130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik % Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay"

Transkript

1 Güçlü büyüme, performans ve liderlik Düzcam Cam Ev Eflyas Cam Ambalaj Kimyasallar Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada 3-8 Anadolu Cam Net Sat fllar +%17 Soda Sanayii Trakya Cam %51 Uluslararas Sat fllar n Pay BGR Targovishte-Varna BIH Lukavac EGY Al-Arish GEO Ksani ITA Ostellato RUS Balahna-Bor-Gorohovets-Pokrov- Ufa TUR Bursa-Denizli-Eskiflehir- stanbul-k rklareli-kocaeli-mersin Ülkeye hracat

2 K saca Topluluk fiiflecam ana faaliyet alanlar cam ve kimyasallar üretimi olan bir sanayi toplulu udur. Cam n düzcam, cam ev eflyas, cam ambalaj ve cam elyaf gibi tüm temel alanlar ile soda ve krom bilefliklerini kapsayan ihtisaslaflmas yla, faaliyet alanlar nda güçlü ve lider bir konumdad r y l nda Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye fl Bankas taraf ndan kurulan fiiflecam, 2006 y l nda 71. faaliyet dönemini tamamlam flt r. Bu süre içinde önce ülkenin tüm temel cam ürünleri gereksinimini karfl lam fl, pazar m z dünyad r ilkesi do rultusunda 1960'lardan itibaren güçlü bir biçimde dünya pazarlar na girmifl, 1970 ve 1980 lerde faaliyetlerini çeflitlendirerek h zl bir büyüme gerçeklefltirmifltir. fiiflecam Toplulu u bugün, ulaflt boyutlarla, ihtisaslaflmas ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahas nda Avrupa'n n ve dünyan n seçkin üreticileri aras nda yer almaktad r. Faaliyetlerinin boyutlar itibariyle dünya üçüncülü ü ile sekizincili i aras nda bulunan konumu bunun en aç k kan t d r. fiiflecam' bugünlere tafl yan ça dafl yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaflma düzeyi, pazara ve Ar-Ge'ye odakl l k gibi hususlar, gelece in daha güçlü fiiflecam' n n da ana dayanaklar n oluflturmaktad r. Topluluk, faaliyet alanlar nda çevre ülkeleri kapsayan yaflamsal co rafyas n n lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde gerçeklefltirmektedir. Son y llarda yurtd fl nda h zla gerçeklefltirilen yat r mlar ve di er baz ülkelerde planlama ve uygulama aflamas nda bulunan giriflimler, de inilen vizyonun gerçeklefltirilmesinde önemli ad mlar oluflturmaktad r. Günümüzün globalleflme koflullar nda ve özellikle de faaliyet sahas nda daha da derinleflmek üzere, di er kurulufllarla gerçeklefltirmeyi öngördü ü ortak giriflim ve stratejik iflbirlikleri, fiiflecam n parlak gelece inin yap tafllar olarak alg lanmal d r. Toplulu un, ana flirket fiiflecam n yan s ra, Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Camifl Lojistik flirketlerinin hisse senetleri de stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem görmektedir. Tüm faaliyetlerin zaman içinde halka aç larak sermaye taban n n geniflletilmesi fiiflecam n temel hedefleri aras ndad r. Net Sat fllar n Gruplar Baz nda Da l m (%) 23 Uluslararas Sat fllar n* Gruplar Baz nda Da l m (%) FAVÖK n** Gruplar Baz nda Da l m (%) çindekiler: Finansal Göstergeler 02 Ortaklar m za 04 Yönetim Kurulu 08 Yönetim Komitesi 10 Düzcam 12 Cam Ev Eflyas 16 Cam Ambalaj 20 Kimyasallar 24 nsan Kaynaklar 28 fl Sa l ve Güvenli i 29 Araflt rma-teknoloji 30 Çevre 32 Konsolide Mali Tablolar 33 Kâr Da t m Tablosu 77 Denetleme Kurulu Raporu 78 Kurumsal Yönetim 79 Gündem 85 letiflim Bilgileri 86 Düzcam Cam Ambalaj Cam Ev Eflyas Kimyasallar Di er * hracat ve yurtd fl üretimden sat fllar kapsar. ** Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr.

3 Net Sat fllar m USD Uluslararas Sat fllar m USD FAVÖK 438 m USD Nakit Ak m 309 m USD Yat r mlar 512 m USD Net Kâr 139 m USD Güçlü büyüme, performans ve liderlik.. fiiflecam 2006 y l n güçlü bir büyüme ve yüksek bir finansal performansla tamamlam fl, bu sonuçlarla da sektörünün dünya çap nda en iyileri aras nda yer almay sürdürmüfltür. fiiflecam n a rl kl olarak pazar n oluflturan çevresindeki geliflen ekonomiler bu yönde katk sa lamaktad r. Önemle sürdürmekte oldu u bölgesel geniflleme, bölgesel liderlik vizyonunun bir gere i olup, gelecek için de nefes kesici f rsatlar sunmaktad r. fiiflecam daha flimdiden uluslararas sat fllar n n toplam sat fllar na oran n %51 e yükseltmifltir. Bu oran, istikrarl bir faaliyet yap s n n oldu u kadar, sürdürülebilir bir büyümenin de anahtar d r. fiiflecam kuruluflundan bu yana ihtisaslaflma ve iyi kurumsal yönetimle oluflturdu u çok güçlü temeller üzerinde yükselmektedir. Dünyada sektörünün seçkin kurulufllar aras nda yerini giderek pekifltirmektedir. fiiflecam sahip oldu u yetenek ve imkanlarla önündeki genifl f rsatlar de erlendirme ve gelecekte de yüksek beklentilere cevap verebilecek bir konumda olma kararl l içindedir. Düzcam Trakya Cam, hedef pazarlar ndaki yüksek konjonktür çerçevesinde güçlü performans göstermifltir. Y l içinde Bulgaristan düzcam hatt n devreye alm fl, ayr ca 2007 de devreye girecek iki düzcam hatt yat r m n da Bursa- Yeniflehir de sürdürmüfltür. Bu yat r mlarla yurtiçindeki düzcam hatlar alt ya ç kacak ve ifl hacmi artacakt r. Sat fllardaki pay sürekli artan katma de erli ürünlere yönelik yeni yans t c cam, ayna ve ifllenmifl cam tesislerini ise 2007 süresince devreye alacakt r. Cam Ambalaj Anadolu Cam, bölgesel liderli ini ve dünyan n say l cam ambalaj üreticilerinden biri olma konumunu yeni düzeylere tafl m flt r. Rusya da geniflletilen Baflkortostan-Ufa ve yurtiçinde Bursa-Yeniflehir fabrikalar ile üretim kapasitesi 1,5 milyon ton/y l efli ine ulaflm flt r. Her iki fabrikay da 2007 de birer f r n ekleyerek geniflletecektir. Bölgenin sundu u f rsatlar de erlendirmek üzere, yeflil alan yat r m ve flirket sat nalma suretiyle büyümesini yüksek oranlarda sürdürmeyi hedeflemektedir. Cam Ev Eflyas Paflabahçe Cam, dünyada konsolidasyon sürecinde olan sektördeki güçlü pozisyonunu korumufl ve gelifltirmifltir. Özellikle Bulgaristan ve Rusya Federasyonu nda oluflturdu u yeni üretim odaklar faaliyetlerine önemli katk lar sa lam fl, performans n art rm flt r. Otomatik üretimde pazar n üst kesimine yönelik yat r m tamamlayarak f&d markas n yaratm flt r. Faaliyetin rekabet gücünü art racak ve küresel etkinli ini pekifltirecek geniflletme yat r mlar ve di er stratejik giriflimler gündemdedir. Kimyasallar Soda Sanayii, sektörde süregelen olumlu dünya konjonktürü ve maliyet düflürmedeki önemli kazan mlar çerçevesinde parlak sonuçlar elde etmifltir. Bosna-Hersek Tuzla kantonunda Soda Lukavac firmas n sat n alarak yeni bir bölgesel aç l m gerçeklefltirmifltir. Krom bilefliklerinde dünya pazarlar ndaki güçlü pozisyonunu daha da pekifltiren ad mlar atm flt r de Mersin Soda fabrikas geniflletme yat r m n devreye alacakt r. Çal flmalar n bölgesel büyüme amaçl olarak yo unlaflt rmaktad r.

4 Finansal Göstergeler Net Sat fllar (m USD) Uluslararas Sat fllar (m USD) Yat r mlar (m USD) fll. Faaliyetlerinden Nakit (m USD) FAVÖK** (m USD) Net Finansal Borç (m USD) Özsermaye (m USD) Cam Üretimi (000 Ton) Kimyasal Üretimi (000 Ton) Çal flan Say s

5 Özet Konsolide Bilançolar (UFRS) m YTL m USD m YTL m USD Dönen Varl klar Duran Varl klar Toplam Varl klar K sa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortakl k D fl Pay Özsermaye Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye Özet Konsolide Gelir Tablolar (UFRS) m YTL m USD m YTL m USD Net Sat fllar Sat fllar n Maliyeti (1.867) (1.306) (1.500) (1.119) Brüt Esas Faaliyet Kâr Faaliyet Giderleri (565) (396) (431) (322) Net Esas Faaliyet Kâr Finansman Gelirleri / (Giderleri) (Net) (30) (21) (5) (3) Di er Faaliyetlerden Giderler (Net) (46) (32) (169) (126) Faaliyet Kâr Cari Vergi Gideri (65) (45) (68) (51) Ertelenmifl Vergi Geliri / (Gideri) Ana Ortakl k D fl Pay Öncesi Kâr Ana Ortakl k D fl Pay (81) (57) (61) (45) Net Kâr / (Zarar) (6) (4) De er Düflüfl Karfl l * De er Düflüfl Karfl l Öncesi Net Kâr Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK)** Amortismanlar Faiz,Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)** flletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Net Finansal Borç Finansal Rasyolar Dönen Varl klar / K sa Vadeli Yükümlülükler 1,83 2,04 Toplam Yükümlülükler / Toplam Varl klar 0,37 0,34 Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,78 0,66 Net Finansal Borç / Toplam Varl klar 0,15 0,09 Net Finansal Borç / Özsermaye 0,31 0,17 Brüt Esas Faaliyet Kâr / Net Sat fllar 0,32 0,32 Net Esas Faaliyet Kâr / Net Sat fllar 0,12 0,13 FAVÖK** / Net Sat fllar 0,23 0,24 Net Finansal Borç / FAVÖK** 1,18 0,67 * De er düflüfl karfl l faaliyet konumuzla ilgili olmay p nakit ç k fl gerektirmemektedir. ** FVÖK ve FAVÖK hesaplamas nda net esas faaliyet kâr kullan lm flt r.

6 Ortaklar m za 2005 Trakya Yeniflehir-Bursa 2006 Trakya Cam n, Bursa-Yeniflehir deki 5. düzcam hatt tamamlanma aflamas na gelmifl ve yan nda yer alan 6. düzcam hatt yat r m çal flmalar h zla sürdürülmüfltür. Her iki yat r m da 2007 içinde devreye al nacakt r. Anadolu Cam Yeniflehir fabrikas n n birinci f r n Baflbakan Erdo an taraf ndan törenle hizmete al nm flt r. kinci f r n yat r m da h zla devam etmektedir. Ruscam Ufa-Baflkortostan Anadolu Cam Yeniflehir-Bursa Anadolu Cam n Rusya daki 3. fabrikas T.C. Devlet Bakan Tüzmen, Baflkortostan Cumhurbaflkan ve Baflbakan n n kat l m yla aç lm flt r. fiiflecam Soda Lukavac-Bosna-Hersek Soda Sanayii, bölgesel geniflleme stratejisi çerçevesinde Bosna-Hersek Tuzla kantonunda bulunan Lukavac Soda fabrikas n bünyesine katm flt r. Paflabahçe Cam n f&d markas yla pazarda yer alacak cam üretmek üzere K rklareli fabrikas nda gerçeklefltirdi i yat r m Topluluk yöneticilerinin kat l m yla devreye al nm flt r.

7 De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 71. Ola an Genel Kurulu nedeniyle biraraya gelmifl olmaktan duydu umuz memnuniyeti öncelikle ifade etmek isteriz. Hepinizi en içten duygularla, sayg yla selaml yoruz. Ulaflm fl oldu umuz seçkin düzey ve elde etti imiz kazan mlar, flüphesiz y llar n birikimini yans tan kurumlaflman n, istikrarl yönetimin, yap lan do ru sanayicili in, ihtisaslaflman n ve daima yüksek hedeflere odaklanman n do al bir sonucudur. Bu ilke ve yaklafl mlar m z bugün de geçerlili ini korumakta ve flirketimizin daha parlak yar nlar için en güçlü temelleri oluflturmaktad r. Bu anlamda, 2006 y l faaliyet dönemimizde de Toplulu umuz yükseliflini önemli stratejik hedeflere ulaflarak sürdürmüfltür. Ülkemiz ve dünya genelinde olumlu bir ekonomik konjonktürün hakim olmas, baflar l sonuçlar elde edilmesine katk da bulunmufltur. Tüm faaliyet alanlar m zda pazar büyümüfl, ifl hacmimiz dengeli ve sa l kl bir biçimde genifllemifltir. Türkiye ekonomisinin 2006 da arka arkaya beflinci büyüme y l n da geride b rakmas, istikrar ve güven ortam n n güçlenmesini sa lam flt r. AB üyelik perspektifi ve IMF stand-by anlaflmas n n önemli ç palar oluflturdu u bir süreçte, ekonomimiz ve toplumumuz köklü bir dönüflümden geçmektedir. Genel olarak makro hedeflere ulafl lmas olumlu görülmekle birlikte, enflasyon hedefindeki sapma ve yüksek cari aç k k r lganl k noktalar n oluflturmaktad r. Ulaflm fl oldu umuz seçkin düzey ve elde etti imiz kazan mlar, flüphesiz y llar n birikimini yans tan kurumlaflman n, istikrarl yönetimin, yap lan do ru sanayicili in, ihtisaslaflman n ve daima yüksek hedeflere odaklanman n do al bir sonucudur. Bunun da gelece e yönelik baz tedirginlikler yaratt flüphesizdir. Sanayi baflta olmak üzere yap sal reformlar n tamamlanma gere i en önemli husus olarak karfl m za ç kmaktad r. Dünya ekonomisi 2006 da, tüm olumsuz beklentilere ve k r lganl klara karfl n büyümesini sürdürmüfltür. Amerika n n üçlü aç yla beslenen büyüme, baflta petrol olmak üzere girdi fiyatlar nda önemli art fllara yol açm fl, enflasyon riskini art rm fl ve sonuçta faiz düzeylerinde ciddi yükselmeler yaflanm flt r. Beklenen likidite daralmas ile beraber, dünya ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha riskli ve temkinle yaklafl lmas gereken koflullar içinde olaca flüphesizdir Ne var ki, flartlar ve beklentiler ne yönde geliflirse geliflsin, Toplulu umuzun, faaliyetlerini yo unlaflt rd bölge itibariyle sahip oldu u avantajl konumunu sürdürece ine olan inanc m z özellikle siz hissedarlar m z ile paylaflmak isteriz. Do u Avrupa, Ortado u ve di er çevre ülkeleri kapsayan bu ekonomiler h zla büyümekte ve bize çok önemli f rsatlar sunmaktad r. Bölgesel liderlik vizyonumuz gözetildi inde, bu durumun bize önümüzdeki y llar için güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme imkan ifade etti i çok aç kt r. Hangi aç dan bakarsak bakal m, günümüzün en önemli olgusu küreselleflme ve bunun yaratt artan rekabet ortam d r. Dünya imalat sanayiinin adeta yeniden yap lanmas na yol açan bu olgu karfl s nda, rekabet gücümüzü art rmak ve yüksek performans m z korumak üzere yo un çaba içindeyiz. Bu ba lamda, 2006 y l nda da verimlilik ve rasyonelleflme ad na gereken tüm önlemler al nm fl, gelece e güvenle bakmam z sa layacak plan ve politikalar uygulamaya konmufltur.

8 Son olarak, Camifl Lojistik flirketimizin Trakya Cam ile birlefltirilmesi ve ana faaliyet saham z d fl ndaki Ferro Döküm flirketimizin sat lmas kararlar m z da bu çerçevede de erlendirmek gerekmektedir. fiüphesiz yap lanlar n ispat al nan sonuçlard r. Nitekim Toplulu umuz 2006 faaliyet dönemini de baflar l sonuçlar elde ederek tamamlam flt r. Özellikle kârl l k göstergeleri bak m ndan her zaman oldu u gibi sektörde dünyan n en iyileri aras nda yer almay sürdürmemiz çok anlaml d r. Burada baz temel konsolide verileri sizlerle paylaflmakta yarar görüyoruz. Net sat fllar m z yaklafl k %17 artarak 2 milyar dolar düzeyine yaklaflm flt r. hracat ve yurtd fl üretimden sat fllardan oluflan uluslararas sat fllar m z n toplamdaki pay %51 i aflm flt r. Cam üretimimiz yaklafl k %15 art flla 2,5 milyon ton düzeyini aflm flt r. Bu üretimin üçte biri yurtd fl nda gerçeklefltirilmifltir. Yat r m harcamalar m z 512 milyon dolar olarak gerçekleflmifl ve yüksek seyrini korumufltur. Net finansal borcumuz yo un yat r m harcamalar na ra men 525 milyon dolar düzeyinde kalm flt r. Finansal performans ve fon yaratma yetene imiz daha da art r lm flt r. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr m z %9 art flla 438 milyon dolar düzeyine ulaflm flt r. Çal flanlar m z n say s %13 art flla kifliye ulaflm flt r. Bu kadronun %28 i yurtd fl faaliyetlerde görev yapmaktad r. Toplulu umuz genelinde bu sonuçlar al n rken, ana faaliyet alanlar m z temsil eden flirketlerimiz hem sonuçlara katk da bulunmufllar hem de gelece e yönelik önemli stratejik ad mlar atm fllard r. Bunlara da k saca de inmenin uygun olaca n düflünüyoruz. Trakya Cam, hedef pazarlar nda devam eden yüksek konjonktür çerçevesinde güçlü bir performans göstermifltir. Y l içinde Bulgaristan düzcam hatt n devreye alm fl, ayr ca 2007 y l nda devreye girecek iki düzcam hatt yat r m n Bursa-Yeniflehir de sürdürmüfltür. Rekabet gücümüzü art rmak ve yüksek performans m z korumak üzere yo un çaba içindeyiz. Bu ba lamda, verimlilik ve rasyonelleflme ad na gereken tüm önlemler al nm fl, gelece e güvenle bakmam z sa layacak plan ve politikalar uygulamaya konmufltur. Bu yat r mlarla ülkemizdeki düzcam hatlar alt ya ç kacak ve ifl hacminde önemli bir art fl sa layacakt r. Ayr ca, sat fllardaki pay sürekli artan, katma de erli düzcam çeflitlerine yönelik yeni kaplamal cam, ayna ve ifllenmifl cam tesislerini de 2007 süresince devreye alacakt r. Paflabahçe Cam, dünya çap nda konsolidasyon sürecinde olan sektördeki güçlü pozisyonunu korumufl ve

9 Ortaklar m za gelifltirmifltir. Özellikle Bulgaristan ve Rusya da oluflturdu u ve giderek gelifltirdi i yeni üretim odaklar faaliyetlerine önemli katk lar sa lam fl, performans n art rm flt r. y l nda Mersin Soda fabrikas geniflletme yat r m n devreye alacakt r. Çal flmalar n bölgesel büyüme amaçl baz büyük projeler üzerinde yo unlaflt rmaya devam etmektedir. hatta birkaç y l içinde 5 milyon tona ulaflacakt r. Daha önce de de indi imiz gibi, bölgemizin Toplulu umuza sundu u genifl f rsat ve iflbirli i imkanlar n de erlendirme kararl l n sürdürüyoruz. El üretiminde Denizli markas ndan sonra, otomatik üretimde pazar n üst kesimine yönelik yat r m da tamamlayarak f&d markas n yaratm flt r. Önümüzdeki dönemde faaliyetin rekabet gücünü art racak ve küresel etkinli ini pekifltirecek geniflletme yat r mlar ve di er stratejik giriflimler gündemde olacakt r. Anadolu Cam, bölgesel liderli ini ve dünyan n say l cam ambalaj üreticilerinden biri olma konumunu yeni düzeylere tafl ma baflar s n göstermifltir. Rusya da geniflletilen Baflkortostan-Ufa ve ülkemizdeki yeni Bursa-Yeniflehir tesisleri ile üretim kapasitesini 1,5 milyon ton/y l efli ine ulaflt rm flt r. Bölgenin h zla geliflen pazar karfl s nda her iki tesisi de 2007 y l nda birer f r n ilavesi ile daha da geniflletecektir. Çok genifl bir co rafyaya yay lan bölgenin sundu u f rsatlar de erlendirmek üzere, yeflil alan yat r m ve flirket sat nalma suretiyle büyümesini yüksek oranlarda sürdürmeyi hedeflemektedir. Soda Sanayii, gerek sektörde süregelen olumlu dünya konjonktürü, gerekse maliyet düflürme yönünde sa lanan önemli kazan mlar paralelinde parlak sonuçlar elde etmifltir. Soda kesiminde Bosna Hersek teki Soda Lukavac firmas n sat n alarak yeni bir bölgesel aç l m gerçeklefltirmifltir. Krom bileflikleri kesiminde, dünya pazarlar ndaki güçlü pozisyonunu daha da pekifltiren ad mlar atm flt r Bilgilerinize sunuldu u üzere, Toplulu umuz güçlü büyümesini ve bölgesel genifllemesini kararl l kla sürdürmektedir. Yaflamsal co rafyas n n lider üreticisi olma konumunu giderek Sektördeki iddiam z büyüktür y l için programlad m z yat r m tutar 790 milyon dolar, büyüme ise %22 düzeyindedir. Cam üretimimiz 3 milyon tonu aflacak, hatta birkaç y l içinde 5 milyon tona ulaflacakt r. pekifltirmektedir. Ancak bölgesel güç olman n ötesinde ana faaliyetlerimizin, boyutlar itibariyle Avrupa da 2. ve 5., dünyada ise 3. ve 8. pozisyonlar aras nda bulunduklar hiç göz ard edilmemelidir. Sonuç olarak sektördeki iddiam z büyüktür y l için programlad m z sabit sermaye yat r m tutar 790 milyon dolar, büyüme ise % 22 düzeylerindedir. Cam üretimimiz 3 milyon tonu aflacak, Hedeflerimizi gerçeklefltirmek üzere gereken tüm kaynaklara, birikime, özgüvene ve en önemlisi adanm fl bir insangücüne sahip oldu umuzu, bu unsurlar n birlikteli inin ancak daha büyük baflar ve kazan mlar n teminat olabilece ini özellikle vurgulamak isteriz. Ayr ca huzurlar n zda bu geliflmelere yürekten inanan ve çaba sarfeden çal flanlar m za flükranlar m z sunmak isteriz. Sözlerimizi bitirirken, ortaklar m z n flirketimize iliflkin olarak büyük düflündü ünü, güvendi ini, yüksek beklentilerinin oldu unu ve bizi bu konularda her zaman destekleyecekleri yolundaki inanc m z sizlerle paylafl r, fiiflecam n bugünlere ulaflmas nda her türlü deste i ve katk y sa layan siz ortaklar m za, çal flanlar m za, müflterilerimize ve flirketimizle ifl yapanlara, bir baflka deyiflle tüm paydafllar m za sonsuz teflekkürlerimizi sunar z. Hepinizi sevgi ve sayg ile selamlar z.

10 Yönetim Kurulu Prof. Dr. Ahmet K rman Baflkan Y. Ziya Toprak * Baflkan Vekili Alparslan Ak nc Üye A. Do an Ar kan Üye-Genel Müdür Özgün Ç nar * Üye H. Arslan Sarsar * Üye nci Y lmaz Üye * Belirtilen üyeler Denetim Komitesini oluflturmaktad r. ** Yönetim Kurulu üyeleri dönemi için görevlendirilmifl olup yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve fiirket Ana Sözleflmesi ile belirlenmifltir tarihinde H.Ersin Özince nin yerine Ahmet K rman, Özcan Türkak n n yerine Özgün Ç nar ayn dönem için seçilmifllerdir.

11 Prof. Dr. Ahmet K rman, 48, AÜ Hukuk Fakültesi nden mezun olmufl, 1981 de AÜ Avrupa Toplulu u Rekabet Hukuku dal nda yüksek lisans yapm fl, 1989 da Ticaret Hukuku dal nda hukuk doktoru unvan n alm flt r. Mali hukuk alan nda çal flmalar n sürdürmüfl,1994 te doçent, 2000 de profesör unvan n kazanm flt r. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde ö retim üyeli i, Enstitü Müdürlü ü, Ana Bilim Dal Baflkanl ve Bölüm Baflkanl görevlerinde bulunan Prof. Dr. K rman halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde ö retim üyesidir. Bankac l k ve sigortac l k sektöründe de uzun süredir görev yapmakta olup, avukat ve yeminli mali müflavir unvanlar na sahiptir. Türkiye fl Bankas A.fi. mali müflavirli i görevinde bulunmufl, TCMB, TBB, TSRfiB gibi kurulufllar n e itim programlar na katk da bulunmufl, mali hukuk dan flmanl klar n yapm fl, Vergi Konseyi üyeli inde bulunmufl,çok say da finansal ve s nai kurumun yönetim kurullar nda görev alm flt r. Halen Türkiye fl Bankas A.fi. ve Milli Reasürans T.A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl n da sürdürmektedir. Y. Ziya Toprak, 63,..T..A. Maliye Bölümü nden mezun olmufl, 1967 y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl nda çal flma hayat na bafllam flt r. Çeflitli birim ve yönetim kademelerinde çal flt ktan sonra, y llar aras nda Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi. nde Genel Müdür, aras nda da Türkiye fl Bankas A.fi. Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufl, 2004 y l nda emekliye ayr lm flt r. A. Do an Ar kan, 57, ODTÜ flletme Bölümü nden mezun olmufl, 1972 y l nda Devlet Meteoroloji flletmeleri Genel Müdürlü ü nde ifl hayat na bafllam fl, y llar aras nda Türkiye fl Bankas A.fi. nde çeflitli yönetim kademelerinde çal flt ktan sonra, y llar aras nda MEPA ve DÇ A.fi. nde Genel Müdür olarak görev yapm flt r y l ndan bu yana fiiflecam Genel Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. H. Arslan Sarsar, 63, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve ktisat Bölümü nden mezun olmufl, 1970 y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl nda stajyer müfettifl yard mc s olarak göreve bafllam flt r. Çeflitli yönetim kademeleri, flube ve bölge müdürlüklerinde bulunmufltur y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. Yönetim Kurulu üyeli ine seçilmifl ve 2005 y l nda emeklilik nedeniyle ayr lm flt r. Alparslan Ak nc, 73, TÜ Makina Mühendisli i Bölümü nden mezun olmufl 1955 y l nda Çatala z Elektrik Santral nda çal flma hayat na bafllam flt r de Çay rova Cam San. A.fi. nde göreve bafllam fl, çeflitli birim ve yönetim kademelerinde görev alm flt r y l nda fiiflecam Düzcam Grup Baflkanl görevinden emeklilik nedeniyle ayr lm flt r. Özgün Ç nar, 37, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun olmufl, University of Southampton dan Uluslararas Bankac l k ve Finansman alan nda lisans üstü derecesini alm flt r y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. fltirakler Müdürlü ü nde Yat r m Uzman Yard mc s olarak çal flma hayat na bafllam fl, ayn müdürlükte yönetim kademelerinde çal flt ktan sonra Petrol Ofisi A.fi. nde görev alm flt r ten bu yana Türkiye fl Bankas A.fi. fltirakler Müdürlü ü nde Grup Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. nci Y lmaz, 48, A..T..A inden mezun olmufl,1983 y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. E itim Müdürlü ü nde çal flma hayat na bafllam fl, daha sonra fltirakler Müdürlü ü nde görev alm fl, y llar aras nda ayn müdürlükte Müdür Yard mc s olarak görev yapm fl, 2005 y l ndan bu yana da fltirakler Müdürlü ü nde Grup Müdürlü ü görevini sürdürmektedir.

12 Yönetim Komitesi A. Do an Ar kan Genel Müdür Alev Yaraman Düzcam Grup Bflk. Gülsüm Azeri Cam Ev Eflyas Grup Bflk. Teoman Yenigün Cam Ambalaj Grup Bflk. Dr. Atefl Kut Kimyasallar Grup Bflk. Ahmet F. Polatkan Mali fller Gn. Md. Yrd. Mehmet Kara Planlama Gn. Md. Yrd. Dr. Y ld r m Teoman Araflt rma ve Teknoloji Gn. Md. Yrd. * Finansman Genel Müdür Yard mc s Türkay Ergun ve Genel Sekreter Rüfltü Bozkurt tarihinde görevlerinden emeklilik nedeni ile ayr lm fllard r.

13 A. Do an Ar kan, 57, ODTÜ flletme Bölümü nden mezun olmufl, 1972 y l nda Devlet Meteoroloji flletmeleri Genel Müdürlü ü nde ifl hayat na bafllam fl, y llar aras nda Türkiye fl Bankas A.fi. nde çeflitli yönetim kademelerinde çal flt ktan sonra, y llar aras nda MEPA ve DÇ A.fi. nde Genel Müdür olarak görev yapm flt r y l ndan bu yana fiiflecam Genel Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. Teoman Yenigün, 54, BÜ Makina Mühendisli i nde e itimini tamamlam flt r y l nda fiiflecam Toplulu u nda göreve bafllam fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Cam Ambalaj Grup Baflkanl görevini sürdürmektedir. Mehmet Kara, 56, BÜ Ekonomi Bölümü nde lisans, ABD Cleveland State Üniversitesi nde yüksek lisans e itimini tamamlam fl, 1976 y l nda fiiflecam Toplulu u nda göreve bafllam flt r. Çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Planlama Genel Müdür Yard mc l görevini sürdürmektedir. Alev Yaraman, 59, ODTÜ Kimya Bölümü, ngiltere Sheffield Üniversitesi Cam Teknolojisi Bölümü yüksek lisans e itimini tamamlam fl,1970 y l nda fiiflecam Toplulu u nda ifl hayat na bafllam fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Düzcam Grup Baflkanl görevini sürdürmektedir. Dr. Atefl Kut, 57, AÜ Kimya Yüksek Mühendisli i Bölümü nü ve doktora e itimini tamamlam fl, ifl hayat na Atom Enerji Komisyonu nda bafllam flt r y l nda fiiflecam Toplulu u na kat larak, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r.1998 y l ndan bu yana Kimyasallar Grup Baflkanl görevini sürdürmektedir. Dr. Y ld r m Teoman, 52, TÜ Kimya Mühendisli i nde lisans, Birmingham Üniversitesi nde doktora e itimini tamamlam fl 1979 y l nda Birmingham Üniversitesi nde ö retim görevlisi olarak çal flm flt r. TÜ Temel fllemler ve Termodinamik Ana Bilim dal nda doçent unvan n alm flt r y l nda fiiflecam Toplulu u nda göreve bafllam fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Araflt rma ve Teknoloji Genel Müdür Yard mc l görevini sürdürmektedir. Gülsüm Azeri, 55, BÜ Kimya Mühendisli i Bölümü nü ve Endüstri Mühendisli i yüksek lisans e itimini tamamlam fl, 1978 y l nda Çukurova Holding de ifl hayat na bafllam flt r y l nda fiiflecam Toplulu u na kat lm fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Cam Ev Eflyas Grup Baflkanl görevini sürdürmektedir. Ahmet F. Polatkan, 59, A..T..A mezunu olup, 1965 y l nda çal flma hayat na bafllam flt r y llar aras nda Maliye Bakanl hesap uzmanl görevinde bulunmufltur y l nda fiiflecam Toplulu u nda göreve bafllam fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Mali fller Genel Müdür Yard mc l görevini sürdürmektedir.

14 Düzcam TOBB-Ankara Is yal t m ve günefl kontrol özellikleri kazand r lm fl camlar günümüzün büyük sorunu küresel s nman n önlenmesine önemli katk sa lamaktad r. Cam n üstün malzeme özellikleri, gelifltirilmifl kaplama uygulamalar ile birlefltirildi inde, ortaya ç kan ürünler binalarda esteti in yan s ra, enerji tasarrufu ve çevre korumaya yönelik farkl çözümler sunmaktad r. Düzcam Grubu Kombine Göstergeleri* (UFRS) m USD Net Sat fllar Uluslararas Sat fllar Brüt Kâr Faaliyet Kâr Net Kâr FAVÖK Net Finansal Borç Özsermaye Toplam Varl klar Yat r mlar nsangücü * Trakya Cam d fl nda Çay rova Cam da kapsamaktad r. Trakya Cam Konsolide Göstergeleri* (UFRS) m USD Net Sat fllar Uluslararas Sat fllar Brüt Kâr Faaliyet Kâr Net Kâr FAVÖK Net Finansal Borç Özsermaye Toplam Varl klar Yat r mlar nsangücü * Trakya Cam, Trakya Cam Investment, Trakya Yeniflehir, Trakya Glass Bulgaria ve Trakya Glass Logistics i kapsamaktad r.

15 Düzcam, baflta inflaat ve otomotiv olmak üzere beyaz eflya, mobilya, tar m, ulafl m, sa l k ve enerji gibi sektörlere genifl bir ürün yelpazesiyle hizmet vererek dünya ekonomisi için büyük önem tafl maya devam etmifltir. Dünya düzcam talebi y lda ortalama %4 oran nda büyümekte olup geliflmekte olan ülkelerde bu oran %5-10 aras nda de iflmektedir. Bu ülkelerdeki yüksek büyüme h zlar ile geliflmifl ülkelerdeki nitelikli ürünlerin tüketiminin artmas, büyümede etkili olmaktad r. Büyüme h zlar paralelinde Bursa-Yeniflehir de gerçeklefltirilmekte olan iki düzcam ve bir kaplamal cam hatt n kapsayan büyük yat r mlar 2007 y l nda iflletmeye al nacakt r. Kuzey Amerika ve Bat Avrupa n n %40 seviyesinde olan dünya üretim ve tüketim paylar giderek azalmakta, geliflmekte olan ülkelerin paylar ise giderek yükselmektedir. Geliflmifl ülkeler, nitelikli ürünler ve yeni teknolojilerle farkl uygulamalar sunan özel camlarla canl l klar n sürdürmektedirler. Çin, hem kapasite hem de tüketim aç s ndan en fazla art fl n yafland ülke olmaya devam etmektedir. Son 20 y lda ülke olarak dünyan n en büyük düzcam pazar haline gelmifltir. Hindistan h zl bir ç k fl yaflamaktad r. Do u Avrupa, Rusya,Türkiye ve Balkanlar tüketim ve büyüme potansiyeli aç s ndan büyük geliflme göstermektedirler. Dünyada, Çin hariç tutuldu unda, Türkiye 1 milyon ton luk pazar ile Rusya Federasyonu ndan sonra en büyük ve en h zl büyüyen pazar durumundad r y l nda da Türkiye pazar nda lider, dünyada %3,2 ile ilk sekiz, Avrupa da ise %10,1 ile ilk befl firma aras nda yerini alan Grup, K rklareli, Mersin, Bulgaristan, Kocaeli ve Bursa- Yeniflehir de toplam 5 farkl lokasyonda konumlanan 13 fabrikada faaliyetlerini ve yat r mlar n sürdürmüfltür. Grubun ana flirketi Trakya Cam, Türkiye düzcam tüketimine paralel olarak sat fllar n art rm fl ve pazardaki liderli ini korumufltur.gsmh daki art fl, inflaat sektöründeki büyüme, ruhsatlardaki art fl, otomotiv, beyaz eflya ve mobilya sektöründe yurtiçi ve yurtd fl pazarlardaki büyümeler, düzcam tüketimindeki art flta etkili olan bafll ca faktörler olmufltur bafl nda devreye al nan Bulgaristan n ve Balkan Havzas n n en büyük do rudan yabanc yeflil alan yat r m Trakya Glass Bulgaria EAD düzcam fabrikas ile Grubun ilk yurtd fl aç l m gerçeklefltirilmifltir. Bu bölgede, gerek iç pazar n gerekse Balkanlar n a rl kl kaliteli düzcam talebinin bu fabrikan n üretece i ham camla karfl lanmas planlanm flt r. hracat pazarlar na yak nl k ve rekabet gücünü pekifltirmek amac yla, ayn arazide düzcam fabrikas n n yan nda yaklafl k 25 milyon USD a mal olan, fllenmifl Camlar ve Ayna fabrikas n n çal flmalar da tamamlanm fl olup, 2,5 milyon m 2 /y l üretim kapasitesine sahip ayna fabrikas ve 2,3 milyon m 2 /y l üretim kapasiteli temperli camlar Kanyon- stanbul Carrefour- stanbul Marka tutundurma çal flmalar na devam edilmifl, geniflleyen ürün yelpazesiyle birlikte yeni markalar oluflturulmufl ve kullan m alanlar yayg nlaflt r lm flt r.

16 Toyota Auris Toyota Auris Hyundai Matrix Honda Civic Trakya Otocam, markal ürünleriyle uluslararas otomotiv üreticilerinin pazara sunduklar en yeni modellere cam tedarik etmeye devam etmifltir. fabrikas, 2007 y l bafl nda ticari üretimlerine bafllam fllard r. Trakya Otocam, 2006 y l nda yurtiçi ve yurtd fl sat fllar n art rarak, otocam pazar ndaki güçlü camlama sistemleri tedarikçisi pozisyonunu devam ettirmifltir y l nda yurtiçinde üretilen otomobil sat fllar, 2005 y l na göre %15 oran nda azal rken, üretim rekor seviyede %20 oran nda artm flt r. Yurtiçinde otomobil sat fllar ndaki düflüfle ra men ihracat n performans n %26 oran nda art rarak devam ettirmesi sayesinde araç üretiminde art fl gerçekleflmifltir. Sektörün geliflimini ve yeni otomotiv yat r mlar n yak ndan takip ederek, pazara yönelik yeni projelerde ana imalatç olarak öncülü e devam etmifl, Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Fiat ve Mercedes gibi sektördeki öncü ve sayg n müflterilerin cam tedarikçisi olmufltur. Trakya Otocam, otomotiv sektöründeki h zl yükselifl paralelinde bölgesel plandaki stratejik geliflme projelerini hayata geçirmek üzere çal flmalar n aral ks z sürdürmüfltür. Fransa da düzenlenen International Motor Show fuar nda Türkiye yi temsil eden tek flirket olarak ad ndan bahsettirmifltir. Yo un rekabetin yafland temperli camlar pazar nda gerek yurtiçinde gerek yurtd fl nda aran lan bir kurulufl olan Trakya Cam flleme, buzdolab, f r n, duflkabin, kolektör, mobilya, kap ve durak gibi temperli cam n kullan ld tüm alanlara cam tedarik etmeye devam etmifltir. Bulgaristan daki fllenmifl Camlar fabrikas ile birlikte Avrupa pazar nda daha güçlü bir pozisyon elde edilecektir. Grup, 2006 y l nda da teknoloji ve yeni ürün gelifltirme çal flmalar na devam etmifl, enerji tasarrufu ve çevrenin korunmas na katk da bulunan ürünlerin varl nedeniyle yaflanan h zl teknolojik geliflmeler ba lam nda rekabetçi konumunu güçlendirmek için Ar-Ge çal flmalar na h z vermifltir. Yüksek fl k geçirgenli ine sahip hat üstü pirolitik kaplamal reflektif günefl kontrol cam, Tentesol T nin üretimine bafllanm flt r. Ayr ca, dekoratif buzlu camlar n özel serisi Elit Glass a özgün tasar ml kare desen eklenmifltir. Türkiye nin önümüzdeki 25 y lda otomotiv ana ve yan sanayiinin geliflme üslerinden biri olaca beklenmektedir. Art k otomotiv sanayiinin iç pazara ba ml l azalm fl, ihracat büyümenin itici gücü haline gelmifltir. Önümüzdeki y llarda otomotiv sektöründeki gerçek büyümenin ihracat sayesinde gerçekleflmeye devam etmesi beklentileri, Trakya Otocam n güçlü konumunu daha da pekifltirece i anlam n tafl maktad r. Nitekim Paris- Cam sanayiinin sürekli büyümesi, sadece artan nüfus ve artan sat n alma gücü ile iliflkili olmay p enerji tasarrufu ve çevre koruma ile de iliflkilidir. Enerji tasarrufu ve çevre korumaya yönelik çal flmalar aras nda en önde geleni, camlara kazand r lan s yal t m ve günefl kontrol özellikleri olup, bu özellikler bir taraftan toplam kullan labilir enerjinin %30 unun tüketildi i binalarda enerji tasarrufu, di er taraftan yeni binalar ve otomobillerde günefl kontrol ifllevi ile

17 Düzcam cam yüzeylerin kullan m n n her iki sektörde art r lmas na olanak sa lamaktad r. Tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi, ülkemizde de yeni binalarda yal t ml camlar n kullan m n zorunlu hale getiren TS 825 Yeni Binalarda Is Yal t m Standartlar yönetmeli i mevcut olup daha yüksek yal t m de erlerini zorunlu k lan yeni revizyonuna iliflkin çal flmalarda son aflamaya gelinmifltir. Enerji Bakanl nca haz rlanan Enerji Verimlili i Kanunu yürürlü e girmifltir. Bu kanun ile binalara yönelik olarak Enerji Kimlik Belgesi uygulamas getirilmifltir; bu ba lamda önümüzdeki dönemde binalar n yal t m daha da önem kazanacakt r. Ekonomik büyüme ve kifli bafl na milli gelir seviyesindeki art fllar da göz önüne al n rsa önümüzdeki dönemde ülkemizde yüksek performansl çiftcam kullan m artacakt r. Böylelikle Trakya Cam n çiftcam markalar olan, s kontrolü sa layan Is cam S ile s ve günefl kontrolü sa layan çok amaçl Is cam Konfor markal ürünlerin kullan m nda art fllar beklenmektedir. Grup vizyonu do rultusunda, otomotiv ve inflaat sektöründeki geliflmeler paralelinde artan düzcam talebini karfl lamak üzere, mevcut float hatlar na ilaveten Yeniflehir de yat r m na bafllanm fl olan 225 bin ton/y l kapasiteli 123 milyon USD tutar ndaki Trakya Yeniflehir Cam fabrikas n n ilk, Grubun yurtiçindeki 5. float hatt n n 2007 May s ay nda devreye al nmas hedeflenmektedir. Yine ayn bölgede yat r m na bafllanm fl olan 6.float hatt n n çal flmalar da h zla devam etmektedir. 225 bin ton/y l kapasiteli, 91 milyon USD tutar ndaki 6.float hatt n n 2007 y l ikinci yar s nda devreye al nmas planlanmaktad r. Grup, önemli bir at l m y l gördü ü 2007 de dünyadaki yerini daha da pekifltirmifl olarak yüksek performans n sürdürecektir. Interpane firmas ile imzalanan teknik anlaflma do rultusunda Trakya Yeniflehir Cam fabrikas yan nda 5 milyon m 2 /y l kapasiteli, 40 milyon USD l k kaplamal camlar yat r m da tamamlanmak üzere olup, 2007 Haziran ay nda devreye al nacakt r. Tan t m tutundurma faaliyetleri kapsam nda yurtiçi ve yurtd fl nda ihtisas fuarlar na kat l nm flt r. Targovishte-Bulgaristan da gerçeklefltirilen fuarda düzcam stand ödül alm flt r.ürünlerin etkin ve kolay flekilde anlat m için tan t m filmleri haz rlanm fl, Yetkili Üreticiler ve Sat c lar n Trakya Cam ile iliflkilerini belirleyen, markalar içeren, standardizasyonu sa layan totemler/tan t m panolar yapt r lm flt r. Grup, Ülke pazar nda öncülü ü ve liderli i sürdürmek, bölgede de lider firma olmak vizyonu çerçevesinde Lokal bir flirket konumundan Bölgesel bir flirket konumuna geçifl hedefi do rultusunda somut ad mlar atm flt r. Önemli bir at l m y l gördü ü 2007 de dünya düzcam kurulufllar aras ndaki yerini daha da pekifltirmifl olarak, yüksek performans n sürdürecektir. Temperli ve dekoratif camlar konforu, esteti i ve ifllevselli i beraber sa layarak yaflam alanlar na yeni boyutlar katmaya devam etmifltir.

18 Black-White Y lbafl Fascination Dikkat çekici ve etkileyici tasar mlardan oluflan Paflabahçe koleksiyonlar hayata renk katmaya devam etmifltir. Cam Ev Eflyas Grubu Kombine Göstergeleri* (UFRS) m USD Net Sat fllar Uluslararas Sat fllar Brüt Kâr Faaliyet Kâr Net Kâr FAVÖK Net Finansal Borç Özsermaye Toplam Varl klar Yat r mlar nsangücü * Paflabahçe Cam d fl nda Denizli Cam, Camifl Ambalaj ve Paflabahçe Ma azalar n da kapsamaktad r. Paflabahçe Cam Konsolide Göstergeleri* (UFRS) m USD Net Sat fllar Uluslararas Sat fllar Brüt Kâr Faaliyet Kâr Net Kâr 11 9 FAVÖK Net Finansal Borç Özsermaye Toplam Varl klar Yat r mlar nsangücü * Paflabahçe Cam, Paflabahçe Eskiflehir, Paflabahçe Cam Investment, Posuda Ltd., Trakya Glass Bulgaria y kapsamaktad r.

19 Dünya cam ev eflyası sektöründe talep yönüyle 2006 yılı, tüm bölgelerde ve tüm kesimlerde farklı oranlarda büyümenin görüldü ü bir yıl olmufltur. olumsuz etkisi, sektörde 2006 da da devam eden negatif faktörler olmufl, üreticilerin maliyet düflürme faaliyetleri yo unlaflm flt r. Günlük kullanım ürünlerinin pazar hacmi küresel boyutta genifllemeye devam ederken, günümüz tüketicisinin be enisine, yaflam tarzına hitap eden lüks gündelik ürün talebi konsepte dayalı tasarımlarla farklılaflarak geliflmektedir. Ev kesimi da tımında organize perakende sektörünün dünya genelinde payı artmaya devam etmekte, çok uluslu perakende devlerinin yükselen ekonomilere yayılmasının yanı sıra, bu ülkelerde yerel zincirlerin de büyüdü ü ve perakende formatlarının farklılaflt, giderek geliflti i görülmektedir. Grup, küresel pazar dinamiklerini yak ndan izleyerek, sürekli gelifltirdi i, her kesime hitap eden genifl ürün yelpazesi ve güçlü lojistik hizmetleriyle dünya genelinde sat fllar n art rm flt r. Sektörde yo unlaflma devam etmekte ve arz yönüyle de geliflmeler daha çok Do u Avrupa, Ortado u ve Asya bölgelerinde görülmektedir. Paflabahçe Cam satıflları açısından 2006 yılı, hem Türkiye pazarı hem de özellikle dıfl pazarlarda önemli artıflların elde edildi i bir yıl olmufltur yılında Avrupa ve Ortado u pazarları baflta olmak üzere, dünya genelinde tüm bölgelere satıfllar artırılmıfltır. Paflabahçe nin pazar geliflme potansiyeli yüksek, üretim maliyet avantajı sa layan bölgelerde yeni kapasiteler oluflturarak büyüme stratejisi do rultusunda, Rusya Federasyonu nda satın alınarak 2004 yılında tümüyle yeni yatırımlarla modernize edilen Posuda fabrikasında ve sıfırdan yatırım yapılarak 2005 yılı ikinci yarısında devreye alınan Bulgaristan daki yeni fabrikasında 2006 yılında tam kapasite üretim sürdürülmüfl ve üretim randımanları artırılmıfltır. Üretim teknolojisi ve malzemesi çok farkl olan f&d markal ürünleri farkl k lan parlakl k, saydaml k, berrakl k ve dayan kl l k özellikleridir. Fleur Denizli Cam n el yap m özgün tasar ml ürünleri cam ustal n en iyi flekilde yans tmas yla dünya pazarlar nda tercih edilmektedirler. Talebi daha dinamik artıfl gösteren ikram kesimine da tımda, büyük distribütörler, daha iyi servis veren küçük-orta ölçekli da tıcılar ile cam ve di er masaüstü ürün da tımında ihtisaslaflm fl distribütörler hakim konumdadır. Türkiye de ise, yo un gelifltirme çalıflmaları sonucunda ortaya çıkan, yeni üretim teknolojisi ve özel cam kompozisyonuyla üretimin hedeflendi i tesis yatırımı, 2006 yılı sonunda tamamlanarak devreye alınmıfltır. Pazar talebini büyük oranda içecek ve bira sektörlerinin oluflturdu u promosyon ve B2B kesiminde ise, müflterilerin giderek cam üreticileriyle do rudan çalıflmayı tercih ettikleri gözlenmektedir. Yakıt, enerji ve ambalaj fiyat artıfllarının Yeni bir pazara giriflin hedeflendi i bu proje kapsamında üretilecek olan özel kristal cam ürünler ile pazarın üst ikram ve ev kesimlerine hitap edilecek; çarpıcı parlaklık, kusursuz yüzey kalitesi ve berraklı, yüksek ıfl k geçirgenli ine sahip, bulafl k makinasında 2000 yıkamaya dayanıklı ayaklı bardak ve bardaklar ile

20 Ada Space Grande Otomatik cam ev eflyas ürünlerinde, tasar m ve renk çeflitlili i ile sonsuz seçenekler sunulmaya devam edilmifltir. flekerlik, vazo, servis tabakları, vbg. hediyelik, dekoratif ürünler sunulacaktır. Üstün cam kalitesi ve teknolojik özellikleriyle pazarı da farklılaflan bu yeni ürün f&d markasıyla lanse edilmektedir. Paflabahçe, vizyonu do rultusunda cam ev eflyası üretim teknolojilerine yönelik iddialarını 2006 yılında da sürdürmüfl ve yeni ürünü f&d dıfl nda, proje tasarımları kendisine ait verimlilik artıfl sa layan, maliyet düflüren yeni üretim hatlarını devreye almıfltır. Ayrıca, endüstri camı üretimi için özel bir sınai pres hattı yatırımı tamamlanarak 2006 ikinci çeyre inde devreye alınmıfltır. Paflabahçe nin bir di er geliflme projesi olan ve kapasite optimizasyonu, satıfl artıfl ve müflteri hizmeti açısından büyük önem tafl yan Tedarik Zinciri Projesi de tamamlanarak 2006 yılında baflarıyla devreye alınmıfltır. Pazar n üst ikram ve ev kesimine hitap edecek ve üstün cam kalitesi, teknolojik özellikleriyle farkl laflan yeni ürün f&d markas yla lanse edilmektedir yılındaki bir di er geliflme de, Paflabahçe ve Arc International ın Kuzey Amerika ikram kesimine yönelik faaliyet göstermek üzere oluflturdukları ortaklıktır yılında Paflabahçe, toplam cam ev eflyası üretiminde bir önceki yıla göre %3 artıfl toplam satıfllarında ise %14 artıfl elde etmifltir. Paflabahçe 2007 yılında ise, toplam satıfllarında %9 artıfl hedeflemifltir. Dünyanın en güçlü global cam ev eflyası tedarikçisi olma iddiası do rultusunda bafllatılan ve gerek kesim bazında, gerekse dünya pazarlarında bölgesel odaklanmayı güçlendirecek yeniden yapılanmalar 2007 de devam edecektir. Rusya Federasyonu ve di er Ba msız Devletler Toplulu u pazarlarına Rusya daki üretimin de deste iyle satıfllarını önemli oranda artıran Paflabahçe, bu bölgedeki liderli ini güçlendirerek sürdürmek amacıyla, Rusya üretim kapasitesini iki katından fazlasına çıkaracak ikinci tesis yatırım kararını almıfltır yılı sonunda bu yatırımı tamamlamayı ve 2008 bafl nda devreye almayı planlamaktadır. Yeni kapasite ile birlikte, bu fabrika için yeni üretim prosesleri devreye alınacak ve pazara daha fazla çeflit yerel üretimden arzedilecektir. Paflabahçe, küresel vizyonuyla hedeflenen büyüme ve çok odaklı üretim stratejisi paralelinde, Türkiye, Rusya, Bulgaristan da ve maliyet avantajı sa layan, pazar potansiyeli yüksek di er bölgelerde büyümeyi, bu yönde 2007 yılında önemli adımlar atmayı planlamaktadır. Bu ortaklık kapsamında ABD de Arc Paflabahçe Food Service, LLC adıyla kurulan ortak da tım flirketi, ortak bir yeni marka Elemental ile cam ev eflyası jenerik ikram ürünlerini pazara sunmaya bafllamıfltır. El üretimi kristalin hediyelik, dekoratif ürünleriyle cam ev eflyası pazarının üst kesimine hitap eden Denizli Cam, YTL deki de erlenmenin olumsuz etkisine ra men rekabet gücünü korumufl, tasarımdaki farklılık ve yüksek kalitedeki üretimiyle 2006 yılında cirosunu %4

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2008 YILLIK RAPOR....güven ve kararl l k

2008 YILLIK RAPOR....güven ve kararl l k 2008 YILLIK RAPOR...güven ve kararl l k K saca Topluluk fiiflecam Toplulu u ana faaliyet alanlar cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi toplulu udur. Topluluk düzcam, cam ev eflyas, cam ambalaj ve cam

Detaylı

K saca Topluluk. Toplulu un vizyonu faaliyet alanlar nda çevre ülkeleri kapsayan yaflamsal co rafyas n n lider üreticisi olmakt r.

K saca Topluluk. Toplulu un vizyonu faaliyet alanlar nda çevre ülkeleri kapsayan yaflamsal co rafyas n n lider üreticisi olmakt r. K saca Topluluk fiiflecam Toplulu u ana faaliyet alanlar cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi toplulu udur. Topluluk düzcam, cam ev eflyas, cam ambalaj ve cam elyaf gibi cam n tüm temel alanlar ile

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

güçlü büyüme ve bölgesel geniflleme..devam

güçlü büyüme ve bölgesel geniflleme..devam güçlü büyüme ve bölgesel geniflleme..devam fiiflecam, 2005 y l nda da kendisinden her zaman beklenen düzeyde sonuçlar elde etmifl ve faaliyet alanlar nda güçlü büyüme ve bölgesel genifllemesini sürdürmüfltür.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

güçlü büyüme ve bölgesel geniflleme

güçlü büyüme ve bölgesel geniflleme güçlü büyüme ve bölgesel geniflleme k saca topluluk 1.629 737 269 1.484 151 448 139 güçlü büyüme ve bölgesel geniflleme fiiflecam 2004 y l n da yüksek bir performansla geride b rakm flt r. Faaliyet sonuçlar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider FAALİYET RAPORU 2009 Beyaz eflyada... Türkiye nin lider Avrupa n n 3 üncü büyük flirketi Televizyonda... Türkiye pazar nda lider Klimada... Türkiye pazar nda lider Dayan kl Tüketim 40 41 FAALİYET RAPORU

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2013

SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2013 SODA SANAYİİ A.Ş. Yatırımcı Sunumu 2013 İçerik 1. Özet Şişecam a Genel Bakış Şişecam Grubu içinde Kimyasallar 2. Soda Sanayii A.Ş. Genel Bakış Özet Dünya Soda ve Krom Kimyasalları Piyasası ndaki Konum

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

T Ü R K Y E fi fi E V E C A M F A B R K A L A R I A. fi. faaliyet raporu

T Ü R K Y E fi fi E V E C A M F A B R K A L A R I A. fi. faaliyet raporu T Ü R K Y E fi fi E V E C A M F A B R K A L A R I A. fi. 2001 faaliyet raporu k saca topluluk Modern Güçlü Çok yönlü Entegre Kaliteli Güvenilir At l mc Yekvücut fiiflecam (Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014 TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU 1 06 A ustos 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 30.06.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

T Ü R K Y E fi fi E V E C A M F A B R K A L A R I A. fi. y ll k rapor

T Ü R K Y E fi fi E V E C A M F A B R K A L A R I A. fi. y ll k rapor T Ü R K Y E fi fi E V E C A M F A B R K A L A R I A. fi. 2002 y ll k rapor k saca topluluk fiiflecam ana faaliyet alanlar cam ve inorganik kimyasallar üretimi olan bir topluluktur. Cam n düzcam, cam ev

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1) Genel Bilgiler: Anadolu Cam Yenişehir Sanayi Anonim Şirketi, 2005 yılında Anadolu Cam Sanayi Anonim Şirketi, T.Şişe ve Cam Fabrikaları

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 2009, 1. Çeyrek... Tüm bölgelerde devam eden talep daralması Önemli bölgelerde artan pazar payı Tüketici elektroniğinde devam eden karlılık artışı Hızlı bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD KARDEMİR A.Ş. 1 2 Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3 2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

Trakya Cam Sanayii A.fi.

Trakya Cam Sanayii A.fi. 2 Trakya Cam Sanayii A.fi. UFRS ye Göre Haz rlanm fl Özet Konsolide Bilanço Trilyon TL Milyon USD 2003 2002 2003 2002 Dönen Varl klar 256 233 183 167 Duran Varl klar 715 697 512 499 Aktif toplam 971 930

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı