ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91 P. PAPAPETROS (6. SAYFADA) M. VELICKOVIC (7. SAYFADA) YUSUF TEMÝZ (10. SAYFADA) FERÝT ÖNGÖREN (11. SAYFADA) H. BOYACIO LU (12. SAYFADA) CARTOON BY: FERÝT ÖNGÖREN (TURKEY) A. EFTHIMIADIS (30. SAYFADA)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) Yeni Düzen Kültür Sanat, Sayý: 29, ( Kýbrýs) MUSA GÜMÜÞ (TURKEY) HUSEYÝN ÇAKMAK nbu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... nthe cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA (BRAZIL) The First Water International Cartoon Contest 2010 Iran

3 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3 "TEMÝZ DENÝZLER ÝÇÝN TEMÝZ NEHÝRLER" KARÝKATÜR SERGÝSÝ ROMANYA'DA AÇILDI FERÝT ÖNGÖREN USTANIN ANISINA FÝRUZ KUTAL (NORVEÇ) Karikatürcü ve coðrafya öðretmeni Sönmez Yanardað düzenlemesi ile, "Avrupa Birliði Eðitim Projeleri" kapsamýnda daha önce Ýngiltere'nin Leicester ve Ýtalya'nýn Partinico Kentlerinde açýlan "Clean Rivers For The Clean Seas - Temiz Denizler Ýçin Temiz Nehirler" konulu karma karikatür sergisi, 03 Haziran - 07 Haziran 2010 tarihleri arasýnda, Romanya'nýn Sibiu kentinde sergilendi. "Clean Rivers For The Clean Seas - Temiz Denizler Ýçin Temiz Nehirler" konulu karikatür sergisinde, Eray Özbek, Ekrem Borazan, Mehmet Kahraman, Muammer Kotbaþ, Cem Koç, Aþkýn Ayrancýoðlu, Mustafa Yýldýz, Engin Selçuk, Murat Ýlhan, Hakan Sümer, I.Serdar Sayar, Ýsmail Kar, Sönmez Yanardað, Sezer Odabaþýoðlu ve Coþkun Göle'nin toplam 42 karikatürü yer yer aldý. BAÞSAÐLIÐI Karikatür Sanatçýsý Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Musa Kayra'nýn babasý SALÝH KAYRA'nýn vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz... KAYRA ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Hasan Bleibel BAÞSAÐLIÐI Deðerli Üstad, Karikatürcüler Derneði Kurucu Üyelerinden Karikatür Sanatçýsý ve yazar FERÝT ÖNGÖREN'in vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz... ÖNGÖREN ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com MAGAZINE NOSOROG WEB PAGE AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ Kulesi'nin ortaklaþa düzenlediði "5 Haziran Mizah Günleri" etkinliklerinde, "Çöpe - Çevre" isimli karikatür sergisinin yaný sýra 39 çizerin eserlerinin yer aldýðý "Küresel Isýnýyoruz" ismli ikinci bir karikatür sergisi de gerçekleþtirildi. "Saat Kulesi" olarak düzenlediðimiz sergilerin kalýcý olmasý için o sergilerin albümlerini de yayýnlýyoruz. "Çöpe - Çevre" karikatür sergisi de Karabaðlar Belediyesi tarafýndan albüm haline getiriliyor. "Çöpe - Çevre" karikatür sergisi Ýzmir ile sýnýrlý kalmayacak. Baþta Ýstanbul olmak üzere yýl boyunca Türkiye'yi dolaþacak. n ULUSLARARASI NASREDDÝN HOCA ÞENLÝÐÝ DANIÞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 1959 yýlýndan bu yana Akþehir'de düzenlenen "Uluslararasý Nasreddin Hoca Þenliði" danýþma kurulu toplantýsý 6-7 Mayýs'ta Akþehir'de gerçekleþtirildi. Danýþma kurulu toplantýsýna katýlanlar arasýnda Canol Kocagöz, Ergin Gülen, Atay Sözer, Mustafa Yýldýz, Lütfü Çakýn ve Özhan Mercan da vardý. Temmuz ayýnda yapýlacak olan þenlikte, Homur ve Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu bir çok etkinlik gerçekleþtirecekler. n ÝZMÝRLÝ ÇOCUKLAR KARÝKATÜRÜ ÇOK SEVÝYOR Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu okullarda baþlattýðý karikatür derslerine devam ediyor. Geçtiðimiz ay içerisinde "Tahir Merzeci Ýlk Öðretim Okulu"nda etkinlik gerçekleþtiren Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu üyelerinden Mustafa Yýldýz ve Özhan Mercan iki saat boyunca çocuklara keyifli anlar yaþattýlar. Her okulda olduðu gibi çocuklarýn baþarýlý çizgileri ve esprileri, karikatürü çok sevdiklerinin kanýtýydý. Yakýn bir zamanda çocuk ve gençlerle yeni hamlelere hazýrlanan Saat Kulesi, Ýzmir'de karikatürcü ordusu yetiþtirmeye kararlý! n MORDOÐAN ÞENLÝKLERÝNDE KARÝKATÜR SERGÝSÝ Bu yýl altýncýsý yapýlan Mordoðan Denizle Buluþma Þenlikleri "Deniz Sizi Çaðýrýyor" sloganýyla baþladý! Her yýl olduðu gibi Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu karikatür sergisi ile yer aldý. "40 x 50" Eðitim Karikatürleri" sergisinin açýlýþýný Mordoðan Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr yaptý. n "TEKELÝN SESÝ VAR" KARÝKATÜR VE FOTOÐRAF SERGÝSÝ Homur Mizah ve Karikatür Grubunun düzenlediði "Tekelin Sesi Var" karikatür sergisi 25 Mayýs - 1 Haziran tarihlerinde DÝSK/ BANK-SEN Genel Merkezinde gerçekleþtirildi. n "ÇEVRE" KARÝKATÜRLERÝ SERGÝSÝ Saat Kulesi Karikatürcüler Grubunun hazýrladýðý, çevre karikatürlerinden oluþan "Çöpe - Çevre" isimli karikatür sergisi 5 Haziran "Dünya Çevre Günü"nde açýldý. Ýzmir'in yeni ilçelerinden Karabaðlar Belediyesi ve Saat n BANDIRMA' DA KARÝKATÜR ETKÝNLÝKLER Bandýrma Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Kültür ve Sanat Þenlikleri'nde Saat Kulesi Karikatürcüler Gurubu üyelerinin "Nasrettin Hoca'' isimli karikatür sergisi Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirildi. n 3 GÜNDE USTA KARÝKATÜRÝST OLDULAR (Akhisar DHA - Haldun Akyüz) 551. Akhisar Çaðlak Festivali ve Zeytin Þenlikleri programý içinde yer alan Karikatür Atölye çalýþmasýna katýlan öðrenciler üç gün içinde karikatürcü oldular. Atölye çalýþanlarýn 32 karikatürü bir hafta boyunca sergilenecek. Ýzmir Saat Kulesi Karikatür gurubundan Mustafa Yýldýz, Sadýk Pala ve Özhan Mercan, Akhisar Belediye Sanat Galerisinde yaþ sýnýrý olmadan atölye çalýþmasýna üç gün süreyle katýlan 40 kiþiye karikatür çizme tekniklerini anlattýlar. Bir hafta boyunca açýk kalan 551. Çaðlak Festivali ve Zeytin Þenlikleri kapsamýnda "Zeytin ve Kentim" Karikatür Sergisinin açýlýþýný Akhisar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ömer Ýþçi yaptý. Ömer Ýþçi, "festivalimiz programý içinde bulunan þehrimizin en önemli ürünü olan "Zeytin"i konu seçerek, "Zeytin ve Kentim" adý altýnda, Saat Kulesi Karikatür Gurubu elamanlarý Mustafa Yýldýz, Sadýk Pala ve Özhan Mercan'ýn katkýlarý ile çok güzel karikatürler ortaya çýktý. Herkese katkýlarýndan dolayý çok teþekkür ediyoruz." dedi. Ömer Ýþçi gurup baþkaný Mustafa Yýldýz'a özel hazýrlanmýþ bir þilt verdi. Sergi açýlýþýndaki kokteylde karikatür Atölyesine katýlanlara katýlým belgeleri de verildi. n "EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ" SERGÝSÝ Ýzmir'in þirin ilçelerinden Kemalpaþa'da yapýlan 40. Altýn Kiraz Festivali "Kültür, Kitap ve Sanat Günleri"nde "40x50= Eðitim" isimli karikatür sergisi de yer aldý. Festival süresince Birol Çün, Hande Dilek Akçam portre karikatürler çizerlerken, Eray Özbek, Murteza Albayrak ve Mustafa Yýldýz atölye çalýþmalarýna katýldýlar.

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 Kýbrýslý Rum Karikatürcü Petros Papapetru'dan (PIN) Kiþisel Karikatür Sergisi: "KIBRIS CUMHURÝYETÝ: YARI YARIYA" Kýbrýslý Rum Karikatürcü Petros Papapetru'nun (PIN), "Kýbrýs Cumhuriyeti: Yarý Yarýya" isimli kiþisel karikatür sergisi 3 Mayýs 2010 tarihinde Lefkoþa'daki Maðusa Kapýsý Kültür Merkezi'nde açýldý. "Kültür Enstitüsü" tarafýndan düzenlenen karikatür sergisinin açýlýþýný Demokratik Seferberlik Partisi (DISI) Baþkaný Nikos Anastasiadis yaptý. Kültür Enstitüsü yetkilisi, "Kýbrýs Cumhuriyeti: Yarý Yarýya" isimli karikatur sergisini düzenlemelerinin nedenini, Kýbrýs'taki siyasi olaylara karikatür sanatý ile yaptýðý katkýlar nedeniyle Petros Papapetru'yu onurlandýrmak" amacýný taþýdýklarýný açýkladý. Petros Papapetrou (PIN), Nisan 1957 yýlýnda Lefkoþa'da doðdu. Karikatür çizmeye, 1974 yýlýnda, "Satirigi" isimli mizah dergisinde baþladý yýlýndan bu güne Kýbrýs'ýn en yüksek tirajlý günlük gazetesi olan "Filelefteros" gazetesinde baþ karikatürcü olarak günlük karikatürler çizmektedir. Karikatürleri ve çizimleri birçok resimli kitaplarda, eðitim seminerlerinde, kartpostallarda, televizyon þovlarýnda ve seçim kampanyalarýnda yer almýþtýr. Kýbrýs'ta ve çeþitli ülkelerde birçok karma karikatür sergilerine katýlmýþtýr. Kýbrýs'taki çeþitli kurumlar tarafýndan verilen ödülleri vardýr ve 2010 yýlýnda iki kiþisel karikatür albümü yayýnlamýþtýr.

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR SERBIAN FAMOUS CARTOONIST MIODRAG VELICKOVIC DEAD Long-time technical editor and journalist with the weekly "Our word" famous cartoonists Miodrag Velickovic, died 05th th Mr. the sixty-seventh year of life. Miodrag Velickovic Mivel for his cartoon got over a hundred awards worldwide. So Special Award: Skopje, Belgrade, Ljubljana, Japan, Korea (seven times), Novi Sad, Istanbul, Hokkaido, Markostika, Bucharest, Taiwan Grand Prix three times in the magazine "Youth," the TV cartoon theme in Belgrade, the Belgrade military cartoons, the magazine "Zoom" in Vlasotince twice, "Kruševaèka cartoons", "Kruševaèki comics", Rovinj, Folinjo (Italy), Nicosia (Cyprus), "My view of the world," Belgrade magazine "Ludus" Spškešir, Pljevlja, Krusevac... Other awards: "Japan and the Japanese", "struggle", Aškešir, Pljevlja, Smederevo, Kopaonik (four times), "Pierre", Èivijada, Bucharest, Calarasi, Marostika... Third prize: Aškešir (four times), Èivijada (three times), Montreal, "Pierre"... Miodrag Velickovic Mivel was a modest man of sharp mind and pen, a great talent. It's always supported everything related to the strip in Leskovac, not just words, but deeds. His premature departure of Leskovac, Serbian, comics and cartoons are losing a lot. Make it easy country... (http://cartumsolidario.blogspot.com) ANA Von REBEUR in TROUBLES Dear colleagues, our friend and colleague Ana von Rebeur (president of FECO Argentina) had a big desaster some days ago: her house was on fire and the most of her furnishings burnt on. Also her big collection of cartoon-books, catalogues, newspapers, etc. Just on the time who she had the proposition from the dean of the University of Buenos Aires to form a Cartoon-Museum. So she would ask you, if you have cartoon-catalogues, magazines, etc. to replace a part of her collection, or if you wish to send her your news, please do it to this new address: Ana von Rebeur Cuyo 891 (1640) Martínez (Provincia de Buenos Aires) Argentina Ana will tell us the news as soon as she could use a computer again. Her e- mail continue to be: Best wishes, but at all best wishes and our solidarity to Ana. Marlene Pohle FECO Vice - President General INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 GABROVO'NUN KURULUÞUNUN 150. YILDÖNÜMÜNDE TÜRK KARÝKATÜRLERÝYLE "ESKÝÞEHÝR GABROVO'YU SELAMLIYOR" SERGÝSÝ Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi'nin arþivinden alýnan 15 Türk sanatçýnýn 55 karikatürü Gabrovo (Museum House of Humour and Satire) Mizah ve Hiciv Evi Müzesi'nde 15 Mayýs'ta açýldý. Gürbüz Doðan Ekþioðlu, Atila Özer, Sait Munzur, Tan Oral, Fethi Develioðlu, Ali Ulvi Ersoy ( ), Eray Özbek, Þadi Dinççað ( ), Hikmet Cerrah, Musa Gümüþ, Turhan Selçuk ( ), Nezih Danyal, Semih Balcýoðlu ( ), Semih Poroy ve Beytullah Heper'in karikatürlerinden oluþan sergi daha önce Eskiþehir'de Eðitim FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page Karikatürleri Müzesi'nde açýlan "Bulgaristan Karikatürleri Sergisi"nin karþýlýðý olarak düzenlendi. Bulgaristan'ýn mizah merkezi Gabrovo'nun kuruluþunun 150. yýlýnda sergi açma teklifi alan Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi Müdürü Prof. Atila Özer; Müzemizde önemli bir arþiv oluþtu.hem yurt içinde hem de yurt dýþýnda Türk karikatürünü tanýtmak, müzemizi tanýtmak için faaliyetlerimize devam edeceðiz" dedi. Karikatür sergisi 31 Aðustos 2010 tarihine kadar izlenebilecek. HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS)

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 "ENGELLÝLER" KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ... Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði'nin, Konak Belediyesi "Engelliler Haftasý Etkinlikleri" kapsamýnda düzenlemiþ olduðu ve Engellilerin sorunlarýný dile getiren karikatürlerden oluþturulan karikatür sergisi 15 Mayýs 2010 tarihinde, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde, engellilerin sorunlarýnýn duyurulmasýna yönelik "Açýk Mikrofon" isimli etkinlik kapsamýnda gerçekleþtirildi. Sergi açýlýþýnda Abidin Köse, Ayten Köse, Birol Çün, Cemalettin Güzeloðlu, Sadýk Öztürk ve Turan Ýyigün isimli katýlýmcý çizerler de hazýr bulundu. Sergiye katýlan çizerler þunlardýr: Abidin Köse, Ayten Köse, Birol Çün, Cem Koç, Cemalettin Güzeloðlu, Eray Özbek, Faruk Çaðla, Hasan Efe, Emre Yýlmaz, Önder Önerbay, Recep Bayramoðlu, Salih Kütükçü, Mehmet Zeber, Murteza Albayrak, Musa Keklik, Mustafa Yýldýz, Nuri Bilgin, Sadýk Öztürk, Ý. Serdar Sayar, Sezer Odabaþýoðlu, Þeref Güzel, Zeynep Gargi MACEDONIAN FAMOUS CARTOONIST VLADO JOCIC DEAD This report by Jordan Pop-Iliev (Republic of Macedonia) The famous Macedonian cartoonist Vlado Jocic died on May 14, 2010 in Skopje. Jocic was born in 1939 in Pozarevac. His first cartoon was published in In 1966 together with Slavko Janevski, Tzvetan Stanoevski, Bosko Markovic, and Darko Smakjovski, he was one of the founders of humor magazine "Osten" and the World galleries of cartoon and drawing in Skopje. Vlado Jocic cartoons have been published around the world: Canada, USSR, Poland, Turkey, Greece, Italy, Switzerland, Germany, Hungary, Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Belgium, Netherlands, Mongolia, Argentina, Australia and all ex-yu-republics. He won 22 international awards for caricature in the country and abroad, as well as reports from the Association of Journalists of Macedonia. He published a book with sketches & illustrations. He was Director of the World Gallery in Skopje and the cartoon editorin-chief of "Osten", a great organizer and teacher of young cartoonists and a great friend. Cartoonists Rights Network CARICATURE MUSEUM NEW SIMILAR CARTOONS BLOG

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝMÝZÝN YÖNETÝMÝNE ÖZELLÝKLE ÇOK TEÞEKKÜRLER...:) Böyle baþlýða þaþýrdýnýz deðil mi dostlar.. Evet, çok teþekkür ediyorum onlara.. Ýki sene bulunamayan üyelik mektubum.. gönderdiðim karikatürlerin kaybolmasý.. Ve tam bir iþkence.. defalarca derneði aramam.. sakýz aðzýnda bir kýzýn "kimse yok" demesi.. ve sonunda (hayret!) kabul edilmem.. Sonrasýnda yaþadýðým ve hala unutamadýðým bir yemek olayý.. Evet evet teþekkür ediyorum gerçekten.. AY'a çok teþekkür ederim. Beni yemeðe kabul edip te sonradan baþkanýna ses çýkaramadýðý için.. Müzede bunun sebebini sorduðumda cevap veremeyen, ve bir sonraki sergide beni gördüðünde selam vermeyen ki sonrasýnda da arkamý döndüðüm AY'a çok çok teþekkür.. Gençlik yýllarýmda hayran olduðum ve baþkan olduðu dönemde defalarca telefonda saygý ile aradýðým RY'ya da teþekkürler.. Elimde Diyarbakýr tatlýsý, havaalanýndan aradýðýmda "sen kavga edecekmiþsin, gelemem" diyen "elini öpmek niyetinde olduðum cesur usta RY'ya da.. Sitesinde karikaturlerime yer veren, yine Ýstanbul'a geldiðimde benimle tanýþmak için derneðe geleceðini söyleyen ama defalarca telefon ettiðim halde gelmeyen CT'e de teþekkürler.. "AY ile dostluklarý bozulur" diye mi düþündü bilemem.. Veeeeee... Özellikle pek sayýn Baþkanýmýz MP'e çok ama çok teþekkürler.. Hem de can-ý gönülden!! AY'a soyleyip davet edildiðim ve hiç bir suçum günahým olmadýðý halde reddettigi "1 Nisan" yemeði için.. Yüzüme kapadýðý telefon için.. O kýzgýnlýkla tam bir sene kaðýdý kalemi býraktýðým için.. Kýzýlay'da yanýmdan geçip gittigi için.. Özür dileyip beni mahcup etmediði için.. Son sergide "Ankara" damgalý Karikatürcüler Derneði'nin Ankara'daki sergisinin davetiyesi eve geldiðinde, eþimin "bak seni yemeðe çaðýrmayan aþýðý olduðun karikatürcüler sergiye davet etmiþ" dedirttikleri ve beni yere baktýrdýklarý için teþekkürler.. Kapalý olan Ankara Dernek binasýna da teþekkürler.. O kadar çok oraya ulaþamayýp bana gelen iþ çizimi oldu ki.. Kitap resimlemeden etkinliklere kadar.. Tek tek isim saymayayým.. Hepsine herkese teþekkürler.. Gerçekten diyorum can-ý gönülden teþekkürler.. Geldiðim noktada onlarýn çok katkýsý var. Hýrsýma katkýlarýna teþekkürler.. Saðolsunlar.. Ýki senedir ortalamada emekli maaþýmýn yarýsý kadarýný karikatürden çýkarmam düþünülünce gel de teþekkür etme.. Bir günde 500 liraya kadar net kazanç saðlayacak hýzlýlýkta karikatür çizebilmemi saðladýklarý için de teþekkür... Veeeeeeeee.. Asýl "MÝNNETKAR" olduklarým var.. Ayný gelmeyen kiþilerin olduðu an Karikatürcüler Derneði'ne gelen benimle görüþen, beni portre karikatür iþine baþlatan, ufkumu açan, ekmek kapýsý yaratan, Oðuz Gürel'e minnetkarým... Bana inanan, güvenen yerli yabancý karikatür ustalarý ile tanýþmamý saðlayan, 5 yýldýzlý otelde çizebileceðimi söyleyen ve bu ortamý yaratan Karikatür Vakfý'na, dolayýsýyla deðerli usta Nezih Danyal'a da minnetkarým.. Onun için derim ki.. Benim bir oyum var.. Ben olsam da olur olmasam da onlar için.. Ama bir de yüreðim var.. Her þeyi içine alan.. Erdoðan Karayel geldiðinde abim gelmiþ gibi sevindim.. Kardeþ gibi kucaklaþtýk.. Ýsim vermeyeyim.. Ustalarýn ustalarý ile karþýlaþtým Karikatür Vakfý'nýn yemeðinde.. Ve yemek... Özellikle haber verdiler "gel" diye.. tezgahýmý býraktým, koþarcasýna gittim.. O kadar mutluydum ki 'de Mamak Muhabere Okulu'nda okuyan kimsenin tanýmadýðý 14 yaþýndaki karikatür aþýðý bir çocuktum o an.. Ve pek sayýn Baþkan MP.. MP askeriyede "Military Police" demek.. Askeri Polis.. Gel vazgeç bu inadýndan.. Bir ben gibi binlercesi var, bu iþe gönül veren.. O fidanlarý budama.. Yolunu aç.. Saygýnlýðýn ile yaþa.. RY hep "ustam" diye Semih Balcýoðlu'ndan bahsetmiþ.. Peki, ben neydim? Senin çýraðýn deðil miydim RY usta? Ben, hýrsým ile hiç kimseyi takmadým.. Engelleri ezdim, geçtim.. Ve þu an Oðuz Gürel in tabiri ile "karikatür kusacak" kadar çok çiziyorum.. Kitaplar, etkinlikler.. Yýllýklar.. Yoruluyorum.. Olsun. Çok ama çok mutluyum.. Çiziyorum hem de TV kanallarýnda canlý yayýnda... Çocukluk hayalim olan sevdiðim iþi yapýyorum.. Karikatür Çiziyorummmmmmmm!!!! Saygýlar, sevgiler, selamlar... Yusuf Temiz - Karikaturist Karikaturcüler Derneði Üyesi :42:11

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 Ferit Öngören 1932 yýlýnda Diyarbakýr'da doðdu. 1958'de Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Üniversite yýllarýnda Babýâli ye girdi.bir yandan mizah dergilerinde karikatür çiziyor, öte yandan genç edebiyatçý arkadaþlarýyla birlikte dergiler yayýmlýyordu. Asýl mesleði avukatlýk olmasýna raðmen daha çok karikatür ve resim ile ilgilenmiþ olup mizah ve karikatür üzerine araþtýrmalarý vardýr. "Cumhuriyet'in 75. yýlýnda Türk Mizahý ve Hicvi" isimli kitabý bu konudaki en önemli eseridir de Onat Kutlar, Ülkü Tamer, Doðan Hýzlan, Kemal Özer, Adnan Özyalçýner in de dahil olduðu ünlü A dergisini çýkardýlar. Daha sonra A" Dergisi Kuþaðý olarak anýlacak olan bu genç yazar topluluðu, bugünkü modern edebiyat Türkçesini yaratmada önemli bir iþlev gördü. "Filiz", "Yelken", "Köprü", "Ataç", "Deðiþim", "Þiir Sanatý", "Yeni A" gibi dergilerde yazdý da Lastik-is Sendikasýnýn yayýn organý Lastik-Iþ'i çýkardý yýlýnda Turhan Selçuk ve Semih Balcýoðlu ile birlikte Karikatürcüler Derneði kurulmasýna öncülük etti. Ýlk çaðlardan günümüze deðin Anadolu Þiirinin evrimini inceleyen araþtýrmasýný Soyut dergisinde yayýnlandý. Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahý'nýn 50 Yýlý (1973) ve 75 (1998) Yýlý adlý eserleri Ýþ Bankasý Yayýnlarý'ndan çýktý. Ferit Öngören, "Akbaba", "Dolmuþ", "Tef", "Gýr Gýr" gibi mizah dergiciliði tarihinde önemli yeri olan pek çok dergide eserlerini yayýnladý. "Vatan", "Akþam", "Günaydýn", "Gün", "Sabah", "Bugün", "Meydan" gibi gazetelerde yazdý. Semih Balcýoðlu ve Turhan Selçuk ile Karikatürcüler Derneði'ni kurduktan sonra Karikatür Müzesi'nin kurulmasý ve Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý'nýn baþlamasýnda da önemli pay sahibiydi öncesi espri den yola çýkýlarak kurulan karikatürü terk edip, 1960 lardan beri sürdürdüðü Ýstanbul konulu büyük projesi için çalýþtý larda basýndaki köþe yazarlýðýna da son verdi. Kendini bütünüyle Ýstanbul çizimlerine verdi ve projeyi sonuçlanmýþ sayýlabilecek ölçüde tamamlayabildi: Panaromik Ýstanbul (3m x 70cm) ve 120 parçalýk (42cm x 60cm) Semt semt Ýstanbul, benzersiz çizgi ve biçemiyle görkemli bir Ýstanbul dünyasýný sanat tarihine kazýmayý baþarabildi. Ferit Öngören'in Ýstanbul çizgilerini içeren "Neseneler /Objekts" isimli albümü Karikatür Vakfý tarafýndan; "Çizgilerle Haliç'te Gezinti" isimli albümü ise "Schneidertempel Sanat Merkezi" tarafýndan yayýnlandý. Karikatürcüler Derneði'nin eski baþkanlarýndan olan Ferit Öngören, 7 Haziran 2010 tarihinde Ýstanbul'da vefat etti.

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 Hayati Boyacýoðlu 50. Doðum Gününü Kiþisel Karikatür Sergisiyle Kutladý. HAPPY BIRTHDAY HAYATÝ! Almanya'da yaþayan çizer Hayati Boyacýoðlu 50. yaþýný, Berlin'de "Küçük Ýstanbul" diye bilinen Kreuzberg ilçesinde açtýðý kiþisel karikatür sergiyle kutladý. 9 Mayýs'ta açýlýþý yapýlan sergiye pek çok mizahsever katýldý. Açýlýþta söz alan konuþmacýlar Boyacýoðlu'nun, yerelliði göz ardý etmeden, herkese hitap eden ve güncel kalmayý baþaran siyasi aðýrlýklý, yazýsýz çizgi ve kolaj çalýþmalarýný övdüler. ÜÇ GÜNLÜK PORTRE MARATONU Karikatür çalýþmalarýna, Ýstanbul Dolmabahçe Küçükçiftlik Parký'nda portre çizerek baþlayan Hayati, 50. Yaþýna da sembolik olarak Berlin'in Wedding ilçesinde her yýl açýlan panayýrda doðum gününe de denk gelen 7-8 ve 9 Mayýs tarihlerinde gün boyu portre çizerek o günlerin anýsýný tazeledi. ALMANLARLA TÜRKLER BÝRARAYA GELDÝ Almanlarla ve Türkleri biraraya getiren "uyumlu karþýlaþmalar", (Integrationale Begegnungen) adlý sergide Boyacýoðlu'nu çizer ve gazeteci arkadaþlarý da yalnýz býrakmadýlar. Berlinli tenör Özgür Bozkurt'un, Türk halk müziði uzmaný sanatçý arkadaþý "Mac" ile gitar eþliðinde sunduðu modern türkülerle renklendirdiði sergide, albümlerini imzalayan Boyacýoðlu, Obama ve Merkel ve Erdoðan'dan gelen sözde kutlama mesajlarýný okuyarak konuklarý güldürdü. POHLENZ, STUTTMANN'DAN JESTLER... Almanya'nýn bir numaralý resmi televizyon kanalýnda gösterilen çizgi film "Fareli Yayýn"ýn (Die Maus mit der Sendung) çizeri, usta canlandýrmacý Sinan Güngör, Nasreddin Hoca hikayelerinin ve iri gözlü köylü güzellerinin deðerli ressamý Yüksel Ertan'ýn da katýldýðý sergiye son dakikalarda eþi Sabine Pohlenz ile katýlan, dünyaca ünlü internet karikatür portalý toonpool.com'un yaratýcýsý ve Handelsblatt'ýn ünlü çizeri Bernd Pohlenz'in de katýldýðý ve açýlýþta bir görünüp kaybolan iki yüz bin tirajlý yerel Berlin gazetesi Tagesspiegel'in çizeri Klaus Stuttmann da Boyacýoðlu'nu sevindirdiler.

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 DUYURU ANNOUNCEMENTS ATTENTION TO ALL INTERNATIONAL CARTOONIST! I was "awarded" the 1st Prize at the Yilmaz Güney Kültür Festivali - Karikatür Yarýþmasý 2008 (Turkey). Award ceremony was held on the 27th January 2008 in Ankara but until today ( ) I have not received the "1st Prize", that was 21 months ago. My advice to all is: Do Not Participate on this Turkish cartoon festival and this event must be Black Listed. Greetings. LOUIS POL (Sydney - Australia) ULUSLARARASI KARÝKATÜR SANATÇILARININ DÝKKATÝNE 2008 yýlýnda düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazandým. Ödül töreni 27 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da yapýlacaktý ancak aradan 21 ay geçmesine raðmen ödülümü alamadým. Benim herkese önerim: Bundan sonra düzenlenecek olan sözkonusu karikatür festivaline katýlmamanýz ve bu yarýþmanýn kara listeye alýnmasýdýr. Selamlarýmla. LOUIS POL (Sydney - Avustralya) "KARÝKATÜRÝSTLER TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÝÇÝN ÇÝZÝYOR" ÝSÝMLÝ KARÝKATÜR SERGÝSÝ ÝSTANBUL'DA Geçtiðimiz aylarda Ankara'daki Tekel eyleminin 50. gününde Türk-Ýþ Binasý önünde gerçekleþtirilen "Karikatüristler Tekel Ýþçileri Ýçin Çiziyor" isimli karikatür sergisi Haziran 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da izleyicinin karþýsýna çýkýyor. Tek Gýda-Ýþ Sendikasý ve Obur Mizah ortaklýðýyla Türkiye'yi gezecek olan serginin ilk duraðý Ýstanbul Cadde Bostan Kültür Merkezi. Tekel Ýþçilerinin göstermiþ olduðu mücadeleye karikatüristler kayýtsýz kalmayarak çizgileriyle destek olmaya çalýþtýlar. Sergide, Semih Poroy, Mustafa Bilgin, Firuz Kutal, Atilla Atalay, Oðuz Gürel, Akdað Saydut, Birol Çün, Vahit Akça, Recep Bayramoðlu, Ýsmail Doðan, Mehmet Kahraman, Hasan Efe, Hüseyin Soylu, Emre Yýlmaz, Deniz Dokgöz, Feridun Demir, Mert Gürkan, Uður Pamuk, Erdem Çolak, Mustafa Yýldýz, Hilmi Þimþek, Derya Ülker, Ayten Köse, Nevzat Varhan, Serhat Özev, Saadet Demir Yalçýn, Lütfü Çakýn ve Musa Keklik'in 80 karikatürü yer almakta. Sergi nedeniyle hazýrlanan karikatür albümünde Tekel eyleminin hikayesi ve karikatürcülerin çalýþmalarý yer almakta. "Karikatüristler Tekel Ýþçileri Ýçin Çiziyor" Karikatür Sergisi Haziran tarihleri arasý Ýstanbul'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izlenebilir.

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- WPC: CITIBANK REJECTED THE MONEY PRIZE DEPOSIT, BUT... To: Freddy Pibaque. (Date:16/02/08) Dear Freddy Pibaque, I just know that the bank making the transfer on December 5 was without effect taking the money was returned to the World Press Cartoon January 8 by the IBAN is not correct. " IBAN who sent us is not your friend's account but the Citibank from Colombia Citibank in London. Confirm this and send us the correct IBAN, OK? It is always better to understand what really happened that shoot first and ask later. Waiting for you to send us the new IBAN NOTE MINE: After of this message, I sent to Mr. AA the all right IBAN, and the complete account data. But he do not make the deposit, and do not answer my messages. Dear Colleague Cartoonist: FOR NOT HAPPEN LIKE MY IF YOU WIN A PRIZE in WPC. Atunes Antonio (AA) said that he deposited my money, but I refuse it sending a copy of his message where he said that the deposit had been rejected by Citibank. After that, I hope that Mr AA show the receipt of a new deposit with stamp of the Bank. But no. (I confess that sometimes I thought that AA being deceived by his comissioned of finances; I kept some hope in his honesty. But now I doubt). FREDDY PIBAQUÉ Dear Colleague Cakmak: Mr. Antonio Antunes (AA) from world press cartoon says that my prize money was deposited in the account of my friend, but he do not say that the deposit was rejected by Citibank and the money returned to WPC. He said to me in a message (copy attached) But he does not say it to the cartoonists around the world. Why he silence it? If he had deposited the money, could save many words of their long messages, sending a copy of the deposit receipt with the stamp of Citibank Why not send it? Simply because the copy of the deposit does not exist. And not exist because WPC probably never made the deposit as it should. We reviewed here in Colombia the bank account, and no deposit WPC. We will request a written certification from the Citibank, which will also create other diligences. PS: In a part of his message AA said that the Camara Municipal de Sintra pays the flight to Portugal for the winning participants. So why he seeks the discounted value of my money? I think this is not honest. In the regulation it is not the discount fort the unrealized flight. Then translation of the message from AA (16/02/08) where he announced me that Citibank returned his money deposited. And below, a true copy of the original message in Portuguese. From: Antonnio Antunez (WPC) NEW RUSE FOR NOT PAY: Now Mr. AA is looking for otherwise dishonest of do not pay, he attempt to discredit me and probably send you a message saying that my winning caricature appear not signed on the newspaper, but are signed in the original. If this is not acceptable to wpc, why he accepted my entry in the contest? But the most false: he intends to say that I am not the author of my caricature, which it is an fraud!! unprecedented!. MY REASSONS: On the newspaper is the name of another colleague, but not in the caricature, but at the top part in block letters placed by the designer of the page. Each edition of this newspaper publish a cartoon by a different author. In this case the page designer forgot to put my name and left the text: "By Morro", the author of the cartoon published in the previous edition. If you look carefully you will see that between this text and the edge of the cartoon there are a space (3 cm aprox )... because the caricature of the previous edition had more height. I believe that the only fraud in this case is not to pay the prize to the winner. Morro, the colleague whose name appears above of my caricature on the newspaper, wrote me about the request for AA to say that I had committed a fraud. He reply recognicing my authorship. (I have a copy of his message). 2 RECOMMENDS 1) If you win a prize in the WPC, travel to Portugal, because there they will have to pay and do not make discounts by delivery of the book and the trophy. In my case they exploited that from abroad I can not put pressure on them to pay me. And intends to make discounts that do not are on the wpc rules. 2) If you can not travel, do not sign any receipt before receiving your prize money. I committed this mistake. With best regards.

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR"

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107 izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE "NEÞE VE KARiKATÜR" MÜZESi AÇILDI (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART

Detaylı

CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA)

CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2011) YIL: 9 SAYI: 103 CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HENK HILHORST (NEW ZELAND) 16th Skopje Cartoon Exhibition Album, 1982

Detaylı

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT,

Detaylı

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL]

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2013) YIL: 11 SAYI: 116 CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (APRIL - MAY 2013) SAYI - ISSUE: 116 PAVEL

Detaylı

CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE]

CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2013) YIL: 11 SAYI: 115 CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (MART - MARCH 2013) SAYI - ISSUE: 115 THIRTIETH ANNIVERSARY

Detaylı

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (AÐUSTOS - EYLÜL) SAYI - ISSUE:

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (JUNE - JULY 2013) SAYI

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ

PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2011) YIL: 10 SAYI: 104 PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 KENT KÜLTÜR DEMOKRASÝ KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ TMMOB Mimarlar Odasý

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8 DÜNYACA ÜNLÜ FRANSIZ KARÝKATÜRCÜ ANDRE FRANÇOÝS'ÝN ATÖLYESÝNDE ÇIKAN BÝR YANGIN SONUCUNDA SANATÇININ ATÖLYESÝ VE TÜM KARÝKATÜRLERÝ

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak... DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY PARALİMPİK PARALYMPIC TURKEY NİSAN/APRIL 2014 Sayı/Nr:10 TÜRKİYE GRİ BULUTLAR ALTINDA BEYAZ OYUNLAR / WHITE GAMES UNDER GRAY CLOUDS SPORUN GÜCÜ / THE POWER OF SPORTS OKÇULUĞUN YENİ KRALİÇESİ / ARCHERY

Detaylı

Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful

Detaylı

Inside: IUE Rhythm Club Book Review: The Siege Konsollar Çatışması That Moment Trivias Art Lifesytle Literature

Inside: IUE Rhythm Club Book Review: The Siege Konsollar Çatışması That Moment Trivias Art Lifesytle Literature Inside: IUE Rhythm Club Book Review: The Siege Konsollar Çatışması That Moment Trivias Art Lifesytle Literature İçindekiler / Contents File of the Month: CINEMA 2 Great Quotes from Great Movies Sayın Okurlar,

Detaylı

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İzmir Fotoğraf Sanatı derneği & DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Fotoğraf bölümü uluslararası izmir fotoğraf günleri IzmIr Photography

Detaylı

B elated season's greetings to all. We apologize that

B elated season's greetings to all. We apologize that CONTENTS Alumni Association News Bizim Tepe Page 4 Page 6 Cover The changing face of the campus Page 8 Memories Well known RC sports personalities tell us their anecdotes. Page 18 Söyleşi Ahmet Güvener

Detaylı

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office CONTENTS Alumni Association News Arnavutköy and the Robert College Alumni Association members say, "No" to a third Bosphorus Bridge. Page 2 Fund Raising Page 6 Cover The first student produced RC CD-ROM

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

TEST: Do you know of the Litterati and the Glitterati? See page 38

TEST: Do you know of the Litterati and the Glitterati? See page 38 ROBERT COLLEGE ALUMNI MAGAZINE TEST: Do you know of the Litterati and the Glitterati? See page 38 CONTENTS Alumni Association News Page 6 Bizim Tepe Sayfa 9 Students RC students continue to make history

Detaylı

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories...

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories... About Us British Life Folk Dance Club Book Reviews New Releases Golden Orange Poems Stories... İçindekiler / Contents File of the Month: ATATÜRK 2 10th Year Address From The Editor Dear Readers, I am very

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı