Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi"

Transkript

1 Toplantı : 7 I CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

2

3 istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu (/7) T. C. Başbakanlık 0.. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 7-7/770 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar tarihinde kararlaştırılan «istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe k sarısı ile gerekçesi ve eki cetve'";:r ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rio^ eücvir, Süleyman Demirci Başbakan.İstanbul T. Ü. Pi'ıt<;esi (S. Sarısı : 0:>)

4 Cari harcamalar bütçesi gerekçesi İstanbul TeknJ(k Üniversitesi 98 yılı cari harcamaları 97 yıhna nazaran lira fazlasiyle miştir. Bu fazlalık haddizatında 89 lira ise de bâzı tertiplerde yapılan 9 lira tutarındaki tasar fazlalık yukarda belirtildiği üzere lira lan ibarettir. Fazla ve noksanların müfredatiyle ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Fazlalar : Aylıklar kesimine dâhil (Genel idare aylıkları) nm, İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik ve Kim Kimya Fakültesinden 'bu yıl (L) cetvelinden () I nci mümeyyiz kadrosunun fiilî kadroya alın ce ve terfi farklarından mün'baistir Aylıklar kesimine dâihil (öğretin üyeleri, görevlileri ve yardımcı lan ile uzmanlar aylıkla den, ve Kimya fakülteleri ile Teknik Okulda olup, İnşaat Fakültesinden profesör ve sinden profesör kadrosu, Maden Fakültesinden profesör kadrosu ve Kimya fakültesi asistan kadrosu ki, toplam kadronun fiilî kadroya alınmasiyle diğerlerinin de üst derec 8 Aylıklar kesimine daih.il (89 saydı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) nin Rektörlük, fak rinde olup, bu yıl açılmış bir tertip ve ödenektir Ücretler kesimine dâhil (Hizmetiiler ücreti) nin Rektörlük ve fakülteler ile Teknik Okulu maddeleri runlu 'olduğumuz Rektörlük için, inşaat Fakültesi için 9, Mimarlık Fakültesi için, M Fakültesi için ve Kimya Fakültesi için 0 ile 'Teknik Okulu için kadronun ihdasından mey Ücretler kesimine dâhil (GTeçici hizmetler ücreti) nin Rektörlük, inşaat, Makina ve Elektrik f törlüğe bağlı Yabancı Diıllcr Okulunda kullanılması zorunlu olan ingilizce,, Fransızca v siyle 800 lük bir kadronun 00 liraya çıkarılması ve fakültelerde çalıştırılacak yerli u cek % zamdan ileri gelmiştir Ücretler kesimine dâlhil (Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti) nin Rektörlük, inşaat. Mima nik Okulu maddelc rinde olup, bu yıl mukavele ile istihdam edilmek üzere davet edilecek y lığı dolayısiyle artırılmıştır. 000 Ücretler kesimine dâhil (Sözleşmeli personel ücreti) maddesinde olup, üniversitelinizde mev layısiyle ücretlerinin artırılmasından meydana gelmiştir Sosyal yardımlar kesimine dâhil (Tedavi giderleri) maddesinde olup, mevcut ödenek yetişm gelmekte olduğundan bizzarur artırılmıştır. istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

5 0 8 Sosyal yardımlar kesimine dâhil (Emekli kesenekleri karşılıkları) nın Rektörlük ve fakülteler Bu ihdas edilen kadrolar dolayısiyle yapılmış kanuni bir artıştır 'Sosyal yardımlar kesimine dâhil (osyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları) nın Okulu maddelerindedir. Bu yıl ihdas edilen kadrolar ile evvelce hesaîba dâhil edilmiyen yab için % 0 sigorta primlerinden meydana gelmiş kanuni bir artıştır. 7 Ek çalışma karşılıkları kesimine dâhil (Konferans ücreti) nin Rektörlük ile Mimarlık ve Mad yıl davet edilecek konferansçıların ücretinden meydana gelmiştir. 000 Yolluklar kesimime dâhil (Geçici görev yolluğu) nun İnşaat, Maden ve Kimya fakülteleri ma yapacakları seyahatler dolayısiyle attırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.8 nci ('Kongre ve konferans yolluğu) maddesindedir. Rektörlüğe ba manlarının yurt içinde yapacakları tertiple ilgili seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 999 Yolluk 'kesiminin.8 ncü (Kurs yolluğu) nun Maden Fakültesi maddesinde olup, bu yı elemanlar dolayısiyle bilhesap artırılmıştır. 99 Yolluklar kesiminin.8 nci (Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu) nun Rektörlük ile Mad yıl hesayatlere iştirak edecek elemanların çokluğu dolayısiyle bizzarure ant iril m ışı'ir. 999 Yolluklar kesiminin.8 nci (Konferans için getirileceklerin yolluğu.) nun Mimarlık maddesin feransiyerlerin çokluğu dolayısiyle bizzarure arttırılmıştır Yolluklar kesiminin.8 ncü (Yurt dışı geçici görev yolluğu) nun rektörlük ve fakülteler i Rektörlük ve fakülteler ile teknik okulu elemanlarının yönetimle ilgili olarak yapacakları seyah mıştır. 000 Yolluklar kesiminin.87 nci (Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu) maddesindedir. İnşaat fakü Kanun gereğince yabancı memleketlere bilgi ve görgülerini artırmak üzere gönderilecek asistan Yolluklar kesiminin.87 nci (Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu) nun inşaat, mimarlık ve sindedir. Bu yıl iştirak edilecek kongre ve konferans sayısına göre bizzarur artırılmıştır. 000 Yolluklar kesiminin.87 ncü (Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu) nun mimarlık ve m maddelerinde olup, yurt dışına araştırma ve incelemeye gidecek öğretim üyesi sayısına göre bizza Yolluklar kesiminin.87 ncü (Yurt dışı kurs yolluğu) nun mimarlık, makina, elektrik, maden v maddelerinde yeniden açılan bir tertip ve ödenektir. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

6 000 Yolluklar kesiminin.87 nci (Yurt dışından konferans için getirileceklerin yolluğu) muin rektö bağlı merkez, kurum ve enstitülerin bu yıl dışardan getirtecekleri konferansiyerler dolayısiyle art. Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 ncu (Kırtasiye alımları ve giderleri) nin teknik oku artan muhaberat ve kırtasiye tüketiminde vâki artış dolayısiyle artırılmıştır Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 nci ('Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri) nin maddelerinde olup, basılı kâğıt ve defter ile evrakı matbuanın tüketimindeki vâki artış dolayısiy Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 ncu ((Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) n elektrik fakülteleri ile teknik okulu maddelerinde olup, inşaatları tamamlanmış kürsü, lâboratu nacak eşyalar dolayısiyle artırılmıştır. 000 Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 inci (Yayın alımları ve giderleri) nin rektörlük, leri maddelerinde olup, telif ve tercüme eserlerin baskı, klişe, cilt, kâğıt ve karton sarfiyatında v Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 nci (Yakacak alımları ve giderleri) maddesinde o müşsüyü, Maçka Maden Fakültesi ile teknik okulu binalarının Fuel - Oil ihtiyacının karşılanabi Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.0 nci (Hizmetli giyim alımları ve giderleri) maddes deme, odacı, silici, işçi ve sair hizmetlilere verilecek elbise, palto, iş gömleği ve elbisesi için bilhes 000 Genel yönetimle ilgili alımlar kesiminin.90 nci (Diğer alımlar ve giderleri) nin inşaat fakülte olup, ihtiyaca binaen artırılmıştır Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 ncu (Su giderleri)* nin rektörlük maddesinde olu layısiyle bilhesap artırılmıştır. 000 Genel yönetimle ilgili giderler kesimirdn.0 nci (Temizlik giderleri) nin rektörlük, inşaat, mi teknik okulu maddelerinde olup, sarfiyattaki vaki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştır Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 nci ('Bahçe giderleri) nin rektörlük maddesinde ol müşsüyü ve Maçka Maden Fakültesi ile teknik okulu binalarının bahçe ve parklarının M zarur artırılmıştır. 8 Genel yönetimle ilgili giderler kesiminin.90 nci (Diğer yönetim giderleri) nin inşaat, mimarl külteleri ile teknik okulu maddelerinde olup, verilen ilânların çokluğu ve sarfiyattaki vâki fazla mıştır. Ulaştırma giderleri kesiminin.0 ncu (Posta - Telgraf giderleri) nin mimarlık fakültesi ile te günden güne artan muhaberatın çokluğu dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

7 7 [ Ara Ulaştırma giderleri kesiminin.0 nei (Telefon giderleri) nin inşaat, mimarlık, makina, ele okulu maddelerinde olup, telefon mükâlemesindeki vâki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştı Taşıt işletme ve onarma giderleri kesiminin.0 nou (Rektörlük taşıt işletme ve onarma olup, benzin sarfiyatmdaki vâki artış ile çok yıpranmış bulunan makam arabasının onarımı içi Malî hizmetlerle ilgili giderler kesiminin. nei (Diğer vergi, resim ve harçlar) in rektörlü tır Eğitim ve araştırma giderleri kesiminin.0 ncı (Araştırma ve inceleme giderleri) nin rekt nik okulu maddelerinde olup, sayılı Kanun gereğince rektörlük bütçesine üniversite öğre ları araştırmalar için konulan ödeneğin proje masraflarının yetişmesi ve fakülteler ile tekn öğretim üyeleri nezaretinde yapacakları öğretimle ilgili geziler dolayısiyle artırılmıştır. 0 Okullar giderleri kesiminin.8 nei (Ulaştırma giderleri) ve.89 ncu (Diğer alım ve gid binaen bizzarur artırılmıştır. İ7 000 Eğitim kurumları giderleri kesiminin.7 nei (Büro giderleri) nin mimarlık fakültesinde ri) nin rektörlük ve fakülteler ile teknik okulu ve.79 ncu (Diğer alım ve giderler) in mim sarfiyattaki vâki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. 000 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nei (büro giderleri) nin rektörlük ile inşaat v olup, sarfiyatın çokluğu dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. 800 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nei (Ulaştırma giderleri) nin inşaat ve mimar haberat ile telefon mükâlemesindeki vâki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. 000 Araştırma kurumları giderleri kesininin. ncü (Taşıt işletme ve onarma giderleri) nin ma cut taşıtların işletme ve onarmalarının sağlanması için bizzarur artırılmıştır Araştırma kurumları giderleri kesiminin. ncü (Kira bedeli) nin rektörlük maddesinde elektronik hesap makinasına yapılan ilâve tesislere mukavele gereğince ödenmesi zorunlu olan rılmıştır. Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nei (Giyim - kuşam alım ve giderleri) nin mim ni kurulan Şehircilik Enstitüsüne alman hizmetlilere verilecek elbise ve saire için bizzarur ar Araştırma kurumları giderleri kesiminin. ncı (Malzeme alım ve giderleri) ni/n inşaat v olup, merkez, kurum ve enstitülerin günden güne artan- faaliyetleri dolayısiyle sarfiyattaki vâ 90 Araştırma kurumları giderleri kesiminin.9 ncu (ıdiğcr alım ve giderleri) nin inşaat ve m sarfiyattaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır. İstanbul T. U. Bütçesi (S. Sayısı : Hm)

8 ATaştırma kurumları giderleri kesiminin. mei (IBüro giderleri) maddesindedir. Üniversite na giren lise mezunu gençlerin her sene artması dolayısiyle bizzarur artırılmıştır. 000 Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nci (Ulaştırma giderleri) maddesinde olup, ünive muhabere ihtiyacı karşılığı olarak bu yıl yemden açılan bir tertip ve ödenektir. 7 Lâboratuvar giderleri kesiminin. nci (IBüro giderlerinin mimarlık ve elektrik fakülteleri ile Günden g^ine genişliyen lâboratuvar ve atölyelerin artan ihtiyaçları gereğince genel yönetimle ten karşılanmakta ve fakat ödenek kâfi gelmediğinden bizzarur artırılmıştır. 70 Lâboratuvar giderleri kesiminin. nci (Ulaştırma giderleri) nin mimarlık, maden ve kimya f lerindedir. Muhaberattaki artış dolayısiyle bizzarur artırılmıştır Lâboratuvar giderleri kesiminin. mcü (Taşıt işletme ve onarma giderleri) nin maden fakült nan arazi binek vasıtası için bizzarur artırılmıştır. 000 Lâboratuvar giderleri kesiminin. nci (igiyim - kuşam alım ve giderleri) nin inşaat fakültes atelyelerde çalışan (D) cetveline dâhil hizmetlilerin formül gereğince giyim ihtiyacını karşılamak Lâboratuvar giderleri kesiminin. ncı (ımalzeme alım ve giderleri) nin inşaat, mimarlık, mak ile teknik okulu maddelerindedir. Günden güne genişliyen lâboratuvar ve atelyelerin artan ma lalaştığından bizzarur artırılmıştır. Lâboratuvar giderleri kesiminin.7 nci (Yiyecek alım ve giderleri) nin inşaat, elektrik fakült dedir. Lâböratuvarlarda muhtemel zehirlenmelerin önlenmesi amacı bu yıl açılan bir tertip ve öd Uluslararası ilişkiler giderleri kesiminin.0 ncu (Uluslararası, profesör, uzman, memur ve öğ desindedir. Rektörlüğe bağlı beynelmilel stajiyer öğrenci mübadelesi Türkiye merkezinin yurt dışına ğine yolluk yardımı karşılığı olarak artırılmıştır. Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesiminin.70 ncu (Temsil giderleri) nin rektörlük ve f lerinde olup, ödeneğin yetişmemesi dolayısiyle artırılmıştır. 000 Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesiminin.70 ncu (Tören giderleri) nin rektörlük ve tekn hangi bir harcama yapılabilmesi için bu yıl yeniden açılan bir tertip ve ödenektir Bakım ve küçük onanım giderleri kesiminin.80 ncu (bina.onarımı) nin Rektörlük ve Fakülteler olup, onarıma muhtaç yerler için bizzarure artırılmııştır. 89 Toplam İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı :.0)

9 _ 9 Noksanlar : 0 Aylıklar kesiminin.0 nen (G-enel idare aylıkları) ıııu Rektörlük maddesinde olup, bu miktar t 8 Ücretler kesiminin.0 ucu (geçici hizmeti iler ücreti) nin Kiııijya Fakültesi maddesinde olup çalıştırılmıyacağından tasarruf edilin iştir. 9. Tazminatlar kesiminin.90 ncı (üniversite tazminatı) nm Mimarlık Fakültesi maddecinde olup 0 Yolluk kesiminin.8 nci (Kongre ve oknferans yolluğu) nuıı Teknik Okulu maddesinde ol oluşu do'layısiyle bu miktar tasarruf yapılmıştır Yollukar kesiminin.8 ncü (Araştırma ve inceleme yolluğu) nuıı Mimarlık ve Kimya Fakült sarruf yapılmıştır Yolluklar kesiminin.87 nci (Yurt dışından konferans için getirtileceklerin yolluğu) nuıı Ma miktar tasarruf yapılmıştır Genel Yönetimle ilgili giderler kesiminin.0 ncı (Yayın alımları ve giderleri) nin İnşaat Fak olup, bu miktar tasarruf yapılmıştır. 000 Ulaştırma giderleri kesiminin.0 nci (telefon giderleri) nin Maden Fakültesi maddesinde olu Eğitim ve araştırma giderleri kes'ıminin.0 nci (staj ve öğrenim giderleri) nin Maden Fakü jan dâhili 89 sayılı Kanun gereğin e dışarıya gidecek asistanların azlığı dolayısiyle bu miktar 000' Eğitim kurumları giderleri kesinimin.7 nci (büro giderleri) nin Maden Fakültesi maddesind Araştırma kurumları giderleri kesiminin. nci (ulartırma giderleri) nin Kektürlük maddesi mıştır. 000 Araştırıma kurumları giderleri kesiminin.j9 nen (diğer alım ve giderleri) nin Ilektöıiük mad miştir. 000 Lâboratuvar giderleri kesiminin İd. i. (i nci (giyim -kuşam alımları ve giderleri) nin Maden Fak tasarruf yapılmıştır linkim ve küçük onarım giderleri kesiminin 0.80' ucu (bina onarımı) nin Kimya Fakültesi mad pılmıştır. 7 Bakımı ve küçük onarını giderleri kesitinin in Ki.8i) nci (makina ve teçhizat onanını') nm.maden olup, bu miktar tasarruf yapılmıştır. 9 Toplam istanbul T. H /itçesi (S. Sayısı: 0)

10 0 Yatırım Harcamaları Bütçesi Gerekçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Yatırım harcamaları 97 yılma nazaran lira fazlasiylc Bu fazlalık haddizatında lira ise de bâzı tertiplerde yapılan lira tutarındaki tasarruf lığın yukarıda bildirildiği üzere liradan ibarettir. Fazla ve noksanları müfredatiylc ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Fazlalar : i Etüt ve proje giderleri bölümünün.8 nei (etüt ve proje giderleri) nin lie.ktörlük maddesinde için bilhesap artırılmıştır. 000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün.8 nei (yapı, tesis ve büyük onarım giderle bu yıl aşağıda ıyazılı inşaatlar için artırılmıştır Maçka Teknik Okulu tevsii inşaatı Elektrik Fakültesi Yüksek gerilim lâboratuvarı inşaatı 000 Gümüşsüyü binası A bloku tevsii inşaatı Nükleer Enerji Enstitüsü Levent lâboratuvar ve sınıflar 000 OOO Motorlar Enstitüsü Levent lâboratuvar ve sınıflar Kimya mühendisliği esasları Levent lâboratuvar ve sınıflar Tadilât, tesis ve büyük onarıra Tıkışla, Maçka lâboratuvar ve sınıflar Maçka Maden Fakültesi il tesis lâboratuvar ve sınıflar Mac:ka Maden Fakültesi il tesis lâboratuvar ve sınıflar Toplam Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün.8 nei (teknik personel ücretleri) nin Rek mizce /09 sayılı Kararname gereğince çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel kadroları için 'a 000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün.8"! (makiua, teçhizat alımları ve Elektrik Fakülteleri ile Teknik Okulu maddelorindedir. Ders ve lâboratııvah-ara mahsus satmalma lit tir Toplam

11 - Noksanlar : 000 Makimi, teçhizat ve taşıt alından ve onarımları bölümünün.8 nci (taşıt alımla n) nuı Rekt de olup l)iı. yıl taşıt almamıyacağmdan Bütçeden çıkarılmıştır Makina ve teçhizat ve taşıt alınılan ve onarımları bölümünün.8 nci (Makimi, teçhizat alım törlük ve İnşaat, Mimarlık, Maden ve Kimya Fakülteleri ile Teknik Okulu maddelerinde olup, bu Toplanı Sermaye teşkili ve transfer harcamalar?, bütçesi gerekçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9(8 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 9G7 yılma nazaran 8 li tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 089 lira ise de bâzı tertiplerde yapılan lira tutai'indaki tasarrufla yukarıda bildirildiği üzere. 8 liradan ibarettir. Fazlalar ve noksanların müfredatı ile ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. Fazlalar : 0 99 Emekli Sandığına ödemeler kesiminin.0 nen (% ek karşılıkları) ıım Rektörlük ve fakü de olup, kanuni bir artıştır. Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler kesiminin..0 ucu (Emekli, dul ve yetim, aylık Üniversitemizden emekli, dul ve yetim maaşı alanlar dolayısiyle bllhesap artırılmıştır Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar kesiminin.0-!8 nci (Teknik Üniversite ve Tekni'k Oku Rektörlük ve Teknik Okulu maddelerinde olup, örğenci sayısındaki vâki artış dolayısiyle artı Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar kesiminin.08. nci (Muhtaç örğeneilere yapılan yardı fakülteleri maddelerinde olup, öğrenci sayısındaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar kesiminin.70 ucu mekleri için yardım) m Rektörlük maddesinde olup, ihdas edilen kadrolar dolayısiyle artırılm 089 Toplam. İstanbul. T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

12 - Noksanlar 97 0 Emekli Sandığına ödemeler kesiminin.0 nci (Emekli ikramiyesi) nin Rektörlük maddesinde caktır. 8 Emekli Sandığına ödemeler kesiminin.0 ncu (Sandık yönetim giderleri) nin Rektörlük mad yapılacaktır Toplam. Gelir Bütçesi Gerekçesi İstanbul Teknik Üniversitesinin 98 yılı gelirleri 97 yılma nazaran lira faz! asiyi e lir Fazlalık haddizatında lira ise de iki tertipte vâki lira noksanlık nazarı dikkate alınınca h üzere liradan ibarettir. Fazla ve noksanların ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Fazlalar : Kurumları hasılatı bölümünün.0 ncu (Döner sermaye gelirleri) maddesinde' olup, bu yıl bu dan artırılmıştır. 000 Taşınır mallar gelirleri bölümünün.0 nci (Kitap satış gelirleri) maddesinde olup, bu yıl bu m cağından artırılmıştır Çeşitli gelirler bölümünün.0 nci (Giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililerden alınan ücretle giriş ve sıralama imtihanlarına giren lise mezunu örğencilerin her yd artması dolayısiyle bu mikta Çeşitli gelirler bölümünün.90 nci (Diğer çeşitli gelirler) maddesinde olup, bu miktar Cazla t Özel gelirler bölümünün 7.00 ncü (Hazine yardımları) mad-lesinde olup, bu miktar fazlasiyle y rılmıştır Toplam. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

13 Noksanlar : Diğer vergiler bölümünün.0 ncı (Kayıt, imtihan ve diploma harçları) maddesinde olup, ev miktar noksan tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. Çeşitli gelirler bölümünün.0 ncu (Harice yapılan işlerde Üniversite hissesi) maddesinde olup, ğı tahmin edilmiştir Toplam. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

14 Rapor Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına. Bilgiler ve problemler : Â) öğrenci durumu :. Fakülteler ve Üniversiteye bağlı Teknik Okulun, şubeleri itibariyle, öğrenci mevcuda, gu;eu yıl. mezun, edilenler, ilişik listede (Ek-) gösterilmiştir. Halen. Üniversitede toplanı olarak f> 0H7 öğrenci mevcuttur. Bu yıl Üniversiteye îmö öğrenci müracaat etm oöf) i Teknik Okula olma'k üzere 07 öğrenci alınmıştır.. Üniversite Kampusu : Derslik, lâboratuvar ve deney aletlerinin gereği gibi geliştirilmesi için, halen bulunan mahallerde inkişaf bir inkişaf sahası aranmıştır. İhtiyaca uygun olarak Millî Bmlâke ait arazi ncü Levent ötesinde bulunmuş ve liye Bakanlığından istenmiştir. lf)00 yrlında.m i Mî. Savunmaya, tahsisli. okluğu l)ildirilen arazinin Fatih Orman değişiklik yapıldığı takdirde. T. Ü. ye inkişaf sahası olarak verilebileceği cevabı alınmıştır. Yapdan. çalışmala 7. :î.!!')()() tarihli kararı ile plân değişikliğini yapmış ve plân, İmar ve İskân. Bakanlığınca, tasdik edilerek, kan diyesi sözü edilen arazinin dâhil bulunduğu, Baltalimanına kadar uzanan 00 hektarlık araziyi tüm olarak plânl loji, botanik bahçeleri ve rekreasyon sahası olarak ayırmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi arazinin, tümü için tim Bakanının da tasdiki ile kamulaştırmalara başlamış, bir yandan da bölgenin yerleşme plânım geıml yarışmay o İni), inşaat ve tesisat durumuna erişilmiştir..düzenlenen Kî yıllık: plâna, göre, öğrencilerin yurt, yemek, okum tesislerinden ve şehir içinde yer olmadığı için yıllırda.u beri, inşaatına, geçilemiyen lâboraiuvarlardan başhıma riyle birlikte, tatbikata geçilmek istenirken 900 y buda, Millî Savunmaya, tahsis yapılmış olması konusu, ihtilâf arazinin Maliye Bakanlığınca İ. T. Ü. ne devri cihetine gidilmemesi yüzünden, icraata geçilememiştir. Millî Sav Akademileri ve lojmanları ile, 000 subay lojmanı inşası maksadiyle kullanılacağı, açılan hm yarışmadan, öğ lerle Harb Akademiletinin yer ihtiyacı belirdiği cihetle Üniversite ihtilâlin halli için. şu teklifi yapmaktadır. Ba kıtasyie birlikte; şimdi golf sahasının bulunduğu kısma yerleşebilmektedir. Bu. kamım ötesi uda de I. T. Ü. nin liği kazanan yerleştirme projesine ve Üniversitenin isteğine uygun olarak ka;sıkınması kabil olmaktadır. Harb Akademilerinin Teknik. Üniversite yakınında olması öğretim üyelerinden, spm- ve sosyal tesislerden fay görülmektedir. Millî Savunmanın tertiplediği yarışmada, sözü edilen 000 subay lojmanı, aynı bölgede ay'.'altm leri civarında, ncü. Leventteki. nci 0;d;ı Kooperatifi yanına veya. başka bir yc : e alınabilir. Bu suretle hem olan. resmî ihtiyacı giderilmiş, hem de İstanbul Teknik Üniversitesi 000 öğrenei için mod< aı Unuan-süe kur imkânına kavuşur. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : Kür)

15 İ. T. Ü. 97 bütçesine bu sahada inşa edilecek nükleer enerji, motor muayene ve araştırma, kimya mühendis atı için, milyon lira ödenek konmuş iken bu yüzden inşaata başlanamamıştır. Bu projeyi gerçekleştirmek için yapılacak kamulaştırma karşılığında 97 bütçesine milyon lira konmuş v mulaştırmalar yapılmıştır. (Halen '.) milyon lira ödenmiş olup mütebakisinin ödenmesine devam edilmektedir.) İ dirilen kısmın ortamlıdaki :k8 hektarlık özel şahı.; arazisi kamulaştırılan arsalar arasındadır. Gerek tasdikli nâzım şehir plânı gerek kamulaştırmalar doiayısiyle, geriye dönülmesi mümkün olmıyan hukuk bulunmaktadır. Teşebbüs Üniversite camiasına mal olduğu gibi yerli, yabancı bilim mııhitlerince takdir ve itina Topografik durumu, yeşil bir bölge halinde şehirle Boğazieini ayırması, Üniversite tesisleri uzun yıllar şehirdeki aradaki irtibatın kolaylığı ve bu irtibatın şehir trafik merkezinin aynı tarafında kalması, altyapı mkânları gibi yerin seçilmesi ve yerleştirme projesi yabancı üniversite plânlama uzmanlarının da takdiri ile karşılandığı, anlaş Bütün bu sebeplerle, en önemli kalkınma âmili sayılan yüksek teknik işgücünü artıracak olan bu memleket pr ca bağlanması beklenmektedir.. Müracaat ve verim : Teknik Üniversiteye öğrenci olarak girmek için, muhtelif fakültelere ve Teknik Okula tüm o'arak müracaat (Ek - ) müracaat ve kakül miktar hırı gösterilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesine umumiyetle en iyi lise me imtihanla alındıkları ve doiayısiyle başarı uisbetinln iyi olduğu görülmektedir. Yıllanmış öğrenci ı isbeti çok düşü re Fakültenin ortalanıl olarak öğrencilerin c /r 0 si Üniversiteyi normal süre olan ydda, c /c 0 si altı yılda, diğerleri daha uzun sürede mezun olmaîkadır. Bu durum normal ve milletlerarası standartlara gür" iyi bulunmaktadır. Ydiatımm öğrenci j roblemi İ. T. memektedir. Bununla beraber bu yıl yüımriüğ'' g'ıen yeni öğretim Yönetmeliğinde belli yıllar za fmda başarı sa öugörürmüş'lür. Teknik Okuulda, kuruluş 'rakı, bu ikine daim amhr. Giriş- sıralama imtihanları matcmaiik. fim, ve "-Yayadan kmmk imtihan usulü ile yapılmaktadır, maddi imkmı nın sonuna, bâzı yılla;* tam notun y --0 sinden aşağı, düşenler isabet etmektedir. Bu gibi hallerin derstim deise öğrencilerin dersleri takipte karşılaştıkları zorluklar liselerden mezuniyet seviyesinin düşüklüğüne delâlet eder. B lerinin fiilî bir takviyeye aıııhtaeolduğu anlaşılmaktadır.. Yurt ihtiyacı : Öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanma durumu yeterli, değildir. Öğrenciler arasında yapılan bir anket öğr % 80 inin öğle yemeği ve okuyarak yerr ihtiyacında bulundu klan n.ı göstermiştir. Halen öğrencilerin % 0 sinin yu dir. Yıınl ihtiyacımın kampusta karşılanacağı büdlrüımeytedir: 00:0 öğrencilik yurt ve 000 öğrenci için okum müştür. Kampus.arazisi ihtilâfı halledilince hu plânın ilk hamle,inin, kampus yerleştirme mümrbakam neticesine ^öv lar Kurumu imkâmlariyle gerçeiklr-ştirikuesine başlanacaktır. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0:)

16 Yalbanıeı memleketlerde olduğu gibi, bir Üniversite topluluğu içinde, çeşitli sosyal tesislere sahilim tarak, yaş sını sağlıyacak ve öğrencilerin düşüncel erinin, tomayüllcrinlin öğrenilmesi, memleket.meseleleri üzerindeki daha sağlam fikirler etrafında toplanması mümkün olacaktır. Kampus priojeisiude profesörler ieinlojman düşünü öngörülmüştür. Halen öğrenciler boş vakitlerini değerlendirme imkânlarından malhır'umdur ve şehirde.dağınık içinde, her türlü menfi teısire mâruz yaşamaktadırlar. Üniversitece (iğrenci problemleri üzerinde durularak >'e(;(mi mektedir. B) Öğretim üyeleri ve yardımcıları :. Öğretim üyeleri kadrosu ilişik listede (E,k - ) gürül inektedir. Tetkikinden anlaşılacağı üzere.0- Bnof. K dan i, 70 asisltan kadrosundan ü nıünilıahlir. Teşkilât 'Kanunu 98 yılına, aidolııp bundan sonra esaslı kadr yaç ve kadrolarda tıkanmalar doılaytsiyle teşkilâtla genişleme istenmiş ise de ihtiyacın giderilmesi Personel Kan gecikmesi üzerine yeni bir kadro - ilâvesi kanunu Ünivcrsiteec hazırlanmaktadır. Bu meyanda, kurulmuş bulunan, Meıdikıo - Sosyal merkezi için dâhiliye, asabiye, göz, diş doktoru isten 0 aded kadrosuz Üniveıtsite profesörü mevcııdotup bunlar doçent kadrosundan maaş almaktadır. 8 aded öğretim görevlisi Prof. Doç. ve Asistan kadrosunda çalışmaktadır. profesöre mukabil doçent bulunması, aısistan alma zorluğu dolayısiyle doçent yetiştirmedeki durakl Kadrosuz profesörlere kadro temini, bunların kadroya nakli ile doçent kadrolarının boşaltılması uygun görül. Asistan kadroları : a) Kadrolar Ek - de, ıinevcutlar Ek - de gösterilmiştir. kadro münhal,.9 kadro (L) cctvelindedir. b) Kolayca asistan bulunamaması yıllardan beri şikâyet konusudur. Öğretim üyesi kaynağı olan asistanlığa rağbet eâilmeinesinin başlıca, sebebinin ücretlendirme sistemi olduğu hendis ve yüksek mimar asistanların, ayrıca bilim ve yalbanci dil imtihanına tabi tutulmaları ve en iyiler arasında len maaşın ve cüzi tazminatın, Devlet işletmelerinde yevmiyeli çalışan mühendis ve mimarlarla Orta - Doğu Teknik Ün tanlara verilen ücretin üçte biri ile beşte biri arasında olması, yeter sayıda ve iyi asistan bulmanın imkânsızlığım c) Doktora yapma imkânları.mevcuttur (i asistandan ancak 8 i doktora yapmış durumda/dır. (Jeccn yıl Halen 90 doktora çalışması devam etmektedir. Daha fazla doktora yapma imkânını sağlamak için asistanlığa rağbetin, artırılması, bu suretle ehliyetli kimse tim üyeleri ve yardımcılarının doktora çalışmalarına ilgilerinin artırılması gerekmektedir. Üniversitece çare olarak aşağıdaki tedbirler düşünülmektedir : T - Sözleşmeli asistan isdih.damı ma ks adiyle bir kanun taslağı hazırlanmış ve Millî Eğitim Bakanlığına suııu damın Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığınca reddedil iniştir. Orta - Doğu Teknik Üniversitesin müspet bir ilerleme elde edilememiştir. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : J0Ö)

17 7 II -.9 sayılı İ. T. Ü. Clürev ve.kuruluş Kanununu tadil eden bir tasarı hazırlanarak, bu tasarının ncü uıaaışlarâyie resmi dairelerde yevmiye ile veya sözleşme ile çalışan emsalinin aldığı ücret arasındaki farkın ek t mektedir. Tasarı Üniversite Senatosundan çıkmış olup Hükümete sunulmaktadır. Asistanı problemine.gerçekçi çare bulunmazsa bâzı fakültelerin ya;km gelecekte öğrenci alamaz duruma.gelec e) Öğretim üyeleri kaynağının kurumakta olduğu bugünkü durumda, bir de özel okulların, yetişmiş öğretim dolayısiyle Üniversiteyi bu mesaiden mahrum bırakması olayı eklendiği açıklanmıştır. Öğretim üyelerine maaşları ve tazminatlariyle yeteni kadar geçinme imkânı verilerek bunların ûütün mesaile meleri lâzımdır. Bu cihet temin edilmediği için, ek görev arama zarureti ortaya çıkmakta, resmi ek.görevlerde de İle ücretsiz bırakıldığı için özel okullarda görev alma genelle mıektedir. öğretim üyelerinin sayısı.mahdıuloldıığu üyelerin gündüz ve gece saatlerini zararlı şekilde dolduracaktır. Çare olarak öğretim üyelerinin birinci görevde terfih edilmeleri, 7 sayılı Kanundan - emsali birçok mü okulların gelişmesine imkân verilmesi düşünülmektedir. Hazırlanan tasarıda bu cihet de ele alınmıştır. Öızel okulların, eksik kapasiteyi doldurma bakmmndan faydalı olduğu knibııl edilmekte, fakat öğrenci alışla ile tesislerinin dalha müessir şekilde kontrolü zaruretine işaret edilmektedir. Hakiki mânada kifayetli lâboratuv'ar v Ibrısi açmasının özet oıkula büyük fedakârlığa mal ol uçağı ve alman taksitlerle karşılanamayacağı hesaplanmakta seselerin, görevi gereği gibi yerine getlremiyeceği sonucuna varılmaktadır.. Gece öğretimi teknik okul seviyesinde olarak düşünülmüş ve.senatoca kanun teklifi hazırlanarak Millî muştur. Fakültelerin tesislerinden ve binalarından faydalanılacağı için çok kolay ve ucuz netice alacağı bil personel sayısı üzerindeki ihtilâf dolayısiyle Maliyece kabul edilip kanunlaşma safhasına erişememektedir. alınacağın biraz altında olduğu, daha büyük fark olursa öğretim üyesini özel okuldan çekip gece öğretim cağı gerekçesiyle 0 Tl. ders ücretinde İsrar edildiği anlaşılmıştur. Akşam okulunun işlemesi de tabiatiyle 7 sayılı Kanunun ncü maddesinin uygulanmasiyle kabil olacakt 7. 7 sayılı Kanunun ncü maddesinin çıkardığı bir başka zorluk da Üniversiteler Kanununun cak analiz, inceleme, araştırma işlerinden alınan ücretin işi yapanlara tevziinde görülmektedir. Harice yapıla masraf, bir kısmı Hazineye irat kaydedilmekte, bir kısmı işi yapanlara dağıtılmaktadır. 9 yılına kadar edilerek gelir kaydedilmekte, yarısı kadarı da gider bütçesinde gösterilmekte iken, giderin işi yapana intik harici yapılan işlerin geliri muazzam bir düşüş kaydetmiş ve bunun üzerine Maliye Bakanlığının teklifi ile Gelir bütçesinde yalnız masraf ve Hazine hissesi gösterilmekte, gelir kısmında tertip bulunmamaktadır. Bu kısım doğruca, işi yapanlara intikal ettirilmektedir. 7 sayılı Kanunun ncü maddesi İ. T. Ü. öğretim üyel İstanbul T. Ü.. Bütçesi (S. Sayısı.: 0)

18 8 tatbikatın devamı zaruri görülmektedir. Aksi takdirde gelir düşecek, harice iş yapma bir aslı görev olma lerin analiz, inceleme ve tatbiki araştırmaları yapılmıyacaktır. Gerçekte ise tatbiki araştırmaların teşviki için her çareye başvurulması gerektiği kanısındayız. 90 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun desteklediği projelerin bu yolda atılmış müspet adım mektedir. 8. Araştırmaların gerektirdiği gibi gelişmemesine öğretim üyelerinin sayı ve zamanlarının tahdidi ve deki zorlukların da scbebolduğu anlaşılmaktadır. Yatırım bütçesinde D. P. T nca son dakikada yapıldığı anlaşılan indirme rektörlük enstitüleriyle fakülte mış bulunmaktadır. Bu bakımdan asgari ilâveler sayın komisyona teklif edilecektir. Alet satı ıalmada eld da Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu gibi, gü nrüksüz ith açtırma güçlükleri de işleri aksatmaktadır. Bâzı alet ve tertibatın kül halinde düşünülmesi gerek nekte, bunu risi garantili ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Makina Fakültesi uçak süpersonik tüneli gemi muayene hav dir. İşletmeci idarecilere verilen araştırma ödenekleri karşısında, üniversiteye ayrılan alet yatırımlarının dü tin gözden geçirilmeye muhtacolduğu sonucuna ulaştırmaktadır. 9. Karadeniz Teknik Üniversitesine öğretim elemanı yardımı yıl içinde sistem ve düzene bağlanmıştır. yavaş yavaş yerini orada yerleşmiş elemanlara terk etmesi ve bunu teşvik edici, asistan temin edici tedbir 0. Okutulan derslerin kitaplarının umumi/etle meveudolduğu, ayrıca not teksir edildiği anlaşılmıştır. bütçelerindeki ödeneklerle basılmaktadır. Üniversitenin bir matbaası ve üç fakültede teksir tesimtı vardır. dır. Maliyeti daha yüksek de olsa, sayfası beş kuruş hesabiyle, satış fiyatı tesbit edilmektedir. Öğrencilerin lüğü dolayısiyle ucuz kitapları almakta da zorluk çekmektedir. Öğrencilere yardım ödeneğinin artırılması v rılarak ucuz yemek tevziinin geliştirilmesi lüzumlu görülmektedir. Kitap temini bakımından faydalı bir yol olan tercüme işinde yeni kitaplara telif hakkı ödeme ve trans lüklerin bertaraf edilmesi lâzımdır. II - 97 Bütçe uygulamaları : Kasım ayı sonu itibariyle :. Cari harcamalara ait ödeneklerin %, sı sarf edilmiştir.. Yatırım ödeneklerinin %, 7 si sarf edilmiştir. Bu yüzden, malî yılın sonunda önemli surette yükselecek ve ödeneğin hemen tamamı sarf edilecektir. Zira : SSatınalınacak makina ve teçhizat akreditifler açılarak mukaveleye bağlanmıştır. Kesin harcama Şubat ay Bina inşaat yatırımları da kampus dışı ödeneğin % 0 civarında ihaleye bağlanmış olup, geriye kalan istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

19 9 yapılmak ve 98 yatırımlarının malzeme alımlarında kullanılmak suretiyle sarf edilebilecektir. Yatırımın faz pus sahası için konulup kullamlamıyan yapı öde.ıeği aktarma suretiyle kullanılmıştır.. Transfer ödenekleri % 0, sarf edilmiş ir. Maçka Maden - Kimya fakülteleri ve teknik okul arkasındaki evkafa ait bir arsanın satmalmması için ve laştırma Ocak ayında tahakkuk edecektir. B) 98 bütçe teklifi cari yatırım, transfer harcamalarının 97 yılma nazaran artış oranları ilişik liste Artışların sebepleri : (A/l) deki artışlar normal üst derece ve terfi farklarından, (L) cetvelinden serbest bırakılan kadroların ileri gelmiştir. (A/) deki artışlar inşaattaki gelişmelerden 000 Tl. makina teçhizat alımlarındaki artıştan ği çeşitli etüt proje giderlerindeki artışlardan ileri gelmiştir. III - Gelir bütçesi : 97 gelir tahminleri ile bu tahminlerden yakılan tahsilat oranı ilişik cetvelde (Ek - ) gösterilmiştir. (Bun harçları tahmininin ancak %, ü gerçekleşe nlmiştir. Harice yapılan işlerden üniversite hissesi %,8 nisbetinde gerçekleşmiştir lira tutarındaki 97 bütçesinin ancak %, ye yakın kısmı üniversite gelir tahmmleriyle üniversite gelirlerinin çok düşük olduğunu ve gelirlerin artırılması için bâzı tedbirlerin düşünülebileceğini g Harçlarda 9 senesinden beri önemli deği didik yapılmamıştır. Öğrenciler yılda yarı yıl ve imtihan h mektedir. Bu harçların artırılma teşebbüsü başarı sağlamamıştır. Normal süreden fazla üniversitede kalan öğrencileri yetle bütün harçları artırıp muhtaç öğrencileri burslar ve nakdî yardımlarla desteklemenin yerinde olacağı d Harice yapılan işlerden alman paraların işi yapanlara verilmesi gereken miktarların, kanunun verdiği y bit edilen esaslara göre dağıtılmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, teknik üniversitenin başlıca ge mün azalıp Hazinenin zarara uğramaması bakımından gereklidir. IV - Temenni ve teklifler :. Öğrenci sayısının artması, eğitim öğretim ve araştırmanın gelişmesi, öğrencilerin gerekli sosyal tesisler si Levent ötesi kampus projesinin gerçekleştirilmesine bağlı bulunduğundan bu problemin teklif edildiği şekild anlaşarak biran önce müspet sonuca bağlanmasını dileriz. Bu mahalde saha her iki maksat için yeteri kadar vardır. Ayrıca Teknik üniversite gereken istimlâke fiile. Asistanları, dışardaki emsali derecesine ulaştıracak ek tazminat veya sözleşme ile istihdam sistemlerin çınılmaz zaruret halindedir. İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

20 0. Akşam Teknik 'Okulu tasarısının kanunlaşmasının çabuklaştırılması lâzımdır.. 9 sayılı Kanunda değişiklik yaparak, İ. T. Ü. nün görevlerini, günün şartlarına uyduran, her dere tirmeyi mümkün kılan, ayrıca temel ve genel bilimler fakültesi kurulmasına zemin hazırlıyan kanun tasarıs maddesinden İ. 'T. Ü. öğretim üye ve yardımcılarını ayrık tutan, asistanlara ek tazminat öngören kanun ta lıdır.. Alet ve teçhizat ödeneklerinde kısıntı yapılmamalı ve ileri ki senelere sâri taahhütlere imkân verilmelid işlerinde kolaylık sağlanmalıdır.. Karice yapılan işler hakkında, bugünkü tatbikata devam edilmelidir. 7. Zaruri ve makûl sebeplere müstenit düzeltmeler : a).8 makina, teçhizat satmalma bölümünde rektörlük, fakülteler ve Teknik Okulu talepleriyle D.P.T. n listede gösterilmiştir. Ayrı ayrı önergelerle de izah edileceği veçhile bu hal, Jâboratuvarlarm inkişaf bir yana, nor cağından hizalarında gösterilen asgari ilâvelerin yapılması zaruridir. Bu husus esasen 7 Aralık 97 tarih, 9 say lâtına da bildirilmiştir. İ 97 yılı 98 için Pnoje No. Dairesi ödeneği İstenen Verilen 8. H Rektörlük İnşaat Fakültesi Mimarlık Fakültesi Makina Fakültesi Elektrik Fakültesi Maden Fakültesi Kimya Fakültesi Teknik Okul Yüksek Gerilim Lâboratuvarı b) Çoğunluğu İstanbul dışından gelen ve malî durumları çok bozuk olan öğrencilerin, beslenme ihtiyacı, sıh bir şarttır. Bu bakımdan ueuz yemek tevzii üzerinde durulmuş, Mediko - Sosyal Merkezi takviye edilmiş ve yemek işliyebilmesi için kantinlere yardım bölümü ödeneklerinin artırılması zaruridir. Bu sebeple İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 0)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 10.3. 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) Dönem : 3 Topfentı. MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 886 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) T. C. Başbakanlık 30

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 0 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Millî Eğitim Komisyonu raporu

Millî Eğitim Komisyonu raporu Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 30 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/568)

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/568) Dönem : 1 Toplantı 3 MİLLET MECLlSl S. Sayısı : 737 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/568) T. a. Başbakanlık

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

Dönem : 2 Toplantı :i MİLLET MECLİSİ S. Sayısı :

Dönem : 2 Toplantı :i MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : Dönem : 2 Toplantı :i MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : ıı Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmenler ile asistanlara

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi

❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi ANALİZLER (2015) ❺ Gelir ve Gider Durumu, Bütçe Harcama Oranları, Döner Sermaye Bütçesi A- Mali Bilgiler Fakültede Özel Bütçe ve "Döner Sermaye Bütçesi olmak üzere iki bütçe hazırlanmaktadır. Özel bütçe,

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04

Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04 Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp personeline prim

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı hakkında Gerekçe

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı hakkında Gerekçe Dönem : *ff% I Toplantı MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : / Q \ 4 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/4) T. C. Başbakanlık

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI. Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı

IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI. Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI Öz Gelir Karşılığı Ödenek Uygulaması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı ÖZ GELİRLER

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

Sosyal îşler Komisyonu raporu

Sosyal îşler Komisyonu raporu S. SAYISI : I Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 3 sayılı Kanuna eki kanun tasarısı ve Sosyal işler ve iktisat komisyonları raporları (/03) T. C. Başbakanlık. 0.0 Kanurâar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer)

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) -565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı MADDE 1.- a) Katma bütçeli idarelerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı