T. C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I Eğitim Dairesi Başkanlığı. Konu : Yabancı Dil Eğitimi DUYURU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I Eğitim Dairesi Başkanlığı. Konu : Yabancı Dil Eğitimi DUYURU"

Transkript

1 T. C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I Eğitim Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.EDB / 10 /2009 Konu : Yabancı Dil Eğitimi DUYURU Bakanlığımızın Yeditepe Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ile vardığı mutabakat neticesinde, eğitim-öğretim yılında hazırlık programlarında, Bakanlık Merkez Teşkilatta, Yüksek Yargıda, Adli ve İdari Yargıda görevli Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarından Makamca ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nca belirlenecek olanlara akademik yıl boyunca tam gün süreli İngilizce dil eğitimi verilmesi hususu tarihli ilanımız ile tüm teşkilâta duyurulmuş idi. Duyurumuzdan sonra Okan Üniversitesi ile de aynı kapsamda anlaşmaya varıldığından, hak kaybına yol açmamak nedeniyle tarihli duyurumuzun yenilenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bakanlığımızın Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi ile vardığı mutabakat neticesinde, eğitim-öğretim yılında hazırlık programlarında, Bakanlık Merkez Teşkilatta, Yüksek Yargıda, Adli ve İdari Yargıda görevli Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarından Makamca ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nca belirlenecek olanlara akademik yıl boyunca tam gün süreli İngilizce dil eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır. İngilizce dil eğitimi, seviye tespit sınavları Yeditepe Üniversitesinde ve Bahçeşehir Üniversitesinde Salı günü, Okan Üniversitesinde Perşembe günü yapılacaktır. İngilizce eğitimine katılmak üzere müracaat eden ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilecek olanlar; eğitim süresince ücretli izinli olacak, ancak bu süre terfi süresinden sayılacaktır. Eğitime katılacak olanlara İstanbul a gidiş ve dönüş yollukları dışında, İstanbul da eğitimde bulundukları süre içinde harcırah ödenmeyecek, konaklama katılımcının kendi imkânlarıyla karşılanacaktır. Eğitime katılmak üzere belirleneceklerin görev yaptıkları yerlerde, hâkim-savcı sayısını eksilterek kendi yetkileri ve iş bölümü içerisindeki işleri de diğer hâkim ve savcılara bıraktıkları ve bu şekilde zaten ağır iş yükü altında bulunan meslektaşlarına ilave külfet yükledikleri nazara alınarak; yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yürütülecek eğitimde, katılımcıların devam-devamsızlık durumları, not ve başarı-başarısızlık durumları sürekli olarak takip edilerek, özensizlik ve ihmali görülenler hakkında disiplin işlemi yapılacaktır. Dil eğitimi ile ilgili olarak yazı ekinde bulunan ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nca uygun görülen Dil Eğitimi Amacıyla Yurt İçindeki Üniversitelere Gönderilen Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ve eklerindeki ilkeler esas alınacaktır. İlgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından ilgili yönergeyi özellikle de tazminata ilişkin hükümleri dikkatli incelemelerinde yarar vardır. Bu çerçevede; 1-01 Eylül 2009 tarihi itibariyle meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş, son görev yerinde bir yıl çalışmış ve 45 yaşını aşmamış olmak, 2- Geçmiş yıllarda Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde İngilizce dil eğitimine katılmamış olmak, Konya Devlet Karayolu Üzeri No: 70 Kat: 8 Hipodrom/ANKARA Ayrıntılı bilgi için Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

2 tarihli duyurumuza istinaden başvuranlar da dilekçelerini MUTLAKA YENİLEYECEKLERDİR, 4- Ünvanlı görevde bulunmuyor olmak, 5- Eğitime başladıktan sonra eğitim süresince eğitimin yarıda bırakılmasını gerektirecek önceden öngörülebilir (askerlik, doğum vb. gibi) yasal veya fiilî mazereti bulunmamak şartlarını taşıyanlardan, Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi nin düzenleyeceği İngilizce dil eğitimine katılmak isteyenlerin; sadece bir üniversite tercih ederek, eğitim süresince harcırah talep etmeyeceğini de beyan edecek şekilde; Bakanlık Merkez Teşkilatta görevli olanların birim amirlerinin, Yüksek Yargıda görevli olanların Daire Başkanlarının, Adli Yargıda görevli olanların Cumhuriyet Başsavcılığı veya Adalet Komisyonu Başkanlığının, İdarî Yargıda görevli olanların Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı nın uygun görüşünü içerir dilekçelerinin toplanarak liste haline getirilip üst yazıya bağlanarak 13 Ekim 2009 günü mesai saati bitimine kadar Başkanlığımızın veya numaralı faksına ulaşacak şekilde göndermeleri gerektiği hususu, İlgililere duyurulur. Özcan AVCI Hâkim Eğitim Dairesi Başkanı EK: Dil Eğitimi Amacıyla Yurt İçindeki Üniversitelere Gönderilen Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge ve Ekleri Konya Devlet Karayolu Üzeri No: 70 Kat: 8 Hipodrom/ANKARA Ayrıntılı bilgi için Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

3 DİL EĞİTİMİ AMACIYLA YURT İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLEN HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM: MADDE l- Bu yönergenin amacı, dil eğitimi amacıyla yurt içindeki üniversitelere gönderilecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarının belirlenmesi ve üniversitelerde bulundukları süre içerisinde uymaları gereken usul ve esasları belirlemek ve çalışmalarının daha verimli bir biçimde yürütülmesi için ihtiyaç duyulabilecek temel bilgileri sağlamaktır. DAYANAK MADDE sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümleri bu yönergenin dayanağını oluşturur. MADDE 3- Yurt içindeki üniversitelere gönderilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının EK:1 de yer alan usul ve esaslara uymaları zorunludur. Aksine hareket edenler hakkında 2802 sayılı Kanun un ilgili disiplin hükümleri uygulanır. EĞİTİME KATILACAK HAKİM VE SAVCILARIN BELİRLENMESİ MADDE 4- Dil eğitimi amacıyla yurt içindeki üniversitelere gönderilecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarının belirlenmesi işlemi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu istekliler arasından üniversitelerin belirlediği kontenjana göre yeteri kadar aday belirler. Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda görev yapan hakimlerden hangilerinin dil eğitimine katılacağının belirlenmesi işlemi Bakanlıkça yapılır. Yabancı dil eğitimi verecek olan üniversiteler ise yukarıda belirtilen şekilde belirlenen adayları düzey belirleme sınavına tabi tutarak tercihen sadece hâkim ve savcılardan oluşacak sınıf veya sınıflar oluşturur. HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARINDA ARANACAK ŞARTLAR MADDE 5- l- Meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş, 45 yaşını aşmamış olmak, 2- Geçmiş yıllarda Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde ve Üniversitelerde benzer İngilizce eğitimine katılmamış olmak, 3- Eğitime başladıktan sonra eğitim süresince eğitimin yarıda bırakılmasını gerektirecek önceden öngörülebilir (askerlik, doğum vb. gibi) yasal veya fiilî mazereti bulunmamak, 4- Son görev yerinde fiilen l yıl çalışmış olmak, EĞİTİMDE GEÇEN SÜRENİN TAYİN VE TERFİDE DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 6- Dil eğitimine katılmak üzere müracaat eden ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından seçilecek olanlar; eğitim süresince ücretli izinli sayılacak, eğitimde geçen süre görev yerinde tamamlanması gereken bölge hizmetinden sayılmayarak tamamlattırılacak, ancak bu süre terfi süresinden sayılacaktır. Ayrıca eğitime katılan

4 hâkim ve Cumhuriyet Savcıları hakkında düzenlenecek periyodik eğitim raporları, eğitimleri boyunca vize ve finallerinden almış oldukları notlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puan ile diğer durumları terfide değerlendirilecektir. YÜRÜTME KURULU MADDE 7- Bakanlıkça, eğitim süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının devam durumunu takip etmek, sorunları ile ilgilenmek ve eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir Müsteşar Yardımcısı başkanlığında üç kişiden oluşan bir yürütme kurulu oluşturulur, YÖNERGENİN EKLERİ MADDE 8- Yurt içindeki üniversitelere gönderilecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uyacakları usul ve esaslar bu yönerge ekli EK: l Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar başlıklı bölümde; çalışmalarda verimlilik ve sürenin etkin kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiler bu yönergeye ekli EK: 2 Üniversitelerde Verilecek Eğitimin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmaya Yönelik Öneriler başlıklı bölümde belirtilmiştir. YÜRÜRLÜK MADDE 9- Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

5 EK-1 UYULMASI GEREKLİ USUL VE ESASLAR Yurt içindeki üniversitelere gönderilen Hakim ve Cumhuriyet savcıları gönderiliş amaçlarını gerçekleştirmek sorumluluğu yanında, her ortam ve koşulda hâkim ve Cumhuriyet savcısı kimliğini taşımaları nedeniyle bulundukları her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yargı erkinin nüfuz ve itibarına uygun tutum ve davranış içerisinde olmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede, devlet kaynaklarından kendilerine sağlanan imkanları sarf ederken azami performansla, ülke ve yargı menfaatlerine uygun bir çalışma göstermek zorundadırlar. Yurt içindeki üniversitelere gönderilenlerin uyacakları diğer esas ve usuller ile hakları şunlardır: A) Ödevler ve Yükümlülükler 1- Hâkim ve Cumhuriyet savcılarını gruplar halinde üniversitelere gönderilmesi durumunda üniversitelere hareket edilmeden önce mensuplar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca her grup için bir "grup temsilcisi" seçilir. Grup temsilcileri, üniversitede bulunanlar ile Bakanlık arasındaki iletişimi sağlamak; mensupların ihtiyaç ve problemlerini Bakanlığa, Bakanlığın duyurularını mensuplara ulaştırmakla ödevlidirler. 2- Temsilcilik görevi, bir ast-üst ilişkisi olmayıp, uygulamada iletişim ve koordinasyonu sağlamayı amaçlar. 3- İştirak edilen toplantı veya eğitim programına ilişkin kurallara eksiksiz olarak uymak, hastalık ve benzeri önemli mazeretler dışında tam devamlılık esastır. 4- Eğitim amacıyla üniversiteye devam edenler çalışma, tez veya uygulamalarını seçerken, öncelikle konuların ülkemiz yargı gerçekleriyle örtüşüp- örtüşmediğine, yargı alanında ülkemiz ve yargı açısından cevabı aranan ve yargısal alanda çözüm bekleyen tartışmalı bir sorunun çözümüne yönelik olup-olmadığına dikkat etmek ve "tanımlayıcı" yönü ağır basan herhangi bir "öneri" getirmeyen ve analitik olmaktan uzak, pratik yararı ve uygulama kabiliyeti olmayan konulardan kesinlikle kaçınmak zorundadırlar. 5- Dil eğitimine gönderilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları, günlük yaşamlarını yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınmak kaydıyla mümkün oldukça içinde bulundukları sosyal-kültürel çevreye aktif olarak katılmak suretiyle sürdürürler. 6- Dil eğitim amacıyla üniversitelere gönderilenler, Bakanlığımızla eğitim kurumu arasında imzalanan protokol hükümleri kapsamında haklarında düzenlenecek periyodik eğitim raporları ile grup temsilcilerinden alınan bilgiler yanında, Yürütme Kurulu yetkilerince yapılacak "yerinde inceleme" ziyaretleri yoluyla devam ve performans açısından kontrole tabi tutulurlar.

6 7- Dil eğitim amacıyla üniversitelere gönderilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları eğitimleri boyunca vize ve finallerinden ortalama 70 (100 üzerinden), devam ettikleri eğitim yılını takip eden yılın Sonbahar Dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'ndan 70 almaları zorunludur. Bu şartı yerine getiremeyenlerden devam ettikleri Üniversitenin hazırlık okulunun yıllık ücretinin yarısı kadar tazminat ödemeleri talep edilecektir. Birinci Dönemin sonunda yukarıdaki not veya puanları alamayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları geri çağrılırlar. Sınav sonuçları öğrenildikleri tarihten itibaren bir hafta içerisinde grup temsilcilikleri tarafından normal ve elektronik posta yoluyla Bakanlığa ulaştırılır. B) İzin Hakları 1- Yurt içindeki üniversitelere dil eğitimi amacıyla gönderilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin haklan saklı olmakla birlikte, eğitim veya kurs programının aksamaması için Bakanlıkça uygun görülecek zorunlu haller dışında, görevlerine döndükten sonra kullandırılır. 2- Dil eğitimine gönderilen hakim ve savcılarının belirlenen eğitim dönemi bittikten sonra yaz kurslarına devam etmelerinin gerekmesi halinde bunun için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin alınması ve normal dönem ile ek kurs arası boş geçen dönem yıllık izinlerinden mahsup edilir. 3- Yurt içindeki üniversitelere gönderilenler, 657 sayılı kanunda belirtilen veya Bakanlıkça uygun görülen mazeretleri dışında derslerini aksatamazlar. Mazereti olanlar durumu bir dilekçe ile Üniversite aracılığıyla Bakanlığa bildirir, Bakanlıkça uygun görülen süre kadar mazeret izni kullandırılır. Bu durumda üniversite ilgilinin ayrılış ve başlayış tarihlerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bildirir. 4- Yurt içindeki üniversitelere gönderilenler, kendilerinin veya zorunluluktan beraberlerinde götürdükleri aile fertlerinin karşılaşacakları sağlık problemleri için hasta sevk işlemlerini bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin ederler. İlgililer hastalıkları nedeniyle almış oldukları raporları kayıtlara işlenmek üzere üniversite aracılığıyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne gönderirler. Bütün bu işlemler yapılırken Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Devlet Memurlarının Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hareket ederler.

7 EK-2 ÜNİVERSİTELERDE VERİLECEK EĞİTİMİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER. A) Genel Öneriler Öncelikle gidilecek şehir ile eğitim yapılacak üniversite hakkında Internet veya doğrudan üniversiteden detaylı bilgi edinilmesinde oldukça yarar bulunmaktadır. Bu bağlamda ayrıca gidilecek yer ve üniversitedeki; l-iklim şartlarının öğrenilerek uygun nitelik ve miktarda kıyafet seçilmesi. 2-Gidilecek yerleşim yerinin asayiş ve güvenlik konularına ilişkin gerekli bilgilerin alınması, 3-Sosyal ve kültürel yapı ve özelliklere ilişkin bilgililerin temin edilmesi. 4-Tatil, bayram ve özellik arz eden gün ve tarihlerin öğrenilmesi nde, Yarar görülmektedir. B) Eğitim ve kurs programları ile ilgili öneriler l-üniversite ile Öğrenci arasındaki ilişkinin profesyonel bir ilişki olduğu göz önünde tutularak, gidilen kurumlarca belirlenmiş kurallara uyulması, eğitimin olumlu yönde etkileneceğine inanılan hususlar dışında şartların zorlanmaması gerekmektedir. 2-Deneyimler göstermiştir ki yabancı dil eğitimi amacıyla gönderilen mensuplarımızın en önemli sorunu yabancı dile hakimiyet ve dilin etkin kullanımıdır. Bu konudaki eksikliğin giderilmesi için bireysel gayret gösterilmesi eğitimin performansı açısından oldukça faydalı olacaktır. 3-Eğitim görülen kurumdaki eğiticilerin eğitim konularına ilişkin olarak tavsiye ettiği yayınların eksiksiz olarak takip edilmesinde eğitimin amacına ulaşması bakımından zaruret vardır. 4-Üniversitelerde verilen eğitim hangi ölçek ve düzeyde olursa olsun bir tür arz talep ilişkisidir. Bu nedenle hiç kimseye istediğinden fazlası sunulmamaktadır. Bu gerçek göz önünde bulundurularak Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarımızın bulundukları eğitim kurumunun tüm imkanlarını azami düzeyde kullanmaları; Internet, e-kütüphane ve üniversite kütüphanelerinin sunduğu bütün kaynaklardan yararlanması amaca ulaşma ve harcanan zaman ve milli kaynakların karşılığını alma bakımından en önemli faktördür. 5-Üniversitede uygulanan programın niteliği gereği kurum eğiticilerince yürütülen çalışmalara destek olunmalıdır.

8 6-Alınan eğitimin seviye ve kalitesini ölçmeğe dönük olarak, gerek eğitim kurumunca gerekse harici kurum ve kuruluşlarca yapılan bütün sınavlara girilmesinin hedeflere ulaşılması bakımından fevkalade yararları bulunmaktadır. C) Sosyal yaşama ilişkin öneriler l-günlük yaşantının bulunulan yer ve üniversite standartları dikkate alınarak sürdürülmesinde yarar görülmektedir. 2-Yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar getirmemek kaydıyla üniversite tarafından dil eğitimi sırasında düzenlenen sosyal etkinliklere katılmak yararlı olabilir. 3-Zaman yönetimi hususunda dikkat edilerek eğitim-kurs ve akademik etkinlikler ile diğer sosyal etkinlikler arasında dengeli bir planlama yapılmalı, bireysel olarak böyle bir imkanın tekrar elde edilmesinin ne kadar zor olduğu göz önünde bulundurularak adeta "dakikaların hesabı" yapılmalıdır. Bu çerçevede dil eğitimini geliştirecek konularla ilgili her türlü gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yazılı ve görsel iletişim araçlarından azami surette yararlanılmalıdır. 4-Eğitim görülen dilin yazımı konusunda egzersiz çalışması yapılmalı; özet çıkarma, günlük tutma, not alma ve işlevsel cümleler kurma ve günlük hayatta kullanma gibi etkinliklerde bulunulmalıdır. SONUÇ Hâkim Cumhuriyet savcılarımızın geçmiş yıllardaki eğitim tecrübelerinden süzülerek, bundan sonraki dil eğitimi programlarına iştirak edecek mensuplarımıza faydalı olacağı düşünülerek hazırlanan ve yukarda belirtilen hususlara uyulması halinde, "hedeflenen amaçlara" erişilmesi ve sarf edilen kaynakların (zaman emek vs) hakkının verilmesi noktasında; Bakanlığımız açısından "kurumsal tatmin", hâkim ve Cumhuriyet savcımız açısından da "vicdani borcun izalesi" sonucunda ulaşılacaktır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar.

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar. İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; İncesu Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Gaziosmanpaşa Üniversitesi nde görevli personelin günün koşullarına

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURT DIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRECEĞİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 06/12/1982-8/4845

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURT DIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRECEĞİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 06/12/1982-8/4845 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURT DIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRECEĞİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 06/12/1982-8/4845 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965-657 ; 13/12/1983

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı