sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı"

Transkript

1 sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADOĞAN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Öğr. Gör. Hüseyin ÇAKIR (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi)

2 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın tarih ve B.08.0.TTK /9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın* (1-5. Sınıflar) ve bu program için hazırlanan öğretim materyalinin ilköğretim okullarında uygulanması uygun bulunmuştur. * Denizler Yaşamalı Programı, bundan böyle Sınırsız Mavi adıyla yürütülecektir. 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 SINIRSIZ MAVİ PROGRAMI ÖĞRETMEN EL KİTABI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 6 AMAÇLAR 8 KAZANIMLAR 8 SÜRE 10 İÇERİK 10 ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ 12 ÖĞRETİM MATERYALLERİ 13 SUNU SLAYTLARI VE AÇIKLAMALARI 14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 22 ETKİNLİKLER 27 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 29 SINIRSIZ MAVİ EĞİTİMLERİ GERİ BİLDİRİMİ 33 3

4 4

5 SINIRSIZ MAVİ Öğrendiklerimizi anlar, anladıklarımızı sever, sevdiklerimizi koruruz. GİRİŞ Yirmin ci yüz yı lın or ta la rın da Dün ya ya ilk kez uzay dan ba kıl dı ğın da Dün ya, ko lay ca za rar ve ri le bi le cek kü çü cük bir top gi bi gö rü nü yor du. Eş siz ma vi li ğe sa hip, son suz de rin lik duy gu su uyan dı ran ve bin ler ce can lı ya ev sa hipli ği ya pan bu kü re ye kim za rar ver mek is te ye bi lir di ki? An cak za man için de in sa noğ lu nun ken di yap tık la rı nın do ğay la uyum lu ol ma ma sı dün ya yı te mel den de ğiş tir miş tir. Bu de ği şik lik le rin bir ço ğu ha ya tı teh dit eden ba zı teh li ke le ri de be ra be rin de ge tir mek te dir. Bu yüz yı lın baş la rın da do ğa nın ko run ma sı ile ay nı an la ma ge len çev re ci lik akı mı son yıl da ay nı za manda il gi ala nı ol muş tur. Bu gün çev re kir len me si ile mü ca de le fik ri, ge liş miş ül ke ler de ka mu oyun ca be nim sen miş, bu ko nu da ku ru lan çe şit li der nek ve ku rum lar çev re kir len me si ne kar şı et kin bir bi çim de fa ali yet te bu lun maya ve eko lo jik bir ağır lık oluş tu ra rak, po li tik ka rar lar da rol al ma ya baş la mış lar dır. Ül ke miz de de çev re ko ru ma ça lış ma la rı nın ba şa rı ya ulaş ma sın da, hal kın bi linç len me si, ka muo yu ve eko lo jik bir ağır lık oluş tu rul ma sı ya şam sal önem ta şı mak ta dır. DenizTemiz Derneği / TUR ME PA; De niz ve sa hil le rin kir len me si ni ön le mek, Mev cut kir li li ğin te miz len me si ko nu sun da kat kı da bu lun mak, Bu tür ça lış ma la rı teş vik et mek, ge liş tir mek, Hal kı mı zın ko nu ya iliş kin bi linç len me si ni sağ la mak ama cıy la yıl lar dır eği tim ver mek te dir. Ku ru lu şun dan bu ya na TUR ME PA, mes le ki bir lik le re, ma ri na la ra, yat sa hip le ri ne, il köğ re tim, or ta öğ re tim ve üni ver si te öğ ren ci le ri ne de ni zin ko run ma sı ile il gi li ko nu lar da eği tim ver me ye de vam et mek te dir. TUR ME PA, çev re bi lin ci eği ti mi nin uzun va de li bir iş ol du ğu inan cın dan yo la çı ka rak hiç bir za man bit me yen bir iş ola rak ta nım la na bi le cek eği tim ça lış ma la rı nı sür dü re bil mek ama cıy la Sı nır sız Ma vi eği tim pro je si nin baş la tıl ma sı na ka rar ver miş tir. 1 Ey lül 2005 ta ri hin de, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı ve DenizTemiz Derneği / TURMEPA arasında im za la nan ve Yapı Kredi tarafından desteklenen 5 yıl lık eği tim pro to ko lü çer çe ve sin de, Sı nır sız Ma vi prog ra mı nın ön ce lik le kı yı il le rin de ol mak üze re Tür ki ye de ki tüm okul lar da uy gu lan ma sı ola na ğı el de edil miş tir. 5

6 SINIRSIZ MAVİ PROGRAMI ÖĞRETMEN EL KİTABI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Mil lî Eği tim Ba kan lığı ta ra fın dan uy gu lan mak ta olan il köğ re tim prog ram la rın da da vur gu lan dığı gi bi, ço cuk la rı mızın er ken yaş lar dan iti ba ren bi lim sel dü şün me yön te mi ni ta nı ma la rı ve uy gu la ma la rı he def len mek te dir. Bi li min te me lin de ya tan kav ram lar ve dü şün me sis te ma ti ği, il köğ re tim prog ram la rın da şu şe kil de be lir til miş tir: Bilimin Temel Kavramları Değişim Çev re sin de ki her var lı ğın sü rek li bir de ği şim için de ol du ğu nu ve bu nun do ğal ol du ğu nu fark et me (Bi re yin fi zik sel özel lik le ri, giy si le ri, duy gu la rı, izin ve ri len ve ve ril me yen dav ra nış lar vb. de ği şi yor.) Za ma nın de ğiş ti ği ni fark et me ve za ma na bağ lı di ğer de ği şim le ri kav ra ma Me kân da ki de ği şi mi kav ra ma Can lı lar da ki de ği şi mi, ev re le ri ni ve se bep le ri ni kav ra ma Do ğa da ki de ği şim le ri fark et me ve se bep le ri ni kav ra ma Etkileşim Her var lı ğın, ne den sel bir de ği şi me yol aça cak şe kil de sü rek li ola rak bir bi ri ni et ki le di ği ni fark et me İn san, hay van ve bit ki le rin bir bir le ri ni et ki le di ği ni; bit ki ler le hay van la rın bir bir le ri ni et ki le di ği ni; in san, hay van ve bit ki le rin de fi zik sel çev re yi et ki le di ği ni fark et me Neden-Sonuç İlişkisi Mad de ler de ve can lı lar da mey da na ge len de ği şik lik le rin ge nel lik le bel li bir ne de ne ka dar iz le ne bil di ği ni fark et me (Ör ne ğin; bir cis min ha re ket et me si nin ne de ni o cis min itil me si ve ya çe kil me si gi bi bir ne de ne bağ lı dır vb.) Değişkenlik / Benzerlik Ben zer lik le ri ne, ay nı özel lik le re ve ya ka rak te ris tik le re sa hip oluş la rı na gö re sı nıf lan dı rı la bil se ler bi le, her şe yin bir bi rin den fark lı ol du ğu nu kav ra ma (Ör ne ğin; hiç bir in san baş ka bir in sa na ben ze mez, ya ni tü rün bi rey le ri ara sın da de ğiş ken lik söz ko nu su dur. Bu nun la bir lik te in san ol mak tan do la yı da he pi mi zin or tak özel lik le ri var dır.) Karşılıklı Bağımlılık Ya şa yan her var lı ğın, can lı ya da can sız di ğer bü tün var lık lar la ve çev re ile et ki le şim içe ri sin de ol du ğu nu kav ra ma Süreklilik Ya şa mın as la so na er me di ği ni fark et me (Her şe ye rağ men; dep rem, sa vaş, sal gın has ta lık gi bi güç le re rağ men ha yat de vam edi yor vb.) De ği şen olay ve ol gu lar gi bi değişme yen, sü rek li lik gös te ren olay ve ol gu la rın da var ol duğu nu fark et me Korunum Maddelerin değişebildiklerini ama yok olmadıklarını fark etme 6

7 7

8 İl köğ re tim prog ra mın da da vur gu lan dı ğı gi bi, TUR ME PA ola rak biz de öğ ren ci le ri de ney yap ma ya, tah min de bu lun ma ya, sor gu la ma ya, ana li tik ve bi lim sel dü şün me ye teş vik et me yi he def le mek te yiz. Sor gu la mak ne den önem li dir? İn san lar doğ duk la rı an dan iti ba ren çev re yi me rak eder, öğ ren me ye ve an la ma ya ça lı şır lar. Bu amaç la çe şit li so ru lar so rar ve bu so ru la ra ce vap bu la bil mek için de araş tır ma ya par lar. De ney yap mak ne den önem li dir? Her öğ ren ci nin fark lı öğ ren me sti li var dır. Ba zı öğ ren ci ler do ku na rak, ba zı la rı işi te rek öğ re nir ken, ba zı la rı gö re rek, ba zı la rı ise ha re ket ler le öğ re nir. De ney yap mak, bir çok sti li içe ren öğ ren me ter cih le ri ni kap sa mak ta dır. Tah min de bu lun mak ne den önem li dir? Öğ ren ci nin bil gi yi edin me den ön ce olay lar ve du rum lar hakkın da tah min ler de bu lun ma sı onun ana li tik dü şün me be ce ri si ni ge liş tir me si ne kat kı da bu lun mak ta dır. Ör ne ğin bir de ney den ön ce so nuç hak kın da tah min de bu lun mak, de ne yin so nun da tah min le rin doğ rulu ğu nun test edil me si ne fır sat ve rir. Ana li tik ve bi lim sel dü şün mek ne den önem li dir? Er ken yaş tan iti ba ren öğ ren ci le re ana li tik ve sor gu layı cı bir ba kış açı sı (sa de ce Ne? ye ri ne Ne den? ve Ni ye? de mek gi bi) ka zan dır mak bi lim sel dü şün me şek li ni öğ ret mek, öğ ren ci le rin ez ber le ye rek de ğil, araş tı ra rak ve so ra rak bil gi ye ulaş ma sı nı sağ la dı ğı için önem li dir. AMAÇLAR Sınırsız Mavi programının temel amaçları şunlardır: Her yaştan öğrenciye, bütün canlı varlıklara ve doğal çevreye karşı saygılı olmak ve bilimin değerini takdir etme bilinci kazandırmak. İnsan ve deniz arasındaki ilişkiyi fark ettirerek değerli doğal kaynaklarımızı korumak. Etkinlikler aracılığıyla, öğrencilerin çeşitli derslerdeki temel yeterliliklerini artırmalarına yardımcı olmak. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize eğitim amacıyla yararlanabilecekleri kaynaklar sağlamak. KAZANIMLAR Sınırsız Mavi programının temel amaçlarına paralel olarak bu çalışma sonunda öğrencierinelde etmeleri beklenen kazanımlar şunlardır. 1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar. 2. Yeryüzündeki suların sürekli hareket halinde olduğunu fark eder. 3. Karalar ve denizler arasındaki etkileşimi fark eder. 4. Denizin birçok canlı için yuva olduğunu kavrar. 5. İnsanların denizlerden çeşitli şekillerde yararlandıklarını fark eder. 6. Deniz kirliliğinin denizlerdeki ve karalardaki yaşam üzerindeki etkilerini fark eder. 7. Denizlerin insanlar tarafından kirletildiğini kavrar. 8. Denizlerde ve karalarda yaşayan tüm canlıların sağlıklı yaşayabilmeleri için denizlerin temizliğinin önemini anlar. 9. Denizlerin temizliği için yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunur. 10. Denizlerin temizliği ve korunması için ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşları destekler. 8

9 Sınırsız Mavi programına ait kazanımlar, sınıf düzeylerine uygun olarak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ilköğretim programlarındaki derslerin kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirme, Tablo 1 de gösterilmiştir. TABLO 1 KAZANIMLARARASI İLİŞKİLENDİRME SINIRSIZ MAVİ 2.1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar Yeryüzündeki suların sürekli hareket halinde olduğunu fark eder. İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI B Harita ve küre üzerinde su ve kara alanlarını ayırt eder. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF BENİM EfiSİZ YUVAM) C Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek, maddenin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) C Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) 2.3. Karalar ve denizler arasındaki etkileşimi fark eder. C Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) 2.4. Denizin birçok canlı için yuva olduğunu kavrar. B.2.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF BENİM EfiSİZ YUVAM) 2.5. İnsanların denizlerden çeşitli şekillerde yararlandıklarını fark eder Deniz kirliliğinin denizlerdeki ve karalardaki yaşam üzerindeki etkilerini fark eder. C Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) C Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) 2.7. Denizlerin insanlar tarafından kirletildiğini kavrar Denizlerde ve karalarda yaşayan tüm canlıların sağlıklı yaşayabilmeleri için denizlerin temizliğinin önemini anlar. C İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırır ve anlatır. (HAYAT BİLGİSİ 1. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) C Yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendi sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF DÜN BUGÜN YARIN ) C Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) C Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF DÜN BUGÜN YARIN) 9

10 2.9. Denizlerin temizliği için yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunur Denizlerin temizliği ve korunması için ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşları destekler. B Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar. (3. SINIF BENİM EŞSİZ YUVAM) A Görev aldığı kulüp çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF OKUL HEYECANIM) A Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur. (HAYAT BİLGİSİ 2. SINIF OKUL HEYECANIM) A Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular. (HAYAT BİLGİSİ 3. SINIF OKUL HEYECANIM) SÜRE Sınırsız Mavi prog ra mı için top lam iki ders saa ti (80 da ki ka) sü re ay rıl ma sı öne ril mek te dir. Bu sü re nin ilk bir kaç da ki ka sı, ya pı la cak ça lış ma hak kın da ço cuk la ra ge nel bir bil gi ver mek için ay rı la bi lir. Da ha son ra su nu dos ya sı ve çiz gi film kul la nı la rak öğ ren me öğ ret me et kin lik le ri ger çek leş ti ri le cek tir. Prog ram için ay rı lan sü re nin en uzun bö lü mü bu aşa ma ya ay rıl mış tır. Ka pa nış için bir kaç da ki ka ay rı la cak ve bu za man di li mi içe ri sin de de TUR ME PA ile il gi li çok kı sa bir ta nı tım ya pı la cak tır. İÇERİK Sınırsız Mavi programının içeriğinde temel olarak şu konular ele alınmıştır: Yer yü zü ka ra lar dan ve de niz ler den olu şur. Ba zı bit ki ler, hay van lar ve in san lar için ka ra lar; ba zı bit ki ler ve hay van lar için de de niz ler yu va dır. De niz ler de ve ka ra lar da çok çe şit li can lı lar ya şa mak ta dır. Ka ra lar ve de niz ler ara sın da et ki le şim var dır: Ka ra lar da mey da na ge len olay lar de niz le ri ve de niz ler de ya şa yan can lı la rı et ki ler; de niz ler de mey da na ge len olay lar da ka ra la rı ve ka ra lar da ya şa yan can lı la rı et ki ler. İn san lar de niz le ri kir le te rek ön ce lik le de niz ler de ya şa yan can lı la ra, do la yı sıy la da ken di le ri ne za rar ver mek te dir. De niz le rin te miz tu tul ma sı bü tün can lı lar için önem li dir. Bu nun için her ke se so rum lu luk düş mek te dir. Prog ra mın içe ri ği ni oluş tu ran ko nu lar, ço cu ğun ya şı na, ge li şim özel lik le ri ne, öğ re nim gör dü ğü sı nı fa ve ki şi sel de ne yim le ri ne dik kat edi le rek fark lı sı nıf la ra da ğı tıl mış tır. Ka za nım ifa de le ri ve il gi li ko nu lar (içerikler), Tab lo 2 de gös te ril miş tir. 10

11 TABLO 2 KAZANIM-İÇERİK İLİŞKİLENDİRMESİ KAZANIMLAR 1.1. Yer yü zü nün su lar la (de niz ler le) ve ka ra lar la kap lı ol du ğu nu kav rar Yeryüzündeki suların sürekli hareket hâlinde olduğunu fark eder Karalar ve denizler arasındaki etkileşimi fark eder Denizin birçok canlı için yuva olduğunu kavrar. 2.5.İn san la rın de niz ler den çe şit li şe kil ler de ya rarlan dık la rı nı fark eder. İÇERİK SLAYT 2 Yeryüzü karalarla ve denizlerle kaplıdır. Yerküre üzerinde denizler mi yoksa karalar mı daha fazla yer kaplamaktadır? SLAYT 3 Doğada su hiçbir zaman yok olmaz. Sadece hâl değiştirir. Su doğada hangi hâllerde bulunur? SLAYT 4 Denizler, iklimin oluşumunda etkilidir. Denizler mevsimlerin oluşumunu nasıl etkiler? SLAYT 5 19 Denizler, suda yaşayan binlerce bitki ve hayvan türünün yuvasıdır. Denizlerde yaşayan hangi bitki ve hayvan türlerini tanıyorsunuz? SLAYT 20 İnsanlar denizlerden çeşitli şekillerde yararlanmaktadırlar. Denizlerden siz nasıl yararlanıyorsunuz? SLAYT 21 Denizler besin kaynağıdır. Denizlerden elde edilen besinler nelerdir? SLAYT 22 Denizler ve deniz kıyıları pek çok eğlence ve spor etkinliğinin yapıldığı yerlerdir. Denizlerde ne tür eğlence ve spor etkinlikleri yapılabilir? SLAYT 23 Denizler ulaşım yollarıdır. Tüm dünyada gemiler aracılığıyla denizlerde ne kadar yük ve yolcu taşınmaktadır? SLAYT 24 Denizler mineral kaynağıdır. Denizlerden elde edilen ve günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız mineral hangisidir? SLAYT 25 Denizler enerji kaynağıdır. Denizlerden hangi enerjiler elde edilmektedir? 2.6. De niz kir li li ği nin de niz ler de ki ve ka ra lar da ki ya şam üze rin de ki et ki le ri ni fark eder. SLAYT 26 Denizlerin kirlenmesi tüm deniz canlılarının yaşamını etkiler. Deniz kirliliğinden deniz canlıları nasıl etkilenir? SLAYT 27 Denizlerin kirlenmesi bitkilere ve hayvanlara zarar vermektedir. Denizlerin kirlenmesinin insanlara verdiği zararlar nelerdir? 11

12 2.7. De niz le rin in san lar ta ra fın dan kir le til di ği ni kav rar. SLAYT 28 Her yıl denizlere çok miktarda kirlilik yaratan madde karışmaktadır. Denizlerimizi hangi maddeler kirletmektedir? SLAYT 29 Kirlilik yaratan maddeler denizlerde uzun süre yok olmamaktadır. Kirlilik yaratan maddelerin denizde yok olması için ne kadar süre gerekmektedir? 2.8. De niz ler de ve ka ra lar da ya şa yan tüm can lı ların sağ lık lı ya şa ya bil me le ri için de niz le rin te miz liği nin öne mi ni an lar De niz le rin te miz li ği için ya pı la bi le cek ler ko nusun da öne ri ler de bu lu nur De niz le rin te miz li ği ve ko run ma sı için ül kemiz de fa ali yet gös te ren ku ru luş la rı des tek ler. SLAYT 30 Denizlerin temiz olması tüm canlılar için önemlidir. İnsanların denizleri neden temiz tutmaları gerekir? SLAYT 31 Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir deniz ülkesidir. Denizlerimizin temizliği için sizin sorumluluklarınız nelerdir? TURMEPA TANITIM SLAYTI ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ Sınırsız Mavi programı, öğrenme ve öğretme sürecinde üç temel ilkeyi benimsemektedir: 1. Çocuklar, öğrenme sürecine aktif bir biçimde katılarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler. 2. Okul da öğ re til mek is te nen bil gi ler, ger çek ya şam da ço cu ğun edin miş ol du ğu de ne yim ler üze ri ne ya pı lan dı rı lır. Çün kü okul da öğ re ti len le ri ço cuk lar ger çek ya şam da edin dik le ri de ne yim le re gö re yo rum lar ve an lam lan dı rır lar. 3. Bireysel yorumlar ve anlamlandırmalar, çocukların birbirleriyle etkileşimleri sonucunda ortak anlayışlara dönüşür. Dolayısıyla da öğrenme süreci sosyal bir süreçtir. Sınırsız Mavi programında yukarıda belirtilen ilkelere uygun öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Programda anlatım yöntemine olabildiğince az yer verilmiştir. Buna karşın, öğrencilerin aktif katılımını sağlamaya yönelik görsel ve işitsel uyarıcılar bulunmaktadır. Öğretmenlerden beklenen; öğrencilere ilgili slaytları göstermeleri, onların ön bilgilerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmaları, ilgili soruları yönelterek öğrencilerde merak duygusunu harekete geçirmeleridir. Böylece öğrencilerin mevcut bilgileriyle sunulan yeni bilgileri karşılaştırarak bilgiyi yeniden yapılandırmalarına olanak tanınacaktır. Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan materyallerden biri, ALİPOT adlı bir çizgi filmdir. Bu çizgi film, önceden belirlenmiş olan yerlerde durdurularak filmde o aşamaya kadar gerçekleşen olayların nedenleri hakkında çocukların tahminde bulunmaları istenecektir. Filmin devamı izlendikten sonra çocuklar, benzer bir durumda kendilerinin neler yapabileceklerini düşünmeye yönlendirilmektedirler. Bu aşamada çocukların kendi aralarında yapacakları kısa süreli tartışmalar, sosyal etkileşim sonucu ortak anlayış geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 12

13 ÖĞRETİM MATERYALLERİ Öğ ren me ve öğ ret me sü re cin de, Sı nır sız Ma vi prog ra mı için ha zır la nan su nu dos ya sı kul la nı la cak tır. Su nu dosya sı Mic ro soft Po wer po int dos ya sı ola rak CD ye kay de dil miş tir. Su nu dos ya sı nın açı la bil me si için bil gi sa yar da Mic ro soft Po wer po int 2002 ve ya da ha ile ri sü rü mü nün ku ru lu ol ma sı ge re kir. CD de ki kla sör de yer alan 2 3. SI NIF SI NIR SIZ MA Vİ PROG RA MI ad lı dos ya yı tık la ya rak su nu dos ya sı nı aça bi lir si niz. Su nu lar la il gi li ge rek li di ğer açık la ma la rı iler le yen say fa lar da bu la bi lir si niz. 13

14 SUNU SLAYTLARI VE AÇIKLAMALARI Slayt-1: Giriş Sunumunuza başlamadan önce öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla, onlara fondaki sesleri dinletin. Bu sesleri tanımalarını isteyin. Bilemedikleri durumda ipucu vererek bulmalarını sağlayın. Öğrencilere denizlerin neden ve nasıl kirlendiğinden bahsedeceğinizi ve bunu önlemek için herkesin bir şeyler yapabileceğini ve denizlerin temiz tutulması için yardım edebileceklerini söyleyin. Slayt-2: Yeryüzü karalarla ve denizlerle kaplıdır. Yerküre üzerinde denizler mi yoksa karalar mı daha fazla yer kaplamaktadır? Öğrencilere bu slaydı gösterin. Uzaydan çekilen fotoğraflarda Dünya sizce neye benziyor? Neden? sorusunu yönelterek Dünya nın uzaydan mavi bir top gibi göründüğünü söylemelerini sağlayın. Dünya nın sularla kaplı olması nedeniyle mavi göründüğü cevabını almaya çalışın. Yerküre neden mavi ve kahverengi-yeşil görünüyor? sorusunu sorun. Dünya nın sularla kaplı alanlarının mavi, karalarla kaplı alanlarının kahverengi yeşil göründüğü cevabını almaya çalışın. Yerküre üzerinde denizler mi yoksa karalar mı daha fazla yer kaplamaktadır? sorusunu yönelterek öğrencilere cevap hakkı tanıyın. Denizlerin karalardan daha çok yer kapladığını fark etmelerini sağlayın. Yerkürenin dörtte üçünün sularla, dörtte birinin karalarla kaplı olduğunu açıklayarak suyun dünyamıza hayat verdiğini vurgulayın. Slayt-3: Doğada su hiçbir zaman yok olmaz. Sadece hâl değiştirir. Su doğada hangi hâllerde bulunur? Öğrencilere, slaytta yer alan su döngüsü ile ilgili şemayı gösterin. fiemaya göre suyun kaybolmadığını sadece şekil değiştirdiğini fark etmelerini sağlayın. Güneşin etkisi ile denizlerden buharlaşan suyun gökyüzünde yoğunlaşarak, yeryüzüne yağış olarak düştüğünü ve bu suyun nehirler ve yer altı sularıyla tekrar denizlere ulaştığını açıklayın. 14

15 Slayt-4: Denizler, iklimin oluşumunda etkilidir. Denizler mevsimlerin oluşumunu nasıl etkiler? Öğrencilere slaytta yer alan sembolleri göstererek bu sembollerin hangi mevsimleri simgelediğini sorun. Denizlerin, iklimin oluşumunda etkili olduğunu belirterek, Sizce denizler mevsimlerin oluşumunu nasıl etkiler? sorusunu yöneltin ve tahminlerde bulunmalarını isteyin. Güneş in etkisiyle buharlaşan deniz suları yağmur, kar ve dolu olarak yeryüzüne düşer. açıklamasını yapın. Slayt-5-19: Denizler, suda yaşayan binlerce bitki ve hayvan türünün yuvasıdır. Denizlerde yaşayan hangi bitki ve hayvan türlerini tanıyorsunuz? Öğrencilere, slaytlarda yer alan resimleri göstererek denizdeki biyolojik çeşitliliği fark etmelerini sağlayın. Denizlerde yaşayan bitki ve hayvan türlerinden hangilerini tanıyorsunuz? sorusunu sorarak, bildikleri deniz canlılarının isimlerini söylemelerini isteyin. Resimde gördükleri ama ismini bilemedikleri canlı isimlerini öğrencilere siz söyleyin. Slayt-20: İnsanlar denizlerden çeşitli şekillerde yararlanmaktadırlar. Siz denizlerden hangi amaçlarla yararlanıyorsunuz? Öğrencilere, deniz kıyısına gittiklerinde ne tür etkinliklerde bulunduklarını sorun. Denizden insanların hangi amaçlarla ve nasıl yararlandıklarını söylemelerini isteyin

16 Slayt 21: Denizler besin kaynağıdır. Denizlerden elde edilen besinler nelerdir? Öğrencilere, sağlıklı büyümek ve gelişmek için hangi besin maddelerini tükettiklerini sorarak deniz ürünlerinin sofralarında yer aldığına dikkat çekin. Balık ve deniz ürünlerinin nerelerden ve nasıl elde edildikleri ile ilgili bilgilerini söylemelerini isteyin. Denizlerden başka hangi besinlerin elde edildiğini sorun. İnsan beslenmesinin temel kaynaklarından biri olan deniz balıklarının, dünya et (protein) ihtiyacının önemli bir kısmını (%18) karşıladığını, bazı ülkelerin temel besin kaynağının deniz ürünleri olduğu bilgilerini verin. Slayt 22: Denizler ve deniz kıyıları pek çok eğlence ve spor etkinliğinin yapıldığı yerlerdir. Denizlerde ne tür eğlence ve spor etkinlikleri yapılabilir? Öğrencilere, yaz tatilinde deniz kıyısına gidip gitmediklerini sorun. Deniz kıyısında yapmaktan hoşlandıkları etkinlikleri söylemelerini isteyin. Bu etkinlikleri yaparken neler hissettiklerini sorarak denizlerin eğlenmek, dinlenmek ve spor yapmak için önemine dikkat çekin. İnsanların deniz kıyısında eğlenmek, dinlenmek ve spor yapmak amacıyla başka hangi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini fotoğraflardan da yararlanarak bulmalarına yardımcı olun. Slayt 23: Denizler ulaşım yollarıdır. Gemiler aracılığıyla dünya denizlerinde ne kadar yük ve yolcu taşınmaktadır? Slaytta yer alan fotoğrafları göstererek insanların yıllar öncesinden günümüze denizlerden ulaşım amacıyla yararlandıklarını fark etmelerini sağlayın. Daha önce deniz yolu ile seyahat etmişlerse, bu seyahat ile ilgili izlenimlerini kısaca paylaşmalarını isteyin. 16

17 Slayt 24: Denizler mineral kaynağıdır. Denizlerden elde edilen ve günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız mineral hangisidir? Öğrencilere deniz suyunun tadının nasıl olduğunu sorarak, deniz suyunun tuzlu olduğu cevabını alın. Sofrada yemeklerimizi lezzetlendirmek için kullandığımız tuzun denizlerden elde edildiğini açıklayın. Slayt 25: Denizler enerji kaynağıdır. Denizler hangi enerjilerin kaynağıdır? Öğrencilere insanların günlük yaşantılarında ısınmak, yemeklerini pişirmek ya da ulaşım için araçlarında hangi enerji kaynaklarını kullandıklarını sorun. Doğalgaz ve petrol cevaplarını almaya çalışın. Denizlerden bu enerji kaynaklarının (doğalgaz ve petrol) elde edildiğini açıklayın. Slayt 26: Denizlerin kirlenmesi tüm deniz canlılarının yaşamını etkiler. Deniz kirliliğinden deniz canlıları nasıl etkilenir? Öğrencilere slayttaki fotoğrafları göstererek denizlerdeki kirliliğinin canlıların yaşamını nasıl etkileyebileceğini sorun. 17

18 Slayt 27: Denizlerin kirlenmesi bitkilere ve hayvanlara zarar vermektedir. Denizlerin kirlenmesinin insanlara verdiği zararlar nelerdir? Denizlerin kirlenmesinin bitkilere ve hayvanlara zarar verdiğini belirttikten sonra, öğrencilerden böyle bir denizde yüzmeyi tercih edip etmeyeceklerini sorun. Denizlerin kirlenmesinin insanlara ne gibi zararlar verebileceğini tartışın. Slayt 28: Her yıl de niz le re çok mik tar da kir li lik ya ra tan mad de k ar ı şm a kt ad ı r. Denizlerimizi hangi maddeler kirletmektedir? Öğrencilere, insanların kullanıp attıkları maddelerin (atıkların) çevreyi ve denizleri kirlettiğini söyleyin. Hangi maddelerin (atıkların) çevreyi kirlettiğini sorarak bu maddeleri sıralamalarını isteyin. Slayt 29: Kirlilik yaratan maddeler denizlerde uzun süre yok yolmamaktadır. Kirlilik yaratan maddelerin denizde yok olması için ne kadar süre gerekmektedir? Denize atılan maddelerin hemen yok olmadıklarını belirtin. Atık maddelerin (örneğin kola kutusunun ya da cam şişenin) ne kadar sürede yok olduğunu tahmin etmelerini isteyin. Slayttan da yararlanarak atık maddelerin doğada yok olma süreleri hakkında bilgiler verin. 18

19 Slayt 30: Denizlerin temiz olması tüm canlılar için önemlidir. İnsanların denizleri neden temiz tutmaları gerekir? Denizlerin temiz olmasının tüm canlılar için önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilere İnsanların denizleri neden temiz tutmaları gerekir? sorusunu yöneltin ve onların görüşlerini alın. Slayt 31: Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Türkiye de denizlerden nasıl yararlanılmaktadır? Öğrencilere slayttaki Türkiye haritasını göstererek ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu söyleyin. Ülkemizdeki denizlerin hangileri olduğunu söylemelerini isteyin. Türkiye de denizlerden nasıl yararlanılmaktadır? sorusunu sorarak bilgilerini arkadaşları ile paylaşmalarını isteyin. Denizlerimizin balıkçılık, ulaşım, turizm ve ticaret bakımından önemli bir konumda olduğunu açıklayın. Slayt 32-33: Alipot ve çevre dedektifleri (film) Öğrencilere bir çizgi film izleyeceklerini söyleyerek filmin konusunun denizde yaşayan canlılarla ilgili olduğunu belirtin. 19

20 Slayt 34: Sizce balıklar ve Çakçak yaşadıkları yeri neden terk ediyorlar? Filmin ilk bölümünü izlettikten sonra slayttaki soruyu öğrencilere yönelterek cevaplamalarını isteyin. Slayt 35: Sizce denizler nasıl kirlenmiş olabilir? Filmle ilgili olarak Sizce denizler nasıl kirlenmiş olabilir? sorusunu sorarak, öğrencilerin görüşlerini alın. Slayt 36-37: Alipot ve çevre dedektifleri (film) Filmin devam ettiğini söyleyerek ikinci bölümü izletin. 20

21 Slayt 38: Alipot ve arkadaşları çevre dedektifi olarak denizler için neler yaptı? Filmin ikinci bölümünü izlettikten sonra Alipot ve arkadaşları çevre dedektifi olarak denizler için neler yaptı? sorusunu yönelterek öğrencilerden cevaplamalarını isteyin. Slayt 39: Siz denizlerin korunması için neler yapabilirsiniz? Denizlerin kirlenmesini önlemek için herkesin bir şeyler yapabileceğini belirterek Denizlerin korunması için siz neler yapabilirsiniz? sorusu ile denizi korumak için yapabilecekleri ile ilgili önerilerini söylemelerini isteyin. Slayt 40: UNUTMAYALIM BU DÜNYA HEPİMİZİN, HEPİMİZ ONUN BİR PARÇASIYIZ. 21

22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Sı nır sız Ma vi prog ra mı nı de ğer len dir mek için, aşa ğı da su nu lan ölçme ve değerlendirme aracı kul la nı la cak tır. Ölçme aracıyla ilgili açıklamalar yönergeyle verilmiştir. Sevgili Öğrenciler, Aşağıda denizlerle ilgili bazı sorular var. Bu soruları dikkatle okuyun. Yanıtını tam olarak bilmediğiniz sorular varsa onları boş bırakın. Bildiklerinizi ise baş taraflarında verilen Dikkat uyarılarına göre yanıtlayın. SORULAR So ru 1: Dikkat: Aşağıdaki cümlelerin doğru yanıtlarını bulun. ( ) işaretiyle eşleştirin. Cümleler Yanıtlar 1) Sekiz tane kolu olan deniz canlısıdır. A) Yunus 2) Denizlerin en büyük canlısıdır. B) Köpek balığı 3) Denizlerdeki en yırtıcı balıktır. C) Ahtapot 4) Kıskaçları olan kabuklu deniz canlısıdır. D) Balina 5) Denizlerin en neşeli hayvanıdır. E) Yengeç So ru 2: Dikkat: Aşağıda bazı deniz canlılarının resimleri verilmiştir. Yanlarına isimlerini yazınız

23 Dikkat : Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Doğru yanıtınızı seçeneğin başındaki harfi yuvarlak içine alarak gösteriniz. So ru 3: Aşağıdakilerden hangisi deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkiler? A) Yağmur ve kar yağışları B) Balıkları avlayan kuşlar C) Kanalizasyon suları So ru 4: Aşağıdakilerden hangisi denizlerin kirlenmesine neden olur? A) Deniz ve su sporlarının yaygınlaştırılması B) Fabrikaların atıklarının doğrudan denize verilmesi C) Atıklar için arıtma tesislerinin yapılması So ru 5: Denizler kirlenirse öncelikle hangi canlı türü zarar görür? A) Balıkla beslenen kuşlar B) Denizde yaşayan canlılar C) Denizde yüzen insanlar So ru 6: Aşağıdakilerden hangisine bilinçli su tüketimine örnektir? A) Diş fırçalarken ve bulaşık yıkarken musluğun açık bırakılması B) Hortumla araba yıkamak C) Damlayan muslukları onarmak So ru 7: Ali, ailesiyle ilk kez denize gitmişti ve ilk kez denizde yüzmüştü. Denizden çıktıktan sonra bir süre güneşte oturdu ve vücudunun kurumasını bekledi. Derisinin üstünde oluşan beyazlıklara çok şaşırdı. Ali nin şaşırmasına aşağıdakilerden hangisi neden oldu? A) Denizde yuvarlak çakıl taşlarının olması B) İlk kez denize girmiş olması C) Deniz suyunun tuzlu olması 23

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR İlköğretim MATEMATİK 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2.05.20 tarih ve 3237 sayılı yazıları (06.05.20-7 sayılı kurul kararı) ile 202-203 öğretim

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı