Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar."

Transkript

1 ÇAYYOLUHABER OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. Çayyolu Üstünde Oynanan Çirkin Oyun Ümitköy, Konutkent gibi birçok yerleşim yerini kapsayan Çayyolu bölgesinin girişinde yolcu indirme-bindirme yasağı getirildi. Çayyolu Güvende mi? Jandarma, Ankara da belediye sınırları içerisinde bulunan Çayyolu nu 1 Ağustos 2009 itibarıyla polise devretti.

2 Editörden ÇAYYOLU HABER YIL: 1 SAYI: 1 OCAK 2010 YAYINCI ÇAYYOLU HABER GAZETES SAH B O UZHAN KORKUT ÇET N SORUMLU YAZI LER MÜDÜRÜ NECM GÜVEN GÜNGÖR YAYIN KURULU O UZHAN KORKUT ÇET N NECM GÜVEN GÜNGÖR GÜNER ÇET N KAAN CANATAK ESRA G. HELVACI PEL N AKSOY KAAN Y T D ZG -GRAF K-TASARIM ÇAYYOLU HABER BASKI - C LT ÖZGÜN MATBAACILIK SAN. T C. A.. ANKARA YAYIN MERKEZ ENGÜRÜ S TES KI LALI SOKAK NO: 80 ÇAYYOLU ANKARA TELEFON (0312) ELEKTRON K POSTA AYLIK, YEREL, SÜREL YAYIN ISSN Merhaba K y lardan içe do ru bir yola ç kt k Nefesimizi tuttuk, var oluyoruz! Çayyolu Haber semtin içine at lm bir çapa olacak, içe tutunaca z Çayyolu nun sesi, gözü, kula olarak her gün daha da büyüyerek siz de erli okurlar m za do ru haberleri vermeyi ilke edinerek yola ç kt k. Çayyolu Haber olarak, sosyal sorumluluk bilincini kurum kültürümüzün bir parças olarak kabulleniyoruz. Çal malar m z planlarken, topluma ve gelece e yarar sa lamak, de er katmak temel hede miz oluyor. yi yönetilen ve süreklilik arz eden bir çal man n hem topluma hem de kuruma büyük katk lar olaca dü ünüyoruz. Bu inançlar do rultusunda Çayyolu Haber, Çayyolu, Ümitköy, Ya amkent, Türkkonut bölgelerinin sesi olurken, sosyal sorumluluklar m z da unutmayaca z. Bu ilk say m z haz rlarken en çok zorland m z konu Türkiye de oldu u gibi çok çabuk de i en gündem oldu.türkiye deki gündemi k skand r rcas na neredeyse her gün yeni bir olay, yeni bir haberle kar la t k. Haber masas toplant m zda ilk önceli i verece imiz haberleri seçerken hiç bu kadar zorland m z hat rlam yorum. Haber ak m zdan sorumlu Kaan karde imin neredeyse 3 5 günde bir Çayyolu gündemini temelden de i tiren yeni haberleri bizleri man et haberi seçerken çok zorlad. Meydan muhaberesi bizim için en öncelikli konu oldu. Haber toplant lar m zda pek fazla görü bildirmeyen Korkut Bey bile neredeyse Meydan haberi üzerinde titizlikle durdu. Sonuç meydan muharebesini Meydan kazand. Bu say m zda Çayyolu için en acil konular ele al rken haber s ralamas nda ikinci önceli imiz, ehirleraras otobüslere uygulanan Eski ehir yolunda indirme bindirme yasa oldu. Titiz bir çal maya imza atan muhabir arkada lar m z inan lmaz iddialara ula t lar. Tabi bunlar n hepsi iddia. Karar sizin ister inan rs n z, ister güler geçersiniz. Çayyolun da güvende miyiz? Haberini yapan Korkut Bey, yapt bu ara t rma ile herhalde bas n ödülüne lay k görülür. ehir efsanelerinin dola t Çayyolu nda bilimsel verilerle ve resmi rakamlarla habercilik yapmaya gösterdi i bu özen takdire ayand r san r m. Çayyolu Pazar haberini yapan erife Han m ise bizim taze muhabirlerimizden. Ricam z k rmad ufak çapl bir ara t rma ile ortaya güzel bir haber ç kard. Gezelim, görelim kö esinde Güner han m Çayyolu nun k sa bir tarihçesini sundu. Tabi di er haberler de dolu dolu oldular. Sonuç olarak; Ne devasa bir iddiam z var, ne de bir bo lu u doldurmak arzusunday z. Ara t r yor, do rulara ula maya çal p, payla mak istiyoruz sadece. Fikirler öyle ki, ölü güvercinler gibi yere dü üyorlar. Gazete ç kard n iddia edenler gazetenin içini bo alt yorlar gitgide. K y lara de il içe, içlere do ru bir yolculu a ç kal m istiyoruz. Gazetemizin bu ilk say s nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. N. Güven GÜNGÖR

3 GÜNCEL MAN ET Çayyolu Meydan Muharebesi Karar: Yenimahalle ilçesi Bat kent ve Ümitköy mahallelerinde adan n do usunda kalan 10 bin m 2 lik ye il alan ve adada bulunan 9835 m 2 lik ye il alan n 10 y l süre ile e lence ve lunapark alan olarak kiraya verilmesine ili kin ba kanl k yaz s oy çoklu uyla kabul edilmi tir. Ankara Büyük ehir Belediye Meclisi çok tart lacak bir karara imza att. Yenimahalle Belediyesi nin aylar önce meydan yap laca n duyurdu u Çayyolu ndaki alan n CHP ve MHP nin muhalefetine kar n lunapark yeri olarak kullan lmas na karar verildi. Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar n aylar önce duyurdu u Çayyolu Meydan için belirlenen alan n, lunapark ve e lence etkinlikleri için kiralanmas na ili kin karar, CHP li ve MHP li üyelerin muhalefetine kar n oy çoklu uyla geçti. Kararda ayr ca, Bat kent teki 10 bin metrekarelik ye il alan n da lunapark i letmeleri için ihaleye ç kmas yer ald. Pe ke iddias Karara en sert tepki, Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar dan geldi. Gökçek in bu kararla Çayyolu halk n cezaland rd n söyleyen Ya ar, Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine pe ke çekmek istiyorlar dedi. Çayyolu Meydan n n da bulundu u baz konularda Gökçek ten randevu istedi ini belirten ancak bir türlü randevuyu alamad n ifade eden Ya ar unlar söyledi: lgili önerge Çayyolu ve Bat kent te ye il alan olarak b rak lan ve u ana kadar da ilçe belediyesine devri yap lmas gerekirken bugüne kadar Büyük ehir Belediyesi nin devretmedi i bir alan. Bildi iniz gibi 30 bin metrekare a a s ilçe belediyelerine, yukar s Büyük ehir Belediyesi ne aittir. Emir vaki bir ekilde günlük ba kanl k yaz s ile ne yapmak istedikleri belli olmadan önümüze getiriyorlar. Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine ayn ekilde biraz evvel onaylanan önerge gibi buray pe ke çekmek istiyorlar. 2 / OCAK 2010

4 GÜNCEL MAN ET MHP den çarp c iddia Meclis te tart malar sürerken söz alarak konu ma yapmak isteyen MHP li Meclis Üyesi Mehmet Y ld z a, Ölmez in söz vermemesi, k sa süreli gerginli e yol açt. Y ld z söz almakta srarc olunca Ölmez geri ad m atarak söz verdi. Y ld z kürsüden yapt konu mada çarp c bir iddia ortaya att : Ali hsan Bey in insanlara nasihat çeker gibi konu maya hakk yok. Gençlik Park ndaki lunapark kim alacak bakmak laz m. Çayyolu ndaki meydan yerini de biz destekliyoruz ve bu lunapark olay na kar y z. Orada Gençlik Park ndaki lunapark da i leten lhan Gerim in de yer bakt söyleniyor. Bakal m duyumumuz do ru ç kacak m? hale süresi doldu Gündem maddeleri aras nda yer alan, Gençlik Park alan ndaki lunapark n 10 y l süreyle i letilmesinin ihale edilmesi konusu görü üldü. Konuya ili kin söz alan CHP Meclis Grup Ba kanvekili Ya ar Çatak, Gençlik Park nda lunapark d ndaki bütün i letmelerin bo alt ld n, lunapark n da ihale süresinin doldu unu an msatt. Çatak, konuya ili kin ihale ko ullar n içeren artnamenin haz rlan p Belediye Meclisine sunulmas n n uygun olaca n ifade etti. Ancak CHP li Ya ar Çatak n önerisi, oy çoklu uyla reddedildi. Çayyolu nu cezaland r yor Ben burayla ilgili üç ayd r çal yorum. Buras yasalara göre bizim. Büyük ehir Belediyesi bugüne kadar görevini yapmad için imdi orada tasarruf yapmak istiyor. Yani Çayyolu halk cezaland r lacak. Buras tiyatronun, caminin, i merkezinin bulundu u meydan için en uygun yer. Bunun d nda Çayyolu nda meydan yap labilecek bir alan yok. Vicdan olan hiç kimsenin burada meydan d nda bir ey yapamayaca bir alan. Büyük ehir Belediye Ba kan m zla seçim sonras 1.5 saat görü tüm. Ba kana Yenimahalle ile ilgili hay rl ne yapacaksan senin önünü açar m, engel olmam. Ne senin yetkine dokunurum ne de seni kendi yetkime dokundururum demi tim. Ankara ya ihanet Gelin bütün belediye ba kanlar ile ayda bir sefer toplant yap n. Beraber kararlar alal m. Demokrasiye inan n. Ba ka dü ünceden insanlar n da özgür irade ile kazand seçimlere sayg gösterin. Bugün Ankara n n yüzde 50 lik k sm muhalefetçe yönetiliyor. Onlar yok sayarsan z Ankara halk na ihanet edersiniz. Ben her zaman kolektif çal maya özen gösterdim. Her türlü dü ünceye kucak açt m. Ama halka yapaca m hizmetler engellenmeye çal l rsa, her mercide hakk m kullanaca m. Bu bir gasp olay d r, hukuksuz bir olayd r. Çayyolu nun cezaland r lmas na katiyen müsaade etmeyece im. Ba kanla görü mek için vekil torpili Tart ma yaratacak karar n al nd toplant y Büyük ehir Belediye Ba kan Melih Gökçek in yoklu unda yöneten Meclis Ba kanvekili Ali hsan Ölmez, Pe ke kelimesi uzla man n dibine dinamit koymakt r dedi. Ölmez sözlerini öyle sürdürdü: Uzla ma demokrasinin gere idir falan lan, bunlar lafta, önce insanl m z n gere idir. Hizmet göreceli kavramd r. Benim önceli im senin önceli in olmayabilir ya da tam tersi. Yarg yolu aç k. Birbibirimize sayg göstermek zorunday z. Melih Bey le sizi bir araya getirmeye çal r m ama pe ke cümlenizi geri al n. Tart malar n ard ndan karar n oy çoklu uyla Meclis ten geçmesine tepki gösteren Ba kan Fethi Ya ar salonu terk ederek u aç klamalarda bulundu; Melih Gökçek ten iki belediyeyi de ilgilendiren konularda konu mak için 10 gündür randevu istiyorum, ama alam yorum. Geçen ayki görü melerde Yenimahalle Susuz bölgesinde de yap lan çal malara ili kin Yenimahalle Belediyesi ni by-pass ederek kentsel dönü üm projeleri kurdu. Belediye ba kanlar aras ndaki kavgalar n bedelini halk ödüyor. Halka zarar verecek eylem içerisinde benim bulunmam mümkün de il. Yenimahalle halk na yapaca m z hay rl i in kar s nda kim olursa olsun onun kar s nday m. Yasal hakk m z kullanaca z. O alana öyle bir lunapark yaparsa bu Çayyolu halk na yapaca en büyük kötülük olur. Orada insanlar n rahatça gezebilece i bir meydana ihtiyac var. OCAK 2010 / 3

5 GÜNCEL MAN ET Buradaki nüfusun ço u ya l bizim lunaparka ihtiyac m z yok, demokrasi meydan na ihtiyac m z var. Bu lunapark buraya yap lamaz, gerekirse gece gündüz nöbet tutar z yine yapt rmay z. dedi. Referandum tekli Çayyolu na kent meydan yerine lunapark karar na her kesimden tepki geldi. Büyük ehir Belediyesi MHP li Meclis Üyesi Mehmet Y ld z, Bahçeli de oldu u gibi burada da referandum yap ls n dedi. te kabul edilen o karar Tart ma yaratan ve MHP li ve CHP li 36 üyenin ret oyuna kar l k AKP li 40 üyenin oyuyla kabul edilen karar öyle: Yenimahalle ilçesi Bat kent ve Ümitköy mahallelerinde adan n do usunda kalan 10 bin m 2 lik ye il alan ve adada bulunan 9835 m 2 lik ye il alan n 10 y l süre ile e lence ve lunapark alan olarak kiraya verilmesine ili kin ba kanl k yaz s oy çoklu uyla kabul edildi. Gökçek ten lunapark aç klamas Büyük ehir Belediye Ba kan Melih Gökçek, Büyük ehir Belediyesi Meclisi nin son toplant s nda, Çayyolu na lunapark ve e lence alan olu turulmas na ili kin al nan karar üzerine Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar n yapt aç klamalar de erlendirdi. Fethi Ya ar n, Oraya kent meydan yap lmas na dair ifadesini ele tiren Ba kan Gökçek, Baz lar belediye ba kan olmu lar ama hala kanunlar ö renememi ler dedi. Büyük ehir Belediye Kanunu na göre meydan yapma yetkisinin Büyük ehir Belediyesi nde oldu unu kaydeden Ba kan Gökçek, unlar söyledi: Baz lar belediye ba kan olmu lar ama hala kanunlar ö renememi ler. Ben buraya meydan yapaca m diyor. Meydan yapma yetkisi Büyük ehir Belediye Kanunu na göre, kime ait? Büyük ehir Belediyesi ne. O halde bu arkada m z kanunu bilmiyor, ö renecek. Yeni belediye ba kan oldu u için bunlar ö renecek. Ba kan Gökçek, Yenimahalle Belediyesi nin alanda herhangi bir uygulama yapmas durumunda ise derhal müdahale edilece ini ve yasal yollara ba vuracaklar n kaydetti. MHP li Y ld z, Çayyolu nda ihtiyac n meydan oldu u aç kt r. Büyük ehir Belediyesi ne tekli m 7. Cadde de oldu u gibi Çayyolu nda da bir referandum yapmas d r dedi. Mecliste oylama s ras nda, özellikle Büyük ehir Belediye Meclisi ne Yenimahalle Belediye Meclisi nden giden AKP li meclis üyelerinin tavr na anlam veremedi ini söyleyen Y ld z sözlerini öyle sürdürdü: Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar, 4 ay önce Çayyolu Meydan Projesi yle ilgili olarak CHP, AKP ve MHP li Meclis Üyelerini bilgilendirmi ti. O dönem bu karara kimse kar ç kmam t. Ortada bir görü birli i vard. Alt n çizmek istiyorum, AKP li hiçbir meclis üyesi, Oraya meydan yap lmamal dememi ti. O üyeler aras nda Büyük ehir Belediye Meclisi ne giden ve meydan karar n desteklemeyen 3 tane üye de bulunuyor. Bunu anlamak mümkün de il. Bir taraftan Ulus meydan n binbir zorlukla açmaya çal yorsun, di er taraftan ihtiyaç olan meydan yerine lunapark yapaca m diyorsun. Çayyolu Meydan Projesi 20 gün boyunca bir i merkezinde halk n takdirine sunuldu. imdi Büyük ehir Belediyesi yönetimine bir teklifte bulunuyorum. Bahçelievler in tra e kapat l p kapat lmamas yla ilgili yap lan referandumun bir benzerini Çayyolu halk na yapal m. B rakal m karar vatanda versin. dedi. 82 metrekareye lunapark! Büyük ehir Belediyesi Meclisi nde al nan lunapark karar n n yanl yer için al nd, Meclis te lunapark için al nan karar n meydan yap laca duyurulan yere de il yolun di er taraf ndaki yüksek gerilim hatt n oldu u bölge için al nd n iddia eden MHP mar komisyonu üyesi brahim Uyar, Ortada vahim bir hata var. Meclis te lunapark için al nan karar meydan yap laca duyurulan yere de il yolun di er taraf ndaki yüksek gerilim hatt n kaps yor. Buras da 82 metre karelik bir aland r, kararda geçen ada 1 parsel oray kapsamamaktad r. dedi. Biz demokrasi meydan istiyoruz, onlar lunapark Çayyolu Platformu Ba kan lhan Tezel de, Çayyolu halk n n cezaland r ld n öne sürerek karara tepkili olduklar n söyledi. Karara kar imza kampanyas ba latt klar n anlatan Tezel, Biz Çayyolu halk na Büyük ehir den gelen eziyetlere kar y z. Biz bugün Ba bakandan bile randevu al r z. Ancak, Say n Gökçek ten randevu almak imkans z. Bunun arkas nda art niyet aramamak mümkün de il. Lunapark n yap lamayaca n söylüyorum. Biz demokrasi meydan isterken, kar m za bir lunapark karar ç kart l yor. 4 / OCAK 2010

6 GÜNCEL Çayyolu Üstünde Oynanan Çirkin Tezgah Ba kent Ankara da son bir kaç ayd r Eski ehir Yolu üzerindeki ehirleraras otobüsler için olu turulan indirmebindirme noktas n n kald r lmas tart mas ya an yor. Ankara ya bat daki kentlerle Antalya, Mu la, zmir gibi turizm merkezlerinden ve stanbul dan gelen otobüsler, çevre yolunu kullan p Eski ehir Yolu na giriyor. Ancak bu otobüslere Ümitköy, Konutkent gibi birçok yerle im yerini kapsayan Çayyolu bölgesinin giri inde yolcu indirme-bindirme yasa getirildi. Bu durumda; bölgede oturan vatanda lar otobüsle seyahatlerinde kente dönerken indirmeye izin verilmedi i için ehir merkezindeki Ankara ehirleraras Termi-nali ne (A T ) kadar gidip tekrar 20 kilometre geride kalan evlerine ula mak zorunda kal yor. Ankara dan di er ehirlere yolculuk yapmak isteyen vatanda lar n ise bu yol üzerinden otobüslere binmesine izin verilmiyor. Bu yolcular da A T ye kadar gidip, ehirden ç kmak için ayn yolu tekrar kat etmek zorunda kal yor. Bir anlamda evlerine te et geçen yolda otobüslere inip binemiyorlar. Ula t rma Bakanl engellemedik diyor Bu yasak konusunda suçlanan Ankara Büyük ehir Belediyesi yetkilileri; konunun kendileriyle de il Ula t rma Bakanl yla ilgili oldu unu ileri sürdü. Bakanl k ise mevzuat gere i konunun muhatab n n belediye oldu unu ifade etti. Kendilerine ula t m z Bakanl a ba l Kara Ula t rmas Genel Müdürlü ü yetkilileri, Eski ehir Yolu nun belediye s n rlar içinde oldu unu ve indirmebindirme yerlerine belediyenin karar verebilece ini belirtti. Yetkililer, terminal açmak için yetki belgelerinin kendilerinden al nd n n do ru oldu unu, ancak öncelikle belediyeden ruhsat al nmas art bulundu unu vurgulad. Muhabirimize bilgi veren yetkililer, belediyeden ruhsat alan ve terminal artlar na uyan herkese yetki belgesi verebileceklerini dile getirdi. A T kalk yor, 2 yeni terminal yolda OCAK 2010 / 5

7 GÜNCEL Görü tü ümüz belediye yetkilileri, ehir d ndan gelen vatanda n indi i A T den gidece i semte kadar servis bulamamas sorununun ise otobüs rmalar n n kararlar çerçevesinde olu tu unu söyledi. Yetkililer, Otobüs rmalar n n daha önce neredeyse her soka a giden servisleri vard. Ancak maliyetleri art nca kendi aralar nda anla arak bundan vazgeçtiler dedi. Yetkililer, bölgedeki vatanda lar n servis talebine ili kin olarak ise A T nin metroya yak nl ndan bahsederek, vatanda n ula m n n çok güç olmad n ileri sürdü. Ancak metro belli bir saate kadar ihtiyaca cevap verirken, A T ye hiç de yak n olmayan Çayyolu semtine otobüsle toplu ta ma metrodan çok daha erken, saat te sona eriyor. Belediye yetkilileri, u an A T Ankara nüfusuna yetiyor olsa da önümüzdeki y llarda kente iki yeni terminal daha yapmay planlad klar n ; bunlar n do u ve bat aks nda in a edilece ini belirtti. Buna göre iki terminal Mamak ve Eski ehir Yolu nun ilerisindeki çevre yolu yak n nda yap lacak. Söylenti ile olu turulan kârl yat r m Çok yak n bir geçmi te Ankara Büyük ehir Belediyesi ve TOK nin uygulamaya koydu u Ball kuyumcu mevkiindeki toplu konut projesinde görev alan üst düzey bir yetkili ; Bu evlerden sat n alacak ki ilerin, çok yak nda yeni garaja kom u olacaklar bilgisini verdi. Ad n n aç klanmas n istemeyen ayn yetkili, Yap lacak garajla birlikte arsa ve konut yatlar n n h zla yükselece ini ve bu projeden konut alm olanlar n karl bir konuma geçeceklerini belirtti. Ayn yetkili Baz ki ilerin toplu al mlar için ba vuru yapt klar n ifade etti. Çayyolu tezgâha kurban ediliyor Ald m z bilgiler do rultu-sunda gazetemiz konuyu ara -t rmaya ba lad ve ara t rmalar m z sonucu a rt c 6 / OCAK 2010

8 GÜNCEL iddialara ula t k. Konu, mini terminalin alt ndan geçti i söylenen ne do algaz hatt, ne de Mesa Koru Sitesi nde oturan bir vatanda m z n ikâyeti idi. lk iddiaya göre ehirleraras otobüslerin buralarda yolcu indirme-bindirme yasa n n nedeni, bu bölgeden geçen do algaz hatt yd. Ancak mini terminalin çok yak n nda bulunan ANSE AVM için ruhsat verilmesi, bu iddiay yalanlar cinstendi. Bir di er söylenti ise, o bölgede oturan bir ki inin ikâyetinden dolay otobüslerin indirmebindirme yasa yd ki bu söylenti de bize pek inand r c gelmedi. Ara t rmalar m z sürerken kendisine ula t m z ve isminin aç klanmas n istemeyen üst düzey bir Büyük ehir Belediye emeklisi bizlere u iddialarda bulundu. Melih Gökçek in o lu Ahmet Gökçek, yak n bir geçmi te Ankaragücü Spor Kulübüne ba kan seçildi. Seçilmeden önce olu turulan planlarda bu a amada sessizce uygulanmaya konuluyor. Otobüslerinin A -T den kalkmas n ve A T ye giri yapmas isteniyor çünkü Ahmet Gökçek Ankaragücü ne ba kan seçilirken birçok vaatte bulundu. Bu vaatlerden biride kulübü yüzüncü y l nda ampiyon yapmakt. Ancak taraftara verilen vaatleri tutmak için transfer politikas na h z verilmesi gerekiyor y l transferleri için kollar s vad lar ama ortada ufak bir sorun var; o da bu transferler için gerekli nansman deste i. diyor ve ekliyor, A T de taksicilerden her gün 25 TL Ankaragücü ne ba vermeleri istendi ancak kimse buna yana mad. Bunun üzerine Ankaray n ula mad alanlara yolcular ta yacak ve çok daha fazla gelir elde edecek bölgelerdeki indirme-bindirme noktalar kald r ld. Durum bu ekilde olunca yarat lan gelirden pay isteniyor dedi. Bu aç klama tabiî ki bir iddia. Ama kim bilir bu iddia hakk nda sizler ne dü ünürsünüz? OCAK 2010 / 7

9 HABER Çayyolu Güvende mi? Türkiye, AB uyum protokolü çerçevesinde yerine getirmesi gereken ev ödevlerinden birini daha gerçekle tirdi. Jandarma ve polisin görev sahas na yönelik Bakanlar Kurulu taraf ndan 25 Mart ta al nan karar n uygulanma safhas na geçildi. Bu kapsamda y llard r polis ile jandarma aras nda ya anan yetki sorunu Ba kent te çözüldü. Jandarma, Ankara da belediye s n rlar içerisinde bulunan Çayyolu nu 1 A ustos 2009 itibar yla polise devretti. Çayyolu nda h rs zl k artt m? A ustos 2009 da polis sorumluluk bölgesine devredilen Çayyolu nda, h rs zl klar n artt yönünde bölge halk ndan ikâyetler bulunmakta. Bölge sakinlerinin aras nda dola an haberler, f s lt lar, dedikodular gerçekten vahim boyutta. Geçen ay yay nlanan bir yerel bültende, Çayyolu bölgesinde h rs zl k olaylar n n artt anlat l rken, hiçbir bilimsel veriye dayanmayan ehir efsanelerinin üretildi ini gördük. çi leri Bakanl arac l yla ula t m z üst düzey yetkililer, Çayyolu nda ve 2009 y llar ndaki polisiye olaylar n ayl k ortalamas n n 150 oldu unu, bu ortalaman n ne art nede azal gösterdi ini söylediler. Devletin istatistik verilerine göre Çayyolu nun nüfusu 100 bin civar nda. Dünya genelinde yap lan ara t rmalar, anakent düzeyinde olup nüfusu 100 bin civar nda olan yerle im yerlerindeki polisiye olaylar n n ayl k 150 ila 190 aras nda oldu unu gösteriyor. Bu aç dan bak ld nda, Çayyolu nun nispeten sakin bir bölge oldu u söyleniyor. Balkon cam n k rd lar, kom ular tamirciler i ba nda sand. 14 Aral k ta Mesa Yoncaevler de Kaymakam Kenan Çiftçi, Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar, lçe Emniyet Müdür vekili Ha im Yalç nkaya ile Çayyolu Polis Karakolu Amiri Komiser Cihangir Duran, lçe Milli E itim Müdür yard mc s ve lçe Sa l k Ba kan n n da kat ld toplant sonucunda mahalle sakinleri güvenlik sorununu ilçenin üst düzey yöneticilerine birebir anlatt lar. Kaymakam ve Belediye Ba kan bu sorunlar çözme sözü verdi. Toplant da söz alan site yöneticileri, sorunlar n ilk a zdan ilettiler. Kaymakam Kenan Çiftçi nin üzerinde durdu u en önemli konu ise kom uluk ili kileri oldu. Çifçi nin anlatt bir h rs zl k olay konuyu do rular nitelikteydi. Geçen haftalarda Çayyolu nda ya anan bir h rs zl k olay nda, h rs zlar kar evin cam balkonunu k rarak içeri girdikleri s rada, kar kom unun bu olay gördü ü fakat cam balkonun tamir edildi ini varsayarak, konuyla pek ilgilenmedi ini anlatan Çiftçi, Çayyolu yöresine dadanan büyük bir h rs zl k ebekesinin de geçti imiz günlerde yakaland müjdesini verdi. Toplant sonunda görü ülen konular n titizlikle takip edilip en k sa sürede çözüm bulunulaca söylendi. statistiklere göre hayat n z n bir noktas nda soyulacaks n z. Konuyla ilgili ara t rma yaparken bilgisine ba vurdu umuz emekli polis dedekti A.D. h rs zlardan korunmak için alabilece imiz basit ama etkili yöntemleri anlatt. A.D nin söyledi ine göre, statistiklere göre hayat n z n bir noktas nda soyulacaks n z. Yani h rs zlar gelip bir eylerinizi çalacak. E er soygun araban z ya da i yeriniz gibi sizin bulunmad n z bir yerde gerçekle iyorsa sorun yok. Tabi sigortal ysan z diyor. Ve devam ediyor, Ama h rs z ak am siz evde uyurken ziyaret ediyorsa daha ba ka riskler de olabilir. Mal n z gitti i gibi darp da söz konusu olabilir daha ba ka istenmeyen ruhu ve bedeni incitici olaylar da. Size baz önerilerim olacak, bu ekilde hiç de ilse h rs z kap n zdan uzak tutabilirsiniz. Onun için unlara dikkat edin; - Sitelere ve apartmanlara sabahtan ak ama kadar o kadar çok insan girer ve ç kar ki, bunlar n aras ndan ikamet etmeyenleri ay rt etmek çok zor olur. Ankara/ stanbul/ zmir vb. gibi büyük ehirlerde ise kom ular birbirini pek tan mad ndan merdivenden yukar ç kan n veya sitede dola an yabanc n n kim oldu unu bilmek adeta ansa kalm t r. - O zaman ne yapaca z? Bir pompal tüfek al p kendimizi dairemize kilitlemekten çok daha de i ik seçenekler mevcut. Sa duyunuzu kullan n - Ço u insan: Hayatta bize h rs z u ramaz. Kim elektrikli t ra makinesi ile deri ceket çalmak isteyecek ki? demektedir. E er evinizde bunlardan ba ka bir eyiniz yoksa korkman za gerek yok. Ama TV, müzik sistemi, bilgisayar, para ya da çok de erli bir tablo, antika silah gibi eyleriniz varsa, baz tedbirler almakta fayda vard r. 8 / OCAK 2010

10 HABER Hede niz h rs zlara zarar verecek bubi tuzaklar haz rlamaktan çok, ilk etapta dairenize girmelerini engellemek olmal. E er birisi gerçekten dairenize girmek isterse, girer. Yapman z gereken Buraya bak, hiç bir güvenlik önlemi almadan bir çok de erli ey sakl yorum diyen bütün i aretleri ortadan kald rman z gerekir. En önemlisi sa duyunuzu kullanman z. Örne in, evden 15 dakika için ç ksan z bile kap y kilitleyin. Birçok h rs zl k olay insanlar n pazara veya bakkala gitmek için evlerinin kap s n do ru dürüst kilitlemeden ç kt klar o k sac k zaman diliminde olmaktad r. Ayr ca pencereleri bütün gün aç k b rakmay n. Kap ya yap t r lan Sütçü, bugün evde yokuz kom uya 3 kg süt b rakmay unutma! türü notlar ayn zamanda Bay h rs z, bugün ak ama kadar evde yokuz! anlam na da gelmez mi? E er tatildeyseniz E er evde yoksan z her zaman kap n z kilitleyin ve pencereleri kapal tutun. 2. Asla kap n z yar aç k ya da kilitlemeden b rakmay n. Hatta kar kom uya geçmi bile olsan z. 3. Bir suç i lenirken eve geri dönüyor olabilirsiniz. E er evinizde birinin oldu unu dü ünüyorsan z, kesinlikle içeri girmeyiniz. Hemen güvenlik güçlerini aray n z 4. Asla bilmedi iniz sizi ilgilendirmeyen bir i için gelen kimseye kap otomati ini kullanarak cümle kap s n açmay n z. E er o tamirci diye kap y açt n z ki i bir h rs z ise, kendi güvenli inizi tehlikeye att n z gibi, onu içeri alan sersem durumuna dü ersiniz. Bundan dolay ça rmad n z bir tamirciye apartman giri kap s n açmay n ve sizin ça rd n z tamirciden de kimlik isteyiniz. Hatta gelen polis oldu unu söylese bile kimlik sorunuz, emniyet görevlileri de ara t rma yaparken kimlik ibraz etmek zorundad rlar. E er size kimlik gösteremezlerse içeri almay n ve hemen güvenlik güçlerine haber verin. 5. Asla yedek anahtar n z dairenizin d nda bir yere koymay n. E er anahtar kaybetmek gibi bir huyunuz varsa kap c ya ya da kom unuza yedek bir anahtar b rak n 6. Özellikle yaln z ya ayan bayanlar, tam ad n z kesinlikle ana giri teki kap ziline yazmay n. Ad n z n ilk har ve soyad n z yeterli. Özellikle kap zilinde yaln z bayan ad n görenler ilk hedef olarak buralar seçmektedirler. engelleyin. Güvenilir bir kom unuzun posta kutusunu bo altmas n sa lay n. 4. Tahmin edilemeyecek bir eyin olabilece ini göz önünde bulundurarak k ymetli e yan z n listesini sigorta rmas na gönderin. 5. Ama en iyi kir, güvenilir bir arkada n z n siz yokken evinizde kalmas n sa lay n. Kap lar Kasaya s k ca yap an ah ap ya da çelik kap kullan n. 2. E er çelik kap yapt r yorsan z kap monte edilirken, alttaki eski ah ap kasay ç kartmadan monte ettirin. Yoksa o çelik kap y çektirme diye tabir edilen aletle açmak 1.5 dakikadan az zaman al r. Çektirmeyi kap n n kasas n n iki yan na dayayan h rs zlar vida gibi olan çektirmeyi yava ça aç p kasay deforme ettikleri anda kap kendili inde aç lmakta bu da yakla k dakikay almaktad r. 3. Kap n za sürgü mutlaka takt r n 4. Kap n za ifreli kilit takt r n, bildi imiz testere a z gibi anahtarlardan olmas n 5. Kap n z ah ap ise, kilidin etraf na denk gelen yere metal plaka tak n,böylece tornavida ile kan rt p aç lmas n n önüne geçersiniz. 6. Mutlaka 180 derecelik dürbün tak n z. 7. E er müstakil evde oturuyorsan z bu tavsiyeleri arka kap n za, balkon ve garaj kap lar na da uygulay n. Pencereler Pencereler hakk nda en önemli ey, d ardan aç lamamalar ve siz evde yokken kesin kapal olmalar. Ayr ca zemin katta oturuyorsan z demir korkuluk yapt r n. E er panjur var ise, o zaman panjurlara mutlaka kilit takt r n. Adli Olaylarda Takip Edece iniz Yol ve Yöntemler: - Tedbir al n - Hiçbir eye dokunmay n Polis mdat veya 156 Jandarma hatt n aray n - Karakola giderek müracaatta bulunun - Olay n ve geli melerin takipçisi olun. Tatilde iseniz... Bir günden fazla evden uzakla yorsan z, soygun riski artar. Fakat bu seyahat edemezsiniz anlam na gelmez. Sadece tedbir alman z gerekir. Bunun anahtar ise evin bo oldu u hissini vermemek. 1. Pahal mücevher gibi de er verdi iniz eyleriniz varsa, yan n zda götürün ya da sorumluluk sahibi bir arkada n za b rak n (ya da kiral k kasa tutun) 2. Evdeki TV radyo gibi aletlerle lambalar n arada bir aç l p kapanmas n sa layan aparatlar kullan n. 3. Siz yokken gelecek mektuplar n posta kutusunda birikmesini OCAK 2010 / 9

11 YEREL YÖNET M Çayyolu Park Caddesi Çamur çinde(ydi) ASK, Çayyolu Park Caddesindeki as rl k a açlar keserek büyük tepki toplam t. Çayyolu na ad n veren, bir zamanlar Ankaral n n piknik yapt sö üt a açlar yla kapl dere boyu, Büyük ehir Belediyesi taraf ndan pis su ve ya mur suyu kolektör in aat gerekçesiyle tamam yla yok edildi. A açlar n sökülmesiyle birlikte bölgedeki doku tamam yla bozuldu ve ortaya çirkin bir görüntü ç kt. Bu yetmedi, bütün yaz bekledikten sonra sonbahar ya murlar ba lay nca devasa kanalizasyon borular n dö emeye ba layan ASK, çal malar n bitirip gittikten sonra Çayyolu Park caddesini kaderine terk etti. u günlerde Park Caddesi ve devam nda asfalt kaz lm ve her yer çamur deryas içerisinde. Görü lerine ba vurdu umuz çevre sakinleri, Bu yap lan uygulaman n, Park Caddesinde içki içildi i için oldu una hem kir. Görü lerini bizlerle payla an Dr. Osman DROP, Vatanda olarak bizlere 5. s n f hizmet vermeye, bizleri bunaltmaya, peri an etmeye hakk yok ASK nin. Bu nas l bir yönetim anlay d r? K n ba nda, ya murda karda yollar kaz l r m, daha yeni yap lan kald r mlar sökülür mü? Sabah i e giderken bile zorlan yoruz, resmen toprak yoldan gidiyoruz ve her yer çukur dolu. Caddede yürümek zorunda kal rsan z çamur içinde kal yorsunuz. Medeni bir ülkede olsa böyle plans z-programs z çalakalem bir yönetim ya görevden al n r ya da kendileri utançlar ndan istifa ederdi. 10 / OCAK 2010

12 YEREL YÖNET M a amad klar ndan bize ula amad lar, bu on, on be günlük i lem s ras nda, i letmemizi nas l açt ysak öyle kapatt k diyor. H.F sözlerine, Zaten sigara yasa yüzünden i hacmimiz dü mü tü, bir de on be gün boyunca siftah yapamadan dükkan kapad k, diyor. Eve geldi imde çamur içindeyim Haber yapmak için gitti imiz caddede, bizi camdan görüp yan m za gelen Ramiz Dereli ise, caddenin iyi ayd nlat lmad ndan ikayetçi. Geçen hafta yürüyerek otobüs dura na gittim. Her yerim çamur oldu u gibi, bir de yollar çok karanl k diyerek s k nt lar n anlat. Program bizim söylemeye yetkimiz yok Park Caddesi Esnaf na Bir Dokun, Bin Ah it Çayyolu Park Caddesi esnaf na bir dokun bin ah i it. 2 Kas m günü yap m na ba lanan su,elektrik ve kanalizasyon boru de i iklikleri, Park Caddesi i letmelerine de kabus olmu durumda.yollar ya murla beraber tam bir balç a dönmü. Araçlar yolun bozuk olmayan yönünden gitmek isterken, ister istemez minik kazalara da olmuyor de il. Di er yandan görü lerine ba vurdu umuz Park Caddesi i letmecileri, Bu bölge zaten yeni bir bölge, borular n eskimesi henüz söz konusu bile de il, i makinelerini caddeye soktular ve 3 günde yap lacak i i 15 günde yapt lar, üstelik bu i lemi yaparken özensizdiler ve birkaç i letmenin, su elektrik ve do algaz hatlar n parçalayarak bizleri hizmet veremez duruma soktular diyorlar. sminin aç klanmas n istemeyen bir i letme sahibi, Bu i lem Amerika veya Avrupa da olsayd nas l bir sonuç do ard? Görevdeki belediye ba kan na nas l bir yapt r mda bulunulurdu siz dü ünün art k, ama buras Türkiye, git derdini Marko Pa aya anlat diyor. Telefonla ula t m z Ankara Büyük ehir Belediyesi yetkilileri, sorunun en k sa sürede çözülece ini söylediler. Bu k sa sürenin ne zaman oldu unu sordu umuzda ise, Programa ald k, en k sa sürede asfaltlayaca z, ama program size söylemeye bizim yetkimiz yok dediler. Ula t m z bir ASK yetkilisi, ad n n yaz lmamas kayd yla unlar söyledi, Program falan yok, caddenin ne zaman asfaltlanaca n kimse bilmiyor, en güzeli oras n n Yenimahalle Belediyesince asfaltlanmas dedi. Sevindirici geli me Gazetemizin bask ya haz rlanmas na saatler kala, Yenimahalle Belediyesi Park Caddesini asfaltlamaya ba lad. Muhabirimizin görü tü ü Yenimahalle Belediyesi Alt Yap ube Müdürü Sinan Arslan, Vatanda a bu karda k ta eziyet çektirmenin âlemi yok. Buras Büyük ehir in sorumlulu unda oldu u halde biz Yenimahalle Belediyesi olarak asfaltl yoruz. dedi. 2 gündür Park Caddesine asfalt att klar n belirten Arslan, 2 günde toplam 300 ton asfalt att k, yar n da dahil herhalde 450 ton asfalt dökeriz. dedi. Telefon ediyoruz, hiç kimse ilgilenmiyor Park Caddesinde faaliyet gösteren i letme sahipleri yolun tekrar asfaltlanmas ile ilgili isteklerini iletmek için Ankara Büyük ehir Belediyesine telefon ettiklerini ancak kar lar nda yetkili bulamad klar n söylüyorlar. Park caddesinde i letmesi bulunan H.F., Programa ald k yapaca z dan ba ka cevap alam yoruz, programa ald k diyorlar ancak, bu program 2010 y l nda m? Yoksa, 2011 de mi? Bari bunu söyleseler diyor. Ba ka bir i letme sahibi ise, yolun kaz lmas ve borular n de i imi a amas nda Zaten hiçbir i yapamad k, mü terilerin baz lar i letmemizi kapal san p geri dönmü ler, bir bölümü de aç k oldu unu görmesine ra men aç lan çukurlardan ve ya murla balç k haline gelen toprak tepelerini OCAK 2010 / 11

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor! Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de Kutlad k Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de kutlad k. Gecemize Kaymakamlar, Belediye Ba kanlar, siyasi partilerimizin

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı