JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS"

Transkript

1 ISSN: JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS 2010 VII İZMİR

2 Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa AL CAN Sorumlu Müdür ve Dergi Editörü Gökhan KA NICI Yazı İşleri Sorumlusu Aytunç ÜLKER Yayın Kurulu Mustafa AL CAN lcan Bihter BARLAS M. Fatih ÇALI IR Serdar ÇAVU DERE Fatih DURGUN Gökhan KA NICI Gisele MARIEN Cihan ÖZGÜN Aytunç ÜLKER Yenal ÜNAL Gaye Y. A. AGHDAM

3 MAKALELER / ARTICLES İÇİNDEKİLER / CONTENTS Osman Karatay, Etnik Tutumun S n rlar ve Siyasi Yans malar 1-6 Haydar Çoruh, Disiplinleraras Bilim Tarihi Dersi ve Gerekçesi 7-23 Hatice Palaz Erdemir / Halil Erdemir, Güneybat Asya ve Avrasya da skit Askeri zleri Umut ÜREN, rnek in Hunlar ve Bulgarla ma Hadisesi Murat HANİLÇE, Co rafi Ke iflerin Nedenlerine Yeniden Bakmak TRANSKRİPSİYON / TRANSCRIPTION Saffet Bey, III. Sultan Murad n ngiltere Kraliçesi Elizabet e Bir Namesi (Transkripsiyon: Mehmet Sait SÜTÇÜ) ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS James William ANDERSON, Psikobiyografinin Metodolojisi The Methodology of Psychological Biography (Çeviren: Gökhan KAĞNICI) Rafael MOSES, Dü man Alg s : Psikolojik Bir Analiz The Perception of the Enemy: A Psychoanalytic View (Çeviren: B. Senem ÇEVİK)

4 Philip RIEFF, Tarih, Psikanaliz ve Sosyal Bilimler History, Psychoanalysis and the Social Science (Çeviren: Gülmis V. CANİK) F. WEINSTEIN / G. M. PLATT, Psikotarihin Yakla an Krizi The Coming Crisis in Psychohistory (Çeviren: Mustafa ALİCAN) S. D. GOITEIN, Vezir Teriminin Kökeni Üzerine On the Origin of the Term Vizier (Çeviren: Kazım UZUN) A. HOUTUM-SCHINDLER, Alamût, Amût Alamût, Amût (Çeviren: Onur Kutlu ŞENTÜRK) KİTAP İNCELEMELERİ / BOOK REVIEWS Bülent SOMAY, Tarihin Bilinçd nceleyen: Mustafa ALİCAN Daniel PICK / Lyndal ROPER (ed.), Dreams and History: The Interpretation of Dreams from Ancient Greece to Modern Psychoanalysis nceleyen: Gülmis V. CANİK Dursun AYAN, Ordinaryüs Profesör Ayd n Say l, Bilim Tarihinde Türk Entelektüel Kimli i nceleyen: Leylâ AKSU Evren KUTLAY BAYDAR, Osmanl n n Avrupal Müzisyenleri nceleyen: Selcen ÖZYURT ULUTAŞ

5 Sophie D. COE / Michael D. COE, Çikolatan n Gerçek Tarihi (Çeviren: Ayşe ÖZTEK) nceleyen: Kazım UZUN Kate FLEET, Erken Osmanl Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti (Çeviren: Özkan AKPINAR) nceleyen: Volkan DÖKMECİ Konstantin KOSTENEÇKİ, Stefan Lazareviç: Y ld r m Bayezid in Emrinde Bir S rp Despotu (Çeviren: Hüseyin MEVSİM) nceleyen: Mehmet Sait SÜTÇÜ Lois MARTIN, Cad l n Tarihi (Çeviren: Barış BAYSAL) nceleyen: Onur Kutlu ŞENTÜRK SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME ANALYSING OF SYMPOSIUM Cahit TELCİ, CIEPO 19 un Ard ndan

6

7 Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 1-6. ETNİK TUTUMUN SINIRLARI VE SİYASİ YANSIMALARI Osman KARATAY Özet Kayna nda toplumsal dayan ma ihtiyac n n bulundu u etnik kimliklenme süreçleri olu umun ard ndan peki me safhas n geçerler ve bu esnada büyük ölçüde ortak iradeyi yans tan siyasetler uygulamaya konur. Bir kimli in s n rlar ve mevcut safhas ortak siyasetin biçimlerinin belirlenmesinde etkili olur. Yükselme a amas ndaki etnosun ba l lar hissettikleri dayan ma ihtiyac na göre artan seviyede radikal siyasi yönelimler içine girerler. Tersi için de bunun tersi geçerlidir. Azalan dayan ma ihtiyac siyasi tercihlerdeki sivrili i törpüler ve uyum konusunu daha çok gündeme ta r. Anahtar kelimeler: Kimlikler, etnik yapılar, etnik siyaset. Abstract The process of ethnic identification, in the source of which stands the need for social solidarity, passes to the phase of consolidation after the first phase of formation. During these days, they tend to shape their policies representing their common opinion to a great degree. Borders and the current phase of the identity are influential in determining forms of common policy. Members of the rising ethnos seek for more and more radical political tendencies in accordance with their need for solidarity, and vice versa. Decreasing need for solidarity dulls radicalism in political choices and takes concorde to the fore. Keywords: Identities, ethnic structures, ethnic policy. Bu makale Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Ara t rmalar Merkezi nde (KARASAM) 17 Aral k 2009 tarihinde konferans olarak sunulmu tur. Doç. Dr. Osman Karatay, Ege Üniversitesi, TDAE, Bornova - zmir.

8 Osman Karatay Daha önceki baz çal malar m zda belirtti imiz ve gösterdi imiz üzere, bir kimli in sonraki nesillere aktar m içerde ve d ar da bir zorunluluk ve ola anl k biçiminde alg lan yorsa, o kimlik etnik bir k vama gelmi demektir. Babalar ve o ullar n ayn yolun yolcusu oldu u toplumsal davran normlar etnik yap lanman n i aretçisidir. Dini kimlikler de nesillere aktar l rlar, fakat bilhassa evrensel yayg nl k kazanan dinlerin tesiriyle, genellikle dini kimlik ile milli kimlik ayr tutulur ve birbirini ça r t rmazlar. Din esas na dayal siyasi veya fikri ötekile tirme veya berikile tirme hiçbir ekilde ötede ve beride etnik kimlikleri yok saymam t r. Osmanl millet nizam n n halk Müslümanlar ve di erleri olarak iki millete ay rd söylenir, bu do rudur ama unutmayal m ki Osmanl n n hiçbir döneminde ve hiçbir biriminde s n rlar içindeki etnik topluluklar n varl n n unutulmas veya unutturulmas söz konusu olmam t r. Kimse gerçeküstücülük oynam yordu, Türk ile Acem in, Ulah ile Bulgar n ayr milletlerden kimseler oldu unu herkes biliyordu. Velâkin kimi örneklerde dini kimliklerin de nihayetinde milli olu umlar n harc n olu turduklar görülmü tür. Etnik kimliklenme bir nevi toplumsal örgütlenme biçimidir ve bir dayan ma ihtiyac ndan do ar. Bütün kimliklerin nüvesi nihai olarak bir dayan ma hadisesine gider. nsanlar toplum içinde ayr kimlikler içinde gruplamaya yarayacak çok say da ay rt edici özellik bulunur ama bunlardan sadece dayan ma amaçl olarak i levi bulunanlar n kimlik olu turma kabiliyetleri vard r. Bir toplumdaki sar veya k z l veya siyah saçl lar rahatl kla grupland r labilirler ama bu özellik bir tesanüt vesilesi de ildir. Toplumdaki en önemli dayan ma birimi ailedir. Aile üyeleri birbirini korur ve birbirinden güç al r. Ailenin geni lemesiyle olu an bir soy veya sopa dayanan yap lar daha geni anlamda kan ba na dayal bir tesanütü geçerli k larlar. Kan ba na o kadar önem verilir ki, olu um evreleri bilinmeyen veya unutulmu herhangi bir toplumsal birimin üyelerinin akraba oldu una, belli bir kökten geldiklerine inan l r. Örne in, Türkiye deki Alevîlik türde Türkmen boylar aras nda Safevî ran kökenli iî propagandas n n bir sonucudur. Ayn boydan iki de i ik oymak, hatta aile veya karde ler bu propaganda esnas nda farkl saflarda yer alm olabilirler. Kök birdir ve hepsi Kutalm o lu Süleyman ve yolda lar yla birlikte Anadolu ya gelmi olan Sünni inançl ama henüz slam la yeni tan m ve bu yeni dini sindirme sürecinde bulunan Türkmenlere dayan r. iî propagandas nda boylara veya bölgelere göre bir a rl k da söz konusu olmam t r. ran n yan ba ndaki Van veya Diyarbak r daki Türkmenler Sünnî inanc korurken, Antalya veya Bal kesir de iîlik taraftar 2

9 Etnik Tutumun S n rlar ve Siyasi Yans malar bulabilmi tir. Esas olan ey insanlar n kendi tercihleridir ve belirtti imiz gibi karde ler dahi farkl tercihlerde bulunmu lard r. Durum böyle iken bugün Anadolu da hem Sünnî hem Alevî vatanda lar m z aras nda bilerek veya bilmeyerek köklerin ba kal na dair bir kanaat yerle mi tir. E itim görmemi bir Sünnî vatanda Alevîlerin kendisiyle ayn atan n torunlar oldu una ikna etmek çok zordur. Bir Alevî için ise Yezit milletiyle ayn kökten olmak kabul edilebilir bir ey de ildir. Neyse ki Türkmen üst-kimli inin sa laml ve kesinli i ba ka türlü aç klamalara imkân vermemektedir. E er daha eski zamanlarda olsa idi, bu etnik kök birli i muhtemelen unutulacak veya has ralt edilecek, yerine mevcut durumu ayr soy kökleriyle aç klamaya yeltenen efsaneler türetilecekti. Dünyan n ba ka yerlerinden bunun örnekleri çoktur. Birer etnik birim olan kabile veya a iretlerin olu mas nda sosyolojik bir gerçeklik olarak kan ba zorunlulu u yoktur, lakin biz zihinlerimizde bu zorunlulu u icat ederiz. Modern insan n da bu zihni zorunluluktan kurtulamad görülmektedir. bu zorunluluk bazen i e yarad ve milli yap n n harc n güçlendirdi i halde, bazen de kökten ayr malar n sebebi olabilmektedir. Bu yüzden, meselenin ki inin kan nda de il beyninde ba lay p bitti inin bilinmesi ve anlat lmas gerekmektedir. O kadar ki, yukar daki Alevî- Sünnî örne inde görüldü ü gibi, bazen kafa yap s o kadar öne ç kar ve önem arz eder ki, mevcut kan ba n n hiçbir önemi kalmaz. Olan n yerine, kafadan bir kan ba icat edilir. nsanlar n bir toplumdaki dayan ma ihtiyac ne kadar yüksekse, ayr ma da o ölçüde iddetli olur. Bu ihtiyaç ço unlukla güvensizlikten do ar. artlar insanlar daima endi eye sevk ediyorsa, kap da daima zorluklar bekliyorsa, insanlar dayan ma içinde bu zorluklar aza indirgemeye çal rlar. Vatanda olduklar devlet, dolay s yla ya ad klar memleket d ar dan tehdit al yorsa, bu dayan c kitle alabildi ine geni ler ve yakla k olarak vatanda lar n tamam n içerir. E er zorluklar ülkenin içinden, hele de devletten geliyorsa, buna kar koymak üzere toplum içinde de i ik vas talar üzerinden dayan an topluluklar tezahür eder. Belli bir alt etnik topluluk, bir az nl k veya bir inanç grubunun üyeleri ve tabii hem ehri olu umlar, siyasi örgütlenmeler, meslek birimleri ile mahalle ve kahvehane erbab birbirlerine i ve i alan bulmak, iktisadi ç kar sa lamak, tehlike an nda kollamak gibi konularda yard mla rlar. Kar l kl yap lan bu i topluluk üyelerinin omuzlar na bir sorumluluk olarak biner ve art k norm halini 3

10 Osman Karatay al r. Herkesin toplulu un di er üyeleriyle dayan ma ve yard mla ma zorunlulu u vard r. Böylece, bazen yap lan i in genel ahlak anlay yla ba da mas na bile bak lmaks z n bir alt topluluk ahlak olu ur. Bir mahalle uyu turucu üssü haline gelmi se, kötü adamlar olan kolluk güçlerine kar uyu turucu üretim ve ticareti yapanlar kollamak mahallelinin görevidir; aksini yapanlar ahlaks zl kla suçlan r, toplumdan at l r ve tabii cezaland r l rlar. Neyse ki, bunun tersi durumlar daha çoktur ve iyili in revaç buldu u, kötülü ün ay pland ortamlar ço unlu a sahiptir. Mahalle bask s dedi imiz ey de k saca budur. Olumlu veya olumsuz, ayn kimlikten kimselerin birbirlerini ve kendi sahalar na girenleri belli bir davran tarz na özendirmeleri veya zorlamalar d r bu. Mahalle yerine hem ehri derne i, avc lar k raathanesi, futbol sahas vb. mekânlar koyabiliriz. Burada mahalle yerine etnik kelimesini koydu umuzda da durumda esastan bir de i iklik gözükmüyor. Esas olan ey kimlikda lar n korunmas d r. Bir h rs z n di er bir h rs za zarar vermesi ilgili camiada ahlaks zl k olarak görüldü ü gibi, etnik kimlikda lar n birbirinin zarar na tutumlar da ilenir. Evrensel ahlak kurallar na genellikle riayet edilmekle birlikte, e er ba kalar na zarar vererek ç kar sa lanacaksa, bunlar n yabanc lar olmas gerekir. Bir kimlikda n ba ka etnik kökenlerden birine zarar vermesi üzüntüye sebep olabilir, hatta lanetlenir, hatta yapt r m konusu olabilir, ama hiçbir zaman ki inin kendi kimlikda na verdi i zarara gösterilen tepki bunda gösterilmez. Denecektir ki, az nl k mensuplar n n veya kopuntular n mafya olu umlar neredeyse sadece kendi soyda lar ndan ald klar haraca dayan rlar. Gerçekten de, bugün Amerika daki Rus ve Çin mafyas, düne kadar ki talyan mafyas, Hollanda veya sveç teki H rvat veya S rp mafyalar vb. kendi etnik topluluklar n n mensuplar ndan sa lanan ç karlar üzerine kuruludurlar. Fakat bunu söylerken mafyan n toplumun davetiyle husule gelen bir sivil savunma te kilat oldu u gerçe ini unutmayal m. Bu türden belli bir meslek ahlak n benimsemi suç olu umlar n kuranlar kadar, bunu talep eden toplumsal yap y da göz önüne almak gerekir. Bunlar kendilerince adalet da tmakta, masum ve güçsüzleri korumaktad rlar. Hatta daha dün ürkünç Kobe depreminin ard ndan Japon hükümetinin vatanda lar na yard m ula t rmada çaresiz kalmas üzerine Yakuza n n yard m i ini üstlenmesi ve ciddi manada yerine getirmesi gibi örnekler asl nda toplum nazar nda istisnai faaliyetler de ildir. Böylece âdâb- mua ereti etnik kimlikda n iyi günde, kötü günde, kay ts z arts z kollanmas n öngören bir etnik tutum geli ir. Bunu bir k s r 4

11 Etnik Tutumun S n rlar ve Siyasi Yans malar döngü veya olumlu yönden bak yorsak üretken döngü olarak görebiliriz. Kimlikda n korunmas beklentisi görgü kural olmaktan ç k p ahlak anlay na do ru geli tikçe insanlar n etnik tav rlar daha da keskinle ir. Keskinle en tav rlar söz konusu ahlakla an uygulaman n daha s k uygulanmas n talep eder. Böylece ad na etnik muhafazakârl k diyebilece imiz bir anlay bütünü olu ur ve hayat n her alan n istila eder. nsanlar bizim bakkaldan al veri yapar, bizim markalar tercih eder, bize has ya am alanlar olu turmaya çal r ve tabii bizden kimselerce yönetilmek isterler. Önce kendi yo unla t klar alanlar kendilerinden kimselerin yönetmesine çabalarlar, ard ndan da daha üst yap da kendilerinden kimselerin yükselmesini arzularlar. Bu, bürokratik yap da veya ba kalar n da içeren toplumsal veya siyasi olu umlar içinde kedilerinden olanlar n desteklenmesiyle olabilece i gibi, sadece kendilerine has dernekler, ba ka tür örgütler ve bir noktada siyasi partiler seviyesinde de olabilir. Etnik çöreklenme giri imlerinin o etnik birimden herkesi içine almas dü ünülemez. Bazen bu tür hareketler belli bir etnik topluluk içinde az nl kta bile kal rlar. Ama bu tür giri imlerde bulunanlar kendilerine kat lmayanlara hiç olmazsa kimliklerini hat rlatma konusunda bir hizmette bulunduklar na inan rlar. Bu yüzden etnik terör hareketlerinde bir toplulu un yüzde 99 u yap lan eylemleri onaylam yor olabilir, fakat reddettikleri terör örgütü vas tas yla asl nda kendi kimliklerini peki tirmektedirler. Örgütün amac da budur. Hiçbir terör örgütü askeri ba ar ummaz. Hiçbir düzenli ordunun hiçbir terör örgütünce yenilebilece ine ihtimal verilmez. Bu hiçbir taraftan hiç kimsenin öngörmedi i bir eydir. Terör eyleminden amaç bir taraftan kendi taraftar na veya taraftar k l nmak istenen kitleye ümit iletileri aktarmak, bir taraftan da kar taraf n manevi direncini k rmakt r. Terör halinin uzamas, terörist aç s ndan ne kadar pahal ya malolursa olsun, nihai amaca hizmet edecektir. Bu yüzden, bazen taleplerin kar lanmas için sava lan taraftan gelen gizli pazarl klar (çünkü teröristle masaya oturulmaz) teröristleri a rt r ve ne yapacaklar n bilemezler. Ancak kendileri bitap halde bar önerisini kabul edeyazm ken, olaylar geriden izleyen ve bundan nemalanan iç ve d güçler bazen iki taraf da a rtan ve sendeleten eylemlerle terör halinin devam na çal rlar. Biz bu filmi son 25 y ld r, Fenerbahçe nin Galatasaray galibiyetlerinden daha fazla olarak gördük ama Galatasarayl lar n Fenerbahçe nin mutlak üstünlü ünü kabullenmekteki isteksizli i gibi, biz de buna anlam vermekte ba ar l olam yoruz. 5

12 Osman Karatay Bu yüzden, etnik rahats zl kta yap lacak en do ru ey, rahats zl n kayna n ivedilikle ve de gayet sessiz biçimde ortadan kald rmakt r. Bu k smen taleplerin kar lanmas, k smen de eylemcinin bertaraf edilmesi ile yap lacakt r. Ba tan bütün taleplerin kazanmas kar taraf n sizde bir zaaf hissetmesine sebep olabilir. Bunun yerine, taleplerden makul ve hakl olanlar ba ka çerçeveler içinde ve ba ka vesilelerle kar lanacakt r. Haks z ve yersiz talepler ise eylemcinin ceza sahas na girmesi anlam na gelmektedir. Tarih bize k tal ile yok edilmi kavimlere dair bir haber vermiyor. Kavimleri ba kalar de il, kendileri yok ederler. Ama yönlendirme konusunda s n r yoktur. S n rlar içindeki etnik yap lar yok edilemeyece i için, gerek uluskurucu büyük toplulu un, gerekse de talepkar etnik birimin istek ve duru lar n ba da t racak uygulamalar geli tirilmelidir. Bunun aç l m gibi bir kelimeyle ifade edilemeyecek kadar karma k bir süreç gerektirdi i ortadad r. Mahalli aç l mlar dünyan n her yerinde ulus-kurucu büyük topluluklar gücendirmektedir. Bunun yerine bir vatanda aç l m yap larak kimsenin gücendirilmeden herkesin raz edilmesi yoluna gidilmelidir. Yani, insanlar n neden kimlik birimleri halinde grupla arak devlete ve genel yap ya kar dayan ma birimleri olu turduklar üzerinde durulmal, b çak kemi e dayand ktan sonraki eylemlerle mücadele etmek yerine ba tan bu tür kimliksel dayan ma dürtülerinin olu mas n n önüne geçilmelidir. 6

13 Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun y llar Bilim Tarihi dersleri okutulmu tur. Bu dersler her bilimin kendi olu umunu inceler. Ancak her bilimin kendi dinami iyle ilgili üretti i verilerin kullan m Tarih Bilimi ile pek ili kilendirilmez. Bu sebeple Tarih bilimi daima çorak kalm t r. Matematik, Fizik, Kimya veya Mühendislik bilimleri; ürettikleri faydalarda Tarih bilimine bir rol biçmez. Oysa ki Tarih bilimi de bu bilimlerden pek farkl veriler ta maz. Her bilim gibi onun da bir tak m kurallar ve formülleri vard r. O da mutlaka bir fayda üretir. Bu yönüyle bak ld nda Tarih bilimi sadece geçmi i de il gelece i de ilgilendirir. Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Zooloji, Edebiyat, lahiyat, Felsefe, ktisat, Maliye ve Psikoloji ile do rudan kurdu u ili kiler yan nda, Mimarl k ve Mühendislik kadar Matematik ve di er Fen bilimleriyle de yak n ili ki içindedir. te bu ili kile Disiplinler Aras Bilim, Tarih Biliminin bu disiplinlerle kurdu u ili kiye de Disiplinler Aras Bilim Tarihi denir. Bat da uzun y llar kullan lan bu yakla m, maalesef birkaç deneme d nda ülkemizde pek benimsenmemi tir. Oysa son dönemde ortaya ç kan Tarih bilimiyle ilgili i tahs zl k, yeni dönemde Disiplinler Aras Bilimler ile bütünle tirilmi bir Tarih bilimine duyulan ihtiyac n iddetini de ortaya koymaktad r. Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası Bilim, Tarih, Öğretim. Yard. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü.

14 Haydar Çoruh Abstract History of Science course in our country for many years was read. This course examines the formation of all of science itself. Produced by science, but each with its own dynamic data, many are not associated with the use of science history. History of science has therefore always remained barren. Mathematics, physics, chemistry or engineering sciences; to produce a useful role in the history of science will not reap. Whereas the history of science that science does not carry very different data. It's like every science there are a few rules and formulas. He must produce a benefit. Considering this aspect of history of science is only interested in the future not the past. Sociology, Anthropology, Archaeology, Zoology, Literature, Theology, Philosophy, Economics, Finance and the Psychology of the relationship between the direct addition of Architecture and Engineering as well as mathematics and science are in close relationships. That's associated "Interdisciplinary Science", History of Science at the relationship between these disciplines, "Interdisciplinary Science" is called. This approach is used in the West for many years, unfortunately, outside our country very few trials have not been adopted. Yet in recent times about the emerging science of history of appetite, Interdisciplinary Studies in the new era with the need for an integrated science of history also suggests that the intensity of. Key Words: Discipline Between Science, History, Education. Günümüz dünyas n n gereksinimleri ve artlar sürekli de i mekte, giderek de karma k bir ekil almaktad r. De i en bu gereksinimler sosyal, bilimsel ve teknolojik alanda son derece h zl bir ekilde gerçekle mektedir. Buna kar l k, e itim kurumlar m z bu h zl trende ayak uydurmakta güçlük çekmekte veya direnmektedir. Türkiye nin, yukar da ifade etti imiz de i imle ba a ç kabilmesi için, dü ünceyi analitik dü ünmeyle bütünle tirebilen, gruplar içinde ileti im kurup çal abilen, yenilik yapabilen, problem çözebilen yeni nesillerin yeti mesine duyulan ihtiyaç e itim kurumlar m zda reformist yap lanmalara her geçen gün biraz daha gereksinim duyulmaktad r. Bu nedenlerden dolay, son y llarda ilkö retim programlar nda bu de i imin gereksinimlerine cevap verebilecek 8

15 Disiplinleraras Bilim Tarihi Dersi ve Gerekçesi yakla mlardan birisi oldu u dü ünülen disiplinleraras anlay a olan ilgi ve ihtiyaç artm t r. Son çal malar, geleneksel disiplin merkezli ö retim programlar nda, ayr l k ve parçalanm l ktansa birlik ve bütünlü ü vurgulayan, disiplinleraras ö retim program na daha fazla bir yöneli oldu unu göstermektedir. 1 Bu gereklilik kavram n tan mlamalar n da bilmemizi gerektirmektedir. Disiplinleraras kavram nedir? Disiplinleraras kavram ayr ayr disiplinlerin zenginli ini, onlar n birbiriyle ba lant l oldu unu, gerçek hayattaki problemlerin her zaman tek do ru cevab olmad n kabul eder. Bununla birlikte disiplinleraras kavram, bilim, matematik ve dil gibi konularda kar tl k içindeki çözümleri bir arada bulundurmak, dü ünceleri ifade etmenin daha iyi ve yeni yollar n bulmak için bili sel, duyu sal ve yarat c kapasiteyi ön plana ç kar r. Genellikle, bu tür bir duygusal ve bili sel kar m yarat c sanatç, bilim adam ve dü ünüre özgüdür. Disiplinleraras kavram, çoklu zekâ biçimlerini ve dünyay çoklu bilme yollar n temsil eder. Sanat, matematik, do a bilimleri ve sosyal bilimleri bütünle tirmek bili sel geli meyi, soyut dü ünmeyi, yarat c l ve problem çözme becerilerini artt rmaktad r. Disiplinleraras yakla m, var olan eylerin geçmi ini ara t ran tarihçi, nas l çal t n ke fetmeye çal an bilim insan ve yeni eyler üreten sanatç zihinsel fonksiyonlar n n bir araya getirilmesidir. Bu nedenle, e itim programlar nda bilimsel (olaylar ve nesneleri çal an bilimsel çerçeve), tarihi (nesneler ve olaylar eski dü üncelerle kars la t ran tarihsel çerçeve) ve sanatsal (yarat c ürünler ortaya koyan sanatsal çerçeve) çal malar n ilintili sonuçlar na odaklan lmas gereklili i ortaya ç kmaktad r 2. Disiplinleraras ö retim özellikle ö renmede etkilili i ve anlaml l sa lama ac s ndan günümüz literatüründe ve okullardaki uygulamalarda üzerinde tart lan bir konu haline gelmi tir. Avrupa da ve ABD de akademik okullarda, mesleki okullarda, ö retmen yeti tirme programlar nda, hemen hemen her kademedeki okullarda bu yakla m n daha belirgin bir ekilde uyguland n görmek mümkündür. Bu yakla m n birçok ülkedeki yayg nl ve ba ar l kullan m na ra men, ülkemizdeki içeri i, önemi ve nas l kullan labilece ine yönelik çok az kaynak bulunmaktad r. 1 Alev Özkök, Disiplinleraras Yakla ma Dayal Yarat c Problem Çözme Ö retim Program n n Yarat c Problem Çözme Becerisine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 28: [2005] , s Özkök, a.g.m., s

16 Haydar Çoruh Disiplinleraras ö retim bir teman n, kavram n, problemin incelenmesi için birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisinden yararlanan program anlay d r. Disiplinleraras ö retimi bir kavram n farkl disiplinlerdeki kavramsal bütünle mesi olarak da tan mlamak mümkündür. Disiplinleraras program tasar m nda, okullarda okutulan disiplinlerdeki periyodik ünite veya derslerin (Dilbilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Güzel Sanatlar, Müzik vs.) birlikte dü ünülerek düzenlenmesi söz konusudur. Disiplinleraras ö retimin özünde geleneksel konu alanlar n n belirli kavramlar etraf nda anlaml bir biçimde bir araya getirilmesi söz konusudur. 3 Disiplinleraras ö retimde temel amaç, dersin konusunu te kil eden kavram n incelenmesi olmakla birlikte, bu süreçte rol alan de i ik konu alanlar n n kavramla ilgili bilgi ve becerilerinin ö retilmesidir. Yani disiplinleraras bir organizasyon sayesinde ö retim süreci, hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin ö renilmesine hem de bunlar n anlaml bir biçimde bir araya getirilerek kullan lmas na yard mc olur. Dolay s yla ö retimin amaçlar ndan en önemlisi ö renciye çok yönlü bir dü ünme biçimi kazand rmas d r. Ö rencinin ele tirel ve yarat c dü ünebilme ve karar verebilme süreçlerinde, de i ik alanlardaki bilgileri bütünle tirebilme becerisi günümüzde büyük önem kazanmaktad r. Okulda ö renilen bilgilerin günlük ya ama aktar lamamas, bilgilerin yenilenememesi ve ö renme ve ara t rma al kanl n n geli memesi, bugünkü e itim sisteminin kar la t en önemli sorunlard r 4. Disiplinleraras ö retim bir ders saati içerisinde biraz Tarih, biraz Co rafya, biraz Matematik ya da Müzik i lemek de ildir. Böylesine yapay bir birle tirme geleneksel disipliner ile ö retime k l f geçirmekten öteye geçemez. Gerçek anlamda disiplinleraras ö retim, ö retimin kavramlar ya da problemler etraf nda organize edilerek de i ik alanlardan problemle ilgili bilgilerin etkili bir biçimde bir araya getirilmesidir. Bu tür bir yakla m gerçek hayatta bilgiyi ve beceriyi kullanma biçimimizle yak ndan ili kilidir. E itimin ba ar s da bir yer de bilgi ve becerilerin, sorunlar n çözümüne ya da dü üncelerin üretilmesine yönelik olarak kullan labilmesine ba l d r. Disipliner yakla mda ayr ayr derslere ba l olarak yap lan ö retimde bu alanlarda ö renilen bilgi ve 3 4 Deniz Güney, n aat Mühendisli i E itiminde Disiplinleraras Çal ma Eksikli inin Giderilmesi, I. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu 6-7 Kasım 2009, Antalya, s Ali Y ld r m, Disiplinleraras Ö retim Kavram ve Programlar Aç s ndan Do urdu u Sonuçlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Say : 12: [19961, s

17 Disiplinleraras Bilim Tarihi Dersi ve Gerekçesi becerilerin, problemlerin çözümüne yönelik olarak birle tirilmesi i i ö renciye b rak lmakta ve ço u zaman bu birle tirmenin otomatik olarak gerçekle ece i varsay lmaktad r. Hâlbuki y llardan beri süren disipliner ö retimin sonuçlar ö rencilerin okulda ö rendikleri bilgi ve becerilerin çok az bir bölümünü gerçek ya amda kullanabildiklerini ve bu bilgi ve becerileri, kar la t klar problemlere uygulamakta güçlük çektiklerini göstermektedir. E er okulda ö renilenlerin okul d ndaki ya ama transferi dü ük bir düzeyde gerçekle iyorsa, o zaman ö renilenlerin belirli bir konu alan çerçevesinde i lenen teorik bilgiler oldu u dü ünülebilir. Böyle bir durum ise, okulda geçen zaman n ve harcanan eme in kar l n n yeterli ölçüde al namad n gösterir 5. Disiplinleraras ö retim belirli bir disiplinin bilgilerini transfer etmekten ziyade çe itli disiplinlerin bilgilerinin belirli bir amaç do rultusunda kullan lmas oldu una göre, yukar da bahsedilen dü ünme becerilerinin geli mesine önemli bir katk s n n olaca aç kt r. Ö renci kendini belirli bir disiplinin dü ünme biçimiyle s n rl hissetmeyecek, aksine disiplinlere ba l bilgileri kendi amaçlar na ula mada ya da kar la t problemlerin çözümünde bir araç olarak alg layacakt r. Bu türlü dü ünme biçimi de kendini sürekli yenileyen, ö rendi i bilgiyi kullanan ve karar verebilen bireyler yeti tirme yolunda at lacak önemli bir ad m olacakt r 6. 5 Y ld r m, a.g.m., s Y ld r m, a.g.m., s. 91. Etkili bir disiplinleraras program geli tirmek için dikkat edilmesi gereken ilkeler: 1. Disiplinleraras program geli tirmede, ö rencilerin güncel ve gelecekteki ihtiyaçlar n n, ilgilerinin ve becerilerinin önemli bir yeri vard r. Disiplinleraras programa temel te kil edecek konunun, bu ihtiyaçlar, ilgiler ve özellikler dikkate al narak seçilmesi gerekir. Bu nedenle, geli tirilen program n teorik olmaktan ziyade prati e yak n olmas gerekir. Böyle bir program ö rencilere i lenen konu üzerinde dü ünme, yeni dü ünceler üretme ve s n f içinde aktif bir kat l mc olma f rsat vermelidir. 2. Disiplinleraras program n temelini olu turacak kavram n (ya da konunun, problemin) gerçekten disiplinleraras nitelikte olmas gerekir. Yani dar kapsaml ve belirli bir disiplinin daha çok hâkim olabilece i bir konu (hücre zar gibi, böyle bir program için iyi bir temel olu turamaz. Programa dâhil edilecek olan disiplinlerin en az ndan bir kaç tanesi için önemli olabilecek bir konu seçilmelidir. 3. Disiplinleraras program yoluyla yap lacak ö retimin bir disipline dayal olarak yap lacak ö retime göre daha etkili olmas gerekir. Örne in, temel konu olarak "enflasyon" kavram n inceledi imizi dü ünelim. Bu konunun, disiplinleraras bir program yoluyla Tarih, Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji ve Matematik gibi derslerden al nan bilgi ve becerilerle iki haftal k disiplinleraras bir ünite halinde planland n dü ünelim. Böyle bir ünitenin "enflasyon" kavram n, ad geçen derslerde ba ms z olarak i lenmesine göre daha etkili olarak ö retilmesi gerekir. Aksi takdirde bu konunun disiplinleraras bir program yoluyla ö retilmesi gerekli 11

18 Haydar Çoruh Amerika daki ve Avrupa daki uygulamalar na ra men Türkiye de disiplinleraras çal malar n yap lamamas e itim ö retim alanlar nda s k nt lara yol açmakta oldu undan, dü ün sistemi bu hususta yeni kuramlar geli tirmek zorunda kalm t r. Bu kuramlar n ortaya koydu u fikir Disiplinleraras Bilimler in modern dü ünce içine yerle meye çal an ça dolmu dü üncenin bertaraf edilmesiyle alakal d r. Ça n yakalayabilen modern dü ünce insano lunun gelmi oldu u son halkad r ve bunun kesintisi de mümkün de ildir. Bu ba lamda Tarih dü ünen insan n haf zas d r. Bilimleri insano lunun haf zas ortaya koydu una göre, bilimlerin temel dayana /ç k noktas, di er bir deyi le hard diski Tarih dir. Bütün bilimlerde oldu u gibi dü üncenin de bir tarihi bulunmaktad r. Dü ünce, bilmin temeli oldu una göre Tarih dü ünce ve bilim denilen iki ayr birimi birbirine ba layan bir üçüncü temel ö edir. Yani bu iki birim aras ndaki ili kiyi kuran ö e Tarih tir. Öyleyse bilimsel verilere ula mak için mutlak ekilde tarihi de iyi bilmek gerekmektedir. Neden? Bilimsel çal malar sonsuz bir analitik basamaklar dizisini içerir. Bilim adam kendi ilgi alan na giren olaylar konusunda giderek daha temel düzeyde ilkeler ke fetmek, kuramlar geli tirmek ve böylece, olaylar aç klamak zorunlulu u hisseder. Bu ilke ve kuramlar hatta olgular, geçmi teki bilgi birikiminin ürünüdür. Buna göre, insanl n çe itli giri imleri aras nda, geli imi, geçmi te yap lanlara ve ba ar lara en fazla dayal olan belki de bilimsel olanlard r. Gerçi, eşyanın tabiatı icabı, gerçek bilim adamının faaliyetleri, geçmişte yapılanların hatalarını ortaya çıkarma, yetersizliklerine işaret etme ve geçmişe saygı duymaktansa, geleceğe yönelme şeklinde tanımlanabilir. Nitekim pek çok bilim dal nda ö renciler kimyac, fizikçi, zoolog vb. olarak yeti tirilirken onlara alanlar n n tarihlerini ö retme gereksinimi hissedilmez. Bu durum üniversitelerin ders programlar nda da kendini gösterir; bilim tarihi, çe itli bilim alanlar na ili kin bölümlerde de il, ço unlukla be eri bilimlerle ilgili bölümlerde ö retilir 7. Tarihi bilmek; bilim adam n n laboratuar çal malar n, elde etti i verilerini, kongrelerdeki bildirilerini, as rlarca öncesinden günümüze kadar olmayabilir. Bu nedenle program geli tirmecinin disiplinleraras program yoluyla ö retilecek konunun seçiminde dikkatli olmas gerekir. (Y ld r m, a.g.m., s. 93) 7 Sirel Karaka -Belma Bekçi,1 Zihin/davran ile beden/organizma ili kilerini ele alan bilim dallar n n do u u ve geli imi, NeuroQuantology,Vol: 1, Say : 2, 2003, s (http://www.neuroquantology.com/journal/index.php/nq/article/view/14) 12

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN nönü Üniversite SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli i nin KAMU YÖNET M ANAB L M DALI çin Öngördü ü YÜKSEK L SANS TEZ Olarak Haz

Detaylı