KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/ AĞUSTOS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5"

Transkript

1 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 5

2 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU GENEL AÇIKLAMA : Kur farklarının KDV ne tabi olup olmadığı konusu yıllardır üzerinde tartışılmakta olan fakat idari uygulamalarla yargı kararları arasında ortak görüşe kavuşmamış bir konu idi. Ancak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 105 Seri no lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki düzenleme ile konu yeni bir boyut kazanmıştır. Anılan tebliğe göre; bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkacak lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, telsim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. KONUYA İLİŞKİN YASA HÜKMÜ : Bilindiği üzere Kur para birimlerinin değişim oranı olarak tanımlanmaktadır. Yabancı paraya endekslenmiş veya yabancı para üzerinden yapılan işlemlerde, işlemin yapıldığı tarih ile ödemenin yapıldığı tarih arasındaki kurun değişmesi sebebiyle işlemin Türk Lirası karşılıklarında meydana gelen fiktif artış veya azalış kur farkını oluşturmaktadır. Konuya ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH Madde - 20 : 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. 2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer ücretlerden sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder. 6

3 MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR : Madde - 24 : Aşağıda yazılı olan unsurlar matraha dahildir: a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzer giderler karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler. DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER: Madde 26 : Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler, Yasa maddelerinin lafzından da görüldüğü gibi KDV Kanununun hiçbir maddesinde kur farklarının KDV matrahına dahil olduğu hakkında hüküm mevcut değildir. Gelir İdaresi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 105 no lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine kadar bu konuda herhangi bir tebliğ de yayınlamamıştır. KUR FARKLARININ KDV NE TABİ OLACAĞI GÖRÜŞÜNÜ SAVUNAN- LAR VE GELİR İDARESİNİN GÖRÜŞÜ: Kur farklarının KDV ye tabi tutulacağını savunanların iki temel dayanağı vardır; a) Kur farkı, gerçekte vade farkı, fiyat farkı gibi bir gelirdir. KDV Kanununun 20.maddesi matrahı tanımlamış ve 24.maddesi ile matraha dahil unsurları ayrı olarak göstermiş ve kur farkının belirtmemiş ama vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat hizmet ve değerleri matraha dahil etmiştir. Kur farkı bu kapsamda KDV ne tabi tutulmak zorundadır. Ayrıca kur farkı md.20/2 deki bedel tanımının içinde yer alan bir kavramdır. Bu nedenle kur farkları KDV ne tabidir. Kanunda kur farklarının ismen sayılmamış olması, kur farklarının KDV ne tabi tutulmaması için başlı başına bir gerekçe olamaz. Böyle bir gerekçe Kanunun 24. maddesindeki gibi edatının da hiçbir anlamı olmadığı sonucunu doğurur ki; bunun da kanunlara ve genel hukuk ilkelerine aykırı olduğu tartışmasızdır. Söz konusu 24. maddede matraha dahil olması gereken bazı unsurlar ismen sayıldıktan sonra benzer mahiyetteki unsurların da matraha dahil edilmesi için gibi edatı kullanılmıştır. Eğer kanun koyucu matraha dahil edilmesi gereken unsurların sadece kanunda sayılan unsurlarla sınırlı olmasını isteseydi o zaman da gibi edatını kullanmazdı. Kaldı ki; kur farklarının kanun maddesinde yer almaması işin mahiyeti gereği de doğrudur. Eğer kur farkları söz konusu madde içinde yer alsaydı 7

4 o zaman her türlü kur farklarının da matraha dahil edilmesi gerekecekti. Oysa böyle bir şey amaçlanmamaktadır. Amaçlanan şey, her türlü kur farklarının KDV ne tabi tutulması değil, sadece ilgili maddede yer alan vade farkı, fiyat farkı, faiz gibi unsurlarla aynı mahiyette olan kur farklarının vergiye tabi tutulmasıdır. Yani kişilerin kendi iradeleri ile döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yaptıkları işlemlerden kaynaklanan kur farklarının vergilendirilmesidir. Yoksa ticari hayatın gereği olarak dövizle yapılması zorunlu ya da mutad olan (ithalat, ihracat, uluslararası ihaleler gibi) işlemlerden kaynaklanan kur farklarının vergilendirilmesi amaçlanmamakta hatta bunların vergilendirilmemesi istenmektedir. Nitekim Mali İdarenin bugüne kadarki uygulaması da bu doğrultuda olmuştur. Kur farklarının lehe olabileceği gibi aleyhe de olabileceği şeklindeki bir görüş de kur farklarının vergilendirilmemesinin gerekçesi olamaz. KDV Kanunu nun 35. maddesi, hem lehe hem de aleyhe olan kur farkları ile ilgili olarak yapılacak işlemlere ilişkin sorunu çözecek düzenlemeler içermektedir. Kur farkı lehe de olsa aleyhe de olsa sonuçta başlangıçta yapılan işleme göre belirlenen matrahta bir değişiklik meydana gelmektedir ve matrahın da 35. maddede açıklandığı şekilde işin mahiyetine uygun olarak düzeltilmesi gerekir. Nitekim 104 numaralı Genel Tebliğde de bu doğrultuda düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu açıklamalar kur farklarının KDV karşısındaki durumunu a- çıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu hususları hiç dikkate almadan sadece 24. maddede kur farklarını ismen zikredilmediği gerekçesine dayanılarak verilen yargı kararlarına da katılmak mümkün değildir. Yargının, olayın özelliğine ve kendisine sunulan bilgi ve belgelere göre karar verdiği, bu nedenle de her zaman değişime açık olduğu unutulmamalıdır. b)kur farkı bir teslim veya hizmet ifasından sonra meydana gelen müstakil bir hizmet ifasıdır. Dolayısıyla kur farkları normal bir hizmet ifası gibi fatura ile yansıtılmalı ve KDV ne tabi tutulmalıdır. MUKTEZA ÖRNEKLERİ : Gelir İdaresi nin konuya ilişkin seçtiğimiz Özelgeleri aşağıdadır tarih B.07.0.GEL.0.53/ /32761 sayılı Özelge Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği kamu ihalelerinde, geç ödeme nedeniyle ortaya çıkacak kur farkları KDV matrahına dahil edilmeyecektir tarih B.07.0.GEL.0.53/ /22128 sayılı Özelge Vadeli satışlarda bedelin döviz ile hesaplanması halinde, belirlenen döviz tutarı karşılığında tahsil edilen Türk Lirası toplamının verginin matrahını oluşturacağı tabidir. Bedelin döviz cinsinden ve taksitler halinde daha sonra tahsil edilmesi halinde, takside isabet eden kur farkı katma değer vergisine tabi olacaktır tarih B.07.0.GEL.0.53/ /1906 sayılı Özelge Dövizli satışa ait vadeli senet vadesinden önce ciro edilir veya kırdırılırsa, tahsil edilen bedelin o tarihteki cari kurdan toplam değeri ile mal veya 8

5 hizmet satışının yapıldığı dönemdeki kur üzerinden hesaplanan değeri a- rasındaki fark matraha dahildir. Bu tutar üzerinden iç yüzde yoluyla katma değer vergisi hesaplanıp beyan edilmesi gerekmektedir tarih B.Ö7.0.GEL.0.53/ /11419 sayılı Özelge Döviz cinsinden taksitli otomobil satışlarında, işlem tarihi ile taksitlerin ödeme tarihleri arasındaki kur farkları KDV ye tabi olacaktır tarih B.07.0.GEL.0.55/55269/2493 sayılı Özelge Uluslararası ihalelerde, bedelin geç ödenmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farkları hariç, bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen mal teslimi ve hizmet ifasına ilişkin bedelin geç ödenmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farkları KDV ye tabidir ,1998 tarih B.07.0.GEL.0.53/ /10242 sayılı Özelge Döviz cinsinden belirlenen bedelin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra tahsil edilmesi halinde tahsilatın yapıldığı tarihte oluşan kur farkı KDV ye tabi olacaktır tarih B.07.0.GEL.0.54/ sayılı Özelge Döviz üzerinden vadeli olarak alınan mallar, malın tesliminden ve fatura düzenlenmesinden sonraki dönemlerde, borcun vade tarihinde hesaplanan kur farkları katma değer vergisine tabi iken döviz cinsinden borcun yılsonunda değerlenmesi sırasında ortaya çıkan kur farkları katma değer vergisine tabi değildir. KUR FARKLARININ KDV NE TABİ OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ GÖRÜ- ŞÜNÜN DAYANAKLARI: KDVK nun 24 üncü maddesinin ( c) bendindeki vade farkı, faiz, prim gibi. menfaat, hizmet ve değerler şeklinde ifade olunarak matraha dahil olduğu belirtilen unsurlara GİBİ kelimesinden hareketle kur farkları da eklenmek istenmiştir. KDV Kanununda, kur farklarının KDV ne tabi olduğu yönünde hiçbir hüküm yoktur. KDV Kanununun 24 üncü maddesinde vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim şeklindeki kazanımlar sayılmış iken, önemli bir unsur olan kur farkının sayılmamış olması, kur farklarının KDV nin konusuna girmediğinin en açık göstergesidir. Vergi Kanunlarının yorum ve uygulanmasında kıyas metodu geçerli değildir. Dolayısıyla kur farklarının faiz veya vade farkına benzetilmesi suretiyle KDV ne tabi olduğu ileri sürülemez. KDV nin konusu, bir malın teslimi veya bir hizmetin ifası karşılığında a- lınan veya alacaklanılan bedeldir. Kur farkları ise herhangi bir mal tesliminin veya hizmet ifasının karşılığını teşkil eden bedel değildir. Tarafların iradesi dışında tezahür eden ve sadece TL ve yabancı paralar arasındaki parite değişimden kaynaklanan (enflasyon) farklarıdır. KDV Kanununun 20 inci maddesinde tanımı verilen bedel, matrahtır. Bedel kavramı 20/2 maddede çok açık ve oldukça geniş bir açı ile tanımlanmıştır. Buna rağmen Kanun koyucu tarafından burada tanımlanan bedel 9

6 kavramının kapsamında kabul edilmeyen, fakat mutlaka matraha dahil olması istenen gelir kalemleri, Kanunun 24/c maddesinde özel olarak sayılarak gösterilmiştir ve matraha dahil edilmişlerdir. Bunların içinde kur farkları yoktur. Zaten kur farkının ne 20/2 ne de ismen 24/c maddelerinde tedvin edilmesine teknik olarak imkan yoktur. Çünkü, bu maddelerde sadece mahiyeti sağlanan gelirler para ve para ile temsil edilebilen menfaatler o- lan kalemler yer almıştır. Halbuki kur farkı negatif de olabildiği için yani sadece gelir değil icabında gider de olabildiği için bu maddelerde ismen zikredilerek düzenlenmesi mümkün olmadığı gibi mahiyeten kur farkı bu maddelere ithal edilemez. Dolayısıyla KDV Kanununun ilk yürürlüğe girdiğinde ya da sondaki değişikliklerde kur farklarının KDV kapsamında olması hiç düşünülmemiştir.. Bize göre esasen bir mal ve hizmetin satış bedeli, satış tarihindeki peşin değeridir. Dolayısıyla satış koşullarına göre fiyatı etkileyen değerler faaliyet dışı gelir ve giderdir, Faaliyet dışı gelir ve giderin satış bedelinden ayrı değerlendirilmesi gerekir. Ancak KDV Kanununun 24/e bendinde olduğu gibi vade farkı, faiz gibi unsurlar satış bedeliyle ilişkilendirilmiştir. Ancak vergi hukukunda vergiyi doğuran olayın kanunla açıkça tadat veya tanımlanması gerekir. Dolayısıyla kıyas yoluyla kanunda sayılmayan olaylar verginin kapsamına dahil edilmez. Böyle olduğunda kur farkları 24 maddesinin (e) bendinde açıkça sayılmadığından KDV sinin konusu dışında kalmaktadır Diğer yandan Gelir İdaresinin tebliğ ile yapmış olduğu düzenleme ö- zünde haklı olsa dahi KDV Kanununda bu yönde değişiklik yapılmadan her zaman tartışmalara neden olacak ve sorunun çözümüne çare olmayacaktır. DANIŞTAY IN GÖRÜŞÜ Danıştay ın geçmiş yıllarda kur farklarının KDV ye tabi olduğu yönünde az sayıda kararı olmasına karşın, Türk Lirası nın enflasyonun ezici etkisinden kurtulması, serbest kur sistemi ve ekonomik konjonktürel etkilerin Türk Lirası üzerindeki etkileri, Danıştay ın görüş değiştirmesine ve son yıllarda verdiği kararlarında kur farklarının KDV ye tabi olmadığı yönünde görüş değiştirmesine sebep olmuştur. - Danıştay 9. Dairesi tarih ve E:2001/2624, K:2004/3556 sayılı Kararı Kur farklarının Kanun un hizmetin tanımının yapıldığı 4. maddesi kapsamında müstakil bir hizmet olarak kabul edilemeyeceği, 24/c maddesinde düzenlenen vade farkı ile aynı anlama gelmediği ve kanun koyucunun kur farklarının KDV ye tabi olmasını amaçlamadığı sonucuna varılmaktadır. - Danıştay 9. Dairesi tarih ve E:2003/3833, K:2005/1095 sayılı Kararı Kanun un 20. maddesinin 1. fıkrasına göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrahı oluşturan bedel kavramı aynı maddenin 2. fıkrasında açıkça 10

7 tanımlandığı halde, kanun koyucu tarafından burada tanımlanan bedel kavramının kapsamında kabul edilmeyen fakat matraha dahil edilmesi gereken gelir kalemleri, Kanun un 24/c maddesinde özel olarak sayılmış olmasına karşın kur farklarının bunlar arasında yer almadığı, sözü edilen maddelerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat kalemleri yer almasına karşın, kur farklarının ekonomik konjonktür gereği negatif de o- labileceği, dolayısıyla sadece gelir değil icabında gider de oluşturabileceği, buna göre, kur farklarının Kanun un hizmetin tanımının yapıldığı 4. maddesi kapsamında müstakil bir hizmet olarak kabul edilemeyeceği, 24/c maddesinde düzenlenen vade farkı ile aynı anlama gelmeyeceği ve kanun koyucunun kur farklarının katma değer vergisine tabi olmasını a- maçlamadığı sonucuna varılmaktadır. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU NUN KARARI Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nun Danıştay 9. Dairesi nin tarih ve E. 2003/3833, K. 2005/1095 sayılı bozma kararına uymayan İstanbul 8. Vergi Mahkemesi tarih ve E. 2005/1746, K. 2005/1811 sayılı Kararıyla, davanın reddi yolundaki ısrar kararına ilişkin tarih E. 2006/50, K. 2006/286 sayılı Kararı aşağıdadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: İnşa ettiği gayrimenkulleri döviz karşılığı satan yükümlü şirketin, senede bağlı döviz alacaklarının tahsil tarihinde lehine oluşan kur farkları üzerinden hesaplayarak ihtirazi kayıtla beyan edip ödediği katma değer vergisinin iadesi istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz edilmektedir sayılı Kanun un 10. maddesinin (a) fıkrasında; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği belirtilmiş, 26. maddesinde de; bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği, cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı nın belirleyeceği, belirtilmiştir. Bu düzenlemelere göre, mal teslimi ve hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden, bedelin döviz olarak hesaplanması halinde, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği teslim tarihindeki cari kur üzerinden muhasebeleştirilerek gelir kaydedilmesi gerekmekte olup, dövizin farklı zamanlarda ödenmesi nedeniyle oluşabilecek kur farklarının bu bedeli menfi veya müspet olarak etkilemesi düşünülemez. Nitekim, Kanun un 20. maddesinde bedel kavramı açıkça tanımlanmış olmasına rağmen kanun koyucu aynı Kanun un 24. maddesinin (c) bendinde vade farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğunu kurala bağlamış; ancak, kur farkına bunlar arasında yer verilmemiştir. 11

8 Bu durumda, döviz üzerinden yapılan vadeli satışlarda, senedin tahsil edildiği tarihte, malın teslimi ile oluşan vergiyi doğuran olay tarihine göre ortaya çıkan menfi veya müspet kur farklarının bedel kavramına dahil olmadığı, kur farkının Kanun un 24/c maddesinde matraha dahil olduğu belirtilen unsurlar arasında da sayılmadığı açık olduğundan, katma değer vergisine tabi tutulmasına hukuken olanak bulunmayıp, itirazi kayıtla ödenen katma değer vergisinin yükümlüye iadesi gerektiğinden, davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında isabet bulunmamaktadır. Yukarıdaki Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nun kararı neticesinde kur farklarının katma değer vergisine tabi olmadığı hakkında içtihat oluşmuştur. Dolayısıyla söz konusu kararın bundan sonraki Danıştay Dava Dairelerine yansıyan olaylarda belirleyici olacağı açıktır. SONUÇ : 1 KDV Kanunundaki 24/ e maddesine kur farkı ibaresi eklenmediği sürece kur farklarının KDV sine tabi olup olmadığı tartışmaları devam edeceği anlaşılmaktadır. Aksi halde idarece yapılacak tarhiyatların iptali her zaman söz konusu olabilecektir. 2 Konunun tümden çözümü için satış bedelinin tespitinde satış tarihindeki peşin değer esası benimsenmeli ve bu cümleden olmak üzere satış koşullarına göre değeri etkileyen faktörler diğer gelir ve giderler olarak belirlenerek ve buna göre vergilendirilmelidir. 3- Son olarak da yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar kanun maddeleri amaçlarına uygun yorumlanmalıdır. 12

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir.

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir. MADDE 6 : İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI MADDE METNİ : "İşlemlerin Türkiye'de Yapılması : Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması a. Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, b. (4503 sayılı Kanun

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT OLAN ANCAK ÖDEMESİ CARİ DÖNEMDE YAPILACAK ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ DÖNEMDEKİ VERGİ TARİFESİNE GÖRE Mİ YOKSA AİT OLDUKLARI DÖNEMLERDEKİ VERGİ TARİFELERİNE GÖRE Mİ VERGİ KESİNTİSİNE TABİ

Detaylı

KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ

KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ Fevzi BULUT * GENEL AÇIKLAMA Bilindiği üzere KDV bir ürünün imalat sürecinden nihai tüketici safhasına

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR?

BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR? BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR? Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Mart 2013 sayısında

Detaylı

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW Özgür BİYAN * 1 Özet: Avukatlık Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, davayı

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 no.lu bölümünde indirilemeyecek KDV (KDV indirim yasağı) hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-2 no.lu bölümünde indirilemeyecek KDV (KDV indirim yasağı) hakkında aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır. MADDE 30 : İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ MADDE METNİ : " İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi : Madde 30- Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. KONU: Damga Vergisi, hukuki işlemlere bağlı olarak düzenlenen kağıtlar üzerinden alınan bir muamele vergisidir.

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı