TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 CİLT: 72 SAYI: 2005/5 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama Şube Müdürlüğü'nce hazırlanmaktadır. Danışma, eleştiri ve öneriler için haberleşme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Başkanlığı, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatırılması gereken hesap numarası: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRKİYE Yıllık abone bedeli: YTL. Tek bir sayının fiatı: 5.00 YTL. VOLUME: 72 NUMBER: 2005/5 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRKİYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi (ANKARA/TÜRKİYE) Ministry of Culture and Tourism DÖSİM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI ANKARA-2007

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bilgi patlaması, baş döndürücü bir hızla insanı çepeçevre sarmaktadır. İnsanın bu bilgi patlamasından en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlıdır. Çağımızda büyük bir hızla artan internet kullanımı bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştığının bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basılı materyaller aracılığı ile bilgiye ulaşmak yaşadığımız çağda bilgi toplumu olmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programın yapılabilmesinde bibliyografik çalışmaların önemli bir yeri vardır. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşıyan Türkiye Bibliyografyası 1928 yılından beri yayınlanmakta olup 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayınlara ait bibliyografik kayıtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyası daha önce basılı ortamda hazırlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yılına ait sayılardan itibaren CD ortamına, taşınarak yayınlanmaya başlanmıştır. Arama tarama özelliği ve PDF formatıyla hizmete sunulan bu çalışmanın araştırmacılara kolaylıklar sağlamasını diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamı ve araştırmacılarımıza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanı III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayınlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayıtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yılında, o zamanki Maarif Vekâleti tarafından yayınlanmaya başlamış, 1935 yılında bibliyografyanın yayın sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmış ve 1955 yılından itibaren de Millî Kütüphane tarafından hazırlanmaya başlanmıştır. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sınıflama 20. edisyonuna göre sınıflanmaktadır. Kataloglama ve Sınıflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayınlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dışı Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan bibliyografik kayıtlar Bibliyografya Hazırlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylık olarak yayınlanır Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalı olarak çıkarılan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programı kullanılarak hazırlanmaya başlanmıştır. Yeni bilgisayar programıyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açısından bir takım yenilikler yapılmıştır. Bibliyografik kayıtlar, ilgili oldukları konular altında türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayınlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayıtlar listelenirken, öncelikle esas alınan konu numaralarıdır. Aynı konu numarasında yer alan bibliyografik kayıtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaraları, her bibliyografik kaydın sonunda ayrıca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasına sahip bibliyografik kayıtlar erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarası bibliyografik kayıtların sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşımı sağlar. Fakat gönderme yapılan bibliyografik kayıtların başında konu numaraları yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarası, bibliyografik kayıtların sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adları, eser adları, süreli yayın adları, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altı ayrı dizin bulunur. Yıllık dizinlerde, fasikül numaraları Romen rakamlarıyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracı olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarıda açıklanan biçim ve içerikte yayınlanmaktadır yılına ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyası, CD ortamında aylık olarak üretilmeye başlanmıştır. Ayrıca yıllık dizinle birlikte yıllık olarak da hazırlanması planlanmaktadır. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrıca bakınız ayr. bkz. bakınız bkz. Band (Almanca) Bd. bası bs. basılış bsl. basım bs. baskı bsk. başlangıç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çıkaran, -lar çık. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dışkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adı (başka) E.a. (b) Eser adı (paralel) E.a. (p) Eser adı E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazırlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmış, katlı kesim kısaltan kısaltılmış kişisel yayın levha Limited metni hazırlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransızca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklık, -ı Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarası pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takım tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tıpkı basım tpk. bs. tıpkı baskı tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyası TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantı, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkaları v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşık yak. yaprak y. yayın yay. yayınlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyıl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Kitap Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri BİBLİYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Kütüphanelerin işleyişi GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK Müzecilik (Müze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde GENEL KOLEKSİYONLAR Amerikan İngilizcesi Diğer dillerde METAFİZİK (SPEKÜLATİF FELSEFE) Kozmoloji (Doğa felsefesi) EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK Determinizm ve indeterminizm NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Eleştirel felsefe PSİKOLOJİ Algılama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zekâ Ayrımsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalı psikoloji ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Ekonomik ve meslek etiği Diğer ahlaki kurallar ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi Aristocu felsefe MODERN BATI FELSEFESİ Birleşik Devletler ve Kanada Almanya ve Avusturya Fransa Diğer coğrafi bölgeler DİN Hıristiyanlıkla ilgili sözlükler Hıristiyanlığın tarihi, coğrafi ele alınışı Eski Ahit...17

11 225 Yeni Ahit HIRİSTİYAN DİNBİLİMİ HIRİSTİYAN AHLAKI VE İBADET DİNBİLİMİ Hıristiyan deneyimi, pratiği, hayatı HIRİSTİYAN SOSYAL DİNBİLİMİ Misyonlar HIRİSTİYAN KİLİSESİ TARİHİ Kuzey Amerika'da Hıristiyan kilisesi HIRİSTİYAN TARİKATLARI VE MEZHEPLERİ İlk kilise ve Doğu kiliseleri Diğer tarikatlar ve mezhepler HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşılaştırmalı din Yahudilik İslâm ve İslâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM BİLİMLERİ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Toplumsal davranışı etkileyen etmenler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar SİYASAL BİLİMLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararası göç ve sömürgecilik Uluslararası ilişkiler Yasama süreci EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararası ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararası hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk...103

12 347 Mahkemeler KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Belirli merkezi hükümetlerin Askerlik bilimi Piyade kuvvetleri ve savaşı TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta EĞİTİM Okul yönetimi İlköğretim Ortaöğretim Yetişkin eğitimi Müfredat Okullar ve din Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK İç ticaret Uluslararası ticaret (Dış ticaret) İletişim Telekomünikasyon Demiryolu taşımacılığı Su, hava, uzay taşımacılığı Taşımacılık Yüzey taşımacılığı GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Giyim ve kişisel görünüm Genel âdetler Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Kökenbilim Etimoloji Standart kullanım TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazı sistemi ve fonolojisi Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin yapısal sistemi (grameri) Türkçe'nin tarihi, coğrafi gelişimi Türkçe'nin kullanımı Osmanlıca ve diğer Türk dilleri İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin yazı sistemi ve fonolojisi İngilizce'nin kullanımı...196

13 440 ROMAN DİLLERİ FRANSIZCA Fransızca'nın yapısal sistemi (grameri) Doğu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Felsefe ve kuram Eğitim, araştırma, ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış MATEMATİK Cebir ve sayı kuramı Çözümleme Geometri Olasılıklar ve uygulamalı matematik ASTRONOMİ VE İLGİLİ BİLİMLER Belirli gök cisimleri ve olayları Matematiksel coğrafya FİZİK Modern fizik KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Analitik kimya YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAŞAM BİLİMLERİ Fiziksel antropoloji Biyoloji Evrim ve genetik (kalıtımbilim) BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Bitkibilim Thallobionta ve Prokaryotae ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Zooloji (Hayvanbilim) Aves (Kuşlar) Mammalia (Memeliler) TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlığın geliştirilmesi Hastalık oranları, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalıklar Cerrahi ve ilgili konular Kadın hastalıkları ve doğum Deneysel tıp MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalı fizik Madencilik ve ilgili işler...246

14 624 İnşaat mühendisliği Hidrolik (su) mühendisliği Çevre koruma mühendisliği Mühendisliğin diğer dalları TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Teknikler, gereçler, malzemeler Tarla ve plantasyon ürünleri Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık Hayvancılık Mandıracılık ve ilgili ürünler EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Yemekler ve yemek servisi Dikiş, giyim, kişisel yaşam Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetiştirme ve evde bakım YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamcılık ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Gıda teknolojisi İMALAT Demir, çelik, diğer demir alaşımları Dokumalar Diğer ürünler BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Kesinlik araçları ve diğer aletler Madeni eşya ve ev aletleri Giysi ve aksesuvarlar BİNALAR İnşaat malzemeleri Yardımcı inşaat uygulamaları Belirli tip malzemeler SANATLAR GÜZEL SANATLAR Felsefe ve kuram Süreli yayınlar Eğitim, araştırma ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatı) Peyzaj mimarlığında su ögesi MİMARLIK Kamu yapıları Dini ve benzeri amaçlı binalar Konutlar ve ilgili binalar PLASTİK SANATLAR HEYKELTRAŞLIK...276

15 736 Oyma ve oymacılık Nümismatik ve mühürcülük Seramik sanatları Madenden yapılmış sanat ürünleri ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatları İç dekorasyon RESİM SANATI VE RESİMLER İnsan resimleri ve bunların parçaları Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış GRAFİK SANATLAR BASKI İŞLERİ FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Çalgılar ve çalgı toplulukları Klavyeli çalgılar ve diğer çalgılar Telli çalgılar (Kordofonlar) DİNLENCE, EĞLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Salon beceri oyunları Atletik ve açıkhava sporları ve oyunları Su ve hava sporları Atlı sporlar ve hayvan yarışmaları EDEBİYAT VE RETORİK Felsefe ve kuram Süreli yayınlar Retorik ve edebi eser koleksiyonları Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikâye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlıca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz romanı ve hikayesi İngiliz edebiyatında çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca roman ve hikaye c1.835 Almanca söylevler Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatı...340

16 840 LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransızca roman ve hikaye Fransızca çeşitli eserler İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI İspanyolca roman ve hikaye İspanyolca çeşitli eserler KLASİK YUNAN EDEBİYATI Epik şiir, roman ve hikayesi Modern Yunan edebiyatı DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatı Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatı COĞRAFYA VE TARİH Tarih eğitimi, araştırması, ilgili konular Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coğrafya Avrupa'da coğrafya ve seyahat COĞRAFYA VE SEYAHAT Kuzey Amerika'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Toplumsal bilimlerdeki kişiler Bilim adamları Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'ye kadar Çin GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Fransa ve Monako Doğu Avrupa Sovyetler Birliği Avrupa'nın diğer ülkeleri GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Orta Asya GENEL KUZEY AMERİKA TARİHİ Kanada Birleşik Devletler'in kuzeydoğusu GENEL GÜNEY AMERİKA TARİHİ Venezuella...360

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2005 AD Zaim, Halil, Bilginin artan önemi ve bilgi yönetimi / Halil Zaim. İstanbul : İşaret Yayınları, xx, 332 s. : grf., şkl., tbl. ; 24 cm. (İşaret Yayınları ; 106. Akademik dizi) Dizin vardır. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , 004, AD Lowe, Cecilia Üniversite ortamında metin yazma ve atıf yapmaya giriş = Writing in a university setting: a basic guide / yazı: Cecilia Lowe ; çeviri: Ayşe Akıncı, Tuba Küsmenoğlu. Ankara : Bilkent Üniversitesi, , [6] s. : tbl. ; 21 cm. Metin, Türkçe-İngilizce paraleldir. S.N.: ; D.M I. Akıncı, Ayşe. II. Küsmenoğlu, Tuba. II IV. E.a.(p) AD İslâm, Yücel Araştırma-yazma ve sunu teknikleri : yönlendirilmiş çalışma, I-II / Yücel İslâm. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardır. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 11 YTL , , AD 6046 Yıldırım, Ali Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri / Ali Yıldırım, Hasan Şimşek. 4. bsk. Ankara : Seçkin Yayıncılık, , AD Şencan, Hüner, Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik / Hüner Şencan. 1. bsk. Ankara : Seçkin Yayıncılık, xxxiv, 867 s. : şkl. ; 24 cm. Dizin vardır. Kaynakça bölüm sonlarındadır. S.N.: ; D.M ISBN AD Büyüköztürk, Şener, Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı : istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum / Şener Büyüköztürk. Ankara : Pegem A Yayıncılık, xii, 195 s. : tbl. ; 24 cm. Kaynakça bölüm sonlarındadır. S.N.: ; D.M ISBN X AD Baş, Türker Anket : anket nasıl hazırlanır? Anket nasıl uygulanır? Anket nasıl değerlendirilir? / Türker Baş. 2. bsk. Ankara : Seçkin Yayıncılık, s. : şkl. ; 24 cm. Dış kapakta basım bildirimi: 3. bsk. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN Kitap 2005 AD Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı (50. : 1998 : Frankfurt) 1

18 Türkiye'den kitaplar = Bücher aus der Türkei / 50. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı. Ankara : Kültür Bakanlığı Yayımlar Dai. Bşk., s. : rnk. res. ; 22 cm. İngilizce eseradı: Books from Türkiye. S.N.: ; B.N. 2005/4-132 ISBN I(p) Veri iflleme Bilgisayar bilimi 2005 AD Bilgisayara giriş / Murat Tolga Kayalar...[ve başkaları] ; editör: Uğur Başboğaoğlu. 1. bsk. İstanbul : Lisans Yayıncılık, s. : şkl. ; 23 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Kayalar, Murat Tolga. II. Başboğaoğlu, Uğur AD Şentürk, Aysan Bilgisayar kullanımı ve internet : bilgi teknolojileri genel kavramları / Aysan Şentürk, Neşe Korcuklu, Mustafa Balay. Bursa : Ekin Kitabevi, xii, 324 s. : res. ; 24 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN X I. Korcuklu, Neşe. II. Balay, Mustafa. II IV. E.a.(b) 004, AD 5510 Zaim, Halil, Bilginin artan önemi ve bilgi yönetimi / Halil Zaim. İstanbul : İşaret Yayınları, , 004, AD 5554 Slater, Robert, Microsoft'un yeniden doğuşu : Bill Gates Steve Ballmer şirketlerini yeniden yapılandırıyor / Robert Slater ; çevirmen Emrah Erkasad. 1. bsk. İstanbul : Neden Kitap, , AD Çetin, Görkem Linux ağ yönetimi / Görkem Çetin, Barış Metin. 5. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl., tbl. ; 23 cm. Dizin vardır. S.N.: ; D.M ISBN I. Metin, Barış. I AD Turgut, Hulûsi Ağ teknolojilerine giriş / Hulusi Turgut. İstanbul : Pusula, [2005?] ix, 290 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. (Pusula ; 131) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2005 AD Erdem, O. Ayhan Web teknolojileri : (her yönüyle kolay web sayfası hazırlama) / O. Ayhan Erdem, M. Ali Akcayol. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl. ; 24 cm. Dizin vardır. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Akcayol, M. Ali. I II(b) AD Kaya, Ahmet ASP ile Web programlama / Ahmet Kaya, Didem Öktem, Ata Önal. İzmir : Ege Üniv. Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, s. : şkl. ; 24 cm. (Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu yayınları ; no: 2) S.N.: ; D.M ISBN I. Öktem, Didem. II. Önal, Ata. II IV. Seri

19 2005 AD Özdemir, Ali Bilgisayar uygulamaları : bilgisayar destekli tasarım : bilgisayarla devre dizaynı / Ali Özdemir, Erdem Özdemir. Ankara : [yayl.y.], 2001 (İnkasa Matbaacılık) 156 s. : şkl. ; 24 cm. Kaynakça: 157. s. S.N.: ; D.M I. Özdemir, Erdem. I AD Arıkan, Şerafettin, C programlama dili / Şerafettin Arıkan. Gözd. gçrlm. ve gnşlm. 3. bsk. Ankara : Seçkin, s. : şkl. ; 24 cm. 335 çözülmüş örnek. Dizin vardır. Kaynakça: 372. s. S.N.: ; D.M ISBN : 15 YTL AD Güney, İbrahim C programlama dili / İbrahim Güney. Ankara : Nobel Yayın-Dağıtım, s. ; 24 cm. (Nobel ; yayın no: 747. Teknik yayınlar ; no. 56) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD İnan, Yüksel, Delphi.Net 2005 : Windows forms application / Yüksel İnan, Nihat Demirli. Ankara : Palme Yayıncılık, xxiv, 648 s. ; 24 cm. (Palme yayınları ; 319. Palme zirvedeki beyinler ; 17) S.N.: ; D.M ISBN I. Demirli, Nihat. I III. Seri AD Kürüm, Hasan C dili ile programlama / Hasan Kürüm, Mustafa Kaya, Özgür Karaduman. 1. bs. Elazığ : Üniversite Kitabevi, s. : tbl. ; 23 cm. Kaynakça: 297. s. S.N.: ; D.M ISBN I. Kaya, Mustafa. II. Karaduman, Özgür. II AD Yanık, Memik Borland Delphi 8 ve 2005 for.net framework : windows forms application / Memik Yanık. 1. bsk. Ankara : Seçkin, c. "1" : şkl. ; 24 cm. Dizin vardır. İçindekiler: 1.c.: Temel kullanım klavuzu. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Yanık, Memik Visual Basic ile programlama / Memik Yanık. 1. bsk. Ankara : Seçkin Yayıncılık, c. "1-2." : res. ; 24 cm. Dizin vardır. Yükseköğrenim ders programlarına uygun olarak hazırlanmıştır. İçindekiler: 1. c.: Görsel programlama temelleri - 2.c.: Veritabanı, api, class, internet. S.N.: ; D.M (2.c.) ISBN (2.c.) BD Karabal, Ufuk Hazır yazılımların tedarikine yönelik bir karar destek modeli önerisi / Ufuk Karabal vii, 85, [24] y. : şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Kara Harp Okulu. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2004/ , ,

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/7 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/7 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı