Kur'an Kissalarinda Eski Uygarliklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur'an Kissalarinda Eski Uygarliklar"
  • Su Emin
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Akademik Ara?tirmalar Dergisi 2005, S a y i 24, S a y f a i a r Kur'an Kissalarinda Eski Uygarliklar Abdulbaki Kur'an, birtakim tarihi bilgileri vermekle birlikte, bir tarih kitabi degildir. O, diinyada zulmiin, kan ve goz ya^inin olmadigi, insanlarin karde^ge ya^adigi, 6zgur, mutlu ve mureffeh bir toplumu olu?turmak, ahirette de ebedi saadeti sagiamak ifin Yiice Yaratici tarafindan gonderilen bir hidayet kitabidir. Bununla birlikte insanlari hidayete davet etme baglaminda zikrettigi olaylar, en saglam tarihi kaynaklardir. Kur'an, bize Islam Oncesi ^aglarla ilgili en dogru bilgileri sunmakta; Ad, Semud, Sebe' vb. kissalarla o donemlerdeki uygarliklann eri?tigi seviyeyi ana hatlanyla ogrenmemiz hususunda bize birtakim ipuglar vermektedir. S6z konusu bolgelerde yapilacak arkeolojik gali^malarda Kur'an'in verdigi bilgiler dogrultusunda hareket edildigi takdirde, daha saglikli sonu9lara ula mak mlimkundur. Nitekim ileride agiklanacagi Uzere yapilan kimi kazilarda gikan bulgular, Kur'an'da anlatilan kissalann dogrulugunu teyit etmektedir. Kur'an, ge9mi5 milletlerin hayat tarzlanni, tecriibe ve birikimlerini insanligin kollektif akli olarak kabul etmi, onlann tecriibe, inang ve ahlaklarindan ayrica siyast sistemlerinden bahsetmi? ve medeniyetin el degi tirme ger9egini dile getirmi?tir. Bu husus, ba$kalannda bulunan ancak Islamiyet'le ters du meyen bilgilerden yararlanmanin bir gerek^esi olarak kabul edilebilir. u halde Kur'an'in i?aret ettigi?ekilde, ba5ka inan? ve sistemlere mensup insanlarin tecrlibelerinden kultur ve medeniyetlerinden yararlanma yollarinin ara tirilmasinm dint bir gorev oldugunu soyleyebiliriz.' Biz bu makalemizde bir kisim izleri guniimuze kadar gelen ve Kur'an'da anlatilan bazi eski uygarliklann kissalan uzerinde durmak istiyoruz. 1- Ad Kissasi Antropologlar, Ad kavminin Arabistan'da kaybolup giden en eski milletlerin ba?inda geidigini soylemektedirler.^ MUfessir et-taberi'nin belirttigine gore, gerek Cahiliye gerek IslamT donemlerdeki Araplar Ad kissasini, Hz. Ibrahim ve kavmini bildikled kadar iyi bilmekteydiler.' Nitekim Tarafe, Nabiga ve Zuheyr gibi Cahiliye donemi $airlerinin?iirlerinde Ad kavmine atiflarda bulunulmaktadir."* Ad ile ilgili haberlerin gerek Kur'an-i Kerim'de, gerek Cahiliye ^iirinde yer almasi. Ad kissasinin Araplarca iyi bilindigini ispatlayan guglu birdelildir. Araplar, Ad kavminin Arabistan'm en eski kabilelerinden biri olduguna inanirdi. Bunun iqin onlar, bir $eyin 90k eski oldugunu vurgulamak igin ona "AdT" diyorlardi. Aynca kime ait olduklari belli olmayan bir eser veya binayi gordliklerinde de yine onu Ad kavmine nisbet ederlerdi.^ Araplar, tarihi harabe ve eserleri "Adiyyat"; sahipsiz ve i lenmeyen toprak pargalanni da "Adiyyti'l-ard" diye 165 Akademik Afajtirmaiar Dergisi

2 Kur'an Kissalarinda Eski Uygarhklar isimlendirirlerdi.* Bu ifadelerin Araplarca yaygin bir?ekilde kullanildigini, hadislerde de yer almasindan anlamaktayiz/ Ad kavminin giiq, kuvvet ve zenginlikleri hakkindaki hikayeler 50k me?hur olmu? ve onlarin isyanlanndan dolayi helak edili?leri de ibret alinacak bir olay olarak anlatilmi^tir. Nitekim Yezid b. Muaviye, Medine halkina yazdigi mektupta onlan Ad kavminin akibetine ugramakia tehdit etmi^tir.** Tarih ara^tirmacisi BeyyumT Mehran'in belirttigine gore, Ad ve Semud'un varligi Tevrat'ta zikredilmedigi i9in, bir^ok oryantalist tarafindan inkar edilmi?- tir. Ancak onlar bu iki toplumun Batlamyus tarihinde de zikredildiklerini gordtiklerinde, onlann varolduklan ger^egini kabul etmek zorunda kalmi lardir. Nitekim Batlamyus tarihinde Ad, Oditae; Semud da Thamudida $eklinde gegmektedir. Yunan kaynaklarinda da Ad kelimesi Ad kavminin ya?adigi irem kentinin ismiyle biti$ik olarak "Adramitae"?eklinde yer almaktadir.' Kur'an'da Hz. Hud'un gonderildigi kavimden Ad-i Ula diye soz edilmi^tir.'" Onlaria birlikte yok olmayip kurtulanlara da Ad-i Uhra ismi verilmi?tir. Kadim Ad kavmi, Sami lrkindan Hz. Nuh'un torunlarmdan irem soyundan gelmelei'inden dolayi da irem diye anilmi lardir." Ad kavminden bahseden ayetlere baktigimizda, bu kavmin, ge^indikleri davarlarinin oldugunu,'^ oturduklan bolgenin bag ve bah^elerie ku^atildigmi,''' insanlannin boy ve kuvvet e ustun yaratildiklarini,''' jehirler in a edip diger irisanlara despotga davrandiklanni'^ ogrenmekteyiz. Ancak bu kavmin, gug ve kuvvetlerine guvenmelerinden ve sahip olduklan yuksek uygarlik duzeylerinden dolayi 5imanp peygamberlerine kar^i geldikleri ve bu yuzden Allah'in gonderdigi bir kasirgayla yok olduklan Kur'an'dan anla^ilmaktadir."* Kur'an, Ad kavminden soz ederken kendilerine peygamber olarak gonderilen Hz. Hud'tan da soz etmekte, onu Ad'in karde?i diye anmakta ve onun putperest kavmi ile olan mticadelesini anlatmaktadir.'^ Ahkaf suresinde onun bu miicadelesi?oyle gegmektedir: "Ad'in kardefini (Hud'u) an: Hani o, Ahkaftaki kavmini uycinni^ti. Kendisinden once ve sonra da nice uyancilar gelip ge^miftir. (Hiid deniifti ki): "Allalt'tan ba kasina kulltik etmeyin; ben sizin, buyiik bir giiniin azabina ugrainamzdan korkiiyorum."^^ Musluman tarihgiler, "Hani o, Ahkaftaki kavmini uyarmtpi" ifadesinden hareketle Ad kavminin; Arap Yarimadasinin Guney batisinda yer alan Yemen'- deki Hadramut bolgesinde ya?adiklanni soylemektedirler. $ihr diye isimlendirilen bu bolge Umman'dan Hadramut'a kadar deniz sahili boyunca uzanmaktaydi.''^ Qunku kum tepeleri anlamina gelen ^^VAhkaf kelimesi, Arabistan 90IUnun guneybati bolgesinin adi olmu^tur.^" Bugun lssiz bir 90I olan bu bolgede insan ya^amamaktadir.^' GunUmuzde Ahkaf, Umman ve Hadramut arasindaki bolge olarak gosterilmektedir. Burasmi merkez tutan Ad kavmi Yemen, Umman ve Hadramut'tan Irak'a kadar uzanan bolgelere egemen olmu^tu.'^' Tarihgi Yakut; Hadramut ve Ahkaf ile ilgili?u bilgileri vermektedir; "Hadramut, denize yakm Aden'in dogusunda yer alan buylik bir kenttir. Qevresinde Ahkaf diye bilinen qok miktarda kum (tepeleri) vardir. Ad kavmine gon- 166 Journal of Academic Studies

3 Abdulbaki Gune? Yil: 6, Sayi: 24 ubat - Nisan 2005 derilen Hud (a.s)'in kabri de oradadir."^^ Soz konusu bolgede eski ^ehir ve koy kalintilanna ve ta lar uzerinde bir takim yazi ve $ekillere rastlanmi^tir. Butun bunlardan ^u anda lssiz bir 90I olan soz konusu yerin, bir zamanlar meskun oldugu ve bir takim dogal felaketler neticesinde terk edildigi anla^ilmaktadii."'' Tarih yonunden kahntilan olduk a eski olmalanna ragmen Gliney Arabistan'da Ad kavmine atfedilen bazi kalintilar varligini hala surdurmektedir.'^ Bu bolgede Hz. Hud'a ait bir mezann oldugu soylenmektedir. Ingiliz ara tirmaci James R. Wellested, 1837 tarihinde Hisn-i Gurab adli yerde Hz. Hud'un adinin ge9tigi bir kitabe bulmujtur. Bu kitabeden, soz konusu yerde ya?ayan insanlann Hz. Hud'un?eriatina gore hareket ettikleri anla ilmaktadir.^^ Hud mezan diye isimlendirilen yer gunumuzde bile her sene $aban ayinin on birinde ziyaret edilmektedir.^^ Arkeolojik bulgularin da teyit ettigi gibi, Kur'an'da, Ad kavminin in$a ettigi ve yeryuzunde benzeri gorlilmemi? binalara sahip irem ehrinden bahsedilmektedir. Bu ^ehrin o zamana kadar bir benzeri varolmu? degildi: "Gormedin mi Rabb'in ne yapti Ad (kavmin)e? YUksek sutunlu Irem'e? Ki Ulkeler arasinda onun e^i yaratilmami^ti. "^^ 1990'lann bajinda Nicholas Clapp admdaki bir arkeologun yaptigi ali5malar neticesinde irem ehrinin kalintilan ortaya gikmijtir. Glap, 1932 yilinda ingiliz ara^tirmaci Bertram Thomas tarafindan yazilmi? olan Arabia Felix adli eser ile Gografyaci Batlamyus tarafindan MS 200 yilinda izilmi5 bir haritayi inceleyerek Ad Kavmi'nin ya adigi kentin kalintilannin, Umman'in sahile yakin bir yerinde oldugu kanaatine vanr ve NASA'nin katkisiyla uzaydan ekilen lesimlerle de bu kanaatini peki?tirdikten sonra kazi gali^malanna ba?lar. 12 metre derinliginde kumlann altinda?ehrin kalintilanna ula?ilir. Yapilan kazilarda Kuran'da belirtilen?ekliyle bir9ok sanat yapilan ve yuksek medeniyet eserleri bulunur. Kaziyi ytiruten ara?tirma ekibinden Dr. Zarins, bu?ehrin bulgulanni diger arkeolojik bulgulardan ayiran?eyin yuksek sutunlar oldugunu ve dolayisiyla bu jehrin Kuran'da sozu ge9en Ad Kavmi'nin kenti irem oldugunu soyler."' Nitekim Kur'an da Ad kavmini, yuksek binalar in a ettikleri i9in "Zatli'limad" yani, "yuksek sutun sahibi" diye nitelendirmi tir.'"' Dunyada bu ttir binalan ilk defa onlann in a ettikleri soylenmektedir." Aynca Kur'an, Hud peygamberin gonderildigi Ad kavminin her yuksek yere btiyuk ve saglam binalar yaptiklarindan da soz eder: "Her yiiksek tepeye bir bina kurarak mi egleniyorsunuz!" "Ebediyen ya ayacaginiz kuruntusuyla kofkler/saraylar/ kaleler/barajlar ediniyorsunuz?"^^ ikinci ayette gegen ^^l^^" kelimesi; ko?kler, saraylar ve kaleler aniamina geldigi gibi, su sarniglan ve barajlar anlamlanna da gelmektedir."''' Fakat ayette bu kelime ile su barajlannin kasdedildigi daha kuvvetli bir ihtimaldir. Qlinku Ad kavminin ya?adigi Yemen bolgesi barajlan ile Un kazanmi^ti.'''' Kaynaklarda Ad kavminin sahip oldugu zenginlik ve ula?tiklan uygarlik seviyesi 90k abartili bir jekilde anlatilmi$tir. Bu aniatilanlar -bir kismi hayal urlinu olsa bile- yine de onlann?ehircilik, sanayi ve ozellikle tanmcilik alaninda 90k ileride olduklan ger9egine i$aret etmektedir. Rivayetlere gore Ad kavminin 167 Akademik Arajtirmaiar Dergisi

4 Kur'an Kissalarinda Eski Uygarliklar lideri $eddad b. Ad, ilahi kitaplarda cennetin niteliklerini okumu? ve benzerini in?a etmeye karar vermi?tir. Altin, glimu?, yakut vb. degerli maddeleri kullanarak saraylar yaptirmi?, her turiu sebze ve meyvenin yeti?tigi bah9eler ve bunlan sulayacak kanallar in^a ettirmi?tir.^^ Son zamanlarda arkeolojik 9ali?malarda elde edilen kitabelerde yazilanlar da""" Ad kavminin ilahi azab gelmeden once refah i9inde ya?adiklanna dair Kur'an'in verdigi bilgileri dogrulamakta ve bu konuda kaynaklarda anlatilanlann tamamen asilsiz olmadigini gostermektedir. Kur'an; Ad kavminin, ihti$am ve debdebelerinin gostergesi olmaktan ote bir anlam ta^imayan yiiksek binalar ve anitlar diktiklerinden soz eder. Eglenme, zevk-u sefa pe?inde ko?ma, israfa dayali luks bir hayati tercih etme, kisacasi hedonist bir ya^am surmekten ba?ka bir ama9 ta?imayan bu insanlar. Slum otesi hayat i9in herhangi bir haziriik i9inde olmami$lardir. Yuksek ko^kler ve saraylar in?a etmelerinin nedeni, dunyada ebediyen ya?ama isteklerinin bir gostergesidir. Kur'an'da; ahireti yok sayan, hesap verme anlayi?indan uzak, sekuler bir diinya anlayi?!,"" Ad kavminin, dunya zevklerine dalip insani erdemlerden uzakla?arak a^agi sosyal katmanlara mensup insanlara zulmetmelerinin^* temel nedeni olarak gorulmektedir. Yukandaki ayetlerden; Ad kavminin?iddetli bir ele?tiriye tabi tutulmasinin temel nedenin, i9lerinde rahat edecekleri kojk ve saraylar in a etmeleri degil, ihtiya9tan kaynaklanmayan, sirf gu9 ve kuvvetlerinin gostergesi olarak ihti$amli yuksek binalar yapmalan, ahiret hayatini unutup ya?ami yalnizea dtinya hayatindan ibaret saymalan ve yoksullara adaletli davranmayip zulmetmeleri oldugu anla^ilmaktadir. Kur'an ayetlerinden Ad kavminin Allah'tan ba^ka bir takim ilahlara taptiklan anlajilmaktadir: "Dediler ki: "Ey Hud! Bize higbir delil getirmedin. Senin soziinle ilahlarimizi terk edecek degiliz. Zaten biz sana inanmiyoruz." "Seni ilahlarimizdan biri fena garpmi demekten ba ka sozumiiz yok sana." Hud dedi: "Ben Allah 'i fahit tutuyorum, siz de?ahit olun ki, ben sizin Allah 'a ortak yaptiklarinizdan uz.agim."^'^ Tarih9iler de. Ad kavminin Sada' (e'-^^), Samud (J>»-^) ve el-heba (ew*!') adlannda U9 tane puta taptiklarmi kaydetmektedirler,'"' ancak yapilan arkeolojik 9ali5malarda ^u ana kadar soz konusu putlarin isimlerine rastlanmami^tir."" Kur'an ayetleri. Ad kavminin uzerine?iddetli bir rlizgann, yedi gece, sekiz glin estigini ve onlan i9i bo? hurma kutukleri gibi yere serip yok ettigini anlatmaktadirlar."* Ad kavminin yajadigi bolgeyi ara?tiran arkeoglann, soz konusu yerde eski bir yanar dagin oldugunu ve onun etrafinda ya?ayan insanlann yok olduklarini belgelemeleri,'*'' Kur'an'in anlattiklanni teyit eder niteliktedir. 2- Semud Kissasi Semud kavmi, Arabistan'da Ad kavminden sonra en yaygin olarak bilinen ikinci bir topluluktur. islam oncesi Arap $iir ve hitabelerinde Semud ismi sik sik ge9mektedir.''^ Asur yazitlannda, Yunanistan, Roma ve iskender hakkmda yazilan eserlerde de Semud ismine rastlanmaktadir. Tarih9ilerin belirttiklerine gore. 168 Journal of Academic Studies

5 Abdulbaki Gune? Yil: 6, Sayi: 24 ubat - Nisan 2005 Semud Icavmine mensup bazi insantar Roma ordusuna katilarak NebtTler'e sava?mi$tardir. Bu da Hz. isa'nin dogumundan soz konusu sava?in yapitdigi tarihe kadar bu kavimden ya?ayan insantann var otduklanni gostermektedir."^ Kaynaktarin verdikteri bilgitere gore, Semud milteti, gunumuzde el-hicr diye bitinen"*^ Hicaz ve am arasinda bir botgede ikamet etmekteydiler.''^ Semud kavminin tarihi, Mitattan Sncesine kadar uzanmaktadir. Kaynaktarda ontarin, ikinci Sargon zamanmda Asurtulara kar^i sava^ip yeniten mitletterle birlikte olduklan belirtilmektedir."* Onlann isimleri ikinci Sargon'a ait mennlerde Tamudi diye gegmektedir. Aynca Semud kavmine ait bir 50k kitabeye Arap yarim adasinin degi?ik yerlerinde rastlanmi^tir.'*' Oryantalist William Vincent'e gore, Semudlular (Thamudeni) sahil kenannda gemilerin ugrayamadiklan ta?lik bir bolgede ya5amaktaydilar.^ Onun bu ifadesinden Semud kavminin Hicaz bolgesinde Kizil deniz sahilinde ikamet ettikleri anla^ilmaktadir. Oryantalist Peliny ise Semud (Tamudaei) kavminin yerini Domata, Haegra ve Badanatha diye isimlendirdigi yerler arasinda tayin etmekte,'' Batlamyus ise, Thamuditae ve Tahamudeni diye isimlendirdigi Semud kavminin, Sarakenoi ve Apatae arasinda bir bolgede yajadiklarini soylemektedir. Ona gore Semud kavmi ile Ad kavminin ya^adiklan bolgeler birbirine yakin idiler. Aralannda sadece Sarakeni denilen bir memleket vardi.^^ Yukandaki bilgilerden Semud kavminin Arap kaynaklannm da belirttigi gibi Arabistan'm Kuzey batisinda ikamet ettikleri anla?ilmaktadir. Nitekim tarihgi Yakut, Semud kavminin ya adigi Vadi'1-Kura bolgesinin, am-medine yolu Uzerinde bulundugunu, am'dan gelen hacilann oradan ge tiklerini ve rivayette bulundugu ki?inin ya?adigi donemde soz konusu bolgede bina kahntilannin hala varliklarini surdurdugtinti belirtmektedir." Yakin zamanlarda yapilan arkeolojik gah^malarda Semudlulara ait bir takim kitabelere, bir kismi Urdlin'de, diger bir kismi Suudi Arabistan'm Hicaz bolgesinin yukari tarafina du en bolgede rastlanmi tir. Bu kitabelerin bir kisminin tarihinin, Milattan Once yedinci asra kadar uzandigi, kalanlannin ise Milattan sonrasina ait olduklan tespit edilmi tir. Semudlulardan elde edilen birtakim belgelerden, yazi sanatlannin zamania geli tigi ve bir takim degi iklige ugradigi anlaiilmaktadir.^"* Bu da islam oncesi Arabistan'da yazinin geli im tarihine i ik tutmakta ve sanilanm aksine Araplann okuma ve yazma konusunda 90k geri olduklan du uncesinin yersiz oldugunu gostermektedir. Kur'an-i Kerim'den, islam oncesi Araplann Ad ve Semud kavimlerinin ba ma gelen felaketleri ve onlann ya adiklan yerleri gayet iyi bildikleri anla ilmaktadir: "Ad ve Semud'u da (helak ettik). Bu, onlartn (harap olmu ) yurtlartndan size belli olmaktadir. "'' Kur'an-i Kerim'in bir ok ayetinde Semud kavminden soz edilmektedir.'** Bu ayetlerde onlann Allah'tan ba^ka ilahlara taptiklan, yeryuzunde fesad gikardiklan, daglardan oyma lliks evler yaptiklan, onlan hakka ve tevhid inancina 9agirmak i9in kendilerine mensup Hz. Salih'in gondedldigi anlatilmaktadir. Hz. Salih'e kavminden 90k az ki?i inandi, btiytik gogunluk ise inanmadigi gibi ona 169 Akademik Ara5tirmaiar Dergisi

6 Kur'an Kissaiarinda Eski Uygarliklar kar?i 90k azginla ti. Hz. Salih'ten, ger9ekten peygamber ise kendilerine bir mucize gostermesini istedi." Bunun Uzerine Allah Hz. Salih'e mucize olarak bir deve verdi.'* Ne var ki iyice azginla?an toplum, bu ayeti kabul edip iman edecegi yerde mucize deveyi kesip'' Hz. Salih'i de ortadan kaldirma planini yapti.^" Fakat kotli emellerine ula amadan, Allah'in azabiyla yok olup gittiler. Bu husus Kur'an'da?oyle anlatilmaktadir: "Derken di^i deveyi bogazladilar ve Rab'lerinin buyrugundan dt^ari gikp; "Ey Salih, eger hakikaten elgilerdensen, bizi tehdit ettigin (o azab)i bize getir!" dediler." "Bunun Uzerine hemen onlari, o korkung sarsinti yakaladi, yurtlarinda diz Ustii gokekaldilar." Kur'an'da, Semudlularin ba$ma gelen felaketlerden haberdar olan Arap mli?- rikler, ayni akibete ugramamalan i9in uyanlmaktadirlar: "Eger yiiz gevirirlerse de ki: "Ben sizi Ad ve Semud kavimlerini garpan yildirim/kasirga gibi bir yddirtma/kasirgaya kar^i uyardim."^^ Kur'an-Kerim'de Semud kavminin ya?adiklan yerin ismi belirtilmemij, fakat "(Rabb'inin) vadide kayalari oya(rak evler yapa)n Semud (kavmin)e (ne yaptigmt bilmez misin?)"^^ ayetinden onlann daglik veya kayalik bir bolgede ya?adiklari anlatilmaktadir. Mufessirler ayette ge9en "JljlW >-^i ij^w-" ifadesinin; daglardaki buyiik kayalari kesip "evler in?a ettikleri aniamina geldigini, "el-vadi"nin de "Vadi'1-Kura" oldugunu soylemi^lerdir.*^ Kaynaklarda Semud kavminin daglan ve kayalari oyup evler in$a eden ilk topluluk olduklan soylenmektedir. Anlatildigina gore onlar ta^lardan bin yedi ytiz?ehir in$a etmi^lerdir.*^ Kur'an'da Hz. Salih'in kavmi Semud'dan, ehirlerine nisbetle "Ashabli'l- Hicr" diye soz edilmektedir: "Andolsun Hicr halki da peygamberleri yalanladilar." "Onlara ayetlerimizi verdik, ama onlardan yuz geviriyorlardi." "Daglardan guvenli evler yontuyorlardi."^ Ayetlerden Semud kavminin, kayalari oyup evler in?a ettikleri, tepelere saraylar yaptiklan ve ta? oymaciligi sanatinda da 90k ileri gittikleri anlatilmaktadir. ilk ayette ge9en "el-hicr" Semud kavminin ba^kentiydi. Kentin haiabeleri, Medine'nin kuzeybatismda Tebuk yolu uzerinde yer alan el-ula?ehri yakinlannda bulunmaktadir.""' Bu kavmin, tepe ve dag eteklerinde oyduklan ta? evierden bir 90gu glintimtize kadar gelebilmi^tir. ehrin kalintilanndan o gunku nufusunun be$yuzbin civannda oidugu tahmin edilmektedir.^^ Tarih9i Yakut'un belirttigine gore, istahri soz konusu kenti gordugunli ve evlerinin kendi evleri gibi olup kumlaria 9evirili bir takim daglann ba?lannda yer aldiklanni belirtmektedir.^''^ el-hicr kentini bir takim cografyaci ve seyyahlar ziyaret etmi ve orada Semud kuyusu diye bilinen bir kuyunun varligindan da soz etmi?lerdir. BuharT ve Muslim'in Abdullah b. Omer'den naklettikleri bir rivayete gore, Hz. Muhammed (s.a.s.), sahabesiyle Tebuk'e giderken Hicr bolgesinde konaklami?, sahabe Semud kavminin i9tikleri kuyulardan su i9mi, daha sonra Hz. Peygamber ve beraberindekiler Hz. Salih'in devesinin su i9tigi kuyunun bajina gelmi?lerdir.^' Abdullah b. Omer'den nakledilen bu rivayet, Semud kavminin ya$adigi yerin neresi oldugunu ve nerede yer aldigini a9iga kavu?turmakta ve Kur'an'da sozu edilen Hicr kentinin burasi oldugunu belirtmektedir. Aynca bu 170 Journai of Academic Studies

7 Abdulbaki Gune? Yil: 6, Sayi: 24 ubat - Nisan 2005 rivayetten, Hz. Salih'in devesinin su igtigi kuyunun Hz. Peygamber doneminde var oldugu da anla^ilmaktadir, HicrT sekizinci asirda ya?ayan ibn Batuta Hac yolculugu esnasinda buradan ge9erken gozlemlerini ^oyle dile getirmi?tir: "Buralarda kirmizi renkli kayalardan olu^an daglarda Semud kavmi tarafmdan oyularak yapilan suslu binalarin kalintilari vardir. Bunlan goren, onlann daha yeni yapildiklanni zanneder, Bu harabelerde Semud kavminin 9urumu? kemikleri bulunmaktadir."^^ Gerek "Daglardan ustalikla evler yontuyorsunuz."^^ ayetinde ge^en "farihin" kelimesinden, gerekse ibn Batuta'nm aniattiklanndan Semud kavminin mimarlikmtihendislik alamnda 90k ileri bir seviyede olduklan anla?ilmaktadir. Nitekim ayette gegen farih kelimesi, bir?ey konusunda mahir ve usta olan ki$iyi ifade eder.^"* Semud kavminin, ta$ oymaciligi sanatinda farih kelimesiyle nitelendirilmeleri, onlann bu konuda usta ve mtitehassis olduklanni gostermektedir. Kaynaklardan anla?ildigi kadariyle Semud kavmi Hicaz'in list tarafinda bir bolgede ya?amaktaydi. Bu bolge, $am-misir ile Yemen-Hicaz ticaret yoliannin kesi?tigi bir bolgeydi.^' Bazi arkeologlar, yaptiklan kazi 9ali?malannda Tebuk ve Taifte Semud kavminin kalintilanna rastlami?lardir.^^ Yapilan son arkeolojik 9ali$malarda da Arap Yanmadasinin kuzeyinden guneyine, dogusundan batisina; Akabe, Urdun ve Suriye ge9i? yollanna kadar Semud kavmine ait bir9ok materyale rastlanmi^tir. Butun bu kalintilar Semudlulann Kuzey Arap Yanmadasinin sakinleri oldugunu gostermektedir." Kur'an-i Kerim'in bir9ok ayette onlardan soz etmesi de bundan olsa gerektir, $urasi yadsinamaz bir ger9ektir ki, Kur'an'm Semud kavmiyle ilgili zikrettikleri ile kazilarda 9ikan bulgular arasinda tam bir uygunluk vardir. Kur'an ayetlerinden Semud kavminin hayvanlara, verimli arazilere ve bol su kaynaklanna sahip, guven i9inde ya?ayan zengin ve mureffeh bir topluluk olduklan anla?ilmaktadir: "Siz burada hep giiven iginde birakilacaginizi mi saniyorsunuz?" "Boyle bahgelerde, ge^me ba^larinda?" "Ekinler ve yumu^ak tomurcuklu guzel hurmaliklar arasinda?"''^ SemQd kavmine ait kitabelerde de onlann 9ift9ilikle ugra?tiklan, ziraat i?lerinden anladiklan, bagcilik ve pamuk ziraatini bildikleri, g09ebe olmaktan ziyade yerle^ik bir hayata sahip olduklan ve ya?adiklan sabit evierinin oldugu anla$ilmaktadir. u ayette de Semud kavminin saraylarda ya?ayan zengin bir millet olduklan ifade edilmektedir: "DUfunun ki (Allah), Ad'dan sonra sizi hiikumdarlar yapti ve yeryiizilnde sizi yerleftirdi: Onun duzluklerinde saraylar ediniyorsunuz, daglarini yontup evler yapiyorsunuz, arttk Allah'in nimetlerini hatirlayin da yeryiizunde bozgunculuk yapip kan Mik gikarmayin."^" Bu ayet, Semud kavminin kuzey Hicaz'da Hicr daginin bati yama9lannda kayalara oyduklan yuksek bir uygarligin i^areti olan ihti?amli binalara dikkatleri 9ekiyor. Mufessir MevdudT'in belirttigine gore, Semud kavminin kayalan oyma sanati, Hindistan'in Ellora ve Ajanta magaralanndaki oyma sanatinin bir benzeridir. Semudlular, dag ve kayalan yontarak muhte$em saraylar yaparlardi. BugUn "Medayin-i Salih'' diye bilinen bolgede yaptiklan saraylann hala ayakta kalma- 171 Akademik Ara tirmalar Dergisi

8 Kur'an Kissalarinda Eski Uygarliklar SI, onlarin mim^ride ne kadar ileri bir seviyede olduklarini gostermektedir.^' Yukandaki ayetten anlajildigi uzere, Semud kavmi sadece kayalardan oyma saraylar yapmakla yetinmemi?, ayni zamanda duz arazilerde de muhte^em saraylar ve ko?kler yapmi^lardir. Fecr suresinde ge tigi uzere,^^ Ad kavminin mimari sahada en belirgin ozelligi kalin ve yuksek sutunlu binalar yapmak iken, Semud kavminin en belirgin ozelligi ise, kaya ve daglari oyarak muhte?em saraylar in$a etmektir. Semud kitabelerinden onlarin kiiltur seviyelerinin ytiksek, gogunun okuma yazma bildikleri ve yazi sanatinin onlarda bir meslek haline geldigi de anla^ilmaktadir. Yine bu bulgular onlann sosyal, dint ve ticari hayatlarina, giyim ve ku?amlarina da i$ik tutmaktadir.^'' Hz. Salih, kavminin uygarlikta ula^tigi bu mureffeh ya ama ibaret ederek, sadece AUah'a tapmalanni ve gunah i?lemekten uzakla^ip O'na tevbe etmelerini istemektedir: "Ey halkim, AUah'a kulluk edin, O'ndan bafka tanriniz yoktur! Sizi yerden in^a eden ve onu imar etmenizi dileyen O'dur; O'ndan magfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin! Qiinkii Rabbim yakindir.(o, dualari) kabul edendir."^ Bu ayetten Semud kavminin Allah'in di-?inda bir takim ilahlara taptiklan da anla?ilmaktadir. Nitekim arkeolojik 9ali5- malarda da elde edilen Semud yazitlannda, okiiz ba?iyla temsil edilen ba^ta Salm admdaki ilahin yam sira Vedd, Yegus, Lat, Ye'uk, Menat, Ba'l ve Hubel gibi ba^ka bir 90k ilaha taptiklan anla^ilmaktadir.*^ Semud kavmi de yeryuzunde fitne ve fesat 9ikardiklanndan ve kendilerine gelen peygamberi yalanlayip getirdigi mucizeye inanmamalanndan ve peygamberi ortadan kaldirma planlarindan dolayi Kur'an ayetlerinde belirtildigi gibi korkun9 bir ses (^^^-i^f^ ve sarsinti (^j)yla*' yok edildiler. Bu ayet ifadelerinden hareketle Semud kavminin volkanik patlamalarla veya iddetli depremlerle yok edildiklerini soyleyebiliriz. Nitekim onlarin ya^adiklan bolgede volkanik ta^lar bulunmaktadir.^* Katade, Semud kavminin 90k yuksek frekansli bir sesle yok edildiklerini belirtir.^' en-neccar ise, Semud kavminin helaki ile ilgili ayetlerde ge9en "AioL^" ifadesinden hareketle onlarm yildirimin 9akmasiyla meydana gelen ytiksek bir elektrik akimiyla helak edildiklerini ileri surmektedir.'" Fakat soz konusu ifadeden bu anlami 9ikarmanin bir zorlama oldugu kanaatindeyiz. 3- Sebe' Kissasi Onceleri bir hanedan veya kabile ismi olan Sebe' kelimesi, sonradan Yemen'de medeniyet ve uygarligin merkezi olan Me'rib $ehrinin adi olmu?tur.'^' Bu?ehir ile San'a arasinda U9 guniuk bir mesafe bulunmaktadir.'^ Sebe', bliytik kabilelerden olu?an buytik bir Gliney Arabistan kavmiydi. Bir hadiste belirtildigi iizere Sebe'nin soyundan bir9ok kabile meydana gelmijtir.^'' Sebe' kavmi, eski 9aglardan beri bilinen bir milletti. M.O tarihli Ur kitabelerinde bu kavimden "Sebum" diye bahsedilmektedir. Ayrica bu kavim hakkinda Babil ve Asur yazitlannda da bilgiler vardir.'"* Sebe'lilerin ismi Kitab- I Mukaddes'te de $eba ^eklinde bir9ok defa ge9mekte ve Sebe' memleketinin 172 Journal of Academic Studies

9 Abdulbaki Gune Yil: 6, Sayi: 24 ubat - Nisan 2005 bol serveti ve aitiniyla bilindigi, onemli bir ticaret merkezi oldugu ve IbranTlerle ticaret yaptiklan ifade edilmektedir.'^ Aynca Sebe'lilerin Suriye ve Misir'a gtizel kokulu bitkiler altm ve degerli ta?lar ihra ettikleri belirtilmektedir.'* M.O. be^inci ytizyilda yazilan Herodot Tarihi'nde de Arabistan'm; ttitsii, murra, kassia ve ladanon gibi baharatlan tireten tek ulke oldugu kaydilerek Kitab-i Mukaddes'teki bilgiler teyit edilmektedir.'' Bu kavmin ya?adigi bolge, Yemen denilen Arabistan yanmadasmm guneybatisiydi.'* Sebe' Kralligi sadece Yemen'i degil, Hadramut'm geni? bir bolumtinli, Mahran topraklanni ve Habe istan'in buyuk bir boltimtinq igine aliyordu. Sebe'liler, gtinumtize kadar kahntilan devam eden muhte?em barajlar ve su yollarr ^ebekeleri in^a etmi?lerdi. Bu barajlar?ebekesinin suladigi topraklar Rub'u'1-Hali sinirlan gevresindeki Sayhad olune dogru uzanmaktaydi. Sebe' ulkesi, Ma'rib'den Kuzey'de Mekke, Medine ve Suriye, Doguda Arap Denizi kiyilanndaki Zufar'a dogru ilerleyen ve boylece Hindistan ve ^in'e baglanan deniz yollan ile birle?en "baharat yolu"nu kontrol eden onemli bir ticaret merkezi konumundaydi.'' Sebe'liler'in Medeniyette yukselmeleri, M.O yillannda ba^lami^tir. Hz. Davud ve Hz. Suleyman zamanlannda zenginlikleriyle dunyaca me?hur bir kavimdi. Onceleri gune5e tapiyorlardi. Daha sonra krali9elerinin Hz. Slileyman'a iman etmesiyle (M.O ) muhtemelen 9ogu tevhid dinine girmi?- lerdir. Daha sonraki bir dsnemde bu dinlerini terk ederek degi^ik tanri ve tanngalara tapmi5lardir. Yemen'de yapilan kazilar sonucunda, ba?ta ba? tanri "Elmaka" olmak uzere, bu tanrilar i9in mabetler yapildigini ve her onemli olayda soz konusu tanrilara kurbanlar sunuldugunu gosteren bir^ok kitabeye rastlanmi^tir.'"" Ug bin kadar olan bu kitabelerde Sebe' halkinin sosyal, siyast, dint, ticart vb. durumlanna i?ik tutan bilgiler de yer almaktadir."" Kaynaklarda Sebe'lilerin zenginlikleri ve lliks hayatlan sitayi? ve hayranlikla aniatilmaktadir. Zengin olup refah ve luks bir hayat ya?adiklari igin Roma ve Yunanlilar gibi 9agda lan tarafindan kiskanilirlardi. Onlar, altin ve gumti^ten tabaklar kullanirlardi. Evlerinin duvar, pencere ve kapilannda bile fildi?i, altm, gumu? ve inci gibi degerli ta?lardan suslemeler yaparlardi.'"^ Bina yapiminda mahir olan Sebe'lilerin tarihte ilk defa her biri 12 metre ytikseklikte olan 20 kattan olu?an bir gokdelen in?a ettikleri bildirilmektedir.'"'' Kaynaklarda Sebe'lilerin sahip oldugu bah9elerin nitelikleriyle ilgili 90k abartili ifadeler de yer almaktadir. Ornegin en eski tefsirlerden biri olan TaberT tefsirinde anlatildigina gore, bir insan soz konusu bah9elerin i9inden ge9tiginde, ba$mda ta?idigi sepeti elini hi9 degdirmeden degi?ik meyvelerden dolup ta?ardi."'^ Kur'an ayetlerinde de belirtildigi tizere Sebe' halki bolluk ve refah i9inde ya?amaktaydi, ya?adiklan bolge verimli bah9elerle 9evriliydi. Kendilerine verilen bu bol nimet ve refah kar ismda Rabb'lanna?Ukretmeleri beklenirdi, fakat onlar nankorluk edip Allah'm emirlerinin di$ma 9ikti]ar. Bunun lizerine Yuce Allah Uzerlerine Arim Seli'ni gondererek 0 guzel ve verimli bah9elerini yok etti: "Andohun Sebe (ogullarin)in oturduklari yerlerde de bir ibret vardir: (O 173 Akademik Arajtirmalar Dergisi

10 Kur'an Kissalarinda Eski Uygarhklar meskenler), sagdan, soldan iki bahge (ile gevrili idi. Onlara): "Rabb'inizin nimetmden yeyin de 0 'na ukredm! Ho (bir) memleket ve gok bagi layan Rabb!" (denilmi^ti)." "Ama onlar (bizden) yiiz gevirdiler; bu yiizden iizerlerine Arim selini gonderdik; onlann iki bahgesini buruk yemi li aci meyveli ve iginde biraz da sedir agaci bulunan iki bahgeye gevirdik." "NankorlUk ettiklerinden dtiiril onlari 'boyle cezalandirdtk; biz nankorden ba kastm cezalandirtr miyiz?"'"' Ayette gegen <>jc- kelimesi, suyun oniinii tutan baraj, set anlamina gelir.""^ ibn Abbas'tan yapilan bir rivayette Habe$ dilinde arim kelimesinin, suyun toplandigi yer anlamina geldigi belirtilmijtir.'"' Nitekim Yemen'de yapilan kazilarda rastlanan kitabelerde bu kelimenin baraj anlaminda kullanildigi gorulmu - tur. Yemen huklimdan Ebrehe'nin bliyiik Me'rib seddinin tamirinden sonra yazdirdigi Milattan sonra tarihli bir kitabede arim kelimesi defalarca baraj anlaminda kuuanilmi^tir. Buna gore ayette ge9en j-j^jl J^- ifadesi bir barajin yikilmasiyla meydana gelen sel felaketi anlamina gelir.' * Yapilan arkeolojik ^ali^malarda Sebe' kissasinda anlatilan Arim selinin yiktigi Yemendeki Me'rib barajinin kalintilarina rastlanmi?tir."" Ayette anlatilan barajin iki yanindaki bah9elerin kalintilari da hala varliklanni surdurmektedir."" Mufessir Seyyid Kutub, Sebe'lilerin ula?tiklari uygarlik duzeyleri ve in?a ettikleri barajla ilgili?u bilgileri vermektedir: "Bunlann yurtlan son derece verimli topraklardan olu^mu^tu. Bu topraklar uzerinde kurulan uygarligin bazi izleri glinumuze kadar ayakta kalabilmi tir. Sebe'liler uygarlikta ileri bir seviyeye ula^mi^lardi. Oyle ki, guney ve dogu taraflanni saran denizden gelen bol yagmur sularini denetim altina almayi bajarmi^lar, bu ama9la dogal bir baraj yapmi^lardi. Bu barajin iki yaninda iki dag ylikseliyordu. Barajin online ordlikleri surlarda a^ilip kapanabilen kapaklar yapmi?lardi. Baraj duvarinin ardinda bliytik miktarda su biriktirmi^lerdi ve bu suyu gerektigi ekilde kullaniyorlardi... Bu baraj "Me'rib baraji" adi ile aniliyordu."'" Soz konusu barajin kimin tarafindan yapildigina dair degi?ik rivayetler vardir. Tefsirlerde bu barajin Sebe' b. Ye^cub b. Ya'rub, Himyer, Lokman, veya Sebe' Kiali9esi Belkis tarafindan in^a edildigi soylenmektedir. Baraj, iki dagin arasinda ta? ve zift kullanilarak in?a edilmi^tir. Barajda biriken kaynak ve yagmur sulariyla geni? araziler sulanmaktaydi."^ Alusi'nin belirttigine gore, Sebe' Melikesi Belkis, seddin arkasina suyu hapsedip birbiri uzerine ge^itli kapilar ve seddin online de baraja akan nehir sayisi kadar on iki havuz yaptirmi tir."'' Barajin yapimiyla ilgili rivayetlerin tumlinli dogru kabul etmenin herhangi bir sakincasi yoktur. Barajin, Sebe' tarafindan ba latilip daha sonra gelen Himyer, Lokman ve Belkis'in onu onarip bir takim ilavelerde bulunmu? olmalan muhtemeldir. Nitekim ibn Kesir'in beyanma gore, baraji ilk yapan ki?i Sebe' b. Ye^cub b. Ya'rub'tur. Fakat baraji tamamlayamadan olmli?, daha sonra Himyer tamamlami^tir."" Gunumlize kadar varligi devam eden "Evam" mabedi veya "Mahrem Belkis" diye bilinen mekanin kar isindaki ana kapinin bulundugu duvarda kayitli bulunan 1-44 nolu kitabede, Tanri Atetr {J^ U)) heykelinin onlinde Me'rib barajinm 174 Journal of Academic Studies

The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013 KUR'ÂN'DA ÂD KAVMİ

The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013 KUR'ÂN'DA ÂD KAVMİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, p. 109-134, March 2013 KUR'ÂN'DA ÂD KAVMİ ADD TRIBE IN THE QURAN Dr. Mustafa CORA Samsun Valiliği

Detaylı

KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ *

KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ * KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİDDET SORUNUNA BİR BAKIŞ Abdulbaki GÜNEŞ * ÖZET Medeniyetler şiddet üzerine kurulamaz. Zorla, baskıyla bir medeniyetin yükselmesi insan doğasına aykırı bir olgudur. Bu gerçek peygamberlerin

Detaylı

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract İskender ŞAHİN* Özet Ba s, Kur an da yer alan önemli bir kavramdır. Semantik tahlili yapılmadığı için söz konusu kavramın içerisinde yer aldığı âyetlerin anlaşılması da güçleşmiştir. Bunun yanında ba s

Detaylı

Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir?

Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir? 40 Usûl Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir? Abdullah Emin ÇİMEN * Is The Annihilation A Continuous Process? The Quran revealed the fact that total annihilation is a continuous process to its audience at

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

KUR'AN'DA RÜYALAR VE RÜYALARIN HAYATA YANSIMALARI

KUR'AN'DA RÜYALAR VE RÜYALARIN HAYATA YANSIMALARI KUR'AN'DA RÜYALAR VE RÜYALARIN HAYATA YANSIMALARI Hidayet AYDAR * ÖZET Bu çalışmada, insanoğlunun hayatında önemli bir yeri bulunan rüyalara, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yaklaşım tarzı ele a-

Detaylı

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract KUR AN DA SEMA KAVRAMI The Concept of Sema in the Qur'an Halil ÇİÇEK Abstract The Qur'an to invite tawhid (uniqueness), deduce from orderl'ness of the universe and a lot of objects present 'n the universe

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

MİNBERİN CAMİ MİMARİSİNE KATILIMI Yılmaz CAN

MİNBERİN CAMİ MİMARİSİNE KATILIMI Yılmaz CAN MİNBERİN CAMİ MİMARİSİNE KATILIMI Yılmaz CAN ÖZET Çalışmamızda minberin cami mimarisine katılımı süreci konu edilmiş ve ilk minber örnekleri hakkında da bilgi verilmiştir. Tespitimiz odur ki minber, mihrap

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Kur ân-ı Kerim de tnâb Üslûbu The Styl of Itnab in the Qor'an

Kur ân-ı Kerim de tnâb Üslûbu The Styl of Itnab in the Qor'an Özet Kur ân-ı Kerim de tnâb Üslûbu The Styl of Itnab in the Qor'an Bu makalenin amacı Kur'ân-ı Kerim'den ayetlerle itnâb üslûbunun incelenmesidir. Çalıma iki bölümden olumaktadır. Birinci bölümde itnâb

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

ISLAMA GORE DIGER DINLER SERIAT'IN, ISLAM'DAN GAYRI DIN VE INANÇ'LARA BAKIS AÇISI

ISLAMA GORE DIGER DINLER SERIAT'IN, ISLAM'DAN GAYRI DIN VE INANÇ'LARA BAKIS AÇISI ISLAMA GORE DIGER DINLER ILHAN ARSEL SERIAT'IN, ISLAM'DAN GAYRI DIN VE INANÇ'LARA BAKIS AÇISI "Tanri katinda din, kuskusuz, yalnizca Islâm'dir. Kendilerine 'Kitab' verilmis olanlar (Yahudi'ler. Hiristiyan'lar,vs...),

Detaylı

Ermeni, Ermenistan ve Ermenilerin Anadolu ya Göçleri

Ermeni, Ermenistan ve Ermenilerin Anadolu ya Göçleri Ermeni, Ermenistan ve Ermenilerin Anadolu ya Göçleri maybe should form the basis of these researches. Therefore, our study primarily referring to classical sources related to Armenians and we have preferred

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi abdullahdemir70@hotmail.com

İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi abdullahdemir70@hotmail.com Selahaddin Journal of Economics and Social Research Selahaddin Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 2148-1407 İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi

Detaylı

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Meçhul Hintli Resul Yuz Asaf Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Budistlerce ve Hindularca Issa adıyla tanınan peygamberin öyküsü Faruk Arslan [Faruk Arslan] 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur.

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL ETKILERI

KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL ETKILERI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERi ENSTITUSO GUVENLiK BiLiMLERi ANA BiLiM DALI KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL

Detaylı

YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1

YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1 YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1 Bradley J. Parker, Andrew Creekmore ve Lynn Swartz Dodd aynca Cathryn Meegen ve Meg Abraham'in katkilanyla

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı