130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik % Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay"

Transkript

1 Güçlü büyüme, performans ve liderlik Düzcam Cam Ev Eflyas Cam Ambalaj Kimyasallar Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada 3-8 Anadolu Cam Net Sat fllar +%17 Soda Sanayii Trakya Cam %51 Uluslararas Sat fllar n Pay BGR Targovishte-Varna BIH Lukavac EGY Al-Arish GEO Ksani ITA Ostellato RUS Balahna-Bor-Gorohovets-Pokrov- Ufa TUR Bursa-Denizli-Eskiflehir- stanbul-k rklareli-kocaeli-mersin Ülkeye hracat

2 K saca Topluluk fiiflecam ana faaliyet alanlar cam ve kimyasallar üretimi olan bir sanayi toplulu udur. Cam n düzcam, cam ev eflyas, cam ambalaj ve cam elyaf gibi tüm temel alanlar ile soda ve krom bilefliklerini kapsayan ihtisaslaflmas yla, faaliyet alanlar nda güçlü ve lider bir konumdad r y l nda Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye fl Bankas taraf ndan kurulan fiiflecam, 2006 y l nda 71. faaliyet dönemini tamamlam flt r. Bu süre içinde önce ülkenin tüm temel cam ürünleri gereksinimini karfl lam fl, pazar m z dünyad r ilkesi do rultusunda 1960'lardan itibaren güçlü bir biçimde dünya pazarlar na girmifl, 1970 ve 1980 lerde faaliyetlerini çeflitlendirerek h zl bir büyüme gerçeklefltirmifltir. fiiflecam Toplulu u bugün, ulaflt boyutlarla, ihtisaslaflmas ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahas nda Avrupa'n n ve dünyan n seçkin üreticileri aras nda yer almaktad r. Faaliyetlerinin boyutlar itibariyle dünya üçüncülü ü ile sekizincili i aras nda bulunan konumu bunun en aç k kan t d r. fiiflecam' bugünlere tafl yan ça dafl yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaflma düzeyi, pazara ve Ar-Ge'ye odakl l k gibi hususlar, gelece in daha güçlü fiiflecam' n n da ana dayanaklar n oluflturmaktad r. Topluluk, faaliyet alanlar nda çevre ülkeleri kapsayan yaflamsal co rafyas n n lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde gerçeklefltirmektedir. Son y llarda yurtd fl nda h zla gerçeklefltirilen yat r mlar ve di er baz ülkelerde planlama ve uygulama aflamas nda bulunan giriflimler, de inilen vizyonun gerçeklefltirilmesinde önemli ad mlar oluflturmaktad r. Günümüzün globalleflme koflullar nda ve özellikle de faaliyet sahas nda daha da derinleflmek üzere, di er kurulufllarla gerçeklefltirmeyi öngördü ü ortak giriflim ve stratejik iflbirlikleri, fiiflecam n parlak gelece inin yap tafllar olarak alg lanmal d r. Toplulu un, ana flirket fiiflecam n yan s ra, Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Camifl Lojistik flirketlerinin hisse senetleri de stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem görmektedir. Tüm faaliyetlerin zaman içinde halka aç larak sermaye taban n n geniflletilmesi fiiflecam n temel hedefleri aras ndad r. Net Sat fllar n Gruplar Baz nda Da l m (%) 23 Uluslararas Sat fllar n* Gruplar Baz nda Da l m (%) FAVÖK n** Gruplar Baz nda Da l m (%) çindekiler: Finansal Göstergeler 02 Ortaklar m za 04 Yönetim Kurulu 08 Yönetim Komitesi 10 Düzcam 12 Cam Ev Eflyas 16 Cam Ambalaj 20 Kimyasallar 24 nsan Kaynaklar 28 fl Sa l ve Güvenli i 29 Araflt rma-teknoloji 30 Çevre 32 Konsolide Mali Tablolar 33 Kâr Da t m Tablosu 77 Denetleme Kurulu Raporu 78 Kurumsal Yönetim 79 Gündem 85 letiflim Bilgileri 86 Düzcam Cam Ambalaj Cam Ev Eflyas Kimyasallar Di er * hracat ve yurtd fl üretimden sat fllar kapsar. ** Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr.

3 Net Sat fllar m USD Uluslararas Sat fllar m USD FAVÖK 438 m USD Nakit Ak m 309 m USD Yat r mlar 512 m USD Net Kâr 139 m USD Güçlü büyüme, performans ve liderlik.. fiiflecam 2006 y l n güçlü bir büyüme ve yüksek bir finansal performansla tamamlam fl, bu sonuçlarla da sektörünün dünya çap nda en iyileri aras nda yer almay sürdürmüfltür. fiiflecam n a rl kl olarak pazar n oluflturan çevresindeki geliflen ekonomiler bu yönde katk sa lamaktad r. Önemle sürdürmekte oldu u bölgesel geniflleme, bölgesel liderlik vizyonunun bir gere i olup, gelecek için de nefes kesici f rsatlar sunmaktad r. fiiflecam daha flimdiden uluslararas sat fllar n n toplam sat fllar na oran n %51 e yükseltmifltir. Bu oran, istikrarl bir faaliyet yap s n n oldu u kadar, sürdürülebilir bir büyümenin de anahtar d r. fiiflecam kuruluflundan bu yana ihtisaslaflma ve iyi kurumsal yönetimle oluflturdu u çok güçlü temeller üzerinde yükselmektedir. Dünyada sektörünün seçkin kurulufllar aras nda yerini giderek pekifltirmektedir. fiiflecam sahip oldu u yetenek ve imkanlarla önündeki genifl f rsatlar de erlendirme ve gelecekte de yüksek beklentilere cevap verebilecek bir konumda olma kararl l içindedir. Düzcam Trakya Cam, hedef pazarlar ndaki yüksek konjonktür çerçevesinde güçlü performans göstermifltir. Y l içinde Bulgaristan düzcam hatt n devreye alm fl, ayr ca 2007 de devreye girecek iki düzcam hatt yat r m n da Bursa- Yeniflehir de sürdürmüfltür. Bu yat r mlarla yurtiçindeki düzcam hatlar alt ya ç kacak ve ifl hacmi artacakt r. Sat fllardaki pay sürekli artan katma de erli ürünlere yönelik yeni yans t c cam, ayna ve ifllenmifl cam tesislerini ise 2007 süresince devreye alacakt r. Cam Ambalaj Anadolu Cam, bölgesel liderli ini ve dünyan n say l cam ambalaj üreticilerinden biri olma konumunu yeni düzeylere tafl m flt r. Rusya da geniflletilen Baflkortostan-Ufa ve yurtiçinde Bursa-Yeniflehir fabrikalar ile üretim kapasitesi 1,5 milyon ton/y l efli ine ulaflm flt r. Her iki fabrikay da 2007 de birer f r n ekleyerek geniflletecektir. Bölgenin sundu u f rsatlar de erlendirmek üzere, yeflil alan yat r m ve flirket sat nalma suretiyle büyümesini yüksek oranlarda sürdürmeyi hedeflemektedir. Cam Ev Eflyas Paflabahçe Cam, dünyada konsolidasyon sürecinde olan sektördeki güçlü pozisyonunu korumufl ve gelifltirmifltir. Özellikle Bulgaristan ve Rusya Federasyonu nda oluflturdu u yeni üretim odaklar faaliyetlerine önemli katk lar sa lam fl, performans n art rm flt r. Otomatik üretimde pazar n üst kesimine yönelik yat r m tamamlayarak f&d markas n yaratm flt r. Faaliyetin rekabet gücünü art racak ve küresel etkinli ini pekifltirecek geniflletme yat r mlar ve di er stratejik giriflimler gündemdedir. Kimyasallar Soda Sanayii, sektörde süregelen olumlu dünya konjonktürü ve maliyet düflürmedeki önemli kazan mlar çerçevesinde parlak sonuçlar elde etmifltir. Bosna-Hersek Tuzla kantonunda Soda Lukavac firmas n sat n alarak yeni bir bölgesel aç l m gerçeklefltirmifltir. Krom bilefliklerinde dünya pazarlar ndaki güçlü pozisyonunu daha da pekifltiren ad mlar atm flt r de Mersin Soda fabrikas geniflletme yat r m n devreye alacakt r. Çal flmalar n bölgesel büyüme amaçl olarak yo unlaflt rmaktad r.

4 Finansal Göstergeler Net Sat fllar (m USD) Uluslararas Sat fllar (m USD) Yat r mlar (m USD) fll. Faaliyetlerinden Nakit (m USD) FAVÖK** (m USD) Net Finansal Borç (m USD) Özsermaye (m USD) Cam Üretimi (000 Ton) Kimyasal Üretimi (000 Ton) Çal flan Say s

5 Özet Konsolide Bilançolar (UFRS) m YTL m USD m YTL m USD Dönen Varl klar Duran Varl klar Toplam Varl klar K sa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortakl k D fl Pay Özsermaye Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye Özet Konsolide Gelir Tablolar (UFRS) m YTL m USD m YTL m USD Net Sat fllar Sat fllar n Maliyeti (1.867) (1.306) (1.500) (1.119) Brüt Esas Faaliyet Kâr Faaliyet Giderleri (565) (396) (431) (322) Net Esas Faaliyet Kâr Finansman Gelirleri / (Giderleri) (Net) (30) (21) (5) (3) Di er Faaliyetlerden Giderler (Net) (46) (32) (169) (126) Faaliyet Kâr Cari Vergi Gideri (65) (45) (68) (51) Ertelenmifl Vergi Geliri / (Gideri) Ana Ortakl k D fl Pay Öncesi Kâr Ana Ortakl k D fl Pay (81) (57) (61) (45) Net Kâr / (Zarar) (6) (4) De er Düflüfl Karfl l * De er Düflüfl Karfl l Öncesi Net Kâr Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK)** Amortismanlar Faiz,Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)** flletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Net Finansal Borç Finansal Rasyolar Dönen Varl klar / K sa Vadeli Yükümlülükler 1,83 2,04 Toplam Yükümlülükler / Toplam Varl klar 0,37 0,34 Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 0,78 0,66 Net Finansal Borç / Toplam Varl klar 0,15 0,09 Net Finansal Borç / Özsermaye 0,31 0,17 Brüt Esas Faaliyet Kâr / Net Sat fllar 0,32 0,32 Net Esas Faaliyet Kâr / Net Sat fllar 0,12 0,13 FAVÖK** / Net Sat fllar 0,23 0,24 Net Finansal Borç / FAVÖK** 1,18 0,67 * De er düflüfl karfl l faaliyet konumuzla ilgili olmay p nakit ç k fl gerektirmemektedir. ** FVÖK ve FAVÖK hesaplamas nda net esas faaliyet kâr kullan lm flt r.

6 Ortaklar m za 2005 Trakya Yeniflehir-Bursa 2006 Trakya Cam n, Bursa-Yeniflehir deki 5. düzcam hatt tamamlanma aflamas na gelmifl ve yan nda yer alan 6. düzcam hatt yat r m çal flmalar h zla sürdürülmüfltür. Her iki yat r m da 2007 içinde devreye al nacakt r. Anadolu Cam Yeniflehir fabrikas n n birinci f r n Baflbakan Erdo an taraf ndan törenle hizmete al nm flt r. kinci f r n yat r m da h zla devam etmektedir. Ruscam Ufa-Baflkortostan Anadolu Cam Yeniflehir-Bursa Anadolu Cam n Rusya daki 3. fabrikas T.C. Devlet Bakan Tüzmen, Baflkortostan Cumhurbaflkan ve Baflbakan n n kat l m yla aç lm flt r. fiiflecam Soda Lukavac-Bosna-Hersek Soda Sanayii, bölgesel geniflleme stratejisi çerçevesinde Bosna-Hersek Tuzla kantonunda bulunan Lukavac Soda fabrikas n bünyesine katm flt r. Paflabahçe Cam n f&d markas yla pazarda yer alacak cam üretmek üzere K rklareli fabrikas nda gerçeklefltirdi i yat r m Topluluk yöneticilerinin kat l m yla devreye al nm flt r.

7 De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 71. Ola an Genel Kurulu nedeniyle biraraya gelmifl olmaktan duydu umuz memnuniyeti öncelikle ifade etmek isteriz. Hepinizi en içten duygularla, sayg yla selaml yoruz. Ulaflm fl oldu umuz seçkin düzey ve elde etti imiz kazan mlar, flüphesiz y llar n birikimini yans tan kurumlaflman n, istikrarl yönetimin, yap lan do ru sanayicili in, ihtisaslaflman n ve daima yüksek hedeflere odaklanman n do al bir sonucudur. Bu ilke ve yaklafl mlar m z bugün de geçerlili ini korumakta ve flirketimizin daha parlak yar nlar için en güçlü temelleri oluflturmaktad r. Bu anlamda, 2006 y l faaliyet dönemimizde de Toplulu umuz yükseliflini önemli stratejik hedeflere ulaflarak sürdürmüfltür. Ülkemiz ve dünya genelinde olumlu bir ekonomik konjonktürün hakim olmas, baflar l sonuçlar elde edilmesine katk da bulunmufltur. Tüm faaliyet alanlar m zda pazar büyümüfl, ifl hacmimiz dengeli ve sa l kl bir biçimde genifllemifltir. Türkiye ekonomisinin 2006 da arka arkaya beflinci büyüme y l n da geride b rakmas, istikrar ve güven ortam n n güçlenmesini sa lam flt r. AB üyelik perspektifi ve IMF stand-by anlaflmas n n önemli ç palar oluflturdu u bir süreçte, ekonomimiz ve toplumumuz köklü bir dönüflümden geçmektedir. Genel olarak makro hedeflere ulafl lmas olumlu görülmekle birlikte, enflasyon hedefindeki sapma ve yüksek cari aç k k r lganl k noktalar n oluflturmaktad r. Ulaflm fl oldu umuz seçkin düzey ve elde etti imiz kazan mlar, flüphesiz y llar n birikimini yans tan kurumlaflman n, istikrarl yönetimin, yap lan do ru sanayicili in, ihtisaslaflman n ve daima yüksek hedeflere odaklanman n do al bir sonucudur. Bunun da gelece e yönelik baz tedirginlikler yaratt flüphesizdir. Sanayi baflta olmak üzere yap sal reformlar n tamamlanma gere i en önemli husus olarak karfl m za ç kmaktad r. Dünya ekonomisi 2006 da, tüm olumsuz beklentilere ve k r lganl klara karfl n büyümesini sürdürmüfltür. Amerika n n üçlü aç yla beslenen büyüme, baflta petrol olmak üzere girdi fiyatlar nda önemli art fllara yol açm fl, enflasyon riskini art rm fl ve sonuçta faiz düzeylerinde ciddi yükselmeler yaflanm flt r. Beklenen likidite daralmas ile beraber, dünya ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha riskli ve temkinle yaklafl lmas gereken koflullar içinde olaca flüphesizdir Ne var ki, flartlar ve beklentiler ne yönde geliflirse geliflsin, Toplulu umuzun, faaliyetlerini yo unlaflt rd bölge itibariyle sahip oldu u avantajl konumunu sürdürece ine olan inanc m z özellikle siz hissedarlar m z ile paylaflmak isteriz. Do u Avrupa, Ortado u ve di er çevre ülkeleri kapsayan bu ekonomiler h zla büyümekte ve bize çok önemli f rsatlar sunmaktad r. Bölgesel liderlik vizyonumuz gözetildi inde, bu durumun bize önümüzdeki y llar için güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme imkan ifade etti i çok aç kt r. Hangi aç dan bakarsak bakal m, günümüzün en önemli olgusu küreselleflme ve bunun yaratt artan rekabet ortam d r. Dünya imalat sanayiinin adeta yeniden yap lanmas na yol açan bu olgu karfl s nda, rekabet gücümüzü art rmak ve yüksek performans m z korumak üzere yo un çaba içindeyiz. Bu ba lamda, 2006 y l nda da verimlilik ve rasyonelleflme ad na gereken tüm önlemler al nm fl, gelece e güvenle bakmam z sa layacak plan ve politikalar uygulamaya konmufltur.

8 Son olarak, Camifl Lojistik flirketimizin Trakya Cam ile birlefltirilmesi ve ana faaliyet saham z d fl ndaki Ferro Döküm flirketimizin sat lmas kararlar m z da bu çerçevede de erlendirmek gerekmektedir. fiüphesiz yap lanlar n ispat al nan sonuçlard r. Nitekim Toplulu umuz 2006 faaliyet dönemini de baflar l sonuçlar elde ederek tamamlam flt r. Özellikle kârl l k göstergeleri bak m ndan her zaman oldu u gibi sektörde dünyan n en iyileri aras nda yer almay sürdürmemiz çok anlaml d r. Burada baz temel konsolide verileri sizlerle paylaflmakta yarar görüyoruz. Net sat fllar m z yaklafl k %17 artarak 2 milyar dolar düzeyine yaklaflm flt r. hracat ve yurtd fl üretimden sat fllardan oluflan uluslararas sat fllar m z n toplamdaki pay %51 i aflm flt r. Cam üretimimiz yaklafl k %15 art flla 2,5 milyon ton düzeyini aflm flt r. Bu üretimin üçte biri yurtd fl nda gerçeklefltirilmifltir. Yat r m harcamalar m z 512 milyon dolar olarak gerçekleflmifl ve yüksek seyrini korumufltur. Net finansal borcumuz yo un yat r m harcamalar na ra men 525 milyon dolar düzeyinde kalm flt r. Finansal performans ve fon yaratma yetene imiz daha da art r lm flt r. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr m z %9 art flla 438 milyon dolar düzeyine ulaflm flt r. Çal flanlar m z n say s %13 art flla kifliye ulaflm flt r. Bu kadronun %28 i yurtd fl faaliyetlerde görev yapmaktad r. Toplulu umuz genelinde bu sonuçlar al n rken, ana faaliyet alanlar m z temsil eden flirketlerimiz hem sonuçlara katk da bulunmufllar hem de gelece e yönelik önemli stratejik ad mlar atm fllard r. Bunlara da k saca de inmenin uygun olaca n düflünüyoruz. Trakya Cam, hedef pazarlar nda devam eden yüksek konjonktür çerçevesinde güçlü bir performans göstermifltir. Y l içinde Bulgaristan düzcam hatt n devreye alm fl, ayr ca 2007 y l nda devreye girecek iki düzcam hatt yat r m n Bursa-Yeniflehir de sürdürmüfltür. Rekabet gücümüzü art rmak ve yüksek performans m z korumak üzere yo un çaba içindeyiz. Bu ba lamda, verimlilik ve rasyonelleflme ad na gereken tüm önlemler al nm fl, gelece e güvenle bakmam z sa layacak plan ve politikalar uygulamaya konmufltur. Bu yat r mlarla ülkemizdeki düzcam hatlar alt ya ç kacak ve ifl hacminde önemli bir art fl sa layacakt r. Ayr ca, sat fllardaki pay sürekli artan, katma de erli düzcam çeflitlerine yönelik yeni kaplamal cam, ayna ve ifllenmifl cam tesislerini de 2007 süresince devreye alacakt r. Paflabahçe Cam, dünya çap nda konsolidasyon sürecinde olan sektördeki güçlü pozisyonunu korumufl ve

9 Ortaklar m za gelifltirmifltir. Özellikle Bulgaristan ve Rusya da oluflturdu u ve giderek gelifltirdi i yeni üretim odaklar faaliyetlerine önemli katk lar sa lam fl, performans n art rm flt r. y l nda Mersin Soda fabrikas geniflletme yat r m n devreye alacakt r. Çal flmalar n bölgesel büyüme amaçl baz büyük projeler üzerinde yo unlaflt rmaya devam etmektedir. hatta birkaç y l içinde 5 milyon tona ulaflacakt r. Daha önce de de indi imiz gibi, bölgemizin Toplulu umuza sundu u genifl f rsat ve iflbirli i imkanlar n de erlendirme kararl l n sürdürüyoruz. El üretiminde Denizli markas ndan sonra, otomatik üretimde pazar n üst kesimine yönelik yat r m da tamamlayarak f&d markas n yaratm flt r. Önümüzdeki dönemde faaliyetin rekabet gücünü art racak ve küresel etkinli ini pekifltirecek geniflletme yat r mlar ve di er stratejik giriflimler gündemde olacakt r. Anadolu Cam, bölgesel liderli ini ve dünyan n say l cam ambalaj üreticilerinden biri olma konumunu yeni düzeylere tafl ma baflar s n göstermifltir. Rusya da geniflletilen Baflkortostan-Ufa ve ülkemizdeki yeni Bursa-Yeniflehir tesisleri ile üretim kapasitesini 1,5 milyon ton/y l efli ine ulaflt rm flt r. Bölgenin h zla geliflen pazar karfl s nda her iki tesisi de 2007 y l nda birer f r n ilavesi ile daha da geniflletecektir. Çok genifl bir co rafyaya yay lan bölgenin sundu u f rsatlar de erlendirmek üzere, yeflil alan yat r m ve flirket sat nalma suretiyle büyümesini yüksek oranlarda sürdürmeyi hedeflemektedir. Soda Sanayii, gerek sektörde süregelen olumlu dünya konjonktürü, gerekse maliyet düflürme yönünde sa lanan önemli kazan mlar paralelinde parlak sonuçlar elde etmifltir. Soda kesiminde Bosna Hersek teki Soda Lukavac firmas n sat n alarak yeni bir bölgesel aç l m gerçeklefltirmifltir. Krom bileflikleri kesiminde, dünya pazarlar ndaki güçlü pozisyonunu daha da pekifltiren ad mlar atm flt r Bilgilerinize sunuldu u üzere, Toplulu umuz güçlü büyümesini ve bölgesel genifllemesini kararl l kla sürdürmektedir. Yaflamsal co rafyas n n lider üreticisi olma konumunu giderek Sektördeki iddiam z büyüktür y l için programlad m z yat r m tutar 790 milyon dolar, büyüme ise %22 düzeyindedir. Cam üretimimiz 3 milyon tonu aflacak, hatta birkaç y l içinde 5 milyon tona ulaflacakt r. pekifltirmektedir. Ancak bölgesel güç olman n ötesinde ana faaliyetlerimizin, boyutlar itibariyle Avrupa da 2. ve 5., dünyada ise 3. ve 8. pozisyonlar aras nda bulunduklar hiç göz ard edilmemelidir. Sonuç olarak sektördeki iddiam z büyüktür y l için programlad m z sabit sermaye yat r m tutar 790 milyon dolar, büyüme ise % 22 düzeylerindedir. Cam üretimimiz 3 milyon tonu aflacak, Hedeflerimizi gerçeklefltirmek üzere gereken tüm kaynaklara, birikime, özgüvene ve en önemlisi adanm fl bir insangücüne sahip oldu umuzu, bu unsurlar n birlikteli inin ancak daha büyük baflar ve kazan mlar n teminat olabilece ini özellikle vurgulamak isteriz. Ayr ca huzurlar n zda bu geliflmelere yürekten inanan ve çaba sarfeden çal flanlar m za flükranlar m z sunmak isteriz. Sözlerimizi bitirirken, ortaklar m z n flirketimize iliflkin olarak büyük düflündü ünü, güvendi ini, yüksek beklentilerinin oldu unu ve bizi bu konularda her zaman destekleyecekleri yolundaki inanc m z sizlerle paylafl r, fiiflecam n bugünlere ulaflmas nda her türlü deste i ve katk y sa layan siz ortaklar m za, çal flanlar m za, müflterilerimize ve flirketimizle ifl yapanlara, bir baflka deyiflle tüm paydafllar m za sonsuz teflekkürlerimizi sunar z. Hepinizi sevgi ve sayg ile selamlar z.

10 Yönetim Kurulu Prof. Dr. Ahmet K rman Baflkan Y. Ziya Toprak * Baflkan Vekili Alparslan Ak nc Üye A. Do an Ar kan Üye-Genel Müdür Özgün Ç nar * Üye H. Arslan Sarsar * Üye nci Y lmaz Üye * Belirtilen üyeler Denetim Komitesini oluflturmaktad r. ** Yönetim Kurulu üyeleri dönemi için görevlendirilmifl olup yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve fiirket Ana Sözleflmesi ile belirlenmifltir tarihinde H.Ersin Özince nin yerine Ahmet K rman, Özcan Türkak n n yerine Özgün Ç nar ayn dönem için seçilmifllerdir.

11 Prof. Dr. Ahmet K rman, 48, AÜ Hukuk Fakültesi nden mezun olmufl, 1981 de AÜ Avrupa Toplulu u Rekabet Hukuku dal nda yüksek lisans yapm fl, 1989 da Ticaret Hukuku dal nda hukuk doktoru unvan n alm flt r. Mali hukuk alan nda çal flmalar n sürdürmüfl,1994 te doçent, 2000 de profesör unvan n kazanm flt r. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde ö retim üyeli i, Enstitü Müdürlü ü, Ana Bilim Dal Baflkanl ve Bölüm Baflkanl görevlerinde bulunan Prof. Dr. K rman halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde ö retim üyesidir. Bankac l k ve sigortac l k sektöründe de uzun süredir görev yapmakta olup, avukat ve yeminli mali müflavir unvanlar na sahiptir. Türkiye fl Bankas A.fi. mali müflavirli i görevinde bulunmufl, TCMB, TBB, TSRfiB gibi kurulufllar n e itim programlar na katk da bulunmufl, mali hukuk dan flmanl klar n yapm fl, Vergi Konseyi üyeli inde bulunmufl,çok say da finansal ve s nai kurumun yönetim kurullar nda görev alm flt r. Halen Türkiye fl Bankas A.fi. ve Milli Reasürans T.A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl n da sürdürmektedir. Y. Ziya Toprak, 63,..T..A. Maliye Bölümü nden mezun olmufl, 1967 y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl nda çal flma hayat na bafllam flt r. Çeflitli birim ve yönetim kademelerinde çal flt ktan sonra, y llar aras nda Yat r m Finansman Menkul De erler A.fi. nde Genel Müdür, aras nda da Türkiye fl Bankas A.fi. Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulunmufl, 2004 y l nda emekliye ayr lm flt r. A. Do an Ar kan, 57, ODTÜ flletme Bölümü nden mezun olmufl, 1972 y l nda Devlet Meteoroloji flletmeleri Genel Müdürlü ü nde ifl hayat na bafllam fl, y llar aras nda Türkiye fl Bankas A.fi. nde çeflitli yönetim kademelerinde çal flt ktan sonra, y llar aras nda MEPA ve DÇ A.fi. nde Genel Müdür olarak görev yapm flt r y l ndan bu yana fiiflecam Genel Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. H. Arslan Sarsar, 63, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve ktisat Bölümü nden mezun olmufl, 1970 y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. Teftifl Kurulu Baflkanl nda stajyer müfettifl yard mc s olarak göreve bafllam flt r. Çeflitli yönetim kademeleri, flube ve bölge müdürlüklerinde bulunmufltur y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. Yönetim Kurulu üyeli ine seçilmifl ve 2005 y l nda emeklilik nedeniyle ayr lm flt r. Alparslan Ak nc, 73, TÜ Makina Mühendisli i Bölümü nden mezun olmufl 1955 y l nda Çatala z Elektrik Santral nda çal flma hayat na bafllam flt r de Çay rova Cam San. A.fi. nde göreve bafllam fl, çeflitli birim ve yönetim kademelerinde görev alm flt r y l nda fiiflecam Düzcam Grup Baflkanl görevinden emeklilik nedeniyle ayr lm flt r. Özgün Ç nar, 37, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun olmufl, University of Southampton dan Uluslararas Bankac l k ve Finansman alan nda lisans üstü derecesini alm flt r y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. fltirakler Müdürlü ü nde Yat r m Uzman Yard mc s olarak çal flma hayat na bafllam fl, ayn müdürlükte yönetim kademelerinde çal flt ktan sonra Petrol Ofisi A.fi. nde görev alm flt r ten bu yana Türkiye fl Bankas A.fi. fltirakler Müdürlü ü nde Grup Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. nci Y lmaz, 48, A..T..A inden mezun olmufl,1983 y l nda Türkiye fl Bankas A.fi. E itim Müdürlü ü nde çal flma hayat na bafllam fl, daha sonra fltirakler Müdürlü ü nde görev alm fl, y llar aras nda ayn müdürlükte Müdür Yard mc s olarak görev yapm fl, 2005 y l ndan bu yana da fltirakler Müdürlü ü nde Grup Müdürlü ü görevini sürdürmektedir.

12 Yönetim Komitesi A. Do an Ar kan Genel Müdür Alev Yaraman Düzcam Grup Bflk. Gülsüm Azeri Cam Ev Eflyas Grup Bflk. Teoman Yenigün Cam Ambalaj Grup Bflk. Dr. Atefl Kut Kimyasallar Grup Bflk. Ahmet F. Polatkan Mali fller Gn. Md. Yrd. Mehmet Kara Planlama Gn. Md. Yrd. Dr. Y ld r m Teoman Araflt rma ve Teknoloji Gn. Md. Yrd. * Finansman Genel Müdür Yard mc s Türkay Ergun ve Genel Sekreter Rüfltü Bozkurt tarihinde görevlerinden emeklilik nedeni ile ayr lm fllard r.

13 A. Do an Ar kan, 57, ODTÜ flletme Bölümü nden mezun olmufl, 1972 y l nda Devlet Meteoroloji flletmeleri Genel Müdürlü ü nde ifl hayat na bafllam fl, y llar aras nda Türkiye fl Bankas A.fi. nde çeflitli yönetim kademelerinde çal flt ktan sonra, y llar aras nda MEPA ve DÇ A.fi. nde Genel Müdür olarak görev yapm flt r y l ndan bu yana fiiflecam Genel Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. Teoman Yenigün, 54, BÜ Makina Mühendisli i nde e itimini tamamlam flt r y l nda fiiflecam Toplulu u nda göreve bafllam fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Cam Ambalaj Grup Baflkanl görevini sürdürmektedir. Mehmet Kara, 56, BÜ Ekonomi Bölümü nde lisans, ABD Cleveland State Üniversitesi nde yüksek lisans e itimini tamamlam fl, 1976 y l nda fiiflecam Toplulu u nda göreve bafllam flt r. Çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Planlama Genel Müdür Yard mc l görevini sürdürmektedir. Alev Yaraman, 59, ODTÜ Kimya Bölümü, ngiltere Sheffield Üniversitesi Cam Teknolojisi Bölümü yüksek lisans e itimini tamamlam fl,1970 y l nda fiiflecam Toplulu u nda ifl hayat na bafllam fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Düzcam Grup Baflkanl görevini sürdürmektedir. Dr. Atefl Kut, 57, AÜ Kimya Yüksek Mühendisli i Bölümü nü ve doktora e itimini tamamlam fl, ifl hayat na Atom Enerji Komisyonu nda bafllam flt r y l nda fiiflecam Toplulu u na kat larak, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r.1998 y l ndan bu yana Kimyasallar Grup Baflkanl görevini sürdürmektedir. Dr. Y ld r m Teoman, 52, TÜ Kimya Mühendisli i nde lisans, Birmingham Üniversitesi nde doktora e itimini tamamlam fl 1979 y l nda Birmingham Üniversitesi nde ö retim görevlisi olarak çal flm flt r. TÜ Temel fllemler ve Termodinamik Ana Bilim dal nda doçent unvan n alm flt r y l nda fiiflecam Toplulu u nda göreve bafllam fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Araflt rma ve Teknoloji Genel Müdür Yard mc l görevini sürdürmektedir. Gülsüm Azeri, 55, BÜ Kimya Mühendisli i Bölümü nü ve Endüstri Mühendisli i yüksek lisans e itimini tamamlam fl, 1978 y l nda Çukurova Holding de ifl hayat na bafllam flt r y l nda fiiflecam Toplulu u na kat lm fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Cam Ev Eflyas Grup Baflkanl görevini sürdürmektedir. Ahmet F. Polatkan, 59, A..T..A mezunu olup, 1965 y l nda çal flma hayat na bafllam flt r y llar aras nda Maliye Bakanl hesap uzmanl görevinde bulunmufltur y l nda fiiflecam Toplulu u nda göreve bafllam fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm flt r y l ndan bu yana Mali fller Genel Müdür Yard mc l görevini sürdürmektedir.

14 Düzcam TOBB-Ankara Is yal t m ve günefl kontrol özellikleri kazand r lm fl camlar günümüzün büyük sorunu küresel s nman n önlenmesine önemli katk sa lamaktad r. Cam n üstün malzeme özellikleri, gelifltirilmifl kaplama uygulamalar ile birlefltirildi inde, ortaya ç kan ürünler binalarda esteti in yan s ra, enerji tasarrufu ve çevre korumaya yönelik farkl çözümler sunmaktad r. Düzcam Grubu Kombine Göstergeleri* (UFRS) m USD Net Sat fllar Uluslararas Sat fllar Brüt Kâr Faaliyet Kâr Net Kâr FAVÖK Net Finansal Borç Özsermaye Toplam Varl klar Yat r mlar nsangücü * Trakya Cam d fl nda Çay rova Cam da kapsamaktad r. Trakya Cam Konsolide Göstergeleri* (UFRS) m USD Net Sat fllar Uluslararas Sat fllar Brüt Kâr Faaliyet Kâr Net Kâr FAVÖK Net Finansal Borç Özsermaye Toplam Varl klar Yat r mlar nsangücü * Trakya Cam, Trakya Cam Investment, Trakya Yeniflehir, Trakya Glass Bulgaria ve Trakya Glass Logistics i kapsamaktad r.

15 Düzcam, baflta inflaat ve otomotiv olmak üzere beyaz eflya, mobilya, tar m, ulafl m, sa l k ve enerji gibi sektörlere genifl bir ürün yelpazesiyle hizmet vererek dünya ekonomisi için büyük önem tafl maya devam etmifltir. Dünya düzcam talebi y lda ortalama %4 oran nda büyümekte olup geliflmekte olan ülkelerde bu oran %5-10 aras nda de iflmektedir. Bu ülkelerdeki yüksek büyüme h zlar ile geliflmifl ülkelerdeki nitelikli ürünlerin tüketiminin artmas, büyümede etkili olmaktad r. Büyüme h zlar paralelinde Bursa-Yeniflehir de gerçeklefltirilmekte olan iki düzcam ve bir kaplamal cam hatt n kapsayan büyük yat r mlar 2007 y l nda iflletmeye al nacakt r. Kuzey Amerika ve Bat Avrupa n n %40 seviyesinde olan dünya üretim ve tüketim paylar giderek azalmakta, geliflmekte olan ülkelerin paylar ise giderek yükselmektedir. Geliflmifl ülkeler, nitelikli ürünler ve yeni teknolojilerle farkl uygulamalar sunan özel camlarla canl l klar n sürdürmektedirler. Çin, hem kapasite hem de tüketim aç s ndan en fazla art fl n yafland ülke olmaya devam etmektedir. Son 20 y lda ülke olarak dünyan n en büyük düzcam pazar haline gelmifltir. Hindistan h zl bir ç k fl yaflamaktad r. Do u Avrupa, Rusya,Türkiye ve Balkanlar tüketim ve büyüme potansiyeli aç s ndan büyük geliflme göstermektedirler. Dünyada, Çin hariç tutuldu unda, Türkiye 1 milyon ton luk pazar ile Rusya Federasyonu ndan sonra en büyük ve en h zl büyüyen pazar durumundad r y l nda da Türkiye pazar nda lider, dünyada %3,2 ile ilk sekiz, Avrupa da ise %10,1 ile ilk befl firma aras nda yerini alan Grup, K rklareli, Mersin, Bulgaristan, Kocaeli ve Bursa- Yeniflehir de toplam 5 farkl lokasyonda konumlanan 13 fabrikada faaliyetlerini ve yat r mlar n sürdürmüfltür. Grubun ana flirketi Trakya Cam, Türkiye düzcam tüketimine paralel olarak sat fllar n art rm fl ve pazardaki liderli ini korumufltur.gsmh daki art fl, inflaat sektöründeki büyüme, ruhsatlardaki art fl, otomotiv, beyaz eflya ve mobilya sektöründe yurtiçi ve yurtd fl pazarlardaki büyümeler, düzcam tüketimindeki art flta etkili olan bafll ca faktörler olmufltur bafl nda devreye al nan Bulgaristan n ve Balkan Havzas n n en büyük do rudan yabanc yeflil alan yat r m Trakya Glass Bulgaria EAD düzcam fabrikas ile Grubun ilk yurtd fl aç l m gerçeklefltirilmifltir. Bu bölgede, gerek iç pazar n gerekse Balkanlar n a rl kl kaliteli düzcam talebinin bu fabrikan n üretece i ham camla karfl lanmas planlanm flt r. hracat pazarlar na yak nl k ve rekabet gücünü pekifltirmek amac yla, ayn arazide düzcam fabrikas n n yan nda yaklafl k 25 milyon USD a mal olan, fllenmifl Camlar ve Ayna fabrikas n n çal flmalar da tamamlanm fl olup, 2,5 milyon m 2 /y l üretim kapasitesine sahip ayna fabrikas ve 2,3 milyon m 2 /y l üretim kapasiteli temperli camlar Kanyon- stanbul Carrefour- stanbul Marka tutundurma çal flmalar na devam edilmifl, geniflleyen ürün yelpazesiyle birlikte yeni markalar oluflturulmufl ve kullan m alanlar yayg nlaflt r lm flt r.

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Sizin için çal fl yoruz...

Sizin için çal fl yoruz... Kurum Profili 2005 içindekiler Akkök fiirketler Grubu 02 Akkök fiirketler Grubu Toplam De er Göstergeleri 03 Tarihçe ve Geliflim 04 Yönetim Kurulu nun Mesaj 06 cra Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Kimya 14

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji...

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... VESTEL BEYAZ EfiYA 2008 DE VESTEL BEYAZ EfiYA... 02 Kurumsal Profil 04 Büyümenin Kilometre Tafllar 06 Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda 09 Bafll ca Göstergeler

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 1 ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı