Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir."

Transkript

1 Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab Civic 4-kap n n bütün modellerini kapsayacak flekilde haz rlanm flt r. Kitapta sizin arac n z n modeline ait olmayan donan m aç klamalar n ve özelliklerini de bulabilirsiniz. Bu kitab n kapsad bilgi ve ayr nt lar bas ld dönem için, kullan ma uygundur. Bununla beraber, Honda Motor Co. Ltd hiçbir uyar yapmaks z n veya yükümlülük alt na girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayr nt lar de ifltirme veya iptal etme hakk na sahiptir. Bu el kitab sa dan ve soldan direksiyonlu modeller için kullan labilir olmas na ra men, verilen örnekler esas olarak soldan direksiyonlu modellere göre haz rlanm flt r.

2 Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page i (1,1) Önsöz Tebrik ederiz! Honda Civic seçiminiz, iyi düflünülmüfl bir yat r m oldu. Bu araç size y llar boyunca araç sürmenin keyfini yaflatacakt r. Yeni arac n zdan alaca n z zevki artt rmak için, bu el kitab n dikkatlice okumal s n z. Kitapta, arac n z n kullan m özelliklerini ve konforunu ilgilendiren bilgiler bulacaks n z bu kitab arac n zda bulundurursan z, gerekti- i hallerde baflvurabilirsiniz. Di er kitapç k olan Garanti Kitapç nda ise yeni Honda n z koruyan garantiler aç klanmaktad r. Haklar n z ve sorumluluklar n z bilmeniz aç s ndan, garanti kitapç n n içeri ini dikkatlice okuyunuz. El kitab nda verilen bilgiler do rultusunda, arac n z n bak m n yapmak, arac n z problemsiz kullanman z ve yat r m n z koruman z sa layacakt r. Arac n za bak m gerekti inde, Honda yetkili servislerinin, Honda ya özgü sistemlerin servisi için, özel olarak e itilmifl olduklar n unutmay n z. Honda yetkili servisi, kendisini sizin memnuniyetiniz için adam flt r ve sorular - n za cevap vermekten büyük bir zevk alacakt r. Bu kitab okurken baz bilgilerin bafl nda D KKAT iflaretine rastlayacaks n z. Bu mesajlar n amac, araban za, baflka bir eflyan za ve çevreye verebilece iniz zararlar önlemek için yard mc olmakt r. (Alman tipinde) 1. Ön plakay yerlefltirme: Ön plakay tutucuya yerlefltiriniz. Bunu yaparken plakan n üst kenar n n tamponun üst yüzeyinden yukar taflmamas - na dikkat ediniz. 2. Arka plakay yerlefltirme: Arka plakay arac n arkas na monte ediniz. Montaj s ras nda plakan n alt kenar n n montaj için ayr lm fl yüzeyin alt kenar ile ayn hizada olmas na dikkat ediniz. *: Bak m Kitapç, Avrupa Birli i ülkeleri için üretilmifl araçlarla birlikte verilmektedir. En iyi dileklerle, keyifli sürüfller. Arac n za bulunan etiketler üzerindeki / semboller, arac n z n uygun ve güvenli olarak çal flt r lmas için bu kullan m k lavuzunu okuman z hat rlatmak içindir. i

3 Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page ii (1,1) Emniyet Bilgileri Sizin ve baflkalar n n emniyeti çok önemlidir. Ayr ca bu arac emniyetli bir flekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur. Emniyet için, sizin do ru kararlar verebilmenizi sa lamak amac yla, bu kitapta ve etiketler üzerinde gerekli bilgiler verilmifltir. Bu bilgiler, size ve baflkalar na zarar verecek olas tehlikelere karfl haz r olman z sa lamak amac ile haz rlanm flt r. Sizin de tahmin edece iniz gibi, kitapta size, arac n z kullan rken veya bak m n yaparken meydana gelecek olas bütün tehlikelerden bahsedilmesi mümkün de ildir. Her zaman, kendi do ru karar n z ve mant n z kullanman z en iyisi olacakt r. Bu el kitab nda ve arac n üzerinde, afla dakiler gibi birçok emniyet bilgileri bulunmaktad r. Emniyet Etiketleri Arac n üzerindedir. Emniyet Bilgileri Her emniyet bilgisinin önünde bir ikaz sembolü ve TEHL KE, UYARI, D KKAT kelimelerinden birisi görülür. Bu bilgiler flu anlama gelmektedir.! TEHL KE! UYARI! D KKAT E er talimatlara uymazsan z ÖLÜM yada ciddi bir biçimde YARALANMA tehlikesi ile karfl karfl ya kal rs n z. E er talimatlara uymazsan z ÖLEB L R veya çok ciddi bir flekilde YARALANAB L RS N Z. E er talimatlar takip etmezseniz, YARALANAB L RS N Z. Emniyet Konular Önemli Emniyet Hat rlatmalar veya Emniyet Uyar lar gibi Emniyet Bölümü Sürücü ve Yolcu Emniyeti gibi. Aç klamalar Arac n z nas l emniyetli ve do ru flekilde kullanmal s n z. Bu kitap birçok önemli emniyet bilgisi içermektedir Lütfen bunlar dikkatlice okuyunuz. ii

4 Honda Civic-1 23/9/04 10:39 Page 1 (1,1) çindekiler Konular n tam listesi için bölüm bafll klar na bak n z. Arac n z n ç Görünüflü...2 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti...5 Arac n emniyet kemeri kullan m ve bak m hakk nda bilgiler ve çocuklar n oto koltuklar ile korunmas hakk nda önemli bilgiler Hava Yast Sistemine (SRS) genel bir bak fl. Kumanda ve Kontroller...41 Gösterge tablosundaki lambalar n ve göstergelerin tan m. Ön panel ve direksiyon kolonu üzerindeki kumandalar n kullan m. Konfor ve Rahatl k...71 Kalorifer, klima, müzik sistemi ve emniyet sisteminin kullan m. Arac Sürmeden Önce...83 Hangi tip benzin kullanacaks n z, al flt rma s ras nda dikkat edilmesi gereken hususlar, bavullar n ve di er eflyalar n yüklenmesiyle ilgili olarak bilinmesi gerekenler. Kullan m...91 Motorun çal flt r lmas, otomatik vitesin kullan lmas, park etme. E er arac n zla bir römork çekecekseniz bilmeniz gerekenler. Bak m Bak m tablosu, arac n z bak ma götürmeniz gereken dönemleri gösterir. Ayr ca, düzenli olarak kontrol edilmesi gerekenler ve bu kontrollerin nas l yap laca na ait bilgiler. Arac n z n Genel Temizli i Arac n z n temizlenmesi ve korunmas hakk nda aç klamalar. Beklenmedik Problemlerin Çözümü Bu bölüm, yaflanabilecek baz problemleri ve bunlar n çözümünü kapsar. Teknik Bilgiler fiasi, motor numaralar, boyutlar, kapasiteler, teknik bilgi. Dizin

5 Honda Civic-1 23/9/04 10:39 Page 2 (1,1) Arac n z n ç Görünüflü ELEKTR KL CAM DÜ MELER (S.63) GÖSTERGE PANEL (S. 43) GÖSTERGELER (S.43, 46) KALOR FER/KL MA KUMANDALARI (Manuel/Otomatik) (S.72, 77) KAPI K L TLER (S. 58) BENZ N DEPOSU KAPA I/BAGAJ AÇMA KOLU (S.85, 59) MOTOR KAPUTU AÇMA KOLU (S.85) DÜZ V TES, OTOMAT K V TES (S. 93, 94) MÜZ K S STEM (Özel kullan c kitab na bak n z) fiekilde görülen otomatik flanz manl modeldir. 2

6 Honda Civic-1 23/9/04 10:39 Page 3 (1,1) Arac n z n ç Görünüflü AÇILIR TAVAN (S.64) DÖRTLÜ FLAfiÖR (S.51) FAR AYARI (S.62) ARKA CAM REZ STANSI (S.51) AYNA KUMANDALARI (S.65) FARLAR/ARKA S S LAMBALARI/ ÖN VE ARKA S S LAMBALARI/ S NYALLER (S.48, 49, 50) KORNA* D REKS YON YÜKSEKL K AYARI (S.52) ÖN CAM S LECEKLER / ÖN CAM YIKAYICILARI (S.50, 51) : Kornay kullanmak için direksiyon simidinin ortas na bas n z. Ön hava yast bulunmayan araçlarda korna çalmak için "H" logosunun çevresindeki alana bas n z. 3

7 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 4 (1,1) 4 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

8 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 5 (1,1) Sürücü ve Yolcunun Emniyeti Bu bölüm, araç içerisinde bulunanlar n korunmas hakk nda önemli bilgiler verir. Emniyet kemerlerinin do ru kullan m fleklini anlat r. Hava Yast Sistemi (SRS) ve arac - n zdaki bebek ve çocuklar n nas l korunacaklar hakk nda yararl bilgiler verir. Önemli Emniyet Hat rlatmalar...6 Arac n z n Emniyet Özellikleri...7 Emniyet Kemerleri...7 Hava Yast klar...8 Koltuklar ve Koltuk Arkal klar...9 Kafal klar...9 Arac n z Kullanmadan Önce Yap lacak Kontrollerin Listesi...9 Yetiflkinlerin Korunmas Kap lar Kapat n z Ön Koltuklar Ayarlay n z Koltuk Arkal klar Ayarlay n z Kafal klar Ayarlay n z Emniyet Kemerinizi Tak n z ve Konumunu Ayarlay n z Direksiyon Simidini Ayarlay n z Do ru fiekilde Oturunuz...12 Hamile Bayanlara Öneriler...13 Ek Güvenlik Önlemleri...13 Çocuklar n Korunmas...14 Bütün Çocuklar Korunmal d r...14 Çocuklar Arka Koltuklarda Oturmal d r...14 Ön Yolcu Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...15 Yan Hava Yast Çocuklar çin Ciddi Tehlikeler Oluflturur...16 Birden Çok Çocukla Arac n z Sürmeniz Gerekti inde...16 E er Çocuk Özel lgi Gerektiriyorsa...16 Ek Güvenlik Önlemleri...17 Çocuk Koltu unun Kullan lmas yla lgili Genel Kurallar...17 Avrupa Ülkeleri çin Çocuk Koltuklar...20 Bebeklerin Korunmas...21 Küçük Çocuklar n Korunmas...24 Büyük Çocuklar n Korunmas...27 Ba lamal Tip Çocuk Koltu unun Kullan lmas...30 Alt Ba lant Noktalar n n Kullan lmas...31 Emniyet Kemerlerinizle lgili Ek Bilgiler...32 Emniyet Kemeri Sisteminin Parçalar...32 Kucak/Omuz Kemeri...33 Otomatik Emniyet Kemeri Gericileri...33 Emniyet Kemerinin Bak m...34 Hava Yast klar n zla lgili Ek Bilgiler...35 SRS Parçalar...35 Ön Hava Yast klar n z n Çal flmas...35 Yan Hava Yast klar n z n Çal flmas...36 SRS Uyar Lambas n n Çal flmas...37 Hava Yast n n Bak m...37 Ek Güvenlik Önlemleri...38 Karbon Monoksit Tehlikesi...38 Emniyet Etiketleri...39 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 5

9 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 6 (1,1) Önemli Emniyet Hat rlatmalar Bu kitapta ve bu bölümde emniyetle ilgili çok say da tavsiyeler bulacaks n z. Önemli buldu umuz birkaç tavsiyeyi afla da s ral yoruz. Daima Emniyet Kemerinizi Tak n z Emniyet kemerleri, her tür çarp flma durumunda en iyi korunma arac d r. Hava yast klar (baz modellerde) emniyet kemerlerini desteklerler ancak ön hava yast klar yaln zca önden ciddi boyutta bir darbe al nmas s ras nda aç lmak üzere tasarlanm fllard r. Yan hava yast klar, orta seviye ile ciddi boyuttaki yan darbelerde aç lmak üzere tasarlanm fllard r. Bu nedenle arac n z hava yast klar yla donat lm fl olsa bile, siz ve yolcular n z, emniyet kemerlerinizi daima do ru flekilde takmal s n z. (Sayfa 11 e bak n z.) Bütün Çocuklar Korunmal d r Çocuklar ön koltukta de il, arka koltuklarda do ru flekilde oturtulduklar nda güvendedirler. Ön koltukta emniyette de ildirler. Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük çocuklar mutlaka çocuk koltu- una yerlefltirilmelidir. (Sayfa 14 e bak n z.) Hava Yast klar n n Yaratacaklar Tehlikelere Dikkat Ediniz Hava yast klar hayat kurtarmakla birlikte, kendisine çok yak n oturanlar için ciddi ve ölümcül yaralanmalara yol açabilirler. Bebekler, küçük çocuklar ve k sa boylu yetiflkinler büyük tehlike alt ndad rlar. Bu kitaptaki bütün talimatlara ve uyar lara uymaya özen gösteriniz. (Sayfa 8 e bak n z.) Alkollü ken Araç Kullanmay n z Alkollü iken araç kullanmay n z. Alaca n z bir kadeh alkol bile de iflen koflullara tepki verme yetene inizi azaltacak ve daha sonra içece iniz her kadeh tepki verme sürenizi daha da olumsuz biçimde etkileyecektir. Bu nedenle alkol ald n zda araç kullanmay n z ve yak nlar n z n da alkollü iken araç kullanmalar na izin vermeyiniz. H z n z Kontrol Ediniz Afl r h z, yaralanmalar n ve ölümlerin en önemli faktörlerinden biridir. Genellikle h z artt kça tehlike artar ancak düflük h zlarda da ciddi boyuttaki kazalar meydana gelebilir. Güvenli sürüfl için arac n z h zl kullanmay n z. Arac n z Koruyunuz Lastiklerin hava kaç rmas veya mekanik ar zalar oldukça tehlikelidir. Böyle sorunlar n ortaya ç kma olas l n azaltmak için, lastiklerinizin bas nçlar n ve durumlar n s k s k kontrol ediniz ve periyodik bak mlar n z ihmal etmeyiniz. (Avrupa Birli i ülkeleri için Servis Kitab na bak n z). 6 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

10 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 7 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri (5) (7) : Baz Tiplerde (8) (1) (3) (4) (2) Arac n z bir çarp flma s ras nda sizi ve yolcular n z korumak için birlikte çal flan bir çok özellikle donat lm flt r. Baz güvenlik özellikleri sizin herhangi bir fley yapman z gerektirmezler. Yolcu bölümünün çevresinde bir emniyet kafesi oluflturan (7) (6) (6) (8) (9) (2) (1) Emniyet kafesi (2) Çarp flma Bölgeleri (3) Koltuklar ve Koltuk Arkal klar (4) Kafal klar (5) çe Kayabilen Direksiyon (6) Emniyet Kemerleri (7) Ön Hava Yast klar * (8) Yan Hava Yast klar * (9) Emniyet Kemeri Gericileri* güçlü çelik kasa; bir çarp flma s ras nda büzülerek darbeyi emmek üzere tasarlanm fl olan ön ve arka deformasyon bölgeleri; içe kayabilen direksiyon kolonu ve bir çarp flma s ras nda emniyet kemerlerini otomatik olarak geren emniyet kemeri gericileri (baz tiplerde) bunlara dahildirler. Bu emniyet özellikleri, bir çarp flma s ras nda yaralanmalar azaltmak üzere tasarlanm fllard r. Bununla birlikte siz ve yolcular n z do ru konumda oturup emniyet kemerlerinizi do ru biçimde takmad kça bu özelliklerden tam olarak faydalanamazs n z. E er do ru flekilde kullan lmazlarsa, baz emniyet özellikleri yaralanmalara yol açabilirler. Emniyet Kemerleri Sizin ve yolcular n z n emniyeti için, arac n z n tüm oturma yerlerine emniyet kemerleri yerlefltirilmifltir. Baz araç tiplerinde, size ve yolcular n za emniyet kemerini takmay hat rlatmak üzere gösterge paneline bir uyar lambas konmufltur. Emniyet Kemerini Neden Takmal y z? Emniyet kemerleri, yetiflkinlerin ve büyük çocuklar n korunmalar için en etkin güvenlik araçlar d r. (Bebekler ve küçük çocuklar, çocuk koltuklar yla korunmal d rlar.) Araçta hava yast klar olsa dahi, emniyet kemerlerinin düzgün flekilde tak lmamas, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara sebep olabilir ve ölüm riskini artt r r. Bir çok Avrupa ülkesinde, emniyet kemerlerinin kullan m içeren özel yasalar vard r. Lütfen arac n z kullanaca n z ülkenin yasal zorunluluklar hakk nda bilgi edinmeye çal fl n z.! UYARI Emniyet kemerini düzgün bir flekilde takmamak, bir kaza esnas nda, hava yast - n z olsa bile ölüm veya ciddi flekilde yaralanma olas l n artt r r. Kendinizin ve yolcular n z n emniyet kemeri takt ndan ve bunun do ru bir flekilde yap ld ndan emin olun. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 7

11 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 8 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Emniyet kemerleri do ru flekilde tak ld klar nda: Araçta bulunan emniyet özelliklerinden tam olarak yararlanabilmeniz için sizi araca ba larlar. Önden, yandan, arkadan darbeler ve taklalar dahil olmak üzere hemen hemen bütün çarp flma tiplerinde sizi korumaya yard m eder. Araban n içinde savrulman z ve di er yolculara çarpman z önler. Arac n d fl na savrulman z önler. Hava yast klar fliflerken sizi uygun pozisyonda tutar. Uygun pozisyonda olmak, hava yast - ndan yaralanma riskini azalt r, hava yast klar ndan en iyi flekilde yararlanman z sa lar. Elbetteki emniyet kemerleri her çarp flmada sizi tamamen koruyamazlar. Fakat bir çok durumda ciddi yaralanma tehlikesini azalt rlar. Yapman z gerekenler: Her zaman emniyet kemerlerinizi tak n z ve do ru tak p takmad n zdan emin olunuz. UYARI: Emniyet kemerleri bedenin kemik yap s na uyacak flekilde tasarlanm fllard r. Omuz ve gö üsten geçerek kalça kemi inin ön alt k sm nda ba lan rlar. Kemerin kucak k sm n n, karn n tam üzerinden geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Emniyeti sa layabilmek için tasarlanm fl olan emniyet kemerleri mümkün oldu unca s k ancak rahats z etmeyecek flekilde ayarlanmal d rlar. Gevflek tak lm fl emniyet kemerinin koruyucu etkisi bir hayli azalacakt r. Emniyet kemeri kuflaklar bükülmüfl olarak kullan lmamal d r. Her emniyet kemeri bir kifli taraf ndan kullan lmal d r; kuca a al nm fl bir çocu un üzerinden kemer tak lmas oldukça tehlikelidir. Hava Yast klar (Baz tiplerde) Arac n z, önden fliddetli bir çarp flma s ras nda sizin ve önde oturan yolcunuzun bafl ve gö sünü korumak için Hava Yast Sistemi (SRS) ile donat lm flt r. Yaln zca yan hava yast kl araçlarda Yandan gelecek fliddetli bir darbe s ras nda sürücünün ve ön yolcunun bedeninin üst k sm n korumak amac yla arac n zda yan hava yast klar da bulunmaktad r. Hava yast klar ile ilgili olarak bilmeniz gereken en önemli noktalar: Hava yast klar emniyet kemerlerinin yerine geçmezler. Emniyet kemerlerine yard mc olmak üzere tasarlanm fllard r. Ön hava yast klar, yandan, arkadan al nan darbelerde, taklalarda veya küçük çarp flmalarda herhangi bir koruma sa lamazlar. Yan hava yast klar, önden, arkadan al nan darbelerde, taklalarda veya küçük çarp flmalarda herhangi bir koruma sa lamazlar. 8 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

12 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 9 (1,1) Arac n z n Emniyet Özellikleri Hava yast klar ciddi tehlikeler yaratabilirler. Hava yast klar görevlerini yerine getirebilmek için, büyük bir güçle ve h zla fliflerler. Bu nedenle, e er arac n içindekiler do ru flekilde korunmam fllarsa veya do ru flekilde oturmuyorlarsa, hayat kurtarmaya yard mc olurken küçük veya ciddi boyutlu yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilirler. Yapman z gerekenler: Daima emniyet kemerinizi düzgün tak n z ve dik olarak, direksiyon simidinden ve ön panelden olabildi ince uzak oturmaya dikkat ediniz. Koltuklar ve Koltuk Arkal klar Araç koltuklar, konforlu, emniyet kemerlerinin daha etkili olaca dik pozisyonlu ve çarp flma enerjisini emecek flekilde tasarlanm flt r. Koltuk ve koltuk arkal klar n n ayarlar da güvenli inizi etkiler. Örne in, direksiyon simidine veya ön panele çok yak n oturman z, sizin veya yolcunuzun arac n içine veya fliflen bir hava yast na çarparak yaralanma riskini artt r r. Bir koltuk arkal n n çok fazla yat r lmas etkinli ini azalt r ve koltuklarda oturanlar n bir çarp flma s - ras nda emniyet kemerinin alt ndan kayma riskini artt racak ve ciddi flekilde yaralanmalara neden olacakt r. Yapman z gerekenler: Ön koltuklar mümkün oldu u kadar geriye kayd r n z ve araç hareket halindeyken koltuk arkal klar n dik konuma getiriniz. Kafal klar Kafal klar sizi boyun travmalar ve di er yaralanmalardan korur. Maksimum korunmay sa lamak için, kafal n bafl n z tam ortadan desteklemesi gerekir. Arac n z Kullanmadan Önce Yap lacak Kontrollerin Listesi Sizin ve yolcular n z n, arac n z n emniyet özelliklerinden en iyi flekilde yararlanabilmeniz için, arac - n z kullanmadan önce her defas nda flu kontrolleri yap n z: Bütün yetiflkinler ve çocuk koltu unda oturamayacak kadar büyük olan çocuklar emniyet kemeriyle korunmal d rlar, emniyet kemerleri do ru flekilde tak lm fl olmal d r (sayfa 11 e bak n z). Bebek veya küçük çocuklar, arka koltuktaki çocuk koltu unu kullanmal d r (sayfa 14 e bak n z). Ön koltuklarda oturanlar dik olarak ve direksiyondan ve ön panelden olabildi ince uzak oturmal d rlar (sayfa 10 a bak n z). Koltuk arkal klar dik konumda olmal d r (sayfa 10 a bak n z). Kafal klar do ru flekilde ayarlanmal d r (sayfa 11 e bak n z). Bütün kap lar kapat lmal d r (sayfa 10 a bak n z). Bagaj bölümündeki eflyalar düzgün biçimde yerlefltirilmelidir (sayfa 89 a bak n z). Bu bölümün kalan k sm nda emniyetinizi maksimum düzeye ç karabilmeniz için yapman z gerekenler aç klanmaktad r. Unutmay n ki; emniyet kemerleri do ru flekilde tak lsa ve hava yast klar (baz tiplerde) aç lsa bile, hiçbir emniyet sistemi ciddi boyutlu bir çarp flmada her türlü yaralanmay ve ölümü önleyemez. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 9

13 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 10 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Girifl zleyen sayfalarda, sürücünün ve araç içindeki di er yetiflkinlerin do ru biçimde korunmalar yla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler, çocuk koltu unda oturamayacak ve omuz/kalça kemeri takabilecek kadar büyümüfl çocuklar için de geçerlidir. (Büyük çocuklar n korunmalar yla ilgili önemli ek bilgiler için sayfa 27 ye bak n z). 1. Kap lar Kapat n z Herkes arac n içine girdikten sonra kap lar n kapand ndan emin olunuz. Baz modellerde, gösterge panelinde kap lardan biri kapal olmad nda bunu gösteren bir uyar lambas bulunmaktad r. 2. Ön Koltuklar Ayarlay n z Direksiyon simidine çok yak n oturan bir sürücü kaza an nda direksiyona veya fliflen hava yast na çarparak ciddi boyutta yaralanma riski tafl r. Yaralanma riskini azaltmak için, emniyet kemerlerinizi düzgün flekilde tak n z, s rt n z koltu a yaslay p dik konumda oturunuz ve arac tam kontrol edebilecek kadar koltu u geriye itiniz. Ayn flekilde ön koltukta oturan yolcunun da koltu unu mümkün oldu unca arkaya itip itmedi inden emin olunuz.! UYARI Ön hava yast na çok yak n oturulmas, hava yast n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar ndan olabildi- ince uzak oturunuz. Özellikle k sa boylu sürücüler koltuk arkal klar n ayarlayarak direksiyondan olabildi ince uzaklaflmal ancak pedallara uzanabilecek mesafeye kadar koltu u öne almal d r. Koltu unuzu düzgün flekilde ayarlad ktan sonra ileri geri çekerek yerine kilitlenmifl oldu unu kontrol ediniz. Ön koltuklar n ayarlanmas için sayfa 60 a bak n z. 3. Koltuk Arkal klar n Ayarlay n z Sürücü koltu u arkal n, direksiyon simidinin ortas ndaki hava yast (baz tiplerde) kapa yla gö sünüz aras nda yeterli boflluk kalacak flekilde rahat ve dik bir konuma ayarlay n z. E er direksiyon simidine çok yak n oturacak olursan z, ön hava yast aç ld nda yaralanabilirsiniz. Ön koltukta oturan yolcu da koltuk arkal n dik ancak ön panelden olabildi ince uzak bir konuma ayarlamal d r. Ön panele çok yak n oturan bir yolcu, hava yast fliflti- inde yaralanabilir. 10 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

14 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 11 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Koltuk arkal n arkaya yaslarken, emniyet kemerinin omuz k sm n n yolcunun gö süne göre fazla uzun ya da gevflek olmas, emniyet kemerlerinin koruyucu özelli ini azalt r. Bu, bir kaza an nda emniyet kemerinin alt ndan kayma olas l n ve ciddi flekilde yaralanma riskini artt r r. Koltuk arkal yat r ld kça, yaralanma riski de o oranda artar.! UYARI Koltuk arkal n n çok fazla yat r lmas, bir çarp flma s - ras nda ciddi biçimde yaralanma veya ölüm tehlikesini do urabilir. Koltuk arkal n direksiyona fazlaca yaklaflmadan dik konuma ayarlay n z ve s rt - n z koltu a tam olarak yaslayarak oturunuz. Koltuk arkal klar n n ayarlanmas ile ilgili olarak sayfa 60 a bak n z. 4. Kafal klar Ayarlay n z Arac n z kullanmaya bafllamadan önce, araçtaki herkesin kafal klar - n n bafllar na göre ayarland ndan emin olun. Kafal klar, yolcunun bafl kafal n ortas na gelecek flekilde ayarlanmal d rlar. Uzun boylu kifliler kafal n boyunu uygun seviyeye ayarlamal d r.! UYARI Kafal klar n yanl fl flekilde konumland r lmalar etkinliklerini azalt r ve bir çarp flma s ras nda ciddi biçimde yaralanabilirsiniz. Arac n z sürmeye bafllamadan önce kafal klar n durumunu ve do ru flekilde konumlanm fl olduklar n kontrol ediniz. Do ru ayarlanm fl kafal klar, arac n içindekileri boyun travmalar ndan ve di er yaralanmalardan korurlar. Kafal klar n ayarlanmas için sayfa 61 e bak n z. 5. Emniyet Kemerlerinizi Tak n z ve Ayarlay n z Kucak/Omuz Kemerinin Kullan lmas Kilit dilini emniyet kemeri tokas na sokunuz, ard ndan dilin tam kilitlendi inden emin olmak için kemeri elinizle çekerek kontrol ediniz. Kemerin bükülmüfl olup olmad n da kontrol ediniz çünkü bükülmüfl bir kemer, çarp flma s ras nda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Kemerin kuca a oturan k sm n mümkün oldu u ölçüde kalça k sm na yak n olacak flekilde konumland r n z, sonra kemerin vücudunuza iyice oturmas n sa lamak için omuz k sm ndan çekiniz. Böylece, bir çarp flman n etkisi güçlü kalça kemiklerince karfl lan r ve dahili yaralanma tehlikesi azal r. E er gerekiyorsa, kemerin omuz k sm ndan çekerek gevflekli i al - n z, sonra kemerin kalçan z ve omzunuza yerleflti ini kontrol ediniz. Böylece bir çarp flma darbesinin kuvvetleri, bedeninizin üst k sm ndaki güçlü kemiklere yay lm fl olur.! UYARI Emniyet kemerlerinin yanl fl konumland r lmas, bir çarp flma durumunda ciddi boyutta yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bütün emniyet kemerlerinin do ru konumland r lm fl olmalar na dikkat ediniz. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 11

15 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 12 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas AÇMA DÜ MES E er kuflak boynunuzun üzerine geliyorsa veya omzunuz yerine kolunuzdan geçiyorsa, emniyet kemeri ba lant noktas n ayarlaman z gerekir. Ön koltuk emniyet kemerinin üst ba lant demirinin yüksekli ini ayarlamak için, iki açma dü mesini s k flt r n z ve demiri arzunuza göre afla veya yukar kayd r n z. (dört konumu vard r.) Kucak/omuz emniyet kemerinin o- muz k sm n asla kolunuzun alt ndan veya bedeninizin arkas ndan geçirmeyiniz. Aksi takdirde ciddi yaralanmalara yol açabilirsiniz. E er Bir Emniyet Kemeri Düzgün Çal flm yorsa E er bir emniyet kemeri gerekti i flekilde çal flm yorsa, bir çarp flma s ras nda takm fl olan kifliyi koruyamayabilir. Emniyet kemeri çal flmayan bir koltu a hiç kimse oturmamal d r. Düzgün çal flmayan bir emniyet kemerini kullanan kifli ciddi flekilde yaralanabilir veya ölebilir. Böyle bir durumda en k sa sürede Honda yetkili servisinizde kontrol yapt r n z. Emniyet kemeri sistemiyle ve emniyet kemerlerinin bak m yla ilgili ilave bilgiler için sayfa 32 ye bak n z. 6. Direksiyon Simidini Ayarlay n z Direksiyonunuzun yüksekli ini gö sünüze bakacak flekilde ayarlay n z. Yüzünüze do ru olmamas na dikkat ediniz. Direksiyon simidinin gö sünüze do ru ayarlanmas, hava yast n n en iyi ve en etkin flekilde koruma yapmas n sa lar. Direksiyon simidinin ayarlanmas için sayfa 52 ye bak n z. 7. Do ru fiekilde Oturunuz Bütün yolcular yerlerine oturduktan ve emniyet kemerlerini takt ktan sonra, araç park edilip motor durdurulana kadar dik oturmaya, s rtlar n koltuklara dayamaya ve ayaklar n yerde tutmaya dikkat etmelidirler. Do ru flekilde oturmamak, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesini artt r r. Örne in, e ik oturdu- unuzda, yatar vaziyette, öne yak n veya öne yaslan lm fl durumdaysa ya da ayaklar ndan birini veya her ikisini yukar kald rm flsa, bir çarp flma s ras nda yaralanma tehlikesi büyük ölçüde artar. Ayr ca, ön koltukta gereken konumda oturmayan bir kifli, arac n içindeki parçalara veya fliflen bir hava yast na çarparak ciddi boyutta veya ölümcül flekilde yaralanabilir. fiiflen bir yan hava yast n n çarpmas da ciddi yaralanmalara yol açabilir. Otomatik devreden ç karma sistemi olmayan yan hava yast kl araçlarda E er ön taraftaki bir yolcu yanlara e ilirse ve bafl yan hava yast klar - n n aç lma alan nda bulunursa, fliflen bir yan hava yast ciddi boyutta bir yaralanmaya yol açacak bir biçimde yolcuya çarpabilir.! UYARI Do ru konumda oturtmamak, bir çarp flma s ras nda ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Daima dik olarak s rt n z koltu a yaslayacak flekilde ve ayaklar n z yere basar biçimde oturunuz. 12 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

16 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 13 (1,1) Yetiflkinlerin Korunmas Unutmay n z ki; arac n z n hava yast klar n n (baz tiplerde) ve di er emniyet özelliklerinin en iyi korumay sa lamalar için, do ru flekilde oturmal n z ve emniyet kemerinizi ba lamal s n z. Hamile Bayanlara Öneriler Anneyi korumak, do mam fl bir bebe i koruman n en iyi yoludur. Bu nedenle hamile bir kad n araç kullan rken veya yolculuk ederken emniyet kemerini her zaman do ru bir flekilde ayarlayarak takmal d r. Mümkün oldu unda hamile bayanlarda, kucak/omuz kemeri kullanmalar n öneriyoruz. Kemerin kar n k sm n n mümkün oldu u ölçüde kalçalar n zdan geçmesine dikkat ediniz. Ayr ca hamile bayanlar dik olarak, direksiyon simidinden ve ön panelden olabildi ince uzak oturmal d rlar. Böylece bir çarp flma s ras nda annenin ve karn ndaki çocu unun fliflen bir hava yast nedeniyle yaralanmas tehlikesi en aza indirilmifl olur. Her doktor kontrolüne gidiflinizde, araç kullan p kullanamayaca n z ve emniyet kemerini nas l yerlefltirmeniz gerekti ini sorunuz. Ek Güvenlik Önlemleri Asla iki kifli ayn emniyet kemerini kullanmamal d r. Aksi takdirde bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanabilirler. Emniyet kemerlerine hiçbir aksesuar takmay n z. Kullanan kiflinin rahatl n artt rmak veya emniyet kemerinin omuz k sm - n n konumunu de ifltirmek için tasarlanm fl aksesuarlar, emniyet kemerinin koruyucu yeteneklerini önemli flekilde azaltabilir ve bir çarp flma s ras nda ciddi flekilde yaralanma tehlikesini artt rabilir. Yaln zca hava yast kl araçlarda Vücudunuzla ön hava yast aras na sert veya keskin nesneler koymay n z. Sert veya keskin bir cismi kuca n zda tafl mak veya pipo içerken ya da a z n zda keskin bir fley varken araç kullanmak, hava yast n n fliflmesi durumunda ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ön hava yast kapaklar üstüne herhangi bir fley takmay n z veya koymay n z. Direksiyon simidinde veya ön panelin ön yolcu karfl s ndaki k sm nda "SRS AIR- BAG" iflaretli yerlere herhangi bir fley koymak veya ilifltirmek, hava yast klar n n do ru flekilde çal flmalar na engel olabilir. Ayr ca hava yast klar flifltiklerinde bu cisimler araç içine savrularak birini yaralayabilirler. Yan hava yast kl modellerde ön kap ya veya yak n na sert cisimler yerlefltirmeyiniz. E er yan hava yast fliflerse, kap ya ilifltirilmifl bir bardak tutucu veya sert bir cisim araç içine savrulabilir ve birini yaralayabilir. Ellerinizi ve kollar n z hava yast kapaklar ndan uzak tutunuz. E er elleriniz veya kollar - n z direksiyon simidinin merkezindeki veya ön panelin üst k sm ndaki hava yast kapaklar - na yak n olursa ön hava yast klar n n fliflmesi durumunda yaralanabilirsiniz. Sürücü ve Yolcunun Emniyeti 13

17 Honda Civic-1 23/9/04 9:41 Page 14 (1,1) Çocuklar n Korunmas Çocuklar korunmalar için yetiflkinlerin yard m na ihtiyaç duyarlar. Ancak bütün iyi niyetlerine ra men pek çok anne-baba ve yetiflkinler çocuklar n korunmalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bu nedenle e er çocuklar n z varsa veya arac n zda bir ya da daha çok çocuk tafl man z gerekirse bu bölümü okuyunuz.! UYARI Hiç korunmaya al nmam fl olan ya da uygun flekilde korunmayan çocuklar bir kaza s ras nda ciddi flekilde yaralanabilir veya ölebilirler. Emniyet kemeri kullanamayacak kadar küçük çocuklar, özel çocuk koltu una uygun flekilde oturtulmal d r. Daha büyük çocuklar emniyet kemeriyle korunmal d r. Bir çok ülkede, çocuk koltu u sistemlerinin Avrupa Birli i nin ECE44 yönetmeli ine uygun olmas gerekmektedir. Bir çok ülkede, 12 yafl ndan küçük ve 150 cm.den k sa boylu çocuklar n çocuk koltuklar yla korunmalar yasalarla zorunlu k l nm flt r. Bu nedenle bu ülkelerde bir çocu un tafl nmas için resmi olarak onaylanm fl, uygun çocuk koltuklar kullan lmal d r. Lütfen ülkenizdeki yasal düzenlemelerle ilgili güncel bilgi edininiz. Bütün Çocuklar Korunmal d r Her y l, korunmad klar veya do ru olarak korunmad klar için birçok çocuk kazalarda yaralanmakta veya ölmektedir. Gerçekten de, araç kazalar 12 yafl ve daha küçük çocuk ölümlerinin bir numaral nedenidir. Çocuk ölümlerinin ve yaralanmalar n n say s n azaltmak için bebekler ve çocuklar araç içinde tafl n rken daima do ru flekilde korunmal d rlar. Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük bir çocuk, çocuk koltu una oturtularak korunmal d r. (Sayfa 17 ye bak n z) Daha büyük çocuklar daima emniyet kemeri takarak korunmal d rlar. (Sayfa 27 ye bak n z) Anne-Babalara Ek Güvenlik Önlemleri Bir bebe i veya çocu u asla kuca n zda tutmay n z. E er emniyet kemeri takm yorsan z, bir kaza s ras nda ileri f rlayabilir ve çocu u ezebilirsiniz. E er emniyet kemeri tak yorsan z, çarp flma s ras nda çocuk kollar n zdan f rlayabilir. Örne- in, arac n z park halindeki bir araca 48 km/saat h zla çarparsa, 9 kg.l k bir çocuk 275 kg.l k bir kuvvet uygulayacak; çocu u tutman z mümkün olamayacakt r. Emniyet kemerini asla hem kendinizin hem de kuca n zdaki çocu un üzerinden geçecek flekilde takmay n. Bir kaza s ras nda kemer çocu u s k flt rabilir ve ciddi boyutta yaralanmas na neden olabilir. Çocuklar Arka Koltuklarda Oturmal d rlar Kaza istatistiklerine göre, her yafltaki ve boydaki çocuklar n, ön de il arka koltukta do ru bir flekilde oturtulmalar daha güvenlidir. 14 Sürücü ve Yolcunun Emniyeti

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-Civic 11/10/08 10:36 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

Honda Yetkili Servisiniz

Honda Yetkili Servisiniz 00-Hybrid 10/10/08 10:54 AM Page 2 Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanım kılavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı