YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2010 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Trabzon 2011

2 2010 YILI YABANCI DĠLEER YÜKSEKOKULU. FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM/ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları.. 5- Sunulan Hizmetler.. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar..... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri.... B- Temel Politikalar ve Öncelikler... C- Diğer Hususlar..... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER... A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar... B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar... IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER..

3 BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU Bugün hızla geliģen ve evrim geçiren, günümüzde yaygın kullanılan tabirle globalleģen dünyamızda uluslararası iletiģim zorunlu hale gelmiģtir. BaĢka bir deyiģle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alıģveriģi yapabilmek, ekonomik iliģkilerimizi yürütebilmek ve kendi düģüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimizden baģka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız. Günümüzde ekonomik ve teknolojik geliģmeler sonucunda, Ġngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan "dünya dili" haline gelmiģtir. Bu nedenle ülkemizde de yabancı dil öğretimi daha çok Ġngilizce öğretimi üzerinde yoğunlaģmıģtır. Bu, üzerinde uzun yıllardan beri titizlikle durulan bir konudur. KüreselleĢmenin gereği olarak çağı yakalamak, çağdaģ olabilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel açıdan iletiģim sağlayabilmek için Ġngilizce öğretimi yüksek öğretim kurumlarımızda oldukça önem arz eden bir akademik konu haline gelmiģtir. Yüksekokulumuz gerek öğrenci gerek akademik personel bakımından üniversitemizin en büyük fakültelerine eģdeğer durumdadır yılında 21 bölümün Ġngilizce Hazırlık programını baģarıyla yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum. Gerek hazırlık sınıfı, Gerek Yüksek Lisans Ġngilizce dersleri ve gerekse hazırlık sonrası verilen tüm Ġngilizce derslerinin yürütülmesi Yüksekokulumuzun sorumluluğundadır. Bir eğitim öğretim yılında (hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin servis Ġngilizce dersleri hariç olmak üzere;) yaklaģık 2000 öğrencimiz Ġngilizce hazırlık eğitimi almaktadır. Bu eğitimin aksayan yönleri 2009 yılında Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı iki adet yönetmelik sayesinde tartıģmaya açılmıģtır. Ülkemiz genelinde ortaya çıkan görüģ; Ġngilizce hazırlık sınıfının tek baģına bütün beklentileri karģılamasının mümkün olmadığı yönündedir. Hazırlık sınıfından mezun olan öğrencilerin kendi bölümlerine geçtikleri zaman Ġngilizce ders almaları sağlanmalıdır. Bu yapıldığı zaman hazırlık sınıflarının amacına ulaģmasındaki en önemli eksiği tamamlanmıģ olacaktır. Önümüzdeki yıllarda misyon ve vizyonumuza uygun olarak gerek akademik ve gerekse idari alanda çalıģmalarımıza devam ederek; üstlendiğimiz görev ve sorumlulukların bilinciyle çok daha üstün baģarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Yrd. Doç. Dr. M. Naci KAYAOĞLU Müdür

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yabancı Diller Yüksekokulu üç bölümden oluģmaktadır. Bu bölümlerden Mütercim- Tercümanlık bölümü henüz öğrenci almamıģtır. Diğer bölümlerden Temel Ġngilizce bölümü 21 bölüm zorunlu 4 bölüm seçmeli olmak üzere yabancı dil hazırlık eğitimini vermektedir. Hazırlığı olmayan diğer bölümlerin servis derslerini ise Modern Diller Bölümü vermektedir. KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu öğrencilere kayıt oldukları Eğitim Öğretimin öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçeye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletiģimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır. Bir baģka deyiģle odak noktasında öğrencileri olan, amaçları ortak, dil öğrenmeye ve yeniliklere açık, karģılıklı sevgi ve saygıya duyarlı, sosyal sorumluluk taģıyan ve kendi bölümlerine gittiklerinde okulumuzda öğrendiği yabancı dili yeni bilginin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılması konusunda etkin bir Ģekilde kullanabilecek öğrenciler yetiģtirmektir. Temel Ġngilizce Bölümünün var oluģ felsefesi öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal içerikli programlarda sahip olduğu dil becerisini kullanarak hem rekabet gücünü geliģtirmek hem de dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir. Böylece yeni bilgilerin üretilmesine katkıda bulunmasıdır. Aynı zamanda Yüksek Lisans seviyesindeki öğrencilerine verdiği dil desteği ile bu öğrencilerin kendi alanlarında ulusal ve uluslararası zeminde önemli bir yere sahip olmalarına imkan hazırlamaktır. Vizyon KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, vizyonu öğrencilerinin Ġngilizceye tüm yönleri ile hakim olması ve onları bu dilde çok iyi okuma, yazma, konuģma ve dinleme-anlama becerileri ile donatarak kendi alanlarındaki yayımları, bilimsel geliģmeleri rahatlıkla takip edebilecek düzeyde bireyler yetiģtirmektir. Öğrencilerimize bir yıl içinde verdiğimiz Ġngilizce dilin iģlevsel boyutunu içermektedir. Etkili ve kaliteli bir hazırlık programı sunmak, her yıl öğretim metot ve teknikleri üzerinde çalıģmalar yaparak öğretim kadromuzun mesleki geliģimini sağlamak, öğrencilerin okuma yapabilecekleri çok sayıda kitabı bulunan bir kütüphane oluģturmak, Ġngilizce dinleme yapabilecekleri bir ortam sunmak (disc-man veya kulaklıklı bilgisayarlarla) projelerimiz arasındadır. Erasmus programı dâhilinde yurt dıģına gidecek olan öğrencilere yıl boyunca yoğun Ģekilde kurs verilmektedir. Ġleri teknolojiyi bütün çalıģmalarımızda etkili bir araç olarak kullanmak, bu hedefe ulaģmak içinde gerekli alt yapıyı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Uluslararası ve ulusal konferanslara, seminerlere katılmaya öğretim elemanlarımızı teģvik ederek gerek bölüm adına gerekse kurum adına vizyonumuzu geniģ tutmak gelecek yıllardaki eğitim öğretim kalitesi açısından çok önemli bir yer tutmaktadır.

5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitemize bağlı Yabancı Diller Bölümü önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin baģlatılmadığı; fakülte ve öğrenci sayısının bugünküne oranla çok daha az olduğu dönemlerde, birimlerin yabancı dil servis derslerini yürütmek üzere Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak kurulmuģtur. Hazırlık programları açıldıktan sonra 14 bölümün hazırlık Ġngilizcesi ve üniversitenin servis Ġngilizcesi ihtiyacını karģılamaya devam etmiģtir. Yabancı Diller Bölümünün Yüksek Okula dönüģtürülme kararı Üniversitemiz Senatosunca tarihli 170/6 sayılı kararla kabul edilmiģ bu karar da Bakanlar Kurulu tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak Yürürlüğe girmiģtir. Bu tarihten sonra çok hızlı geliģme gösteren yüksekokulumuz Ģu anda 21 bölüm zorunlu 4 bölüm seçmeli olarak toplam 25 bölüme bir yıl süreyle Ġngilizce hazırlık eğitimi vermeye devam etmektedir.ayrıca hazırlık sınıfı olmayan diğer bütün bölümlerin servis Ġngilizce dersleri yüksekokulumuz tarafından verilmektedir.bununla birlikte her yıl yüksek lisans öğrencilerimize bir yıl süre ile Ġngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Yüksekokulumuz kendisine tahsis edilen bütçenin 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre harcama ve harcama öncesi kontrol iģlemlerini kendi yetki sınırlarında yürütmektedir. Harcama Yetkilisi Görevi Yüksekokul Müdürü tarafından, GerçekleĢtirme Görevlisi ise Yüksekokul Sekreteri vasıtası ile yerine getirilmektedir. Yüksekokulumuzda Satınalma-Ambar, Teknik ve Ġdari ĠĢler faal durumdadır. Ayrıca akademik görev yetki ve sorumluluklar aģağıda sıralanmıģtır. YÜKSEKOKUL YÖNETĠMĠMĠZĠN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 1- Yönetim kadrosunun her birinin görev tanımlarında belirtilmiģ olan görev ve sorumluluklarının en iyi Ģekilde yerine getirmeleri. 2- ÇalıĢanlara yakın ve yardımcı olacağı duygusunu vermek amacıyla programsız ziyaretlerde bulunmaları. 3- Birimler arasında eģgüdüm ve düzenli çalıģmayı sağlayacak ekip çalıģması yapmaları, kendi birimlerini yönlendirmeleri ve çalıģanlara liderlik etmeleri. 4- Birimlerindeki süreçlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir Ģekilde yürütmeleri, yüksekokulun stratejik planını tüm bireylerle paylaģmaları ve onları güdülemeleri. 5- Öğrencilerin sorunları ile yakından ilgilenmeleri. 6- Kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve bilimsel etkinlikler konusunda öğrencilere destek olmaları. 7- Sorumlu oldukları birimlerdeki fiziksel donanımın ve insan kaynaklarının etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamaları, kalite bilincini yaygınlaģtırmaları. 8- Öğretim etkinliklerinin yapıldığı sınıf içi ve sınıf dıģı ortamların eğitime en üst seviye yardımcı olacak Ģekilde düzenlenmesini sağlamalarını. 9- Her düzeydeki insan iliģkilerinin, eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir Ģekilde gerçekleģmelerini sağlamalarını. 10- Birimlerindeki çalıģanlar ve öğrenciler üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaları.

6 11- Tüm çalıģanlara ve öğrencilere adil davranmaları. 12- ÇalıĢanların ve öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri için uygun ortamlar hazırlamaları olarak sıralanabilir. ÖĞRETĠM ELEMANI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 1- Yüksekokuldaki bütün çalıģmalara etkili bir biçimde katılmaları. 2- Kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uyum göstermeleri. 3- Eğitim-Öğretimin, amaçlarına uygun olarak gerçekleģmesini sağlamaları. 4- Dersin amacını, içeriğini, uygulanacak yöntem ve teknikleri (ödev, proje, araģtırma, inceleme, gösterim, düz anlatım, soru-cevap, tartıģma örnek olay, panel, v.b.), derste kullanılacak kaynakları ve değerlendirme Ģekillerini dönem baģında belirleyerek öğrencileri bilgilendirmeleri. 5- Öğretim ortamlarında sağlıklı bir öğrenmeyi gerçekleģtirebilmek için uygun yöntemlerle geri bildirim yapmaları. 6- Öğretmenliği olmuģ bitmiģ bir iģ olarak değil, sürekli geliģtirilmesi gereken bir meslek olarak benimsemeleri. 7- Öğretim süreçlerinde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için, dersi öğrenci etkinliklerini artırmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ile iģlemeleri ve öğretim süreçlerini araç-gereç ve materyallerle zenginleģtirerek ilgi çekici hale getirmeleri. 8- Bilimi topluma yayarak, akademik duruģlarıyla örnek olarak bilim toplumunun oluģmasına katkıda bulunmaları. 9- Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin etkili ve verimli öğretim sürecinin önemli bir parçası olduğunun bilincinde olmaları Ģeklinde belirtilmiģtir. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer (Adet) 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Üzeri KiĢilik Toplam Lab Toplam (Adet)

7 1.2. Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Üzeri KiĢilik Toplam Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) ÇalıĢma Odası Kullanan (KiĢi) Sayısı Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Servis Sayısı (Adet) Alanı (m2) ÇalıĢma Odası Toplam Kullanan Sayısı Diğer Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Ambarlar 1 90 ArĢivler 1 90 Atölyeler Toplam 180

8 2- Örgüt Yapısı YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ MÜTERCİM TERCÜMANLIK TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ YAZI İŞLERİ MODERN DİLLER KURSLAR KOORDİNATÖRÜ KÜTÜPHANE VE BİLGİ TEKNİK SERVİSİ TAHAKKUK İŞLERİ AYNİYAT İŞLERİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ SATINALMA İŞLERİ OKUMA,KONUŞMA,YAZMA VE DİLBİLGİSİ KORDİNATÖRLÜĞÜ

9 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Atanması: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama üç yıl için doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Görev,yetki ve sorumlulukları: 1-Yüksekokul kuruluna baģkanlık etmek, yüksekokul kurul kararlarını uygulamak,yüksekokul birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak. 2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu hakkında rektöre rapor vermek 3 - Yüksekokulun gerek bütçe gerek kadro ihtiyacını rektörlüğe bildirmek. 4- Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 5- Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim,bilimsel araģtırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur. YÜKSEKOKUL KURULU Yüksekokul kurulu, müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluģturan bölüm veya ana bilim dalı baģkanlarından oluģur. YÜKSEKOKUL KURULUNUN GÖREVLERĠ. Yüksekokul kurulu akademik bir organ olup aģağıdaki görevleri yapar: (1)Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan,program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaģtırmak, (2) Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluģur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiģ görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur

10 Yüksekokulumuzda yeterli öğretim üyesi bulunmadığından yönetim kurulumuz oluģmamıģtır.bu konuda Üniversitemiz yönetim kurulu kararları uygulanmaktadır. YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün baģında bir fakülte sekreteri,enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıģtırılır. Bunlar arasındaki iģ bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında raportörlük yaparlar. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim hizmetlerini sunarken teknoloji kullanımına imkanlar ölçüsünde önem vermektedir. Bu amaçla 2010 yılında Projeksiyon ve bilgisayardan oluģan sınıf sayısı onaltıya çıkarılmıģtır.. Bu sınıflar haftalık ders programının durumuna göre yoğun olarak kullanılmaktadır. Self Access derslerinde kullanılan sinema salonumuzda Ġngilizce film-video seyretme ve sunum yapabilme imkanları mevcuttur. Ayrıca yeteri kadar dinleme yapabilmeleri için cd çalar bulunmaktadır. Ayrıca okulumuz web sayfasında Beginner (baģlangıç) seviyeden baģlayarak Pre-Indermediate (orta altı düzey), Intermedaiate (orta düzey) ve Upper Intermediate (orta üstü düzey) seviyelerine uygun ders materyalleri ile sınıf ortamında ve ödevler için internet ortamında hazırlanan web sayfamızda dersler yapılmaktadır. BaĢlangıç seviyesi sınıflarında cümle yapıları, kelime türleri ve bazı kalıplar verilerek, paragrafın yapısı, içeriği, planı ve çeģitleri öğretilerek baģlanır. Orta düzey ve yukarı seviyelere geçen öğrencilere ise paragraf bilgileri pekiģtirildikten sonra kompozisyon yazma becerilerin kazandırılması sağlanır. Kısaca 5 paragraflık değiģik türlerde essay (kompozisyonlar) yazma becerileri verilmektedir Yazılımlar ve Bilgisayarlar Ġdari Amaçlı Cinsi (Adet) Yazılım Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı Eğitim Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon 24 Slayt makinesi Tepegöz 13 Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 2 Fotokopi makinesi 1 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar 5 Tarayıcılar Müzik Setleri 40 AraĢtırma Amaçlı (Adet)

11 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Devamlı Statü Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi 5 x Okutman 74 x Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman RUSYA TEMEL ĠNGĠLĠZCE Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam SözleĢmeli Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Okutman 5 Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam 5 Kısmi Statü

12 4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 3,75 13,25 18,75 22,5 23, Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetleri 5 5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 2 2 Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 25 12,5 12, Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 12,5 12,5 62,5 12,5

13 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri MODERN DĠLLER BÖLÜMÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Modern Diller Bölümü olarak Temmuz ayında öncelikli olarak Güz ve Bahar Dönemlerine ait ders içerikleri ve takip edilecek kaynaklar konusunda bölümümüzde görevli öğretim elemanlarıyla zümre yaparak, dersin daha iyi iģlenebilmesi için farklı kaynaklar değerlendirildi ve daha iyi öğretim stratejileri konusunda bilgi alıģ veriģinde bulunuldu. Hazırlık okumuģ öğrencilere bölümleriyle ilgili ders kitapları seçilerek content-based olarak adlandırdığımız bir metodoloji takip edilmesi karara bağlandı. Ayrıca, Ağustos ayı içerisinde de Türk Dili, Enformatik, Ġnkılap tarihi bölümleriyle irtibata geçerek akademik yılına ait ders programları yapılarak ilgili bölümlere gönderilmiģtir. Bu yıl üniversite sınavını kazanan öğrenciler için Ġngilizce muafiyet sınavı uygulanarak, baģarılı öğrencilerin isimleri ilan edilip, öğrenci iģlerine gönderilmiģtir. Dönem içerisinde ara sınavlar ve final sınavları uygulanarak sınavlarda uygulanan soru türleri, baģarı oranı ve baģarısızlığın nedenleri değerlendirilerek bir sonraki yılda daha iyi sonuçlar elde etmek için değerlendirmeler yapılmıģtır. MÜTERCĠM- TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ Mütercim Tercümanlık bölümümüz yeterli akademik personeli ve öğrencisinin olmaması nedeniyle 2010 yılında herhangi bir bilimsel yönetsel etkinlik yapılamamıģtır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Bölümde ders ve diğer uygulamalar ve işleyiş koordinatörlükler aracılığı ile yürütülmektedir. Her koordinatörlüğün 2010 yılı faaliyet raporu aşağıda belirtildiği gibidir. I- READING ( OKUMA ANLAMA) DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU DERS TANIMI Bu derste öğrenciler okumayı anlamayı geliştirecektirler. Okuma parçaları öğrencilere okuyucular olarak eleştirel bir göze sahip olmaları konusunda yardımcı olacaktırlar. Bir okuma parçasını görmeyi ve ele almayı öğrenecektirler. DERSİN AMAÇLARI Öğrencilerin okuma analizi yaparak bir parçayı anlamalarını geliştirmeye ve yeterli okuyucular olmalarına yardımcı olmak, Öğrencilerin bir okuma parçasının başlığını ve kontekstteki bir kelimenin manasını anlamasını, tarayarak bir bilgiye ulaşmasını sağlamak, Öğrencilerin bir okuma parçası ile ilgili yorum yapabilmelerini ve tartışmalarını sağlamak, Okuma parçaları vasıtasıyla kelime bilgilerini arttırmak.

14 YAPILAN TOPLANTILAR VE ALINAN KARARLAR OKUMA DERSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Derse giren okutmanlarla toplantıda tartışılan konular; Dersin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı (Okuma dersinin amaçları; Öğrencilerin okuma analizi yaparak bir parçayı anlamalarını geliştirmeye ve yeterli okuyucular olmalarına yardımcı olmak, Öğrencilerin bir okuma parçasının başlığını ve kontekstteki bir kelimenin manasını anlamasını, tarayarak bir bilgiye ulaşmasını sağlamak, Öğrencilerin bir okuma parçası ile ilgili yorum yapabilmelerini ve tartışmalarını sağlamak, Okuma parçaları vasıtasıyla kelime bilgilerini arttırmak.) Okutulan ders kitaplarının seviyeye ve dersin amacına uygunluğu Ders işleyişinde karşılaşılan sorular Sınav sorularının ve yapılan sınav sayısının değerlendirilmesi Okutulan hikâye kitaplarının seviyeye uyguluğu ve derste işlenişi Önümüzdeki dönem okutulması planlanan materyallerin seçilmesi Toplantıdaki tartıģmalar sonucunda genel kabul ile alınan kararlar; 1. Yabancı Diller Temel Ġngilizce Yüksekokulunda, Beginner sınıflar için haftalık 8 saat, Pre- Intermediate sınıflar için 6 saat ve Intermediate sınıflar için 4 saat Okuma dersi vardır. Öğrencilere her iki dönem de 4 er hikâye kitabı okumak ve quiz lerde hikâye ile ilgili soruları cevaplandırmakla sorumludurlar. 1. dönemde öğrenciler 1. vize anlamına gelen 4 quiz sınavına girerler ve 2. vize vardır. 2. dönem de 1. dönem gibidir. Sadece 2. dönemin sonunda bir final sınavı vardır ve final notuna sınıf içindeki performans notu olarak CPG notu eklenir. Öğrencilerin aldıkları tüm notlar bir Reading dersi notu yerine geçer. 2. Beginner öğrencilerin 100 kelime bilgisi ile baģlar ve 1. dönemi yaklaģık 1000 kelime bilgisi ile tamamlaması; 1000 kelime bilgisi ile 1. döneme baģlayan Pre-Intermediate öğrenciler ilk dönemi yaklaģık 1700 kelime ile tamamlaması; 1700 kelime ile dönme baģlayan öğrenciler, yılı 2200 kelime bilgisi ile tamamlaması hedeflenir. 3. Quizler ders kitabı dıģında, 4 hikaye kitabından sorulmaktadır. Öğrenciler vizedeki soru tiplerini bilmemektedirler. Bu durumu telafi edebilmek için geçen yıllarda sorulmuģ olan vize örnekleri internet sitesi aracılığı ile yayınlanabilir. 4. Bahar döneminde öğrencilerin okuyacakları 4 hikaye kitabının 2 ye düģürülmesi ve geri kalan 2 quizin Reading ders kitaplarından yapılması öğrencilerin motivasyonunu arttırtacaktır. Bu yüzden 2 quiz ders kitabından yapılmalıdır. 5. Beginner sınıfların yıl boyunca iģleyecekleri 4 kitap (Facts and Figures, Reading Challenge, Reading for the real world Intro ve 1) yetiģmeyeceğinden, haftalık ders saatinin güz döneminde olduğu gibi, bahar döneminde de 8 saat olarak kalması yerinde olur.

15 6. Vize ve Make up soruları PUAN --- KİTAPTA İŞLENEN PARÇALARDAN CÜMLE EŞLEŞTİRME PUAN --- WORD FORMATION PUAN --- ALTI ÇİZİLİ KELİMENİN EŞ ANLMALISINI BULMA PUAN --- PARAGRAFA KELİME YERLEŞTİRME PUAN --- OKUMA PARÇASI (T/F MULTIPLE CHOICE UZUN CEVAP) SEVİYELERE GÖRE DERS İŞLEYİŞ BİLGİLERİ VE FLOWCHARTS ( İŞLENİŞ ) Yabancı Diller Temel Ġngilizce Hazırlık Okulunda, Beginner sınıflar için haftalık 8 saat, Pre- Intermediate sınıflar için 6 saat ve Intermediate sınıflar için 4 saat Okuma dersi yapıldı. BAŞLANGIÇ Öğrencilere her iki dönem de 4 er hikâye kitabı okudu ve quizlerde soruları cevaplandırdı. Quizler birinci vizeyi oluşturdu. Ayrıca II. Vize sınavı yapıldı. Öğrencilerin aldıkları tüm notlar bir dönem için Reading dersi notu yerine geçti. ORTA-ALTI Başlangıç seviyesindeki program farklı seviyedeki kaynaklarla uygulandı. ORTA DÜZEY ÖĞRENCİLER BaĢlangıç ve orta-altı gruptaki program seviyelerine uygun kaynaklarla bu gruba da uygulandı. Diğer gruplardan farklı olarak Bu grupta dönemlik baģarı notu 70 ve üzeri olan öğrenciler ġubat muafiyet sınavına girmeye hak kazandılar. Bu sınavda baģarılı olan öğrenciler bölümlerine gitmeye hak kazandılar. DERS ARAÇ VE GEREÇLERĠ READING DERS KĠTAPLARI 1. ve 2. dönem BEGINNER 1) FACTS AND FIGURES (Patricia Ackert Linda Lee / Thomson) 2) FOCUS ON READING 1 (Gillian Flaherty James Bean / Nüans) 3) READING CHALLENCE 1 (Casey Malarcher Michael Pederson / Compass Publishing) PRE-INTERMEDIATE 1) FOCUS ON READING 1 (Gillian Flaherty James Bean / Nüans) 2) READING CHALLENCE 1 (Casey Malarcher Michael Pederson / Compass Publishing) 3) READING CHALLENCE 2 (Casey Malarcher Andrea Janzen / Compass Publishing) INTERMEDIATE 1) READING CHALLENCE 1 (Casey Malarcher Michael Pederson / Compass Publishing) 2) READING CHALLENCE 2 (Casey Malarcher Andrea Janzen / Compass Publishing)

16 READING HĠKAYE KĠTAPLARI 1.ve 2. dönem BEGINNER 1. DÖNEM: STORY 1: THE FAST LANE LEVEL 1 STORY 2: RIDE FOR YOUR LIFE LEVEL 2 BEGINNER PRE-INTERMEDIATE 2. DÖNEM: STORY 3: THE RAINBOW GIRL LEVEL 3 STORY 4: DEADLY LOVE LEVEL 4 PRE-INTERMEDIATE 1. DÖNEM: STORY 1: BLUE MOON BEACH LEVEL 2 STORY 2: ETHAM FROME LEVEL 3 PRE-INTERMEDIATE INTERMEDIATE 2. DÖNEM: STORY 3: A SECOND CHANCE LEVEL 4 STORY 4: STORIES OF DETECTION AND MYSTERY LEVEL 5 INTERMEDIATE 1. DÖNEM: STORY 1: STRANGER DANGER LEVEL 3 STORY 2: THE SCARLET LETTER LEVEL 4 INTERMEDIATE UPPER-INTERMEDIATE 2. DÖNEM: STORY 3: COLD MOUNTAIN LEVEL 5 STORY 4: CAPTAIN CORRELI S MANDOLIN LEVEL 6 II-GRAMMAR&TRANSLATION (DİLBİLGİSİ&ÇEVİRİ)DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU GRAMER DERSİNİN TANIMI, AMACI VE ÖNEMİ *Gramer, bir dilin ses, kelime ve kelime grupları gibi ögeleri ile bunların cümle içindeki görevlerini,işlevselliğini ortaya koyan kurallar bütünüdür. *Dil bilgisi öğretme gerekçeleri,nedenleri arasında gramer bilgisinin dile ilişkin yanlışları azaltması, yazma becerisini geliştirmesi, zihin gelişimine yardımcı olması gibi maddeler yer almaktadır. insanın bir dilin gramerini bilmesinin, bir başka yabancı dil öğrenmede faydalı olacağı görüşü de ileri sürülmektedir *Gramer öğrenimi ve öğretiminin önemini maddeler hâlinde özetleyecek olursak; 1) Dil düzeninin korunması sağlanmış olur. 2) Bilinçsiz bir şekilde kazanılmış dil duygusu, bilinçli dil bilgisi hâline getirilir. *Gramer dersi ile ilgili birtakım açıklamalarda Önemli olan öğrencinin İngilizceyi doğru olarak, bilinçle ve güvenle kullanmayı alışkanlık haline getirmesi, okuduğu veya dinlediği bir parçada işlenen fikri ya da duyguyu kavrayıp sezebilmesi, ondan zevk alabilmesidir. ifadesi yer almaktadır. Bununla birlikte,buna nazaran.., *Gramer denince hâlâ bir dili doğru konuşmak ve yazmak için bilinmesi gereken kurallar bütünü akla gelmektedir. Bu kurallar bütününü ezberlemek zorunda bırakılan öğrencilerin,

17 eğer bunları yeterince öğrenemezlerse, diğer beceri alanlarında da yetersiz kalacakları düşünülmektedir. Bu düşünceden dolayı, konuşma ve yazmada görülen yanlışlıklar dil bilgisi öğretiminin yetersizliğine bağlanır ve bu kısmen doğru olmakla beraber dili sadece bir yapılar dizini olarak;yani gramer olarak görmek büyük bir hatadır, dilbilgisi konuları bütünden parçaya veya parçadan bütüne gidilerek de verilebilir.gramer dersi diğer skill lere yani diğer beceri derslerine servis yapan,bir altyapı sunan derstir,dilin kendisi değildir.bunu bir yabancı gramer dersi yazarı kitabının önsözünde şu düşünceye yer vererek özetliyor:grammar is the skeleton of a language but not the language itself. *Gramer konuları, diğer beceri derslerinden ayrı bir şekilde verildiği zaman ezberden öteye geçemeyen, beceri ve alışkanlığa dönüşemeyen kurallar ve tanımlardan ibaret kalmaktadır. *Dil öğreniminde gramer yani dil bilgisi amaç değil, faydalanılan bir araçtır. *Bu noktadan haraketle gramer öğrenimi konusunda hassas davranmalı ama daha da önemlisi konuşamadığın dile sahip değilsin düşüncesini benimseyerek diğer beceri derslerini artık iletişime dayalı bir dünyayı göz önüne aldığımızda daha da önemle kavramalı onlar üzerine yoğunlaşmalıyız. 2 YAPILAN TOPLANTILAR VE ALINAN KARARLAR Yapılan toplantıları iki ana başlık altında görebilmekteyiz. İlki gramer dersinde okutulacak materyaller için yapılmaktadır.bu her yıl olmamakla birlikte materyallerin daha güncel ve yapıya daha sağlıklı adapte olabilmesi için ders kitabı seçiminden ibarettir. Diğer toplantılar ise çok daha sıklıkla yapılan sınav öncesi konu belirleme,sınav hazırlama ve hazırlanan sınavların kontrolünün yapıldığı toplantılar olarak özetlenebilir.alınan kararlardan bazıları şöyledir; 1. Quiz =50 Puan+2. Quiz =50 Puan =100 Puan=1.Vize 1.Vize + 2.Vize /2 %90=Sınav notu ortalaması +10p CPG=Gramer Dersi Dönem Notu şeklindedir.sınav kağıdında soru yada seçeneklerde herhangi bir maddi hata (eksik yada yanlış yazım,aynı seçeneklerin konulması,yanlış puanlama vs)olmaması için grup kendi içinde defalarca sınav kağıdını kontrol edecek ve yine sınava son şeklini grup içerisinde verecektir. Hazırlanan sınavlar A,B ve C olmak üzere 3 gruptan oluşacaktır.bu gruplandırma işleminde sınav kağıdındaki bölümler(i-ii-iii yada A-B-C vs) diğer kağıda yerleri değişik olacak olsa da aynen kopyalanmayacak soruların yerleri de değişecektir. Soru şekilleri, tarzları ve adetleri koordinatörlükçe belirlenen şekilde olacak, gruplar sınavı hazırlarken belirlenenin aksinde hareket etmeyeceklerdir. Sınava on gün kala soruların hazırlanmış, bir hafta kala sınava son şeklinin verilmiş ve sonrasında son bir kez kontrolü yapması ve Ö&D koordinatörlüğüne verebilmesi için sınav evrakların biran önce Gramer Koordinatörüne teslim edilmiş olması gerekmektedir. Sınav hazırlamakla görevli arkadaşlar gramer dersine giren hocaların programda nereye kadar geldiğini,hangi konuların işlendiğini yada işlenemediğini yani kısacası öğrencilerin sınavda nereye kadar sorumlu olduklarını yapılan genel toplantıda netleştirecek ve soruları o doğrultuda hazırlayacaklardır.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU GEREKÇE 2009-201 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI Mali sistemimizin temelini teģkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI II. ÜÇ AYLIK RAPORU ANKARA 20.06.2014 1 2 YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ANKARA - 2015 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ / 3 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon / 4-5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 Misyon ve Vizyon Misyon Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nun misyonu kendisine bağlı

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ĠÇĠN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KURUMLARINDA YAPILACAK: OKUL DENEYĠMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI TOPLUMA

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR) Ankara, 2011 Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı