Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı"

Transkript

1 Fecr Yayınları: 35 Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler J. M. S;Baljon İngilizce'den çeviren, Şaban Ali Düzgün Kitabın özgün adı Modern Müslim. Koran Interpretation ( ) Leiden, H.J. BRILL, 1968 Kapak: Fecr Dizgi, mizanpaj: İlkay Redaksiyon: Fecr Kapak baskısı, baskı, cilt: Tamer Ofset Matbaacılık 1. Baskı: Nisan Fecr Yayınları İzmir Caddesi No: 33/12 Kızılay/Ankara Tel: (0-312)

2 KUR'AN YORUMUNDA ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER J. M. S. BAIJON IDCCL VWWEVİ Ankara 1994

3 KISALTMALAR Abdulhaktm Tefsîri'l-Kur'ânbi'l-Kur'ân, (1901) Abdulhakîm Han. Beyân. Beyân li'n-nâs (193, Ahmeduddîn. el-cevâhir. el-cevâhirjttefsîrel-kur'ânel-kerîm.tantavîcevherî. El Encyclopedia of islam el-fenn ' el-fennu'l-ktsasift'l-kur'âni'l-kerîm, AhmedHalefiıIah. el-hidâye el-hidâye ve'l-'lrfân Jî Tefsîri'l-Kur'âni bi'l-kur'ân (1930),MuhammedEbûZaid. Ma'ârif Ma 'ârifi'l-kur'ân, Gulâm Ahmed Perviz. MIDEO Melanges d'institut Domicnicain d' Etuâes Orientales ducaire. MW TheMuslim World, Pâra 'Am Pâra Mmfo'/TMr'âm'/farmrc. Muhammedtohîmuddîn. Q. FîZılâli'i-Kur'ân, SeyyidKutub. Reconstruction The Reconştruction of Religious Thoughtin islam, Mu- hammed ikbal. Richtungen Die Richtungen der. Islamischen Koranauslegung, I. Goldziher.,, i Selîm SelîmkeNâm, Gulâm Ahmed Perviz,. ; ; Tercüman Tercumâriu'l-Kur'ân, Ebu'lKelamÂzâd. WI The World of islam "!" " ZDMG Zeitschrift der, deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

4 İÇİNDEKİLER Önsöz 9 Giriş Teftir Tarzları Kur'an'm Temel Özellikleri,. ; 55 Kelamı Problemler.. > Allah Düşüncesi '. 75 Hür İrade Meselesi Akıl ve Vahiy Peygamberler...; 89 Evrensellik îslamm. Şartlan 100 Polemik Kur'an ve Modern Zaman 113 \ Bilimsel Yönler : 113 Pratik Sorunlar ; ; Politik Düşünce 130 Toplumsal Hayat Sonuç ;......i Konu ve Yazar İndeks... ; 155

5

6 SUNUŞ Kur'an'a dair araştırmalar pozitivist zihniyetin egemen olduğu 19. yüzyıl ve sonrasında farklı bir yöne kaymıştır. Dinî ve dünyevî gibi hem dinin hem de insanın doğasına ters bir ayırıma gitmediği için insan hayatının tüm yönleriyle ilişkili olan din, hem ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap vermek hem de bu ihtiyaçlara farklı kesimlerden gelen cevapları değerlendirmek durumundaydı. Bu zorunlüğunun sonucudur ki İslam toplumunun genelinde çekilen sancıyı birey olarak da hisseden müslüman aydınlar, bu ihtiyaçlara Kur'an'dan çareler bulma gayreti içine girmişlerdir. Tercümesini sunduğumuz kitap böyle bir ihtiyaçtan kaynaklanan motivasyonla ileri sürülen görüşleri tahlil etmektedir.,bu görüşler, yazarın modern tefsir sürecini başlattığı 1880'den öncekilerden farklı olarak hem entellektüel hem de sosyal ihtiyaçlara cevap olarak ortaya konulmuştur. Eser bu konularla il-, gili olarak Türkiye'deki tartışmalara katkıda bulunacaktır. Burada kitabın orjinal metnini sağlayan fakültemizin değerli hocalarından Yard. Doç. Dr. Mehmet Paçacı'ya, kitabı tercümeye teşviklerinden dolayı Doç. Dr. Hayrı Kırbaşoğlu'na, İngilizce tercümeyi okuma zahmetine katlanan Doç. Dr. î. Hakkı Ünal'a ve Fecr Yayınevinin değerli yayması Lütfı Sever başta olmak üzere ve kitabın redaktörü Kasım Gezen'e teşekkürü bir borç bilirim. Kitabın entellektüel hayatımıza katkıda bulunması dileğiyle.. Şaban Ali DÜZGÜN. A. Ü. İlahiyat Fakültesi 1994

7

8 ÖNSÖZ Bu eser, I. Goldziher'in Kur'an tefsiriyle ilgili, meşhur eseri (Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung, Leyden, Brill, 1920)'nin son bölümü (Der Islamische Modernismus und sein Koranauslegung)nün bir devamı ve zeyli olmayı hedeflemektedir. Goldziher'in çalışmasının bir devamı zorunlu görülmüştür, zira bu eserin basılmasının üzerinden 40 yıllık modern, bir tefsir süreci geçmiştir. Ve elinizdeki eser aynı zamanda mevcut Urduca malzemeyi de kullanması sebebiyle tercihen bir ilave katkı olarak da değerlendirilebilir. Son yılların tüm tefsir literatürünü, özellikle de araştırmam açısından büyük değer taşıyabilecek Türk alimlerininkini gözdeiı geçiremediğim için kendimi şanssız sayıyorum. Kur'an tefsirleri üzerine yapılan çalışmalar ikili bir hedef gözetmektedir: Bir taraftan bunlar İslam ilminin temel bir disiplini hakkında Batılı okuyuculara yayınlanmamış malumatı ulaştırmayı hedeflemiştir. Bana öyle geliyor ki, bunun. sonucu olarak muhtemelen batılıların modern Tefsire dair değerlendirmeleri eskisinden daha olumlu hale gelecektir. Bir dereceye kadar bu benim şahsi tecrübemdir. Diğer taraftan tüm izahlar ve istidlallerin bu tetkikinin, bir dereceye kadar, Kur'an tefsirini daha da ileriye götürmesi ümit edilmiştir: Zira hem ulusal düzeyde hem de uluslararası alanda müfessirler arasında nasıl yetersiz ve yüzeysel bir fikir alış-

9 verişinin gerçekleştiği araştırmacının gözünden kaçmamaktadır. Çoğu zaman fikirler, sanki ilk defa söyleniyormuş gibi öne sürülürler, halbuki gerçekte aynı şeyler daha önce tekrar tekrar söylenmiştir. Öte yandan Müslüman alimler meslektaşlarının argümanlanm ve bulgularım daha iyi hale getirme ve devamlı kılma hususunda çok az gayret göstermişlerdir. Nadiren de olsa Kur'an metninin daha kapsamlı bir değerlendirmesine ulaşma arzusuyla başkalannm görüşlerine müracaat ettiklerinde, bunlar çoğunlukla konuyla ilgisi olmayan ilkeleri tartışırlar. Ama, karşılıklı ilişki azlığına rağmen, yeni metotlar geliştirme hususunda tarafların hissettiği arzu, bir arzu olmanın ötesinde, sonuçlarını da vermeye başlamıştır. Daha çoçukluk döneminde olmasına rağmen, tarihî tenkitçilik yakında Kutsal Kitab'ın otoritesinin nerede başlayıp bittiğini belirleyecektir. Şayet modernistler bu ciddî teşebbüste başarılı olurlarsa, kesinlikle boşuna zahmet çekmiş olmayıp, kendilerinden sonra gelenlerin şükranına da mazhar olacaklardır. Sonunda başladığım bu görevi tamamlamada bana yardımlarını esirgemeyen birçok insan ve kuruluşa müstağni kalamayacağım yardımlarından dolayı şükranlarımı sunmak benim için bir görevdir. Öncelikle, Doğu araştırmalarıyla ilgili kütüphanelerde önemli malzeme sağladığım Londra'da kalma imkanını sağlayan Netherlands Organization for the Advancement of Pure Research (ZWO.)'e bu cömertçe tutumundan dolayı minnettarım. Burada evimde gibiydim, zira yedi yıl önce School of Oriental and African Studies (SOAS.) de tezimi hazırlamıştım, ve eski hocalarım Prof. A. S. Tritton ve daha sonra Mr. A. H. Harley'e olan büyük borcumun hala bilincindeyim.

10 Her zaman yardıma hazıroluşlanndan dolayı Leyden Üniversitesi kütüphanecisi Dr. P. Voorhoeve ye yardımcısı Mr. A. J. W. Huisman'a da teşekkür ederim. Aynı zamanda Pakistanlı dostlarım Şeyh Muhammed Eşref, Begüm Nasırüddin, Muhammed Bahşî Cavid ve yazarlar Gulam Ahmed Perviz ve Muhammed înayetullah'a şükranlarımı sunarım. Son dönem tefsirleri hakkında beni sürekli bilgilendirdiler ve birçok kitap ve periyodik yayın temin ettiler. Son olarak, elinizdeki eserin tngilizcesini özenle-gözden geçiren Mrs. G. E. van Baaren'e teşekkür borçluyum. Anlaşılmasında zorluk bulunan bölümlere yaptığı eleştirilerde oldukça faydalı oldu. Eser, yine de kendini yabancı dilde ifade etmek durumunda kalan bir Hollandalının "gözden geçirilmiş" Ingilizcesiyle yazılmış, durumdadır, bu sebeble Anglo-Saxon okuyucuların hoşgörüsüne sığınıyorum. Loppersum, Mayıs 1960 J. M. S. Baljon

11

12 GİRİŞ Müslümanların inancına göre Kur'an, Allah'ın tartışmasız mutlak kelamını temsil eder. Bu husus muhafazakar ulemâ kadar, en tavizsiz modernistler tarafından da kabul edilmiştir. Püriten bir ortadoks Hıristiyan'a göre İncil de benzer şekilde, kelimenin tam anlamıyla Allah'ın kelâmıdır. Bununla birlikte pratikte Hıristiyan, bir Müslümanm kendi kutsal kitabına uyguladığı anlamıyla İncil'i sarih ve lafzî anlamıyla 1 anlamayı denemez. Hıristiyan, bir fundamantalist Eski Ahid'in yiyeceklerle ilgili hükümlerini bir kenara bırakabilir ve kiliseye Kardinal seçerken, havariler örneğinde olduğu gibi, kur'a usulü yerine oylamayla seçim yapmaktan hiç de rahatsız olmaz. (Rasullerin İşleri 1: 26 ). İncil'in şaraba büyük bir değer atfetmesine rağmen, bir yeşilaycı (içki aleyhtarı) da olabilir, (krş. Hakimler 9 : 13). Fakat modern bir Müslümanm apaçık Kur'an ifadelerini bu tarzda görmezden gelmesi ihtimal dışıdır. O bütün Kur'anî söylemleri değerlendirmek zorundadır ve kendisine kalan tek yol, büyük önem taşıyan ilgili metinleri çağdaş duygu ve düşünceyle bir ölçüde uyuşacak şekilde yorumlamaktır. Bu yüzden o, örneğin, -Hıristiyan yorumcunun tersine - domuz eti yeme yasağıyla ilgili metni uzun uzun tartışır (bkz.: Leviller 11: 7 ve S. 2: 168/ 173) ve aklî temellerini keşfetmeye çalışır. Kur'an metnini çağın taleplerine uyarlama teşebbüsüne işaret eden bir kavram olarak "Çağdaş Kur'an Tefsiri", Hz. Muhammed'in ölümünden beri bir zorunluluk olarak kendini

13 göstermiştir. Râşid Halifeler döneminde de zaten Peygamberin zamanındaki şartlardan farklı durumlar ortaya çıkmıştı. Buna bağlı olarak Kur'an'ın emir ve yasaklarını çok geçmeden yeniden yorumlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İslam hakimiyetinin hızlı.yayılımı sebebiyle yabancı medeniyetlerle ilişki ne derece yoğunlaşmışsa bu tarz yeni yorumlara olan ihtiyaç da o derece artmıştır. Özellikle Helenizm'in etkisiyle empoze edilen problemlerin çözümü büyük gayreti gerektiren bir görev olarak ortaya çıkmıştır. Ki bunun etkileri, Fahreddîn Râzî (ö. 1209) gibi alimlerin tefsirlerinde bulunabilir. Fakat İslam'ın yüzyüze geldiği yabancı kültür ve felsefî sistemlerle ilk dönemde hoş olmayan karşılaşmalarından hiçbiri, onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyılın aydınlanmış ve aşağı yukarı sekülerize olmuş Avrupasıyla karşılaşmasında meydana gelen krizle mukayese edilemez. Artık birkaç yasal düzenlemeyle veya spekülatif düşünce alanında uzlaş- Urıcs teorilerle iş kotarılamazdı. Politikada tablo tersine dönmüştü: İslam idaresi.yerijni koloni egemenliğine terk etti. Dinî alanda kişi artık açıkça benzer inançları değil, doğrudan dinîn kalbine çarpan yıkıcı eğilimleri ele almak durur mundaydı. Ve sosyal hayat bazında İslam toplumunun Batılıların dinamik ve aktif hayat tarzına zıt olan ortaçağ yapısındaki elverişsiz hayat şekilleri, elem verici bir halde kendini hissettirmeye başladı. Bununla beraber, bu duruma tepki olarak ulemâ kendisini, esasen, düşünme ve yaşamda geleneksel tarzı temel alan gelip geçici gayretlere, verdiler ve Kur'an müfessirleri de açıkça yeni zamanların çağrısını duymazdan geldiler. Ama bir istisna yapılmalıdır. Delhi reformcusu ye Gazalî'nin

14 Hindistanlı sureti: Şah Veliyyullah ( ) yazılarında değişen duruma olumlu reaksiyon göstermektedir. Onu, bu çalışmada ele alman kalitatif anlamda Çağdaş Müslüman Kur'an Tefsiri'nin bir müjdecisi olarak kabul edebiliriz. Veliyyullah'ın zamanı, hızlı bir politik çöküş karakteri taşımaktaydı. 1707'de Evrengzib'in ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu 'hızla düşüşe geçti. Buna paralel olarak Batı düşüncesinin akını gittikçe arttı. Bu bağlamda Delhi kelâmcılarının yeni ithal edilen Batılı fikirleri kendi fikirleriyle birleştirme gayretlerim, izahlarına serpiştirilmiş olarak görebiliyoruz. Temel eseri Hucçetul'lâhil-Bâliğa'n.m ikinci cildinde Veliyyullah, tabiri caizse Islamî tedvinin aklî temellerini isbat etmek sûretiyle şer! kurumların yararını vurgular. Başka bir çalışması: Te'vîlu'l-Abâdîs Jt RumûzîKısasi'l-Enbiyâda, Kur'an'da peygamberleri yalancı olarak niteleyip inkar edenlerle ilgili olarak kaydedilen cezaî unsurların tabiat kanunlarına uygun olarak vâki olduğunu söyler, zira onun altında yatan gizli maddî (yani tabiî) gerekçeler vardır. Üçüncü bir yazısında şunları söyler: Kerametler ve mucizeler fiili olarak, örneğin muhayyile kuvvetiyle ilham için şiddetli arzu duyma sebebiyle, bu olaylara mazhar olan şahıslar tarafından kesinlikle gerçekleştirilebilirler. Başka bir deyişle mübarek insanlara bahşedilen kerametler tabiata karşıt se : beplere değil, alıcının psikolojik karakterine bağlı olarak gerçekleşir 1. Yazarın yaşadığı çağ ve çevre içinde değerlendirildiğinde hâlâ olağanüstülüğünü koruyan bu detaya dalmayan serpiştirilmiş yorumların kendine yakın zamanda yankısı görülmez. Ondokuzuncu yüzyılın sonuna kadar bu fikirler keşfedilmemişti. Fakat bu yüzyılın sonları ve takip eden yıl- 1 Krş. Heme'at(Şah Veliyyullah Akademisi, Haydarabad), 126 vd.

15 larda'şah Veliyyullah Hind-Pakistan alt-kıtasında zamanının temel özelliklerinin farkına varan bir kişi olarak yüksek sesle alkışlanmıştır. Günümüzde Urduca yazan bit modernist, geçmiş İslam ilim ve irfanından argümanlar aradığı zaman, Şah'm görüşlerine ağırlık verir. Hindistan Müslümanlarını yeniden gerçek bir yönelime sevkeden kesin olay 1857'de meydana gelen sipahî ayaklanmasıdır. Müslümanlara doğrudan olumsuz etkilerde bulunmuştur. ingilizlerle zaten son derece gergin ilişkileri olan Müslümanları bu olay modern gelişmeden iyice korkutup tiksindirmiştir. Ayaklanma Müslümanların gelecekteki lideri Ahmet Han'ı* ( ), Müslümanların pasif ve üşengeç tutumlarını süratle terketmeleri, aksi halde, hep birlikte bir felakete davetiye çıkarmış olacakları noktasından uyarmış oldu. Bu maksatla Ahmed Han, Avrupaî modellerini takip e- den geniş bir sosyal ve eğitsel reform programına girişti. Bununla birlikte çok geçmeden Batı biliminin yaygınlaştırılması kadar Bâtılı hayat tarzları ve normlarının da İslam dünyasınca benimsenmesinin, çağdaş düşünce ışığında yeni bir îslamî versiyonu zarurî kıldığını anladı. Batı eğitimi almış gençliğe din, yerii kazandıkları akıl yürütme tarzına uyarlanmış terimlerle açıklanmalıydı. Aksi taktirde İslam inancı modası geçmiş ve anlamsız olarak nitelenip reddedilebilirdi. Bu vahim tehlikeyi önlemek için Ahmed Han, Kur'an'ın içerdiği hakikatin her çağın rûhuyla doğrulanabileceğine dair, kesin inancıyla, kendisini Kur'an araştırmasına verdi. Bunun sonucu olarak ilk onyedi sûreyi ihtiva eden altı ciltlik Kur'an tefsiri meydana geldi: Bu sebeple eserin ilk kısmının yayınlan- *, Ahmet Han'ın, sosyal ve fikrî modemizmine dair daha detaylı bilgi için bkz.: Şaban Ali Düzgün, Sir Seyyid Ahmed Han ve Entellektüel Modemizmı, AÜlFI, basılmamış yüksek lisans tezi (çev.). 1-6

16 dığı 1880 yılı, haklı olarak modern Kur'an tefsirinin kesin başlangıç tarihi olarak alınabilir. Meşhur Muhammed Abduh ( ) Ahmed Han'ın Mısırlı benzeri olarak anılabilir. O da dyrumu politik çalkantı sebebiyle pek iyi görmedi, ve aynı şekilde halkını sosyal reform ve daha iyi eğitimle kalkındırmaya çalıştı. Bundan da öte Abduh, Islamî prensiplerin yeni bir değerlendirmesini yapmak için samîmi teşebbüslerde bulundu. Fakat Hindistanlı meslektaşının tersine, bu amaca ulaşmaya tefsirle değil, Risâlelu't-Tevhîd (1897) adlı bir İslam kelâmı yazmakla başladı. Bu oldukça anlamlıdır ve farklı bir arkaplanı ortaya koymaktadır. Mısırlı, klasik dinî ilimlere dair engin bilginin bir ilim adamı için açık bir ihtiyaç olarak algılandığı dinî çevrelerde yaşadı. Ahmed Han ise, Moğol sarayıyla yakın i- lîşkide bulunantristokrat bir aileden geliyordu, Burada Fars kulfurü ve nezaketi'ön planda tutuluyordu. Sonuç olarak Hindistanlı eğitimci İslam inanç ve kurumlarını yeniden değerlendirme ihtiyacıyla yüz yüze geldiğinde, bunu karşılayacak kelamî bir yapılanmaya gitmedi. Böyle bir durumda gerçekten bir tefsir meydana getirmek, dogmatik bir risale yazmaktan çok daha kolaydır. Halbuki, doktrinal inceliklerle, ünsiyetini sergilemek isteyen usta bir kelamcı daha çok dinî akîdelere dair bir eser meydana getirmeyi arzu eder. 1898'in başlarında Abduh'un öğrencisi Reşid Rıza hocasını bir de tefsir yazması yönünde teşvik ettiği zaman bin türlü itirazla karşılaşmıştı. Açıkçası bu teklif ona cazip gelmemişti. Ama sonunda isteğini kabul etti, bunun sonucudur ki Mısırlı reformcunun Kur'an tefsirinden de örneklere sahibiz. Öğrencisi Muhammed Reşid Rıza tarafından devam ettirilen Muhammed Abduh'un Kur'an'a dair açıklamaları oryantalist- Tiirkçesi için bkz.: Tevhid Risalesi, çev: Doç. Dr. Sabri Hizmetli, Fecr Yayınev, 1986, Ankara (çev.).

17 lerin özellikle J. J[omier 2 'in dikkatini çekmiş, ve etraflı ve ehliyetli bir şekildeuahlil edilmiştir. Bu çalışma bunların tefsir. tarzlarının geleneksel tarzdan pek de farklı olmadığını ortaya koyar". Kanımca Abduh'un Kur'an tefsirinin en ayırdedici özelliği, metnin elverdiği her yerde onun ahlâk dersleri vermevönündeki bariz arzusudur. Muhafazakâr olmasa da benzer ılımlı tutum diğer bir çok Mısırlı modernist'in tefsirlerinde de göze çarpar, fiununla birlikte, olağan tefsir sürecinden bir ayrılış Tantavî Cevheri (ö.l940)'nin takip ettiği metodla ortaya çıkmaktadır. Fazla abartmaya kaymadan onun tefsiri, okuyucuya yaptığı nasihatler ve Kur'an'dan seçilmiş başlıklarla süslenmiş olmasının yanında halk için biyoloji ve diğer bilimlere dair el kitabı görevi gören bir eser olarak nitelenebilir. Bu şekilde, örneğin, Kur'an'ın "cehennem" kavramı ona arzı, ateşli bir küreden oluşan şey olarak niteleme ve Etna yanardağının özelliklerinden bahsetme fırsatı veriyordu 3. S. 4: 19. âyette îma edilen Allah'ın yaratmasını değiştirme yasağı yazara, kişinin insanın doğuştan getirdiği kabiliyetleri dikkate alması gerektiğini ifade fırsatı verir. Bu sebeple örneğin, bir öğretmen öğrencisinden yapabileceği şeyden fazlasını istememelidir 4. Şurası açıktır ki, Kutsal metnin bu tarz ele alınışı doğru tefsir adına bir şey ifade etmez. Fakat müfessiri bu sebeple kınarken adil davranmak için, onun zamanında Mısırlıların Batı bilimiyle geniş ölçüde ilk defa karşılaştıkları gerçeğini de gözden uzak tutmamalıyız. Şu halde, şayet kutsal J Bkz. Le Commentaire Comnujue du Memâr(1954). Bu konuda Jansen, Abduh ve Reşid Rıza'mn açıklamalarının tefsir geleneğinde yeni bir dönüm noktası oiarak algılar. Bkz.: J. J. Jansen, Kur'an'a Bilimsel-Filojik-Pratik Yaklaşımlar, s , Çev.: Halil Rahman Açar, Fecr Yayınları, Ankara, el-cevâhirîl, 163 vd. 4 Age., III, 81 vd.

18 metinlerle bir ilişkisi sağlanabilirse, bu tefsirden beklenebilecek en iyi şey, halkın Batı bilimine dair'şüphelerini asgariye indirme ihtimalidir. Son zamanlarda Mısır, Kur'an araştırmaları alanında da şöhret sahibi iki zeki ve bağımsız âlimi ön plana çıkardı. Bunlar Muhammed Ahmed Halefullah ve Muhammed Kâmil Hüseyin'dir. Halefullah orijinal bir şeyler söylemenin muhafazakâr bir çevrede çok geçmeden hemen kötü değerlendirmeye maruz kaldığını gördü. Kur'an kıssalarının harfi terkibi üzerine geliştirdiği tezi kabul görmedi. Bu tezi iki kez yeniden düzenlemek zorunda kalmıştı 5. Sonunda eser en temel fikirlerini ve çarpıcı özelliklerini muhafaza ederek el-fennu'l Kasası fiî-kur'âni'l-kerîm ( ) adıyla basılma imkânına kavuştu. Bir çok zekice gözlemlerle doludur ve elinizdeki eser de, bu çalışmadan birçok alıntı ihtiva etmektedir. Muhammed Kamil Hüseyin'in esas katkısı İncil'le ilgili hususlar alanındadır. Bu sayede Paskalya yortusu, arefesindeki cumayı (Good Friday) 6 dramatize eden bir hikayesine sahibiz. Bu hikayede Yahudiler, Romalılar ve Havarilerin karşılıklı konuşmaları, üç ayrı bölümde küçük rollerle, uzun diyaloglar halinde sunulmuştur. Benzer şekilde bu eserde, Yahudi zihninde sabitleşmiş yan tesirleri taşıdığını varsaydığı Çıkış'ı da güçlü bir şekilde anlatmaktadır 7. Bu mümtaz fizikçi ve eğitimcinin Kur'an'm Arapça zerafeti üzerine yaz- 5 Krş. J. Jomier, M1DEO-'da (1954), 1, 39 vd. 6 Qarye Zâlime olarak adlandırılmış (1954), İngilizceye K. Cragg tarafından (City of Wronğ) (1958), ve Felemenkçeye de elinizdeki çalışmanın müellifi I tarafından (Stad des Verderfs) (196i) şeklinde tercüme edilmiştir. 7 Krş. MW, 1959, 30 vd.

19 dığı ve araştırmalar koleksiyonuna dahil edilen, Mutenevvi- 'ât adlı risale, bizim için büyük değer taşımaktadır. Halefullah'ın yukarıda zikredilen eseri el-fenn, bu süreçte Mısır'ın Kur'an araştırmaları -alanında nasıl da hızlı bir gelişme kaydettiğini göstermektedir. Batı bunu ele almalıdır ve dahası çok geçmeden bunun sonuçlarının Batılı müsteşriklerin çalışmalarında müzakere edilip tartışılacağı da kuvvetle muhtemeldir. Çalışmamızda en çok kullanılan malzeme Hind-Pakistan altkıtasının üç aliminin tefsirle ilgili eserlerinden çıkarılmıştır: Ebu'I-Kelam Âzâd, el-meşrıqî ve G.A. Perviz. Bu sebeple, bu şahısların hayatlarına dair bazı detaylara girmek uygun olacaktır. Ebu'I-Kelam Âzâd ( ) Mekke'de, Hindistan iç ayaklanmasının kargaşalı günlerinin ardından bu Kutsal Şehre göçeden bir Hintli anne-babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 18?8'de aile geri dönüp Kalküta'ya yerleşti. Burada Â- zâd'ın babası yerel medresenin seviyesini oğlunun eğitimi için çok düşük buldu ve genç çocuk derslerini evde babasından, meslekten bir Pir'den ve bazı vasıflı hocalardan aldı. Genç yaşında bazı edebî kabiliyetleri olduğu ortaya çıktı. Daha ondört yaşındayken Mahzen dergisinde yazıları yayınlandı. 1912'de. kendi dergisi el-hilati yayınlamaya başladı. Dergi çok geçmeden kamuoyunda meşhur oldu. Editörün tarzı "üstün karakterli bir peygamberin dili gibi ortaya çıkmıştı" 8. Dergide ateşli saldırılar İngiliz idaresine yöneltilmişti, ve bu durum dergi okuyucularını; özellikle de Seyyid Ahmed Han'ın tavsiyesiyle siyasetten uzak durmaya alışmış Müslümanları iki arada bir derede bırakmıştı. Aynı zamanda 8 Bkz. A. H. Albiruni, Makers of Pakistan and Modem Müslim Indta (1950), 134.

20 Müslümanları ve Hinduları birbirine daha da yaklaştırmaya çalıştı. Bu sebeple Kongre'yle islam Birliği arasında 19l6'da oluşturulan Luknow Pakt'ına el-hilal büyük katkıda bulunmuş olmalıdır. 1923'de Âzâd ilk kez, 1940'da da ikinci kez Kongre'nin başkanlığına seçildi ve sonrasında Gandi 1 - nin Müslümanlarla ilgili işler danışmanıydı. Bağımsız Hindistan Devleti'nde 1947'den ölümüne kadar Eğitim Bakanlığı yaptı yılını hapishanede geçirdi. Ağustos 1942'de altıncı kez Ahmednagar kalesine hapsedildiği zaman 53 yaşındaydı. Daha önceki beş kez hapis hayatının toplam miktarı 7 yıl 8 aydı. Bu vesileyle kısaca şunları yazar: "Hayatımın yedide biri, yani haftada birgün göz altına alınıyordum. Bu şekilde ingilizler bana iyi bir cumartesi tatili imkâriı veriyorlardı." Onun bu tutumu kesinlikle acı bir alay ifadesi değildi. Aynı hapishaneden bir arkadaşına şunları yazar: "Tutukluluğum esnasında bir kimsenin tecritle, cezalandırıldığını duyduğumda, bunun neden ceza olarak adlandırılması gerektiğine hep şâşmışımdır." Aslında bir politikacı olmak ve halkın işleriyle uğraşmak Âzâd'ın tabiatına uygun değildi. Şundan başka şunları da itiraf eder: "İnsanlar pazarda bir dükkan açsalar şöyle varlıklı bir çok müşterinin gelip geçtiği bir yeri ararlar. Ben bir dükkân açacak olsam sadece bir kaç müşterinin gelip geçtiği bir yer arardım" 9. Ahmednagar kalesinde yazılan bir başka mektupta Âzâd rûhî gelişim sürecini anlatır. Batı düşünce ve fikirleriyle karşılaşan Asyalı genç bir entellektüel'in zihni durumu hakkında iyi bir fikir vereceği için bir kısmını buraya alıyoruz. Şunları yazıyor: "Bir kural olarak insan, inancını gelenek yoluyla alır, bu durum benim için de geçerliydi. Ama ben ge- 9 Gubâr-ı Hâtir 115 ve 125.

21 leneksel doktrinlerle yetinemezdim. Onların verdikleri su benim susuzluğumu dindiremedi. Eski.yolları terkederek kendime yeni yollar aramalıydım. Onbeş yaşımdan önce şüphelerim başlamıştı... İlk olarak Islamın içinde farklı eğilimler gördüm, ve karşılıklı çelişen görüşler ve zıt dogmalar beni hem şüpheye düşürdü hem de aklımı karıştırdı. Bundan sonra, meselenin içine iyice nüfuz edince, bizzat dinin özünde tartışmalı noktaların bulunduğunu gördüm ve bu durum beni rahatsızlıktan şüpheye, şüpheden de inkara götürdü. Kendime sık sık sorduğum hayatî sorular peş peşe gelmeye başladı. Hakîkat nedir? Nerededir? Gerçekten var mıdır? Şayet olacaksa, tek olmalıdır, zira birden fazla hakikat olamaz. O halde insan hakikati elde etmek için neden bü kadar yol karşısında kalsın ki?... Bilim, sözkonusu meselede sarsılmaz ve iyi temellendirilmiş gerçeklerinin ışığıyla, tüm bu çatışan yollara karşı dikilir ve acımasız ışığı karşısında insanlığın hürmet etmeye alıştığı geçmiş gelenek ve tüm eski zamanların muğlak sırları teker teker karanlığa gömülür. Bu yol şüpheyle başlar ve çoğu zaman ateizmle sona erer. Bir kimse bu yolu sonuna kadar yürürse, ümitsizlikten başka bir yere varamaz... Ben de-tüm bu safhalardan geçmek durumunda kaldım, fakat yolu sonuna kadar yürümedim. Suçsuzluğum, ümitsizlikle tatmin olmayı reddetti... Çatışan yolların, hataların ve yanlış inançların yoğun karanlığı ortasında güvenliğe ve sağlam inanç zeminine götüren hâlâ açık ve güvenli bir istikametin bulunduğunu kavradım..."hakikati ararken kaybettiğim inancı, bu araştırmayla tekrar kazandım. Benim rahatsızlığıma sebep olan şeyler, sonunda iyileşmetne vasıta olan şeylere dönüştü" 10. Şüphenin fethiyle kazanılan bu olayların içyüzünü kavrama >.şu yönlerle ilgilidir: a) Din ile bilim arasındaki hakiki ilişki, 10 Gubâr-ı Hâtir65 vd.

22 yani bu ilişkinin bir çelişki değil, karşılıklı uyum halinde ortaya çıktığı; ve b) ibadet ve inançlardaki tüm farklılıklara rağmen, Evrensel bir Dinin gerçek varlığını keşfetme. İşte insanlığın son derece muhtaç olduğu Tek Evrensel Gerçeği açık seçik ortaya koymak maksadıyla Âzâd, Tercûmânu'l- Kur'ânh (1930) yazdı. Zira bu evrenselliğin delili Kur'an'- dı 11. Evrensellik (universalism) insanların olduğu kadar dinlerin de birliğini öngörür. Âzâd insanlığın birliğine olan inancını fiili olarak gerçekleştirmek için politika ve eğitim alanını kullandı. Bu sûretle 1923'de Kongre'ye yaptığı başkanlık konuşmasında şunları söyler: "Kendi idaremizi (sva-râdj) elde edişimizdeki bir gecikme Hindistan'a zarar verir, fakat (Hindu-Müslüman) birliği bozulursa bu bütün insanlık için zararlı olur." Ve sonuna kadar ayrı bir İslam Devleti olarak Pakistan'ın kuruluşuna karşı direndi. Mevcut coğrafya eğitimine karşı yaptığı aşağıdaki tenkit buna dairdir: "Bir çocuğa coğrafya öğrettiğimiz zaman, onun yeryüzünün bir sakini olduğunu öğreterek başlamıyoruz, tersine onun kafasına onun Delhi'den olduğunu, Delhi'nin Hindistan'da bulunduğunu, Hindistan'ın Asya'da olduğunu ve Asya'nın da Doğu Yarım küresinde bulunduğunu öğretmekle başlıyoruz... O nun insan türüne mensubiyeti düşüncesi salt bir soyutlama olarak kalıyor" 12. Daha çok el-meşrıqî onursal lakabı ile bilinen Muhammed Inâyetullah, Âzâd'la aynı yılda doğmuştur, ama tamamen farklı bir karaktere sahiptir. înâyetullah halkla içli dışlı ol- 11 İhtiva ettiği eşsiz Kur'an tercümesi vesilesiyle Urduca okuyan halk tarafından çok takdir gören bu eser hakkında fazla malumat için şu makaleme bakılabilir. A Modem Urdu Tefsir ( W7, II, 2,1952,95 vd.). 12 Speeches ofmevlânâ Âzâd (1956), 150.

23 maktan, dünyanın her tarafındaki bilim adamlarına hitap eden açık mektuplar göndermekten hoşlanırdı.. Âzâd ise halkın içine pek çıkmazdı. Bunun için bir defasında şunu söylemişti: "Politikacıların koşuşturmacı hayatlarını hiç istemedim, fakat politikacılar benimkini istediler!" -el-meşrıqî'nin fazla düşünmeden hareket eden zihni, İslam inanç ve kurumlarını sık sık devrimci açıdan ele alan zoraki ve geçici fikirler üretti.- Âzâd ise mutedil olmak kaydıyla bütün düşünce ve inanç akımlarına açıktır. Buna bağlı olarak Âzâd bir otorite olarak şeriata itibar eder, fakat dinin rûhundan ziyade şeriat kaidelerine riayeti (legalism) reddeder. Gerçekte Âzâd modern görüş ve bakış açılarıyla çok iyi donanmış ulemâ ile çok eskiden beri var olan inanç esaslarını ihmal etmemek durumunda bulunan Batılılaşmış gençlik arasında bir tür uzlaşmayı hedefliyordu. -Ezici üslûbuyla el-meşnqî muhalifi ulemâyı acımasızca aşağılar. Oysa baştan ayağa aristokrat olan Âzâd muhaliflerine tek bir kötü sıfat bile atfetmemesiyle bilinir.- Bu genç, kavgacı ve dinamik şahsiyet başarılı bir şekilde Pencab ve Cambridge (İngiltere) üniversitelerinde Matematik ve Doğu Dilleri tahsil etti. Bununla birlikte 19l6'da Peşaver'de İslam Koleji Müdürü yapıldığı zaman enerjisi tamamen akademik, zihin meşguliyetiyle absorbe edilmişti. Bununla beraber 1931'de Haksâr hareketini başlatma imkanına kavuştuğunda hareketi yaymak için her fırsatı ganimet bilmiştir. Bu hareket büyük ölçüde SÂ.* Nazi teşkilatımın ilk safhasıyla, yani Almanya'nın müttefikler tarafından askerden arındırılma çabalarıyla mukayese edilebilir. Üyeleri, işe ve savaşa hazır olmayı sembolize eden kahverengi bir ünifor- * SA. kısaltması Almanca'da Sturmabteilung (=taarruz kıtası) kelimelerinin baş harflerinden alınmıştır (çev.).

24 ma giyer ve bir bahçıvan beli taşırlardı. Lideri, halkın iyiliği için gerektiğinde güç kullanabilen yardımsever bir diktatör olarak görünmek istiyordu 13. Haksâr'm, Mitlerin yan askeri teşkilatıyla, olan benzerliği ki, buna bir makalemde işaret edilmişti 1 " 1, bu iki örgüt arasındaki ilişkiyi tartışılır hale getirmiştir. Ama el-meşrıqî Alman Nazizmine bağlı olduğunu, kesinlikle reddeder. Tersine Meşrıqî, 1926'da Berlin Milli Kütüphanesinde tesadüfen karşılaştığı Hitler'e kendisinin ilhama kaynağı olduğunu iddia eder, Hitler'le olan konuşmasıyla ilgili olarak el-meşrıqî bana yazdığı 12 Temmuz 1955 tarihli mektupta şunları söylüyor: "Hitler bana, Tezkirem 15 hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyince şaşırmıştım... Bu ifade beni hayrete düşürdü... Onu çok cana yakın ve etkili buldum. Benimle İslam'ın Cihad doktrinini uzun uzadıya tartıştı. 1930'da arka sayfasında elinde bahçıvan beli taşıyan bir Haksâr'm resmi bulunan Haksâr Hareketine dair İşârât adlı eserimi ona gönderdim. 1933'de de Hitler kendi hareketine (Spade Movement) başladı." el-meşrıqî'nin gizlemediği faşist sempatileri dikkate alınmazsa (ki Hitler'in Mein Kampf (Kavgam)\ ona göre bir şaheserdi), İnsan eylemcimizi Hitler, Mussolini ve Franko gibi insanlarla bir tutmakla halcsızlık yapmış olur. Milletinin geri kalmışlığı, kayıtsızlığı ve geçmişi boş idealizasyonla- 13 el-meşnqî ve hareketi üzerine daha detaylı bilgi için bkz. W. C. Smith, Modem islam m Indıa (194, : M Krş. Wl, HI, 3-4 (1954) 187: 15 el-meşnqînin en önemli eseri, iki yıl önce basıldı. Buna dair değerlen-, dirmemde onu 'Çağdaş Islamın On Emri' diye isimlendirmiştim, zira.bu eserde yazar Islamın malum 'beş jart'ının yerini tutacak şekilde Kur'an öğretilerinden çıkardığı on temel prensibi ortaya koyuyordu. (Bk. WI, m, 3-. 4,1954,189 vd.).

25 ayla derinden ilgilenen el-meşrıqî'nin faşist rejimlerin enerjisi ve elde ettikleri hızlı sonuçlarla gözleri kamaşmıştı. Böyle şaşırtıcı bir uyanış Hindistan'ı kurtarabilirdi! Ve öyle görünüyor ki son dönem tarihi onu az ya da çok haklı çıkarmaktadır. Halihazırdaki Asya hükümetleri rüşvet, taşralılık vs. yıkıcı güçlere karşı olan savaşlarında, hüsnü tabirle ifade e- dersek idarî demokrasi sistemine olan açık tercihlerini sergilemektedirler. Bu sebeple acil durumlarda meselelerin üzerine gidecek güçlü şahsiyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Haksâr mücadelesine başlamadan önce el-meşrıqî S. 74: 54 âyetten çıkarılan bu hareketin prensiplerini Tezkire adlı eserinde ortaya koymuştur. Bu kitap aksiyonun ve bir millet o- luşturmanın ağır programını önceden ortaya koymaktadır. S. 53: 39/40'a dayanılarak 'kişi ancak çalıştığının karşılığını görecektir' ifadesi, tevhidin en temel prensibi olarak telaffuz edilmiştir 16. İslam'da şerlerin en kötüsü olan şirk-, tam anlamıyla, per definüionem, insanı çalışmaktan ve biraraya gelmekten alıkoyan şey, olarak nitelenmiştir 17. el-meşrıqı'nin bizim çalışmamız açısından önem taşıyan ikinci kitabı Hadîsu'l-Kur'ân'dır ve bu kitap kısa bir gözaltı (30 Mayıs-20 Haziranl951) sırasında yazılmıştır. Kitap, insanlığın tekâmülü ve biraraya getirilmesi için Kur'an'ın bilime atfettiği yüksek değer] ortayajkoymaya çalışır. Konu itibariyle, İslam modemizmi bağlamında, orijinallikten uzaktır, fakat yazarın geliştirdiği yöntem çoğunlukla dikkat çekicidir ve ^-sayıları azalıyor olsa da- Haksâr başarılarının şâşâalı günlerinde olduğu gibi, üstadlarına hâlâ hayranlık duyan taraftarları da büyülüyor olmalıdır. 16 Tezkire II, Tezkirel, 72.

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve

MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve bilimname IV, 2004/1, 81-105 MU'TEZİLE FIKIH USÛLÜ ve el-basrî'nin "el-mu'temed" ADLI ESERİ * Muhammed Hamidullah Çeviren: Ömer Aslan Dr. Cumhutiyet Ü. İlahiyat F. oaslan@cumhuriyet.edu.tr GİRİŞ İslam

Detaylı

Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar

Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar DEĞERLER PSİKOLOJİSİ / 3 Erol Güngör Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî Değerler ve Ahlâkî Gelişme Profesörlük Tezi OTÜKEN YAYIN NU: 404 KÜLTÜR SERİSİ: 143 1. Basım: Amsterdam,

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü)

İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) Özet Çağdaş kavram ve öğretiler arasında önemli bir yere sahip olan insan hakları konusunda değişik yaklaşımlar

Detaylı

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir?

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir? Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Devlet Ne Değildir? Devlet neredeyse evrensel olarak topluma hizmet kurumu olarak görülür. Bazı teorisyenler Devleti toplumun ideal örneği olarak yüceltirler; başkaları

Detaylı

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 8.50 TL Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr O'nun için yaratılmıştı kevn ü mekânlar, Bu muammayı ancak onu tanıyan anlar;

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin Not: Saklı Kütüphanedeki e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz yazarların zarar görmesini istemiyorsanız lütfen

Detaylı