GEÇMIŞI ANLAMAK: IKTISATTARI HI YAZIMINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇMIŞI ANLAMAK: IKTISATTARI HI YAZIMINDA"

Transkript

1 EKONOMIK Y AKLAŞIM GEÇMIŞI YAZMAK, GEÇMIŞI ANLAMAK: IKTISATTARI HI YAZIMINDA KARŞI LAŞI LAN SORUNLAR 21 CENK PALA Tarih bilimi, tari/ı teriminin insan beyninde çağrıştırdığı eski kavramının aksine, zannedildiği kadar eski bir bilim değildir. Bir bilim olarak tarih (history as a science) ya da tarih biliminin doğuşu; pozitivizm, romantizm ve milliyetçilik cereyanları içinde; yani Fransız ihtilali'nin sarsıntıları üzerinde yeni bir dünya, yeni bir sistem oluşurken daha doğrusu bunun yarattığı entellektüel talebin bir ürünü olarak XIX. yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tarihi, özellikle de iktisat tarihini, eski bir bilim olarak düşünmemek gerekir. İktisat tarihi, genel tarihten daha da sonra XIX. yüzyılın ikinci yarısının sonlarına doğru hatta XX. yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Tarih bir süredir ortada varken; yani teoloji, filoloji ve felsefeden henüz kendisini tam anlamıyla sıyıramamış ancak varlığını hissettirmeye başlamışken, iktisat tarihi diye bir şey yoktu. İktisat tarihi, bir bakıma iktisadın doğumuyla birlikte varolmaya başlayan bir disiplindir. A. Smith'in l776'da yayımlanan klasik eserinde iktisat tarihinin ilk işaretlerine rastlamak mümkündür. Tarih ile iktisat tarihi arasında başlangıçtaki bu simbiyotik ilişkinin uzun ömürlü olacağı düşünülmüştür. Ancak hiç de beklenildiği gibi olmamıştır. İngiltere'de D. Ricardo ( ). James Mill ( ) ve J.R. McCulloch ( )'un çalışmaları, kuramsal iktisadı, tarihsel boyutundan koparına ve iktisadi analizi mantıklı ve matematiksel soyutlamaya doğru kaydırma konusunda çok başarılı olmuştur. W.S. Jevons ( ), temel eserinde şunları * Ara~tırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, IIBF, Iktisat Bölümü Ekonomik Yaklaşım, Cilt:6, sayı: 15, Kış 1995

2 .- ı ı 22 CENK PALA yazmı~tır: "Ekonomi bir bilim olacaksa matematiksel bir bilim olmalıdır." Di..: sipline tarihsel boyutunu yeniden ekleme çabası, özellikle Alman tarihsel iktisat o kulu (Roschcr, Schnıoller, Büchcr); çok az bilinen İngiliz tarihsel iktisat okulu (Ingram, Rogers, Lcslic, Foxwcll) ve Anıerikan yapısakılar okulu (Veblen. Atkins, Ayres) gibi okulların temsilcilerinden gclmi~tir. Bu noktada iktisadi analizi çok daha büyük bir başarıyla dinamik terimieric kavrayan ve böylece tarih ilc sosyoekonomik analiz arasında çok yakın bir bağ kurabilen K. Marx (I 8 I 8-83)'a rastlıyoruz. Fakat hakim iktisat, özellikle iktisadın neoklasik versiyonu, herhangi bir tarihsel boyuttan yoksun statik bir anali:t,e rnantıksal-matcmatikscl metodlarını uygulayarak sürekli sivrilmi~tir. Böyle olunca iktisat tarihi kendisini absürd bir konumda bulmu~tur. İktisat tarihi, adıııdan da anla~ılabilcceği gibi, iktisat ve tarih arasında sıkışıp kalnıı~ bir disiplindir. Belki de bu nedenle başlangıcından beri peşini bırakınayan derin bir kimlik krizi yaşamaktadır. Çalışmaınızın temel amaçlarından birisi bu krizi çqitli yönleriyle çözüınlcnıcktir. Dünya ve bugünkü iktisadi sistem, bir tarih içinden kurulup gelmiştir. Tarihsiz neoklasik iktisadııı gcli~inıi de tarih içinden çıkmıştır. Bu açıdan, tarihsel yaklaşımın ve bunun yanı sıra iktisat tarihi yazımında kar~ıla?ılabilccek sorunların incelenmesinde çok büyük fayda vardır. Çalışmamızın ilk bölümü, iktisat ile tarih arasındaki ilişkileri açıklığa kavuşturınak anıacındadır. Bundan yüzyıl önce yazılan (klasik) tarih kitapları, ekonomik ve sosyal hayata sadeec dipnotlarda değinirierken -o da belki-; bugün genel tarih kitaplarında bile ekonomik ve sosyal mcselclerc ayrı bölümler açılması neredeyse adet haline gelmiştir. Biliyoruz ki, klasik (eski) tarih esas değiştireisi olan "insan"ı seyirci olarak ele almıştır. Buna mukabil, yeni tarih (sosyal tarih) içinde kahranıanları barındırnıadığı gibi, eski tarihin "anlattığı" siyasi, anayasa!, diplomatik, askeri vb. tarihler yoktur. Yeni tarih, sosyolojik açıklamalara da yer veren, yani esas unsur "insan"ı öne çıkartan nicellcştirilmiş-toplümsallaştırılmı~ bir yapıdır. Burada anlatmaktan anlamaya geçiş önem kazanını~tır; eski tarih s<idece anlatını~tır. Tarihin bilim olarak kendisini kabul ettirmc süreci çok sancılı olmuş; bilim devrimi sürecindekine benzer bir ~ekilde paradigmaların kırılınası zaman alnıı~tır (kahramanlar tarihinden toplumsal tarihe yol alış). Annales Okulu'na göre ise tarih, ancak ve mıcak toplum bilinılerinin tümünü bir çatı altında birleştirebilirse bir bilim olacaktır. Bu mcsclc, zaten iktisat tarihini de içine alan metodolr~jik bir tartışmadır. Ancak eski tarih/yeni tarih arasındaki ayırım noktalarının saptanması bu çalı~manın sınırlarını aşmaktadır. Çok kalın çizgileriyle tarih yazıınında -kavramsal çerçeveye uygun hipotezlc birlikte- ilk a~anıa veri lofjüunaktır. İkinci a~aına bu verilere dayanarak bir tarih

3 EKONOMIK Y AKLAŞIM 23 konstrüksiyonu yapmaktır; yani tarihi yazmaktır. Üçüncü a~ama ise daha çok iktisat tarihçilerini ilgilendiren bir a~anıadır: Farklı konularda ve çe~itli alanlarda yazılmış olan bu tarihlerden yararlanarak iktisadi yapı ve bu yapının içsel ya da dışsal etkenlerle değişimini ortaya çıkartmaktır. İ~te bütün sorun budur. Çalışmaınızın genel eksenini de yukarıda belirttiğimiz noktadan hareketle o luşturmaya gayret edeceğiz. Hemen ekleyelim ki, amacımız tarihin tanımını yapmak, tarihçilik ınesleğini irdelemek ya da tarih yazımında nesnellik gibi üzerinde uzun yıllardır tartışılan meseleleri derinlemesine incelemek ve bir yargıya varmak değildir. Bunun yerine iktisat tarihi çatısı altında (tabi böyle bir çatı modern tarih tartışmalarınca ne kadar kabul edilebilirsc); gerek iktisat ilc tarih arasındaki ilişkileri belirlerken (özellikle kısa dönenı-uzun dönem karşıtlığı bağlamında) gerekse iktisat tarihini kurgular ve yazarken karşıla~ılan güçlüklerin analizini yapmaktır. Çünkü ancak bu sayede, iktisat tarihçisinin geçmi~i yenielen in~a ederken yüklendiği sorumluğun ne kadar ağır olduğu kavranabilecektil Buradan hareketle birçok tarihçi tarafından işin en kritik kısmı olarak kabul edilen "tarih kurgularken bir teoriye sahip olmak" meselesinin de önemi vurgulanacaktır. W. Soınbart' ın deyimiyle "... teori bir tespihin ipi f{ibidir; ip yoksa tespilı yoktur..." (Cipolla I 99 I :55). Kaynaklardan elde edilmiş binlerce belge, veri vardır. Eğer bir teori yoksa bu malzemenin hepsi manasız atomlardır. Dolayısıyla sorun, verilerin az ya da çok olması değil, bunların bir teori etrafında koııstrüksiyona girebilmesidir. Çalışnıamızın diğer bölümleri de (ilk bölümü ve amacını az önce belirtmiştik) çizilen genel tabloya uygundur. İkinci bölümde, tarih araştırması ya da yazımına başlarken, ilk etapta, cevabı aranılacak bir problenıin (ya da problemler setinin) çok açık bir şekilde formüle edilmesi gerekliliği üzerinde durulacaktır. Burada konu, sadece ıneselenin (problemin) en iyi cevabı olabilecek şekilde tanımlanması o larak değil; aynı zamanda sorunun ortaya konutuşunda iktisat tarihçileri ve iktisatçıların yaklaşımları, bunların birbirlerinden farklı çalışma ko~ulları ekseninde ele alınacaktır. Üçüncü bölümün ilk kesiminde, iktisat tarihçisinin kaynak toplama aşamasında özellikle birincil ve ikincil kaynaklara ulaşırkcn kar~ıla~tığı sorunlara yer verilecektir. Bu bölüme bağlı olarak geliştirilen ikinci kesimde ise kaynakların değerlendirilmesi ve elcnnıesi incelenecektir. Kaynaklardan elde edilen verilerin güvenilirliği bu bölümde tartışma konusu yapılacaktır. Dördüncü bölümde, geçmişin yeniden inşa edilmesi yani tarih yazıını esnasıııda teorinin ya da modelin önemine i şaret edilirken; ayrıca modele dayalı iktisat tarihi yazımı sırasında dü~ülebilecek çeşitli tuzaklar ve bunların tehlikeleri de kısaca çözümlenecektir. Son bölüm, bir sonuçtan öte bir değerlendirme niteliğiyle konuyu noktalayan bölüm olacaktır.

4 24 CENK PALA /. iktisattarihi NEDiR? İktisat tarihi olarak bilinen disiplin; bireyler, ~irketler ya da topluıniara ili~kin olgular ve ekonomik olayların tarihidir. Böyle olunca teorileritı tarihi yani iktisadi dok.trinlcr tarihinden farklıla~ır. Ancak bu tanıının hem daraltılması hem de genişlctilmesi gerekmektedir. Daraltma i~lcmi, "iktisat tarihi insanların iktisadi tarihidir" yorumu katılarak yapılmalıdır. İlk bakı~ta basmakalıp gibi gözüken bu a çıklama, iktisat tarihinin insana özgü fizyolojik, psikolojik özelliklerini; onun akılcı ve akıl dışı davranı~larıııı; zihinsel, toplumsal ve kültürel özelliklerini bireysel ve toplumsal bir bağlamda ele alması gerektiği anlamına gelir. Öte yandan aynı tanım; "terim, sadece iktisadi olayların kaydedilmesi (chronicling) ilc sınırlı kalmamalı bu olayların toplumsal, siyasi, kültürel olaylar ve kurumlarla olan çok yakın ve adeta içiçe geçmi~ ili~kilerinin çözümlenmesini de içermclidir" ~eklinde geı1işletilnıek durumundadır (Cipolla 1991 :3). Fakat böyle bir tanımın sınırlarını Çizmek literatürden de takij) edebilece{rimiz oibi sanıldıilı kadar kolay deilildir ' b b ' b b (Kurınu~ 1982: 15-28). XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bu yeni disiplin, araya II. Dünya Savaşı girıni~ olsa da, özellikle döneminde çok belirgin bir sıçrama kaydetmiştir. Hatta öyle ki, bu disiplinin bazı alt dalları kendi kulvarlarında ilerlemeye ba~lamıştır: Nüfus tarihi, ticaret tarihi, tarını tarihi, sanayi tarihi, para ve bankacılık tarihi, ulaşım tarihi vb. dallada ilgili apayrı bir literatür oluşımış ve ü niversitelerde spesifik dersler açılmıştır. Bu açıdan bakıldığında, iktisat tarihinin son derece çarpıcı bir doğuş, büyüme ve evrim sürecine sahip olduğu gözlenebilir. Aslında iktisat tarihi ve etrafında gelişen diğer disiplinler, insan faaliyetinin suni olarak parçalara ayrılmasının bir ürünüdürlcr: Homo faber, lıomo politicus, lıomo religiosus gibi homo oeconomicus da bir soyutlamadan ba~ka bir ~ey değildir. Gerçeklik, biyolojik, psikolojik ve toplumsal karma~ıklığı içindeki insanlardan meydana gelir. Aynı ~ekilde toplum da birbirinelen tümüyle kopuk parçalar halinde değil; farklı, ancak son dereec karınaşık bir ~ekilde birbirine bağlı, kompleks bir bütün olarak işler. Gerçek hayatta siyaset tarihi, toplumsal tarih, kültür tarihi ya da teknoloji tarihi olmadığı gibi iktisat tarihi diye bir ~ey ele yoktur. Bunlar yerine sadece tarih vardır. Fakat araştırmacı, tanınısal ve analitik berraklığı sağlamak amacıyla bu kategorilerden yararlanmak zorunda kalmaktadır (Bioch 1985:5, ; Ci po Ila 1991 :4). iktisat tarihçileri, incelemeye ve tanımlanıaya çalı~tıkları fenomenleri tümüyle kapsayan bir lwvrayt~\ elde edebilmek için; teknoloji ve bilim tarihi, tıp tarihi, arkeoloji, antropoloji, nümizınatik, epigrafi, senıaııtik, hukuk tarihi, felsefe tarihi,

5 EKONOMIK Y AKLA~IM 25 dinler tarihi, diplomatik ve askeri tarih, sanat tarihi, mimari tarihi gibi disiplinlerin bulgularını da göz önünde bulundurmak zorundadırlar (Türkcan I 992/<J3; Bl oc h 1985:41-4). Carr ( 1964: ll )'ın deyimiyle bu disiplinlerden sağlanan bilgiler, "tari hill kendisinden ç:ok, tarihçinin kullmult,~ı lıanuıwddeler kategorisine girer." Bu disiplinler iktisat tarihine önemli katkılarda bulunabilirlcr; dolayısıyla iktisat tarihine yardımcı disiplinler olarak kabul edilmclidirler. Aslında bu bakı~ açısıyla iktisat tarihini de pekala bu disipliniere yardımcı olan bir disiplin ~eklinde dü ~ünmek mümkündür. Açıktır ki bu durum, ara~tırmacının hangi dala daha fazla ö nem verdioine b b o-öre dcoisecektir b" o İktisat tarihi terimindeki wrilı sözcüğü, bu disiplinin konusu hakkında çc~itli yanlı~ anlama\ara yol açabilir. Tarih sözcüğünün günlük kullanımda "eski meselelerle ilgili olan" anlamıyla neredeyse bütünlqmcsiııden hareketle, iktisat tarihinin de sadece uzak geçmi~tcki iktisadi olaylarla ilgili olduğu ya da olması gerektiği gibi bir sonuç çıkartmak kolaya kaçmak anlamına gelecektir. Tarihin geçmiş ile ilgili olduğu doğrudur; ancak bütün olaylar olımı~-bitnıi~ olaylar oldukları için geçıni~e aittirler. Gcçıni~ ilc gelecek arasındaki fark ~udur: Geçmişteki olaylar n.e yok edilebilirler ne de dcği~tirilcbilir; buna kar~ılık gelecek bize çok sayıda seçenek sunar. ~)'imdi dediğimiz ~ey de. "olaylara dayanan gerçeklik olarak" algılanır algılanmaz gcçnıi~c ait hale gclcıı o uçucu andan ba~ka bir ~ey değildir. Tarih, tahminler ve kehanetlcr yerine olaylarla ilgilenmesi nedeniyle geçmiş üzerinde durur. Ancak bu geçmiş son dcreec uzak ya da çok yakın bir geçmiş olabilir; sözgelimi palcolotik çağlardan bir önceki güne kadar uzanabilir (Cipolla 1991:5-6; Stern 1973:9; Carr 1964: 25-6). Bu aşamada E.H.Carr' ın "tarih nedir?" sorusuna verdiği cevabı aktarmak aydınlatıcı olacaktır: "Tarihçi ile ulr.:ulan amsuıda kesintisiz hir etkileşim süreci, şinl(/i ile geçmiş arasında bitmez-tiikenmez bir diyalog" (Carr I 964:30). Yine, Carr ilc yapılan bir söylqidcıı bir pasaj aktaralım: "... tarih biliminin anıacuıı ve işini olu~\ turan geçmişin anlaştlmast, hugiinün ve geleceğin de daha i_vi anlaşılmasuu saiflar. TarihseL süreç süreklidir, hugüniin gelecel~e nastl yanstyabileceğini hilrnezsek, geçmişin bugüne nasıl döniiştiiifünii lıiç anlayamayız.... " (Carr ve Fontana 1992: 18). Gerçekte yüzlerce hatta binlerce yıl önce meydana gelen olayların incelenmesi ile sadece bir kaç yıl veya bir kaç ay önce ortaya çıkan olayların incelenmesi arasında büyük farklılıklar vardır. İleride değineceğimiz üzere zaman açısından gözlenen bu e~itsizlik; elde edilebilecek bilginin llirli, niteliği ve niceliğine de yansıyacaktır. İlk bakı~ta uzak geçmiş üzerinde çalışan bir tarihçi, olayları uzun vadeli sonuçlarını da hesalnı katan bir tarihsel çerçeve içersine ycrlqtircbilmc ko-

6 .- 26 CENK PALA nusunda daha avantajlı gözükecektir. Oysa tarihçi ile ineeledeği olaylar arasındaki zaman farkı arttıkça, bu olayların konusu olan insanların zihniyetieri ya da kültürleri ile ilgili bir kavrayış geli~tirmek de o denli zorla~acaktır (Carr I 964: I 3-4; Bloch 1985:25-7). İktisat ile genel iktisat tarihi arasındaki ili~kiyi açıklığa kavu~turmak gerekmektedir. Bunun için, bu iki disiplini, bir yandan uğraştıkları meseleler ve bunları çözümlerken kullandıkları kavramsal araçlar; öte yandan ise amaçları açısından göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Bir araştırmanın iktisat tarihiyle ilgili olduğunu söyleyebilnıek için; o araştırmanın konusu ekonomik bir doğaya sahip olmalıdır. Dolayısıyla bu araştırma, bir şekilde, iktisactın şu üç temel sorusuyla me~gul olmak durumundadır: i) Ne üretilecektir?; ii) Nasıl üretilecektir?; iii) Ürün nasıl bölüşülecektir? (Stern I 973:304-6). Eğer, bir analiz iktisat tarihi olaylarını kendisine konu edinmişse ve buna rağmen iktisat teorisinden ödünç alınan kavram, kategori ve paradigmaları kullannııyorsa; "hu anali::.in iktisat tarihi ile bağlantısı olduğu söylenemeyece,qi gihi sonuçlanntil da son derece şüpheli kalacağı gayet açıktır" (Cipolla 199 ı :7). Nasıl ki bir iktisat tarihçisini çağdaş iktisadi fenomenler üzerinde çalışmaktan alıkoyan hiçbir engel yoksa; bir iktisatçıyı da geçmişi araştırınaktan ve geçmişten örnekler almaktan alıkoyan hiçbir şey yoktur. Cipolla ( 1991 :8)' ya göre, iktisat ve iktisat tarihi bazı sınırlar içinde hem aynı konuları işlemeli, hem de aynı kavramsal araçları ve analitik kategorileri kullanmalıdır. Ancak her ne kadar çalışma alanları içiçe geçmiş gibi gözükmekteyse de; iktisat ve iktisat tarih, iki ayrı disiplin olmayı sürdürmüşlerdir. Genelde iktisatçılar geleceğe dönüktür\er. Ekonomistler, belirli iktisadi değişkenlerin amaçlarına uygunluğunu saptadıktan sonra, bu deği~kenler arasındaki ilişkilerde çeşitli kurallar, düzenlilikler ararlar. Diğer bir ifadeyle, ona dayanarak planlar ve tahminler yapabilecekleri yasaları açığa çıkartmaya çalı~ırlar (Carr 1964:57-8; ). Buna kar~ın tarihçiler geçıni~e dönüktlirler. Dolayısıyla ne gelecegv i zihinlerinde kurnulama <Tücline sahi[j olduklarını ne de kendilerinde rrelece!ti b b. b b etkileıne rrücünün bulundultunu iddia ederler Tarihçinin nörevi burrünü anlamanın b b. b ' b anahtarı olarak geçıni~ üzerinde çalı~ıııak ve onu anlamaktır (Carr 1964:24-6; Bl oc h I 985: 23-30). Ekonomistler, geleceği tahmin edebilmek, ya da ona etki edebilmek için geçmiş tecrübeden yararlanırlarkcn; tarihçiler, geçmişi kendi özgül yapısı içerisinele anlayabilmek için onu gözlenılemekle yetinirler. Dolayısıyla tarih geçmişin olaylarını yönlendirmiş olduğuna inanılan genel yasalar Imfmak gibi saptınlım ş bir hedefe yönelik çalışmaz (Carr ı 064:88-91 ; Stern 1973:23-4)

7 EKONOMIK Y AKLAŞIM 27 Ekonomistler ve tarihçilcrin yönelimlerinde gözlenen bu farklılıkların iki ayrı metodolajik yaklaşıma yol açması doğaldır. Geçerli paradigmaları tanımlamaya çabalayan iktisatçılar, daha çok, karşılıklı ilişkilerinde belirli di.izenlilikler gösteren, öngörülebilir ve rasyonel davranış biçimleri yansıtan değişkenleri dikkate alma egilimindedirler. Kabaca dı\, sal olarak adlandırdıkları bir çok değişkeni ise hesaba katmazlar. Ekonomistlerin modelleri içerisinde açıkladıkları içsel değişkenierin sayısı k kadardır (Cipolla 199 I :7). Oysa iktisat tarihçi leri, belirli bir ekonominin nasıl işlediğini açıklayabilmek için gerek iktisadi gerekse iktisadi olmayan, ancak olabildiğince çok sayıda değişkeni ve kanıtı hesaba katmak zorundadırlar. Diğer bir i fadeyle, iktisat tarihçileri belirli bir tarihi duruma ait n sayıdaki değişkenden mümkün olduğunca çoğunu dikkate almak durumundadırlar (Cipolla I 991 :8). Çünkü ekonomistlerin "dışsal" diyerek kolayca göz ardı edebildiği şeyler, ikdisat tarihçisi açısından benzersiz bir tarihi ortaının sebebi olabilir. Kuramsal iktisatçıları ilgilendiren k değişken seti, tarihçilerin n değişken setinden çok küçük, fakat daha lwmojendir. Ekonomistlcre teorilerini kurarken bu gerçek dışı ve suni görünümü veren şey; k nin n'ye oranla daha sınırlı kalan yapısı ve k değişken seti içinde olduğu varsayılan korelasyonların katılığıdır. Tarihçileri yasalar formüle etmekten alıkoymak, her tarihi durumun benzersiz olduğunu kabul etmeye zorlayan da işte bu n' in muazzam kapsamı, son derece heterojen ve kaotik yapısıdır (Cipolla I 9LJ 1 :9;Sterıı 1973:24 ). Bu noktada ekonomistlerin kısa ve uzun dönemler arasında yaptıkları ayınma da değinmektc yarar vardır. Standart iktisat metinlerinde kısa dönem tanımı kabaca şöyledir: Kısa dönem, bir firmanın sabit sermayesinin değişmediğinin varsayıldığı dönemdir. Benzer şekilde, makro ekonomik düzeyde, ekonomistler, kısa dönemde sermaye stokunda meydana gelen herhangi bir değişimin reel gayri safi hasılayı etkilemeyeceği hipotezinden hareket ederler. Daha yakından incelendiğinde, makro ekonomik modellerle çalışan iktisatçıların, kısa dönemde - nüfus hacmi ve yapısı; çalışan nüfusun eğitim düzeyi ve becerileri; sözkonusu toplumun teknolojisi, yasal kurumları, siyasal ve toplumsal yapıları, değer ölçütleri, örgütlenme sistemleri, zevkleri ve davranışları- gibi çok geniş bir dizi tarihsel değişkenin sabit kalacağını varsaydıkları görülecektir (Türk can 1992/93 ). Bu durum, pratikte çok ciddi bir sorun yaratmayacaktır. Çünkü ele alınan bu tip etkenler, özellikle toplumsal ve siyasal mücadele, bilimsel ve teknolojik devrimler ve savaşlar gibi kırılma noktalarında büyük değişiklikler sergilerler. Ondan sonra da nispeten yavaş bir değişim oranı tuttururlar. Bu nedenle, böyle karışıklık dönemleri dışarıda bırakılırsa, iktisatçıların kısa dönem modeli gerçekliğin oldukça yeterli bir tasvirini temsil eder (Türkcan 1 992/93). Annalcs Okulu'ndan Braudel ( 1 992b: 136); toplumlar, uygarlıklar, ekonomiler ve siyasal kurumların daha yava~ bir ritme göre

8 28 CENK PALA yaşandıklarını belirttikten sonra. "/m alwıdaki yöntenılerinıiz.i /)iz.e iktisatçıların sağlamış olnwlaruw... şcışınnanwk gerekir" diye yazıııı~tır. Asıl sorun, dikkatimizi kısa döncmden uzun döneme çevirdiğimiz zaman ortaya çıkmaktadır. Uzun dönemde her şey deği.~ime tabidir. Dolayısıyla ne değişmeyen faktörler ya da miktarlar olacağını ileri sürmek ne de dtşsal diyerek miitıasebetsiz değişkenlerden kurtulmak müınkündlir. Uzun dönemde her şey değişir ve her şey içseldir (Vi lar 19~5: 137-~; Braudcl 1992a;84-02). Böyle olunca iktisatçılar açısından sorun, kontrolü çok güç bir hal alır. Gerçi Keynes 1930'larda bu sorumı kestirip atmıştır: "uzun dönem iktisatçıyt ilgilendirmez.; çünkü uzun dönemde hepimiz ölüyüz!". Fakat temelde Il. Dünya Savaşı sonrası bloklaşmanın bir ürünü olan "kallwuna teorisi"; her ne kadar başarısızlık dolu bir geçmi~i olsa da, özellikle u zun dönemli kalkınma sorumı bağlamında, bir anda, bütün elikkatleri üzerine çekmiştir (Türkcan 1992/93). Aslında bütün nıescle, biraz da "Shakespeare'' vari bir deyişle, uzun dönemele hepimizin ölecek olması değil; uzun dönemde her sorunun tarihi hale gelmesidir. Cipolla, tarihin büklilme ve sapnıalarının, iktisat teorisiyle ilgili bir başka soruna da işaret ettiğini belirtiyor: Bu, insanların rasyonel bir biçimde davramıcakları varsayınııclır. iktisatçıların mantıklı ve genel olarak uygulanabilir bir teori peşinde koşarken kullandıkları bu varsayım; gerçek dışıdır. Gerçekten de insanlar nadiren beklenildiği gibi davranırlar. Cairncross, "ilıswı dikijclşlı ve tutarsı:: bir yaratildır" diye yazıyor ve Kcyncs de ~unu ekliyor: "insan davrwuşt zaman içersinde lıom<~jetı de,~ildir" (Cipolla 1991:1 0). Tarihçi ler, sadece çok sayıda dcği~ken ilc uğra~mak durumunda kalmaz; ayrıca irrasyonel ve önceden tahmin edilemeyen unsurlarla ve deği~kcnlcr ölçülenıeyen, arasında sürekli olarak deği~en birlikteliklerlc de cehelleşmek zorunda kalırlar. Dolayısıyla hiçbir biçimde uygun varsayımlar yapılamaz (Stern 1973:29). Böylece daha önce ele aldığımız n ilc n-k arasındaki farkın, sadece nice! olmadığını da vurgulamak gereklidir. Tarih, çeşitli biçimlerde kendisini tekrar ediyor gibidir. Bununla birlikte diğer olayları ne kadar andırırsa andırsın her tarihi olay benzersizdir ve asla tekerrür etmez. Kısaca tarih döngüsel bir süreç değildir (Carr ve Fontana 1092: 19-20). Kaba bir benzetmeyle; tarihi bir durum bir insana benzer; yani tıpkı bir insan gibi diğerlerini andırır ama her zaman benzersizclir. Bu bölümü eski ABD Dışi~leri Bakanı Henry Kissinger'in sözleriyle noktalayalıııı: "!arilı, önceden denenmi~\!aruler sunan bir yemek. ki taht dekiidi r" (Cipolla 1991 : 13 ).

9 EKONOMIK Y AKLAŞIM 2lJ //.ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPiT EDiLMESi Her türlü araştırma bir cevap elde etmek amacıyla yapılır. Belirli bir değere sahip olma iddiasmdaki her araştırma, bir ya da birden fazla problenıe kısmi ve geçici de olsa (çünkü bilimsel konularda asla kesin cevaplar yoktur) bir cevap verıneye çalışmalıdır. Bir araştırınaya ba~larken yapılacak ilk i~, kendisine cevap aranılan problemi ve/veya problemleri formüle etmektir. Yanıtın niteliği büyük ölçüde, problemin ne kadar açık bir ~ekilde formüle cdildiğine bağlıdır. Dolayısıyla karma~ık, belirsiz ve uygun olmayan terimieric ifade eelilen bir problem. sadece çeli~kili ve muğlak yanıtların verilmesine yol açacaktır. (Stern 1973:9-12; Cipolla 1991 :2). İlk bölümde ele alındığı gibi iktisat tarihi, csasen, ekonomik bir yapısı olan problemlerle uğra~ınak zorundadır. Ancak bu, örneğin iktisat tarihçilerinin iktisat teorisinin kutsalmetinlerinde ele alınan nıeselelerin üzerine adeta duraksamadan a tılmaları ve sonra da belirli bir tarihi çerçeve içerisinde daha önce ckonomistlerce sürdürülen tartı~maları tekrar gündeme getirmeleri anlamına gelmez (Cipolla 1991:14). Bu olabilir; ama pratikte geni~ bir esneklik sınırı olu~turan çok çqitli faktörler de devreye girerler. Her ne kadar iktisat tarihçilerinin inceledikleri problemler, ekonomik bir dogaya sahip olsa da, bunların iktisatçıların ele aldıklanndan önemli ölçüde farklıla~acağı açıktır. Bunun çe~itli nedenlerini kısaca incelemek gerekmektedir. ilkin daha önce de belirtildiği üzere, ekonomistler farklı tarihi duaınılarda geçerli olan deği~kenler, etkileşimler ve hatta yasalar arasındaki belirli bağlantılan tespit etmeyi amaçlarlar. İktisat tarihçileri ise belirli iktisadi ko~ulları kendi tarihi benzersizlikleri (biriciklikleri) ve özgüllükleri içerisinde tanımlanıaya ve yeniden inşa etmeye çalı~ırlar. ikinci neden, iktisat tarihinin ba~lı ba~ına bir disiplin olarak ortaya çıkı~ıyla birlikte esasen ekonomik bir yapısı bulunan ancak temelde iktisat tarihine özgü bir dizi probleınin belirmesidir (Türcan 1992/93; Carr 1964:88). Bir üçüncü neden de iktisatçılar ve iktisat tarihçilerinin belirli t'cnoıııenlere atfettikleri öııcınin, üzerinde çalı~ılan ekonomi tipine göre deği~iklik göstermesidir. Örneğin; klasik antikitenin köleci ekonomisi ya da erken Ortaçağın malikane ekonomisi üzerinde çalı~an bir iktisat tarilıçisinin, modern sanayi toplunılarıyla ilgilenen bir iktisatçı gibi istihdam düzeyindeki dalgalanmalar hakkında bir endi~c duymasına gerek yoktur (Cipolla 1991:14 ). Son olarak, her ne kadar iktisatçıların uzak gcçıni~in ekonomik yapıları ve ekonomik olayiarına başvurmaları imkansız değilse de, özellikle yakın gelecek hakkında tahminler yürütmek ve plan yapmak hususundaki yaygın eğilimleri; aslında ağırlıklı olarak çağda~ iktisadi durunıla ilgilendikieri anlamına gelmektedir. Esa-

10 30 CENK PALA sen ekonomistlerin ilgisini çeken konular, içinde ya~adıkları toplum ve kültürün o günkü meraklarını yansıtırlar (Stern 1973: 304-5). Bir bakıma bilgi tüketicisi konumunda olan ekonomistler, mensubu bulundukları toplum ve kültür içinde yaşayan ve dolayısıyla onlarla aynı merak ve endişeleri paylaşan iktisadi bilgi üreticilerine göre ayarlanmışlardır. Esas itibariyle bilgi arz ve talebi arasında meydana gelen, ancak mükemmel olmayan bu uyum, iktisatçıların büyük bir sorunla karşılaşmadan gereksinelikleri bilgiyi kolayca elde edebildiklerini göstermektcdir (Cipolla I 99 I: I 5). İktisat tarihçileri daha farklı koşullar altında çalışırlar. Daha önce de değindiğimiz üzere, bir iktisat tarilıçisi çağdaş iktisadi gelişmeleri de inceleyebilir. Bu durumda çalışma alanları gereği ekonomistler gibi aradıkları dökümanlara kolayca ulaşacaklardır. Ancak iktisat tarihçileri genelde uzak geçmişin toplumları ve ekonomileri üzerinde yoğunlaşırlar. Böyle olunca, eldeki bilgi kümesiyle araştırmacıların merakları bütünüyle giderileıneyecektir. Bunun nedeni tarihçiler tarafından üretilen soruların -tıpkı ekononıistlerce üretilenler gibi- ait oldukları toplum ve kültürden çıkması; buna kar~ılık tarihçilerin uğra~tıkları dökümanter malzemelerin farklı bir kültür, farklı bir toplum ve farklı bir dünyanın soru, endi~e ve merakları na cevap verınesidir (Carr I 964: I 3-14,25-6; Bl oc h 1985:23-5). Cipolla'dan çarpıcı bir saptamayı aktaralım: "Bu bin yılın haşında Fransa 'tllll Rlıeims yijresinin niuiıs biiyüklüiütıii, tüketim kaltplarull, üretim düzeyini öğrenmek isteriz. Oysa o zamanın belgeleri bize, IJUnlar yerine Aziz Gihrian 'uı mucizelerini anlatır/ar." (Cipolla 1991 :86) Bu açıdan bakıldığında, tarilıçiye düşen önemli görevlerden birisi de temelde subjektif bir yapı gösteren bilgi talebi ve arzı arasında arabuluculuk yapmaktır. Aynı anlama gelmek üzere tarihçiler, kaynakları tarafından kendilerine dayatılan bakış açısıyla sürekli bir mücadele halindedirler (Bioch I 985:38-42). Ekonomistler, sosyologlar ve antropologlar da dikkatlerini iktisadi ve toplumsal olarak gelişınemiş aynı çağda yaşayan topluıniara yönlendirdikleri zaman aynı savaşı vermek mecburiyetinde kalmaktadırlar (Ci po! la I 991: 16 ). XIX. yüzyılın ortalarına doğru bir İngiliz bilim adamı bir Türk Kadısı'ndan yönettiği bölge ilc ilgili nüfus, ticaret ve sanayi, arkeolajik kalıntılar gibi bilgiler istcmi~tir. Kadı'nın cevabı çok ilginçtir: "Çok seçkin dostum ve cıgerparem (islami!jir dostluk Ucu/esi.')... Benden istediğin şey /ıem çok gii~ lıem de.f(ıydasız. Biitiin giinlerim.i bunu/u geçirnıeme karşın, ne humdaki evleri saydun, ne de oralarda oturanlan araşıırdım; ayrıca ki-

11 EKONOMIK Y AKLAŞIM 31 min katıri/la ne kadar yük yükledi,~i. kin ı in kayl,~uıa ne kadar mal ist~f etti/ii de heni ilgilendirmiyor. Ama bu şehrin geçmişine gelince; lsla11zın ktln ı /m heldeye girmeden kafirlerin ne kadar pislik ve karmaşa içifl{/e yaşwhklaruıı sadece Allalı hilir. Bunu araştımıanın da bizim için hir faydası yoktu... Canwı! Kıızum! Seni ilgilendirmeyen şeylerin arduıdan git111e. Sen hi;:e geldtn biz de seni ha.~runr;.a bastlk. Se himetle git." ( Layart A.H. Discoveries in rlıe Ruins {~(' Nineve/ı und Baby Lon -1853'den aktaran Cipolla 1991: 16). Tarihçinin mensubu olduğu toplum ilc ara~tırdığı toplum arasındaki kültürel ayrılık ne kadar büyüksc; merakları ve mevcut bilgi arasındaki uyumsuzluk da o denli artacaktır. Ci po!la ( 1991: 17)'nin belirttiği gibi günümüz para teorisinden çıkarılan bir dizi soruyu, XIX. yüzyıl İngiliz İmparatorluğu'nun parasal tarihine uygulamak bir parça anlamlı olabilir. Ancak aynı sorliarı M.S. IL yüzyıl Roma İmparatorluğu'na uygulamanın hiçbir anlamı yoktur; çünkü tck bir soruya bile yanıt bulunanıayacaktır. İ~te bu nedenle tarifıçiler soru/amu kaynaklanna göre ayarlanwk -:orund([(/trlar. Diğer bir deyi~le, sorularını üzerinde çalı~tıkları döneme ve kültüre; ayrıca o dönemden kalan belgelere göre yapılandınnalıdırlar. Ku~kusuz bu yöntemle tarihçiler kendi ilgi alanlarını (concern) kaçıııılmaz olarak iktisatçılarınkinden uzakla~tırırlar. Hatta bazı durumlarda ekonomistler açısından tarihçilcrce yapılan ara~tırmalann hiçbir değeri kalmayacaktır. Bunun aksine bazı durumlarda ise tarihçi, iktisatçın m ilgilendiği konu ve sorunlara muhtemelen anlamsız diyecek ve tarih dış t damgasını vuracaktır (Türkcan 1992/93; Cipolla 1991: 17). Anlaşılacağı üzere, bir ara~tırmanııı ba~arılı olabilmesi ele alacağı problemi ilk başta çok açık bir şekilde tespit etmesine bağlıdır. Ancak bu, problcmin başlangıç formülasyonunun daha sonraki a~anıalarda araştırınayı yönlendirmesi anlamına gelmez. Çünkü araştırma ilerledikçe -genelde olduğu gibi- beklenmedik bir kanıt (evidence) ortaya çıkabilir. Bu türden kanıtlar ara~tınnacının ilk başta kurduğu teorik modeller ve hipotezlerele eksiklikler, zayıflıklar hatta bariz hatalar bulunduğu sinyalini verebilirler. Böyle bir durumda yeni verileri gözardı etmek ve adeta köri.i körüne bağlanılmı~ bir yaklaşınıda ısrar etmek araştırmanın bilimselliğine gölge dlişürecektir. Tarihçiler, ba~langıç modellerini değiştirecek ya da dikkatlice elden geçirmelerine yol açacak bu tip kanıtları her zaman kolıamalıdırlar (Bıoch ı 985:78-80; Ci po Ila I 991: ı 5), Türkcan (ı 992/93)'a göre dürüst bir tarihçi, ispat etmek istediği modele uygun düşmeyen bir tck farklı veri bulursa o tezi ileri sürmemelidir. Diğer bir ifadeyle, problemierin formülasyonu ilc kanıt toplama süreci arasında daimi bir feedback mekanizması bulunmalıdır. Son sözü Cippola'ya bırakalım: "Ara~tırınanın anıacı bir teoriyi kanıtlamak için olgulan (facts) bozmak değil, olguları daha iyi a çıklayabilınck için teoriyi uyarlaınaktır. "( 1 <J<J I: 17).

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Araştırmacılara Öneriler

Araştırmacılara Öneriler Araştırmacılara Öneriler Tez Hazırlama, Etkin Sunuş ve Eleştiri teknikleri üzerine Hasan Gürak hasmendi@tnn.net Sakarya, Nisan-2004 H. Gürak - Bilimsel Araştırma -Hazırlama, Eleştiri ve Sunuş Yöntemleri

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2010 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Cem S. Sütçü, Dr. Erhan Akyazı, Dr. Necmi Emel Dilmen Marmara Üniversitesi İletişim

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANYA DAKİ TÜRKLERİN TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRK NÜFUSUNUN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

ERZURUM DA KOBĠLER VE KAPĠTALĠST GĠRĠġĠMCĠLĠK RUHUNUN GELĠġĠMĠ. Doç. Dr. Yıldız AKPOLAT

ERZURUM DA KOBĠLER VE KAPĠTALĠST GĠRĠġĠMCĠLĠK RUHUNUN GELĠġĠMĠ. Doç. Dr. Yıldız AKPOLAT ERZURUM DA KOBĠLER VE KAPĠTALĠST GĠRĠġĠMCĠLĠK RUHUNUN GELĠġĠMĠ Doç. Dr. Yıldız AKPOLAT ERZURUM 2014 Atatürk Üniversitesi Yayınları No : Toplumsal Araştırmalar Ve Uygulama Araştırma Merkezi No: Araştırma

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ, EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI Perçem Başak HIZLI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ KISA ÖZET

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI. Dr. Atilla UYANIK

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI. Dr. Atilla UYANIK T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI M.Ü. BSYO ve BSE Öğretim Görevlisi & YMM Ġstanbul, 2008 -1- GĠRĠġ : I- KAMU MALĠYESĠ KAVRAMI II- KAMU EKONOMĠSĠ

Detaylı

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 77-96. İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Ömer YILMAZ * Alaattin KIZILTAN

Detaylı

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır.

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır. 1. GİRİŞ Türkiye ekonomisinin en çok tartışılan konularının başında enflasyon, istihdam ve büyüme gelmektedir. Gerçekten bu makro değişkenlerde yaşanan çeşitli sorunlar sadece Türkiye nin değil, gelişme

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YÖNETİŞİM: KOSGEB ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serhat TÜMOĞLU

Detaylı

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İGİAD YAYINLARI: 16 İslam İktisadı Kitaplığı: 1 Dizi Editörü: Taha Eğri İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İslam İktisadını Yeniden Düşünmek Editörler:

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE DE GEÇERLİLİĞİ THE QUANTITY THEORY OF MONEY AND ITS VALIDITY FOR TURKEY

PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE DE GEÇERLİLİĞİ THE QUANTITY THEORY OF MONEY AND ITS VALIDITY FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.87-115. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı