Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi"

Transkript

1 Toplantı : 7 I CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

2

3 istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu (/7) T. C. Başbakanlık 0.. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 7-7/770 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar tarihinde kararlaştırılan «istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe k sarısı ile gerekçesi ve eki cetve'";:r ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rio^ eücvir, Süleyman Demirci Başbakan.İstanbul T. Ü. Pi'ıt<;esi (S. Sarısı : 0:>)

4 Cari harcamalar bütçesi gerekçesi İstanbul TeknJ(k Üniversitesi 98 yılı cari harcamaları 97 yıhna nazaran lira fazlasiyle miştir. Bu fazlalık haddizatında 89 lira ise de bâzı tertiplerde yapılan 9 lira tutarındaki tasar fazlalık yukarda belirtildiği üzere lira lan ibarettir. Fazla ve noksanların müfredatiyle ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Fazlalar : Aylıklar kesimine dâhil (Genel idare aylıkları) nm, İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik ve Kim Kimya Fakültesinden 'bu yıl (L) cetvelinden () I nci mümeyyiz kadrosunun fiilî kadroya alın ce ve terfi farklarından mün'baistir Aylıklar kesimine dâihil (öğretin üyeleri, görevlileri ve yardımcı lan ile uzmanlar aylıkla den, ve Kimya fakülteleri ile Teknik Okulda olup, İnşaat Fakültesinden profesör ve sinden profesör kadrosu, Maden Fakültesinden profesör kadrosu ve Kimya fakültesi asistan kadrosu ki, toplam kadronun fiilî kadroya alınmasiyle diğerlerinin de üst derec 8 Aylıklar kesimine daih.il (89 saydı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) nin Rektörlük, fak rinde olup, bu yıl açılmış bir tertip ve ödenektir Ücretler kesimine dâhil (Hizmetiiler ücreti) nin Rektörlük ve fakülteler ile Teknik Okulu maddeleri runlu 'olduğumuz Rektörlük için, inşaat Fakültesi için 9, Mimarlık Fakültesi için, M Fakültesi için ve Kimya Fakültesi için 0 ile 'Teknik Okulu için kadronun ihdasından mey Ücretler kesimine dâhil (GTeçici hizmetler ücreti) nin Rektörlük, inşaat, Makina ve Elektrik f törlüğe bağlı Yabancı Diıllcr Okulunda kullanılması zorunlu olan ingilizce,, Fransızca v siyle 800 lük bir kadronun 00 liraya çıkarılması ve fakültelerde çalıştırılacak yerli u cek % zamdan ileri gelmiştir Ücretler kesimine dâlhil (Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti) nin Rektörlük, inşaat. Mima nik Okulu maddelc rinde olup, bu yıl mukavele ile istihdam edilmek üzere davet edilecek y lığı dolayısiyle artırılmıştır. 000 Ücretler kesimine dâhil (Sözleşmeli personel ücreti) maddesinde olup, üniversitelinizde mev layısiyle ücretlerinin artırılmasından meydana gelmiştir Sosyal yardımlar kesimine dâhil (Tedavi giderleri) maddesinde olup, mevcut ödenek yetişm gelmekte olduğundan bizzarur artırılmıştır. istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

5 0 8 Sosyal yardımlar kesimine dâhil (Emekli kesenekleri karşılıkları) nın Rektörlük ve fakülteler Bu ihdas edilen kadrolar dolayısiyle yapılmış kanuni bir artıştır 'Sosyal yardımlar kesimine dâhil (osyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları) nın Okulu maddelerindedir. Bu yıl ihdas edilen kadrolar ile evvelce hesaîba dâhil edilmiyen yab için % 0 sigorta primlerinden meydana gelmiş kanuni bir artıştır. 7 Ek çalışma karşılıkları kesimine dâhil (Konferans ücreti) nin Rektörlük ile Mimarlık ve Mad yıl davet edilecek konferansçıların ücretinden meydana gelmiştir. 000 Yolluklar kesimime dâhil (Geçici görev yolluğu) nun İnşaat, Maden ve Kimya fakülteleri ma yapacakları seyahatler dolayısiyle attırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.8 nci ('Kongre ve konferans yolluğu) maddesindedir. Rektörlüğe ba manlarının yurt içinde yapacakları tertiple ilgili seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 999 Yolluk 'kesiminin.8 ncü (Kurs yolluğu) nun Maden Fakültesi maddesinde olup, bu yı elemanlar dolayısiyle bilhesap artırılmıştır. 99 Yolluklar kesiminin.8 nci (Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu) nun Rektörlük ile Mad yıl hesayatlere iştirak edecek elemanların çokluğu dolayısiyle bizzarure ant iril m ışı'ir. 999 Yolluklar kesiminin.8 nci (Konferans için getirileceklerin yolluğu.) nun Mimarlık maddesin feransiyerlerin çokluğu dolayısiyle bizzarure arttırılmıştır Yolluklar kesiminin.8 ncü (Yurt dışı geçici görev yolluğu) nun rektörlük ve fakülteler i Rektörlük ve fakülteler ile teknik okulu elemanlarının yönetimle ilgili olarak yapacakları seyah mıştır. 000 Yolluklar kesiminin.87 nci (Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu) maddesindedir. İnşaat fakü Kanun gereğince yabancı memleketlere bilgi ve görgülerini artırmak üzere gönderilecek asistan Yolluklar kesiminin.87 nci (Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu) nun inşaat, mimarlık ve sindedir. Bu yıl iştirak edilecek kongre ve konferans sayısına göre bizzarur artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.87 ncü (Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu) nun mimarlık ve m maddelerinde olup, yurt dışına araştırma ve incelemeye gidecek öğretim üyesi sayısına göre bizza Yolluklar kesiminin.87 ncü (Yurt dışı kurs yolluğu) nun mimarlık, makina, elektrik, maden v maddelerinde yeniden açılan bir tertip ve ödenektir. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

6 000 Yolluklar kesiminin.87 nci (Yurt dışından konferans için getirileceklerin yolluğu) muin rektö bağlı merkez, kurum ve enstitülerin bu yıl dışardan getirtecekleri konferansiyerler dolayısiyle art. Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 ncu (Kırtasiye alımları ve giderleri) nin teknik oku artan muhaberat ve kırtasiye tüketiminde vâki artış dolayısiyle artırılmıştır Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 nci ('Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri) nin maddelerinde olup, basılı kâğıt ve defter ile evrakı matbuanın tüketimindeki vâki artış dolayısiy Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 ncu ((Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) n elektrik fakülteleri ile teknik okulu maddelerinde olup, inşaatları tamamlanmış kürsü, lâboratu nacak eşyalar dolayısiyle artırılmıştır. 000 Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 inci (Yayın alımları ve giderleri) nin rektörlük, leri maddelerinde olup, telif ve tercüme eserlerin baskı, klişe, cilt, kâğıt ve karton sarfiyatında v Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 nci (Yakacak alımları ve giderleri) maddesinde o müşsüyü, Maçka Maden Fakültesi ile teknik okulu binalarının Fuel - Oil ihtiyacının karşılanabi Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 nci (Hizmetli giyim alımları ve giderleri) maddes deme, odacı, silici, işçi ve sair hizmetlilere verilecek elbise, palto, iş gömleği ve elbisesi için bilhes 000 Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.90 nci (Diğer alımlar ve giderleri) nin inşaat fakülte olup, ihtiyaca binaen artırılmıştır Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 ncu (Su giderleri)* nin rektörlük maddesinde olu layısiyle bilhesap artırılmıştır. 000 Genel yönetimle ilgili giderler kesimirdn.0 nci (Temizlik giderleri) nin rektörlük, inşaat, mi teknik okulu maddelerinde olup, sarfiyattaki vaki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştır Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 nci ('Bahçe giderleri) nin rektörlük maddesinde ol müşsüyü ve Maçka Maden Fakültesi ile teknik okulu binalarının bahçe ve parklarının M zarur artırılmıştır. 8 Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.90 nci (Diğer yönetim giderleri) nin inşaat, mimarl külteleri ile teknik okulu maddelerinde olup, verilen ilânların çokluğu ve sarfiyattaki vâki fazla mıştır. Ulaştırma giderleri kesiminin.0 ncu (Posta - Telgraf giderleri) nin mimarlık fakültesi ile te günden güne artan muhaberatın çokluğu dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

7 7 [ Ara Ulaştırma giderleri kesiminin.0 nei (Telefon giderleri) nin inşaat, mimarlık, makina, ele okulu maddelerinde olup, telefon mükâlemesindeki vâki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştı Taşıt işletme ve onarma giderleri kesiminin.0 nou (Rektörlük taşıt işletme ve onarma olup, benzin sarfiyatmdaki vâki artış ile çok yıpranmış bulunan makam arabasının onarımı içi Malî hizmetlerle ilgili giderler kesiminin. nei (Diğer vergi, resim ve harçlar) in rektörlü tır Eğitim ve araştırma giderleri kesiminin.0 ncı (Araştırma ve inceleme giderleri) nin rekt nik okulu maddelerinde olup, sayılı Kanun gereğince rektörlük bütçesine üniversite öğre ları araştırmalar için konulan ödeneğin proje masraflarının yetişmesi ve fakülteler ile tekn öğretim üyeleri nezaretinde yapacakları öğretimle ilgili geziler dolayısiyle artırılmıştır. 0 Okullar giderleri kesiminin.8 nei (Ulaştırma giderleri) ve.89 ncu (Diğer alım ve gid binaen bizzarur artırılmıştır. İ7 000 Eğitim kurumları giderleri kesiminin.7 nei (Büro giderleri) nin mimarlık fakültesinde ri) nin rektörlük ve fakülteler ile teknik okulu ve.79 ncu (Diğer alım ve giderler) in mim sarfiyattaki vâki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. 000 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nei (büro giderleri) nin rektörlük ile inşaat v olup, sarfiyatın çokluğu dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. 800 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nei (Ulaştırma giderleri) nin inşaat ve mimar haberat ile telefon mükâlemesindeki vâki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. 000 Araştırma kurumları giderleri kesininin. ncü (Taşıt işletme ve onarma giderleri) nin ma cut taşıtların işletme ve onarmalarının sağlanması için bizzarur artırılmıştır Araştırma kurumları giderleri kesiminin. ncü (Kira bedeli) nin rektörlük maddesinde elektronik hesap makinasına yapılan ilâve tesislere mukavele gereğince ödenmesi zorunlu olan rılmıştır. Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nei (Giyim - kuşam alım ve giderleri) nin mim ni kurulan Şehircilik Enstitüsüne alman hizmetlilere verilecek elbise ve saire için bizzarur ar Araştırma kurumları giderleri kesiminin. ncı (Malzeme alım ve giderleri) ni/n inşaat v olup, merkez, kurum ve enstitülerin günden güne artan- faaliyetleri dolayısiyle sarfiyattaki vâ 90 Araştırma kurumları giderleri kesiminin.9 ncu (ıdiğcr alım ve giderleri) nin inşaat ve m sarfiyattaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır. İstanbul T. U. Bütçesi (S. Sayısı : Hm)

8 ATaştırma kurumları giderleri kesiminin. mei (IBüro giderleri) maddesindedir. Üniversite na giren lise mezunu gençlerin her sene artması dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. 000 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nci (Ulaştırma giderleri) maddesinde olup, ünive muhabere ihtiyacı karşılığı olarak bu yıl yemden açılan bir tertip ve ödenektir. 7 Lâboratuvar giderleri kesiminin. nci (IBüro giderlerinin mimarlık ve elektrik fakülteleri ile Günden g^ine genişliyen lâboratuvar ve atölyelerin artan ihtiyaçları gereğince genel yönetimle ten karşılanmakta ve fakat ödenek kâfi gelmediğinden bizzarur artırılmıştır. 70 Lâboratuvar giderleri kesiminin. nci (Ulaştırma giderleri) nin mimarlık, maden ve kimya f lerindedir. Muhaberattaki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştır Lâboratuvar giderleri kesiminin. mcü (Taşıt işletme ve onarma giderleri) nin maden fakült nan arazi binek vasıtası için bizzarur artırılmıştır. 000 Lâboratuvar giderleri kesiminin. nci (igiyim - kuşam alım ve giderleri) nin inşaat fakültes atelyelerde çalışan (D) cetveline dâhil hizmetlilerin formül gereğince giyim ihtiyacını karşılamak Lâboratuvar giderleri kesiminin. ncı (ımalzeme alım ve giderleri) nin inşaat, mimarlık, mak ile teknik okulu maddelerindedir. Günden güne genişliyen lâboratuvar ve atelyelerin artan ma lalaştığından bizzarur artırılmıştır. Lâboratuvar giderleri kesiminin.7 nci (Yiyecek alım ve giderleri) nin inşaat, elektrik fakült dedir. Lâböratuvarlarda muhtemel zehirlenmelerin önlenmesi amacı bu yıl açılan bir tertip ve öd Uluslararası ilişkiler giderleri kesiminin.0 ncu (Uluslararası, profesör, uzman, memur ve öğ desindedir. Rektörlüğe bağlı beynelmilel stajiyer öğrenci mübadelesi Türkiye merkezinin yurt dışına ğine yolluk yardımı karşılığı olarak artırılmıştır. Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesiminin.70 ncu (Temsil giderleri) nin rektörlük ve f lerinde olup, ödeneğin yetişmemesi dolayısiyle artırılmıştır. 000 Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesiminin.70 ncu (Tören giderleri) nin rektörlük ve tekn hangi bir harcama yapılabilmesi için bu yıl yeniden açılan bir tertip ve ödenektir Bakım ve küçük onanım giderleri kesiminin.80 ncu (bina.onarımı) nin Rektörlük ve Fakülteler olup, onarıma muhtaç yerler için bizzarure artırılmııştır. 89 Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı :.0)

9 _ 9 Noksanlar : 0 Aylıklar kesiminin.0 nen (G-enel idare aylıkları) ıııu Rektörlük maddesinde olup, bu miktar t 8 Ücretler kesiminin.0 ucu (geçici hizmeti iler ücreti) nin Kiııijya Fakültesi maddesinde olup çalıştırılmıyacağından tasarruf edilin iştir. 9. Tazminatlar kesiminin.90 ncı (üniversite tazminatı) nm Mimarlık Fakültesi maddecinde olup 0 Yolluk kesiminin.8 nci (Kongre ve oknferans yolluğu) nuıı Teknik Okulu maddesinde ol oluşu do'layısiyle bu miktar tasarruf yapılmıştır Yollukar kesiminin.8 ncü (Araştırma ve inceleme yolluğu) nuıı Mimarlık ve Kimya Fakült sarruf yapılmıştır Yolluklar kesiminin.87 nci (Yurt dışından konferans için getirtileceklerin yolluğu) nuıı Ma miktar tasarruf yapılmıştır Genel Yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 ncı (Yayın alımları ve giderleri) nin İnşaat Fak olup, bu miktar tasarruf yapılmıştır. 000 Ulaştırma giderleri kesiminin.0 nci (telefon giderleri) nin Maden Fakültesi maddesinde olu Eğitim ve araştırma giderleri kes'ıminin.0 nci (staj ve öğrenim giderleri) nin Maden Fakü jan dâhili 89 sayılı Kanun gereğin e dışarıya gidecek asistanların azlığı dolayısiyle bu miktar 000' Eğitim kurumları giderleri kesinimin.7 nci (büro giderleri) nin Maden Fakültesi maddesind Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nci (ulartırma giderleri) nin Kektürlük maddesi mıştır. 000 Araştırıma kurumları giderleri kesiminin.j9 nen (diğer alım ve giderleri) nin Ilektöıiük mad miştir. 000 Lâboratuvar giderleri kesiminin İd. i. (i nci (giyim -kuşam alımları ve giderleri) nin Maden Fak tasarruf yapılmıştır linkim ve küçük onarım giderleri kesiminin 0.80' ucu (bina onarımı) nin Kimya Fakültesi mad pılmıştır. 7 Bakımı ve küçük onarını giderleri kesitinin in Ki.8i) nci (makina ve teçhizat onanını') nm.maden olup, bu miktar tasarruf yapılmıştır. 9 Toplam istanbul T. H /itçesi (S. Sayısı: 0)

10 0 Yatırım Harcamaları Bütçesi Gerekçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Yatırım harcamaları 97 yılma nazaran lira fazlasiylc Bu fazlalık haddizatında lira ise de bâzı tertiplerde yapılan lira tutarındaki tasarruf lığın yukarıda bildirildiği üzere liradan ibarettir. Fazla ve noksanları müfredatiylc ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Fazlalar : i Etüt ve proje giderleri bölümünün.8 nei (etüt ve proje giderleri) nin lie.ktörlük maddesinde için bilhesap artırılmıştır. 000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün.8 nei (yapı, tesis ve büyük onarım giderle bu yıl aşağıda ıyazılı inşaatlar için artırılmıştır Maçka Teknik Okulu tevsii inşaatı Elektrik Fakültesi Yüksek gerilim lâboratuvarı inşaatı 000 Gümüşsüyü binası A bloku tevsii inşaatı Nükleer Enerji Enstitüsü Levent lâboratuvar ve sınıflar 000 OOO Motorlar Enstitüsü Levent lâboratuvar ve sınıflar Kimya mühendisliği esasları Levent lâboratuvar ve sınıflar Tadilât, tesis ve büyük onarıra Tıkışla, Maçka lâboratuvar ve sınıflar Maçka Maden Fakültesi il tesis lâboratuvar ve sınıflar Mac:ka Maden Fakültesi il tesis lâboratuvar ve sınıflar Toplam Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün.8 nei (teknik personel ücretleri) nin Rek mizce /09 sayılı Kararname gereğince çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel kadroları için 'a 000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün.8"! (makiua, teçhizat alımları ve Elektrik Fakülteleri ile Teknik Okulu maddelorindedir. Ders ve lâboratııvah-ara mahsus satmalma lit tir Toplam

11 - Noksanlar : 000 Makimi, teçhizat ve taşıt alından ve onarımları bölümünün.8 nci (taşıt alımla n) nuı Rekt de olup l)iı. yıl taşıt almamıyacağmdan Bütçeden çıkarılmıştır Makina ve teçhizat ve taşıt alınılan ve onarımları bölümünün.8 nci (Makimi, teçhizat alım törlük ve İnşaat, Mimarlık, Maden ve Kimya Fakülteleri ile Teknik Okulu maddelerinde olup, bu Toplanı Sermaye teşkili ve transfer harcamalar?, bütçesi gerekçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9(8 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 9G7 yılma nazaran 8 li tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 089 lira ise de bâzı tertiplerde yapılan lira tutai'indaki tasarrufla yukarıda bildirildiği üzere. 8 liradan ibarettir. Fazlalar ve noksanların müfredatı ile ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. Fazlalar : 0 99 Emekli Sandığına ödemeler kesiminin.0 nen (% ek karşılıkları) ıım Rektörlük ve fakü de olup, kanuni bir artıştır. Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler kesiminin..0 ucu (Emekli, dul ve yetim, aylık Üniversitemizden emekli, dul ve yetim maaşı alanlar dolayısiyle bllhesap artırılmıştır Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar kesiminin.0-!8 nci (Teknik Üniversite ve Tekni'k Oku Rektörlük ve Teknik Okulu maddelerinde olup, örğenci sayısındaki vâki artış dolayısiyle artı Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar kesiminin.08. nci (Muhtaç örğeneilere yapılan yardı fakülteleri maddelerinde olup, öğrenci sayısındaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar kesiminin.70 ucu mekleri için yardım) m Rektörlük maddesinde olup, ihdas edilen kadrolar dolayısiyle artırılm 089 Toplam. İstanbul. T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

12 - Noksanlar 97 0 Emekli Sandığına ödemeler kesiminin.0 nci (Emekli ikramiyesi) nin Rektörlük maddesinde caktır. 8 Emekli Sandığına ödemeler kesiminin.0 ncu (Sandık yönetim giderleri) nin Rektörlük mad yapılacaktır Toplam. Gelir Bütçesi Gerekçesi İstanbul Teknik Üniversitesinin 98 yılı gelirleri 97 yılma nazaran lira faz! asiyi e lir Fazlalık haddizatında lira ise de iki tertipte vâki lira noksanlık nazarı dikkate alınınca h üzere liradan ibarettir. Fazla ve noksanların ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Fazlalar : Kurumları hasılatı bölümünün.0 ncu (Döner sermaye gelirleri) maddesinde' olup, bu yıl bu dan artırılmıştır. 000 Taşınır mallar gelirleri bölümünün.0 nci (Kitap satış gelirleri) maddesinde olup, bu yıl bu m cağından artırılmıştır Çeşitli gelirler bölümünün.0 nci (Giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililerden alınan ücretle giriş ve sıralama imtihanlarına giren lise mezunu örğencilerin her yd artması dolayısiyle bu mikta Çeşitli gelirler bölümünün.90 nci (Diğer çeşitli gelirler) maddesinde olup, bu miktar Cazla t Özel gelirler bölümünün 7.00 ncü (Hazine yardımları) mad-lesinde olup, bu miktar fazlasiyle y rılmıştır Toplam. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

13 Noksanlar : Diğer vergiler bölümünün.0 ncı (Kayıt, imtihan ve diploma harçları) maddesinde olup, ev miktar noksan tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. Çeşitli gelirler bölümünün.0 ncu (Harice yapılan işlerde Üniversite hissesi) maddesinde olup, ğı tahmin edilmiştir Toplam. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

14 Rapor Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına. Bilgiler ve problemler : Â) öğrenci durumu :. Fakülteler ve Üniversiteye bağlı Teknik Okulun, şubeleri itibariyle, öğrenci mevcuda, gu;eu yıl. mezun, edilenler, ilişik listede (Ek-) gösterilmiştir. Halen. Üniversitede toplanı olarak f> 0H7 öğrenci mevcuttur. Bu yıl Üniversiteye îmö öğrenci müracaat etm oöf) i Teknik Okula olma'k üzere 07 öğrenci alınmıştır.. Üniversite Kampusu : Derslik, lâboratuvar ve deney aletlerinin gereği gibi geliştirilmesi için, halen bulunan mahallerde inkişaf bir inkişaf sahası aranmıştır. İhtiyaca uygun olarak Millî Bmlâke ait arazi ncü Levent ötesinde bulunmuş ve liye Bakanlığından istenmiştir. lf)00 yrlında.m i Mî. Savunmaya, tahsisli. okluğu l)ildirilen arazinin Fatih Orman değişiklik yapıldığı takdirde. T. Ü. ye inkişaf sahası olarak verilebileceği cevabı alınmıştır. Yapdan. çalışmala 7. :î.!!')()() tarihli kararı ile plân değişikliğini yapmış ve plân, İmar ve İskân. Bakanlığınca, tasdik edilerek, kan diyesi sözü edilen arazinin dâhil bulunduğu, Baltalimanına kadar uzanan 00 hektarlık araziyi tüm olarak plânl loji, botanik bahçeleri ve rekreasyon sahası olarak ayırmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi arazinin, tümü için tim Bakanının da tasdiki ile kamulaştırmalara başlamış, bir yandan da bölgenin yerleşme plânım geıml yarışmay o İni), inşaat ve tesisat durumuna erişilmiştir..düzenlenen Kî yıllık: plâna, göre, öğrencilerin yurt, yemek, okum tesislerinden ve şehir içinde yer olmadığı için yıllırda.u beri, inşaatına, geçilemiyen lâboraiuvarlardan başhıma riyle birlikte, tatbikata geçilmek istenirken 900 y buda, Millî Savunmaya, tahsis yapılmış olması konusu, ihtilâf arazinin Maliye Bakanlığınca İ. T. Ü. ne devri cihetine gidilmemesi yüzünden, icraata geçilememiştir. Millî Sav Akademileri ve lojmanları ile, 000 subay lojmanı inşası maksadiyle kullanılacağı, açılan hm yarışmadan, öğ lerle Harb Akademiletinin yer ihtiyacı belirdiği cihetle Üniversite ihtilâlin halli için. şu teklifi yapmaktadır. Ba kıtasyie birlikte; şimdi golf sahasının bulunduğu kısma yerleşebilmektedir. Bu. kamım ötesi uda de I. T. Ü. nin liği kazanan yerleştirme projesine ve Üniversitenin isteğine uygun olarak ka;sıkınması kabil olmaktadır. Harb Akademilerinin Teknik. Üniversite yakınında olması öğretim üyelerinden, spm- ve sosyal tesislerden fay görülmektedir. Millî Savunmanın tertiplediği yarışmada, sözü edilen 000 subay lojmanı, aynı bölgede ay'.'altm leri civarında, ncü. Leventteki. nci 0;d;ı Kooperatifi yanına veya. başka bir yc : e alınabilir. Bu suretle hem olan. resmî ihtiyacı giderilmiş, hem de İstanbul Teknik Üniversitesi 000 öğrenei için mod< aı Unuan-süe kur imkânına kavuşur. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : Kür)

15 İ. T. Ü. 97 bütçesine bu sahada inşa edilecek nükleer enerji, motor muayene ve araştırma, kimya mühendis atı için, milyon lira ödenek konmuş iken bu yüzden inşaata başlanamamıştır. Bu projeyi gerçekleştirmek için yapılacak kamulaştırma karşılığında 97 bütçesine milyon lira konmuş v mulaştırmalar yapılmıştır. (Halen '.) milyon lira ödenmiş olup mütebakisinin ödenmesine devam edilmektedir.) İ dirilen kısmın ortamlıdaki :k8 hektarlık özel şahı.; arazisi kamulaştırılan arsalar arasındadır. Gerek tasdikli nâzım şehir plânı gerek kamulaştırmalar doiayısiyle, geriye dönülmesi mümkün olmıyan hukuk bulunmaktadır. Teşebbüs Üniversite camiasına mal olduğu gibi yerli, yabancı bilim mııhitlerince takdir ve itina Topografik durumu, yeşil bir bölge halinde şehirle Boğazieini ayırması, Üniversite tesisleri uzun yıllar şehirdeki aradaki irtibatın kolaylığı ve bu irtibatın şehir trafik merkezinin aynı tarafında kalması, altyapı mkânları gibi yerin seçilmesi ve yerleştirme projesi yabancı üniversite plânlama uzmanlarının da takdiri ile karşılandığı, anlaş Bütün bu sebeplerle, en önemli kalkınma âmili sayılan yüksek teknik işgücünü artıracak olan bu memleket pr ca bağlanması beklenmektedir.. Müracaat ve verim : Teknik Üniversiteye öğrenci olarak girmek için, muhtelif fakültelere ve Teknik Okula tüm o'arak müracaat (Ek - ) müracaat ve kakül miktar hırı gösterilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesine umumiyetle en iyi lise me imtihanla alındıkları ve doiayısiyle başarı uisbetinln iyi olduğu görülmektedir. Yıllanmış öğrenci ı isbeti çok düşü re Fakültenin ortalanıl olarak öğrencilerin c /r 0 si Üniversiteyi normal süre olan ydda, c /c 0 si altı yılda, diğerleri daha uzun sürede mezun olmaîkadır. Bu durum normal ve milletlerarası standartlara gür" iyi bulunmaktadır. Ydiatımm öğrenci j roblemi İ. T. memektedir. Bununla beraber bu yıl yüımriüğ'' g'ıen yeni öğretim Yönetmeliğinde belli yıllar za fmda başarı sa öugörürmüş'lür. Teknik Okuulda, kuruluş 'rakı, bu ikine daim amhr. Giriş- sıralama imtihanları matcmaiik. fim, ve "-Yayadan kmmk imtihan usulü ile yapılmaktadır, maddi imkmı nın sonuna, bâzı yılla;* tam notun y --0 sinden aşağı, düşenler isabet etmektedir. Bu gibi hallerin derstim deise öğrencilerin dersleri takipte karşılaştıkları zorluklar liselerden mezuniyet seviyesinin düşüklüğüne delâlet eder. B lerinin fiilî bir takviyeye aıııhtaeolduğu anlaşılmaktadır.. Yurt ihtiyacı : Öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanma durumu yeterli, değildir. Öğrenciler arasında yapılan bir anket öğr % 80 inin öğle yemeği ve okuyarak yerr ihtiyacında bulundu klan n.ı göstermiştir. Halen öğrencilerin % 0 sinin yu dir. Yıınl ihtiyacımın kampusta karşılanacağı büdlrüımeytedir: 00:0 öğrencilik yurt ve 000 öğrenci için okum müştür. Kampus.arazisi ihtilâfı halledilince hu plânın ilk hamle,inin, kampus yerleştirme mümrbakam neticesine ^öv lar Kurumu imkâmlariyle gerçeiklr-ştirikuesine başlanacaktır. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0:)

16 Yalbanıeı memleketlerde olduğu gibi, bir Üniversite topluluğu içinde, çeşitli sosyal tesislere sahilim tarak, yaş sını sağlıyacak ve öğrencilerin düşüncel erinin, tomayüllcrinlin öğrenilmesi, memleket.meseleleri üzerindeki daha sağlam fikirler etrafında toplanması mümkün olacaktır. Kampus priojeisiude profesörler ieinlojman düşünü öngörülmüştür. Halen öğrenciler boş vakitlerini değerlendirme imkânlarından malhır'umdur ve şehirde.dağınık içinde, her türlü menfi teısire mâruz yaşamaktadırlar. Üniversitece (iğrenci problemleri üzerinde durularak >'e(;(mi mektedir. B) Öğretim üyeleri ve yardımcıları :. Öğretim üyeleri kadrosu ilişik listede (E,k - ) gürül inektedir. Tetkikinden anlaşılacağı üzere.0- Bnof. K dan i, 70 asisltan kadrosundan ü nıünilıahlir. Teşkilât 'Kanunu 98 yılına, aidolııp bundan sonra esaslı kadr yaç ve kadrolarda tıkanmalar doılaytsiyle teşkilâtla genişleme istenmiş ise de ihtiyacın giderilmesi Personel Kan gecikmesi üzerine yeni bir kadro - ilâvesi kanunu Ünivcrsiteec hazırlanmaktadır. Bu meyanda, kurulmuş bulunan, Meıdikıo - Sosyal merkezi için dâhiliye, asabiye, göz, diş doktoru isten 0 aded kadrosuz Üniveıtsite profesörü mevcııdotup bunlar doçent kadrosundan maaş almaktadır. 8 aded öğretim görevlisi Prof. Doç. ve Asistan kadrosunda çalışmaktadır. profesöre mukabil doçent bulunması, aısistan alma zorluğu dolayısiyle doçent yetiştirmedeki durakl Kadrosuz profesörlere kadro temini, bunların kadroya nakli ile doçent kadrolarının boşaltılması uygun görül. Asistan kadroları : a) Kadrolar Ek - de, ıinevcutlar Ek - de gösterilmiştir. kadro münhal,.9 kadro (L) cctvelindedir. b) Kolayca asistan bulunamaması yıllardan beri şikâyet konusudur. Öğretim üyesi kaynağı olan asistanlığa rağbet eâilmeinesinin başlıca, sebebinin ücretlendirme sistemi olduğu hendis ve yüksek mimar asistanların, ayrıca bilim ve yalbanci dil imtihanına tabi tutulmaları ve en iyiler arasında len maaşın ve cüzi tazminatın, Devlet işletmelerinde yevmiyeli çalışan mühendis ve mimarlarla Orta - Doğu Teknik Ün tanlara verilen ücretin üçte biri ile beşte biri arasında olması, yeter sayıda ve iyi asistan bulmanın imkânsızlığım c) Doktora yapma imkânları.mevcuttur (i asistandan ancak 8 i doktora yapmış durumda/dır. (Jeccn yıl Halen 90 doktora çalışması devam etmektedir. Daha fazla doktora yapma imkânını sağlamak için asistanlığa rağbetin, artırılması, bu suretle ehliyetli kimse tim üyeleri ve yardımcılarının doktora çalışmalarına ilgilerinin artırılması gerekmektedir. Üniversitece çare olarak aşağıdaki tedbirler düşünülmektedir : T - Sözleşmeli asistan isdih.damı ma ks adiyle bir kanun taslağı hazırlanmış ve Millî Eğitim Bakanlığına suııu damın Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığınca reddedil iniştir. Orta - Doğu Teknik Üniversitesin müspet bir ilerleme elde edilememiştir. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : J0Ö)

17 7 II -.9 sayılı İ. T. Ü. Clürev ve.kuruluş Kanununu tadil eden bir tasarı hazırlanarak, bu tasarının ncü uıaaışlarâyie resmi dairelerde yevmiye ile veya sözleşme ile çalışan emsalinin aldığı ücret arasındaki farkın ek t mektedir. Tasarı Üniversite Senatosundan çıkmış olup Hükümete sunulmaktadır. Asistanı problemine.gerçekçi çare bulunmazsa bâzı fakültelerin ya;km gelecekte öğrenci alamaz duruma.gelec e) Öğretim üyeleri kaynağının kurumakta olduğu bugünkü durumda, bir de özel okulların, yetişmiş öğretim dolayısiyle Üniversiteyi bu mesaiden mahrum bırakması olayı eklendiği açıklanmıştır. Öğretim üyelerine maaşları ve tazminatlariyle yeteni kadar geçinme imkânı verilerek bunların ûütün mesaile meleri lâzımdır. Bu cihet temin edilmediği için, ek görev arama zarureti ortaya çıkmakta, resmi ek.görevlerde de İle ücretsiz bırakıldığı için özel okullarda görev alma genelle mıektedir. öğretim üyelerinin sayısı.mahdıuloldıığu üyelerin gündüz ve gece saatlerini zararlı şekilde dolduracaktır. Çare olarak öğretim üyelerinin birinci görevde terfih edilmeleri, 7 sayılı Kanundan - emsali birçok mü okulların gelişmesine imkân verilmesi düşünülmektedir. Hazırlanan tasarıda bu cihet de ele alınmıştır. Öızel okulların, eksik kapasiteyi doldurma bakmmndan faydalı olduğu knibııl edilmekte, fakat öğrenci alışla ile tesislerinin dalha müessir şekilde kontrolü zaruretine işaret edilmektedir. Hakiki mânada kifayetli lâboratuv'ar v Ibrısi açmasının özet oıkula büyük fedakârlığa mal ol uçağı ve alman taksitlerle karşılanamayacağı hesaplanmakta seselerin, görevi gereği gibi yerine getlremiyeceği sonucuna varılmaktadır.. Gece öğretimi teknik okul seviyesinde olarak düşünülmüş ve.senatoca kanun teklifi hazırlanarak Millî muştur. Fakültelerin tesislerinden ve binalarından faydalanılacağı için çok kolay ve ucuz netice alacağı bil personel sayısı üzerindeki ihtilâf dolayısiyle Maliyece kabul edilip kanunlaşma safhasına erişememektedir. alınacağın biraz altında olduğu, daha büyük fark olursa öğretim üyesini özel okuldan çekip gece öğretim cağı gerekçesiyle 0 Tl. ders ücretinde İsrar edildiği anlaşılmıştur. Akşam okulunun işlemesi de tabiatiyle 7 sayılı Kanunun ncü maddesinin uygulanmasiyle kabil olacakt 7. 7 sayılı Kanunun ncü maddesinin çıkardığı bir başka zorluk da Üniversiteler Kanununun cak analiz, inceleme, araştırma işlerinden alınan ücretin işi yapanlara tevziinde görülmektedir. Harice yapıla masraf, bir kısmı Hazineye irat kaydedilmekte, bir kısmı işi yapanlara dağıtılmaktadır. 9 yılına kadar edilerek gelir kaydedilmekte, yarısı kadarı da gider bütçesinde gösterilmekte iken, giderin işi yapana intik harici yapılan işlerin geliri muazzam bir düşüş kaydetmiş ve bunun üzerine Maliye Bakanlığının teklifi ile Gelir bütçesinde yalnız masraf ve Hazine hissesi gösterilmekte, gelir kısmında tertip bulunmamaktadır. Bu kısım doğruca, işi yapanlara intikal ettirilmektedir. 7 sayılı Kanunun ncü maddesi İ. T. Ü. öğretim üyel İstanbul T. Ü.. Bütçesi (S. Sayısı.: 0)

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU 4. 10. 1968 CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA Cumhuriyet Senatosunun 23. 11. 1BK57 tarih i 6 ncı Birleşiminde açılmasına karar verilmiş

Detaylı

Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 1985 Malî Yılı. Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 1985 Malî Yılı. Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra Plan ve Bütçe Komisyonu 'Raporu Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI ,, T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHENDISlERi ODASI 27-28 ŞUBAT 1964 T.M.M.O.B. ZiRAAT MÜHENDiSLERi ODAS[ X. DEVRE Faaliyet Raporu l3.vlt 27-28 Subat 1964 1'10 46..9'4-nn ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 10 Ekim 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27725 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı