13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU"

Transkript

1 13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU litre Akaryak1t(Motorin) ahm sayih Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore m,;1k ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye ili~kin aynnt1h bilgiler a~agida yer almaktadtr: ihale Kayit Numaras1 : 2015/ idarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarast c) Elektronik Posta Adresi -; ) ihal e dokiimanmm goriilebilecegi internet adresi (varsa) : ORHANiYE MAHALLESI UGUR MUM CU BUL VARI N0: MENTE~E/MUGLA : : : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ihale konusu maim a) Niteligi, tiirii ve miktan b) Teslim yeri c) Teslim tarihi 3- ihalenin a) Y aptlacagi yer b) Tarihi ve saati : Litre Motorin(Euro) Aynntth bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokiiman1 i<;:inde bulunan idari ~artltameden ula~1jabilir. : Akaryaktt, Tiirkiye smrrlan daltilinde Yiikleniciye ait otomatik ta~!! tan1ma sistemine s~ip istasyonlardan veya bayilerinden, Mug!a <;:ah~ma ve I~ Kurumu Miidiirliigu hizmetlerinde kullamlan 4 adet araca teknik ~artltamede belirtilen ~artlar <;:ero;evesinde ve ihtiyao; nispetinde peyder pey teslim edilecektir. : i~e b~lama tarihinden itibaren sozle~me konusu akaryaktt idarenin ihtiyact dogrultusunda partiler halinde teslim ahnacakttr. : MUGLA <;:ALI~MA VE i~ KURUMU il MUDURLUGU ORHANiYE MAHALLESI UGUR MtJ CU BUL VARI N0: MENTE~E I MUGLA : 26. l :00 4. ihaleye kattlabilme ~artlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaieye kattlma ~artlan ve istenilen belgeler: Mevzuah geregi kayith oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odas1 ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odast belgesi; Ger<;:ek ki~i olmas1 halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin io;inde bulundugu yilda ahnm1~, ilgisine gore Ti caret ve/veya Sanayi Odasma ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasma kayith oldugunu gosterir beige, Tiizel ki~i olmas1 halinde, ilgili mevzuah geregi kayith bulundugu Ticaret ve/veya

2 Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin i<;inde bulundugu )'Ilda ahnm1~, tiizel ki~iligin odaya ka)'lth oldugunu gosterir beige, ihale konusu maim sa!i~ faaliyetinin yerine getirilebilmesi i<;in ilgili mevzuat geregince ahnmas1 zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1) istekli bir Akaryak1t ve Dagitim Pazarlama Kurulu~u ise; Enerji Piyasas1 Diizenleme Kurumu tarafindan verilmi~ ve i~ bitim tarihine kadar ge9erliligi olan teklif sal!ibinin Akaryak1t ve Dagi!Im pazarlama Kurulu~u oldugunu gosteren beige, 2) istekli bir Akaryak1t ve Dagitim Pazarlama Kurulu~unun Bayisi ise; Teklif sal!ibinin Bayisi oldugu kurulu~tan verilmi~ ve i~ bitim tarihine kadar ge<;erliligi olan Akaryak1t ve Dagitrm Pazarlama Kurulu~u'nun Bayisi olduguna <lair Bayilik Y az1s1 ve Bayilik Sozle~mesini teklifi ile birlikte ibraz edecektir Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya irnza sirlctileri; Ger<;ek ki~i olmas1 halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tiizel ki~i olmas1 halinde, ilgisine gore tiizel ki~iligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel ki~iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas1 halinde, bu bilgilerin tiimiinii gostermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tiizel ki~iligin noter tasdikli imza sirkiileri, ~ekli ve i<;erigi idari ~artnamede belirlenen teklif mektubu ~ekli ve i9erigi idari ~artnamede belirlenen ge<;:ici teminat ihale konusu al1mm tamam1 veya bir k1sm1 alt yiiklenicilere yaptmlamaz Ekonomik ve mall yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~1mas1 gereken kriterler: idare tarafindan ekonomik ve mali yeterlige ili~kin kriter belirtilmemi~tir Mesleki ve Teknik yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~1mas1 gereken kriterler: idare tarafindan mesleki ve teknik yeterlige ili~kin kriter belirtilmemi~tir. 5.Ekonomik a<;:1dan en avantajh teklif sadece fiyat esasma g6re belirlenecektir. 6. ihale yerli ve yabanc1 tiim isteklilere a<;:1khr. 7. ihale dokiimammn goriilmesi ve satm ahnmas1: 7.1. ihale dokiiman1, idarenin adresinde goriilebilir ve 50 TRY (Tiirk Liras1) k~1hgi MUGLA <;:ALISMA VE is KURUMU il MODDRLOaO ORHANiYE MAHALLESI UGUR MUM CU BUL V Aiu N0: MENTESE I MUGLA adresinden sa!in ahnabilir ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimamm' satm almalan veya EKAP iizerinden e imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUGLA <;:ALI~MA VE i~ KURUMU il MODDRLOGO ORHANiYE MAHALLESI UGUR MUMCU BUL VARI N0: MENTE~E I MUGLA adresine elden teslim edilebilecegi gibi, aym adrese iadeli taahhiitlii posta vas1tas1yla da gonderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri i<;:in teklifbirim fiyatlar iizerinden vereceklerdir.

3 ihale sonucu, iizerine ihale yaptlan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri io;:in teklif edilen birim fiyatlann «;arp1m1 sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat siizle~me imzalanacakttr. Bu ihalede, i~in tamam1 ic<in teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda gec<ici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin gec<erlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim giiniidiir. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4 ilan Bilgileri ihale Kayit Numarast Y ayimlanmas1 Gereken En Son Tarih 2015/ iian Kabul Tarihi ilan ile Dogrudan Y etkili Olan Ki~i Bilgileri Adt Soyadt Mehmet Fatih DOKUMACIOGLU Telefon Faks Eposta idare Y etkilisi Adt Soyadt Gore vi Habil ilyas SARIYERLi <;:ah~ma Ve i~ Kurumu ii Miidiirii

5 MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI AKARYAKIT (MOTORİN) ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İdareye İlişkin Bilgiler Madde 1 - İdarenin; Adı : Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Adresi : Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:5 Menteşe/ MUĞLA Telefonu : 0 (252) Faksı : 0 (252) Konusu Madde 2 Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet satın alınması yöntemiyle kiralanan 4 (dört) adet kiralık aracın akaryakıt ihtiyaçlarının Otomatik Taşıt Tanıma Sistemiyle karşılanması işidir. Tanımlar Madde 3 - Bu şartnamenin uygulanmasında; İdare : Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü Yüklenici : Akaryakıtı temin edecek gerçek ve tüzel kişileri, OTTS : Otomatik taşıt tanıma sistemini, Taşıt : Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet satın alınması yöntemiyle kiralanan 4 (dört) adet kiralık aracı ifade eder. İşin Miktarı Madde Litre Motorin (Euro) İşin Süresi Madde 5 İşin süresi 12 ay olup 01/01/ /12/2016 tarihleri arasını kapsar. Alınacak Akaryakıtın Özellikleri Madde 6 - Alınacak akaryakıt ürünleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, Tüpraş Genel Müdürlüğü ve Türk Standart Enstitüsü tarafından belirlenen esaslara, evsaf ve niteliklere uygun olacak ve bu Şartnamede belirtilen şartları taşıyacaktır. Madde 7 - Alınacak motorin aşağıdaki özellikleri ihtiva edecektir Karışımdaki kükürt oranı TSE ce belirlenen standartları aşmayacaktır Vizkozite değerlerini değiştirecek herhangi bir katkı maddesi içermeyecektir. OTTS Özellikleri ve Kullanımı Madde 8 - Akaryakıt ihalesine katılan isteklilerden ihale üzerinde kalan Yüklenici, İdareye ait taşıtlara Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi takacaktır ve sisteme ait cihaz ve eklentileri için 1

6 hiçbir ücret ödenmeyecektir. Akaryakıt, taşıtı otomatik olarak tanıyan bir sisteme sahip olan akaryakıt dağıtım şirketlerinden alınacaktır. Ayrıca sisteme daha sonra dahil olabilecek taşıtlara da söz konusu sistem ücretsiz takılacaktır. Madde 9 - Araçlara takılan cihazların bakım, onarım ve servis hizmetlerinin tamamı Yükleniciye ait olup; bu hizmetleri ücretsiz yapacaktır. Takılan cihazlardan değiştirilmesi gerekenler Yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içinde değiştirilecek ve bunun için yükleniciye her hangi bir ücret ödenmeyecektir. Madde 10 - Yüklenici OTTS için, İdareden kullanım hakkı ve bu gibi adlar altında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacak, bulunsa dahi herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Madde 11 - Araçlara takılan cihazların arızalı olması, istasyonlarda akaryakıtlar araçlara doldurulurken ve doldurulduktan sonra Yüklenicinin dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmali gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve her türlü hasarların tamamından Yüklenici sorumlu olacaktır. Madde 12 - Araçlara takılan cihazların, ekonomik kaçakları sıfıra düşürecek, harcanan zamanı minimum düzeye indirecek ve araç kullanımlarına rahatlık sağlayacak özellikleri taşıması gerekmektedir. Madde 13 - Araçlara takılan cihazlar aşağıda belirtilen özellikleri taşıyacaktır; Araçların hangi istasyondan, hangi saatte ne kadar miktarda ve hangi cins akaryakıt ürünü alındığını gösterecek, Tanımadığı hiçbir taşıta yakıt vermeyecek, Araçların litre/km sarfiyatlarını bildirecek, Araçlara yanlış cins, yakıt konma ihtimalini ortadan kaldıracak nitelikte olacak, Araçlara alınan akaryakıt ürünleri her gün internet sistemine yüklenecek, İdare gerek gördüğünde alınan akaryakıt ürünlerine ait bilgileri bu sistemden takip ve tespit edebilecektir. Madde 14 - Sözleşmenin yapılmasını müteakip, Yüklenici sisteme ilişkin gerekli kodları açacak, İdareye ait araçların bilgilerine göre taşıt kimlik ünitelerini programlayacak ve İdareye verecektir. Madde 15 - İstasyonda bulunan ekipmanlar aşağıda belirtilen özellikleri taşıyacaktır; İstasyon kontrol ünitesi tüm dolum faaliyetlerini kontrol edip denetleyecek. Her satışa ait bilgileri verecek ve bu bilgileri internete yükleyerek İdareye konuyu izleme imkânı sağlayacaktır Pompa tabancası anteni; pompanın ucuna takılı olan elektronik bir alet olacak, taşıta konulan sistem ile iletişim sağlayacak ve taşıta ait bilgileri istasyondaki kontrol ünitesine iletecektir. Yetkili olmayan taşıta akaryakıt vermeyecektir. Madde 16 - Taşıt ekipmanları en az aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır Taşıt ekipmanı, firma ve kullanıcıya ait tüm bilgileri taşıyacaktır. Doluma ait bilgileri akaryakıt pompasına, taşıt deposuna ve taşıt kilometre sayacına iletecektir Taşıt deposundaki akaryakıt miktarını ve aracın her yakıt alındığındaki kilometresine ait bilgileri verecek özelliklere sahip olacaktır. Madde 17 - Araç kullanan kişilerin cihaza fiili müdahalede bulunarak vermiş olduğu zararlar İdareye ait olacaktır. İdare de bu zararı ilgili kişiye rücu edecektir. 2

7 Madde 18 - Yüklenici, İdareye cihazların kullanma kılavuzu ile Türkiye de bulunan ve OTTS ye sahip olan akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren haritayı ve vermeyi taahhüt ettiği bayii listesini sözleşme imzalandıktan sonra İdareye verecektir. Madde 19 - Cihaz takılan taşıtların satılması, çalınması, kaybolması, kaza geçirmesi sonucunda kullanılamaz hale gelmesi durumlarında, İdare bu durumu bir iş günü içinde Yükleniciye yazılı veya sözlü olarak bildirecektir. Bildirim yapıldığı andan itibaren cihazla ilgili hiçbir sorumluluk İdareye ait olmayacaktır. İdareden kaynaklı olmayan bu gibi hallerde yeni cihazlar araçlara ücretsiz takılacaktır. Madde 20 - Yüklenici, araçlara OTTS cihazlarının montaj işlemini işyeri teslim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde belli bir program dâhilinde ve İdarenin de işini aksatmayacak şekilde gruplar halinde, mesai saatleri içinde, İdare Hizmet Binasında ve İdarenin göstereceği yerde yapacaktır. Madde 21 - İdare, montajın yapılması için yer göstereceği gibi gerekli olan elektrik, su ve benzeri malzemeleri Yükleniciye ücretsiz temin edecektir. Madde 22 - Araçların montaj işlemi tamamlandıktan sonra bu işlemin yapıldığına dair Yüklenici ve İdare tarafından tutanak düzenlenecek ve böylece tespit işlemi yapılmış olacaktır. Madde 23 Araçlara takılan taşıt tanıtım sistemi arıza yaptığında, yüklenici bunu İdareye bildirecek ve İdarenin onayını müteakip araca aynı gün, bakım, onarım ve servis işlerinin yapılması için servise gönderecektir. Arızayı en kısa sürede yaptıracaktır. Sistem olmayan hiçbir taşıta ve taşıt deposu haricinde herhangi bir yere akaryakıt verilmeyecektir ancak OTTS arızalı olduğunda arıza yüklenici tarafından derhal İdareye bildirilecek, İdarenin yazılı veya sözlü onayını müteakip araca manüel olarak akaryakıt alımı yapılacaktır. Madde 24 - Yüklenici sistemde yenilik yaptığında tüm taşıtların sistemini ücretsiz olarak değiştirecektir Muayene ve Kabul İşlemleri ile Diğer Hususlar Madde 25 - İhale konusu akaryakıt ürünleri, Yüklenicinin bizzat kendisine ait istasyonlardan veya Yüklenici tarafından idareye verilen bayii listesinde yer alan istasyonlardan alınacaktır. Söz konusu alımlar, İdarece belirlenen zamanlarda, İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyder pey olacaktır. Madde 26 - Akaryakıt alımına ilişkin belgeler detayları ile birlikte faturalara bağlanacak ve her fatura ve eki aylık olarak Yüklenici tarafından İdareye verilecektir. Faturaya ait detay bilgilerini içeren belgelerde, araçların plakaları, akaryakıtların alım tarihi, alım saati, birim fiyatı, alınan miktarı, alınan tutarı, aracın akaryakıt aldığı andaki kilometresi ile ayrıca iki akaryakıt alımı süresinde yapmış olduğu kilometre ile akaryakıt aldığı yerler sıralı olarak gösterilecektir. Madde 27 - Yüklenici tarafından verilen akaryakıt ürünlerinin cins, miktar ve vasıfları ile İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı ve ihale dokümanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, İdarece gerekli görülen zamanlarda İdarece görevlendirilecek elemanlarca muayene ve kontrol edilecek veya ettirebilecektir 3

8 Yüklenici, bu denetimin yapılabilmesi için İdarenin istediği her türlü bilgi ve belgeleri geciktirmeksizin İdareye vereceği gibi ayrıca İdarece istenilen tüm kolaylıkları da sağlayacaktır Kontrol işleminin yapılmasına ait akaryakıtın alınması, muayene ve tahlil edilecek yere götürülmesi, tahlil ve muayene bedelleri ile bilumum giderleri yüklenici ödemekle yükümlüdür. Madde 28 - İhale konusu işin teslim programı ile denetim, muayene ve kabul işlemleri sözleşme tasarısına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre yapılan İhalelere İlişkin Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. MADDE 29 - Fiyat farkı hesabı Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = (M x B) x [(A2/A1)-1] Fiyat farkı hesabında; a) F: Fiyat farkı tutarını (TL), b) M: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarını; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini, c) B: Sözleşme fiyatını, ç) A1; Petrol ve LPG ürünleri için, ihale tarihinde geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını, d) A2; Petrol ve LPG ürünleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihte geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını, MADDE 30 - Yüklenici bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan yüklenicinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge, Yüklenici bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini teklifi ile birlikte ibraz edecektir. Madde 31 - İş bu Teknik Şartname toplam 31(otuzbir) maddeden oluşmaktadır. 4

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 -

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı : TRT

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Yazıcı Toner Dolumu Yapılacaktır İhale Tarihi 25.01.2011 10:00 İhale Metni YAZICI TONER DOLUMU

Detaylı

3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900

3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900 3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 1. İHALE İLANLARI... 5 1.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2007/100106 Ajanda Satın Alınacaktır.... 5 2. 2007/104116 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 18. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 18 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Göğüs Cerrahisi Alınacaktır İhale Tarihi 03.03.2011 11:00 İhale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı