ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE EMSAL BEDELİN TESPİTİ VE KDV SORUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE EMSAL BEDELİN TESPİTİ VE KDV SORUNU"

Transkript

1 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE EMSAL BEDELİN TESPİTİ VE KDV SORUNU 1. KONU Son dönemlerde özellikle büyükşehirlerde ortaya çıkan kentsel rantlar ile arsa kıtlığı ve pahalılığı, inşaat sektöründe farklı arayış ve seçenekleri de gündeme getirmektedir. Arsa payı karşılığı inşaat ya da hasılat paylaşımı karşılığında arsa satışı gibi yöntemler de bu seçeneklerden bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemlerde, arsa sahibi ilave bir para harcamadan arsasını değerlendirmekte, inşaat yapacaklar ise arsa maliyetine katlanmaktan kurtulmaktadırlar. Uygulamada, kat karşılığı inşaat, arsa karşılığı daire, kat karşılığı daire gibi çeşitli şekillerde adlandırılan ancak Türk Medeni Kanunu nda arsa payı karşılığı inşaat olarak adlandırılan sistemin hukuki mahiyeti konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuya daha çok yargı kararları ile yön verilmektedir. Farklı isimlerle ifade edilse de arsa payı karşılığı inşaat işlemleri, diğer sorunları yanında vergileme açısından da önemli sorunlar içermektedir. Bu sorunlar, hem arsa sahibi açısından ve hem de inşaatı yapan müteahhit açısından geçerlidir. Sadece müteahhit tarafından yapılan inşaat faaliyeti olarak baktığımızda, gelir veya kurumlar vergisi açısından çok fazla sorunun olmadığı söylenebilir. Ancak özellikle KDV uygulaması açısından çok fazla sorun karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların en önemli kaynaklarından biri de Mali İdarenin konuya ilişkin yaptığı düzenlemelerdir. Bu konu, daha önce de değişik yönleriyle Platform gündemine gelmiş ve değerlendirilmiş olmakla birlikte, uygulamadaki sorunlar devam ettiğinden başka bir boyutu ile ele alınma zarureti hasıl olmuştur. Bu çalışmamızda, arsa payı karşılığı inşaat işlerinde, işin bitiminde arsa sahibi ve müteahhit tarafından yapılacak işlemlerde KDV açısından ortaya çıkan sorunlar ele alınacak ve mevcut düzenlemeler değerlendirilecektir. 2. KONUYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER Arsa payı karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulaması konusunda Maliye Bakanlığı, önce 30 seri no.lu KDV Genel Tebliği nde sonra da 60 numaralı KDV Sirkülerinde açıklamalar yapmıştır. Bakanlık konuya ilişkin görüşünü esas itibariyle 30 no.lu Tebliğde belirlemiş olup, 60 numaralı sirkülerde anılan Tebliğde yapılan düzenlemeler doğrultusunda ilave açıklamalara yer verilmiştir. Son olarak KDVGUT nde de Bakanlık benzer doğrultularda açıklama yapmış olup, bu açıklama ve düzenlemeler ana hatlarıyla şu şekildedir. Konuya ilişkin olarak KDVGUT nin (I/B-8) numaralı bölümündeki açıklama aşağıdaki gibidir. 8. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak

2 arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin KDV karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi KDV ye tabidir. Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmaz Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi Müteahhit tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan teslimlerde, emsal bedel üzerinden KDV uygulanır. Yine aynı Tebliğin vergiyi doğuran olayla ilgili (I/Ç) bölümünde, Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşir. Arsanın bir iktisadi işletmeye dâhil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhide yapılan bu arsa teslimi nedeniyle düzenlenecek faturada arsa karşılığı alınan bağımsız birimlerin emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde ise KDV uygulanmaz şeklinde açıklama yapılmıştır. 60 sıra numaralı KDV Sirkülerinde ise konuyla ilgili aşağıdaki açıklama yer almaktadır Arsa Karşılığı İnşaat İşleri Arsa karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulamasına ilişkin olarak gerekli açıklamalar 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümünde yapılmıştır. Arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız birim (konut veya işyeri) teslimidir. Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır. Taşınmazda teslim kural olarak tapuya tescil ile gerçekleşmekle birlikte, tapuya tescilden önce bağımsız birimlerin alıcının tasarrufuna terk edilmesi durumunda da vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

3 Dolayısıyla, arsa sahibinin arsa tesliminin ticari nitelikli olması durumunda arsa için, müteahhidin ise arsa sahibine teslim ettiği bağımsız birimler için, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle eş zamanlı olarak fatura düzenlemesi gerekmektedir. Buna göre; - Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhide yapılan bu arsa teslimi nedeniyle düzenlenecek faturada arsa karşılığı alınan bağımsız birimlerin emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir. - Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde KDV uygulanmayacaktır. - Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden % 1 veya % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Öte yandan, her iki teslimde de işlem bedelinin emsaline göre açıkça düşüklük göstermesi halinde KDV Kanununun 27/3 üncü maddesine göre işlem yapılacağı tabiidir. Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin olarak verdiği özelgelerde de yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda görüş vermektedir. 3. KONUNUN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRME 3.1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Hukuki Mahiyetinin Tespiti: Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ile bu arsa üzerine inşaat yapacak müteahhit arasında düzenlenen sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi, arsasının belli bir bölümünü müteahhide vermekte ve karşılığında da müteahhit arsa sahibine inşaat yapmaktadır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin tanımı, herhangi bir kanunda yapılmamıştır. 1 Ancak sözleşmeye konu işlemlerin Türk Borçlar Kanunu nda ayrı ayrı tanımlamaları vardır. Türk Medeni Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır şeklindeki 1 Uygulamada ve öğretide anılan sözleşmeler değişik şekillerde adlandırılmakla birlikte, hukuk sistemimizde bu sözleşme ismen düzenlenmemiştir. Anılan sözleşmeden sadece Medeni Kanun da bahsedilmekte olup, orada da bir tanımı yapılmamıştır. Söz konusu Kanunun Tapu Sicili nin tescil işlemlerine ilişkin 1009 uncu maddesinde; Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerhedilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerhedilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir şeklinde düzenleme yapılmıştır.

4 düzenlemeden yola çıkılarak, anılan sözleşmenin tanımı, kapsamı ve mahiyeti de Türk Borçlar Kanunu nda yer alan konuya ilişkin düzenlemelerden yararlanılarak yapılmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, arsa payı karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı işlem bulunmaktadır. Buna göre arsa sahibi, arsasının bir kısmını müteahhide devretmekte; müteahhit ise aldığı arsanın bedelini arsa sahibine ait arsa payı üzerine arsa sahibi adına inşaat yapmak suretiyle ödemektedir. Bu özelliği nedeniyle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri; bir taraftan arsa satışı, diğer taraftan da inşaat yapım işi olmak üzere birden çok hüküm içeren ve sonuç doğuran kendine has özellikleri olan sözleşmelerdir. Uygulamada ve öğretide de bu husus genel kabul görmekle birlikte farklı yorum ve değerlendirmeler de yapılmaktadır. Netice itibariyle anılan sözleşmelerin hukuki mahiyeti konusunda genel olarak iki farklı görüşün bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu görüşlerden birincisine göre, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, bir trampa sözleşmesidir. Bu işlemle arsa sahibi arsasını müteahhide vermekte ve karşılığında da bağımsız bölüm almaktadır. Bu işlem Türk Borçlar Kanunu nun 282 ve müteakip maddelerinde tanımlanan trampa kapsamında değerlendirilmelidir. Yargıtay, Danıştay ve akademik çevrelerin önemli bir kısmı tarafından kabul edilmeyen bu görüşün en önemli savunucusu, Maliye Bakanlığı dır. İkinci görüşe göre ise arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, inşaat (eser) sözleşmesi ile satış sözleşmesi hükümlerini içeren karma bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile arsa sahibi arsasının bir kısmını müteahhide vermekte (satım sözleşmesi) ve karşılığında kendinde kalan arsa payı üzerine bağımsız bölüm inşa (eser sözleşmesi) ettirmektedir. Bu görüşün gerekçeleri ana hatları ile aşağıdaki gibidir. İnşaat sözleşmeleri, Türk Hukuk Sisteminde istisna akdi (eser sözleşmesi) kapsamında kabul edilmiş olup, bu sözleşmelere ilişkin olarak Borçlar Kanunu nda yer alan eser sözleşmesine ilişkin hükümler dışında özel bir düzenlemeye rastlanmamaktadır. Bu kapsamda, inşaat hukuku ilişkilerinde Türk Borçlar Kanunu nda eser sözleşmelerinin düzenlendiği ncı maddelerinde yer alan hükümler ile genel hükümler uygulanmaktadır. Eser sözleşmesi, TBK nun 470 inci maddesinde şu şekilde tarif edilmiştir; Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmeleri, hizmet akdine, vekalet ve satış sözleşmelerine benzer ise de, ayırıcı özellikleri mevcuttur. İnşaat yapım sözleşmeleri, eser sözleşmesinin en çok uygulama bulan türüdür. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ise, inşaat sözleşmelerinin hükümlerini de içeren bir sözleşmedir. Bu sözleşmelerde genel olarak, müteahhit kendi malzemesi ile yapacağı inşaattan bir bölümü arsa sahibine yükümlenmesine karşılık, arsa sahibi de üzerinde inşaat yapılacak arsanın belli bir payını tapuda müteahhit adına intikal ettirmeyi taahhüt eder. Bu suretle, müteahhidin yapıp teslim edeceği daireler ve bağımsız bölümlerin bedel olarak karşılığı, arsa üzerinden

5 verilecek pay ile ayni olarak ödenmektedir. Sözleşme bu özelliğine göre, müteahhit yönünden inşaat yapmak yükümlülüğü, arsa sahibi yönünden ise, tapuda pay geçirim taahhüdünü içerdiğinden, inşaat yapma ve gayrimenkul satış vaadi olarak karmaşık, iki tipli bir nitelik taşımaktadır. Eser sözleşmelerinin geçerli olması Borçlar Kanunu nda herhangi bir şekil şartına tabi tutulmamıştır. Bu bakımdan, tarafların sözlü ya da yazılı olarak birleşen iradelerinin varlığı yeterlidir. Ancak, geçerlilik şartı olarak şekil şartının aranmamasına karşılık, belli tutarı aşan sözleşmelerde ispat şartı olarak yazılı sözleşmenin varlığı gerekmektedir. Müteahhidin edim borcu yönünden sözleşmenin şekle bağlı bulunmamasına rağmen, arsa sahibinin müteahhide vermeyi yükümlendiği arsa payının devri taahhüdünün Türk Borçlar Kanunu nun 29 ve 237 nci (Mülga BK Md. 22 ve 213) maddeleri ile Türk Medeni Kanun un 706 ncı (Mülga TMK Md.634) maddelerine göre resmi senetle yapılması geçerlilik koşuludur. İşte bu nedenle, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin noterde resmi düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Ancak, Yargıtay şekil koşuluna uygun olmadığı için geçersiz olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine bazı durumların varlığı halinde sonradan geçerlilik tanımaktadır. 2 Platformda yapılan tartışmalar sonucunda, yukarıda açıklanan ikinci görüş çoğunlukla benimsenmiş ve genel kabul görmüştür Maliye Bakanlığı nın Görüşleri Doğrultusunda Ortaya Çıkan Sorunların Tartışılması: Platformda yapılan değerlendirmeler sonucunda, arsa payı karşılığı inşaat işlerinin, trampa olmadığı; bu işlerin arsa sahibi açısından arsa satışı ve karşılığında kendisine ait arsa payı üzerine yapılacak bağımsız bölümlere ilişkin inşaat hizmeti satın alması; müteahhit açısından ise aldığı arsa payı karşılığında arsa sahibine inşaat hizmeti vermesi olarak kabul edilmesine rağmen, yukarıda da bahsedildiği üzere Maliye Bakanlığı bu görüşü kabul etmemekte ve işlemin arsa payı karşılığı bağımsız bölüm teslimini içeren iki ayrı teslim yani trampa olduğu görüşünde olup, uygulamanın da bu yönde yapılmasını istemektedir. Dolayısıyla çalışmamızın bu bölümünde, Maliye Bakanlığı nın söz konusu görüşü esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. Hemen ifade edelim ki, konuyla ilgili gelir veya kurumlar vergisi açısından fazla bir sorun olmadığı için değerlendirmelerimiz esas itibariyle KDV uygulaması esas alınarak yapılacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından işlemin trampa olduğu varsayımıyla yapılan açıklamalar dikkate alındığında, uygulamada karşımıza aşılması çok zor ve karmaşık sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunların bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 2 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, tarih ve Esas: 1997/15-146, Karar: 1997/372 sayılı kararında; geçerli bir sözleşme olmamakla birlikte taraflar karşılıklı olarak edimlerini ifa etmişlerse yahut yüklenici inşaatı bitirmiş veya çok büyük bir bölümünü yapmış ve arsa sahibi de inşaatın devamı süresince karşı koymamış ve inşaatın yapılmasına rıza göstermiş veya arsa payı yüklenici adına geçirilmiş veyahut taraflar karşılıklı olarak ve kısmen edimlerini ifa etmişlerse bu takdirde sözleşmenin hukuken geçersiz olduğu ileri sürülemez şeklinde görüş açıklamıştır.

6 - Teslim edilen bağımsız bölüm ve arsanın emsal bedelinin belirlenmesi sorunu, - Her iki işlem açısından da vergiyi doğuran olayın tespiti sorunu, - Arsa sahibinin gerçek usulde KDV mükellefi olmaması halinde, müteahhit tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV nin tahsili sorunu, Yukarıda yer verilen sorunlardan, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin tespiti sorunu, Maliye Bakanlığı tarafından önce 60 numaralı KDV Sirkülerinde ve sonra da KDVGUT nde yapılan Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhidin arsa karşılığı konut, işyeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşir şeklindeki açıklama ile bir ölçüde çözülmüştür. Yapılan düzenleme, KDVK nun teslimin tanımıyla ilgili 2 nci maddesinde yer alan düzenleme ile tam uyuşmasa da uygulama pratikliği açısından olumludur ve konuyla ilgili sorunu da çözmüştür. Bunun dışındaki sorunlar ise halen devam etmekte olup, bunlar arasında en önemlisi ve bu çalışmamızın esas konusu olan emsal bedelin belirlenmesi sorunu, aşağıda ayrıca ele alınacaktır Bağımsız Bölüm ve Arsanın Bedelinin (Emsal Bedelinin) Belirlenmesi: 1. Bedelin Belirlenmesi Sorunu: Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; - Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhide yapılan bu arsa teslimi nedeniyle düzenlenecek faturada arsa karşılığı alınan bağımsız birimlerin emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir. - Arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi faaliyet olarak arsasını bağımsız birimler karşılığında müteahhide tesliminde KDV uygulanmayacaktır. - Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden % 1 veya % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Öte yandan, her iki teslimde de işlem bedelinin emsaline göre açıkça düşüklük göstermesi halinde KDV Kanununun 27/3 üncü maddesine göre işlem yapılacağı tabiidir denilmiştir. Buna göre, gerek arsa sahibi tarafından KDV nin konusuna girecek şekilde müteahhide yapılacak arsa payı tesliminde ve gerekse de müteahhit tarafından arsa sahibine yapılacak bağımsız bölüm tesliminde, teslim edilen bu kıymetlerin bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu noktada da karşımıza bedelin nasıl tespit edileceği sorunu çıkmaktadır. Konunun Platformda tartışılması sırasında iki ayrı görüş gündeme getirilmiştir.

7 Birinci görüş sahipleri; bu gibi durumlarda emsal bedel tespitine gerek olmadığı, arsa sahibine verilen bağımsız bölümlerin inşaatını yapanın kayıtlarına göre oluşmuş maliyet bedelinin matrah olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu görüş sahipleri; anılan görüşün, KDV Kanunu yürürlüğe girmeden önce, arsa sahibinin bu işlemdeki kârının tespiti yönünden Maliye İdaresince benimsenmiş ve uygulanmış olduğunu, VUK nun 267 nci maddesine göre emsal bedel uygulamasının rayiç bedelin kavranması amaçlı ve bedelin gizlenmesi amacını önlemek olduğunu, oysa arsa sahibine verilecek bağımsız bölümlerin değerinin tespitinde, inşaat yapan işletme sahibinin bedeli tespit etme imkanının bulunmadığını, eğer bu işlem trampa ise, iki tarafın karşılıklı bu edinimleri haricinde birbirlerinden talep ettikleri ayni veya nakdi bir değer kalmayacağından, bu teslimlerin bedelinin de aynı olması gerektiği, karşılıklı teslime esas bedelin müteahhidin arsa sahibine devredeceği inşaat bölümü için yapmış olduğu maliyetlerin toplamı olarak teşekkül etmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Birinci görüş sahipleri; ise bu durumda verginin matrahının emsal bedel olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu görüşün gerekçesi de şu şekildedir. KDVK nun 20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade edeceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 27 nci maddesinde ise, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedel veya emsal ücret olacağı; emsal bedel veya emsal ücretin de VUK hükümlerine göre tespit olunacağı açıklanmıştır. Arsa payı karşılığı inşaat işlemlerinde; arsa sahibinin arsasının bir kısmını müteahhide devretmesi ve karşılığında kendisine kalan arsa payları üzerine inşaat yapılması işlemi söz konusudur. Yani ortada tarafların karşılıklı olarak yapacakları iki ayrı edim vardır ve bu edimlerin bedeli para olarak değil, tarafların karşılıklı edimlerinin yerine getirilmesi ile ödenmektedir. Bir başka ifade ile arsa sahibi devrettiği arsanın bedelini inşaat hizmeti (ya da bağımsız bölüm) olarak tahsil etmekte, buna karşılık müteahhit de, yaptığı işin karşılığını arsa olarak almaktadır. Dolayısıyla işlemin KDV ye tabi olmasının gerektiği durumlarda, işlem bedelinin para dışında, mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması nedeniyle, Kanunun 27 inci maddesi uyarınca işlemin vergi matrahı olarak emsal bedel ya da emsal ücretin esas alınması gerekmektedir. Konuyla ilgili birinci görüşü savunanların gerekçelerine de katılmamız mümkün değildir. Çünkü bir kere anılan görüşün daha önce Mali İdare tarafından uygulanmış olması, olayın gelir veya kurumlar vergisi açısından değerlendirilmesi için söz konusu olup, halen de anılan kanunlar açısından geçerlidir. Ancak anılan vergilerle KDV nin sistematiği ve vergiye esas olacak temel kavramlar farklı mahiyette olduğu için, bu görüşün KDV açısından da geçerli olması beklenemez. Kaldı ki, KDVK nda bu gibi durumlarda emsal bedel veya ücretin uygulanması gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

8 Yapılan tartışmalar sonucu, yukarıda yer verilen ikinci görüş Platform çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. 2. Emsal Bedelin Hangi Yöntemle Belirleneceği Sorunu: Konuya ilişkin olarak Mali İdare tarafından yapılan açıklamada matrahın tespitinde emsal bedelin uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Ancak Bakanlık, işlem bedelinin tespitinde emsal bedelin esas alınması gerektiği görüşünde olmakla birlikte hem emsal bedelin hangi yöntemle tespit edileceği ve hem de bu bedelin tespiti sırasında (her ne kadar anılan sirkülerde bu konuda belirleme yapılmış olsa da) arsa payının dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında tartışmalar bulunmaktadır. KDVK nun 27/3 üncü maddesinde emsal bedel veya emsal ücretin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edileceği belirtilmiştir. Emsal bedeli ve emsal ücreti VUK nun Emsal bedeli ve emsal ücreti başlıklı 267 nci maddesinde düzenlenmiş olup aşağıdaki gibidir: Madde Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Emsal bedeli sıra ile aşağıdaki esaslara göre tayin olunur. Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan 'Ortalama satış fiyatı' ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır. İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır.. Uygulanacak emsal bedelin tespiti konusunda Platformda yapılan tartışmalarda da iki ayrı görüş ortaya çıkmıştır. Birinci görüş sahipleri, uygulanacak emsal bedelin VUK nun 267 nci maddesinde yazılı sıraya göre belirlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu görüşü savunanların gerekçesi şu şekildedir.

9 Her ne kadar Maliye Bakanlığı, tartışma konumuzla ilgili olarak emsal bedelin tespitinde üçüncü sıranın yani takdir esasının uygulanması gerektiğini ifade ediyorsa da emsal bedelin saptanmasında VUK nun 267 nci maddesindeki sıralamaya uyulması, başka bir anlatımla, önce ortalama fiyat esası uygulanması, bu usulün uygulanamaması halinde 2 nci sıradaki maliyet bedeli esasının göz önüne alınması eğer bu usul ile de emsal bedel saptanamıyorsa ancak o zaman takdir esası yöntemine başvurulması gerekecektir. Maliyet bedeli esasının uygulanabilmesi için de, söz konusu madde hükmüne göre, emsal bedeli belli edilecek malın maliyet bedelinin bilinmesi veya çıkarılmasının mümkün olması yeterlidir. Vergi Usul Kanunu nun 262 nci maddesine göre; Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetleriyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. Maliyet bedelinin emsal bedel tespitinde kullanılabilmesi için; söz konusu kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması için yapılan giderler ile bunlara müteferri tüm ödemelerin bilinmesi veya çıkarılmasının mümkün olması gerekir. Bu da defter kayıtlarından ve fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası gibi yasal belgelerden tespit edilir. Yapılacak incelemede yasal kayıtlara göre maliyet bedelinin gerçeği yansıtmadığına dair bir tespit bulunmadığı sürece maliyet bedeli esasının uygulanması yasal bir zorunluluktur. Ancak, yasal kayıtlarda yer alan maliyet bedelinin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiş ve gerçek maliyet de tespit edilemiyor ise bu durumda takdir esasına gidilmesi gerekecektir. Maliye Bakanlığı nın emsal bedelin mutlaka takdir esasına göre belirlenmesi gerektiği şeklindeki görüşü, biraz da kendi yarattığı karmaşadan kaynaklanmaktadır. Bakanlık, yaptığı açıklamada emsal bedel belirlenirken.arsa karşılığı alınan bağımsız birimlerin emsal bedelinin (arsa payı dahil) esas alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Zaten arsa sahibinin kendisinde kalan ve mülkiyetini hiçbir zaman müteahhide devretmediği arsa payının emsal bedelinin de verilen bağımsız bölümlerin emsal bedelinin tespitinde dikkate alınmasını istemek, asla kabul edilemeyecek bir görüş olup, bu yaklaşım konuyu içinden çıkılmaz hale getirmekte ve takdir esasını adeta dayatmaktadır. Oysa arsa sahibinin zaten kendisine ait olan arsa payının dikkate alınmaması durumunda, ortada maliyet esasının uygulanmaması için bir neden kalmamaktadır. Gayrimenkullerde emsal bedelinin tespitinde Kanunda yer alan sıralamalara bakılmaksızın takdir esasının uygulanması gerektiği şeklindeki görüş, işletmelerin aktiflerine kayıtlı iktisadi kıymet mahiyetindeki gayrimenkuller için geçerli olabilir. Ancak olayımızda, müteahhit tarafından teslimi yapılan gayrimenkuller, iktisadi kıymet mahiyetinde olmayıp, işletme bünyesinde üretilen mal (emtia) mahiyetindedir. Dolayısıyla, herhangi bir emtia için uygulanabilecek yöntemin, yine emtia mahiyetinde olan gayrimenkuller için uygulanamayacağını söylemek, kanunun özü ve iktisadi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Gayrimenkullerin inşaat süreci ya da elde bulundurma sürecinin uzun olması halinde bunların maliyet bedeli ile rayiç bedeli arasında önemli ölçüde farklar olabileceği iddiası, teorik olarak işletmede çok uzun süre bekleyen mallar için de geçerlidir. Oysa bu durumda olan mallar için emsal bedelin mutlaka takdir komisyonu kararı ile belirlenmesi gerektiği iddia edilmemektedir. Dolayısıyla, olayımıza özgü emsal bedel tespitinin mutlaka takdir komisyonu

10 kararı ile yapılması gerektiği şeklindeki görüş, dayanağını yasal düzenlemelerden almayan bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalar, müteahhit tarafından arsa sahibine karşı yapılan işlemin bağımsız bölüm teslimi olarak kabulü varsayımına göre geçerlidir. Oysa daha önce de belirtildiği üzere, Platformda kabul gören görüş, müteahhit tarafından yapılan işlemin inşaat hizmeti mahiyetinde olduğu şeklindedir. Dolayısıyla olayımıza konu işleme ilişkin KDV matrahının söz konusu hizmetin emsal bedeli veya daha doğru bir ifadeyle emsal ücretinin olması gerekmektedir. Emsal ücret ise yine KDVK nun 27 nci maddesinde yapılan atıf uyarınca VUK nun 267 nci maddesine göre tespit edilecektir. İkinci görüş sahipleri ise; Maliye Bakanlığı nın görüşü doğrultusunda emsal bedelin mutlaka takdir esasına göre belirlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu görüşü savunanların gerekçesi de aşağıdaki gibidir. Olayın özelliği nedeniyle VUK nun 267 nci maddesinde yer alan birinci sıranın yani ortalama fiyat esasının, olayımızda uygulanamayacağı konusunda genel bir mutabakat bulunmaktadır. Çünkü ortalama fiyat esasında, aynı cins ve nevideki malların satış fiyatları esas alınmak suretiyle hesaplama yapılmaktadır. Gayrimenkullerin ise her birinin, bulunduğu cephe, kat, kullanılan malzeme, kullanım alanı vb. birçok özelliği bakımından kendine özgü nitelikleri bulunduğu ve bu nedenle diğer gayrimenkullerin aynı cins ve neviden olamayacağı kabul edilmektedir. Aynı durum, yapılan inşaat hizmetinin emsal bedelinin belirlenecek olması halinde de geçerlidir. Emsal satış bedeli, rayiç değere eş bir değerdir. Bu husus, 267 nci maddenin birinci fıkra hükmünde açıkça belirtilmiştir. Emsal bedelin tespit usulleri ile ilgili öncelik derecesi de bu esasın bir sonucudur. Filhakika gerek kaza mercilerinin re sen biçtikleri fiyatlarda, gerekse zirai kazanç ölçülerinin tespitinde esas alınan, tespitin yapıldığı andaki piyasa fiyatları (rayiç bedel) dır. Satın alınan veyahut inşa edilen gayrimenkullerde inşaat süreci ya da elde bulundurma süreci uzun sürdüğünde, bunların maliyeti ile rayiç bedeli arasındaki fark, gerek enflasyon nedeniyle gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan kıtlık rantı nedeniyle, önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle, maliyet bedeli rayiç bedelin tespitinde kullanılamayacak bir yöntem haline gelmektedir. Kaldı ki, Mali İdarenin görüşünde, emsal bedelin tespitinde arsa sahibine verilen bağımsız bölümlerin arsa payının da dikkate alınması gerektiği şeklindeki ifade de maliyet esasının uygulanmasını imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle, hem müteahhit tarafından arsa sahibine verilen bağımsız bölümlerin ve hem de arsa sahibi tarafından müteahhide verilen arsa payının emsal bedeli, takdir esasına göre belirlenmelidir. Platformda yapılan tartışmalar sonucunda yukarıda yer alan birinci görüş çoğunlukla kabul edilmiş ve benimsenmiştir. 3. Emsal Bedelin Tespitinde Arsa Payının Dikkate Alınıp Alınmayacağı:

11 Konuya ilişkin olarak çözümlenmesi gereken bir başka sorun, emsal bedelin tespitinde arsa payının dikkate alınıp alınmayacağı hususudur. Hemen ifade edelim ki, bu sorun, müteahhit tarafından yapılan işlemin Mali İdarenin kabul ettiği gibi arsa sahibine bağımsız bölüm teslimi olduğunun kabulü halinde geçerlidir. Yoksa işlemin inşaat hizmeti olarak kabul edilmesi ve inşaat hizmetinin emsal bedelinin belirlenmesi halinde böyle bir sorun gündeme gelmemektedir. Müteahhidin yaptığı işlemin bağımsız bölüm teslimi olarak kabulü halinde, arsa sahibine teslim edilen bağımsız bölümlerin emsal bedellerinin tespitinde, söz konusu inşaatlarla ilgili arsa payı bedelinin de dikkate alınıp alınmayacağının belirlenmesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı, 60 numaralı sirkülerde yaptığı açıklamada, bu durumda müteahhidin arsa sahibine teslim edeceği bağımsız birimin arsa payı dahil emsal bedelinin matraha esas alınması gerektiğini belirtmiştir. Ancak Bakanlığın bu yorumu, ilgili mevzuata ve işin özüne uygun değildir. Şöyle ki; Bir kere, müteahhit tarafından arsa sahibine devredilen bağımsız birime ait arsa payı hiçbir zaman müteahhide devredilmemektedir. Söz konusu arsa payı başlangıçtan itibaren arsa sahibine ait olarak kalmaktadır. Dolayısıyla arsa sahibinin teslim aldığı şey, arsa payı hariç bedel, müteahhit tarafından teslim edilen şey de binanın arsa payı hariç kısmıdır. Arsa sahibinin zaten kendisinde olan bir şeyi yeniden devralması mümkün değildir. Bu nedenle emsal bedelin tespitinde arsa payının dikkate alınmaması gerekir. İkinci olarak, teslim edilen bağımsız birimlerle ilgili olarak tespit edilecek emsal bedel, aynı zamanda arsa sahibi tarafından yapılan arsa tesliminin de bedeli olacaktır. Normal şartlarda bu iki işleme ait emsal bedellerin ayrı ayrı belirlenmesi gerekirse de, teorik olarak birbirine eşit olduğu varsayılan bu bedellerin ayrı belirlenmesi yerine bir tanesinin belirlenmesi yeterli olacaktır ve Maliye Bakanlığı bu durumda, teslim edilen bağımsız birimlerin esas alınmasını uygun bulmuştur. Ancak emsal bedel tespitinde bağımsız birimlerin esas alınacak olması, tespit edilecek bedelin aynı zamanda arsa payı için de uygulanmasına engel değildir ve nitekim 60 numaralı sirkülerde bu durum belirtilmiştir. Emsal bedel tespitine konu işlemde, arsa payı ve bağımsız birim teslimi olarak iki ayrı işlemin varlığı kabul edilmektedir. Bağımsız birimin emsal bedelinin tespitinde arsa payını da dikkate aldığımızda, söz konusu bedel arsa payı için de geçerli olacağından, arsa payının emsal bedelinin içinde hem kendisinin emsal bedeli ve hem de yapılan inşaatın emsal bedeli yer alacaktır. Bu durum bile Bakanlığın yaptığı varsayımın anlamsızlığını göstermektedir. Üçüncü olarak, olayın özüne baktığımızda, müteahhit arsa sahibinden arsa payını devralmakta, karşılığında ise arsa sahibinde kalan arsa payı üzerine arsa sahibi adına inşaat yapmaktadır. Yani arsa sahibinin elde ettiği unsur, kendisine ait olan arsa payı üzerine yapılan inşaat olmakta; müteahhidin elde ettiği unsur ise arsa sahibinin kendisine devrettiği arsa payı olmaktadır. Dolayısıyla da emsal bedellerin tespitinde bu unsurların yani ya arsa payının ya da yapılan inşaat bedelinin (ki her ikisinin eşit olması, işin doğal sonucudur) esas alınması gerekmektedir. Aksi halde emsal bedelin, arsa payına ait bedel kadar mükerrer ve fazla hesaplanması söz konusu olacaktır.

12 Yukarıda açıklanan nedenlerle, olayımıza konu işlemde emsal bedelin belirlenmesi sırasında arsa sahibinde kalan arsa payının emsal bedelinin de dikkate alınmasının; hem yasal düzenlemelere ve hem de işin özüne uygun olmadığı ve yanlış bir uygulama olduğu konusunda Platformda görüş birliği oluşmuştur Müteahhit Tarafından Düzenlenen Belgede Yer Alan KDV Hakkında Yapılacak İşlemler: Arsa payı karşılığı inşaat işlemlerinde uygulamada karşılaşılan bir başka sorun da, arsa sahibinin gerçek usulde KDV mükellef olmaması durumunda müteahhit tarafından düzenlenen faturada yer alacak olan KDV hakkında yapılacak işlemdir. Arsa sahibinin de KDV mükellefi olması durumunda, tarafların karşılıklı olarak düzenleyecekleri faturada gösterilen vergilerin bir taraftan beyan edilmesi ve diğer taraftan da indirim konusu yapılması ve cari hesapların da bu şekilde suretiyle sorun çözülmektedir. Ancak arsa sahibinin KDV mükellefi olmaması durumunda, müteahhit tarafından düzenlenecek faturada gösterilen vergi genellikle arsa sahibi tarafından müteahhide ödenmemekte ve müteahhit, tahsil etmediği bu vergiyi beyan etmektedir. Tartışılması gereken sorun, müteahhidin bu şekilde tahsil edemediği halde beyan ettiği KDV hakkında ne şekilde işlem yapacağı, bu verginin gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağıdır. Konunun Platformda tartışılması sonucunda; uygulamanın müteahhit açısından mağduriyete ve haksızlığa yol atığı kesin olmakla birlikte, KDVK nun 58 inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca söz konusu verginin gider ya da maliyet unsuru olarak kayıtlara intikal ettirilmesinin mümkün olmadığı, ancak yol açtığı haksızlığın giderilmesi amacıyla da konuyla ilgili olarak yasal düzenleme yapılması ya da Maliye Bakanlığı tarafından genel bir düzenleme yapılmasının doğru ve gerekli olacağı konusunda görüş birliği oluşmuştur. 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Bu çalışmamızda, arsa payı karşılığı inşaat işlemlerinin hukuki mahiyeti ile anılan işlemlerle ilgili olarak özellikle KDV uygulamasında ortaya çıkan bazı sorunlar ele alınmış ve tartışılmıştır. Çalışmamızın önceki bölümlerinde detaylı olarak açıklandığı ve değerlendirildiği üzere; Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan, bu işlemlerin arsa sahibi tarafından arsa teslimi, müteahhit tarafından ise bağımsız bölüm teslimi olmak üzere iki ayrı teslimden oluştuğu ve bir trampa olduğu şeklindeki yorum ve açıklamanın doğru olmadığı gibi, işin özüne de uygun olmadığı, uygulamadaki sorunların çoğunun da bu tanımlanmadan kaynaklandığı; işin doğrusunun, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa payı teslim edildiği ve karşılığında da müteahhit tarafından arsa sahibine inşaat hizmeti verdiği şeklinde olması gerektiği,

13 İşin bitiminde müteahhit ve KDV mükellefi olması durumunda arsa sahibi tarafından düzenlenecek faturada gösterilecek KDV matrahının emsal bedel olması gerektiği, emsal bedelin ise olayın özelliğine göre VUK nun 267 nci maddesinde yer alan sıralama esas alınarak belirlenmesinin daha doğru olacağı, emsal bedelin mutlaka takdir esasına göre belirlenmesinin gerekmediği, Emsal bedelin tespiti sırasında, arsa sahibinde kalan arsa payına isabet eden bedellerin dikkate alınmaması gerektiği, böyle bir varsayımın, mükerrer vergileme ve gerçek bedeli yansıtmayan tuhaf bedellerin ortaya çıkmasına yol açtığı, Arsa sahibinin gerçek usulde KDV mükellefi olmaması durumunda, müteahhit tarafından düzenlenen faturada gösterilen ve beyan edilen ancak arsa sahibinden tahsil edemediği vergiler nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetin giderilebilmesi açısından yasal bir düzenleme yapılmasının gerekli olduğu, Genel olarak arsa payı karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesinin özellikle KDV uygulaması açısından önemli sorunlar taşıdığı ve sorunun çözülmesi zor kangren haline geldiği, sorunun çözümü için mutlaka yasal bir düzenleme yapılmasının gerekli olduğu, bu düzenleme sırasında kentsel rantların vergilendirilmesine yönelik sorunların da dikkate alınması gerektiği, Konularında görüş birliği ve mutabakat sağlanmıştır.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı: [ ]-15442

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı: [ ]-15442 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-105[267-2016]-15442 17.08.2017 Konu: Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

Özelge: Kat karşılığı inşaat işi yapan yapı kooperatifinin vergilendirilmesi hk.

Özelge: Kat karşılığı inşaat işi yapan yapı kooperatifinin vergilendirilmesi hk. Özelge: Kat karşılığı inşaat işi yapan yapı kooperatifinin vergilendirilmesi hk. Sayı: 27575268-105[229-2012-9398]-307 Tarih: 20/03/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

KAT KARŞILIĞI ARSASINI YÜKLENİCİYE VEREN KOOPERATİFLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KAT KARŞILIĞI ARSASINI YÜKLENİCİYE VEREN KOOPERATİFLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAT KARŞILIĞI ARSASINI YÜKLENİCİYE VEREN KOOPERATİFLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hasan Basri CAN 44 * ÖZ Konut yapı kooperatifleri konut ihtiyaçları karşılamak üzere kurulurlar. Söz konusu kooperatiflerin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

ŞİRKETLERİN KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMLERİ TAŞINMAZ TİCARETİ YAPTIKLARI ANLAMINA MI GELİR?

ŞİRKETLERİN KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMLERİ TAŞINMAZ TİCARETİ YAPTIKLARI ANLAMINA MI GELİR? ŞİRKETLERİN KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMLERİ TAŞINMAZ TİCARETİ YAPTIKLARI ANLAMINA MI GELİR? www.muhasebetr.com sitesinde 11.09.2012 günü yayınlanmıştır. 1. GİRİŞ Başlıkta yer verdiğimiz sorunun cevabı, KDV

Detaylı

DİĞER ÖZEL DOSYALAR. 1- Sahibi Oldukları Arsaları Kat Karşılığı Müteahhide Veren Gerçek Kişilerde Elde Edilen Kazanç Nasıl Vergilendirilir.

DİĞER ÖZEL DOSYALAR. 1- Sahibi Oldukları Arsaları Kat Karşılığı Müteahhide Veren Gerçek Kişilerde Elde Edilen Kazanç Nasıl Vergilendirilir. DİĞER ÖZEL DOSYALAR KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMİ SÖZLEŞMELERİNİN DOĞURDUĞU VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:35 1- Sahibi Oldukları Arsaları Kat Karşılığı Müteahhide Veren Gerçek Kişilerde Elde

Detaylı

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir 1 A- Genel Olarak İnşaat Sektörü: İnşaat sektörü Türk ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Bu sektör doğrudan ve

Detaylı

Özelge: Arsa devri karşılığı inşaat yaptıran konut yapı kooperati nin vergisel yükümlülükleri hk.

Özelge: Arsa devri karşılığı inşaat yaptıran konut yapı kooperati nin vergisel yükümlülükleri hk. Özelge: Arsa devri karşılığı inşaat yaptıran konut yapı kooperati nin vergisel yükümlülükleri hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229- -9105]-485 Tarih: 19/04/2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA

Detaylı

ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI Özelikle büyükşehirlerde arsa karşılığı inşaat işlerinde, hasılat paylaşımı yöntemi diğer yöntemlere

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Temel Kavramlar TANIM:Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN VERGİ YASALARI KARŞISINDAKİ DURUMUNUN TARTIŞILMASI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN VERGİ YASALARI KARŞISINDAKİ DURUMUNUN TARTIŞILMASI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN VERGİ YASALARI KARŞISINDAKİ DURUMUNUN TARTIŞILMASI 29 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN VERGİ YASALARI KARŞISINDAKİ DURUMUNUN TARTIŞILMASI Ülkemizde yaşanan şehirleşme

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 12.05.2010 / 58-1 KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNASI VE İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMASI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI ÖZET :

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2011/023 26.03.2011 Konu: Gayrimenkullerin Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında İktisap Tarihine İlişkin Sirküler Yayınlandı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı sirkülerde gayrimenkullerin iktisap tarihinden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Özelge: Tasᴀ밄ye kararı alınan kooperatife ait demirbaşlar ve gayrimenkullerin bedelsiz veya iz değeriyle satışının vergi kanunları açısından mümkün olup olmadığı hk. Sayı: 84098128-125[13-2012-1]-657 Tarih:

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

İŞLETMEDEN ÇEKİLEN GAYRİMENKULLERİN EMSAL BEDELİ HANGİ ESASA GÖRE BELİRLENMELİDİR?

İŞLETMEDEN ÇEKİLEN GAYRİMENKULLERİN EMSAL BEDELİ HANGİ ESASA GÖRE BELİRLENMELİDİR? Niyazi ÖZPEHRİZ İŞLETMEDEN ÇEKİLEN GAYRİMENKULLERİN EMSAL BEDELİ HANGİ ESASA GÖRE BELİRLENMELİDİR? I. Giriş İşletme sahipleri ticari hayatın bir gereği olarak; bazen kendilerinin, eşlerinin yada çocuklarının

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SUNUM PLANI. I- Kendi arsası üzerine inģaat yapanlar. II- BaĢkasının arsası üzerine inģaat yapanlar. III- Kentsel dönüģüm kapsamında yapılan inģaatlar

SUNUM PLANI. I- Kendi arsası üzerine inģaat yapanlar. II- BaĢkasının arsası üzerine inģaat yapanlar. III- Kentsel dönüģüm kapsamında yapılan inģaatlar SUNUM PLANI I- Kendi arsası üzerine inģaat yapanlar Kendi arsası üzerine «TĠCARĠ» olarak inģaat yapanlar Kendi arsası üzerine «ġahsġ ĠHTĠYAÇ» kapsamında inģaat yapanlar Kendi arsası üzerine inģaat yapan

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDE K.D.V. İADESİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDE K.D.V. İADESİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDE K.D.V. İADESİ 1-K.D.V. KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEME: 3065 sayılı K.D.V. Kanununun 1/1.maddesine göre, Türkiye de ticari, sınai, zirai faaliyet

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO 25.05.2012 1 ÖZELLİKLİ EĞİTİM KONULARI 1- Turizm Faaliyetleri 2 2- İnşaat Faaliyetleri (UMS 11 İnşaat

Detaylı

Sayı : 2013/194 7 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N. GELĠR VERGĠSĠ KANUNU TASARISINA GÖRE KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġLERĠNDE VERGĠLENDĠRME DÜZENĠ

Sayı : 2013/194 7 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N. GELĠR VERGĠSĠ KANUNU TASARISINA GÖRE KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġLERĠNDE VERGĠLENDĠRME DÜZENĠ Sayı : 2013/194 7 Tarih : 03.10.2013 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VERGĠSĠ KANUNU TASARISINA GÖRE KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġLERĠNDE VERGĠLENDĠRME DÜZENĠ 1 Bilindiği üzere halen yürürlükte bulunan vergi kanunlarında

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com Konut

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 29.03.2011/ 44-1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ HESAPLANMASI İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ KONUT TESLĠMLERĠNDEN KAYNAKLANAN ĠADE TALEPLERĠNDE YAġANAN SORUNLAR. Hüseyin F. Saltık

ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ KONUT TESLĠMLERĠNDEN KAYNAKLANAN ĠADE TALEPLERĠNDE YAġANAN SORUNLAR. Hüseyin F. Saltık ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ KONUT TESLĠMLERĠNDEN KAYNAKLANAN ĠADE TALEPLERĠNDE YAġANAN SORUNLAR Hüseyin F. Saltık 28.01.2016 2 ARSA KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġLERĠ VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY Arsa karşılığı inşaat işlerinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 65 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : KDV Uygulamalarına İlişkin

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan GÜLER 39 * * 1.GİRİŞ Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada ve ülkemizde artık ticaret hayatı da

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ

GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ 1.Giriş İnşaat sektöründeki gelişmeler ve Türkiye Ekonomisindeki rolü herkesçe malûmdur. Sektörün en önemli girdilerini arsa, arazi

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı.

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı. 1 KDV Bizden *Yaklaşım Dergisinin 213 sayısında yayınlanmıştır Zihni E. Baş Hesap Uzmanı KARTAL Giriş Uygulamada özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN 1. KONU Ülkemizin olası bir deprem beklentisinin yaratacağı tahribat, inşaat sektörünün yapısı ve özellikle

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Özelge: Vakfa ait gayrimenkulün inşaat rmasına verilip yeni gayrimenkul elde edilmesi ve hasılat paylaşımlı olarak satışının yapılması durumunun vergisel boyutu hk. Sayı: Tarih: 02/09/2013 39044742-KDV.17-1413

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk.

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/11 Ankara,02/01/2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı