sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı"

Transkript

1 sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADOĞAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Öğr. Gör. Hüseyin ÇAKIR (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi)

2 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın tarih ve B.08.0.TTK /9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın* (1-5. Sınıflar) ve bu program için hazırlanan öğretim materyalinin ilköğretim okullarında uygulanması uygun bulunmuştur. * Denizler Yaşamalı Programı, bundan böyle Sınırsız Mavi adıyla yürütülecektir. 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 SINIRSIZ MAVİ PROGRAMI ÖĞRETMEN EL KİTABI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 6 AMAÇLAR 8 KAZANIMLAR 8 SÜRE 10 İÇERİK 10 ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ 12 ÖĞRETİM MATERYALLERİ 13 SUNU SLAYTLARI VE AÇIKLAMALARI 14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 22 ETKİNLİKLER 27 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 29 SINIRSIZ MAVİ EĞİTİMLERİ GERİ BİLDİRİMİ 33 3

4 4

5 SINIRSIZ MAVİ Öğrendiklerimizi anlar, anladıklarımızı sever, sevdiklerimizi koruruz. GİRİŞ Yirmin ci yüz yı lın or ta la rın da Dün ya ya ilk kez uzay dan ba kıl dı ğın da Dün ya, ko lay ca za rar ve ri le bi le cek kü çü cük bir top gi bi gö rü nü yor du. Eş siz ma vi li ğe sa hip, son suz de rin lik duy gu su uyan dı ran ve bin ler ce can lı ya ev sa hipli ği ya pan bu kü re ye kim za rar ver mek is te ye bi lir di ki? An cak za man için de in sa noğ lu nun ken di yap tık la rı nın do ğay la uyum lu ol ma ma sı dün ya yı te mel den de ğiş tir miş tir. Bu de ği şik lik le rin bir ço ğu ha ya tı teh dit eden ba zı teh li ke le ri de be ra be rin de ge tir mek te dir. Bu yüz yı lın baş la rın da do ğa nın ko run ma sı ile ay nı an la ma ge len çev re ci lik akı mı son yıl da ay nı za manda il gi ala nı ol muş tur. Bu gün çev re kir len me si ile mü ca de le fik ri, ge liş miş ül ke ler de ka mu oyun ca be nim sen miş, bu ko nu da ku ru lan çe şit li der nek ve ku rum lar çev re kir len me si ne kar şı et kin bir bi çim de fa ali yet te bu lun maya ve eko lo jik bir ağır lık oluş tu ra rak, po li tik ka rar lar da rol al ma ya baş la mış lar dır. Ül ke miz de de çev re ko ru ma ça lış ma la rı nın ba şa rı ya ulaş ma sın da, hal kın bi linç len me si, ka muo yu ve eko lo jik bir ağır lık oluş tu rul ma sı ya şam sal önem ta şı mak ta dır. DenizTemiz Derneği / TUR ME PA; De niz ve sa hil le rin kir len me si ni ön le mek, Mev cut kir li li ğin te miz len me si ko nu sun da kat kı da bu lun mak, Bu tür ça lış ma la rı teş vik et mek, ge liş tir mek, Hal kı mı zın ko nu ya iliş kin bi linç len me si ni sağ la mak ama cıy la yıl lar dır eği tim ver mek te dir. Ku ru lu şun dan bu ya na TUR ME PA, mes le ki bir lik le re, ma ri na la ra, yat sa hip le ri ne, il köğ re tim, or ta öğ re tim ve üni ver si te öğ ren ci le ri ne de ni zin ko run ma sı ile il gi li ko nu lar da eği tim ver me ye de vam et mek te dir. TUR ME PA, çev re bi lin ci eği ti mi nin uzun va de li bir iş ol du ğu inan cın dan yo la çı ka rak hiç bir za man bit me yen bir iş ola rak ta nım la na bi le cek eği tim ça lış ma la rı nı sür dü re bil mek ama cıy la Sı nır sız Ma vi eği tim pro je si nin baş la tıl ma sı na ka rar ver miş tir. 1 Ey lül 2005 ta ri hin de, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı ve DenizTemiz Derneği / TURMEPA arasında im za la nan ve Yapı Kredi tarafından desteklenen 5 yıl lık eği tim pro to ko lü çer çe ve sin de, Sı nır sız Ma vi prog ra mı nın ön ce lik le kı yı il le rin de ol mak üze re Tür ki ye de ki tüm okul lar da uy gu lan ma sı ola na ğı el de edil miş tir. 5

6 SINIRSIZ MAVİ PROGRAMI ÖĞRETMEN EL KİTABI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Mil lî Eği tim Ba kan lığı ta ra fın dan uy gu lan mak ta olan il köğ re tim prog ram la rın da da vur gu lan dığı gi bi, ço cuk la rı mızın er ken yaş lar dan iti ba ren bi lim sel dü şün me yön te mi ni ta nı ma la rı ve uy gu la ma la rı he def len mek te dir. Bi li min te me lin de ya tan kav ram lar ve dü şün me sis te ma ti ği, il köğ re tim prog ram la rın da şu şe kil de be lir til miş tir: Bilimin Temel Kavramları Değişim Çev re sin de ki her var lı ğın sü rek li bir de ği şim için de ol du ğu nu ve bu nun do ğal ol du ğu nu fark et me (Bi re yin fi zik sel özel lik le ri, giy si le ri, duy gu la rı, izin ve ri len ve ve ril me yen dav ra nış lar vb. de ği şi yor.) Za ma nın de ğiş ti ği ni fark et me ve za ma na bağ lı di ğer de ği şim le ri kav ra ma Me kân da ki de ği şi mi kav ra ma Can lı lar da ki de ği şi mi, ev re le ri ni ve se bep le ri ni kav ra ma Do ğa da ki de ği şim le ri fark et me ve se bep le ri ni kav ra ma Etkileşim Her var lı ğın, ne den sel bir de ği şi me yol aça cak şe kil de sü rek li ola rak bir bi ri ni et ki le di ği ni fark et me İn san, hay van ve bit ki le rin bir bir le ri ni et ki le di ği ni; bit ki ler le hay van la rın bir bir le ri ni et ki le di ği ni; in san, hay van ve bit ki le rin de fi zik sel çev re yi et ki le di ği ni fark et me Neden-Sonuç İlişkisi Mad de ler de ve can lı lar da mey da na ge len de ği şik lik le rin ge nel lik le bel li bir ne de ne ka dar iz le ne bil di ği ni fark et me (Ör ne ğin; bir cis min ha re ket et me si nin ne de ni o cis min itil me si ve ya çe kil me si gi bi bir ne de ne bağ lı dır vb.) Değişkenlik / Benzerlik Ben zer lik le ri ne, ay nı özel lik le re ve ya ka rak te ris tik le re sa hip oluş la rı na gö re sı nıf lan dı rı la bil se ler bi le, her şe yin bir bi rin den fark lı ol du ğu nu kav ra ma (Ör ne ğin; hiç bir in san baş ka bir in sa na ben ze mez, ya ni tü rün bi rey le ri ara sın da de ğiş ken lik söz ko nu su dur. Bu nun la bir lik te in san ol mak tan do la yı da he pi mi zin or tak özel lik le ri var dır.) Karşılıklı Bağımlılık Ya şa yan her var lı ğın, can lı ya da can sız di ğer bü tün var lık lar la ve çev re ile et ki le şim içe ri sin de ol du ğu nu kav ra ma Süreklilik Ya şa mın as la so na er me di ği ni fark et me (Her şe ye rağ men; dep rem, sa vaş, sal gın has ta lık gi bi güç le re rağ men ha yat de vam edi yor vb.) De ği şen olay ve ol gu lar gi bi değişme yen, sü rek li lik gös te ren olay ve ol gu la rın da var ol duğu nu fark et me Korunum Maddelerin değişebildiklerini ama yok olmadıklarını fark etme 6

7 7

8 İl köğ re tim prog ra mın da da vur gu lan dı ğı gi bi, TUR ME PA ola rak biz de öğ ren ci le ri de ney yap ma ya, tah min de bu lun ma ya, sor gu la ma ya, ana li tik ve bi lim sel dü şün me ye teş vik et me yi he def le mek te yiz. Sor gu la mak ne den önem li dir? İn san lar doğ duk la rı an dan iti ba ren çev re yi me rak eder, öğ ren me ye ve an la ma ya ça lı şır lar. Bu amaç la çe şit li so ru lar so rar ve bu so ru la ra ce vap bu la bil mek için de araş tır ma ya par lar. De ney yap mak ne den önem li dir? Her öğ ren ci nin fark lı öğ ren me sti li var dır. Ba zı öğ ren ci ler do ku na rak, ba zı la rı işi te rek öğ re nir ken, ba zı la rı gö re rek, ba zı la rı ise ha re ket ler le öğ re nir. De ney yap mak, bir çok sti li içe ren öğ ren me ter cih le ri ni kap sa mak ta dır. Tah min de bu lun mak ne den önem li dir? Öğ ren ci nin bil gi yi edin me den ön ce olay lar ve du rum lar hakkın da tah min ler de bu lun ma sı onun ana li tik dü şün me be ce ri si ni ge liş tir me si ne kat kı da bu lun mak ta dır. Ör ne ğin bir de ney den ön ce so nuç hak kın da tah min de bu lun mak, de ne yin so nun da tah min le rin doğ rulu ğu nun test edil me si ne fır sat ve rir. Ana li tik ve bi lim sel dü şün mek ne den önem li dir? Er ken yaş tan iti ba ren öğ ren ci le re ana li tik ve sor gu layı cı bir ba kış açı sı (sa de ce Ne? ye ri ne Ne den? ve Ni ye? de mek gi bi) ka zan dır mak bi lim sel dü şün me şek li ni öğ ret mek, öğ ren ci le rin ez ber le ye rek de ğil, araş tı ra rak ve so ra rak bil gi ye ulaş ma sı nı sağ la dı ğı için önem li dir. AMAÇLAR Sınırsız Mavi programının temel amaçları şunlardır: Her yaştan öğrenciye, bütün canlı varlıklara ve doğal çevreye karşı saygılı olmak ve bilimin değerini takdir etme bilinci kazandırmak. İnsan ve deniz arasındaki ilişkiyi fark ettirerek değerli doğal kaynaklarımızı korumak. Etkinlikler aracılığıyla, öğrencilerin çeşitli derslerdeki temel yeterliliklerini artırmalarına yardımcı olmak. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize eğitim amacıyla yararlanabilecekleri kaynaklar sağlamak. KAZANIMLAR Sınırsız Mavi programının temel amaçlarına paralel olarak bu çalışma sonunda öğrencierinelde etmeleri beklenen kazanımlar şunlardır. 1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar. 2. Yeryüzündeki suların sürekli hareket halinde olduğunu fark eder. 3. Karalar ve denizler arasındaki etkileşimi fark eder. 4. Denizin birçok canlı için yuva olduğunu kavrar. 5. İnsanların denizlerden çeşitli şekillerde yararlandıklarını fark eder. 6. Deniz kirliliğinin denizlerdeki ve karalardaki yaşam üzerindeki etkilerini fark eder. 7. Denizlerin insanlar tarafından kirletildiğini kavrar. 8. Denizlerde ve karalarda yaşayan tüm canlıların sağlıklı yaşayabilmeleri için denizlerin temizliğinin önemini anlar. 9. Denizlerin temizliği için yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunur. 10. Denizlerin temizliği ve korunması için ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşları destekler. 8

9 Sınırsız Mavi programına ait kazanımlar, sınıf düzeylerine uygun olarak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ilköğretim programlarındaki derslerin kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirme, Tablo 1 de gösterilmiştir. TABLO 1 KAZANIMLARARASI İLİŞKİLENDİRME SINIRSIZ MAVİ 2.1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar Yeryüzündeki suların sürekli hareket halinde olduğunu fark eder. İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI B Harita ve küre üzerinde su ve kara alanlarını ayırt eder. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF BENİM EfiSİZ YUVAM) C Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek, maddenin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) C Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) 2.3. Karalar ve denizler arasındaki etkileşimi fark eder. C Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) 2.4. Denizin birçok canlı için yuva olduğunu kavrar. B.2.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF BENİM EfiSİZ YUVAM) 2.5. İnsanların denizlerden çeşitli şekillerde yararlandıklarını fark eder Deniz kirliliğinin denizlerdeki ve karalardaki yaşam üzerindeki etkilerini fark eder. C Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) C Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) 2.7. Denizlerin insanlar tarafından kirletildiğini kavrar Denizlerde ve karalarda yaşayan tüm canlıların sağlıklı yaşayabilmeleri için denizlerin temizliğinin önemini anlar. C İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırır ve anlatır. (HAYAT BİLGİSİ 1. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) C Yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendi sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF DÜN BUGÜN YARIN ) C Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) C Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) 9

10 2.9. Denizlerin temizliği için yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunur Denizlerin temizliği ve korunması için ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşları destekler. B Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar. (3. SINIF BENİM EŞSİZ YUVAM) A Görev aldığı kulüp çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF OKUL HEYECANIM) A Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF OKUL HEYECANIM) A Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF OKUL HEYECANIM) SÜRE Sınırsız Mavi prog ra mı için top lam iki ders saa ti (80 da ki ka) sü re ay rıl ma sı öne ril mek te dir. Bu sü re nin ilk bir kaç da ki ka sı, ya pı la cak ça lış ma hak kın da ço cuk la ra ge nel bir bil gi ver mek için ay rı la bi lir. Da ha son ra su nu dos ya sı ve çiz gi film kul la nı la rak öğ ren me öğ ret me et kin lik le ri ger çek leş ti ri le cek tir. Prog ram için ay rı lan sü re nin en uzun bö lü mü bu aşa ma ya ay rıl mış tır. Ka pa nış için bir kaç da ki ka ay rı la cak ve bu za man di li mi içe ri sin de de TUR ME PA ile il gi li çok kı sa bir ta nı tım ya pı la cak tır. İÇERİK Sınırsız Mavi programının içeriğinde temel olarak şu konular ele alınmıştır: Yer yü zü ka ra lar dan ve de niz ler den olu şur. Ba zı bit ki ler, hay van lar ve in san lar için ka ra lar; ba zı bit ki ler ve hay van lar için de de niz ler yu va dır. De niz ler de ve ka ra lar da çok çe şit li can lı lar ya şa mak ta dır. Ka ra lar ve de niz ler ara sın da et ki le şim var dır: Ka ra lar da mey da na ge len olay lar de niz le ri ve de niz ler de ya şa yan can lı la rı et ki ler; de niz ler de mey da na ge len olay lar da ka ra la rı ve ka ra lar da ya şa yan can lı la rı et ki ler. İn san lar de niz le ri kir le te rek ön ce lik le de niz ler de ya şa yan can lı la ra, do la yı sıy la da ken di le ri ne za rar ver mek te dir. De niz le rin te miz tu tul ma sı bü tün can lı lar için önem li dir. Bu nun için her ke se so rum lu luk düş mek te dir. Prog ra mın içe ri ği ni oluş tu ran ko nu lar, ço cu ğun ya şı na, ge li şim özel lik le ri ne, öğ re nim gör dü ğü sı nı fa ve ki şi sel de ne yim le ri ne dik kat edi le rek fark lı sı nıf la ra da ğı tıl mış tır. Ka za nım ifa de le ri ve il gi li ko nu lar (içerikler), Tab lo 2 de gös te ril miş tir. 10

11 TABLO 2 KAZANIM-İÇERİK İLİŞKİLENDİRMESİ KAZANIMLAR 1.1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar Yeryüzündeki suların sürekli hareket hâlinde olduğunu fark eder Karalar ve denizler arasındaki etkileşimi fark eder Denizin birçok canlı için yuva olduğunu kavrar. 2.5.İn san la rın de niz ler den çe şit li şe kil ler de ya rarlan dık la rı nı fark eder. İÇERİK SLAYT 2 Yeryüzü karalarla ve denizlerle kaplıdır. Yerküre üzerinde denizler mi yoksa karalar mı daha fazla yer kaplamaktadır? SLAYT 3 Doğada su hiçbir zaman yok olmaz. Sadece hâl değiştirir. Su doğada hangi hâllerde bulunur? SLAYT 4 Denizler, iklimin oluşumunda etkilidir. Denizler mevsimlerin oluşumunu nasıl etkiler? SLAYT 5 19 Denizler, suda yaşayan binlerce bitki ve hayvan türünün yuvasıdır. Denizlerde yaşayan hangi bitki ve hayvan türlerini tanıyorsunuz? SLAYT 20 İnsanlar denizlerden çeşitli şekillerde yararlanmaktadırlar. Denizlerden siz nasıl yararlanıyorsunuz? SLAYT 21 Denizler besin kaynağıdır. Denizlerden elde edilen besinler nelerdir? SLAYT 22 Denizler ve deniz kıyıları pek çok eğlence ve spor etkinliğinin yapıldığı yerlerdir. Denizlerde ne tür eğlence ve spor etkinlikleri yapılabilir? SLAYT 23 Denizler ulaşım yollarıdır. Tüm dünyada gemiler aracılığıyla denizlerde ne kadar yük ve yolcu taşınmaktadır? SLAYT 24 Denizler mineral kaynağıdır. Denizlerden elde edilen ve günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız mineral hangisidir? SLAYT 25 Denizler enerji kaynağıdır. Denizlerden hangi enerjiler elde edilmektedir? 2.6. De niz kir li li ği nin de niz ler de ki ve ka ra lar da ki ya şam üze rin de ki et ki le ri ni fark eder. SLAYT 26 Denizlerin kirlenmesi tüm deniz canlılarının yaşamını etkiler. Deniz kirliliğinden deniz canlıları nasıl etkilenir? SLAYT 27 Denizlerin kirlenmesi bitkilere ve hayvanlara zarar vermektedir. Denizlerin kirlenmesinin insanlara verdiği zararlar nelerdir? 11

12 2.7. De niz le rin in san lar ta ra fın dan kir le til di ği ni kav rar. SLAYT 28 Her yıl denizlere çok miktarda kirlilik yaratan madde karışmaktadır. Denizlerimizi hangi maddeler kirletmektedir? SLAYT 29 Kirlilik yaratan maddeler denizlerde uzun süre yok olmamaktadır. Kirlilik yaratan maddelerin denizde yok olması için ne kadar süre gerekmektedir? 2.8. De niz ler de ve ka ra lar da ya şa yan tüm can lı ların sağ lık lı ya şa ya bil me le ri için de niz le rin te miz liği nin öne mi ni an lar De niz le rin te miz li ği için ya pı la bi le cek ler ko nusun da öne ri ler de bu lu nur De niz le rin te miz li ği ve ko run ma sı için ül kemiz de fa ali yet gös te ren ku ru luş la rı des tek ler. SLAYT 30 Denizlerin temiz olması tüm canlılar için önemlidir. İnsanların denizleri neden temiz tutmaları gerekir? SLAYT 31 Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir deniz ülkesidir. Denizlerimizin temizliği için sizin sorumluluklarınız nelerdir? TURMEPA TANITIM SLAYTI ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ Sınırsız Mavi programı, öğrenme ve öğretme sürecinde üç temel ilkeyi benimsemektedir: 1. Çocuklar, öğrenme sürecine aktif bir biçimde katılarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler. 2. Okul da öğ re til mek is te nen bil gi ler, ger çek ya şam da ço cu ğun edin miş ol du ğu de ne yim ler üze ri ne ya pı lan dı rı lır. Çün kü okul da öğ re ti len le ri ço cuk lar ger çek ya şam da edin dik le ri de ne yim le re gö re yo rum lar ve an lam lan dı rır lar. 3. Bireysel yorumlar ve anlamlandırmalar, çocukların birbirleriyle etkileşimleri sonucunda ortak anlayışlara dönüşür. Dolayısıyla da öğrenme süreci sosyal bir süreçtir. Sınırsız Mavi programında yukarıda belirtilen ilkelere uygun öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Programda anlatım yöntemine olabildiğince az yer verilmiştir. Buna karşın, öğrencilerin aktif katılımını sağlamaya yönelik görsel ve işitsel uyarıcılar bulunmaktadır. Öğretmenlerden beklenen; öğrencilere ilgili slaytları göstermeleri, onların ön bilgilerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmaları, ilgili soruları yönelterek öğrencilerde merak duygusunu harekete geçirmeleridir. Böylece öğrencilerin mevcut bilgileriyle sunulan yeni bilgileri karşılaştırarak bilgiyi yeniden yapılandırmalarına olanak tanınacaktır. Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan materyallerden biri, ALİPOT adlı bir çizgi filmdir. Bu çizgi film, önceden belirlenmiş olan yerlerde durdurularak filmde o aşamaya kadar gerçekleşen olayların nedenleri hakkında çocukların tahminde bulunmaları istenecektir. Filmin devamı izlendikten sonra çocuklar, benzer bir durumda kendilerinin neler yapabileceklerini düşünmeye yönlendirilmektedirler. Bu aşamada çocukların kendi aralarında yapacakları kısa süreli tartışmalar, sosyal etkileşim sonucu ortak anlayış geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 12

13 ÖĞRETİM MATERYALLERİ Öğ ren me ve öğ ret me sü re cin de, Sı nır sız Ma vi prog ra mı için ha zır la nan su nu dos ya sı kul la nı la cak tır. Su nu dosya sı Mic ro soft Po wer po int dos ya sı ola rak CD ye kay de dil miş tir. Su nu dos ya sı nın açı la bil me si için bil gi sa yar da Mic ro soft Po wer po int 2002 ve ya da ha ile ri sü rü mü nün ku ru lu ol ma sı ge re kir. CD de ki kla sör de yer alan 2 3. SI NIF SI NIR SIZ MA Vİ PROG RA MI ad lı dos ya yı tık la ya rak su nu dos ya sı nı aça bi lir si niz. Su nu lar la il gi li ge rek li di ğer açık la ma la rı iler le yen say fa lar da bu la bi lir si niz. 13

14 SUNU SLAYTLARI VE AÇIKLAMALARI Slayt-1: Giriş Sunumunuza başlamadan önce öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla, onlara fondaki sesleri dinletin. Bu sesleri tanımalarını isteyin. Bilemedikleri durumda ipucu vererek bulmalarını sağlayın. Öğrencilere denizlerin neden ve nasıl kirlendiğinden bahsedeceğinizi ve bunu önlemek için herkesin bir şeyler yapabileceğini ve denizlerin temiz tutulması için yardım edebileceklerini söyleyin. Slayt-2: Yeryüzü karalarla ve denizlerle kaplıdır. Yerküre üzerinde denizler mi yoksa karalar mı daha fazla yer kaplamaktadır? Öğrencilere bu slaydı gösterin. Uzaydan çekilen fotoğraflarda Dünya sizce neye benziyor? Neden? sorusunu yönelterek Dünya nın uzaydan mavi bir top gibi göründüğünü söylemelerini sağlayın. Dünya nın sularla kaplı olması nedeniyle mavi göründüğü cevabını almaya çalışın. Yerküre neden mavi ve kahverengi-yeşil görünüyor? sorusunu sorun. Dünya nın sularla kaplı alanlarının mavi, karalarla kaplı alanlarının kahverengi yeşil göründüğü cevabını almaya çalışın. Yerküre üzerinde denizler mi yoksa karalar mı daha fazla yer kaplamaktadır? sorusunu yönelterek öğrencilere cevap hakkı tanıyın. Denizlerin karalardan daha çok yer kapladığını fark etmelerini sağlayın. Yerkürenin dörtte üçünün sularla, dörtte birinin karalarla kaplı olduğunu açıklayarak suyun dünyamıza hayat verdiğini vurgulayın. Slayt-3: Doğada su hiçbir zaman yok olmaz. Sadece hâl değiştirir. Su doğada hangi hâllerde bulunur? Öğrencilere, slaytta yer alan su döngüsü ile ilgili şemayı gösterin. fiemaya göre suyun kaybolmadığını sadece şekil değiştirdiğini fark etmelerini sağlayın. Güneşin etkisi ile denizlerden buharlaşan suyun gökyüzünde yoğunlaşarak, yeryüzüne yağış olarak düştüğünü ve bu suyun nehirler ve yer altı sularıyla tekrar denizlere ulaştığını açıklayın. 14

15 Slayt-4: Denizler, iklimin oluşumunda etkilidir. Denizler mevsimlerin oluşumunu nasıl etkiler? Öğrencilere slaytta yer alan sembolleri göstererek bu sembollerin hangi mevsimleri simgelediğini sorun. Denizlerin, iklimin oluşumunda etkili olduğunu belirterek, Sizce denizler mevsimlerin oluşumunu nasıl etkiler? sorusunu yöneltin ve tahminlerde bulunmalarını isteyin. Güneş in etkisiyle buharlaşan deniz suları yağmur, kar ve dolu olarak yeryüzüne düşer. açıklamasını yapın. Slayt-5-19: Denizler, suda yaşayan binlerce bitki ve hayvan türünün yuvasıdır. Denizlerde yaşayan hangi bitki ve hayvan türlerini tanıyorsunuz? Öğrencilere, slaytlarda yer alan resimleri göstererek denizdeki biyolojik çeşitliliği fark etmelerini sağlayın. Denizlerde yaşayan bitki ve hayvan türlerinden hangilerini tanıyorsunuz? sorusunu sorarak, bildikleri deniz canlılarının isimlerini söylemelerini isteyin. Resimde gördükleri ama ismini bilemedikleri canlı isimlerini öğrencilere siz söyleyin. Slayt-20: İnsanlar denizlerden çeşitli şekillerde yararlanmaktadırlar. Siz denizlerden hangi amaçlarla yararlanıyorsunuz? Öğrencilere, deniz kıyısına gittiklerinde ne tür etkinliklerde bulunduklarını sorun. Denizden insanların hangi amaçlarla ve nasıl yararlandıklarını söylemelerini isteyin

16 Slayt 21: Denizler besin kaynağıdır. Denizlerden elde edilen besinler nelerdir? Öğrencilere, sağlıklı büyümek ve gelişmek için hangi besin maddelerini tükettiklerini sorarak deniz ürünlerinin sofralarında yer aldığına dikkat çekin. Balık ve deniz ürünlerinin nerelerden ve nasıl elde edildikleri ile ilgili bilgilerini söylemelerini isteyin. Denizlerden başka hangi besinlerin elde edildiğini sorun. İnsan beslenmesinin temel kaynaklarından biri olan deniz balıklarının, dünya et (protein) ihtiyacının önemli bir kısmını (%18) karşıladığını, bazı ülkelerin temel besin kaynağının deniz ürünleri olduğu bilgilerini verin. Slayt 22: Denizler ve deniz kıyıları pek çok eğlence ve spor etkinliğinin yapıldığı yerlerdir. Denizlerde ne tür eğlence ve spor etkinlikleri yapılabilir? Öğrencilere, yaz tatilinde deniz kıyısına gidip gitmediklerini sorun. Deniz kıyısında yapmaktan hoşlandıkları etkinlikleri söylemelerini isteyin. Bu etkinlikleri yaparken neler hissettiklerini sorarak denizlerin eğlenmek, dinlenmek ve spor yapmak için önemine dikkat çekin. İnsanların deniz kıyısında eğlenmek, dinlenmek ve spor yapmak amacıyla başka hangi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini fotoğraflardan da yararlanarak bulmalarına yardımcı olun. Slayt 23: Denizler ulaşım yollarıdır. Gemiler aracılığıyla dünya denizlerinde ne kadar yük ve yolcu taşınmaktadır? Slaytta yer alan fotoğrafları göstererek insanların yıllar öncesinden günümüze denizlerden ulaşım amacıyla yararlandıklarını fark etmelerini sağlayın. Daha önce deniz yolu ile seyahat etmişlerse, bu seyahat ile ilgili izlenimlerini kısaca paylaşmalarını isteyin. 16

17 Slayt 24: Denizler mineral kaynağıdır. Denizlerden elde edilen ve günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız mineral hangisidir? Öğrencilere deniz suyunun tadının nasıl olduğunu sorarak, deniz suyunun tuzlu olduğu cevabını alın. Sofrada yemeklerimizi lezzetlendirmek için kullandığımız tuzun denizlerden elde edildiğini açıklayın. Slayt 25: Denizler enerji kaynağıdır. Denizler hangi enerjilerin kaynağıdır? Öğrencilere insanların günlük yaşantılarında ısınmak, yemeklerini pişirmek ya da ulaşım için araçlarında hangi enerji kaynaklarını kullandıklarını sorun. Doğalgaz ve petrol cevaplarını almaya çalışın. Denizlerden bu enerji kaynaklarının (doğalgaz ve petrol) elde edildiğini açıklayın. Slayt 26: Denizlerin kirlenmesi tüm deniz canlılarının yaşamını etkiler. Deniz kirliliğinden deniz canlıları nasıl etkilenir? Öğrencilere slayttaki fotoğrafları göstererek denizlerdeki kirliliğinin canlıların yaşamını nasıl etkileyebileceğini sorun. 17

18 Slayt 27: Denizlerin kirlenmesi bitkilere ve hayvanlara zarar vermektedir. Denizlerin kirlenmesinin insanlara verdiği zararlar nelerdir? Denizlerin kirlenmesinin bitkilere ve hayvanlara zarar verdiğini belirttikten sonra, öğrencilerden böyle bir denizde yüzmeyi tercih edip etmeyeceklerini sorun. Denizlerin kirlenmesinin insanlara ne gibi zararlar verebileceğini tartışın. Slayt 28: Her yıl de niz le re çok mik tar da kir li lik ya ra tan mad de k ar ı şm a kt ad ı r. Denizlerimizi hangi maddeler kirletmektedir? Öğrencilere, insanların kullanıp attıkları maddelerin (atıkların) çevreyi ve denizleri kirlettiğini söyleyin. Hangi maddelerin (atıkların) çevreyi kirlettiğini sorarak bu maddeleri sıralamalarını isteyin. Slayt 29: Kirlilik yaratan maddeler denizlerde uzun süre yok yolmamaktadır. Kirlilik yaratan maddelerin denizde yok olması için ne kadar süre gerekmektedir? Denize atılan maddelerin hemen yok olmadıklarını belirtin. Atık maddelerin (örneğin kola kutusunun ya da cam şişenin) ne kadar sürede yok olduğunu tahmin etmelerini isteyin. Slayttan da yararlanarak atık maddelerin doğada yok olma süreleri hakkında bilgiler verin. 18

19 Slayt 30: Denizlerin temiz olması tüm canlılar için önemlidir. İnsanların denizleri neden temiz tutmaları gerekir? Denizlerin temiz olmasının tüm canlılar için önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilere İnsanların denizleri neden temiz tutmaları gerekir? sorusunu yöneltin ve onların görüşlerini alın. Slayt 31: Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Türkiye de denizlerden nasıl yararlanılmaktadır? Öğrencilere slayttaki Türkiye haritasını göstererek ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu söyleyin. Ülkemizdeki denizlerin hangileri olduğunu söylemelerini isteyin. Türkiye de denizlerden nasıl yararlanılmaktadır? sorusunu sorarak bilgilerini arkadaşları ile paylaşmalarını isteyin. Denizlerimizin balıkçılık, ulaşım, turizm ve ticaret bakımından önemli bir konumda olduğunu açıklayın. Slayt 32-33: Alipot ve çevre dedektifleri (film) Öğrencilere bir çizgi film izleyeceklerini söyleyerek filmin konusunun denizde yaşayan canlılarla ilgili olduğunu belirtin. 19

20 Slayt 34: Sizce balıklar ve Çakçak yaşadıkları yeri neden terk ediyorlar? Filmin ilk bölümünü izlettikten sonra slayttaki soruyu öğrencilere yönelterek cevaplamalarını isteyin. Slayt 35: Sizce denizler nasıl kirlenmiş olabilir? Filmle ilgili olarak Sizce denizler nasıl kirlenmiş olabilir? sorusunu sorarak, öğrencilerin görüşlerini alın. Slayt 36-37: Alipot ve çevre dedektifleri (film) Filmin devam ettiğini söyleyerek ikinci bölümü izletin. 20

21 Slayt 38: Alipot ve arkadaşları çevre dedektifi olarak denizler için neler yaptı? Filmin ikinci bölümünü izlettikten sonra Alipot ve arkadaşları çevre dedektifi olarak denizler için neler yaptı? sorusunu yönelterek öğrencilerden cevaplamalarını isteyin. Slayt 39: Siz denizlerin korunması için neler yapabilirsiniz? Denizlerin kirlenmesini önlemek için herkesin bir şeyler yapabileceğini belirterek Denizlerin korunması için siz neler yapabilirsiniz? sorusu ile denizi korumak için yapabilecekleri ile ilgili önerilerini söylemelerini isteyin. Slayt 40: UNUTMAYALIM BU DÜNYA HEPİMİZİN, HEPİMİZ ONUN BİR PARÇASIYIZ. 21

22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Sı nır sız Ma vi prog ra mı nı de ğer len dir mek için, aşa ğı da su nu lan ölçme ve değerlendirme aracı kul la nı la cak tır. Ölçme aracıyla ilgili açıklamalar yönergeyle verilmiştir. Sevgili Öğrenciler, Aşağıda denizlerle ilgili bazı sorular var. Bu soruları dikkatle okuyun. Yanıtını tam olarak bilmediğiniz sorular varsa onları boş bırakın. Bildiklerinizi ise baş taraflarında verilen Dikkat uyarılarına göre yanıtlayın. SORULAR So ru 1: Dikkat: Aşağıdaki cümlelerin doğru yanıtlarını bulun. ( ) işaretiyle eşleştirin. Cümleler Yanıtlar 1) Sekiz tane kolu olan deniz canlısıdır. A) Yunus 2) Denizlerin en büyük canlısıdır. B) Köpek balığı 3) Denizlerdeki en yırtıcı balıktır. C) Ahtapot 4) Kıskaçları olan kabuklu deniz canlısıdır. D) Balina 5) Denizlerin en neşeli hayvanıdır. E) Yengeç So ru 2: Dikkat: Aşağıda bazı deniz canlılarının resimleri verilmiştir. Yanlarına isimlerini yazınız

23 Dikkat : Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Doğru yanıtınızı seçeneğin başındaki harfi yuvarlak içine alarak gösteriniz. So ru 3: Aşağıdakilerden hangisi deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkiler? A) Yağmur ve kar yağışları B) Balıkları avlayan kuşlar C) Kanalizasyon suları So ru 4: Aşağıdakilerden hangisi denizlerin kirlenmesine neden olur? A) Deniz ve su sporlarının yaygınlaştırılması B) Fabrikaların atıklarının doğrudan denize verilmesi C) Atıklar için arıtma tesislerinin yapılması So ru 5: Denizler kirlenirse öncelikle hangi canlı türü zarar görür? A) Balıkla beslenen kuşlar B) Denizde yaşayan canlılar C) Denizde yüzen insanlar So ru 6: Aşağıdakilerden hangisine bilinçli su tüketimine örnektir? A) Diş fırçalarken ve bulaşık yıkarken musluğun açık bırakılması B) Hortumla araba yıkamak C) Damlayan muslukları onarmak So ru 7: Ali, ailesiyle ilk kez denize gitmişti ve ilk kez denizde yüzmüştü. Denizden çıktıktan sonra bir süre güneşte oturdu ve vücudunun kurumasını bekledi. Derisinin üstünde oluşan beyazlıklara çok şaşırdı. Ali nin şaşırmasına aşağıdakilerden hangisi neden oldu? A) Denizde yuvarlak çakıl taşlarının olması B) İlk kez denize girmiş olması C) Deniz suyunun tuzlu olması 23

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Müzeyyen ÖZKARA Ahmet AKTAŞ Ercüment DEMİ R Sebahat BOZBEY Münevver OĞ AN Yrd.Doç.Dr. Kemal KÖKSAL 1 Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Dr. Emir M. ULUCAK İbrahim ÇAKIR Mil lî Eği tim Ba kan l ğ Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan l ğ n n 24.12.2013 ta rih ve 272 sa y l ka ra r y la 2014-2015

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı