YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi"

Transkript

1 Soykýrým hüznüne sanatçý desteði usa ray bos na Ü ni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A mi na Þil yak Ye sen ko - viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý ölen an ne le rin hüz nü nü di le ge ti - ren þar ký Bos na -Her sek li ses sa nat çý sý Bur - han Þa ban ta ra fýn dan Boþ nak ça, Türk çe ve Ýn gi liz ce o la rak ses len di ril di. n7 de Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez: YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI udi ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Kur ân e ði timin de 12 yaþ al tý ya sa ðýn hu ku ka ay ký rý lý ðý ný an la mak i çin hu kuk çu ol ma ya ge rek ol ma dý ðý ný söy le di. Ya sak dolayýsýyla Baþ kan lý ðýn ve din gö rev li le ri nin zor du rum da kal dý ðý nýn al tý ný çi zen Gör - mez, Bir din gö rev li si þu nu as la ya - pa maz; an ne si nin ba ba sý nýn e lin den tu tup ge tir di ði se kiz, do kuz ya da on yaþ la rýn da bir ço cu ðu, Ben si zin ço cu - ðu nu zu kur sa a la mam di ye mez. Bu bir din gö rev li si i çin en zor du rum dur dedi. Ha be ri sayfa 4 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR VAN ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr ÝSRAÝL Þikeye çare ÖZÜR DÝLESÝN MAVÝ MARMARA SALDIRISI ÝLE ÝLGÝLÝ BM SORUÞTURMA RAPORU BEKLENÝRKEN, TÜRKÝYE TARAFININ ÜÇ TALEBÝ ÝSRAÝL'E TEKRAR HATIRLATILDI. ÖZÜR, TAZMÝNAT VE AMBARGO KALKMASI ÞARTI u BM'nin Mavi Marmara soruþturmasýný deðerlendiren Ýnsanî Yardým Vakfý Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Oruç, "Türkiye'nin 3 tane temel isteði var, özür dilenmesi, tazminat ödenmesi ve Gazze'de devam eden illegal, kanunsuz, hukuksuz gaddarca uygulanan ambargonun kaldýrýlmasý. Bu istekler karþýlanmadýðý müddetçe Türkiye'nin bu raporu kabul etmesi mümkün deðil. Bizim de kabul etmemiz mümkün deðil" dedi. BM'NÝN SORUÞTURMA RAPORU ÝKÝ HAFTA GECÝKECEK u Ýsrail'in geçen yýl Gazze'ye yardým götüren insanî yardým konvoyundaki Mavi Marmara gemisine yaptýðý saldýrýyý soruþturan BM Soruþturma Komisyonunun raporunun, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunulmasýnýn bir-iki hafta gecikeceði öðrenildi. Öte yandan, Gazze'ye uygulanan Ýsrail ablukasýný kýrmak için Avrupa'dan yola çýkan gemilere Yunanistan'ýn koyduðu engel de sürüyor. Ha be ri say fa 7 de Aziz Yýldýrým ifade verdi Fut bol da þi ke id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma kap sa - mýn da gö zal tý na a lý nan Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A - ziz Yýl dý rým, Ad lî Ta bip lik te sað lýk kon tro lün den ge çi ril - dik ten son ra ad li ye ye gö tü rül dü. Ha be ri sayfa 14 te þeffaflýk SPORUN MESLEK OLARAK TANIMLANMASI VE DEMOKRATIK KURALLAR KONMASI SORUNU ÇÖZECEK. us por E mek-sen Ge nel Baþ ka ný Me tin Kurt, fut bol - da ki þi ke id di a la rý na i liþ kin, Yük sek pa ra la rýn dön dü - ðü fut bol, Tür ki ye de mer di ven al tý ü re tim ya pý lan bir iþ gi bi sür dü rü lü yor. So run la rýn çö zü mü i çin bir an ön ce spor cu la rýn ör güt len me si, spo run mes lek o la rak ta ným - lan ma sý ve da ha de mok ra tik ku ral lar i çe ri sin de dü zen len - me si ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 5 te ÞÝKE HABERLERÝ ONLARI DAHA ÇOK ÜZDÜ Sponsorlar desteklerini çekecek u Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Fut bol Ta ký mýnýn a na spon so ru o - lan A ve a nýn Üst Yö ne ti ci si (CE O) Er kan Ak de mir, fut bol da þi - ke id di a la rý na i liþ kin o la rak, Bi zi küs tür me sin ler. Fut bo la, spo - ra bu ka dar des tek ve rip de so nuç ta bu tür þey le rin ya þa ný yor ol ma sý bi zi çok ü zü yor de ðer len dir me sin de bu lun du. ÞEFFAFLIK DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ BATUM: Türkiye yi yolsuzlukta aþaðý çekebilir uþeffaflýk Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Batum, futboldaki þike iddialarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, þikenin Türkiye'yi yolsuz-luk endeksinde aþaðýya çekebileceðini söyledi. Ýtalya'da yaþanan futbol ve mafya iliþkilerinden örnek veren Batum, bunun bir toplumsal temizlenme olacaðýný belirtti. Geçen yýl 67 milyar dolar olarak gerçekleþen ciro, bu yýl yaklaþýk yüzde 10 artýþla 74 milyar dolara ulaþtý. Sa nal o yun la ra 74 mil yar do lar u Bu yýl bil gi sa yar o yun la rý na 74 mil yar do lar har ca na ca - ðý tah min e di li yor. Gart ner a raþ týr ma þir ke ti nin ra po ru na gö re, di ji tal o yun sek tö rü ve e ko sis te mi e- kul la ný cý la rýn yo - ðun ta le bi do la yý sýy la sü rek li ar týþ gös te ri yor. Geç ti ði miz yýl ci ro 67 mil yar do lar ol muþ tu. Ha be ri say fa 16 da Öcalan: Devletle anlaþtýk uha be ri sayfa 4 te Tunceli de 1 asker þehit uha be ri sayfa 5 te Denktaþ Ankara da uha be ri sayfa 5 te ISSN FO TOÐ RAF: A A Baþkentte yemin trafiði Kýrkpýnar heyecaný baþladý ue dir ne de, 650. Ta ri hî Kýrk pý nar Yað lý Gü reþ le ri nin he ye ca ný ya þa ný yor. Haf ta ba þýn dan bu ya na çe þit li fa a li yet ler le kut la - nan Kýrk pý nar Haf ta sýn da he ye can do ru ða u laþ tý, peh li van lar er mey da ný na çýk ma ya baþ la dý. Top lam 1419 peh li va nýn ka týl dý ðý gü reþ ler de mi nik ler ka te go ri si baþ la dý. Ha be ri sayfa 15 te ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, CHP ve BDP li mil let ve kil - le ri nin ye min et me me si i le il gi li o la rak Tür ki ye nin bü tün so run la rý ný hep be ra ber, el bir li ði i çe ri sin de çöz me nin ye ri de TBMM dir dedi. Mec lis Baþ ka ný Çi çek 'le gö rü þen Baþ ba - kan Er do ðan da, Mec lis Baþ ka ný mýz dan, ma lûm, ba zý ta - lep ler var. Mec lis Baþ ka ný mý zýn dâ ve ti ha lin de biz bu dâ ve te u ya bi le ce ði mi zi söy le dik a çýk la ma sý ný yap tý. Öte yandan, CHP li de ri Ký lýç da roð lu nun Bay kal i le gö rüþ me si de ye min tra fi ði çer çe ve sin de de ðer len di ril di. Ha be ri sayfa 4 te Hükümet programý okundu u61. Hü kü metin prog ra mý, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da top la na n Meclis Ge nel Ku ru lun da Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan ta ra fýn dan su nul du. n4 te NOT: Cu mar te si gün le ri ver di ði miz Haf ta So - nu e ki mi zi bu haf ta Van e ki se be biy le ve re mi - yo ruz. O ku yu cu la rý mýz dan ö zür di le riz.

2 2 Y LÂHÝKA Dünya süslü bir menzildir Herbirimizin hayatý bir endam aynasýdýr. Þu dünyadan herbirimize birer dünya var, birer âlemimiz var. Fakat direði, merkezi, kapýsý, hayatýmýzdýr. Belki o hususî dünyamýz ve âlemimiz bir sayfadýr, hayatýmýz bir kalem. Onunla, sahife-i a mâlimize geçecek çok þeyler yazýlýyor. D ördüncü Sual: Mahbuplara olan aþký mecazî aþk-ý hakikîye inkýlâp ettiði gibi, acaba ekser nasta bulunan, dünyaya karþý olan aþk-ý mecazî dahi bir aþk-ý hakikîye inkýlâp edebilir mi? Elcevap: Evet. Dünyanýn fâni yüzüne karþý olan aþk-ý mecazî, eðer o âþýk, o yüzün üstündeki zeval ve fenâ çirkinliðini görüp ondan yüzünü çevirse, bâkî bir mahbup arasa, dünyanýn pek güzel ve âyine-i esmâ-i Ýlâhiye ve mezraa-i âhiret olan iki diðer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayr-ý meþrû mecazî aþk, o vakit aþk-ý hakikîye inkýlâba yüz tutar. Fakat bir þartla ki, kendinin zâil ve hayatýyla baðlý kararsýz dünyasýný haricî dünyaya iltibas etmemektir. Eðer ehl-i dalâlet ve gaflet gibi kendini unutup, âfâka dalýp, umumî dünyayý hususî dünyasý zannedip ona âþýk olsa, tabiat bataklýðýna düþer, boðulur. Meðer ki, harika olarak bir dest-i inâyet onu kurtarsýn. Þu hakikati tenvir için þu temsile bak: Meselâ, þu güzel, ziynetli odanýn dört duvarýnda, dördümüze ait dört endam aynasý bulunsa, o vakit beþ oda olur: Biri hakikî ve umumî, dördü misalî ve hususî. Herbirimiz, kendi aynamýz vasýtasýyla, hususî odamýzýn þeklini, heyetini, rengini deðiþtirebiliriz. Kýrmýzý boya vursak kýrmýzý, yeþil boyasak yeþil gösterir. Ve hâkezâ, ayinede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleþtirir, güzelleþtirir, çok þekillere koyabiliriz. Fakat haricî ve umumî odayý ise kolaylýkla tasarruf ve taðyir edemeyiz. Hususî oda ile umumî o- da hakikatte birbirinin ayný iken, ahkâmda ayrýdýrlar. Sen bir parmakla odaný harap edebilirsin; ötekinin bir taþýný bile kýmýldatamazsýn. Ýþte, dünya süslü bir menzildir. Herbirimizin hayatý bir endam aynasýdýr. Þu dünyadan herbirimize birer dünya var, birer âlemimiz var. Fakat direði, merkezi, kapýsý, hayatýmýzdýr. Belki o hususî dünyamýz ve âlemimiz bir sayfadýr, hayatýmýz bir kalem. Onunla, sahife-i a mâlimize geçecek çok þeyler yazýlýyor. Eðer dünyamýzý sevdikse, sonra gördük ki, dünyamýz, hayatýmýz üstünde bina edildiði için, hayatýmýz gibi zâil, fâni, kararsýzdýr, hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususî dünyamýz ayna olduðu ve temsil ettiði güzel nukuþ-u esmâ-i Ýlâhiyeye döner, ondan cilve-i esmâya intikal eder. Hem o hususî dünyamýz, âhiret ve Cennetin muvakkat bir fidanlýðý olduðunu derk edip, ona karþý þedit hýrs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatýmýzý onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevî fevâidine çevirsek, o vakit o mecazî aþk hakikî aþka inkýlâp eder. Yoksa, Onlar Allah ý unuttular. Allah da onlara kendi âkýbetlerini unutturdu. Onlar yoldan çýkmýþ kimselerin tâ kendisidir. (Haþir Sûresi, 59:19.) sýrrýna mazhar olup, nefsini unutup, hayatýn zevâlini düþünmeyerek hususî, kararsýz dünyasýný ayný umumî dünya gibi sabit bilip kendini lâyemut farz ederek dünyaya saplansa, þedit hissiyatla ona sarýlsa, onda boðulur, gider. O muhabbet onun için hadsiz belâ ve azaptýr. Çünkü, o muhabbetten yetimâne bir þefkat, meyusâne bir rikkat tevellüt eder. Bütün zîhayatlara acýr, hattâ güzel ve zevâle maruz bütün mahlûkata bir rikkat ve bir firkat hisseder; elinden bir þey gelmez, ye s-i mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o þedit þefkatin elemine karþý ulvî bir tiryak bulur ki, a- cýdýðý bütün zîhayatlarýn mevt ve zevâlinde bir Zât-ý Bâkînin bâki esmâsýnýn daimî cilvelerini temsil eden âyine-i ervahlarý bâkî görür; þefkati bir sürura inkýlâp eder. Hem zeval ve fenâya maruz bütün güzel mahlûkatýn arkasýnda bir cemâl-i münezzeh ve hüsn-ü mukaddes ihsas e- den bir nakýþ ve tahsin ve san at ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimîyi görür. O zeval ve fenâyý, tezyid-i hüsün ve tecdid-i lezzet ve teþhir-i san at için bir tazelendirmek þeklinde görüp, lezzetini ve þevkini ve hayretini ziyadeleþtirir. Mektubat, s. 17 þeye De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ým! Sen mülkü dilediðine verirsin. Dilediðinden de mülkü çeker alýrsýn. Dilediðini aziz edersin, dilediðini zelil edersin. Hayýr senin elindedir. Þüphesiz sen her hakkýyla gücü yetensin." ( Âl-i imrân, 26) Aðýzdan çýkaný kalp de tasdik etmeli duâ yaparken bu duâsýný kalbiyle tasdik etmesi zaman geçer; oradan tekrar geçen Musa (a.s) a- böyle duâ edip, kalbiyle baþka þeylerle meþgul o- KASIM FERÞADOÐLU lâzýmdýr ki, duânýn kabul þartlarýndan birisi ortaya çýkabilsin. Hadis-i þerifede Hz. Peygamber rünce, isteðinin hâlâ verilmediðini düþünerek o Hadislerde, gafil kalbin duâsý kabul olmaz damýn yine el açmýþ duâsýna devam ettiðini gö- lanýn duâsýný kabul etmem buyurdu. (a.s.m) Allah a, duânýzý kabul edileceðine kesinlikle inanmýþ olarak duâ edin. Þunu da bilin ki, zun zamandýr böyle duâ ettiðini görünce duâsý- fendimiz (a.s.m) kalbin gafletinden Allah a sý- da yalvarmaya baþladý: Ya Rabbi, bu adamýn u- diye varid olmuþtur. Bizzat Hz. Peygamber E- Allah ýn insanlara bahþettiði nimetlerin en Allah kendisinden gafil ve baþka iþlerle meþgul nýn kabul edilmediðini anladým. Acaba hikmeti ðýnmýþtýr. büyüðü akýldýr. Akýl o kadar büyük bir nimettir ki, akýl sahipleri din ile mücehhez (Tirmiz, Daavat, 65; Müsned, 2:77) cevap þöyle oldu: Ya Musa o kulumun duâsý di- þartý da, terennüm ve niyazlarýmýzý kalbimizle bir kalbin duâsýný kabul etmez buyurulmuþtur. nedir?" Hz. Musa'ya (a.s) Cenâb-ý Haktan gelen Demek ki, duâlarýmýzýn kabul olmasýnýn bir kýlýnmýþlardýr. Hadiste Kiþiyi ayakta tutan akýldýr. Aklý olmayanýn dini de yoktur (Beyhaki) yordu. Oradan geçmekte olan Musa (a.s) adamaya alýþtýrmýþ hepsi ondan ibaret. Kalbi ise kalbin tasdik etmesi lâzýmdýr. Aðýz bir þey söy- Bir adam sahrada el açmýþ Allah a duâ edilindedir, kalbinde deðil, o dilini o þekilde yalvar- birleþtirmemiz gerektiðidir. Yani aðýzdan çýkaný buyrulmuþtur. Demek ki, kiþi aklýný kullanarak mýn duâsýný iþitip memnun oldu. Aradan hayli dünyanýn surî güzellikleriyle meþgul. Diliyle lerken kalp baþka þeylerle meþgul olmamalýdýr.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 Þaban 1432 Rumî: 26 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý yaþ yasaðý hukuka aykýrý KUR'ÂN EÐÝTÝMÝNDE 12 YAÞ ALTI YASAÐIN, HUKUKA AYKIRILIÐINI ANLAMAK ÝÇÝN HUKUKÇU OLMAYA BÝLE GEREK OLMADIÐINI ÝFADE EDEN PROF. DR. GÖRMEZ, MERKEZÝ VAAZIN ÝSE ZARARININ FAYDASINDAN ÇOK OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. DÝYANET Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kur ân eðitimde 12 yaþ altý yasaðýn hukuka aykýrýlýðýný anlamak için hukukçu olmaya bile gerek olmadýðýný söyledi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Görmez önceki gece TRT Haber de yayýnlanan Büyüteç Özel programýna konuk oldu. Yaz Kur ân kurslarý ve 12 yaþ altý Kur ân e- ðitimi yasaðýna deðinen Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, anayasanýn 24. maddesine de atýfta bulunarak bu yasaðýn hukuka aykýrýlýðýný anlamak için hukukçu olmaya bile gerek olmadýðýný ifade etti. Yasak dolayýsýyla Baþkanlýðýn ve din görevlilerinin zor durumda kaldýðýný belirten Görmez, Bir din görevlisi þunu asla yapamaz; annesinin babasýnýn elinden tutup getirdiði sekiz, dokuz ya da on yaþlarýnda bir çocuðu, ben sizin çocuðunuzu kursa alamam Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez diyemez. Bu bir din görevlisi için en zor durumdur. Elbette o çocuk Kur ân eðitimini alacak, minber ile kürsü arasýnda koþacak, camiye ýsýnacak, Allah ý ve Hz. Peygamberi (asm) tanýyacak, sevecek. Biz resmî olarak kayýt yapmýyoruz ama ben senin çocuðunu alamam da diyemeyiz. diye konuþtu. Baþkanlýðýn en önemli hizmetlerinin baþýnda yaz kurslarýnýn geldiðini dile Yanlýþ tercih bir yýlý götürür getiren Görmez, yaz kurslarý ile ilgili yapýlan düzenlemeler hakkýnda da bilgi verdi: Toplumun yakýnlaþmasý ve ülke barýþýna katký saðlamasý a- çýsýndan büyük önem arz eden yaz kurslarý için biz çok ciddî bir çalýþma gerçekleþtirdik. Akademik seviyede çalýþmalar yapýldý. Eðitimciler pedagojik eðitim aldý. Müfredat gözden geçirildi. Bu konuda ilahiyat camiasýndan bilim adamlarý ile birlikte hareket edildi. Böylesine ciddî bir eðitimin yasakla sýnýrlandýrýlmasý mahþeri vicdanda kabul görmemiþtir. MERKEZÝ VAAZ SÝSTEMÝNÝN ZARARI FAYDASINDAN ÇOK Son günlerde gündemde sýkça yer alan merkezi vaaz uygulamalarýnýn sona erdirilmesi konusunda açýklamalar yapan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, konuya iliþkin ciddî bir araþtýrma yapýldýðý, uygulamanýn zararýnýn faydasýndan çok olduðunu dile getirdi yýlýnýn sonuna kadar bu uygulamadan kademeli ve kontrollü bir þekilde vazgeçileceðini söyleyen Baþkan Görmez, Rehber vaizler vasýtasýyla din görevlilerini eðitime tabi tutacaklarýný, böylelikle her din görevlisinin kürsüye hakim olmasýný beklediklerini belirtti. Merkezi vaaz sisteminin din görevlilerini kürsüden âdeta soðuttuðunu kaydeden Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, Metalik bir sesle kutudan gelen vaazý cemaate dinletmek yüz bin personeli olan Baþkanlýða yakýþmýyor. dedi. GEDÝZ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danýþmaný Orhan Keskin, üniversite sýnavýnýn sona erdiðini, þimdi sýranýn doðru tercihte olduðunu söyledi. Hayatlarýný þekillendirecek seçimi yapmaya hazýrlanan gençleri uyaran Keskin, Yanlýþ tercih bir yýl, yanlýþ üniversite dört yýl, yanlýþ meslek ise bir ömür götürür. Üniversite hayali kuran gençler için en kritik dönem yaklaþtý. Sýnavýn ardýndan sýrada tercih var. Önümüzdeki günlerde açýklanacak puanlara göre seçimler yapýlacak, hem meslek hem de üniversiteler ve bölümler belirlenecek dedi. Psikolojik Danýþman Keskin, Üniversite ve meslek seçimi kiþiye özeldir. Tercihlerinizi istek sýrasýna göre yapýn, okumayacaðýnýz yeri yazmayýn ve yeterince mütevazý hareketedin þeklindekonuþtu. Ýzmir/cihan 938 bin adayýn KPSS heyecaný ÖÐRETMENLÝK ve kamudaki A grubu kadrolar için bugün ve 10 Temmuz 2011 Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) yapýlacak. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleþtirilecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa da Cumartesi sabah, Cumartesi öðleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öðleden sonra olmak üzere dört oturumda yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý da, öðleden sonraki oturumlarý da baþlayacak. Cumartesi sabah oturumuna 474 bin 184, Cumartesi öðleden sonra oturumuna 278 bin 47, Pazar sabah oturumuna 115 bin 620, Pazar öðleden sonra oturumuna 70 bin 889 olmak üzere toplam 938 bin 740 aday sýnava katýlacak. Ankara / aa RAMAZAN AYININ TEMASI KOMÞULUK YAKLAÞAN Ramazan ayý ile ilgili açýklamalarda da bulunan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, önceki yýllarda Paylaþmak Güzeldir konusunu, geçtiðimiz yýl Merhamet E- ðitimi ni ele aldýklarýný bu yýlki temanýn i- se Komþuluk olacaðýný söyledi. Þehirleþmenin, göç olgusunun ve bireysel hayatý tercih etmenin insanlarýn yatay iliþkilerinde her zaman önemli eksikliklere yol açtýðýný vurgulayan Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, komþuluk hakký konusunda hassas olan bir dinin mensuplarý olarak toplumsal dikkati bu konuya çekmek istediklerini ifade etti. Ankara / cihan Siyasiyyunu irþad Geçen Pazar çýkan Aslî hizmetlere yoðunlaþmak baþlýklý yazýmýz üzerine gönderilen ismi mahfuz bir okuyucu katkýsý: * Kavimlerine hademe olmaya talip olanlar i- çin hemen baþ, göz, kulak ucunda o kadar güzel bilgiler, ifadeler, izahlar ve örnekler var ki, vazifeli olduklarý dönemde sadece bunlarýn taklit veya tatbikini iþ edinseler hiçbir kavgaya, kargaþaya vakitleri kalmayacak derecede meþguliyette olacaklar. Bundan ýsrarla uzak duran iþsizlerin ve divanelerin kavgalarýna ve kargaþalarýna yapýlacak katkýlar ise abesle iþtigal olacaktýr. * Risale-i Nur ispat ve izaha muhtaç bir dâvâ olmaktan çýkmýþ, bütünüyle hakikat olmuþ, ilk neþredildiði yýllardan bu zamana kadar milyonlarýn imanýný kurtararak kendisini ispat etmiþ çok büyük ve berrak bir hakikattir. Hal böyle olunca, Risale-i Nur hakikatlerinin tam muhatabý olacak nesl-i âtîye zemin ihzar etmek gerekir. Bu nesil de yalnýzca güzelin tarif ve tasvir e- dildiði zeminlerde yetiþir. Bu meclislerde akýllar ve kalpler Sünnet-i Seniyyeye ittiba ile rýza-i Ýlâhiyeyi gözetir ve ister. Gayra bakmaz ve merak etmez, onlarla geveze olup vakit kaybetmez. * Risale-i Nur mekteplerde devlet eliyle okutulmadýðýndan onu tam tanýmamýþ ve bilememiþ veyahut inceliklerine vâkýf olamamýþ siyasîleri, idarecileri ve memurlarý bu hakikatlerden haberdar etmek vazifesi elbette ki devam etmelidir. Ama buna dozunda, az ve öz olarak yer verilmelidir. Kuvvetli tahþidata lüzum yoktur. Okurumuz gerçekten önemli noktalara vurgu yapýyor. Bizim için her zaman, her hal ve þartta asýl olan, iman hizmeti eksenli temel meseleler olmalý. Ama bunu yaparken, hele iþi geliþen o- laylarý yorumlamak, dahasý geliþmelere istikamet vermeye çalýþmak olan gazetenin konumunu iyi tahlil etmek lâzým. Güncelden ve gündemden u- zak ve kopuk bir günlük gazete olmaz. Baþka a- lanlarda, meselâ derslerde veya yayýncýlýðýn kitap, dergi gibi diðer kollarýnda yapýlmasý gereken hizmetleri gazeteden beklemek, iþin gereðine ve hikmetine uymaz. Burada bütün mesele, olaylarý izlerken onlarýn üzerine çýkýp yön verebilecek bir tavýr ve üslûbu yakalayabilmek. Üstadýn siyasiyyunu irþad olarak ifade ettiði ve misyonu, olaylarý onun fikirlerine göre yorumlayýp siyasetçilere de mesaj vermek olan bir gazetenin vazifeleri arasýnda yer alan bu hususta üslûp, dozaj ve yöntemin ne þekilde olmasý gerektiðine dair görüþ beyan etmek isteyen o- kurlarýmýzýn da deðerli katkýlarýný bekliyoruz. Okurumuz Hayati Binler in düzeltme notu: 6 Temmuz da çýkan yazýnýzda Fado yerel müzik ve eðlence, fiesta Akdeniz ve Orta Amerika halklarýnýn meþhur öðle uykusu anlamlarýna geliyor demiþsiniz. Fado lûgatta (Babylon ve Zargan lügatlarý) hüzünlü Portekiz þarkýsý; fiesta bayram, þenlik, (Latin Amerika da) kutsal bir günün kutlanmasý mânâlarýna geliyor. Ýspanya da çokça istimal edilen öðleden sonrasý uykusuna ise siesta deniyor. Hatta Ýspanya seyahatimizde bu siesta yüzünden sokaklarda yavaþça yürüyüp fýsýltýyla konuþmak zorunda kaldýðýmýzý hatýrlýyorum. Fakir de, 3 F yi Futbol, Fuhuþ ve Fiesta olarak duyup kullananlardaným. Tabiî Türkçe versiyonu olarak. Hayati Beye hem ilgi ve dikkati, hem de zühul kaynaklý bir hatamýzý düzelttiði için çok teþekkür ediyorum. Bilhassa günlük yazý serencamýnda farkýnda olmadan bu tür sehivler meydana gelebiliyor. Bir bilginin hafýzada yanlýþ veya silik ve zayýf þekilde yer etmiþ olmasý, sathî bakýþ, diðer meþgalelerin yoðunluðu ve ayrýca hesapta olmayýp konsantrasyonu bozan sürprizler gibi sebepler de üstüne geldiðinde, siesta nýn fiesta ya dönüþmesi benzeri hatalara kaynaklýk edebiliyor. Burada bize düþen görev belli: Bu hatadan dolayý okuyucularýmýzdan özür dileyip, 3 F nin içinde yeri olmayan siesta yý aslî konumuna iade ederek, fiesta yý Hayati Beyin aktardýðý anlamlara uygun þekilde yerine oturtmak...

4 ca ni as ya.com.tr 4 Y HABER Ku ma ra ve rip za yi et mek ün ya yý ve Tür ki ye yi teh dit e den teh li ke - ler den bi ri de ku mar a lýþ kan lý ðý dýr. Geç - miþ te ký ra at ha ne o lan yer ler, ma a le sef son yýl lar da fi i len ku mar ha ne ye dön - müþ du rum da. Ba sit gi bi gö rü nen o yun lar la baþ la nan bu kö tü a lýþ kan lýk, ço ðu za man if lâs la - ra, in ti har la ra ya da a i le le rin bö lünüp par ça lan - ma sý na se bep o lu yor. Tek no lo jik im kân la rýn art ma sýy la bir lik te, ku - ma rýn yay gýn laþ ma sý da ko lay lay dý. En bü yük teh li ke, ku ma rýn teh li ke o la rak gö rül me me si. Ne ya zýk ki in san lar bu hu sus ta ye te rin ce i kaz e dil - mi yor lar. Kah ve kö þe le rin de za man öl dü ren ba zý in san lar, gü ya boþ va kit le ri ni de ðer len dir mek i - çin pa ra sýz ku mar oy na dýk la rý ný dü þü nür ler. Oy sa bir sü re pa ra sýz oy na nan ku mar, so nun da a lýþ kan lýk ha li ne ge lip o cak lar sön dü re bi li yor. Far ký na var ma dý ðý mýz bir ko nu da, bil gi sa yar o yun la rý a lýþ kan lý ðý nýn son ra ki yýl lar da ku mar a lýþ kan lý ðý na dö nüþ me teh li ke si dir. Bil gi sa yar o - yun la rý nýn ci ro suy la il gi li bir ha ber, he pi mi zin u yan ma sý na ve si le ol ma lý dýr. Gart ner a raþ týr ma þir ke ti nin ra po run dan der le nen bil gi le re gö re, di ji tal o yun sek tö rü ve e ko sis te mi e-kul la ný cý la - rýn yo ðun ta le bi do la yý sýy la sü rek li ar týþ gös te ri - yor muþ. Geç ti ði miz yýl 67 mil yar do lar o la rak ger çek le þen ci ro, bu yýl 74 mil yar do la ra u la þýr - ken, ra ka mýn 2015 yý lýn da da 112 mil yar do la rý a þa ca ðý tah min e di li yor muþ. Ra por da ay rý ca a kýl lý cep te le fon la rý ve tab let bil gi sa yar la rýn, o yun sek - tö rü nü þah lan dý ran se bep ler den bi ri ol du ðu da i fa de e dil miþ. (A A, 8 Tem muz 2011) El bet te bil gi sa yar o yun la rý ay rý, ku mar ay rý - dýr; a ma böy le lik le o cak sön dü ren ku mar da teþ - vik e dil miþ ol maz mý? Ku mar, sa de ce kö tü a lýþ - kan lýk de ðil; i nan cý mý za gö re bü yük gü nah lar - dan bi ri dir. O hal de bu teh li ke yi ba si te al mak, teh li ke yok muþ gi bi dav ran mak müm kün mü? Bü yük gü nah de yip geç me ye lim. Bü yük gü - nah lar lis te sin de a dam öl dür mek ve ö zür di le rim zi na da yer a lý yor. Ya ni ku mar, o de - re ce kö tü, o de re ce öl dü rü cü ve o de re ce o cak sön dü rü cü dür. Pe ki ne ya pa ca ðýz? Ön ce lik le teh li ke nin far ký - na var ma lý yýz. Bu a lýþ kan lý ðýn kö tü ol du ðu nok - ta sýn da or tak ka na at ha sýl ol ma sý ge re kir. Hiç kim se, ku ma rýn hiçbir çe þi di ni ma sum ve nor - mal gös te re mez, gös ter me me li dir. El bet te med - ya va sý ta la rý na da bu hu sus ta çok gö rev ler dü þü - yor. Bu ko nu da ki ha ber le ri sý ra dan mýþ gi bi sun - mak ka bul e di le mez. He le he le ku mar a ku mar de me yip, þans o yun la rý de mek tek ba þý na ay rý bir ci na yet tir! Ya da oy na dýk la rý ku mar ne ti ce - sin de pa ra ka zan dýk la rý ný zan ne den ler le il gi li ha - ber le ri al la yýp pul la mak, sa fi zi hin le ri kir let mek, do lay lý o la rak teþ vik et mek çok çir kin dir. Ýlk a dým o la rak ku mar ýn her çe þi di nin ku - mar ol du ðu nu bil mek ve öy le de i sim len dir mek ge re kir. Bun la ra ne þans o yu nu ne de baþ ka bir i sim ve ril me me li. Ay rý ca her im kân ve fýr sat ta, bu kö tü ve fe ci a lýþ kan lý ðýn sön dür dü ðü o cak lar, se bep ol du ðu yý kým lar da tam bir a çýk lýk la in san - la ra an la týl ma lý dýr. Ku mar la il gi li ko nu lar ve bu fe lâ ke tin se bep ol - du ðu yý kým lar ca mi le ri miz de de an la týl ma lý dýr. Ma a le sef, ca mi mü da vim le rin den de bu ba tak lý ða bu la þan lar var dýr ve ol ma sý da muh te mel dir. He le he le pi yan go ku ma rý nýn ku mar ol ma dý ðý ný dü - þü ne rek bu a lýþ kan lý ðý sür dü ren çok sa yý da in san var dýr. Mut lak su ret te bu in san la ra pi yan go nun da a pa çýk bir ku mar ol du ðu i zah e dil me li dir. Ö mür ser ma ye miz, ku ma ra ve re cek ka dar çok de ðil dir, ves se lâm. D CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, ye min kri ziy le il gi li par ti nin es ki baþ ka ný CHP An tal ya Mil let ve ki li Baþ kan De niz Bay kal i le gö rüþ tü. Ý ki gün dür mil let ve kil - le riy le grup lar ha lin de gö rü þen Ký lýç da - roð lu, dün de De niz Bay kal i le bir a ra ya gel di. Ký lýç da roð lu'nun TBMM'de ki ma - ka mýn da ger çek le þen gö rüþ me yak la þýk bir sa at sür dü. Bay kal, gö rüþ me nin ar dýn - dan ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lun du. Gö rüþ me nin u zun sür dü ðü nü be lir ten ga ze te ci ye Bay kal, ''Öy le mi ol du? Na sýl geç ti ði ni fark e de me dik, hýz la geç ti'' kar - þý lý ðý ný ver di. Gö rüþ me nin, par la men to - da ya þa nan son kriz le il gi li ol du ðu nu be - lir ten Bay kal, gö rüþ me de bu kriz ko nu - sun da çok ö nem li ol du ðu nu dü þün dü ðü, cid di, kap sam lý, kök lü bir du rum de ðer - len dir me si yap týk la rý ný söy le di. Bay kal, bu ko nu da ki an la yý þý ný Ký lýç da roð lu'na çok a çýk þe kil de i fa de et ti ði ni be lirt ti. Bay kal, bir ö ne ri si nin, for mü lü nün o lup ol ma dý ðý na i liþ kin so ru yu, ''Par ti nin iz le - ye ce ði po li ti ka ya he pi miz des tek ol ma ya ça lý þý yo ruz. Þu a na ka dar iz le di ði po li ti - ka ya tam bir kat ký ver dik, bun dan son ra da ge ne ay ný þe kil de par ti nin iz le ye ce ði po li ti ka yý des tek le ye ce ði miz, o na kat ký ya pa ca ðý mýz çok a çýk týr'' di ye ce vap la dý. De niz Bay kal, Ký lýç da roð lu'na, par ti nin po li ti ka sý nýn ne ol ma sý ge rek ti ðiy le il gi li dü þün ce ve de ðer len dir me le ri ni de ay - rýn tý lý þe kil de i let ti ði ni be lirt ti. Bay kal, ''Bun dan son ra sý ar týk par ti yö ne ti mi nin, Sa yýn Ge nel Baþ kan'ýn a la ca ðý ka rar la ra bað lý dýr. O ka rar lar la or ta ya çý ka cak ye ni du ru mu hep be ra ber iz le ye ce ðiz, de ðer - len di re ce ðiz'' di ye ko nuþ tu. Ay rýn tý la ra i liþ kin so ru la ra, ''Bun la ra i - liþ kin bir a çýk la ma nýn bir an la mý yok. Be - ni an la ma ný zý is ti yo rum. Bu bu na lý mý, be - nim að zým dan çý ka cak bir cüm ley le ay - dýn lý ða ka vuþ tur ma im ka ný yok'' kar þý lý ðý - ný ve ren Bay kal, Ký lýç da roð lu'na, i çin de bu lu nu lan du ru mu ay rýn tý lý ve kap sam lý o la rak an lat tý ðý ný, ö ne ri le ri ni, de ðer len dir - me le ri ni sun du ðu nu söy le di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan'ýn tu - tu mu i le il gi li bir so ru ya kar þý lýk Bay kal, ''Bun la rýn hep si i le il gi li dü þün ce le ri mi sa - yýn Ge nel Baþ kan'a an lat tým. Bu i fa de et ti - ðim dü þün ce le rin ö nem li ol du ðu nu, cid di ol du ðu nu ka mu o yu ö nün de bir kez da ha vur gu lu yo rum'' de di. An ka ra / a a BDP li Kap lan: 5 ar ka da þý mýz Er ge ne kon re hi ne si ol du nbdp Grup Baþ kan ve ki li Ha sip Kap lan, Çok a çýk söy - lü yo rum 5 ar ka da þý mýz Er ge ne kon ve Bal yoz dâ vâ sý nýn re hi ne si du ru mun da dýr de di. BDP Grup Baþ kan ve ki li Ha sip Kap lan ve Ýs tan bul ba ðým sýz mil let ve ki li Le vent Tü zel, Ko nur So kak ta bir ka fe de kah val tý lý top lan tý da ba sýn men sup la rý i le bi ra ra ya gel di. Hal kýn, so run lar par la men to da çö zül sün di ye ken di le ri ni se çip Mec lis e gön der di ði ni be lir ten Kap lan, þun la rý kay det ti: Bu ka - dar net bir i ra de kar þý sýn da de mok ra si ler de mil le tin i ra - de si ne say gý du yul ma sý ge re kir. Çok zor ko þul lar da 36 par la men ter se çil dik ve Mec lis e gel me ye ça lýþ týk a ma da ha ge lir ken (6 da 1 fi re i le ge lin Mec lis e gi rin) de mek ger çek ten mil le tin i ra de si ne say gý ko nu sun da çok cid dî bir so run. Çok a çýk söy lü yo rum 5 ar ka da þý mýz Er ge ne - kon ve Bal yoz da va sý nýn re hi ne si du ru mun da dýr. Er ge - ne kon ve Bal yoz da va sý nýn sa nýk la rý dev le ti yýk mak tan yar gý la ný yor lar. Bi zim 5 KCK da va sý tu tuk lu su ar ka da - þý mýz ba sýn a çýk la ma sýn dan yar gý la ný yor. Ýd di a na me 7 bin say fa, bir tek müþ te ki, bir tek mað dur yok bu dos - ya da. De mok ra si ko nu þa cak sak bu nu net koy mak la - zým. Bu ay rý mý koy ma dý ðý mýz za man hal kýn i ra de si ne ya pý lan zul mün o ra ný da an la þý la maz. Ankara / a a Demokrasi gölgelenmesin Ye min kri zi i çin sür priz gö rüþ me CUM HUR BAÞ KA NI GÜL, MÝL LÎ Ý RA DE VE DE MOK RA SÝ NÝN Ü ZE RÝ NE GÖL GE DÜÞ - ME ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ HA TIR LA TA RAK ÇÖ ZÜM Ý ÇÝN MEC LÝS Ý AD RES GÖS TER DÝ. Öcalan: Devletle anlaþtýk ÝM RA LI'DA ö mür bo yu ha pis ce za sý ný çe ken PKK e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan, ye min et me yen BDP ye hü kü met le uz la þýn me saj gön der di. Fý rat Ha ber A jan sý da yer a lan ha be re gö re Ö ca lan a vu kat la rýy la 6 Tem muz gü nü ger çek le þen haf ta lýk gö rüþ me sin - de, 15 Tem muz ta ri hi nin ken di si i çin bir hük mü kal ma dý ðý ný söy le ye rek, Ba rýþ Kon se yi nin ku rul ma - sý i çin mu ta ba ka ta var dýk la rý ný be lirt ti. Ö ca lan, Ye - min kri zi na sýl a þý lýr? di ye rek þöy le ko nuþ tu: Bu kriz çö zü lür mü çö zül mez mi bi le mi yo rum. An cak BDP da ha ön ce ki gi bi o yun la ra gel me me li dir. Da ha ön ce söy le di ði miz gi bi hü kü met le bir mu ta ba ka ta va rý la rak ye min e de bi lir ler. Bu mu ta ba kat mut la ka ol ma lý ve ö nem li dir. Ya pa cak la rý mu ta ba kat met ni, dev le te sun du ðum pro to kol ler le pa ra lel o la bi lir ve - ya ken di ko þul la rý ve du rum la rý na gö re ya pa bi lir ler. Bu me tin le, bu so run la rýn ge le cek te çö zü mü i çin bir mu ta ba kat sað lan mýþ o lur. Ýs tan bul Baþbakan Erdoðan, 61. Hükümet'in programýný TBMM Genel Kurulunda okudu. FO TOÐ RAF: AA SAÐLIK-SEN: Ger çek so run la ra dö nün nsaðlik-sen, mil let ve kil le ri ne mek tup gön de re rek, Mec lis gün de mi ni iþ gal e den ye min kri zi me mur sen di ka la rý nýn da gün de mi ni o lum suz et ki le di ði ni be lir te rek, Tür ki ye nin ger - çek so run la rý na dö nün çað rý sýn da bu lun du. Sað lýk-sen, yap - tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, mil let ve kil le ri ne mek tup gön de re rek sað du yu çað rý sý yap týk la rý ný be lirt ti. Mec lis gün de mi ni iþ gal e den ye min kri zi nin me mur sen di ka la rý nýn gün de mi ni de o - lum suz et ki le di ði ni i le ri sü ren Sað lýk-sen, 12 Ey lül re fe ran - du mu i le top lu söz leþ me hak ký ka za nan me mur la rýn bu yýl top lu söz leþ me ma sa sý na o tur ma yý bek le dik le ri ni, an cak top - lu söz leþ me nin çer çe ve si ni be lir le ye cek ya sa nýn Mec lis ten çýk ma dý ðý ný bil dir di. Tür ki ye nin ger çek so run la rý na dö nün de ni len mek tup ta þun lar be lir til di: 74 mil yon ül ke in sa ný nýn or tak ta le bi, iþ siz lik ve yok sul lu ðun so na er me si, da ha i yi e ði - tim, da ha i yi sað lýk, da ha gü ven li top rak lar, da ha mü ref feh Tür ki ye dir. Mil le ti mi zin te mel so run la rý nýn su n'î gün dem - ler le en gel len di ði, ge le cek ne sil le re ay dýn lýk bir Tür ki ye bý rak - mak a dý na en de ðer li kay nak o lan za ma nýn bo þa tü ke til di ði bir par la men to dö ne mi i se as la is ten me mek te dir. Mil let ve - kil le ri ne ba þa rý di lek le ri nin yer al dý ðý mek tup ta, Mec lis in say - gýn lý ðý na ve ül ke nin te mel so run la rý na göl ge dü þür me a maç lý ça ba la ra i zin ve ril me me si is ten di. An ka ra / a a Ge nel Ku rul da pan to lon tek li fi TBMM de nakp mil let ve kil le ri Ýh san Þe ner i le Si bel Gö nül, ka dýn mil let - ve kil le ri nin Ge nel Ku rul da pan to lon giy me si ne im kan ve ren Ýç tü zük de ði þik li ði tek li fi ni, TBMM Baþ kan lý ðý na sun du. AKP Or du Mil let ve ki li Ýh san Þe ner i le Ko ca e li Mil let ve ki li Si bel Gö - nül, ka dýn mil let ve kil le ri nin TBMM Ge nel Ku ru lun da pan to - lon gi ye bil me si i çin Ýç tü zük de ði þik li ði tek li fi ver di. Mec lis Baþ - kan lý ðý na su nu lan tek lif le, TBMM Ýç tü zü ðü nde ka dýn la rýn tay yör giy me si nin ya ný sý ra ce ket ve pan to lon giy me si ne de im kan ta ný ný yor. Tek lif le, Ýç tü zü ðün ký ya fet baþ lýk lý 56. mad - de sin de ki ba yan lar tay yör gi yer ler þek lin de ki i fa de nin, ka - dýn lar tay yör ya da ce ket ve pan to lon gi yer ler þek lin de de ðiþ ti - ri li yor. Tek li fin ge rek çe sin de, Ge nel Ku rul ça lýþ ma la rý nýn za - man za man u zun ve yo ru cu ol du ðu, bu yo ru cu me sai i çin de ö zel lik le ka dýn mil let ve kil le ri nin da ha ra hat ký ya fet ler le ça lýþ - ma la ra ka tý lý mýn sað lan ma sý yö nün de ki ta lep le re i þa ret e di le - rek, Son dö nem de Ýç tü zük te ki ký ya fe te i liþ kin hü küm ler, ka - dýn hak la rý bað la man da e leþ ti ri ko nu su ya pýl mak ta dýr. Ay rý ca ba zý du rum lar da mil let ve kil le ri nin fark lý ký ya fet ter cih le rin de bu lun ma sý hti ya cý or ta ya çýk mak ta dýr de nil di. Ka dýn dev let me mur la rý nýn e tek giy me zo run lu lu ðu nun mev zu at de ði þik li - ðiy le kal dý rýl dý ðý, ku maþ pan to lon la gö rev le ri ni ya pa bil me le ri - ne im kan sað lan dý ðý ha týr la tý la rak, tek lif le ka dýn mil let ve kil le ri - nin de ce ket ve ku maþ pan to lon i le gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me - le ri ne im kan ta nýn dý ðý be lir til di. Tek lif te, Ýç tü zük te ki ba yan i - ba re si nin de yay gýn o la rak kul la ný lan ve mev zu a ta uy gun o lan ka dýn i ba re siy le de ðiþ ti ril di ði i fa de e dil di. An ka ra / a a Kürt ay dý n Bur kay 376 ay son ra dö nü yor nýsveç'te ya þa yan Kürt ay dýn Ke mal Bur kay, Ýk lim de ði - þir, Ak de niz o lur, gü lüm se di ye bi ten meþ hur þi i ri ni doð - ru lar ca sý na 31 yýl 4 ay son ra Tür ki ye ye dö nü yor. 376 ay lýk gur be tin 30 Tem muz da so na e re ce ði ni ilk kez a çýk la yan Bur kay, Kim se ye kýr gýn de ði lim, in san la rý mý zýn ba rýþ ve de mok ra si mü ca de le si ne kat ký ya ge li yo rum. Ül ke miz çok za man kay bet ti de di. Bur kay, yur da dö nü þü ko nu su na a - çýk lýk ge tir di. 31 yýl dýr Ýs veç te ya þa mak zo run da ka lan Kürt þa ir ve si ya set a da mý Ke mal Bur kay, Tür ki ye bi le ti ni al dý ðý - ný a çýk la dý. 30 Tem muz Cu mar te si gü nü sa at de kal - ka cak THY u ça ðýy la Stock holm den ha re ket e dip te Ýs tan bul A ta türk Ha va a la ný na i ne ce ði bil gi si ni ve ren Bur - kay, dö nüþ duy gu la rý ný ve dö nüþ son ra sý plan la rý ný da an - lat tý.1980 yý lý Ni san a yý ba þýn da Tür ki ye den ay rýl dý ðý ný, 12 Ey lül dar be si nin ar dýn dan a ran dý ðý i çin ül ke ye dö ne me di ði - ni be lir ten Bur kay, þöy le de vam et ti: Yurt taþ lýk tan çý ka rý - lan lar a ra sýn day dým. Ö zal dö ne min de, 1992 yý lýn da çý ka rý - lan bir ya sa i le yurt taþ lý ðý mýz i a de e dil di. Da ha ön ce 1993 yý lýn da da, dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýs met Sez gin, ül ke ye ser best çe gi de bi le ce ði mi söy le miþ ti. A ma o yýl lar or tam çok kö tüy dü, çað rý yý ger çek çi bul ma dým ve dön me dim. Yak la - þýk 1 yýl ön ce dö nüþ ka ra rý ver di ði ni, ilk i ki cil di ni ya yýn la dý - ðý a ný la rý nýn ka lan i ki cil di ni de bas ký ya ha zýr o la cak þe kil de ta mam la dý ðý ný söy le yen Bur kay, dö nüþ i çin se çim le rin geç - me si ni bek le di ði ni ek le di. Stock holm / ci han CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, CHP ve BDP li mil let ve kil le ri nin ye min et me me si i le il gi li o la rak Mil lî i ra de nin, de mok ra si nin ü - ze ri ne göl ge düþ me me si ge re kir. Tür ki ye nin bü tün so run la rý ný hep be ra ber, el bir li ði i çe ri - sin de çöz me nin ye ri de Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si dir de di. Gül, Ko ca te pe Ca mi in de Cu ma na ma zý ný kýl dýk tan ve ti yat ro cu Gü zi de Tu ra man ýn ce na ze na ma zý na ka týl dýk tan son ra bir ga ze - te ci nin TBMM de mil let ve kil le ri nin ye min et me me si o la yýy la il gi li de ðer len dir me si ni sor ma sý ü ze ri ne, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye de ga yet gü zel bir se çim ya pýl dý. Gü zel bir se - çim den son ra te miz bir baþ lan gý cýn ol ma sý ge re kir. Tür ki ye nin bek le yen bü yük so run - la rý var. Bun lar el bir li ði i çe ri sin de hal le di le - cek ko nu lar dýr. Mil lî i ra de nin, de mok ra si nin ü ze ri ne göl ge düþ me me si ge re kir. Tür ki - ye nin bü tün so run la rý ný hep be ra ber, el bir - li ði i çe ri sin de çöz me nin ye ri de Tür ki ye Bü - yük Mil let Mec li si dir. O ba kým dan bü tün si - ya si par ti le ri mi zi Tür ki ye Bü yük Mil let Mec - li si nde be ra ber, Tür ki ye nin bü tün kar þý la þý - lan so run la rý ný el bir li ði i çe ri sin de çöz me ye bir kez da ha da vet e di yo rum. An ka ra / a a MECLÝS TE YEMÝN TRAFÝÐÝ TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, yemin krizi ne iliþkin önceki gün CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu görüþmesinin ardýndan dün de AKP temsilcilerini kabul etti. Meclis Baþ ka ný Çi çek, dün ilk olarak A - da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin ile AKP nin hukukçu millekvekilleri Bur han Ku zu ve Ah - met Ý yi ma ya i le gö rüþ tü. Ba sý na ka pa lý o la rak ger çek le þen gö rüþ me yak la þýk 1 sa at sür dü. Çi çek, daha sonra Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý kabul etti. Baþ ba kan Er do ðan, Mec lis Baþ kan lý ðý ma kam gi ri þin de Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, AKP Grup Baþ kan - ve kil le ri Mus ta fa E li taþ, Nu ret tin Ca nik li, Ah - met Ay dýn ve Ma hir Ü nal, Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ha luk Ý pek i le TBMM Ge nel Sek re te ri Sa det tin Kay nak ta ra fýn dan kar þý - lan dý. Er do ðan ve be ra be rin de ki ler da ha son - ra TBMM Baþ ka ný Çi çek in ma ka mý na geç ti. SI KIN TI LA RI DA GÖ RÜÞ TÜK ERDOÐAN, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek i zi ya re ti nin ar - dýn dan ga ze te ci le re ký sa bir a çýk la ma a çýk la ma yap tý. Çi - çek in TBMM Baþ ka ný se çil me si nin ar dýn dan ken di si ne ne za ket zi ya re tin de bu lun duk la rý ný be lir ten Er do ðan, Ken di si ne ba þa rý di lek le ri mi zi i le tir ken ö nü müz de ki dö - ne min de Par la men to da bir lik, be ra ber lik ve da ya nýþ ma i - çin de, ya sa ma gö re vi ni ba þa rýy la yü rüt me te men ni le ri mi - zi i let tik. Ta bi i, þu an ya þa nan ba zý sý kýn tý la rý da gö rüþ müþ ol duk de di. Ga ze te ci le rin, tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru - muy la il gi li so ru nun gün de me ge lip gel me di ði so ru su na kar þý lýk, Er do ðan, On lar la il gi li her han gi bir gö rüþ me þu an yap mýþ de ði liz. Bun lar za ten þu an ba sý na yan sý yan þe - kil le ri var. Mec lis Baþ ka ný mýz dan ma lum ba zý ta lep ler var. Mec lis Baþ ka ný mý zýn da ve ti ha lin de biz bu da ve te u ya bi le - ce ði miz söy le dik di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a 61. HÜKÜMET ÝN PROGRAMI OKUNDU BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, 61. Hü kü met in prog ra - mý ný TBMM Ge nel Ku ru lun da sun du. TBMM Ge nel Ku ru lu TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da top lan dý. Çi çek, an diç me yen mil let ve kil le ri ni bu bir le þim de de kür sü ye da vet et ti. An diç mek is te yen çýk ma yýn ca, Çi çek gün de me geç ti. Çi çek, Ba kan lar Ku ru lu prog ra mý ný o ku mak ü ze re Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý kür sü ye da vet et ti. Er do ðan, su nu - þu na baþ lar ken, Mec li sin 24. Dö ne mi nin ha yýr lý ol ma sý ný di - le di. Baþ ba kan Er do ðan, se çim ler so nu cu TBMM tem sil yet - ki si a lan bü tün si ya si par ti le ri ve mil let ve kil le ri ni teb rik e de - rek, mil le te ya pa cak la rý hiz met te ba þa rý lar di le di. Hu zur ve gü ven or ta mý i çin de ger çek le þen, hýz lý bir þe kil de so nuç lan dý - rý lan, a dil ve öz gür bir se çim sü re ci ya þan dý ðý ný be lir ten Er do - ðan, se çim so nu cun da Mec lis in yüz de 87 gi bi çok yük sek bir ka tý lým la o luþ tu ðu nu, tem sil o ra ný nýn i se yüz de 95 gi bi u zun za man dýr rast lan ma ya bir dü ze ye çýk tý ðý ný be lir tti. Er do ðan, þun la rý söy le di: Bu so nuç lar de mok ra si mi zin ka tý lým ve tem sil ni te lik le ri nin da ha da güç len di ði ni gös te ri yor: Yi ne bu so nuç lar mil le ti mi zin tüm so run la rýn çö züm ad re si Mec lis o - la rak gör dü ðü nün ve bu Mec lis ten çok þey ler bek le di ði nin a - çýk bir i þa re ti dir. Par la men to mu zun seç me nin ken di si ne yük le di ði e ma ne ti hak kýy la ye ri ne ge ti re ce ðin den mil le ti mi - zin bek len ti le ri doð rul tu sun da 4 yýl bo yun ca bü yük bir öz ve - riy le ça lý þa ca ðýn dan þüp he duy mu yo rum. Mil let Mec lis ten so run la rý i çin çö züm bek li yor ve bu Mec lis de in þal lah bu bek - len ti yi a za mi öl çü de kar þý la ya cak týr. Baþ ba kan Er do ðan, da - ha ye ni hü kü me tin prog ra mý ný o ku du. An ka ra / a a

5 5 HA BER Y 1955 Son ba ha rýn da Is par ta nýn Bar la nahi ye sin de Be di üz za man ý zi ya ret e - den Nur Ta le be le rin den Ab dül ka dir Ba dýl lý, Ur fa ta þýy la top ra ðýy la mü bâ rek tir; Ur fa ya gel me yi dü þü nü yo rum di yen Be - di üz za man ý E fen dim! Za ten si zi gö tür - mek i çin gel miþ tim di ye ýs rar la Ur fa ya dâ vet e der. Be di üz za man ýn bu dâ vet e ce va bý, Tür - ki ye i le Su ri ye i liþ ki le ri hak kýn da ol duk ça mâ ni dar dýr: E vet, Ur fa ya gel me yi dü þü - nü yo rum. Fa kat þim di þu an da gel sem Su - ri ye i le Tür ki ye yi bir leþ tir mek mec bu ri ye - tin de ka la ca ðým, bu þim di ol maz (Nec - med din Þa hi ner, Son Þa hit ler Be di üz za - man Sa id Nur sî yi An la tý yor, Ye ni As ya Ya yýn la rý, Ýs tan bul, 1980, 2. bas ký) Bu kap sam lý be yân, ay ný i nanç de ðer le ri - ni, ay ný kül tü rü, ay ný ta ri hi ve ay ný coð raf - ya yý pay la þan, hat ta Os man lý nýn son de mi - ne ka dar a sýr lar ca ay ný dev le tin i dâ re si al - týn da bu lun muþ, bin yýl lýk or tak ka de rin sa hi bi, bir bi ri ne kom þu ve kar deþ halk la rýn bir bi rin den a yýr ma nýn ne den li mak sat lý ol du ðu nun de þif re si dir. Bi rin ci Dün ya Sa va þý nda Ýs lâm dün ya sý - ný ve Or ta do ðu yu cet vel ler le bö len ec ne - bi le rin, hiç bir fi zi kî-coð ra fî, kül tü rel, et nik ve böl ge sel un su ru na za ra a lýn ma dan ka sa - ba la rýn ve köy le rin or ta sýn dan cet vel ler le çi zi len en gel li hu dut lar, Müs lü man ak ra - ba mil let le ri bir bi rin den ko part mak, tef ri - ka fit ne si ne ze min ha zýr la mak a ma cý ný ta - þý dý ðý a çýk ça an la þýl mak ta. Böl ge de he ge mon ya sý ný kur mak, pet rol ve e ner ji kay nak la rý ný, ye ral tý ve ye rüs tü zen gin lik le ri ni da ha ko lay ca sö mür mek mak sa dýy la A RA YI AÇ MA FÝT NE SÝ Be di üz za man ýn bu tes bi ti, Tür ki ye i le Su ri ye nin a ra sýn da ma yýn lý sý nýr lar bir ya na, ay rý dur ma la rý nýn bi le an lam sýz ol - du ðu, son bir as ra ya kýn hâ di se le rin sey rin - den gö rül mek te. Bu a çý dan, Tür ki ye i le Su - ri ye nin a ra sý ný a çan her po li ti ka, men hus fit ne kâr ec ne bi si ya se ti ne â let e dil mek - te Ger çek þu ki en son Su ri ye de a çý ða çý - kan, kü re sel güç le rin e ge men lik ve çý kar la - rý he sâ bý na, de mok ra tik leþ me ve öz gür lük ta lep le ri nin ma ni pü las yo nu o yu nu bü tün Ýs lâm dün ya sý ü ze rin de oy nan mak ta. I rak ta, Af ga nis tan da, Pâ kis tan da, Ye - men de ol du ðu gi bi za ten par ça la nýp bö - lün müþ böl ge ül ke le ri ni da ha da u fal ta rak kü çü cük dev let çik ler, sul tan lýk lar ha li ne ge tir me pro je le ri dev re ye so kul mak ta. Týp - ký Tür ki ye de ki gi bi Su ri ye de de A rap- Türk ýr kî fark lý lýk lar, Sün nî-a le vî ça týþ ma sý tah rik e dil mek te. Tür ki ye nin ya ný ba þýn da fev ka lâ de teh li ke li bir mez hep kav ga sý kýþ kýr týl mak ta. Sün ni le rin ço ðun luk ta ol du ðu I rak ta ki Þiî ve Su ri ye de ki A le vî-nu sey ri i le Lüb - nan da ki Þîi Hiz bul lah yö ne tim le ri nin ve Bah reyn de ki Þiî ço ðun lu ða kar þý iþ bir lik çi - si Sün nî sul tan lý ðýn, fark lý lýk la rýn kýþ kýr týl - ma sýy la, böl ge de Þi î-sün nî ku þa ðý ça týþ - týr ma sý deh þet li if sa dý ný kö rük le mek te HAN GÝ ET KÝY LE Ý LÝÞ KÝ LER BO ZUL DU? An ka ra i le Þam a ra sýn da ne ol du da, Su - ri ye po li ti ka sý ya ra al dý? Da ha al tý ay ön ce - si ne ka dar sý ký di ya log ve iþ bir li ðiy le i ki ül - ke nin ba kan lar ku ru lu bi le bir lik te top la - nýr ken, han gi et ki yle de rin i liþ ki ler bu den li bo zul du? Bu so ru lar, is ter is te mez Tür ki ye-su ri ye ya kýn laþ ma sý ve iþ bir li ðin den en çok ra hat - sýz o lan Ýs ra il in hâ mi si lo bi le rin gü dü - mün de ki po li ti ka la rý ný, Law ren ce fit ne le - ri ni ha týr la tý yor. Bü yük Ýs ra il Pro je si yle Ýs ra il in gü ven li ði ni mer ke ze a lan po li ti ka - la rý söz ko nu su e di li yor. Bu nun i çin dir ki An ka ra da Baþ ba kan i le gö rü þen A me ri ka lý se na tör le rin söz cü sü Ya hu di a sýl lý John McCa in, Jo e Li e ber man ve Lind sey Gra ham la bir lik te son de re ce ya rar lý ve mü kem mel bir top lan tý yap týk la - rý ný, Tür ki ye nin Af ga nis tan ve I rak ta oy - na dý ðý rol den do la yý ö zel lik le min net tar ol - duk la rý ný di le ge ti rip Er do ðan, böl ge nin en et ki le yi ci söz cü sü öv gü le ri yað dý ri yor - lar. A me ri ka lý se na tör le rin, Tür ki ye nin Af - ga nis tan ve I rak ta ABD ve iþ gal ci müt te - fik le ri ne des te ði ne te þek kür le A rap ba ha - rý nda mo del o la rak çok kri tik bir rol oy na dý ðý söz le ri, çar pý cý. Tür ki ye, Su ri ye de ve kar ga þa, ka os i le iç ça týþ ma ve iç sa va þa i ti len di ðer A rap ül ke - le rin de han gi kri tik rol ü oy nu yor? Se çim mey dan la rýn da ya þa nan üs lûp - suz luk se çi min bit me si ne rað men hâ lâ sür dü rü lü yor. Bi ri si diz çök tü re ce ðiz, di yor, di ðe ri tü kür dük le ri ni ya la ya cak lar di ye de vam et ti ri yor. Bir di ðe ri, ar ka daþ la rý - mý zý sat ma yýz di ye di ðer mu ha le fet par ti si ni suç lu yor. O na ce vap i se ay ný a ðýr lýk ta o lu yor. Sa yýn Ký lýç da roð lu, ki min ar ka daþ la rý ný sat - ma i le il gi li en gin tec rü be ye sa hip ol du ðu nu gör me li dir. Der me çat ma si ya sî de li kan lý lýk gös te ri si ya pan Ký lýç da roð lu, ay na ya ba kýp ki - min ar ka daþ sat ma da tec rü be li ol du ðu nu gör me li di yor. Se çim ler ya pý la lý ne re dey se bir ay ol du. Fa kat ne se çim sý ra sýn da ki üs lûp - suz i fa de ler bit ti, ne de kriz ler Ön ce ki Gün Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi - çek in Ký lýç da roð lu ve BDP li ler le gö rüþ me si kri zin çö zü le ce ði nin i þa re ti o la rak gö rül se de, Mec lis ta ri hin de ol ma yan bir kriz ya þa týl dý ve öy le si hir li bir deð nek le de çö zül me si zor gö - rü nü yor. Zi ra Çi çek, her i ki par ti ye de Ka ra - rý ný zý göz den ge çi rin de di. Köþk, Mec lis ve par ti ler þim di bu kri zin al týn dan na sýl kal ka - rýz ý tar tý þý yor lar. Bu a ra da gö rül dü ki kri zi bu saf ha ya ge ti ren de üs lûp suz söz ler di Ar týk bu kriz ler ký sa za man da çö zü lüp ül - ke nin ö nün de du ran so run la rý nýn ü ze ri ne gi - dil me si ge re ki yor. Bu so run la rýn ba þýn da el - bet te ye ni bir a na ya sa ge li yor. Ar týk gün dem ye ni a na ya sa ol ma sý ge re ki yor. Se çim ler den ön ce ne re dey se bü tün par ti ler ye ni bir a na - ya sa va a din de bu lun du lar. Mil le tin ek se ri ye ti i le si vil top lum ku ru luþ la rý da it ti fak la si vil, de mok ra tik öz gür lük çü bir a na ya sa yap ma vak ti nin gel di ði ni söy lü yor lar. Ye ni mil let ve kil le rin den G.Ü. Ý le ti þim Fa - kül te si es ki De ka ný Prof. Dr. Na ci Bos tan - cý nýn, Tür ki ye nin si ya set ku ru mun dan bek - le di ði en ö nem li gö re vin, so run la rý çö zen yep ye ni bir A na ya sa ol du ðu nu söy ler ken il - ginç bir tes bit te bu lu nu yor. A na ya sa de ði - þik li ði bek li yo rum. 3-5 ha ne lik mez ra ya bi le git ti ði niz de bu an lam da in san la rýn si ya se te yük le di ði an lam çok ger çek çi ve çö züm ge ti - ri ci dir di ye rek bu ih ti ya cý ba riz þe kil de or ta - ya ko yu yor. Baþ ba kan Er do ðan i se, CHP ve BDP nin Mec lis e gir me di ði ne dik kat çe kip, Mec lis CHP siz de ça lý þýr de dik ten son ra MHP i le an la þýr lar sa ye ni a na ya sa yý ya pa bi le cek le ri ni söy le di. MHP ye sý cak me saj o la rak de ðer - len di ri len söz le rin de Er do ðan, Biz e ðer MHP i le bir kon sen süs o luþ tu ra bi lir sek, bir or tak a kýl o luþ tu ra bi lir sek, a na ya sa ça lýþ ma la - rý nok ta sýn da ver di ði miz sö zü ye ri ne ge ti re - bi li riz. Ne dir bu or tak a kýl. Bü tün si vil top - lum ör güt le ri i le o tu ru ruz, ko nu þu ruz ça lýþ - ma la rý ya pa rýz ve ül ke mi ze hiz met ko nu sun - da ka pý yý cid dî ma na da aç mýþ o lu ruz di ye ko nuþ tu. Bu me saj la ra MHP, Ý na ný yo ruz ki ye ni a - na ya sa yý hep bir lik te ya pa ca ðýz di ye rek di ðer par ti le ri de i þa ret et ti. Ger çi bu söz ler CHP yi sý kýþ týr mak a dý na söy len miþ gi bi gö rü nü yor, zi ra u nu tu lup git ti. Pe ki, a na mu ha le fet par ti si dýþ la na rak ye ni bir a na ya sa yap mak müm kün mü? Kon sen - süs le ya pýl ma sý ko nu sun da her kes gö rüþ bil - di rir ken, i ki par ti bir le þip ye ni bir a na ya sa ya - pa bi lir ler mi? Yap sa lar her ke sin is te di ði ve ü - ze rin de hem fi kir o lu nan bir me tin çý kar mý? Bun la rý söy le mek zor... Çün kü ba þör tü sü nü ser best bý rak tý ðý söy le nen ve 411 mil let ve ki li - nin im za sý ný ta þý yan a na ya sa de ði þik li ði nin a - ký be ti bir ör nek o la rak ö nü müz de du ru yor. * * * Bir de þu an da Mec lis te o lan par ti ler ger - çek ten si vil bir a na ya sa ya pa bi lir ler mi? so - ru su da var. Zi ra, dört par ti nin de ken din ce kýr mý zý çiz gi le ri var. Þu an da gö rü nen üç par ti de a na ya sa nýn ilk üç mad de si nin de ðiþ ti ril me si ni is te mi yor. Hat ta tek lif da hi et me ye cek ko num da lar. Mev cut a na ya sa nýn dör dün cü mad de si ni ge - rek çe gös ter me ye ça lý þý yor lar. Mad de de, A - na ya sa nýn 1. mad de sin de ki dev le tin þek li nin cum hu ri yet ol du ðu hak kýn da ki hü küm i le, 2. mad de sin de ki Cum hu ri ye tin ni te lik le ri ve 3. mad de si hü küm le ri de ðiþ ti ri le mez ve de ðiþ ti - ril me si tek lif e di le mez de ni li yor. Ye ni ve si vil bir a na ya sa i çin Mec lis Baþ ka - ný Ce mil Çi çek in bir i ni si ya tif al ma sý ge rek ti - ði ni or ta da du ru yor. Çi çek, Baþ kan se çil dik - ten son ra, Mil le ti mi ze in san hak la rý ve öz - gür lük ler i çe ren yep ye ni bir a na ya sa ar ma - ðan et mek bor cu muz dur. En bü yük he def ye ni bir a na ya sa de se de geç miþ te ki a çýk la - ma la rýn da Ýlk üç mad de 74 mil yo nun or tak pay da sý dýr, de ðiþ ti ril me me li der ken, i fa de bo zuk luk la rý na rað men a na ya sa nýn ilk üç mad de si nin dý þýn da, ilk 5 mad de siy le de il gi li bir de ði þik lik dü þün me dik le ri ni söy le miþ ti. * * * Pe ki, bu du rum da a na ya sa nýn ilk mad de le - ri de ðiþ mez se ye ni, si vil, de mok ra tik, öz gür - lük çü bir a na ya sa dan bah se di le bi lir mi? Ye ni bir a na ya sa ya pýl mýþ o lur mu? Baþ tan so na yep ye ni bir a na ya sa met ni ya zýl maz sa, es ki a - na ya sa met ni tü müy le yü rür lük ten kalk mýþ o lur mu? Ýh ti lal ü rü nü a na ya sa nýn ru hu ta - ma men de ðiþ miþ o lur mu? Bu yüz den, da ha baþ tan ilk üç mad de ye do kun durt ma yýz di ye yo la çý ký lýr sa ih ti lâl a - na ya sa sý nýn ru hu o ra da ka la ca ðý i çin bu ye ni bir a na ya sa ol ma ya cak týr. Ya ni da ha baþ tan bir ba ký ma ö lü do ða cak týr. Þart sýz ön yar gý sýz mil le ti ön ce le yen bir a - na ya sa i çin her kes gö rü þü nü or ta ya koy ma lý, ge niþ bir kon sen süs le ger çek ten si vil bir a na - ya sa ya pýl ma lý dýr. Bun dan ön ce de Tür ki ye bi ran ön ce nor mal leþ me li, ger çek gün de mi - ne dön me si ge rek mek te dir. Gün de min bi - rin ci mad de si de si vil bir a na ya sa ol ma lý dýr. Tür ki ye yi bu a na ya sa i le yö net me ye de - vam e di le me ye ce ði ni her kes or ta ya ko yar - ken, Mec lis in a çý la ca ðý 1 E kim ta ri hi ne ka - dar si vil top lum ku ru luþ la rý ve par ti ler me - tin le ri ni or ta ya ko ya bil me li dir. Tun ce li de 1 as ker þe hit ntun CE LÝ NÝN Pü lü mür il çe sin de te rör ör gü tü PKK ü ye le ri i le gü ven lik güç le ri a ra sýn da çý kan ça - týþ ma da 1 as ker þe hit ol du. A lý nan bil gi ye gö re, 5 Tem muz ta ri hin de Ýl Ö zel Ý da re si ne a it bir kam - yo nun te rö rist ler ta ra fýn dan ya kýl ma sý nýn ar dýn - dan böl ge de baþ la tý lan o pe ras yon lar kap sa mýn da, Pü lü mür il çe si Ça kýr ka ya Kö yü kýr sal a la nýn da çý - kan ça týþ ma da bir pi ya de uz man ça vuþ þe hit ol du. O pe ras yon la rýn ha va des tek li sür dü rül dü ðü böl - ge ye çok sa yý da ö zel e ði tim li bir lik le rin sevk e dil - di ði kay de dil di. Ö te yan dan, ay ný böl ge de ön ce ki gün ak þam te rör ör gü tü PKK ü ye le riy le gü ven lik güç le ri a ra sýn da çý kan ça týþ ma da, ha fif ya ra la nan 2 gü ven lik gö rev li si, as ke ri he li kop ter le E la zýð As - ke ri Has ta ne si ne sevk e dil miþ ti. Tun ce li / a a Denk taþ An ka ra da te da vi al týn da nge ÇÝR DÝ ÐÝ ra hat sýz lýk so nu cu u zun sü re te da - vi gör dü ðü Ya kýn do ðu Ü ni ver si te si nden ön ce ki gün ta bur cu o la rak An ka ra ya ge len KKTC nin bi rin ci Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk taþ, An ka - ra da fi zik te da vi gö re cek. Ra uf Denk taþ ýn oð lu De mok rat Par ti Ge nel Baþ ka ný Ser dar Denk taþ, þu an da GA TA da ki dok tor la rýn Ra uf Denk taþ a ne ka dar sü re ve han gi yo ðun luk ta bir fi zik te - da vi uy gu la na ca ðý ný belirlemeye ça lýþ týk la rý ný be lir te rek, bu nun be lir len me si nin ar dýn dan ya - rýn ya da ö bür gün re ha bi li tas yon mer ke zi ne ge - çe rek fi zik te da vi ye baþ la na ca ðý ný bil dir di. 24 Ma yýs ta ra hat sýz la na rak has ta ne ye kal dý rý lan ve dün ta bur cu o lan Ra uf Denk taþ, re ha bi li tas yon i çin An ka ra ya gel miþ ti. An ka ra / a a 20 Tu rizm Has ta ne si ntür KÝYE YE ta ti le ge len tu rist le rin, a cil du - rum lar da sa de ce ö zel has ta ne ler de de ðil dev let has ta ne le rin de de hiz met a la bil me le ri ni sað la - na cak. Sað lýk tu riz mi nin yay gýn laþ ma sý i le bir - lik te ça lýþ ma ya baþ la yan Sað lýk Ba kan lý ðý, ya - yýn la dý ðý ge nel ge i le dev let has ta ne le ri nin ka pý - sý ný tu rist le re a çý yor. Tür ki ye ge ne lin de ilk a - dým da 20 has ta ne de uy gu la na cak sis tem i le tu - rizm has tane si ya pý la cak dev let has ta ne le ri ö - zel has ta ne gi bi hiz met ve re cek. Ye ni sis tem kap sa mýn da Muð la da Fet hi ye, Mar ma ris, Bod rum ol mak ü ze re 3 has ta ne Tu rizm Has - ta ne si ya pý lý yor. Söz ko nu su has ta ne le re ya - ban cý dil bi len e le man lar a lý na cak. Has ta ne ler, yurt dý þýn da ö zel has ta ne gi bi rek lam ve ta ný - tým ça lýþ ma la rý ya pa bi le cek ler. Muð la / ci han 6 bin Su ri ye li ge ri dön dü nbaþ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti - mi Baþ kan lý ðý, bu gün i ti ba riy le Tür ki ye de bu - lu nan Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý - nýn sa yý sý nýn 9 bin 182 ki þi ol du ðu nu bil dir di. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý, Tür ki ye de bu lu nan Su ri ye va tan - daþ la rý na ya pý lan in sa nî yar dým la ra i liþ kin a çýk - la ma yap tý. A çýk la ma da bu gü ne ka dar Tür ki - ye ya 15 bin 391 Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va - tan da þý nýn gel di ði, bun la rýn 6 bin 209 nun ge ri dön dü ðü, dün i ti ba riy le 9 bin 182 Su ri ye li nin Tür ki ye de kal dý ðý i fa de e dil di. A çýk la ma da þöy le de nil di: 7 Tem muz-8 Tem muz 2011 ta - rih le rin de ül ke mi ze gi riþ ya pan lar dan 113 ki þi ken di is tek le riy le ül ke le ri ne dön müþ o lup, i la - ve o la rak 4 Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý ül ke mi ze ka bul e dil miþ tir. Su ri ye A rap Cum - hu ri ye ti nden ül ke mi ze yö ne lik nü fus ha re ket - le ri ne i liþ kin o la rak Baþ kan lý ðý mý zýn ko or di - nas yo nun da; Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Ý çiþ le ri, Dý þiþ le ri, Sað lýk, Mil lî E ði tim, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk, U laþ týr ma ve Ma li ye Ba kan lýk la rý, Ha tay Va li li ði, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Güm - rük Müs te þar lý ðý ve Ký zý lay i le yü rü tü len ça lýþ - ma lar de vam et mek te dir. An ka ra / a a TÜR KÝYE Dev rim ci Spor E mek çi le ri Sen di - ka sý (Spor E mek-sen) Ge nel Baþ ka ný Me tin Kurt, fut bol da ki þi ke id di a la rý na i liþ kin, Yük sek pa ra la rýn dön dü ðü fut bol, Tür ki - ye de mer di ven al tý ü re tim ya pý lan bir iþ gi bi sür dü rü lü yor. So run la rýn çö zü mü i çin bir an ön ce spor cu la rýn ör güt len me si, spo run mes lek o la rak ta ným lan ma sý ve da ha de - mok ra tik ku ral lar i çe ri sin de dü zen len me si ge re ki yor de di. Kurt, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de spo - run ma sum bir top lum sal bir o lay ol mak tan çýk tý ðý ný i le ri sü re rek, þi ke da hil bir çok id di a - nýn geç miþ te de ya þan dý ðý ný, bu gün de bun - la rýn de vam et ti ði ni söy le di. 12 Ey lül mü da - ha le sin den son ra spor da, si ya set, maf ya, þi - ke, do ping ve ku mar id di a la rý nýn hiç ek sik ol ma dý ðý ný kay de den Kurt, Spor da Þid det ve Dü zen siz li ðin Ön len me si ni Da ir Ka nun i le spo run i çi ne düþ tü ðü ba tak lý ðýn ku ru tu - la ma ya ca ðý ný söy le di. Tür ki ye de çok bü - yük bir sek tör o lan fut bo lun, mes lek o la rak bi le ka bul le nil me di ði ne dik ka ti çe ken Kurt, Yük sek pa ra la rýn dön dü ðü fut bol, Tür ki - ye de mer di ven al tý ü re tim ya pý lan bir iþ gi bi sür dü rü lü yor. Böy le si pa ra la rýn dön dü ðü bir or tam da mut la ka hak sýz bir re ka bet o la cak - týr. Bu gün spor da þi ke id di a la rý na bu laþ mýþ o lan lar suç lu de ðil, spor sis te mi nin kur ba ný - dýr lar. So run la rýn çö zül me si i çin bir an ön ce spor cu la rýn ör güt len me si, spo run mes lek o - la rak ta ným lan ma sý ve da ha de mok ra tik ku - ral lar i çe ri sin de spo run dü zen len me si ge re - ki yor di ye ko nuþ tu. ÖR GÜT SÜZ LÜK YAN LI ÞA Ý TE BÝ LÝ YOR Me tin Kurt, çý ka rýl ma sý ge re ken Spor Ýþ Ya sa sý nýn i çin de fut bo lun ku ral la rý nýn, re - ka bet þart la rý nýn be lir til me si ge rek ti ði ni di le ge ti re rek, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye de spor öy le bir nok ta da dýr ki ne o lur sa ol sun ka - zan de nil mek te dir. Yö ne ti ci ler de spor cu - lar da bu ku ra la uy mak zo run da ka lý yor. Çün kü, top lu mun bek len ti le ri ne ya nýt ve - re me dik le ri za man spor cu lar ve yö ne ti ci ler kö tü bir tep kiy le kar þý la þý yor. Bu or ta mýn za ten kir li ol ma sý, ör güt süz o lan spor cu la rý ba zý yan lýþ la ra i te bi li yor. Bu nun tek çö zü - mü spo run mes lek o la rak ta ným lan ma sýn - da dýr. Kim ça lý þan, kim ça lýþ tý ran, re ka be tin ku ral la rý na sýl ol ma lý... Bun la rý i çe ren bir spor iþ ya sa sý çýk ma sý ge re ki yor. Spor dü ze - ni nin, spor sis te mi nin, spor da ki ku ral la rýn de ðiþ me si ge re ki yor. Ö zel lik le spor e mek çi - le ri nin sos yal gü ven ce ye ka vuþ tu rul ma sý, spor da ki çe þit li id di a la rýn or ta dan kal dý rýl - ma sý ba ký mýn dan bü yük ö nem ta þý yor. A TI LAN HER GOL E MEK ÇÝ LE RÝN KA LE SÝ NE... Þi ke yi rüþ ve tin spor da ki a dý o la rak ni - te len di ren Kurt, Spor e mek çi le ri nin hiç - bir sos yal gü ven ce si yok. Bu gün le ri ve ya - rýn la rý yö ne ti ci le rin i ki du da ðý a ra sýn da. Böy le si bir or tam i çe ri sin de spor e mek çi - le ri ne ya pa bi lir ki? di ye ko nuþ tu. Dev le - tin, spor mes le ði ni gü ven ce al tý na al ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Kurt, ba þa rý nýn ta - ný mý nýn ya pýl ma sý ve ba þa rý ya han gi ku - ral lar la u la þý la bi le ce ði nin þart la rý nýn be lir - len me si ge rek ti ði ni söy le di. Tür ki ye de a - ma ca u laþ mak i çin her yo lun de nen di ði - ni, bun la rýn i çin de in san la rýn me ta bo liz - ma la rý ný bo zan do ping le rin de ol du ðu - nu be lir ten Kurt, Bi zim der di miz siv ri si - nek ler le uð raþ mak de ðil, ba tak lý ðýn ku ru - tul ma sý. Bu ba tak lý ðýn ku ru tul ma sý da spor iþ ya sa sýy la ger çek le þir de di. Fut - bol da yýl lar dýr a tý lan her gol e mek çi le rin ka le si ne gir mek te di yen Kurt, spor cu la ra sen di kal ör güt len me çað rý sýn da bu lun du. Ölü doðmasýn Þike iddialarý kapsamýnda aralarýnda Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn da bulunduðu çok sayýda kiþi gözaltýna alýnmýþ, bunlardan 25'i tutuklanmýþtý. FOTOÐRAF: AA cev ni as ya.com.tr mka ni as ya.com.tr YÜK SEK PA RA LA RIN DÖN DÜ ÐÜ FUT BOL DA SO RUN LA RIN ÇÖ ZÜL ME SÝ Ý ÇÝN SPOR CU LA RIN ÖR GÜT LEN ME SÝ, SPO RUN MES LEK O LA RAK TA NIM LAN MA SI GE REK TÝ ÐÝ BE LÝR TÝ LÝ YOR A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba - ka ný Fat ma Þa hin, ilk gün - de me ge ti re ce ði ko nu nun a i le i çi þid det, ka dýn ci na - yet le rin de dev let ko ru - ma sýy la il gi li ol du ðu nu be - lir te rek, Ýlk ya pa ca ðý mýz, ön ce li ði miz bu. Çün - kü can bi zim i çin en ö nem li þey. Ön ce ca ný ko ru ma mýz ge - re ki yor de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ye ni ka bi ne yi a çýk - la ma sý nýn ar dýn dan ba kan lýk lar da de vir tes lim tö ren le ri dün de de vam et ti. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Baþ ba kan lýk Sos yal Yar dým - laþ ma ve Da ya nýþ ma Ge nel Mü dür lü ðü nü (SYDGM) Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha - ya ti Ya zý cý dan dev ral dý. Þa hin, ilk gün de me ge ti re ce ði ko nu nun ne ol du ðun so rul ma sý ü ze ri ne þun la ra söy le di: A dý mýz A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý o la rak ge çi yor a ma ö zel lik le bi zim ilk ya pa ca ðý mýz þey ö - zel lik le a i le i çi þid det, ka dýn ci na yet le rin de dev let ko ru ma sýy la il gi li za man za man sý - kýn tý lar ya þa ný yor. En a cil ya pa ca ðý mýz þey bu nun la il gi li. Ý çiþ le ri Ba ka ný mýz ve A da let Ba ka ný mýz la be ra ber ka dýn la rý mý zý çok da - ha hýz lý ko ru ya cak, kol luk kuv vet le ri nin ve A da let Ba kan lý ðý nýn, a i le mah ke me si ha - kim le ri nin hýz lý bir þe kil de gö rev a lan la rý ný ve yet ki le ri ni güç len dir me miz ge re ki yor. Ýlk ya pa ca ðý mýz, ön ce li ði miz bu. Çün kü can bi zim i çin en ö nem li þey. Ön ce ca ný ko ru - ma mýz ge re ki yor. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý gö re vi ne a ta nan Fa ruk Çe lik de, gö re vi Ö - mer Din çer den dev ral dý. Çe lik, Ba kan lýk - ta ki gö rev de vir tes lim tö re nin de Din çer i - çin Ý na ný yo rum ki bu ra da ki ba þa rý la rý ný Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nda da ay ný þe kil de ser gi le ye cek de di. Bak na Din çer de Ba - ka ný mýz Fa ruk Çe lik i le kar þý lýk lý o la rak hem ha lef hem se lef ol duk. Ön ce ben o - nun ha le fiy dim, son ra o be nim ha le fim ol - du. Bu gün ha ki ka ten il ginç bir de vir tes lim tö re ni ya pý yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Türkiye hangi kritik rol ü oynuyor? Þahin; Ön ce ca ný ko ru ma lý yýz Þikeye çare þeffaflýk AÝle ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin

6 6 Y YURT HABER HABERLER Bayrampaþa da yangýn: 2 ölü, 6 yaralý BAYRAMPAÞA DA, 3 katlý bir bina çýkan yangýnda 2 kiþi öldü, 6 kiþi yaralandý. Altýntepsi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Emek Sokak ta bulunan 3 katlý bir evin 2 nci katýnda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangýn çýktý. Bayrampaþa Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangýnda, 11 yaþýndaki Buðra Öksüzoðlu ile Tuðba Özbek (33) yanarak vefat etti. Cesetler yapýlan incelemenin ardýndan Adlî Týp Kurumu Morguna kaldýrýldý. Evde bulunan bazý kiþilerin camdan atladýðý belirtilen yangýnda, Yasemin (20), Zeynep (47) ve Demir Ali Batmaz (45) ile Ayþe Ferman (29), Þükrü Öksüzoðlu (25) ve Hayriye Özbek yaralandý. Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Ýstanbul / aa Doðalgaz sýzýntýsý korkuttu BURSA NIN merkez Osmangazi ilçesinde, bir inþaatýn temel kazýsý sýrasýnda bitiþikteki yolda meydana gelen göçük dolayýsýyla kýrýlan borulardan sýzan doðalgaz, bölge halkýna korkulu anlar yaþattý. Altýparmak Caddesi nde eski bir iþ hanýnýn yýkýlmasýnýn ardýndan yapýlan temel kazýsý sýrasýnda, bitiþiðindeki Tahir Sokak ta göçük meydana geldi. Bu sýrada, sokaðýn altýndan geçen doðalgaz ve su borularý kýrýldý. Doðalgaz ve su kaçaðý dolayýsýyla büyük panik yaþayan mahalle sakinleri ve çevredeki esnafýn haber vermesi üzerine, güvenlik güçlerinin yaný sýra Bursa Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü, Bursagaz ve Bursa Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (BUSKÝ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Altýparmak Caddesi ve Tahir Sokak ý trafiðe kapatan ekipler, bölgeye su ve doðalgaz akýþýný kesti. Bu arada, ekipler, çevredeki binalarý da göçük tehlikesine karþý boþalttý. Bursa / aa Battaniye arasýnda 6 kalaþnikof ele geçirildi DÝYARBAKIR DA güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 6 kalaþnikof ve 1 yarý otomatik tüfeði ele geçirildi. Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamaya göre, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince 28 Haziran da, sýnýr illerinden Diyarbakýr a silâh getirildiði duyumu üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir kamyon kasasýnda battaniyelere gizlenmiþ 6 kalaþnikof silâh, bu silâhlara ait þarjör, 1 yarý otomatik av tüfeði, 8 av tüfeði fiþeði ele geçirildiði belirtilen açýklamada, adli mercilere sevk edilen 2 kiþiden birinin tutuklandýðý, diðerinin de tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýðý bildirildi. Diyarbakýr / aa Marmara da iki merkeze dikkat KI ZI LAY GE NEL BAÞ KA NI BAÞ DA NIÞ MA NI PROF. DR. I ÞI KA RA, MAR MA RA YI TEH DÝT E DEN Ý KÝ MER KEZ, A DA LAR'IN GÜ NEY BA TI SI VE BUR SA'NIN GEM LÝK ÝL ÇE SÝ DÝR DE DÝ. KI ZI LAY Ge nel Baþ ka ný Baþ da nýþ ma ný Prof. Dr. Ah met Me te I þý ka ra, Mar ma ra böl ge si ni dep rem a çý sýn dan teh dit e den i ki mer ke zin, A da lar ýn gü ney ba tý sý ve Bur sa nýn Gem lik il çe si ol du ðu nu söy le - di. Prof. Dr. I þý ka ra, Ba lý ke sir Müf tü lü ðü top lan tý sa lo nun da dü zen le nen din gö - rev li le ri ne yö ne lik bil gi len dir me top lan - tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin er ken u ya rý sis te mi ko nu sun da çok fa kir ol du ðu nu söy le di. Muh te mel bir Mar ma ra dep re min de tsu na mi ol ma ya ca ðý ný, ol sa da hi lo dos ka dar et ki ya pa ca ðý ný i fa de e den I þý ka ra, Mar ma ra Böl ge si ni teh dit e den i ki Barýþ mektuplarý da ulaþmadý DÜN YA NIN ÇO CUK LA RI NIN GAZ ZE DE YA ÞA YAN AK RAN LA RI NA YAZ DIK LA RI MEK TUP LAR, TAH RÝR GE MÝ SÝ NE DÜ ZEN LE NEN O PE RAS YON DOLAYISIYLA YE RÝ NE U LAÞ TI RI LA MA DI. Aktivistler, Avustralya da yaþayan Nihan Uçkan adlý Türk kýzýnýn mektubunu gazetecilerle paylaþtý. FO TOÐ RAF: A A mer kez, A da lar ýn gü ney ba tý sý ve Bur - sa nýn Gem lik il çe si dir de di. I þý ka ra, bi - li min dep re min ye ri ni ve þid de ti ni söy le - ye bi le ce ði ni, an cak za ma ný ný söy le ye me - di ði ni vur gu la ya rak, din gö rev li le ri ne Ca mi in sa ný si zi din ler. Ca mi in sa ný ný, siz bi li min sý ný rý na ge ti re cek si niz. Din a - dam la rý o la rak va tan daþ la rý dep re me ha - zýr et mek zo run da sý nýz di ye ses len di. Dep rem den ürk me ye ri ne ted bir a lýn - ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan I þý ka ra, Ba - lý ke sir in sa ðý nýn so lu nun be þik gi bi ol - du ðu na dik ka ti çek ti. I þý ka ra, tem si li o la - rak din gö rev li le ri ne ma ket ü ze rin de dep re min et ki si ni de gös ter di. DÜN YA NIN fark lý ül ke le rin de ya þa yan ço cuk la rýn Ka na da lý ak ti vist le rin bu - lun du ðu Tah rir Ge mi si i le Gaz ze li ya þýt la rý na gö tü rül mek ü ze re yaz dýk la rý mek tup lar, li man dan i zin siz çý kan ge - mi ye dü zen le nen o pe ras yon se be bi yle ye ri ne u laþ tý rý la ma dý. Gi rit a da sýn da ki ST-Ni co las Li ma ný nda 12 gün bek le - dik ten son ra Gaz ze ye git mek ü ze re li - man dan i zin siz çý kan Tah rir e Yu nan Sa hil Gü ven li ði e kip le ri ve SAT ko - man do la rýn ca dü zen le nen o pe ras yon, Gaz ze li ço cuk la ra ya zý lan mek tup la rýn sa hip le ri ne u laþ ma sý ný da en gel le di. Ak ti vist ler, A vus tral ya da ya þa yan Ni - han Uç kan ad lý Türk ký zý nýn mek tu bu - nu ga ze te ci ler le pay laþ tý. Uç kan, Zey - tin da lý ta þý yan ba rýþ gü ver ci ni res mi çiz di ði mek tu bu na, Gaz ze de ya þa yan ço cuk la rýn ya þa dý ðý a cý la rý pay laþ tý ðý ný be lir te rek, Gaz ze de kan ve göz ya þý nýn son bul ma sý ný di li yo rum. Al lah ýn bir gün ya þa dý ðý nýz Gaz ze ve Fi lis tin e ba rý - þý ge tir me si en bü yük di le ðim yaz dý. Ka na da, Al man ya, Bel çi ka, Tür ki ye ve Ka na da dan Gaz ze li ya þýt la rý i çin mek - tup gön de ren ço cuk la rýn ta ma mý nýn di le ði nin, Gaz ze i le Fi lis tin e ba rý þýn Kýzýlay Genel Baþkaný Baþdanýþmaný Prof. Dr. Ahmet Mete Iþýkara gel me si, Fi lis tin li ka dýn, ço cuk ve yaþ lý - la rýn da ha sað lýk lý þart lar da ha yat la rý ný sür dür me si ve Gaz ze ye Ýs ra il ta ra fýn - dan uy gu la nan hak sýz am bar go nun son bul ma sý yö nün de ol du ðu be lir til di. Bu a ra da, Yu nan ma kam la rýn ca baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da li man gö rev li - le ri ta ra fýn dan sor gu lan dýk tan son ra ge mi den ay rýl ma la rý na i zin ve ri len 36 ak ti vist ten bü yük bir bö lü mü nün ül ke - le ri ne ge ri dön dü ðü bil di ril di. YU NAN EL ÇÝ LÝK LE RÝ NE MEK TUP YAZ DI LAR Bu a ra da, Ka na da ge mi si nin li man - dan i zin siz çý ký þý sý ra sýn da, Yu nan Sa hil Gü ven lik bo tu nun ö nü ne ka no la rý i le du ra rak ge mi ye za man ka zan dý ran ve gö zal tý na a lýn dýk tan son ra mah ke me ce ser best bý ra ký lan 2 ak ti vis tin gö zal týn da i ken Ka na da, A vus tral ya ve Bel çi ka da - ki Yu na nis tan Bü yü kel çi lik le ri ne mek - tup yaz dý ðý öð re nil di. Ak ti vist le rin, mek tup la rýn da Yu nan hü kü me ti nin Gaz ze ye git me ye ça lý þan ge mi le re yö - ne lik uy gu la ma sý ný e leþ tir di ði ve gö zal - týn da ki ar ka daþ la rý nýn der hal bý ra kýl - ma sý ný is te dik le ri i fa de e dil di. Gi rit / a a Öðrenciler, yaz kampýnda hem öðrendiler hem de eðlendiler. Ýlköðretim öðrencileri kampta buluþtu ÝZMÝT TE ilköðretim öðrencileri bir haftalýk okuma programýnda buluþtu. Ýlköðretim 1. ve 2. sýnýfta okuyan öðrenciler, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasýndaki yaz kampýnda gönüllerince eðlendi. Programda, öðrenciler sure, vecize ve tesbihat ezberlerken adâb-ý muaþeret ve ilmihal dersleri de aldý. Kampta, ayrýca halý saha maçlarý, piknik ve havuzda yüzme organisazyonlarý da gerçekleþtirildi. Düzenlenen yarýþmalarda birinci gelenler ödüllendirildi. Öðrenciler, kampýn bitmesine üzülürken, þimdiden gelecek yýl yeniden buluþmak için sözleþti. Sait Akhan / Ýzmit Özel Kardelen Koleji, Nevþehir'e bir ödül daha kazandýrdý Avrupa Dil Ödülü Nevþehir Kardelen Koleji nin NEVÞEHÝR Özel Kardelen Koleji Ebiko yarýþmasýnda dünya 4.lüðü, atletizmde dünya 2.liðini kazanmasýnýn ardýndan bu kez de 2011 Avrupa Dil Ödülünü Nevþehir de almaya hak kazanan tek okul olma baþarýsýný gösterdi. Kardelen Koleji, 2011 Avrupa Dil Ödülü için Learn English On Your Own in Kardelen Town projesi ile 2011 Avrupa Dil Ödülünü almaya hak kazanan okul olmanýn sevincini yaþýyor. Kardelen Koleji Genel Müdürü Ali Kaplan, Avrupa Dil Ödülünü kazandýklarý için son derece mutlu olduklarýný ifade ederken, Bu baþarýda emeði geçen tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkürlerimi sunuyorum, tebrik ediyorum dedi. Nevþehir / Yeni Asya Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) E Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE Sa hi bin den Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SA TI LIK AR SA Bilecik Gölpazarýnda 500m 2 arsalar tamamý 1.500TL'den baþlayan fiyatlarla Sakarya Kaynarca'da Ýstanbula 100 dakika mesafede dönümü 'den 'e kadar müstakil tapulu araziler Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VA SI TA 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ Geb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAKLÝYE Semerkand Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu ZAYÝ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleþoðlu Eðitim Fakültesinden öðrenci numarasýyla almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Fatih Kaya Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Yýlmaz

7 Y DÜNYA 7 AÝHM, MÝNARE YASAÐINI GÖRÜÞMEYÝ REDDETTÝ AVRUPA Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Ýsviçre de minare yasaðýyla ilgili Müslüman örgütlerin açtýðý dâvâyý reddetti. Strasbourg da 7 hakimden oluþan Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) heyeti, Ýsviçre de minare yasaðýyla ilgili Müslüman örgütlerin açtýðý dâvâyý, dâvâcý kiþilerin kurban olduklarýnýn iddia edilemeyeceðine hükmetti. Hakimler, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne dâvâ açan Cenevre deki bir caminin eski sözcüsü ve Ýsviçre deki birkaç Müslüman örgütün, minare yasaðýnýn, insan haklarýna ne þekilde zarar verdiðini göstermekte baþarýsýz olduklarý sonucuna vardýlar. Ýsviçre de 2009 yýlýnda yapýlan referandumda halkýn büyük bölümü, minarelere yönelik anayasal yasaðý onaylamýþtý. Ülkede, yasaktan etkilenmeyen 4 minarede ise ezan okunmuyor. Cenevre / aa AÇLIKTAN KAÇARKEN YOLDA ÖLDÜLER SOMALÝ'DE yaþanan kuraklýktan kaçmak isteyen çok sayýda kiþi yolda can verdi. Somali'de yaþanan kuraklý toplu ölümlere sebep oluyor. Ancak ölümler kuraklýðýn yaþandýðý bölgede deðil yollarda yaþanýyor. Kuraklýktan kaçan çok sayýda kiþi yolda vefat etti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliði Sözcüsü Melissa Fleming, Cenevre'de yaptýðý açýklamada, bu kriz karþýsýnda insanî yardýmýn yetersiz kalma riski bulunduðunu söyledi. Sözcü, ''Duyduðumuza göre çok sayýda insan yolda ölmüþ'' dedi, ancak kaç kiþinin öldüðü hakkýnda bilgi vermedi. Cenevre / aa RAPOR GECÝKECEK ÝSRAÝL'ÝN geçen yýl Gazze ye yardým götüren insanî yardým konvoyundaki Mavi Marmara Gemisine yaptýðý saldýrýyý soruþturan BM Soruþturma Komisyonu nun raporunun, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun a sunulmasýnýn bir iki hafta gecikeceði öðrenildi. BM kulislerinde bugün Genel Sekreterliðe sunulmasý beklenen Geoffrey Palmer ýn baþkanlýðýndaki Soruþturma Komisyonu raporunun sunumunun Ýsrail in talebi üzerine bir iki hafta gecikmesinin beklenildiði konuþuluyor. BM Sözcü Yardýmcýsý Ferhan Hak da açýklamasýnda, BM Soruþturma Komisyonu nun raporunu nihaî hale getirmek için bu hafta toplandýðýný ve Genel Sekreter Ban a raporu yakýnda sunmayý planladýðýný bildirdi. Birleþmiþ Milletler Ýsrail, inadýndan vazgeçsin ÝNSANÎ YARDIM VAKFI MÜTEVELLÝ HEYETÝ BAÞKAN YARDIMCISI HÜSEYÝN ORUÇ: ÝSRAÝL ÝNADINI DEVAM ETTÝRÝP GAZZE'DEKÝ AMBARGOYU DEVAM ETTÝRÝRSE, BÝR ÜÇÜNCÜ ÖZGÜRLÜK FÝLOSU, DÖRDÜNCÜSÜ, BEÞÝNCÝSÝYLE MUTLAKA VE MUTLAKA, YOLUMUZA DEVAM EDECEÐÝZ. BÝRLEÞMÝÞ Mil let ler in (BM) Ma vi Mar ma ra so - ruþ tur ma sý ný de ðer len di ren Ýn sa nî Yar dým Vak fý (ÝHH) Mü te vel li He ye ti Baþ kan Yar dým cý sý Hü se - yin O ruç, Tür ki ye nin 3 ta ne te mel is te ði var, bu ra por la be ra ber o luþ ma sý ný is te di ði ol maz sa ol ma - zý; ö zür di len me si, taz mi nat ö den me si ve Gaz ze de de vam e den il le gal, ka nun suz, hu kuk suz gad dar ca uy gu la nan am bar go nun kal dý rýl ma sý de di. O ruç, Ýs ra il in ge çen yýl Gaz ze ye yar dým gö tü ren in sa ni yar dým kon vo yun da ki Ma vi Mar ma ra ge mi si - ne yap tý ðý sal dý rý yý so ruþ tu ran BM So ruþ tur ma Ko - mis yo nu nun ra po ruy la il gi li bek len ti niz ne dir? þek - lin de ki so ru ya, ra po run ta ma men si ya sî bir ra por ol - du ðu nu cevabý ný ve re rek þun la rý söy le di: Bu ra por, dev let ler a ra sýn da ya pý la cak an laþ ma ve uz laþ may la çý ka cak bir ra por. Biz bu na el bet te say gý du yu yo ruz. Tür ki ye nin 3 ta ne te mel is te ði var, bu ra por la be ra - ber o luþ ma sý ný is te di ði ol maz sa ol ma zý; ö zür di len - me si, taz mi nat ö den me si ve Gaz ze de de vam e den il - le gal, ka nun suz, hu kuk suz gad dar ca uy gu la nan am - bar go nun kal dý rýl ma sý. Bu is tek ler kar þý lan ma dý ðý müd det çe Tür ki ye nin bu ra po ru ka bul et me si müm - kün de ðil. Bi zim de ka bul et me miz müm kün de ðil. BM ÝN SAN HAK LA RI KO MÝ TE SÝ RA PO RU El le rin de bir BM ra po ru bu lun du ðu na i þa ret e den O ruç, söz le ri ni þöy le sür dür dü: BM nin Ýn san Hak - la rý Ko mi te si, o lay la rýn he men ar ka sýn dan o luþ tur - du ðu ba ðým sýz bir ko mis yon la Ma vi Mar ma ra da ve fi lo nun di ðer ge mi le rin de ne ler ya þan dý ðýy la il gi li çok de tay lý bir so ruþ tur ma yü rüt tü, bu so ruþ tur ma - nýn so nun da da 2010 Ey lü lü nün so nun da bir ra por ya yým la dý. Bu ra por da Ma vi Mar ma ra da ne ler ya - þan dý ðý, han gi suç la rýn iþ len di ði çok de tay lý bir þe kil - de dün yay la pay la þýl dý. Bi zim bil di ði miz, ka bul et ti ði miz tek ra por bu. Bu nun ö te sin de, bu nun ge ri sin de ka la cak hiç bir ra - po ru ne Tür ki ye, ne ÝHH, ne de Ma - vi Mar ma ra nýn i çe ri sin de o lan lar ka - bul e de cek tir. O ra por, Ýs ra il in ta am - mü den a dam öl dür dü ðü nü, ta am - mü den in san la rý ya ra la dý ðý ný, in san la - rý ka çýr dý ðý ný hak sýz ye re hap set ti ði ni, eþ ya la rý na el ko yup çal dý ðý ný söy lü yor. Bü tün bun la rýn kar þý lý ðýn da ö zel hu - kuk i çe ri sin de de ce za lan dý rýl ma la - rýn mut la ka ya pýl ma sý ný is ti yor. ÝS RA ÝL ÝN GAZ ZE AM BAR GO SU ORUÇ, ge mi ler de ki yar dým mal ze me le ri nin ta ma mý nýn Gaz - ze de ki in san lar i çin ol du ðu nu vur gu la ya rak þun la rý söy le di: Ma vi Mar ma ra ve Gaz ze de ki in san lar i çin a lýn mýþ o lan di ðer ge mi ler, mut la ka ve mut la ka bu a maç lar la kul la ný la cak lar dýr. Biz bu bir lik te li ði mi zi da ha da ge niþ le te ce ðiz. Ba tý dan çok da ha faz la i ni si ya ti fin bu i þin i çin de ol ma ta lep le ri var, on lar da bu - nun i çe ri si ne ek le ne cek ler. Ký sa sü re i çe ri sin de, çok u zak ol ma - yan bir ge le cek te tek rar yo la çý ka ca ðýz ve tek rar Gaz ze de ki bu am bar go nun kal dý rýl ma sý i çin tüm dün ya ya se si mi zi du yur ma ya ça lý þa ca ðýz. Ýs ra il i na dý ný de - ÝHH Mü te vel li He ye ti Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin O ruç vam et ti rip bu am bar go yu hâ lâ o ra da tut ma ya de vam e der se, bir ü çün cü öz gür lük fi lo su, dör dün cü sü, be þin - ci siy le mut la ka ve mut la ka, Fi lis - tin de ki in san lar dün yay la en teg re o lun ca ya ka dar de vam e de ce ðiz. Biz yo lu muz da yü rü me ye de vam e de ce ðiz, bu nu ya par ken de yal - nýz ol ma ya ca ðýz. De di ðim gi bi dün ya nýn dört bir ta ra fýn dan bu i þe gö nül ver miþ o lan kar - deþ le ri miz le be ra ber yü rü ye - ce ðiz. GAZ ZE DE KÝ DE ÐÝ ÞÝM ÝKÝNCÝ fi lo nun ha zýr lýk la rý nýn bi le, Gaz ze de çok cid dî i - yi leþ tir me le re ve si le ol du ðu nu kay de den O ruç, söz le ri - ni þöy le ta mam la dý: Ay lar dýr, yýl lar dýr sü rek li bas ký al - týn da tu tu lan Gaz ze hal ký, 2. fi lo ha zýr lýk la rý baþ la yýn ca da ha ra hat bir or ta ma ka vuþ tu. Ýs ra il, çok da ha faz la mal ze me nin Gaz ze ye gir me si ne i zin ver di. Bu gü ne ka dar ses siz ka lan, böl gey le il gi li hiç bir þey yap ma yan BM, 2. öz gür lük fi lo su nun yo la çý ka ca ðý a çýk lan dýk tan he men son ra, 1200 e vi yap mak, 18 o ku lu da ye ni den in þa et mek i çin bir pro je si ni a çýk la dý, bu nu da Ýs ra il o - nay la dý. 2. öz gür lük fi lo su, A ti na da ta kýl sa da, Gi rit te ta kýl sa da, a ma cý na u la þan bir fi lo ol du. Bü tün dün ya, Ýs ra il in de, BM nin de, Ba tý da ki bir çok hü kü me tin de na sýl i ki yüz lü ol du ðu nu ve na sýl çif te stan dart uy gu la - dý ðý ný gör dü. Ar týk bü tün dün ya bu nu çok ya kýn dan bi - li yor. Fi lo lar yo lu na de vam e de cek, da ha ço ða la rak de - vam e de cek. Ye ni ek le nen ler le bir lik te, çok da ha bü - yük top lu luk lar la dün ya nýn çok da ha çe þit li coð raf ya la - rýn dan çok da ha sa yý da ge mi ler ve ak ti vist ler, Gaz ze ye doð ru de vam e de cek ler, Gaz ze de ki bu am bar go nun kalk ma sý na ve si le o la cak lar. Gi rit / a a Ayrýlýkçýlýk isteði, ülkeyi kana boðar IRAK Baþbakaný Nuri el Maliki, etnik veya dinî grubun ayrýlýkçýlýk isteklerinin ülkeyi kanlý bir ortama sürükleyeceðini söyledi. Parlamento Baþkaný Usame el Nuceyfi nin, merkezi hükümetin haklarýný gereði gibi tanýmamasý halinde Sünnîlerin ayrýlabileceðini açýklamasý sonrasýnda aþiret liderlerine hitaben bir konuþma yapan Maliki, Özerk bir bölge kurmak isteyen, ayrýlmak isteyen, Irak halkýna ve ülkenin bütünlüðüne karþý hassasiyet göstermelidir. Çünkü ayrýlma gerçekleþirse insanlar birbiriyle silâhlý çatýþmaya girecek ve kan diz boyu olacak dedi. Irak ta hiçbir grubun bugün marjinal hale getirilmediðini ifade eden Maliki, Sorunumuz, birimizin diðerini partner olarak görmemesi. Bunu yapalým, o zaman sorun kalmayacak. Birbirimizi partnerimiz olarak görmediðimizde durum gerginleþiyor ve ülkenin bütünlüðünü tehdit ediyor dedi. Baðdat / aa ABD de 2011 sonrasý Irak planý ABD ile Irak ýn, Irak ta Amerikan askerî varlýðýnýn 2011 den sonra da devamýna iliþkin müzakereler yürüttüðü bildirildi. ABD Genelkurmay Baþkaný Oramiral Mike Mullen, gazetecilerle buluþmasýnda yaptýðý açýklamada, Müzakereler sürüyor, karmaþýk ifadesini kullandý. Amerikalý yetkililer, Kasým 2008 de Washington ile Baðdat arasýnda imzalanan ve Amerikan askerlerinin 2001 sonunda çekilmesini öngören anlaþmaya raðmen aylardýr Amerikan askerlerinden bir bölümünün Irak ta kalmasýyla ilgili giriþimlerde bulunuyor. Oramiral Mullen, Amerikalý ve Iraklý askerî yetkililerin, hava savunma, istihbarat ve havacýlýk konularýnda yetersizliði kabul ettiklerini de sözlerine ekledi. Müzakerelerin, Irak ta kalacak Amerikan askerlerinin sayýsý ve görevlerinin niteliði hakkýnda yapýldýðý da belirtiliyor. Irak ta halen 46 bin Amerikan askerî mevcut ve bunlar genellikle Irak kuvvetlerinin eðitimiyle ilgileniyor, tavsiyelerde bulunuyor. Washington / aa Suriyelilerin sayýsý azalýyor HA TAY'DA ku ru lan ça dýr kent ler de ka - lan Su ri ye li mi sa fir le rin sa yý sý 9 bin 182 o la rak a çýk lan dý. Baþ ba kan lýk A fet ve A - cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A - FAD) ndan a lý nan bil gi le re gö re, in sa nî mü lâ ha za lar la Tür ki ye ye gi ri þi sað la nan Su ri ye va tan daþ la rý nýn sa yý sý nýn dün sa - bah sa at le ri i ti ba ri i le 9 bin 182 ol du ðu be lir til di. Ha len Ha tay ge ne lin de çe þit li sað lýk mer kez le rin de 60 ya ra lý ve ya has - ta i le 32 re fa kat çi bu lu nu yor. Ha tay / a a Mý sýr da yol suz luk kar þý tý gös te ri MI SIR'IN baþ þeh ri Ka hi re nin Tah rir Mey da ný nda, 1 mil yon ki þi nin Cu ma na - ma zý son ra sý yol suz luk la rý pro tes to et mek i çin top lan dý. El A ra bi ye te le viz yo nu nun in ter net si te sin de yer a lan ha ber de, 6 Ni - san Ha re ke ti, Dev rim Genç li ði ve He pi miz Ha lid Sa i diz grup la rý ön cü lü ðün de, bir mil - yon ki þi nin dev ri min sim ge si ha li ne ge len Tah rir Mey da ný nda top lan dý ðý ný bil dir di. Müs lü man Kar deþ ler, Se le fi ler ve Hý ris ti - yan la rýn da söz ko nu su grup la ra des tek ver di ði ni be lir ti len ha ber de, bir mil yon ki - þi nin, bu gü nü dýd fe sad (yol suz luk kar - þý tý) gü nü i lân et tik le ri, yok sul lar i çin i yi - leþ tir me ler i le dý þiþ le ri ba ka ný nýn gö re vi ni bý rak ma sý ta lep le ri ni de di le ge tir dik le ri kay de di li yor. An ka ra / a a ABD nin zi ya re ti, Su ri ye yi kýz dýr dý SU RÝ YE, ABD yi, bü yü kel çi si ni ka rý þýk lý - ðýn ol du ðu Ha ma þeh ri ne gön de re rek kýþ - kýr tý cý lýk yap mak la suç la dý. Res mî ha ber a - jan sý SA NA, bir Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý kay na - ðý nýn ABD Bü yü kel çi si nin Dý þiþ le ri Ba kan - lý ðýn dan ön ce den i zin al ma dan Ha ma ya git me si, ABD nin Su ri ye de ki o lay la ra mü - da ha le si nin ve ül ke gü ven li ðiy le is tik ra rý ný bo zan o lay la rýn týr man ma sý ný kýþ kýrt ma gi ri þi mi nin ba riz i þa re ti dir de di ði ni be lirt - ti. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Bü yü kel çi Ro - bert Ford un ön ce ki gün, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a kar þý gös te ri le ri bas týr mak i çin ya pý lan o pe ras yon lar la kar þý kar þý ya ka lan halk la da ya nýþ ma sý ný gös ter mek i - çin Ha ma ya git ti ði ni bil dir miþ ti. A çýk la - ma da, bü yü kel çi nin gös te ri ler ya pýl ma sý bek le nen kent te dün de kal ma sý nýn bek - len di ði be lir til miþ ti. Bey rut / a a A mi na Þil yak Ye sen ko viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý ölen an ne le rin hüz nü nü di le ge ti ren þar ký Bos nalý sa nat çý Bur han Þa ban ta ra fýn dan ses len di ril di. Srebrenitsa nýn katliâm hüznüne sanatçý desteði SA RAY BOS NA Ü ni ver si te si Tür ko - lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A - mi na Þil yak Ye sen ko viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk - la rý ölen an ne le rin hüz nü nü di le ge - ti ren þar ký Bos na-her sek li ses sa - nat çý sý Bur han Þa ban ta ra fýn dan Boþ nak ça, Türk çe ve Ýn gi liz ce o la - rak ses len di ril di. Ye sen ko viç, Sreb re nit sa soy ký rý mý - nýn 11 Tem muz da ya pý la cak 16. an - ma yýl dö nü mü ön ce si, soy ký rým da ço cuk la rý ölen an ne ler i çin Sreb re - nit sa Þar ký sý ný Türk çe, Boþ nak ça ve Ýn gi liz ce o la rak ka le me al dý. Þar ký yý, Bos na da ki sa vaþ za ma nýn da Türk çe söy le di ði i lâ hi ler le ta ný nan ses sa nat - çý sý Bur han Þa ban ses len dir di. Bos na - lý sa nat çý El din Hu se in be go viç ve di - ðer sa nat çý la rýn ya ný sý ra çok sa yý da gö nül lü nün des te ðiy le þar ký i çin klip çe kil di. Ha zýr la nan þar ký nýn ta ný tý mý i çin Sa ray bos na da ki Art Kri te ri on si ne ma sýn da dü zen le nen tö ren de, Bur han Þa ban, Sreb re nit sa ve Je pa An ne le ri Der ne ði Yet ki li si Sa ba he ta Fey ziç ve Ka da Ho tiç e Sreb re nit sa Þar ký sý ný he di ye et ti. ÞAR KI NIN SÖZ LE RÝN DEN Sa kýn de me öl dü di ye Öl dü den mez þe hit le re Sen den ay rý düþ tü ðüm de Gü nah yok tu ü ze rim de Sil ya þý ný ca ným an nem Bü tün bun lar bi rer rü ya Kuþ, ke le bek ka na dýy la Gö zü nü aç, iþ te dün ya So ðuk de ðil ki bu ra sý Rüz gâr u yur, gül da lýn da Çið ta ne si dir göz ya þý Her se her að lar me za rým da

8 8 9 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 CUMARTESÝ Y Mah ke me bah çe sin de ri sâ le o ku mak... Bu baþ lý ðý ko yar ken da hi bî huþ ol duk. Ya ni; bu dâ vâ nýn, bu ce ma a tin kýrk i ki se ne ev - vel ki va zi ye ti ni bi le rek, bu gün le re ka dar da ya þa ya rak gel di ði miz den, du dak la rý mýz da a cý da ol sa, bir te bes süm be lir di. O yýl lar da; Üs tad ve Ri sâ le-i Nur lar dan, â le - nen bah se dil me si nin da hi key fî o la rak ya sak ol - du ðu yýl lar da, bel ki bun la rý dü þün mek bi le zor - du. Hâ lâ o yýl lar dan ka lan ve ken di el le rim le bir ço ðu mu zun o za man yap tý ðý gi bi ay lýk du - var tak vim le ri nin be yaz kýs mý ný dý þa ge ti rip ka - muf le e de rek, üs tü ne de ya Ýs lâm di ni ve ya ri - sâ le nin ký sa ca a dý ný Ýh lâs gi bi, ya za rak o ku du - ðu muz ri sâ le ler ak lý ma gel di. Ne re den ne re ye? de yip, bi ze bu gün le ri gös te ren Rab bimi ze, ni ha - yet siz hamd ve se na lar et tik. E vet geç ti ði miz ay lar da, ha pis te o lan bir ta ný - dý ðý mý zi ya ret et mek i çin, (En te re san dýr, o na Mey ve Ri sâ le si gö tür müþ tüm, a ma ken di si ne ver me di ler ve ha pis ha ne nin gi ri þin de al dý lar Biz ve ri riz di ye. Son ra dan tah li ye ol du ðun da zi ya re - ti ne git miþ tim sor dum, E vet, ver di ler, o ku duk ve çý kar ken o ra ya bý rak tým, di ðer mah kûm lar o - ku sun di ye. Ri sâ le le ri ve ri yor lar bir þey de mi yor - lar. A ma bir ho ca e fen di nin ki tap la rý ný sok mu - yor lar de miþ ti.) mah ke me de bu lu nan sav cý dan di lek çe i le i zin al mak î cap e di yor muþ. Biz de git - tik, di lek çe yi tak dim et tik. Sav cý e fen di, san ki kü çük dað la rý ken di si ya rat - mýþ hâ þâ bir e da i le ve kar þý sýn da ki her ke si po tan si yel suç lu sa yan bir ta výr la, biz le ri gü zel bir sor gu la yýp, bir de hoþ ol ma yan ta výr la di lek - çe mi zi ker hen de ol sa im za la ma sýn dan son ra, (Hal bu ki bu gi bi hal ler de, nor mal bir in sa ný in - cit me den, va zi fe si ni yap ma sý lâ zým sav cý la rýn) mah ke me nin bah çe si ne ge çip, o ra da söz leþ ti ðim bir ar ka da þý mý bek le me ye baþ la dým. Bak tým, söz - leþ ti ði miz vak te bi raz var, ce bim den bir ri sâ le çý - kar týp o ku ma ya baþ la dým, a ma de ði þik bir his ha liy le. Ha ni A na do lu in sa ný nýn, ta rif te gü zel yâd et me di ði mah ke me du va rý na bir bak tým, þöy le yu ka rý dan, a þa ðý ya bir süz düm. Ken di ken di me, Ey mah ke me! Se nin bu du - var la rý nýn i çin de, yýl lar dýr Ri sâ le-i Nur o ku mak su çun dan(!) mu ha ke me e di len Üs ta dým ve di ðer Nur Ta le be si a ða bey le ri min rað mý na, bak ben o ri sâ le yi se nin bah çen de o ku yo rum de dim. Hak - sýz ye re mah ke me den mah ke me ye sür gün e di - len; baþ ta Üs ta dý mý zý ve di ðer a ða bey le ri mi zi rah met le ha týr la ya rak. Mem le ke tin þu an da i çin - de bu lun du ðu nâ hoþ ha di se le rin en bü yük se be - bi nin, yýl lar ca o Nur ce ma a ti ne ya pý lan bu hak sýz tat bi kat lar ne ti ce si ol du ðu nu dü þü ne rek, E ðer siz ler; bu mem le ke tin, mil le tin, genç li ðin sa a det ve se lâ me ti ni is te sey di niz, bu e ser le ri ve o ku - yan la rý ný ra hat bý rak say dý nýz, ne mem le ke ti miz, ne de mil le ti miz bu ha le gel mez di. Ýn san lý ða sa - a det ve hu zur ge ti ren Kur ân ve o nun bu a sýr - da ki mu az zam tef si ri Ri sâ le-i Nur la rýn pren si - biy le ha re ket e dil sey di, bu mem le ket te ne bir hak sýz lýk, ne bir zu lüm ve bas ký ve ne de, in san - lý ða ya kýþ ma yan hal ler te zâ hür e der di. A ma, a - dam la rýn se ne dir dert le ri o de ðil ki. On - la rýn tek ga ye si nef sî ve his sî her tür lü süf li yat - la rý nýn ö nün de bir ma ni a o la rak gör dük le ri, din ve di nî fa a li yet le re ra hat ne fes al dýr ma mak tý. Öy le yap tý lar da ne ol du? Yýl lar dýr bas ký ve zu - lüm le sin dir me ye ça lýþ týk la rý Be di üz za man Sa id Nur sî, o nun ta le be le ri ve Ri sâ le-i Nur lar, bu gün dün ya nýn her ta ra fýn da te mev vüç sâz o la rak dal - ga lan mak ta, a ma o za lim le rin e sa me si bi le o kun - ma mak ta dýr. Ka bir le rin de a zap ve i le ri de ge le cek o lan ce hen nem de çe ke cek le ri a zab-ý Ý lâ hî i le baþ ba þa kal mýþ lar dýr, ka la cak lar dýr. Ey Üs ta dý mýz! Ey Ri sa le-i Nur un sar sýl maz hâ dim le ri a ða bey le ri miz! Biz ler, si zin o bah set ti - ði niz i sim ler den bi ri ni ta þý yan bi ri o la rak, si zin gö re me di ði niz cen ne tâ sa ba ha rýn ilk çi çek le ri ni kok la ma ya baþ la dýk. E ðer öm rü müz o lur ve ya - þar sak, mey ve le ri de gö rüp, ta dýp ye mek na sip o - la cak biz le re in þa al lah! Siz ler de biz le ri, kab ri niz - den gü le rek sey re dip He nî en le kum sa da ný zý, tel siz tel graf lar la i þi ti yor ve kab ri niz den bi zi te - bes süm le sey ret ti ði ni zi gö rür gi bi o lu yo ruz. Rab - bi miz siz le re bin ler ce rah met ey le sin in þa al lah! PÝKNÝÐE DÂVET Dýþ dünya, paradigma deðiþimini dayatýyor DÜNKÜ, Anayasa Mahkemesi nin Hatip Dicle baþvurusuna verdiði yanýttan, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ile TBMM Baþkaný Cemil Çiçek randevusuna, þike soruþturmasýndan Deniz Feneri sorgusuna, Cenevre deki Kýbrýs görüþmelerinden borsanýn günlük seyrine kadar tüm geliþmeleri en ince detaylarýna kadar izleyince, daha geniþ bir açýdan bakmanýn gerekliliðine ve yeni hükümetten beklediðim yeni paradigma konusuna geri döndüm... Çünkü Türkiye nin esas gündemindeki sorunun eski kör topal rejim yýkýlýrken yeni nin de nasýl inþa edileceði olduðu görülüyor. Son yýllardaki siyasal ve toplumsal deðiþimin ve o istikametteki geliþmelerin hükümet kanadý dýþýnda, devletteki en önemli aktörü galiba MÝT oldu. Bu açýdan, MÝT eski Müsteþarý Emre Taner in bundan dört buçuk yýl önce teþkilatýn 80 inci kuruluþ yýldönümünde yaptýðý önemli açýklamalarýna zaman zaman geri dönüp bakmakta fayda var. Çünkü ben o tespitleri yeni devletin yol haritasý olarak algýladým... Emre Taner, o açýklamasýnda, yaþadýðýmýz bu süreç ayný zamanda parçasý olduðumuz u- Askerî araziler golf zevki için mi vardýr? AYLARDIR fikri takibine devam ettiðim ve yazdýðýma sonuna kadar inandýðým golf oynamaya tahsis edilen askeri arazi anakonulu yazýlarýmý çarpýtarak konuyu kapatmaya çalýþanlar, ne söylediðimi duymamakta ýsrar ediyorlar. Ben de konu hakkýnda ýsrarýmý koruyorum ve özellikle kamuoyunun detaylara hâkim olmasý için baþlýðý maddeler halinde sorgulamaya devam ediyorum... Sevgili dostlar, beni golf düþmaný gibi gösterenler iyi o- kusun ve özünü anlasýnlar diyerek detaylarý maddeler halinde paylaþýyorum: 1- Golf sporunun geliþmesine sonuna kadar tarafým. Türkiye turizm tahsisi yoluyla kamu arazilerini geri dönüþü iyi planlanmýþ yatýrýmlara kanunlar çerçevesinde verebilir. Bunun örnekleri Antalya ve çevresinde görülebilir, turizm alanlarýnýn amacýna uygun tahsisinde sorun olamaz! 2- Bir yatýrýmcý parasýný verir, maliyetini öder ve kurduðu golf sahasýnda herkes istediði gibi golf oynar, spor geliþir. Parasýný ödeyip, sporunu yapanlarý ve bu yatýrýmý hayata geçirenleri de kimse eleþtiremez. 3- Benim anlayamadýðým kýsým yukarýdaki sýnýrlar dýþýnda kalanlarla baþlar. Askeri amaçlarla ordumuza tahsis edilen bir arazinin turizm veya yatýrým amaçlarý dýþýnda 100 kiþinin zevkine ayrýlmasý anlaþýlamaz. Bu tahsis hangi amaçla, hangi kanun çerçevesinde ve hangi hukuk içinde yapýlmýþtýr aklileþtirilemez! Sevgili dostlar, bu tespitler sonrasý Milli Savunma Bakanlýðýna ve Genelkurmay Baþkanlýðýna bu köþeden soruyorum; bu ayýrma hangi kanuna uygun olarak, hangi hukukun hangi maddelerine dayanarak, hangi amaçla yapýlmýþtýr? Cevap bekliyorum, gelmezse bilgi edinme kanunu çerçevesinde resmi olarak da soracaðým ve cevabý sizlerle paylaþacaðým. Sonuç: Ortada ne turizm, ne yatýrým, ne de baþka bir hukuka uygun durum var! Burasý üçüncü dünya ülkesi mi? Biz askere verdik, onlar da bir kulüp varmýþ, onlara vermiþler! Neye dayanarak, hangi amaçla ve hangi hukuk mantýðý içinde verdiðinizi Türk halkýna açýklayacaksýnýz! Bekliyoruz! Yiðit Bulut, HaberTürk, 8 Temmuz 2011 "Þehitler diyarý Çanakkale mezunlarý ve mensuplarý kýr gezisi ve þehitlik ziyareti" bu yýl 10 Temmuz 2011 Pazar günü yapýlacaktýr. Çan ilçemizde yapýlacak piknik akabinde arzu eden aileler için Pazartesi günü (Mehmet Kaplan Rehberliðinde) Þehitlik ziyareti gerçekleþtirilecektir. Ýrtibat: Ramazan Durgun (0505) Mehmet Kaplan (0542) GELELÝM erkek egemen kabineye... Ýçlerinde takdirle izlediðim son derece baþarýlý bulduðum isimler var. Var ama yani Fatma Þahin gibi bir, hatta iki kadýn daha yok muydu koskoca AKP de de yine bu maço görüntüyü verdiniz beyler? Fatma Þahin, baþarýsý partide tescillenmiþ bir isim bile birkaç dönem bekledi, sabretti. Kadýnlarýn hep mi sabretmesi gerekiyor? Zararýn neresinden dönülse kârdýr diyerek þöyle bir luslararasý sistemin de kurallarý, baþrol oyuncularý ve figüranlarýyla mevcut olandan çok farklý bir boyutta yeniden belirlenmeye ve hatta doðmaya çalýþtýðý bir döneme kaynaklýk etmektedir ifadesine yer vermiþti. Taner, 20 nci yüzyýlýn ikinci yarýsýnda kurulan iki kutuplu dünya düzeninin uzun süre devam Evrensel hukuka, temel hak ve özgürlüklere dayalý çaðdaþ bir demokrasi kurulamadan, ne güçlü ekonomi olur, ne kusursuz dýþ politika, ne de caydýrýcý bir askerî yapýlanma; bu üç ayak aðýr þekilde topal kalýr... etmeyeceðinin önceden öngörülebilir bir olgu olmakla birlikte 1990 ve sonrasýndaki sürece hazýrlýksýz yakalanýldýðýný belirtmiþ, bu yetersizliðin nedenini de þöyle açýklamýþtý: Elbette bunun en önemli nedeni, sistem i- Salih Memecan, Sabah, 8 Temmuz 2011 Baþörtülü bakan yardýmcýsýna hazýr mýyýz peki? öneride bulunalým. Niye bakan yardýmcýlarýnýn yarýsýný kadýnlardan seçmiyorsunuz? Hadi bir adým daha ilerleyelim... Baþörtülü bir bakan yardýmcýsýna ne dersiniz? Yine mi hayal görüyorum? Olmaz mý? Neden? Yoksa ayný bildik söylem mi devreye girecek?... Türkiye hazýr deðil! Neye hazýrýz peki? Balçiçek Ýlter, HaberTürk, 8 Temmuz 2011 T. C. KADIKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2011/227 Karar No: 2011/240 Davacý Zamire Eren tarafýndan açýlan ad deðiþtirme davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Mahkememizin tarih ve 2011/227 E. 2011/240 K. sayýlý ilam ile "Zamire" olan adýnýn "Selma" olarak deðiþtirilmesine karar verilmiþtir. Duyurulur B: T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO : 2011/320 E sas. KA RAR KA RAR NO : 2011/292 Ka rar. HÜ KÜM: Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ NE, A da na i li, Yü re ðir il çe si, Sey han, Cilt no: 0043, A i le sý ra No: 00468, Sý ra no: 0034 T.C. No: 'de nü fu sa ka yýt lý A li ve Yýl dýz'dan ol ma 02/08/1986 A da na Do ðum lu Pe lin E REK'in nü fus kay dýn da ki Pe lin o lan is mi nin ip ta li i le is mi nin EZ GÝ O LA RAK TAS HÝ HÝ NE, B: çindeki yapýlanmalarýn ve analizlerin statükocu yaklaþýma koyu bir muhafazakârlýkla sahip çýkmalarýdýr. Bu nedenle de geleceðe yönelik tahminler bu katý kuralcý yaklaþým içinde baþarýsýz olmuþtur. Emre Taner istihbaratçý kimliðiyle çözüm ö- nerisini de þöyle vurguluyordu: Öte yandan jeopolitik ve stratejik konumu i- tibariyle oldukça zor bir coðrafya üzerinde bulunan Türkiye için güçlü bir ekonomi, kusursuz bir dýþ politika ve caydýrýcý bir askeri yapýlanma þeklinde adlandýrabileceðimiz çok saðlam üç a- yaða sahip olmak bir zorunluluk olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Tabii ki evrensel hukuka, temel hak ve özgürlüklere dayalý çaðdaþ bir demokrasi kurulamadan, ne güçlü ekonomi olur, ne kusursuz dýþ politika, ne de caydýrýcý bir askeri yapýlanma; bu üç ayak aðýr þekilde topal kalýr... Örneðin, dünkü geliþmeler Kürt Sorunu nun Türkiye nin en acil çözüm bekleyen sorunu olduðunu bir kez daha teyit etti. Ýçeride böyle aðýr bir kamburla dýþ politikada da büyük bir baþarý olanaklý deðil... Cenevre de yeniden görüþülmeye baþlanan Kýbrýs Sorunu ndan, açýlýp kapanamayan Ermeni Sorunu na kadar... MÝT eski Müsteþarý Emre Taner in de bir anlamda yeni devlet refleksi olarak algýladýðým a- nalizine bu nedenle geri dönüyorum... Türkiye Cumhuriyeti nin tarihsel geç kalýþýný berraklaþtýran oradaki kilit cümle þu: Bunun en önemli nedeni, sistem içindeki yapýlanmalarýn ve analizlerin statükocu yaklaþýma koyu bir muhafazakârlýkla sahip çýkmalarýdýr... Masadaki tüm sorunlar açýsýndan ezber bozucu, yeni bir silkiniþe, bir paradigma deðiþimine ihtiyaç var... Hükümet kuruldu... Yeni hükümet programý hazýrlanýyor... Güven oylamasý çok yakýnda... Ama bir yandan da eski müziði çalanlar ile yeni bir enerjiyle ilerlemeye engel olan tarihi sorunlar var. Bunun temel çözümü ciddi bir silkinme ve yeniden ortamý þekillendirmek isteyen mevcut statükoya sýký ve ciddi taze bir þamar indirmek... Benim de yeni paradigma dediðim bu. Üstelik artýk yeni devlet de bunu yapmadan yürünemeyeceðini epeydir görmekte... Siyasal cesareti artýrmanýn tam zamaný... Mehmet Altan, Star, 8 Temmuz 2011 Bu ka dar a kýl cý ol ma ya lým! GEÇ bir vakit. Ekranda þýk bir haným. Canlý yayýn konuðu diyorlar ya, tuhaf bir laf ama iþte öyle biri. Gösteriþli el, kol hareketleriyle burçlardan, bilinçaltýndan, günümüz insanýnýn problemlerinden, sevgisizlikten söz ediyor. Sonra diyor ki; Aklýmýza güvenmeli, aklýmýza inanmalýyýz! Ben de ayný anda eyvah diye geçiriyorum içimden; yandýk o zaman! Dünyayý bu kadar akýlsýz kýlan ne? Pek güvendiðimiz akýllarýmýzýn dikine gidiþimiz deðil mi? Sü rek li a cý dan ka ça rak, ö lüm den kor ka rak, mut suz - lu ðu mik rop gi bi gö re rek... Em pa ti ye te ne ði mi zi ge liþ ti re me yiz. Çok akýl, az vicdan dan çekmiyor muyuz asýl? Astrolog, kuantumcu, kiþisel geliþimci TV konuðu o- rada kalmýyor... Sevimli fakat otoriter bir eda takýnarak bomba yý patlatýyor. Aklýmýzý kullanacaðýz, aklýmýza güveneceðiz ki, birbirimize empati yapacaðýz diyor. Buyrun iþte! Medyanýn, aydýnlarýn, popüler kültür figürlerinin gözdesi empati kavramý yine karþýmýzda! Hani sýk sýk sempatiyle karýþtýrdýðýmýz ve her nedense kendini baþkasýnýn yerine koymak diye anlamýný hafiften yanlýþ öðrendiðimiz kavram. Oysa kimse kendini baþkasýnýn yerine koyamaz, kimse tam olarak bir baþkasýný anlayamaz. Ancak hissedebilir! Yani empati dediðimiz þey özünde bir baþkasýyla duygudaþlýktýr. Aklýmýza güvenirsek baþkalarýna da empatiyle yaklaþýr mýyýz gerçekten? Ýmkânsýz! Bakkal hesabý, kariyer planý deðil ki bu! Ama duygularýmýzýn saðlamlýðýna güvenirsek... Toplumu saran kayýtsýzlýk salgýnýna kapýlmamýþsak... Sulugöz deðil, fakat vicdanlýysak... O zaman belki! Þunu da not edeyim... Temel insanî meselelerde akla güvenmek bazen çok tehlikelidir. Uzun konu ama... Belki sýradan bir insana ait tarihsel bir olaydan kalkarak durumu örnekleyebilirim. (...)Hayati önemde fakat zor konular bunlar. Öyle üstünkörü bilgilerle ve kavramlarý rasgele kullanarak televizyona çýkýlabilir ama bu iþlerin içinden çýkýlamaz. Hiç deðilse þunu bilelim... Sürekli acýdan kaçarak, ö- lümden korkarak, mutsuzluðu mikrop gibi görerek... Empati yeteneðimizi geliþtiremeyiz. Biliyorum, þöyle bir kiþisel geliþim modasý var etrafta... Ýyi olalým, güzel olalým, tuzu kuru olalým, hep mutlu olalým ve empati yapalým! Oh ne ala! Ama yalan bu, büyük yalan! Haþmet Babaoðlu, Sabah, 8 Temmuz 2011

9 Y MAKALE 9 Birkaç asýrdýr, Kur ân ýn temel olarak nazara verdiði iman/ ilim/ tefekkür üzerinde deðil, daha ziyade þekil ve teferruatta yoðunlaþarak detaylarý elekten geçirmekle meþgulüz... Oysa binanýn ayakta durmasý, temellerinin saðlamlýðýyla doðru orantýlý Aðacýn filizlenmesi, geliþmesi için de sulanmasý, köklerine zarar verecek unsurlarýn ortadan kaldýrýlmasý þarttýr. Ýman temeldir, esastýr, köktür, nurdur, hayat suyudur... Ý- Bediüzzaman ýn mektuplarý Ýnsanlar arasýndaki sosyal iliþkilerin tanziminde rolü olan medenî münasebetlerin daðýnýklýðý hiçbir çaðda bu kadar problemli olmamýþtýr. Günümüz cemiyetinde müthiþ bir güvensizlik, nemelâzýmcýlýk, itilâfçýlýk vardýr. Bu gibi durumlar birlik ve beraberliði, sevgi ve hürmeti menfi yönde etkiliyor. Özellikle, mü'minler arasýnda uhuvvet ve muhabbeti yaralayan ve kapanmasý zor yaralar açýlmasýna sebepler teþkil edebiliyor Bediüzzaman Hazretleri çaðýný ve çaðdaþý olan insanlarýn sosyal iliþkilerindeki durumlarýný çok iyi tahlil ederek eserlerine de yansýtmýþtýr. Adýna lâhika denilen Risâle-i Nur Külliyatý içinde yer alan mektup ve deðerlendirmelerden oluþan bu eserler daha ziyade sosyal münasebetlerimizin tanzimiyle alâkalý yol gösterici kriterlerle mücehhezdir. Sosyal iletiþim tarzý günümüzde öne çýktýðýndan insanlarýn hal dili ile iletiþim kurmasý da oldukça önem arz etmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri yaþadýðý çaðý ve günümüzün sosyal muhtevasýný tahlil ederken fýtrata uygun metodlardan hareketle günümüz insanýna ve sosyal yapýya bir pedagog marifetiyle bakarak deðerlendirmelerini yapmýþtýr. Te lif ettiði eserlerinde mü'minler arasýndaki sosyal münasebetlere vurgu yaparken, ö- zellikle iman ve Kur ân hizmetinde bulunan talebelerine olan hitaplarý oldukça nezih ve manidardýr. Bütün bu deðerlendirmeler ekseninde Barla Lâhikasý adlý eserinde þu veciz ifadelerle meseleye açýklýk getirmiþtir. Günümüzde hareket tarzýnýn tanziminde de önem arz eden Nurlu satýrlarda þunlarý ifade eder. Þu Risâle (27. Mektubunun tamamý) bir meclis-i Nuranîdir ki Kur ân ýn þu münevver ve mübarek þakirdleri içinde biri biriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur ân ýn Þakirdleri onda her biri aldýklarý dersi arkadaþlarýna söylüyorlar. Kur ân ýn kudsî sandukçalarý olan Risâlelerin satýcý ve dellâllarýna muhteþem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Her biri aldýðý kýymettar mücevheratý biri birine ve müþterilerine orada gösteriyorlar. (Barla Lâhikasý, 54.) Eserlerine de yansýyan mübarek hayatýnda sosyal münasebetlerdeki nezih ve örnek tavrýnýn, hizmetinde bulunan talebelerinin de þahitlikleriyle günümüze yansýyanlarýný birlikte paylaþalým. Subay hanýmlarýnýn kendisini ziyaretlerini kabul eder, onlara eþlerine riayet etmelerinin gereðinin yaný sýra, kocalarýnýn yaptýðý iþlerinin ehemmiyetine dikkat çekerek onlara nasihatlerde bulunur. Ýstanbul yýllarýnda alýþ veriþlerini bazen gayr-i Müslimlerin dükkânlarýndan yaparak onlarýn Ýslâma düþman olmamalarýný saðlar mahiyette nasihat eder. Uçak pilotlarýný ziyaretlerinde yaptýklarý görevlerin önemini vurgulayarak, ibadetlerini aksatmamalarý halinde çok daha ehemmiyetli vazifeler yapacaklarýný anlatýr. Doðuda yaptýðý seyahatlerde aþiretlere ve yaylada yaþayan köylülere eðitimin öneminin yaný sýra hürriyetin ehemmiyetini anlatýr. Karþýlaþtýðý vatandaþlara selâm vererek, Ben de sizin gibi geziyorum seyyarým, siz de dünyanýn fani olduðunu bildiðinizden hep geçici seyahat ediyorsunuz diyerek onlarla sohbetinde namazýn ehemmiyetini vurgular. Bediüzzaman Hazretlerinin hayatý incelendiðinde, dürüst ve son derece temiz, nezih bir anlayýþ ve kiþiliðe sahip olmanýn yaný sýra son derece tevazu sahibi örnek bir rehber þahsiyet olduðu görülür. Ýnsanlar arasýndaki kaynaþmanýn olumlu neticelerinin adresidir lâhikalar... Cemiyetin iç ve dýþ bünyesinin saðlam kriterlerle tanzimi isteniyorsa lâhikalar/mektuplar ayrýca incelenmeli. Ýnanýyorum! demekyeterlimi? badet, muamelat ile sair hükümler ise, mefruþat, çatý, dal veya yaprak hükmündedir. Yanýlgýlarýmýzdan birisi de, sadece Ýnanýyorum, kabul ediyorum demekle gerçek imana sahip olacaðýmýzý varsaymamýzdýr. Öyle olsaydý bugün Ýslâmiyeti kâmil mânâda yaþýyor olmaz mýydýk? Bir insanýn, Ben týp ilmine öyle inanýyor, öyle güveniyorum ki! þeklindeki inancý/ güveni elbette muayene etmesine, reçete yazmasýna sebep olmaz. Hangi meslek olursa olsun, söz sahibi olabilmek i- çin o sahada derinleþmeyi gerektirmiyor mu? Birkaç asýrdýr gerek eðitim sisteminde (medrese, tekye ve zaviye dâhil) iman þartlarý yalnýzca o- kunup geçilen, üstünkörü öðrenme anlayýþý tekrarlanýr oldu. Bunun yanýnda, teferruat meseleler en ince detaylarýna kadar iþleniyor. Hayatýn bütününü ele alan ilmihâl kitaplarýna bakýlsa, bu açýkça görülür: Ýman esaslarý sadece anlatýlýr ve geçilir, i- Bizim Tur un da düzenleyicileri arasýnda yer aldýðý Mescid-i Aksa turu manevî yönünün yaný sýra bilgilenme ile Filistin Müslümanlarýnýn þahs-ý manevilerinin güçlendirilmesi hususunda çok faydalý olduðu kanaatýndayým. O topraklarda Risâle-i Nur çok bilinmiyor, buna baðlý olarak da Risâle-i Nur u tanýtýcý faaliyetlerde bulunduk. Gazetemiz yazarlarýndan sayýn Ýslâm Yaþar Bey ile de bu gezi esnasýnda beraber bulunmanýn bahtiyarlýðýný yaþadýk. Mi'rac Gecesini Risâle-i Nur daki Mi'rac bahsiyle, cemaatimizi temsilen gecenin manevî coþkusunu, heyecanýný o mekânda müzakere, mütefekkirâne ihya ettik. Ýsrail e ilk adýmýmýzla atýþýmýzla beraber Müslüman olduðumuz için bezdirme politikalarýyla karþý karþýya kaldýk. Çok açýk ve net olarak þunu i- fade edebilirim ki Filistinliler baský ve zulüm altýnda inim inim inliyor. Gazze adeta bir yarý açýk cezaevini andýrýyor. Çocuklar aç ve sefil durumdalar, otobüsümüzün camlarýna kadar týrmanýyorlardý. Aracýmýzýn her yanýný saran çocuklar aracýn hareket etmesine engel oluyorlardý. Semaya uzanan manevî asansörün beldesi Kudüs de, Osmanlý dönemine ait bir çok eser bulunmaktadýr. Yalnýzca Mescid-i Aksanýn i- çindeki tarihî eserler altmýþtan fazladýr. Bu tarihî eserler; kapýlar, minareler, cami ve mescidler, kubbeler, medreseler, revaklar ve kemerlerden oluþmaktadýr. Mescid-i Aksa nýn etrafý surlarla kaplý vaziyette ve 144 bin m 2 lik bir alan üzerine kurulmuþtur. Müslümanlarýn ilk kýblesi ve Hz. Muhammed in (asm) de Mi'rac'a yükseldiði yer olan Mescid-i Aksa daki güzellikleri ve tarihî eserleri adým adým gezme ve görme imkâný bulduk. Mescid-i Aksa ile Kýble Camii ayný yerde bulunmaktadýr. Bu camiyi Hz. Ömer bin Hattab 636 yýlýnda aðaçlarýn kütüklerine Mescid-i Nebevi gibi inþa etmeye baþlamýþ, 3000 kiþilik bu büyük mescid Hz. Abdülmelik ibni Velid döneminde yeniden inþa edilmiþ, oðlu El-Velid ibni Abdülmelik döneminde tamamlanmýþtýr. ( ) Yüzlerce kere saldýrýya maruz kalan bu cami en büyük tehlikeyi 1969 yýlýnda yaþamýþ yanma tehlikesi ile karþý karþýya kalmýþtýr. Selâhaddin Eyyübî nin minberi bu saldýrýda yakýlmýþtýr. Kubbet-üs Sahra: Hz Mumammed in (asm) Mi'rac'a çýktýðý yerin üzerine Abdülmelik bin Mervan tarafýndan 685 ile 705 yýllarý arasýnda yaptýrýldý. Sekizgen kubbeli minarelerin en güzel örneklerinden biridir. 35 metre yükseklikte ve altýn parçalar ile kaplý çok heybetli bir kubbesi ve 4 metre uzunluðunda hilâli bulunmaktadýr. Ýç mimarisi özel yapýlmýþ çinilerle süslüdür. Haçlý iþgalleri döneminde kiliseye çevrilmiþ ve (çok azametli) tapýnak diye isim almýþtýr yýlýnda Selâhaddin Eyyübî Kudüs ü fethedip Kubbet-üs Sahra yý tekrar onararak eski haline getirmiþ 2009 yýlýnda Türkiye euro yardýmla üzerindeki hilâli yenilemiþtir. Yukarýda da ifade edildiði gibi 144 bin m 2 ve surlarla kaplý olan bu yapýnýn giriþ kapýlarý toplam 10 adettir ve isimleri þöyledir: Esbat kapýsý, Hýtta badet ve amelî/ þeklî yönü teferruatýna kadar didik didik incelenir. Bugün de zihinleri duraðanlaþtýran, bizi yerimizde saydýran ayný boðucu sistem devam ediyor. Oysa ilmî ve teknik geliþmelere paralel olarak i- man esaslarýnýn da bir zaviye kazanmasý gerekir... Ýtiraf edelim ki, imanýn ne olduðunu tam olarak bilemediðimiz gibi, güçlü bir imanýn çalýþma, ilim ve tefekkürle nasýl kazanýlabileceðinin de pek farkýnda deðiliz... Ýman zaafý, hayatýmýzýn bütün katmanlarýna sirayet ederek bizi güçsüz kýlmýþ. Ýman zafiyetini aþmanýn yolu, onu yeniden ele almak ve güçlendirmekten geçer. Ki, Nisa Sûresi nin 136 ncý âyetinde, Ey iman edenler, iman ediniz! tabiriyle iman edenlerin iman etmesine vurgu ve tahþidat yapýlmasýnýn sýrrý budur... Gerçek imaný elde eden, kâinatýn sahibinin sonsuz kudreti/ ilmi/ isim ve sýfatlarý bulunduðunu, kapýsý, El Atem, Gavanine, En Nazýr, El Hadid, El Mathara, Katanin, Silsile, Megaribe. her yerde hazýr ve nazýr olduðunu bilir. Meleklerin, ilâhî kameramanlar gibi her söz, fiil ve hareketleri kaydettiklerine inanýr. Kitaplara, peygamberlere iman eder, onlarýn getirdiði mesajlara gönlünü açar. Öldükten sonra dirileceðini idrak eder... Ýlâhî plan ve program olan kadere iman ise, planlý programlý bir hayat sürmemizi saðlar. Ahirete iman, haksýzlýk/ zulüm/sefahet gibi olumsuzluklardan uzaklaþýp, adalet/ merhamet/ ibadet/ zikir gibi olumlu faaliyetler içine girmemiz demektir. Böylece olumsuz fiil, söz ve hareketlerden kaçýnýr, tefekküre/ ilme/ibadete ve nezahete yönelir. Bu da, hayatta istikamet, düzen, dayanýþma ve yardýmlaþmayý netice verir. Önce Yaratýcý, sonra diðer varlýklar ve iman esaslarý temsilcileriyle muhteþem bir bað ve iletiþim kurar. Bu, müthiþ bir enerji aktarýmýdýr... Filistin, Ýsrâ þehri, Kudüs ve Mescid-i Aksa ÝSMAÝL ÖZDEMÝR Cami ve mescidler: Kýble Camii, Eski Cami, Mervanî Mescidi, Burak Mescidi, Megaribe Mescidi, Nisa Mescidi. 400 yýl boyunca bakým ve onarýmý Osmanlý tarafýndan yapýlan kubbeler: Kubbetus Sahra, Silsile Kubbesi, Mi'rac Kubbesi, Musa Kubbesi, Nahaviya Kubbesi, Süleyman Kubbesi, Kubbetü l Mizan. Osmanlý döneminde inþaa edilen kubbeler: Ervah-Mizan, Yusuf Aða, Yusuf, Uþþakun Nebi Kubbesi, Mehdi Ýsa Kubbesi, Þeyh Halil Kubbesi. Surlar ile çevrili bu geniþ külliyede 12 medrese, 2 revak, 6 kemer ve diðer san'at eserleri tarifi imkânsýz güzellik ve san'at zerafetleri ile ilgimizi çekiyor. Hýristiyanlar tarafýndan kutsal sayýlan hatta bir nev'î hac sayýlan Kudüs'te kubbesi ile dikkat çeken Kýyamet Kilisesi ise görmeye deðer bir yapýdýr. Bu kilisenin yanýnda Hz. Ömer in yaptýrdýðý cami bulunmaktadýr. Kudüs fethedildiðinde Hýristiyan rahipler þehrin anahtarýný Halifeye vermek isterler. Hz. Ö- mer bizzat Kýyamet Kilisesine gelerek bu anahtarý teslim alýr. Bu esnada namaz vaktidir ve Hýristiyan papazlar halifeden namazýný kilisede kýlmasýný isterler. Hz. Ömer bu teklifi geri çevirir ve namazýný az ilerde kýlar ve derki: Eðer ben bugün burada namazýmý kýlarsam ilerleyen zamanlarda bir çok Müslüman benim namaz kýldýðým yerde namaz kýlmak isterler. Karýþýklýða sebep o- lacaðýný düþünerek ibadetlerinde þahane serbest olmalarýný saðlamýþtýr. O dönemde Hz. Ömer in namaz kýldýðý yere yapýlan camiye Hz. Ömer Camii adý verilmiþtir. Havasý yaz olmasýna karþýn serin olan Küdüs te özellikle Yahudilerin, dünyanýn çeþitli ülkelerinden herkesi bölgeye çekmek için oluþturduklarý cazip imkânlar insanlarý cezb ediyor. Filistinli Araplarý ise ambargoya tabi tutarak baský ve her türlü zulme maruz býrakýyorlar. Biz böyle müþahade ettik, hatta Filistinlilerin evlerini satmaya zorlandýðýný, Ýsraillilerin alýkoyduklarý evleri yýkýp yerlerine lüks malikaneler yaparak Ýsrail bayraklarýný þehrin her yerinden görülecek þekilde evlerine astýklarýný gördük. Kazanýlan her bir karýþ toprak onlarýn dâvâlarýna þevk oluyor. Sabah namazýna otel bizleri 3:30 da kaldýrýyor. Yarým saatlik bir yürüyüþten sonra 04:00 gibi Mescid-i Aksa ya varýyoruz, Kubbetü l Sahrayý karþýdan gören kapýlardan geçerken önümüzde 5-6 Ýsrail askeri görüyoruz, aralarýndan geçerek Mescid-i Aksa ya ulaþýyoruz. Kudüste ilk kýblemiz olan Mescid-i Aksa en kutsal 2. cami ve 3. haremdir. Müslümanlar için kutsal bir yer olan Kudüs, Yahudi ve Hýristiyanlar içinde kutsaldýr. Ýsrailoðlu peygamberleri bu topraklarda yaþamýþlardýr. Bu sebeple Yahudiler bu topraklarýn kendilerine ait olduðunu iddia ederler. Aðlama (Burak) duvarý Peygamberimiz Mi'rac'a çýkmadan Mescid-i Aksa nýn hemen yanýnda bulunan duvarýn dibine cennet bineði Burak ý baðlamýþ. Kubbetü s Sahra nýn bulunduðu yerden bir taþýn üzerine basarak Cebrail (as) ile beraber semaya buradan yükselmiþtir. O taþta bu kubbenin içinde, muallakta durmaktadýr. Muallak taþ denilmesinin sebebi budur. Aðlama duvarýna bizlerin girmesi biraz daha zahmetlidir. Yahudilerin Tevrat ý okuyarak, kendilerince yaptýklarý duâlarla aðlayarak, günahlarýndan arýndýklarýna i- nandýklarý yerdir. Yahudiler bu topraklarý Müslümanlardan daha fazla istiyor bile diyebiliriz. Çünkü Ýhlâs þerde de olsa Allah (cc) muvaffak eder tesbitini hatýrýmýzdan çýkarmamalýyýz. Ýsrail de Filistin özerk bölgeleri El Halil, Beytüllahm, Eriha þehri yakýnýndaki Lut Gölü (Ölü Deniz) ziyaret yerlerindendir. Hz. Lut un (as) hanýmý da dahil Kur ân-ý Kerim de geçen kýssasý ile, ahlâksýzlýðýn hat safhaya çýktýgý zamanda Lut kavminin yerin dibine batýrýldýðý yerdir. Bu gölün tortularýndan, çamurundan kozmetik malzeme üretildiði söylenmekte. Ayrýca bu göl aþýrý tuzlu, kalsiyum, potasyum gibi kimyasal maddeleri aþýrý derecede içinde bulundurduðundan hiçbir canlý yaþamaz. Dünyanýn en çukur bölgesi de burasýdýr. Filistin'deki ihtilâflar ile baraber tembellik, cehalet, sefahat ve eðlence gibi arýzalar da eklendiðinde bugünkü durum ortaya çýktý diyebiliriz. Bu tür gezileri hizmet için fýrsat görebiliriz. Nitekim yatsý namazýný Mi'rac Gecesi Mescid-i Aksa da kýldýktan sonra caminin ortasýnda Diyarbakýrlý eczacý Fatih Kardeþ ile beraber derse dalmýþ müzakere ve mütalâalar ederken omuzuma dokunan, temiz giyimli, kýsa sakallý, mütebessim bir sima bana Ders mi yapýyorsunuz? dedi. Tanýþtýk sohbet ettik, okuduklarýmýzdan izahlar yapmaya çalýþtýk. Okuyan, gayretli, risâlelere hayran bu Filistinlinin adý Ziyad Mahfuz du. Bu topraklarý canlarý, mallarý, her türlü fedakârlýklarla Allah rýzasýný kazanmak için zahmet çekerek koruyan, Rabbimizin yiðitleri de vardýr. F i l i s t i n l i l e r e destek vermek, ibret almak, manevî havasýndan solumak, þevk almak için bu Kudüs gezisi vesile oldu. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Kýsmet kapanýr mý? Ýsmi mahfuz okuyucumuz: 1- Ýnsan kýsmetinin açýk olup olmadýðýný nasýl bilebilir? Kapalý ise kýsmet nasýl açýlýr? 2- Üzerimde büyü olup olmadýðýný nasýl bilebilirim? 1- Kýsmet kapalý olmaz. Ýnsan kendisine düþen görevi yapmakla yükümlüdür. Ýnsan kendisine düþen görevi yaparken, hayýrlý bir sonuç almak için diliyle ve kalbiyle duâ da eder. Hedefine doðru yürürken eksik adým atmamaya gayret eder. Ýþini usûlüne uygun yapar. Merdivenleri bir bir çýkar. Basamak atlamaz. Gayret esnasýnda iþin hakkýný verir. Sonuç alamadýðýnda adýmlarýný tekrar gözden geçirir. Nerede hata yaptýðýný kavramaya çalýþýr. Hatasý varsa düzeltir. Kendisine düþen görevi hakkýyla yaptýktan sonra ise, gelen sonuca Allah için katlanýr. Bu sonucun kendisi için hayýrlý olduðuna inanýr. Ýnsan iþini yaparken, geleceðe doðru programlý olarak yürürken, bir iþi bitirip baþka bir iþe atýlýrken hep Allah a güvenir ve dayanýr. Kendisine düþen görevi eksiksiz yapar ve Allah tan hayýrlýsýný bekler. Hiçbir sonuç için Allah ý suçlamaz, kaderi tenkit etmez, kýsmetim kapalý demez. Eðer kendisine düþen görevi yapmýþ ise, gelen sonucun hayýrlý olduðuna kanaat eder ve hayýrlý bir sonuç verdiði için Allah a þükreder. 2- Üzerimizde büyü olup olmadýðýný araþtýrmamýza gerek yoktur. Büyü ve cin meselesine kafayý takýp durmak hastalýktan baþka bir þey deðildir. Bize zarardan baþka bir getirisi de olmaz. Tevhid inancýmýzla inandýðýmýz, ibadetlerimizle yöneldiðimiz Allah, bizi her türlü þerli mahlûklarýn þerlerinden korur. Buna inanmalýyýz. Biz, bize düþen ibadet görevimizi aksatmamaya gayret edelim. Ýbadetlerimizin içinde veya dýþýnda, korktuðumuz ve meselâ bilhassa büyü ve cin meselelerinden Allah a sýðýnma ihtiyacý hissettiðimiz zamanlarda Âyete l-kürsi, Kul Euzü Birabbilfelak ve Kul Euzü Birabbinnas gibi âyet ve sûreleri de sýkça okumamýzda yarar vardýr. Peygamber Efendimiz (asm) bilhassa bu iki sûre indikten sonra Allah a sýðýnmak için hep bu sûreleri okur ve bu sûreleri okumamýzý tavsiye ederdi. SEYAHAT NOTLARI: Dünden devamla: Gemlik bir tarih þehri. Kuruluþu milattan önce on ikinci asra kadar iniyor. Buraya ilk defa Herkül-ü Yunanî gelmiþ. Asýrlar sonra þehri Büyük Ýskender ele geçirmiþ. Þehri 1087 yýlýnda Selçuklu komutanlarýndan Ebu l-kasým bir Roma þehri iken fethetmiþ ve burada ilk donanmayý kurmuþ. Selçuklular bu þehre gemilerin yanaþtýðý ve üretildiði yer anlamýnda Gemilik demiþler. Fakat þehir 1097 de yeniden Doðu Roma Ýmparatorluðuna geçmiþ. Þehir nihayet 1336 da Orhan Bey zamanýnda zapt edilmiþ. Þehrin adý Gemlik olarak kalmýþ. Perþembe akþamý Gemlik dersindeydik. Gemliklilerin dersleri, cemaati ve öðrenci hizmetleri oturmuþ. Allah daim eylesin. Ýçinde öðrencilerin çiçek açtýðý beþ katlý güzel bir binalarý var. Burada Ankara dan Ahmet ve Burak kardeþlerin baþýnda bulunduklarý saygýn bir öðrenci gurubu o- kuma yapýyor. Aralarýnda biz de tefeyyüz ettik. Gemliklilerin bitirmek üzere bulunduklarý daha geniþ bir binalarý daha var. Himmet ehli biraz daha Haydi Bismillah! derlerse inþallah bitirecekler. Yüz bin nüfuslu Gemlik için bunlar fazla deðil. Bunlar nesl-i atinin Tuh! Gayretsiz pederler! dediklerinde, yüze gelecek tükürüðü silecek birer þahadetname; harcýna ve tuðlasýna katký koyanlar için mahþerde birer yüz aký belgesidir. Cuma günü Bozüyük e doðru yola çýkýyoruz. Etraf yemyeþil. Selçuklu hükümdarý II. Gýyasettin Mesut tarafýndan 1289 tarihinde Eskiþehir arazisi ile birlikte Osman Gazi ye verilen Bozüyük, adýný þehrin kuzeyinde boz bir höyük olarak bulunan bozkýr bir tepeden alýyor. Bozüyük ün, milâdî 600 lü ve 700 lü yýllarda Ýstanbul u fethetmeye giden Müslüman kuvvetlerin geçit yeri olmasý þaþýrtýcý bir yönünü teþkil ediyor. Bozüyüklü altý fedakâr güzel bir dersane almýþ ve donatmýþ. Bay bayan farklý zamanlarda dersler ve okuma programlarý burada yapýlýyor. Güzel bir uhuvvet ve tesanüt örneði sergilemiþler. Dayanýþmýþlar ve ortaya bu güzel eser çýkývermiþ. Bin barekallah. Tabiî, bu güzel eserin hikâyesini gelin de Zeki Aðabeyden dinleyin. Altmýþ bin lira olan daireyi almaya karar vermiþler. Elde tek kuruþumuz yok diyor Zeki Aðabey. Ve devam ediyor: Biraz gayret ettik, beþ bin lira kadar bulabildik. Ama yok, beþ bin lira ile daire mi alýnýr? Tuttum; aldýðým parayý geri vermeye kalktým! Ne günlerdi! Sonra aynî olarak da arkadaþlar iþ bölümü yaptýlar. Yola çýkýnca oluyor; Allah yardým ediyor. Bozüyük ün güzel insanlarýndan duâ ile ayrýlýyoruz ve Cumartesi sabahý Eskiþehir e doðru yol alýyoruz.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Özgürlükmüdediniz? KâinatýKur ânla okumaktýgayemiz ALÝ KAYA Kâinat mescid-i kebirinde, Kur ân kâinatý o- kuyor. Onu dinleyelim. O Nur ile Nurlanalým. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, Hak tan gelip, Hak diyen ve hakikatý gösteren ve nuranî hikmeti neþreden odur. Bediüzzaman Said Nursî. Kâinat büyük bir mescitti. Okunmaya, tanýnmaya, bilinmeye ihtiyacý vardý. Kur ân onu okuyacak, bize de anlatacaktý. Esma ül Hüsnayý bildirecekti bize. Ve okudu. Onun sayesinde anladýk her þeyi. Var olmanýn ne demek olduðunu. Nereden gelip, nereye gideceðimizi. Burada ne iþimizin olduðunu anlattý. Ýnsan olduðumuzun farkýna vardýk, Kur ân sayesinde. Gayemiz, bu farkýndalýðýmýzýn farkýna varmaktý. Ýnsan olduðumuzu, görevlerimizin olduðunu hatýrlamak için çýktýk yola. Konya Ovasýndan çýkan bir nur olacaktýk. Nurla dolacaktýk. Kardeþlerimiz heyecanlý biz ise þevkliydik. Düzlükleri geçtikçe artan bir heyecanla yol aldýk. Minibüste anlatýlan Efendimizle (asm), Üstadýmýzla ilgili yaþanan olaylarla da duygulandýk. Ah ne olurdu biz de o zamanlarda onlarla beraber yaþasaydýk hisleriyle doldu yüreðimiz. Yolumuz bitmiþ, okuma programýný yapacaðýmýz, kâinatý Kur ân la ve Risâle-i Nur larla okuyacaðýmýz e- ve gelmiþtik. Konya nýn Bozkýr ilçesinin Balýklava Köyü. Yorgunluðumuzu unutup, yatsý namazýný kýlýp baþlamýþtýk kardeþlerimizle muhabbete. Gece biraz geç olunca da rüya âlemlerine dalmak üzere yataklarýmýza gittik. Belliydi, program güzel geçecekti. Daðlarýn arasýnda, ormanlarýn içinde bir köye sabah namazýyla merhaba dedik. Her yer tam arzuladýðýmýz gibiydi. Tefekküre doyacaktýk. Bu güzel hislerle baþladýk programýmýza. Bir hafta boyunca Kur ân okuduk, Risâle-i Nur okuduk, Risâle-i Nur dersleri yaptýk. Tesbihat ezberlerimizi tamamladýk. Ýlmihali bilgiler, yarýþmalar, adab-ý muaþeret ve daha nice güzel program ve dersler... Oyunlar, spor faaliyetleri, piknikler... Kardeþlerimiz mutluydu. Onlarýn mutluluklarý bizi de mutlu ediyordu. Mahmud Aðabeyimizin yemekleri, kalp ve ruhlarýný doyuran kardeþlerimizin midelerini doyuruyordu. Çarþamba çayýnýn hemen kýyýsýna kâinatla iç içe olmak için gittik. Daða çýktýk, maðaraya girdik. U- zun Gölü aratmayan yerleri de gezdik. Mutluyduk, huzurluyduk, heyecanlý ve þevkliydik. Artýk programýmýzýn sonuna gelmiþtik. Hüzün ve sevinçle karýþýk hisler kaplamýþtý gönlümüzü. Hüzünlüydük, çünkü buradan ayrýlmak istemiyorduk. Sevinçliydik, zira çok þey öðrenmiþtik. Bir dahaki programa kadar buradan aldýðýmýz þevki devam ettirebilme ümidi, bu programý yapmamýza vesile olan Ýdris Çamlýbel ve Konya nýn ehl-i hizmet aðabeylerimize yaptýðýmýz duâlarla ve memleketlerimizde kâinatý okumaya devam edebilmek duygularýyla son buldu programýmýz. Gazeteci-yazar Yaman Arýkan Yunus Emre yi anlatacak YUNUS Emre üzerine otuz yýlýný veren, iki müstakil eserle birlikte ayrýca yedi ciltlik bir eser daha yayýnlayan ve adeta ömrünü Yunus Emre araþtýrmalarý üzerine vakfeden ünlü gazeteci, yazar ve dil bilimci olan Yaman Arýkan 15 Temmuz 2011 Cuma günü Cuma Sohbeti olarak Topkapý Çinili Camii kürsüsünden Yunus Emre yi anlatacak. Kültür Sanat Servisi GENÇ YAKLAÞIM DERGÝSÝ TEMMUZ SAYISINDA BÝR ÝLETÝÞÝM REKLÂ- MINDAN YOLA ÇIKARAK ÖZGÜRLÜK TANIMINA YELKEN AÇIYOR ÖNÜMÜZE sunulan þýklardan birini seçmek mi özgürlüktür? Veya bir þeye ya da hiçbir þeye baðlý olmamak mý? Yoksa birilerinin engellemelerine baþ kaldýrmak mý? Özgürlüðe sýnýr çizebilir miyiz? Beþer özgür müdür? Her sabah varlýðýmýzý bir milletin varlýðýna armaðan ettiðimiz resmî ideolojiler. Eðitimde inanç özgürlüðüne getirilen kýsýtlamalar. Kamu(sal) alanýn giriþ kapýsýný bulamamalar. Laik muhafazakâr, Türk Kürt, Sünnî Alevî. Ayrýmlar... Ayrýmcýlýk yaptýðýmýz insanlarýn çalýnan hayalleri, ellerinden alýnan özgürlükleri. Kurallara uymamak mý peki özgürlük? Mevcut düzene aykýrý davranmak mý? Ya da susup oturmak, etliye sütlüye karýþmadan kendi hayatýný yaþadýðýný sanmak mý? B U L M A C A 1 Özgürlük ne olabilir ki? Zorunlu eðitim kalksýn diyenler! Anadilde eðitim olsun diyenler! Zorunlu askerlik gelsin diyenler! Bedelli askerlik olsun diyenler! Baþörtüsü özgür olsun diyenler! Mini etek özgür olsun diyenler! Þu özgür olsun bu olmasýn diyenler! Diyenlere dediði için ceza verenler! Ýnternet özgürlüðü isteyenler! Genç Yaklaþým bu ay özgürlüðü konu e- diniyor Özgürce yaþa, ama tarifeni þaþma! diye seslenen Genç Yaklaþým, gençlere gerçek özgürlük tarifini sunuyor. Eðitimci Bestami Çiftçi Maskeli Özgürlük mü? baþlýklý yazýsýnda, özgürlüðün fýtrata uygunluðundan ve insana verdiði rahatlýðýndan bahsederken, özgürlüðün kaynaðýnýn da iman olduðuna iþaret ediyor. Gel, dinle ve tarifeni aþma. Çünkü öte tarafta bir KIZILDERÝLÝLER AKÞEHÝR DE! Anma ve Mizah Günleri kapsamýnda Akþehir e gelen Ýnka Sol grubu yaptýklarý gösteriyle Akþehir de Kýzýlderili rüzgârlarý estirdi. 52. Uluslararasý Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamýnda Ekvator dan gelen Ýnka Sol grubu gösterileri ve figürleriyle Akþehirlileri kendilerine hayran býraktý. Hýdýrlýk ta ve Cumhuriyet Meydaný nda gösteri yapan grup, halkýn ilgi odaðý oldu. Akþehir e 3 günlüðüne gelen grup, kendi yöresel kýyafetleri ve kendilerine özgü çalgýlarýyla hayat felsefelerini müziðe yansýtýyorlar. 4 kiþiden oluþan Ýnka Sol gurubu ritim ve dans figürlerini de folklorik olarak sergiliyor. Grubun sahne almasýyla birlikte gösteri alaný izleyicilerin akýnýna uðradý. Ýnka Sol grubu yaptýklarý otantik müzik ve Kýzýlderili kýyafetleri ile izleyenlerden büyük alkýþ aldý. Kültür Sanat Servisi Pikniðe katýlan Yeni Asya okuyucularý böyle faaliyetlerin muhabbeti güçlendirdiðini ifade ederek sýk sýk tekrarlanmasý talebinde bulundular. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ FreeZone yok! diye sesleniyor. Prof. Dr. Ejder Okumuþ, konuyu din baðlamýnda ele a- lýyor. Özgürlükte temel kalkýþ noktasýnýn Ýmtihan sýrrý ný ve insan özgürlüðünün ayrýlmaz bir parçasýnýn akýl olduðunu göz ö- nüne sererek, din özgürlüðü kýsýtlýyor safsatasýný çürütüyor. Avukat Kadir Akbaþ ise, özgürlüðü Suç ve Özgürlük baðlamýnda inceliyor. Gençlere telkin edilen sýnýrsýz özgürlüðün nasýl da zehirli olduðunu vurguluyor. Dergi, Gençlik bir kez yaþanýr, özgürce yaþa. Lâkin insan olduðunu unutma! diyenlerdenseniz, yaklaþýn, sözleriyye okumaya çaðýrýyor. Ayrýca, konuyla ilgili farklý yaklaþýmlar ve pek çok farklý konu da Genç Yaklaþým ýn Temmuz sayýsýnda yer alýyor. SOLDAN SAÐA 1. Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altý bezlerinin iltihaplanmasýyla beliren bulaþýcý, salgýn ve ateþli bir hastalýk. - Sýhhî tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. 2. Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda þehzadelerin eðitimi veya baðýmsýz olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir. - Ayak. 3. Hiç olmazsa, hiç deðilse. - Sinir bilimi. 4. Yüce, yüksek. - Büyük, yetiþkin, yaþlý. - Ýstenilen, beðenilen nitelikleri taþýyan, beðenilecek biçimde olan. 5. Ana maddeleri yumurta, un ve þeker olan, içerisine kuru ü- züm, kakao, fýndýk vb. konularak fýrýnda piþirilen tatlý çörek. - Soðuk ve sýcakta büyük bir sürtünme katsayýsýna sahip olan, suya ve yaða dayanýklý, yavaþ aþýnan madde. 6. Utanmaktan emir. - Gizli olaný açýða vurmak, duyurmak, ortaya dökmek. 7. Güneþ doðmadan önceki alaca karanlýk, fecir. - Hilesi olan. 8. Bir iþte baþta gelen. - Aðýz boþluðunun tavaný. - Canlýlarýn besinlerdeki uçucu olmayan bileþikleri damak, boðaz ve dil yüzeyindeki mukoza noktalarý aracýlýðýyla algýladýðý duyum. 9. Çok miktarda yemek piþirmeye veya bir þey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. - Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. - Arapçada su. 10. Savrulmuþ tahýlýn baþaklý kýsmý. - Herhangi bir iþte, bir yarýþta, birbirini geçmeye çalýþan. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Ýki tarafýndan tutma yeri olan ve bu tutma yerleri kulaða benzeyen testi. 2. Tembellik. - Uyanýk, gözü açýk, müteyakkýz. 3. Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanýlarak yapýlan engel. - Güney Afrika'nýn milletler arasý plâka iþareti. 4. Aðabey. - Tarlayý sürerek dinlenmeye býrakma. 5. (Tersi) Ýlâve. - Yalnýz bir ailenin oturabileceði biçimde yapýlmýþ yapý. - Emile Zola'nýn ünlü romaný. 6. Þiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve ayný ahengi veren heceler veya ayný görevde olmayan ancak benzeþen sesler. 7. Bayanlarda isim olarak kullanýlan bir kelime. 8. Aðabey. - Açýk, apaçýk, belli, meydanda olan. 9. Afganistan'ýn baþþehri. - Bir seslenme sözü. 10. Din kurallarýna tam baðlý olma durumu. 11. Gerçekleme, doðruluðunu tesbit etme. - Tanesiz taze fasulye. 12. Çocuk o- yunlarýnda açýlan çukur. - Çok güzel yüz. Filistin Kültür Haftasý Þanlýurfa da yapýlacak KayseriYeniAsyaokuyucularý Kýranardýpikniðindeydi FÝLÝSTÝN Kültür Haftasý Þanlýurfa da yapýlacak. Kültür Haftasý faaliyetleri öncesi ön hazýrlýk için Þanlýurfa ya gelen Filistin Devleti nin Ankara Büyükelçisi Nabil Maarouf, Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan ý ziyaret etti. Vali Nuri Okutan gerekli desteði saðlayacaklarýný söyledi. Türkiye nin Filistin e gönülden baðlý olduðunu söyleyen Vali O- kutan, Halil Ýbrahim Peygamberimiz ceddimiz bizi zaten gönülden ve yürekten baðlamaktadýr. Þimdi de sayýn büyükelçim bu baðý daha da kuvvetlendirmeye yönelik ilimizi ziyarette bulundu. Yeni düþünceleri var. Filistin in Ýstanbul da düzenlediði bütün büyükelçileri ve devlet baþkanlarýnýn katýldýðý kültür haftasýný Urfa da da yapma kararý almýþlar, onun için ön görüþmeye ve ziyarete geldiler. Bu bizim için büyük bir onur, kendilerine çok teþekkür ediyoruz dedi. Urfa halkýnýn hem Filistin e, hem Kudüs e, hem de El Halil e gönülden baðlý bir millet olduðunu kaydeden Nuri Okutan, gelecek misafirleri aðýrlamaktan büyük onur duyacaklarýný kaydetti. Geliþgidiþlerin kalbi baðlýlýðýn yanýnda fizikî olarak gerçekleþmesinin önemine iþaret eden Okutan, Bu geliþ gidiþlerin kalbi baðlýlýðýmýzý fizikî manada da gerçekleþtiðini göstermesi bakýmýndan çok önemi var. Ýnþallah biz de hem Filistin e hem de el Halil ve Kudüs e gider geliriz. Bu samimiyetimiz ve manevî baðýmýz bu vesileyle daha da artar. Bu olumlu katkýlarýndan dolayý büyükelçiye teþekkür ediyorum ifadelerini kullandý. Filistin Devleti nin Ankara Büyükelçisi Nabil Maarouf ise iki ülke arasýndaki ortak dokuya temas ederek, düzenlenecek Filistin Kültür Haftasý için þunlarý söyledi: Hz. Ýbrahim Þanlýurfa da doðmuþ ve þu anda mezarý da el Halil kentindedir. Bu durum her yönüyle Þanlýurfa ile El Halil þehirlerini ve bizleri birbirimize baðlýyor. Buraya gelmemin sebebi Filistin Kültür Haftasý nýn burada yapma iznini almak için belediye baþkanýmýz ve valimizle görüþmek içindir. Ýnþallah Temmuz da burada o- lacaðýz. Herkesi bu kültür haftasýna dâvet ediyor ve bekliyoruz. Þanlýurfa / cihan KAYSERÝ Yeni Asya Temsilciliði nin düzenlediði piknikte Yeni Asya okuyucularý bir araya geldi. Yapýlan piknikte buluþan Yeni Asya okuyucularýnýn oldukça heyecanlý olduðu gözlendi. Mesire alanýnda toplanan okuyucular, hanýmlar ve erkekler ayrý olarak kýsa bir ders yaptý. Ýhlâs Risâlesi nden bölümlerin okunduðu sohbet sonrasýnda öðle namazý eda edildi. Hazýrlanan büyük sofrada yemek yenmesi sonrasýnda daðýtýlan çaylar muhabbet ortamýný yükseltti. Ýçinde bulunulan ortama uygun olarak, nimetlerin þükrünü eda anlamýnda Risâle-i Nur dan Þükür Risâlesi okundu. Üstad Said Nursî nin, Aranýzdaki uhuvveti sürdürünüz hizmet kendini yaptýrýr sözüne vurgu yapýlarak, ihlâs ve samimiyetle faaliyetlere devam sözü verildi. Programa katýlan Yeni Asya okuyucularý böyle faaliyetlerin muhabbet ve güçlendirdiðini ifade e- derek sýk sýk tekrarlanmasý talebinde bulundu. Yýldýz Fýrtýna / Kayseri BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A R E D A K A S O K E V A S A L Ý K E F Ý K A D U R A R A Ý K A T Ü R A K E S S A T T A K A S A N R Ý M P A P A Y E R E E E A R S A T U A K O N Ý T B E Y T A T N S A A N R A K A T S N S E N M E M A T Z A K E A R A N A N F E T K E K E M E

11 Y EKONOMÝ 11 DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 7 TEMMUZ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DÖVÝZ EFEKTÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,6240 ÖN CE KÝ GÜN 1,6380 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3150 ÖN CE KÝ GÜN 2,3400 DÜN 79,85 ÖN CE KÝ GÜN 80,50 DÜN 537,81 ÖN CE KÝ GÜN 542,11 HABERLER Sa na yi ü re ti mi yüz de 8 art tý SA NA YÝ Ü RE TÝ MÝ MA YIS A YIN DA, 2010 UN AY NI A YI NA GÖ RE YÜZ DE 8 ARTAR KEN, BÝR ÖN CE KÝ A YA GÖ RE DE YÜZ DE 2,9 AR TIÞ GÖS TER DÝ. EN YÜK SEK AR TIÞ YÜZ DE 16,2 Ý LE SER MA YE MA LI Ý MA LA TIN DA KAY DE DÝL DÝ. SA NA YÝ ü re ti mi bu yý lýn Ma yýs a yýn da, ge - çen yý lýn ay ný a yý na ký yas la yüz de 8 art tý. Sa na yi ü re ti mi ay lýk baz da de ðer len di ril di - ðin de de Ni san a yý na gö re yüz de 2,9 ar týþ gös ter di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ - ÝK), 2011 yý lý Ma yýs a yý sa na yi ü re tim en - dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Ma - yýs a yýn da sa na yi ü re ti mi bek len ti le rin ü - ze rin de art tý ve yüz de 8 o la rak ger çek leþ ti. Sa na yi ü re ti min de or ta la ma pi ya sa bek - len ti si yüz de 7,5 dü ze yin dey di. Ma yýs ta ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re, sa na yi nin alt sek tör le rin den ma den ci lik ve taþ o cak çý lý - ðý sek tö rün de yüz de 0,5, i ma lat sa na yin de yüz de 8,7 ve e lek trik, gaz, bu har, ik lim len - dir me ü re ti mi ve da ðý tý mý sek tö rün de de yüz de 5,1 ar týþ kay de dil di. Tak vim et ki sin - den a rýn dý rýl mýþ en deks, Ma yýs a yýn da ge - çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 5,1 art tý. Mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl - mýþ sa na yi ü re tim en dek si i se Ma yýs ta bir ön ce ki a ya gö re yüz de 0,3 a za lýþ gös ter di. EN YÜKSEK ARTIÞ SERMAYE MALI ÝMALATINDA Ana Sanayi Gruplarý Sýnýflamasýna göre, Mayýs ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre en yüksek artýþ yüzde 16,2 ile sermaye malý imalatýnda kaydedildi. Bunu yüzde 13,2 ile dayanýklý tüketim malý imalatý, yüzde 6 ile enerji, yüzde 5,9 ile de ara malý imalatý ve yine ayný oranla dayanýksýz tüketim malý imalatý izledi. Ýmalat sanayi alt sektörlerine bakýldýðýnda artýþta ilk sýrayý baz etkisinin de tesiriyle yüzde 63,7 ile tütün ürünleri imalatý aldý. Tütün ürünleri imalatý geçen yýlýn Mayýs ayýnda yüzde 41,3 azalmýþtý. Tütün ürünleri imalatýný yüzde 27,8 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatý, yüzde 27,7 ile baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ makine ve ekipman imalatý, yüzde yüzde 22,5 ile de mobilya imalatý izledi. Söz konusu dönemde motorlu kara taþýtý, treyler (römork) ve yarý treyler imalatýnda yüzde 15,2, diðer imalatlarda yüzde 14,5, fabrikasyon metal ürünleri imalatýnda yüzde 12,7, elektrikli teçhizat imalatýnda yüzde 12,4 artýþ gözlendi. Mayýs ayýnda diðer ulaþým araçlarýnýn imalatýnda yüzde 30,8, tekstil ürünleri imalatýnda yüzde 3,3 oranýnda düþüþ kaydedildi. Ankara / aa Türkiye de 2010 yýlýnda 28,7 milyon ton petrol tüketildiði ve 2009 a göre yüzde 1,7 oranýnda artýþ kaydedildiði, Türkiye nin bu rakamlarla dünya petrol tüketiminin yüzde 0,7 sini gerçekleþtirdiði bildirildi da 28,7 mil yon ton pet rol tü ket tik BP Dün ya E ner ji Ýs ta tis tik le ri Ra po ru na gö re 2010 yý lýn da dün ya da ki top lam e ner ji tü ke ti - mi nin yüz de 0,9 u nu ger çek leþ ti ren Tür ki - ye de e ner ji tü ke ti mi 2009 yý lý na gö re yüz de 9,8 o ra nýn da art tý. BP Tür ki ye den ra po ra i liþ - kin ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye de 2010 yý lýn da 28,7 mil yon ton pet rol tü ke til di ði ve 2009 a gö re yüz de 1,7 o ra nýn da ar týþ kay de dil - di ði, Tür ki ye nin bu ra kam lar la dün ya pet rol Arnavutköy'deki ge ce kon du lar i ha ley le yý ký la cak AR NA VUT KÖY Be le di ye si Ya pý Kon trol Mü dür lü ðü, Ar na vut köy de 2008 yý lýn da ya pý - lan ka çak bi na la rý yýk týr mak i çin i ha le ye çýk tý. Söz ko nu su ko nut lar, i ha le yi ka za nan fir ma a - ra cý lýy la yýk tý rý la cak. Ar na vut köy Be le di ye si Ya - pý Kon trol Mü dür lü ðü nün Ka mu Ý ha le Bül te - ni nin dün kü sa yý sýn da yer a lan i ha le du yu ru - su na gö re, ka çak ko nut la rýn yýk tý rýl ma sý i þi ne i - ha le yi ka za nan fir ma ya söz leþ me nin im za la na - ca ðý ta rih ten i ti ba ren 10 gün i çin de yer tes li mi ya pý la cak. Fir ma ken di si ne yer tes li mi nin ya pýl - ma sýn dan i ti ba ren 90 gün i çe ri sin de yý kým iþ le - mi ni ger çek leþ ti re cek. Ka çak ko nut la rýn yýk tý - rýl ma sý i ha le si i se 1 A ðus tos 2011 ta ri hin de, sa - at te Meh met  kif Er soy Ma hal le si, A ta - türk Cad de si No: 79 Ar na vut köy-ýs tan bul ad - re sin de ger çek leþ ti ri le cek. An ka ra / a a Pe ra ken de sek tö rü 250 mil yar do la ra ko þu yor MET RO Top tan cý Mar ket Ge nel Mü dü rü Ku bi lay Ö zer kan, Tür ki ye de pe ra ken de sek - tö rü nün ge çen yýl, 187 mil yar do lar lýk bü yük - lü ðe u laþ tý ðý ný be lir tti. Pe ra ken de sek tö rü nün Tür ki ye nin en bü yük sek tör le rin den bi ri si ol - du ðu nu i fa de e den Ö zer kan, sek tö rün 2010 yý lý so nun da 187 mil yar do lar lýk bir hac me ka - vuþ tu ðu nu, ge le cek yýl lar da da ha da bü yü me - si nin bek len di ði ni vur gu la dý ve 2012 yýl - la rýn da is tik ra rýn sür me si du ru mun da sek tö - rün da ha da hýz lý bir þe kil de ge li þe ce ði ni i fa de e den Ö zer kan, Sek tö rün 187 mil yar do lar o - lan hac mi nin 2014 yý lý na ka dar yüz de 33 ci va - rýn da bü yü me si, böy le lik le 250 mil yar do lar se vi ye le ri ni bul ma sý he def le ni yor de di. Ö zer - kan, 2010 yý lýn da Tür ki ye de 1 mil yar e u ro ci - ro el de et tik le ri ni be lirt ti. Mer sin / a a tü ke ti mi nin yüz de 0,7 si ni ger çek leþ tir di ði bil - di ril di. Geç ti ði miz yýl dün ya da ki top lam e ner ji tü ke ti mi nin yüz de 0,9 u nu ger çek leþ ti ren Tür ki ye de e ner ji tü ke ti mi nin 2010 da 2009 yý lý na gö re yüz de 9,8 o ra nýn da art tý ðý be lir ti len ra po ra gö re, 2010 yý lýn da Tür ki ye de 39 mil yar met re küp do ðal gaz tü ke til di. Bu na gö re, Tür - ki ye de do ðal gaz tü ke ti mi ge çen yý la o ran la yüz de 9,2 art tý. Tür ki ye, geç ti ði miz yýl dün ya - da ki do ðal gaz tü ke ti mi nin yüz de 1,2 si ne sa - hip ol du. Dün ya da ki kö mür ü re ti mi nin yüz de 0,5 i ni ger çek leþ ti ren Tür ki ye de 2010 yý lýn da kö mür ü re ti mi nin de ðiþ me di ði ve de ðe ri ni ko ru du ðu dik kat çe ker ken, kö mür tü ke ti - min de yüz de 7,4 lük ar týþ gö rül dü. Dün ya da - ki hid ro e lek trik e ner ji tü ke ti mi nin yüz de 1,5 i ni ger çek leþ ti ren Tür ki ye de bu e ner ji nin tü ke ti mi yüz de 44,3 o ra nýn da ar týþ gös te rir - Dün ya nýn en bü yük sað lýk mer ke zi Et lik te ya pý la cak TÜR KER LER Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ka zým Tür ker, Et - lik En teg re Sað lýk Kam pü sü nün dün ya nýn en bü yük sað lýk mer ke - zi o la ca ðý ný be lir te rek, An ka ra ABD nin O hi o e ya le - ti ne bað lý Cle ve - land gi bi yurt - dý þýn dan has - ta ka bul e den mer kez ha li ne ge le cek. Tür - ki ye nin Cle ve - land ý o la cak de di. Tür - ker, 2014 so nun da ta - mam la na cak Et lik En teg re Sað lýk Kam pü sü nün iþ let me ye a - çýl dý ðý na 10 bin ki þi yi is tih dam e de ce ði ni söy le di. Kam püs i çin geç ti ði miz gün ler de ya pý lan i ha - le yi Ý tal yan As tal di or tak lý ðýn da a lan Tür ker ler Hol ding in Yö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Tür ker, pro - je nin Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn An ka ra i çin a çýk la dý - ðý pro je le rin en ö nem li si ol du - ðu nu kay det ti. Ka zým Tür ker, An ka ra Et lik En - teg re Sað lýk Kam pü sü nün dö nüm den o luþ tu ðu nu, 2,4 mil yar li ra ya tý rým ma - li ye tiy le in þa e di le ce - ði ni, Dr. Sa mi U lus Ço cuk Has ta ne si, Dýþ - ka pý Yýl dý rým Be ya zýt E - ði tim ve A raþ týr ma Has - ta ne si - Dýþ ka pý Ço cuk Has ta ne si, Ze kai Ta hir Bu rak Ka dýn Do ðum Has - ta ne si, U lu can lar Göz Has ta - ne si, U lus Dev let Has ta ne si ve Dr. A.Y. An ka ra On ko lo ji E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nin de ta þý - na rak 2014 yý lý so nun da bi te cek kam püs te yer a la ca ðý nýn bil gi si ni ver di. Pro je nin Pub lic-pri va te- Part ners hip (PPP) mo de liy le Sað - lýk Ba kan lý ðý Ka mu Ö zel Or tak lý ðý bün ye sin de ha ya ta ge çi ri le ce ði ni bil di ren Tür ker, An ka ra Et lik En - teg re Sað lýk Kam pü sün de 100 a - me li yat ha ne o la ca ðý ný, son tek no - lo ji ci haz ve e kip man la hiz met ve - ri le ce ði ni kay det ti. An ka ra / a a ken, dün ya ça pýn da ye ni le ne bi lir e ner ji tü ke - ti min de 2010 da yüz de 15,5 lik bü yü me ya - þan dý. Tür ki ye, yüz de 88,1 lik ar týþ la kü re sel ye ni le bi lir e ner ji nin yüz de 0,6 lýk kýs mý ný tü - ket miþ ol du. BP Baþ ka ný Bob Dud ley, ra po ra i liþ kin de ðer len dir me sin de, 2010 yý lýn da kü - re sel e ner ji tü ke ti min de ki ar tý þýn 1973 yý lýn - dan bu ya na gö rü len en yük sek de ðer ol du - ðu na dik ka ti çek ti. Ýs tan bul / a a Der viþ ten Yu na nis tan a re çe te BRO O KÝNGS Ens ti tü sü Kü re sel E ko no mi ve Kal kýn ma Prog ra mý Baþ kan Yar dým cý sý Ke - mal Der viþ, de niz, ge mi ler ve gü neþ e ner ji si - nin Yu na nis tan e ko no mi si nin bü yü me si ni sað la ya ca ðý ný be lirt ti. Der viþ in, dün kü Ýn gi liz Fi nan ci al Ti mes (FT) ga ze te sin de, Yu na nis - tan da ki e ko no mik kriz ve bu kriz den çý kýþ yol la rýy la il gi li bir ma ka le si ya yým lan dý. Der viþ, Kül tü rel ak ti vi te ler le des tek len miþ ve güç len - di ril miþ yük sek ka li te li bir tu rizm sek tö rü, Yu - na nis tan ýn ge le ce ði i çin ö nem li ol ma ya de - vam e de cek tir. Yük sek de ðer ka zan dý rýl mýþ ta - rým da ö nem li o la cak týr. Ge mi ci lik ten el de e - di len ge lir, e ko no mi ye da ha faz la ka na li ze e - dil me li. Son o la rak, Yu na nis tan ýn rüz gâr ve gü neþ e ner ji si po tan si ye li ve ye þil tek no lo ji si, bü yü me si i çin te mel kay nak o la bi lir i fa de le ri - ne yer ver di. Lon dra / a a Wal-Mart, 421 milyar 849 milyon dolar gelirle en büyük þirket oldu. En bü yük þir ket Wal-Mart DÜN YA NIN en bü yük þir ke ti 421 mil yar 849 mil - yon do lar ge lir le ABD li pe ra ken de de vi Wal-Mart ol du. For tu ne Der gi si nin Glo bal 500 lis te si ne gö re, ABD li Wal-Mart ý, i ki pet rol þir ke ti ta kip et ti. Hol - lan da lý Ro yal Dutch Shell 378 mil yar 152 mil yon do - lar ge lir le i kin ci sý ra da, ABD li pet rol þir ke ti Ex xon Mo bil 354 mil yar 674 mil yon do lar ge lir le ü çün cü sý - ra da ve Ýn gi liz pet rol þir ke ti BP i se 308 mil yar 928 mil yon do lar ge lir le dör dün cü sý ra da yer al dý. Der gi - nin, ge çen yýl a çýk la dý ðý lis te nin ilk dör dün de yer a - lan þir ket ler bu yýl da yer le ri ni ko ru du. Ge çen yýl lis - te ye 5. sý ra dan gi ren Ja pon o to mo bil þir ke ti To yo ta, bu yýl 8. sý ra ya ge ri ler ken, bir baþ ka Ja pon þir ke ti Ja - pan Post Hol dings i se 6. sý ra dan 9. sý ra ya düþ tü. Lis - te nin ilk 10 sý ra sýn da 3 Çin þir ke ti yer al dý. Bu þir ket - ler, 6. sý ra da yer a lan Si no pec Gro up, 7. sý ra da yer a - lan Chi na Na ti o nal Pet ro le um ve 8. sý ra da yer a lan Sta te Grid ol du. Dün ya nýn en bü yük 500 þir ke ti sý ra - la ma sý na, 133 ABD li þir ket, 68 Ja pon þir ke ti, 61 Çin li þir ket, Fran sa dan 35 þir ket, Al man ya dan 34 þir ket ve Hin dis tan dan da 8 þir ket gir di. Lis te de yer a lan þir ket ler den 12 si nin üst yö ne ti ci si (CE O) ka dýn lar - dan o luþ tu. Ge çen yýl ya yým la nan lis te de 270. sý ra da yer a lan ABD li mort ga ge de vi Fan ni e Ma e, bu yýl en hýz lý bü yü yen þir ket ol du ve 15. sý ra ya yer leþ ti. Þang - hay Gün lü ðü ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Çin in a na ka ra sýn dan lis te de 61 fir ma yer al dý. Ga ze te ye gö re, Çin li ler, 69 þir ket le lis te ye gir di. Tür ki ye den lis te ye gi ren tek þir ket, ge çen yýl da ol du ðu gi bi Koç Hol - ding ol du. Koç Hol ding, 35 mil yar 713 mil yon do lar ge lir le bu yýl lis te nin 247. sý ra da yer bul du. Þir ket, ge - çen yýl 273. sý ra day dý. An ka ra / a a Ýt ha lat mik tar en dek si yüz de 20 art tý DIÞ ti ca ret te Ma yýs a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ih ra cat bi rim de ðe ri yüz de 16,1, it ha lat bi rim de ðe ri yüz de 19 art tý. Mik tar ba zýn da da ih ra cat en - dek si yüz de 3,7 a za lýr ken, it ha lat en dek si yüz de 19,9 o ra nýn da ar týþ gös ter di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) Dýþ Ti ca ret En deks le ri 2011 Yý lý Ma yýs A yý So nuç la rý ný a çýk la dý. Ge çi ci dýþ ti ca ret ve ri le rin den he sap la nan 2003=100 te mel yýl lý dýþ ti ca ret en deks - le ri ne gö re, a na sek tör ler i ti ba rýy la Ma yýs ta ih ra cat bi rim de ðer en deks le ri, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ta rým ve or man cý lýk ta yüz de 7,9, ba lýk çý lýk ta yüz de 29,9, ma den ci lik ve ta þo cak çý lý ðýn da yüz de 17,0 ve i - ma lat sa na yin de yüz de 16,3 art tý. Ýt ha lat bi rim de ðer en deks le ri i se Ma yýs a yýn da ta rým ve or man cý lýk ta yüz de 44,3, ma den ci lik i le ta þo cak çý lý ðýn da yüz de 32,5, i ma lat sa na yin de yüz de 16,6 ar týþ gös ter di. Bu yý lýn Ma yýs a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ih ra - cat mik tar en dek si i se yüz de 3,7 o ra nýn da a za lýr ken, it ha lat mik tar en dek si yüz de 19,9 art tý. Ýh ra cat mik - tar en dek si a na sek tör ler i ti ba riy le, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ta rým ve or man cý lýk ta yüz de 16,9, ma - den ci lik ve ta þo cak çý lý ðýn da yüz de 25, i ma lat sa na - yin de yüz de 2,5 dü þüþ kay det ti. En deks, ba lýk çý lýk ta i se yüz de 8,3 art tý. Ma yýs ta, it ha lat mik tar en dek si ta rým ve or man cý lýk ta yüz de 11,9, ma den ci lik ve ta - þo cak çý lý ðýn da yüz de 27,2 ve i ma lat sa na yiin de yüz - de 21,6 ar týþ kay det ti. An ka ra / a a Rus ya, ta rým ü rün le ri mi zi gü ve ni lir bul du GIDA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, Rus ya Ka - ran ti na Teþ ki lâ tý nýn ya yým la dý ðý son ra po ra gö re, Tür ki ye nin Rus ya ya ih ra cat ya pan dün ya da ki bü tün ül ke ler a ra sýn da dört ül key le be ra ber en az o lum suz - luk bu lu nan ül ke ol du ðu nu bil dir di. Ba kan lýk tan ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma da, za man za man ek sik bil gi ler so nu cun da ba sýn da yer a lan Rus ya ya ya pý lan ta rým - sal ü rün ih ra ca tý na i liþ kin o lum suz ha ber le rin ak si ne, Tür ki ye nin sað lýk lý ve ka li te li ü rün le riy le bu ül ke de en gü ve ni lir te da rik çi ler a ra sýn da yer al dý ðý vur gu - lan dý. A çýk la ma da, Rus ya Ka ran ti na Teþ ki lâ tý nýn ya - yýn la dý ðý son ra por da, Tür ki ye nin Rus ya ya ih ra cat ya pan dün ya da ki bü tün ül ke ler a ra sýn da dört ül key le be ra ber en az o lum suz luk bu lu nan ül ke ol du ðu be - lir ti le rek, þun lar kay de dil di: Bu ba þa rý lý so nuç 2005 yý lýn dan bu ya na di ðer ih raç bað lan tý lý ül ke le re ol du - ðu gi bi Rus ya ya ih ra cat ta da a lý nan sý ký ka ran ti na tedbir le ri nin dev re ye ko nul ma sý i le a lýn mýþ týr. Ni te - kim, o lum suz luk ih ti ma li bu lu nan ü rün bil di rim 2005 yý lýn da ki yüz de 0,23 lük o ran da 2010 yý lýn da yüz de 0,04 e düþ müþ tür. Rus ya ya 2005 yý lýn da 100 bin ton o lan ih ra ca týn, 2010 yý lýn da 300 bin to na ve O cak-ha zi ran 2011 ta rih le ri a ra sýn da top lam 276 bin to na u laþ tý ðý nýn al tý çi zi len a çýk la ma da, yýl so nu i ti ba riy le de ih ra ca týn 450 bin to na u la þa ca ðý nýn ön - gö rül dü ðü kay de dil di. An ka ra / a a

12 12 Y ÝLAN YALOVA BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN TAÞINMAZ MAL (ARSA ) SATILACAKTIR Madde 1- Yalova Ýli Kirazlý Köyü Diþbudak mevkii sýnýrlarý içerisinde bulunan aþaðýda nitelikleri belirtilen taþýnmaz mallar (arsa) sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalý Teklif (artýrma) usulü ihale ile ayrý ayrý ihale edilerek satýlacaktýr. Madde 2- Satýlacak olan taþýnmaz mallarýn nitelikleri: Arsalar 1/1000 Uygulama Ýmar Planýnda Sanayi Alaný olarak planlanmýþtýr. Bu alanda beton üretimini saðlayan beton santralleri yapýlabilmektedir. Madde 3- ÝHALEYE KATILABÝLME ÞARTLARI: A-Gerçek kiþilerde aranacak þartlar: a) Kanuni ikamet göstermesi b) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak) c) Noter tasdikli imza beyannamesi d) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarasý, elektronik posta adresi) B- Tüzel kiþilerde aranacak þartlar: a) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarasý, elektronik posta adresi) b) Tüzel kiþiliðin idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan veya benzeri bir makamlardan, 2011 yýlý içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belgenin aslý veya noter tasdikli sureti ile tüzel kiþiliði noter tasdikli imza sirküleri. C- Gerçek ve tüzel kiþilerde aranacak ortak þartlar: a) Geçici teminata ait alýndý belgesi b) Vekâleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna ihaleye katýlan kiþinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi c) Yalova Belediyesi'ne vadesi geçmiþ borcu olmadýðýna dair Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü - Gelir Þefliði'nden alýnmýþ yazý D- Ortak giriþim olmasý halinde aranacak þartlar: Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde; ortak giriþimi oluþturan gerçek ve tüzel kiþilerin her biri ( A ) ve (B ) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrýca bu þartnameye uygun ortak giriþim beyannamesi ile ortaklýk sözleþmesini vermeleri gerekmektedir. (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir.) Madde 4- Þartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüðü, Satýn Alma Þefliði Süleymanbey Mahallesi, Ýstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karþýlýðýnda satýn alýnabilir. Ýhaleye katýlacak olanlarýn þartname almalarý zorunludur. Madde 5- Ýhaleye katýlmak isteyenlerin þartnamede belirtildiði þekilde hazýrlayacaklarý teklif mektuplarýný ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karþýlýðýnda Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü, Satýn Alma Þefliði Ýstiklal Caddesi No: 29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Madde 6- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. B: KIRÞEHÝR KAMAN BELEDÝYESÝ ÝTFAÝYE ERÝ ALIMI ÝLANI Kaman Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 sayýlý devlet memurlarý kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasýndaki þartlara tabi olarak istihdam edilmek üzere, tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmenliðinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile tarih ve sayýlý Resmi gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde deðiþiklik yapýlmasýna dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; aþaðýda sýnýfý, unvaný, derecesi, adeti, KPSS puan türü, taban puaný ve öðrenim durumu belirtilen 5 Adet Ýtfaiye Eri kadrosuna 2010 yýlý kamu personeli seçme sýnavýna (KPSS) girmiþ ve belediyemiz sýnav komisyonunca belirlenen aþaðýdaki taban puanlarýna göre müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlamak üzere kadro ve öðrenim durumu itibariyle ilan edilen sayýnýn 3 katý aday belirlenerek sözlü sýnav ile personel alýmý yapýlacaktýr. ATAMA YAPILACAK KADROLAR ÝTFAÝYE ERLÝÐÝNE BAÞVURU ÞARTLARI Ýtfaiye erliðine baþvuruda bulunmak için 657 sayýlý kanunun 48. maddesindeki genel þartlarýn yaný sýra; 1) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak, 2) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m, kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak, 3) Ýtfaiye eri sýnavýnýn yapýlacaðý tarih itibariyle 30 yaþýný geçmemiþ olmak, 4) Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, tecilli veya iliþiði bulunmamak. 5) 2010 Yýlý KPSS sýnavlarýna girmiþ ve önlisans mezunlarý (KPSSP93)'den en az 70, lise mezunlarý (KPSSP94) ise 70 Puan ve üzeri almýþ olmak. 6) Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak. (Aðýr hapis veya 1 yýldan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymiþ bulunmamak). BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ Baþvurular 20/07/2011 saat 09.00'da baþlayýp ayný gün saat 16.00'a kadar Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Posta ve yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sýnav giriþ belgeleri yazý iþleri müdürlüðünden alýnacaktýr. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER 1) Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ baþvuru formu örneði T. C. BAKIRKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/1897 Tal. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Aþaðýda niteliði yazýlý menkullerin 1. satýþý 22 Temmuz Cuma günü saat 10:40-10:50 arasý (BARIÞ OTOPARKI - KEMER MAH. 44. SOK. NO: 33 ESENLER/ÝSTANBUL) adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 27 Temmuz Çarþamba günü ayný yerlerde ve saatlerde, 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra Dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Mahcuzun Muammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli özellikleri) ,00 TL 1 34 FMS 83 plakalý Renault Kongo Marka 2004 Model beyaz renkli, K9KA7D motor, VF1FC070F þase seri nolu kapalý kasa kamyonet. Anahtar ve ruhsat yok ticari sað arka tampon kýrýk, ön kaput çizik, sað dikiz aynasý kýrýk, muhtelif çizikler mevcut. B: T.C. PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN Sayý: 2009/527 ESAS. Davacý Yurdanur Þahin tarafýndan 15/05/1977 doðumlu kardeþi ÞAHÝNDE TÜYÜBOZ 'un 17 yýldan beri kayýp olduðu bildirilerek, gaipliðine karar verilmesi istenilmiþ olmakla; Son olarak Yeni mah, Þehit Fethi cad. no: 89 Pendik adresinde ikamet eden ve Giresun Merkez Akçalý Cilt 19, Hane 143'de nüfusa kayýtlý olan Dursun ve Memnune 'den olma 1977 d.lu ÞAHÝNDE TÜYÜBOZ hakkýnda bilgisi olanlarýn TMK.'nun 33. maddesi uyarýnca ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememize baþvurarak bilgi vermeleri ikinci kez ilan olunur. 28/06/2011 B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2011/722 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 04/07/2011 tarih, 2011/722 E., 2011/1028 K. sayýlý karar ile Ragýp ve Fatma Seher'den olma, 24/04/1921 d.lu Emine Ýsmet Keyder'in TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK mad. gereðince kendisine oðlu, Hasan Beysan oðlu, 1953 d.lu HASAN SARHAN KEYDER vasi olarak tayin edilmiþtir. 04/07/2011 B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/3041 Esas. KARAR NO: 2011/1448 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ardahan, Çýldýr, Dirsekkaya, cilt 43, hane 33'de nüfusa kayýtlý KAZIM ve CEVAHÝR'den olma 25/01/1958 doðumlu NECEDDÝN GÖRMÜÞ'ün rahatsýzlýðý nedeniyle TMK Maddesi gereðince kýsýtlanmasýna, kendisine TMK'nun 413. maddesi gereðince ayný yerde nüfusa kayýtlý NAZIM ve KUDRET'den olma 16/08/1957 doðumlu TAZEGÜL GÖRMÜÞ vasi olarak atanmýþtýr. Ýlan olunur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/704 Esas. KARAR NO: 2011/1729 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul, Esenler, Ninehatun, cilt 48, hane 320'de nüfusa kayýtlý Faraç ve Fatma'dan olma 01/05/1959 doðumlu NEZÝR ÇALHAN'ýn rahatsýzlýðý nedeniyle TMK Maddesi gereðince kýsýtlanmasýna, kendisine TMK'nun 413. maddesi gereðince Mardin, Merkez, Çubuk, cilt 1, hane 113'de nüfusa kayýtlý Faraç ve Fatma'dan olma 01/10/1965 doðumlu TURGUT ÇALHAN vasi olarak atanmýþtýr. Ýlan olunur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/691 E sas. KA RAR NO: 2011/1636 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya - zý lý ka ra rýy la, Er zin can i li, Ke ma li ye il çe si, Ku þak ma hal - le si, 78 Cilt, 26 Ha ne no da nü fu sa ka yýt lý, Meh met ve Di gar'dan ol ma, 05/06/1967 do ðum lu, BAT TAL GÜR TE - KÝN'in ra hat sýz lý ðý ne de niy le TMK.405. Mad de si ge re - ðin ce ký sýt la ma sý na, ken di si ne TMK'nun 413. mad de si ge re ðin ce ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý Meh met ve Di gar 'dan ol ma, 07/07/1969 d.lu, FEH MÝ GÜR TE KÝN'in VA SÝ A TAN MA SI NA ka rar ve ril miþ tir. Ý lan o lu nur. B: belediyemizden temin edilecektir.) 2) KPSS sonuç belgesi 3) Nüfus cüzdaný fotokopisi (T.C vatandaþlýk Nosu olan) 4) Öðrenim durumlarýný gösterir belge 5) 2 adet yeni çekilmiþ vesikalýk fotoðraf (1 adeti baþvuru formuna yapýþtýrýlacaktýr.) 6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle iliþkisinin olmadýðýna dair belge. 7) Herhangi bir saðlýk kuruluþundan alýnmýþ boy ve kilo ölçüm raporu. SINAV YERÝ VE ZAMANI Mülakat Sýnav Kaman Belediye Baþkanlýðý Meclis toplantý salonunda 02/08/2011 Salý günü saat 10:30'da dayanýklýlýk testi ise ayný gün saat 14.30'da itfaiye amirliðinde yapýlacaktýr. (dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýlý gelinecektir) SINAV ÞEKLÝ VE DEÐERLENDÝRME 1) Sözlü sýnav mülakat þeklinde yapýlýr. Sýnavýn yeri, baþlama gün ve saati, adaylara yazýlý olarak duyurulur. Adaylarýn bu sýnava alýnmalarý alfabetik soyadý sýrasýna göre olur. Sözlü sýnavda deðerlendirme, komisyon baþkaný ve üyelerin 100 üzerinden ayrý ayrý takdir edecekleri notlarýn toplamýnýn ortalamasý alýnarak yapýlýr. 2) Sözlü sýnav komisyonu, sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliði ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirir. 3) Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan nottur. Sözlü sýnav komisyonu, sýnav sonuçlarýný sözlü sýnavda en yüksek not alandan baþlayarak sýralandýrmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sýnavda baþarýlý olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir. 4) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsý kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sýnav listesindeki baþarý sýralamasýna göre sýnavýn bitiþ tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panolarýnda ilan edilir. Sýnav sonuçlarý kazanan adaylara da ayrýca yazýlý olarak teblið edilir. Bu tebligatta sýnavý kazanmýþ olanlarýn atanmasý için gerekli belgeler ve iþlemler ile bunlarýn belediyeye teslimi için tanýnan süre belirtilir. Sýnav komisyonu adaylarý yeterli bulmadýðý taktirde alýmý öngörülen kiþi ve kadro sayýsýndan daha az bir sayýda alým yapma yetkisine sahiptir. 5) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsýnýn yarýsý kadar yedek baþarý listesi ilan edilir. Sýnavý kazanan adaylardan süresi içinde baþvurmayanlarýn yerine birinci yedekten baþlayarak yedek baþarý listesindeki sýraya göre aday çaðýrýlýr. SINAV KONULARI 1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý 2) Atatürk ilkeleri ve inkýlap tarihi 3) 657 sayýlý Devlet Memurlarý kanunu 4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluþacaktýr. 5) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi, Erhan TALU KAMAN BELEDÝYE BAÞKANI B: ÜSKÜDAR 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Dos ya NO: 2011/81 Da va cý Sa li ha BAL TA ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Nüf. Küt. Kay dýn ip ta li da va cý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz de da va di lek çe sin de be lir ti len Kü çük çam lý ca Mah. O ya sok. No: 8 Ýç ka pý No: 3 Üs kü dar ÝS TAN BUL ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad res te ta nýn ma dý ðý bil di ril miþ ve bu ad res ten teb li gat ya pý la ma mýþ ve i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ ol mak la; Nü fus Küt. Kay dýn ip ta li is te nen FUR KAN YIL DI RIM'ýn 29/07/2011 gü nü sa at 10:15'de biz zat du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si HUMK'un de ði þik 213. ve 377. mad de le ri ge re ðin ce teb lið e di len gün ve sa at te mah ke - me de ha zýr bu lun ma sý, bu lun ma dý ðý tak dir de tah ki kat ve yar gý la ma nýn yok lu ðun da de - vam e dip, hü küm ve ri le ce ði ve tüm de lil le ri ni 10 gün i çin de bu lun du rup du ruþ ma gü - nün den ev vel top lat ma sý hu su su ve da va di lek çe si, du ruþ ma gü nü nü bil di rir teb li gat ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i lan o lu nur. 07/07/2011 B: T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2007/1 Esas. 2011/251 Karar. Davacý BAYINDIRLIK VE ÝSKÂN BAKANLIÐI vekili tarafýndan davalýlar HÜSEYÝN SÜREN v.s. Aleyhlerine açýlan Tapu iptali-yolsuz tescilin düzeltilmesi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Ýzmir 6. AsIiye Hukuk Mahkemesinin gün ve 2007/1 esas, 2011/251 karar sayýlý ilamý davacý vekili tarafýndan tarihinde temyiz edilmiþ olmakla, Adresi tesbit edilemeyen davalýlar Hüseyin SÜREN, Demir BUÐDAYCI-Celal KARAA- TA-Ziþan KARAATA-Fatma Þefika ÇIÐ-Ýclal BABACAN'ýn temyiz dilekçesine karþý cevap hakkýný kullanmasý yönünden Temyiz dilekçesi Davalýlar HÜSEYÝN SÜREN, Demir BUÐDAYCI-Celal KARAATA-Ziþan KARAATA-Fatma Þefika ÇIÐ, Ýclal BABACAN'a ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. B: T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2006/371 Esas. 2011/250 Karar. Davacý BAYINDIRLIK VE ÝSKÂN BAKANLIÐI vekili tarafýndan davalýlar HÜSEYÝN SÜREN v.s. Aleyhlerine açýlan Tapu iptali-yolsuz tescilin düzeltilmesi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Ýzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin gün ve 2006/371 esas, 2011/250 karar sayýlý ilamý davacý vekili tarafýndan tarihinde temyiz edilmiþ olmakla, Adresi tesbit edilemeyen davalýlar -Celal KARAATA-Ziþan KARAATA-Fatma Þefika ÇIÐ-Ýclal BABACAN'ýn temyiz dilekçesine karþý cevap hakkýný kullanmasý yönünden Temyiz dilekçesi Davalýlar Celal KARAATA-Ziþan KARAATA-Fatma Þefika ÇIÐ, Ýclal BABACAN'a ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. B: YERÝNÝZÝ AYIRTMAK ÝÇÝN ACELE EDÝN! SÜLEYMAN KÖSMENE VE RECEP TAÞCI'NIN KATILIMI ÝLE ÝZMÝR KÜLLÝYESÝ YARARINA YAT GEZÝSÝNE DAVET! TARÝH: PAZAR SAAT: KALKIÞ YERÝ: ÇEÞME GEZÝ YERÝ: ÇEÞME KOY VE ADALARI ÜCRET: 30 TL (SABAH KAHVALTISI, ÖÐLE YEMEÐÝ -BALIK IZGARA- DÂHÝL) ÝZMÝR ÇEÞME GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: 10 TL. BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DAVETLÝDÝR MÜRACAAT: (Abdülbasir ÞEKER) T. C. KADIKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas No: 2011/227 Ka rar No: 2011/240 Da va cý Za mi re E ren ta ra fýn dan a çý lan ad de ðiþ tir me da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da: Mah ke me mi zin ta rih ve 2011/227 E. 2011/240 K. sa yý lý i lam i le "Za mi re" o lan a dý nýn "Sel ma" o la rak de ðiþ ti ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. Du yu ru lur B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/929 E sas. KA RAR NO: 2011/327 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Ýs tan bul i li, Üs kü - dar il çe si, Bey ler be yi mah/köy nü fu su na ka yýt lý, Meh met A li ký zý, 1929 do ðum lu PER - VÝN TÝ MU ÇÝN ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne 1974 do ðum lu En gin oð lu OR ÇUN CAN - BES LER VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2007/1 Esas. 2011/251 Karar. "Davacý BAYINDIRLIK VE ÝSKÂN BAKANLIÐI vekili tarafýndan davalýlar HÜSEYÝN SÜREN v.s. Aleyhlerine açýlan Tapu iptali-yolsuz tescilin düzeltilmesi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Ýzmir 6. AsIiye Hukuk Mahkemesinin gün ve 2007/1 esas, 2011/251 karar sayýlý ilamý ile, 1- Da va nýn red di ne, Ta raf la rýn ka ra rýn teb li ðin den i ti ba ren 15 gün lük ya sal sü re i çe ri - sin de Yar gý tay da tem yiz yo lu na baþ vu ra bi le cek le ri ne i liþ kin a çýk ka rar da va cý ve ki li nin yü zü ne da va lý la rýn yok lu ðun da ka rar ve ril miþ tir. Ka rar ad re si tes bit e di le me yen ve yok lu ðun da ve ri len ka rar da va lý Hü se yin SÜ REN'e i - la nen Teb li ði ne ka rar ve ril miþ ol mak la, ka ra ra kar þý da va lý nýn tem yiz hak ký ný kul lan ma sý yö nün den mah ke me miz ka ra rý DA VA LI HÜ SE YÝN SÜ REN'e Ý LA NEN TEB LÝÐ o lu nur. B: GAZÝOSMANPAÞA 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2006/542 KARAR NO: 2011/60 Davacý YAÞAR AKBABA tarafýndan davalý ELÝF AKBABA aleyhine açýlan boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda davalýnýn adresi tespit edilemediðinden davalýya mahkeme kararýnýn ilan yolu ile tebliðine karar verilmiþtir. HÜKÜM : Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE SÝÝRT Ýli, ÞÝRVAN Ýlçesi, ORMANBAÐI Köyü/Mah., Cilt 33, Hane 35, BSN: 42'de nüfusa kayýtlý, ABDULAZÝZ ve VATHA'dan olma, 01/10/1969 doðumlu, TC Nolu davacý YAÞAR AKBABA ile ayný hanede BSN: 99'da nüfusa kayýtlý, MEHMET ZEKÝ ve KADRÝYE'den olma, 01/03/1974 doðumlu, TC Nolu davalý (Evlenerek Ýznik Ýlçesi Kýrýntý Köyü, 34. Cilt, 13. Hane, 69. Sýradan gelmiþtir.) ELÝF AKBABA'nýn M.K.'nun 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA- Taraflarýn müþterek çocuklarý 01/01/2003 doðumlu Büþra Akbaba, 01/03/2004 doðumlu Bekir Akbaba, 26/02/2005 doðumlu Melek Akbaba'nýn velayetlerinin davalý anneye verilmesine. Velayeti anneye verilen çocuklar ile baba arasýnda her ayýn 2. ve 4. haftasý Cumartesi günü saat 09:00'dan saat 18:00'e kadar, dini bayramlarýn 2. günleri saat 09:00'dan saat 18:00'a kadar ve her yýl Temmuz ayýnýn 1. günü saat 09:00'dan 15. günü saat 18:00'a kadar çocuklarýn baba yanýnda kalmasý suretiyle aralarýnda þahsi münasebet tesisine. Hüküm kesinleþinceye kadar taraflarýn müþterek çocuklarýnýn her biri ve davalý asil için dava tarihinden itibaren ayrý ayrý aylýk 75,00 TL tedbir nafakasýnýn davacýdan alýnarak davalýya verilmesine Peþin alýnan harcýn mahsubu ile 6,20 TL bakiye harcýn davalýdan tahsiline Davacý yargýlama gideri talep etmediðinden yapýlan yargýlama giderlerinin kendi üzerinde býrakýlmasýna, Dair davalý ELÝF AKBABA'ya mahkeme kararýnýn, ilandan itibaren (7) gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðýna, teblið tarihinden itibaren (15) gün içinde dosyanýn Yargýtay'a gönderilmek üzere temyiz talebinde bulunulmadýðý takdirde hükmün kesinleþeceði hususu MAHKEME KARARI'nýn tebliði yerine kaim olmak üzere ÝLAN olunur. 30/06/2011 B: ÞÝÞLÝ 4. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2010/26 Müteveffa Sultana Baruh hakkýnda mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açýlýp okunmasý davasý nedeniyle; Mirasçýlardan Kalo Eskinazi adýna çýkartýlan vasiyetnamenin tebliðine iliþkin tebligatýn yapýlamadýðý ve bu mirasçý adýna yapýlan zabýta araþtýrmasýna raðmen de adresinin bulunamadýðý ve adrese dayalý nüfus kayýt sisteminden de kontrol edildiðinde þahsa ait herhangi bir adres tespitinin yapýlamadýðý bildirilmiþ olduðundan mahkememizce muris Sultana Baruh tarafýndan yapýlan vasiyetnamenin yasal mirasçý Kalo Eskinazi'ye ilanen tebliðine karar verildiðinden, muris Sultana Baruh'a ait Beyoðlu 6. Noterliði tarafýndan düzenlenmiþ 25 Kasým 1999 tarih ve yevmiye nolu Düzenleme Þeklinde Vasiyetnamesi'nde "Ýstanbul ili Adalar ilçesi Maden Mah. Yeni Açýlan Yol Sokak ve Büyükada mevkiinde kain ve tapunun 32 pafta, 222 ada, 106 parsel sayýlarýnda kayýtlý 4 kat, 17 daireli kargir apartman nitelikli, 958 m 2 yüzölçümlü apartmandaki 70/1400 arsa paylý zemin kat 7 no'lu baðýmsýz bölüm ile Ýstanbul ili, Þiþli ilçesi, Þiþli Mahallesi, Sýracevizler Sokakta kain ve tapunun 153 pafta, 1031 ada, 141 parsel sayýlarýnda kayýtlý kargir iki blok apartman nitelikli, m 2 yüzölçümlü taþýnmazdaki B Blok mesken nitelikli 160/5520 arsa paylý, 1. kat 22 no'lu baðýmsýz bölümdeki 1/2 nispetindeki hissem ile yine ayný taþýnmazýn 1/2 hissedarý bulunan murisim Miþon Baruh'un vefatý nedeni ile diðer mirasçýlar meyanýnda bu 22 nolu baðýmsýz bölümdeki 1/2 hissesinden bana da intikali gereken hak ve hisselerimin tamamýný ve Ýstanbul Karaköy, Voyvoda Cad. No: 35/37 adresinde bulunan OSMANLI BANKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ ("BANKA") KARAKÖY ÞUBESÝ nezdinde bulunan; B/1360 sayýlý kasa içerisinde çýkacak olan hertürlü menkul deðerleri eþit olarak paylaþýlmak üzere Okçumusa Cad. No: 15 Demet Apt. D: 10 Þiþhane-Ýstanbul adresinde bulunan "OR-A HAYÝM HASTANESÝNE YARDIM DERNEÐÝ" ile merkezi Ýstanbul, Þiþli, Abide-i Hürriyet Cad. Atlas Apt. No: 157/9 adresinde bulunan "FAKÝR HASTALARA YARDIM DERNEÐÝ"ne ve diðer taraftan; Türkiye Cumhuriyeti Hudutlarý dahilindeki muhtelif bilumum Bankalarýn merkez ve þubelerinde TL veya Döviz olarak açtýrmýþ bulunduðum vadeli, vadesiz TL veya Döviz bazýndaki tüm hesaplarýmda bulunan nakit paralarý da merkezi; Tayyareci Fehmi Sk. No: 28/3 Osmanbey/Ýstanbul adresinde bulunan YETÝMLERÝ KORUMA VE BARINDIRMA DERNEÐÝ'ne vasiyet e- diyorum." þeklindeki vasiyetnamenin (bu vasiyetnameye karþý tebliðden itibaren bir ay içerisinde itirazýnýz var ise mahkememiz dosyasýna bildirmeniz) ve 06/10/2011 günü saat 14:00 olan duruþma gününün yasal mirasçý Kalo Eskinazi'ye tebliði yerine kain olmak üzere ilan olunur. 10/06/2011 B: 45022

13 AÝLE - SAÐLIK Y 13 Sünnet, çocuklara önceden anlatýlmalý UZMANLAR, SÜNNET TÖRENLERÝNDEN ÖNCE, SÜNNETÝN ÇOCUKLARA GEREKTÝÐÝ GÝBÝ ÖNCEDEN ANLATILMASINI UYARIYORLAR. YOZGAT Bozok Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Veli Kurt, okullarýn kapanmasý ile beraber ailelerin, çocuklarýn erkekliðe ilk adýmý olarak görülen sünnet düðünü düzenlediklerini, bu kapsamda sünnet kavramýnýn ne anlama geldiðinin önceden çocuklara aþýlanmasý gerektiðini söyledi. Yaz döneminde artan sünnet düðünleri dolayýsýyla ailelere dikkat etmesi gereken hususlar hakkýnda önerilerde bulunan Dr. Kurt, sünnet olacak olmanýn çocuklarda korku ve kaygýya sebep olduðunu belirtti. Dr. Kurt, Sünnet, Müslümanlarýn Ýslâm dininin emrini yerine getirmek için yapýlmaktadýr. Ýslâm dininin ve geleneklerimizin vazgeçilmezlerinden olan sünnet kavramýnýn çocuk için ne anlama geldiðini, onun zihin dünyasýnda neler hissettirdiðinin yeterince farkýnda mýyýz? Acaba sünnet denince çocuðumuzun zihninden ne korkular ve fýrtýnalar geçiyor biliyor muyuz? Toplumumuzda sünnet, çocuðu hem onurlandýrýcý, hem de çocuða acý veren bir uygulama olarak yapýlmaktadýr. Aileler, çoðunlukla kendi karar verdikleri bir yaþta ve zamanda çocuklarýný sünnet ettirmektedirler. Çocuðun yaþý, geliþim dönemi, psikolojik durumu buna hazýr mý, pek dikkat edilmemektedir. Hatta sünnet olana kadar çocuk hiçbir þekilde bilgilendirilmemekte sadece ucundan kesilecek diyerek çoðunlukla geçiþtirilmektedir. Bu da çocuk üzerinde olumsuz etkiler kalmasýna neden olacaktýr dedi. MEDÝCAL Park Hastaneler Grubu, kiþiye özel týp anlayýþýyla Türkiye de ekol haline gelen Prof. Dr. Osman Müftüoðlu ile de önemli bir iþ birliðine imza attý. Medical Park Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Usta, Ýstanbul Levent Edition Otel de düzenlenen basýn toplantýsýnda yeni hastane yatýrýmlarýný ve Medical Park ýn vizyonunu anlattý. Muharrem Usta, Medical Park Hastaneler Grubu olarak 18 yýl önce Herkes Ýçin Saðlýk iddiasýyla yola çýktýklarýný ve bu amaçla Van dan Batman a, Elazýð dan Bursa ya, Ordu dan Tarsus a kadar uzanan hastane yatýrýmlarý gerçekleþtirdiklerini belirtti. Usta, þimdi bu yatýrýmlarýna Ýstanbul Acarkent, Ulus ve Ýzmir hastanelerini de eklediklerini aktardý. SAÐLIK TURÝZMÝNDE ÝDDÝALI Saðlýk turizmi alanýnda 2011 yýlýný yaklaþýk 40 milyon dolar ile kapatmayý hedeflediklerini söyleyen Usta Özellikle kalp damar hastalýklarý, organ nakli, kemik iliði nakli, kanser, beyin cerrahisi, ortopedi, tüp bebek, diþ, estetik cerrahi, saç ekimi gibi branþlarda tedavi olmak için Medical Park Hastaneler Grubu na yabancý hastalar geliyor. Þu anda Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkeleri, Türkî Cumhuriyetler, Ortadoðu, Balkan ve bazý Afrika ülkeleri ile Doðu Bloðu ndan Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden hastalarýmýz var. Ülke segmentimizi yeni hastanelerimizle daha da geniþletmeyi düþünüyoruz dedi. ÝZMÝR DE BÝN KÝÞÝYE ÝSTÝHDAM OLUÞTURACAK Yaklaþýk iki ay sonra Ýzmir Hastanesi ni açacaklarýný belirten Muharrem Usta, bu hastane için Ýzmir Üniversitesi ile akreditasyon çalýþmasýna baþladýklarýný belirtti. Usta, Ýzmir Hastanemiz, üniversiteye baðlý Eðitim Araþtýrma Hastanesi olacak. Ýzmir de yaklaþýk bin kiþiye istihdam oluþturacaðýz þeklinde konuþtu. Onurlandýrýcý ifadelerle anlatýlmalý SÜNNETÝN ne anlama geldiði ve öneminin, çocuklara, onurlandýrýcý bir ifadeyle önceden anlatýlmasý gerektiðini vurgulayan Dr. Kurt, Kafalarýnda oluþan senaryolarý bir tarafa býrakarak onlara sünnetin neden olmasý gerektiðini, faydalarýnýn en güzel þekilde anlatýlmasý gerekir. Çünkü her insan kendine Dr. Veli Kurt göre çeþitli þeylerden kaygý duyar. Bu gibi durumlarda çocukta da kaygý oluþmaktadýr. Yapýlacaklar hakkýnda bilgilendirilmeyen çocuk için de sünnet çok büyük bir kaygý olmaktadýr. Bu nedenle çocuklar zaman zaman sünnet törenlerinden kaçmayý ve kaygýlarýndan kurtulmayý tercih etmektedirler diye konuþtu. EN UYGUN ZAMAN En uygun sünnet olma zamanýnýn, doðum sonrasýndaki ilk bir hafta olduðunu kaydeden Kurt, þöyle devam etti: Sünnet hangi yaþta yapýlmalý? Toplumumuzun giderek artan bilinç düzeyi ile beraber aileleri, çocuklarýnýn sünnet olurken psikolojisinin de buna hazýr olup olmadýðý sorusuna cevap aramaya itmektedir. Bizlere sýk sýk, oðlumuzu hangi yaþta sünnet yaptýralým? sorusu yöneltilmektedir. Aslýnda en uygun zaman doðum sonrasý ilk bir haftadýr. Ancak birçok aile bu dönemde çocuðunu sünnet ettirmemekte, daha çok okul öncesi dönemi tercih etmektedir. Okul öncesi dönem çocuklarýn cinselliði yeni yeni fark etmeye baþladýðý kendi cinselliðinin farkýna vardýðý dönemdir. Benim önerim, eðer çocuðun penisi ile ilgili acil týbbî bir sorunu yoksa 7 yaþ ve sonrasýnda sünnet ettirilmesi, acil sünnet ettirilmesi gereken durumlarda eðer çocuk okul öncesi dönemde ise muhakkak bir çocuk psikiyatrisine baþvurularak yardým alýnmasý gerekir. Yozgat / cihan Müftüoðlu, Yaþasýn Hayat ý MEDÝCAL PARK A TAÞIDI MEDÝCAL PARK HASTANELERÝ, KÝÞÝYE ÖZEL TIP ANLAYIÞIYLA EKOL HALÝNE GELEN PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOÐLU ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝNE GÝTTÝ. NAGEHAN BAYRAM ÝSTANBUL Müftüoðlu, Kiþiye Özel saðlýk anlayýþýný geliþtirmek için özel programlar uygulayacaðýný söyledi. Prof. Dr. Osman Müftüoðlu Medical Park ta ACARKENT Medical Park ýn hizmete girmesiyle birlikte Medical Park ailesine katýlan Ýç Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Osman Müftüoðlu, Medical Park Acarkent ve Ulus ta Kiþiye Özel saðlýk anlayýþýný geliþtirmek için özel programlar uygulayacaðýný söyledi. Müftüoðlu þöyle devam etti: Týp, artýk neredeyse Kaç yýl ömrüm kaldý?, Biyolojik yaþým kaç? sorularýna kesine yakýn cevap verebilir hale geldi. Hatta genetik araþtýrmalar ve farklý genetik testlerle kendi geleceðimiz hatta bizden sonraki nesillerimiz için ciddî tahminlerde bulunmak mümkün. Yeni test ve incelemeler kalp krizini, beyin anevrizmasýna baðlý felci, Alzheimer hastalýðýna baðlý bilinç kaybýný, bazý kanserleri, diyabeti, obeziteyi sadece erken dönemde tanýmamýzý deðil, onlarý yýllar önceden tahmin etmemizi bile mümkün kýlabiliyor. Stres kaynaklý bedenimizin tükenme sýnýrýný bile önceden belirleyebiliyoruz. Kiþiye özel saðlýk formüllerinin önemine de deðinen Prof. Dr. Müftüoðlu, Kiþinin kültürüne, alýþkanlýklarýna özel yaklaþýmlar geliþtirmeliyiz. Ýþte Medical Park ta Yaþasýn Hayat felsefesiyle getirmek istediðimiz de budur dedi. Boþ yere topuk aðrýsý çekmeyin BÝRÇOK hastayý canýndan bezdiren Topuk dikeni hastalýðý (plantar fasiitis), ayak tabanýnýn kaplayan zarýn (plantar fasya) topuk kemiðine yapýþma yerinde oluþan yangý (inflamasyon) ve bu yangýnýn sürekli bir hal almasýdýr. Bayýndýr Hastanesi Kavaklýdere Fizik Tedavi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. M. Nafiz Akman, Sabah kalktýðýnýzda topuðunuzun üzerine basmakta zorlanýyorsanýz ya da uzun süre ayakta kalýnca ayak tabanýnda rahatsýz edici aðrýlar oluþuyorsa topuk dikeni olabilirsiniz dedi. Oldukça sýk görülen bu rahatsýzlýk aslýnda kolayca tedavi edilebilmektedir. Daha çok kilolu ve orta yaþ üzerindeki kiþilerde görülen topuk dikeninin bazen aðrýsýz olarak da tesbit edilebildiðini ifade eden Akman, topuk dikeni olan hastalarýn sabahlarý ilk yere basarken veya uzun süre oturduktan sonra ayaða kalkarken baþlayan, aktivite ile azalan fakat aktivite uzadýkça tekrar ortaya çýkan bir topuk-ayak tabaný aðrýsý olduðunu belirtti. Aðrýyan nokta çoðunlukla topuðun alt-ön kýsmý ve taban çukurluðunun baþladýðý noktadadýr. Bazen bütün ayak tabanýna yayýlabilir. Ayak bileði ve parmaklar gerildiðinde aðrý artar. Topuk dikeni hastalýðý tesbit edildikten sonra alýnacak bazý basit tedbirlerle kendiliðinden geçebilmektedir, aðrýnýn sebebinin gerçekten topuk dikeni olup olmadýðýndan emin olunmasý gerekmektedir. Bu tip durumlarda mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon ya da ortopedi uzmanýna baþvurulmalýdýr. Teþhis kesinleþtikten sonra ilk yapýlacak þey topuða aþýrý yüklenmekten kaçýnýlmasýdýr. Evde çýplak ayakla gezilmemeli, sert zeminlerde uzun süreli ayakta durulmamalý, sýçramalý ve ani depar gerektiren sporlar yapýlmamalýdýr. Aþýrý kilo varsa verilmeye çalýþýlmalýdýr. Evde yumuþak ve ortopedik tabanlý terlikler tercih edilmeli, dýþarýda ise ayakkabý içine silikon topuk-taban destekleri konmalýdýr. Giyilen ayakkabýlarýn tabaný, zemindeki çýkýntý ve düzensizlikleri ayaða yansýtmayacak þekilde sert/kalýn olmalýdýr. Ýnce tabanlý sandalet tarzý ayakkabýlarla dýþarý çýkýlmamalýdýr. Aðrý kesiciler ve ýlýk su banyolarý kýsmen rahatlatýcý olabilir. Ayak masajý, ayak tabaný-ayak bileði germe egzersizleri ve ayak içi kaslarý çalýþtýran egzersizler (parmaklarla havlu buruþturma, bilye toplama gibi) yapýlmalýdýr. Glokom tedavi edilmediði takdirde körlükle sonuçlanabiliyor. Yaz yorgunluðu mu, Glokom mu? SABAH belirginleþen baþ aðrýlarý, göz çevresi aðrýlarý, zaman zaman bulanýk görme, geceleri ýþýklarýn etrafýnda ýþýklý halkalar görme ve televizyon izlerken göz etrafýnda aðrý... Çok ciddiye alýnmayan bütün bu þikâyetler, görme kaybýna sebep olan sinsi hastalýk glokom un (göz tansiyonu) habercisi olabilir. Aðýrlýklý olarak 40 yaþ üstü kiþilerde görülen hastalýk bilinenin aksine yeni doðan bebekler dahil her yaþtan insaný tehdit ediyor. Ö- zellikle son yýllarda sýk duyduðumuz göz hastalýklarýndan biri haline gelen glokom (göz tansiyonu), erken tedavi edilmediði takdirde ciddî görme kayýplarýna yol açýyor. Artan göz içi basýncýnýn göz siniri hücrelerine zarar vermesiyle oluþan hastalýk özellikle 40 yaþ üstü kiþilerde görülüyor ancak uzmanlar, yeni doðan bebekler dahil her yaþtan insanýn glokom riskiyle karþý karþýya olduðu konusunda uyarýyor. Glokomun erken teþhis edilip hiç zaman kaybetmeden tedavisine baþlanmasýnýn görmenin korunabilmesi için ö- Prof. Dr. Can Üstündað nemli olduðunu söyleyen Dünyagöz Etiler Hastanesi nden Prof. Dr. Can Üstündað, hastalýða iliþkin þu bilgileri veriyor: Glokom gözde yavaþca kendini hissettirmeden baþlar ve ilerler. Belirtiler ortaya çýktýðýnda ise hýzlý seyrederek görme sinirlerinde onarýlmasý mümkün olmayan tahribata ve sonunda geri dönüþümü olmayan görme kaybýna yol açar. KÝMLER RÝSK ALTINDA? Glokom un ortaya çýkma sebepleri arasýnda ilk sýrada genetik yatkýnlýk geliyor. Ailesinde glokom öyküsü olan kiþilerde hastalýðýn görülme riski de artýyor. Bunun yaný sýra hastalýðý tetikleyen pek çok faktör bulunuyor. Prof. Dr. Üstündað bu faktörleri þöyle özetliyor: 35 yaþ üstünde olanlar, þeker ve tansiyon hastalarý, yaþanan þiddetli kansýzlýk ve þok yaþayanlar, yüksek miyop ya da hipermetrop hastalarý ve migreni olan kiþiler risk gruplarý arasýnda yer alýyor. Bunun yaný sýra göz yaralanmalarý, uzun süreli kortizon tedavisi de hastalýðý tetikleyen unsurlar arasýnda. YILDA BÝR KEZ GÖZ TANSÝYONU ÖLÇÜLMELÝ Erken ve özel tetkiklerle yapýlan doðru teþhisin hastalýðýn tedavisi için büyük önem taþýdýðýný belirten Prof. Dr. Üstündað, Hastalýðýn erken teþhisi önemli. Bu nedenle herhangi bir belirti olmasa da yýlda bir kere göz tansiyonunun ölçülmesi gerektiði konusunda hastalarýmýzý uyarýyoruz. Glokom tedavi edilmediði takdirde körlükle sonuçlanabilir diyor.

14 14 SPOR Y G.Saray Ýnter ve Liverpool'la özel maç oynayacak Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým'a Beþiktaþ'daki Ýstanbul Adliyesi önünde, bazý Fenerbahçeli taraftarlarýn ''Büyük Baþkan Aziz Yýldýrým'' þeklinde slogan atarak destek verdikleri görüldü. FOTOÐRAF: A.A BUNALTANSORULAR GALATASARAY Futbol Takýmý'nýn yeni sezon çalýþmalarý kapsamýnda yapacaðý hazýrlýk maçlarýnýn programý belli oldu. Sarý-kýrmýzýlý kulübün resmi internet sitesinde yapýlan açýklamada, Temmuz ayý içerisinde gerçekleþtirilecek hazýrlýk maçlarýndaki rakipler ve tarihleri duyurulurken, özellikle zayýf rakiplerden baþlayýp, dünyaca ünlü takýmlara doðru giden bir takvim oluþturulmasý dikkati çekti. Galatasaray ilk olarak Almanya Bölgesel Lig takýmlarýndan Berlin Türkiyemspor'la 8 Temmuz Cuma günü Kufstein Arena'da, daha sonra da Almanya 3. Ligi ekiplerinden SpVgg Unterhaching ile 10 Temmuz Pazar günü Sport Park Unterhaching'de karþý karþý karþýya gelecek. ''Cim-Bom''un 20 Temmuz Çarþamba günü yapacaðý maçta rakibi, Hollanda'nýn güçlü ekiplerinden Twente olacak ve karþýlaþma Osnabrück kentindeki Osnatel Arena'da gerçekleþtirilecek. Yurt dýþýnda Galatasaray'ýn yapacaðý son hazýrlýk maçý ise Ýtalya'nýn önde gelen ekiplerinden Ýnter'le olacak ve 24 Temmuz Pazar günü Bochum kentindeki Rewirpower Stadý bu mücadeleye ev sahipliði yapacak. Daha sonra Ýstanbul'a dönecek o- lan Galatasaray, kendi seyircisi ö- nünde Ýngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool takýmýný 28 Temmuz Perþembe günü Türk Telekom Arena'da aðýrlayacak. Galatasaray'ýn yapacaðý 5 hazýrlýk maçýnýn programý þöyle: 8 Temmuz Cuma: Berlin Türkiyemspor-Galatasaray (Kufstein Arena), 10 Temmuz Pazar: SpVgg Unterhaching-Galatasaray (Sportpark Unterhaching), 20 Temmuz Çarþamba:, Galatasaray- FC Twente (Osnatel Arena, Osnabrück), 24 Temmuz Pazar: Galatasaray-FC Inter (Rewirpower Stadium, Bochum), 28 Temmuz Perþembe: Galatasaray-Liverpool FC (Türk Telekom Arena) ÞÝKE SORUÞTURMASI KAPSAMINDA DÜN SAVCININ ÖNÜNE ÇIKAN F.BAHÇE BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM HAKKINDA ÇIKAN BÝRÇOK ÝDDÝAYA CEVAP VERDÝ. EMENÝKE VE SEZER ANTRENMANA ÇIKTI Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnýp, savcýlýk tarafýndan serbest býrakýlan Emmanuel Emenike ve Sezer Öztürk Fenerbahçe'nin kamp yaptýðý Düzce Topuk Yaylasý Tesislerinde dün sabahki antrenmana katýldý. FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine getirildi. Yýldýrým, hakim ve savcýlarýn kullandýðý üst kapýdan adliye binasýna alýnýrken, yoðun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Yýldýrým'a adliye önünde, bazý Fenerbahçeli taraftarlarýn ''Büyük Baþkan Aziz Yýldýrým'' þeklinde slogan atarak destek verdikleri görüldü. Aziz Yýldýrým, daha sonra Adli Tabiplikte saðlýk kontrolünden geçirildi. Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine saat sýralarýnda getirilen Aziz Yýldýrým, soruþturmayý yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Berk'in odasýnýn bulunduðu kattaki terasta bir süre oturdu. TERASTA ÇAY ÝÇTÝ Bu sýrada Yýldýrým'ýn yanýnda avukatlarý ve çok sayýda Ýstanbul Organize Suçlar Þube Müdürlüðünde görevli polis memurunun bulunduðu görüldü. Yýldýrým'ýn terasta o- turduðunu öðrenen Fenerbahçeli taraftar grubu da Yýldýrým'ý görüntülemeye çalýþan basýn mensuplarýnýn bulunduðu bölgeye gelerek, sloganlar atmaya baþladý. Bunun üzerine Asayiþ Þube Müdürlüðü Spor Büro Amirliðinde görevli polisler güvenlik önlemi aldý. Daha sonra A- ziz Yýldýrým, adliye binasýnýn bahçesinde bulunan Adli Tabipliðe götürülerek saðlýk kontrolünden geçirildi. Yaklaþýk yarým saat süren saðlýk kontrolünün ardýndan Yýldýrým, savcý Berk'in odasýnýn bulunduðu kata yeniden çýkarýldý. Bu arada, adliyeye gelen bir ambulansýn, Yýldýrým'ýn iþlemleri tamamlanana kadar bekletileceði öðrenildi. YÝNE ÞEKERÝ YÜKSELDÝ Aziz Yýldýrým, önceki akþam Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nde gece geç saatlerde þeker yükselmesi görülmesi üzerine Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi Hastanesi diyabet bölümüne sevk edildi. Rahatsýzlanmasý üzerine Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðüne ait bir araçla Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin Acil Servisine getirilen Yýldýrým, burada saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra polis nezaretinde hastaneden alýnarak Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Aziz Yýldýrým önceki akþam þekeri yükselince Çapa Hastanesi'ne sevkedildi. Sabah Ýstanbul Adlliyesi'ne getirilen Aziz Yýldýrým burada saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra savcýnýn önünde çýktý. Avusturya'da yeni sezona hazýrlanan G.Saray'da Fatih Terim futbolculara taktik maçý yaptýrdý. TERÝM GERÝ PASLARA KIZDI AVUSTURYA'NIN Wörgl kasabasýnda yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Galatasaray çalýþmalarýna çift antrenmanla devam etti. Yaklaþýk bir buçuk saat süren antrenmanda teknik direktör Fatih Terim futbolculara taktik maçý yaptýrdý. Maç esnasýnda istediklerini yapmayan oyuncularýný uyaran Terim, özellikle geriye doðru oynanan toplara sinirlendi. Terim idmandan sonra ise oyuncularýný tek tek tebrik ederek gönüllerini aldý. Öte yandan hazýrlýk kampý takip eden gazetecilerle Terim, Davala ve Hasan Þaþ'tan oluþan takým bir maç yaptý. Beþiktaþ tam gaz çalýþýyor futbol sezonu hazýrlýk kampý için A- vusturya'da bulunan Beþiktaþ, dün sabah yaptýðý antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürdü. Avusturya'nýn Leogang bölgesinde bulunan Steinberg Stadý nda yapýlan ve, Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetimimde gerçekleþen çalýþmaya, annesinin rahatsýzlýðý i- çin Portekiz e giden Quaresma katýlmadý. Yýldýz futbolcunun bugün yeniden Avusturya ya gelerek kampa devam edeceði belirtildi. Hafif sakatlýðý bulunan Egemen takýmdan ayrý koþu yapmakla yetindi. Antrenmaný, Baþkan Yýldýrým Demirören ve Gaziantepspor baþkanýn Ýbrahim Kýzýl da takip ettiler.

15 Y SPOR 15 KIRKPINAR HEYECANI BAÞLADI 650. Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nin heyecaný Edirne'de yaþanýyor. Türk güreþ tarihinde bir gelenek haline gelen ve tam 650 yýldýr devam eden Kýrkpýnar yaðlý güreþleri düzenlenen protokol törenleriyle baþladý. Hafta baþýndan bu yana çeþitli etkinliklerle kutlanan Kýrkpýnar haftasýnda heyecan doruða ulaþtý, pehlivanlar er meydanýna çýkmaya baþladý. Toplam 1419 pehlivanýn katýldýðý güreþler minikler kategorisindeki müsabakalarla saat 09.30'da baþladý. Güreþlerin tören programý ise Kýrkpýnar Aðasý Seyfettin Selim'in karþýlanmasýyla baþladý. Seyfettin Selim, Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi ve kortejle birlikte belediye binasýna geldi. Vali Gökhan Sözer'in de katýldýðý basýn toplantýsýnda Belediye Baþkaný Hamdi Sedefçi'ye Kýrkpýnar'a hizmetlerinden dolayý a- ðalýk kemeri takdim edildi. Baþkan Sedefçi de aðalýk kemerini takarak basýn mensuplarýna poz verdi. TÜRK BAYRAÐINI BAÞPEHLÝVAN YEÞÝL TAÞIDI Belediye'deki programýn ardýndan kortej halinde Atatürk Anýtý'na yüründü. Yürüyüþ sýrasýnda Türk bayraðýný son 2 yýlýn baþpehlivaný Mehmet Yeþil Yeþil taþýdý. Saygý duruþu ve Ýstilal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Kýrkpýnar marþý da söylendi. Kortej daha sonra Pehlivanlar Mezarlýðý'na giderek kabirlere çelenk sundu ve dua okudu. Sarayiçi Er Meydaný'ndaki açýlýþ programý ise akþam 18.30'da baþladý.. Tüm pehlivanlarýn katýldýðý açýlýþta protokol konuþmalarý ve çeþitli etkinlikler düzenlendi. ZÝDANE REAL MADRÝD SPOR DÝREKTÖRÜ OLDU REAL Madrid'in eski futbolcularýndan Fransýz Zinedine Zidane, Pazartesi gününden itibaren Real Madrid'in spor direktörü olarak görev yapacaðýný açýkladý.zidane, yeni görevinden ''çok memnun'' olduðunu söylerken, ''Ne tür bir görev üstleneceðimi göreceðiz ama önemli olan Real Madrid'de olmak'' dedi. Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle yeni bir yapýlanmaya giden Ýspanyol kulübü, geçen sezon sonunda spor direktörü olan Jorge Valdano'nun görevine son vermiþti. Mourinho'nun sað kolu olarak çalýþacak olan Zidane, yeni görevi almasýnda gerek Portekizli teknik adamýn gerekse kulüp baþkaný Florentino Perez'in çok önemli payý olduðunu ifade etti. 39 yaþýndaki Zidane, 2001 yýlýnda Juventus'tan Real Madrid'e transfer olmuþ ve 5 sezon bu takýmýn formasýný giydikten sonra futbolu býrakmýþtý. Trabzonspor'un Hollanda'da sürdürdüðü kamp çalýþmalarýnda teknik direktör Þenol Güneþ oyuncularýný sýk sýk uyararak, yeni oyun sistemini anlattý. Trabzon'daiþleryolunda TEKNÝK DÝREKTÖR ÞENOL GÜNEÞ HOLLANDA KAMPININ UYUM ÝÇÝNDE GEÇTÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, "TAKIMDA HÝZLI BÝR OYUN ANLAYIÞINI OTURTMAYA ÇALIÞIYORUZ" DEDÝ. TRABZONSPOR Teknik Direktörü Þenol Güneþ, oyun yapýsýnda deðiþikler yaparak yeni bir þeyler denediklerini söyledi. Bordo-mavili takým, Hollanda'da sürdürdüðü kamp çalýþmalarý kapsamýnda yaptýðý ikinci hazýrlýk maçýnda Romanya ekibi Otelul Galati ile 1-1 berabere kaldý. Maçla ve yeni sezon hazýrlýklarýyla ilgili deðerlendirmede bulunan teknik direktör Güneþ, yoðun bir antrenman temposundan geçtiklerini ifade ederek, ''Yeni oyuncularla eski oyuncularýn Hollanda'daki gurbetçiler Trabzon kampýný sýk sýk ziyaret ediyor. uyumlarýný saðlarken, ayný zamanda fiziki alt yapýlarýný geliþtirmek istiyoruz. Oyuna giren ve çýkan tüm oyuncularýn ayný duygular içerisinde oynamasý sevindirici. Defansta bir iki oyuncumuza çok yük biniyor. Maçý skor olarak kazanabilirdik. Ama kazansak da kaybetsek de oyundan memnunum'' dedi. Hazýrlýk döneminin oyuncularýn performanslarýnýn üst seviyeye çýkmadýðý bir dönem olduðunu söyleyen Güneþ, ''Bu maçta baklava sistemiyle ikili forveti denedik. Oyun yapýsýnda deðiþiklikler yaparak, yeni bir þeyler deniyoruz. Her gün hýzlý bir þekilde geliþiyoruz. Oyuncularým çok iyi niyetli çalýþýyorlar. Hatalarýn aza inmesi için çalýþmalar yapmamýz gerekiyor. Hýzlý bir oyun anlayýþýný oturtmaya çalýþýyoruz'' diye konuþtu. CELUSTKA'YI RENKLERÝNE BAÐLADI Trabzonspor, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takýmýndan Ondrej Celustka ile sözleþme imzaladý. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, söz konusu transferin gerçekleþmesi için Çek Cumhuriyeti'ne giden kulüp yöneticisi Tuncay Bekiroðlu'nun, oyuncunun gerek kulübü gerekse de kendisiyle her türlü anlaþmayý saðladýðý belirtildi.açýklamada, karþýlýklý anlaþmalarýn ardýndan genç oyuncunun ülkesinde kendisini Trabzonspor'a baðlayan mukaveleye imza attýðý ifade edidi. Dünyanýn en hýzlý 2. adamý Tyson Gay ameliyat oldu AMERÝKALI atlet Tyson Gay'in kalçasýndan ameliyat olduðu ve bu sezon koþamayacaðý açýklandý. Menajeri Mark Wetmore, rahatsýzlýðý nedeniyle zaten gelecek ay Güney Kore'de yapýlacak dünya þampiyonasýna katýlamayacak olan Gay'in ameliyat olduðunu ve atletin gelecek yýl pistlerde olacaðýný söyledi. Wetmore, ''Doktor müdahalenin sonuçlarýndan memnun. Tyson'ýn sonbaharda çalýþmalara baþlayabileceðine ve 2012'ye hazýrlanabileceðine inanýyor'' diye konuþtu. Dünyanýn en hýzlý ikinci adamý olan 28 yaþýndaki Gay, 2 yýl önce Berlin'de yapýlan dünya þampiyonasýnda Usain Bolt'a geçilmiþ ve gümüþ madalyanýn sahibi olmuþtu. Eskiþehirspor gol kralý Kris Boyd'la anlaþtý ESKÝÞEHÝRSPOR'UN, Ýngiltere Championship takýmlarýndan Middlesbrough'nun yýldýz futbolcusu Kris Boyd ile anlaþtýðý bildirildi. Eskiþehirspor 2. Baþkaný Mesut Hoþcan, transfer çalýþmalarý kapsamýnda, 3 kez gol kralý olan Kris Boyd ile 3 yýllýk anlaþma imzalandýklarýný kaydetti. Vans Satýþ Müdürü Tolga Kýrkoyun, sonbaharda vitrinleri süsleyecek yeni modeller hakkýnda bilgiler verdi. Vans 40 yýllýk tecrübesini yeni koleksiyona taþýdý DÜNYANIN kaykay ayakkabýsý üreten ilk firmasý i- le 40 yýllýk tecrübesini sonbahar/kýþ koleksiyonuna yansýtan Vans, geniþ ürün yelpazesi ile bu sezon erkekler için Era Wingtip, Escuela, 106 Moc gibi yepyeni modelleri de koleksiyonuna katýyor. Vans Satýþ Müdürü Tolga Kýrkoyun koleksiyonda yer alan yeni modellerin ilgiyle karþýlanacaðýný belirterek, "Vans'in Klasikler grubu 70'li yýllardan beri kaykaycýlarýn olmazsa olmaz Vans stilleri ile yalýn kanvas profilinden oluþan yepyeni çizgilerinden doðuyor sonbahar sezonu ile görücüye çýkmaya hazýrlanan bu özel ürünlerimizin büyük bir ilgi göreceðini düþünüyorum" dedi. Ýstanbul / Erol Doyuran

16 I S I R G A N Sakin ol Baloncuklar çýkmasýn köpürerek aðzýndan; Bir yutkun, sonra konuþ, baþlarken en azýndan... Ne bu millet Romalý, ne orasý arena! Vazgeç, gel sen bu eski gladyatör tarzýndan... SEYFEDDÝN YAÐMUR ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y HABERLER Sanal oyunlara 74 milyar dolar! BU yýl bilgisayar oyunlarýna 74 milyar dolar harcanacak. Gartner araþtýrma þirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, dijital oyun sektörü ve ekosistemi e-kullanýcýlarýn yoðun talebi dolayýsýyla sürekli artýþ gösteriyor. Geçtiðimiz yýl 67 milyar dolar olarak gerçekleþen ciro, bu yýl yaklaþýk yüzde 10 artýþla 74 milyar dolara ulaþýrken, rakamýn 2015 yýlýnda da 112 milyar dolarý aþacaðý tahmin ediliyor. Gartner ýn raporunda dönemi toplam oyun pazarý alan daðýlýmý, milyon dolar olarak þöyle: Oyun donanýmý 17,797 24,621 27,354 Oyun yazýlýmý 44,730 51,129 56,512 Online oyun 11,899 21,453 28,298 Toplam 74,426 97, ,163 Raporda ayrýca akýllý cep telefonlarý ve tablet bilgisayarlarýn, oyun sektörünün þahlanmasýný saðlayan en önemli argümanlar arasýnda bulunduðu da ifade edildi. Ankara / aa 4,5 metrelik kemençenin fiyatý 7 bin 500 TL. Dünyanýn en büyük kemençesi Trabzon da TRABZON UN Köp rü ba þý il çe sin de ge çen yýl 2,5 met re lik ke men çe ya pan Mus ta fa Ka ya, bu yýl re - ko ru nu ge liþ ti re rek 4,5 met re lik bir ke men çe da ha yap tý. Mus ta fa Us ta ve e ki bi hum ma lý ça lýþ ma i le ký sa sü re de ken di si ne a it o lan re ko ru yak la þýk 2 ka - tý na çý kar ma yý ba þar dý. Tam 4.54 cm bo yun da o lan ke men çe çe þit li a ðaç la rýn kul la ný la rak 15 gün de ya - pýl dý. Trab zon 2011 Av ru pa Genç lik O lim pik O - yun la rý (E YOF 2011) faaliyetle rin de ser gi len me yi bek le yen ke men çe nin dün ya nýn en bü yük ke men - çe si ol du ðu nu söy le yen Ka ya, Gu in ness Re kor lar Ki ta bý na baþ vu ra ca ðý ný söy le di. Ka ya nýn dev ke - men çe ye biç ti ði fi yat i se 7 bin 500 TL FOTOÐRAF: CÝHAN Askerlik görevini birlikte yapan 78 yaþýndaki Durmuþ Bozoðlu ile 77 yaþýndaki Dursun Doðruyol, 58 yýl sonra birbirlerini gördüler. Askerlik arkadaþlarý 58 yýl sonra buluþtu AYDIN IN Sö ke il çe sin de 58 yýl ön ce bir lik te va ta nî gö re vi ni ya pan i ki as ker ar ka daþ, in ter net te ki sos yal pay la þým si te le ri a ra cý lý ðýy la bir bir le ri nin i zi ni bul du. Sa kar ya nýn Ak ya zý il çe sin de bir a ra ya ge len i ki as - ker ar ka da þý, has ret gi der di. Ak ya zý ya bað lý Taþ bu - run Kö yün de ya þa yan Dur muþ Bo zoð lu (78), ye ðe ni Þem si Bo zoð lu ndan Ma ni sa da ya þa yan as ker ar ka - da þý 77 ya þýn da ki Dur sun Doð ru yol u bul ma sý ný is - te di. Bo zoð lu, in ter net te sos yal pay la þým si te le rin - de yap tý ðý a ra ma da, de de si nin as ker lik ar ka da þý nýn ya kýn la rý na u laþ ma yý ba þar dý. As ker lik ar ka da þý na te le fon la u la þan Dur muþ Bo zoð lu, ar ka da þý ný kö - yü ne dâ vet et ti. Ma ni sa nýn De mir ci il çe sin de ya - þa yan Doð ru yol, 58 yýl ön ce Ay dýn ýn Sö ke il çe sin - de bir lik te as ker lik yap tý ðý ar ka da þý Bo zoð lu nu, Taþ bu run Kö yün de ki e vin de zi ya ret et ti. Ý ki as ker - lik ar ka da þý nýn ya rým as rý aþ kýn sü re son ra bu luþ - ma sýn da duy gu lu an lar ya þan dý. Sa kar ya / ci han FOTOÐRAF: CÝHAN Ko yun ot la týr ken bul duk la rý yav ru ge yi ðe Bam bi a dý ný ve ren Ýz zet Ko çak, a la i ne ði nin sü tü i le bir ay lýk ge yi ði bes li yor. Ala inek, bir aylýk yavru geyiðe annelik yapýyor ANKARA NIN Bey pa za rý il çe sin de, 1 ay lýk yav ru ge yi ðe a la i nek an ne lik ya pý yor. Bey pa za rý nýn Do - ðan yurt Kö yü nde, ko yun ot la týr ken bul duk la rý yav ru ge yi ðe Bam bi a dý ný ve ren Ýz zet Ko çak, ge - yi ðe a i le cek an ne ba ba lýk ya pý yor. He nüz ot ye me - yen Bam bi be bek sa de ce süt i le bes le ni yor. A i le - nin a la i ne ði, an ne si ol ma yan yav ru ge yi ðe an ne lik ya pýp em zi ri yor. Ý nek ler ot la ma ya git ti ði za man, Ýz zet Ko çak e þi i le be ra ber pet þi þe ye koy du ðu sü tü bi be ron em zi ði i le yav ru ge yi ðe i çi ri yor. Ko çak, Ar týk bi zim a i le den bi ri si o, bü yü ðün ce na sýl ay rý - la ca ðýz bi le mi yo rum de di. Bam bi yav ru ge yik, Do - ðan yurt Kö yü nün mas ko tu ol muþ. Köy de her kes o nu zi ya re te ge li yor. An ka ra / ci han Çelikten daha saðlam kâðýt KANADA NIN Al ber ta e ya le tin de çe lik ten da ha sað lam kâ ðýt ü re til di. E ya let hü kü me ti i le fe de ral hü kü me tin or tak la þa yü rüt tük le ri Al ber ta Bu luþ lar Sis - te mi kap sa mýn da bir sü re dir de vam e den ça lýþ ma lar da Na nocry stal li ne cel lu lo se (NCC) i sim li bir mad de el de e dil di. Al ber ta Tek no lo ji Ba ka ný Greg We a dick, ko nu i - le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, A ðaç ve sa man ha mu run - dan el de et ti ði miz mad de, çe lik ten da ha sað lam ve da - ya nýk lý. Pi lot te sis ler de þim di lik haf ta da 100 ki log ram ü re ti le cek o lan NCC, çev re ye za rar sýz, ha fif, sað lam ve kul la ným a la ný ol duk ça ge niþ. Ký rý lan ke mik le rin ye ni - den ve da ha sað lam ya pýl ma sýn dan tu tun, ak la ge le bi - le cek her a lan da kul la ný la bi le cek ö zel lik te de di. Al - ber ta Tek no lo ji Ba ka ný Greg We a dick, NCC, her a - lan da ki ü re tim ve hiz met te a lýþ kan lýk la rý de ðiþ ti re cek ve çý ðýr a ça cak bir mal ze me di ye ko nuþ tu.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı