Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-II *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-II *"

Transkript

1 Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-II * MURAT KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı Özet MASAK, aklama suçuyla ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadele amacıyla geliştirmiş olduğu bastırıcı türde tedbirler sayesinde aynı zamanda vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. Ayrıca VUK 359. maddede belirtilen kaçakçılık suçlarının aynı zamanda TCK 282. maddede belirtilerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun öncül suçu niteliğinde olması da MASAK ın vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadele sürecine katkılarını arttırmaktadır. Beklenilen bir durum olmasa da belli durumlarda kara para aklama faaliyetleri vergi tahsilatı artışlarına da yol açabilmektedir. Anahtar Kelimeler: MASAK, GİB, Bastırıcı tedbirler, Öncül suç, Vergi kayıp ve kaçakları, Vergi tahsilat artışları. B. Bastırıcı Tedbirler Kapsamında Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadele Bastırıcı tedbirler; aklama suçu veya terörün finansmanı suçu oluştuktan sonra suçun ve suçluların tespiti, soruşturulması, kovuşturulması, suçta kullanılan ya da suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine el konulması ya da müsaderesi vb. adli soruşturma ve kovuşturma sürecine ilişkin tedbirler olup bu süreçte MASAK, sürecin esas yürütücüsü konumunda olan Cumhuriyet Savcılarına yardımcı bir birim olarak görev almaktadır. MASAK, bastırıcı tedbirler çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının tespitine yönelik analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Analiz çalışmaları; 5549 sayılı Kanun kapsamında toplanan muhtelif veriler ile alınan ihbar ve bildirimlerin, istatistiki ve analitik yöntemler kullanılmak ve teknik araçlar yardımıyla işlenmesi suretiyle bu verilerden nitelikli mali istihbarat elde etmeye yönelik olarak yapılan çalışmalardır. 1 Değerlendirme çalışmaları; MASAK ın nüfuz ettiği olaylar veya yapılan analizlere dayanılarak malvarlığına ve/veya kişilere yönelik olarak aklama veya terörün finansmanı suçuyla ilgili ciddi şüphe ve emarelerin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalardır. 2 İnceleme çalışmaları ise; aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalardır. 3 MASAK aklama suçuna ilişkin, analiz ve değerlendirmeleri Mali Suçları Araştırma Uzmanları; incelemeleri ise Vergi Müfettişleri, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme * Makalenin birinci bölümü Dergimizin bir önceki sayısında yayınlanmıştır. Bkz.Vergi Dünyası, Sayı:363, Kasım 2011, S: MASAK 2010 Faaliyet Raporu,s.33 2 MASAK 2010 Faaliyet Raporu,s.33 3 MASAK 2010 Faaliyet Raporu,s VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK 2011

2 Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bastırıcı tedbirler kapsamında esasen suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçları ile mücadele edilmekte olup söz konusu mücadele sürecinde uzmanlar ya da denetim elemanları tarafından kayıt dışı faaliyetler, vergi kayıp ve kaçakları, vergi mevzuatına aykırılıklar da ortaya çıkarılabilmektedir. 1. Aklama Suçuna İlişkin Analiz, Değerlendirme ve İncelemelerde Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Rastlanması Suç Gelirlerinin aklanması; yasadışı yollardan elde edilen kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesi suretiyle yasal görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulmasıdır. 4 Suçlular elde ettikleri gelirleri kullanabilmek için bunları finansal sisteme yerleştirmek zorunda olduklarından aklama faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Yasal mali sistem içerisinde yapılmak zorunda olan bu fiiller takip edilir ve anlamlı hale getirilirse, yasal olmayan gelirlere kaynaklık eden suç faaliyetlerine de ulaşılması mümkün hale gelebilir. Bu nedenle, yasal mali sistem içerisinde gerçekleştirilmek zorunda olan aklama suçu, suç örgütlerinin yumuşak karnını oluşturmaktadır. 5 Birçok suçun temelinde yatan düşüncenin para ve menfaat temin etmek olduğu dikkate alındığında, hapis ve para cezası gibi geleneksel yaptırımların suç işleme motivasyonunu yeterince kıramadığı görülmüş, dolayısıyla öncül suça ilişkin mevcut cezalandırma rejimine ilave olarak farklı bir cezalandırma rejimine daha gidilmesi ihtiyacı zamanla daha da belirgin hale gelmiştir. Aklama suçunun söz konusu suça kaynaklık eden suçtan (öncül suç) ayrı ele alınmasının nedeni suç gelirlerinden yararlanan kişileri bu gelirlerden mahrum etmek yoluyla kazanç elde etmek amacıyla işlenen suçların önüne geçebilmektir. 6 Kara para aklama suçu ülkemiz mevzuatında Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama başlığı altında Türk Ceza Kanununun (TCK) 282.maddesinde düzenlenmiştir. TCK nın 282/1 maddesinde; alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tâbi tutan kişinin, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddede yer alan yurt dışına çıkarmak fiili bağlı hareketli bir fiil olup, malvarlığı değerlerinin fiziken veya kayden ülke sınırları dışına çıkarılması anlamına gelmektedir. Çeşitli işlemlere tabi tutmak fiili ise; serbest hareketli bir fiil olup, malvarlığı değerleri üzerinde mali ve hukuki yapılacak her türlü işlemi kapsamaktadır. TCK nın 282/2 maddesinde ise; birinci fıkradaki suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerlerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Şekil: Sayılı TCK nın 282/1 ve 282/2 Maddeleri Kapsamında Aklama Suçu 7 Alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ( TCK 282/1) Yurt dışına çıkarmak Gayrimeşru kaynağını gizlemek veya Meşru bir yolla elde edildiği konusunda Çeşitli işlemlere tabi tutmak kanaat uyandırmak maksadıyla 282/1 inci maddede yazılı aklama suçunun konusunu oluşturan yani aklamaya tabi tutulmuş malvarlığı değerlerini (TCK 282/2) Bu suça iştirak etmeksizin ve bu özelliğini bilerek Satın almak Kabul etmek Bulundurmak veya Kullanmak 4 MASAK 2010 Faaliyet Raporu,s.7 5 Ümit KOCASAKAL, Kara para Aklama Suçu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ceza Hukuku, Doktora Tezi, 2000, s.3. 6 MASAK, Aklama Suçu İnceleme Rehberi,Yayın No:11,Ankara,Kasım 2007,s.1 7 Saygın GÖKÇE, Uluslararası Sözleşmelerle ve Bazı Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırmalı Olarak Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, MASAK Yayınları, Yayın No:18, Ankara 2010, s.111 VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK

3 Aklama Suçuna İlişkin analiz ve değerlendirmeler; Mali Suçları Araştırma Uzmanları, incelemeler ise; 5549 sayılı Kanunun 2/e maddesinde sayılan denetim elemanları vasıtasıyla yerine getirilmektedir. MASAK a yükümlülerden, savcılıklardan, basından, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden ve yurt dışı mali istihbarat birimlerinden şüpheli işlem bildirimleri veya ihbarlar gelmekte, söz konusu ŞİB ler ve ihbarlar öncelikle MASAK veri tabanında ilk kontrol ve sorgulamasından geçirildikten sonra ciddi bulunanlar MASAK bünyesinde uzmanlar tarafından değerlendirme ve analize tabi tutulmakta, değerlendirme ve analiz çalışmaları sonucu aklama suçunun veya terörün finansmanı suçunun tespiti halinde doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmakta ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerine el konulması ve müsadere edilmesi talebinde bulunulmaktadır. Aklama suçuna ilişkin analiz ve değerlendirmelerde aşağıda belirtilen süreç izlenmektedir: 8 Değerlendirme konusu kişilerin tespiti Veri tabanındaki bağlantılı bildirim, dosya ve kişilerin tespiti Değerlendirme konusu kişilerin suç bilgilerine Değerlendirme konusu kişilerin gelir getirici faaliyetlerine Değerlendirme konusu kişilerin gelirlerine ve diğer mali bilgilerine Değerlendirme konusu kişilerin malvarlığı değerlerine Yasal gelirler ile malvarlığı değerlerinin karşılaştırılması Aklama suçunun veya terörün finansmanı suçunun tespiti MASAK bünyesinde yapılan aklama suçu analiz ve değerlendirmeleri sonucunda daha ayrıntılı inceleme yapılması gerektiği belirtilen dosyalar ile MASAK tarafından özelliği sebebiyle doğrudan incelemeye gönderilmesi kararlaştırılan dosyalar, işin gerektirdiği uzmanlık ihtiyaçları da dikkate alınarak, 5549 sayılı Kanunun 2/e maddesinde belirtilen denetim elemanlarına sevk edilmektedir. Aklama Suçu İnceleme Yönetmeliğine göre 9, denetim elemanları, denetim faaliyetlerini farklı denetim birimlerinin birleşmesiyle ekip halinde yürütebilecekleri gibi, özellikle çok kapsamlı suçların araştırılmasında ve incelenmesinde savcılık koordinasyonunda da bir araya gelip ekip halinde denetimler gerçekleştirebilirler. Aklama uçuna ilişkin incelemeler sondan başa incelemeler ve baştan sona incelemeler olmak üzere iki türde gerçekleştirilmektedir. Baştan sona incelemelerde öncül suçtan hareketle suç gelirlerine ve aklama fiillerine ulaşılmaya çalışılmaktadır. 10 Bu tür incelemeler genellikle öncül suça ilişkin soruşturma aşamasında ya da mahkumiyet kararı verilmiş olması hallerinde uygulanmaktadır. Örneğin bir uyuşturucu çetesinin uyuşturucu kaçakçılığından mahkumiyet alması durumunda, öncül suç uyuşturucu kaçakçılığı olup sabittir. Söz konusu uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığının tespiti aklama suçu incelemesinin konusunu oluşturmaktadır. Sondan başa incelemeler ise; MASAK a ulaşan ŞİB ler ve ihbarlar neticesinde başlatılan ancak öncül suç tespiti bulunmayan incelemelerdir. 11 Bu tür incelemelerde aklama fiillerinden öncül suça doğru gidilmekte ve aradaki illiyet bağı kurulmaya çalışılmaktadır. Aklama suçu incelemesinde denetim elemanları; İnceleme konusu kişilerin tespiti 2- İnceleme konusu kişilerin suç bilgilerine ilişkin tespitler 3- İnceleme konusu kişilerin gelir getirici faaliyetlerine 4- İnceleme konusu kişilerin gelirlerine ve diğer mali bilgilerine 5- İnceleme konusu kişilerin malvarlığı değerlerine 8 MASAK, Aklama Suçuna İlişkin Analiz ve Değerlendirme Grubu, Analiz ve Değerlendirmelerde Asgari Yapılması Gerekenler, MASAK Yayınları,Yayın No:20,Ankara 2010,s tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 10 MASAK,a.g.r.,s MASAK,a.g.r.,s MASAK,a.g.r.,s VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK 2011

4 6- Diğer tespitler 7- Yasal gelirler ile malvarlığı değerlerinin karşılaştırılması aşamalarını takip ederek incelemelerini yürütürler. Aklama suçu analiz ve değerlendirmeleri ile incelemeleri sırasında 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun (CMK) Maddelerinde yer alan koruma tedbirleri olan arama, el koyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, teknik araçlarla izleme ve şirket yönetimi için kayyım tayini tedbirlerine başvurulması için Cumhuriyet savcısına MASAK ya da doğrudan inceleme elemanı tarafından talepte bulunulabilmektedir. Aklama suçu incelemeleri sonucunda aklama suçu inceleme raporu düzenlenmekte, söz konusu raporda aklama suçu tespit edilmişse Cumhuriyet Savcısına aklama suçuna ilişkin suç duyurusunda bulunulmakta ve aklandığı tespit edilen malvarlığı değerlerinin de TCK 54 ve 55.maddelerine istinaden kazanç veya eşya müsaderesine tabi tutulması savcılık makamından talep edilmektedir. Aklama suçuna ilişkin analiz ve değerlendirmeler ile aklama suçu incelemelerinde; gerçek ve tüzel kişilerin kimlik bilgileri, adres bilgileri, suç kayıtları, tüm gelir getirici faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirler, menkul ve gayrimenkul alım-satımları, tapu bilgileri, üzerlerine kayıtlı araçlar, bankalarda bulunan vadeli-vadesiz tüm hesapları ve bu hesaplar üzerinden gerçekleşen tüm havale, Eft, para yatırma-çekme, yurt dışı transfer işlemleri, swift mesajları, menkul kıymet aracı kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştirilen menkul kıymet işlemleri, sermaye piyasası bilgileri, kredi kartı harcamaları, sosyal güvenlik kayıtları, vb. bir çok veriye ulaşılabilmekte ve bu sayede gerçek ve tüzel kişiler hakkında önemli derecede mali bilgiler elde edilmektedir. Aklama suçuna ilişkin analiz, değerlendirme ve incelemelerde gerçek ve tüzel kişilerin gelir getirici faaliyetleri (yasal ve vergi idaresine kayıtlı faaliyetleri) ile mevcut gelir ve servet düzeyleri arasındaki orantısızlıklar tespit edildiğinde ve kayıt dışı faaliyet yürütüldüğü, dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verildiği anlaşıldığında ya da gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, gelir getirici faaliyetlerin gizlenmesi, haksız yere gider yazılması, muhasebe hilelerine başvurulması vb. olumsuz filer ile diğer vergi mevzuatına aykırılıklar tespit edildiğinde söz konusu hususlar MASAK tarafından GİB e bildirilmekte ve bu yolla vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Aklama suçu incelemeleri sırasında denetim elemanları tarafından tespit edilen vergi mevzuatına aykırılıklar, vergi kayıp ve kaçakları MASAK ın yanı sıra doğrudan kendi birimlerine de iletilmektedir. Şekil 3 ten anlaşılacağı üzere; 2010 yılında uzmanlar tarafından yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucu GİB in faaliyet alanına giren vergi kayıp ve kaçakları/vergi mevzuatına aykırılıklara ilişkin olarak 1401 kişi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Şekil:3 Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları Sonucu Bilgilendirilen Kurumlar Kaynak: MASAK, 2010 Yılı Faaliyet Raporu VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK

5 Tablo 4 e göre; 2010 yılında MASAK bünyesinde Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen bilgilendirme konularının 353 adedini vergi kaçakçılığı suçları oluşturmaktadır. Tablo:4 Uzmanlar tarafından Gerçekleştirilen Bilgilendirmelerin Konuları ( ) Öncül Suçun Konusu Kişi Sayısı Uyuşturucu Kaçakçılığı 3559 Usulsüz Pos Cihazı Kullanımı 1137 Vergi Kaçakçılığı 353 Dolandırıcılık 230 Tefecilik 211 Yolsuzluk 112 Diğer* 432 TOPLAM 6034 *SPK Suçları, Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Gümrük Kaçakçılığı, Rüşvet, İllegal Kumar, Zimmet, Akaryakıt-İnsan-Sigara Kaçakçılığı, Örtülü Suç Faaliyeti, Hırsızlık, Görevi Kötüye Kullanma, Usulsüz Fatura Ödeme Merkezi İşlemleri. Kaynak: MASAK, 2010 Yılı Faaliyet Raporu MASAK adına inceleme yapan denetim elemanları içinde bulunan Vergi Müfettişlerinin Maliye Bakanlığı bünyesinde örgütlenmiş olması, MASAK ın vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadelesini olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü söz konusu denetim elemanlarının formasyonları ve denetim gelenekleri vergi kayıp ve kaçakçılıkları ile mücadele üzerine kurulmuştur. Bakış açıları vergi kayıp ve kaçaklarını tespit etmeye yöneliktir. Ayrıca vergi kanunlarına nüfuzları ve vergi incelemesindeki selahiyetleri, diğer denetim birimlerine nazaran çok daha fazladır. Dolayısıyla söz konusu denetim elemanları, aklama suçu incelemelerini yürütürlerken ortaya çıkardıkları vergi kayıp ve kaçakları üzerinde daha dikkatli ve derinlemesine durmakta ve tespit ettikleri vergi kayıp ve kaçaklarını MASAK yanında doğrudan kendi birimlerine iletmektedirler. Böylece MASAK ın vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadeleye katkıları daha da artmaktadır. Gerçekleştirilen aklama suçuna ilişkin değerlendirme ve inceleme faaliyetlerinin yanı sıra; MASAK tarafından yapılan Genel Analiz (operasyonel analiz ve değerlendirme) çalışmaları kapsamında; Türkiye nin bazı illerinde yılları arasında fuhuş amaçlı insan ticareti yapan 46 örgütün toplam 652 üyesi hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışma yapılmış; 27 kişinin faaliyetlerinin takip edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne, 37 kişi hakkında ise vergi incelemesi yapılması için GİB e bilgi verilmiştir Terörün Finansmanına İlişkin Analiz ve Değerlendirmelerde Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Rastlanması Terörün Finansmanı suçu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu nun (TMK) 8. maddesinde tanımlanmıştır. Söz konusu tanıma göre; herhangi bir kimse tarafından tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlanması veya toplanması, söz konusu fon kullanılmamış olsa dahi, terörün finansmanı suçunu oluşturmaktadır ve bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya toplayan kimse örgüt üyesi olarak cezalandırılmaktadır. Terörün finansmanı tanımında yer alan fon kavramı; para veya değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hâsıl olan menfaat ve değerleri ifade etmektedir. 14 Terörün finansmanı suçunun maddi unsurunu oluşturan fon toplama fiilinde, fail, kendi malvarlığından bir meblağı örgüte aktarmamakta, başkalarından temin edilen fonları örgüte aktarma konusunda aracılık yapmaktadır. Fon sağlama fiilinde ise; fail kendi malvarlığından bir meblağı örgüte aktarmaktadır. Ayrıca, başkasına ait malvarlığından zorla alınan menkul veya gayrimenkul değerlerin örgüte aktarılması da fon sağlama fiili kapsamında değerlendirilmektedir. 15 Terörün finansmanı suçuna ilişkin olarak yalnızca MASAK bünyesinde analiz ve değerlendirme yapılmakta ayrıca denetim elemanları marifetiyle terörün finansmanı incelemesi yapılmamaktadır. MASAK a terörün finansmanına ilişkin intikal eden ihbar ve ŞİB ler Mali Suçları Araştırma Uzmanları tarafından analiz ve değerlendirmeye tabi tutulmakta, terörün finansmanı suçunun varlığı tespit edilenler hakkında doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. 13 MASAK 2010 Faaliyet Raporu,s Hasan AYKIN, H.Kevser SÖZMEN, Terörün Finansmanı, MASAK Yayınları, Yayın No:12, Ankara 2009 s Şahin KAYA, Karşılaştırmalı Hukukta Ve Türk Hukukunda Terörün Finansmanı Suçu ve Bu Suçun 5237 Sayılı TCK nın Genel Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, MASAK Yeterlik Tezi, Ankara 2009,s VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK 2011

6 Terörün finansmanına ilişkin analiz ve değerlendirmelerde de aklama suçuna ilişkin analiz ve değerlendirmelerde olduğu gibi; gerçek ve tüzel kişilerin kimlik bilgileri, adres bilgileri, suç kayıtları, tüm gelir getirici faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirler, menkul ve gayrimenkul alım-satımları, tapu bilgileri, üzerlerine kayıtlı araçlar, bankalarda bulunan vadeli-vadesiz tüm hesapları ve bu hesaplar üzerinden gerçekleşen tüm havale, eft, para yatırma-çekme, yurt dışı transfer işlemleri, swift mesajları, menkul kıymet aracı kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştirilen menkul kıymet işlemleri, sermaye piyasası bilgileri, kredi kartı harcamaları, sosyal güvenlik kayıtları, vb. bir çok veriye ulaşılabilmekte ve bu sayede gerçek ve tüzel kişiler hakkında önemli derecede mali bilgiler elde edilmektedir. Mali Suçları Araştırma Uzmanları tarafından gerçekleştirilmekte olan terörün finansmanına ilişkin değerlendirme çalışmaları sırasında, Aklama suçu analiz ve değerlendirmelerinde olduğu gibi; değerlendirme konusu gerçek ve tüzel kişilerin gelir getirici faaliyetleri (yasal ve vergi idaresine kayıtlı faaliyetleri) ile mevcut gelir ve servet düzeyleri arasındaki orantısızlıklar tespit edildiğinde ve kayıt dışı faaliyet yürütüldüğü, dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verildiği anlaşıldığında ya da gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinde vergi mevzuatına aykırılıklar ya da vergi kayıp ve kaçakları tespit edildiğinde söz konusu hususlar MASAK tarafından GİB e bildirilmekte ve bu yolla vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadele edilmeye çalışılmaktadır. MASAK bünyesinde terörün finansmanı suçu açısından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 2010 yılı içerisinde toplam gerçek/tüzel kişi hakkında çeşitli kurumlarla bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 16 Nitelikli ve istihbari bilgi paylaşımında bulunulan kurumların dağılımı aşağıdadır; Şekil:4 Terörün Finansmanı Suçuna İlişkin Bilgi Paylaşımının Kurumlara Göre Dağılımı ( ) Kaynak: MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu MASAK 2010 Faaliyet Raporu,s.40 VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK

7 GİB e gönderilen 17 adet bilgilendirme yazısı; terörün finansmanına ilişkin MASAK tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucu rastlanan kayıt dışılık/ vergi kayıp ve kaçaklarını ihtiva etmektedir. 3. Bastırıcı Tedbirler Kapsamında Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadele Sürecine İlişkin Örnek Olaylar Örnek Olay-1 Bay (A), (B) Menkul Kıymetler Borsa'sında işlem gören bazı hisse senetlerinde yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulması için manipülatif hisse alış satışlarında bulunan bir kişidir. Ayrıca (X) ve (Y) şirketlerinin de yöneticisidir. Bay (A) nın, (Z) aracı kurumunda hesabı bulunmaktadır. Bay (A), söz konusu hesabından sık aralıklarla, yüksek tutarlarda hisse satın alıp satmakta, manipülatif hareketlerde bulunmaktadır. Aracı kurum tarafından, söz konusu hisse alış satışlarının menkul kıymetler borsasında manipülasyon yapmak amaçlı olabileceğinden şüphelenilmiş ve durum hakkında MASAK a şüpheli işlem bildiriminde bulunmuştur. MASAK tarafından, bir SPK Uzmanı marifetiyle Bay (A) nın hesaplarının aklama suçu yönüyle incelenmesine karar verilmiştir. Denetim elemanı tarafından yapılan araştırmada; Bay (A) hakkında (B) Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören bazı hisse senetlerinde yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulması fiilleri nedeniyle SPK tarafından daha önce suç duyurusunda bulunulduğu, hali hazırda yaptığı hisse alış satışlarının da manipülatif amaçlı olduğu tespit edilmiştir. Olay üzerine, SPK tarafından şahıs hakkında tekrar suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, söz konusu şahsın üzerine kayıtlı yüksek bedelli çok sayıda araç ve gayrimenkul olduğu, mükellefiyetinin sadece Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) yönünden tesis edildiği ve son 5 yıl içerisinde sadece 2009 yılı için GMSİ beyannamesi verdiği ve beyannamenin matrahının çok düşük olduğu, söz konusu şahsın (X) ihracat şirketinin ve (Y) sigorta şirketinin %90 hisseli ortağı ve yöneticisi olduğu ancak, söz konusu şirketlerin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi matrahlarının Bay (A) nın malvarlığıyla kıyaslandığında çok düşük olduğu, dolayısıyla yasal gelirleri ile mal varlığı arasında orantısızlık bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak söz konusu şahsın elde ettiği suç gelirlerini (manipülasyon suçundan elde edilen) akladığına dair özel kastın varlığı denetim elemanı tarafından tespit edilememiştir. Dolayısıyla, sermaye piyasasında işlemiş olduğu yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin vergisel yönden incelenmesi açısından olay hakkında GİB e bilgi verilmiştir. Örnek Olay-2 Savcılık tarafından MASAK a gönderilen adli talepte; (A) otomotiv şirketinin ortağı olan Bay (T) nin sahte faturalarla vergiye konu gelirlerini ABD ye kaçırdığı, özellikle kargo taşımacılığından elde edilen nakit gelirlerin bavullarla yurt dışına çıkarıldığına ilişkin iddiaların olduğu, söz konusu şahıs ve şirketlerin hesaplarının aklama suçu yönünden değerlendirilmesi talep edilmiştir. MASAK tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda aklama suçuna ilişkin izlere rastlanamamıştır. Ancak söz konusu adli talebin konusu sahte fatura düzenlemek ve gelirleri kayıt dışı bırakmak olduğundan olay hakkında GİB e bilgi verilmiştir. C. VUK 359. Maddede Tanımlanan Kaçakçılık Suçunun Aklama Suçunun Öncül Suçu Olması VUK un 359.maddesinde kaçakçılık suçu düzenlemiştir. Söz konusu suç idari cezanın (vergi ziyaı cezası) yanında hürriyeti bağlayıcı nitelikte adli cezayı da gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin (a) bendi uyarınca; defter ve kayıtlarda muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayıtla ilgisi olmayan kişiler adına hesap açanlar, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak biçimde başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler (çift defter kullanma), defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar kaçakçılık suçunu işlemiş sayılacak ve 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır. 17 Kanunun (b) ve (c) bentleri uyarınca; defter kayıt ve belgeleri yok edenler, defter sayfalarını yok edenler veya yerine yeni yapraklar koyanlar, belgelerin asıl ve suretlerini sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar (naylon fatura kullananlar) da kaçakçılık suçunu işlemiş sayılacak ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır. Yine Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde anlaşması olanların basmaya yetkili oldukları belgeleri basanlar da 17 Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları,24.Baskı, Ankara 2010, s VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK 2011

8 kaçakçılık suçunu işlemiş sayılacak ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır. 18 Daha önce de ifade edildiği üzere; TCK nın 282. maddesinde; alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma veya gayri meşru kaynağını gizlemek ya da meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturacağı düzenlenmiştir. VUK 359.maddede yer alan kaçakçılık suçunda ceza alt sınırı yukarıda da belirtildiği üzere en az 18 ay olarak belirlenmiştir Bu nedenle, VUK 359. maddede yer alan kaçakçılık suçları aklama suçunun öncül suçunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla söz konusu suçların işlenmesi neticesinde elde edilen gelirler de suç gelirleridir. Söz konusu suç gelirlerinin TCK 282.maddede belirtilen hareketlere tabi tutulması ise (yurt dışına çıkarma veya gayri meşru kaynağını gizlemek ya da meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutma) aklama suçunu oluşturmaktadır. Örneğin; paravan şirketler kurmak suretiyle komisyon karşılığında sahte belge düzenleyerek VUK 359.maddede yer alan kaçakçılık suçunu işleyen faillerin suçtan elde ettikleri gelirler suç gelirleridir. Söz konusu suç gelirlerinin gayri meşru kaynağının gizlenmesi amacıyla şirketin farklı bankalardaki hesapları arasında transfer edilmesi, vadesiz hesaplardan vadeli hesaplara alınması, vadeli hesaplarda değerlendirilmesi, sonra tekrar (A) şahsının farklı bankadaki hesabına transfer edilmesi işlemleri neticesinde aklama suçu oluşmaktadır. Burada aklama suçunun oluşumu açısından özellikli bir husus üzerinde durmakta fayda görüyoruz. Şöyle ki; aklama suçunun öncül suçunu oluşturan VUK 359.maddede yer alan suç hareketleri icra edilirken TCK 282.maddede düzenlenmiş aklama fiilleri de (suç gelirlerini, gayri meşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutma) eş zamanlı olarak icra edilmiş olmaktadır. Elbette bu aşamada aklama suçunun gerçekleşebilmesi için suç faillerinin vergi kaçırma amaçlarının yanı sıra elde ettikleri suç gelirlerini aklama kastı içerisinde de olmaları (özel kastın gerekliliği) gerekmektedir. Örneğin; TL tutarında sahte mal alış faturası düzenlenmek suretiyle İndirilecek KDV sini olduğundan yüksek gösteren bir şirket, bu yolla yaklaşık TL tutarında haksız KDV indirimi sağlamaktadır. Dolayısıyla sahte belge tanzim etmek suretiyle TL haksız KDV indirimi sağlayan şirket bu fiiliyle VUK 359.maddede düzenlenmiş olan vergi kaçakçılığı suçunu işlemiştir. Dolayısıyla bu suç aynı zamanda aklama suçunun da öncül suçunu oluşturmaktadır. Ancak; söz konusu sahte belgeler haksız vergisel kazanç (sahte belge düzenlemek suretiyle elde edilen haksız TL vergi indirimi) elde etme kastının yanı sıra elde edilen haksız kazancın gayri meşru kaynağını gizlemek ya da meşru bir yolla elde edilmiş izlenimi vermek kastıyla düzenleniyorsa aklama suçu da gerçekleşmiş olmaktadır. Dolayısıyla suç failleri açısından söz konusu suç gelirlerini tekrar aklamaya çalışma ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bir çalışmada da ifade edildiği gibi; 19 sahte belge düzenleme ve/veya kullanma fiillerinde aynı fiil ile hem VUK 359. maddede yer alan kaçakçılık suçları hem de TCK 282.maddede yer alan aklama suçu bir arada işlenebilmektedir. Dolayısıyla bu durumda aklama suçunun işlenmesi için yeni bir işleme ya da fiile ihtiyaç kalmamaktadır. Sahte belge düzenleme fiillerini paravan şirketler kurmak suretiyle komisyon geliri elde etmek amaçlı işleyenlere gelince (faaliyet konusu sahte fatura ticareti yapmak olanlar); söz konusu faillerin amacı yasa dışı komisyonculuk faaliyeti yapmak suretiyle gelir elde etmek olduğundan, işledikleri suç TCK nın 282.maddesine göre aklama suçunun öncül suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu faaliyet karşılığında elde edilen komisyon gelirleri ise suç gelirleri olmakla birlikte elde edildiğinde henüz aklanmamış formda değillerdir. Dolayısıyla söz konusu suç gelirlerinin aklanabilmesi için TCK 282.maddede yer alan yurt dışına çıkarma veya gayri meşru kaynağını gizlemek ya da meşru bir yolla elde edilmiş izlenimi oluşturmak amaçlı aklama fiillerine tabi tutulmaları gerekmektedir. MASAK a ulaşan ŞİB ler, ihbarlar ve adli talepler, VUK mad. 359 da düzenlenmiş olan sahte belge düzenleme ve/veya kullanma suçlarından herhangi birine ilişkin ise söz konusu suçlardan elde edilen gelirlerin aklandığının tespiti halinde doğrudan MASAK tarafından harekete geçilmekte ve aklandığı düşünülen gelirlerin izi sürülmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda olay öncül suçla (VUK 359. maddede düzenlenmiş kaçakçılık suçu) mücadele kapsamında kurumsal ve nitelikli ihbar niteliğinde GİB e bildirilmektedir. 18 BİLİCİ,a.g.e.,s Baknz: Yılmaz BUDAK, Aklama Suçu İle Vergi Usul Kanunundaki Hapis Cezasını Gerektiren Suçların İlişkisi, Vergi Dünyası Dergisi, Mart 2008, S.319, (Erişim Tarihi: ) VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK

9 Şekil :5 Aklama Suçu Duyurularının Öncül Suçlara Göre Dağılımı ( ) Kaynak: MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu, s.34 Şekil 5 te görüleceği üzere; aklama suçlarının öncül suçları arasında sahte belge düzenleme ve kullanma %3,51 lik bir oranı, gümrük vergileri kaçakçılığı ise %22,82 lik bir kısmı oluşturmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere; MASAK ın görevi doğrudan öncül suçlarla mücadele etmek değil, öncül suçlardan elde edilen gelirlerin (kara paranın) aklanması ile mücadele etmektir. Dolayısıyla MASAK ta yürütülen faaliyetler ve çalışma sistematiği de suç gelirlerinin aklanması ile mücadele eksenli yürütülmektedir. Bu nedenle MASAK, öncül suçlarla mücadele sürecine dolaylı olarak katkı sağlayan bir birimdir. Bilindiği üzere; özellikle gelir amaçlı suç örgütlerinin öncül suçları işlemesinin altında yatan saik yasa dışı gelir elde etmektir. Dolayısıyla söz konusu suçluların ya da suç örgütlerinin öncül suçtan elde ettikleri suç gelirlerinin izlenip, araştırılıp, ortaya çıkarılması, aklanıp aklanmadığının tespit edilmeye ve bu gelirlerden söz konusu faillerin mahrum edilmeye çalışılması suçlular tarafından işlenen kazanç amaçlı öncül suçların önüne geçilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle MASAK, öncül suçlarla mücadele yürüten tüm birimlere yardımcı mahiyette, aklama suçunun tespitine ve suç gelirlerinden suçluların mahrum edilmesine odaklanmış, faaliyet planını bu yönde hazırlamış bulunmaktadır. Denetim elemanları tarafından hazırlanan Vergi inceleme raporlarında VUK un 359. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin olarak MASAK & GİB işbirliği içinde ortak çalışmalar gerçekleştirilerek, aklama suçu yönünden de çalışmalar yapılmasının faydalı olacağı görüşündeyiz. Örnek Olay Vergi Müfettişleri tarafından yapılan bir vergi incelemesinde, bazı kişilerin kurdukları şirketler yoluyla devletten önemli tutarlarda haksız vergi iadesi aldıkları tespit edilmiş ve konunun kara para aklama suçu bakımından araştırılması için durum MASAK a iletilmiştir. MASAK tarafından yapılan araştırma ve incelemede 3 kişiden oluşan bir hayali ihracat organizasyonunun devletten haksız KDV alınması suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Olayda organizasyon üyelerinden Bay (M), bir başka şehirde bulunan ihracatçı firmalara sahte fatura sağlamakta ve bu firmaların haksız KDV iadesi almalarını temin etmekte, ayrıca sahte faturaların alındığı çeşitli firmalara yapılan komisyon ödemelerine aracılık etmektedir. Bu işlemlerden elde ettiği geliri ise bir yakını üzerine açılan banka hesabına yatırmaktadır. Organizasyonun bir diğer üyesi olan Bay (S), sahibi ve yöneticisi olduğu şirketler aracılığıyla elde edilen haksız KDV nin gerçek mahiyetini gizlemek maksadıyla, kendisi, aile fertleri ve çalışanları üzerine banka hesapları açmakta ve parayı bu hesaplar üzerinde dolaştırdıktan sonra kendisi ve aile fertleri üzerine çeşitli malvarlığı edinmektedir. Bay (Ş) ise organizasyon kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin mali müşavirliğini yapmakta, ihracatçı şirketlere sahte fatura temin etmekte ve bunun karşılığında komisyon almaktadır. Bay (Ş), elde ettiği gelirlerle eşi üzerine gayrimenkul satın almıştır. Devletten haksız KDV iadesi aldıkları ve bu yolla kara para elde ettikleri anlaşılan organizasyon üyelerinin, söz konusu kara parayı aile fertleri ve çalışanla- 212 VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK 2011

10 rına ait banka hesaplarında çeşitli transfer işlemine tabi tuttukları ve menkul ve gayrimenkul malvarlığı edinerek akladıkları tespit edilmiş ve haklarında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 20 D. Suç Gelirlerinin Aklanması Sürecinin Vergi Tahsilatı Artışlarına Neden Olması Suç örgütleri, bazı durumlarda konusu suç teşkil eden faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri aklayabilmek amacıyla vergi ödemeye razı olmaktadırlar. Söz konusu örgütler kurdukları paravan şirketler yoluyla ya da yasal şirketleri suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanarak vergi tahsilatı artışlarına yol açabilmektedirler. Örneğin suç örgütleri, suç faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirlerini, yasal şirketler adına düzenledikleri sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı satış faturalarıyla, yasal faaliyetlerden elde edilmiş gelirler gibi göstererek vergisini ödemekte ve böylece aklanmış bir biçimde sisteme dahil etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla aklama faaliyeti vergi tahsilatında bir artışa neden olmaktadır. Elbette, vergi tahsilatı artışının aklama faaliyetleri çerçevesinde oluşması, istenilen bir netice değildir. Zira, vergi tahsilatı artışlarına mukabil üzerinden vergisi ödenmiş ve meşrulaştırılmış suç gelirleri, aklayıcıların suç faaliyetlerine devamını ve isteğini de arttırmaktadır. Ayrıca, vergilendirilen matraha bakıldığında; vergi matrahının, konusu suç teşkil eden faaliyetleri, yasal faaliyetlerin arkasına gizlemek amacıyla failler tarafından düzenlenen, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelere dayandığı görülmektedir. Netice itibariyle; aklama faaliyetlerinin vergi tahsilatı artışlarına neden olduğu görülmekte ise de söz konusu tahsilat artışlarının kaynağı aynı zamanda organize suç örgütleri ya da suçlular tarafından işlenen çeşitli suçlar olduğundan, vergi idaresi tarafından istenilen ve hedeflenen bir tahsilat artışı yöntemi olduğu düşünülemez. Örnek Olay Bay (A) ve Bay (B) uluslar arası çapta uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşan bir organize suç örgütünün liderleridir.türkiye de, faaliyet konusu tekstil ürünlerinin ihracatı olan şirketler kurmuşlardır. Hali hazırda bu şahıslar kurdukları şirketler aracılığıyla belli aralıklarla tekstil ihracatı da gerçekleştirmektedirler. Ancak asıl faaliyet konularını uyuşturucu madde ticareti oluşturmaktadır. Hatta, şirketleri üzerine kayıtlı tırlarla tekstil ürünlerinin ihracatı görüntüsünde, uyuşturucu maddeleri gizlemekte ve bu yolla yurt dışına çıkarmaktadırlar. Söz konusu organizasyonda bazı kamu görevlileri de kullanılmıştır. Bu kişiler organizasyon dahilinde düzenledikleri sahte faturalar ve sahte Gümrük çıkış beyannameleri ile tekstil ihracatı gerçekleştirmiş görüntüsü vermektedirler. Böylece uyuşturucu kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini ihracat geliri formunda yurda sokmaktadırlar ve bu gelirleri Kurumlar Vergisi Beyannamelerine dahil etmekte ve ödemektedirler. Böylece gerçekleşen vergi tahsilat artışına karşılık kara para da aklanmış bir surette sisteme dahil edilmektedir. III. SONUÇ MASAK; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele etmek amacıyla Maliye Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren, doğrudan bakana bağlı olarak çalışan, merkezi bir mali istihbarat birimidir. MASAK, özü itibariyle bir mali istihbarat birimi olmasına karşın, mali istihbarat birimlerinin geleneksel işlevi olan, mali nitelikteki istihbari bilgi, şüpheli işlem bildirimi ve ihbarları toplama, analiz etme ve ilgili kuruluşlara dağıtma fonksiyonunun ötesinde, aklama suçuyla ve terörün finansmanı suçuyla önleyici ve bastırıcı tedbirler kapsamında aktif mücadele etmeye çalışan bir birim haline gelmiştir. MASAK ın vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadelesi ise; doğrudan, bilfiil vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılmasında görev üstlenmek suretiyle değil de dolaylı olarak sağladığı katkılar biçiminde gerçekleşmektedir. MASAK aklama suçuyla mücadelede başvurduğu önleyici ve bastırıcı tedbirler kapsamında kayıt dışılıkla ve vergi kayıp ve kaçaklarıyla da mücadele sürecine katkı sağlamakta ve bu noktada GİB e yardımcı bir fonksiyon icra etmektedir. Mevcut durumu itibariyle aklama suçu ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelenin yanında özellikle kayıt dışılıkla ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede önemli düzeyde vergi istihbaratı sağlayan ve bu istihbaratı GİB ile paylaşan bir birim olarak işlev görmektedir. MASAK&GİB arasında gerçekleştirilecek karşılıklı yardımlaşma ve ortak çalışmalarla kayıt dışılıkla ve vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadelede daha olumlu gelişmeler sağlanabileceği kanaatindeyiz. 20 MASAK, Devletten Haksız KDV İadesi Alınması ) VERGİ DÜNYASI, SAYI 364, ARALIK

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-I

Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-I Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-I MURAT KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı Özet MASAK, aklama suçuyla ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadele amacıyla geliştirmiş olduğu

Detaylı

TERÖRÜN FİNANSMANI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü

TERÖRÜN FİNANSMANI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü TERÖRÜN FİNANSMANI Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ Terörle mücadelede başarılı sonuçlar alınabilmesi için: Terör örgütlerinin yurt içi ve yurt

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 01.08.2016/93-1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla

Detaylı

www.alomaliye.com sayfasından alınmıştır. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 05 Ekim 2009 Cumhur Sinan Özdemir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi -Ankara csnozdemir@gmail.com

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ Fatih GÜNDÜZ * I-GİRİŞ Sahte belge düzenleme fiili Vergi kanunlarında en ağır yaptırım öngörülen bir suçtur. Yine sahte belge kullanımı da

Detaylı

Yargıtay İçtihatları Işığında Vergi K açakçılığı Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesi

Yargıtay İçtihatları Işığında Vergi K açakçılığı Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesi Yargıtay İçtihatları Işığında Vergi K açakçılığı Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesi Dr. Birol KIRMAZ* Giriş Ceza hukukunun bir alt dalı olarak tezahür eden vergi ceza hukukunda, bazı ihlaller vergi

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİ NEDİR? Suç Geliri Ne Değildir: Kayda alınmayan yasal faaliyetler sonucunda elde edilen gelir veya değer suç

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu

Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu (İstanbul-2015) Raşit UÇAN Vergi Müfettişi SUNU PLANI Tam Tasdik Kavramı ve Tam Tasdikin Amacı Sorumlulukla

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda,

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda, T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 1. İLGİLİ MEVZUAT İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere www.masak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. işlem yapılan şahısların da) kimlik

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA Rızkullah ÇETİN 38 * 1-GİRİŞ: Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Bankacılar Dergisi, Sayı 64, 2008 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Oktay ÜSTÜN * Değerli katılımcılar, Bankalar Birliği nin değerli temsilcileri,

Detaylı

MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU

MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU MASAK BAŞKANLIĞI VE Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU 1 İçerik MASAK Başkanlığı Suç Geliri (Karapara) Aklama Aklamanın Aşamaları Aklama Yöntemleri Aklama Suçu Mevzuatı 2 Mali

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU...4 I. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELE...6 II. MASAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER...9 A. Vizyon ve Misyon... 9 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24 Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR 1. Giriş Gümrük mevzuatının öngördüğü oransal para cezalarından bazıları gümrüklenmiş değer

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER. 22 Ekim 2010 Potföy Yönetim Şirketleri/İstanbul

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER. 22 Ekim 2010 Potföy Yönetim Şirketleri/İstanbul SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 22 Ekim 2010 Potföy Yönetim Şirketleri/İstanbul Kapsam Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı MASAK Yükümlüler

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

SONRADAN GELEN FATURALARIN

SONRADAN GELEN FATURALARIN SONRADAN GELEN FATURALARIN Ba FORMUNA YANSITILMASI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ 1. KONU Defter ve belge tutmak ve düzenlemek V.U.K 171 nci ve izleyen maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak

Detaylı

SAHTE BELGE KULLANIMINDA 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU NUN 353. VE MÜKERRER 355. MADDELERİ UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEBİLİR Mİ?

SAHTE BELGE KULLANIMINDA 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU NUN 353. VE MÜKERRER 355. MADDELERİ UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEBİLİR Mİ? SAHTE BELGE KULLANIMINDA 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU NUN 353. VE MÜKERRER 355. MADDELERİ UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEBİLİR Mİ? I- GİRİŞ : Sahte belge kullanımı yaşanan teknolojik gelişmelere

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

BÜLTEN tarih ve sayılı Resmi Gazete de 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

BÜLTEN tarih ve sayılı Resmi Gazete de 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 18.12.2012 SAYI :2012-082

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA,

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, 13.06.2014 Konu: Erken Ödeme İskontolarında KDV Uygulaması Sayın Mükellefimiz, Vadeli mal veya hizmet satışı ticari hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satıcı firmalar üretimlerine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

07.01.2009. Değerli Üyemiz,

07.01.2009. Değerli Üyemiz, 07.01.2009 Değerli Üyemiz, Son zamanlarda bazı Esnaf Odaları ile kuruluşların, yetkileri olmadığı halde Oda veya kuruluşları bünyesinde muhasebe hizmeti vererek, 3568 sayılı Meslek Yasamız ile Yönetmeliklerine

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı.

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( MASAK) ve Gazi Üniversitesinin müşterek düzenlediği ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMDE BULUNMANIN ÖNEMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ, ORGANİZE SUÇLARLA VE TERÖRLE MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR. ŞÜPHELİ

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 13.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61 Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

En Fazla Bilgi Talebi Gönderen Yabancı Muadil Kuruluşların Dğılımı (2013)

En Fazla Bilgi Talebi Gönderen Yabancı Muadil Kuruluşların Dğılımı (2013) En Fazla Bilgi Talebi Gönderen Yabancı Muadil Kuruluşların Dğılımı (2013) İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU...1 I. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELE...4 II. MASAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER...8

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

SAHTE BELGE (FATURA ) KULLANIMINI KİM TEŞVİK EDİYOR?

SAHTE BELGE (FATURA ) KULLANIMINI KİM TEŞVİK EDİYOR? SAHTE BELGE (FATURA ) KULLANIMINI KİM TEŞVİK EDİYOR? Ersin URAK 21 I-GİRİŞ Ülkemizde vergi bilinci gelişmiş ülkeler göre düşüktür. Vergi yükü ise kişi başına düşen milli gelire oranla yüksektir. Ülkemiz

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/11 TARİH : 08/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/11 TARİH : 08/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/11 TARİH : 08/08/2008 KONU

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69 1 İstanbul, 11.10.2004 Bilindiği üzere 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ile 01.01.2005 tarihinden geçerli

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev:

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev: KARA PARA ŞÜPHELİ İŞLEM DAHİLİ BİLDİRİM FORMU GİZLİDİR Gönderilecek Adres: Uyum Birimi Groupama Genel Müdürlük Eski Büyükdere Caddesi No:2 Groupama Plaza Maslak - İstanbul A- FORMU DÜZENLEYEN PERSONELİN

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU...4 I. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELE...7 II. MASAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 10 A. Vizyon ve Misyon... 10 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI Tanım: Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırmadır. Bu yöntemle

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU 2009 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZALARI BELLİ OLDU VERGİ SİRKÜLERLERİ Tarih : 24.12.2008 Sayı : 2008/Vergi Usul Kanunu/2 Konu : 2009 Yılında Uygulanacak Vergi

Detaylı

GENELGE NO: 15/90 İstanbul,

GENELGE NO: 15/90 İstanbul, GENELGE NO: 15/90 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu İlgi : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : İnternet Satışı Nedeniyle e-arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bankacılık Kurumu çıkarılan Yönetmelik

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106 Konu: Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Usul Ve Esasları Yeniden Belirlemek Amacıyla İhdas Edilen 13 Sıra No lu MASAK Genel Tebliği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.06.2015/118-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 452) YAYIMLANDI ÖZET : Lisanslı depo işletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Sistem üzerinde oluşturulan

Detaylı

TAKDĠR KOMĠSYONLARININ SAHTE VE MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA MATRAH TAKDĠR YETKĠSĠ ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRMELER

TAKDĠR KOMĠSYONLARININ SAHTE VE MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA MATRAH TAKDĠR YETKĠSĠ ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRMELER TAKDĠR KOMĠSYONLARININ SAHTE VE MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA MATRAH TAKDĠR YETKĠSĠ ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRMELER I- GĠRĠġ Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı yaşanan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE HOTEL TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 3. GRUP 1. MASA KONU : KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı