Yeni Ruh Saπlıπı Yasası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Ruh Saπlıπı Yasası"

Transkript

1 Yeni Ruh Saπlıπı Yasası Yeni Ruh Saπlıπı Yasası nın içeriπi nedir? Kısa Açıklama

2 Bu broµür, Yasal Görevli Sandra McDougall tarafından yazılmıµtır. Scottish Association for Mental Health (SAMH), Cumbrae House, 15 Carlton Court, Glasgow G5 9JP. Tel: Web sitesi: skoçya Ruh Saπl π Birliπi

3 Yeni Ruh Saπlıπı Yasası Yeni Ruh Saπlıπı Yasası nın içeriπi nedir? Kısa Açıklama

4 Crown copyright 2004 Mart 2004 tarihli düzeltilmiµ yeni basım ISBN Scottish Executive St Andrew s House Edinburgh tarafından yayımlanmıµtır. skoçya Yönetimi için Astron B tarafından hazırlanmıµtır Daha fazla kopya aµaπıdaki adresten saπlanabilir: The Stationery Office Bookshop 71 Lothian Road Edinburgh EH3 9AZ Tel: Bu belgenin metin sayfaları % 100 saf klorinsiz, çevre dostu maddelerden üretilmiµtir ve % 100 geri dönüµüme uygundur. Bu çevirinin, orijinal metnin doπru çevirisi olduπuna inan lmaktad r.

5 YEN RUH SA LI I YASASI Yeni Ruh Saπlıπı Yasası nın içeriπi nedir? 2003 Ruh Saπlıπı (Bakım ve Tedavi) ( skoçya) Yasası, Mart 2003 tarihinde skoçya Parlamentosu tarafından onaylanmıµtır. Yeni Yasa Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüπe girecektir. skoçya Yönetimi, Yasa nın nasıl uygulanacaπı hakkında halka ayrıntılı bilgi verebilmek için bir Uygulama Tüzüπü ve ilgili diπer yönergeler üzerine çalıµmaktadır. Uygulama Tüzüπü ve diπer yönergelerin hazırlanması sürecinde hizmet kullanıcıların ve bakıcıların görüµlerinin dikkate alınması büyük bir önem taµımaktadır. Yeni Yasa aµaπıdaki gibi sorunları kapsamaktadır: Ne zaman kendi isteπinize karµın hastaneye kaldırılabilirsiniz? Ne zaman kendi isteπinize karµın tedavi edilebilirsiniz? Haklarınız nelerdir? Haklarınızın korunmasını güvence altına alabilecek koruyucu önlemler nelerdir? Bu kitapçık, bu sorunlardan bazılarını daha ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. 1

6 Ruh Hastalıπı Yeni Yasa, ruh hastaları için geçerlidir. Bu terim ruh saπlıπı sorunlarını, kiµilik bozukluklarını ve öπrenme engellileri kapsamak için kullanılır. lkeler Yürürlükteki Ruh Saπlıπı Yasası ndan farklı olarak, yeni Yasa yönlendirici ve yol gösterici ilkeler üzerine kurulmuµtur. Bu ilkeler, Yasa nın içeriπinin belirlenmesine yardımda bulunacak ve yorumu için kılavuzluk edecektir. Genel kural olarak Yasa kapsamında baµvuruda ya da itirazda bulunan herhangi bir kiµi, bu ilkeleri dikkate almalıdır. Bu 10 ilke aµaπıdakileri içerir: 1. Hak Eµitliπi Ruh hastalarının her olanaklı durumda, saπlık gereksinimi olan diπer hastalar gibi eµit hakları ve bakım hakları olmalıdır. 2. Eµitlikçi Uygulama Yasa nın saπladıπı tüm yetkiler bedensel özürlülük, yaµ, cinsiyet, cinsel tercih, dil, din ya da uyruksal, budunsal ve toplumsal köken nedeniyle dolaylı ya da dolaysız herhangi bir ayrım yapılmadan kullanılmalıdır. 3. nsan Çeµitliliπine Saygı Hizmet kullanıcıların bireysel niteliklerine, becerilerine ve yetiµme ortamlarına saygı gösterilerek ve onların yaµ, cinsiyet, cinsel tercih, budunsal köken ve toplumsal, ekinsel ve dinsel özgeçmiµleri duyarlı bir biçimde dikkate alınarak bakılmalı, tedavi edilmeli ve destek saπlanmalıdır. 4. kili Zorunluluk Toplum kiµiye bir tedavi programına uymak gibi bir zorunluluk getirdiπi durumda, koµut olarak saπlık ve toplum hizmetleri yetkililerine de zorunlu bakım sonrası süregelen bakım dahil olmak üzere, güvenli ve gerekli hizmetleri saπlama zorunluluπu getirmelidir. 2

7 5. Zorunsuz Bakım Her olanaklı durumda ruh hastalarına bakım, tedavi ve destek zorunsuz olarak saπlanmalıdır. 6. Hasta Katılımı Hizmet kullanıcıların bakım, tedavi ve desteklemesiyle ilgili deπerlendirmelerin her aµamasına, kendi yeterlilikleri elverdiπince, tam olarak katılımları saπlanmalıdır. Hizmet kullanıcıların geçmiµ ve güncel istekleri dikkate alınmalıdır. Hastaların tam katılımlarını saπlamak için gerekli her türlü bilgi ve destek verilmelidir. Saπlanan bilgiler, en anlaµılacak biçimde verilmelidir. 7. Bakıcılara Saygı Hizmet kullanıcılara zorunsuz bakım saπlayan kiµiler, katkıları ve deneyimleri için saygı görmeli, kendilerine gerekli bilgi ve öneriler saπlanmalı, görüµleri ve gereksinimleri dikkate alınmalıdır. 8. Enaz Kısıtlayıcı Seçenek Enaz Kısıtlayıcı Seçenek Hizmet kullanıcılara gerekli bakım, tedavi ve destek hem enaz müdaheleci ve hem de en az kısıtlayıcı bir tutumla, baµkalarının güvenliklerini de dikkate alarak, güvenli ve etkin bakıma uygun bir ortamda saπlanmalıdır. 9. Hastanın Yararı Yasa uyarınca hizmet kullanıcılara yapılacak müdaheleler, büyük bir olasılıkla müdahelede bulunmadan elde edilemeyecek yararlar saπlayabilecektir. 10. Çocuk Gönenci Yasa uyarınca ruh hastası bir çocuπa yapılacak herhangi bir müdahalede, çocuπun gönencinin korunması ana ilke olacaktır. 3

8 Yeni Yasa nın getirdiπi yetkiler nelerdir? Yeni Yasa nın getirdiπi yetkiler yürürlükte olan yasayla benzerdir. Yeni Yasa kiµilerin özel durumlarına göre deπiµik türlerde zorunlu bakım buyrukları verme yetkileri içermektedir. Yasa da üç ana zorunlu uygulama yetkisi bulunmaktadır: 1. Zorunlu vedi Alıkoyma Kiµinin durumunun ivedilikle deπerlendirilmesi için hastanede alıkonması gerektiπi durumlarda, Yasa hastanın 72 saate kadar zorunlu alıkonmasına yetki verir. Bu uygulama, ancak bir doktorun önerisiyle yapılabilir. Her olanaklı durumda bir ruh saπlıπı görevlisinin de (ruh saπlıπı eπitimli toplum hizmetleri görevlisi) onayı alınmalıdır. 2. Kısa Süreli Zorunlu Alıkoyma Yasa, kiµinin 28 güne kadar hastanede alıkonmasına yetki vermektedir. Bu uygulama, ancak özel eπitimli bir doktorun (ruh hekimi) önerisi ve ruh saπlıπı görevlisinin onayıyla yapılabilir. 3. Zorunlu Tedavi Buyruπu Bu tür bir buyruk, Ruh Saπlıπı Yargı Kurulu tarafından onaylanmak zorundadır. Bunun için bir ruh saπlıπı yetkilisinin Ruh Saπlıπı Yargı Kurulu na baµvuruda bulunması gerekir. Baµvuru, iki tıpsal öneri ve hasta için önerilen bakım ve tedavinin ayrıntılarını içeren bir bakım planı ile birlikte yapılmalıdır. Hastanın, hastanın atadıπı temsilcinin ve hastanın asıl bakıcısının bulunabilecekleri itirazların Ruh Saπlıπı Yargı Kurulu tarafından dinlenmesi hakkı olacaktır. Hasta ve atadıπı temsilcinin, Ruh Saπlıπı Yargı Kurulu oturumlarında ücretsiz yasal temsil hakları bulunacaktır. Zorunlu Tedavi Buyruπu baµlangıçta 6 aylıktır, ancak 6 ay daha uzatılabilir ve bundan sonra 12 aylık süreler olarak daha da uzatılabilir. Zorunlu tedavi hastanede ya da hastanın yaµadıπı ortamda yapılabilir. Hasta yaµadıπı ortamda tedavi görüyorsa, bazı gerekler yerine getirilmelidir. Örneπin hasta belirli bir adreste yaµamalı, belirli zamanlarda belirlenmiµ hizmetleri almalı ya da tedavi için belirli bir yere gitmelidir. 4 Yasa, Ruh Saπlıπı Yargı Kurulu dan verdiπi kararları gözden geçirmesi ya da Zorunlu Tedavi Buyruπu nun getirdiπi gereklilikleri deπiµtirmesi için ne zaman baµvuruda bulunulabileceπi konularında kurallar getirmektedir.

9 Yeni Yasa nın diπer yetki güçlerine aµaπıdakiler dahildir: Hemµilerin Alıkoyma Yetkisi Hastanede gönüllü tedavi gören bir hasta hastaneden çıkmak isterse, uzman bir hemµire bir doktorun gelip hastanın durumunu deπerlendirmesi ve hastanede zorunlu alıkonmasının gerekli olup olmadıπına karar vermesi için hastayı 2 saate kadar hastanede tutabilir. ki saatlik süre, doktorun geldiπi andan itibaren bir saat daha uzatılabilir. Güvenlik Altına Alma Bir kiµi halka açık yerlerde ruh hastası görünümü veriyorsa ve bakım ve tedaviye gereksinimi olduπu izlenimi yaratıyorsa, polis bu kiµiyi güvenlik altına alabilir. Güvenlikli bir yerde tutulan kiµi, bakım ve tedavisi için gerekli düzenleme ve deπerlendirmeler yapılıncaya kadar 24 saat gözetim altında tutulabilir. Bu yetkiler ne zaman kullanılabilir? Bu yetkilerin ne zaman kullanılabileceπi hakkında Yasa nın öngördüπü kesin koµullar vardır. Bu koµullar µunlardır: lgili kiµi ruh hastası olmalıdır. lgili kıµının durumunun daha kötüye gitmesini önleyecek ya da hastalıπın belirtilerinin bazılarının tedavisine yardımda bulunacak tıpsal tedavi olanaklarının bulunması gerekir. lgili kiµiye tıpsal tedavi saπlanmadıysa, kendisinin ya da diπer kiµilerin ivedi bir tehlikeyle karµı karµıya bulunma olasılıπı gerekir. lgili kiµinin ruh hastalıπı nedeniyle kendisi hakkında tıpsal tedavi kararı vermesinin çok az olası olması gerekir. lgili kiµi hakkında zorlayıcı yetkiler kullanmanın kaçınılmaz olması gerekir. 5

10 Kiµiler kendi izinleri olmadan ne zaman tedavi edilebilir? Zorunlu ivedi alıkonan bir kiµiye ivedilikle tedavi edilmesi gerektiπi durumlar dıµında kendisinin izni alınmadan tedavi yapılamaz ya da bu kiµiler Engelli Yetiµkinler Yasası uyarınca tedavi altına alınabilirler. Haklarında kısa süreli zorunlu alıkoyma ya da zorunlu tedavi buyruπu kararı verilen kiµiler, Yasa nın tıpsal tedaviyle ilgili 16. kısmında saptanan kurallar uyarınca tedavi altına alınabilir. Yasa nın tanımladıπı tıpsal tedavi terimi oldukça yaygın anlamlıdır. Bu tanım ruh hastalıπı tedavisi yanında ilaçla tedavi, çırpınmalı elektrik µoku, hemµire bakımı, genel bakım, ruhsal müdahele, ruhsal güçlendirme ve ruhsal onarım gibi alanları kapsamaktadır. Ruhsal güçlendirme ve ruhsal onarım genel eπitim, çalıµma eπitimi, toplumsal ve baπımsız beceriler kazandırma gibi alanları içerir. Bazı tartıµmalı tedaviler için özel koruyucu önlemler bulunmaktadır. Ruh hastaları için sinir cerrahisi, çırpınmalı elektrik µoku tedavisi ve iki aydan fazla ilaç tedavisi bunlara örnektir. 6

11 Yeni Yasa ruh saπlıπı hizmeti kullanıcılarının haklarını koruyan ne gibi koruyucu önlemler içermektedir? Yeni Ruh Saπlıπı Yargı Kurulları Yeni Yasa uyarınca oluµturulacak Ruh Saπlıπı Yargı Kurulları, Güvenlik Görevlileri Kurulları nın yerini alacak ve gerekli oturumlar bu kurullarda yapılacaktır. Ruh Saπlıπı Yargı Kurulları bakım planları üzerinde düµünmek, zorunlu tedavi buyruπu kararı vermek ve incelemelerde bulunmak gibi konularda görev yapacaktır. Hizmet kullanıcıların ve bakıcıların isterlerse, zorunlu tedavi buyruklarını sorgulama hakları olduπu konusunda özendirilmeleri büyük bir önem taµımaktadır. Ruh Saπlıπı Yargı Kurulu nun görüµlerini dinleyeceπini ve verilecek her kararın adil ve tarafsız olacaπını bilmeleri gerekir. Her Ruh Saπlıπı Yargı Kurulu üç üyeden oluµacaktır: bir yasal uzman, ruh saπlıπı deneyimli bir doktor ve diπer alanlarda bilgili ve deneyimli üçüncü bir üye. Üçüncü üyenin bir hizmet kullanıcısı ya da bakıcı olması olasıdır. Ruh Saπlıπı Yargı Kurulları nın Güvenlik Görevlileri Kurulları ndan daha az sindirici bir ortam yaratacaπı ve ilgili kiµilerinin oturumlara katılmalarını özendireceπi umulmaktadır. Temsilci Atama 16 ya da üzeri yaµlardaki hizmet kullanıcıların, Yeni Yasa altında yapılan oturumlarda kendilerine destek vermesi ve çıkarlarını koruması için bir temsilci atama hakkı olacaktır. Atanan temsilci, hizmet kullanıcı ile aynı hakları olacak ve oturumlara katılarak hizmet kullanıcıyı temsil edecektir. Hizmet kullanıcı herhangi bir temsilci atamazsa, bu durumda hizmet kullanıcının asıl bakıcısı (hizmet kullanıcının tüm bakımını ya da büyük bir kısmını saπlayan ve destekleyen bakıcı) atanan temsilci görevi yapacaktır. Hizmet kullanıcının asıl bakıcısı yoksa, en yakın akrabası atanan temsilci olacaktır. Savunma Hakkı Yeni Yasa ruh hastalarına baπımsız savunma hakkı tanımakta ve baπımsız savunma hizmetlerinin saπlanmasını güvence altına almak için Saπlık Kurulları na ve yerel yetkililere görevler yüklemektedir. Savunma hakkı yalnızca Yasa uyarınca yükümlülük taµıyanlar için deπil, tüm ruh saπlıπı hizmeti kullanıcıları için geçerlidir. 7

12 Önbildirimler Ruh hastalarının gelecekte bir gün rahatsızlanmaları ve isteklerini açıkça dile getiremeyecek bir duruma gelme olasılıπına karµı, kendilerine nasıl bir tedavi uygulanmasını istediklerini önbildirimde bulunarak belirtebilirler. Yeni Yasa uyarınca Ruh Saπlıπı Yargı Kurulları ve tedaviden sorumlu kiµiler, hastanın önbildirimini dikkate almak zorundadır. Ruhsal Gönenç Kurulu Yeni Yasa, Ruhsal Gönenç Kurulu nun korumacı görevlerini sürdürmektedir. Hizmet kullanıcıların haklarının korunması ve yeni Yasa nın etkin bir biçimde uygulanması için Ruhsal Gönenç Kurulu na yeni yetkiler vermektedir. Bu yetkilere Yasa nın uygulamadaki denetimi, en yetkin uygulamayı özendirme, yazılı bilgi ve yönlendirme saπlama, hasta ziyareti, gerekli incelemelerde bulunma, hastalarla görüµmeler yapmak, hastaları muayeneden geçirmek ve hasta kayıtlarının izlenmesi ve denetimi dahildir. Diπer Koruyucu Önlemler Yasa da diπer koruyucu önlemler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, yalnızca Yasa uyarınca tedavi altındaki kiµilerin deπil, tüm hizmet kullanıcıların yararınadır. Bunlara aµaπıdakiler dahildir: Hizmet kullanıcıları ve bakıcılar için yeni bir hak olarak, hizmet kullanıcıların gereksinimlerinin deπerlendirilmesini isteme hakkı. Saπlık Kurulları ve yerel yetkililer, hastaların gereksinimlerinin deπerlendirilmesi isteklerini 14 gün içerisinde yerine getirmekle sorumludur. Deπerlendirme isteπini reddederlerse, gerekçe göstermek zorundadırlar. Yerel yetkililer ruh hastası ya da ruh hastalıπı geçirmiµ kiµiler için bakım ve destek hizmetleri ve gönençleri ile toplumsal geliµmelerini ilerletici hizmetleri saπlamakla ilgili yeni görevler yüklenecektir. Saπlık Kurulları çocuklar ve 18 yaµın altındaki gençlerin özel gereksinimlerin karµılayacak hizmetleri saπlamakla yükümlü olacaktır. 8

13 Saπlık Kurulları ayrıca, doπum sonrası ruhsal çöküntü tedavisi için hastaneye yatırılan annelerin çocuklarına hastanede bakabilmesi için anne ve bebek birimleri saπlamak zorunda olacaktır. Gereksinim duyduklarının üzerinde yüksek güvenlik altında bulundurulan hastaların, yeniden bir inceleme hakkı olacaktır. Bu, özellikle, orta düzeyde güvenlik birimlerinin eksikliπi nedeniyle Devlet Hastanesi nde toplumsal yalıtlanmıµ hastalar için önemli olacaktır. Yeni Yasa ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için aµaπıdakileri yapınız Güncel bilgi edinmek isterseniz, yayınladıπımız Haber Bülteni ni edinmek için baµvurunuz. Lütfen aµaπıdaki adrese baµvurunuz: Mental Health Law Team Scottish Executive Health Department St Andrew s House, 3E(N) Edinburgh EH1 3DG e-posta: ya da telefonla no.lu telefondan Ryan Stewart ı arayabilirsiniz. 9

14 10

15

16 ISBN Crown copyright 2004 Astron B /05 (Turkish) Bu belgenin ses kasetini, büyük harfli bas m n ve anadilinizdeki bas m n istek üzerine edinebilirsiniz

Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa İnşası. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber

Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa İnşası. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber İ n c e l e m e 5 Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa İnşası Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin

Detaylı

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ

KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 KISITLILARDA VE ÖZEL GRUPLARDA KLİNİK ARAŞTIRMA ETİĞİ Nesrin ÇOBANOĞLU İnsanlar üzerinde yapılan araştırmaların en önemli boyutlarından birisi de tıbbi etik

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Madde 1 -Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Detaylı

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI

Prof. Dr. Şefik Görkey HASTA HAKLARI 1 HASTA HAKLARI HAK KAVRAMI Hak kavramının tanımı konusunda farklılıkların görülmesi bir yana bu kavramın tanımında henüz fikir birliğinin oluşmadığı söylenir. Bu bağlamda hak, Hukuken korunan ve sahibine

Detaylı

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1

Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi. İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi İnsanlar Üzerinde Yapılan Tıbbi Araştırmalarla İlgili Etik İlkeleri 1 Haziran 1964 te Helsinki de yapılan 18. DTB Genel Kurulunda kabul edilmiş ve daha sonra

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Haklarına dair Sözleşme Dağıtım GENEL CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009 CRC Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ Elli birinci oturum Cenevre, 25 Mayıs-12

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN Uzun süreli zihinsel veya ruhsal rahatsızlık yaşıyorsanız veya böyle bir yakınınız varsa, Bu durum sizin ya da yakınınızın diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili katılımınızı engelliyorsa,

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kalin ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kalin (Bu çalışma, Temmuz 2005 de Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanmıştır. Lütfen yollamalar için bu yayını kullanınız.)

Detaylı

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp n n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp Birliği'nin 18. Genel Kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran1964 ) benimsenmiş, 29. Genel Kurulunda (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. Genel Kurulunda

Detaylı

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği ÇOCUKLAR VE ÇOCUK ADALET SĐSTEMĐ: ĐYĐLEŞTĐRMEYE YÖNELĐK ÖNERĐLER Thomas Hammerberg, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları Komiserliği Strasbourg,19 Haziran 2009 CommDH/IssuePaper(2009)1 Bu çeviri Đngilizce orijinalinden

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU 29.05.2014 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

KKTC DE HASTA HAKLARI

KKTC DE HASTA HAKLARI AUHFD, 61 (2) 2012: 695-709 Külahçı Serengil KKTC DE HASTA HAKLARI Patient Rights in TRNC Şölen KÜLAHÇI SERENGİL * ÖZET Sağlık hizmetlerinden yararlanma ihtiyacı olan bireylerin, sırf insan olmaları nedeniyle

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI

PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2010 BASKISI Çeviren Yıldız ÖZTÜRK TÜRMOB YAYINLARI : 402 ISBN : 978-975 - 555-198 -2 Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ BASKI Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* İçindekiler GİRİŞ ETİK İLKELER I. GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR 1. YETKİNLİK / YETERLİLİK 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK 3. SORUMLULUK 4. DÜRÜSTLÜK 5. İNSAN

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır.

Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır. Belgeler www.avrupakonseyi.org.tr adresinden alınmıştır. Avrupa Sosyal Şartı... 1 Avrupa Sosyal Şartı'na Ek Protokol... 15 Avrupa Sosyal Şartını Değiştiren Protokol... 21 Avrupa Sosyal Şartına Kollektif

Detaylı

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası Avrupa Ombudsmanı Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası TR Misyon bildirisi Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği kurumları ile ilgili şikâyetlere yönelik adaletli sonuçlar arar, şeffaflığı teşvik eder ve idari

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş

Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Uluslararası Çalışma Örgütü Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 201 Sayılı ILO Tavsiye Kararı 189 Sayılı ILO Sözleşmesi 189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş hakkında

Detaylı