YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi"

Transkript

1 Soykýrým hüznüne sanatçý desteði usa ray bos na Ü ni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A mi na Þil yak Ye sen ko - viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý ölen an ne le rin hüz nü nü di le ge ti - ren þar ký Bos na -Her sek li ses sa nat çý sý Bur - han Þa ban ta ra fýn dan Boþ nak ça, Türk çe ve Ýn gi liz ce o la rak ses len di ril di. n7 de Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez: YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI udi ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Kur ân e ði timin de 12 yaþ al tý ya sa ðýn hu ku ka ay ký rý lý ðý ný an la mak i çin hu kuk çu ol ma ya ge rek ol ma dý ðý ný söy le di. Ya sak dolayýsýyla Baþ kan lý ðýn ve din gö rev li le ri nin zor du rum da kal dý ðý nýn al tý ný çi zen Gör - mez, Bir din gö rev li si þu nu as la ya - pa maz; an ne si nin ba ba sý nýn e lin den tu tup ge tir di ði se kiz, do kuz ya da on yaþ la rýn da bir ço cu ðu, Ben si zin ço cu - ðu nu zu kur sa a la mam di ye mez. Bu bir din gö rev li si i çin en zor du rum dur dedi. Ha be ri sayfa 4 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR VAN ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr ÝSRAÝL Þikeye çare ÖZÜR DÝLESÝN MAVÝ MARMARA SALDIRISI ÝLE ÝLGÝLÝ BM SORUÞTURMA RAPORU BEKLENÝRKEN, TÜRKÝYE TARAFININ ÜÇ TALEBÝ ÝSRAÝL'E TEKRAR HATIRLATILDI. ÖZÜR, TAZMÝNAT VE AMBARGO KALKMASI ÞARTI u BM'nin Mavi Marmara soruþturmasýný deðerlendiren Ýnsanî Yardým Vakfý Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Oruç, "Türkiye'nin 3 tane temel isteði var, özür dilenmesi, tazminat ödenmesi ve Gazze'de devam eden illegal, kanunsuz, hukuksuz gaddarca uygulanan ambargonun kaldýrýlmasý. Bu istekler karþýlanmadýðý müddetçe Türkiye'nin bu raporu kabul etmesi mümkün deðil. Bizim de kabul etmemiz mümkün deðil" dedi. BM'NÝN SORUÞTURMA RAPORU ÝKÝ HAFTA GECÝKECEK u Ýsrail'in geçen yýl Gazze'ye yardým götüren insanî yardým konvoyundaki Mavi Marmara gemisine yaptýðý saldýrýyý soruþturan BM Soruþturma Komisyonunun raporunun, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunulmasýnýn bir-iki hafta gecikeceði öðrenildi. Öte yandan, Gazze'ye uygulanan Ýsrail ablukasýný kýrmak için Avrupa'dan yola çýkan gemilere Yunanistan'ýn koyduðu engel de sürüyor. Ha be ri say fa 7 de Aziz Yýldýrým ifade verdi Fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma kap sa - mýn da gö zal tý na a lý nan Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A - ziz Yýl dý rým, Ad lî Ta bip lik te sað lýk kon tro lün den ge çi ril - dik ten son ra ad li ye ye gö tü rül dü. Ha be ri sayfa 14 te þeffaflýk SPORUN MESLEK OLARAK TANIMLANMASI VE DEMOKRATIK KURALLAR KONMASI SORUNU ÇÖZECEK. us por E mek-sen Ge nel Baþ ka ný Me tin Kurt, fut bol - da ki þi ke id di a la rý na i liþ kin, Yük sek pa ra la rýn dön dü - ðü fut bol, Tür ki ye de mer di ven al tý ü re tim ya pý lan bir iþ gi bi sür dü rü lü yor. So run la rýn çö zü mü i çin bir an ön ce spor cu la rýn ör güt len me si, spo run mes lek o la rak ta ným - lan ma sý ve da ha de mok ra tik ku ral lar i çe ri sin de dü zen len - me si ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 5 te ÞÝKE HABERLERÝ ONLARI DAHA ÇOK ÜZDÜ Sponsorlar desteklerini çekecek u Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Fut bol Ta ký mýnýn a na spon so ru o - lan A ve a nýn Üst Yö ne ti ci si (CE O) Er kan Ak de mir, fut bol da þi - ke id di a la rý na i liþ kin o la rak, Bi zi küs tür me sin ler. Fut bo la, spo - ra bu ka dar des tek ve rip de so nuç ta bu tür þey le rin ya þa ný yor ol ma sý bi zi çok ü zü yor de ðer len dir me sin de bu lun du. ÞEFFAFLIK DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ BATUM: Türkiye yi yolsuzlukta aþaðý çekebilir uþeffaflýk Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Batum, futboldaki þike iddialarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, þikenin Türkiye'yi yolsuz-luk endeksinde aþaðýya çekebileceðini söyledi. Ýtalya'da yaþanan futbol ve mafya iliþkilerinden örnek veren Batum, bunun bir toplumsal temizlenme olacaðýný belirtti. Geçen yýl 67 milyar dolar olarak gerçekleþen ciro, bu yýl yaklaþýk yüzde 10 artýþla 74 milyar dolara ulaþtý. Sa nal o yun la ra 74 mil yar do lar u Bu yýl bil gi sa yar o yun la rý na 74 mil yar do lar har ca na ca - ðý tah min e di li yor. Gart ner a raþ týr ma þir ke ti nin ra po ru na gö re, di ji tal o yun sek tö rü ve e ko sis te mi e- kul la ný cý la rýn yo - ðun ta le bi do la yý sýy la sü rek li ar týþ gös te ri yor. Geç ti ði miz yýl ci ro 67 mil yar do lar ol muþ tu. Ha be ri say fa 16 da Öcalan: Devletle anlaþtýk uha be ri sayfa 4 te Tunceli de 1 asker þehit uha be ri sayfa 5 te Denktaþ Ankara da uha be ri sayfa 5 te ISSN FO TOÐ RAF: A A Baþkentte yemin trafiði Kýrkpýnar heyecaný baþladý ue dir ne de, 650. Ta ri hî Kýrk pý nar Yað lý Gü reþ le ri nin he ye ca ný ya þa ný yor. Haf ta ba þýn dan bu ya na çe þit li fa a li yet ler le kut la - nan Kýrk pý nar Haf ta sýn da he ye can do ru ða u laþ tý, peh li van lar er mey da ný na çýk ma ya baþ la dý. Top lam 1419 peh li va nýn ka týl dý ðý gü reþ ler de mi nik ler ka te go ri si baþ la dý. Ha be ri sayfa 15 te ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, CHP ve BDP li mil let ve kil - le ri nin ye min et me me si i le il gi li o la rak Tür ki ye nin bü tün so run la rý ný hep be ra ber, el bir li ði i çe ri sin de çöz me nin ye ri de TBMM dir dedi. Mec lis Baþ ka ný Çi çek 'le gö rü þen Baþ ba - kan Er do ðan da, Mec lis Baþ ka ný mýz dan, ma lûm, ba zý ta - lep ler var. Mec lis Baþ ka ný mý zýn dâ ve ti ha lin de biz bu dâ ve te u ya bi le ce ði mi zi söy le dik a çýk la ma sý ný yap tý. Öte yandan, CHP li de ri Ký lýç da roð lu nun Bay kal i le gö rüþ me si de ye min tra fi ði çer çe ve sin de de ðer len di ril di. Ha be ri sayfa 4 te Hükümet programý okundu u61. Hü kü metin prog ra mý, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da top la na n Meclis Ge nel Ku ru lun da Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan ta ra fýn dan su nul du. n4 te NOT: Cu mar te si gün le ri ver di ði miz Haf ta So - nu e ki mi zi bu haf ta Van e ki se be biy le ve re mi - yo ruz. O ku yu cu la rý mýz dan ö zür di le riz.

2 2 Y LÂHÝKA Dünya süslü bir menzildir Herbirimizin hayatý bir endam aynasýdýr. Þu dünyadan herbirimize birer dünya var, birer âlemimiz var. Fakat direði, merkezi, kapýsý, hayatýmýzdýr. Belki o hususî dünyamýz ve âlemimiz bir sayfadýr, hayatýmýz bir kalem. Onunla, sahife-i a mâlimize geçecek çok þeyler yazýlýyor. D ördüncü Sual: Mahbuplara olan aþký mecazî aþk-ý hakikîye inkýlâp ettiði gibi, acaba ekser nasta bulunan, dünyaya karþý olan aþk-ý mecazî dahi bir aþk-ý hakikîye inkýlâp edebilir mi? Elcevap: Evet. Dünyanýn fâni yüzüne karþý olan aþk-ý mecazî, eðer o âþýk, o yüzün üstündeki zeval ve fenâ çirkinliðini görüp ondan yüzünü çevirse, bâkî bir mahbup arasa, dünyanýn pek güzel ve âyine-i esmâ-i Ýlâhiye ve mezraa-i âhiret olan iki diðer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayr-ý meþrû mecazî aþk, o vakit aþk-ý hakikîye inkýlâba yüz tutar. Fakat bir þartla ki, kendinin zâil ve hayatýyla baðlý kararsýz dünyasýný haricî dünyaya iltibas etmemektir. Eðer ehl-i dalâlet ve gaflet gibi kendini unutup, âfâka dalýp, umumî dünyayý hususî dünyasý zannedip ona âþýk olsa, tabiat bataklýðýna düþer, boðulur. Meðer ki, harika olarak bir dest-i inâyet onu kurtarsýn. Þu hakikati tenvir için þu temsile bak: Meselâ, þu güzel, ziynetli odanýn dört duvarýnda, dördümüze ait dört endam aynasý bulunsa, o vakit beþ oda olur: Biri hakikî ve umumî, dördü misalî ve hususî. Herbirimiz, kendi aynamýz vasýtasýyla, hususî odamýzýn þeklini, heyetini, rengini deðiþtirebiliriz. Kýrmýzý boya vursak kýrmýzý, yeþil boyasak yeþil gösterir. Ve hâkezâ, ayinede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleþtirir, güzelleþtirir, çok þekillere koyabiliriz. Fakat haricî ve umumî odayý ise kolaylýkla tasarruf ve taðyir edemeyiz. Hususî oda ile umumî o- da hakikatte birbirinin ayný iken, ahkâmda ayrýdýrlar. Sen bir parmakla odaný harap edebilirsin; ötekinin bir taþýný bile kýmýldatamazsýn. Ýþte, dünya süslü bir menzildir. Herbirimizin hayatý bir endam aynasýdýr. Þu dünyadan herbirimize birer dünya var, birer âlemimiz var. Fakat direði, merkezi, kapýsý, hayatýmýzdýr. Belki o hususî dünyamýz ve âlemimiz bir sayfadýr, hayatýmýz bir kalem. Onunla, sahife-i a mâlimize geçecek çok þeyler yazýlýyor. Eðer dünyamýzý sevdikse, sonra gördük ki, dünyamýz, hayatýmýz üstünde bina edildiði için, hayatýmýz gibi zâil, fâni, kararsýzdýr, hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususî dünyamýz ayna olduðu ve temsil ettiði güzel nukuþ-u esmâ-i Ýlâhiyeye döner, ondan cilve-i esmâya intikal eder. Hem o hususî dünyamýz, âhiret ve Cennetin muvakkat bir fidanlýðý olduðunu derk edip, ona karþý þedit hýrs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatýmýzý onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevî fevâidine çevirsek, o vakit o mecazî aþk hakikî aþka inkýlâp eder. Yoksa, Onlar Allah ý unuttular. Allah da onlara kendi âkýbetlerini unutturdu. Onlar yoldan çýkmýþ kimselerin tâ kendisidir. (Haþir Sûresi, 59:19.) sýrrýna mazhar olup, nefsini unutup, hayatýn zevâlini düþünmeyerek hususî, kararsýz dünyasýný ayný umumî dünya gibi sabit bilip kendini lâyemut farz ederek dünyaya saplansa, þedit hissiyatla ona sarýlsa, onda boðulur, gider. O muhabbet onun için hadsiz belâ ve azaptýr. Çünkü, o muhabbetten yetimâne bir þefkat, meyusâne bir rikkat tevellüt eder. Bütün zîhayatlara acýr, hattâ güzel ve zevâle maruz bütün mahlûkata bir rikkat ve bir firkat hisseder; elinden bir þey gelmez, ye s-i mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o þedit þefkatin elemine karþý ulvî bir tiryak bulur ki, a- cýdýðý bütün zîhayatlarýn mevt ve zevâlinde bir Zât-ý Bâkînin bâki esmâsýnýn daimî cilvelerini temsil eden âyine-i ervahlarý bâkî görür; þefkati bir sürura inkýlâp eder. Hem zeval ve fenâya maruz bütün güzel mahlûkatýn arkasýnda bir cemâl-i münezzeh ve hüsn-ü mukaddes ihsas e- den bir nakýþ ve tahsin ve san at ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimîyi görür. O zeval ve fenâyý, tezyid-i hüsün ve tecdid-i lezzet ve teþhir-i san at için bir tazelendirmek þeklinde görüp, lezzetini ve þevkini ve hayretini ziyadeleþtirir. Mektubat, s. 17 þeye De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ým! Sen mülkü dilediðine verirsin. Dilediðinden de mülkü çeker alýrsýn. Dilediðini aziz edersin, dilediðini zelil edersin. Hayýr senin elindedir. Þüphesiz sen her hakkýyla gücü yetensin." ( Âl-i imrân, 26) Aðýzdan çýkaný kalp de tasdik etmeli duâ yaparken bu duâsýný kalbiyle tasdik etmesi zaman geçer; oradan tekrar geçen Musa (a.s) a- böyle duâ edip, kalbiyle baþka þeylerle meþgul o- KASIM FERÞADOÐLU lâzýmdýr ki, duânýn kabul þartlarýndan birisi ortaya çýkabilsin. Hadis-i þerifede Hz. Peygamber rünce, isteðinin hâlâ verilmediðini düþünerek o Hadislerde, gafil kalbin duâsý kabul olmaz damýn yine el açmýþ duâsýna devam ettiðini gö- lanýn duâsýný kabul etmem buyurdu. (a.s.m) Allah a, duânýzý kabul edileceðine kesinlikle inanmýþ olarak duâ edin. Þunu da bilin ki, zun zamandýr böyle duâ ettiðini görünce duâsý- fendimiz (a.s.m) kalbin gafletinden Allah a sý- da yalvarmaya baþladý: Ya Rabbi, bu adamýn u- diye varid olmuþtur. Bizzat Hz. Peygamber E- Allah ýn insanlara bahþettiði nimetlerin en Allah kendisinden gafil ve baþka iþlerle meþgul nýn kabul edilmediðini anladým. Acaba hikmeti ðýnmýþtýr. büyüðü akýldýr. Akýl o kadar büyük bir nimettir ki, akýl sahipleri din ile mücehhez (Tirmiz, Daavat, 65; Müsned, 2:77) cevap þöyle oldu: Ya Musa o kulumun duâsý di- þartý da, terennüm ve niyazlarýmýzý kalbimizle bir kalbin duâsýný kabul etmez buyurulmuþtur. nedir?" Hz. Musa'ya (a.s) Cenâb-ý Haktan gelen Demek ki, duâlarýmýzýn kabul olmasýnýn bir kýlýnmýþlardýr. Hadiste Kiþiyi ayakta tutan akýldýr. Aklý olmayanýn dini de yoktur (Beyhaki) yordu. Oradan geçmekte olan Musa (a.s) adamaya alýþtýrmýþ hepsi ondan ibaret. Kalbi ise kalbin tasdik etmesi lâzýmdýr. Aðýz bir þey söy- Bir adam sahrada el açmýþ Allah a duâ edilindedir, kalbinde deðil, o dilini o þekilde yalvar- birleþtirmemiz gerektiðidir. Yani aðýzdan çýkaný buyrulmuþtur. Demek ki, kiþi aklýný kullanarak mýn duâsýný iþitip memnun oldu. Aradan hayli dünyanýn surî güzellikleriyle meþgul. Diliyle lerken kalp baþka þeylerle meþgul olmamalýdýr.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 Þaban 1432 Rumî: 26 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý yaþ yasaðý hukuka aykýrý KUR'ÂN EÐÝTÝMÝNDE 12 YAÞ ALTI YASAÐIN, HUKUKA AYKIRILIÐINI ANLAMAK ÝÇÝN HUKUKÇU OLMAYA BÝLE GEREK OLMADIÐINI ÝFADE EDEN PROF. DR. GÖRMEZ, MERKEZÝ VAAZIN ÝSE ZARARININ FAYDASINDAN ÇOK OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. DÝYANET Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kur ân eðitimde 12 yaþ altý yasaðýn hukuka aykýrýlýðýný anlamak için hukukçu olmaya bile gerek olmadýðýný söyledi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Görmez önceki gece TRT Haber de yayýnlanan Büyüteç Özel programýna konuk oldu. Yaz Kur ân kurslarý ve 12 yaþ altý Kur ân e- ðitimi yasaðýna deðinen Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, anayasanýn 24. maddesine de atýfta bulunarak bu yasaðýn hukuka aykýrýlýðýný anlamak için hukukçu olmaya bile gerek olmadýðýný ifade etti. Yasak dolayýsýyla Baþkanlýðýn ve din görevlilerinin zor durumda kaldýðýný belirten Görmez, Bir din görevlisi þunu asla yapamaz; annesinin babasýnýn elinden tutup getirdiði sekiz, dokuz ya da on yaþlarýnda bir çocuðu, ben sizin çocuðunuzu kursa alamam Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez diyemez. Bu bir din görevlisi için en zor durumdur. Elbette o çocuk Kur ân eðitimini alacak, minber ile kürsü arasýnda koþacak, camiye ýsýnacak, Allah ý ve Hz. Peygamberi (asm) tanýyacak, sevecek. Biz resmî olarak kayýt yapmýyoruz ama ben senin çocuðunu alamam da diyemeyiz. diye konuþtu. Baþkanlýðýn en önemli hizmetlerinin baþýnda yaz kurslarýnýn geldiðini dile Yanlýþ tercih bir yýlý götürür getiren Görmez, yaz kurslarý ile ilgili yapýlan düzenlemeler hakkýnda da bilgi verdi: Toplumun yakýnlaþmasý ve ülke barýþýna katký saðlamasý a- çýsýndan büyük önem arz eden yaz kurslarý için biz çok ciddî bir çalýþma gerçekleþtirdik. Akademik seviyede çalýþmalar yapýldý. Eðitimciler pedagojik eðitim aldý. Müfredat gözden geçirildi. Bu konuda ilahiyat camiasýndan bilim adamlarý ile birlikte hareket edildi. Böylesine ciddî bir eðitimin yasakla sýnýrlandýrýlmasý mahþeri vicdanda kabul görmemiþtir. MERKEZÝ VAAZ SÝSTEMÝNÝN ZARARI FAYDASINDAN ÇOK Son günlerde gündemde sýkça yer alan merkezi vaaz uygulamalarýnýn sona erdirilmesi konusunda açýklamalar yapan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, konuya iliþkin ciddî bir araþtýrma yapýldýðý, uygulamanýn zararýnýn faydasýndan çok olduðunu dile getirdi yýlýnýn sonuna kadar bu uygulamadan kademeli ve kontrollü bir þekilde vazgeçileceðini söyleyen Baþkan Görmez, Rehber vaizler vasýtasýyla din görevlilerini eðitime tabi tutacaklarýný, böylelikle her din görevlisinin kürsüye hakim olmasýný beklediklerini belirtti. Merkezi vaaz sisteminin din görevlilerini kürsüden âdeta soðuttuðunu kaydeden Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, Metalik bir sesle kutudan gelen vaazý cemaate dinletmek yüz bin personeli olan Baþkanlýða yakýþmýyor. dedi. GEDÝZ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmaný Orhan Keskin, üniversite sýnavýnýn sona erdiðini, þimdi sýranýn doðru tercihte olduðunu söyledi. Hayatlarýný þekillendirecek seçimi yapmaya hazýrlanan gençleri uyaran Keskin, Yanlýþ tercih bir yýl, yanlýþ üniversite dört yýl, yanlýþ meslek ise bir ömür götürür. Üniversite hayali kuran gençler için en kritik dönem yaklaþtý. Sýnavýn ardýndan sýrada tercih var. Önümüzdeki günlerde açýklanacak puanlara göre seçimler yapýlacak, hem meslek hem de üniversiteler ve bölümler belirlenecek dedi. Psikolojik Danýþman Keskin, Üniversite ve meslek seçimi kiþiye özeldir. Tercihlerinizi istek sýrasýna göre yapýn, okumayacaðýnýz yeri yazmayýn ve yeterince mütevazý hareketedin þeklindekonuþtu. Ýzmir/cihan 938 bin adayýn KPSS heyecaný ÖÐRETMENLÝK ve kamudaki A grubu kadrolar için bugün ve 10 Temmuz 2011 Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) yapýlacak. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleþtirilecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa da Cumartesi sabah, Cumartesi öðleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öðleden sonra olmak üzere dört oturumda yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý da, öðleden sonraki oturumlarý da baþlayacak. Cumartesi sabah oturumuna 474 bin 184, Cumartesi öðleden sonra oturumuna 278 bin 47, Pazar sabah oturumuna 115 bin 620, Pazar öðleden sonra oturumuna 70 bin 889 olmak üzere toplam 938 bin 740 aday sýnava katýlacak. Ankara / aa RAMAZAN AYININ TEMASI KOMÞULUK YAKLAÞAN Ramazan ayý ile ilgili açýklamalarda da bulunan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, önceki yýllarda Paylaþmak Güzeldir konusunu, geçtiðimiz yýl Merhamet E- ðitimi ni ele aldýklarýný bu yýlki temanýn i- se Komþuluk olacaðýný söyledi. Þehirleþmenin, göç olgusunun ve bireysel hayatý tercih etmenin insanlarýn yatay iliþkilerinde her zaman önemli eksikliklere yol açtýðýný vurgulayan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, komþuluk hakký konusunda hassas olan bir dinin mensuplarý olarak toplumsal dikkati bu konuya çekmek istediklerini ifade etti. Ankara / cihan Siyasiyyunu irþad Geçen Pazar çýkan Aslî hizmetlere yoðunlaþmak baþlýklý yazýmýz üzerine gönderilen ismi mahfuz bir okuyucu katkýsý: * Kavimlerine hademe olmaya talip olanlar i- çin hemen baþ, göz, kulak ucunda o kadar güzel bilgiler, ifadeler, izahlar ve örnekler var ki, vazifeli olduklarý dönemde sadece bunlarýn taklit veya tatbikini iþ edinseler hiçbir kavgaya, kargaþaya vakitleri kalmayacak derecede meþguliyette olacaklar. Bundan ýsrarla uzak duran iþsizlerin ve divanelerin kavgalarýna ve kargaþalarýna yapýlacak katkýlar ise abesle iþtigal olacaktýr. * Risale-i Nur ispat ve izaha muhtaç bir dâvâ olmaktan çýkmýþ, bütünüyle hakikat olmuþ, ilk neþredildiði yýllardan bu zamana kadar milyonlarýn imanýný kurtararak kendisini ispat etmiþ çok büyük ve berrak bir hakikattir. Hal böyle olunca, Risale-i Nur hakikatlerinin tam muhatabý olacak nesl-i âtîye zemin ihzar etmek gerekir. Bu nesil de yalnýzca güzelin tarif ve tasvir e- dildiði zeminlerde yetiþir. Bu meclislerde akýllar ve kalpler Sünnet-i Seniyyeye ittiba ile rýza-i Ýlâhiyeyi gözetir ve ister. Gayra bakmaz ve merak etmez, onlarla geveze olup vakit kaybetmez. * Risale-i Nur mekteplerde devlet eliyle okutulmadýðýndan onu tam tanýmamýþ ve bilememiþ veyahut inceliklerine vâkýf olamamýþ siyasîleri, idarecileri ve memurlarý bu hakikatlerden haberdar etmek vazifesi elbette ki devam etmelidir. Ama buna dozunda, az ve öz olarak yer verilmelidir. Kuvvetli tahþidata lüzum yoktur. Okurumuz gerçekten önemli noktalara vurgu yapýyor. Bizim için her zaman, her hal ve þartta asýl olan, iman hizmeti eksenli temel meseleler olmalý. Ama bunu yaparken, hele iþi geliþen o- laylarý yorumlamak, dahasý geliþmelere istikamet vermeye çalýþmak olan gazetenin konumunu iyi tahlil etmek lâzým. Güncelden ve gündemden u- zak ve kopuk bir günlük gazete olmaz. Baþka a- lanlarda, meselâ derslerde veya yayýncýlýðýn kitap, dergi gibi diðer kollarýnda yapýlmasý gereken hizmetleri gazeteden beklemek, iþin gereðine ve hikmetine uymaz. Burada bütün mesele, olaylarý izlerken onlarýn üzerine çýkýp yön verebilecek bir tavýr ve üslûbu yakalayabilmek. Üstadýn siyasiyyunu irþad olarak ifade ettiði ve misyonu, olaylarý onun fikirlerine göre yorumlayýp siyasetçilere de mesaj vermek olan bir gazetenin vazifeleri arasýnda yer alan bu hususta üslûp, dozaj ve yöntemin ne þekilde olmasý gerektiðine dair görüþ beyan etmek isteyen o- kurlarýmýzýn da deðerli katkýlarýný bekliyoruz. Okurumuz Hayati Binler in düzeltme notu: 6 Temmuz da çýkan yazýnýzda Fado yerel müzik ve eðlence, fiesta Akdeniz ve Orta Amerika halklarýnýn meþhur öðle uykusu anlamlarýna geliyor demiþsiniz. Fado lûgatta (Babylon ve Zargan lügatlarý) hüzünlü Portekiz þarkýsý; fiesta bayram, þenlik, (Latin Amerika da) kutsal bir günün kutlanmasý mânâlarýna geliyor. Ýspanya da çokça istimal edilen öðleden sonrasý uykusuna ise siesta deniyor. Hatta Ýspanya seyahatimizde bu siesta yüzünden sokaklarda yavaþça yürüyüp fýsýltýyla konuþmak zorunda kaldýðýmýzý hatýrlýyorum. Fakir de, 3 F yi Futbol, Fuhuþ ve Fiesta olarak duyup kullananlardaným. Tabiî Türkçe versiyonu olarak. Hayati Beye hem ilgi ve dikkati, hem de zühul kaynaklý bir hatamýzý düzelttiði için çok teþekkür ediyorum. Bilhassa günlük yazý serencamýnda farkýnda olmadan bu tür sehivler meydana gelebiliyor. Bir bilginin hafýzada yanlýþ veya silik ve zayýf þekilde yer etmiþ olmasý, sathî bakýþ, diðer meþgalelerin yoðunluðu ve ayrýca hesapta olmayýp konsantrasyonu bozan sürprizler gibi sebepler de üstüne geldiðinde, siesta nýn fiesta ya dönüþmesi benzeri hatalara kaynaklýk edebiliyor. Burada bize düþen görev belli: Bu hatadan dolayý okuyucularýmýzdan özür dileyip, 3 F nin içinde yeri olmayan siesta yý aslî konumuna iade ederek, fiesta yý Hayati Beyin aktardýðý anlamlara uygun þekilde yerine oturtmak...

4 ca ni as ya.com.tr 4 Y HABER Ku ma ra ve rip za yi et mek ün ya yý ve Tür ki ye yi teh dit e den teh li ke - ler den bi ri de ku mar a lýþ kan lý ðý dýr. Geç - miþ te ký ra at ha ne o lan yer ler, ma a le sef son yýl lar da fi i len ku mar ha ne ye dön - müþ du rum da. Ba sit gi bi gö rü nen o yun lar la baþ la nan bu kö tü a lýþ kan lýk, ço ðu za man if lâs la - ra, in ti har la ra ya da a i le le rin bö lünüp par ça lan - ma sý na se bep o lu yor. Tek no lo jik im kân la rýn art ma sýy la bir lik te, ku - ma rýn yay gýn laþ ma sý da ko lay lay dý. En bü yük teh li ke, ku ma rýn teh li ke o la rak gö rül me me si. Ne ya zýk ki in san lar bu hu sus ta ye te rin ce i kaz e dil - mi yor lar. Kah ve kö þe le rin de za man öl dü ren ba zý in san lar, gü ya boþ va kit le ri ni de ðer len dir mek i - çin pa ra sýz ku mar oy na dýk la rý ný dü þü nür ler. Oy sa bir sü re pa ra sýz oy na nan ku mar, so nun da a lýþ kan lýk ha li ne ge lip o cak lar sön dü re bi li yor. Far ký na var ma dý ðý mýz bir ko nu da, bil gi sa yar o yun la rý a lýþ kan lý ðý nýn son ra ki yýl lar da ku mar a lýþ kan lý ðý na dö nüþ me teh li ke si dir. Bil gi sa yar o - yun la rý nýn ci ro suy la il gi li bir ha ber, he pi mi zin u yan ma sý na ve si le ol ma lý dýr. Gart ner a raþ týr ma þir ke ti nin ra po run dan der le nen bil gi le re gö re, di ji tal o yun sek tö rü ve e ko sis te mi e-kul la ný cý la - rýn yo ðun ta le bi do la yý sýy la sü rek li ar týþ gös te ri - yor muþ. Geç ti ði miz yýl 67 mil yar do lar o la rak ger çek le þen ci ro, bu yýl 74 mil yar do la ra u la þýr - ken, ra ka mýn 2015 yý lýn da da 112 mil yar do la rý a þa ca ðý tah min e di li yor muþ. Ra por da ay rý ca a kýl lý cep te le fon la rý ve tab let bil gi sa yar la rýn, o yun sek - tö rü nü þah lan dý ran se bep ler den bi ri ol du ðu da i fa de e dil miþ. (A A, 8 Tem muz 2011) El bet te bil gi sa yar o yun la rý ay rý, ku mar ay rý - dýr; a ma böy le lik le o cak sön dü ren ku mar da teþ - vik e dil miþ ol maz mý? Ku mar, sa de ce kö tü a lýþ - kan lýk de ðil; i nan cý mý za gö re bü yük gü nah lar - dan bi ri dir. O hal de bu teh li ke yi ba si te al mak, teh li ke yok muþ gi bi dav ran mak müm kün mü? Bü yük gü nah de yip geç me ye lim. Bü yük gü - nah lar lis te sin de a dam öl dür mek ve ö zür di le rim zi na da yer a lý yor. Ya ni ku mar, o de - re ce kö tü, o de re ce öl dü rü cü ve o de re ce o cak sön dü rü cü dür. Pe ki ne ya pa ca ðýz? Ön ce lik le teh li ke nin far ký - na var ma lý yýz. Bu a lýþ kan lý ðýn kö tü ol du ðu nok - ta sýn da or tak ka na at ha sýl ol ma sý ge re kir. Hiç kim se, ku ma rýn hiçbir çe þi di ni ma sum ve nor - mal gös te re mez, gös ter me me li dir. El bet te med - ya va sý ta la rý na da bu hu sus ta çok gö rev ler dü þü - yor. Bu ko nu da ki ha ber le ri sý ra dan mýþ gi bi sun - mak ka bul e di le mez. He le he le ku mar a ku mar de me yip, þans o yun la rý de mek tek ba þý na ay rý bir ci na yet tir! Ya da oy na dýk la rý ku mar ne ti ce - sin de pa ra ka zan dýk la rý ný zan ne den ler le il gi li ha - ber le ri al la yýp pul la mak, sa fi zi hin le ri kir let mek, do lay lý o la rak teþ vik et mek çok çir kin dir. Ýlk a dým o la rak ku mar ýn her çe þi di nin ku - mar ol du ðu nu bil mek ve öy le de i sim len dir mek ge re kir. Bun la ra ne þans o yu nu ne de baþ ka bir i sim ve ril me me li. Ay rý ca her im kân ve fýr sat ta, bu kö tü ve fe ci a lýþ kan lý ðýn sön dür dü ðü o cak lar, se bep ol du ðu yý kým lar da tam bir a çýk lýk la in san - la ra an la týl ma lý dýr. Ku mar la il gi li ko nu lar ve bu fe lâ ke tin se bep ol - du ðu yý kým lar ca mi le ri miz de de an la týl ma lý dýr. Ma a le sef, ca mi mü da vim le rin den de bu ba tak lý ða bu la þan lar var dýr ve ol ma sý da muh te mel dir. He le he le pi yan go ku ma rý nýn ku mar ol ma dý ðý ný dü - þü ne rek bu a lýþ kan lý ðý sür dü ren çok sa yý da in san var dýr. Mut lak su ret te bu in san la ra pi yan go nun da a pa çýk bir ku mar ol du ðu i zah e dil me li dir. Ö mür ser ma ye miz, ku ma ra ve re cek ka dar çok de ðil dir, ves se lâm. D CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, ye min kri ziy le il gi li par ti nin es ki baþ ka ný CHP An tal ya Mil let ve ki li Baþ kan De niz Bay kal i le gö rüþ tü. Ý ki gün dür mil let ve kil - le riy le grup lar ha lin de gö rü þen Ký lýç da - roð lu, dün de De niz Bay kal i le bir a ra ya gel di. Ký lýç da roð lu'nun TBMM'de ki ma - ka mýn da ger çek le þen gö rüþ me yak la þýk bir sa at sür dü. Bay kal, gö rüþ me nin ar dýn - dan ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lun du. Gö rüþ me nin u zun sür dü ðü nü be lir ten ga ze te ci ye Bay kal, ''Öy le mi ol du? Na sýl geç ti ði ni fark e de me dik, hýz la geç ti'' kar - þý lý ðý ný ver di. Gö rüþ me nin, par la men to - da ya þa nan son kriz le il gi li ol du ðu nu be - lir ten Bay kal, gö rüþ me de bu kriz ko nu - sun da çok ö nem li ol du ðu nu dü þün dü ðü, cid di, kap sam lý, kök lü bir du rum de ðer - len dir me si yap týk la rý ný söy le di. Bay kal, bu ko nu da ki an la yý þý ný Ký lýç da roð lu'na çok a çýk þe kil de i fa de et ti ði ni be lirt ti. Bay kal, bir ö ne ri si nin, for mü lü nün o lup ol ma dý ðý na i liþ kin so ru yu, ''Par ti nin iz le - ye ce ði po li ti ka ya he pi miz des tek ol ma ya ça lý þý yo ruz. Þu a na ka dar iz le di ði po li ti - ka ya tam bir kat ký ver dik, bun dan son ra da ge ne ay ný þe kil de par ti nin iz le ye ce ði po li ti ka yý des tek le ye ce ði miz, o na kat ký ya pa ca ðý mýz çok a çýk týr'' di ye ce vap la dý. De niz Bay kal, Ký lýç da roð lu'na, par ti nin po li ti ka sý nýn ne ol ma sý ge rek ti ðiy le il gi li dü þün ce ve de ðer len dir me le ri ni de ay - rýn tý lý þe kil de i let ti ði ni be lirt ti. Bay kal, ''Bun dan son ra sý ar týk par ti yö ne ti mi nin, Sa yýn Ge nel Baþ kan'ýn a la ca ðý ka rar la ra bað lý dýr. O ka rar lar la or ta ya çý ka cak ye ni du ru mu hep be ra ber iz le ye ce ðiz, de ðer - len di re ce ðiz'' di ye ko nuþ tu. Ay rýn tý la ra i liþ kin so ru la ra, ''Bun la ra i - liþ kin bir a çýk la ma nýn bir an la mý yok. Be - ni an la ma ný zý is ti yo rum. Bu bu na lý mý, be - nim að zým dan çý ka cak bir cüm ley le ay - dýn lý ða ka vuþ tur ma im ka ný yok'' kar þý lý ðý - ný ve ren Bay kal, Ký lýç da roð lu'na, i çin de bu lu nu lan du ru mu ay rýn tý lý ve kap sam lý o la rak an lat tý ðý ný, ö ne ri le ri ni, de ðer len dir - me le ri ni sun du ðu nu söy le di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan'ýn tu - tu mu i le il gi li bir so ru ya kar þý lýk Bay kal, ''Bun la rýn hep si i le il gi li dü þün ce le ri mi sa - yýn Ge nel Baþ kan'a an lat tým. Bu i fa de et ti - ðim dü þün ce le rin ö nem li ol du ðu nu, cid di ol du ðu nu ka mu o yu ö nün de bir kez da ha vur gu lu yo rum'' de di. An ka ra / a a BDP li Kap lan: 5 ar ka da þý mýz Er ge ne kon re hi ne si ol du nbdp Grup Baþ kan ve ki li Ha sip Kap lan, Çok a çýk söy - lü yo rum 5 ar ka da þý mýz Er ge ne kon ve Bal yoz dâ vâ sý nýn re hi ne si du ru mun da dýr de di. BDP Grup Baþ kan ve ki li Ha sip Kap lan ve Ýs tan bul ba ðým sýz mil let ve ki li Le vent Tü zel, Ko nur So kak ta bir ka fe de kah val tý lý top lan tý da ba sýn men sup la rý i le bi ra ra ya gel di. Hal kýn, so run lar par la men to da çö zül sün di ye ken di le ri ni se çip Mec lis e gön der di ði ni be lir ten Kap lan, þun la rý kay det ti: Bu ka - dar net bir i ra de kar þý sýn da de mok ra si ler de mil le tin i ra - de si ne say gý du yul ma sý ge re kir. Çok zor ko þul lar da 36 par la men ter se çil dik ve Mec lis e gel me ye ça lýþ týk a ma da ha ge lir ken (6 da 1 fi re i le ge lin Mec lis e gi rin) de mek ger çek ten mil le tin i ra de si ne say gý ko nu sun da çok cid dî bir so run. Çok a çýk söy lü yo rum 5 ar ka da þý mýz Er ge ne - kon ve Bal yoz da va sý nýn re hi ne si du ru mun da dýr. Er ge - ne kon ve Bal yoz da va sý nýn sa nýk la rý dev le ti yýk mak tan yar gý la ný yor lar. Bi zim 5 KCK da va sý tu tuk lu su ar ka da - þý mýz ba sýn a çýk la ma sýn dan yar gý la ný yor. Ýd di a na me 7 bin say fa, bir tek müþ te ki, bir tek mað dur yok bu dos - ya da. De mok ra si ko nu þa cak sak bu nu net koy mak la - zým. Bu ay rý mý koy ma dý ðý mýz za man hal kýn i ra de si ne ya pý lan zul mün o ra ný da an la þý la maz. Ankara / a a Demokrasi gölgelenmesin Ye min kri zi i çin sür priz gö rüþ me CUM HUR BAÞ KA NI GÜL, MÝL LÎ Ý RA DE VE DE MOK RA SÝ NÝN Ü ZE RÝ NE GÖL GE DÜÞ - ME ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ HA TIR LA TA RAK ÇÖ ZÜM Ý ÇÝN MEC LÝS Ý AD RES GÖS TER DÝ. Öcalan: Devletle anlaþtýk ÝM RA LI'DA ö mür bo yu ha pis ce za sý ný çe ken PKK e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan, ye min et me yen BDP ye hü kü met le uz la þýn me saj gön der di. Fý rat Ha ber A jan sý da yer a lan ha be re gö re Ö ca lan a vu kat la rýy la 6 Tem muz gü nü ger çek le þen haf ta lýk gö rüþ me sin - de, 15 Tem muz ta ri hi nin ken di si i çin bir hük mü kal ma dý ðý ný söy le ye rek, Ba rýþ Kon se yi nin ku rul ma - sý i çin mu ta ba ka ta var dýk la rý ný be lirt ti. Ö ca lan, Ye - min kri zi na sýl a þý lýr? di ye rek þöy le ko nuþ tu: Bu kriz çö zü lür mü çö zül mez mi bi le mi yo rum. An cak BDP da ha ön ce ki gi bi o yun la ra gel me me li dir. Da ha ön ce söy le di ði miz gi bi hü kü met le bir mu ta ba ka ta va rý la rak ye min e de bi lir ler. Bu mu ta ba kat mut la ka ol ma lý ve ö nem li dir. Ya pa cak la rý mu ta ba kat met ni, dev le te sun du ðum pro to kol ler le pa ra lel o la bi lir ve - ya ken di ko þul la rý ve du rum la rý na gö re ya pa bi lir ler. Bu me tin le, bu so run la rýn ge le cek te çö zü mü i çin bir mu ta ba kat sað lan mýþ o lur. Ýs tan bul Baþbakan Erdoðan, 61. Hükümet'in programýný TBMM Genel Kurulunda okudu. FO TOÐ RAF: AA SAÐLIK-SEN: Ger çek so run la ra dö nün nsaðlik-sen, mil let ve kil le ri ne mek tup gön de re rek, Mec lis gün de mi ni iþ gal e den ye min kri zi me mur sen di ka la rý nýn da gün de mi ni o lum suz et ki le di ði ni be lir te rek, Tür ki ye nin ger - çek so run la rý na dö nün çað rý sýn da bu lun du. Sað lýk-sen, yap - tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, mil let ve kil le ri ne mek tup gön de re rek sað du yu çað rý sý yap týk la rý ný be lirt ti. Mec lis gün de mi ni iþ gal e den ye min kri zi nin me mur sen di ka la rý nýn gün de mi ni de o - lum suz et ki le di ði ni i le ri sü ren Sað lýk-sen, 12 Ey lül re fe ran - du mu i le top lu söz leþ me hak ký ka za nan me mur la rýn bu yýl top lu söz leþ me ma sa sý na o tur ma yý bek le dik le ri ni, an cak top - lu söz leþ me nin çer çe ve si ni be lir le ye cek ya sa nýn Mec lis ten çýk ma dý ðý ný bil dir di. Tür ki ye nin ger çek so run la rý na dö nün de ni len mek tup ta þun lar be lir til di: 74 mil yon ül ke in sa ný nýn or tak ta le bi, iþ siz lik ve yok sul lu ðun so na er me si, da ha i yi e ði - tim, da ha i yi sað lýk, da ha gü ven li top rak lar, da ha mü ref feh Tür ki ye dir. Mil le ti mi zin te mel so run la rý nýn su n'î gün dem - ler le en gel len di ði, ge le cek ne sil le re ay dýn lýk bir Tür ki ye bý rak - mak a dý na en de ðer li kay nak o lan za ma nýn bo þa tü ke til di ði bir par la men to dö ne mi i se as la is ten me mek te dir. Mil let ve - kil le ri ne ba þa rý di lek le ri nin yer al dý ðý mek tup ta, Mec lis in say - gýn lý ðý na ve ül ke nin te mel so run la rý na göl ge dü þür me a maç lý ça ba la ra i zin ve ril me me si is ten di. An ka ra / a a Ge nel Ku rul da pan to lon tek li fi TBMM de nakp mil let ve kil le ri Ýh san Þe ner i le Si bel Gö nül, ka dýn mil let - ve kil le ri nin Ge nel Ku rul da pan to lon giy me si ne im kan ve ren Ýç tü zük de ði þik li ði tek li fi ni, TBMM Baþ kan lý ðý na sun du. AKP Or du Mil let ve ki li Ýh san Þe ner i le Ko ca e li Mil let ve ki li Si bel Gö - nül, ka dýn mil let ve kil le ri nin TBMM Ge nel Ku ru lun da pan to - lon gi ye bil me si i çin Ýç tü zük de ði þik li ði tek li fi ver di. Mec lis Baþ - kan lý ðý na su nu lan tek lif le, TBMM Ýç tü zü ðü nde ka dýn la rýn tay yör giy me si nin ya ný sý ra ce ket ve pan to lon giy me si ne de im kan ta ný ný yor. Tek lif le, Ýç tü zü ðün ký ya fet baþ lýk lý 56. mad - de sin de ki ba yan lar tay yör gi yer ler þek lin de ki i fa de nin, ka - dýn lar tay yör ya da ce ket ve pan to lon gi yer ler þek lin de de ðiþ ti - ri li yor. Tek li fin ge rek çe sin de, Ge nel Ku rul ça lýþ ma la rý nýn za - man za man u zun ve yo ru cu ol du ðu, bu yo ru cu me sai i çin de ö zel lik le ka dýn mil let ve kil le ri nin da ha ra hat ký ya fet ler le ça lýþ - ma la ra ka tý lý mýn sað lan ma sý yö nün de ki ta lep le re i þa ret e di le - rek, Son dö nem de Ýç tü zük te ki ký ya fe te i liþ kin hü küm ler, ka - dýn hak la rý bað la man da e leþ ti ri ko nu su ya pýl mak ta dýr. Ay rý ca ba zý du rum lar da mil let ve kil le ri nin fark lý ký ya fet ter cih le rin de bu lun ma sý hti ya cý or ta ya çýk mak ta dýr de nil di. Ka dýn dev let me mur la rý nýn e tek giy me zo run lu lu ðu nun mev zu at de ði þik li - ðiy le kal dý rýl dý ðý, ku maþ pan to lon la gö rev le ri ni ya pa bil me le ri - ne im kan sað lan dý ðý ha týr la tý la rak, tek lif le ka dýn mil let ve kil le ri - nin de ce ket ve ku maþ pan to lon i le gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me - le ri ne im kan ta nýn dý ðý be lir til di. Tek lif te, Ýç tü zük te ki ba yan i - ba re si nin de yay gýn o la rak kul la ný lan ve mev zu a ta uy gun o lan ka dýn i ba re siy le de ðiþ ti ril di ði i fa de e dil di. An ka ra / a a Kürt ay dý n Bur kay 376 ay son ra dö nü yor nýsveç'te ya þa yan Kürt ay dýn Ke mal Bur kay, Ýk lim de ði - þir, Ak de niz o lur, gü lüm se di ye bi ten meþ hur þi i ri ni doð - ru lar ca sý na 31 yýl 4 ay son ra Tür ki ye ye dö nü yor. 376 ay lýk gur be tin 30 Tem muz da so na e re ce ði ni ilk kez a çýk la yan Bur kay, Kim se ye kýr gýn de ði lim, in san la rý mý zýn ba rýþ ve de mok ra si mü ca de le si ne kat ký ya ge li yo rum. Ül ke miz çok za man kay bet ti de di. Bur kay, yur da dö nü þü ko nu su na a - çýk lýk ge tir di. 31 yýl dýr Ýs veç te ya þa mak zo run da ka lan Kürt þa ir ve si ya set a da mý Ke mal Bur kay, Tür ki ye bi le ti ni al dý ðý - ný a çýk la dý. 30 Tem muz Cu mar te si gü nü sa at de kal - ka cak THY u ça ðýy la Stock holm den ha re ket e dip te Ýs tan bul A ta türk Ha va a la ný na i ne ce ði bil gi si ni ve ren Bur - kay, dö nüþ duy gu la rý ný ve dö nüþ son ra sý plan la rý ný da an - lat tý.1980 yý lý Ni san a yý ba þýn da Tür ki ye den ay rýl dý ðý ný, 12 Ey lül dar be si nin ar dýn dan a ran dý ðý i çin ül ke ye dö ne me di ði - ni be lir ten Bur kay, þöy le de vam et ti: Yurt taþ lýk tan çý ka rý - lan lar a ra sýn day dým. Ö zal dö ne min de, 1992 yý lýn da çý ka rý - lan bir ya sa i le yurt taþ lý ðý mýz i a de e dil di. Da ha ön ce 1993 yý lýn da da, dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýs met Sez gin, ül ke ye ser best çe gi de bi le ce ði mi söy le miþ ti. A ma o yýl lar or tam çok kö tüy dü, çað rý yý ger çek çi bul ma dým ve dön me dim. Yak la - þýk 1 yýl ön ce dö nüþ ka ra rý ver di ði ni, ilk i ki cil di ni ya yýn la dý - ðý a ný la rý nýn ka lan i ki cil di ni de bas ký ya ha zýr o la cak þe kil de ta mam la dý ðý ný söy le yen Bur kay, dö nüþ i çin se çim le rin geç - me si ni bek le di ði ni ek le di. Stock holm / ci han CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, CHP ve BDP li mil let ve kil le ri nin ye min et me me si i le il gi li o la rak Mil lî i ra de nin, de mok ra si nin ü - ze ri ne göl ge düþ me me si ge re kir. Tür ki ye nin bü tün so run la rý ný hep be ra ber, el bir li ði i çe ri - sin de çöz me nin ye ri de Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si dir de di. Gül, Ko ca te pe Ca mi in de Cu ma na ma zý ný kýl dýk tan ve ti yat ro cu Gü zi de Tu ra man ýn ce na ze na ma zý na ka týl dýk tan son ra bir ga ze - te ci nin TBMM de mil let ve kil le ri nin ye min et me me si o la yýy la il gi li de ðer len dir me si ni sor ma sý ü ze ri ne, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye de ga yet gü zel bir se çim ya pýl dý. Gü zel bir se - çim den son ra te miz bir baþ lan gý cýn ol ma sý ge re kir. Tür ki ye nin bek le yen bü yük so run - la rý var. Bun lar el bir li ði i çe ri sin de hal le di le - cek ko nu lar dýr. Mil lî i ra de nin, de mok ra si nin ü ze ri ne göl ge düþ me me si ge re kir. Tür ki - ye nin bü tün so run la rý ný hep be ra ber, el bir - li ði i çe ri sin de çöz me nin ye ri de Tür ki ye Bü - yük Mil let Mec li si dir. O ba kým dan bü tün si - ya si par ti le ri mi zi Tür ki ye Bü yük Mil let Mec - li si nde be ra ber, Tür ki ye nin bü tün kar þý la þý - lan so run la rý ný el bir li ði i çe ri sin de çöz me ye bir kez da ha da vet e di yo rum. An ka ra / a a MECLÝS TE YEMÝN TRAFÝÐÝ TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, yemin krizi ne iliþkin önceki gün CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu görüþmesinin ardýndan dün de AKP temsilcilerini kabul etti. Meclis Baþ ka ný Çi çek, dün ilk olarak A - da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin ile AKP nin hukukçu millekvekilleri Bur han Ku zu ve Ah - met Ý yi ma ya i le gö rüþ tü. Ba sý na ka pa lý o la rak ger çek le þen gö rüþ me yak la þýk 1 sa at sür dü. Çi çek, daha sonra Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý kabul etti. Baþ ba kan Er do ðan, Mec lis Baþ kan lý ðý ma kam gi ri þin de Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, AKP Grup Baþ kan - ve kil le ri Mus ta fa E li taþ, Nu ret tin Ca nik li, Ah - met Ay dýn ve Ma hir Ü nal, Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ha luk Ý pek i le TBMM Ge nel Sek re te ri Sa det tin Kay nak ta ra fýn dan kar þý - lan dý. Er do ðan ve be ra be rin de ki ler da ha son - ra TBMM Baþ ka ný Çi çek in ma ka mý na geç ti. SI KIN TI LA RI DA GÖ RÜÞ TÜK ERDOÐAN, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek i zi ya re ti nin ar - dýn dan ga ze te ci le re ký sa bir a çýk la ma a çýk la ma yap tý. Çi - çek in TBMM Baþ ka ný se çil me si nin ar dýn dan ken di si ne ne za ket zi ya re tin de bu lun duk la rý ný be lir ten Er do ðan, Ken di si ne ba þa rý di lek le ri mi zi i le tir ken ö nü müz de ki dö - ne min de Par la men to da bir lik, be ra ber lik ve da ya nýþ ma i - çin de, ya sa ma gö re vi ni ba þa rýy la yü rüt me te men ni le ri mi - zi i let tik. Ta bi i, þu an ya þa nan ba zý sý kýn tý la rý da gö rüþ müþ ol duk de di. Ga ze te ci le rin, tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru - muy la il gi li so ru nun gün de me ge lip gel me di ði so ru su na kar þý lýk, Er do ðan, On lar la il gi li her han gi bir gö rüþ me þu an yap mýþ de ði liz. Bun lar za ten þu an ba sý na yan sý yan þe - kil le ri var. Mec lis Baþ ka ný mýz dan ma lum ba zý ta lep ler var. Mec lis Baþ ka ný mý zýn da ve ti ha lin de biz bu da ve te u ya bi le - ce ði miz söy le dik di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a 61. HÜKÜMET ÝN PROGRAMI OKUNDU BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, 61. Hü kü met in prog ra - mý ný TBMM Ge nel Ku ru lun da sun du. TBMM Ge nel Ku ru lu TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da top lan dý. Çi çek, an diç me yen mil let ve kil le ri ni bu bir le þim de de kür sü ye da vet et ti. An diç mek is te yen çýk ma yýn ca, Çi çek gün de me geç ti. Çi çek, Ba kan lar Ku ru lu prog ra mý ný o ku mak ü ze re Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý kür sü ye da vet et ti. Er do ðan, su nu - þu na baþ lar ken, Mec li sin 24. Dö ne mi nin ha yýr lý ol ma sý ný di - le di. Baþ ba kan Er do ðan, se çim ler so nu cu TBMM tem sil yet - ki si a lan bü tün si ya si par ti le ri ve mil let ve kil le ri ni teb rik e de - rek, mil le te ya pa cak la rý hiz met te ba þa rý lar di le di. Hu zur ve gü ven or ta mý i çin de ger çek le þen, hýz lý bir þe kil de so nuç lan dý - rý lan, a dil ve öz gür bir se çim sü re ci ya þan dý ðý ný be lir ten Er do - ðan, se çim so nu cun da Mec lis in yüz de 87 gi bi çok yük sek bir ka tý lým la o luþ tu ðu nu, tem sil o ra ný nýn i se yüz de 95 gi bi u zun za man dýr rast lan ma ya bir dü ze ye çýk tý ðý ný be lir tti. Er do ðan, þun la rý söy le di: Bu so nuç lar de mok ra si mi zin ka tý lým ve tem sil ni te lik le ri nin da ha da güç len di ði ni gös te ri yor: Yi ne bu so nuç lar mil le ti mi zin tüm so run la rýn çö züm ad re si Mec lis o - la rak gör dü ðü nün ve bu Mec lis ten çok þey ler bek le di ði nin a - çýk bir i þa re ti dir. Par la men to mu zun seç me nin ken di si ne yük le di ði e ma ne ti hak kýy la ye ri ne ge ti re ce ðin den mil le ti mi - zin bek len ti le ri doð rul tu sun da 4 yýl bo yun ca bü yük bir öz ve - riy le ça lý þa ca ðýn dan þüp he duy mu yo rum. Mil let Mec lis ten so run la rý i çin çö züm bek li yor ve bu Mec lis de in þal lah bu bek - len ti yi a za mi öl çü de kar þý la ya cak týr. Baþ ba kan Er do ðan, da - ha ye ni hü kü me tin prog ra mý ný o ku du. An ka ra / a a

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı