I 868. TEKNiK SARTNAMESI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I 868. TEKNiK SARTNAMESI"

Transkript

1 I 868 TEKNiK SARTNAMESI 2014

2 K.r.rwETLi IKIM,ZAYIF A sisremijangrn r bulunansayagpanosuveigindekisayaglar"!q":'11:riylebirlikteiptal.,c faz* akrm trafosu ilt 9;d; *afezeiuyui,z'eodrum I(AT da projede yeni yaprlaoak panoya takrlacakttr' 2)Srryag ta$ilrmasl srrasrnda eski sayag panosunda buluriran kolon hatdrnrn yeterli g09 kontrolleri YaPrlacaktu' 3)Kahlolann taqurmasr sag kanaliar iizerinden yaprlacakflr' )Trafeze sayacm akrm trafo$u deperreri binanrn giiciine ve say*ca g6re hesaplantp konrula<nkttr. s)etottin kullanrlaoak olan I pauosu,ups PanQsu,) 2'Bodrum 'E#fr"iffiffififfifawoxl 6)Herkatiginaynayrl!4-{lcrJrmpanolanp'9j9q'-belirtilenmahallordeTeraskatD208 HOL de,zemink;zrbii Hoila" ' i"eoj** Rlls HoL de kurulacaktu' 7)Fano odasmda ayncaups cihda' kurulacaktrr' acaktt' ter odast da :f tii"'*l#; asyon panosu. gilt'n gtictine ' gore hesaptanrp ' uygun olan (kompanzasyon t ntuf.ttiri.ri,otimatik 'igo-'tut*,qultttit't'kondansat*rler'reaktif rdlesi)kullantl ac al(tu' 1.0)K.ompanzasyon panosunda kullalrrlan kablolar yanfiiggkablo olacak ve kesitleri panonun glicune gore hesaplamp kulla tlacakttr' rl)kompanzasyon panosunufi besleme giriginde kullamlacak olan termik manyetik galter da-grtm Pano$unda olacakttr' panosunpa kullamlacak olan reaktif giig kontrol r0lesi iig fazh #'i"r F uy' uv' kompanzasy;;; g["iin" g.re hesaplanmrp al.m 13),Anaqaltqrolarakkullanrlacakolantermikmanyetikgaltorinakrmde$eri ;il" h"tftltrp qulttijvuo** 6noe devreye baplant aktu' 14)Saya9 panosu,daptltt. ptoty. u' binanrn g0cirne uygun kullantlacatctu' binanrn gtictine kompanzasyon panosunda kullanrlan ba'kr baralar qi0

3 l$daartrrn panosunun kapafrnda,amper ve voltaj -de[ederini ffii*ifu"of.ti..cihaz igin uygun olan akrm trafosu hesaplarup kullarulacaktrr 16)Pano odasrnda bulunan ana da[rtrm panosunda binamn her katr igin ayn ayn *J,r'"fn galter kuff*tiuruf. e ampfteri sisteme uygun olarak segilecektir' 17) Ka1;dagrtrm panolannda her priz igin bir adet kagak akrm roleli sigorta koyulaoaktrr' l8)da$rtrm panosundaki baralhrdan galterlere gelen kablolar sistenne uygun olacak ve kabl,'lann uglart kabloya uygun kablo pabugla'kullamlarak srkma pensesiyle stkilacaktu:" l9)kolie den ana galtere geleh kablo ve jeneratdrtin girig grkrg kablosu,gogleri:ne g6re Lrititt.rl hesaplanarak (n2xh) tesisata dahil edilecektir " :2g)Kofreden ve jeneratorden gdkilecek ana hat kablolarr binamn iginde havadan sag kanallar iginde tagrnaoaktr. 2l)Ana hat kablosu,bina igi elektrik tesisat kablolarr TSE ydnetmeliklerine uygun ve kesitleri sisteme ovg"n oi*ak segilecek ve kullanrlacaktrr.( herhangi bir anza,kablo yryl ;;* ;l;i;tit"*k her tiirlii zatar rc ziyarrdan ytiklenici firma sorumludur.) 2?,)Bina sr$rnak alaruna koyulacak jeneratorfln girig ve 9rkr9 kablolart transfer panosundan ana dafiltrm panosuna kadar gekilecektir. 2i!)Jenerat6rden gekilecek kablolar bina drgrnda yeraltrndan,bina iginde sag kartrallardan tagmacakttr. 2,4)Jeraeratdri,in transfer panosunda kullanrlacak olan kontaktorler,binarun ve.ieneratoriin giicune gore tresaplamp konul4caktrr' 25')T*sisat ddgemesi srrasrnd4 kablo_gekmek igin kazrlan ve kfllan yerleri kapandrktan sonua tekrar eski haline g.riljit feoektir.(beton,yer Lurosu,mermer,granit ve kaldrnm taqr gibi) 26)Jonerat0r[in transfer panosli igin uygun olan pano ve sinyal lanrbalarr kullamlaca]lr, zr)j*neratdr devreye otomatik olarak girecek gekilde gerekli.ran btitttua malzemeler kulllamlarak ba$lanacakttr' ilg')fano odasrnda bulunan u$s cihazrnm beslemesi igin kullamlan termik manyetik galter,ana <lafir1rrn panosunun iginde olaoaktr. 119)tlps cihazi gahqma prensiqine uygun olarak devreye ba$lanacaktrr' :31)) Ups ve $eteke prizlerinin sigortalan her kat a bulunan da[rtrm panosunun igine qebeke ve ups diye aynlarak yerleqtirilepektir. 3l)Kat da[rtrm panosunun iginde bulunan gebeke ve ups sigortalafln beslemesine 2 adet ayrt ffi;;i;*llft "t".atik ;igortakullamiacak ve aynr panonun igine monte edi cektir' NNAT irni Birt 0t979

4 arnper sigorta olacakfir. 33)kat da$rtrm panosunda bulunan gebeke ve ups kunranda edeqektir. 34)soguk hava depolanna motqr gtiglerine uygun kablo kesitinde ayn hlt gekilip her hat igin derpokrda bulunan motor gtiglerinikarqrlayacak termik manyetik sigortrl kullanllacaktr. 3ii)server o kdbinet in montelenece vo katlarda kurulacak olan 20 u dikili tip 6n kapa$r camlt lu patch panel temin editip katlardrl bulunan kabinetlere aptlacaktu. 35) bina tesisatrnda gekileoek olan data ve telefon kablolan 20 U dikili tip tin kapa[t gamh kabinetin iginde toplanacaktrr. 37)bina tesisatma gekilecek olan cat 6 data kablosunun kabinetttr olan uqlan soketiyle s,lnlandmlarak patch panele monte edilecektir. 3g)Kanal tesisatma gekilecek olan data kablolannrn di[er uglarr data prizlerine montelenecek ve test edilip gahgrr vaziyetletpslim edilecektir' 39)Her data prizi igin ayrr ayu cat 6 kablosu gekilecektir' 40)H,er data prizi test edil.diktgn sorua,hem dataprizi tizerine hernde patch panel de bulunan cli$er ucu iizerine etiketlenorell numaralandrrlar aktrr' 41')Telefon tesisaturda kullanilacak olan kablo Cat 6 olaoaktrr ve her telefon priz:i igin ayrt eryn Cat 6 kablosu gekilecekitlr. 42)Hter telefon prizi igin ayn. ayn kablo gekilocek test edilip gahgrr vaziyete getirildi,kten soffa rlala hattrnda oidugu gibi etikotlenip numaralandrrrlacaktrr.,13)kanal tesisatrnda kulkullacak olan telefbn ve data prizleri 22,5*4:i ebatlannda olacakttr.,44)li.anal tesisatmda kullamtaoak olan gebeke ve ups prizleri 45*45 eebatlannda olacakhr. 45)Ilina tesisatrnda kullanrlagak olan ups pnzle'lr krrmrzr renkte,geb,;ke prizleri beyu': renlile olacakttr. 46)lknal tesisatrnda her grup igin(gebeke,ups,data,telefon)kanal tesisattna uygun gerqeve ve montelerne aparatt kullanulacaktr. 41)'yapiacak olan bina tresisaunda,katlar arasr gegiqlerde karot kullanrlacak ve tesisat 170x70 pusnf kendinden kapakh kpblo kanah,odalura giden di[er kanal tesisatrnda 100't50 plastik kablo kanah kullanrlaeaktrr. 48)Flastik kanal tesisattnda ddn0qnerde uygun dontig aparafi,eklerdrr da sonlandlrma aparatr kullalrrlacaktr. ekleme

5 Sl)Binada yeni jraprlacak olan ve mevcut bulunan sigorta,termik manyertik qalterler krrmanda ettln<leri iiniteleri bilirtecek gekilde etiketlenecektir. S2)Tolefon santrrali tiirk Kzrlay hernepi tarafindan temin edilecek ve en az 6(altr)harici drg hat kapasitesinde olpcakttr. S3)Tlp tr ve Tip 2 olmak iize,re 2 adetqef seketer dzellikli telefon ahizesi olacaktt. e dahiti tip ahizeler)firma tarafindan monte elgeleriyle birlikte teslim edileoektir. rale baplanmasr igin gerokli olan tiim ekipman tg hattr santrale ba[lamalclada sorumludur. S6)Data ve telefon hattrnda kullhnrlacak olan kablo legrant marka cat6 datakablosu olacaktrr. S7)Tavanlarda kullaillacak olan 4* 18 watt gift parabolik reflekttirlil floresant armatiltler auto cal gizimde ydrleri belirtildi[l gekilde montelenecek ve agma kapama anahtadan monte edildigl bdlgeye uygun tekildjayqlarak armatflrlerin istele uygun gahgmasr sa[lanacaktr. SE)frloresant ai.rnati,irlerin ayn]masr ve montesi esnasrnda duvarlara ve tavanlara' verilen hasarlinr tamir edilip eski halinel getirilecektir. 59)Ekrktrik olacaktu, tesisafinda kullanllacak olan qalter ve sigortalar legranl' yada siemens marl<a 60)Kamal tesis4tlannda kullamlacak elektrik kablolarr TTR tipi kablo olacakttr. ve havalandrma sisteminin elektrik lfrlatlarr n gtiglerine uygun sigortalar kullanrlarak ana in drg iiniteleri binamn drq cephe gtiriintiistinti ablolan uzatrlarak uygun gdr0len yerlere de olmayacakttr. 62)Ktimalarrn elektrik tesisatlan ve baku borularr bina iginde gdriinen yerlerde plastik kanallar iginden dogenecektir 63')Depolarda kullamlacak olan split kli,malann gahqmasr igin gerekli olan elektrik tesisatlart gekilecek ve hlimamn giioiine pygun sigorta devreye bafllamp kat dagrtrm panosunurl igerisine hangiiklimay4 ait oldugu anla$rhbir bigimde etiketlenip monte edilecektir 6i4)Mevout da bultrnan yangm ihbar sistemi merkez olugumuna gisre diizenlenip

6 67)Binada kullanrlaoak oleur guvenlik sistemindeki kameralar renkli ve) gece gtirilqlti olacakttr. 68)tsina drqrnda kullamlacak olan kameralar kesinlikle drg ortam kamera muhafaaasr igine konulacaktrr" 69)Giivenlik t<ameralarrncla kullanrlacak olan dvr cihazr,l TB harddtiskli olacak,srkrgttrmah sistem kayrt yapabilecek(h264),en az 2 adel ses girigi olaoak,uzaktan kumandalt,irttemet itrzerinden g6rtlntii aktarabilrtre dzellikli,gerekti[inde gegmiqe ddniik kayrtlart flashdisk'e kopyalayabilmeli bu kopyalarr bilgisayarda izleyebilmek igin gerekli olan f<lrmatta kaydedebilnnelidir. '/0)lvlonit0r olarak Z2'ladekan televizyon kullamlacak ve sisteme baiilantrsr yaprlacaldrr. l/1)yilklenici firma giivenlik kamera sistemini test edip galrqrlrrdrktan sonra garanti kafirilarryla beraber teslim edqcektir"?2)anten tesisatr uydu sistemine uygun lcullamlacakttr. olarak yaprlacak ve 2 adet 90 hk ollset ganak '73)1'v tesisattnda dalrtrm sarrtrali kullamlacak kablosu gekilerek receverlara girigleri yapdacak. santralin grkrg uglarrndan uygun olanr anten 74)Recever lb televizyon arasmda sinyal gegigini sa$layan kablolar recever iizerine monte,odikrcek. 7S)ltnten tesisafl test edilip gphgrr vaziyette teslim edilecektir. 76)Ilinada yaprlacak olan topraklama tesisatr elektrik idaresinin yerrmi tersiriat ydnetheligine uygun olup uygun malzeme kullanrlacaktrr" 9 oldupu topraklama 7?)I{er bir toprakh prizin,upq cihazrrun,elektrik panosunun,kompqizilsyon panosunun.elektrik dafrtrrn panolarmrn toprakldmasr mtihendislik odasr veya oda opa,yh igletmeler tarrnfindan yrrprlacaktrr.test raporlan ve $onuglan tarufrmtza teslimedilecektir. 78)'feni konplacak olan elektrik sayacmrn,kompanzasyon panoswirur ve eski sayas:lann iptali igin gizilrnesi gereken projeler,gerekirse gfig arhnm iglernlgri miihendislik iqleri ve inozalan,elekltik idaresindeki dosya iplemleri,bu dosya iglemlerinin elektrik itlaresindeki takibi ve dofiabilecek tiim dosya ve miihendislik masraflan yuklenici firmaya aitt;ir.bunlarla ilgili daha sonra grkabilecek her hangi bir masrafi ytiklenici firmre tistlenecektir'.bur iqlerle itfiili ytiklenici firma 'IURK KIZIaAYI'ndan herhangi bir tior:et talep edernez.turk KXZILA.Y'I yalnrzca abonelik ve gerektili takdirde gtig arttnm bedelini ddemekle y'iikiimltidtir, G6kh I(C)$AN Biy

7 ?'9)trhaleye katrlacak olan firnnalar teklif verme a$ ve m,alzeme listesi adetleriyle birlikte grkanlmrg ig pfrlip kontrol etmig olmalan gorekir.aksi taktir d ilgili grkarrlan malzeme listesinde belirtilen metraj ve bu iglerin yaprlmasryla ilgili sonrada gereksinim duyulacak malzemeler ve iggilik igin trerhimgi bir ig adr altrnda TURK KIZILAY'mdan ek bir tlcret talep eclemeyeceklerdir. B0)ihaleyi kazanan firma yukarrda belirtilen her maddedeki igleri harfiyen kabul etmip sayrlacaktrr. runtiyn KIZILAYI lsr.rxnul AvRUpA vakast BOLcE KAN MERKEZi (MAHMUTBEV) KUVETLI AKIM, ZAYIF AKTM,TV SiStnnAi,YANcIN,CCTV GUvnNLir,TESisAT NLIK,TESISAT iunl IMALATLARI S"N o I POZ NO KALEMININ.q.OT VE KISA A.CIKLAMASI 6zntl ]OLEKTRiK I'ESiSATI ANA DAGITIM PANOSU ve 6zBrpoz KOMPANZASYON PANOSU OI,9U nlniul Adet MiKTA RI 2 6zsrpoz UPS NEdITIM PANOSU Adet 1 3 OZELPOZ TERAS KAT DAGITIM PANOSIJ Adet I 4 5 OZELPOZ 6znrpoz ZEMIN KAT DAGITIM PANOSIJ ( ofis KArr ) Adet 1 1. BODRUM KAT DAGITIM PANOSLI ( LABORATUVAR ) Adet I s14 (TTR ) KABLO 3X1,5 M ' ,5t3 ittr ) KABLO 3X2,5 M ri343 I 727.5t3 (TTR ) KABLO 4X4 M r3 :TTR ) KABLO 4X6 M $EBEKE PRIZI (BEYAZ) Adet :t86 l UPS PRizi (KrRMrZr) Adet '.\87 l ARMATUR 4X18 (ASMA TAVAN iqrn,corrlup) Adet t0l NORMAL ANAHTAR SORTISI Adet I.OMITATOR SORTI Adet I " $all LKO()O6LU nikeri

8 742-rr3 VAVIYEN SORTI $AP ALTI U PRIZ KUTUSU sensorlu prnur arn{,q.rur. TERAS MANTAR AYDINLATMA SAC KANAL VE APAMTLAR.I loox5o KABLO KANALI,! -{ RttJ JENCRATOR ve UPS cintz't D JI MOTOTLU SU ron rtoo KvA 3 FAz,alni$ 3FAz QIKI$ KESfNrIslz cuq reyxagi, 6o kva (20 dakikaya kadar akti besleme stireli) ZAYIF AKrM DATA IE-TEIEFON srrr-pare rnsrosu urp (c4!-6) DATA PRJZacAT 6 (RI4s/8 KONTAKLI pruzt RJI IA/EYA RIl2(6 sbrven KA.BfNET (6ox8ox1 60) 48 PoRT.swiQu (HP) 24 PORT PATCH PANEL AZELPOZ s0 PORT TELEFON PANEII lrv ve sisruui RC 59 BIU-} 75 ohm koaksiyel kablg 3lt0 ANTEN KAZANCI4-20 TffivizYoN ANTENI pbvpn AMPLIFIKAToR MASA IiPi MIKR.OF.ON Bl ripi uirrorox l.',)t'.j 'r:,lo'

9 'i,j "!,. i -.i i, i;; tr i 1 rl1 r': r T]) YANGIN HBAR SiSrnUi 41 t'! \ 1\'L +, I YANGIN DEDEKTORU Adet if$;r,, CCTV K IGMERA SiSTNUI I 6zsr POZ 16 KANALLI DVR KAYIT CIHAZI Adet 2 Azu- POZ bznr POZ TV LINE RENKLI48 LEDLI GECE GORUSLU KAMERA 2 TB SAMSTING 54OO RPM SATA 32MB Adet Adet.l J 54 x 4 6znt POZ BNC+ADAPTOR+JACK M n 3 6zgl- POZ i$qilik ve sisremi nbvnnye Ar,MA Adet n 'rum Kaerol,eRrN ToPRAKLAMAST AyRr Q EKiLECEKTIR, 6znr cih AZL ARrN T o p RAKLAMA s r AyRr qekilec EKTIR..YUzu\RIDAKI FiYATLAR 2OO9 BAYINDIRLIK FIYATLAR BAYINDIRLIK FIYATLAzuDIR. FIYATLARIDIR. YUzuTRIDAKI FIYATLARA KDV DAHII ONdIIUIN" ELEK]IRIK TESISATINDA KULLANILACAK KABLOLAR TSEI BELGELI OLACA.KTIR. SIGORTALAR VE KESICILER TSE BELGELI CE BELGEI,I VE 1. SINIF' OLACAKTIR

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek MADDE 1, - SARTNAMENiN KONUSU: PROJE YAPTM TEKNit( SARTNAMEsi Bu Teknik Sartname, \'ijksek ihtisas Hastanesi mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik kat(eski

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

F-3 Reaktörlü Motor Yol Verme Tesisatları 12 F-4 Sanayi tipi Aspiratör Tesisatları 12 F-5 Üç Faz Priz Tesisatları 12

F-3 Reaktörlü Motor Yol Verme Tesisatları 12 F-4 Sanayi tipi Aspiratör Tesisatları 12 F-5 Üç Faz Priz Tesisatları 12 KKTC BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ ELEKTRİK TESİSATLARI ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTELERİ REFERANS KONU SAYFA NO. A BİNA İÇİ LAMBA TESİSATLARI 3 A-1 İleri aşama lamba tesisatları

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar

Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar EK:1 Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar Merkeze, çift girişli sistemler için 2. bir güç kaynağı olarak kullanılmak üzere N+1 yapıda çalıştırılacak 3 adet 3Ø/3Ø

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET PROJELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı