A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test"

Transkript

1 Elementay Education Online, 6(3), , lköetim Online, 6(3), , [Online]: A Reseach on defining the facto stuctues of tests used at seconday schools student selection and placement test Öme KUTLU * smail KARAKAYA ** ABSTRACT. This study aims at detemining the cognitive skills that the Seconday Schools Test (SST) intends to assess y setting the facto stuctues of the mentioned test. Fo this pupose, students SST aw scoes wee used. Fo the facto analysis, data of the yeas 2000 and 2001 was attained fom MEB- ETEK Assessment and Evaluation Depatment. Fo each yea, data of andomly selected 5000 testtakes fom among those who passed the test wee used in ode to detemine the facto stuctues of SST. In ode to detemine the cognitive skills that the factos assess, naming studies wee administeed y consulting specialist in the field as well as assessment and evaluation specialists. Consequently, it can e claimed that SST is composed of five factos and that these factos explain appoximately % 60 of the total vaiance. Key Wods: Academic Skills, Facto Analysis, High Cognitive Skills, Selection and Placement Test. SUMMARY Pupose and significance: The aim of this study is to detemine the facto stuctues of Seconday Schools Test (SST) and to find out the cognitive skills that SST intends to assess. Methods: Among the students taking the STT 2000 and 2001, the ones who passed the examination wee chosen as the univese of the study. Among the students who passed the STT, test-takes fo each yea, which makes a total sum of test-takes, wee selected andomly as the sample of the study The data used in the eseach was attained fom MEB-ETEK Assessment and Evaluation Depatment. SST scoes ae aw scoes taken fom each su-test. Facto analysis was employed to detemine SST facto stuctues. Pinciple component analysis and Vaimax otation technique wee applied in ode to conduct the analysis. Additionally, Micosoft Office Excel was made use of to detemine KR-20 eliaility coefficient, aithmetical mean and standad deviation fo each facto. Results: As a esult of facto analysis, SST 2000 and 2001 wee found to e composed of five factos. These factos explain appoximately % 60 of the total vaiance. In naming the cognitive skills that these factos assess, specialists in the field as well as assessment and evaluation specialists wee consulted to. Discussion and Conclusions: Accodingly, SST geneally assesses; a) Deducing fom an infomation entiety (concepts, gaphs, tales, pinciples). ) Undestanding eal-life situations y using concepts and pinciples, giving examples, and solving polems. c) Making conclusions y inteelating the components of any given data in witten fom o in the fom of figues, gaphs, and tales. d) Evaluating any given polem, text, figue, gaph o tale accoding to cetain citeia. e) Sepaating any given polem into its constituents, uilding associations among these constituents and making conclusions out of these connections. As a esult of this study, it can e claimed that test items lump into 5 factos, and that the SST assesses the psychological elements that it geneally aims to assess. * Asst. Pof. D., Ankaa Univesty Faculty of Educational Sciences, ** Ministy of National Education,

2 Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavında Kullanılan Testlein Faktö Yapılaının Belilenmesine likin Bi Aatıma Öme KUTLU * smail KARAKAYA ** ÖZ. Bu aatımanın amacı, Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavının (OKS) faktö yapılaını elileyeek, ölçmeye çalıtıı zihinsel eceilei elilemekti. Bunun için öencilein OKS deki ham puanlaı kullanılmıtı. Faktö analizi için 2000 ve 2001 yıllaına ait veile MEB-ETEK Ölçme ve Deelendime Daie Bakanlıı ndan alınmıtı. He yıl için, Tükiye genelinde sınavı kazananla aasından astlantısal olaak 5,000 kiinin veilei kullanılaak OKS nin faktö yapılaı elilenmiti. Faktö analizi sonucunda elde edilen faktölein, ölçtüü zihinsel eceilei elilemek için ölçme ve deelendime uzmanlaı ile alan uzmanlaının göülei alınaak isimlendime çalımalaı yüütülmütü. Sonuç olaak OKS nin e faktöden olutuu, u faktöleinde toplam vayansın yaklaık %60 ını açıkladıı söyleneili. Anahta sözcükle: Akademik Yetenek, Faktö Analizi, Üst Düzey Zihinsel Beceile, Seçme ve Yeletime Sınavı, GR Tük eitim sisteminde, yükseköetim kuumlaına ve azı otaöetim kuumlaına öenci seçme ve yeletime ilemi mekezi sınavla sonucunda olmaktadı. Sözü edilen eitim kuumlaına öenci seçme ve yeletime ileminin sınav aacılııyla yapılmasının azı geekçelei vadı. Bunladan ilki, u kuumlada eitim almak için avuan öenci sayının, kuumun açtıı kontenjan sayısından fazla olmasıdı. Diei ise aynı yükseköetim pogamını tecih eden içok öenci aasından en uygun olanlaını elileyeek, seçip yeletime isteidi (ÜSYM, 1979; Payaslıolu, 1985). Tükiye de yükseköetim kuumlaına öenci seçme ve yeletime ilemi, Öenci Seçme ve Yeletime Mekezi (ÖSYM) taafından, otaöetim kuumlaına öenci seçme ve yeletime ilemi ise Milli Eitim Bakanlıı (MEB) taafından yapılmaktadı. Tükiye de son yıllada, yıllaı aasında uygulanan seçme ve yeletime amaçlı sınavlada kullanılan testleden faklı olaak, otaöetim pogamlaına dayanan ilgi ve eceileden oluan ve akademik yetenei ölçme amacı taıyan soulaın kullanıldıı göülmektedi (Oal, 1985). ÖSYM taafından gelitiileek uygulanan Öenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Lisansüstü Öenime Geçi Sınavı (LES) ve MEB taafından ilköetimden otaöetime öenci geçiini salamak amacıyla gelitiileek uygulanan Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime (OKS) ve 2006 yılına kada uygulanan Özel Okulla Sınavı (ÖOS) u özellikte sınavladı. Bu çalımanın konusu olan OKS; Tükçe, Matematik, Fen Bilimlei ve Sosyal Bilimle olmak üzee döt konu alanını kapsayan souladan olumaktadı. Kısaca OKS testleindeki soula, ilköetim pogamlaına dayandıılaak gelitiilen ve akademik yetenei ölçen i özellik taımaktadı (MEB, 1998). Konu alanı ne olusa olsun, soulada genel olaak; 1) Veilen ilgi ütününde kullanılan kavam, gafik, talo ve ilkeleden çıkaımla yapma, 2) Yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilgi öüntüsünün öelei aasında iliki kuaak sonuca vama, 3) Yazılı metni, gafii, taloyu okuyup anlama, genelleme yapma, * Yad. Doç. D., Ankaa Ünivesitesi, Eitim Bilimlei Fakültesi ** Milli Eitim Bakanlıı, Ankaa l Milli Eitim Müdülüü, 398

3 4) Veilen i polem duumundaki öelei ayıt etme, öele aası iliki kuailme, ilikilei kullanaak i sonuca ulama, 5) Veilen polemi, yazılı metni, ekil, gafik ya da taloyu elli ölçütlee göe deelendieilme, 6) Temel kavam ve ilkelei kullanaak günlük yaamdaki gözlemlei çıkama, enze önekle veme, olaylaı anlama, polem çözme gii zihinsel süeçle ölçülmektedi (MEB, 2003a). OKS testleinin ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile, ata Ameika Bileik Devletlei nde ve Avupa ülkeleinde uygulanan (SAT, ITBS, SCAT v.) akademik yetenek testleiyle enzelik göstemektedi. Bu akademik yetenek testleinden azılaı; Okul Yetenei Testi (Scholastic Aptitude Test -SAT-), Temel Becei Iowa Testlei (The Iowa Tests of Basic Skills -ITBS-), Okul ve Fakülte Yetenek Testi (School and College Aptitude Test -SCAT-) di. Bu testle sözel ve sayısal olmak üzee çeitli alt testleden olumaktadı (Anastasi ve Uina, 1997; Conach, 1984; Cohen, Montague, Nathanson ve Swedlik, 1988). Sözel ölüm, sözcük daacıı, sözcük ve düüncelei anlama ve genel olaak sözlü mateyallei anlama ve sözel akıl yüütme yetenekleini; sayısal ölüm ise sayısal olaak ifade edilen polemlei anlama ve çözme, ayıca sayılala hızlı ve dou ilem yapma olaak tanımlanailecek davanılaı ölçmektedi (Anastasi, 1982). Bu testle, öencilein öenme kapasitelei hakkında ilgi veiken, gelecekteki pefomanslaını da yodayailmektedi. Bu nedenle eitimde kullanılan yetenek testlei, öencilein gelecekteki eitsel aaılaını kestimek için kullanılmaktadı (Walsh ve Betz, 1995). Testlein öenci aaısını yodama güçlei, testlede kullanılan maddelein ölçtüklei özelliklele yakından ilikilidi. Testin ölçmeyi hedefledii özellik ne ise, maddele de o özellii ölçecek nitelikte olmalıdı. Bu nedenle, maddele u amaca dönük olaak hazılanmalı, test uygulandıktan sona maddele üzeinde yapılan analizlele duum incelenmelidi. Sonuç olaak, i testin hangi zihinsel eceilei ölçmeye çalıtıının ilinmesi testin geçelii açısından önemlidi. Tükiye de uygulanan yeletime amaçlı testlein yapısal özellikleinin ilinmesi ve ununla ilgili çalımalaın yapılması eitim sistemine katkı salayacaktı. Ancak, Tükiye de u tü sınavlaın yapılaına ilikin az sayıda çalıma ulunmaktadı. OKS de kullanılan testlein faktö yapılaına ilikin yapılmı çalımalada, u testlein amacını destekleyici sonuçla ulunmutu (Aslan, 2000; Kutlu ve Kaakaya, 2003). Bu çalıma, OKS nin faktö yapılaını elileme amacını taımaktadı. Bu çalımadan elde edilen ulgula, OKS testleinin hangi zihinsel eceilei ölçtüünün (OKS testleinin yapısı), dolayısıyla testin kapsamındaki zihinsel oyutun ne olduunun ilinmesine yadımcı olacaktı. Aatıma sonucunda elde edilen ulgula, OKS testleinin ölçmeye çalıtıı zihinsel süeçlei, ne deece ölçtüünü göstemesi akımından önemli i katkı salayacak ve testin yapı geçeliiyle ilgili ulgulaa önemli ilgile veecekti. Bu anlamda ulgulaın, öncelikle MEB deki test gelitiicilee katkı salaması eklenmektedi. Bunun yanında çalımaya ait ulgulaın test gelitien die kuululaa, uzmanlaa ve aatımacılaa test gelitime açısından yol gösteici olması eklenmektedi. Aatımanın Amacı Bu aatıma, Milli Eitim Bakanlıı (MEB), Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK) Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı taafından yapılan, 2000 ve 2001 yılında uygulanan OKS nin yapı geçeliiyle ilgilidi. Aatımanın amacı 2000 ve 2001 yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaını, u yapılaa ait test istatistikleini, güvenilikleini ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceilei otaya koymaktı. 399

4 Bu aatımanın amacı kapsamında yanıt aanan aatıma soulaı unladı: yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaı, u yapılaa ait test istatistiklei, güveniliklei ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile neledi? yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaı, u yapılaa ait test istatistiklei, güveniliklei ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile neledi? Aatımanın Modeli YÖNTEM Bu çalıma OKS de kullanılan testleden elde edilmi ilgileden yaalanaak o ilgilei faklı i akı açısıyla deelendimek amacıyla yapılmıtı. Elde edilen ulgula test gelitime uygulamalaının iyilemesine katkı salamak amacıyla etimlenmiti. Even ve Öneklem Aatımanın evenini 2000 ve 2001 yıllaında OKS ye gimi ve hehangi i otaöetim kuumunu kazanmı öencile olutumaktadı. Aatımanın öneklemini, 2000 ve 2001 yıllaındaki sınavı kazanan öencile aasından tesadüfi öneklem yöntemiyle seçilmi ve he yıl için olmak üzee toplam öenci olutumaktadı. Veilein Toplanması Aatımada ele alınan alt polemlein çözümü için öencilein OKS den aldıklaı ham puanla kullanılmıtı. OKS içeisinde Tükçe, Matematik, Fen Bilimlei ve Sosyal Bilimle olmak üzee döt alt test ulunmaktadı. He i alt test içeisinde 25 e sou olmak üzee toplam 100 sou ye almaktadı. Öencilein u alt testleden aldıklaı ham puanla, MEB-ETEK Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı ndan salanmıtı. lemle Öencilein OKS ye ait puanlaı, he i alt testten aldıklaı ham puanladı. Testin genel olaak faktö yapılaını elilemeden önce, maddele aası tetakoik koelasyonlaı hesaplanmıtı. Buadan elde edilen koelasyonla ile faktö analizi (explatoy facto analysis) uygulanmıtı. Analize alamadan önce KMO ve Batlett's Test sonuçlaına akılaak veilein faktö analizi için uygunluuna kaa veilmiti. Faktö analizinde faktöletime ilemlei yapılıken, temel ileenle analizi (pinciple compenent analysis) yöntemi kullanılmıtı. Aynı zamanda faktö analizi yapılıken vaimax döndüme yöntemi kullanılmıtı. Faktö analizi sonucunda, he i maddenin madde puanı ile faktö toplam puanı, madde puanı ile testin geneline ait genel toplam puanlaı aasındaki koelasyonla Çift Seili Koelasyon Katsayısı ile hesaplanmıtı. Bu koelasyon teknii i süekli, deiken ile aslında süekli olduu halde yapay olaak süeksiz (iki kategoili önein, 1-0) duuma getiilen aka i deiken aasındaki dousal iliki miktaını saptamada kullanılmaktadı (Aıcı, 1991). Baykul (1999), u katsayının süekli iki deikenden iinin aslında nomal daılıma sahip iken yapay olaak iki kategoili hale getiilmesi duumda kullanıldıını söylemektedi. Ayıca, faktöle aası ve faktölein testin genel toplamıyla olan koelasyonlaının ulunmasında Peason Momentle Çapımı Koelasyon Katsayısı kullanılmıtı. Belilenen faktölein ölçtüü zihinsel eceilei elilemek için, ölçme ve deelendime uzmanlaı ile Tükçe, matematik, sosyal ilimle ve fen ilimlei konusunda çalıan alan uzmanlaının göülei alınmı ve u yolla faktölee isim veme yoluna gidilmiti. Ayıca he i faktöe ait sou sayılaı, test istatistiklei (aitmetik otalama, standat sapma) ve KR-20 güvenilik katsayılaı 400

5 hesaplanmıtı. Bulgula youmlanıken faktö yük deelei, güvenilik katsayılaı talola halinde veilmiti. Faktö yapılaının elilenmesinde STATISTICA ve SPSS pogamlaından; faktölein, KR-20 güvenilik katsayılaı ile otalama ve standat sapmalaının elilenmesinde ise Micosoft Office Excel pogamlaından yaalanılmıtı. BULGULAR Aatıma sonucunda elde edilen ulgula ve youmla, aatımanın alt polemleine göe veilmiti. 1. alt polem: 2000 yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaı, u yapılaa ait test istatistiklei, güveniliklei ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile neledi? Aatımanın iinci alt polemine ilikin analizle; 2000 yılında OKS ye gimi adayla aasından asgele seçilen öenci üzeinde yüütülmütü OKS de kullanılan testin faktö yapılaını elilemek amacıyla temel ileenle analizi ve döndüme yöntemleinden vaimax kullanılmıtı. Analiz sonucunda özdeei 1 in üzeinde toplanan 10 faktö elilenmiti. Belilenen u faktöle toplam vayansın % 64 ünü açıklamaktadı. Buada faktölein özdeeleine ve açıkladıklaı vayanslaa göe, 2000 OKS genel olaak 5 faktöe sahipti. Önemli faktö sayılaına kaa veiliken özdeei 1,5 ve üzei olan faktöle seçilmiti. Bu çalımada, özdeei 1,5 ve üzei olan faktölein seçilme nedeni, özdeelei 1-1,5 aasında olan faktölein açıkladıklaı vayanslaın düük olmasıdı. Büyüköztük (2003) önemli faktö sayılaına kaa vemede özdeein en az 1 olması geektiini vugulamaktadı. Seçilen e faktöün açıkladıı toplam vayans % 58,21 di. Ayıca maddelein faktöledeki yük deeleine ve otak faktö vayanslaına akılaak testte ye alan 100 maddeden 17 si çıkaılmıtı. Analiz sonucu elde edilen faktölein özdeelei, faktölein açıkladıı vayanslaı, maddelein ilgili faktödeki yük deelei ve madde puanlaı ile faktö toplam puanlaı aasındaki koelasyonla Talo 1 de veilmiti. puanı ile faktö toplam puanı aasındaki koelasyonla, Çift Seili Koelasyon Katsayısı fomülü kullanılaak hesaplanmıtı. Talo 1'den göüleilecei gii faktö 1 de T6; faktö 2 de M5, M23, M24 ve M25 haiç die ütün maddele faktö puanlaıyla pozitif yönde genelde yüksek koelasyonla vemektedi. Bu sonuç, maddelein aynı oyutta ölçme yaptıklaını göstemektedi. Faktölede toplanan maddele incelendiinde, faklı desleden maddelein iaaya geldii göülmektedi. Bu duum, faklı deslee ilikin maddelein aynı zihinsel süeci ölçtüklei içiminde youmlanaili OKS testleine ait elilenen e faktöün iileiyle ve testin ütünüyle olan koelasyonlaı Ek 1 de, faktöle içeisinde ye alan maddelein, madde puanıyla test toplam puanı aasındaki koelasyonlaı Ek 2 de veilmiti. Ek 1 incelendiinde, faktölein kendi aalaındaki koelasyon deeleinin ota, testin ütünüyle olan koelasyon deeinin ise yüksek olduu göülmektedi. He i madde puanıyla test toplam puanı aasındaki koelasyonlaa akıldıında, fen ilimlei testindeki F12., F14. ve F21. maddelein; matematik testindeki M4., M5., M14., M23. ve M24. maddelein; Tükçe testindeki T22. maddenin testin geneliyle düük koelasyon göstedii dikkat çekmektedi. Analiz sonucunda ulunan e faktöün, hangi zihinsel süeçlei ölçmeye çalıtıını elilemek için ölçme ve deelendime uzmanlaı ile alt testlele ilgili alan uzmanlaının (Tükçe, matematik, fen ilgisi ve sosyal ilgile) göülei alınmı ve elde edilen göülee dayanılaak faktölee isim veilmesi yoluna gidilmiti. Sonuç olaak, faktöle içeisindeki maddelein içeiklei, ölçmeye çalıtıklaı psikolojik özellikle u içimde adlandıılmıtı: Faktö 1: Bilgi ütününden (kavam, gafik, talo, ilke, duum) çıkaım yapma, Faktö 2: Kavam ve ilkelei kullanaak yaamdaki olaylaı anlama, önekle veme, polem çözme, 401

6 Faktö 3: Yazılı metni, gafii, taloyu okuyup anlama, genelleme yapma, Faktö 4: Yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilginin öelei aasında iliki kuaak sonuca vama, Faktö 5: Veilen polemi, metni, ekil, gafik ya da taloyu elli ölçütlee göe deelendieilme Bu e faktö incelendiinde he i faktöün genel olaak; çıkaım yapma, önek veme, polem çözme, genelleme yapma, analitik düünme ve deelendime gii zihinsel yapılaı ölçtüü göülmektedi. Talo OKS Testinin Faktö Analizi (Döndüülmü Temel Bileenle) Sonuçlaı Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 Özdee= 29,26 Özdee= 8,68 Özdee= 2,95 Özdee= 2,41 Özdee= 2,12 Vayans= 36,12 Vayans= 10,71 Vayans= 3,63 Vayans= 2,97 Vayans= 2,62 MN YK MN YK MN YK MN YK MN YK T M F S F T M F S F T M F S F T M F S F T M F T M F T M F T M F T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T F S F S S S S S S S S S S S S S S F MN= YK= Yük Deei = Puanı ile Faktö Toplam Puanı Aasındaki Koelasyon T: Tükçe, M: Matematik, F: Fen Bilimlei S: Sosyal Bilimle 402

7 He i faktöe ait sou sayılaı, aitmetik otalamalaı ve KR-20 güvenilik katsayılaı Talo 2 de veilmiti: Talo OKS Testindeki Faktölee Ait Sou Sayılaı, Aitmetik Otalamalaı, Standat Sapmalaı ve KR-20 Güvenilik Katsayılaı Faktöle Sou Aitmetik Standat Güvenilik Sayısı Otalama Sapma Katsayısı Faktö ,90 4,20 0,81 Faktö ,71 3,51 0,75 Faktö ,59 4,12 0,79 Faktö ,98 2,95 0,57 Faktö 5 5 1,97 1,37 0,46 Testin Tümü 83 36,61 12,75 0,92 Talo 2 ye akıldıında, 2000 yılında uygulanan OKS nin güvenilik katsayısının oldukça yüksek olduu söyleneili. Bu duum testte ye alan maddelein enze özelliklei ölçtüü, yüksek i içtutalılıa sahip olduu ve uygulama koullaından gelen tesadüfi hataladan önemli ölçüde aınık olduu içiminde youmlanaili. Faktölein güvenilik katsayılaına akıldıında ilk üç faktöün yüksek, 4. ve 5. faktölein düük olduu göülmektedi. sayısı azaldıkça güvenilik katsayısının dütüü ilinmektedi. Buna göe, 4. ve 5. faktölee ait güvenilik katsayılaının düük olma nedeninin madde sayısının az olmasından kaynaklandıı söyleneili. Faktölein aitmetik otalamalaına akıldıında, faktö 2 nin die faktölee göe daha düük olduu göülmektedi. Bu duuma, faktö 2 deki maddeleden üyük kısmının matematik ve fen ilimlei alanından olması neden olmu olaili. Bilindii gii öencile, okul yıllaından da getidiklei öenme eksikliklei nedeniyle OKS testleinde ye alan fen ve matematik soulaını daha az yanıtlamaktadıla. Bu sonuç, testi yanıtlayan öencilein u oyutta ye alan maddelei yetei düzeyde yanıtlayamadıklaını göstemektedi. Nitekim faktö 2 deki zihinsel eceiyi ölçen TIMSS 1999, PISA 2003 v. sınavlaın sonuçlaına akıldıında geçek yaama ilikin olaylaı anlama ve polemlei çözmede, öenci aaılaının düük olduu göülmektedi (MEB, 2003; MEB, 2005). Faktö 1, Faktö 3, Faktö 4 ve Faktö 5 e ait aitmetik otalamala ise madde sayılaına alı olaak % 25 ile % 55 aasında deimektedi. 2. alt polem: 2000 yılında uygulanan OKS nin faktö yapılaı, u yapılaa ait test istatistiklei, güveniliklei ve yapılaın ölçmeye çalıtıı zihinsel eceile neledi? Aatımanın ikinci alt polemine ilikin analizle 2001 yılında OKS ye gimi adayla aasından asgele seçilen öenci üzeinde yüütülmütü. Testin faktö yapılaını elilemek amacıyla iinci alt polemde kullanılan temel ileenle analizi ve döndüme yöntemleinden vaimax kullanılmıtı. Analiz sonucunda özdeei 1 in üzeinde toplanmı 12 faktö elilenmiti. Belilenen u faktöle, toplam vayansın % 69 unu açıklamaktadı. Buada faktölein özdeeleine ve açıkladıklaı vayanslaa akıldıında, 2001 OKS, 2000 OKS gii 5 faktöe sahipti. Faktö sayılaına kaa veiliken, 1. alt polemdeki geekçe nedeniyle özdeei 1,5 üzei olan faktöle seçilmiti. Seçilen e faktöün açıkladıı toplam vayans % 60,04 tü. Ayıca maddelein faktöledeki yük deeleine ve otak faktö vayanslaına akılaak, testte ulunan 100 maddeden, 18 i çıkaılmıtı. Aaıda 82 madde üzeinden yapılan analizden elde edilen faktölein özdeelei, faktölein açıkladıı vayanslaı, maddelein ilgili faktödeki yük deelei ile madde puanlaı ve faktö toplam puanlaı aasındaki koelasyonla Talo 3 te ye almaktadı. 403

8 Talo OKS Testinin Faktö Analizi (Döndüülmü Temel Bileenle) Sonuçlaı Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 Özdee= 30,07 Özdee= 14,30 Özdee= 3,71 Özdee= 2,53 Özdee= 1,60 Vayans= 34,56 Vayans=16,44 Vayans= 4,26 Vayans= 2,90 Vayans= 1,84 MN YK MN YK MN YK MN YK MN YK T M S F F T M S F F T M S F F T M S F F T M S F F T M S F F T F S M F T M S M F T M S M F T M S M F T M S M T F S M T F S T M S T M S T M S T T S T M S T M S T M S MN= YK= Yük Deei = Puanı ile Faktö Toplam Puanı Koelasyonu T: Tükçe, M: Matematik, F: Fen Bilimlei S: Sosyal Bilimle Talo 3 incelendiinde, 2. ve 4. faktölein içinde ye alan maddelein genel olaak faklı alandan, die faktödeki maddelein ise aynı alandan olduklaı göülmektedi. Buada özellikle 4. faktödeki matematik ve fen ilimlei soulaının aynı zihinsel özellii ölçtüklei eklinde youmlanaili. Faktöledeki maddelein, madde puanı ile faktö toplam puanı aasındaki koelasyonlaı pozitif yönde ota düzeydedi. Yalnızca ikinci faktöde ye alan matematik testinin M23. maddesinin faktö puanıyla olan koelasyonu die maddelein koelasyonlaına oanla daha düüktü OKS testinin, faktöle aası ve he i faktöün testin ütünüyle olan koelasyonlaı, he i maddenin, madde puanlaı ve test toplam puanlaı aasındaki koelasyonlaı Ek 1 ve Ek 2 de veilmektedi. Ek 1 ve Ek 2 incelediinde, faktö 2 de M22, M23 maddelei, faktö 3 teki S17 maddesi ile faktö 5 teki F12 maddesinin testin ütünüyle olan koelasyonlaı düük düzeyde, die maddelein madde puanı ile test toplam puanlaı aasındaki koelasyonlaın ise ota düzeyde olduu göülmektedi. Faktölein iileiyle ve testin ütünüyle olan koelasyonlaına akıldıında, faktöle aası koelasyon deeleinin ota düzeyde, he i faktöün testin ütünüyle olan koelasyon deelei ise yüksek düzeyde ulunmutu. Bulunan e faktödeki maddelein genel olaak ölçmeye çalıtıklaı üst düzey zihinsel eceile aaıdaki gii elilenmiti. Buna göe, elilenen faktöle içeisindeki maddelein içeiklei, ölçmeye çalıtıklaı psikolojik özellikle aaıdaki gii adlandıılmıtı: Faktö 1: Bilgi ütününden (kavam, gafik, talo, ilke, duum) çıkaım yapma, 404

9 Faktö 2: Kavam ve ilkelei kullanaak yaamdaki olaylaı anlama, önekle veme, polem çözme, Faktö 3: Yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilginin öelei aasında iliki kuaak sonuca vama, Faktö 4 : Veilen polemi, metni, ekil, gafik ya da taloyu elli ölçütlee göe deelendieilme, Faktö 5: Veilen i polemin öeleini ayıt etme, öele aası iliki kuma, ilikileden sonuca ulama Bu e faktö incelendiinde he i faktöün genel olaak; çıkaım yapma, önek veme, polem çözme, analitik düünme, deelendime ve genelleme yapma gii üst düzey zihinsel yapılaı ölçtüü göülmektedi. Belilenen faktölein ait aitmetik otalamalaı, standat sapmalaı ve güvenilik katsayılaı Talo 4 te veilmiti. Talo OKS Testindeki Faktölee Ait Sou Sayılaı, Aitmetik Otalamalaı, Standat Sapmalaı ve KR-20 Güvenilik Katsayılaı Faktöle Sou Aitmetik Standat Güvenilik Sayısı Otalama Sapma Katsayısı Faktö ,84 4,07 0,76 Faktö ,83 3,95 0,78 Faktö ,72 4,25 0,82 Faktö ,97 2,91 0,74 Faktö ,07 2,28 0,63 Testin Tümü 82 37,43 14,04 0,93 Talo 4 incelendiinde 2001 yılında uygulanan OKS nin güvenilik katsayısı, 2000 yılında uygulanan OKS de olduu gii yüksek ulunmutu. Faktölein güvenilik katsayılaına akıldıında ise faktö 5 haiç die faktölein güvenilik katsayılaının kaul edileili düzeyde olduu göülmektedi. Son faktöün güvenilik katsayısının düük olmasının nedeni, u faktöde ye alan sou sayısının die faktölede ye alandan daha az olması olaili. Faktölein aitmetik otalamalaına akıldıında, faktö 1, 3, 4 ve 5 teki maddelein yaklaık % 50 sinin dou olaak yanıtlandııldıı, faktö 2 deki maddelein ise yaklaık % 30 nun dou olaak yanıtlandııldıı göülmektedi OKS, 2000 yılına ait analizledeki gii faktö 2 ye ait aitmetik otalama die faktölein aitmetik otalamalaına oanla daha düüktü. TARTIMA, SONUÇ VE ÖNERLER Açımlayıcı faktö analizi sonucunda, 2000 ve 2001 yıllaında uygulanan OKS nin 5 faktöden olutuu göülmektedi. Bu faktöle testin toplam vayansının % 60 nı açıklamaktadı. Bu duum test vayansının % 60 nın u faktölece, geiye kalan vayansın ise aka deikenlece açıklanaildiini göstemektedi. Ayıca faktöle içeisindeki maddelee akıldıında faklı disiplinledeki maddelein aynı zihinsel eceilei ölçeildiklei de gözlenmektedi. Belilenen faktölein ölçtüü özelliklei gösteen sou öneklei Ek 3 te veilmiti (MEB, 2000; MEB, 2001). Sonuç olaak 2000 ve 2001 yıllaında uygulanan OKS nin; ilgi ütününden çıkaımlada ulunma, veilen polemin öeleini ayıt etme, kavam ve ilkelei kullanaak yaamdaki olaylaı anlama, önekle veme, polem çözme, yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilginin öelei aasında iliki kuaak sonuca vama, veilen polemi, metni, ekil, gafik ya da taloyu elli ölçütlee göe deelendieilme gii üst düzey zihinsel süeçlei ölçtüü göülmektedi. Bu duum test maddeleinin (% 80), testin genel olaak amaçladıı psikolojik özelliklei ölçtüünü göstemektedi (Beeolu, Kaptan ve Kutlu 2002). 405

10 2000 ve 2001 yıllaında uygulanan OKS testleinin, testin ütünündeki güvenilik katsayılaı oldukça yüksekti. Faktölee ait KR-20 içtutalılık katsayılaının 0,46 ile 0,82 aasında deitii, u deimede de faktölede ulunan madde sayılaının önemli i etken olduu göülmektedi. sayılaı attıkça güvenilik katsayılaı atmakta, madde sayılaı azaldıkça güvenilik katsayılaı azalmaktadı. He iki yılda da geçek yaamla ilikili olaylaı anlama, polem çözmeye yönelik maddelede (faktö 2) öencilein daha aaısız olduklaı göülmektedi. Bu duum, geçek yaamla ilgili olaylaı anlama ve polemlei çözmeye yönelik zihinsel özelliklein ölçüldüü PISA ve TIMSS sonuçlaında da göülmektedi (MEB, 2003; MEB, 2005). Bu aatımanın sonuçlaına göe yapılailecek azı öneile unladı: ve 2001 OKS testlei 5 faktö altında toplanmaktadı. Bu faktölede toplanan madde sayılaı yıllaa göe 83 ve 82 di. Hehangi i faktö altına gimeyen madde sayısı ise yıllaa göe 17 ile 18 aasında deimektedi. Test gelitiicilein u maddelein hangi özelliklei ölçtüünü incelemelei ve madde gelitiiken u duumu dikkate almalaı yeinde olacaktı. 2. Testlein ölçtüü psikolojik özelliklede i deime olup olmadıını anlamak için aatımacılaın son yıllada uygulanan testlele ilgili enze çalımalaı yapması yeinde olacaktı. KAYNAKÇA Anastasi, A. (1982). Psychological Testing (5 th Ed.). New Yok: Macmillan Pulishing Co. Inc. Anastasi, A. & Uina, S. (1997). Psychological Testing (7 th Ed.). USA: Pentice-Hall Intenational. Inc. Aıcı, H. (1991). statistik: Yöntemle ve Uygulamala. Ankaa: Meteksan A.. Aslan, Ö. (2000). The Constuct Validity of The 1998 Seconday School Institutions Student Selection and Placement Test. Ankaa: Unpulished MSc Thesis, METU. Baykul, Y. (1996). statistik Metodla ve Uygulamala. Ankaa: Laze Ofset. Beeolu, G., Kaptan, F. ve Kutlu, Ö. (2002). Tükiye Genelinde Sekizinci Sınıf Öencileinin Fen Bilgisi Desindeki Üst Düzey Zihinsel Beceileinin ncelenmesi. Ankaa: 6-18 Eylül V. Ulusal Fen ve Matematik Eitim Kongesi, ODTÜ. Büyüköztük,. (2003). Sosyal Bilimle çin Vei Analizi El Kitaı. Ankaa: PegemA Yayıncılık. Cohen, R. J., Montague, P., Nathanson, L. S. & Swedlik, M. E. (1988). Psychological Testing. USA: Mayfield Puslishing Company. Conach, L. J. (1984). Essentials of Psychological Testing (4 th ed.). New Yok: Hape & Row Pulishes. Kutlu, Ö. ve Kaakaya,. (2003). Otaöetim kuumlaı öenci seçme ve yeletime sınavının faktö yapısına ve yodama gücüne ilikin i aatıma. Eitim Bilimlei ve Uygulama, 2(4), MEB. (1998). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı Kılavuzu (OKS). Ankaa: Tük Taih Kuumu Basımevi. MEB. (1999). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı (OKS) Test Kitapçıı, Ankaa: Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK), Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı. MEB. (2000). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı (OKS) Test Kitapçıı, Ankaa: Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK), Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı. 406

11 MEB. (2001). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı (OKS) Test Kitapçıı, Ankaa: Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK), Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı. MEB. (2003a). Otaöetim Kuumlaı Öenci Seçme ve Yeletime Sınavı Kılavuzu (OKS) ve Özel Okulla Sınavı (ÖOS) Tanıtım Kitapçıı. Ankaa: Eitim Teknolojilei Genel Müdülüü (ETEK), Ölçme ve Deelendime Daiesi Bakanlıı. MEB. (2003) TIMSS Uluslaaası Matematik ve Fen Bilgisi Çalıması Ulusal Rapou, Ankaa: Eitimi Aatıma Gelitime Daiesi Bakanlıı (EARGED) Yayını. MEB. (2005). PISA 2003 Pojesi Ulusal Nihai Rapou, Ankaa: Eitimi Aatıma Gelitime Daiesi Bakanlıı (EARGED) Yayını. Payaslıolu, A. (1985). Tükiye de Yükseköetim Kuumlaına Öenci Seçme ve Yeletime Sistemi. Ankaa: Öenci Seçme ve Yeletime Mekezi Aatıma, Gelitime Biimi, AGB ÜSYM. (1979). Yükseköetime Geçite Fısat Eitlii. Ankaa: Ünivesiteleaası Seçme Yeletime Mekezi. Walsh, W. B. & Betz, N. E. (1995). Tests and Assesment. (3 d Englewood Cliffs. ed.). New Jesoy: Petice Hall, Ek OKS Testinin Faktö Puanlaı le Test Toplam Puanı Aasındaki Koelasyonla Genel Faktöle Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 Toplam Faktö Faktö 2.492* ---- Faktö 3.673*.474* ---- Faktö 4.587*.612*.568* ---- Faktö 5.401*.490*.378*.476* ---- Genel Toplam.839*.770*.812*.785*.588* ---- * p < OKS Testinin Faktö Puanlaı le Test Toplam Puanı Aasındaki Koelasyonla Faktöle Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 Faktö Faktö 2.474* ---- Faktö 3.641*.504* ---- Faktö 4.578*.598*.572* ---- Genel Toplam Faktö 5.490*.563*.556*.556* ---- Genel Toplam.817*.787*.839*.806*.746* ---- * p <

12 Ek OKS Puanlaı ile Test Toplam Puanı Aasındaki Koelasyonla Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 T1.57 M1.57 F12.24 S16.54 F7.43 T2.58 M2.55 F13.52 S13.35 F8.39 T3.58 M3.41 F14.13 S4.41 F25.45 T4.56 M4.26 F15.62 S6.53 F4.46 T5.39 M5.18 F19.59 T6.24 M7.45 F20.45 T8.62 M8.34 F21.15 T10.34 M9.59 F23.55 T11.54 M10.51 T12.46 M11.47 T13.30 M12.47 T14.47 M13.48 T15.53 M14.23 T16.48 M15.60 T17.38 M16.43 T18.31 M17.28 T19.46 M21.44 T20.56 M22.54 T21.48 M23.23 T22.28 M24.17 T24.49 M25.58 T25.45 F2.50 S1.43 F22.44 S2.50 S3.47 S7.44 S8.60 S9.58 S10.62 S11.49 S12.47 S15.59 S19.56 S22.47 S23.40 S24.38 S25.53 F

13 2001 OKS Puanlaı ile Test Genel Toplam Puanı Aasındaki Koelasyonla Faktö 1 Faktö 2 Faktö 3 Faktö 4 Faktö 5 T9.30 M11.54 S16.51 F8.49 F5.33 T19.46 M17.57 S13.63 F7.55 F10.34 T5.41 M9.46 S12.52 F4.53 F12.27 T12.40 M5.55 S1.41 F3.51 F15.44 T1.39 M23.07 S6.46 F2.49 F16.53 T3.54 M22.28 S5.58 F1.43 F17.50 T22.55 F6.47 S3.56 M25.52 F19.48 T2.50 M16.60 S7.52 M24.59 F21.51 T8.30 M4.47 S9.59 M19.58 F22.54 T11.45 M7.69 S10.65 M14.63 F23.60 T10.50 M10.59 S2.46 M8.57 T13.47 F11.34 S4.57 M6.56 T25.61 F9.49 S15.46 T18.54 M1.55 S23.42 T20.36 M3.41 S18.42 T14.39 M15.33 S17.29 T23.54 T24.45 S22.47 T7.56 M13.38 S24.48 T17.55 M2.35 S25.57 T21.56 M12.50 S21.53 Ek 3 Faktölein Ölçtüü Özelliklee Göe Sou Öneklei Faktö 1: Bilgi ütününden (kavam, gafik, talo, ilke, duum) çıkaım yapma. (OKS 2000 Tükçe Testi, 14. sou -T14-). Dou yanıt: A Kitaı okumak geekiyo; youcu i. Oysa filmini izlemek kolay. Bu sözle, aaıdaki souladan hangisinin kaılıı olaak söylenmiti? A) Kitaını almayıp neden filmine gidiyosun? B) Sinema mı daha doyuucu kitap mı? C) Kitap üzeinde mi yoksa film üzeinde mi düünmek daha zevkli? D) Sanat dalı olaak edeiyat mı yoksa sinema mı daha deeli? Faktö 2: Kavam ve ilkelei kullanaak yaamdaki olaylaı anlama, önekle veme, polem çözme. (OKS 2001 Matematik Testi, 4. sou -M4-). Dou yanıt: C 5 2 = = = 32 Yukaıda öneklei veilen ilemine göe, 3 6 ileminin sonucu kaçtı? A) 19 B) 21 C) 24 D)

14 Faktö 3: Yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilginin öelei aasında iliki kuaak sonuca vama. (OKS 2001 Sosyal Bilimle Testi, 16. sou -S16-). Dou yanıt: B Mehmet ve Ali nin köylei Ege Bölgesi nde ye almaktadı. Ali nin köyü Ankaa ya daha yakındı. ki köy aasında dou-atı yönünde 300 km ye vaan i uzaklık ulunmaktadı. Mehmet ve Ali nin köylei hakkında aaıdakileden hangisi kesin olaak söyleni? A) He iki köyde de aynı tü üünle yetitiili. B) Mehmet in köyü daha atıda ye alı. C) Mehmet in köyünde omanlık alan daha fazladı. D) Ali nin köyünde zeytin üetimi yapılı. Faktö 4: Yazılı olaak ya da ekil, gafik, talo halinde veilen ilginin öelei aasında iliki kuaak sonuca vama. (OKS 2001 Matematik Testi, 14. sou -M14-). Dou yanıt: D Aynı uzunluktaki kiit çöpleini kullanaak, 2x2 iim kaelik ekil 12 çöple, 3x3 iim kaelik ekil 24 çöple olutuulmutu. Aynı ekilde 10x10 iim kaelik ekli yapmak için kaç tane kiit çöpü geekmektedi? A) 400 B) 360 C) 280 D) 220 Faktö 5: Veilen i polemin öeleini ayıt etme, öele aası iliki kuma, ilikileden sonuca ulama. (OKS 2001 Fen Bilimlei Testi, 17. sou -F17-). Dou yanıt: C Yukaıda fotosentez ve solunumu gösteen döngü veilmiti. Buada üeticilein hepsi yok olusa ne olu? A) Otçul hayvan sayısı süekli ata. B) Etçil hayvan sayısı süekli ata. C) Besin maddesi üetilemez. D) Oksijen miktaında atı olu. 410

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ (OKÖSYS) FAKTÖR YAPILARINA İLİŞKİN BİR

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

The Explication of Primary School Students Perfectionist Properties with Irrational Beliefs

The Explication of Primary School Students Perfectionist Properties with Irrational Beliefs Elementay Education Online, 8(3), 720-728, 2009. lköetim Online, 8(3), 720-728, 2009. [Online]: http://ilkogetim-online.og.t The Explication of Pimay School Students Pefectionist Popeties with Iational

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı TARIM B İ L İ MLERI DERG İ S İ 000, 6 (1), 83-91 Gup içi Koelasyon Katsay ıs ı n ın Önekleme Da ğı l ım ı Ensa BAŞPINAR' Fiket GÜRBÜZ' Geli ş Taihi: 0.09.1999 Özet: Bu çal ışmada, gup içi koelasyon katsay

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES M.Ü. Atatük Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlei Degisi Yıl: 2010, Sayı: 31, Sayfa: 123-143 BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI ÖZET Oya ONAT * Mustafa

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) 131-138 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ YORDAMA GEÇERLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA *

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ YORDAMA GEÇERLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA * ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ YORDAMA GEÇERLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA * İsmail Karakaya Şereflikoçhisar Büyükkışla İlköğretim Okulu kurtdereli10@yahoo.com Yrd.Doç.Dr.Ömer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Doç. D. Özlem KARAIRMAK ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem Kaaımak Doğum Taihi: 25 Nisan 1975 Öğenim Duumu: Deece Bölüm/Pogam Ünivesite Yıl Lisans Rehbelik ve Psikolojik ODTÜ 1997 Danışma Y. Lisans Rehbelik

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ)

IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ) IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ) 4.1 MENBA SULARININ DERLENMES Menbala (pına) yealtı sulaını taıyan tabakanın hehangi bi ekilde ye yüzeyine çıkması sonucu oluu. Böylece yealtı suyu kendiliinden yeyüzüne

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının vea bi

Detaylı

AR(1) modelinde A tipi sapan etki

AR(1) modelinde A tipi sapan etki www.isaisikcile.og saisikçile Degisi 3 () -7 saisikçile Degisi AR() modelinde A ii saan eki Ahme Kaya Ege Ünivesiesi, Tie Kusan Meslek Yüksekokulu Bilgisaya Bölümü, 359-Tie, zmi ahme.kaya@ege.edu. Öze

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Akademik Sosyal Aaştımala Degisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 66-81 Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Özet Bu aaştımanın amacı Tükçe öğetmeni adaylaının üstbilişsel

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ Yd. Doç. D. Gülçin ÜSTÜN*, Öğ. Gö. D. Neşe Y. ÇEĞİNDİR* ÖZET Bu çalışmanın amacı; ilköğetim

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES Sevilay Kilmen İlke Kösteelioğlu Meltem Kösteelioğlu Abstact In this eseach, the pupose was to develop

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 Hemşielik Öğencileinin Psikolojik Dayanıklılıklaı ve Etkileyen Faktöle Factos Influencing Resilience in Nusing Students Küba GÜNGÖRMÜŞ, Ayşe OKANLI, Tuğçe KOCABEYOĞLU

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşielik Esaslaı / Nusing Fundamentals Acıbadem Ünivesitesi Sağlık Bilimlei Degisi Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 2014 Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Tükçe Geçelilik

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* Fidevs SAVİ ** Rengin AKBOY** ÖZET Temel eğitimin II. dönemi olan 6., 7. ve 8. sınıflaı; çocuğun, çocukluk döneminden

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2 Des Hakkında Fizik-II Elektik ve Manyetizma Desinin Amacı u desin amacı, fen ve mühendislik öğencileine elektik ve manyetizmanın temel kanunlaını lisans düzeyinde öğetmekti. Desin İçeiği Hafta Konu 1.

Detaylı

The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection And Placement for High School Scores *

The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection And Placement for High School Scores * Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2005, vol: 38, no: 2, 127-143 The Relations Between Primary Education Academic Achievement Grades and the Exam of Student Selection

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G

Detaylı

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler GESTRA Üün Pogamı He tülü uygulama için optimum çözümle Kondenstop (buha kapanı) Çek valfle BK Seisi PN 630 a kada olan duo paslanmaz çelik bimetalik egülatölü kondenstopladı. BK tipi kondenstopla, en

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇOK YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK DALGA ALANI HESABI Azu KOÇASLAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

IEEE802.11N MIMO-OFDM WLAN UZAYSAL ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNİN İLİNTİLİ KANALLAR ÜZERİNDE ORTAK GÖNDERİCİ/ALICI ANTEN SEÇİMİ İLE KAPASİTE ARTIMI

IEEE802.11N MIMO-OFDM WLAN UZAYSAL ÇOĞULLAMA SİSTEMLERİNİN İLİNTİLİ KANALLAR ÜZERİNDE ORTAK GÖNDERİCİ/ALICI ANTEN SEÇİMİ İLE KAPASİTE ARTIMI IEEE80.11 MIMO-OFDM WLA UZAYSAL ÇOĞULLAMA SİSTEMLEİİ İLİTİLİ KAALLA ÜZEİDE OTAK GÖDEİCİ/ALICI ATE SEÇİMİ İLE KAPASİTE ATIMI Asuman Yavanoğlu ve Özgü Euğ Telekomunikasyon ve Sinyal işleme Laboauvaı (TESLAB)

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA VOLATİLİTENİN CHARMA İLE MODELLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA VOLATİLİTENİN CHARMA İLE MODELLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ GELİŞMEKTE OLAN İYASALARDA VOLATİLİTENİN CHARMA İLE MODELLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÖZET Yd.Doç.D. Cüney AKAR Bu çalışmanın amacı Koşullu Heeoskedasik Haekeli Oalama(CHARMA) modelinin gelişmeke olan bi piyasa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Uludağ Ünivesitesi Mühendislik-Mimalık akültesi Degisi, Cilt 17, Sayı, 1 ARAŞTIRMA İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Gökhan SEVİLGEN Özet: Bu çalışmada, m kütleli paçacığın

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electonic Lettes on Science & Engineeing () (5) Available online at www.e-lse.og Vibation On Gas Beaings Davut Edem Şahin a, Nizami Aktük b a Eciyes Univesity, Faculty of Engineeing, Depatment of Mechanical

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği. Hız Kanunları Kimyasal Reasiyon Mühendisliği Hız Kanunlaı 1 Tanımla Homojen Reasiyon Te fazlıdı. Heteojen Reasiyon Ço fazlıdı, easiyon genel olaa fazla aasındai aaesitlede meydana geli. Tesinmez (Te yönlü) Reasiyon

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

Sato Test Kuramı Yöntemleriyle Farklı Örneklemlerden Elde Edilen Madde Parametrelerinin Tutarlılığının İncelenmesi

Sato Test Kuramı Yöntemleriyle Farklı Örneklemlerden Elde Edilen Madde Parametrelerinin Tutarlılığının İncelenmesi ISSN: 1309 6575 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değelendime Degisi 2016; 7(1);170-181 Sato Test Kuamı Yöntemleiyle Faklı Öneklemleden Elde Edilen Madde Paameteleinin Tutalılığının İncelenmesi Examination

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Doç. D.Işık GÜRŞİMŞEK 1 Öğ.Gö. D. Duygu ÇETİNGÖZ 2 Uzman Sibel YOLERİ 3 ÖZET Biliş üstü,

Detaylı

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 14- Des 6 Gauss Kanunu D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynakla: -Fizik. Cilt (SWAY) -Fiziğin Temellei.Kitap (HALLIDAY & SNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt ) (SAS ve ZMANSKY) http://fizk14.aovgun.com www.aovgun.com

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

ADLİ PSİKİYATRİ HASTALARINA YÖNELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

ADLİ PSİKİYATRİ HASTALARINA YÖNELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME I TC. EGE ÜİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ ADLİ SİKİYATRİ HASTALARIA YÖELİK HEMŞİRE TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME DOKTORA TEZİ UZMA HEMŞİRE Leyla BAYSA ARABACI DAIŞMA of. D. M. Olcay ÇAM İZMİR 2009 I TC.

Detaylı

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi TMMOB Haita ve Kadasto Mühendislei Odası, 5. Tükiye Haita Bilimsel ve Teknik Kuultayı, 25 28 Mat 25, Ankaa. Yakın Ye Uydulaının Duyalı Yöüngeleinin Belilenmesi Sekan Doğanalp *, Aydın Üstün 2 Necmettin

Detaylı

Bölüm 6: Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları:

Bölüm 6: Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları: (Kimya Bölümü A Gubu 17.11.016) Bölüm 6: Newton un Haeket Yasalaının Uygulamalaı: 1. Bazı Sabit Kuetle 1.1. Yeçekimi 1.. Geilme 1.3. Nomal Kuet. Newton un I. Yasasının Uygulamalaı: Dengedeki Paçacıkla

Detaylı

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI Beşinci Ulusal Depem Mühendisliği Konfeansı, 6-30 Mayıs 003, İstanbul Fifth National Confeence on Eathquake Engineeing, 6-30 May 003, Istanbul, Tukey Bildii No: AT-004 IVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKEK KAYMA

Detaylı

SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ

SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ Dünyanın önde gelen ulman, linee teknoloji paçalaı ve dieksiyon sistemlei üeticileinden bii olaak; müşteileimizin hızlı kaa veme süeci, zamanında teslimat ve

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümükle Genel Müdülüğü Sayı :96603261-120.01.02 Konu :Açık Tansit Beyannameleine İlişkin E-Posta Bildiimi Sistemi 04.04.2017 / 23923088 DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 18.08.2016

Detaylı