t6... l(..._ --oze $tır lo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "t6... l(..._ --oze $tır lo"

Transkript

1 -- t6 l(_ a si va ku d o g LE --oze 0 6 $tı lo AIAAşilANI A A a J S f B V &~şl ö ı ı ı A KA "A~P~ol# oııı "* "2 *Y HNSJIJo e #I JIAtp I ~s ~ 4 l G ı 4 uıusa 6 i t K & ~ 9 AS AA~liAlKAI#Af

2 Medya Güneşi 5-30 Nisan DESTNIVISA NAMEYA SIX SEiD 925 Ev peyn Tiki diesle kaxize de hene (mein) Wegea Nameye: Bi alfkaiya Xede teala li biaye min Şex Evdiehfm u 2 ezfze min Ismafl Efendf e 3 Min nameya e ya bi tafxa 9 Şaban l343yan (Ada 925) oja fne seet di çaan de git Nameya Şex M ehmed Reşfd Efendf jf pe e bu W e deheqe hatina Bozan Axa4 a Şex Eyub Efendf5 bo_qeebaxçeye6 de nfsandiye a [e nfsandiye ku] e li benda hevdudftina me ne Se sean a se çavan ez de bihatama ziyaeta an Le min nuh dq Reşfd Axa tevf sed peyayf şand Cepha Rojhelate [gunde] Simaqf7 a fo jf Inşallah eşfa Tekan 8 te ez an jf bişfnim cepheye Min Şex Tahi u Şex Sfac 9 ji bo candina eskean şan din hfn nehatine Min Şex Munf ş and Zoxbifm 0 u M ehemedyanll u aif ojhelate hfn nehatine Min Salih Beg 2 u Mehdf Efendf-3 şandin Lice d o u hfn nehatine işev li Lice ne inşallah Seege bi haaa Diheke e hatin piştf bi ekupekkiina yabekie de te Gelo aste vf aliyf ez bi aif e de tem u Bozan dee e? za xebe bidin me Mehemed Sefd Axa u Şex Eyubf dibfnim Şfeta min li hemf eskeen me b ila bi se b a bi şefet~ p emel sehat bin Ye ku ji Tiki bikin Nebe kueskeen me mal u peze egenindiye: ıozoxbiim: Gundeki Hezoye ye Misi/man a efendiyan bi zoe ji an MMalmisanij \delete na i kiiye Kımataş) bigin ta/an bikin Le ji bo zexfeye Mehemedyan: Gundeki Dı min ji e e di nameya bee de jf Vit 27 Nisan 34 S -2 yabekie ye (delete na i kiiye nfsand heke pi pefstf hebe bila }i 2 Şex Evdiehiıp: Biaye Şex Se Akbaşı) embaeke bi deste meikf emfn a e ıısalih Beg: Mebest je Salih muhasib bi defte (belge) ezaq de- id 3 İsmail Efendi: Se~ke hezen xin bidin Paşe heke Xede teala Bege Heneyi ye nesfb bike em de eynf tiştf yan jf Şex Seid ku be bi Seege 3Mehdi Efendi: Biaye Şex Seid haye f li an gefnin Ez ji çun e 4 Bozan Axa: Seeke eşia Izoli 4Mie Sadiq Beg (Mieye Sadiq Mfe Sadiq Begzl4 e ji Mfe Hamid BegzlS a ji mfen Gele6 e ji biaye Demeke li gunde Poo -gundeki Beg): Mie kue Sadiq Beg e u ji Gele ye Zulfiqa Axa M ehe med Reşfd Efendi Bozovaye- dina 5 Şex Eyub Efendi: Şex Me5Mie Hamid Beg (Mieye e ji Şeqf Efendf u Mecfd Axa e }i Bi e Xalid Şex kue Eyub hemed Hamid Beg): Mie kue Hamid Beg hemf mucahiden islamiye e silav a alikabuna gunehkiina e u ji Gele ye dua dikim; esiyet a şfetan li he6gel: Qezayeke Diyabekie ye miyan dikim ku ji şefeta Me- seihildana Şex Seid di 925an de Mehqeaa bi bu sali 4 ku dema Eğil hemmedf denekevin Li go ku em 7Mehmed Emin dibihfzin axayen ku bi hev e hatine kema Istiqlale (Ş Istiklal Mah[Odabaşi]: bihat Diyabeki~ li kemesi) ji Çemuge hatine Gelo ast e yan ne Seeke Belediyeya Seege Quast e? Bi me bidin zanfn Xede dadekiin Şex Mehemed Eyub şexe mandae Hezen Milli (Kuva-yi Milteala hflekaiya Mehmed Emfnel7 hela Qeebexçeye (nezi Seege) liye Kumandanı) u di dema u li Seege şubeya Tekipe seihildana Şex Seid de alikae TiMehmud Efendi Odabaşi bike J8 f kii kan bu ye Li go ku ojnama Vit Fikasi Cumhuiyet a dile f bi fman a mexasiya dfnf demeke seeke şubeye dinise i Şex Mehemed Eyub tije bike O heke di fadeya ezelf ya Li go ku ojnama Vit dinise ixba kiiye u deheqe i de agahdai f de qebalkiina eya ast ne qedea Seeke Belediyeya Seege Meh- daye delete (Vit 24 Nisan 925) f ye [Xede teala] di cf de f qeb med Emin Odabaşi Şex Mehemed 8Li vi kelimeyek nebat xenapeişan bike; islame ji xiabiya f Eyub ixba kiiye u deheqe i de din emfn bike Heke mimkun e bi şe a agahdai daye delete (Vit 24 9 Eiibadaq: DiGundeki tifaqe bi şev li Elfb~daqe9 be deng Nisan 925) ye yabekie 6 a beng bajin se eskeen Tikan Qeebexçe: Gundeki Seege Xiz20xadimu -mucahidin: Heke ne mimkun e texfkiina hfn ye mucahidan metkae bi xe e O bila eskeen me doa iya 7 Simaqi: Gundeki Diyabekie 2 Şahaban: Gundeki Diyabekie Seege bigin ye (delete na i kiiye Eimli) na i kiiye S(delete ye 8 Eşia Tekan: Eşieke Kudan Roja ine seet 5 itepe) e ku li Bue Diyabekie diji 9 Şaban 343 (925) 9 Şex Siac: Ji Şexmalane (gundeki Plane) ye Paşna malhata i Xadimu l-mucahidfn20 * Ev nis ji kovaa "ÇlRA; ye-- Ensaioğlu ye Mebuse DYP MehMehemed Sefdul-Neqşfbendf -Kovaa Konaleya Niskaen met Salim Ensaioğlu biaziye Şex Kud li Siede- hatiye sitendin! (Roja Medya) Niha min ji Evdilezfz Bege Şa Siac e bi be habanf2 nameyek git Hezek a a Na çend kesen navda di nameya Şex Seid de dehas dibe Wek Şex Eyub (Seeg) Şex Siac (P"ıan) Salih Beg (Hene) u Mehmed Emin Odabaşi (Seeg) Me deheqe van kesan de di beşe notan de hin agahdaiyen kut dan S ku N ieta min li hemi eskeen me bila bi seb usebat bin u bi şeieta p emel bikin Nebe ku eskeen me mal peze Misi/man u efeneliyan bi zoe ji an # bigin ta/an bikin Le ji bo zexieye min ji e e eli nameya bee ele ji nisancl heke pi peisti hebe bila ji embaeke bi c/este meiki emin u muhasib bi defte (belge} ezaq clexin biclin _ Paşe heke Xec/e tea/a nesib bike -em ele eyni tişti yan ji haye i li an geinin si va aneya ku hun de li jee nameyeke bixlnin Seeke Seihildana P"ıane ya 925an Şex Seid e Ev name di dema seihildane de bi deste Şex Seid hatiye nisin u ji Şex Ev diehim u Isınail Efendi e hatiye şandin Heeki ji fotokopiya e ji diya e esle nameye bi Tiki ye Nameya Şex Seid pişti 925an yani pişti 69 salan caa peşin digihije nifşe nu Ev name di dema semildane de ketiye deste eskee -Tik u qopya e di ojnameya Vit a e deme de hatiye çapkiin Li go ojnameye lekeyen ku li se nameye xuya dikin lekeyen xine ne Kaxi~;a nameye ji daieyeke cendimeyen Tikan -ku ketiye deste Kudan- hatiye gitin Ji xe cihe ku destnisa şexe şehid diqede ev peyn "Tiki" xuya_dikin: J andaına Kumandanlığı Aded (?) Cevab Taih Nunosu g

3 Nisan 995 Sai d Ha mk eti Ulu sal Bi Ha ek ett i eyh Said haeketi bi halk Haeketicli Anc Saicli haekete geçien dindi Yani müslümanllkti hümanizmcli Said Mustafa Kemalin 924 te yapfiği anayasaya kaş koydu Bu anayasanm temel çeçesi Küt halkm onun ulusal hiaim inka ediyodu ki Said Haeketinin evliyati vabence Saicli manevi entellektüel anlamda etkileyen ftö elin ftöüclü Anc Said Haeketi ulusal bi haeketti Küt halk haeketidi Said Haeketini sadece elini bi haeket ola eleğe/enelimek çok yanlişti eyh Said Vfı B fcanı Saidin to nu Kasım Said Fıatla Vfı nın çalışmalan 70 yıldönümü silesiyle 925 Halk Haeketi üzeine yaptığımız söyleşiyi hazıladığımız "özel dosya" kapsamında okuyuculanmıza sunuyouz Kasım Fıat Saidin 925 Haeketine katılan oğlu Ali Rıza S oğludu Med~a: Said Vfının ku- süeci çalışmalaı günkü konumu amaçlaı hkında bilgi i misiniz? uluş a göıiişmelein düzeye getiniştik Anc maalesef geeken çaba öziyi sağlayamadık Biz vıf kuuculaı yöneticilei ola hep bitım kaygılala bibiimizin şevkini kıdık Biliyosunuz ilk defa Said Vfı nezdinde kada değişik göüş inançta in san biaaya geldi; nun i!cinci bi öneği yoktu H~tta kendi aamizda şöyle bi kaa aldık Kadı Muhammedin ailesinden Bazani ailesinden Seyyid Rıza ailesinden Bedixanla ailesinden böyle taihi Küt şahsiyetleinin tümünün aileleinden sembolik ola bie kişiyi vfın fahi üyesi yapacağız Geçekten yönüyle Said Vfı Küt halkı için çok bütünleştiici bi işie sahipti Bu nedenle vfa çok önem nek Elbette önümüzdeki temel lazım engel günkü devletin esmi ideolojisi Küdistanda uyguladığı me--zalim Kütlee ilişkin soykıımcı politikasıdı Anc vfın bi tülü iş levsel olmaması konusundi ikinci husus bizim kendi kusuumuzdu Çünkü vıf çok iyi hizmetle yapabili Kütle aasındi kadeşlik duygusunu bilincini pekiştiebili ama bi tülü yapamadık nebu toplantı ticesinde 993 ün sonlaında fiilen vfın kuulmasına kaa ildi 200 kişiden fazla insanla göüştük Bazılaı çekildi bazılaı katılmadı Kimilei öı:ı:eğin ~edya Güneşi Revdem Ozgü Ulkenin içinde yealdığı bi vıftan çekindile katılmadıla En sonunda 43 kişi kaldı Bu kalan insanlaın tümü de mümtaz mazlumun zalime kaşı mücadelesine inanmış meselenin bilincinde olan kişiledi Vfımızı esmen tescil ettitmek için geeken bütün fomalitelei tamamladık paalaımızı yatıdık Dava açtık; da~ vamızı da Beyoğlu 2 Asliye Hukuk Mahkemesi kal etti Tabi aada Vıfla Genel Müdülüğü Said adına vfın kuuluş amacına kaşı çıktığı için vfın tescili eddedildi Şu ana kada da Said isminden koktuklaı için Vfı tescil etmedile Anc biz hukuken kendi insani ensel hukukumuz bımından kuulmuşuz Bu aada ben kendimize yönelik yani vfın idaecileine yönelik bi şeyle söylemek istiyoum Biz daha cesaetle öziyle çalışmış olsaydık vfı ş imdi çok daha ilei bi Fıat: Et va Mat sonu iti- yönetimini toplam bi kuucula kuulu toplantısı ya{jllması yönünde kaa alm istiyouz Icabında fazla imli olmayan adaşlaımızın yeine daha tif olabilec ek daha imli insanlaı yönetime getieceğiz Bu yönetim kuulunun ot kaaıdı Bizden kaynlanan eksikliklei yın bi zamanda aşacağız Tabi bi bıma çalışmalaımızı engelleyen mahkemedi Mahkeme hize vfın ismini ku uluş amacını değiştieceksiniz; si ttide esmiyetini kal etmeyiz diyo Anelık vfın valık nedeni zaten amaç isimdi Said Vfı ola Saidin anıt Sait Hamezaını yapm belgelei top bilgi ilişkin eketine laya haeketin taihini aaştım Saidin yaşadığı yöeyi aaş kültüel faaliyetlede tım lunm muhtaç olan insanlaa eğitim olanağı sağlam aşevi sağlıkevlei açm gibi amaçlaımız va Said Vfının amacı du Tabii biz de isim amaçlaın dışına çı kamayız Muhtemelen mahkemeden bilikişi isteyeceğiz Yani biz sonuna kada götüeceğiz işi İşleimiz henüz seviyede Ben Said ailesinden onun şehit edilen adaşlaının aileleinden son deece müştekiyim Bu meseleye en uf bi baıyla vıf Bizim Diyabılı bi hoca va; Nuh Hoca Ulu ~amiide müezzinlik yapıyodu Şu an Istanlda bi yede dekena olmuş kendi maişetiyle uğaşıyo Onunla beabe 992 yılında Said anısına bi mevlüt elim düşüncesiyle yola çıktık Bita_kım çelele göüştük Tük Küt Islami kesimle Küt sosyalist çelele de çeşitli temaslada lunduk konuda Tabi mevlüt dü ş üncemiz pek kal gömedi Bi katliam bi povasyon ~ olabili kaygısıyla vazgeçtik Daha sona düşünceleimizi vıf çalışmalaına dönüştüdük Bütün Küt siyasi çelei; Said Haeketinde şehit olan insanlaın tounlaı abalaı tümü düşüncemizi benimsedile Mutla yapılmalı; içinde ye alacağız çalışacağız destekleyeceğiz dedile Bi sene boyunca İstanlda belli aalıklala çeşitli toplantıla yaptık; toplantılaa hemen hemen bütün Küt kekatıid insanla simleinden İslamcısından sosyalistine kada geçekleşti s Fıat: Vfın kuuluşu 993 ün başlaında Med~a: Peki konuyu biaz daha aça mısınız? Vıfyönetiminden neledi? eksiklikle kaynlanan Genel ola ne tü sounla ya~ şıyosunuz? Fıat: Şimdi vıf yönetiminde döt a9aşımız zounlu bitım nedenleden dolayı otada yokla Ayıca inyealan yönetiminde vfın sanlaımızın çoğunun needeyse beş yede göevi va Yani Küt H Özgülükle Vfındadı MKMdedi gazetededi Aynı anda bi süü göevi va Benim anlamadığım bi nokta ise; bazılaının çekingeiıliğidi İş yapmtan çekiniyola Yok hkımızda bitım menfi şeyle söylenecek gibi bazı gaip şeyle söylüyola Oysa vfın bize diği bitım yetkile va O yetkileimizi kullanamıyouz Vıf için paa toplayamıyouz Henüz bi ye temin etmiş değiliz Med~a: Bunlaı aşma bi çalışmanız va mı? yönünde böyle h~yatı tehdit altına giiyo ÖIskeide Çeçen adaşımız vfın üyesi olduğu için süekli tip taciz ediliyo Çeşitli yelede bikaç tane yazıhane açtı Yazıhanelei polis taafından dağıtıldı Kendisi tehdit edildi Defalaca kaala götüüldü iş keqce edildi Katalda iki tane yazıhanesine on gün kaol kudula Şu an adaşımız kaçıyo neğin g Fıat: o Med~a: dolayı Vıf çalışmalaından siz hehangi bi baskıyla ka- şılaştınız mı? Fıat: Diek benden bi şey soduktan yok Beni başkalaından souyola Bu da beni tedigin ediyo Kapımda meçhul aabala insanla duuyo Adesim bilindiği halde kapımın hemen kaşısındi adesten souyola beni Bunladan ahatsız oluyoum Bikaç defa aabayla tip edildim Hatta güne kada ölmemişsem çok tedbili davandığım içindi Ankaadan İstanla kada peşime tıldıla DEP Mekez Yönetimindeydim DEPin bi toplantısından döneken eminiz ki bizi öldümek için peşimize tıldıla; fat biz çok daha süatli tedbili davana ölümü atjattık İstanlun içinde bikaç kez na benze şeyle başıma geldi Hatta bi keesinde kaza pahasına kutulduk Ayıca tüm giişimleime ağmen bana pasapot miyola Tabii nlaın tümü beni tedigin ediyo Anc he şeye kaşın ben konudi çalışmalanından vazgeçmeyeceğim En uf bi teeddüt göstemem çalışma konusunda Çünkü şuna inanıyoum: Adına vıf kuduğumuz kişi onun mücadelesi alandi bütün çalışmala insanlığa kadeşliğe hizmet ede u d I<: asım katkıda lunmadıla Sözünü ettiğiniz ki çalışmadan uz dumasının nedenlei sizce nele olabili? Med~a: şilein Fıat: Esas nedeni devlet güç- lei taafından uygulanan süekli haskıdı llatta vfın uyesi olan; şehit aiiki adaşımız polis leleinden taciz edilmektedi süekli taafından Bu adaşlaımız defalaca gözaltına alındıla soguya çekildile Ne işiniz va vıfta neden kudunuz? soulaıyla sizi yaşatmayacağız gibi tehditlele kaşı kaşıyadıla Tabii biçok insan na _benze duumlaı önceden bildiği için yanaşmtan kokuyo Bazılaı da esmi ideolojinin nimetleinden yaalandıklaı için aistemiyola Bu hatlaını bozm vfa ya na benze çalışmalaa yınlık gösteen he insanın şöy le ya V fa ilişkin sounlaımız çoktu Ben önce vfı kuan bütün sağ duyulu insanlaıum göe çağııyoum: Gelin bize düşen göevi yeine getielim daha tif çalışalım Bieysel yahut bitım "çe"sel ençalışmalaımızı kaygılaımızı gelleyecek şekilde öne çıkamadan vfa bi işlevsellik kazandıalım Vfımız mazlumlaın mücadelesi için özellikle Küdistan halkı için bileştiici olabileceği gibi hemlik vasfına da sahip olabili Med~a: Biliyosunuz Said Haeketinin 70 yıldönümünde lunuyouz Hem vıf başkanı hem de mehumun taunu olmanız bımından konuyla yından ilgili biisiniz Katei itibaiyle haeketi nasıl değelendiiyosunuz? Fıat: Said haeketi bi halk Haeketidi Anc Saidi haekete geçien dindi Yani müslümanlıkti hümanizmdi Said Mustafa Kemalin 924te yaptığı anayasaya kaşı koydu Bu anayasanın temel çeçesi Küt halkını onun ulusal hlaını inka ediyodu ki Said Haeketinin evliyatı va Daha önce 99lada Küt aydınlaı ta-

4 Medya Güneşi 5-30 Nisan etmemişti İnsanın kimliğine malına dinine namusuna tecavüz edilise el uzatılısa insanıh böyle bi duuma seyici kalması affedilemeyecek bi şey di Saidin inancı dini kişiliği böyleydi Hep mazlumun yanında hlının yanında zobalığa hsızlığa kaşı mücadele mekti Qnun düşüncesi Kaldı ki; zulme hsızlığa uğ ayan mazlum olan kendi halkıydı O halde Saidin yapacağı şey kendi dini inançlaı doğultusunda halkının hlı davası için savaşmtı o yola "sizin katibiniz içki içiyo Ne işi va yanınızda?" Said ise "Siz Fehmiden ne istiyosunuz? O halkın davasına inanmış onun için mücadele iyo; ahat bıın çalışsın" cevabını iyo Haeketin öndeleinden D Fuat libeal bi insandı; Avupa kültüüyle biiydi Bi Küt milbüyümüş liyetçisiydi Yusuf Ziya da öyleydi Said bütün nlaı çok iyi biliyodu Saidin dışında haeke~ın öndelei olan biçok insanın Islaniyetle ilgisi yoktu Said nlala haeket ediyodu Bundan da anlaşılıyo ki Said Haeketi bi Küt halk haeketidi Anc Said kendisi Küt halkının ulusal mücadelesini iken kendi İslam düşüncesini de him kılm istiyodu Ayıca Said Osmanlının Emenilee kaşı uyguladığı baskı soykıımiaa tepki göstemişti Emenilei a Med~a: Said biey ola kendisine göe youmladığı Islamın h hukuk anlayışından yola çıka böyle bi haekete giişmiş olabili Anc bildiğiniz gibi haeketi ögütleyen bi Azadi ögütü va Bu anlamdtı bi bütün ola haekete engini en kateini şekillendien temel olgu neydi sizce? Dinsellik mi koumasına almıştı Mustafa Kemal din kissi altında toplantıla yapıyo dat ediyo Said ise edsaidi ulusallık mı? dediyo Mustafa Kemalin kuduğu devlet dine dayalı da olsaydı Said Fıat: Sizin söyledikleiniz ile benim söyledikleim bibiine muhalif onunla bütünleşemezdi Çünkü o Kütlein ulusal hlai için mücadele şeyle değildi Elbetteki Said onun haeketi bi bütün ola Küt iyodu halkının ulusal mücadelesini mişti Med~a: Sa{din aylanma Yani Said fiziki ola muvaff Said-i Küdi (Nusi) ile de öncesinde olsaydı -ki manevi ola muvaff olmektup/aştığını yazıyo çeşitli kaymuştu- bi Küdistan devleti kunla Anc Kudinin tavı koactı Anc belki de bi Kütnusunda flı göüşle ilei süülüyo İslam devleti oludu Fat konuda Sizin konuda özel bi bilginiz va kesin bi kanaate vam doğu değil çeşitli Bence Saidi manevi entellektüel anlamda etkileyen ftö din ftöüdü Anc Said Haeketi ulusal bi haeketti Küt halk haeketidi Said Haeketini sadece dini bi haeket ola değelendimek çok yanlıştı Saidin özel katibi - hegün ona bildiisini yazan dağıtan kişi Fehmi Bilaldi Fehmi Bilal yapı ola ateist bi insandı Ve he gün içki içiyod~ Bazı insanla çeşitli şi kayetlede lunuyola "im" di- Oysa daha önce öngöülen plan çeçesinde Said sözü edi~!en bin silahlı adamla Diyabı dı kuvtlele bileşeek Bitlis taafına doğu haeket edecek Bitliste hapishanede lunan Mialay Halit Beyi Hacı Musaye Mutkiyi Yusufu kutaactı Bu bin tane silahın Said Haeketine çevilmesi büyük bi sıkıntı yaatı Xomikle Lolanla alevi kesimindeki insanlanlaın da maneviyatını menfi etkile u d Ve inançla mücadeleye başlıyo Yani Said çok münin Muhammedi kişiliğe bağlı olduğu için halkına yapılm istenen zobalığı kal davasıyla bütünleştiiyo s kının hlı Anc daha cevap yazmadan yani mektup olayından beş gün sona Said Haeketi patl di Bütün ulaşımla yaya ola yapılıyodu nedenle bi şehiden diğe bi şehie gitmek bazen 0-5 gün alıyodu Said Haeketi patl diğinde Mustafa Kemal haekete ilişkin bilgi alıken souyo: "Bu haeketin içinde Said-i Kudi de va mı?" Olmadığını öğenince "O zaman hemen onu etkisiz hale getiin" emini iyo Sad-i Kudi hemen gözetim altına alına etkisiz hale getiiliyo Çünkü Said-i Kudinin bi kaizması vadı cemiyetçilik uhu vadı Rus habinde savaşa katılmıştı; askei alanda da büyük bi tecübe sahibiydi Siyasi ola da İttihat Tekinin içinde mücadele mişti Bütün nla öngöüleek Said-i Kudi önceden etkisiz hale getiildi; daha sona da sügün edildi Dolayısıyla Said-i Kudinin; Said Haeketine katılma gibi bi fısatı olmadı Haekete katılmayı eddetti şeklindeki söylentile doğu değildi Tabi haekete de katılmadı Çünkü hemen etkisiz hale getiildi haeket kabiliyeti engellendi Anc daha sona Said-i Kudi bi sileyle diyo ki "keşke o zaman mektu alı almaz hemen haekete katılsaydım zamana bı teeddütüm Azıcık nasaydım vadı; oysa teeddütlee mahal meden katıimam geekiyon;iu" tain sine Saidle bilikte haeket etmesi geeken bazı aşietle; şeyh ağala Saide kaşı tavı alıyola Mesela Muş Bitlis cephesinde haeket için bin tane silahlı adam pogamlanıyo Yani he iki bölgenin şeyh ağalaı böyle bi teminatta lunuyola Tabi iki-üç ay önce hazılıkla yapılmış; süekli diyalog va hekes haeket gününü bekliyo Deken heeket patl iyo; bin tane silahlı adam ise haekete kaşı kullanılıyo g en kişi Said-i Kudinin mektu ihtimamla memnuniyetle oku"yapılması geeken bi duğunu şeydi Ben bikaç gün sona mektun cevabını yazacağım Bunun için ben de hazılıklaımı yapacağım Said efendiye selam saygılaımı söyleyin" dediğini nlediyo kuulan çeşitli demek cemiyetle Küt ulusuna hitabeden yayınla va Değişik şekillede de olsa bi ulusal mücadele va Daha önce Sev Anlaşması Sevden sona Lozan Antlaşması; daha sona 923te Cumhuiyetin kuulması hemen abinde 924 Anayasasının çıkaılması atık anayasayla bilikte Tükiyede hekes Tüktü anlayışı dayatılıyo Tüiyede hekes Tükçe koyani meciyetindedi nuşm kuulan Cumuiyete yasal düzenlemesiyle tamamıyla Kütlei yok sayan Küt ulusal kimliğinin eitilmesini öngöen bi süeç başlıyo Atık noktadan sona Küt halkı haekete geçmek zounda kalmıştı; silinip yok olmam için Said süeci kal etmiyo "Kılık kıyafet devimi" gibi saçmalıkla da Saide tes geliyodu Çünkü Küt halkı müslümandı ulusal bi kıyafeti va Şalva da giyecek camiye namaz kıl maya da gidecek Atık bütün nladan sona Said diyo ki eğe biz cihada başlamazs Allah malışe gününde nun hesabını bizden ~o ac Said dini inancını yani Islami hümanizmini mazlum Küt halafından mı? Saidin oğlu Ali Rıza -yani benim babam- daha önce onunla göüşmüş konuşmuşla Zaten Malazgit Hasanan Sifkan Ezuum Ağı Muş yöeleinde halkı ögütleme soumluluğunu Ali Rıza üstlenmişti Kotkan diye bi köy va Ali Rıza Katkanda biisine mektup iyo Said de Piandadı Tabi Ali Rıza Said adına mektup yazıyo Mektupta "biz cihada baş layacağız" diyo Said-i Kudi o sıa mağaaya inzaya çekilmiş Mektu Fıat: Med~a: Som:adan yapılan tah- üünü olduğunu ileh süen/e vasa da bi eseinde Said Haeketi için " kadeşi kadeşe kı ifatlaın dımtı" şeklinde değelendimele va? Fıat: Bu kesinlikle iftiadı Çünkü bizzat Said-i Kudi bi aa 960da pedeim Ali Rızaya diyo ki: " 950den sona benim adıma yazılan hiçbi ese benim değildi; talebeleim taafından yazılanladı" Ve şunu ekliyo: "Ben Said haeketine katıla o şeefe nail olamadım Anc ben kaleminıle biadeimin hayfını alacağım; Tüklei İslam yoluna getieek hayfını alacağım" Yani Said-i Kudinin yın çesinde subayla vadı; askelikten emekli istihbaattan emekli olanla büokasinin üst kademeleinde yealanla; tüden insanla hep onun yanındaydıla İşte Said-i Kudinin adına yazılanlaın çoğu yın çesinde lunan kişile taafından yazılmıştı İşte yine Küt halkının içindeki ftöle Ve ndan çıkaılması geeken desle vadı En başta şu geekiyo: Fedalık müşteek noktalada bileşmek Gupçuluk mantığını benlik düşüncesini bi kenaa bııp mazlum halkın çıkaını ön planda tutm Yani fedalık fedalık fedalık Bi- lik beabelik temel şattı Bu da fedalık geektiiyo Kütle mutla bilik beabelik içinde olmalıdıla Niçin? Başkalaını ezmek için değil mazlumlaa yapılan baskıyı hetaaf etmek onlaın da özgüce yaşayabilmelei için Atık çağ~a Kütlein yaşadığı damı dünyanın hıç bi taafında gömek mümkün değildi İnsanla namusundan malından ticaetinden yaşamından ibadetinden hiçbi şeyinden emin değil Ben insanım onu sahibiyim diyen kişilei kastediyoum Ama insanlık onuundan uztaşmış olanlaın hiçbi poblemi yok Bu düzenden gayet memnundula Onun için diyouz; beabe olalalım Kadeşlik için zulmü eddetmek için beabe olalım Zulmetmek için değil başkasının hukukuna tecavuz etmek için değil Saidin de mübugünkü ydu meşebi cadelemizin de meşebi du Med~a: Yani siz başaısızlığın temel nedenini Küt ulusal biliğinin çözülmesine _mi bağlıyosunuz? Fıat: Tabi tabi O dönemdeki kimi şeyh ağalaın paa mevki mukabilinde devletin yanında ye almalaı Tabi daha sona onla da sügün edildile Bunla işte biz kada devlete yadımcı olduk savaştık; mükafatımız mu olactı diyola Mustafa Kemal onlala göüşme geeği bile duymuyo Kendi halkına faydası olmayan insanlaın bana ne faydası olu diyo Med~a: 925 Başkaldıısını sizin deyiminiz/e manen başaılı says da haeketin fiziki ola yenilgi ile sohaeket sıasında Said tanuçlandığını biliyouz Konuya vıf afından şeyh ağa paşalaa ya olduğunuzu göeek som istiyouz Sizce haeketin yenilgi ile so- pılan çağnlaa kaşılık hekes Mustafa Kemalin onlaa göndediği vaad telg- _ nuçlanmasının nedenlei ne/edi? Bundan gün için çıkaılması geeken aflaını çıkaıyodu Çok kötü bi duumdu Mesela Emine Peixane temel sonuç temel des nedi? Cemlle Çeto; onla da daha önce hafıat: Haeket vitsiz patl eketle ittif içindeydile Anc soniyo Daha önce planlanan duumun adan döndüle Cemile Çeto kendisine göndeilen ulağa şöyle diyo:

5 5-30 Nisan taafmda gömek mümkün değildi Insanla namusundan malmdan ticaetinden yaşammdan ibadetinden hiçbi şeyinc/en emin deği/ Ben insamm onu sahibiyim eliyen kişilei kastediyoum Ama insanilk onuundan uzlaşmiş olanlam hiçbi poblemi yok Bu düzenden gayet memnundula Onun ifin diyouz; beabe o/alalim Kadeşlik için zulmü eddetmek için beabe olalim -zulmetmek için değil başkasmm hukukuna tecavuz etmek için değil Saidin de meşebi ydu Bugünkü mücadelemizin de meşebi du Said tilyonluk setini; malını mülkünü canını halkın ulusal davası uğuna di Ve öz oğlu duumda yaşıyo Biz mutla geçmişteki değeieimize sahip çık malıyız Vasa şehitleimizin ailelei ile ilgilinmeliyiz İşte Saidin 70 yaşındi oğlu kıt kanaat yaşıyo; Saidin bi kaış mülkü ona intikal etmemişti Med~a: Ailenin gün yaşayan bieylei aasındi ilişkile nasıl? Mesela sık göüşüyo musunuz? Fıat: İlişkile iyi sayılı Bazı insanlaımız; atık youlmuşuz Said haekete başlam üzee Halit beyin kız kadeşi yani Saidin hanımı ona "Ey efendi sen bizi bııp neeye gidiyosun? Çoluk çocuğunu bı ıyosun; kızlaın gelinlik çağında; hepimizi sahipsiz bııp neeye gidiyosun" dediğinde Said ona şu cevabı iyo: "Ben elimdeki asayla yalnız başıma da kalsam davadan vazgeçmeyeceğim Yaın kı yamet gününde benden hesap soulduğunda; senin halkın ölüyodu eziliyodu dili kültüü -hukuku dini elinden alndı Ey Said! Senin de hümetin vadı paan vadı şahsiyetin vadı; halk için ne yaptın? diye soulusa ben de cevapsız kalısam zebanile saığımı boynuma ta mahşe gününde çektiğinde siz beiim hesabıını emezsiniz Anc ben kendi hesabıını ebiliim O halde benim yoldan gei dönmem mümkün değildi" evinden çıken a s Bundan günkü duumda şu sonuç çıkıyo ki; geçmişimizden des çıkaamamışız Ayni Cemile Çeto Med~a: Kuşunlama ne zaman idam ediliyo Çok tajikti; idam edioldu? liken bi de vasiyeti va Bit de şu tekelemeyi kendisine uygun luyo: - Fıat: 972 yılında Buna benze "Cemile Çeto ji kee keto" Yani bi süü sıkıntı yaşadım Bugün dahi ben yutdışına çıkamıyoum Çünkü pacemile Çeto eşekten düştü Bi de son sapot ilmiyo Başvuu yaptığım isteğini dileğini söyleken diyoki; zaman hemen gözaltına alımyoum ya "Benim kaım gitsin-iyi bikütle evlensin; belki iyi bi züiyet meydana da tutuklanıyoum Bilinmeyen kişile geli Kaım gitsin namuslu bi in- defalaca beni alıp götümüşle iş sandan döl alsın" idam sehpasına gi- kence etmişle ölümle tehdit etmişle deken nlaı süylüyo İşte bütün Gece kafama tabaneayı dayayıp götümüşle sabaha kada işkence etnla da gösteiyo ki biz yeteince mişle bana Sabah tutansız bı taihimizden des almamışız Kütle _ ılmışım Kimdi kimledi beni aasında ulusal bilinç ulusal benlik götüenle? Niçin beni götüdüle? Hiçyeteince gelişmemiş Bugün Kübi sebep bi tutan yok Bugüne distanda 70 bin tane koucu va; insanla neyin peşindedile? Anc kada Saidden intikal eden bi mülkiyetimiz de yoktu Devlet taben şuna inanıyoum; Said döafından hepsi müsadee edilmişti neminde de öncesinde sonasında da ulusal hlaını elde etmek uğuna Med~a: Peki konuda bi giküt halkı büyük bedelle ödemişti işiminiz oldu mu? Bu ağı bedeliein mahsülü mutla bi gün toplanaca!ctı Kütle dünya halkfıat: Bitım talepleimiz ollaı aasında kendi yeini alactı muştu Anc en uf bi adım atı lamamıştı Bizim aileden milletkili Med~a: Saidin ailesi ololanla da oldu; hatta ban da oldu mtan kaynlanan ne tü baskılala Ama hiç bi şey yapamadıla kaşılaştınız; aileye mensup olsaidin kimliğinden sözettiğimiz zaman manız sosyal siyasal ekonomik iliş bütün kapıla yüzüoüze kapanıyo ki/einizde ne gibi bi ol oynadı? Tabi benim şahsen düzen efıat: 950lee kada Said jimle hiçbi zııman en uf bi bağım _ailesi bi baskı cendeesi içindeydi; ya diyaloğum olmamıştı Anc sügündeydi Said ailesinden bidevlet taafından hep ezilmişim isine selam mek bile suçtutek baskı gömüşüm patili dönemde memleketinden kopmuştu Hiçbi mülkiyeti olmayan bi Bizim aileden bazı fetlein siyaset aile idi946dan sona Tükiyede yealanında ejimle ilişkisi olmuşsa da niden yapılanma diye bi şey başladı hep bi düzeyde tutulmuşladı Bugün Çok patili sisteme geçildi Mendees Saidin hala hayatta olan bi oğlu bi konsensüs sağlam için Küva; hukuki vaisidi: Ahmet Kül- sıkıntı Med~a: Ne gibi? d distanda önde gelen aileleden bikaç kişiyi milletkili yaptı Bizim aileden Melik Fıı milletkili yaptıla Kamuan İnanın babası Selahattin İnanı milletkili yaptıla Sımko ailesinden Halit Sınki milletkili oldu vs Şu an isimlei lıma gelmeyen bi süü kişiyi milletkili yaptıla Yani amaç şeklen de olsa bi konsensüs sağ lamtı Anc Saidin ailesi hep da bi alana alındı devletin göze tininden uz kalınmadı O nedenle devletle tam ola bütünleşmelei mümkün değildi Ben yaşamımda ejimin bi süü sıkıntılaını yaşamışım Kaneleim elimden alındı ticai faaliyetleim duduuldu pasapotum alındı bi daha gei ilmedi 5 defa zindana atılıp çıkmışım ölümle tehdit edilmişim kuşunlanmışım Bütün nla Said ailesininin bi fedi olmamdan kaynlanmıştı hep u "Ben Cemile Çetoyum Bu da Mustafa Kemalin telgafıdı Benimle kadeşlik ilan etmişti; onunla kan kadeşi olmuşuz bana ;kendi bölgemin yönetihinden soumlu olacağım şek linde taahütte lunmuş Ve anın kayıtsız şatsız yöneticisiyim Hiç kimse bana kaışamaz İşte Mustafa Kemal İsmet İnönünün telgaflaı Söyledikleiniz safsatadan ibaetti Gidin bi daha benimle kaşılaşmayınız" Cemile Çetonun tutumundan sona Emine Peixanenin de maneviyatı kıılıyo Oysa Cemile Çeto Emine Peixane Mala Tey o bi aşiet daha vadı nlaın tümü Raman Hkai Mutkideki güçlele bileşeek alaı alacladı Anc nla Saidin kaşı safına geçtile 70 yıl çekiyouz bi şey yapamıyouz hiç olmasa içimizden dua edelim diyola Bazılaımız da diyo ki; halkımızın yaşadığı bütün sıkıntı sounla bizim de sıkıntımız sounumuz olmalı ki ben böyle diyoum dı meyiz Ama olsa olsa Saidin vaislei teka o dönemi o dönemin kahamanlaının yeniden yagılanmasını isteyebilile Mustafa Kemali Cumhuiyeti Saidi teka yagılasınla Ama ensel hukuk çeçesinde yagı yapılsın; faşist ıkçı bi hukukla değil Said neyi savunmuş? He insanın özgüce kendisini ifade etmesini düşünce inanç hüiyetini savunmuş Bugün Reisicumhu Demiel ikiyüzlüce çıkıp diyo ki "Hekes başı göğe değecek kada hü olmalıdı" Böyle yalanı doğ uyu kaıştınp konuşuyola Ki ben inanıyoum Said mücadele adaşlaı ile Inönü Mustafa Kemal gün ensel hukuk nomlaı çe~ çesinde yagılanılasa onla idama mahkum olula; Said adaşlaı ödüllendiilip heaat ettiilile T~bi Saidin bazı emanetlei vadı devletin hazinesinde _ Biz nlaı isteyeceğiz~ g tülü düzeyli 75 yaşında olmasına ağmen köyde çalışa tıpan sallaya yaşamını idame ettimektedi o A tık çağda Kütlein yaşadiği dami dünyamn hiçbi Said nu 63 yaşındayken yabiçok insan 60 yaşına geldiğinde atık dünyayla ilişkisini kesiyo Ama o yaştan sona yeni bi yaşam için canı pahasına mücadeleye koyuldu pıyo İşte ben onun bi taunu ola ona Fıat: Gözlüğü va tesbihi va kalemi bi mikta paası va Bugüne kada hiçbi şey yapamadık Med~a: edilmediği Bunlaın imha edilip konusunda bi bilginiz va mı? Fıat: Tabi eğe devletse kanunla vasa hazineye teslim edilmiş hazinede muhafaza edilmiş olması geekiyo Biz nlaı vıf ola talep etmeyi düşünüyouz Paası vasa vaisieine ilmeli; kalemi gözlüğü tesbihini ise vıf ola biz himaye edebiliiz Med~a: Efendim çok teşekkü ediyouz Bu söyleşi kapsamında sizin eklemek isetediğiniz tamamlam istediğiniz bi şey va mı? Fıat: Ben şunu söyleyebiliim: Günümüzde Küt halkına yapılan Küdistanda yapılan mezalim ayyuka çık mıştı Ben özellikle Küt halkı için mücadele en kesimlee sestennek istiyoum Çünkü benim için önemli olan onladı Gelin bilik içinde mücadele in özi içinde olun Kendi mazlum halkımızın hlı mücadelesini dünyaya tanıtm için nu yapın halkın özgülüğü için nu yapın Bi insana pislik yediildiğine dai bi söylenti de çıksa çok çok ayıp bi şeydi Oysa ndan daha betei yaküt böyle olmalıd pılıyo Ailele paampaça olmuş Küt halkının da diğe ulpsla gibi Kimse bilmiyo kadeşi nededi bendi hlaına sahip olması için he- - bası nededi Kimisi dağda geilla olapimiz canı gönülden çalışmalıyız savaşıyo kimisi zindanda kimisi Çünkü h aynı zamanda allahın de mezadadı Atık yete halkın da diği bi htı İnsanla ta- çektiği nca acıla Bu faşist ejimden afından ya da devletle güçlüle tutulm için nomal bi duuma döafından gasp edilmemeli Eğe bi nebilmek için mutla mutla biyede böyle bi gasp sözkonusu ise lik olm şattı Ölmemek için kamüslümanım diyen insanım diyen hedeşliğin tesisi için insan gibi yaşam kesin na kaşı çıkması geekiyo için yapılmalıdı Benim söyleyecekleitı nladı Özellikle Med~a: Geçtiğimiz yıl Said-i Küdlnin itibaının iade edilmesi ge- günkü otam hiç iyi değildi Önümüzdeki 2-3 ayda faili meçhul ektiği yönünde bi tatışma baş cinayetiein daha çok atacağı en/atılmıştı Sizin mehum dedeniz için dişesini taşıyoum işaetle de vadı böyle bi talebiniz olac mı? Daha Bi yandan sunni-alevi kışkıtması yadoğusu "iade-i itiba" meselesine pılıyo Sağa-sola bombala atılıyo nasıl bıyosunuz? Biz badielei aşm için mutla Fıat: Vıfta _ dile ge- bilik olmalıyız Benim ben güçlüyüm tiildi Ben Said itibaiıdı di- o halde hlıyım düşüncesinden vazyoum Kimse Saide iade-i itiba geçmeliyiz Tabi nla benim teemez Böyle bi şeyi de talep et- mennileimdi O layık olmalıyım Bu davaya inanan he

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

kendilerine ateş açılması üzerine meydana geldiği belirtildi.

kendilerine ateş açılması üzerine meydana geldiği belirtildi. 9 E Kürt sosyalist, devrimci ve ytseverlerine teslimiyet ve onuuzluğu dayatan, eleneksel inkar ve imha politikalarından vazeçmeyen TC'nin bizzat kendisi, Binöl olayının esas sumlusu değil mi? Ölen askerler

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Genç Birikim den... Bizleri tekrar kavuşturan Allah a (c.c.) hamdolsun. Aradan bir ay geçti. Ama aradan geçen bir ay içerisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Müslümanlar açısından kan, gözyaşı ve zulümden

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

MAKALELER ANAYASA VE ATATÜRKÇÜLÜK Prof. Dr. Hasan T. FENDOĞLU * 1982 Anayasasının Başlangıcı nda olduğu gibi 2, 24 ve 174. maddelerinde de Atatürkçülük bir Anayasal norm olarak kabul edilmiştir. Atatürkçülük

Detaylı

Emperyalistlere. Karșı Kalkan Olalım

Emperyalistlere. Karșı Kalkan Olalım Tekirdağ Cezaevinde İşkence 2. Sayfa emek ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 6 75 Krþ 7 Aralýk 2010 emekozgurluk09@gmail.com Emperyalistlere Emperyalizm için Değil Em per ya list

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi bu dünyada ilk kez bir modernleşme projesini, değişim projesini, yenilenme projesini orta çağın kültüründen, orta çağın değerler sisteminden, orta çağın hukukundan, orta çağın ekonomisinden,

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

www.arsivakurd.org OCALAN YAKASI Bir Cinayetin Anatomisi

www.arsivakurd.org OCALAN YAKASI Bir Cinayetin Anatomisi Siyasi Fikir Dergisi Sayı : 4 Mar.Nis.May 1999 3.500.000-TL. OCALAN YAKASI Ahmet Zeki Okçuoğlu Mehmet Erbaş Kendal Nezan Daniella Mitterand Matthew Hand Michael Howard Josef Joffe Osman Aydın AI-Majalla

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 KASIM 2014. Fransa Tartışıyor

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 KASIM 2014. Fransa Tartışıyor Avrupa Gündemi... Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 Fransa Tartışıyor Aile' Nedir, Kimlerden Oluşur Manif Pour Tous (Herkes için Protesto) hareketi,

Detaylı