YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2010 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Trabzon 2011

2 2010 YILI YABANCI DĠLEER YÜKSEKOKULU. FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM/ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları.. 5- Sunulan Hizmetler.. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar..... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri.... B- Temel Politikalar ve Öncelikler... C- Diğer Hususlar..... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER... A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar... B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar... IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER..

3 BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU Bugün hızla geliģen ve evrim geçiren, günümüzde yaygın kullanılan tabirle globalleģen dünyamızda uluslararası iletiģim zorunlu hale gelmiģtir. BaĢka bir deyiģle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alıģveriģi yapabilmek, ekonomik iliģkilerimizi yürütebilmek ve kendi düģüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimizden baģka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız. Günümüzde ekonomik ve teknolojik geliģmeler sonucunda, Ġngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan "dünya dili" haline gelmiģtir. Bu nedenle ülkemizde de yabancı dil öğretimi daha çok Ġngilizce öğretimi üzerinde yoğunlaģmıģtır. Bu, üzerinde uzun yıllardan beri titizlikle durulan bir konudur. KüreselleĢmenin gereği olarak çağı yakalamak, çağdaģ olabilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel açıdan iletiģim sağlayabilmek için Ġngilizce öğretimi yüksek öğretim kurumlarımızda oldukça önem arz eden bir akademik konu haline gelmiģtir. Yüksekokulumuz gerek öğrenci gerek akademik personel bakımından üniversitemizin en büyük fakültelerine eģdeğer durumdadır yılında 21 bölümün Ġngilizce Hazırlık programını baģarıyla yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum. Gerek hazırlık sınıfı, Gerek Yüksek Lisans Ġngilizce dersleri ve gerekse hazırlık sonrası verilen tüm Ġngilizce derslerinin yürütülmesi Yüksekokulumuzun sorumluluğundadır. Bir eğitim öğretim yılında (hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin servis Ġngilizce dersleri hariç olmak üzere;) yaklaģık 2000 öğrencimiz Ġngilizce hazırlık eğitimi almaktadır. Bu eğitimin aksayan yönleri 2009 yılında Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı iki adet yönetmelik sayesinde tartıģmaya açılmıģtır. Ülkemiz genelinde ortaya çıkan görüģ; Ġngilizce hazırlık sınıfının tek baģına bütün beklentileri karģılamasının mümkün olmadığı yönündedir. Hazırlık sınıfından mezun olan öğrencilerin kendi bölümlerine geçtikleri zaman Ġngilizce ders almaları sağlanmalıdır. Bu yapıldığı zaman hazırlık sınıflarının amacına ulaģmasındaki en önemli eksiği tamamlanmıģ olacaktır. Önümüzdeki yıllarda misyon ve vizyonumuza uygun olarak gerek akademik ve gerekse idari alanda çalıģmalarımıza devam ederek; üstlendiğimiz görev ve sorumlulukların bilinciyle çok daha üstün baģarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Yrd. Doç. Dr. M. Naci KAYAOĞLU Müdür

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yabancı Diller Yüksekokulu üç bölümden oluģmaktadır. Bu bölümlerden Mütercim- Tercümanlık bölümü henüz öğrenci almamıģtır. Diğer bölümlerden Temel Ġngilizce bölümü 21 bölüm zorunlu 4 bölüm seçmeli olmak üzere yabancı dil hazırlık eğitimini vermektedir. Hazırlığı olmayan diğer bölümlerin servis derslerini ise Modern Diller Bölümü vermektedir. KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu öğrencilere kayıt oldukları Eğitim Öğretimin öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçeye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletiģimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır. Bir baģka deyiģle odak noktasında öğrencileri olan, amaçları ortak, dil öğrenmeye ve yeniliklere açık, karģılıklı sevgi ve saygıya duyarlı, sosyal sorumluluk taģıyan ve kendi bölümlerine gittiklerinde okulumuzda öğrendiği yabancı dili yeni bilginin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılması konusunda etkin bir Ģekilde kullanabilecek öğrenciler yetiģtirmektir. Temel Ġngilizce Bölümünün var oluģ felsefesi öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal içerikli programlarda sahip olduğu dil becerisini kullanarak hem rekabet gücünü geliģtirmek hem de dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir. Böylece yeni bilgilerin üretilmesine katkıda bulunmasıdır. Aynı zamanda Yüksek Lisans seviyesindeki öğrencilerine verdiği dil desteği ile bu öğrencilerin kendi alanlarında ulusal ve uluslararası zeminde önemli bir yere sahip olmalarına imkan hazırlamaktır. Vizyon KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, vizyonu öğrencilerinin Ġngilizceye tüm yönleri ile hakim olması ve onları bu dilde çok iyi okuma, yazma, konuģma ve dinleme-anlama becerileri ile donatarak kendi alanlarındaki yayımları, bilimsel geliģmeleri rahatlıkla takip edebilecek düzeyde bireyler yetiģtirmektir. Öğrencilerimize bir yıl içinde verdiğimiz Ġngilizce dilin iģlevsel boyutunu içermektedir. Etkili ve kaliteli bir hazırlık programı sunmak, her yıl öğretim metot ve teknikleri üzerinde çalıģmalar yaparak öğretim kadromuzun mesleki geliģimini sağlamak, öğrencilerin okuma yapabilecekleri çok sayıda kitabı bulunan bir kütüphane oluģturmak, Ġngilizce dinleme yapabilecekleri bir ortam sunmak (disc-man veya kulaklıklı bilgisayarlarla) projelerimiz arasındadır. Erasmus programı dâhilinde yurt dıģına gidecek olan öğrencilere yıl boyunca yoğun Ģekilde kurs verilmektedir. Ġleri teknolojiyi bütün çalıģmalarımızda etkili bir araç olarak kullanmak, bu hedefe ulaģmak içinde gerekli alt yapıyı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Uluslararası ve ulusal konferanslara, seminerlere katılmaya öğretim elemanlarımızı teģvik ederek gerek bölüm adına gerekse kurum adına vizyonumuzu geniģ tutmak gelecek yıllardaki eğitim öğretim kalitesi açısından çok önemli bir yer tutmaktadır.

5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitemize bağlı Yabancı Diller Bölümü önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin baģlatılmadığı; fakülte ve öğrenci sayısının bugünküne oranla çok daha az olduğu dönemlerde, birimlerin yabancı dil servis derslerini yürütmek üzere Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak kurulmuģtur. Hazırlık programları açıldıktan sonra 14 bölümün hazırlık Ġngilizcesi ve üniversitenin servis Ġngilizcesi ihtiyacını karģılamaya devam etmiģtir. Yabancı Diller Bölümünün Yüksek Okula dönüģtürülme kararı Üniversitemiz Senatosunca tarihli 170/6 sayılı kararla kabul edilmiģ bu karar da Bakanlar Kurulu tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak Yürürlüğe girmiģtir. Bu tarihten sonra çok hızlı geliģme gösteren yüksekokulumuz Ģu anda 21 bölüm zorunlu 4 bölüm seçmeli olarak toplam 25 bölüme bir yıl süreyle Ġngilizce hazırlık eğitimi vermeye devam etmektedir.ayrıca hazırlık sınıfı olmayan diğer bütün bölümlerin servis Ġngilizce dersleri yüksekokulumuz tarafından verilmektedir.bununla birlikte her yıl yüksek lisans öğrencilerimize bir yıl süre ile Ġngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Yüksekokulumuz kendisine tahsis edilen bütçenin 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre harcama ve harcama öncesi kontrol iģlemlerini kendi yetki sınırlarında yürütmektedir. Harcama Yetkilisi Görevi Yüksekokul Müdürü tarafından, GerçekleĢtirme Görevlisi ise Yüksekokul Sekreteri vasıtası ile yerine getirilmektedir. Yüksekokulumuzda Satınalma-Ambar, Teknik ve Ġdari ĠĢler faal durumdadır. Ayrıca akademik görev yetki ve sorumluluklar aģağıda sıralanmıģtır. YÜKSEKOKUL YÖNETĠMĠMĠZĠN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 1- Yönetim kadrosunun her birinin görev tanımlarında belirtilmiģ olan görev ve sorumluluklarının en iyi Ģekilde yerine getirmeleri. 2- ÇalıĢanlara yakın ve yardımcı olacağı duygusunu vermek amacıyla programsız ziyaretlerde bulunmaları. 3- Birimler arasında eģgüdüm ve düzenli çalıģmayı sağlayacak ekip çalıģması yapmaları, kendi birimlerini yönlendirmeleri ve çalıģanlara liderlik etmeleri. 4- Birimlerindeki süreçlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir Ģekilde yürütmeleri, yüksekokulun stratejik planını tüm bireylerle paylaģmaları ve onları güdülemeleri. 5- Öğrencilerin sorunları ile yakından ilgilenmeleri. 6- Kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve bilimsel etkinlikler konusunda öğrencilere destek olmaları. 7- Sorumlu oldukları birimlerdeki fiziksel donanımın ve insan kaynaklarının etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamaları, kalite bilincini yaygınlaģtırmaları. 8- Öğretim etkinliklerinin yapıldığı sınıf içi ve sınıf dıģı ortamların eğitime en üst seviye yardımcı olacak Ģekilde düzenlenmesini sağlamalarını. 9- Her düzeydeki insan iliģkilerinin, eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir Ģekilde gerçekleģmelerini sağlamalarını. 10- Birimlerindeki çalıģanlar ve öğrenciler üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaları.

6 11- Tüm çalıģanlara ve öğrencilere adil davranmaları. 12- ÇalıĢanların ve öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için uygun ortamlar hazırlamaları olarak sıralanabilir. ÖĞRETĠM ELEMANI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 1- Yüksekokuldaki bütün çalıģmalara etkili bir biçimde katılmaları. 2- Kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uyum göstermeleri. 3- Eğitim-Öğretimin, amaçlarına uygun olarak gerçekleģmesini sağlamaları. 4- Dersin amacını, içeriğini, uygulanacak yöntem ve teknikleri (ödev, proje, araģtırma, inceleme, gösterim, düz anlatım, soru-cevap, tartıģma örnek olay, panel, v.b.), derste kullanılacak kaynakları ve değerlendirme Ģekillerini dönem baģında belirleyerek öğrencileri bilgilendirmeleri. 5- Öğretim ortamlarında sağlıklı bir öğrenmeyi gerçekleģtirebilmek için uygun yöntemlerle geri bildirim yapmaları. 6- Öğretmenliği olmuģ bitmiģ bir iģ olarak değil, sürekli geliģtirilmesi gereken bir meslek olarak benimsemeleri. 7- Öğretim süreçlerinde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için, dersi öğrenci etkinliklerini artırmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ile iģlemeleri ve öğretim süreçlerini araç-gereç ve materyallerle zenginleģtirerek ilgi çekici hale getirmeleri. 8- Bilimi topluma yayarak, akademik duruģlarıyla örnek olarak bilim toplumunun oluģmasına katkıda bulunmaları. 9- Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin etkili ve verimli öğretim sürecinin önemli bir parçası olduğunun bilincinde olmaları Ģeklinde belirtilmiģtir. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer (Adet) 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Üzeri KiĢilik Toplam Lab Toplam (Adet)

7 1.2. Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Üzeri KiĢilik Toplam Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) ÇalıĢma Odası Kullanan (KiĢi) Sayısı Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Servis Sayısı (Adet) Alanı (m2) ÇalıĢma Odası Toplam Kullanan Sayısı Diğer Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Ambarlar 1 90 ArĢivler 1 90 Atölyeler Toplam 180

8 2- Örgüt Yapısı YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ MÜTERCİM TERCÜMANLIK TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ YAZI İŞLERİ MODERN DİLLER KURSLAR KOORDİNATÖRÜ KÜTÜPHANE VE BİLGİ TEKNİK SERVİSİ TAHAKKUK İŞLERİ AYNİYAT İŞLERİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ SATINALMA İŞLERİ OKUMA,KONUŞMA,YAZMA VE DİLBİLGİSİ KORDİNATÖRLÜĞÜ

9 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Atanması: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama üç yıl için doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Görev,yetki ve sorumlulukları: 1-Yüksekokul kuruluna baģkanlık etmek, yüksekokul kurul kararlarını uygulamak,yüksekokul birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak. 2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu hakkında rektöre rapor vermek 3 - Yüksekokulun gerek bütçe gerek kadro ihtiyacını rektörlüğe bildirmek. 4- Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 5- Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim,bilimsel araģtırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur. YÜKSEKOKUL KURULU Yüksekokul kurulu, müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluģturan bölüm veya ana bilim dalı baģkanlarından oluģur. YÜKSEKOKUL KURULUNUN GÖREVLERĠ. Yüksekokul kurulu akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: (1)Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan,program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaģtırmak, (2) Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluģur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiģ görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur

10 Yüksekokulumuzda yeterli öğretim üyesi bulunmadığından yönetim kurulumuz oluģmamıģtır.bu konuda Üniversitemiz yönetim kurulu kararları uygulanmaktadır. YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün baģında bir fakülte sekreteri,enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıģtırılır. Bunlar arasındaki iģ bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim hizmetlerini sunarken teknoloji kullanımına imkanlar ölçüsünde önem vermektedir. Bu amaçla 2010 yılında Projeksiyon ve bilgisayardan oluģan sınıf sayısı onaltıya çıkarılmıģtır.. Bu sınıflar haftalık ders programının durumuna göre yoğun olarak kullanılmaktadır. Self Access derslerinde kullanılan sinema salonumuzda Ġngilizce film-video seyretme ve sunum yapabilme imkanları mevcuttur. Ayrıca yeteri kadar dinleme yapabilmeleri için cd çalar bulunmaktadır. Ayrıca okulumuz web sayfasında Beginner (baģlangıç) seviyeden baģlayarak Pre-Indermediate (orta altı düzey), Intermedaiate (orta düzey) ve Upper Intermediate (orta üstü düzey) seviyelerine uygun ders materyalleri ile sınıf ortamında ve ödevler için internet ortamında hazırlanan web sayfamızda dersler yapılmaktadır. BaĢlangıç seviyesi sınıflarında cümle yapıları, kelime türleri ve bazı kalıplar verilerek, paragrafın yapısı, içeriği, planı ve çeģitleri öğretilerek baģlanır. Orta düzey ve yukarı seviyelere geçen öğrencilere ise paragraf bilgileri pekiģtirildikten sonra kompozisyon yazma becerilerin kazandırılması sağlanır. Kısaca 5 paragraflık değiģik türlerde essay (kompozisyonlar) yazma becerileri verilmektedir Yazılımlar ve Bilgisayarlar Ġdari Amaçlı Cinsi (Adet) Yazılım Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı Eğitim Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon 24 Slayt makinesi Tepegöz 13 Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 2 Fotokopi makinesi 1 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar 5 Tarayıcılar Müzik Setleri 40 AraĢtırma Amaçlı (Adet)

11 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Devamlı Statü Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi 5 x Okutman 74 x Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman RUSYA TEMEL ĠNGĠLĠZCE Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam SözleĢmeli Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Okutman 5 Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam 5 Kısmi Statü

12 4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 3,75 13,25 18,75 22,5 23, Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetleri 5 5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 2 2 Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 25 12,5 12, Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 12,5 12,5 62,5 12,5

13 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri MODERN DĠLLER BÖLÜMÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Modern Diller Bölümü olarak Temmuz ayında öncelikli olarak Güz ve Bahar Dönemlerine ait ders içerikleri ve takip edilecek kaynaklar konusunda bölümümüzde görevli öğretim elemanlarıyla zümre yaparak, dersin daha iyi iģlenebilmesi için farklı kaynaklar değerlendirildi ve daha iyi öğretim stratejileri konusunda bilgi alıģ veriģinde bulunuldu. Hazırlık okumuģ öğrencilere bölümleriyle ilgili ders kitapları seçilerek content-based olarak adlandırdığımız bir metodoloji takip edilmesi karara bağlandı. Ayrıca, Ağustos ayı içerisinde de Türk Dili, Enformatik, Ġnkılap tarihi bölümleriyle irtibata geçerek akademik yılına ait ders programları yapılarak ilgili bölümlere gönderilmiģtir. Bu yıl üniversite sınavını kazanan öğrenciler için Ġngilizce muafiyet sınavı uygulanarak, baģarılı öğrencilerin isimleri ilan edilip, öğrenci iģlerine gönderilmiģtir. Dönem içerisinde ara sınavlar ve final sınavları uygulanarak sınavlarda uygulanan soru türleri, baģarı oranı ve baģarısızlığın nedenleri değerlendirilerek bir sonraki yılda daha iyi sonuçlar elde etmek için değerlendirmeler yapılmıģtır. MÜTERCĠM- TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Mütercim Tercümanlık bölümümüz yeterli akademik personeli ve öğrencisinin olmaması nedeniyle 2010 yılında herhangi bir bilimsel yönetsel etkinlik yapılamamıģtır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Bölümde ders ve diğer uygulamalar ve işleyiş koordinatörlükler aracılığı ile yürütülmektedir. Her koordinatörlüğün 2010 yılı faaliyet raporu aşağıda belirtildiği gibidir. I- READING ( OKUMA ANLAMA) DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU DERS TANIMI Bu derste öğrenciler okumayı anlamayı geliştirecektirler. Okuma parçaları öğrencilere okuyucular olarak eleştirel bir göze sahip olmaları konusunda yardımcı olacaktırlar. Bir okuma parçasını görmeyi ve ele almayı öğrenecektirler. DERSİN AMAÇLARI Öğrencilerin okuma analizi yaparak bir parçayı anlamalarını geliştirmeye ve yeterli okuyucular olmalarına yardımcı olmak, Öğrencilerin bir okuma parçasının başlığını ve kontekstteki bir kelimenin manasını anlamasını, tarayarak bir bilgiye ulaşmasını sağlamak, Öğrencilerin bir okuma parçası ile ilgili yorum yapabilmelerini ve tartışmalarını sağlamak, Okuma parçaları vasıtasıyla kelime bilgilerini arttırmak.

14 YAPILAN TOPLANTILAR VE ALINAN KARARLAR OKUMA DERSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Derse giren okutmanlarla toplantıda tartışılan konular; Dersin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı (Okuma dersinin amaçları; Öğrencilerin okuma analizi yaparak bir parçayı anlamalarını geliştirmeye ve yeterli okuyucular olmalarına yardımcı olmak, Öğrencilerin bir okuma parçasının başlığını ve kontekstteki bir kelimenin manasını anlamasını, tarayarak bir bilgiye ulaşmasını sağlamak, Öğrencilerin bir okuma parçası ile ilgili yorum yapabilmelerini ve tartışmalarını sağlamak, Okuma parçaları vasıtasıyla kelime bilgilerini arttırmak.) Okutulan ders kitaplarının seviyeye ve dersin amacına uygunluğu Ders işleyişinde karşılaşılan sorular Sınav sorularının ve yapılan sınav sayısının değerlendirilmesi Okutulan hikâye kitaplarının seviyeye uyguluğu ve derste işlenişi Önümüzdeki dönem okutulması planlanan materyallerin seçilmesi Toplantıdaki tartıģmalar sonucunda genel kabul ile alınan kararlar; 1. Yabancı Diller Temel Ġngilizce Yüksekokulunda, Beginner sınıflar için haftalık 8 saat, Pre- Intermediate sınıflar için 6 saat ve Intermediate sınıflar için 4 saat Okuma dersi vardır. Öğrencilere her iki dönem de 4 er hikâye kitabı okumak ve quiz lerde hikâye ile ilgili soruları cevaplandırmakla sorumludurlar. 1. dönemde öğrenciler 1. vize anlamına gelen 4 quiz sınavına girerler ve 2. vize vardır. 2. dönem de 1. dönem gibidir. Sadece 2. dönemin sonunda bir final sınavı vardır ve final notuna sınıf içindeki performans notu olarak CPG notu eklenir. Öğrencilerin aldıkları tüm notlar bir Reading dersi notu yerine geçer. 2. Beginner öğrencilerin 100 kelime bilgisi ile baģlar ve 1. dönemi yaklaģık 1000 kelime bilgisi ile tamamlaması; 1000 kelime bilgisi ile 1. döneme baģlayan Pre-Intermediate öğrenciler ilk dönemi yaklaģık 1700 kelime ile tamamlaması; 1700 kelime ile dönme baģlayan öğrenciler, yılı 2200 kelime bilgisi ile tamamlaması hedeflenir. 3. Quizler ders kitabı dıģında, 4 hikaye kitabından sorulmaktadır. Öğrenciler vizedeki soru tiplerini bilmemektedirler. Bu durumu telafi edebilmek için geçen yıllarda sorulmuģ olan vize örnekleri internet sitesi aracılığı ile yayınlanabilir. 4. Bahar döneminde öğrencilerin okuyacakları 4 hikaye kitabının 2 ye düģürülmesi ve geri kalan 2 quizin Reading ders kitaplarından yapılması öğrencilerin motivasyonunu arttırtacaktır. Bu yüzden 2 quiz ders kitabından yapılmalıdır. 5. Beginner sınıfların yıl boyunca iģleyecekleri 4 kitap (Facts and Figures, Reading Challenge, Reading for the real world Intro ve 1) yetiģmeyeceğinden, haftalık ders saatinin güz döneminde olduğu gibi, bahar döneminde de 8 saat olarak kalması yerinde olur.

15 6. Vize ve Make up soruları PUAN --- KİTAPTA İŞLENEN PARÇALARDAN CÜMLE EŞLEŞTİRME PUAN --- WORD FORMATION PUAN --- ALTI ÇİZİLİ KELİMENİN EŞ ANLMALISINI BULMA PUAN --- PARAGRAFA KELİME YERLEŞTİRME PUAN --- OKUMA PARÇASI (T/F MULTIPLE CHOICE UZUN CEVAP) SEVİYELERE GÖRE DERS İŞLEYİŞ BİLGİLERİ VE FLOWCHARTS ( İŞLENİŞ ) Yabancı Diller Temel Ġngilizce Hazırlık Okulunda, Beginner sınıflar için haftalık 8 saat, Pre- Intermediate sınıflar için 6 saat ve Intermediate sınıflar için 4 saat Okuma dersi yapıldı. BAŞLANGIÇ Öğrencilere her iki dönem de 4 er hikâye kitabı okudu ve quizlerde soruları cevaplandırdı. Quizler birinci vizeyi oluşturdu. Ayrıca II. Vize sınavı yapıldı. Öğrencilerin aldıkları tüm notlar bir dönem için Reading dersi notu yerine geçti. ORTA-ALTI Başlangıç seviyesindeki program farklı seviyedeki kaynaklarla uygulandı. ORTA DÜZEY ÖĞRENCİLER BaĢlangıç ve orta-altı gruptaki program seviyelerine uygun kaynaklarla bu gruba da uygulandı. Diğer gruplardan farklı olarak Bu grupta dönemlik baģarı notu 70 ve üzeri olan öğrenciler ġubat muafiyet sınavına girmeye hak kazandılar. Bu sınavda baģarılı olan öğrenciler bölümlerine gitmeye hak kazandılar. DERS ARAÇ VE GEREÇLERĠ READING DERS KĠTAPLARI 1. ve 2. dönem BEGINNER 1) FACTS AND FIGURES (Patricia Ackert Linda Lee / Thomson) 2) FOCUS ON READING 1 (Gillian Flaherty James Bean / Nüans) 3) READING CHALLENCE 1 (Casey Malarcher Michael Pederson / Compass Publishing) PRE-INTERMEDIATE 1) FOCUS ON READING 1 (Gillian Flaherty James Bean / Nüans) 2) READING CHALLENCE 1 (Casey Malarcher Michael Pederson / Compass Publishing) 3) READING CHALLENCE 2 (Casey Malarcher Andrea Janzen / Compass Publishing) INTERMEDIATE 1) READING CHALLENCE 1 (Casey Malarcher Michael Pederson / Compass Publishing) 2) READING CHALLENCE 2 (Casey Malarcher Andrea Janzen / Compass Publishing)

16 READING HĠKAYE KĠTAPLARI 1.ve 2. dönem BEGINNER 1. DÖNEM: STORY 1: THE FAST LANE LEVEL 1 STORY 2: RIDE FOR YOUR LIFE LEVEL 2 BEGINNER PRE-INTERMEDIATE 2. DÖNEM: STORY 3: THE RAINBOW GIRL LEVEL 3 STORY 4: DEADLY LOVE LEVEL 4 PRE-INTERMEDIATE 1. DÖNEM: STORY 1: BLUE MOON BEACH LEVEL 2 STORY 2: ETHAM FROME LEVEL 3 PRE-INTERMEDIATE INTERMEDIATE 2. DÖNEM: STORY 3: A SECOND CHANCE LEVEL 4 STORY 4: STORIES OF DETECTION AND MYSTERY LEVEL 5 INTERMEDIATE 1. DÖNEM: STORY 1: STRANGER DANGER LEVEL 3 STORY 2: THE SCARLET LETTER LEVEL 4 INTERMEDIATE UPPER-INTERMEDIATE 2. DÖNEM: STORY 3: COLD MOUNTAIN LEVEL 5 STORY 4: CAPTAIN CORRELI S MANDOLIN LEVEL 6 II-GRAMMAR&TRANSLATION (DİLBİLGİSİ&ÇEVİRİ)DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU GRAMER DERSİNİN TANIMI, AMACI VE ÖNEMİ *Gramer, bir dilin ses, kelime ve kelime grupları gibi ögeleri ile bunların cümle içindeki görevlerini,işlevselliğini ortaya koyan kurallar bütünüdür. *Dil bilgisi öğretme gerekçeleri,nedenleri arasında gramer bilgisinin dile ilişkin yanlışları azaltması, yazma becerisini geliştirmesi, zihin gelişimine yardımcı olması gibi maddeler yer almaktadır. insanın bir dilin gramerini bilmesinin, bir başka yabancı dil öğrenmede faydalı olacağı görüşü de ileri sürülmektedir *Gramer öğrenimi ve öğretiminin önemini maddeler hâlinde özetleyecek olursak; 1) Dil düzeninin korunması sağlanmış olur. 2) Bilinçsiz bir şekilde kazanılmış dil duygusu, bilinçli dil bilgisi hâline getirilir. *Gramer dersi ile ilgili birtakım açıklamalarda Önemli olan öğrencinin İngilizceyi doğru olarak, bilinçle ve güvenle kullanmayı alışkanlık haline getirmesi, okuduğu veya dinlediği bir parçada işlenen fikri ya da duyguyu kavrayıp sezebilmesi, ondan zevk alabilmesidir. ifadesi yer almaktadır. Bununla birlikte,buna nazaran.., *Gramer denince hâlâ bir dili doğru konuşmak ve yazmak için bilinmesi gereken kurallar bütünü akla gelmektedir. Bu kurallar bütününü ezberlemek zorunda bırakılan öğrencilerin,

17 eğer bunları yeterince öğrenemezlerse, diğer beceri alanlarında da yetersiz kalacakları düşünülmektedir. Bu düşünceden dolayı, konuşma ve yazmada görülen yanlışlıklar dil bilgisi öğretiminin yetersizliğine bağlanır ve bu kısmen doğru olmakla beraber dili sadece bir yapılar dizini olarak;yani gramer olarak görmek büyük bir hatadır, dilbilgisi konuları bütünden parçaya veya parçadan bütüne gidilerek de verilebilir.gramer dersi diğer skill lere yani diğer beceri derslerine servis yapan,bir altyapı sunan derstir,dilin kendisi değildir.bunu bir yabancı gramer dersi yazarı kitabının önsözünde şu düşünceye yer vererek özetliyor:grammar is the skeleton of a language but not the language itself. *Gramer konuları, diğer beceri derslerinden ayrı bir şekilde verildiği zaman ezberden öteye geçemeyen, beceri ve alışkanlığa dönüşemeyen kurallar ve tanımlardan ibaret kalmaktadır. *Dil öğreniminde gramer yani dil bilgisi amaç değil, faydalanılan bir araçtır. *Bu noktadan haraketle gramer öğrenimi konusunda hassas davranmalı ama daha da önemlisi konuşamadığın dile sahip değilsin düşüncesini benimseyerek diğer beceri derslerini artık iletişime dayalı bir dünyayı göz önüne aldığımızda daha da önemle kavramalı onlar üzerine yoğunlaşmalıyız. 2 YAPILAN TOPLANTILAR VE ALINAN KARARLAR Yapılan toplantıları iki ana başlık altında görebilmekteyiz. İlki gramer dersinde okutulacak materyaller için yapılmaktadır.bu her yıl olmamakla birlikte materyallerin daha güncel ve yapıya daha sağlıklı adapte olabilmesi için ders kitabı seçiminden ibarettir. Diğer toplantılar ise çok daha sıklıkla yapılan sınav öncesi konu belirleme,sınav hazırlama ve hazırlanan sınavların kontrolünün yapıldığı toplantılar olarak özetlenebilir.alınan kararlardan bazıları şöyledir; 1. Quiz =50 Puan+2. Quiz =50 Puan =100 Puan=1.Vize 1.Vize + 2.Vize /2 %90=Sınav notu ortalaması +10p CPG=Gramer Dersi Dönem Notu şeklindedir.sınav kağıdında soru yada seçeneklerde herhangi bir maddi hata (eksik yada yanlış yazım,aynı seçeneklerin konulması,yanlış puanlama vs)olmaması için grup kendi içinde defalarca sınav kağıdını kontrol edecek ve yine sınava son şeklini grup içerisinde verecektir. Hazırlanan sınavlar A,B ve C olmak üzere 3 gruptan oluşacaktır.bu gruplandırma işleminde sınav kağıdındaki bölümler(i-ii-iii yada A-B-C vs) diğer kağıda yerleri değişik olacak olsa da aynen kopyalanmayacak soruların yerleri de değişecektir. Soru şekilleri, tarzları ve adetleri koordinatörlükçe belirlenen şekilde olacak, gruplar sınavı hazırlarken belirlenenin aksinde hareket etmeyeceklerdir. Sınava on gün kala soruların hazırlanmış, bir hafta kala sınava son şeklinin verilmiş ve sonrasında son bir kez kontrolü yapması ve Ö&D koordinatörlüğüne verebilmesi için sınav evrakların biran önce Gramer Koordinatörüne teslim edilmiş olması gerekmektedir. Sınav hazırlamakla görevli arkadaşlar gramer dersine giren hocaların programda nereye kadar geldiğini,hangi konuların işlendiğini yada işlenemediğini yani kısacası öğrencilerin sınavda nereye kadar sorumlu olduklarını yapılan genel toplantıda netleştirecek ve soruları o doğrultuda hazırlayacaklardır.

18 GRAMMAR SEVİYELERE GÖRE DERS İŞLENİŞ BİLGİLERİ GRAMER DERSİ UYGULAMA, AMAÇ VE ESASLAR Gramer dersi okulumuz da 3 seviyede değişik ders saatleri altında işlenmektedir. Aşağıdaki tabloda seviyelerin amaç ve içerikleri yer almaktadır. BEGINNER S LEVEL BAġLANGIÇ DÜZEYĠ Beginner s level grammar course is designed to equip BaĢlangıç seviyesi gramer derslerinde amaçlanan students with the basic language structures. öğrencileri temel dilbilgisi yapıları ile donatmaktır. PRE INTERMEDIATE LEVEL ORTA ALTI DÜZEY Pre Intermediate Level grammar course is designed as the continuation of beginner s level grammar courses and aims to bring the students to a level that will enable them to fulfill the requirements of practising academic skills. INTERMEDIATE LEVEL Intermediate Level grammar course is designed to provide students with further language skills and practise through exposure to advanced grammatical structures,patterns and written texts. Orta altı düzey baģlangıç seviyesinin devamı niteliğinde olup bu seviyede amaçlanan öğrencileri akademik anlamda bazı becerileri uygulamak için gerekli olan bir seviyeye getirmektir. ORTA DÜZEY Orta düzey dilbilgisi dersinin amacı öğrencileri ileri düzey dilbilgisi yapıları ve yazılı metinler ıģığında daha ileri dil yetenekleri ve uygulamaları ile donatmaktır. PROJE Gramer dersi için diğer derslerle kıyaslandığında net bir proje ödevinden söz edemeyiz.lakin zaman zaman hocalarımız belli konuları öğrencilere paylaştırarak hazırlanmalarını ve sınıf önünde anlatmalarını istemektedir.bunun yanında klasik ev ödevi zaten bu dersimizde de bulunmakla birlikte özetleyecek olursak değerlendirmeyi projeden ziyade sınavları baz alarak yapmaktayız. DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ Gramer dersinde artık gelenekselleşmiş tahta kalem ikilisinden kurtularak teknolojiyi de işin içine sokmayı,görsel ve işitsel unsurlardan daha fazla yararlanmayı hedefleyerek altyapısı olan sınıflarda uygulamaya koymuş durumdayız. Bu sayede bilgisayar,hoparlör ve projeksiyon cihazları vasıtasıyla daha çok kaynağı anında tahtaya yansıtabilme,diğer beceri derslerini de dilbilgisiyle bütünleştirebilme olanağını edinmiş oluyoruz. Derslerimizde okutulan materyaller ise aşağıdaki gibidir. KĠTABIN ADI KĠTABIN KĠTABIN SEVĠYE YAYINEVĠ YAZARI GRAMMARWAY 1 GRAMMARWAY 2 GRAMMARWAY 3 GRAMMARWAY 2 GRAMMARWAY 3 GRAMMARWAY 3 EXPRESS PUBLISHING EXPRESS PUBLISHING EXPRESS PUBLISHING JENNY DOOLY VIRGINIA EVANS JENNY DOOLY VIRGINIA EVANS JENNY DOOLY VIRGINIA EVANS BEGINNER PRE- INTERMEDIATE INTERMEDIATE

19 GRAMER DERSİ DERS SAATLERİ Gramer dersi ilk dönem beginner sınıflarda 10 saat, pre-intermediate sınıflarda 6 saat, intermediate sınıflarda ise 4 saat olarak işlenmekte olup,ikinci dönem ise beginner seviyeden pre-intermediate seviyeye çıkan sınıflarda 6, pre-intermediate seviyeden intermediate seviyeye çıkan sınıflarda 4 ve intermediate seviyeden upper-intermedate seviyeye çıkan sınıflarda yine 4 saat olarak işlenmektedir. GRAMER DERSİ SINAVLARI HAZIRLAMA ESASLARI Gramer dersi sınavları hazırlanırken sınavdan 2 hafta önce sınavı hazırlamakla yükümlü olan grup ile koordinatörün yapacağı toplantıda öğrencilerin sınavda nereye kadar sorumlu oldukları,hangi tip soruların sorulacağı,soru adeti ve sınav süresi konulu bir toplantı yapıldıktan sonra konular grup bireyleri arasında paylaştırılır ve bir hafta içerisinde kendilerinden sınavı hazırlamaları istenir,1 hafta dolduktan sonra grup üyelerinin katılımıyla yapılacak sınavlar üzerinde detaylı bir kontrol toplantısı yapılır,düzeltmeler için tekrar grup üyelerine sınav taslakları teslim edilir. Son düzeltmeleri yapılan sınav kağıtları koordinatörde toplanır ve ölçme değerlendirme şubesine teslim edilir. Onlar da fotokopi,listeleme,zarflama sürecini izleyerek sınavı hazır hale getirirler. Gramer dersi sınavlarını hazırlamak için kurulan komisyonlara şu duyurular yapılmaktadır: Hazırlanan sınavlar A,B ve C olmak üzere 3 gruptan oluşacaktır.bu gruplandırma işleminde sınav kağıdındaki bölümler(i-ii-iii yada A-B-C vs) diğer kağıda yerleri değişik olacak olsa da aynen kopyalanmayacak soruların yerleri de değişecektir. Soru şekilleri, tarzları ve adetleri koordinatörlükçe belirlenen şekilde olacak, gruplar sınavı hazırlarken belirlenenin aksinde hareket etmeyeceklerdir. Sınava on gün kala soruların hazırlanmış, bir hafta kala sınava son şeklinin verilmiş ve sonrasında son bir kez kontrolü yapması ve Ö&D koordinatörlüğüne verebilmesi için sınav evrakların biran önce Gramer Koordinatörüne teslim edilmiş olması gerekmektedir. Sınav hazırlamakla görevli arkadaşlar gramer dersine giren hocaların programda nereye kadar geldiğini,hangi konuların işlendiğini yada işlenemediğini yani kısacası öğrencilerin sınavda nereye kadar sorumlu olduklarını yapılan genel toplantıda netleştirecek ve soruları o doğrultuda hazırlayacaklardır. DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ

20 Gramer dersinde bir dönem içerisinde 2 vize sınavı yapılmaktadır. 1. Vize sınavı 2 ayrı quiz sınavının toplamından oluşurken (50%,50%), ikinci sınav 100 puanlık oturum sınavından oluşmaktadır. İki vizenin toplamının 90% ı alınıp üzerine 10% puanlık CPG( Classroom Performance Grade) yani diğer deyişle sınıf içi performans/kanaat notu verilmektedir. 2 dönemde de uygulama aynı olup iki dönemin ortalaması alınıp daha sonra final sınavından alıncak sonuçla (60% dönem ort. / 40% final sınavı) öğrencinin notu hesaplanmaktadır. III-SPEAKING (KONUŞMA) DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU Dersin tanımı, amacı ve önemi: KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel Ġngilizce Bölümünde okutulmakta olan Speaking & Listening dersi öncelikli olarak öğrencilerin konuģma ve dinleme becerilerini geliģtirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerde sıkça görülen yabancı dilde konuģma kaygısını en aza indirip öğrencilerimizi yıllardır süre gelen pasif dil öğrenicisi konumundan aktif dil üreticisi haline getirmek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, kısmen ikinci planda bırakılan dinleme becerisinin de öğrencilere kazandırılmasına önem verilmektedir. Speaking & Listening dersi çok yoğun bir Ģekilde alıcı konumunda olan öğrencilerimize diğer derslerde edindikleri bilgileri kullanma ve dil öğreniminden keyif almalarını sağlamak açısından önemlidir. Yapılan Toplantılar ve Alınan Kararlar : ÖĞRETĠM YILI DĠNLEME VE KONUġMA DERSĠ TOPLANTI TUTANAĞI Toplantıda yeterli katılımın olması için da baģlaması gereken oturum de baģlatılmıģ ancak programda görünen 29 kiģiden 14 ü toplantıya katılmıģtır. Oturum baģlamadan önce CPG formları ve bir sonraki hafta baģlayacak sunumlar için tahsis edilen sınıflar ve hangi öğretim görevlisinin hangi sınıfta ve ne zaman projeksiyon donanımlı sınıfları kullanabileceğini gösteren çizelgeler katılımcılara dağıtılmıģtır. Projeksiyon donanımlı sınıfların yeterli olmadığı gözlenmiģ ve bu hususta portatif ve diğer koordinatörlüklerden temin edilecek projeksiyonların talebi hafifleteceğine değinilmiģtir. Oturumun ilk gündem maddeleri olarak ders iģleyiģi ile ilgili o dersi veren okutmanların görüģleri alınmıģtır. AĢağıda bu görüģler değiģtirilmeden sunulmuģtur: Öğrencilerin tepkileri ıģığında, North Star kitabının konuģmaya yönelik değil, dinleme ağırlıklı olduğunu düģünüyorum. Görsel öğelerden yararlanmak amacıyla resimlerle discussion, öncesi sonrası, esldiscussions.com dan edindiğim materyaller oldukça faydalı oluyor. Bunun yanısıra bir film karesini alıp yine öncesinde ne olmuģ sonrasında ne gibi sorularda konuģmaya teģvik ediyor. Açıkçası ben materyalin özellikle konuģma dersinde yardımcı bir unsur olmaktan öte geçeceğini düģünmüyorum. Dolayısıyla kitaplara bağımlılığımız bir noktaya kadar. Ġdiomlar, haberler ve diğer sunumlar bile materyal iģlevini görecek unsurlardır. Mesela ben günlük haber çevirisi yaptırıyorum bu aynı zamanda gramer desteği de oluyor. Ġlk etapta biraz zorluk çekiyorlar ama zamanla daha iyi hale geliyor. Peki çocuklar çeviride baģarılı olabiliyormu? Çünkü bütün öğrencilere aynı Ģeyi yaptırmak biraz zor olabiliyor. Bazı sınıflarda daha öğrenciler SVO sırasını bile bilmiyorlar ve hala speaking dersi almalarına rağmen bir filmi anlamadıklarını söyleyen çocuklar var. Filmi ayrı tutmak gerekiyor galiba, çünkü ben bile bazen anlamıyorum Peki phonological awareness i geliģtirmek için biģey yapılabilir mi? Yoksa bu çok mu akademik biģey olur

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2009 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2009 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2009 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2009 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM/ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki,

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

K T Ü Y D Y O KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI

K T Ü Y D Y O KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI K T Ü Y D Y O KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017-18 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI A1 ELEMENTARY A2 PRE-INTERMEDIATE B1 INTERMEDIATE B1+ UP-INT (ISTEĞE BAĞLI) 1. KUR

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA HOŞGELDİNİZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜR V. PROF. DR. SAFFET AYASUN ÖZET SUNUM ÖZETİ TARİHÇE MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı; Abdullah Gül

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 FAALİYET RAPORU 2016 YILI İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER.. A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ydyo.beun.edu.tr BEU Duyuru Grubu www.facebook.com/groups/1558636941035101

ydyo.beun.edu.tr BEU Duyuru Grubu www.facebook.com/groups/1558636941035101 ydyo.beun.edu.tr BEU Duyuru Grubu www.facebook.com/groups/1558636941035101 HOŞGELDİNİZ Hoşgeldiniz Genel Bilgiler Akademik Takvim Eğitim İncirharmanı Yerleşkesi Binamız Ulaşım Son Notlar Sevgili Öğrencimiz,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI (01 OCAK 2014-31.12.2014) BİRİM FAALİYET RAPORU SİVAS 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki,

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı