Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar."

Transkript

1 ÇAYYOLUHABER OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. Çayyolu Üstünde Oynanan Çirkin Oyun Ümitköy, Konutkent gibi birçok yerleşim yerini kapsayan Çayyolu bölgesinin girişinde yolcu indirme-bindirme yasağı getirildi. Çayyolu Güvende mi? Jandarma, Ankara da belediye sınırları içerisinde bulunan Çayyolu nu 1 Ağustos 2009 itibarıyla polise devretti.

2 Editörden ÇAYYOLU HABER YIL: 1 SAYI: 1 OCAK 2010 YAYINCI ÇAYYOLU HABER GAZETES SAH B O UZHAN KORKUT ÇET N SORUMLU YAZI LER MÜDÜRÜ NECM GÜVEN GÜNGÖR YAYIN KURULU O UZHAN KORKUT ÇET N NECM GÜVEN GÜNGÖR GÜNER ÇET N KAAN CANATAK ESRA G. HELVACI PEL N AKSOY KAAN Y T D ZG -GRAF K-TASARIM ÇAYYOLU HABER BASKI - C LT ÖZGÜN MATBAACILIK SAN. T C. A.. ANKARA YAYIN MERKEZ ENGÜRÜ S TES KI LALI SOKAK NO: 80 ÇAYYOLU ANKARA TELEFON (0312) ELEKTRON K POSTA AYLIK, YEREL, SÜREL YAYIN ISSN Merhaba K y lardan içe do ru bir yola ç kt k Nefesimizi tuttuk, var oluyoruz! Çayyolu Haber semtin içine at lm bir çapa olacak, içe tutunaca z Çayyolu nun sesi, gözü, kula olarak her gün daha da büyüyerek siz de erli okurlar m za do ru haberleri vermeyi ilke edinerek yola ç kt k. Çayyolu Haber olarak, sosyal sorumluluk bilincini kurum kültürümüzün bir parças olarak kabulleniyoruz. Çal malar m z planlarken, topluma ve gelece e yarar sa lamak, de er katmak temel hede miz oluyor. yi yönetilen ve süreklilik arz eden bir çal man n hem topluma hem de kuruma büyük katk lar olaca dü ünüyoruz. Bu inançlar do rultusunda Çayyolu Haber, Çayyolu, Ümitköy, Ya amkent, Türkkonut bölgelerinin sesi olurken, sosyal sorumluluklar m z da unutmayaca z. Bu ilk say m z haz rlarken en çok zorland m z konu Türkiye de oldu u gibi çok çabuk de i en gündem oldu.türkiye deki gündemi k skand r rcas na neredeyse her gün yeni bir olay, yeni bir haberle kar la t k. Haber masas toplant m zda ilk önceli i verece imiz haberleri seçerken hiç bu kadar zorland m z hat rlam yorum. Haber ak m zdan sorumlu Kaan karde imin neredeyse 3 5 günde bir Çayyolu gündemini temelden de i tiren yeni haberleri bizleri man et haberi seçerken çok zorlad. Meydan muhaberesi bizim için en öncelikli konu oldu. Haber toplant lar m zda pek fazla görü bildirmeyen Korkut Bey bile neredeyse Meydan haberi üzerinde titizlikle durdu. Sonuç meydan muharebesini Meydan kazand. Bu say m zda Çayyolu için en acil konular ele al rken haber s ralamas nda ikinci önceli imiz, ehirleraras otobüslere uygulanan Eski ehir yolunda indirme bindirme yasa oldu. Titiz bir çal maya imza atan muhabir arkada lar m z inan lmaz iddialara ula t lar. Tabi bunlar n hepsi iddia. Karar sizin ister inan rs n z, ister güler geçersiniz. Çayyolun da güvende miyiz? Haberini yapan Korkut Bey, yapt bu ara t rma ile herhalde bas n ödülüne lay k görülür. ehir efsanelerinin dola t Çayyolu nda bilimsel verilerle ve resmi rakamlarla habercilik yapmaya gösterdi i bu özen takdire ayand r san r m. Çayyolu Pazar haberini yapan erife Han m ise bizim taze muhabirlerimizden. Ricam z k rmad ufak çapl bir ara t rma ile ortaya güzel bir haber ç kard. Gezelim, görelim kö esinde Güner han m Çayyolu nun k sa bir tarihçesini sundu. Tabi di er haberler de dolu dolu oldular. Sonuç olarak; Ne devasa bir iddiam z var, ne de bir bo lu u doldurmak arzusunday z. Ara t r yor, do rulara ula maya çal p, payla mak istiyoruz sadece. Fikirler öyle ki, ölü güvercinler gibi yere dü üyorlar. Gazete ç kard n iddia edenler gazetenin içini bo alt yorlar gitgide. K y lara de il içe, içlere do ru bir yolculu a ç kal m istiyoruz. Gazetemizin bu ilk say s nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. N. Güven GÜNGÖR

3 GÜNCEL MAN ET Çayyolu Meydan Muharebesi Karar: Yenimahalle ilçesi Bat kent ve Ümitköy mahallelerinde adan n do usunda kalan 10 bin m 2 lik ye il alan ve adada bulunan 9835 m 2 lik ye il alan n 10 y l süre ile e lence ve lunapark alan olarak kiraya verilmesine ili kin ba kanl k yaz s oy çoklu uyla kabul edilmi tir. Ankara Büyük ehir Belediye Meclisi çok tart lacak bir karara imza att. Yenimahalle Belediyesi nin aylar önce meydan yap laca n duyurdu u Çayyolu ndaki alan n CHP ve MHP nin muhalefetine kar n lunapark yeri olarak kullan lmas na karar verildi. Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar n aylar önce duyurdu u Çayyolu Meydan için belirlenen alan n, lunapark ve e lence etkinlikleri için kiralanmas na ili kin karar, CHP li ve MHP li üyelerin muhalefetine kar n oy çoklu uyla geçti. Kararda ayr ca, Bat kent teki 10 bin metrekarelik ye il alan n da lunapark i letmeleri için ihaleye ç kmas yer ald. Pe ke iddias Karara en sert tepki, Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar dan geldi. Gökçek in bu kararla Çayyolu halk n cezaland rd n söyleyen Ya ar, Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine pe ke çekmek istiyorlar dedi. Çayyolu Meydan n n da bulundu u baz konularda Gökçek ten randevu istedi ini belirten ancak bir türlü randevuyu alamad n ifade eden Ya ar unlar söyledi: lgili önerge Çayyolu ve Bat kent te ye il alan olarak b rak lan ve u ana kadar da ilçe belediyesine devri yap lmas gerekirken bugüne kadar Büyük ehir Belediyesi nin devretmedi i bir alan. Bildi iniz gibi 30 bin metrekare a a s ilçe belediyelerine, yukar s Büyük ehir Belediyesi ne aittir. Emir vaki bir ekilde günlük ba kanl k yaz s ile ne yapmak istedikleri belli olmadan önümüze getiriyorlar. Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine ayn ekilde biraz evvel onaylanan önerge gibi buray pe ke çekmek istiyorlar. 2 / OCAK 2010

4 GÜNCEL MAN ET MHP den çarp c iddia Meclis te tart malar sürerken söz alarak konu ma yapmak isteyen MHP li Meclis Üyesi Mehmet Y ld z a, Ölmez in söz vermemesi, k sa süreli gerginli e yol açt. Y ld z söz almakta srarc olunca Ölmez geri ad m atarak söz verdi. Y ld z kürsüden yapt konu mada çarp c bir iddia ortaya att : Ali hsan Bey in insanlara nasihat çeker gibi konu maya hakk yok. Gençlik Park ndaki lunapark kim alacak bakmak laz m. Çayyolu ndaki meydan yerini de biz destekliyoruz ve bu lunapark olay na kar y z. Orada Gençlik Park ndaki lunapark da i leten lhan Gerim in de yer bakt söyleniyor. Bakal m duyumumuz do ru ç kacak m? hale süresi doldu Gündem maddeleri aras nda yer alan, Gençlik Park alan ndaki lunapark n 10 y l süreyle i letilmesinin ihale edilmesi konusu görü üldü. Konuya ili kin söz alan CHP Meclis Grup Ba kanvekili Ya ar Çatak, Gençlik Park nda lunapark d ndaki bütün i letmelerin bo alt ld n, lunapark n da ihale süresinin doldu unu an msatt. Çatak, konuya ili kin ihale ko ullar n içeren artnamenin haz rlan p Belediye Meclisine sunulmas n n uygun olaca n ifade etti. Ancak CHP li Ya ar Çatak n önerisi, oy çoklu uyla reddedildi. Çayyolu nu cezaland r yor Ben burayla ilgili üç ayd r çal yorum. Buras yasalara göre bizim. Büyük ehir Belediyesi bugüne kadar görevini yapmad için imdi orada tasarruf yapmak istiyor. Yani Çayyolu halk cezaland r lacak. Buras tiyatronun, caminin, i merkezinin bulundu u meydan için en uygun yer. Bunun d nda Çayyolu nda meydan yap labilecek bir alan yok. Vicdan olan hiç kimsenin burada meydan d nda bir ey yapamayaca bir alan. Büyük ehir Belediye Ba kan m zla seçim sonras 1.5 saat görü tüm. Ba kana Yenimahalle ile ilgili hay rl ne yapacaksan senin önünü açar m, engel olmam. Ne senin yetkine dokunurum ne de seni kendi yetkime dokundururum demi tim. Ankara ya ihanet Gelin bütün belediye ba kanlar ile ayda bir sefer toplant yap n. Beraber kararlar alal m. Demokrasiye inan n. Ba ka dü ünceden insanlar n da özgür irade ile kazand seçimlere sayg gösterin. Bugün Ankara n n yüzde 50 lik k sm muhalefetçe yönetiliyor. Onlar yok sayarsan z Ankara halk na ihanet edersiniz. Ben her zaman kolektif çal maya özen gösterdim. Her türlü dü ünceye kucak açt m. Ama halka yapaca m hizmetler engellenmeye çal l rsa, her mercide hakk m kullanaca m. Bu bir gasp olay d r, hukuksuz bir olayd r. Çayyolu nun cezaland r lmas na katiyen müsaade etmeyece im. Ba kanla görü mek için vekil torpili Tart ma yaratacak karar n al nd toplant y Büyük ehir Belediye Ba kan Melih Gökçek in yoklu unda yöneten Meclis Ba kanvekili Ali hsan Ölmez, Pe ke kelimesi uzla man n dibine dinamit koymakt r dedi. Ölmez sözlerini öyle sürdürdü: Uzla ma demokrasinin gere idir falan lan, bunlar lafta, önce insanl m z n gere idir. Hizmet göreceli kavramd r. Benim önceli im senin önceli in olmayabilir ya da tam tersi. Yarg yolu aç k. Birbibirimize sayg göstermek zorunday z. Melih Bey le sizi bir araya getirmeye çal r m ama pe ke cümlenizi geri al n. Tart malar n ard ndan karar n oy çoklu uyla Meclis ten geçmesine tepki gösteren Ba kan Fethi Ya ar salonu terk ederek u aç klamalarda bulundu; Melih Gökçek ten iki belediyeyi de ilgilendiren konularda konu mak için 10 gündür randevu istiyorum, ama alam yorum. Geçen ayki görü melerde Yenimahalle Susuz bölgesinde de yap lan çal malara ili kin Yenimahalle Belediyesi ni by-pass ederek kentsel dönü üm projeleri kurdu. Belediye ba kanlar aras ndaki kavgalar n bedelini halk ödüyor. Halka zarar verecek eylem içerisinde benim bulunmam mümkün de il. Yenimahalle halk na yapaca m z hay rl i in kar s nda kim olursa olsun onun kar s nday m. Yasal hakk m z kullanaca z. O alana öyle bir lunapark yaparsa bu Çayyolu halk na yapaca en büyük kötülük olur. Orada insanlar n rahatça gezebilece i bir meydana ihtiyac var. OCAK 2010 / 3

5 GÜNCEL MAN ET Buradaki nüfusun ço u ya l bizim lunaparka ihtiyac m z yok, demokrasi meydan na ihtiyac m z var. Bu lunapark buraya yap lamaz, gerekirse gece gündüz nöbet tutar z yine yapt rmay z. dedi. Referandum tekli Çayyolu na kent meydan yerine lunapark karar na her kesimden tepki geldi. Büyük ehir Belediyesi MHP li Meclis Üyesi Mehmet Y ld z, Bahçeli de oldu u gibi burada da referandum yap ls n dedi. te kabul edilen o karar Tart ma yaratan ve MHP li ve CHP li 36 üyenin ret oyuna kar l k AKP li 40 üyenin oyuyla kabul edilen karar öyle: Yenimahalle ilçesi Bat kent ve Ümitköy mahallelerinde adan n do usunda kalan 10 bin m 2 lik ye il alan ve adada bulunan 9835 m 2 lik ye il alan n 10 y l süre ile e lence ve lunapark alan olarak kiraya verilmesine ili kin ba kanl k yaz s oy çoklu uyla kabul edildi. Gökçek ten lunapark aç klamas Büyük ehir Belediye Ba kan Melih Gökçek, Büyük ehir Belediyesi Meclisi nin son toplant s nda, Çayyolu na lunapark ve e lence alan olu turulmas na ili kin al nan karar üzerine Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar n yapt aç klamalar de erlendirdi. Fethi Ya ar n, Oraya kent meydan yap lmas na dair ifadesini ele tiren Ba kan Gökçek, Baz lar belediye ba kan olmu lar ama hala kanunlar ö renememi ler dedi. Büyük ehir Belediye Kanunu na göre meydan yapma yetkisinin Büyük ehir Belediyesi nde oldu unu kaydeden Ba kan Gökçek, unlar söyledi: Baz lar belediye ba kan olmu lar ama hala kanunlar ö renememi ler. Ben buraya meydan yapaca m diyor. Meydan yapma yetkisi Büyük ehir Belediye Kanunu na göre, kime ait? Büyük ehir Belediyesi ne. O halde bu arkada m z kanunu bilmiyor, ö renecek. Yeni belediye ba kan oldu u için bunlar ö renecek. Ba kan Gökçek, Yenimahalle Belediyesi nin alanda herhangi bir uygulama yapmas durumunda ise derhal müdahale edilece ini ve yasal yollara ba vuracaklar n kaydetti. MHP li Y ld z, Çayyolu nda ihtiyac n meydan oldu u aç kt r. Büyük ehir Belediyesi ne tekli m 7. Cadde de oldu u gibi Çayyolu nda da bir referandum yapmas d r dedi. Mecliste oylama s ras nda, özellikle Büyük ehir Belediye Meclisi ne Yenimahalle Belediye Meclisi nden giden AKP li meclis üyelerinin tavr na anlam veremedi ini söyleyen Y ld z sözlerini öyle sürdürdü: Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar, 4 ay önce Çayyolu Meydan Projesi yle ilgili olarak CHP, AKP ve MHP li Meclis Üyelerini bilgilendirmi ti. O dönem bu karara kimse kar ç kmam t. Ortada bir görü birli i vard. Alt n çizmek istiyorum, AKP li hiçbir meclis üyesi, Oraya meydan yap lmamal dememi ti. O üyeler aras nda Büyük ehir Belediye Meclisi ne giden ve meydan karar n desteklemeyen 3 tane üye de bulunuyor. Bunu anlamak mümkün de il. Bir taraftan Ulus meydan n binbir zorlukla açmaya çal yorsun, di er taraftan ihtiyaç olan meydan yerine lunapark yapaca m diyorsun. Çayyolu Meydan Projesi 20 gün boyunca bir i merkezinde halk n takdirine sunuldu. imdi Büyük ehir Belediyesi yönetimine bir teklifte bulunuyorum. Bahçelievler in tra e kapat l p kapat lmamas yla ilgili yap lan referandumun bir benzerini Çayyolu halk na yapal m. B rakal m karar vatanda versin. dedi. 82 metrekareye lunapark! Büyük ehir Belediyesi Meclisi nde al nan lunapark karar n n yanl yer için al nd, Meclis te lunapark için al nan karar n meydan yap laca duyurulan yere de il yolun di er taraf ndaki yüksek gerilim hatt n oldu u bölge için al nd n iddia eden MHP mar komisyonu üyesi brahim Uyar, Ortada vahim bir hata var. Meclis te lunapark için al nan karar meydan yap laca duyurulan yere de il yolun di er taraf ndaki yüksek gerilim hatt n kaps yor. Buras da 82 metre karelik bir aland r, kararda geçen ada 1 parsel oray kapsamamaktad r. dedi. Biz demokrasi meydan istiyoruz, onlar lunapark Çayyolu Platformu Ba kan lhan Tezel de, Çayyolu halk n n cezaland r ld n öne sürerek karara tepkili olduklar n söyledi. Karara kar imza kampanyas ba latt klar n anlatan Tezel, Biz Çayyolu halk na Büyük ehir den gelen eziyetlere kar y z. Biz bugün Ba bakandan bile randevu al r z. Ancak, Say n Gökçek ten randevu almak imkans z. Bunun arkas nda art niyet aramamak mümkün de il. Lunapark n yap lamayaca n söylüyorum. Biz demokrasi meydan isterken, kar m za bir lunapark karar ç kart l yor. 4 / OCAK 2010

6 GÜNCEL Çayyolu Üstünde Oynanan Çirkin Tezgah Ba kent Ankara da son bir kaç ayd r Eski ehir Yolu üzerindeki ehirleraras otobüsler için olu turulan indirmebindirme noktas n n kald r lmas tart mas ya an yor. Ankara ya bat daki kentlerle Antalya, Mu la, zmir gibi turizm merkezlerinden ve stanbul dan gelen otobüsler, çevre yolunu kullan p Eski ehir Yolu na giriyor. Ancak bu otobüslere Ümitköy, Konutkent gibi birçok yerle im yerini kapsayan Çayyolu bölgesinin giri inde yolcu indirme-bindirme yasa getirildi. Bu durumda; bölgede oturan vatanda lar otobüsle seyahatlerinde kente dönerken indirmeye izin verilmedi i için ehir merkezindeki Ankara ehirleraras Termi-nali ne (A T ) kadar gidip tekrar 20 kilometre geride kalan evlerine ula mak zorunda kal yor. Ankara dan di er ehirlere yolculuk yapmak isteyen vatanda lar n ise bu yol üzerinden otobüslere binmesine izin verilmiyor. Bu yolcular da A T ye kadar gidip, ehirden ç kmak için ayn yolu tekrar kat etmek zorunda kal yor. Bir anlamda evlerine te et geçen yolda otobüslere inip binemiyorlar. Ula t rma Bakanl engellemedik diyor Bu yasak konusunda suçlanan Ankara Büyük ehir Belediyesi yetkilileri; konunun kendileriyle de il Ula t rma Bakanl yla ilgili oldu unu ileri sürdü. Bakanl k ise mevzuat gere i konunun muhatab n n belediye oldu unu ifade etti. Kendilerine ula t m z Bakanl a ba l Kara Ula t rmas Genel Müdürlü ü yetkilileri, Eski ehir Yolu nun belediye s n rlar içinde oldu unu ve indirmebindirme yerlerine belediyenin karar verebilece ini belirtti. Yetkililer, terminal açmak için yetki belgelerinin kendilerinden al nd n n do ru oldu unu, ancak öncelikle belediyeden ruhsat al nmas art bulundu unu vurgulad. Muhabirimize bilgi veren yetkililer, belediyeden ruhsat alan ve terminal artlar na uyan herkese yetki belgesi verebileceklerini dile getirdi. A T kalk yor, 2 yeni terminal yolda OCAK 2010 / 5

7 GÜNCEL Görü tü ümüz belediye yetkilileri, ehir d ndan gelen vatanda n indi i A T den gidece i semte kadar servis bulamamas sorununun ise otobüs rmalar n n kararlar çerçevesinde olu tu unu söyledi. Yetkililer, Otobüs rmalar n n daha önce neredeyse her soka a giden servisleri vard. Ancak maliyetleri art nca kendi aralar nda anla arak bundan vazgeçtiler dedi. Yetkililer, bölgedeki vatanda lar n servis talebine ili kin olarak ise A T nin metroya yak nl ndan bahsederek, vatanda n ula m n n çok güç olmad n ileri sürdü. Ancak metro belli bir saate kadar ihtiyaca cevap verirken, A T ye hiç de yak n olmayan Çayyolu semtine otobüsle toplu ta ma metrodan çok daha erken, saat te sona eriyor. Belediye yetkilileri, u an A T Ankara nüfusuna yetiyor olsa da önümüzdeki y llarda kente iki yeni terminal daha yapmay planlad klar n ; bunlar n do u ve bat aks nda in a edilece ini belirtti. Buna göre iki terminal Mamak ve Eski ehir Yolu nun ilerisindeki çevre yolu yak n nda yap lacak. Söylenti ile olu turulan kârl yat r m Çok yak n bir geçmi te Ankara Büyük ehir Belediyesi ve TOK nin uygulamaya koydu u Ball kuyumcu mevkiindeki toplu konut projesinde görev alan üst düzey bir yetkili ; Bu evlerden sat n alacak ki ilerin, çok yak nda yeni garaja kom u olacaklar bilgisini verdi. Ad n n aç klanmas n istemeyen ayn yetkili, Yap lacak garajla birlikte arsa ve konut yatlar n n h zla yükselece ini ve bu projeden konut alm olanlar n karl bir konuma geçeceklerini belirtti. Ayn yetkili Baz ki ilerin toplu al mlar için ba vuru yapt klar n ifade etti. Çayyolu tezgâha kurban ediliyor Ald m z bilgiler do rultu-sunda gazetemiz konuyu ara -t rmaya ba lad ve ara t rmalar m z sonucu a rt c 6 / OCAK 2010

8 GÜNCEL iddialara ula t k. Konu, mini terminalin alt ndan geçti i söylenen ne do algaz hatt, ne de Mesa Koru Sitesi nde oturan bir vatanda m z n ikâyeti idi. lk iddiaya göre ehirleraras otobüslerin buralarda yolcu indirme-bindirme yasa n n nedeni, bu bölgeden geçen do algaz hatt yd. Ancak mini terminalin çok yak n nda bulunan ANSE AVM için ruhsat verilmesi, bu iddiay yalanlar cinstendi. Bir di er söylenti ise, o bölgede oturan bir ki inin ikâyetinden dolay otobüslerin indirmebindirme yasa yd ki bu söylenti de bize pek inand r c gelmedi. Ara t rmalar m z sürerken kendisine ula t m z ve isminin aç klanmas n istemeyen üst düzey bir Büyük ehir Belediye emeklisi bizlere u iddialarda bulundu. Melih Gökçek in o lu Ahmet Gökçek, yak n bir geçmi te Ankaragücü Spor Kulübüne ba kan seçildi. Seçilmeden önce olu turulan planlarda bu a amada sessizce uygulanmaya konuluyor. Otobüslerinin A -T den kalkmas n ve A T ye giri yapmas isteniyor çünkü Ahmet Gökçek Ankaragücü ne ba kan seçilirken birçok vaatte bulundu. Bu vaatlerden biride kulübü yüzüncü y l nda ampiyon yapmakt. Ancak taraftara verilen vaatleri tutmak için transfer politikas na h z verilmesi gerekiyor y l transferleri için kollar s vad lar ama ortada ufak bir sorun var; o da bu transferler için gerekli nansman deste i. diyor ve ekliyor, A T de taksicilerden her gün 25 TL Ankaragücü ne ba vermeleri istendi ancak kimse buna yana mad. Bunun üzerine Ankaray n ula mad alanlara yolcular ta yacak ve çok daha fazla gelir elde edecek bölgelerdeki indirme-bindirme noktalar kald r ld. Durum bu ekilde olunca yarat lan gelirden pay isteniyor dedi. Bu aç klama tabiî ki bir iddia. Ama kim bilir bu iddia hakk nda sizler ne dü ünürsünüz? OCAK 2010 / 7

9 HABER Çayyolu Güvende mi? Türkiye, AB uyum protokolü çerçevesinde yerine getirmesi gereken ev ödevlerinden birini daha gerçekle tirdi. Jandarma ve polisin görev sahas na yönelik Bakanlar Kurulu taraf ndan 25 Mart ta al nan karar n uygulanma safhas na geçildi. Bu kapsamda y llard r polis ile jandarma aras nda ya anan yetki sorunu Ba kent te çözüldü. Jandarma, Ankara da belediye s n rlar içerisinde bulunan Çayyolu nu 1 A ustos 2009 itibar yla polise devretti. Çayyolu nda h rs zl k artt m? A ustos 2009 da polis sorumluluk bölgesine devredilen Çayyolu nda, h rs zl klar n artt yönünde bölge halk ndan ikâyetler bulunmakta. Bölge sakinlerinin aras nda dola an haberler, f s lt lar, dedikodular gerçekten vahim boyutta. Geçen ay yay nlanan bir yerel bültende, Çayyolu bölgesinde h rs zl k olaylar n n artt anlat l rken, hiçbir bilimsel veriye dayanmayan ehir efsanelerinin üretildi ini gördük. çi leri Bakanl arac l yla ula t m z üst düzey yetkililer, Çayyolu nda ve 2009 y llar ndaki polisiye olaylar n ayl k ortalamas n n 150 oldu unu, bu ortalaman n ne art nede azal gösterdi ini söylediler. Devletin istatistik verilerine göre Çayyolu nun nüfusu 100 bin civar nda. Dünya genelinde yap lan ara t rmalar, anakent düzeyinde olup nüfusu 100 bin civar nda olan yerle im yerlerindeki polisiye olaylar n n ayl k 150 ila 190 aras nda oldu unu gösteriyor. Bu aç dan bak ld nda, Çayyolu nun nispeten sakin bir bölge oldu u söyleniyor. Balkon cam n k rd lar, kom ular tamirciler i ba nda sand. 14 Aral k ta Mesa Yoncaevler de Kaymakam Kenan Çiftçi, Yenimahalle Belediye Ba kan Fethi Ya ar, lçe Emniyet Müdür vekili Ha im Yalç nkaya ile Çayyolu Polis Karakolu Amiri Komiser Cihangir Duran, lçe Milli E itim Müdür yard mc s ve lçe Sa l k Ba kan n n da kat ld toplant sonucunda mahalle sakinleri güvenlik sorununu ilçenin üst düzey yöneticilerine birebir anlatt lar. Kaymakam ve Belediye Ba kan bu sorunlar çözme sözü verdi. Toplant da söz alan site yöneticileri, sorunlar n ilk a zdan ilettiler. Kaymakam Kenan Çiftçi nin üzerinde durdu u en önemli konu ise kom uluk ili kileri oldu. Çifçi nin anlatt bir h rs zl k olay konuyu do rular nitelikteydi. Geçen haftalarda Çayyolu nda ya anan bir h rs zl k olay nda, h rs zlar kar evin cam balkonunu k rarak içeri girdikleri s rada, kar kom unun bu olay gördü ü fakat cam balkonun tamir edildi ini varsayarak, konuyla pek ilgilenmedi ini anlatan Çiftçi, Çayyolu yöresine dadanan büyük bir h rs zl k ebekesinin de geçti imiz günlerde yakaland müjdesini verdi. Toplant sonunda görü ülen konular n titizlikle takip edilip en k sa sürede çözüm bulunulaca söylendi. statistiklere göre hayat n z n bir noktas nda soyulacaks n z. Konuyla ilgili ara t rma yaparken bilgisine ba vurdu umuz emekli polis dedekti A.D. h rs zlardan korunmak için alabilece imiz basit ama etkili yöntemleri anlatt. A.D nin söyledi ine göre, statistiklere göre hayat n z n bir noktas nda soyulacaks n z. Yani h rs zlar gelip bir eylerinizi çalacak. E er soygun araban z ya da i yeriniz gibi sizin bulunmad n z bir yerde gerçekle iyorsa sorun yok. Tabi sigortal ysan z diyor. Ve devam ediyor, Ama h rs z ak am siz evde uyurken ziyaret ediyorsa daha ba ka riskler de olabilir. Mal n z gitti i gibi darp da söz konusu olabilir daha ba ka istenmeyen ruhu ve bedeni incitici olaylar da. Size baz önerilerim olacak, bu ekilde hiç de ilse h rs z kap n zdan uzak tutabilirsiniz. Onun için unlara dikkat edin; - Sitelere ve apartmanlara sabahtan ak ama kadar o kadar çok insan girer ve ç kar ki, bunlar n aras ndan ikamet etmeyenleri ay rt etmek çok zor olur. Ankara/ stanbul/ zmir vb. gibi büyük ehirlerde ise kom ular birbirini pek tan mad ndan merdivenden yukar ç kan n veya sitede dola an yabanc n n kim oldu unu bilmek adeta ansa kalm t r. - O zaman ne yapaca z? Bir pompal tüfek al p kendimizi dairemize kilitlemekten çok daha de i ik seçenekler mevcut. Sa duyunuzu kullan n - Ço u insan: Hayatta bize h rs z u ramaz. Kim elektrikli t ra makinesi ile deri ceket çalmak isteyecek ki? demektedir. E er evinizde bunlardan ba ka bir eyiniz yoksa korkman za gerek yok. Ama TV, müzik sistemi, bilgisayar, para ya da çok de erli bir tablo, antika silah gibi eyleriniz varsa, baz tedbirler almakta fayda vard r. 8 / OCAK 2010

10 HABER Hede niz h rs zlara zarar verecek bubi tuzaklar haz rlamaktan çok, ilk etapta dairenize girmelerini engellemek olmal. E er birisi gerçekten dairenize girmek isterse, girer. Yapman z gereken Buraya bak, hiç bir güvenlik önlemi almadan bir çok de erli ey sakl yorum diyen bütün i aretleri ortadan kald rman z gerekir. En önemlisi sa duyunuzu kullanman z. Örne in, evden 15 dakika için ç ksan z bile kap y kilitleyin. Birçok h rs zl k olay insanlar n pazara veya bakkala gitmek için evlerinin kap s n do ru dürüst kilitlemeden ç kt klar o k sac k zaman diliminde olmaktad r. Ayr ca pencereleri bütün gün aç k b rakmay n. Kap ya yap t r lan Sütçü, bugün evde yokuz kom uya 3 kg süt b rakmay unutma! türü notlar ayn zamanda Bay h rs z, bugün ak ama kadar evde yokuz! anlam na da gelmez mi? E er tatildeyseniz E er evde yoksan z her zaman kap n z kilitleyin ve pencereleri kapal tutun. 2. Asla kap n z yar aç k ya da kilitlemeden b rakmay n. Hatta kar kom uya geçmi bile olsan z. 3. Bir suç i lenirken eve geri dönüyor olabilirsiniz. E er evinizde birinin oldu unu dü ünüyorsan z, kesinlikle içeri girmeyiniz. Hemen güvenlik güçlerini aray n z 4. Asla bilmedi iniz sizi ilgilendirmeyen bir i için gelen kimseye kap otomati ini kullanarak cümle kap s n açmay n z. E er o tamirci diye kap y açt n z ki i bir h rs z ise, kendi güvenli inizi tehlikeye att n z gibi, onu içeri alan sersem durumuna dü ersiniz. Bundan dolay ça rmad n z bir tamirciye apartman giri kap s n açmay n ve sizin ça rd n z tamirciden de kimlik isteyiniz. Hatta gelen polis oldu unu söylese bile kimlik sorunuz, emniyet görevlileri de ara t rma yaparken kimlik ibraz etmek zorundad rlar. E er size kimlik gösteremezlerse içeri almay n ve hemen güvenlik güçlerine haber verin. 5. Asla yedek anahtar n z dairenizin d nda bir yere koymay n. E er anahtar kaybetmek gibi bir huyunuz varsa kap c ya ya da kom unuza yedek bir anahtar b rak n 6. Özellikle yaln z ya ayan bayanlar, tam ad n z kesinlikle ana giri teki kap ziline yazmay n. Ad n z n ilk har ve soyad n z yeterli. Özellikle kap zilinde yaln z bayan ad n görenler ilk hedef olarak buralar seçmektedirler. engelleyin. Güvenilir bir kom unuzun posta kutusunu bo altmas n sa lay n. 4. Tahmin edilemeyecek bir eyin olabilece ini göz önünde bulundurarak k ymetli e yan z n listesini sigorta rmas na gönderin. 5. Ama en iyi kir, güvenilir bir arkada n z n siz yokken evinizde kalmas n sa lay n. Kap lar Kasaya s k ca yap an ah ap ya da çelik kap kullan n. 2. E er çelik kap yapt r yorsan z kap monte edilirken, alttaki eski ah ap kasay ç kartmadan monte ettirin. Yoksa o çelik kap y çektirme diye tabir edilen aletle açmak 1.5 dakikadan az zaman al r. Çektirmeyi kap n n kasas n n iki yan na dayayan h rs zlar vida gibi olan çektirmeyi yava ça aç p kasay deforme ettikleri anda kap kendili inde aç lmakta bu da yakla k dakikay almaktad r. 3. Kap n za sürgü mutlaka takt r n 4. Kap n za ifreli kilit takt r n, bildi imiz testere a z gibi anahtarlardan olmas n 5. Kap n z ah ap ise, kilidin etraf na denk gelen yere metal plaka tak n,böylece tornavida ile kan rt p aç lmas n n önüne geçersiniz. 6. Mutlaka 180 derecelik dürbün tak n z. 7. E er müstakil evde oturuyorsan z bu tavsiyeleri arka kap n za, balkon ve garaj kap lar na da uygulay n. Pencereler Pencereler hakk nda en önemli ey, d ardan aç lamamalar ve siz evde yokken kesin kapal olmalar. Ayr ca zemin katta oturuyorsan z demir korkuluk yapt r n. E er panjur var ise, o zaman panjurlara mutlaka kilit takt r n. Adli Olaylarda Takip Edece iniz Yol ve Yöntemler: - Tedbir al n - Hiçbir eye dokunmay n Polis mdat veya 156 Jandarma hatt n aray n - Karakola giderek müracaatta bulunun - Olay n ve geli melerin takipçisi olun. Tatilde iseniz... Bir günden fazla evden uzakla yorsan z, soygun riski artar. Fakat bu seyahat edemezsiniz anlam na gelmez. Sadece tedbir alman z gerekir. Bunun anahtar ise evin bo oldu u hissini vermemek. 1. Pahal mücevher gibi de er verdi iniz eyleriniz varsa, yan n zda götürün ya da sorumluluk sahibi bir arkada n za b rak n (ya da kiral k kasa tutun) 2. Evdeki TV radyo gibi aletlerle lambalar n arada bir aç l p kapanmas n sa layan aparatlar kullan n. 3. Siz yokken gelecek mektuplar n posta kutusunda birikmesini OCAK 2010 / 9

11 YEREL YÖNET M Çayyolu Park Caddesi Çamur çinde(ydi) ASK, Çayyolu Park Caddesindeki as rl k a açlar keserek büyük tepki toplam t. Çayyolu na ad n veren, bir zamanlar Ankaral n n piknik yapt sö üt a açlar yla kapl dere boyu, Büyük ehir Belediyesi taraf ndan pis su ve ya mur suyu kolektör in aat gerekçesiyle tamam yla yok edildi. A açlar n sökülmesiyle birlikte bölgedeki doku tamam yla bozuldu ve ortaya çirkin bir görüntü ç kt. Bu yetmedi, bütün yaz bekledikten sonra sonbahar ya murlar ba lay nca devasa kanalizasyon borular n dö emeye ba layan ASK, çal malar n bitirip gittikten sonra Çayyolu Park caddesini kaderine terk etti. u günlerde Park Caddesi ve devam nda asfalt kaz lm ve her yer çamur deryas içerisinde. Görü lerine ba vurdu umuz çevre sakinleri, Bu yap lan uygulaman n, Park Caddesinde içki içildi i için oldu una hem kir. Görü lerini bizlerle payla an Dr. Osman DROP, Vatanda olarak bizlere 5. s n f hizmet vermeye, bizleri bunaltmaya, peri an etmeye hakk yok ASK nin. Bu nas l bir yönetim anlay d r? K n ba nda, ya murda karda yollar kaz l r m, daha yeni yap lan kald r mlar sökülür mü? Sabah i e giderken bile zorlan yoruz, resmen toprak yoldan gidiyoruz ve her yer çukur dolu. Caddede yürümek zorunda kal rsan z çamur içinde kal yorsunuz. Medeni bir ülkede olsa böyle plans z-programs z çalakalem bir yönetim ya görevden al n r ya da kendileri utançlar ndan istifa ederdi. 10 / OCAK 2010

12 YEREL YÖNET M a amad klar ndan bize ula amad lar, bu on, on be günlük i lem s ras nda, i letmemizi nas l açt ysak öyle kapatt k diyor. H.F sözlerine, Zaten sigara yasa yüzünden i hacmimiz dü mü tü, bir de on be gün boyunca siftah yapamadan dükkan kapad k, diyor. Eve geldi imde çamur içindeyim Haber yapmak için gitti imiz caddede, bizi camdan görüp yan m za gelen Ramiz Dereli ise, caddenin iyi ayd nlat lmad ndan ikayetçi. Geçen hafta yürüyerek otobüs dura na gittim. Her yerim çamur oldu u gibi, bir de yollar çok karanl k diyerek s k nt lar n anlat. Program bizim söylemeye yetkimiz yok Park Caddesi Esnaf na Bir Dokun, Bin Ah it Çayyolu Park Caddesi esnaf na bir dokun bin ah i it. 2 Kas m günü yap m na ba lanan su,elektrik ve kanalizasyon boru de i iklikleri, Park Caddesi i letmelerine de kabus olmu durumda.yollar ya murla beraber tam bir balç a dönmü. Araçlar yolun bozuk olmayan yönünden gitmek isterken, ister istemez minik kazalara da olmuyor de il. Di er yandan görü lerine ba vurdu umuz Park Caddesi i letmecileri, Bu bölge zaten yeni bir bölge, borular n eskimesi henüz söz konusu bile de il, i makinelerini caddeye soktular ve 3 günde yap lacak i i 15 günde yapt lar, üstelik bu i lemi yaparken özensizdiler ve birkaç i letmenin, su elektrik ve do algaz hatlar n parçalayarak bizleri hizmet veremez duruma soktular diyorlar. sminin aç klanmas n istemeyen bir i letme sahibi, Bu i lem Amerika veya Avrupa da olsayd nas l bir sonuç do ard? Görevdeki belediye ba kan na nas l bir yapt r mda bulunulurdu siz dü ünün art k, ama buras Türkiye, git derdini Marko Pa aya anlat diyor. Telefonla ula t m z Ankara Büyük ehir Belediyesi yetkilileri, sorunun en k sa sürede çözülece ini söylediler. Bu k sa sürenin ne zaman oldu unu sordu umuzda ise, Programa ald k, en k sa sürede asfaltlayaca z, ama program size söylemeye bizim yetkimiz yok dediler. Ula t m z bir ASK yetkilisi, ad n n yaz lmamas kayd yla unlar söyledi, Program falan yok, caddenin ne zaman asfaltlanaca n kimse bilmiyor, en güzeli oras n n Yenimahalle Belediyesince asfaltlanmas dedi. Sevindirici geli me Gazetemizin bask ya haz rlanmas na saatler kala, Yenimahalle Belediyesi Park Caddesini asfaltlamaya ba lad. Muhabirimizin görü tü ü Yenimahalle Belediyesi Alt Yap ube Müdürü Sinan Arslan, Vatanda a bu karda k ta eziyet çektirmenin âlemi yok. Buras Büyük ehir in sorumlulu unda oldu u halde biz Yenimahalle Belediyesi olarak asfaltl yoruz. dedi. 2 gündür Park Caddesine asfalt att klar n belirten Arslan, 2 günde toplam 300 ton asfalt att k, yar n da dahil herhalde 450 ton asfalt dökeriz. dedi. Telefon ediyoruz, hiç kimse ilgilenmiyor Park Caddesinde faaliyet gösteren i letme sahipleri yolun tekrar asfaltlanmas ile ilgili isteklerini iletmek için Ankara Büyük ehir Belediyesine telefon ettiklerini ancak kar lar nda yetkili bulamad klar n söylüyorlar. Park caddesinde i letmesi bulunan H.F., Programa ald k yapaca z dan ba ka cevap alam yoruz, programa ald k diyorlar ancak, bu program 2010 y l nda m? Yoksa, 2011 de mi? Bari bunu söyleseler diyor. Ba ka bir i letme sahibi ise, yolun kaz lmas ve borular n de i imi a amas nda Zaten hiçbir i yapamad k, mü terilerin baz lar i letmemizi kapal san p geri dönmü ler, bir bölümü de aç k oldu unu görmesine ra men aç lan çukurlardan ve ya murla balç k haline gelen toprak tepelerini OCAK 2010 / 11

13 GEZEL M, GÖREL M Ümitköy ve çevresinin k saca tarihçesi Köyün eski ad Kutu un dur. Yakla k 400 y ll k bir Türk Köyüdür. Köyün kurucusu Arslan ve Koç sülalesidir. Çevre köyler aras nda e itim oran en yüksek yer Ümitköydür li y llarda Kutu un ad yla bilinen bugünkü Çayyolu Köyü, buraya ad n veren çay nda bal k tutulan ve Ankara n n piknik yapmak ve köyde üretilen taze yumurta ve süt gibi ürünleri sat n almak amac yla genellikle hafta sonlar nda ziyaret ettikleri bir mesire yeriydi. Güner ÇET N Ümitköy ve bir süre ba kanl n yürüten Ümit nceefe den gelmektedir lere kadar köy halk ehir merkezinde ya arken imarla ma ile beraber köye geri dönü ba lam t r. Ankara merkeze 20 km, Yenimahalle ilçesine 21 km uzakl ktad r den bu yana ya anan olumlu geli meler Pek çok yeni park aç ld, var olanlar daha ye il oldu, an tlar ve heykeller dikildi, bulvarlar güzelle ti, yollar n genel standartlar yükseldi, metro in aat büyük bir ilerleme kaydetti (bitmemesini anlay la kar lam yorum, kredi olanaklar n n yeterince üstünde durulmad na inan yorum), bölgede her türlü i yeri aç ld y l nda Çayyolu olarak de i tirilen Kutu un Köyü Alacatl, Ba l ca, Yaprac k köyleri ile Beytepe ve Z rhl birlikler okulu ile çevrili haneli tar m ve hayvanc l kla u ra an, geni araziye sahip tipik bir Anadolu köyü görünümündeydi. Bölgedeki ilk kamula t rma 1947 ve 1959 y llar nda Eski ehir yolu çevresinde Silahl Kuvvetlerimiz taraf ndan yap lm t r y l ndan itibaren bölge ehirle me ve yap la maya aç lm t r. Bölgede ilk kooperatif Bay nd rl k Bakanl nda çal an bir grup memurun kurdu u Büyük Ümit çi Konut Yap Kooperati dir. Ümitköy ad ile an lan kooperati n kurucusu Bir de imdiki halini tan yal m Villalar yla, apartmanlar yla, rezidanslar yla, 8. caddesiyle, Gallerias yla, Mesa Plazas yla, Arcadiumuyla, Minaseras yla, Park Caddesiyle ve daha bir çok gözde restaurantlar yla, barlar, cafeleriyle, Ba kent Üniversitesiyle vs vs Bürokrat, milletvekili ve Ankara n n üst düzey kesiminin en gözde semti olmu tur. Ancak olumsuzluklar da belirtmek gerek Bina ve nüfus yo unlu u plan de i iklikleriyle art r ld, buna ko ut tra k yo unlu u ve maalesef yaralamal ve ölümlü kazalar da artt. Tra k denetimi hala yetersiz. Baz park alanlar k smen rant alanlar na dönü türüldü. Birtak m alanlarda ilerleme kaydedilemedi, örne in söz verildi i halde 8. Caddede araçlar n park sorunu çözülemedi. Salto lu (Angora) Bulvar ve 33. cadde ( eyh Muciburrahman Bulvar ) gibi yerlerde tra k klar, tra k ak n kolayla t rmak yerine yava lat yor ve daha önemlisi düzensizle tiriyor. Buralarda ye il dalga ya geçilmemesi anla l r ey de il. 12 / OCAK 2010

14 HABER Bangabandhu eyh Mucibur Rahman Bulvar Çayyolu nda bir cadde var. Ad Bangabandhu eyh Mucibur Rahman Bulvar. Bu cadde Eski ehir yolunun Çayyolu bölgesine giri yerlerinden biri olan Koru Sitesinin önünden ba l yor, EGO otobüslerinin son dura nda bitiyor. Bu cadde üzerine birçok ey yaz labilir ama bu ayki konumuz bu caddenin K lal Caddesi ile kesi ti i noktada ya anan kazalar hakk nda. Caddenin K lal Caddesi ile kesi ti i nokta tam bir mühendislik facias. Bu iki caddenin kesi ti i noktada tra k yok. Mucibur Rahman Bulvar n n, Engürü Sitesinin giri inden ba layarak Doktorlar Sitesine do ru k vr lan bölümündeki virajda neredeyse haftada 2-3 kaza oluyor. Hele geceleri bu viraja h zl giren sürücüler mutlaka Doktorlar Sitesinin duvar na bir iz b rak yorlar. Bundan iki y l öncesinde gencecik iki üniversite ö rencisi bu viraj alamayarak, orada bulunan elektrik dire ine çarpt lar. Tabi sonuç çok üzücü. ki gencimizi de kaybettik. Neyse ki Engürü Sitesinde oturan duyarl bir vatanda m z n giri imleri sonucu, yanl yerde duran bu elektrik dire i kald r ld. H z kasisi konulabilir Görü lerine ba vurdu umuz semt sakinleri, bu viraj n çok tehlikeli oldu unu ama sürücülerin bunu bilmeden bir de h z yap nca kazalara davetiye ç kard klar n söylediler. Engürü S itesinde oturan Sevan Ço kun, Ak amlar burada sanki yar var. Her ak am yüre im a z ma geliyor. dedi. Yine ayn sitede oturan Naci Özgören ise, Buraya h z kasisi konmadan bu kazalar n önüne geçilmez. Ayr ca Polis ekipleri, zaman zaman radar kontrolü yaparak buray denetleyebilirler. dedi. Yolun ortas nda bulunan refüjü göstererek, Burada mutlaka 1-2 elektrik dire i yoktur. Bunun sebebi de, h zl gelen sürücülerin viraj alamayarak refüjdeki elektrik direklerine çarpmalard r. dedi. OCAK 2010 / 13

15 YEREL YÖNET M Çayyolu nun Gizli Kahramanlar GER DÖNÜ ÜM ATIKLARINI TOPLAYAN Ç LER Son y llarda toplumda gerçek çevre bilinci yerine, bir moda halinde yayg nla an Ben de çevreciyim söylemine inat, Çayyolu nda geri dönü üm at klar n toplayan gizli kahramanlar mevcut. Yenimahalle Belediyesi taraf ndan 2007 y l nda hayata geçirilen Ambalaj At klar Geri Kazan m Projesi çerçevesinde, ambalaj at klar n toplayan i çilerle görü tük. Bu i i yaparken kar la t klar sorunlar n, isteklerini ve duygular n bize anlatt lar. Bir günde 5 ton at k topluyoruz. Çayyolu nda günde 5 ton çöpe at lan plâstik, kâ t, naylon, cam ve kutular toplad klar n anlatan i çiler, bu toplanan at klar sayesinde, bir sitenin bir haftal k at k suyunun ar t labilece ini, ya da bir dairenin bir haftal k elektrik giderinin kar lanabilece ini söylediler. 1 ton kâ d n hammaddesinin 17 yeti kin a aç oldu unu ifade eden ansal Yücel, Biz günde 2 tonu kâ t olmak üzere 5 ton at k topluyor ve günde 85 a ac kesilmekten kurtar yoruz. Bu anlamda çevre aç s ndan çok önemli bir i ba ar yoruz dedi. Yapt klar i le ülke ekonomisine büyük katk sa lad klar n söyleyen Halil Ero lu ise, geri dönü üm sayesinde a açlar n gereksiz yere yok olmas n engellediklerini belirtiyor. Ben her gün on a aç dikiyorum Çayyolu na diyen smail Genç, Bundan dolay da çok mutluyum diyor. Bizi hor görüyorlar Yapt klar i i çok sevdiklerini ama at k toplarken kimi mahalle sakinleri taraf ndan hor görüldüklerinden yak nan i çiler, Biz ba ta ülkemize hizmet ederken, çevreye ve ekonomiye de katk sa l yoruz ama baz mahalle sakinlerinin yapt m z bu i ten dolay bizleri hor görmesi evkimizi k r yor ve çok üzülüyoruz diyorlar. Po etlere köpek pisli i atan da var, yemek art döken de Çevre sa l aç s ndan çok önemli bir i levi yerine getirmelerine ra men, yerel yönetimin kendilerine sahip ç kmad ndan yak nan Cengiz Ongun Ekmek paras için i verenin her türlü bask s na boyun e iyoruz, bir de mahalle sakinlerinin at k torbalar na yemek art klar,kad n petleri, çocuk bezleri ve köpek pisliklerine var ncaya kadar birçok çöp at klar n ayn po ete koymas bizi çok üzüyor diyor. Belediye yetkilileri ne diyor? Yenimahalle Belediyesi taraf ndan 2007 y l nda hayata geçirilen Ambalaj At klar Geri Kazan m Projesi nin h z kesmeden devam etti ini söyleyen yetkililer, nsanl n kar la t en büyük çevre sorunlar ndan birinin at klar oldu unun bilinciyle, vatanda lara mavi renkli geri dönü üm po etleri da tarak kâ t, karton, cam, pet, plastik ve metal i e at klar n toplayarak ülke ekonomisine kazand r yoruz. Vatanda lar, çevre kirlili i yaratan ancak de erlendirildi i zaman ülke ekonomisine önemli katk sa layan projeye büyük ilgi gösterdi. Çayyolu sakinleri, art k mutfak çöpleri ile geri dönü ümü sa lanabilecek ambalaj at klar n ayr ayr po etliyorlar. dediler. Çayyolu nun gizli kahramanlar : smail Genç Yeti Genç smail Bacak Hüseyin Koçak Cengiz Ongun Halil Ero lu ansal Yücel 14 / OCAK 2010

16 HABER Çayyolu Ankara n n En Pahal Pazar Çayyolu nda kurulan Cumartesi pazar için haz rl klar Cuma ak am ndan ba l yor ve temizli iyle birlikte Pazar günü bitiyor y l n n ilk aylar na kadar tam bir kasaba pazar görünümünde olan Çayyolu pazar, en pahal pazarlar s ralamas nda ilk s ralarda yer al yor. Yapt m z k sa bir ara t rmadan sonra Ankara n n en pahal ilk 3 pazar içinde yer alan Çayyolu pazar, bu ünvan n korumaya da kararl gibi görünüyor. Marketlerden bile pahal Gazetemizin yapt ufak çapl bir ara t rma sonucu, Çayyolu pazar n n, çevresinde bulunan süpermarketlerden bile daha pahal oldu unu gördük. Muhabirimiz erife Özgören in yapt ara t rma sonunda a a daki tabloya ula t k. Market Portakal (s kmal k) Domates K v rc k Patates Çayyolu Pazar 1,8 2,2 TL 2 TL 1,2 TL 2,4 TL Tansa 1,5 1,7 TL 1,9 TL 2 TL/Kg 1.79 TL Makromarket 1,0 1,9 TL 1,8 TL 1 TL 1.9 TL Marketlerdeki indirimler takip edildi inde ise, yatlar n Çayyolu pazar aleyhine daha da fazla de i ti ini gördük. Seçme yok E er Çayyolu pazar nda devaml al veri yapt n z pazarc lar n z yoksa ço u tezgâhtan mal seçmenize izin verilmiyor. Seçmek istedi inizde ise pazar esnaf taraf ndan fazla ücret talep ediliyor. Paran z bolsa seçmeden, pazar esnaf n n sizin için seçtiklerine raz oluyorsunuz. Pazarda görü tü ümüz Sevil Kaya, Pazar n pahal oldu unu bilerek geliyoruz, bu hafta gelmesek de gelecek hafta geliyoruz, asl nda suç biraz da bizde. Pazardan bir süre al veri yapmasak buras düzelir. diyor. Mustafa Gündüz ise, Marketler ucuz de il, Pazar daha ucuz diyerek görü ünü belirtiyor. Di hekimi Eser Cilasun ise, 3 gün süren pazar çilesinden çevre sakinleri olarak rahats z oluyoruz. Sakin bir ortamda ya amak bizim hakk m z de il mi? Üstelik pazar Ankara n n en pahal pazar. diyor. Buras zengin yeri Görü lerine ba vurdu umuz pazar esnaf n n ortak görü ü neredeyse hep ayn. Çayyolu nun zengin semti oldu u, burada oturan insanlar n zengin olduklar nda hem kirler. Pazarda iki tezgâh oldu unu söyleyen Ali Duman, Buras zengin yeri abla, burada ne satsan al yorlar, kimsede bu pahal demiyor diyor. Sebze tezgâh bulunan Mardin li Musa Akar ise bayramlardan yak n yor. Akar, Bayramlarda burada kimse kalm yor, herkes tatile gidiyor. Di er zamanlarda mü terilerden memnunuz diyor. Sonuçta olan yine dar gelirli semt sakinlerine oluyor. OCAK 2010 / 15

17 SOHBET Dunning-Kruger Phenomenon Kifayetsizlik Arapça bir sözcük olup, tam Türkçe anlam ise yetersizliktir. Cehalet ise okumamazl k, tahsilsizlik ve dünya görü ünün ve bilginin olmamas veya az olmas, s l k olarak aç klanmaktad r. Genelde bilgi konusunda s olan insanlarda yo un olarak kifayetsizlik gözlenmekte olup, bu tür insan kategorisine Niteliksiz nsan ad verilmektedir. Bazen tahsil, bazen de yakalanan tecrübeler bu tür insanlar n niteli inde pozitif etki yapamaktad r. nsan n geli im sürecinde hayvandan ayr ld nokta ise sosyal ya ant s nda beyin sap ndan (beslenme, su içme, üreme, uyku, acil yan tlar gibi ya am sürdürmek için gerekli olan temel davran larda otonomik ve endokrin davran lar n bütünle tirilmesidir ve göreceli olarak basit sterotipik motor yan tlard r.) uzakla arak korteks (Beynin üçüncü k sm olan korteks, beynin dü ünen, konu an, yazan, yeni bulu lar yapan, merak eden, plan yapan, ö renmenin, zekan n ve haf zan n olu tu u bölüm olup, s n rs z bir kapasiteye sahip görünmektedir.) ile davran lar n düzenlemesi olmu tur. Ancak, ne yaz k ki toplumumuzu mercek alt na ald m zda, geçmi ten günümüze kadar kifayetsizli in kronik bir hal ald gözlenmi ve toplumun büyük bir bölümünde ise yenili e kapal l k ve tutuculuk yerle mi tir. A a da yer alan ve Nobel ödülü kazanan bilimsel ara t rma sonucuna bak ld nda, genelde bütün dünya üzerinde siyasetle u ra an kitlelerin önemli bir bölümünün Kifayetsiz Muhterisi oldu u a rl k kazanm t r. Journal of Personality and Social Psychology nin Aral k-99 say s nda yay mlanan teorileri özetle, Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini art r r der. Metin çözme, araç kullanma, tenis oynama gibi çe itli alanlarda yap lan ara t rmalar n sonucunda u bulgulara ula lm t r: -Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklar n fark edemezler. -Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma e ilimindedir. -Niteliksiz insanlar, gerçekten Esra G. HELVACI nitelikli insanlar n niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler. -E er nitelikleri, belli bir e itimle art r l rsa, ayn niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin fark na varmaya ba larlar. ki uzman daha sonra, bu teorilerini test etme f rsat da buldular. Cornell Üniversitesi nden 45 ö renciye bir test yapt lar, çe itli sorular sordular. Ard ndan ö rencilerden testin sonucunda ne kadar ba ar l olacaklar n tahmin etmelerini istediler. En ba ar s zlar n (yani sadece yüzde 10 ve daha az do ru cevap verenlerin), testin yüzde 60 na do ru cevap verdiklerine, ayr ca iyi günlerinde olsalar yüzde 70 e ula abileceklerine inand klar ortaya ç kt. En iyilerin (yani en az yüzde 90 do ru sonuç alanlar n) en alçakgönüllü denekler oldu u (sorular n yüzde 70 ine do ru cevap verdiklerini dü ündükleri) görüldü. (Not: Dunning ve Kruger bu çal malar yla 2000 y l nda Nobel de kazand lar.) ki uzman psikolog bu bilinçsizli i, kronik kendi kendini de erlendirme (auto-evaluation) yeteneksizli ine ba l yorlar. Çal an, kendi kapasitesini de erlendirmekten ve eksikli ini te his etmekten acizdir. Ama as l vahim olan, bu yetersizlik + haddini bilmeme kokteylinin, mesleki aç dan, kar koyulmaz bir itici güç olu turmas. Kariyer aç s ndan bir eksiyken, art ya dönü mesi. inde çok iyi oldu una yürekten inanan yetersiz, kendini ve yapt klar n övmekten, her i te öne ç kmaktan ve haddi olmayan görevlere talip olmaktan en küçük bir rahats zl k duymayacakt r. Aksine bunu bir hak olarak görecektir. Uyan kl k bilecektir. Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar ise çal ma hayat nda fazla alçakgönüllü davranarak kendilerine haks zl k edecekler, öne ç kmayacaklar, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmayacaklar, k ymetlerinin bilinmesini bekleyecekler (ve bilinmeyince için için k r lacaklar ve kendilerini daha da geriye çekecekler) ve muhtemelen üstleri taraf ndan ihtiras eksikli i ile suçlanacaklard r. Üstleri de zaten, genelde ayn yoldan geçmi insanlard r. Buna, insan kaynaklar n n, iki benzer CV aras ndan, kendine güvenen ve iyi sonuç alma olas l yüksek aday tercih edece i gerçe ini de eklerseniz, Dunning-Kruger Sendromu nun Peter Prensibi nin yata n yapt da ortaya ç kar. Sonuçta, kifayetsiz muhterisler her zaman ve her yerde daha h zl yükselecekler ve daha yukar lara ç kacaklard r. Etraf n za bir bak n, uzmanlara hak vereceksiniz. Kifayetsiz muhterisi nas l tan rs n z? 1- Gücünü delegasyon bahanesinden al r. Ekibinin orkestra e havalar na girer. 2- Çok gürültü pat rt eder, çok ey yap yormu havas estirir. 3- Koridorlarda h zl h zl, dü ünceli edayla yürür. 4- Be er a ar diye dü ünür. Ama genellikle a an be er ba kas de il, kendisidir. 5- Ne olursa olsun, haz rl kl ym, olacaklar önceden biliyormu gibi davran r. 6- Üstlerine kar son derece kibard r; alt ndakilere (özellikle de en çok ihtiyaç duyduklar na) kötü muamele eder. 7- ktidar ili kileri ve göstergeleri onun için çok önemlidir. Astlar na kimin üst oldu unu hat rlatmay sever. 8- lk denemede ba ar l olamazsa, ba ar s zl n n belgelerini yok etmeyi unutmaz. 9- Talimatlar n post-it ile, e-postayla verir böylece astlar yla yüzle mekten kaçar. 10- Toplant larda son sözü mutlaka o söyler, gerekirse ba kas n n sözünü tekrarlamak pahas na.. Cornell University de görevli psikologlar Justin Kruger ve David Dunning in tarihe geçmelerine vesile olan bulgular, yani Dunning-Kruger Etkisi ad yla literatüre geçecek olan yukar da aç klanan teorileri de, Türk sa duyusunun yüzy llard r Cahil Cesareti dedi i ey de ilmidir asl nda. Bu yaz m çok sevdi im ve dünya görü ümü örnek ald m Mevlana n n bir dizesi ile sonlamak istiyorum, Nice insanlar gördüm üstünde urbas yok. Nice urbalar gördüm içinde insan yok. Sevgi ve sayg n z kaybetmemeniz temennisiyle. 16 / OCAK 2010

18 Çayyolundaki Okullarımız E T M Mesa Koru lkö retim Okulu m 2 ormanl k bir alan üzerinde kurulu olan okul, iki ayr binadan olu up, ilk bina Mesa Mesken Sanayi taraf ndan 1992 y l nda, ikinci kademe binas ise 2000 y l nda in a edilmi tir. Maliyeti TL ye mal olan okulun in aat alan m 2, bahçe alan ise 5520 m 2 dir. Okulun Milli E itim Bakanl na hibe edilmesi ile ismi de Mesa Koru Sitesi lkö retim Okulu olmu tur. Okulun ikinci kademe binas da 2000 y l nda yine Mesa A. taraf ndan yap lm t r. Bu binada alt derslik, bir idareci odas, bir rehberlik odas, bir kalorifer dairesi, bir adet çok amaçl salon, bir adet ev ekonomisi atölyesi, bir adet kantin ve bir adet eli i odas mevcuttur. Birinci kademesi fuel oil ile ikinci kademe de ise do al gaz ile s t lmakta olan okulun Çayyolu na hâkim bir tepenin üzerine kurulmas da okula ayr bir özellik katmaktad r. Ça m z n bilgi teknolojisine uygun, modern artlarda e itim-ö retim veren okulda, e itim-ö retim y l ndan itibaren s n arda televizyon, tepegöz, vcd nin yan s ra bilgisayar ve projeksiyon makinesi da bulunmaktad r y l nda birinci s n flarda elektronik tahta kul-lan lmaya ba lanm olan okulda modern bir konferans salonu da mevcuttur. OCAK 2010 / 17

19 E T M Bu ba ar lara ek, bir de devlete vergi ödüyorlar. Bu ba ar lar n yan nda, okulun açt s navlara haz rlama ve yeti tirme kurslar ndan elde edilen gelirden, her ay devlete TL vergi ödedikleri gibi, l Milli E itime de her ay 450.-TL. (% 2) kazand r yorlar. Karde okullar da unutulmam Kapal TV sistemi bile var 2009 y l n n son aylar nda okulda uygulamaya konulan Bilgi ak sistemi ad verilen kapal devre TV sistemi ile ö rencilerin gün sonunda yapt klar etkinlikler her gün bu sistemde yay nlanmakta. Bu sistemin Türkiye de sadece At l m Üniversitesinde oldu unu söyleyen yetkiler, ikinci uygulaman n okullar nda olmas ndan gurur duyuyorlar. Genelde tüm okullarda sadece bir tane olan teknoloji s n f, 515 ö rencisi ve 18 s n f bulunan Mesa Koru Sitesi lkö retim Okulunda her s n fa yay lm durumda. Her s n fta son teknoloji ile e itim gören ö rencilerin ba ar s nda da ciddi art gözleniyor. Mesa lkö retim Okulunun 3 ü Ankara da, 13 ü Do u ve Güneydo uda olmak üzere Türkiye çap nda toplam 15 karde okulu mevcut. Ö rencilerinin sosyal sorumluluk bilincini geli mek ad na 2009 y l n n son günü düzenledi i y lba e lencesine, karde okul Mevlana lkö retim okulu da davet edildi. Yenimahalle entepe bölgesinde bulunan Mevlana lkö retim Okulu ö rencilerinin de kat l m ile düzenlenen y lba organizasyonu co kulu bir e lenceye dönü tü. Gönüllü velilerden Hacer Fidan,Hülya Onat ve Ezel Özdoruk un Noel Baba oldu u gösteri okulun konferans salonunda gerçekle ti. Düzenlenen e lencede, ö rencilerin sundu u k sa skeçlerin yan s ra bireysel ve toplu dans gösterileri de yap ld. Ö rencilerin kendi çal malar n kermes usulü satt klar ürünlerden elde edilen gelir de y l sonunda karde okul için harcanmak üzere ayr ld. Bu toplanan para ile Mevlana lkö retim Okulunun y l sonu kep giyme töreni nanse edilece i söylendi. Türkiye 1.si bu okuldan Aç ld günden bu yana daha önce görülmemi ba ar oran na ula an okulun son ba ar lar ; SBS de (devlet okullar içinde): 6. s n ar: puan ortalamas ile Türkiye, Ankara ve Yenimahalle 1.si; 7. s n ar: puan ortalamas ile Yenimahalle 1.si, Ankara 10.su; 8. s n ar: puan ortalamas ile Yenimahalle 1.si, Ankara 9.su ve 8. s n ar n tümünde (özel okullar dahil) Türkiye genelinde ilk 400 okul aras na girmi. 18 / OCAK 2010

20 HABER Küfeden Market Arabas na Geçen gün Çayyolu pazar na indim. Eve misa r gelecek, birkaç ey almak gerekiyor. Otomobil yine 50 metre ötedeki parkta. Alacaklar mda bir hayli yüklü. Hemen Yenimahalle Belediyesinin Çayyolu pazar için getirdi i market arabalar na yöneldim. Arabalar veren görevli temiz yüzlü bir çocuk. Ad Murat Süer mi. Biraz sohbet ettik. 88 araba var ama bazen yeti medi i de oluyor diyor, Murat. Kimlik kar l verdi i arabalar geri getirenler bazen para da vermeye kalk yormu. Bunlar ücretsiz deyince çok memnun olduklar n anlat yor. Nedense birden akl ma küfeli hamallar ve tornetler geldi. Annem anlat rd. Pazarda dola rken yan m za bir hamal yana rd. S rt nda küfesi... Hamal laz m m abla diye sorarm. Motorlu araçlar öncesi pazarlarda ta ma i leri hamal esnaf n n gedi iymi. Pazarlarda al veri yap ld ktan sonra al nan sebzemeyve, bu hamallarla eve ta n r, hamala verilen ücretin yan nda kimi zaman al nan meyvelerden de bir iki tanede verilirmi. Sonralar dört rulman ile tahtadan, ufak bir sand k görünümünde, iki adet ön, iki adet arkada olmak üzere, tekerli Tornet diye adland r lan, gürültülü ta ma araçlar ç kt. Ço unlukla kenar mahallelerin yoksul çocuklar taraf ndan yap lan bu ta mac l kla, pazardan al nan sebze ve meyve bu çocuklar n Tornet leri ile evlere ta n r oldu. Baz ailelerin ise kendi pazar arabalar vard. Pazaryerleri içinde bu arabalar ile dola l r, al nan zerzevat bu arabalarla evlere ta n rd. Nedense birden bunlar akl ma geldi. Hemen arabadaki foto raf makinesini ald m. Birkaç foto raf çekip, market arabalar n alanlarla sohbet ettim. Hepsi de Bu hizmetten çok memnun olduklar n söylüyorlar. Betül Kal pç lar, benim dü üncelerimi okurcas na anlat yor; Bu market arabalar ndan önce Tornet, ondan daha da önce küfeli hamallar vard diyor. Hasan Ali Çal kan, bu hizmet için Belediye Ba kan na te ekkür ederken, Metin Gürleyik, Güzel bir uygulama, çok memnunuz diyor. Ankara Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Ayla Çal ml ise, Hem Belediyeden memnunuz, hem de bu tür hizmetlerden diyerek, memnuniyetini anlat yor. Gündelik hayattan bir de i im manzaras De i im kelimesinin tek ba na pek bir de eri yok. Çünkü yön göstermiyor. De i im de... Ne tarafa do ru? Geli me de de i im, çürüme de... Ben hayat mda hiç hamal tutmad m. Bir vakitler kendi pazar arabam z vard ; onunla ta rd k. Büyüdük, çal t k, otomobil ald k. Market arabas ndakiler ço al p ta namaz hale gelince götürüp bagaja koyuyorum, sonra dönüp al veri e devam... OCAK 2010 / 19

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI:

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız.) 1.2 İş Fikri: (Bu kısımda

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar No : 52 Karar Konusu : Plan değişikliği yapılması. T.C. Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(Katılmadı), Erdoğan KARAKAŞ, Mustafa YAZICI, Özcan REFAH, Nuh

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan...

Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... Bir okul dü ündük, ça da e itim sunan... M - Ö RET M 29 4- M-Ö RET M 4.1 Zaman Çizelgesi Okulumuzda e itim-ö retim kadrosu titizlikle seçilmi tir. 1.2. 3. 4. ve 5. flarda s f ö retmenleri, 6. s ftan 8.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı