A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test"

Transkript

1 Elementay Education Online, 6(3), , lköetim Online, 6(3), , [Online]: A Reseach on defining the facto stuctues of tests used at seconday schools student selection and placement test Öme KUTLU * smail KARAKAYA ** ABSTRACT. This study aims at detemining the cognitive skills that the Seconday Schools Test (SST) intends to assess y setting the facto stuctues of the mentioned test. Fo this pupose, students SST aw scoes wee used. Fo the facto analysis, data of the yeas 2000 and 2001 was attained fom MEB- ETEK Assessment and Evaluation Depatment. Fo each yea, data of andomly selected 5000 testtakes fom among those who passed the test wee used in ode to detemine the facto stuctues of SST. In ode to detemine the cognitive skills that the factos assess, naming studies wee administeed y consulting specialist in the field as well as assessment and evaluation specialists. Consequently, it can e claimed that SST is composed of five factos and that these factos explain appoximately % 60 of the total vaiance. Key Wods: Academic Skills, Facto Analysis, High Cognitive Skills, Selection and Placement Test. SUMMARY Pupose and significance: The aim of this study is to detemine the facto stuctues of Seconday Schools Test (SST) and to find out the cognitive skills that SST intends to assess. Methods: Among the students taking the STT 2000 and 2001, the ones who passed the examination wee chosen as the univese of the study. Among the students who passed the STT, test-takes fo each yea, which makes a total sum of test-takes, wee selected andomly as the sample of the study The data used in the eseach was attained fom MEB-ETEK Assessment and Evaluation Depatment. SST scoes ae aw scoes taken fom each su-test. Facto analysis was employed to detemine SST facto stuctues. Pinciple component analysis and Vaimax otation technique wee applied in ode to conduct the analysis. Additionally, Micosoft Office Excel was made use of to detemine KR-20 eliaility coefficient, aithmetical mean and standad deviation fo each facto. Results: As a esult of facto analysis, SST 2000 and 2001 wee found to e composed of five factos. These factos explain appoximately % 60 of the total vaiance. In naming the cognitive skills that these factos assess, specialists in the field as well as assessment and evaluation specialists wee consulted to. Discussion and Conclusions: Accodingly, SST geneally assesses; a) Deducing fom an infomation entiety (concepts, gaphs, tales, pinciples). ) Undestanding eal-life situations y using concepts and pinciples, giving examples, and solving polems. c) Making conclusions y inteelating the components of any given data in witten fom o in the fom of figues, gaphs, and tales. d) Evaluating any given polem, text, figue, gaph o tale accoding to cetain citeia. e) Sepaating any given polem into its constituents, uilding associations among these constituents and making conclusions out of these connections. As a esult of this study, it can e claimed that test items lump into 5 factos, and that the SST assesses the psychological elements that it geneally aims to assess. * Asst. Pof. D., Ankaa Univesty Faculty of Educational Sciences, ** Ministy of National Education,

2 Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavında Kullanılan Testlein Faktö Yapılaının Belilenmesine likin Bi Aatıma Öme KUTLU * smail KARAKAYA ** ÖZ. Bu aatımanın amacı, Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavının (OKS) faktö yapılaını elileyeek, ölçmeye çalıtıı zihinsel eceilei elilemekti. Bunun için öencilein OKS deki ham puanlaı kullanılmıtı. Faktö analizi için 2000 ve 2001 yıllaına ait veile MEB-ETEK Ölçme ve Deelendime Daie Bakanlıı ndan alınmıtı. He yıl için, Tükiye genelinde sınavı kazananla aasından astlantısal olaak 5,000 kiinin veilei kullanılaak OKS nin faktö yapılaı elilenmiti. Faktö analizi sonucunda elde edilen faktölein, ölçtüü zihinsel eceilei elilemek için ölçme ve deelendime uzmanlaı ile alan uzmanlaının göülei alınaak isimlendime çalımalaı yüütülmütü. Sonuç olaak OKS nin e faktöden olutuu, u faktöleinde toplam vayansın yaklaık %60 ını açıkladıı söyleneili. Anahta sözcükle: Akademik Yetenek, Faktö Analizi, Üst Düzey Zihinsel Beceile, Seçme ve Yeletime Sınavı, GR Tük eitim sisteminde, yükseköetim kuumlaına ve azı otaöetim kuumlaına öenci seçme ve yeletime ilemi mekezi sınavla sonucunda olmaktadı. Sözü edilen eitim kuumlaına öenci seçme ve yeletime ileminin sınav aacılııyla yapılmasının azı geekçelei vadı. Bunladan ilki, u kuumlada eitim almak için avuan öenci sayının, kuumun açtıı kontenjan sayısından fazla olmasıdı. Diei ise aynı yükseköetim pogamını tecih eden içok öenci aasından en uygun olanlaını elileyeek, seçip yeletime isteidi (ÜSYM, 1979; Payaslıolu, 1985). Tükiye de yükseköetim kuumlaına öenci seçme ve yeletime ilemi, Öenci Seçme ve Yeletime Mekezi (ÖSYM) taafından, otaöetim kuumlaına öenci seçme ve yeletime ilemi ise Milli Eitim Bakanlıı (MEB) taafından yapılmaktadı. Tükiye de son yıllada, yıllaı aasında uygulanan seçme ve yeletime amaçlı sınavlada kullanılan testleden faklı olaak, otaöetim pogamlaına dayanan ilgi ve eceileden oluan ve akademik yetenei ölçme amacı taıyan soulaın kullanıldıı göülmektedi (Oal, 1985). ÖSYM taafından gelitiileek uygulanan Öenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Lisansüstü Öenime Geçi Sınavı (LES) ve MEB taafından ilköetimden otaöetime öenci geçiini salamak amacıyla gelitiileek uygulanan Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime (OKS) ve 2006 yılına kada uygulanan Özel Okulla Sınavı (ÖOS) u özellikte sınavladı. Bu çalımanın konusu olan OKS; Tükçe, Matematik, Fen Bilimlei ve Sosyal Bilimle olmak üzee döt konu alanını kapsayan souladan olumaktadı. Kısaca OKS testleindeki soula, ilköetim pogamlaına dayandıılaak gelitiilen ve akademik yetenei ölçen i özellik taımaktadı (MEB, 1998). Konu alanı ne olusa olsun, soulada genel olaak; 1) Veilen ilgi ütününde kullanılan kavam, gafik, talo ve ilkeleden çıkaımla yapma, 2) Yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilgi öüntüsünün öelei aasında iliki kuaak sonuca vama, 3) Yazılı metni, gafii, taloyu okuyup anlama, genelleme yapma, * Yad. Doç. D., Ankaa Ünivesitesi, Eitim Bilimlei Fakültesi ** Milli Eitim Bakanlıı, Ankaa l Milli Eitim Müdülüü, 398

3 4) Veilen i polem duumundaki öelei ayıt etme, öele aası iliki kuailme, ilikilei kullanaak i sonuca ulama, 5) Veilen polemi, yazılı metni, ekil, gafik ya da taloyu elli ölçütlee göe deelendieilme, 6) Temel kavam ve ilkelei kullanaak günlük yaamdaki gözlemlei çıkama, enze önekle veme, olaylaı anlama, polem çözme gii zihinsel süeçle ölçülmektedi (MEB, 2003a). OKS testleinin ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile, ata Ameika Bileik Devletlei nde ve Avupa ülkeleinde uygulanan (SAT, ITBS, SCAT v.) akademik yetenek testleiyle enzelik göstemektedi. Bu akademik yetenek testleinden azılaı; Okul Yetenei Testi (Scholastic Aptitude Test -SAT-), Temel Becei Iowa Testlei (The Iowa Tests of Basic Skills -ITBS-), Okul ve Fakülte Yetenek Testi (School and College Aptitude Test -SCAT-) di. Bu testle sözel ve sayısal olmak üzee çeitli alt testleden olumaktadı (Anastasi ve Uina, 1997; Conach, 1984; Cohen, Montague, Nathanson ve Swedlik, 1988). Sözel ölüm, sözcük daacıı, sözcük ve düüncelei anlama ve genel olaak sözlü mateyallei anlama ve sözel akıl yüütme yetenekleini; sayısal ölüm ise sayısal olaak ifade edilen polemlei anlama ve çözme, ayıca sayılala hızlı ve dou ilem yapma olaak tanımlanailecek davanılaı ölçmektedi (Anastasi, 1982). Bu testle, öencilein öenme kapasitelei hakkında ilgi veiken, gelecekteki pefomanslaını da yodayailmektedi. Bu nedenle eitimde kullanılan yetenek testlei, öencilein gelecekteki eitsel aaılaını kestimek için kullanılmaktadı (Walsh ve Betz, 1995). Testlein öenci aaısını yodama güçlei, testlede kullanılan maddelein ölçtüklei özelliklele yakından ilikilidi. Testin ölçmeyi hedefledii özellik ne ise, maddele de o özellii ölçecek nitelikte olmalıdı. Bu nedenle, maddele u amaca dönük olaak hazılanmalı, test uygulandıktan sona maddele üzeinde yapılan analizlele duum incelenmelidi. Sonuç olaak, i testin hangi zihinsel eceilei ölçmeye çalıtıının ilinmesi testin geçelii açısından önemlidi. Tükiye de uygulanan yeletime amaçlı testlein yapısal özellikleinin ilinmesi ve ununla ilgili çalımalaın yapılması eitim sistemine katkı salayacaktı. Ancak, Tükiye de u tü sınavlaın yapılaına ilikin az sayıda çalıma ulunmaktadı. OKS de kullanılan testlein faktö yapılaına ilikin yapılmı çalımalada, u testlein amacını destekleyici sonuçla ulunmutu (Aslan, 2000; Kutlu ve Kaakaya, 2003). Bu çalıma, OKS nin faktö yapılaını elileme amacını taımaktadı. Bu çalımadan elde edilen ulgula, OKS testleinin hangi zihinsel eceilei ölçtüünün (OKS testleinin yapısı), dolayısıyla testin kapsamındaki zihinsel oyutun ne olduunun ilinmesine yadımcı olacaktı. Aatıma sonucunda elde edilen ulgula, OKS testleinin ölçmeye çalıtıı zihinsel süeçlei, ne deece ölçtüünü göstemesi akımından önemli i katkı salayacak ve testin yapı geçeliiyle ilgili ulgulaa önemli ilgile veecekti. Bu anlamda ulgulaın, öncelikle MEB deki test gelitiicilee katkı salaması eklenmektedi. Bunun yanında çalımaya ait ulgulaın test gelitien die kuululaa, uzmanlaa ve aatımacılaa test gelitime açısından yol gösteici olması eklenmektedi. Aatımanın Amacı Bu aatıma, Milli Eitim Bakanlıı (MEB), Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK) Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı taafından yapılan, 2000 ve 2001 yılında uygulanan OKS nin yapı geçeliiyle ilgilidi. Aatımanın amacı 2000 ve 2001 yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaını, u yapılaa ait test istatistikleini, güvenilikleini ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceilei otaya koymaktı. 399

4 Bu aatımanın amacı kapsamında yanıt aanan aatıma soulaı unladı: yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaı, u yapılaa ait test istatistiklei, güveniliklei ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile neledi? yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaı, u yapılaa ait test istatistiklei, güveniliklei ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile neledi? Aatımanın Modeli YÖNTEM Bu çalıma OKS de kullanılan testleden elde edilmi ilgileden yaalanaak o ilgilei faklı i akı açısıyla deelendimek amacıyla yapılmıtı. Elde edilen ulgula test gelitime uygulamalaının iyilemesine katkı salamak amacıyla etimlenmiti. Even ve Öneklem Aatımanın evenini 2000 ve 2001 yıllaında OKS ye gimi ve hehangi i otaöetim kuumunu kazanmı öencile olutumaktadı. Aatımanın öneklemini, 2000 ve 2001 yıllaındaki sınavı kazanan öencile aasından tesadüfi öneklem yöntemiyle seçilmi ve he yıl için olmak üzee toplam öenci olutumaktadı. Veilein Toplanması Aatımada ele alınan alt polemlein çözümü için öencilein OKS den aldıklaı ham puanla kullanılmıtı. OKS içeisinde Tükçe, Matematik, Fen Bilimlei ve Sosyal Bilimle olmak üzee döt alt test ulunmaktadı. He i alt test içeisinde 25 e sou olmak üzee toplam 100 sou ye almaktadı. Öencilein u alt testleden aldıklaı ham puanla, MEB-ETEK Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı ndan salanmıtı. lemle Öencilein OKS ye ait puanlaı, he i alt testten aldıklaı ham puanladı. Testin genel olaak faktö yapılaını elilemeden önce, maddele aası tetakoik koelasyonlaı hesaplanmıtı. Buadan elde edilen koelasyonla ile faktö analizi (explatoy facto analysis) uygulanmıtı. Analize alamadan önce KMO ve Batlett's Test sonuçlaına akılaak veilein faktö analizi için uygunluuna kaa veilmiti. Faktö analizinde faktöletime ilemlei yapılıken, temel ileenle analizi (pinciple compenent analysis) yöntemi kullanılmıtı. Aynı zamanda faktö analizi yapılıken vaimax döndüme yöntemi kullanılmıtı. Faktö analizi sonucunda, he i maddenin madde puanı ile faktö toplam puanı, madde puanı ile testin geneline ait genel toplam puanlaı aasındaki koelasyonla Çift Seili Koelasyon Katsayısı ile hesaplanmıtı. Bu koelasyon teknii i süekli, deiken ile aslında süekli olduu halde yapay olaak süeksiz (iki kategoili önein, 1-0) duuma getiilen aka i deiken aasındaki dousal iliki miktaını saptamada kullanılmaktadı (Aıcı, 1991). Baykul (1999), u katsayının süekli iki deikenden iinin aslında nomal daılıma sahip iken yapay olaak iki kategoili hale getiilmesi duumda kullanıldıını söylemektedi. Ayıca, faktöle aası ve faktölein testin genel toplamıyla olan koelasyonlaının ulunmasında Peason Momentle Çapımı Koelasyon Katsayısı kullanılmıtı. Belilenen faktölein ölçtüü zihinsel eceilei elilemek için, ölçme ve deelendime uzmanlaı ile Tükçe, matematik, sosyal ilimle ve fen ilimlei konusunda çalıan alan uzmanlaının göülei alınmı ve u yolla faktölee isim veme yoluna gidilmiti. Ayıca he i faktöe ait sou sayılaı, test istatistiklei (aitmetik otalama, standat sapma) ve KR-20 güvenilik katsayılaı 400

5 hesaplanmıtı. Bulgula youmlanıken faktö yük deelei, güvenilik katsayılaı talola halinde veilmiti. Faktö yapılaının elilenmesinde STATISTICA ve SPSS pogamlaından; faktölein, KR-20 güvenilik katsayılaı ile otalama ve standat sapmalaının elilenmesinde ise Micosoft Office Excel pogamlaından yaalanılmıtı. BULGULAR Aatıma sonucunda elde edilen ulgula ve youmla, aatımanın alt polemleine göe veilmiti. 1. alt polem: 2000 yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaı, u yapılaa ait test istatistiklei, güveniliklei ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile neledi? Aatımanın iinci alt polemine ilikin analizle; 2000 yılında OKS ye gimi adayla aasından asgele seçilen öenci üzeinde yüütülmütü OKS de kullanılan testin faktö yapılaını elilemek amacıyla temel ileenle analizi ve döndüme yöntemleinden vaimax kullanılmıtı. Analiz sonucunda özdeei 1 in üzeinde toplanan 10 faktö elilenmiti. Belilenen u faktöle toplam vayansın % 64 ünü açıklamaktadı. Buada faktölein özdeeleine ve açıkladıklaı vayanslaa göe, 2000 OKS genel olaak 5 faktöe sahipti. Önemli faktö sayılaına kaa veiliken özdeei 1,5 ve üzei olan faktöle seçilmiti. Bu çalımada, özdeei 1,5 ve üzei olan faktölein seçilme nedeni, özdeelei 1-1,5 aasında olan faktölein açıkladıklaı vayanslaın düük olmasıdı. Büyüköztük (2003) önemli faktö sayılaına kaa vemede özdeein en az 1 olması geektiini vugulamaktadı. Seçilen e faktöün açıkladıı toplam vayans % 58,21 di. Ayıca maddelein faktöledeki yük deeleine ve otak faktö vayanslaına akılaak testte ye alan 100 maddeden 17 si çıkaılmıtı. Analiz sonucu elde edilen faktölein özdeelei, faktölein açıkladıı vayanslaı, maddelein ilgili faktödeki yük deelei ve madde puanlaı ile faktö toplam puanlaı aasındaki koelasyonla Talo 1 de veilmiti. puanı ile faktö toplam puanı aasındaki koelasyonla, Çift Seili Koelasyon Katsayısı fomülü kullanılaak hesaplanmıtı. Talo 1'den göüleilecei gii faktö 1 de T6; faktö 2 de M5, M23, M24 ve M25 haiç die ütün maddele faktö puanlaıyla pozitif yönde genelde yüksek koelasyonla vemektedi. Bu sonuç, maddelein aynı oyutta ölçme yaptıklaını göstemektedi. Faktölede toplanan maddele incelendiinde, faklı desleden maddelein iaaya geldii göülmektedi. Bu duum, faklı deslee ilikin maddelein aynı zihinsel süeci ölçtüklei içiminde youmlanaili OKS testleine ait elilenen e faktöün iileiyle ve testin ütünüyle olan koelasyonlaı Ek 1 de, faktöle içeisinde ye alan maddelein, madde puanıyla test toplam puanı aasındaki koelasyonlaı Ek 2 de veilmiti. Ek 1 incelendiinde, faktölein kendi aalaındaki koelasyon deeleinin ota, testin ütünüyle olan koelasyon deeinin ise yüksek olduu göülmektedi. He i madde puanıyla test toplam puanı aasındaki koelasyonlaa akıldıında, fen ilimlei testindeki F12., F14. ve F21. maddelein; matematik testindeki M4., M5., M14., M23. ve M24. maddelein; Tükçe testindeki T22. maddenin testin geneliyle düük koelasyon göstedii dikkat çekmektedi. Analiz sonucunda ulunan e faktöün, hangi zihinsel süeçlei ölçmeye çalıtıını elilemek için ölçme ve deelendime uzmanlaı ile alt testlele ilgili alan uzmanlaının (Tükçe, matematik, fen ilgisi ve sosyal ilgile) göülei alınmı ve elde edilen göülee dayanılaak faktölee isim veilmesi yoluna gidilmiti. Sonuç olaak, faktöle içeisindeki maddelein içeiklei, ölçmeye çalıtıklaı psikolojik özellikle u içimde adlandıılmıtı: Faktö 1: Bilgi ütününden (kavam, gafik, talo, ilke, duum) çıkaım yapma, Faktö 2: Kavam ve ilkelei kullanaak yaamdaki olaylaı anlama, önekle veme, polem çözme, 401

6 Faktö 3: Yazılı metni, gafii, taloyu okuyup anlama, genelleme yapma, Faktö 4: Yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilginin öelei aasında iliki kuaak sonuca vama, Faktö 5: Veilen polemi, metni, ekil, gafik ya da taloyu elli ölçütlee göe deelendieilme Bu e faktö incelendiinde he i faktöün genel olaak; çıkaım yapma, önek veme, polem çözme, genelleme yapma, analitik düünme ve deelendime gii zihinsel yapılaı ölçtüü göülmektedi. Talo OKS Testinin Faktö Analizi (Döndüülmü Temel Bileenle) Sonuçlaı Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 Özdee= 29,26 Özdee= 8,68 Özdee= 2,95 Özdee= 2,41 Özdee= 2,12 Vayans= 36,12 Vayans= 10,71 Vayans= 3,63 Vayans= 2,97 Vayans= 2,62 MN YK MN YK MN YK MN YK MN YK T M F S F T M F S F T M F S F T M F S F T M F T M F T M F T M F T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T F S F S S S S S S S S S S S S S S F MN= YK= Yük Deei = Puanı ile Faktö Toplam Puanı Aasındaki Koelasyon T: Tükçe, M: Matematik, F: Fen Bilimlei S: Sosyal Bilimle 402

7 He i faktöe ait sou sayılaı, aitmetik otalamalaı ve KR-20 güvenilik katsayılaı Talo 2 de veilmiti: Talo OKS Testindeki Faktölee Ait Sou Sayılaı, Aitmetik Otalamalaı, Standat Sapmalaı ve KR-20 Güvenilik Katsayılaı Faktöle Sou Aitmetik Standat Güvenilik Sayısı Otalama Sapma Katsayısı Faktö ,90 4,20 0,81 Faktö ,71 3,51 0,75 Faktö ,59 4,12 0,79 Faktö ,98 2,95 0,57 Faktö 5 5 1,97 1,37 0,46 Testin Tümü 83 36,61 12,75 0,92 Talo 2 ye akıldıında, 2000 yılında uygulanan OKS nin güvenilik katsayısının oldukça yüksek olduu söyleneili. Bu duum testte ye alan maddelein enze özelliklei ölçtüü, yüksek i içtutalılıa sahip olduu ve uygulama koullaından gelen tesadüfi hataladan önemli ölçüde aınık olduu içiminde youmlanaili. Faktölein güvenilik katsayılaına akıldıında ilk üç faktöün yüksek, 4. ve 5. faktölein düük olduu göülmektedi. sayısı azaldıkça güvenilik katsayısının dütüü ilinmektedi. Buna göe, 4. ve 5. faktölee ait güvenilik katsayılaının düük olma nedeninin madde sayısının az olmasından kaynaklandıı söyleneili. Faktölein aitmetik otalamalaına akıldıında, faktö 2 nin die faktölee göe daha düük olduu göülmektedi. Bu duuma, faktö 2 deki maddeleden üyük kısmının matematik ve fen ilimlei alanından olması neden olmu olaili. Bilindii gii öencile, okul yıllaından da getidiklei öenme eksikliklei nedeniyle OKS testleinde ye alan fen ve matematik soulaını daha az yanıtlamaktadıla. Bu sonuç, testi yanıtlayan öencilein u oyutta ye alan maddelei yetei düzeyde yanıtlayamadıklaını göstemektedi. Nitekim faktö 2 deki zihinsel eceiyi ölçen TIMSS 1999, PISA 2003 v. sınavlaın sonuçlaına akıldıında geçek yaama ilikin olaylaı anlama ve polemlei çözmede, öenci aaılaının düük olduu göülmektedi (MEB, 2003; MEB, 2005). Faktö 1, Faktö 3, Faktö 4 ve Faktö 5 e ait aitmetik otalamala ise madde sayılaına alı olaak % 25 ile % 55 aasında deimektedi. 2. alt polem: 2000 yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaı, u yapılaa ait test istatistiklei, güveniliklei ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile neledi? Aatımanın ikinci alt polemine ilikin analizle 2001 yılında OKS ye gimi adayla aasından asgele seçilen öenci üzeinde yüütülmütü. Testin faktö yapılaını elilemek amacıyla iinci alt polemde kullanılan temel ileenle analizi ve döndüme yöntemleinden vaimax kullanılmıtı. Analiz sonucunda özdeei 1 in üzeinde toplanmı 12 faktö elilenmiti. Belilenen u faktöle, toplam vayansın % 69 unu açıklamaktadı. Buada faktölein özdeeleine ve açıkladıklaı vayanslaa akıldıında, 2001 OKS, 2000 OKS gii 5 faktöe sahipti. Faktö sayılaına kaa veiliken, 1. alt polemdeki geekçe nedeniyle özdeei 1,5 üzei olan faktöle seçilmiti. Seçilen e faktöün açıkladıı toplam vayans % 60,04 tü. Ayıca maddelein faktöledeki yük deeleine ve otak faktö vayanslaına akılaak, testte ulunan 100 maddeden, 18 i çıkaılmıtı. Aaıda 82 madde üzeinden yapılan analizden elde edilen faktölein özdeelei, faktölein açıkladıı vayanslaı, maddelein ilgili faktödeki yük deelei ile madde puanlaı ve faktö toplam puanlaı aasındaki koelasyonla Talo 3 te ye almaktadı. 403

8 Talo OKS Testinin Faktö Analizi (Döndüülmü Temel Bileenle) Sonuçlaı Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 Özdee= 30,07 Özdee= 14,30 Özdee= 3,71 Özdee= 2,53 Özdee= 1,60 Vayans= 34,56 Vayans=16,44 Vayans= 4,26 Vayans= 2,90 Vayans= 1,84 MN YK MN YK MN YK MN YK MN YK T M S F F T M S F F T M S F F T M S F F T M S F F T M S F F T F S M F T M S M F T M S M F T M S M F T M S M T F S M T F S T M S T M S T M S T T S T M S T M S T M S MN= YK= Yük Deei = Puanı ile Faktö Toplam Puanı Koelasyonu T: Tükçe, M: Matematik, F: Fen Bilimlei S: Sosyal Bilimle Talo 3 incelendiinde, 2. ve 4. faktölein içinde ye alan maddelein genel olaak faklı alandan, die faktödeki maddelein ise aynı alandan olduklaı göülmektedi. Buada özellikle 4. faktödeki matematik ve fen ilimlei soulaının aynı zihinsel özellii ölçtüklei eklinde youmlanaili. Faktöledeki maddelein, madde puanı ile faktö toplam puanı aasındaki koelasyonlaı pozitif yönde ota düzeydedi. Yalnızca ikinci faktöde ye alan matematik testinin M23. maddesinin faktö puanıyla olan koelasyonu die maddelein koelasyonlaına oanla daha düüktü OKS testinin, faktöle aası ve he i faktöün testin ütünüyle olan koelasyonlaı, he i maddenin, madde puanlaı ve test toplam puanlaı aasındaki koelasyonlaı Ek 1 ve Ek 2 de veilmektedi. Ek 1 ve Ek 2 incelediinde, faktö 2 de M22, M23 maddelei, faktö 3 teki S17 maddesi ile faktö 5 teki F12 maddesinin testin ütünüyle olan koelasyonlaı düük düzeyde, die maddelein madde puanı ile test toplam puanlaı aasındaki koelasyonlaın ise ota düzeyde olduu göülmektedi. Faktölein iileiyle ve testin ütünüyle olan koelasyonlaına akıldıında, faktöle aası koelasyon deeleinin ota düzeyde, he i faktöün testin ütünüyle olan koelasyon deelei ise yüksek düzeyde ulunmutu. Bulunan e faktödeki maddelein genel olaak ölçmeye çalıtıklaı üst düzey zihinsel eceile aaıdaki gii elilenmiti. Buna göe, elilenen faktöle içeisindeki maddelein içeiklei, ölçmeye çalıtıklaı psikolojik özellikle aaıdaki gii adlandıılmıtı: Faktö 1: Bilgi ütününden (kavam, gafik, talo, ilke, duum) çıkaım yapma, 404

9 Faktö 2: Kavam ve ilkelei kullanaak yaamdaki olaylaı anlama, önekle veme, polem çözme, Faktö 3: Yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilginin öelei aasında iliki kuaak sonuca vama, Faktö 4 : Veilen polemi, metni, ekil, gafik ya da taloyu elli ölçütlee göe deelendieilme, Faktö 5: Veilen i polemin öeleini ayıt etme, öele aası iliki kuma, ilikileden sonuca ulama Bu e faktö incelendiinde he i faktöün genel olaak; çıkaım yapma, önek veme, polem çözme, analitik düünme, deelendime ve genelleme yapma gii üst düzey zihinsel yapılaı ölçtüü göülmektedi. Belilenen faktölein ait aitmetik otalamalaı, standat sapmalaı ve güvenilik katsayılaı Talo 4 te veilmiti. Talo OKS Testindeki Faktölee Ait Sou Sayılaı, Aitmetik Otalamalaı, Standat Sapmalaı ve KR-20 Güvenilik Katsayılaı Faktöle Sou Aitmetik Standat Güvenilik Sayısı Otalama Sapma Katsayısı Faktö ,84 4,07 0,76 Faktö ,83 3,95 0,78 Faktö ,72 4,25 0,82 Faktö ,97 2,91 0,74 Faktö ,07 2,28 0,63 Testin Tümü 82 37,43 14,04 0,93 Talo 4 incelendiinde 2001 yılında uygulanan OKS nin güvenilik katsayısı, 2000 yılında uygulanan OKS de olduu gii yüksek ulunmutu. Faktölein güvenilik katsayılaına akıldıında ise faktö 5 haiç die faktölein güvenilik katsayılaının kaul edileili düzeyde olduu göülmektedi. Son faktöün güvenilik katsayısının düük olmasının nedeni, u faktöde ye alan sou sayısının die faktölede ye alandan daha az olması olaili. Faktölein aitmetik otalamalaına akıldıında, faktö 1, 3, 4 ve 5 teki maddelein yaklaık % 50 sinin dou olaak yanıtlandııldıı, faktö 2 deki maddelein ise yaklaık % 30 nun dou olaak yanıtlandııldıı göülmektedi OKS, 2000 yılına ait analizledeki gii faktö 2 ye ait aitmetik otalama die faktölein aitmetik otalamalaına oanla daha düüktü. TARTIMA, SONUÇ VE ÖNERLER Açımlayıcı faktö analizi sonucunda, 2000 ve 2001 yıllaında uygulanan OKS nin 5 faktöden olutuu göülmektedi. Bu faktöle testin toplam vayansının % 60 nı açıklamaktadı. Bu duum test vayansının % 60 nın u faktölece, geiye kalan vayansın ise aka deikenlece açıklanaildiini göstemektedi. Ayıca faktöle içeisindeki maddelee akıldıında faklı disiplinledeki maddelein aynı zihinsel eceilei ölçeildiklei de gözlenmektedi. Belilenen faktölein ölçtüü özelliklei gösteen sou öneklei Ek 3 te veilmiti (MEB, 2000; MEB, 2001). Sonuç olaak 2000 ve 2001 yıllaında uygulanan OKS nin; ilgi ütününden çıkaımlada ulunma, veilen polemin öeleini ayıt etme, kavam ve ilkelei kullanaak yaamdaki olaylaı anlama, önekle veme, polem çözme, yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilginin öelei aasında iliki kuaak sonuca vama, veilen polemi, metni, ekil, gafik ya da taloyu elli ölçütlee göe deelendieilme gii üst düzey zihinsel süeçlei ölçtüü göülmektedi. Bu duum test maddeleinin (% 80), testin genel olaak amaçladıı psikolojik özelliklei ölçtüünü göstemektedi (Beeolu, Kaptan ve Kutlu 2002). 405

10 2000 ve 2001 yıllaında uygulanan OKS testleinin, testin ütünündeki güvenilik katsayılaı oldukça yüksekti. Faktölee ait KR-20 içtutalılık katsayılaının 0,46 ile 0,82 aasında deitii, u deimede de faktölede ulunan madde sayılaının önemli i etken olduu göülmektedi. sayılaı attıkça güvenilik katsayılaı atmakta, madde sayılaı azaldıkça güvenilik katsayılaı azalmaktadı. He iki yılda da geçek yaamla ilikili olaylaı anlama, polem çözmeye yönelik maddelede (faktö 2) öencilein daha aaısız olduklaı göülmektedi. Bu duum, geçek yaamla ilgili olaylaı anlama ve polemlei çözmeye yönelik zihinsel özelliklein ölçüldüü PISA ve TIMSS sonuçlaında da göülmektedi (MEB, 2003; MEB, 2005). Bu aatımanın sonuçlaına göe yapılailecek azı öneile unladı: ve 2001 OKS testlei 5 faktö altında toplanmaktadı. Bu faktölede toplanan madde sayılaı yıllaa göe 83 ve 82 di. Hehangi i faktö altına gimeyen madde sayısı ise yıllaa göe 17 ile 18 aasında deimektedi. Test gelitiicilein u maddelein hangi özelliklei ölçtüünü incelemelei ve madde gelitiiken u duumu dikkate almalaı yeinde olacaktı. 2. Testlein ölçtüü psikolojik özelliklede i deime olup olmadıını anlamak için aatımacılaın son yıllada uygulanan testlele ilgili enze çalımalaı yapması yeinde olacaktı. KAYNAKÇA Anastasi, A. (1982). Psychological Testing (5 th Ed.). New Yok: Macmillan Pulishing Co. Inc. Anastasi, A. & Uina, S. (1997). Psychological Testing (7 th Ed.). USA: Pentice-Hall Intenational. Inc. Aıcı, H. (1991). statistik: Yöntemle ve Uygulamala. Ankaa: Meteksan A.. Aslan, Ö. (2000). The Constuct Validity of The 1998 Seconday School Institutions Student Selection and Placement Test. Ankaa: Unpulished MSc Thesis, METU. Baykul, Y. (1996). statistik Metodla ve Uygulamala. Ankaa: Laze Ofset. Beeolu, G., Kaptan, F. ve Kutlu, Ö. (2002). Tükiye Genelinde Sekizinci Sınıf Öencileinin Fen Bilgisi Desindeki Üst Düzey Zihinsel Beceileinin ncelenmesi. Ankaa: 6-18 Eylül V. Ulusal Fen ve Matematik Eitim Kongesi, ODTÜ. Büyüköztük,. (2003). Sosyal Bilimle çin Vei Analizi El Kitaı. Ankaa: PegemA Yayıncılık. Cohen, R. J., Montague, P., Nathanson, L. S. & Swedlik, M. E. (1988). Psychological Testing. USA: Mayfield Puslishing Company. Conach, L. J. (1984). Essentials of Psychological Testing (4 th ed.). New Yok: Hape & Row Pulishes. Kutlu, Ö. ve Kaakaya,. (2003). Otaöetim kuumlaı öenci seçme ve yeletime sınavının faktö yapısına ve yodama gücüne ilikin i aatıma. Eitim Bilimlei ve Uygulama, 2(4), MEB. (1998). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı Kılavuzu (OKS). Ankaa: Tük Taih Kuumu Basımevi. MEB. (1999). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı (OKS) Test Kitapçıı, Ankaa: Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK), Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı. MEB. (2000). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı (OKS) Test Kitapçıı, Ankaa: Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK), Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı. 406

11 MEB. (2001). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı (OKS) Test Kitapçıı, Ankaa: Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK), Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı. MEB. (2003a). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı Kılavuzu (OKS) ve Özel Okulla Sınavı (ÖOS) Tanıtım Kitapçıı. Ankaa: Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK), Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı. MEB. (2003) TIMSS Uluslaaası Matematik ve Fen Bilgisi Çalıması Ulusal Rapou, Ankaa: Eitimi Aatıma Gelitime Daiesi Bakanlıı (EARGED) Yayını. MEB. (2005). PISA 2003 Pojesi Ulusal Nihai Rapou, Ankaa: Eitimi Aatıma Gelitime Daiesi Bakanlıı (EARGED) Yayını. Payaslıolu, A. (1985). Tükiye de Yükseköetim Kuumlaına Öenci Seçme ve Yeletime Sistemi. Ankaa: Öenci Seçme ve Yeletime Mekezi Aatıma, Gelitime Biimi, AGB ÜSYM. (1979). Yükseköetime Geçite Fısat Eitlii. Ankaa: Ünivesiteleaası Seçme Yeletime Mekezi. Walsh, W. B. & Betz, N. E. (1995). Tests and Assesment. (3 d Englewood Cliffs. ed.). New Jesoy: Petice Hall, Ek OKS Testinin Faktö Puanlaı le Test Toplam Puanı Aasındaki Koelasyonla Genel Faktöle Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 Toplam Faktö Faktö 2.492* ---- Faktö 3.673*.474* ---- Faktö 4.587*.612*.568* ---- Faktö 5.401*.490*.378*.476* ---- Genel Toplam.839*.770*.812*.785*.588* ---- * p < OKS Testinin Faktö Puanlaı le Test Toplam Puanı Aasındaki Koelasyonla Faktöle Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 Faktö Faktö 2.474* ---- Faktö 3.641*.504* ---- Faktö 4.578*.598*.572* ---- Genel Toplam Faktö 5.490*.563*.556*.556* ---- Genel Toplam.817*.787*.839*.806*.746* ---- * p <

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

AR(1) modelinde A tipi sapan etki

AR(1) modelinde A tipi sapan etki www.isaisikcile.og saisikçile Degisi 3 () -7 saisikçile Degisi AR() modelinde A ii saan eki Ahme Kaya Ege Ünivesiesi, Tie Kusan Meslek Yüksekokulu Bilgisaya Bölümü, 359-Tie, zmi ahme.kaya@ege.edu. Öze

Detaylı

The Effect of Group Guidance Program on the Social Acceptance Levels and Sociometric Status of Adolescents *

The Effect of Group Guidance Program on the Social Acceptance Levels and Sociometric Status of Adolescents * Elementary Education Online, 7(1), 127-140, 2008. lköretim Online, 7(1), 127-140, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Group Guidance Program on the Social Acceptance Levels and

Detaylı

Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013

Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 The examination of the relationship between YGS scores and music field scores in music teaching programme with special talent examination Müzik öğretmenliği programı özel

Detaylı

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖLÇEĞİ (BYÖ): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖLÇEĞİ (BYÖ): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 150-164 [2010] BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖLÇEĞİ (BYÖ): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * INDIVIDUAL INNOVATIVENESS

Detaylı

2006 yýlýnda "Ýstatistiksel Test

2006 yýlýnda Ýstatistiksel Test Ýyileþtime süeçleinde çok deðiþkenli istatistik Ronald J.M.M. Does ve bi önek Setleaasý Koelasyon Analizi - Canonical Coelation Analysis Pof. D. Halit KASA Son yýllaýn yaygýn söylemleinden biisi olan,

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı