ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91 P. PAPAPETROS (6. SAYFADA) M. VELICKOVIC (7. SAYFADA) YUSUF TEMÝZ (10. SAYFADA) FERÝT ÖNGÖREN (11. SAYFADA) H. BOYACIO LU (12. SAYFADA) CARTOON BY: FERÝT ÖNGÖREN (TURKEY) A. EFTHIMIADIS (30. SAYFADA)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) Yeni Düzen Kültür Sanat, Sayý: 29, ( Kýbrýs) MUSA GÜMÜÞ (TURKEY) HUSEYÝN ÇAKMAK nbu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... nthe cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA (BRAZIL) The First Water International Cartoon Contest 2010 Iran

3 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3 "TEMÝZ DENÝZLER ÝÇÝN TEMÝZ NEHÝRLER" KARÝKATÜR SERGÝSÝ ROMANYA'DA AÇILDI FERÝT ÖNGÖREN USTANIN ANISINA FÝRUZ KUTAL (NORVEÇ) Karikatürcü ve coðrafya öðretmeni Sönmez Yanardað düzenlemesi ile, "Avrupa Birliði Eðitim Projeleri" kapsamýnda daha önce Ýngiltere'nin Leicester ve Ýtalya'nýn Partinico Kentlerinde açýlan "Clean Rivers For The Clean Seas - Temiz Denizler Ýçin Temiz Nehirler" konulu karma karikatür sergisi, 03 Haziran - 07 Haziran 2010 tarihleri arasýnda, Romanya'nýn Sibiu kentinde sergilendi. "Clean Rivers For The Clean Seas - Temiz Denizler Ýçin Temiz Nehirler" konulu karikatür sergisinde, Eray Özbek, Ekrem Borazan, Mehmet Kahraman, Muammer Kotbaþ, Cem Koç, Aþkýn Ayrancýoðlu, Mustafa Yýldýz, Engin Selçuk, Murat Ýlhan, Hakan Sümer, I.Serdar Sayar, Ýsmail Kar, Sönmez Yanardað, Sezer Odabaþýoðlu ve Coþkun Göle'nin toplam 42 karikatürü yer yer aldý. BAÞSAÐLIÐI Karikatür Sanatçýsý Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra'nýn babasý SALÝH KAYRA'nýn vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz... KAYRA ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Hasan Bleibel BAÞSAÐLIÐI Deðerli Üstad, Karikatürcüler Derneði Kurucu Üyelerinden Karikatür Sanatçýsý ve yazar FERÝT ÖNGÖREN'in vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz... ÖNGÖREN ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com MAGAZINE NOSOROG WEB PAGE AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ Kulesi'nin ortaklaþa düzenlediði "5 Haziran Mizah Günleri" etkinliklerinde, "Çöpe - Çevre" isimli karikatür sergisinin yaný sýra 39 çizerin eserlerinin yer aldýðý "Küresel Isýnýyoruz" ismli ikinci bir karikatür sergisi de gerçekleþtirildi. "Saat Kulesi" olarak düzenlediðimiz sergilerin kalýcý olmasý için o sergilerin albümlerini de yayýnlýyoruz. "Çöpe - Çevre" karikatür sergisi de Karabaðlar Belediyesi tarafýndan albüm haline getiriliyor. "Çöpe - Çevre" karikatür sergisi Ýzmir ile sýnýrlý kalmayacak. Baþta Ýstanbul olmak üzere yýl boyunca Türkiye'yi dolaþacak. n ULUSLARARASI NASREDDÝN HOCA ÞENLÝÐÝ DANIÞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 1959 yýlýndan bu yana Akþehir'de düzenlenen "Uluslararasý Nasreddin Hoca Þenliði" danýþma kurulu toplantýsý 6-7 Mayýs'ta Akþehir'de gerçekleþtirildi. Danýþma kurulu toplantýsýna katýlanlar arasýnda Canol Kocagöz, Ergin Gülen, Atay Sözer, Mustafa Yýldýz, Lütfü Çakýn ve Özhan Mercan da vardý. Temmuz ayýnda yapýlacak olan þenlikte, Homur ve Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu bir çok etkinlik gerçekleþtirecekler. n ÝZMÝRLÝ ÇOCUKLAR KARÝKATÜRÜ ÇOK SEVÝYOR Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu okullarda baþlattýðý karikatür derslerine devam ediyor. Geçtiðimiz ay içerisinde "Tahir Merzeci Ýlk Öðretim Okulu"nda etkinlik gerçekleþtiren Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu üyelerinden Mustafa Yýldýz ve Özhan Mercan iki saat boyunca çocuklara keyifli anlar yaþattýlar. Her okulda olduðu gibi çocuklarýn baþarýlý çizgileri ve esprileri, karikatürü çok sevdiklerinin kanýtýydý. Yakýn bir zamanda çocuk ve gençlerle yeni hamlelere hazýrlanan Saat Kulesi, Ýzmir'de karikatürcü ordusu yetiþtirmeye kararlý! n MORDOÐAN ÞENLÝKLERÝNDE KARÝKATÜR SERGÝSÝ Bu yýl altýncýsý yapýlan Mordoðan Denizle Buluþma Þenlikleri "Deniz Sizi Çaðýrýyor" sloganýyla baþladý! Her yýl olduðu gibi Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu karikatür sergisi ile yer aldý. "40 x 50" Eðitim Karikatürleri" sergisinin açýlýþýný Mordoðan Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr yaptý. n "TEKELÝN SESÝ VAR" KARÝKATÜR VE FOTOÐRAF SERGÝSÝ Homur Mizah ve Karikatür Grubunun düzenlediði "Tekelin Sesi Var" karikatür sergisi 25 Mayýs - 1 Haziran tarihlerinde DÝSK/ BANK-SEN Genel Merkezinde gerçekleþtirildi. n "ÇEVRE" KARÝKATÜRLERÝ SERGÝSÝ Saat Kulesi Karikatürcüler Grubunun hazýrladýðý, çevre karikatürlerinden oluþan "Çöpe - Çevre" isimli karikatür sergisi 5 Haziran "Dünya Çevre Günü"nde açýldý. Ýzmir'in yeni ilçelerinden Karabaðlar Belediyesi ve Saat n BANDIRMA' DA KARÝKATÜR ETKÝNLÝKLER Bandýrma Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Kültür ve Sanat Þenlikleri'nde Saat Kulesi Karikatürcüler Gurubu üyelerinin "Nasrettin Hoca'' isimli karikatür sergisi Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirildi. n 3 GÜNDE USTA KARÝKATÜRÝST OLDULAR (Akhisar DHA - Haldun Akyüz) 551. Akhisar Çaðlak Festivali ve Zeytin Þenlikleri programý içinde yer alan Karikatür Atölye çalýþmasýna katýlan öðrenciler üç gün içinde karikatürcü oldular. Atölye çalýþanlarýn 32 karikatürü bir hafta boyunca sergilenecek. Ýzmir Saat Kulesi Karikatür gurubundan Mustafa Yýldýz, Sadýk Pala ve Özhan Mercan, Akhisar Belediye Sanat Galerisinde yaþ sýnýrý olmadan atölye çalýþmasýna üç gün süreyle katýlan 40 kiþiye karikatür çizme tekniklerini anlattýlar. Bir hafta boyunca açýk kalan 551. Çaðlak Festivali ve Zeytin Þenlikleri kapsamýnda "Zeytin ve Kentim" Karikatür Sergisinin açýlýþýný Akhisar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ömer Ýþçi yaptý. Ömer Ýþçi, "festivalimiz programý içinde bulunan þehrimizin en önemli ürünü olan "Zeytin"i konu seçerek, "Zeytin ve Kentim" adý altýnda, Saat Kulesi Karikatür Gurubu elamanlarý Mustafa Yýldýz, Sadýk Pala ve Özhan Mercan'ýn katkýlarý ile çok güzel karikatürler ortaya çýktý. Herkese katkýlarýndan dolayý çok teþekkür ediyoruz." dedi. Ömer Ýþçi gurup baþkaný Mustafa Yýldýz'a özel hazýrlanmýþ bir þilt verdi. Sergi açýlýþýndaki kokteylde karikatür Atölyesine katýlanlara katýlým belgeleri de verildi. n "EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ" SERGÝSÝ Ýzmir'in þirin ilçelerinden Kemalpaþa'da yapýlan 40. Altýn Kiraz Festivali "Kültür, Kitap ve Sanat Günleri"nde "40x50= Eðitim" isimli karikatür sergisi de yer aldý. Festival süresince Birol Çün, Hande Dilek Akçam portre karikatürler çizerlerken, Eray Özbek, Murteza Albayrak ve Mustafa Yýldýz atölye çalýþmalarýna katýldýlar.

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 Kýbrýslý Rum Karikatürcü Petros Papapetru'dan (PIN) Kiþisel Karikatür Sergisi: "KIBRIS CUMHURÝYETÝ: YARI YARIYA" Kýbrýslý Rum Karikatürcü Petros Papapetru'nun (PIN), "Kýbrýs Cumhuriyeti: Yarý Yarýya" isimli kiþisel karikatür sergisi 3 Mayýs 2010 tarihinde Lefkoþa'daki Maðusa Kapýsý Kültür Merkezi'nde açýldý. "Kültür Enstitüsü" tarafýndan düzenlenen karikatür sergisinin açýlýþýný Demokratik Seferberlik Partisi (DISI) Baþkaný Nikos Anastasiadis yaptý. Kültür Enstitüsü yetkilisi, "Kýbrýs Cumhuriyeti: Yarý Yarýya" isimli karikatur sergisini düzenlemelerinin nedenini, Kýbrýs'taki siyasi olaylara karikatür sanatý ile yaptýðý katkýlar nedeniyle Petros Papapetru'yu onurlandýrmak" amacýný taþýdýklarýný açýkladý. Petros Papapetrou (PIN), Nisan 1957 yýlýnda Lefkoþa'da doðdu. Karikatür çizmeye, 1974 yýlýnda, "Satirigi" isimli mizah dergisinde baþladý yýlýndan bu güne Kýbrýs'ýn en yüksek tirajlý günlük gazetesi olan "Filelefteros" gazetesinde baþ karikatürcü olarak günlük karikatürler çizmektedir. Karikatürleri ve çizimleri birçok resimli kitaplarda, eðitim seminerlerinde, kartpostallarda, televizyon þovlarýnda ve seçim kampanyalarýnda yer almýþtýr. Kýbrýs'ta ve çeþitli ülkelerde birçok karma karikatür sergilerine katýlmýþtýr. Kýbrýs'taki çeþitli kurumlar tarafýndan verilen ödülleri vardýr ve 2010 yýlýnda iki kiþisel karikatür albümü yayýnlamýþtýr.

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR SERBIAN FAMOUS CARTOONIST MIODRAG VELICKOVIC DEAD Long-time technical editor and journalist with the weekly "Our word" famous cartoonists Miodrag Velickovic, died 05th th Mr. the sixty-seventh year of life. Miodrag Velickovic Mivel for his cartoon got over a hundred awards worldwide. So Special Award: Skopje, Belgrade, Ljubljana, Japan, Korea (seven times), Novi Sad, Istanbul, Hokkaido, Markostika, Bucharest, Taiwan Grand Prix three times in the magazine "Youth," the TV cartoon theme in Belgrade, the Belgrade military cartoons, the magazine "Zoom" in Vlasotince twice, "Kruševaèka cartoons", "Kruševaèki comics", Rovinj, Folinjo (Italy), Nicosia (Cyprus), "My view of the world," Belgrade magazine "Ludus" Spškešir, Pljevlja, Krusevac... Other awards: "Japan and the Japanese", "struggle", Aškešir, Pljevlja, Smederevo, Kopaonik (four times), "Pierre", Èivijada, Bucharest, Calarasi, Marostika... Third prize: Aškešir (four times), Èivijada (three times), Montreal, "Pierre"... Miodrag Velickovic Mivel was a modest man of sharp mind and pen, a great talent. It's always supported everything related to the strip in Leskovac, not just words, but deeds. His premature departure of Leskovac, Serbian, comics and cartoons are losing a lot. Make it easy country... (http://cartumsolidario.blogspot.com) ANA Von REBEUR in TROUBLES Dear colleagues, our friend and colleague Ana von Rebeur (president of FECO Argentina) had a big desaster some days ago: her house was on fire and the most of her furnishings burnt on. Also her big collection of cartoon-books, catalogues, newspapers, etc. Just on the time who she had the proposition from the dean of the University of Buenos Aires to form a Cartoon-Museum. So she would ask you, if you have cartoon-catalogues, magazines, etc. to replace a part of her collection, or if you wish to send her your news, please do it to this new address: Ana von Rebeur Cuyo 891 (1640) Martínez (Provincia de Buenos Aires) Argentina Ana will tell us the news as soon as she could use a computer again. Her e- mail continue to be: Best wishes, but at all best wishes and our solidarity to Ana. Marlene Pohle FECO Vice - President General INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 GABROVO'NUN KURULUÞUNUN 150. YILDÖNÜMÜNDE TÜRK KARÝKATÜRLERÝYLE "ESKÝÞEHÝR GABROVO'YU SELAMLIYOR" SERGÝSÝ Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi'nin arþivinden alýnan 15 Türk sanatçýnýn 55 karikatürü Gabrovo (Museum House of Humour and Satire) Mizah ve Hiciv Evi Müzesi'nde 15 Mayýs'ta açýldý. Gürbüz Doðan Ekþioðlu, Atila Özer, Sait Munzur, Tan Oral, Fethi Develioðlu, Ali Ulvi Ersoy ( ), Eray Özbek, Þadi Dinççað ( ), Hikmet Cerrah, Musa Gümüþ, Turhan Selçuk ( ), Nezih Danyal, Semih Balcýoðlu ( ), Semih Poroy ve Beytullah Heper'in karikatürlerinden oluþan sergi daha önce Eskiþehir'de Eðitim FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page Karikatürleri Müzesi'nde açýlan "Bulgaristan Karikatürleri Sergisi"nin karþýlýðý olarak düzenlendi. Bulgaristan'ýn mizah merkezi Gabrovo'nun kuruluþunun 150. yýlýnda sergi açma teklifi alan Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi Müdürü Prof. Atila Özer; Müzemizde önemli bir arþiv oluþtu.hem yurt içinde hem de yurt dýþýnda Türk karikatürünü tanýtmak, müzemizi tanýtmak için faaliyetlerimize devam edeceðiz" dedi. Karikatür sergisi 31 Aðustos 2010 tarihine kadar izlenebilecek. HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS)

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 "ENGELLÝLER" KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ... Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði'nin, Konak Belediyesi "Engelliler Haftasý Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlemiþ olduðu ve Engellilerin sorunlarýný dile getiren karikatürlerden oluþturulan karikatür sergisi 15 Mayýs 2010 tarihinde, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde, engellilerin sorunlarýnýn duyurulmasýna yönelik "Açýk Mikrofon" isimli etkinlik kapsamýnda gerçekleþtirildi. Sergi açýlýþýnda Abidin Köse, Ayten Köse, Birol Çün, Cemalettin Güzeloðlu, Sadýk Öztürk ve Turan Ýyigün isimli katýlýmcý çizerler de hazýr bulundu. Sergiye katýlan çizerler þunlardýr: Abidin Köse, Ayten Köse, Birol Çün, Cem Koç, Cemalettin Güzeloðlu, Eray Özbek, Faruk Çaðla, Hasan Efe, Emre Yýlmaz, Önder Önerbay, Recep Bayramoðlu, Salih Kütükçü, Mehmet Zeber, Murteza Albayrak, Musa Keklik, Mustafa Yýldýz, Nuri Bilgin, Sadýk Öztürk, Ý. Serdar Sayar, Sezer Odabaþýoðlu, Þeref Güzel, Zeynep Gargi MACEDONIAN FAMOUS CARTOONIST VLADO JOCIC DEAD This report by Jordan Pop-Iliev (Republic of Macedonia) The famous Macedonian cartoonist Vlado Jocic died on May 14, 2010 in Skopje. Jocic was born in 1939 in Pozarevac. His first cartoon was published in In 1966 together with Slavko Janevski, Tzvetan Stanoevski, Bosko Markovic, and Darko Smakjovski, he was one of the founders of humor magazine "Osten" and the World galleries of cartoon and drawing in Skopje. Vlado Jocic cartoons have been published around the world: Canada, USSR, Poland, Turkey, Greece, Italy, Switzerland, Germany, Hungary, Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Belgium, Netherlands, Mongolia, Argentina, Australia and all ex-yu-republics. He won 22 international awards for caricature in the country and abroad, as well as reports from the Association of Journalists of Macedonia. He published a book with sketches & illustrations. He was Director of the World Gallery in Skopje and the cartoon editorin-chief of "Osten", a great organizer and teacher of young cartoonists and a great friend. Cartoonists Rights Network CARICATURE MUSEUM NEW SIMILAR CARTOONS BLOG

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝMÝZÝN YÖNETÝMÝNE ÖZELLÝKLE ÇOK TEÞEKKÜRLER...:) Böyle baþlýða þaþýrdýnýz deðil mi dostlar.. Evet, çok teþekkür ediyorum onlara.. Ýki sene bulunamayan üyelik mektubum.. gönderdiðim karikatürlerin kaybolmasý.. Ve tam bir iþkence.. defalarca derneði aramam.. sakýz aðzýnda bir kýzýn "kimse yok" demesi.. ve sonunda (hayret!) kabul edilmem.. Sonrasýnda yaþadýðým ve hala unutamadýðým bir yemek olayý.. Evet evet teþekkür ediyorum gerçekten.. AY'a çok teþekkür ederim. Beni yemeðe kabul edip te sonradan baþkanýna ses çýkaramadýðý için.. Müzede bunun sebebini sorduðumda cevap veremeyen, ve bir sonraki sergide beni gördüðünde selam vermeyen ki sonrasýnda da arkamý döndüðüm AY'a çok çok teþekkür.. Gençlik yýllarýmda hayran olduðum ve baþkan olduðu dönemde defalarca telefonda saygý ile aradýðým RY'ya da teþekkürler.. Elimde Diyarbakýr tatlýsý, havaalanýndan aradýðýmda "sen kavga edecekmiþsin, gelemem" diyen "elini öpmek niyetinde olduðum cesur usta RY'ya da.. Sitesinde karikaturlerime yer veren, yine Ýstanbul'a geldiðimde benimle tanýþmak için derneðe geleceðini söyleyen ama defalarca telefon ettiðim halde gelmeyen CT'e de teþekkürler.. "AY ile dostluklarý bozulur" diye mi düþündü bilemem.. Veeeeee... Özellikle pek sayýn Baþkanýmýz MP'e çok ama çok teþekkürler.. Hem de can-ý gönülden!! AY'a soyleyip davet edildiðim ve hiç bir suçum günahým olmadýðý halde reddettigi "1 Nisan" yemeði için.. Yüzüme kapadýðý telefon için.. O kýzgýnlýkla tam bir sene kaðýdý kalemi býraktýðým için.. Kýzýlay'da yanýmdan geçip gittigi için.. Özür dileyip beni mahcup etmediði için.. Son sergide "Ankara" damgalý Karikatürcüler Derneði'nin Ankara'daki sergisinin davetiyesi eve geldiðinde, eþimin "bak seni yemeðe çaðýrmayan aþýðý olduðun karikatürcüler sergiye davet etmiþ" dedirttikleri ve beni yere baktýrdýklarý için teþekkürler.. Kapalý olan Ankara Dernek binasýna da teþekkürler.. O kadar çok oraya ulaþamayýp bana gelen iþ çizimi oldu ki.. Kitap resimlemeden etkinliklere kadar.. Tek tek isim saymayayým.. Hepsine herkese teþekkürler.. Gerçekten diyorum can-ý gönülden teþekkürler.. Geldiðim noktada onlarýn çok katkýsý var. Hýrsýma katkýlarýna teþekkürler.. Saðolsunlar.. Ýki senedir ortalamada emekli maaþýmýn yarýsý kadarýný karikatürden çýkarmam düþünülünce gel de teþekkür etme.. Bir günde 500 liraya kadar net kazanç saðlayacak hýzlýlýkta karikatür çizebilmemi saðladýklarý için de teþekkür... Veeeeeeeee.. Asýl "MÝNNETKAR" olduklarým var.. Ayný gelmeyen kiþilerin olduðu an Karikatürcüler Derneði'ne gelen benimle görüþen, beni portre karikatür iþine baþlatan, ufkumu açan, ekmek kapýsý yaratan, Oðuz Gürel'e minnetkarým... Bana inanan, güvenen yerli yabancý karikatür ustalarý ile tanýþmamý saðlayan, 5 yýldýzlý otelde çizebileceðimi söyleyen ve bu ortamý yaratan Karikatür Vakfý'na, dolayýsýyla deðerli usta Nezih Danyal'a da minnetkarým.. Onun için derim ki.. Benim bir oyum var.. Ben olsam da olur olmasam da onlar için.. Ama bir de yüreðim var.. Her þeyi içine alan.. Erdoðan Karayel geldiðinde abim gelmiþ gibi sevindim.. Kardeþ gibi kucaklaþtýk.. Ýsim vermeyeyim.. Ustalarýn ustalarý ile karþýlaþtým Karikatür Vakfý'nýn yemeðinde.. Ve yemek... Özellikle haber verdiler "gel" diye.. tezgahýmý býraktým, koþarcasýna gittim.. O kadar mutluydum ki 'de Mamak Muhabere Okulu'nda okuyan kimsenin tanýmadýðý 14 yaþýndaki karikatür aþýðý bir çocuktum o an.. Ve pek sayýn Baþkan MP.. MP askeriyede "Military Police" demek.. Askeri Polis.. Gel vazgeç bu inadýndan.. Bir ben gibi binlercesi var, bu iþe gönül veren.. O fidanlarý budama.. Yolunu aç.. Saygýnlýðýn ile yaþa.. RY hep "ustam" diye Semih Balcýoðlu'ndan bahsetmiþ.. Peki, ben neydim? Senin çýraðýn deðil miydim RY usta? Ben, hýrsým ile hiç kimseyi takmadým.. Engelleri ezdim, geçtim.. Ve þu an Oðuz Gürel in tabiri ile "karikatür kusacak" kadar çok çiziyorum.. Kitaplar, etkinlikler.. Yýllýklar.. Yoruluyorum.. Olsun. Çok ama çok mutluyum.. Çiziyorum hem de TV kanallarýnda canlý yayýnda... Çocukluk hayalim olan sevdiðim iþi yapýyorum.. Karikatür Çiziyorummmmmmmm!!!! Saygýlar, sevgiler, selamlar... Yusuf Temiz - Karikaturist Karikaturcüler Derneði Üyesi :42:11

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 Ferit Öngören 1932 yýlýnda Diyarbakýr'da doðdu. 1958'de Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Üniversite yýllarýnda Babýâli ye girdi.bir yandan mizah dergilerinde karikatür çiziyor, öte yandan genç edebiyatçý arkadaþlarýyla birlikte dergiler yayýmlýyordu. Asýl mesleði avukatlýk olmasýna raðmen daha çok karikatür ve resim ile ilgilenmiþ olup mizah ve karikatür üzerine araþtýrmalarý vardýr. "Cumhuriyet'in 75. yýlýnda Türk Mizahý ve Hicvi" isimli kitabý bu konudaki en önemli eseridir de Onat Kutlar, Ülkü Tamer, Doðan Hýzlan, Kemal Özer, Adnan Özyalçýner in de dahil olduðu ünlü A dergisini çýkardýlar. Daha sonra A" Dergisi Kuþaðý olarak anýlacak olan bu genç yazar topluluðu, bugünkü modern edebiyat Türkçesini yaratmada önemli bir iþlev gördü. "Filiz", "Yelken", "Köprü", "Ataç", "Deðiþim", "Þiir Sanatý", "Yeni A" gibi dergilerde yazdý da Lastik-is Sendikasýnýn yayýn organý Lastik-Iþ'i çýkardý yýlýnda Turhan Selçuk ve Semih Balcýoðlu ile birlikte Karikatürcüler Derneði kurulmasýna öncülük etti. Ýlk çaðlardan günümüze deðin Anadolu Þiirinin evrimini inceleyen araþtýrmasýný Soyut dergisinde yayýnlandý. Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahý'nýn 50 Yýlý (1973) ve 75 (1998) Yýlý adlý eserleri Ýþ Bankasý Yayýnlarý'ndan çýktý. Ferit Öngören, "Akbaba", "Dolmuþ", "Tef", "Gýr Gýr" gibi mizah dergiciliði tarihinde önemli yeri olan pek çok dergide eserlerini yayýnladý. "Vatan", "Akþam", "Günaydýn", "Gün", "Sabah", "Bugün", "Meydan" gibi gazetelerde yazdý. Semih Balcýoðlu ve Turhan Selçuk ile Karikatürcüler Derneði'ni kurduktan sonra Karikatür Müzesi'nin kurulmasý ve Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý'nýn baþlamasýnda da önemli pay sahibiydi öncesi espri den yola çýkýlarak kurulan karikatürü terk edip, 1960 lardan beri sürdürdüðü Ýstanbul konulu büyük projesi için çalýþtý larda basýndaki köþe yazarlýðýna da son verdi. Kendini bütünüyle Ýstanbul çizimlerine verdi ve projeyi sonuçlanmýþ sayýlabilecek ölçüde tamamlayabildi: Panaromik Ýstanbul (3m x 70cm) ve 120 parçalýk (42cm x 60cm) Semt semt Ýstanbul, benzersiz çizgi ve biçemiyle görkemli bir Ýstanbul dünyasýný sanat tarihine kazýmayý baþarabildi. Ferit Öngören'in Ýstanbul çizgilerini içeren "Neseneler /Objekts" isimli albümü Karikatür Vakfý tarafýndan; "Çizgilerle Haliç'te Gezinti" isimli albümü ise "Schneidertempel Sanat Merkezi" tarafýndan yayýnlandý. Karikatürcüler Derneði'nin eski baþkanlarýndan olan Ferit Öngören, 7 Haziran 2010 tarihinde Ýstanbul'da vefat etti.

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 Hayati Boyacýoðlu 50. Doðum Gününü Kiþisel Karikatür Sergisiyle Kutladý. HAPPY BIRTHDAY HAYATÝ! Almanya'da yaþayan çizer Hayati Boyacýoðlu 50. yaþýný, Berlin'de "Küçük Ýstanbul" diye bilinen Kreuzberg ilçesinde açtýðý kiþisel karikatür sergiyle kutladý. 9 Mayýs'ta açýlýþý yapýlan sergiye pek çok mizahsever katýldý. Açýlýþta söz alan konuþmacýlar Boyacýoðlu'nun, yerelliði göz ardý etmeden, herkese hitap eden ve güncel kalmayý baþaran siyasi aðýrlýklý, yazýsýz çizgi ve kolaj çalýþmalarýný övdüler. ÜÇ GÜNLÜK PORTRE MARATONU Karikatür çalýþmalarýna, Ýstanbul Dolmabahçe Küçükçiftlik Parký'nda portre çizerek baþlayan Hayati, 50. Yaþýna da sembolik olarak Berlin'in Wedding ilçesinde her yýl açýlan panayýrda doðum gününe de denk gelen 7-8 ve 9 Mayýs tarihlerinde gün boyu portre çizerek o günlerin anýsýný tazeledi. ALMANLARLA TÜRKLER BÝRARAYA GELDÝ Almanlarla ve Türkleri biraraya getiren "uyumlu karþýlaþmalar", (Integrationale Begegnungen) adlý sergide Boyacýoðlu'nu çizer ve gazeteci arkadaþlarý da yalnýz býrakmadýlar. Berlinli tenör Özgür Bozkurt'un, Türk halk müziði uzmaný sanatçý arkadaþý "Mac" ile gitar eþliðinde sunduðu modern türkülerle renklendirdiði sergide, albümlerini imzalayan Boyacýoðlu, Obama ve Merkel ve Erdoðan'dan gelen sözde kutlama mesajlarýný okuyarak konuklarý güldürdü. POHLENZ, STUTTMANN'DAN JESTLER... Almanya'nýn bir numaralý resmi televizyon kanalýnda gösterilen çizgi film "Fareli Yayýn"ýn (Die Maus mit der Sendung) çizeri, usta canlandýrmacý Sinan Güngör, Nasreddin Hoca hikayelerinin ve iri gözlü köylü güzellerinin deðerli ressamý Yüksel Ertan'ýn da katýldýðý sergiye son dakikalarda eþi Sabine Pohlenz ile katýlan, dünyaca ünlü internet karikatür portalý toonpool.com'un yaratýcýsý ve Handelsblatt'ýn ünlü çizeri Bernd Pohlenz'in de katýldýðý ve açýlýþta bir görünüp kaybolan iki yüz bin tirajlý yerel Berlin gazetesi Tagesspiegel'in çizeri Klaus Stuttmann da Boyacýoðlu'nu sevindirdiler.

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 DUYURU ANNOUNCEMENTS ATTENTION TO ALL INTERNATIONAL CARTOONIST! I was "awarded" the 1st Prize at the Yilmaz Güney Kültür Festivali - Karikatür Yarýþmasý 2008 (Turkey). Award ceremony was held on the 27th January 2008 in Ankara but until today ( ) I have not received the "1st Prize", that was 21 months ago. My advice to all is: Do Not Participate on this Turkish cartoon festival and this event must be Black Listed. Greetings. LOUIS POL (Sydney - Australia) ULUSLARARASI KARÝKATÜR SANATÇILARININ DÝKKATÝNE 2008 yýlýnda düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazandým. Ödül töreni 27 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da yapýlacaktý ancak aradan 21 ay geçmesine raðmen ödülümü alamadým. Benim herkese önerim: Bundan sonra düzenlenecek olan sözkonusu karikatür festivaline katýlmamanýz ve bu yarýþmanýn kara listeye alýnmasýdýr. Selamlarýmla. LOUIS POL (Sydney - Avustralya) "KARÝKATÜRÝSTLER TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÝÇÝN ÇÝZÝYOR" ÝSÝMLÝ KARÝKATÜR SERGÝSÝ ÝSTANBUL'DA Geçtiðimiz aylarda Ankara'daki Tekel eyleminin 50. gününde Türk-Ýþ Binasý önünde gerçekleþtirilen "Karikatüristler Tekel Ýþçileri Ýçin Çiziyor" isimli karikatür sergisi Haziran 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da izleyicinin karþýsýna çýkýyor. Tek Gýda-Ýþ Sendikasý ve Obur Mizah ortaklýðýyla Türkiye'yi gezecek olan serginin ilk duraðý Ýstanbul Cadde Bostan Kültür Merkezi. Tekel Ýþçilerinin göstermiþ olduðu mücadeleye karikatüristler kayýtsýz kalmayarak çizgileriyle destek olmaya çalýþtýlar. Sergide, Semih Poroy, Mustafa Bilgin, Firuz Kutal, Atilla Atalay, Oðuz Gürel, Akdað Saydut, Birol Çün, Vahit Akça, Recep Bayramoðlu, Ýsmail Doðan, Mehmet Kahraman, Hasan Efe, Hüseyin Soylu, Emre Yýlmaz, Deniz Dokgöz, Feridun Demir, Mert Gürkan, Uður Pamuk, Erdem Çolak, Mustafa Yýldýz, Hilmi Þimþek, Derya Ülker, Ayten Köse, Nevzat Varhan, Serhat Özev, Saadet Demir Yalçýn, Lütfü Çakýn ve Musa Keklik'in 80 karikatürü yer almakta. Sergi nedeniyle hazýrlanan karikatür albümünde Tekel eyleminin hikayesi ve karikatürcülerin çalýþmalarý yer almakta. "Karikatüristler Tekel Ýþçileri Ýçin Çiziyor" Karikatür Sergisi Haziran tarihleri arasý Ýstanbul'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izlenebilir.

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- WPC: CITIBANK REJECTED THE MONEY PRIZE DEPOSIT, BUT... To: Freddy Pibaque. (Date:16/02/08) Dear Freddy Pibaque, I just know that the bank making the transfer on December 5 was without effect taking the money was returned to the World Press Cartoon January 8 by the IBAN is not correct. " IBAN who sent us is not your friend's account but the Citibank from Colombia Citibank in London. Confirm this and send us the correct IBAN, OK? It is always better to understand what really happened that shoot first and ask later. Waiting for you to send us the new IBAN NOTE MINE: After of this message, I sent to Mr. AA the all right IBAN, and the complete account data. But he do not make the deposit, and do not answer my messages. Dear Colleague Cartoonist: FOR NOT HAPPEN LIKE MY IF YOU WIN A PRIZE in WPC. Atunes Antonio (AA) said that he deposited my money, but I refuse it sending a copy of his message where he said that the deposit had been rejected by Citibank. After that, I hope that Mr AA show the receipt of a new deposit with stamp of the Bank. But no. (I confess that sometimes I thought that AA being deceived by his comissioned of finances; I kept some hope in his honesty. But now I doubt). FREDDY PIBAQUÉ Dear Colleague Cakmak: Mr. Antonio Antunes (AA) from world press cartoon says that my prize money was deposited in the account of my friend, but he do not say that the deposit was rejected by Citibank and the money returned to WPC. He said to me in a message (copy attached) But he does not say it to the cartoonists around the world. Why he silence it? If he had deposited the money, could save many words of their long messages, sending a copy of the deposit receipt with the stamp of Citibank Why not send it? Simply because the copy of the deposit does not exist. And not exist because WPC probably never made the deposit as it should. We reviewed here in Colombia the bank account, and no deposit WPC. We will request a written certification from the Citibank, which will also create other diligences. PS: In a part of his message AA said that the Camara Municipal de Sintra pays the flight to Portugal for the winning participants. So why he seeks the discounted value of my money? I think this is not honest. In the regulation it is not the discount fort the unrealized flight. Then translation of the message from AA (16/02/08) where he announced me that Citibank returned his money deposited. And below, a true copy of the original message in Portuguese. From: Antonnio Antunez (WPC) NEW RUSE FOR NOT PAY: Now Mr. AA is looking for otherwise dishonest of do not pay, he attempt to discredit me and probably send you a message saying that my winning caricature appear not signed on the newspaper, but are signed in the original. If this is not acceptable to wpc, why he accepted my entry in the contest? But the most false: he intends to say that I am not the author of my caricature, which it is an fraud!! unprecedented!. MY REASSONS: On the newspaper is the name of another colleague, but not in the caricature, but at the top part in block letters placed by the designer of the page. Each edition of this newspaper publish a cartoon by a different author. In this case the page designer forgot to put my name and left the text: "By Morro", the author of the cartoon published in the previous edition. If you look carefully you will see that between this text and the edge of the cartoon there are a space (3 cm aprox )... because the caricature of the previous edition had more height. I believe that the only fraud in this case is not to pay the prize to the winner. Morro, the colleague whose name appears above of my caricature on the newspaper, wrote me about the request for AA to say that I had committed a fraud. He reply recognicing my authorship. (I have a copy of his message). 2 RECOMMENDS 1) If you win a prize in the WPC, travel to Portugal, because there they will have to pay and do not make discounts by delivery of the book and the trophy. In my case they exploited that from abroad I can not put pressure on them to pay me. And intends to make discounts that do not are on the wpc rules. 2) If you can not travel, do not sign any receipt before receiving your prize money. I committed this mistake. With best regards.

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15 THE 19TH "DAEJEON" INTERNATIONAL CARTOON CONTEST (SOUTH KOREA) 1ST INTERNATIONAL "BOSTOONS" CARTOON CONTEST (USA) INT. "FASI" GRAPHICS, SATIRE AND HUMOR" CONTEST (ITALIA) THE 1ST "SUN SHINE" INTERNATIONAL CARTOON CONTEST 2010 (JAPAN) Themes: A) "Oddity-Monster" B) "Free" Max. 297mm 420mm... Any color, free style, and unlimited items... Each entrant should provide title, name, age, address, career, and telephone number on reverse JUNE 2010 The most creative cartoon will win the Grand Prix Prize of $3,000., Gold Prize of $1,000., Silver Prize of $500., Bronze prize of $300 and 300 Selected works will be awarded... Address: Daejeon International Cartoon Institute, 450, Wolpyongdong, Daejeon, Seoul , (Korea) Detail Info: Responsible: (Ph.D) Cheong San Lim Phone: 82 (42) Theme: A) "Freedom, with all is Posible Meanings (Political Freedom, Religious Freedom, Free Speech, etc...) B) Personal caricature, dedicated to the late Massachusetts Senador Edward M. (Ted) Kennedy, one of the most relevant names of the U. S. political life of the last decades... Participants will submit up to three cartoons... JPG format with a 300 dpi resolution, using any technique, color or combination of colors JUNE 2010 Grand Prix: $ Second Prize: $ Third Prize: $ Address: Web: Responsible: Organizing Committee Phone: Nonexistent... Theme: "Fratelli d'italia..." Category: A) Cartoon B) Illustrations C) Caricature Detail Info: Original A4 or A3 Digital TIFF with the resolution of 300 dpi... A maximum of three works for each section JUNE 2010 (Separately for each of the three categories will be) Frist Prize: Second Prize: (Many monetary awards and special prizes...) Address: FASI - Casella Postale Ufficio Postale 018 Via Cavour, 71/A Firenze (Italia) Web: Responsible: Organizing Committee Phone: (+98 21) Theme: (For the month of June) "Crisis in Nature and Environment..." The cartoons should be in JPG format, in 1200 pixel size, and with 150 dpi resolutions... One work... Digital JUNE 2010 Special Prizes for 10 best cartoon and select for Main Prizes. Grand Prize: $ + Sun Shine Medal., Gold Prize: $ + Sun Shine Medal., Silver Prize: $ + Certificate., Bronze Prize: $ + Certificate., Special Prizes... Address: Web: Nonexistent... Contact: Phone: Nonexistent...

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:16 ULUSAL "ORGAN BAÐIÞI" KARÝKATÜR YARIÞMASI (TÜRKÝYE) 1ST INTERNATIONAL" NORTH KHORASAN" CARTOON CONTEST (IRAN) INTERNATIONAL "ART-KRUG" CARTOON COMPETITION (UKRAINA) XVII. INTERNATIONAL "ALCALA" GRAPHIC HUMOR CONTEST- (SPAIN) Konu: "Organ Baðýþý" bilincinin geliþimini ve yaygýnlaþmasýný saðlamak..." Ölçü: Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda istenilen teknikle, siyah beyaz, renkli olarak çizilebilir... Eser Sayýsý: Karikatürcüler, en çok üç orijinal karikatürle ve dijital ortamda hazýrlanmýþ ýslak imzalý 3 karikatürle yarýþmaya katýlabilirler... Son Katýlým Tarihi: 01 TEMMUZ 2010 Ödül: Büyük Ödül: TL ve kuruluþlarýn verecekleri plaketler... Adres: "Karikatür Vakfý, (Organ Baðýþý Karikatür Yarýþmasý) PK: 364 Yeniþehir Ankara" (Türkiye) E-Posta: Web: Responsible: Nezih Danyal Phone/Fax: Theme: "Work and Effort" (Double Effort, Double Work...) Free... Works should be in JPEG format, 150 DPI and max pixel... Number of cartoons: Max (5) five JULY 2010 First Prize: $ Trophy + Diploma., Second Prize: $ Trophy + Diploma., Third Prize: $ Trophy + Diploma., Special Prize: $ Trophy + Diploma., Jury will reserve 5 diplomas for selected artworks... Note: A free copy of published catalogue will be sent to all selected cartoonists... Address: Web: Nonexistent... Responsible: Nonexistent... Phone: Nonexistent... Theme: "Football Unites Us..." JPG (Not less then 2 MB, 300 DPI) Only the new works created for this competition of cartoons (No more than 5 works) The old works which were participatingin other competitions (not more then 2 works...) Theywill be nominated in separate section of competition... The section is called- "A successful cartoon" 05 JULY 2010 Grand Prize: $., Frist Prize: 800 $., Third Prize: 500 $., Second Prize: $ 200., In aseparate nomination "A Successful Cartoon" 500 $... Address: Web: Responsible: Valery Krugov Phone: Nonexistent... Theme: "Childhood and/or Maternity..." The max. format will be of 297x420 mm (A3)... Free... Original JULY 2010 Premio Quevedos... Note: He is indispensable to rely on the indicated dates for the suitable planning of the catalogue and the design of the exhibition... Address: Fundacion General de la Universidad de Alcala XVII. Muestra Internacional de Humor Grafico. C/ Nueva, Alcala de Henares. Madrid (Spain) Web: Director: Juan Garcia Cerraca Phone:

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17 16TH INTERNATIONAL "HAIFA" CARTOON CONTEST (ISRAEL) 37. INTERNATIONAL "PIRACICABA" HUMOR EXHIBITION (BRAZIL) 10TH "TABRIZ" INTERNATIONAL CARTOON CONTEST (IRAN) 5TH INTERNATIONAL "DON QUICHOTTE" CARTOON CONTEST (GERMANY) Themes: "Healthy Soul in a Healthy Body, Entertainment, Hobbies, Sports Activities, Emotional Balance"...) Standard size being A4, using indian ink, watercolor, pen or other graphic and painting tecniques... (Only two cartoons by ...) Max. five (5) cartoons... (By Post Mail...) 21 JULY 2010 First Prize: 500 $., Second Prize: 300 $., Third Prize: 200 $., Many Special Prizes... Note: Caricatures on political leaders should not be submitted to the competition... Address: International Cartoon Contest, Haifa Municipality, P.O.B. 4811, Haifa, (Israel) Detail Info: http//:www.haifa.muni.il Responsible: Ronit Eshet Mobile: Theme: The Theme is Free... Categories: Cartoon, Charge, Caricature, Strips and Vanguard (in this category, computerized works may be registered...) Max. A3... Two works per category AUGUST 2010 A total of 5 (five) prizes will be awarded, in a total amount of R$ 25, , Five Prizewinners, in the amount of R$ 4,000.00, divided into the following categories... Address: Salão Internacional de Humor de Piracicaba/at Secretaria de Ação Cultural - Avenida Maurice Allain, CEP Piracicaba - SP (Brazil) salaodehumor.piracicaba. sp.gov.br Web: salaodehumor.piracicaba. sp.gov.br Director: Eduardo Grosso Phone: 0(XX) Themes: a) "Work" b) "Free" A4 or A3... Size of the works shouldn't exceed A3 Maximum number of works allowed to send is 5 for each category... Works are accepted only by post AUGUST 2010 First Winner: 1000 Euro+Golden Trophy; Second Winner: 500 Euro+Silver Trophy; Third Winner: 250 Euro+Bronze Trophy; 10 Copper Trophies+Honor Mention Address: Post Address: Tabriz Cartoonists Association, Azerbaijan Cartoon Museum, Former Tabriz Estate Library, Opposite of Vahdat Art School, Golestan Garden, Tabriz (Iran) Zip Code: Web: Responsible: Rahim Baqqal Asghari Fax-Phone: Theme: "Europe-Asia Bridge: Istanbul" (With participation in competition is possible only by Internet...) The designs are to be drawn in A3-Size to deliver in 300 dpi dissolution and in JPEG format... They know both and black-and-white, and to be colored, the colored representation is exactly the same as the color technical treatment of the work is incumbent on not a containment... Three (3) Works AUGUST 2010 First Prize: $., Second Prize: $., Third Prize: $., Special Prize of Turhan Selcuk: $ 500., Mentions Prizes (10 unit) Address: Web: Responsible: Erdoðan Karayel Phone: Nonexistent...

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 5TH INTERNATIONAL "BRALIA" CARTOON CONTEST (ROMANIA) 5TH INTERNATIONAL "LODZ" CARTOON CONTEST 2010 (POLAND) 29TH INTERNATIONAL "ST JUST LE MARTEL CARTOON EXHIBITION (FRANCE) 4. ULUSAL "ÝDEÞBAÞ" KARÝKATÜR YARI MASI (TÜRKÝYE) Theme: "Crisis..." A4 (210x297 mm) A3 (297x420 mm) Max: 5... The works and must be accompanied by the author's biography... Contest open to all cartoonists AUGUST 2010 Great Prize: , First Prize: , Second Prize: 800., Third Prize: 500., 3 Special 300 (Each) Address: The County Center for Preservation and Promotion of Traditional Culture Braila No. 2, Piata Traian Braila (Romania) Contact Details: Responsible: Costel Patrascan Phone-Fax: Theme: "The theme the fifth Big Boat of Humour contest is: "City - The Powder Keg" Maximum A3... Max. 5 works... Original works entered in the contest can be made using any drawing, graphic (including computer graphics) or painting technique AUGUST 2010 The Jury shall hand out the regulatory Grand Prix of the contest amounting to PLN 10,000, funded by the Mayor of the City of Lódz... The prize is indivisible... The Jury reserves the right to resign from handing out the award... Address: "Big Boat of Humour 2010" Lódzki Dom Kultury (Lódz Cultural Centre), ul. Traugutta 18, Lódz (Poland) Web: Responsible: Zbigniew Olubek Phone: (0-42) Themes: "The Circus" (In all meanings of the word. Ex: chaos, pandemonium, the circus games and so on...) The world football Cup... The motto of the french Republic "liberté, Egalité, fraternité" A4... We would like you to send us about 10 drawings... Original or Photocopy 31 AUGUST 2010 Porcelain Pen (One Person-The Best Cartoonist) Address: Salon International Caricature dessin presse&humour Saint-Just-Le-Martel Haute-Vienne-Limousin 5, rue de la Mairie Saint-Just-Le-Martel (France) Web: Responsible: Gerard Vandenbroucke Phone: Konu: "Deri ve Kadýn..." Ölçü: En az A4, en fazla A3... Eser Sayýsý: En fazla 5 eser... Not: Yarýþmaya gönderilen karikatürler ödül alsýn veya almasýn iade edilmeyecektir... Gönderilecek eserler herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr... Son Katýlým Tarihi: 31 AÐUSTOS 2010 Ödüller: 1. Ödül: TL., 2. Ödül: TL., 3. Ödül: 750 TL., Mansiyon Ödülü (3 Adet): 500 TL Adres: ÝDESBAÞ 4. Ulusal Karikatür Yarýþmasý Lütfü Daðtaþ (Yarýþma Danýþmaný) sokak 47-7 Montrö Ýzmir (Türkiye) E-Posta: Detaylý Bilgi: Sorumlu: Lütfü Daðtaþ Tel:

19 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19 ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 3. ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI (TÜRKÝYE) 2ND INTERNATIONAL "TOURISM" CARTOONS CONTEST (TURKEY) 19. INTERNATIONAL "GOLDEN HELMET" CARTOON CONTEST (SERBIA) 1ST INTERNATIONAL "BANANA" CARTOON CONTEST (CANADA) Konu: "Basýn Halkýn Gözü, Kulaðý ve Sesidir..." Ölçü: En az A4, en fazla A3... Eser Sayýsý: En fazla 5 eser... Not: Yarýþmaya gönderilen karikatürler ödül alsýn veya almasýn iade edilmeyecektir... Gönderilecek eserler herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr... Son Katýlým Tarihi: 22 EKÝM 2010 Ödüller: 1. Ödül: TL., 2. Ödül: TL., 3. Ödül: TL., Mansiyon Ödülü (3 Adet): 500'er TL Adres: 3. Karikatür Yarýþmasý., Çorum Hakimiyet Gazetesi., Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 - Çorum (Türkiye) E-Posta: Detaylý Bilgi: Sorumlu: Düzenleme Komitesi Tel: Theme: "Tourism..." A4 or A3... Each performer is allowed to submit maximum three works... Original or Digital OCTOBER 2010 The Grand Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (7 days, 2 persons)., The Second Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (6 days, 2 persons)., The Third Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (5 days, 2 persons)., Five Mansions... Address: Postal Address: Prof. Atila Özer Anadolu University Eðitim Karikatürleri Müzesi., Akcami Mah., Malhatun Sokak, No: 6 Odunpazarý, Eskiþehir (Turkey) Detail Info: Information: Nazmi Kozak, Ph.D. Phone: /2128 Theme: "Salvation..." Max. 3 Cartoons... Original... All works remain property of the Festival... Min. A4., Max. A NOVEMBER st Prize: Golden Helmet (Medal)+800 uro+ Diplom+One-Man Exhibition in 2011., 2nd Prize: 400 uro., 3rd Prize: Address: International Festival of Humour and Satire "Golden Helmet"., Cultural Center-Krusevac International Festival of Humor and Satire "Golden Helmet" Toplicina 2/ Krusevac (Serbia) Web: Responsible: Organizing Committee Phone: +381 (0) , Theme: "In ViNO Veritas..." Number of entries: unlimited... The size of the works should be A4 or A3. 27 NOVEMBER 2010 First Prize: Sculpture Golden Quebec Banana+ Diploma+Catalogue., Second Prize: Sculpture Silver Quebec Banana+ Diploma+Catalogue., Third Prize: Sculpture Bronze Quebec Banana+ Diploma +Catalogue., Five Honorable Bronze Medal+ Diploma+Catalogue (Original Bronze Sculptures) Address: Gallery - Studio Do 2285 Rue Cardinal, Montreal, H4E, 1N7, Quebec (Canada) Web: Responsible: Oleg Dergachov... Phone: None

20 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20 KARÝKATÜR VAKFI WEB SAYFASI CARICATURQUE CARTOON BLOG KARiKATÜR HABER BLOG CEMAL TUNCERi (TUNCERI'S CARTOONS) PANDURANGA RAO CARTOONS KÜRÞAT ZAMAN Cartoon Web Page JULIAN PENA PAI CARTOON WEB PAGE DAVID BALDINGER CARTOONS & STUFF HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) KARCOMIC CARTOON&HUMOUR MAGAZINE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) CHARLIE CHAPLIN (3. SAYFADA) ULUS IRKAD (4. VE 5. SAYFADA) TOMISLAV DUSANIC (8. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (9.

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

CultureTalk Turkey Video Transcripts: Pisti: A Turkish Card Game

CultureTalk Turkey Video Transcripts:  Pisti: A Turkish Card Game CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Pisti: A Turkish Card Game Turkish transcript: G: Ne oynuyorsunuz? (Inaudible speech) Z: Pişti. H: Pişti oynamaya çalışıyoruz. G:

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

ÇİZGİLİ DÜNYA , Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR

ÇİZGİLİ DÜNYA , Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR ÇİZGİLİ DÜNYA 2010, Tudem Yayın Grubu 1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR KARİKATÜRLER: Hicabi Demirci BASKI VE CİLT: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı