Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir."

Transkript

1 Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab Civic 4-kap n n bütün modellerini kapsayacak flekilde haz rlanm flt r. Kitapta sizin arac n z n modeline ait olmayan donan m aç klamalar n ve özelliklerini de bulabilirsiniz. Bu kitab n kapsad bilgi ve ayr nt lar bas ld dönem için, kullan ma uygundur. Bununla beraber, Honda Motor Co. Ltd hiçbir uyar yapmaks z n veya yükümlülük alt na girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayr nt lar de ifltirme veya iptal etme hakk na sahiptir. Bu el kitab sa dan ve soldan direksiyonlu modeller için kullan labilir olmas na ra men, verilen örnekler esas olarak soldan direksiyonlu modellere göre haz rlanm flt r.

2 Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page i (1,1) Önsöz Tebrik ederiz! Honda Civic seçiminiz, iyi düflünülmüfl bir yat r m oldu. Bu araç size y llar boyunca araç sürmenin keyfini yaflatacakt r. Yeni arac n zdan alaca n z zevki artt rmak için, bu el kitab n dikkatlice okumal s n z. Kitapta, arac n z n kullan m özelliklerini ve konforunu ilgilendiren bilgiler bulacaks n z bu kitab arac n zda bulundurursan z, gerekti- i hallerde baflvurabilirsiniz. Di er kitapç k olan Garanti Kitapç nda ise yeni Honda n z koruyan garantiler aç klanmaktad r. Haklar n z ve sorumluluklar n z bilmeniz aç s ndan, garanti kitapç n n içeri ini dikkatlice okuyunuz. El kitab nda verilen bilgiler do rultusunda, arac n z n bak m n yapmak, arac n z problemsiz kullanman z ve yat r m n z koruman z sa layacakt r. Arac n za bak m gerekti inde, Honda yetkili servislerinin, Honda ya özgü sistemlerin servisi için, özel olarak e itilmifl olduklar n unutmay n z. Honda yetkili servisi, kendisini sizin memnuniyetiniz için adam flt r ve sorular - n za cevap vermekten büyük bir zevk alacakt r. Bu kitab okurken baz bilgilerin bafl nda D KKAT iflaretine rastlayacaks n z. Bu mesajlar n amac, araban za, baflka bir eflyan za ve çevreye verebilece iniz zararlar önlemek için yard mc olmakt r. (Alman tipinde) 1. Ön plakay yerlefltirme: Ön plakay tutucuya yerlefltiriniz. Bunu yaparken plakan n üst kenar n n tamponun üst yüzeyinden yukar taflmamas - na dikkat ediniz. 2. Arka plakay yerlefltirme: Arka plakay arac n arkas na monte ediniz. Montaj s ras nda plakan n alt kenar n n montaj için ayr lm fl yüzeyin alt kenar ile ayn hizada olmas na dikkat ediniz. *: Bak m Kitapç, Avrupa Birli i ülkeleri için üretilmifl araçlarla birlikte verilmektedir. En iyi dileklerle, keyifli sürüfller. Arac n za bulunan etiketler üzerindeki / semboller, arac n z n uygun ve güvenli olarak çal flt r lmas için bu kullan m k lavuzunu okuman z hat rlatmak içindir. i

3 Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page ii (1,1) Emniyet Bilgileri Sizin ve baflkalar n n emniyeti çok önemlidir. Ayr ca bu arac emniyetli bir flekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur. Emniyet için, sizin do ru kararlar verebilmenizi sa lamak amac yla, bu kitapta ve etiketler üzerinde gerekli bilgiler verilmifltir. Bu bilgiler, size ve baflkalar na zarar verecek olas tehlikelere karfl haz r olman z sa lamak amac ile haz rlanm flt r. Sizin de tahmin edece iniz gibi, kitapta size, arac n z kullan rken veya bak m n yaparken meydana gelecek olas bütün tehlikelerden bahsedilmesi mümkün de ildir. Her zaman, kendi do ru karar n z ve mant n z kullanman z en iyisi olacakt r. Bu el kitab nda ve arac n üzerinde, afla dakiler gibi birçok emniyet bilgileri bulunmaktad r. Emniyet Etiketleri Arac n üzerindedir. Emniyet Bilgileri Her emniyet bilgisinin önünde bir ikaz sembolü ve TEHL KE, UYARI, D KKAT kelimelerinden birisi görülür. Bu bilgiler flu anlama gelmektedir.! TEHL KE! UYARI! D KKAT E er talimatlara uymazsan z ÖLÜM yada ciddi bir biçimde YARALANMA tehlikesi ile karfl karfl ya kal rs n z. E er talimatlara uymazsan z ÖLEB L R veya çok ciddi bir flekilde YARALANAB L RS N Z. E er talimatlar takip etmezseniz, YARALANAB L RS N Z. Emniyet Konular Önemli Emniyet Hat rlatmalar veya Emniyet Uyar lar gibi Emniyet Bölümü Sürücü ve Yolcu Emniyeti gibi. Aç klamalar Arac n z nas l emniyetli ve do ru flekilde kullanmal s n z. Bu kitap birçok önemli emniyet bilgisi içermektedir Lütfen bunlar dikkatlice okuyunuz. ii

4 Honda Civic-1 23/9/04 10:39 Page 1 (1,1) çindekiler Konular n tam listesi için bölüm bafll klar na bak n z. Arac n z n ç Görünüflü...2 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti...5 Arac n emniyet kemeri kullan m ve bak m hakk nda bilgiler ve çocuklar n oto koltuklar ile korunmas hakk nda önemli bilgiler Hava Yast Sistemine (SRS) genel bir bak fl. Kumanda ve Kontroller...41 Gösterge tablosundaki lambalar n ve göstergelerin tan m. Ön panel ve direksiyon kolonu üzerindeki kumandalar n kullan m. Konfor ve Rahatl k...71 Kalorifer, klima, müzik sistemi ve emniyet sisteminin kullan m. Arac Sürmeden Önce...83 Hangi tip benzin kullanacaks n z, al flt rma s ras nda dikkat edilmesi gereken hususlar, bavullar n ve di er eflyalar n yüklenmesiyle ilgili olarak bilinmesi gerekenler. Kullan m...91 Motorun çal flt r lmas, otomatik vitesin kullan lmas, park etme. E er arac n zla bir römork çekecekseniz bilmeniz gerekenler. Bak m Bak m tablosu, arac n z bak ma götürmeniz gereken dönemleri gösterir. Ayr ca, düzenli olarak kontrol edilmesi gerekenler ve bu kontrollerin nas l yap laca na ait bilgiler. Arac n z n Genel Temizli i Arac n z n temizlenmesi ve korunmas hakk nda aç klamalar. Beklenmedik Problemlerin Çözümü Bu bölüm, yaflanabilecek baz problemleri ve bunlar n çözümünü kapsar. Teknik Bilgiler fiasi, motor numaralar, boyutlar, kapasiteler, teknik bilgi. Dizin

5 Honda Civic-1 23/9/04 10:39 Page 2 (1,1) Arac n z n ç Görünüflü ELEKTR KL CAM DÜ MELER (S.63) GÖSTERGE PANEL (S. 43) GÖSTERGELER (S.43, 46) KALOR FER/KL MA KUMANDALARI (Manuel/Otomatik) (S.72, 77) KAPI K L TLER (S. 58) BENZ N DEPOSU KAPA I/BAGAJ AÇMA KOLU (S.85, 59) MOTOR KAPUTU AÇMA KOLU (S.85) DÜZ V TES, OTOMAT K V TES (S. 93, 94) MÜZ K S STEM (Özel kullan c kitab na bak n z) fiekilde görülen otomatik flanz manl modeldir. 2

6 Honda Civic-1 23/9/04 10:39 Page 3 (1,1) Arac n z n ç Görünüflü AÇILIR TAVAN (S.64) DÖRTLÜ FLAfiÖR (S.51) FAR AYARI (S.62) ARKA CAM REZ STANSI (S.51) AYNA KUMANDALARI (S.65) FARLAR/ARKA S S LAMBALARI/ ÖN VE ARKA S S LAMBALARI/ S NYALLER (S.48, 49, 50) KORNA* D REKS YON YÜKSEKL K AYARI (S.52) ÖN CAM S LECEKLER / ÖN CAM YIKAYICILARI (S.50, 51) : Kornay kullanmak için direksiyon simidinin ortas na bas n z. Ön hava yast bulunmayan araçlarda korna çalmak için "H" logosunun çevresindeki alana bas n z. 3

7 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 4 (1,1) 4 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

8 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 5 (1,1) Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Bu bölüm, araç içerisinde bulunanlar n korunmas hakk nda önemli bilgiler verir. Emniyet kemerlerinin do ru kullan m fleklini anlat r. Hava Yast Sistemi (SRS) ve arac - n zdaki bebek ve çocuklar n nas l korunacaklar hakk nda yararl bilgiler verir. Önemli Emniyet Hat rlatmalar...6 Arac n z n Emniyet Özellikleri...7 Emniyet Kemerleri...7 Hava Yast klar...8 Koltuklar ve Koltuk Arkal klar...9 Kafal klar...9 Arac n z Kullanmadan Önce Yap lacak Kontrollerin Listesi...9 Yetiflkinlerin Korunmas Kap lar Kapat n z Ön Koltuklar Ayarlay n z Koltuk Arkal klar Ayarlay n z Kafal klar Ayarlay n z Emniyet Kemerinizi Tak n z ve Konumunu Ayarlay n z Direksiyon Simidini Ayarlay n z Do ru fiekilde Oturunuz...12 Hamile Bayanlara Öneriler...13 Ek Güvenlik Önlemleri...13 Çocuklar n Korunmas...14 Bütün Çocuklar Korunmal d r...14 Çocuklar Arka Koltuklarda Oturmal d r...14 Ön Yolcu Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...15 Yan Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...16 Birden Çok Çocukla Arac n z Sürmeniz Gerekti inde...16 E er Çocuk Özel lgi Gerektiriyorsa...16 Ek Güvenlik Önlemleri...17 Çocuk Koltu unun Kullan lmas yla lgili Genel Kurallar...17 Avrupa Ülkeleri çin Çocuk Koltuklar...20 Bebeklerin Korunmas...21 Küçük Çocuklar n Korunmas...24 Büyük Çocuklar n Korunmas...27 Ba lamal Tip Çocuk Koltu unun Kullan lmas...30 Alt Ba lant Noktalar n n Kullan lmas...31 Emniyet Kemerlerinizle lgili Ek Bilgiler...32 Emniyet Kemeri Sisteminin Parçalar...32 Kucak/Omuz Kemeri...33 Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri...33 Emniyet Kemerinin Bak m...34 Hava Yast klar n zla lgili Ek Bilgiler...35 SRS Parçalar...35 Ön Hava Yast klar n z n Çal flmas...35 Yan Hava Yast klar n z n Çal flmas...36 SRS Uyar Lambas n n Çal flmas...37 Hava Yast n n Bak m...37 Ek Güvenlik Önlemleri...38 Karbon Monoksit Tehlikesi...38 Emniyet Etiketleri...39 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 5

9 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 6 (1,1) Önemli Emniyet Hat rlatmalar Bu kitapta ve bu bölümde emniyetle ilgili çok say da tavsiyeler bulacaks n z. Önemli buldu umuz birkaç tavsiyeyi afla da s ral yoruz. Daima Emniyet Kemerinizi Tak n z Emniyet kemerleri, her tür çarp flma durumunda en iyi korunma arac d r. Hava yast klar (baz modellerde) emniyet kemerlerini desteklerler ancak ön hava yast klar yaln zca önden ciddi boyutta bir darbe al nmas s ras nda aç lmak üzere tasarlanm fllard r. Yan hava yast klar, orta seviye ile ciddi boyuttaki yan darbelerde aç lmak üzere tasarlanm fllard r. Bu nedenle arac n z hava yast klar yla donat lm fl olsa bile, siz ve yolcular n z, emniyet kemerlerinizi daima do ru flekilde takmal s n z. (Sayfa 11 e bak n z.) Bütün Çocuklar Korunmal d r Çocuklar ön koltukta de il, arka koltuklarda do ru flekilde oturtulduklar nda güvendedirler. Ön koltukta emniyette de ildirler. Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük çocuklar mutlaka çocuk koltu- una yerlefltirilmelidir. (Sayfa 14 e bak n z.) Hava Yast klar n n Yaratacaklar Tehlikelere Dikkat Ediniz Hava yast klar hayat kurtarmakla birlikte, kendisine çok yak n oturanlar için ciddi ve ölümcül yaralanmalara yol açabilirler. Bebekler, küçük çocuklar ve k sa boylu yetiflkinler büyük tehlike alt ndad rlar. Bu kitaptaki bütün talimatlara ve uyar lara uymaya özen gösteriniz. (Sayfa 8 e bak n z.) Alkollü ken Araç Kullanmay n z Alkollü iken araç kullanmay n z. Alaca n z bir kadeh alkol bile de iflen koflullara tepki verme yetene inizi azaltacak ve daha sonra içece iniz her kadeh tepki verme sürenizi daha da olumsuz biçimde etkileyecektir. Bu nedenle alkol ald n zda araç kullanmay n z ve yak nlar n z n da alkollü iken araç kullanmalar na izin vermeyiniz. H z n z Kontrol Ediniz Afl r h z, yaralanmalar n ve ölümlerin en önemli faktörlerinden biridir. Genellikle h z artt kça tehlike artar ancak düflük h zlarda da ciddi boyuttaki kazalar meydana gelebilir. Güvenli sürüfl için arac n z h zl kullanmay n z. Arac n z Koruyunuz Lastiklerin hava kaç rmas veya mekanik ar zalar oldukça tehlikelidir. Böyle sorunlar n ortaya ç kma olas l n azaltmak için, lastiklerinizin bas nçlar n ve durumlar n s k s k kontrol ediniz ve periyodik bak mlar n z ihmal etmeyiniz. (Avrupa Birli i ülkeleri için Servis Kitab na bak n z). 6 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

10 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 7 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri (5) (7) : Baz Tiplerde (8) (1) (3) (4) (2) Arac n z bir çarp flma s ras nda sizi ve yolcular n z korumak için birlikte çal flan bir çok özellikle donat lm flt r. Baz güvenlik özellikleri sizin herhangi bir fley yapman z gerektirmezler. Yolcu bölümünün çevresinde bir emniyet kafesi oluflturan (7) (6) (6) (8) (9) (2) (1) Emniyet kafesi (2) Çarp flma Bölgeleri (3) Koltuklar ve Koltuk Arkal klar (4) Kafal klar (5) çe Kayabilen Direksiyon (6) Emniyet Kemerleri (7) Ön Hava Yast klar * (8) Yan Hava Yast klar * (9) Emniyet Kemeri Gericileri* güçlü çelik kasa; bir çarp flma s ras nda büzülerek darbeyi emmek üzere tasarlanm fl olan ön ve arka deformasyon bölgeleri; içe kayabilen direksiyon kolonu ve bir çarp flma s ras nda emniyet kemerlerini otomatik olarak geren emniyet kemeri gericileri (baz tiplerde) bunlara dahildirler. Bu emniyet özellikleri, bir çarp flma s ras nda yaralanmalar azaltmak üzere tasarlanm fllard r. Bununla birlikte siz ve yolcular n z do ru konumda oturup emniyet kemerlerinizi do ru biçimde takmad kça bu özelliklerden tam olarak faydalanamazs n z. E er do ru flekilde kullan lmazlarsa, baz emniyet özellikleri yaralanmalara yol açabilirler. Emniyet Kemerleri Sizin ve yolcular n z n emniyeti için, arac n z n tüm oturma yerlerine emniyet kemerleri yerlefltirilmifltir. Baz araç tiplerinde, size ve yolcular n za emniyet kemerini takmay hat rlatmak üzere gösterge paneline bir uyar lambas konmufltur. Emniyet Kemerini Neden Takmal y z? Emniyet kemerleri, yetiflkinlerin ve büyük çocuklar n korunmalar için en etkin güvenlik araçlar d r. (Bebekler ve küçük çocuklar, çocuk koltuklar yla korunmal d rlar.) Araçta hava yast klar olsa dahi, emniyet kemerlerinin düzgün flekilde tak lmamas, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara sebep olabilir ve ölüm riskini artt r r. Bir çok Avrupa ülkesinde, emniyet kemerlerinin kullan m içeren özel yasalar vard r. Lütfen arac n z kullanaca n z ülkenin yasal zorunluluklar hakk nda bilgi edinmeye çal fl n z.! UYARI Emniyet kemerini düzgün bir flekilde takmamak, bir kaza esnas nda, hava yast - n z olsa bile ölüm veya ciddi flekilde yaralanma olas l n artt r r. Kendinizin ve yolcular n z n emniyet kemeri takt ndan ve bunun do ru bir flekilde yap ld ndan emin olun. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 7

11 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 8 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Emniyet kemerleri do ru flekilde tak ld klar nda: Araçta bulunan emniyet özelliklerinden tam olarak yararlanabilmeniz için sizi araca ba larlar. Önden, yandan, arkadan darbeler ve taklalar dahil olmak üzere hemen hemen bütün çarp flma tiplerinde sizi korumaya yard m eder. Araban n içinde savrulman z ve di er yolculara çarpman z önler. Arac n d fl na savrulman z önler. Hava yast klar fliflerken sizi uygun pozisyonda tutar. Uygun pozisyonda olmak, hava yast - ndan yaralanma riskini azalt r, hava yast klar ndan en iyi flekilde yararlanman z sa lar. Elbetteki emniyet kemerleri her çarp flmada sizi tamamen koruyamazlar. Fakat bir çok durumda ciddi yaralanma tehlikesini azalt rlar. Yapman z gerekenler: Her zaman emniyet kemerlerinizi tak n z ve do ru tak p takmad n zdan emin olunuz. UYARI: Emniyet kemerleri bedenin kemik yap s na uyacak flekilde tasarlanm fllard r. Omuz ve gö üsten geçerek kalça kemi inin ön alt k sm nda ba lan rlar. Kemerin kucak k sm n n, karn n tam üzerinden geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Emniyeti sa layabilmek için tasarlanm fl olan emniyet kemerleri mümkün oldu unca s k ancak rahats z etmeyecek flekilde ayarlanmal d rlar. Gevflek tak lm fl emniyet kemerinin koruyucu etkisi bir hayli azalacakt r. Emniyet kemeri kuflaklar bükülmüfl olarak kullan lmamal d r. Her emniyet kemeri bir kifli taraf ndan kullan lmal d r; kuca a al nm fl bir çocu un üzerinden kemer tak lmas oldukça tehlikelidir. Hava Yast klar (Baz tiplerde) Arac n z, önden fliddetli bir çarp flma s ras nda sizin ve önde oturan yolcunuzun bafl ve gö sünü korumak için Hava Yast Sistemi (SRS) ile donat lm flt r. Yaln zca yan hava yast kl araçlarda Yandan gelecek fliddetli bir darbe s ras nda sürücünün ve ön yolcunun bedeninin üst k sm n korumak amac yla arac n zda yan hava yast klar da bulunmaktad r. Hava yast klar ile ilgili olarak bilmeniz gereken en önemli noktalar: Hava yast klar emniyet kemerlerinin yerine geçmezler. Emniyet kemerlerine yard mc olmak üzere tasarlanm fllard r. Ön hava yast klar, yandan, arkadan al nan darbelerde, taklalarda veya küçük çarp flmalarda herhangi bir koruma sa lamazlar. Yan hava yast klar, önden, arkadan al nan darbelerde, taklalarda veya küçük çarp flmalarda herhangi bir koruma sa lamazlar. 8 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

12 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 9 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Hava yast klar ciddi tehlikeler yaratabilirler. Hava yast klar görevlerini yerine getirebilmek için, büyük bir güçle ve h zla fliflerler. Bu nedenle, e er arac n içindekiler do ru flekilde korunmam fllarsa veya do ru flekilde oturmuyorlarsa, hayat kurtarmaya yard mc olurken küçük veya ciddi boyutlu yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilirler. Yapman z gerekenler: Daima emniyet kemerinizi düzgün tak n z ve dik olarak, direksiyon simidinden ve ön panelden olabildi ince uzak oturmaya dikkat ediniz. Koltuklar ve Koltuk Arkal klar Araç koltuklar, konforlu, emniyet kemerlerinin daha etkili olaca dik pozisyonlu ve çarp flma enerjisini emecek flekilde tasarlanm flt r. Koltuk ve koltuk arkal klar n n ayarlar da güvenli inizi etkiler. Örne in, direksiyon simidine veya ön panele çok yak n oturman z, sizin veya yolcunuzun arac n içine veya fliflen bir hava yast na çarparak yaralanma riskini artt r r. Bir koltuk arkal n n çok fazla yat r lmas etkinli ini azalt r ve koltuklarda oturanlar n bir çarp flma s - ras nda emniyet kemerinin alt ndan kayma riskini artt racak ve ciddi flekilde yaralanmalara neden olacakt r. Yapman z gerekenler: Ön koltuklar mümkün oldu u kadar geriye kayd r n z ve araç hareket halindeyken koltuk arkal klar n dik konuma getiriniz. Kafal klar Kafal klar sizi boyun travmalar ve di er yaralanmalardan korur. Maksimum korunmay sa lamak için, kafal n bafl n z tam ortadan desteklemesi gerekir. Arac n z Kullanmadan Önce Yap lacak Kontrollerin Listesi Sizin ve yolcular n z n, arac n z n emniyet özelliklerinden en iyi flekilde yararlanabilmeniz için, arac - n z kullanmadan önce her defas nda flu kontrolleri yap n z: Bütün yetiflkinler ve çocuk koltu unda oturamayacak kadar büyük olan çocuklar emniyet kemeriyle korunmal d rlar, emniyet kemerleri do ru flekilde tak lm fl olmal d r (sayfa 11 e bak n z). Bebek veya küçük çocuklar, arka koltuktaki çocuk koltu unu kullanmal d r (sayfa 14 e bak n z). Ön koltuklarda oturanlar dik olarak ve direksiyondan ve ön panelden olabildi ince uzak oturmal d rlar (sayfa 10 a bak n z). Koltuk arkal klar dik konumda olmal d r (sayfa 10 a bak n z). Kafal klar do ru flekilde ayarlanmal d r (sayfa 11 e bak n z). Bütün kap lar kapat lmal d r (sayfa 10 a bak n z). Bagaj bölümündeki eflyalar düzgün biçimde yerlefltirilmelidir (sayfa 89 a bak n z). Bu bölümün kalan k sm nda emniyetinizi maksimum düzeye ç karabilmeniz için yapman z gerekenler aç klanmaktad r. Unutmay n ki; emniyet kemerleri do ru flekilde tak lsa ve hava yast klar (baz tiplerde) aç lsa bile, hiçbir emniyet sistemi ciddi boyutlu bir çarp flmada her türlü yaralanmay ve ölümü önleyemez. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 9

13 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 10 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Girifl zleyen sayfalarda, sürücünün ve araç içindeki di er yetiflkinlerin do ru biçimde korunmalar yla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler, çocuk koltu unda oturamayacak ve omuz/kalça kemeri takabilecek kadar büyümüfl çocuklar için de geçerlidir. (Büyük çocuklar n korunmalar yla ilgili önemli ek bilgiler için sayfa 27 ye bak n z). 1. Kap lar Kapat n z Herkes arac n içine girdikten sonra kap lar n kapand ndan emin olunuz. Baz modellerde, gösterge panelinde kap lardan biri kapal olmad nda bunu gösteren bir uyar lambas bulunmaktad r. 2. Ön Koltuklar Ayarlay n z Direksiyon simidine çok yak n oturan bir sürücü kaza an nda direksiyona veya fliflen hava yast na çarparak ciddi boyutta yaralanma riski tafl r. Yaralanma riskini azaltmak için, emniyet kemerlerinizi düzgün flekilde tak n z, s rt n z koltu a yaslay p dik konumda oturunuz ve arac tam kontrol edebilecek kadar koltu u geriye itiniz. Ayn flekilde ön koltukta oturan yolcunun da koltu unu mümkün oldu unca arkaya itip itmedi inden emin olunuz.! UYARI Ön hava yast na çok yak n oturulmas, hava yast n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar ndan olabildi- ince uzak oturunuz. Özellikle k sa boylu sürücüler koltuk arkal klar n ayarlayarak direksiyondan olabildi ince uzaklaflmal ancak pedallara uzanabilecek mesafeye kadar koltu u öne almal d r. Koltu unuzu düzgün flekilde ayarlad ktan sonra ileri geri çekerek yerine kilitlenmifl oldu unu kontrol ediniz. Ön koltuklar n ayarlanmas için sayfa 60 a bak n z. 3. Koltuk Arkal klar n Ayarlay n z Sürücü koltu u arkal n, direksiyon simidinin ortas ndaki hava yast (baz tiplerde) kapa yla gö sünüz aras nda yeterli boflluk kalacak flekilde rahat ve dik bir konuma ayarlay n z. E er direksiyon simidine çok yak n oturacak olursan z, ön hava yast aç ld nda yaralanabilirsiniz. Ön koltukta oturan yolcu da koltuk arkal n dik ancak ön panelden olabildi ince uzak bir konuma ayarlamal d r. Ön panele çok yak n oturan bir yolcu, hava yast fliflti- inde yaralanabilir. 10 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

14 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 11 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Koltuk arkal n arkaya yaslarken, emniyet kemerinin omuz k sm n n yolcunun gö süne göre fazla uzun ya da gevflek olmas, emniyet kemerlerinin koruyucu özelli ini azalt r. Bu, bir kaza an nda emniyet kemerinin alt ndan kayma olas l n ve ciddi flekilde yaralanma riskini artt r r. Koltuk arkal yat r ld kça, yaralanma riski de o oranda artar.! UYARI Koltuk arkal n n çok fazla yat r lmas, bir çarp flma s - ras nda ciddi biçimde yaralanma veya ölüm tehlikesini do urabilir. Koltuk arkal n direksiyona fazlaca yaklaflmadan dik konuma ayarlay n z ve s rt - n z koltu a tam olarak yaslayarak oturunuz. Koltuk arkal klar n n ayarlanmas ile ilgili olarak sayfa 60 a bak n z. 4. Kafal klar Ayarlay n z Arac n z kullanmaya bafllamadan önce, araçtaki herkesin kafal klar - n n bafllar na göre ayarland ndan emin olun. Kafal klar, yolcunun bafl kafal n ortas na gelecek flekilde ayarlanmal d rlar. Uzun boylu kifliler kafal n boyunu uygun seviyeye ayarlamal d r.! UYARI Kafal klar n yanl fl flekilde konumland r lmalar etkinliklerini azalt r ve bir çarp flma s ras nda ciddi biçimde yaralanabilirsiniz. Arac n z sürmeye bafllamadan önce kafal klar n durumunu ve do ru flekilde konumlanm fl olduklar n kontrol ediniz. Do ru ayarlanm fl kafal klar, arac n içindekileri boyun travmalar ndan ve di er yaralanmalardan korurlar. Kafal klar n ayarlanmas için sayfa 61 e bak n z. 5. Emniyet Kemerlerinizi Tak n z ve Ayarlay n z Kucak/Omuz Kemerinin Kullan lmas Kilit dilini emniyet kemeri tokas na sokunuz, ard ndan dilin tam kilitlendi inden emin olmak için kemeri elinizle çekerek kontrol ediniz. Kemerin bükülmüfl olup olmad n da kontrol ediniz çünkü bükülmüfl bir kemer, çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Kemerin kuca a oturan k sm n mümkün oldu u ölçüde kalça k sm na yak n olacak flekilde konumland r n z, sonra kemerin vücudunuza iyice oturmas n sa lamak için omuz k sm ndan çekiniz. Böylece, bir çarp flman n etkisi güçlü kalça kemiklerince karfl lan r ve dahili yaralanma tehlikesi azal r. E er gerekiyorsa, kemerin omuz k sm ndan çekerek gevflekli i al - n z, sonra kemerin kalçan z ve omzunuza yerleflti ini kontrol ediniz. Böylece bir çarp flma darbesinin kuvvetleri, bedeninizin üst k sm ndaki güçlü kemiklere yay lm fl olur.! UYARI Emniyet kemerlerinin yanl fl konumland r lmas, bir çarp flma durumunda ciddi boyutta yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bütün emniyet kemerlerinin do ru konumland r lm fl olmalar na dikkat ediniz. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 11

15 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 12 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas AÇMA DÜ MES E er kuflak boynunuzun üzerine geliyorsa veya omzunuz yerine kolunuzdan geçiyorsa, emniyet kemeri ba lant noktas n ayarlaman z gerekir. Ön koltuk emniyet kemerinin üst ba lant demirinin yüksekli ini ayarlamak için, iki açma dü mesini s k flt r n z ve demiri arzunuza göre afla veya yukar kayd r n z. (dört konumu vard r.) Kucak/omuz emniyet kemerinin o- muz k sm n asla kolunuzun alt ndan veya bedeninizin arkas ndan geçirmeyiniz. Aksi takdirde ciddi yaralanmalara yol açabilirsiniz. E er Bir Emniyet Kemeri Düzgün Çal flm yorsa E er bir emniyet kemeri gerekti i flekilde çal flm yorsa, bir çarp flma s ras nda takm fl olan kifliyi koruyamayabilir. Emniyet kemeri çal flmayan bir koltu a hiç kimse oturmamal d r. Düzgün çal flmayan bir emniyet kemerini kullanan kifli ciddi flekilde yaralanabilir veya ölebilir. Böyle bir durumda en k sa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol yapt r n z. Emniyet kemeri sistemiyle ve emniyet kemerlerinin bak m yla ilgili ilave bilgiler için sayfa 32 ye bak n z. 6. Direksiyon Simidini Ayarlay n z Direksiyonunuzun yüksekli ini gö sünüze bakacak flekilde ayarlay n z. Yüzünüze do ru olmamas na dikkat ediniz. Direksiyon simidinin gö sünüze do ru ayarlanmas, hava yast n n en iyi ve en etkin flekilde koruma yapmas n sa lar. Direksiyon simidinin ayarlanmas için sayfa 52 ye bak n z. 7. Do ru fiekilde Oturunuz Bütün yolcular yerlerine oturduktan ve emniyet kemerlerini takt ktan sonra, araç park edilip motor durdurulana kadar dik oturmaya, s rtlar n koltuklara dayamaya ve ayaklar n yerde tutmaya dikkat etmelidirler. Do ru flekilde oturmamak, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesini artt r r. Örne in, e ik oturdu- unuzda, yatar vaziyette, öne yak n veya öne yaslan lm fl durumdaysa ya da ayaklar ndan birini veya her ikisini yukar kald rm flsa, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesi büyük ölçüde artar. Ayr ca, ön koltukta gereken konumda oturmayan bir kifli, arac n içindeki parçalara veya fliflen bir hava yast na çarparak ciddi boyutta veya ölümcül flekilde yaralanabilir. fiiflen bir yan hava yast n n çarpmas da ciddi yaralanmalara yol açabilir. Otomatik devreden ç karma sistemi olmayan yan hava yast kl araçlarda E er ön taraftaki bir yolcu yanlara e ilirse ve bafl yan hava yast klar - n n aç lma alan nda bulunursa, fliflen bir yan hava yast ciddi boyutta bir yaralanmaya yol açacak bir biçimde yolcuya çarpabilir.! UYARI Do ru konumda oturtmamak, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Daima dik olarak s rt n z koltu a yaslayacak flekilde ve ayaklar n z yere basar biçimde oturunuz. 12 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

16 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 13 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Unutmay n z ki; arac n z n hava yast klar n n (baz tiplerde) ve di er emniyet özelliklerinin en iyi korumay sa lamalar için, do ru flekilde oturmal n z ve emniyet kemerinizi ba lamal s n z. Hamile Bayanlara Öneriler Anneyi korumak, do mam fl bir bebe i koruman n en iyi yoludur. Bu nedenle hamile bir kad n araç kullan rken veya yolculuk ederken emniyet kemerini her zaman do ru bir flekilde ayarlayarak takmal d r. Mümkün oldu unda hamile bayanlarda, kucak/omuz kemeri kullanmalar n öneriyoruz. Kemerin kar n k sm n n mümkün oldu u ölçüde kalçalar n zdan geçmesine dikkat ediniz. Ayr ca hamile bayanlar dik olarak, direksiyon simidinden ve ön panelden olabildi ince uzak oturmal d rlar. Böylece bir çarp flma s ras nda annenin ve karn ndaki çocu unun fliflen bir hava yast nedeniyle yaralanmas tehlikesi en aza indirilmifl olur. Her doktor kontrolüne gidiflinizde, araç kullan p kullanamayaca n z ve emniyet kemerini nas l yerlefltirmeniz gerekti ini sorunuz. Ek Güvenlik Önlemleri Asla iki kifli ayn emniyet kemerini kullanmamal d r. Aksi takdirde bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanabilirler. Emniyet kemerlerine hiçbir aksesuar takmay n z. Kullanan kiflinin rahatl n artt rmak veya emniyet kemerinin omuz k sm - n n konumunu de ifltirmek için tasarlanm fl aksesuarlar, emniyet kemerinin koruyucu yeteneklerini önemli flekilde azaltabilir ve bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanma tehlikesini artt rabilir. Yaln zca hava yast kl araçlarda Vücudunuzla ön hava yast aras na sert veya keskin nesneler koymay n z. Sert veya keskin bir cismi kuca n zda tafl mak veya pipo içerken ya da a z n zda keskin bir fley varken araç kullanmak, hava yast n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ön hava yast kapaklar üstüne herhangi bir fley takmay n z veya koymay n z. Direksiyon simidinde veya ön panelin ön yolcu karfl s ndaki k sm nda "SRS AIR- BAG" iflaretli yerlere herhangi bir fley koymak veya ilifltirmek, hava yast klar n n do ru flekilde çal flmalar na engel olabilir. Ayr ca hava yast klar flifltiklerinde bu cisimler araç içine savrularak birini yaralayabilirler. Yan hava yast kl modellerde ön kap ya veya yak n na sert cisimler yerlefltirmeyiniz. E er yan hava yast fliflerse, kap ya ilifltirilmifl bir bardak tutucu veya sert bir cisim araç içine savrulabilir ve birini yaralayabilir. Ellerinizi ve kollar n z hava yast kapaklar ndan uzak tutunuz. E er elleriniz veya kollar - n z direksiyon simidinin merkezindeki veya ön panelin üst k sm ndaki hava yast kapaklar - na yak n olursa ön hava yast klar n n fliflmesi durumunda yaralanabilirsiniz. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 13

17 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 14 (1,1) Çocuklar n Korunmas Çocuklar korunmalar için yetiflkinlerin yard m na ihtiyaç duyarlar. Ancak bütün iyi niyetlerine ra men pek çok anne-baba ve yetiflkinler çocuklar n korunmalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bu nedenle e er çocuklar n z varsa veya arac n zda bir ya da daha çok çocuk tafl man z gerekirse bu bölümü okuyunuz.! UYARI Hiç korunmaya al nmam fl olan ya da uygun flekilde korunmayan çocuklar bir kaza s ras nda ciddi flekilde yaralanabilir veya ölebilirler. Emniyet kemeri kullanamayacak kadar küçük çocuklar, özel çocuk koltu una uygun flekilde oturtulmal d r. Daha büyük çocuklar emniyet kemeriyle korunmal d r. Bir çok ülkede, çocuk koltu u sistemlerinin Avrupa Birli i nin ECE44 yönetmeli ine uygun olmas gerekmektedir. Bir çok ülkede, 12 yafl ndan küçük ve 150 cm.den k sa boylu çocuklar n çocuk koltuklar yla korunmalar yasalarla zorunlu k l nm flt r. Bu nedenle bu ülkelerde bir çocu un tafl nmas için resmi olarak onaylanm fl, uygun çocuk koltuklar kullan lmal d r. Lütfen ülkenizdeki yasal düzenlemelerle ilgili güncel bilgi edininiz. Bütün Çocuklar Korunmal d r Her y l, korunmad klar veya do ru olarak korunmad klar için birçok çocuk kazalarda yaralanmakta veya ölmektedir. Gerçekten de, araç kazalar 12 yafl ve daha küçük çocuk ölümlerinin bir numaral nedenidir. Çocuk ölümlerinin ve yaralanmalar n n say s n azaltmak için bebekler ve çocuklar araç içinde tafl n rken daima do ru flekilde korunmal d rlar. Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük bir çocuk, çocuk koltu una oturtularak korunmal d r. (Sayfa 17 ye bak n z) Daha büyük çocuklar daima emniyet kemeri takarak korunmal d rlar. (Sayfa 27 ye bak n z) Anne-Babalara Ek Güvenlik Önlemleri Bir bebe i veya çocu u asla kuca n zda tutmay n z. E er emniyet kemeri takm yorsan z, bir kaza s ras nda ileri f rlayabilir ve çocu u ezebilirsiniz. E er emniyet kemeri tak yorsan z, çarp flma s ras nda çocuk kollar n zdan f rlayabilir. Örne- in, arac n z park halindeki bir araca 48 km/saat h zla çarparsa, 9 kg.l k bir çocuk 275 kg.l k bir kuvvet uygulayacak; çocu u tutman z mümkün olamayacakt r. Emniyet kemerini asla hem kendinizin hem de kuca n zdaki çocu un üzerinden geçecek flekilde takmay n. Bir kaza s ras nda kemer çocu u s k flt rabilir ve ciddi boyutta yaralanmas na neden olabilir. Çocuklar Arka Koltuklarda Oturmal d rlar Kaza istatistiklerine göre, her yafltaki ve boydaki çocuklar n, ön de il arka koltukta do ru bir flekilde oturtulmalar daha güvenlidir. 14 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

18 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 15 (1,1) Çocuklar n Korunmas Arka koltukta olduklar nda, bir çarp flma veya ani frenleme s ras nda içerdeki sert bir cisme çarparak yaralanma ihtimalleri daha azd r. Ayr ca arka koltuklarda bulunduklar nda çocuklar, hava yast kl modellerde öndeki hava yast klar n n fliflerken çarpmas sonucunda yaralanmam fl olurlar. Ön Yolcu Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur Hava yast klar baz tiplerde bulunmaktad r Ön hava yast klar, orta ile ciddi boyutlu çarp flmalarda yetiflkinleri korumak üzere tasarlanm fllard r. Bu nedenle ön yolcu hava yast oldukça büyüktür ve büyük bir h zla flifler. Bebekler Ön yolcu hava yast ile donat lm fl bir arac n ön koltu una asla s rt yola bakan tip bir çocuk koltu u yerlefltirmeyiniz. E er ön hava yast fliflerse, bebe i ciddi boyutta yaralayabilecek veya öldürebilecek bir kuvvetle çocuk koltu unu arkadan itebilir. Avrupa Birli i nin E.C.E. 94 numaral hükmüne göre;! UYARI Son derece tehlikelidir! S rt yola bakan tip bir bebek veya çocuk koltu unu asla önünde hava yast bulunan bir koltu a yerlefltirmeyiniz. Hava yast herhangi bir nedenle fliflerse, büyük bir kuvvetle bebek koltu una vuracakt r. Bebek koltu- u, bu kuvvetin etkisiyle yerinden ç kacak veya bebek, kendisini çok ciddi bir flekilde yaralayacak kuvvetli bir darbe alacakt r. Küçük Çocuklar Ön yolcu hava yast ile donat lm fl bir arac n ön koltu una, yüzü yola bakan bir çocuk koltu u yerlefltirmek tehlikeli olabilir. E er koltuk çok öne çekilmiflse veya çarp flma s ras nda çocu un bafl ileri f rlarsa, fliflmekte olan hava yast küçük çocu u ciddi flekilde yaralayabilecek veya öldürebilecek kadar büyük bir kuvvetle çarpabilir. Büyük Çocuklar Çocuk koltu una oturamayacak kadar büyük olan çocuklar da, fliflen bir ön hava yast nedeniyle yaralanma ve ölüm tehlikesi alt ndad r. E er mümkünse büyük çocuklar arka koltu a oturtulmal d r ve emniyet kemeriyle korunmal d r. (Büyük çocuklar n korunmalar yla ilgili önemli bilgiler için sayfa 27 ye bak n z.) Daima arac n z kulland n z ülkenin yasal düzenlemelerine uyunuz. (Baz tiplerde) Ön yolcu hava yast tehlikesini ve çocuklar n arka koltuklarda korunmalar gerekti ini size hat rlatmak üzere arac n z n ön cam nda ve ön yolcu kap s pervaz nda uyar etiketleri vard r. Baz tiplerde bunlar güneflliklere de koyulmufltur. Lütfen bunlar okuyunuz ve bu etiketlerdeki talimatlara uyunuz. Avrupa Birli i nin E.C.E. 94 numaral hükmü uyar nca;! UYARI Son derece tehlikelidir! S rt yola bakan bir çocuk koltu unu asla önünde hava yast bulunan bir koltu a yerlefltirmeyiniz. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 15

19 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 16 (1,1) Çocuklar n Korunmas Yan Hava Yast klar Çocuklar için Ciddi Tehlikeler Oluflturur (Baz tiplerde) Yan hava yast klar orta ile ciddi boyutlu yan darbelerde yetiflkinleri korumak üzere tasarlanm fllard r. E er çocu un bedeninin herhangi bir k sm hava yast n n aç lma bölgesindeyse, fliflen bir yan hava yast, çocu u ciddi biçimde yaralayabilecek veya öldürebilecek büyüklükte bir kuvvetle çocu a çarpabilir. Yan hava yast tehlikesini ve çocuklar n arka koltuklarda oturtularak, emniyet kemeriyle korunmalar gerekti ini size hat rlatmak için arac n z n kap pervazlar nda uyar etiketleri vard r.! UYARI Ön kap ya do ru yaslan lmas, yan hava yast klar n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Daima s rt n z koltu a yaslanm fl durumda dik oturunuz. Honda çocuklar n ön koltukta oturmamalar n önermektedir. Yan hava yast klar n n en iyi korumay sa lamalar için, çocuklar emniyet kemerleri tak lm fl olarak arka koltuklarda dik durumda oturmal d rlar. Yan hava yast tehlikesini size hat rlatmak için arac n z n ön kap - lar n n pervazlar nda uyar etiketleri de bulunmaktad r. Birden Çok Çocukla Arac Sürmeniz Gerekti inde Arac n z n arka koltuklar nda, çocuklar n düzgün flekilde korunabilecekleri üç oturma yeri vard r. E er arac n zda dört çocuk tafl man z gerekirse: Emniyet kemerini do ru flekilde kullanabilecek kadar büyümüfl olmas kayd yla en büyük çocu- u ön koltu a oturtunuz (Sayfa 27 ye bak n z). Koltu u olabildi ince geriye çekiniz (Sayfa 10 a bak n z). Çocu un dik oturmas n ve s rt - n koltu a dayamas n sa lay n z (sayfa 12 ye bak n z). Emniyet kemerinin do ru flekilde ayarlanmas n ve tak lmas n sa lay n z (sayfa 11 e bak n z). E er Çocuk Özel lgi Gerektiriyorsa Anne babalar n bir ço u, çocuklar - n kolayca görebilmek amac yla veya çocuk özel ilgi gerektirdi i için bebek veya küçük çocuklar ön koltu a oturtmay tercih ederler. Bir çocu un ön koltu a oturtulmas, ön ve yan (baz tiplerde) hava yast klar n n yarataca tehlikelere maruz kalmas na ve sürücü çocukla ilgilenece i için her ikisinin de tehlike alt nda olmas na neden olur. E er bir çocuk sürekli olarak ilgi gerektiriyorsa, bir yetiflkinle birlikte arka koltu a oturtulmas n önermekteyiz. Arka koltuk bir çocuk için ön koltuktan çok daha güvenlidir. Ek Güvenlik Önlemleri Çocuklar n kap lar açmalar na engel olmak için çocuk emniyet kilitleri kullan n z. Bu özelli in kullan lmas, çocuklar n yanl fll kla kap lar açmalar n ve düflmelerini önler (sayfa 59 a bak - n z). 16 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

20 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 17 (1,1) Çocuklar n Korunmas UYARI: Çocuklar n arka camlar açmalar na engel olmak için ana kumandadaki elektrikli cam dü mesini kullan n z. Bu özelli- in kullan lmas, çocuklar n camlarla oynamalar n ve tehlike alt nda kalmalar n önler (sayfa 63 e bak n z). UYARI: Araçtan ayr l rken daima kontak anahtar n z yan n za al n z. Çocuklar arac n içinde yaln z b rakmay n z. Çocuklar n araç içinde yaln z b rak lmalar yasakt r ve çok tehlikelidir. Örne- in, araç içinde b rak lm fl bebekler ve çocuklar s cak çarpmas ndan ölebilirler. Kontak anahtar yuvas ndayken araç içinde yaln z b rak lan bir çocuk kazayla arac hareket ettirerek kendinin ve baflkalar n n yaralanmas na neden olabilir. Arac n z kullanmad n z zamanlarda bütün kap lar ve bagaj kilitleyiniz. Araçlarda oyun oynayan çocuklar bagaj içinde kapal kalabilirler. Çocuklar n za araç içinde veya çevresinde oynamamalar gerekti ini ö retiniz. Araç anahtarlar n ve uzaktan kumanday (baz tiplerde) çocuklar n eriflemeyecekleri yerlerde saklay n z. Çok küçük çocuklar bile araç kap lar n n nas l aç laca n, motorun nas l çal flt r ld n ö renebilirler, bunun sonucunda yaralanmalar ve ölümler meydana gelebilir. Çocuk Koltu unun Kullan lmas yla lgili Genel Kurallar zleyen sayfalarda bebekler ve küçük çocuklar için çocuk koltuklar - n n seçilmesi ve tak lmas yla ilgili genel bilgiler verilmifltir. Çocuk Koltu unun Seçilmesi Bir çocu un do ru flekilde korunabilmesi için çocuk koltu u flu özelliklere sahip olmal d r: 1. Çocuk koltu u güvenlik standartlar na uygun olmal d r. Bir çok ülkede özel çocuk koltuklar Avrupa Birli i nin E.C.E. 44 no. lu yönetmeli ine uygun olmal - d r. Alaca n z koltukta ve kutusunda bu yönetmeli e uygun oldu unu gösteren iflareti aray n z. Araç üreticileri, özel çocuk koltu- unun kendisinden kaynaklanan hiç bir zarar üstlenmezler. 2. Çocuk koltu u do ru ölçüde olmal d r. Çocuk koltu unun çocu unuza uygun olmas na dikkat ediniz. Boy ve kilo s n rlamas yla ilgili olarak üreticinin talimatlar n kontrol ediniz. Bebekler: Bir yafl ndan küçük çocuklar, s rt yola bakan e imli çocuk koltuklar yla korunmal d rlar. Yaln zca s rt yola bakan bir sistem çocu un bafl n, boynunu ve s rt n koruyabilir. Bebeklerin korunmalar yla ilgili ek önlemler için sayfa 21 e bak n z. Küçük Çocuklar: S rt yola bakan bir koltukta oturamayacak kadar büyümüfl ve dik oturabilen bir çocuk, yüzü yola bakan bir çocuk koltu una oturtulmal d r. Küçük çocuklar n korunmalar yla ilgili ek önlemler için sayfa 24 e bak n z. 3. Çocuk koltu u, araçta yerlefltirilece i koltu a uygun olmal d r. Çocuk koltuklar n n, araç koltuklar n n ve emniyet kemerlerinin tasar mlar ndaki farkl l klara ba l olarak çocuk koltuklar her araca uymazlar. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 17

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 0-Jazz GRŞ 1/10/04 9:53 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab Jazz

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 0-City 6/22/07 11:53 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı City

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-Civic.qxd 10/10/07 3:39 PM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-City 12/23/08 10:14 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-Civic 11/10/08 10:36 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin.

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin. Belinizden rahatsızlığınız varsa, uymanız gereken 40 da kural var Uzmanlar bel sağlığını korumak isteyen ya da fıtık veya başka bir sebebe bağlı bel rahatsızlığı bulunan herkesin günlük yaşamda dikkat

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 8 9 BeSafe izi Go u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Koltuğu monte etmeden ÖNCE

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m?

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m? DO RU EMZ RME TEKN KLER Memenizi ba parmak tepede ve dört parmak a da J eklinde tutarak destekleyin. Parmaklar z areolan n gerisinde olmal r. lk günlerde ya da gö üsler çok büyük ise tüm emzirme boyunca

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Bu Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ya da 9 ay ila 7 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız. Kullanım kılavuzunu

Detaylı

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN1888:2012 www.pregobaby.com.tr Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

AVEO KULLANIM KILAVUZU

AVEO KULLANIM KILAVUZU AVEO KULLANIM KILAVUZU SADECE EURO DIESEL EN 590!* Aracınızın dizel motoru, otomotiv sektöründe yapılan en son yeniliklere uygun olarak geliştirilmiştir; diğer bir ifadeyle bu motor teknolojideki son noktayı

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı