KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FIRSATLARI 6.ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU BÜLENT YALAZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FIRSATLARI 6.ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU BÜLENT YALAZI"

Transkript

1 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FIRSATLARI 6.ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU BÜLENT YALAZI

2 2 Kentsel Dönüşüm, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 2012 yılında yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile, 99 Deprem Yönetmeliği nden önce inşa edilmiş 13 milyon bağımsız konut biriminin yarısı olan 6,5 milyon konutun 2023 e kadar yenilenmesi bir evvelki ve yeni hükümetimizin önemli hedeflerinden birisidir. Kentlerimizin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla güdülen bu hedef içerisinde kentlerimizin çevresel performansının iyileştirilmesi meselesine de odaklanılması gerekmektedir. Zira depremler kadar iklim değişikliğinden kaynaklı olarak yaşanacak özellikle kuraklık ve sel baskınları gibi küresel ısınmanın sonuçları da geleceğin şehirlerinde karşı karşıya kalacağımız fiziki ve sosyal afetlerdir. Bu hususta alınması gereken tedbirler için Bakanlığın İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planına başvurulması gerekmektedir. İD Eylem Planı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için sera gazı emisyon kontrolü ve iklim değişikliğine uyum eylem alanlarını tanımlamıştır. Ancak tüm bu eylemler bir biçimde enerji verimliliği ile doğrudan ilişki içerisindedir.

3 3 «Ekolojik Yerleşme Birimi» Standardı 6306 sayılı Kanun Bakanlığa «riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında, planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirleme ve özel standartlar ihtiva eden planlar yapma, onaylama veya kent tasarımları hazırlama yetkisi vermiştir. Bu yetki çerçevesinde, İDUEP ile uyumlu bir «ekolojik yerleşme birimi» standardı hazırlatmak için İTÜ ile bir protokol imzalanmıştır. Kanuna dayanılarak ayrıca tanımlanacak mali destekler ve planlama tedbirleri ile birlikte, Bakanlığın afetlere dayanıklı marka kentler oluşturmak amacına sürdürülebilirlik boyutunun kazandırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede ele alınabilmesi halinde kentsel dönüşüm aynı zamanda bir çevre projesi haline gelebilecektir. Ayrıca bu sayede belgelenen CO2 kazanımları, ülkemizin iklim değişikliğine ilişkin taahhütleri kapsamında bir argüman olarak kullanılabilecektir. Çevresel kriterlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kriterleri de standardın parçası olacaktır. Ancak tüm bu kriterler CO2 salınımlarına indirgenerek tek bir sürdürülebilirlik ölçü birimine dönüştürülmesi sağlanacaktır. Tüm bu hedefler bir belgelendirme altyapısının kurulmasını gerektirmektedir.

4 4 «Ekolojik Yerleşme Birimi» Standardı Yerleşme boyutu, konut, ofis, ticaret, donatı ve üretim yapılarının performanslarının yanı sıra alandaki ulaşım ve altyapı taleplerinin sınırlanması ya da verimliliğinin performansını ön plana çıkmaktadır. Alandaki ticaret, işyeri ve donatı imkânlarının artırılması, su ve atıksu başta olmak üzere diğer tüm altyapının toplumsal maliyetlerinin azaltılması öngörülmektedir. Aşağıdaki hedefler Ekolojik Yerleşme Biriminin gereklilikleridir: Optimum düzeyde enerji verimli yapılardan oluşan, Uygun karma kullanım ile yapıların ürettiği atık ısıyı değerlendiren, Kendi enerjisini yenilenebilir kaynaklarla üreten, depolayan, kullanan, Doğru akım kullanan gereçler için de tesisat şartlarını oluşturan, Evsel ve yağmur sularını ayrık sistemde toplayan, evsel atık suyu arıtan, atıksuyu (gri su) ve yağmursuyunu geri kazanan ve yeniden kullanan, Yeşil alan ve tarım alanı temin eden, Donatılara, ticaret ve iş yerlerine yaya ve bisiklet yolları ve toplu taşım ile erişebilen, Kendi iş olanaklarını ve donatılarını yaratan, Fosil yakıtlı bireysel araç kullanımını sınırlayan, Dönüşümden kaynaklı inşaat atıklarını ve diğer muhtelif atıkları değerlendiren.

5 5 Sürdürülebilir Yerleşmeler Yerleşmelerin belgelendirilmesi Bakanlığın bu konuda yayımladığı Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ancak sadece binaların ve bina dışı yapılı çevre elemanlarının anlık veya yıllık enerji verimliliğine odaklanılmayıp, yaşam döngüsü değerlendirmesi içerisinde yapı malzemelerinin üretimi, nakli ve inşaatlardaki enerji verimliliğinin de ele alınması hedeflenmektedir. Zira daha evvel yapıların kullanımı esnasında harcanan enerji miktarının fazlalığı diğer unsurları ikinci plana atarken bu alanda elde edilen iyileştirmeler binaların yıkım, yapım ve idame edilmesi gibi aşamalarında harcanan enerjinin de değerlendirmeye alınmasına imkan sağlamıştır. Bu mesele kentsel dönüşüm için özellikle gereklidir. İnşaat atıklarının azaltılması ve geri kazanım gündemimizdedir. Bu tür değerlendirmeler, yeşil yapı projeleri arasında kıyaslamalar yapılmasını ve en başarılı sürdürülebilir yapı uygulamalarının daha büyük ölçekli kentsel dönüşüm projeleri içerisinde olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

6 6 Kentsel Dönüşümün Yaşam Döngüsü yapıların ve kent dokusunun yıpranması yapıların ve kentsel hizmet tesislerinin işletilmesi tüm işlevlerdeki yeni yapıların yapımı yapıların yıkımı molozların geri dönüşümü dönüştürülemeyen molozların atık olarak depolanması yeni yapı ve tesislerde kullanılacak yapı malzemesi ve girdilerin üretilmesi Kentsel dönüşümün uzun ve yıllara yayılan bir süreç olması sebebiyle kurulması hedeflenen belgelendirme altyapısının Yaşam Döngüsü Analizi etrafında şekillendirilmesi teknik bir gerekliliktir. Buna göre öncelikle kentsel dönüşüm süreci tanımlanmalı ve her aşama için ayrı ayrı hedefler geliştirilmelidir. teknik ve sosyal donatılar ile ulaşım yatırımlarının gerçekleşmesi yeni yerleşmenin yoğunluk, arazi kullanım, kentsel donatı ve altyapı kararlarının alınması

7 7 «Yaşam Döngüsü Değerlemesi» TS EN ve TS EN standartları, yapılar ve yapılarda kullanılan yapı malzemelerinin yaşam döngüsü aşamaları tanımlamakta ve çevresel etkilerinin Çevresel Ürün Beyanı (EPD) marifetiyle belgelenmesini sağlamaktadır. Yapılar malzemelerin toplamını ortaya koymaktadır. Yerleşmeler için de benzer biçimde yaşam döngüsü aşamaları netleştirilmelidir. Tüm işlevlerdeki yapıların yanı sıra yapı dışı tüm yapılı çevre elemanları da değerlendirilmelidir. (Ör: Altyapılar, yollar, yumuşak zeminler, ulaşım talebi ve altyapısı, vb.)

8 8 «Ekolojik Yerleşme Birimi» Belgesi Yaşam döngüsü değerlendirmeleri bir projenin farklı aşamalarında yenilenmektedir. Örneğin, kentsel dönüşüm kararlarının alındığı aşamada, kentsel tasarımın yapıldığı aşamada ve yapı projelerine ve uzlaşmaya geçildiği aşamada farklı veri hassasiyetine sahip değerlendirmeler yapılacaktır. Zira karar vericilerin projenin çevresel ve ekonomik performasına ilişkin fayda maliyet analizleri yapabilmeleri gerekmektedir. Çünkü bu toplumsal bir süreç olup toplu karar alabilmeyi gerektirmektedir. Bu sebepten proje kapsamında kullanıcıların projelerinin çevresel etkileri ve maliyetlerine dair fikir alabilecekleri bir simülasyon programı elde edilmesi ve web üzerinden halkın kullanımına sunulması da hedeflenmiştir. Ulusal bir çevresel etki ve maliyet veritabanı oluşturulması gerekmektedir. Böylece yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) kadar önemli yaşam boyu maliyet (LCC) ortaya konabilecektir. Verilecek belgeler LCA ve LCC temelli olmalıdır. Sosyal şartlar ise zorunlu koşul olarak istenmelidir.

9 9 Yasal ve Kurumsal Çerçeve Yapı Malzemesi Yapılar Yerleşmeler Ürün Standardı TS EN TS EN Ekolojik Yerleşme Birimi Standardı Kurumsal Standart TS ISO TS EN ISO TS EN ISO TS ISO TS EN ISO TS EN ISO TS ISO TS EN ISO TS EN ISO Ürün Çevre Etiketi (EPD) Sürdürülebilir Yapı Belgesi (EBD) Sürdürülebilir Yerleşme Belgesi (ESD) Sorumlu Kuruluş EPD Program Yürütücüsü Yeşil Yapı Belgelendirme Kuruluşu Yeşil Yerleşme Belgelendirme Kuruluşu Belgelendirme Yasal Çerçevesi Yapı Malzemeleri Yönetmeliği + Taslak Çevre Etiketi Yönetmeliği Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilesine Dair Yönetmelik Yasal Çerçeve Taslak Seçimli Söküm Yönetmeliği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği + Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

10 10 Yeşil Kentsel Dönüşüm Ekolojik yerleşme birimlerinde yapılacak yapıların en düşük yaşam boyu maliyetini (LLCC) haiz yapılar olması öngörülmektedir. Ancak yapıların ölçeğinin büyümesi halinde (ör: ada boyutu ve üstü) 0 enerji hatta + enerji yapılar LLCC olabilmektedir. Belgelendirilen sürdürülebilir yapı malzemeleri, yapılar ve yerleşmeler kentsel dönüşümde teşvik edilecektir. (ör: yıllık %5 ve üzeri faiz desteği) Bu şartlar altında finansman desteği sağlanmış yenilenebilir enerji yatırımları kentsel dönüşüm sayesinde kent içerisinde elde edilebilecektir. Böylece enerji şirketlerinin kentsel dönüşüme ilgi duyması ve pazarını sağlama alması için bizzat kentsel dönüşüme soyunmaları sağlanabilir. Böylece ilave gayrimenkul elde ederek kentsel dönüşümü finanse eden müteahhitler yerine enerji şirketleri sayesinde imar hakkı baskılarının azaltılması ve yeni bir kentsel dönüşüm modeli ortaya konması sağlanabilir. Buna yeşil kentsel dönüşüm diyebiliriz.

11 11 Ekolojik Yerleşme Birimleri Uygulamanın proje paydaşlarının toplu kararları ile şekillendirilmesi gereklidir. Zira yapmak kadar yaşatmak da önemlidir. Kat Mülkiyeti Kanunu ile tanımlanan Apartman Yönetimi, Ada Yönetimi ve Toplu Yapı Yönetimi gibi birimler bu konuda değerlendirilmesi gereken unsurlardır. Enerji ve su tasarrufuna ilişkin yatırımların çoğu maliyetin paylaşımı ve verimliliği gereği bireysel yapılardan ziyade ada boyutunda olmalıdır. Buna göre bir yerleşme belgesinin muhatabı asgari olarak Ada Yönetimi veya Toplu Yapı Yönetimi olmalıdır. Bir yerel yönetim de bir yerleşme belgesinin muhatabı olabilir. Özellikle, sürdürülebilirlik tedbirleri kentsel altyapı yatırımlarını gerekli kılma boyutuna vardığında bu kaçınılmaz bir görev haline gelmektedir. Günümüzde akıllı şehirler hareketi ile şu tür kentsel altyapıları ön plana çıkmaktadır: Biyobozunur atıklardan biogaz ve kompost elde edilmesi Yağmur sularının toplanması, depolanması ve kullanımı, Biyokütle ve çöp yakma, Soğutma ve enerji üretiminden kaynaklı atık ısının ısı pompaları ile iletimi ve depolanması, Enerji ve ısının ihtiyaç fazlasının komşular ile paylaşımını sağlayan ITC altyapıları, Elektrikli araç ve şarj istasyonları.

12 12 Tamamlayıcı Düzenlemeler Halen 6306 sayılı Kanun kapsamında kendi evini yıkıp yapanlara yıllık %5 e kadar faiz desteği verilmektedir. Uygulamaların sürdürülebilir olmalarını teşvik etmek amacıyla bu oranın yükseltilmesi 10uncu Kalkınma Planı 24üncü ÖDÖP ile kararlaştırılmıştır. Bu oranın değeri ise 6306 sayılı Kanun çerçevesinde yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını ya da mevcut kararın güncellenmesini gerektirecektir. Kentlerimizin mevcut yerleşme dokusu ile belirlenen bu hedeflere ulaşılmasının mümkün olmadığı da değerlendirilmektedir. Kentsel Dönüşüm çerçevesinde gereğine göre Uygulama İmar Planı ve/veya Kentsel Tasarım ile yeniden oluşturulacak yapı adaları ve mülkiyet yapılanması bir gerekliliktir. Mülkiyeti hak sahiplerinde kalmak üzere sosyal ve kültürel donatıya yer ayrılması, ulaşım amaçlı yola terk, birleşen yolların aktif yeşil olarak değerlendirilmesi, bahçelerin zemin altı otopark, atık ve su geri dönüşüm ve depolama ve üstünün ortak sosyal mekânlar ve hatta aktif tarım amaçlı olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Bu tür kullanımlar için gereken yapılaşma ihtiyacının plan kararlarına konu olabilmesi için bir çeşit eşik analizi gibi karbon analizlerinin yapılması ve bunun plan yapım sürecinin bir parçası olarak tanımlanması yerinde olacaktır.

13 13 Genel Müdürlüğü Tamamlayıcı Düzenlemeler Alanların sürdürülebilirliğinin artırılabilmesi amacıyla konut dışında ilave sosyal donatı hatta ticaret kullanımları eklenmesi gerekmektedir. Bu yatırımların kamuya ilave yükler getirmeden sakinleri tarafından yapılmasını teşvik etmek üzere, sadece bu kullanımlar için ilave imar hakları verilmesi bir gerekliliktir. Ancak bu hakların ne oranda verileceği ise yine yapacağı pozitif çevresel etki ile orantılı olmalıdır. Buna göre, plan kararlarının verilmesi öncesinde bu yatırımların çevresel etkilerinin belgelendirilmesi uygun bir uygulama yöntemi olacaktır. Bu noktada kentsel dönüşüm projelerinin boyutu ile doğru orantılı olarak, plan kararları yapı adasından mahalle boyutuna yükseldikçe yapılacak imar tadillerinin ölçeğinin yükselmesi de gerekli olabilecektir. Bu planlama çalışmalarının yönlendirilebilmesi amacıyla 6306 sayılı Kanun un Uygulama Yönetmeliği nde bu amaçla güncellemeler yapılması yerinde olacaktır.

14 14 En Ekolojik Yerleşme Birimleri Yerel Yönetimler rezerv yapı alanı ve imar hakkı transferi gibi araçlar ile yürütülecek kentsel dönüşüm projelerinde alınacak büyük ölçekli kararların çevresel etkilerini gözetmelidir. Buna göre, uygulanacak projelerde yönlendirici olması itibariyle proje ile; yerinde güçlendirme, yerinde yıkıp yapma, yakın rezerv alan, kopuk rezerv alan ve kentteki diğer boşlukların değerlendirilmesi gibi farklı dönüşüm senaryolarının hangilerinin birbirlerine kıyasla çevresel etkilerinin daha düşük olacağının, başka bir ifade ile daha ekolojik olacaklarının belirlenmesi de hedeflenmektedir.

15 15 Genel Müdürlüğü Yerel Yönetim Boyutu Yapılacak yatırımlar, sadece yerleşme biriminin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik olmayıp tüm kentin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik olabilir. Bu durumda kentsel dönüşüm amaçlı olarak yaptırılması muhtemel eylem planlarında, özellikle ulaşım ve diğer altyapı kararlarını da içeren kentsel dönüşüm kararlarının alınması, hatta mekânsal strateji planlarının gündeme getirilmesi yerinde olacaktır. Ulaşım yatırımları ile desteklenen kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin dünya örnekleri bulunmaktadır. Bunlara ilişkin olarak Brezilya nın Curitiba kenti ve Güney Kore nin Sejong kenti örnek verilebilir. Bu durumda kentlerin makroformlarının dahi etkilenmesi söz konusudur.

16 16 Teknoloji Boyutu Genel Müdürlüğü Yenilenebilir enerji sistemleri Enerji verimliliğini artıran akıllı ev ve bina sistemleri Enerji tüketimini izleyen ve kaçakları tespit eden yazılım ve donanımlar Atık ısıyı üreten ve talep edenler arasında ısı pompaları ve bunları idare edecek yazılım ve donanımlar Trafik akışını düzenleyen ve boş otoparkları bildiren yazılım ve donanım altyapıları Üretilen fazla yenilenebilir enerjinin elektrikli araçlar ile depolanması ve kullanılmasını sağlayan yazılım ve donanımlar Elektrikli bireysel ve toplu taşım araç üretici ve işletmecileri için yenilikler Üretilen fazla yenilenebilir enerjinin şebekeye verilmesi, akım dönüşüm sistemleri Daha az enerji ve geri dönüşmüş hammadde kullanan yapı malzemeleri Geri dönüştürme teknolojileri Yapıların sürdürülebilirliğini artıracak mimari çözümler Gri su ve siyah su arıtma teknolojileri Su tüketimini izleyen v kaçakları tespit eden yazılım ve donanımlar Akıllı tarım uygulamaları

17 17 Genel Müdürlüğü Teşekkürler

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GELİŞTİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü OCAK 2015 REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GELİŞTİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (04-08) ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kaynaklar KASIM 04 ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bu Rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde 2014 Hazırlanacak Yılı İdare

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Son yıllarda ülkemizde inşaat sektöründe büyük bir canlılık gözlenmektedir.

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Son yıllarda ülkemizde inşaat sektöründe büyük bir canlılık gözlenmektedir. Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 603 AĞUSTOS 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GEBZE BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI 2009 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 Recep Tayyip ERDOĞAN BAŞBAKAN 2009 MALİ YILI

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı