BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ"

Transkript

1 BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalarýný, basýn, yayýn araçlarý yardýmýyla kamuoyuna etkili bir þekilde duyurulup tanýtýlmasýný saðlamak ve halkla iliþkiler faaliyetlerini yürütmekle görevli birimdir. Baþkanlýk Makamý'na baðlý olarak çalýþmaktadýr sayýlý Büyükþehir yasasýna göre Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü çalýþmalarý sürdürülmektedir. Ayrý bir görev, çalýþma ve uygulama yönetmeliði yoktur. Müdürlüðümüzce yönetmelik hazýrlanarak 2008 yýlý içinde Belediye Meclisi tarafýndan çýkarýlmasý saðlanacaktýr. Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'ne baðlý olarak Bilgi Edinme Birimi ve Hemþehri Ýletiþim Merkezi (HÝM) bulunmaktadýr. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 284 Proje/Faaliyetin Adý: TANITIMDA YAYGIN ETKÝNLÝK SAÐLANMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: (Sürekli) / (Sürekli) Çeþitli etkinlik, kampanya ve faaliyetlerin kamuoyuna ilk elden duyurulmasý Her gün düzenli olarak yayýmlanan haberlerin takibi ve sayýmý (Ocak ayýnda 54, Þubat ayýnda 84, Mart ayýnda 103, Nisan ayýnda 101, Mayýs ayýnda 115 adet, Haziran ayýnda 106, Temmuz ayýnda 102, Aðustos ayýnda 107, Eylül ayýnda 127, Ekim ayýnda 106, Kasým ayýnda, 120, Aralýk ayýnda ise 146 adet haber servis yapýlmýþtýr) Þubat 2007 de Ýzmir Büyükþehir belediyesi Gazetesi yayýmlanmaya baþladý. Çeþitli konularda ve kampanyalarda hazýrlanan TV ve gazete ilanlarýnýn yayýmlanmasý saðlandý. Çalýþmalarýn kamuoyuna duyurulmasý için Ocak ayýndan itibaren 12 ayda toplam 1271 adet haber servisi yapýlmýþtýr. Kamuoyuna bilgi vermek amacýyla 12 ayda 50 adet toplantý düzenlenmiþtir. Ocak 2007'den Aralýk 2007'ye kadar toplam 50 adet etkinlik (toplantý,açýlýþ,tören vs) gerçekleþtirilmiþtir. (Hedeflenen 30 adetti) Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Birimlerden gelen bilgi akýþýnýn düzenli ve devamlý olmasý halinde, yapýlan haber çalýþmalarý sayýsýnda artýþ olacaktýr. Haber hazýrlayýp basýna görselleri ile birlikte duyurmak ve bilgilendirme toplantýlarý yapmak sürekliliði olan faaliyetlerdir. Müdürlüðümüzün asli görevlerinden olan Tanýtýmda yaygýn etkinlik saðlanmasý konusunda 2007 yýlýnda öngörülen hedefler aþýlmýþ ve faaliyet baþarýyla sürdürülmüþtür. Haber sayýsý olarak 2007'de 90 haber/ ay hedeflenmiþ, 12 ay için bu sayý 1080/yýl olarak hedeflenmiþtir. 12 ayda geçilen haber sayýsý ise 1271 /yýl olarak gerçekleþmiþ ve hedeflenen sayý aþýlmýþtýr. Bilgilendirme toplantý sayýsý da yýllýk 30 adet olarak hedeflenmiþ bu hedef 50 bilgilendirme toplantýsýyla aþýlmýþtýr. 65

2 Proje /Faaliyet Kodu: 24 Proje/Faaliyetin Adý: YEREL VE ULUSAL KANALLARDA TELEVÝZYON TAKÝBÝNÝN ETKÝNLEÞTÝRÝLMESÝ ÇALIÞMALARI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Yerel ve ulusal kanallarda yayýnlanan belediyemizi ilgilendiren haber ve programlarýn eksiksiz takibi amacýyla etkinleþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Yerel ve ulusal kanallarda haberlerin yayýnlanmasýyla geri dönüþüm almak, arþiv çalýþmasý yapmak (Ocak ve Þubat aylarýnda baþka bir þirkette medya takip hizmeti alýnmýþ ve mart ayýndan itibaren þirket deðiþitirilmiþtir)medya takip þirketinden yayýmlanan her haber ve program alýnmaktadýr Yerel ve ulusal kanallarda yayýnlanan belediyemizle ilgii haber ve programlarýn takibi ve arþivlenmesi faaliyetine devam edilecektir. Dýþarýdan hizmet alýmý ile gerçekleþmekte, belediyemiz ile ilgili tüm haber ve programlar düzenli takip edilmektedir. Proje /Faaliyet Kodu: 285 Proje/Faaliyetin Adý: ÇALIÞMALARIN ÇEÞITLI ETKINLIKLER VE HABERLER YOLU ILE HALKA DUYURULMASINDA PLANLI VE HIZLI OLMAYI SAÐLAYACAK KOORDINASYON VE BILGI HAZIRLAMA AÐININ SAÐLANMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: / Tüm birimlerin yeni proje / yatýrým / düzenleme / ihale / su / ulaþým vb. Çalýþmalarýný bilgisayar aðý üzerinden birimize bildirmesi ve hýzlý- saðlýklý iletiþim aðýnýn oluþmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Birimlerden haber akýþýnýn saðlanmasý, belediyenin medyada daha saðlýklý ve fazla yer almasýný saðlayacaktýr. Ocak, Þubat, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran, Temmuz, Aðustos, Eylül, Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýnda toplam 668 gazete ilaný, 45 TV ilaný, 20 dergi, 9 radyo ilaný verildi. Birimlerden Basýn Müdürlüðümüz e bilgi aðýnýn kurulmasý konusunda ise; gerekli teknik altyapý düzenlemelerinin yapýlmasý gerekmektedir. Bu amaçla, þu an için yazýlý & yüz yüze görüþme ve buna baðlý olarak S- Birimler de Ortak Genel Günlük kullanýlarak bilgi paylaþýmýnýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Trafik - yol düzenlemeleri, su kesintileri gibi konular, ilgili birimler tarafýndan tarafýmýza bildirilmekte ve zamanýnda kamuoyu ile paylaþýlmasý saðlanmaktadýr. Bu amaçla, þu an için yazýlý & yüz yüze görüþme ve buna baðlý olarak S-Birimler'de Ortak Genel Günlük kullanýlarak bilgi paylaþýmýnýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Trafik - yol düzenlemeleri, su kesintileri gibi konular, ilgili birimler tarafýndan tarafýmýza bildirilmekte ve zamanýnda kamuoyu ile paylaþýlmasý saðlanmaktadýr. 66

3 ÜNÝBEL A.Þ. tarafýndan gerekli teknik altyapýnýn kurulmasý gerekmektedir. Proje /Faaliyet Kodu: 286 Proje/Faaliyetin Adý: BASIN DEÐERLENDÝRME RAPORLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELERÝN YAPILMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: (Sürekli) / (Sürekli) Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza basýn deðerlendirme raporlarý hazýrlanmasý Baþkanýmýz'a günlük bilgilendirme yapýlmaktadýr. Baþkanýmýz'ýn iþ yoðunluðu da gözönünde bulundurulduðunda uzun soluklu bilgilendirmelere ihtiyaç duyulmamaktadýr. Hem günlük basýnda çýkan haberler, hem basýnda meydana gelen deðiþiklikler - geliþmeler hem de birimimiz faaliyetleri Baþkanýmýz'a günlük bildirilmektedir. Bu faaliyet tarih ve m.35.0.ibb sayýlý baþkanlýk oluru ile iptal edilmiþtir, 2008 yýlýnda performans programýnda yer almayacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu: 25 Proje/Faaliyetin Adý: BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI DÜZENLEMEK Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: (Sürekli) / (Sürekli) Çeþitli etkinlik, kampanya ve projelerin kamuoyuna ilk elden duruyulmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Kamuoyuna saðlýklý ve hýzlý bilgilendirme yapmak Ocak ayý içinde 1 basýn toplantýsý, 2 söyleþi / tören; Þubat ayý içinde 2 basýn toplantýsý, 4 söyleþi / tören (Araç teslimi vb), Mart ayý içinde 3 basýn toplantýsý 5 söyleþi / tören, Nisan ayý içinde 3 basýn toplantýsý, Mayýs ayý içinde 4 basýn toplantýsý, Haziran ayý içinde 1 tören, Temmuz ayýnda 2 tören ve toplantý, Aðustos ayýnda 2 tören ve toplantý, Eylül ayýnda 2 tören/ 2 açýlýþ, Ekim ayýnda 1 toplantý / 2 tören, Kasým ayýnda 5 toplantý/ 1 açýlýþ/ 1 tören, Aralýk ayýnda 4 açýlýþ/ 2 panel ve 1 kutlama düzenlenmiþtir. Ocak - Aralýk 2007 döneminde 50 adet etkinlik düzenlenmiþtir. Proje / faaliyetlerle ilgili olarak bilgilendirme toplantýlarý düzenlenmesine devam edilecektir. Bilgilendirme toplantý sayýsý da yýllýk 30 adet olarak hedeflenmiþ bu hedef 50 bilgilendirme toplantýsýyla aþýlmýþtýr. 25 numaralý Bilgilendirme Toplantýlarý Düzenlemek konulu proje/faaliyet ile 284 numaralarý Tanýtýmda Yaygýn Etkinlik Saðlanmasý konulu proje/ faaliyet içerik ve performans ölçümü açýsýndan ayný deðerlemdirme kriterlerine sahip olduðundan ayrý bir numara ile Tanýtýmda Yaygýn Etkinllik Saðlanmasý Ve Bilgilendirme Toplantýlarý Düzenlemek baþlýðý, tarih ve m.35.0.ibb sayýlý baþkanlýk oluru ile deðiþtirilmiþtir. 67

4 Proje /Faaliyet Kodu: 26 Proje/Faaliyetin Adý: HEMÞEHRÝ ÝLETÝÞÝM NOKTALARI KURULMASI (KÝOSK VE PLAZMA TV'LERLE ÝLETÝÞÝM VE TANITIM) Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Belediyenin yaptýðý çalýþmalarýn ve kampanyalarýn ilk elden halka duyurulmasý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi giriþindeki HÝM e 1 adet, Konak Ýskele ye 2 adet, Metro Ýstasyonu na 2 adet olmak üzere 5 adet TV de belediyenin tanýtýmý yapýlmaktadýr. Halen Organ Baðýþý Kampanyasý, Su Kampanyasý ve EXPO 2015 tanýtým filmleri TV ler aracýlýðý ile halka gösterilmektedir. Proje tamamlanmýþtýr. Proje tamamlanmýþtýr.bu nedenle m.35.0.ibb sayý ve tarihli baþkanlýk oluru ile 2008 yýlý performans programýnda yer almayacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu: 27 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDIYENIN TANITIM VE YAYIN HAZIRLAMA ÇALIÞMALARINDA KULLANILAN EKIPMANIN TEKNOLOJIK GELIÞMELERE VE IHTIYAÇLARA PARALEL OLARAK YENILENMESI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: / Ýhtiyaç oldukça teknik ekipmann yenilenmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Tanýtým ve faaliyet hazýrlama çalýþmalarýnda teknolojiyi takip etmek Ekipman yenilenmesine baþlanmýþ, büyük bir kýsmýnýn 2008 yýlýnda alýnmasýna karar verilmiþtir. Proje bütçesinin tamamý kullanýlmamýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: 28 Proje/Faaliyetin Adý: ÝZMELEK PROJESÝ (BELEDÝYE HÝZMETLERÝNDEN YARARLANAN VATANDAÞLARIMIZIN BÝREBÝR BELEDÝYEYE GELEREK ÝÞLEMLERÝNÝ GERÇEKLEÞTÝRMELERÝNÝ KOLAYLAÞTIRACAK BÝR EKÝBÝN KURULMASI.) Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: /. Belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaþlarýmýzýn birebir belediyeye gelerek iþlemlerini gerçekleþtirmelerini kolaylaþtýracak bir ekibin kurulmasý. M.35.0.ibb sayý ve tarihli baþkanlýk olur'u ile iptal edilmiþtir. 68

5 Proje /Faaliyet Kodu:---- Proje/Faaliyetin Adý: BASIN LÝSTELERÝ GÜNCELLEME Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Basýn ve yayýn kuruluþlarýnýn protokol, isim ve iletiþim numalarý listesinin sürekli olarak yenilenmesi Her ay basýn künyeleri, iki ayda bir ise basýn yayýn kuruluþlarý iletiþim numalarý isim ve görevleri düzenli olarak güncelleþtirilmektedir yýlý içinde gerekli olan düzenlemeler yapýlmýþ ve bundan sonraki süreçte de deðiþiklik olmasý durumunda basýn listelerinin güncelleþtirilmesi devam edecektir Proje /Faaliyet Kodu:---- Proje/Faaliyetin Adý: GÜNDEM TAKÝBÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: (Sürekli) / (Sürekli) Büyükþehir Belediye Baþkaný'nýn gündeminin/ programlarýnýn takip edilerek haberleþtirilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Çalýþmalarýn kamuoyuna duyurulmasý 2007 yýlý içinde baþkanlýk gündemleri takip edilmiþ ve basýna haber servisi olarak geçilmiþtir. Ocak ayýnda 25, þubat ayýnda 47 mart ayýnda 52 nisan ayýnda 42 mayýs ayýnda 65 haziran ayýnda 71, temmuz ayýnda 72 aðustos ayýnda 76 Eylül ayýnda 74 ekim ayýnda 68 kasým ayýnda 45 aralýk ayýnda 40 adet baþkanlýk gündemi takip edilmiþ ve haberleþtirilerek kamuoyuna duyurulmasý saðlanmýþtýr. Önümüzdeki süreçte Baþkanlýk gündemi takibi devam edecektir yýlý içinde 677 adet baþkanlýk gündemi takip edilmiþtir. 69

6 Proje /Faaliyet Kodu----- Proje/Faaliyetin Adý: BASILI YAYIN ORGANLARINDAKÝ HABERLERÝN TAKÝBÝ VE ARÞÝVLENMESÝ ÝLE ÇEKÝLEN FOTOÐRAFLARIN ARÞÝVLENMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Basýlý yayýn organlarýndaki haberlerin takibi ve arþivlenmesi ile çekilen fotoðraflarýn arþivlenmesi Proje /faaliyetin amacý: Basýlý yayýn organlarýndaki haberlerin takibi ve arþivlenmesi ile çekilen fotoðraflarýn arþivlenmesi ve gerek görülen durumlarda arþivden faydalanýlmasý ocak ayýnda çekilen 3500 fotoðrafýn 3000'ü þubat ayýnda çekilen 4500 fotoðrafýn 2200'ü mart ayýnda çekilen 7000 fotoðrafýn 3300'ü nisan ayýnda çekilen 6000 fotoðrafýn 4000'ü mayýs ayýnda çekilen 5400 fotoðrafýn 3750'si haziran ayýnda çekilen 6790 fotoðrafýn 4400'ü temmuz ayýnda çekilen 5200 fotoðrafýn 3300'ü aðustos ayýnda çekilen 5700 fotoðrafýn 3600'ü eylül ayýnda çekilen 7000 fotoðrafýn 3700'ü ekim ayýnda çekilen 7400 fotoðrafýn 4300'ü kasým ayýnda çekilen 6550 fotoðrafýn 4000'ü aralýk ayýnda ise çekilen 7200 fotoðrafýn 4500'ü arþivlenmiþtir yýlý içinde eylül ayýnda çekilen 1301 küpür derlenmiþ 547'si oracle sistemine girilmiþtir, ocak ayýnda derlenen 800 küpürün 600'ü, þubat ayýnda derlenen 1200 küpürün 685'i mart ayýnda derlenen 1200 küpürün 654'ü nisan ayýnda derlenen 1221 küpürün 519'u mayýs ayýnda derlenen küpürün 510'u haziran ayýnda derlenen 1272 küpürün 210'u, temmuz ayýnda derlenen 1289 küpürün 521'i aðustos ayýnda derlenen 1297 küpürün 615'i eylül ayýnda derlenen 1301 küpürün 547'si, ekim ayýnda derlenen 1298 küpürün 302'si kasým ayýnda derlenen 1500 küpürün 1064'ü aralýk ayýnda ise çekilen 1395 küpürün 351'i oracle sistemi ile arþivlenmiþtir. Arþiv çalýþmalarý önümüzdeki süreçte de öngörüldüðü þekilde devam edecektir tarih ve m.35.0.ibb tarihli baþkanlýk oluru ile Basýlý Yayýn Organlarýndaki Haberlerin Takibi Ve Arþivlenmesi Ýle Çekilen Fotoðraflarýn Arþivlenmesi baþlýðý ile faaliyet numaralandýrýlarak 2008 yýlý performans programýna eklenecektir Fotoðraf arþivlemede 3000 adet/ay olan hedef aþýlmýþtýr. Yýllýk adet fotoðraf arþiv adeti, olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda çekilen kare fotoðrafýn 'si arþivlenmiþtir yýlýnda derlenen küpürün 6578 adeti oracle sistemi ile arþivlenmiþtir. 70

7 Proje /Faaliyet Kodu:---- Proje/Faaliyetin Adý: WEB SÝTESÝ ÇALIÞMALARI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Basýna servis yapýlan ve basýnda yer alan haberlerin duyurularýn belediyemiz web sitesinde yer almasý ve kolay eriþim imkaný sunulmasý Ocak ayýnda, 36 haber, 10 duyuru girildi. Kardeþ kentler logosu hazýrlandý, tayland ile ilgili küpürler ayrý tarandý, ingilizce web çevirisi tamamlandý. Þubat ayýnda 42 adet haber ve 8 adet duyuru girildi, 420 adet küpür taranarak web'e girildi, antetli kaðýt çalýþmasý,turkýsh Daýly News'ýn web'e girilmesi, yeni web sayfasý grafik çalýþmasý, bimer banner çalýþmasý yapýldý ve Ýzmir videolarý sayfasý, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi gazetesi'nin web'e girilmesi iþlemleri gerçekleþtirildi. Mart ayýnda, 73 adet haber ve 12 adet duyuru girildi, 615 adet küpür taranarak web'e girildi. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi gazetesi sanal gazete olarak we'b sayfasýna konuldu,ana sayfaya 2 banner çalýþmasý yapýldý,dýþ iliþkiler birimi için zirve logo ve zirve tanýtým katolog çalýþmasý yapýldý, yýlý belediyemiz çalýþmalarýnýn deðerlendirmesi bilgi ve fotoðraflarla birlikte web sayfasýnýn projeler bölümüne konuldu. Nisan ayýnda, 543 adet küpür, 49 adet haber ve 12 adet duyuru girildi. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi gazetesi sanal gazete olarak we'b sayfasýna konuldu,ana sayfaya 1 adet organ baðýþý, 1 adet su hayattýr, 1 adet de tarihsel çevre banner'ý çalýþmasý yapýldý.,dýþ iliþkiler birimi ortaklýk belgesi çalýþmasý yapýldý. Mayýs ayýnda, 424 adet küpür, 76 adet haber, 8 adet duyuru, 2 ana sayfa banner'ý yapýldý. Haziran ayýnda, 545 küpür, 95 haber, 12 duyuru gilildi. Temmuz ayýnda, 368 adet küpür, 75 adet haber ve 9 adet duyuru girildi. Barýþ Selçuk basýn ödülleri sayfasý, büyükþehir gazetesi temmuz sayýsý, Turkýsh Daýly News'ýn 6 sayýsý ve su gazetesi web'e girildi, kartvizit tasarýmý yapýldý. Aðustos ayýnda, 372 adet küpür, 82 adet haber ve 8 adet duyuru girildi, Barýþ Selçuk basýn ödülleri sayfasý, Büyükþehir gazetesi aðustos sayýsý, Turkýsh Daýly News'ýn 7. Sayýsý, su gazetesi ve Ýzmir Enternasyonal Fuarý banner'ý web'e girildi, düzenlendi. Eylül ayýnda 432 adet küpür, 87 adet haber ve 13 adet duyuru girildi, Ekim ayýnda, 355 adet küpür, 89 adet haber ve 163 adet duyuru girildi. Büyükþehir gazetesi'nin ekim sayýsý web'e girildi. Zabýta sýnavlarýný kazananlarýn sýnav sonuçlarý web'e girildi. Eshot ile ilgili animasyon web'e girildi. 29 ekim ile ilgili görsel hazýrlandý. Kasým ayýnda, 91 adet haber, 13 tane duyuru, 447 adet küpür girildi. Komisyon bölümü güncellendi, expo sitesi güncellendi, ana sayfaya 4 adet banner ve içeriði hazýrlandý. Eshot web sayfasý giriþ animasyonu ve burs animasyonu hazýrlandý. Aralýk ayýnda, web'e 96 adet haber, 21 tane duyuru, 336 küpür girildi. 9 adet ana sayfa duyuru banner'ý hazýrlandý. Expo slaytlar bölümü yenilendi. Yeni yýl ve kurban bayramý animasyonlarý konuldu. Baþkan aziz kocaoðlu'nun bayram mesajý konuldu yýlý içinde 891 haber, 439 duyuru, 4857 kupür web sitesine girilmiþtir. Önümüzdeki süreçte de web sitesi çalýþmalarý ayný içerikte devam edecektir. Bu bölüme 2008 yýlý içinde, tarih ve m.35.0.ibb sayýlý baþkanlýk oluru ile haber çalýþmasý yapmak baþlýðý ile yeni faaliyet açýlacaktýr. Müdürlüðümüz tarafýndan harcamayý gerektiren bir durum olmayan bu faaliyette, Baþkanlýðýmýz ve ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan çalýþmalar, programlar her gün basýn yolu ile kamuoyuna duyurulmaktadýr. adresinde belediyemiz ile ilgili tarafýmýzdan hazýrlanan basýn bültenleri, duyurular, kampanya bannerlarý yayýnlanmakta ve Ýzmir tanýtým sayfalarý bulunmaktadýr. 71

8 Proje /Faaliyet Kodu:---- Proje/Faaliyetin Adý: VATANDAÞ ÞÝKAYETLERÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Ocak adet okuyucu þikayetine yanýt verilmiþtir. Þubat - 2 köþe þikayetine cevap verildi. Yeni Asýr Kemal Önderoðlu, Milliyet Özgür Kaynar'ýn köþelerinde belediye ilgili yazýlan okur þikayetlerine cevap verildi. Mart Yeni Asýr Kemal Önderoðlu, Milliyet Özgür Kaynar'ýn Akþam Ege - Sökmen Talay'ýn köþelerinde belediye ilgili yazýlan okur þikayetlerine cevap verildi. Nisan adet okuyucu þikayeti. Yeni Asýr Kemal Önderoðlu Ve Zaman Gazetesi'nin okuyucu þikayetlerine yanýt verildi. Mayýs adet okuyucu þikayeti. Yeni Asýr Kemal Önderoðlu, Milliyet Özgür Kaynar, Akþam Ege Sökmen Talay, Yeni Asýr Selamaettin Bayýndýr þikayetlerine yanýt verildi. Haziran okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderilmektedir. Ancak buna raðmen 9 adet okuyucu þikayetine birimimiz tarafýndan yanýt verilmiþtir. Temmuz okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderilmektedir. Aðustos okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderilmektedir. Eylül okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderilmektedir. Ekim okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderiliyodu. Ancak ay sonu itibariyle tekrar basýn müdürlüðü aracýlýðýyla þikayetlere yanýt verilmeye baþlanýldý. Ay sonu itibariyle 1 adet þikayete yanýt verildi. Kasým tane okuyucu þikayetine yanýt verildi. Milliyet Gazetesi Özgür Kaynar'ýn Okur Hattý köþesinde yayýnlanan ege üniversitesi hastanesi kavþaðýndaki yeþil dokunun bozulduðuna iliþkin okur gözlemine olumlu cevap yazýsý hazýrlanarak geçildi. Yeni Asýr Gazetesi Kemal Önderoðlu'nun köþesine, Kemalpaþa'daki su sorununa iliþkin izsu açýklamasýný içeren cevap hazýrlanarak gönderildi. Aralýk adet þikayet yanýtlanmýþtýr. Yeni Asýr Gazetesi'nden Kemal Önderoðlu'na 1 adet, Gazetem Ege'de yayýmlanan farklý haberlerle ilgili 2 adet, Akþam Gazetesi'ne 1 adet ve haber Ekspres Gazetesi'ne 1 adet þikayet yanýtý gönderildi. 37 adet þikayete yanýt verilmiþtir. Okuyucu þikayetlerine birimimiz tarafýndan verilen yanýtlar gazetelerde cevaben yer almýþ ve kamuoyu bilgilendirilmiþtir. 72

9 Hemþeri Ýletiþim Merkezi (HÝM) GÖREV TANIMI Belediyenin hizmet ve faaliyetleri konusunda halký bilgilendirmek, hemþehrilerimizin istek, öneri ve þikayetlerini görevli-sorumlu birimlere yönlendirmek ve konu hakkýndaki çalýþmanýn her aþamasýnda baþvuru sahiplerini bilgilendirerek; belediye ile Ýzmirli hemþehrilerimiz arasýnda köprü görevi yapmaktýr yýlýnda; 12 ÝZSU, 5 ÝZELMAN kadrolu toplam 19 personel ile 7 gün /24 saat esasý ile vardiyalý olarak hemþehrilerimize hizmet vermiþ olup, bunlarýn belediye hizmetleri toplamý olup,ayrýca ÝZSU Çaðrý merkezi çalýþmalarýnda da birimimizde baþvuru iþleme alýnmýþtýr.birimde ; 9 PC, 2 Yazýcý, 1 Fax,5 Sistem çaðrý operatörü bulunmaktadýr. ( 08:00 / 17:00 5 oper. / 17:00 /08:00 2 oper. ile hizmet) ( ) Bu hat ayrýca Ýzsu çaðrý merkezi olarakta hizmet etmektedir. 73

10 BÝLGÝ EDÝNME BÝRÝMÝ : Gerçek ve Tüzel kiþilerin bilgi edinme hakkýný kullanmalarýna iliþkin 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu'nun yürürlüðe girmesi ile "Merkezi Ýdare kapsamýndaki Kamu idareleri ile bunlarýn baðlý, ilgili veya iliþkili kuruluþlarýn, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunlarýn baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile birlik ve þirketlerinin, T.C. Merkez bankasý, ÝMKB ve Üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kiþiliðini haiz olarak enstitü, teþebbüs, teþekkül, fon ve sair adlarla kurulmuþ olan bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnýn faaliyetlerini kapsayan Bilgi Edinme Hakký Kanununun Uygulanmasýna iliþkin Esas ve Usuller hakkýnda Yönetmelik 27 Nisan 2004 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Anýlan yönetmeliðin "Bilgi Edinme Birimlerinin Oluþturulmasý" baþlýklý 8. Maddesi uyarýnca; "bilgi edinme hakkýnýn etkin olarak kullanýlabilmesi ve bilgi veya belgelere eriþimin zamanýnda saðlanabilmesi amacýyla bilgi edinme birimleri oluþturulur." Denilmektedir. Buna istinaden Belediye Baþkanlýðýmýzýn tarih ve tarih ve / sayýlý Olur'larý ile yalnýzca bu duyarlý görevin yürütülmesiyle ilgili olarak " Bilgi Edinme Birimi" kurulmuþtur. Ayrýca Baþbakanlýðýn 2006/3 sayýlý Genelgesi uyarýnca uygulamaya baþlanan Alo 150 BÝMER baþvurularý ile ilgili iþlemler de yine Belediyemiz Bilgi Edinme Birimince yerine getirilmektedir. VERÝLER SAYISI Bilgi edinme baþvurusu sayýsý 1108 Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere eriþim 922 saðlanan baþvurular Kýsmen olumlu cevaplanarak kýsmen de reddedilerek 312 (Anýnda soru cevap) bilgi ve belgelere eriþim saðlanan baþvurular Reddedilen baþvurulan toplamý (*) 147 Gizli ya da sýr niteliðindeki bilgiler çýkarýlarak veya - ayrýlarak bilgi ve belgelere eriþim saðlanan baþvurular Diðer kurum ve kuruluþlara yönlendirilen baþvurular 39 Baþvurusu reddedilenlerden yargýya itiraz edenlerin - toplam sayýsý (*) Bu kýsýmda 4982 sayýlý kanunun ve ilgili yönetmeliðin istisnalarýna girdiði için olumsuz cevaplanan baþvurular ile yönetmeliðin 9,10,11 ve 14. maddelerinde belirtilen þekil þartlarýný taþýmadýðý için iþleme konulamayan ve ilgisine bildirilen baþvurular yer alacaktýr. 74

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 111-117 Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Birsen Yanar * Kurumsal Misyon Atatürk Araþtýrma Merkezi (ATAM), Anayasa nýn 134. maddesi uyarýnca 2876 sayýlý kanunla Atatürk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ.

ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ. ÝZDENÝZ A.Þ. ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ. GÖREV TANIMI Þirketimiz 18 Kasým 1992 tarihinde ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BAKIM, ONARIM MAKÝNE SAN. VE TÝC. A.Þ. (ÝZBAK A.Þ.) adýyla

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD PROJE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk makamýndan gelen talimatlar,hemþehri Ýletiþim Merkezinden ve Muhtarlar Masasýndan,muhtelif birimlerden gelen talepler

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir

Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir 2007-40 Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir Sirküler Sirküler Numarasý Elit - 2007/4 Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir 1) Genel Açýklamalar 1997 yýlýndan

Detaylı