T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģ ve SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 2014/158-2 sayılı toplantısında kabul edilmiģtir.

3 KuruluĢun unvanı : Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) Merkezi : Rize Ġlgili Bakanlık : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Esas sermayesi : TL ÖdenmiĢ sermayesi : TL ÖdenmemiĢ Sermayesi : TL Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre BaĢlama AyrılıĢ tarihi tarihi unvanı Adı ve soyadı 1-BaĢkan Ġmdat SÜTLÜOĞLU Çay ĠĢl. Genel Md.lüğü Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye Süleyman PINARBAġ " Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor 3-Üye Turgay TURNA " Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor Üye Ali KARACA Gıda, Tarım ve Hay. Bak. Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürü -Üye Mevlüt GÜMÜġ " Bitkisel Üretim Genel Müdürü Devam ediyor 5-Üye Nizamettin EKĠNCĠ " Personel Genel Müdürü Devam ediyor 6-Üye Salih KÖSE BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Kalkınma Bakanlığı Yıllık Proğramlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü Devam ediyor

4 Raporda yer alan kısaltmalar APK Aġ : AraĢtırma, planlama, koordinasyon : Anonim ġirket ÇAY-KUR : Çay ĠĢlemeleri Genel Müdürlüğü FAO GSMH ĠDT KAMU-Ġġ KHK KĠT MS RG RĠSBAġ TBMM TTK TÜBĠTAK TÜRK-Ġġ tta UNCTAD : Food and Agriculture Organisation (Gıda ve Tarım Örgütü) : Gayrisafi Milli Hasıla : Ġktisadi Devlet TeĢekkülü : Kamu ĠĢletmeleri ĠĢverenleri Sendikası : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü : Milattan sonra : Resmi Gazete : Rize Serbest Bölge ĠĢletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.ġ. : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Ticaret Kanunu : Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumu : Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri Gn. Müd. : United Nations Conference on Trade and Development (BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)

5 TABLOLAR Bölümü Tablo no Adı Sayfa I.Tablo BakıĢ 1 Dünyadaki çaylık alanlar II " " 2 Dünyada son 5 yıllık çay üretimi II " " 3 KuruluĢun son 5 yıllık faaliyetlerine iliģkin toplu bilgiler V II.Ġdari Bünye 4 Takip edilen dava ve icra dosyaları 14 " " 5 Personel durumu tablosu 19 " " 6 Personele yapılan harcamalar tablosu 28 " " 7 Sosyal giderler tablosu 30 III.Mali Bünye 8 Özet mali durum tablosu 32 IV.ĠĢletme ÇalıĢmaları 9 Bütçeye iliģkin toplu bilgiler 40 " " 10 Finansman programı ve gerçekleģmesi Kullanılan krediler tablosu 44 " " 12 Giderler tablosu 47 " " 13 ÇeĢitli giderler 49 " " 14 Alımlar tablosu 52 " " 15 Satın alınan yaģ çay 54 " " 16 Son 5 yılda satın alınan, üretilen, satılan çay ve çay stokları 55 " " 17 Hizmet alımları tablosu 58 " " 18 Ġlk madde ve malzeme stokları 60 " " 19 Ġllere göre çay fabrikaları 62 " " 20 Paketli ve tasnifli çay üretimi 62 " " 21 Nevilerine göre tasnifli çay üretimi 63 " " 22 Üretilen tasnifli çayın ekstrat değerleri 64 " " 23 Üretilen tasnifli çayın volüm değerleri 64 " " 24 Fabrikalar itibarıyla üretim verimliliği 66 " " 25 Fabrikalar itibarıyla kapasiteden yararlanma oranları 68 " " 26 Kampanya dönemlerinde kapasiteden yararlanma oranları 69 " " 27 Paketleme fabrikaları itibarıyla iģlenen ve paketlenen çay 70 " " 28 Paketli çay çeģitleri 71 " " 29 Üretim giderleri 75 " " 30 Tasnifli kuru çay üretim giderleri ve birim maliyet 76 " " 31 Tasnifli yeģil çay üretim giderleri ve birim maliyet 76 " " 32 Tasnifli organik siyah çay üretim giderleri ve birim maliyet 77 " " 33 Tasnifli organik yeģil çay üretim giderleri ve birim maliyet 77 " " 34 Fabrikalar itibarıyla tasnifli kuru çay birim maliyetleri 78 " " 35 Paketli siyah çay üretim giderleri ve birim maliye 79 " " 36 Paketli yeģil çay üretim giderleri ve birim maliye 80 " " 37 Paketli organik siyah çay üretim giderleri ve birim maliye 80 " " 38 Paketleme fab.ları itibarıyla paketli çay ür. Gid. ve birim maliyet 81 " " Yıl Paketleme Fab. birim mal.ve ambalaj malzemesi payı 82 " " 40 Pazarlama Bölge Müdürlükleri 85 " " 41 Pazarlama giderleri 94 " " 42 Pazarlama Bölge Müdürlükleri itibarıyla bayi primleri 95 " " 43 SatıĢlar 96 " " 44 SatıĢ fiyatları 101 " " 45 Yıl sonu mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları 102 " " 46 Mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarının yıl içi hareketi 103 " " 47 Sigorta iģleri 105 " " 48 SatıĢ sonuçları 106 " " 49 SatıĢ sonuçlarına iliģkin göstergeler 108 " " 50 ĠĢtirakler 114 " " 51 Yatırım projeleri 115 V.Bilanço 52 Aktif tablosu 120 " 53 Bankalardaki mevduat 121 " 54 Ticari alacaklar tablosu 122 " 55 Diğer alacaklar 123 " 56 Stoklar hesabı tablosu 124 " 57 Maddi duran varlıklar tablosu 126 " 58 Maddi duran varlıklar edinme değeri ve net değer tablosu 127 " 59 BirikmiĢ amortismanlar tablosu 128 " 60 Pasif tablosu 129 " 61 Ticari borçlar 130 VI.Gelir tablosu 62 Gelir ve giderler tablosu 135

6

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. TOPLU BAKIġ... I A- Çayın Dünya ekonomisindeki yeri. I B- KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi C-Öneriler... III VIII II. ĠDARĠ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- TeĢkilat... 4 C- Personel durumu III. MALĠ BÜNYE A- Mali durum B- Mali sonuçlar IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI A-ĠĢletme bütçesinin genel durumu.. 39 B- Finansman 41 C- Giderler... D-Tedarik iģleri E- Üretim ve maliyetler F- Pazarlama G- Sigorta iģleri H- ĠĢletme sonuçları I-Bağlı ortaklık ve iģtirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BĠLANÇO Aktif Pasif VI. GELĠR TABLOSU VII. EKLER

8

9 I I. TOPLU BAKIġ A- Çayın Dünya ekonomisindeki yeri: Çay bitkisinin anavatanı Çin olduğundan çay kelimesi de Çin ce kökenlidir. ça Ģeklinde söylenen bu sözcük; Türkçe, Farsça, Japonca ve Rusça da Çay Ģekline dönüģmüģtür. Çince nin Amoy lehçesinde te biçiminde olan telaffuzu ise, batı dillerindeki tea, tee, te gibi çay anlamına gelen sözcüklerin kökenini oluģturmaktadır. Çay tarımına milattan sonraki yıllarda, budist rahipleri tarafından getirilen tohumlarla M.S.805 yılında Japonya da baģlanılmıģtır. Yaygın üretim yapılan ülkelerden Sri-Lanka(Seylan) da 1870, Rusya da 1847, Kenya da 1900 yıllarında çay tarımına geçilmiģtir. Çay uzun süre Avrupa ülkelerinde ilgi görmemiģ, 1650 yılında Almanya da ve Hollanda da bazı doktor ve papazlar çayın zararlı bir bitki olduğunu, Çinli lerin bu yüzden zayıf kaldıklarını ileri sürerek, yasaklanması istenmiģ, Ġngiltere de ise kraliyet emriyle 1675 yılında resmen yasaklanmıģtır. Ancak kısa bir süre sonra yasak kaldırılarak çay içme alıģkanlığı bütün Avrupa da hızla yayılmıģtır. Ġlk defa 1839 yılında Londra da açık artırma yoluyla çay satıģları baģlamıģ, bunu 1861 yılında Calcutta, 1883 yılında da Colombo pazarları izlemiģ ve böylece çay, uluslararası ticari mal haline gelmiģtir. Önceleri dinlendirici, keyif verici, ısıtıcı bir içecek olarak kullanılan çay; birinci dünya savaģından sonra, ihtiva ettiği kafein, thea -flavin bileģikleri, bakır, demir, B, E, K ve F vitaminleri nedeniyle gıda maddesi olarak önem kazanmıģ ve tüketimi her geçen yıl artmıģtır. Çay tarımı Dünya da 40 kadar ülkede yapılmaktadır. Ancak 15 civarında ülkenin üretimi çok azdır. Çay bitkisi tropik bölgelerin yüksek kesimlerinde ve subtropik iklim bölgelerinde, 43 derece kuzey ve 27 derece güney enlemleri arasında yetiģebilmektedir. Avrupa ülkelerinde, iklimin uygun olmayıģı nedeniyle çay tarımı yapılamamakta ise de; bu ülkeler, üretici ülkelerde çay tarımı, iģlenmesi, teknolojisi, pazarlanması konularında önemli roller oynamıģlar ve bu konulardaki etkinlikleri sürmektedir. Dünyada en büyük çay ekili alana sahip ilk 10 ülkenin ve Dünyanın çay tarım alanlarının son 5 yıldaki durumu aģağıdadır.

10 II Sayıştay Tablo-1: Dünyadaki çaylık alanlar Ülkeler Ekili Alan (Ha) Çin Hindistan Sri Lanka Kenya Endonezya Vietnam Türkiye BangladeĢ Japonya Arjantin Diğer ülkeler Dünya Kaynak: http : // faostat. fao. org/servlet 2012 yılı verilerine göre, Dünyada çay ekili alanlar toplamı 3,3 milyon hektar olup, en büyük çay alanlarına sahip olan ülkeler; Çin, Hindistan, Sri Lanka, Kenya, Endonezya, Vietnam ve Türkiye dir. Bu ülkelerin ve Dünyanın son beģ yıldaki çay üretimi de aģağıda gösterilmiģtir. Tablo-2: Dünyada son 5 yıllık çay üretimi Ülkeler Üretim (Ton) Çin Hindistan Kenya Sri Lanka Türkiye Vietnam Ġran Endonezya Arjantin Japonya Diğer ülkeler Dünya Kaynak: http : // faostat. fao. org/servlet

11 III 2012 yılı verilerine göre, Dünyanın çay üretimi 4,8 milyon ton olup, en büyük çay üretici ülkeler; Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka, Türkiye, Vietnam dır. Çin tek baģına Dünyadaki çay ekili alanların %46 sına sahip olup, Dünya üretiminin de %35 ini gerçekleģtirmektedir. Türkiye ise çay ekili alanların %2,3 üne sahip olurken, üretimin %4,7 sini gerçekleģtirmektedir. Uluslararası dökme kuru çay fiyatlarında istikrar bulunmamakta, sık sık önemli dalgalanmalar görülmektedir. FAO, UNCTAD gibi kuruluģlar uluslararası çay fiyatlarında istikrar sağlamak için çaba göstermekte ise de istenilen sonuç alınamamaktadır. Çay fiyatlarını genellikle Londra, Kalküta, Kolombo, Jakarta açık arttırma satıģları belirlemektedir. B- KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi: Türkiye de çay üretmek için ilk giriģim 1888 yılında yapılmıģ, Çin den getirilen çay tohumları Bursa da ekilmiģ, ancak sonuç alınamamıģtır yılında 407 sayılı Kanunla çay tarımı yasal güvenceye kavuģmuģtur. Çay üretimi konusundaki etkili çalıģmalara 1937 yılında Sovyetler Birliği nden Gürcistan kökenli 20 ton çay tohumu ithal edilerek baģlanmıģ, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında da 20 ton çay tohumu ithal edilerek hızlı bir Ģekilde çaylıklar oluģturulmuģtur. 29 Mart 1940 tarihinde çıkartılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile tarımı ve üretimi desteklenmiģ, bir Kararname ile Araklı ilçesinden Sovyetler Birliği sınırına kadar olan bölgede 30 bin dekar alan çay tarımı için ayrılmıģ, üreticiye faizsiz kredi verilmiģtir. Üretilmeye baģlanan yaģ çay, atölyelerde iģlenerek kuru çaya dönüģtürülmüģ ve üretim giderek artmıģtır. Bunun üzerine 1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası, Rize de iģletmeye açılmıģtır yılına kadar ithalat ile karģılanan iç tüketim, bu yıldan sonra yurt içi üretim ile karģılanmaya baģlanmıģtır. Önceleri Tekel Genel Müdürlüğünün bir Ģubesi tarafından yürütülen çayın yetiģtirme, alım, iģletme ve satıģ iģlemleri, tarih ve 1497 Sayılı Kanunla Çay Kurumu na devredilmiģ, tarih ve 233 sayılı KHK ile KuruluĢun unvanı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) olarak değiģtirilmiģtir tarih ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı, üretimi ve satıģının serbest bırakılması üzerine özel sektör de çay yaprağı alarak mamul çay üretimine baģlamıģtır. Böylece, 1985 yılında toplam yaģ çayın %95 i ÇAY-KUR tarafından alınırken, bu oran son yıllarda % 50 seviyelerine inmiģ olmakla birlikte, halen, ekimi ve üretiminde, alım ve satıģ fiyatlarının tespit edilmesinde, çay piyasasının düzenlenmesinde üretici ile tüketici açısından Kurumun katkısı önemlidir yılında dekar olan ekili çaylık alan, 2003 yılında 76,6 bin dekara ulaģmıģ, 1994 yılında baģlatılan çalıģma ile bütün çaylıklar tek tek ölçülmüģ, üretici sayıları ve ruhsat durumları yeniden belirlenmiģtir.

12 IV Sayıştay Çay tarımı geliģmiģ ülkelerde, verimi ve kalitesi yüksek çay çeliklerinden çay plantasyonları yapılmakta, budama, gübreleme, bakım ve ilaçlama gibi kültürel tedbirler uygulanmakta, üretime uygun çay bahçeleri oluģturulmaktadır. Türkiye de ise, verimli ve kaliteli çay üretimine uygun alanlar sınırlı olup, mevcut çaylıklar çeģitli ülkelerden getirtilen tohumlarla tesis edilmiģtir. Masraflı ve riskli sayılan çelikle çaylık tesisi yerine tohumla plantasyon yapılması sonucu ortaya çıkan çaylıklarda makasla hasat yapılması, özellikle son sürgünlerin uygun yerlerinden alınamamasına, odunsu ve lifli sapların hasat edilmesine, bu arada sürgün gözleri yok edildiğinden bitkinin çalılaģmasına ve ürünün kalitesiz olmasına yol açılmaktadır. Makasla hasatta elle yapılan hasadın 5 misli fazla ürün toplandığı için, özendirici önlemler ve mevzuat düzenlemeleri yapılmadan, üreticinin kendiliğinden makasla hasadı bırakması mümkün görülmemektedir. Çay bitkisinin ekonomik ömrü yıl olarak kabul edilmektedir. Kurum tarafından yapılan tespitlerden, Türkiye deki 767 bin dekar çaylığın 34 bin dekarı 50 yaģ üstü, 155 bin dekarı yaģ arası, 287 bin dekarı da yaģ arası olduğu anlaģılmıģtır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çaylık Alanların taze sürgün Rehabilitasyonu konusunu eylem Planı kapsamına almıģtır. Bu plan ile bölgedeki verimden düģen çay plantasyonlarının rehabilitasyonu önemli bir alt yapı oluģturacaktır. Projenin ilk adımı olan damızlık klon çay bahçeleri tesis edilmesi amacıyla Ocak 2008-Mayıs 2011 periyodunu kapsayan plan yapılmıģtır. Devam eden bu çalıģmaların diğer sorumlu kuruluģlarla iģ birliği içinde sürdürülmesi gerekmektedir. YaĢlı çay bitkisinden daha kaliteli ürün almak amacıyla, ilk defa 1994 yılında baģlatılan budama projesinden ilk beģ yılında istenilen baģarı sağlanamamıģ ise de, ikinci beģ yılda projenin faydaları üretici tarafından benimsenmiģ ve kalite belirgin Ģekilde düzelmiģtir. Kaliteyi belirleyen en önemli değer olan ekstrakt değerleri % 35 seviyesine kadar yükselmiģtir. Bu nedenle, Bakanlar Kurulunun 2004/7758 sayılı Kararı ile budama projesi, 1/7 oranında budanmak Ģeklinde tekrar uzatılmıģtır. Budamadaki baģarının devamı ve yapılan harcamaların amacına ulaģması için Kurum tarafından budama ekipleri oluģturulmuģtur tarihli ve 2011/2526 sayılı kararname ile de budama dönemi 10 yıla çıkarılmıģtır tarihli Resmi Gazetede Ulusal Çay Konseyinin KuruluĢu ile ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıģtır. Yönetmeliğe göre; 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalıģmalar yapmak üzere yaģ çay üreticileri, ticaretini yapan tüccar, sanayiciler, birlikler, kooperatifler ile çay bitkisiyle ilgili araģtırma ve eğitim kurumları, sivil toplum kuruluģlarının bir araya gelmesi ile tüzel kiģiliğe haiz Ulusal Çay Konseyinin kurulması kabul edilmiģtir. Kurumun son beģ yıllık çalıģmalarına ait toplu bilgiler, aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir.

13 V Tablo-3: Son 5 yıllık faaliyetlere iliģkin toplu bilgiler Son iki yıl farkı ArtıĢ veya azalıģ % Toplu bilgiler Ölçü Sermaye Bin TL ,8 ÖdenmiĢ sermaye " ,1 Öz kaynaklar " ,0 Yabancı kaynaklar " ,3 Finansman giderleri " ,1 Maddi duran var. (edinme değeri) " ,1 Mad.duran var. birikmiģ amortismanı " ,2 Yatırımlar için yapılan nakdi " ödemeler ,6 Yatırımların gerç.leģme oranı(nakdi) % ,8 ĠĢtiraklere ödenen sermaye Bin TL ,3 ĠĢtirakler temettü geliri YaĢ çay alım miktarı Ton ,6 Tüm alım tutarı Bin TL ,7 BaĢlıca mal ve hizmet üretim miktarı: -Tasnifli siyah ve yeģil çay Ton ,1 - Paketli siyah ve yeģil çay " ,8 Tüm üretim tutarı(üretim maliyeti) Bin TL ,1 Üretim kapasitesi Ton/Gün (25) (0,4) Kapasiteden yararlanma oranı % (4) (4,4) Üretim verimliliği (randımanı) " 18,80 18,30 17,97 18,98 19,44 0,46 2,4 BaĢlıca satıģ miktarları Ton ,0 Net satıģ tutarı Bin TL ,5 Stoklar : - Ġlk madde ve malzeme Bin TL (5.150) (15,9) - Mamul (Tasnifli ve paket çay) Ton (3.529) (3,9) -Mamul (Tasnifli ve paket çay) Bin TL ,7 - Yarı ve ara mamul Bin TL ,0 - Diğer stoklar Bin TL ,0 Memur (ortalama) KiĢi ,6 SözleĢmeli (ortalama) " (17) (1,8) ĠĢçi (ortalama) " (62) (1,1) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 Cari yıla iliģkin: - Memurlar için yapılan giderler " ,2 -Memur baģına aylık ortalama gid. TL ,5 - SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL ,6 -SözleĢmeli baģına aylık ort. gid. TL ,5 - ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL ,9 - ĠĢçi baģına aylık ortalama giderler TL ,2 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,7 GSYĠH ya katkı ( üretici fiyatları. ) " ,4 GSYĠH ya katkı ( alıcı fiyatıyla) " ,2 GSMH ya katkı ( alıcı fiyatlarıyla ) " ,2 Faaliyet kârlılığı(öz kayn.yönünden) % Mali kârlılık (öz kaynak yönünden ) % Ekonomik kârlılık % Zararlılık % 4,9 4,9 13,5 10,8 5,6 (5,2) (48,1) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (26.927) (1.681) (44.034) ,5 Dönem zararı " (23.209) (26.991) (74.557) (64.828) (39.301) (25.527) (39,4) Bilanço zararı " ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,9

14 VI Sayıştay 2013 yılsonu itibarıyla, 1.056,4 milyon TL ödenmiģ sermayesi bulunan ÇAY- KUR un, öz kaynakları ise 885,6 milyon TL olarak gerçekleģmiģtir. Faaliyet ve dönem zararları nedeni ile öz kaynak yitirildiğinden, sahip olunan öz kaynak miktarı ödenmiģ sermayenin altında ise de, 2013 yılsonu itibarıyla mevcut 563,8 milyon TL lik yabancı kaynaklar karģısında yeterli bulunmaktadır. Ancak, bir yandan faaliyet ve dönem zararları nedeni ile öz kaynak yitirme sürecinin devam etmesi, bir yandan da yaģ çay alımlarının yılın belli bir döneminde gerçekleģmesine bağlı olarak finansman ihtiyacı doğması nedeni ile, KuruluĢun esas sermayesinin artırılmaya devam edildiği ve tarihinde milyon TL tutarına yükseltildiği görülmektedir. Yapılan sermaye artıģlarına rağmen, yaģ çay yaprağı alımlarının gerçekleģtiği Mayıs-Eylül döneminde ek kaynak sağlanması gerektiğinden, Kurumca banka kredisi kullanılmaktadır yılının son aylarında baģlanılan banka kredisi kullanımı 2009 yılında 157,3 milyon TL, 2010 yılında 457,5 milyon TL, 2011 yılında Milyon TL, 2012 yılında da milyon TL ve 2013 yılında da 1.294,2 milyon TL olmuģtur. Kurumca ödenen faiz giderleri ise; 2009 yılında 15,6 milyon TL, 2010 yılında 8,3 milyon TL, 2011 yılında 26 Milyon TL, 2012 yılında 26,3 milyon TL ve 2013 yılında 27,0 milyon TL ye ulaģmıģtır. Kurumun 2013 yılı yaģ çay alım miktarı geçen yıla göre %2,6 oranında artarak 672,2 bin ton seviyesinde gerçekleģirken, yaģ çay alım bedeli %15 oranında artmıģtır ton olan günlük üretim kapasitesi %87 oranında kullanılmıģ ve satın alınan yaģ çaydan 130,7 bin ton tasnifli çay üretilmiģtir. Tasnifli çay üretimi önceki yıla göre %5 oranında artarken, üretim verimliliği de 0,46 puan artarak %19,44 oranına yükselmiģtir. Tasnifli çay üretiminin nispi olarak yaģ çay alım miktarından daha fazla artması, 2013 yılında satın alınan yaģ çay yaprağının kalitesinin arttığına iģaret etmekte ise de; yaģ çay alım kotasının yüksek olmaya devam etmesi ve alım süresinin uzun oluģu, Çay-Kur un kartlaģmıģ ve kalitesiz yaprak alımı ile karģı karģıya kalmasına yol açmaktadır. YaĢ çay yaprağı alımlarında asıl amaç; taze sürgün alıp en kısa sürede iģlemek suretiyle kalitenin ve verimliliğin birlikte artırılması olmalıdır. YaĢ çay yaprağı alım kotasının yüksek tutulması ve buna bağlı olarak tasnifli çay üretiminin yüksek gerçekleģmesi, buna karģılık satıģların istenen ölçüde artırılamaması, mamul stoklarında birikime yol açmaktadır yılında, satıģ miktarının önceki yıla göre %16 oranında artarak 133,5 bin tona yükselmesine bağlı olarak, mamul stokları %4 oranında azalmıģ ve yılsonunda 87,6 bin ton seviyesine düģmüģ ise de, hala yılsonu itibarıyla yaklaģık 9 aylık mamul stoku mevcut olup bu stok depolama sorunları ile dağıtım kanallarında aksamalara yol açmaya baģlamıģtır. YaĢ çay alım politikasının, satılabilecek çayın üretilmesi için gerekli olan miktarda yaģ çay yaprağı alınması Ģeklinde uygulanması, hem finansman sıkıntısını ve hem de stok ve depolama problemini önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Üretim verimliliğindeki artıģa rağmen, yaģ çay alım bedelinin %15 oranında artması ve diğer maliyet unsurlarındaki artıģlar nedeni ile birim maliyetlerdeki artıģ

15 VII devam etmiģ ve 2013 yılı tasnifli çay ortalama birim maliyeti yaklaģık %8 oranında artarak 9,64 TL/Kg olarak gerçekleģmiģtir. ÇAY-KUR un 2013 yılı satıģ miktarı %16 oranında artarak, 133,5 bin ton seviyesine yükselmiģtir. Son yıllarda Kurumun pazar payında yaģanan gerilemenin durdurulması ve tersine çevrilebilmesi açısından, sürekli olması Ģartı ile satıģlardaki bu artıģ önemli bulunmaktadır. ÇAY-KUR un pazar payındaki daralmayı ortadan kaldırmak ve satıģları artırmak için, bünye içi (fiyat, ambalaj, yeni ürün geliģtirme, tat ve koku eksikliği giderme) ve bünye dıģı (kaçak çayla mücadele) tüm faktörleri göz önünde bulunduracak önlemlerin alınması ve alınan önlemlerin titizlikle uygulanması gerekmektedir yılında, satıģ miktarındaki %16 lık artıģa paralel olarak, Kurumun elde ettiği net satıģ hasılatı, önceki yıla göre %20,5 oranında artarak 1.517,9 milyon TL ye yükselmiģtir. Buna karģılık, satıģ maliyetleri toplamı %24 oranında artarak 1.561,9 milyon TL ye yükselmiģ ve 2013 yılında 44 milyon TL tutarında faaliyet zararı oluģmuģtur. Kurum, satıģ maliyetleri toplamındaki artıģların kontrol altına alınamaması ve/veya net satıģ hasılatında yeterli artıģ sağlanamaması nedeniyle, son 5 yılın tamaında dönem zararı, son 3 yılda ise hem dönem zararı hemde faaliyet zararı etmiģtir yılında satıģ maliyetleri toplamını oluģturan unsurlardan, satıģların maliyeti %21 oranında artarak 1.323,0 milyon TL ye yükselirken, faaliyet giderleri %38 oranında artarak 238,9 milyon TL ye yükselmiģtir. SatıĢların maliyetinde geçen yıla göre olumsuz bir geliģme gözlenirken, bu olumsuz geliģmenin faaliyet giderlerinde daha da çarpıcı olduğu görülmektedir. Faaliyet giderleri 2007 yılında net satıģ hasılatının %10 unu teģkil ederken, arka arkaya her yıl yükselmek suretiyle 2011 yılında %12,2 ye ulaģmıģtır. Son iki yılda ise bir sıçrama göstererek 2012 yılında %13,7 ye ve 2013 yılında %15,7 ye yükselmiģtir. ÇAY-KUR un faaliyet giderlerinin, %13,3 oranında 31,7 milyon TL sini araģtırma geliģtirme ve genel yönetim giderleri oluģtururken, %86,7 oranında 207,2 milyon TL sini pazarlama, satıģ ve dağıtım giderleri oluģturmaktadır. Faaliyet giderlerindeki artıģ önemli ölçüde pazarlama giderleri içinde yer alan reklam ve bayi pirimi uygulamalarındaki artıģtan kaynaklanmakta olup, faaliyet zararının önlenebilmesi için reklam, bayi pirimi ödemesi gibi pazarlama uygulamalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Nitekim, önceki yıla göre pazarlama satıģ ve dağıtım giderleri %46 oranında, bayi primleri ve reklam giderleri gibi giderler ise %52 oranında artmıģtır. Faaliyetler sonucunda oluģan 44 milyon TL faaliyet zararı; sabit kıymet satıģ karları nedeni ile diğer faaliyetler ile olağandıģı faaliyetlerde, gider ve zararlardan daha fazla gelir ve kar oluģması sonucunda, 39,3 milyon TL dönem zararına dönüģmüģtür. Kurumun dönem zararı önceki yıla göre %39,4 oranında azalarak 39,3 milyon TL seviyesinde gerçekleģmiģtir.

16 VIII Sayıştay C-Öneriler: Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAY-KUR) 2013 yılındaki çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1-Son yıllarda yapılan pazarlama harcamalarının net satıģ hasılatına oranının %7 lerden %12 ler seviyesine yükseldiği ve her bir birim pazarlama harcaması karģılığında elde edilen satıģ hasılatı tutarının düģtüğü dikkate alınarak; yüksek tutarlara ulaģmıģ olan bayi primi ve reklam uygulamalarının satıģlara olan katkısı yönünden gözden geçirilmesi ve gereksiz harcamalardan kaçınılması(sayfa: 94-95), 2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (EK:16) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Önceki yıllardan gelen ve izlemede olan öneriler: 1- Kurumun son yıllarda oluģan dönem zararlılığının azaltılabilmesi için; alım, üretim, stok, satıģ, istihdam ve finansman yönetiminde maliyet azaltıcı ve kârlılığı artırıcı tedbirlerin alınması (Sayfa: 43-46), 2- Çay-Kur un, yaģ çay yaprağı alımlarını planlamasında; kota, alım süresi ve diğer uygulamaların kaliteyi koruyucu ve artırıcı unsurlar olarak titizlikle takip edilmesi (Sayfa: 55-56), 3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yıllarını kapsayan Eylem Planı kapsamına alınmıģ olan ve bölgedeki verimden düģen yaģlı çay plantasyonlarının yenilenmesinde önemli bir yer tutan Çaylık Alanların Rehabilitasyonu ile ilgili olarak yapılan çalıģmaların, diğer sorumlu kuruluģlarla iģbirliği içinde aksatılmadan sürdürülmesi, (Sayfa: 73-74), 4- ÇAY-KUR un pazar payındaki daralmayı ortadan kaldırmak ve satıģları artırmak için fiyat, ambalaj, yeni ürün geliģtirme, tat ve koku eksikliğini giderme, ürün ve markaların tanıtımına ağırlık verme gibi bünye içi tedbirlerin alınması, buna ilave olarak da kaçak çayla mücadele gibi bünye dıģı tüm faktörler göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınması için ilgili kuruluģlar nezdinde giriģimlerde bulunulması (Sayfa: 97-98), sayılı TTK hükümleri çerçevesinde finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun düzenlenmesi gerekliliği yanında, tarih ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde tarihinden itibaren kuruluģun bağımsız denetime tabi olacağı da göz önünde bulundurularak, muhasebe teknik altyapısının hazırlanması ve muhasebe personelinin uygulama konusunda eğitiminin sağlanması (Sayfa: ). Sonuç: Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAY-KUR) 2013 yılı bilançosu ve ,70 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

17 1 II.ĠDARĠ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar ve KuruluĢ Statüsüne ĠliĢkin Mevzuat: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1497 sayılı Kanun ile; 4233 Sayılı Kahve ve Çay Ġnhisarı Kanunu ve 3788 Sayılı Çay Kanunu gereği Tekel Genel Müdürlüğüne verilen çay iģletmeciliği tekeli ile Çay bölgelerinde Tekel Ġdaresine ait olarak kurulmuģ bulunan veya kanunlarla aynı idareye intikal etmiģ olan bütün çay fabrika ve atölyeleri, menkul ve gayrimenkul mallar, hak ve menfaatler, her türlü alacak ve borçlar ile personelin devralınması suretiyle, Çay Kurumu adı altında, tüzel kiģiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü kurulmuģtur tarihinden itibaren fiilen faaliyete geçen ve 1497 sayılı kanun ile 440 sayılı Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri ve ĠĢtirakler Hakkında Kanunun saklı tuttuğu hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren Kurum; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 60 sayılı Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1497 sayılı Kanun ve 440 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve tüm KĠT ler için ayrı ayrı KHK çıkarılması yoluna gidilmesi sonucunda, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 112 sayılı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü KuruluĢu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlemeye tabi tutulmuģ ve Kamu Ġktisadi KuruluĢuna dönüģtürülmüģtür. 60 sayılı Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi KuruluĢları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2929 sayılı Kanun olarak kanunlaģmıģ ancak bu Kanun, tarihli ve 18435(Mük.) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıģtır. Böylece KuruluĢ tüm KĠT ler için genel kanun niteliğini alan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınmıģtır. Kurum, 4046 sayılı Kanunun 35/a maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (B) listesinden çıkarılıp (A) listesine alınarak, Kamu Ġktisadi KuruluĢu(KĠK) statüsünden, Ġktisadi Devlet TeĢekkülü (ĠDT) statüsüne alınmıģtır. ÇAY-KUR; 3046 sayılı Kanun un 643 sayılı KHK ile değiģik 4 ve 11 inci maddeleri uyarınca önceleri BaĢbakanlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirilmiģ; son olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluģu olmuģtur. Öte yandan 1984 yılına kadar devlet tekeli olarak sürdürülen çay iģletmeciliği, tarih ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile serbest bırakılmıģtır. Bu Kanun la; çay tarımı, üretimi, iģletmesi ve satıģı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve iģletmesi sağlanmıģtır. Ancak anılan Kanunun 2 nci maddesinde, çay tarım alanlarının Bakanlar Kurulunca tespit edileceği, bu alanlarda çay bahçesi kuracak olanların önceden ruhsatname alacağı, ruhsatname esaslarının ilgili

18 2 Sayıştay Bakanlıkça düzenleneceği, ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranların çaylıklarının söktürüleceği gibi her dekar için para cezası uygulanacağı belirtilmiģtir. Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Ana Statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. ÇAY-KUR un faaliyet konusu; Ana Statüsünün Amaç ve Faaliyet Konuları baģlıklı 4 üncü maddesinde, Türkiye nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliģtirmek, çay kalitesini ıslah etmek, iģletilmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dıģ pazar isteklerini karģılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı iģletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak olarak belirlenmiģtir tarih ve 2013/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve tarihli ve 2013/T-5 sayılı YPK Kararı ile Ana Statüde değiģiklik yapılmıģ olup bu kapsamda; 3 üncü maddenin 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıģ ve 5 inci fıkra sermayenin milyon TL olduğu Ģeklinde değiģtirilmiģ; faaliyet konuları baģlıklı 4 üncü maddesi değiģtirilmiģ ve faaliyet konuları geniģletilmiģ; ayrıca Ana Statü'ye Yürütme baģlıklı 26. madde eklenerek Bu Ana Statü hükümlerini Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürü yürütür. denilmiģtir sayılı Kanun ve ÇAY-KUR Ana Statüsünde öngörülen çay ziraatının geliģtirilmesi amacına yönelik olarak; ruhsat iģleri, kaçak çay alanları, budama esas ve uygulamaları ve destekleme primi düzenlemeleri hakkında bir dizi mevzuat düzenlemesi yapılmıģ ve ÇAY-KUR a bu konularda bazı görevler verilmiģtir. Söz konusu görevler nedeniyle oluģan maliyetlerin ilgili bakanlık bütçesinden karģılanması veya bir kısım görevlerin karģılığında kuruma prim ödenmesi yoluna gidilmektedir. TeĢekkül, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabidir sayılı Kanun ve 233 sayılı KHK gereğince SayıĢtay, 3346 sayılı Kanun uyarınca da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmektedir. KuruluĢ tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabidir tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu nun 11 inci maddesi uyarınca; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Çay Konseyinin KuruluĢu Ġle ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıģtır. Yönetmeliğin amacı; yaģ çay üreticileri ile yaģ çay bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve / veya bunların oluģturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve birlikleri ile çay bitkisiyle ilgili araģtırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluģlarının bir araya gelerek tüzel kiģiliğe haiz bir Ulusal Çay Konseyi kurmalarını sağlamak ve bu konseyin çalıģma usul ve esaslarını belirlemektir. ÇAY- KUR Konseyin kurucu üyelerinden biri, ÇAY-KUR Yönetim Kurulu Üyeleri de Ulusal Çay Konseyi Genel Kurulunun doğal üyeleridir. TBMM Genel Kurulu nun tarihli 121 inci toplantısında onaylanan ve tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ( )

19 3 Dokuzuncu Kalkınma Planı nın 336 ncı maddesinde, Plan dönemi sonunda özelleģtirme iģlemleri sonucunda kamunun çay ürünlerinin iģlenmesi faaliyet alanından tamamen çekilmesi öngörülmektedir. Plan döneminin sonuna gelinmekle birlikte bu yönde herhangi bir geliģmenin olmadığı gözlenmektedir. 2-Tüzükler: Faaliyet döneminde KuruluĢu doğrudan ilgilendiren, mevzuat uyarınca hazırlanıp yürürlüğe giren tüzük bulunmamaktadır. 3-Bakanlar Kurulu Kararları: KuruluĢla ilgili olarak 2013 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları aģağıdadır tarih ve sayılı R.G. de yayınlanan 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ĠliĢkin Karar yürürlüğe konulmuģ olup, bu Karara göre fark ödemesi yapılacak ürünler arasında çay ürünü de yer almıģtır. Kararnamenin 3 üncü maddesinin 6 ncı bendinde, yaģ çay üreticilerine yapılacak prim ödemelerinin, 2012/3067 sayılı B.K.K. ile belirlenen ve üretim izni verilen alanlarda ÇAYKUR tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılması öngörülmüģtür tarih ve sayılı R.G. de yayınlanan 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KĠT lerin 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının belirlenmesine iliģkin Karar yürürlüğe konulmuģtur tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan 2013/4957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik yürürlüğe konulmuģtur tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan 2013/4688 sayılı B.K. Kararı ile I ve II sayılı cetvellerde kadro iptal ve ihdas iģlemi yapılmıģtır. 4-Uluslararası AnlaĢmalar: KuruluĢla ilgili olarak, 2013 yılında uluslararası anlaģma yapılmamıģtır. 5-Yüksek Planlama Kurulu Kararları: tarihli ve 2013/T-2 sayılı YPK Kararı ile esas sermaye milyon TL ye yükseltilmiģtir tarihli ve sayılı Resmi Gazete de, tarihli ve 2013/T-5 sayılı YPK Kararı ekinde, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statü değiģikliği yürürlüğe girmiģtir. 6-Yönetmelikler ve Yönergeler: KuruluĢun 2013 yılından denetim tarihine kadar (Eylül 2014) yürürlüğe giren yönetmelik ve yönerge değiģikliklerine aģağıda yer verilmiģtir.

20 4 Sayıştay -Kurum Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Çay Tarım Alanlarında Çay Tarımı Yapan Üreticilerin Ruhsatlarının Yenilenmesi, Ruhsatname Almadan Çay Bahçesi Kuranlara Ruhsatname Verilmesine Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir sayılı Çay Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak, Kurum Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan, Çay Bahçesi Kuracak olanlara Ruhsatname Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. -Kurum Yönetim Kurulunun tarih ve 2013/40 sayılı Kararı ile Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı yayımlanmak ve yürürlüğe konulmak üzere kabul edilmiģtir. Söz konusu Yönetmelik değiģikliği tarih ve sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. -Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Ġmza Yetkisi Yönergesi, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanmalarına ĠliĢkin Yönerge ve bazı birimlere iliģkin Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. B-TeĢkilat: 1-TeĢkilatın yapısı: KuruluĢun organları 233 sayılı KHK ile yönetim kurulu ve genel müdürlük olarak belirlenmiģtir. KuruluĢun merkez ve taģra teģkilatı bulunmaktadır. Rize deki merkez teģkilâtı; yönetim kurulu, genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, teftiģ kurulu baģkanlığı, hukuk müģavirliği, yönetim kurulu büro müdürlüğü, müģavirlik, özel kalem müdürlüğü ve 12 daire baģkanlığı ile bunlara bağlı Ģube müdürlüklerinden oluģmaktadır. Ayrıca, kuruluģun taģra teģkilatında; 2013 yılsonu itibariyle 46 adet yaģ çay iģleme fabrikası müdürlüğü (Önceki yıllarda 47 olan çay iģleme fabrikasından Güneysu Çay Fabrikasının arsası, 2012/2719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Hazineye devredilen taģınmazlar içinde kaldığından,yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2012/T-10 sayılı kararıyla kapatılarak Ulucami Çay Fabrikasına taģınmıģ,ulucami Çay Fabrikasının adı da tarihli yönetim kurulu kararı ile Güneysu Ulucami Çay Fabrikası olarak değiģtirilmiģtir.), 1 çay paketleme fabrikası müdürlüğü, 1 pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü, 8 pazarlama bölge müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü, Anatamir Fabrikası Müdürlüğü ile 1 Ġrtibat Müdürlüğü bulunmaktadır. Kurumun ana teģkilat yapısını gösteren organizasyon Ģeması raporun 1 numaralı ekinde yer almaktadır yılında ana teģkilat Ģemasında bir değģiklik olmamıģtır. Ancak, tarih ve 2013/127 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü, Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü ve Pazarlama Bölge Müdürlüğü birimlerinin organizasyon Ģemalarında, tarih ve 2013/151 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile de Makine Dairesi BaĢkanlığı organizasyon Ģemsında

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2012 YILI RAPORU

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2012 YILI RAPORU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2011 YILI RAPORU

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2011 YILI RAPORU ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2011 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun unvanı

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 04.01.2016 SAYI 2016/003 KONU 2016 YILINDA DĠKKATE ALINACAK BAZI RAKAMSAL HADLER HAKKINDA SĠRKÜLER 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Sayılı

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 1 DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC VE UMRE HESABI 8 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı