Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2011 İlerleme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2011 İlerleme Raporu"

Transkript

1 Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2011 İlerleme Raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nı ilgilendiren Fasıllar açısından özet çeviri Malların Serbest Dolaşımı (1. Fasıl) Bu alanda yüksek düzeyde bir uyum olmasına rağmen, malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkeler bakımından sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Ekonomi Bakanlığı tarafından risk esaslı ithalat kontrol sisteminin pilot uygulaması başlatılmış olmasına rağmen sistem halihazırda sadece belli ürün gruplarıyla sınırlandırılmaktadır. Ayrıca, AB'de serbest dolaşımda olan üçüncü ülke ürünleri hala uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulmakta gümrüklerdeki fiziksel kontroller pazara girişlerini geciktirmektedir. Malların serbest dolaşımına ilişkin teknik engeller ticareti engellemeye devam etmektedir. Tekstil ve giyim sektöründe tescil zorunluluğu, karşılıklı tanıma ilkesinin Türk mevzuatına hala aktarılmaması, Türkiye'nin Birliğe danışmadan yeni zorunlu uygulamalara başlaması AB ticaret erbabı için ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Standardizasyon konusunda bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü'nün Avrupa Standardizasyon Komitesi'ne tam üyeliği değerlendirilmektedir. Akreditasyon hususunda bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen TURKAK'ın mali ve yönetsel açıdan otonom bir yapıya kavuşamaması sorun teşkil etmektedir. Piyasa gözetimi alanında Başbakanlık tarafından yayımlanan genelge ile ilgili kurumlarca Piyasa Gözetim Koordinasyon kuruluna aktif katılımın teşvik edilmesi dikkat çekmektedir. Bununla birlikte çeşitli kurumlar arasında koordinasyon sorunu devam etmektedir. Piyasa gözetimi hususunda risk analizi yetersiz kalmaktadır. Düzenlenmemiş alanlarda Türkiye tarafından karşılıklı tanıma ilkesinin benimsenmemesi ticarete teknik engellerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi EK-2'de yer alan ticarete ilişkin teknik engellerin kaldırılmasını teminen yayımlanan AB mevzuatını kendi iç hukukuna tam olarak aktarmamıştır. Son olarak, raporda Güney Kıbrıs'a uygulanan kısıtlamalar kaldırılmadığı sürece Türkiye'nin malların serbest dolaşımı faslına ilişkin müktesebatı tam olarak yerine getirmiş sayılamayacağı ifade edilmektedir. Sonuç:Söz konusu fasılda sınırlı bir ilerleme kaydedilmesine rağmen ticarette uygulanan teknik engeller sorun teşkil etmeye devam etmektedir. Piyasa gözetim sistemlerinin etkili biçimde uygulanmasına ilişkin yetersizlikler sürmektedir. İthalat ve ihracata ilişkin tüm lisans

2 uygulamaları ve kısıtlamaların kaldırılması 1/95 sayılı kararın tam olarak uygulanmasının sağlanması için büyük önem taşımaktadır. Şirketler Hukuku (6. Fasıl) Şirketler Hukuku alanında önemli ilerleme kaydedilmiştir. Uzun süredir bekleyen ve bu Fasılda katılım müzakereleri için temel unsur olan Türk Ticaret Kanunu (TCK), 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 14 Şubat 2011 tarihinde çıkarılmıştır. Müktesebatla tam uyumu için yine de teyide muhtaçtır. Şirketlerin on-line şekilde kaydedilmesine ilişkin bir pilot uygulama Mersin Ticaret Odası nda başlamıştır. Yeni TCK, her şirketin şirket duyuruları, mali bilançoları ve raporlarının yayınlanacağı bir internet sitesine sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni şeffaflık kuralları, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) de web sitesi kurmasını, ticari isimlerini, markalarını ve alan adlarını kaydetmelerini zorunlu tutmaktadır. Yeni TCK altında, Türk hukuki sisteminde ilk defa olarak tek bir kişi tarafından bir anonim ve limited şirket kurulması mümkün olacaktır. Halka açık şirketlerin şirket yönetim ilkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenecektir. Şirketlerin ayrılması ise ilk defa olarak düzenlenecektir. Şirketlerin ve anonim şirketlerin hesapları ve sene sonu bilançolarının Türk Muhasebesel Sistemi ile uyumlu olması gerekmektedir. KOBİ ler en azından bir tane sertifikalı kamu veya bağımsız muhasebeci seçeceklerdir. Türkiye nin Bağımsız Denetçiler Kurulu kurulana değin, ulusal muhasebesel standartlar, uluslararası muhasebesel standartlara uygun olarak belirlenecektir. Muhasebeciler, ancak bağımsız denetim birimi olabilirler. Geçici olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetleneceklerdir. TCK yı uygulayacak yargısal özellikle ticari yargılama kapasitesi halen bilinmemektedir. Yeni Kanun ile ilgili olarak profesyonel mesleki örgütler eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Ancak, yargı ve yeni kurallardan diğer etkilenecekler için, başka bir eğitim veya kapasite arttırıcı faaliyet düzenlenmemiştir. Şirket Muhasebesel Denetimi ile ilgili bazı ilerlemeler kaydedilebilir. Türk Muhasebe Standartları Kurulu, çeşitli standartlar, yorumlar ve uluslar arası muhasebe standartları revizyonları yayınlamıştır, Kobilerer eğitim materyali yayınlamıştır. Kurulun personel sayısı artmış, eğitimler verilmiştir. Sonuç: Toplamda bu fasıl açısından, açıklık, şeffaflık uluslararası muhasebe ve muhasebe standartlarına uyumluluğu arttırması beklenen TCK nın kabulüyle, önemli gelişme kaydedilmiştir. Ancak, halen hukuki ve kurumsal çerçeve ile ticari yargılama için gerekli kapasite artışı tesis edilmemiştir.

3 Fikri Mülkiyet Hukuku (7. Fasıl) Genel anlamda, fikri mülkiyet alanında sınırlı bir ilerleme kaydedildiği belirtilmektedir. Gümrük uygulamaları bağlamında ise, eşyanın pazara girişini engellemek amacıyla gümrük idarelerince merkezi gümrük veri tabanı ve IT yönetim sisteminin kullanılmadığı belirtilerek IPR (Intellectual Property Law) bağlamında gümrük görevlilerinin bilgi seviyesinin oldukça düşük olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, resen (ex-officio) yakalamaların etkin olarak kullanılmadığı, sahte eşyaya ilişkin kontrol ve yakalamalara ilişkin kesin bir veri sağlanamadığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, gümrük idaresinin güçlendirilmiş bir IPR eğitimine ve idari kapasiteye ihtiyaç duyduğu, belediye ve jandarma görevlilerinin de operasyonlara dahil olmaları ve konuyla ilgili bilgi ve kapasitelerinin artırılması gerektiği açıklanmıştır. Sonuç bölümünde ise, adli alandaki ve gümrük konularındaki uygulamaların halen zayıf bir şekilde devam ettiği ve daha etkin bir uygulama için her iki idarenin kapasitesinin de (adli alan ve gümrük idaresi) güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Adalet-Özgürlük-Güvenlik (24. Fasıl) Gümrük işbirliği alanında sınırlı bir ilerleme sağlanmıştır. Gümrük muhafaza kapasitesi, bir tanesi Bulgaristan'la mevcut kara sınır kapısı Kapıkule'de ve diğeri Gürcistan'la mevcut kara sınır kapısı Sarp'ta olmak üzere iki adet taşıt ve konteynır tarayıcısının (scanner) kurulması ve aynı zamanda çeşitli kara sınır kapılarına daha ileri (teknoloji) bagaj tarama teçhizatının tedarik edilmesi suretiyle teçhizat bağlamında güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, teçhizatın kullanılmasının, risk analizinin yapılması konusunda yetkin ve eğitimli olan ve faal şekilde istihbarat toplama kapasitesine sahip olan yeterli sayıda personelle takviye edilmesi gerekmektedir. Personel eğitiminin, Gümrük Akademisi'nde uygulanan müfredatın gözden geçirilmesi suretiyle yapılandırılması gerekmektedir. Bir taşıt takip sistemi ve mobil denetim birimleri Ağustos 2011 tarihinden beri uygulamadadır. Mobil birimlerin sayısı daha da artırılmalıdır. Hazırlıklar ilerlemiştir. Muhafaza kapasitesi(nin artırılması) için daha fazla çaba gerekmektedir. Tüketici ve Sağlığın Korunması Faslı: (28. Fasıl) Tüketicinin Korunması alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Tüketici örgütlerinin karar verme ve mevzuat oluşturulması sürecine etkin bir şekilde katılım sağlayamaması sorun teşkil etmektedir. Ürün güvenliğine ilişkin hususlarda sınırlı bir ilerleme göze çarpmaktadır. Piyasa Gözetimi ve Ürün Güvenliği Kurulu oluşturulmasına rağmen bu alana yeterli finansal ve insan kaynağının sağlanamaması göze çarpmaktadır. Müzakere sürecinde en önemli unsur olmasına rağmen ürün güvenliği mevzuatını revize etme yönündeki çalışmalar yetersiz kalmaktadır.

4 Güvenlik dışı alanlarda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Fiyat etiketleri mevzuatı, mesafeli sözleşmelere ilişkin genel ilkelere ilişkin mevzuat ve kapıdan satışlara ilişkin mevzuat 2011 yılında değiştirilmiştir. Bununla birlikte revize Tüketici Korunması çerçeve kanununun yayımlanmadan bekletilmesi müzakerelerin önündeki en büyük sorun olarak algılanmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığındaki uzman personel sayısının artmasına olumlu bakılmaktadır. Sonuç: Tüketicinin korunması alanına daha çok finansal ve insan kaynağı aktarılmalıdır. Tüketicinin Korunmasına ilişkin çerçeve kanunların yayımlanması gerekmektedir. Gümrük Birliği (29. Fasıl) (Tam Çeviri) AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin bir sonucu olarak AB'yle genel uyum düzeyinin yüksek olmasına rağmen, gümrük mevzuatına ilişkin olarak sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan Kanun'la Gümrük Kanununa "gümrük borçları konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için yargı dışı daimi bir mekanizma" öngören yeni bir hüküm derç edilmiştir. Üzerinde çalışılmakta olan yeni mevzuata rağmen, fikri mülkiyet hakları alanındaki gümrük hükümlerine ilişkin daha ileri düzeyde uyum sağlandığına dair herhangi bir ilerleme bildirilememektedir. Ekonomi Bakanlığı'nın yetkisi dahilindeki serbest bölgelere dair hükümler ve Gümrük Kanunuyla serbest bölgelere getirilmiş olan muafiyetler, halihazırda belli bir düzeyde uyum gözlemlenebilmekle birlikte, AB müktesebatıyla tamamen uyumlu değildir. Gümrük vergisinden muafiyete ilişkin Türk mevzuatı, özellikle ülkeye girişte yer alan gümrüksüz satış mağazalarına izin veren düzenlemeler, Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülükleri ihlal etmektedir. Gözetim ve tarife kotalarının, özellikle işlenmiş tarım ürünlerine tahsis edilen kotaların idare edilmesine dair hükümlere ilişkin tam bir uyum bildirilememektedir. Üçüncü ülke menşeli ürünlere uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde mükelleflerin, eşya Türkiye'ye gelmeden önce AB'de serbest dolaşıma girmiş olsa dahi, eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasından önce sistematik olarak menşe beyanında bulunması gerekmektedir. Bu gereklilik Gümrük Birliği'ne uygun değildir. İdari ve operasyonel kapasiteye ilişkin olarak bildirilecek bazı ilerlemeler bulunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, daha ileri düzeyde modernizasyon çabalarının bir sonucu olarak güvenlikle ilişkili uygulama kapasitesini güçlendirmiştir. Bakanlığın riske dayalı analiz(sistem)inin gümrüklerde halihazırda büyük sıklıkla yürütülen fiziki kontrolleri azaltmak ve aynı zamanda kalitesini de iyileştirmek üzere esaslı bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bakanlığın merkezi risk analizi birimi ile bölgesel gümrük idareleri arasındaki geri bildirim mekanizmaları güçlendirilmelidir. Gümrük Muhafaza ile sınır yönetimine ilişkin diğer kanun uygulayıcı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi gerekmektedir. Fikri Mülkiyet Haklarının gümrükler tarafından özellikle ihracat kontrollerinde uygulanması halen zayıftır. Türkiye, AB gümrüklerinde el konulan sahte ürünlerin ana tedarikçilerinden biri olmaya devam etmektedir.

5 Transit (NCTS) ve tarifelere (TARIC, Kota ve Gözetim) ilişkin AB sistemleriyle ara yüz kurulmasına imkan tanıyan IT (Bilgi Teknolojisi) sistemleri henüz uygulamada değildir. Gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin olarak sınırlı bir ilerleme söz konusudur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, iş hedeflerine ulaşmayı tamamen destekleyecek bir IT stratejisini halen kabul etmiş değildir. Gümrük Birliği Faslı, Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler) tarafından Türkiye'ye ilişkin olarak 11 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen ve AB Konseyi'nce Aralık 2006 tarihlerinde onaylanan kararlarda yer verilen 8 fasıldan biridir. Kıbrıs'ta kayıtlı veya son kalkış noktası Kıbrıs olan gemilerin ve uçakların taşıdığı eşyanın serbest dolaşımına dair kısıtlamalara devam ettiği sürece Türkiye, bu Fasla ilişkin müktesebatı tam olarak uygulayabilecek bir durumda olmayacaktır. Sonuç: AB-Türkiye Gümrük Birliği, Türkiye'nin bu alanda yüksek düzeyde bir uyuma erişmesini sağlamıştır. Bununla birlikte, gümrük vergisinden muafiyete ve serbest bölgelere ilişkin hükümler müktesebatla daha ileri düzeyde uyum sağlamalıdır. Türkiye'nin, Ticaret (Ekonomi) Bakanlığı tarafından düzenlenen gözetim ve tarife kotalarına ilişkin mevzuatını da uyumlaştırması gerekmektedir. İthalatçılardan, AB'de serbest dolaşımda bulunan ürünlere dair menşe bilgisi ibrazının herhangi bir biçimde talep edilmesi, Gümrük Birliği'ne uygun değildir. Fiziki kontrollerin sayısının azaltılması suretiyle meşru ticaretin kolaylaştırılması amacıyla riske dayalı kontrollerin ve basitleştirilmiş usullerin geliştirilmesi gerekmektedir. Gümrüklerde fikri mülkiyet haklarının etkili bir şekilde uygulanması ve sahte eşyayla usulüne uygun bir mücadele halen söz konusu değildir. Dış İlişkiler (30. Fasıl) Ülkemizin AB Ortak Ticaret Politikasına uyumunun halen ileri bir düzeyde olmakla birlikte, Ortak Ticaret Politikası alanında sınırlı bir ilerleme kaydedildiği ifade edilmektedir. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi-GTS (GSP-Generalized System of Preferences) konusunda da sınırlı bir gelişme kaydedildiği belirtilerek, menşe konularıyla birlikte coğrafi ve ürün kapsamı bakımından da AB nin GSP kurallarına daha fazla uyum sağlanması gerekliliğinin altı çizilmiştir. Serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili olarak ise, Türkiye nin ilerleme kaydettiği; raporlama dönemi içerisinde Ürdün ve Şili ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmalarının yürürlüğe girdiği, Lübnan la da STA imzalandığı belirtilmiştir. Türkiye nin DTÖ düzeyinde AB ile işbirliğinin- özellikle de Doha Kalkınma Gündemi kapsamında- tatmin edici olduğu ifade edilmekle birlikte tarım ve ticaretin kolaylaştırılması başta olmak üzere halen yapılması gereken hususlar olduğu ifade edilmiştir. OECD kapsamındaki işbirliğinin ise yeterli düzeyde olduğu açıklanmıştır.

6 Çift kullanımlı eşya (Dual use of goods) kontrolleriyle ilgili olarak da, silahlar ve çift kullanımlı eşya ve teknolojilere yönelik ihracat kontrollerine ilişkin Wassenaar Düzenlemesi ve Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi gibi belli tedarikçi gruplarına üyelik konusunda Türkiye nin AB nin pozisyonuna uyum sağlamadığı belirtilmiştir. Bir diğer konu olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamaların yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye nin bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacağı yinelenmiştir. Sonuç bölümünde ise, temel olarak Gümrük Birliği sonucunda Türkiye nin ortak ticaret politikası alanında yüksek bir uyum düzeyine ulaştığı, ancak GTS veya çift kullanımlı eşyanın kontrolü gibi bazı alanlarda halen bazı farklılıkların söz konusu olduğu vurgulanmıştır.

AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI

AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 27 Kasım 2007 MÜZAKERE FASILLARI İLERLEME RAPORU 2007 1 1. Malların Serbest Dolaşımı

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi

İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi 01.12.2010 İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi AB Genişleme Sürecinde Son Durum BM, Kıbrıs Müzakereleri İçin Yeni Bir Tarih Belirledi

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 25- GÜMRÜK BİRLİĞİ 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AYLIK FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇINDEKILER GÜMRÜK HİZMETLERİ... 1 GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ...11 İÇ TİCARET HİZMETLERİ...19

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı