Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk."

Transkript

1 Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk.

2 ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki Yöneticiler çin ç Kontrola Yönelik Bir Balangıç Çeviren: Baran Özeren 9 Mayıs 2002

3 ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki Yöneticiler çin ç Kontrola Yönelik Bir Balangıç ç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleebilmesi konusunda yeterli güvence salamaya yarayan bir yönetim aracıdır. INTOSAI ç Kontrol Standartları Kılavuzu Yöneticiler kurumlarında etkili bir kontrol ortamı oluturmaktan sorumludur. Bu husus onların kamu kaynaklarının kullanımı üzerindeki yönetim sorumluluklarının bir parçasıdır. Aslında, yöneticilerin eylemleri, politikaları ve iletiimleri aracılııyla yarattıkları atmosfer ya gevek ya da pozitif bir kontrol kültürü ile sonuçlanır. ç kontrolun temel unsurları planlama, uygulama, nezaret etme ve izlemedir. Bu faaliyetleri, bunların hesapverme sorumluluunu salamaya yardımcı olan genel bir kontrol ortamının parçası olduklarını düünmeksizin rutin bir biçimde yürütebilirsiniz. Ancak bu faaliyetler kontrol ortamının bir parçasıdır. ç kontrol ya da yönetim kontrolu, kurumun; Yasalara, düzenlemelere ve yönetimin direktiflerine uyması, Düzenli, verimli, etkili ve tutumlu faaliyetleri tevik etmesi ve planlanmı çıktıları gerçekletirmesi, Yolsuzlua, israfa, suiistimale ve kötü yönetime karı kaynaklarını koruması Organizasyonun hedefleriyle uyumlu kaliteli ürünler ve hizmetler sunması, Güvenilir finansal ve yönetim bilgileri üretip bunu sürdürmesi ve düzenli raporlar aracılııyla bu verileri tarafsız biçimde açıklaması hususlarında makul bir güvence salamasına katkıda bulunur: Bu itibarla, bir kurumda bütün yöneticilerin etkili iç kontrol oluturmanın ve bunu sürdürmenin önemini kavramaları yaamsal bir önem taır. Bu noktadan hareketle, Uluslararası Sayıtaylar Birlii nin (INTOSAI) ç Kontrol Standartları Komitesi aaıdaki amaçları gerçekletirmek üzere bu dokümanı hazırlamıtır: Etkili iç kontrolların oluturulmasına ve sürdürülmesine yönelik genel bir çerçeve çizmek, Kamu yöneticilerinin ve denetçilerinin iç kontrolla ilgili rollerini ve sorumluluklarını açıklamak Yaygın biçimde yararlanılan iç kontrol uygulamalarını tanımlamak, Kurumunuzun etkili bir iç kontrol salaması bakımından almanız gereken uygun önlemler olup olmadıını düünmenize yardımcı olacak basit bir kıyaslama listesi sunmak, Daha fazla bilgi edinmek üzere bir kaynak listesi vermek. INTOSAI'in ngilizce olarak yayımladıı Internal Control: Providing a Foundation for Accountability in Government balıklı küçük broürden Sayıtay Uzman Denetçisi Baran Özeren tarafından Türkçeye aktarılmıtır. 1

4 Etkili ç Kontrol Oluturulmasına ve Bunun Sürdürülmesine Yönelik Çerçeve Yöneticilerin ç Kontrol Rolleri ve Sorumlulukları - Pozitif ahlaki bir atmosfer oluturmak, - Doru davranılara rehberlik etmek, - Ahlaki olmayan davranılara meydan vermemek, - Gerektiinde disiplin salamak, - Çalıanların hal ve hareket tarzlarına ilikin yazılı bir tüzük hazırlamak suretiyle yapıcı bir kontrol ortamı yaratmak, Personelin görevlerini yürütme ehliyetine sahip olmalarını ve bunu sürdürmelerini salamak, Önemli yetki ve sorumluluk alanlarını açıkça belirlemek, Uygun bir raporlama hattı kurmak, Yönetimin risk analizine dayalı yönetim kontrol politikaları ve prosedürleri oluturmak, Yönetim kontrollarının önemini vurgulamak amacıyla eitimden, yönetim iletiiminden ve bütün kademelerdeki yöneticilerin rutin faaliyetlerinden yararlanmak, Yıllık deerlendirmeler aracılııyla organizasyonunun kontrol faaliyetlerini izlemek ve üst yönetime raporlamak. Denetçilerin Rolleri ve Sorumlulukları ç Kontrollar Baımsızlıı öz itibariyle ve görünür biçimde korumak, Denetim personelinin mesleki yeterliliinin salamak, Riskli alanlar hakkında yönetime tavsiyede bulunmak, Faaliyetlerin incelemesini yürütmek, Biliim teknolojisi sistemlerini deerlendirmek, Faaliyetleri gelitirme ve kontrolları güçlendirme metotları konusunda tavsiyelerde bulunmak, Tavsiyeleri, tam anlamıyla ve etkili biçimde uygulanmaları bakımından izlemek, Denetim etkinliklerinin dı denetçilerle koordine etmek, Bir denetim kalite güvence sistemini uygulamaya koymak. ç kontrol uygulamalarının kurum bütününde ve süreklilik temelinde izlenmesi ve gerektiinde bu uygulamaların deitirilmesi Yaygın ç Kontrol Uygulamaları ç kontrol uygulamaları, genellikle, bir yasama organı tarafından görevlendirilmi bir merkezi otorite tarafından hazırlanıp yürürlüe konmu iç kontrol standartlarıyla uyumlu olmak üzere tasarlanır. Bir kurumun i gücü, sonuçlara ulamak amacıyla, etkili biçimde eitilir ve yönetilir. Performans göstergeleri gelitirilir ve izlenir. Yolsuzluu veya hata riskini azaltmak üzere önemli görevler ve sorumluluklar kiiler arasında bölütürülür. Baka bir deyile, yetkiler paylatırılır. Yöneticiler fiili performansı planlanan ya da beklenen performansla kıyaslayıp farklılıkları analiz ederler. Bilgisayara girilen verilerin yazım kontrolları gibi araçlarla, bilgilerin ilenmesi kontrol edilir. Bütün hassas varlıkların korunması ve emniyet altına alınması için fiziksel kontrollar oluturulur. Kaynaklara ve kayıtlara eriim yetkili kiilerle sınırlandırılır. Bunların gözetimine ve kullanımına ilikin hesapverme sorumluluu için görevlendirme yapılır ve bu görev sürdürülür. lemler ve dier önemli iler, yalnızca, yetkileri dahilinde hareket eden kiilerce onaylanıp uygulanır. Faaliyetleri kontrol eden ve kararları veren yönetim açısından uygunluklarını ve deerlerini korumaları amacıyla, ilemler anında kaydedilir. ç kontrol ve ilemler ile dier önemli iler açık ve seçik olarak belgelenir ve bu belgelere inceleme sırasında kolayca ulaılabilir. ç kontrol uygulamalarının etkililiinin periyodik olarak deerlendirilmesi 2

5 Yöneticiler Yöneticiler, bir kurumu ve onun amaçlarını, faaliyetlerini ve kaynaklarını kontrol etmek üzere güçlü bir kontrol yapısının vazgeçilmez olduunu kavramalıdırlar. Yeterli ve etkili bir kontrol yapısını kurma sorumluluu kurum yönetimine aittir. Her bir kamu kurumunun en yetkili amiri uygun bir iç kontrol yapısının uygulamaya konulmasını, gözden geçirilmesini ve etkili biçimde sürmesi için güncelletirilmesini salamalıdır. Yöneticilerin tümü açısından olumlu ve destekleyici bir yaklaım iin can damarıdır. Bütün yöneticiler kiisel ve mesleki olarak güvenilir bireyler olmalıdırlar. Etkili iç kontrolların oluturulmasının, iletilmesinin ve sürdürülmesinin önemini anlamalarına yetecek bir yeterlilik düzeyini korumalıdırlar. Yönetim iç kontrol yapısının önemli bir öesi olarak baımsız bir denetim fonksiyonu oluturur. Yönetim denetim fonksiyonuna dönük hedefleri belirlemeli ve bunların yerine getirilmesi bakımından denetçiler üzerinde kısıtlamalar getirmemelidir. Baımsızlıı temin bakımından bu denetim biriminin amiri kuruluun baında bulunan yöneticiye dorudan rapor verebilmelidir. Yönetim ayrıca bu birimi yönetecek deneyimli ve iyi eitilmi bir personel seçmeli, denetim faaliyetlerini yürütmeye ehil personel ile kafi miktarda kaynak tahsis etmelidir. Bu hususta yöneticiler riskleri belirlemek ve kontrolların azaltılmasını tasarlamak üzere denetçilerle yapıcı bir biçimde çalıırlar; yetersizlikleri tespit etmek ve düzeltici önlemler hakkında tavsiyede bulunmak üzere iç kontrol faaliyetlerini periyodik olarak deerlendirme sorumluluunu denetçilere verirler. Denetçiler Yönetim, çounlukla, iç kontrol ve öz-deerlendirme çerçevesinin bir parçası olarak bir denetim birimi oluturur. Denetçiler kamu kurumlarının iç kontrol çerçevesinin bir öesi olmakla birlikte, denetlenen kurumda spesifik iç kontrol prosedürlerinin uygulanmasından sorumlu deildirler. Bu, aslında yönetimin iidir. Denetçinin rolü bir kurumun misyonunu baarması için kontrolların yeterli güvence salamasına dönük kurum iç kontrol politikalarını, uygulamalarını ve prosedürlerini denetlemektir. Denetçilerin, denetledikleri kurumun bir unsuru olmalarına ramen, baımsızlıklarını korumaları çok önemli ve vazgeçilmez bir husustur. Kurum açısından yönetim denetimin baımsızlıının ve tarafsızlıının deerini vurgulayarak desteini gösterebilir. Yönetim, keza, performans kalitesinin artırılmasına yönelik alanları tespit edip denetimler aracılııyla edinilen bilgiler karısında duyarlılık göstermelidir. Bir dı denetim birimi de bir kamu kuruluunun iç kontrolunun denetiminde rol oynayabilir. Kamu kurulularının pek çou, ayrıca, bir dı denetim fonksiyonu tarafından denetlenir. Bu dı denetçi, çounlukla, o kurulutan sorumlu bir gözetim kuruluu tarafından görevlendirilir ve bu gözetim kuruluuna rapor verir. Söz konusu dı denetçi kamu kuruluunun iç kontrolunu inceleyip bununla ilgili iyilemeler önerebilir. 3

6 ç Kontrol Yalın bir ifadeyle, iç kontrol bir kurumun görevini etkili ve verimli biçimde baarması amacıyla faaliyetlerini yönettii bir süreçtir. ç kontrol bir kamu kurumunun bünyesinde ayrı, spesifik sistem olarak düünülmemelidir. Daha dorusu, iç kontrol yönetimin faaliyetlerini yol göstermek üzere yararlandıı sistemlerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Etkili iç kontrol oluturulması kuruluun hem iç hem de dı nedenlerle karı karıya kaldıı risklerin bir deerlendirmesinin yapılmasını gerektirir. Risk deerlendirmesinin önkoulu açık, tutarlı kurum hedeflerinin ki baarılacak amaçlar ve niyetlerdir- tesis edilmesidir. Risk deerlendirmesi hedeflerin baarılmasıyla birlikte ilgili riskin tanımlanması ve analiz edilmesidir. ç kontrol uygulamaları (prosedürler, süreçler, fiziki düzenlemeler, organizasyonel yapı, sorumluluun ve yetkinin üstlenilmesi gibi) bu ekilde tasarlanmalı ve hedeflere ulamak üzere uygulamaya konmalıdır. Ayrıca, bilgiler kaydedilmeli; yönetime ve kurum içinde bu bilgiye ihtiyaç duyan dier kiilere iç kontrol ve dier sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek zamanda ve yazılı olarak iletilmelidir. ç kontrolu izleme faaliyeti belli bir zaman içindeki performans kalitesini deerlendirmeli ve denetim bulgularının ve dier incelemelerin gerektii ekilde çözüme kavuturulmasının salamalıdır. Yöneticiler çin Kıyaslama Listesi Kendi çerçevenizin oluturulmasında; Kurumunuzun karı karıya kaldıı riskleri deerlendirdiniz mi? Riskleri yönetmek için kontrol hedefleri belirlediniz mi? Kontrol hedeflerine ulamak üzere kontrol politikaları ve politikaları tespit ettiniz mi? Pozitif bir kontrol ortamı yarattınız mı? Kiisel ve mesleki güvenilirlii ve etik deerleri koruyor ve bunları sergiliyor musunuz? Performansın etkili ve verimli olmasını salamak için ihtiyaç duyulan beceri düzeyini koruyor ve bunu gösteriyor musunuz? Sorumlulukların etkili biçimde yerine getirilmesine elverili bir iç kontrol anlayıını koruyor ve buna uygun davranıyor musunuz? ç kontrolların uygulanması bakımından Kurumunuzun bütününde etkili bir iç kontrol benimsediniz mi? Kurumunuzun iç kontrolu salıklı iç kontrol standartlarına dayanıyor mu? 4

7 Kurumunuzun iç kontrol yapısı uygun ve ehven maliyetli kontrol uygulamalarını kapsıyor mu? Kontrol uygulamalarını yönetim direktifleri, planları ve politikaları aracılııyla bildirdiniz mi? Kurumunuzun iç kontrol uygulamalarını sürekli biçimde izlemek üzere araçlar belirlediniz mi? Denetim fonksiyonu ile ilgili olarak; ç denetim ile iç kontrol arasındaki farkı anladıınızı belli ediyor musunuz? Denetim fonksiyonunun kurumunuzun iç kontrolunun ayrılmaz bir unsuru olduunu kavradınız mı? Bir denetim fonksiyonu oluturdunuz mu? Denetim fonksiyonunun baımsızlıını güvence altına aldınız mı? Denetim birimine denetlenenin kontrol uygulamalarının etkililiini deerlendirme sorumluluu verdiniz mi? ç ve dı denetim tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik olarak kurumun attıı adımları izlemek üzere bir sistem kurdunuz mu? Kaynaklar INTOSAI i tarafından yayımlanan dokümanlar: - ç Kontrol Standartları Kılavuzu. - ç Kontrolların Etkinliinin Raporlanması Hakkında Rehber: ç Kontrolların Yürütülmesinde ve Deerlendirilmesinde Sayıtayların Tecrübeleri. Bu yayınlar (http://www.intosai.org) adresinden bulunabilir. ç kontrol hakkında daha fazla bilgi salanabilecek çeitli mesleki mali kurulular ve web siteleri. - Amerika Muhasebeciler Birlii (http://www.aaa-edu.org) - Amerika Yetkili Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (http://www.aicpa.org/index.htm) - Kanada Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü (http://www.cica.org) - Kamu Maliye ve Muhasebe Odası (http://www.cipfa.org.uk) - Treadway Komisyonunun Sponsorluunu Yapan Kurumlar Komitesi (http://www.coso.org) - ngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü (http://www.icaew.co.uk) - ç Denetçiler Enstitüsü (http://www.theiia.org) Söz konusu Standartlar Sayıtayın 135. Kurulu Yıldönümü Yayınları arasında dilimize kazandırılmıtır. (Çevirenin Notu) 5

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviren Baran Özeren Uzman Denetçi 12. Gr. 10 Temmuz 2006 İçindekiler Önsöz.... 1 Giriş..... 3 1. İç Kontrol... 6 1.1 Tanım... 6 1.2 İç Kontrolun Etkinliğinin

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

İÇ DENETİM MESLEĞİ UYGULAMA STANDARTLARI VE YÖNLENDİREN İLKELER

İÇ DENETİM MESLEĞİ UYGULAMA STANDARTLARI VE YÖNLENDİREN İLKELER Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM MESLEĞİ UYGULAMA STANDARTLARI VE YÖNLENDİREN İLKELER Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ekim 1999 İÇ DENETİM MESLEĞİ UYGULAMA STANDARTLARI

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı Kamu Denetim Standartları * Polonya Sayıştayı Denetim Standartları

Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı Kamu Denetim Standartları * Polonya Sayıştayı Denetim Standartları Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı Kamu Denetim Standartları * Polonya Sayıştayı Denetim Standartları Çeviri Sacit YÖRÜKER Sayıştay Uzman Çeviri Denetçisi Baran Özeren Sayıştay Uzman Denetçisi 31 Ocak

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı