Hukukî Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2.1. Dağınık Mevzuatın Birleştirilmesi Uyuşturucu maddelerle mücadele açısından bakıldığında madde kullanımı, bağımlı tedavisi, tanısı, madde satışı ve kaçakçılığı ( EMC- DDA, 2009: s. 9), mücadele, soruşturma ve cezalandırma esaslarını düzenleyen kuralların, ayrı ayrı kanunlarda yer aldığı dikkat çekmektedir. Uyuşturucu ile mücadelede etkin soruşturma yapılabilmesi için dağınık olan mevzuatın tek kanun çatısı altında toparlanması (EMC- DDA, 2009: s. 9) gerekmektedir. 23 Bu konuda çeşitli örnekler, mevzuatın dağınıklığını ve dağınıklığından kaynaklanan sakıncaları göstermeye yeterlidir: 1-) İlk olarak, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun varken bir de neden 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun a neden ihtiyaç duyulduğu, sonraki 3298 sayılı kanunun neden daha sistematik ve önceki 2313 sayılı kanun içinde düşünülmediğine makûl cevap bulmak zordur sayılı kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası 2313 sayılı kanunun 1. fıkrasıyla benzerdir sayılı kanunun 3. fıkrası, ise, bazı maddelerin uyuşturucu madde olduklarından bahisle, idarî kararla 24 yasaklanabileceğine hükmetmektedir. Bu idarenin hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesine mesnet teşkil eden yeni bir uyuşturucu madde türü koymuş olmaktadır. 25 Bu, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine ne kadar uygundur, tartışılabilir. 23 Aynı kanaati dile getiren TBMM Araştırma Komisyonu, bu kanunun Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Kanunu adıyla çıkarılabileceğini belirtmektedir (TBMM, 2008: 429) sayılı Kanunun 1/3. maddesi, Kullanılması zararlı olduğu ve Toxicommanie yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen diğer tabii ve sentetik maddeler de yine bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kanun kapsamına alınabilir ifadesini içermektedir sayılı Türk Ceza Kanununun 5377 sayılı kanunla değişik 188/6. maddesi: Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. 76

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626)

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626) 60 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE SLOVENYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASıNDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇıLıĞı, ULUSLARARASı TERÖRIZM VE DIĞER CIDDI SUÇLARLA MÜCADELEDE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASıNıN

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Yaşınız kaç diye sorduk;

Yaşınız kaç diye sorduk; #UKGE- UYUŞTURUCUYA KARŞI GENÇ EYLEM PROJESİ ANKET DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ- AĞUSTOS/2015 Uyuşturucuya Karşı Genç Eylem Projesi nin ikinci aşaması olan anket çalışması Temmuz- Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU. (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773)

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU. (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773) -263- ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU (Resmi Gazete ileyayımı: 1.8.1999 Sayı: 23773) Kanun No Kabul Tarihi Çıkar amaçlı suç örgütü MADDE 1. - Doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, kuruluşun

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 11088401-2966/32065-.24/S 28/05/2013 Konu : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği. Bakanlık Genelge No: 2013/26 EGM Genelge No : 2013/49

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU 6197 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU Kanun Numarası : 2941 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 838 * * *

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ

İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ Çok teşekkür ediyorum sayın Başkan, Öncelikle kendimi tanıtayım; EGM, KOM Daire Başkanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde Görevli Başkomiser Adnan ÖZCAN, Sunumuma

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor.

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. 2007 MAYIS -SEKTÖREL Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. Günlük hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan birçok etkenin mevcut olduğu malum. Bunların başında sağlık geliyor elbette. Kanuni Sultan

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

YENİ YARGI PAKETİNİN KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ: NEREDEN NEREYE?

YENİ YARGI PAKETİNİN KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ: NEREDEN NEREYE? YENİ YARGI PAKETİNİN KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ: NEREDEN NEREYE? PROF. DR. AHMET CANER YENİDÜNYA TBMM gündemindeki yeni yargı paketinin (Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İş Sağlığı ve ne İlişkin İşveren Görüşleri 24. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI Konya, 4 Mayıs 2010 Müşavir Avukat Z. Ulaş YILDIZ Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İÇERİK I. Bölüm: Uluslararası

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685 Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNU makaleler ÖZTÜRK / ERGÜN ELEKTRONİK İMZA KANUNU Av. Mehtap Yıldırım ÖZTÜRK * Av. Çağdaş Evrim ERGÜN ** I. GİRİŞ Son yıllarda elektronik ticarette (e-ticaret) ve elektronik iletişimde (e-iletişim) güvenlik

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 01.08.2016/93-1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

KANUN TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6415 Kabul Tarihi: 7/2/2013

KANUN TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6415 Kabul Tarihi: 7/2/2013 16 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28561 KANUN TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6415 Kabul Tarihi: 7/2/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 11. GRUP :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER : HAMİT SARAK

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı