BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ"

Transkript

1 BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalarýný, basýn, yayýn araçlarý yardýmýyla kamuoyuna etkili bir þekilde duyurulup tanýtýlmasýný saðlamak ve halkla iliþkiler faaliyetlerini yürütmekle görevli birimdir. Baþkanlýk Makamý'na baðlý olarak çalýþmaktadýr sayýlý Büyükþehir yasasýna göre Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü çalýþmalarý sürdürülmektedir. Ayrý bir görev, çalýþma ve uygulama yönetmeliði yoktur. Müdürlüðümüzce yönetmelik hazýrlanarak 2008 yýlý içinde Belediye Meclisi tarafýndan çýkarýlmasý saðlanacaktýr. Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'ne baðlý olarak Bilgi Edinme Birimi ve Hemþehri Ýletiþim Merkezi (HÝM) bulunmaktadýr. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 284 Proje/Faaliyetin Adý: TANITIMDA YAYGIN ETKÝNLÝK SAÐLANMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: (Sürekli) / (Sürekli) Çeþitli etkinlik, kampanya ve faaliyetlerin kamuoyuna ilk elden duyurulmasý Her gün düzenli olarak yayýmlanan haberlerin takibi ve sayýmý (Ocak ayýnda 54, Þubat ayýnda 84, Mart ayýnda 103, Nisan ayýnda 101, Mayýs ayýnda 115 adet, Haziran ayýnda 106, Temmuz ayýnda 102, Aðustos ayýnda 107, Eylül ayýnda 127, Ekim ayýnda 106, Kasým ayýnda, 120, Aralýk ayýnda ise 146 adet haber servis yapýlmýþtýr) Þubat 2007 de Ýzmir Büyükþehir belediyesi Gazetesi yayýmlanmaya baþladý. Çeþitli konularda ve kampanyalarda hazýrlanan TV ve gazete ilanlarýnýn yayýmlanmasý saðlandý. Çalýþmalarýn kamuoyuna duyurulmasý için Ocak ayýndan itibaren 12 ayda toplam 1271 adet haber servisi yapýlmýþtýr. Kamuoyuna bilgi vermek amacýyla 12 ayda 50 adet toplantý düzenlenmiþtir. Ocak 2007'den Aralýk 2007'ye kadar toplam 50 adet etkinlik (toplantý,açýlýþ,tören vs) gerçekleþtirilmiþtir. (Hedeflenen 30 adetti) Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Birimlerden gelen bilgi akýþýnýn düzenli ve devamlý olmasý halinde, yapýlan haber çalýþmalarý sayýsýnda artýþ olacaktýr. Haber hazýrlayýp basýna görselleri ile birlikte duyurmak ve bilgilendirme toplantýlarý yapmak sürekliliði olan faaliyetlerdir. Müdürlüðümüzün asli görevlerinden olan Tanýtýmda yaygýn etkinlik saðlanmasý konusunda 2007 yýlýnda öngörülen hedefler aþýlmýþ ve faaliyet baþarýyla sürdürülmüþtür. Haber sayýsý olarak 2007'de 90 haber/ ay hedeflenmiþ, 12 ay için bu sayý 1080/yýl olarak hedeflenmiþtir. 12 ayda geçilen haber sayýsý ise 1271 /yýl olarak gerçekleþmiþ ve hedeflenen sayý aþýlmýþtýr. Bilgilendirme toplantý sayýsý da yýllýk 30 adet olarak hedeflenmiþ bu hedef 50 bilgilendirme toplantýsýyla aþýlmýþtýr. 65

2 Proje /Faaliyet Kodu: 24 Proje/Faaliyetin Adý: YEREL VE ULUSAL KANALLARDA TELEVÝZYON TAKÝBÝNÝN ETKÝNLEÞTÝRÝLMESÝ ÇALIÞMALARI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Yerel ve ulusal kanallarda yayýnlanan belediyemizi ilgilendiren haber ve programlarýn eksiksiz takibi amacýyla etkinleþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Yerel ve ulusal kanallarda haberlerin yayýnlanmasýyla geri dönüþüm almak, arþiv çalýþmasý yapmak (Ocak ve Þubat aylarýnda baþka bir þirkette medya takip hizmeti alýnmýþ ve mart ayýndan itibaren þirket deðiþitirilmiþtir)medya takip þirketinden yayýmlanan her haber ve program alýnmaktadýr Yerel ve ulusal kanallarda yayýnlanan belediyemizle ilgii haber ve programlarýn takibi ve arþivlenmesi faaliyetine devam edilecektir. Dýþarýdan hizmet alýmý ile gerçekleþmekte, belediyemiz ile ilgili tüm haber ve programlar düzenli takip edilmektedir. Proje /Faaliyet Kodu: 285 Proje/Faaliyetin Adý: ÇALIÞMALARIN ÇEÞITLI ETKINLIKLER VE HABERLER YOLU ILE HALKA DUYURULMASINDA PLANLI VE HIZLI OLMAYI SAÐLAYACAK KOORDINASYON VE BILGI HAZIRLAMA AÐININ SAÐLANMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: / Tüm birimlerin yeni proje / yatýrým / düzenleme / ihale / su / ulaþým vb. Çalýþmalarýný bilgisayar aðý üzerinden birimize bildirmesi ve hýzlý- saðlýklý iletiþim aðýnýn oluþmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Birimlerden haber akýþýnýn saðlanmasý, belediyenin medyada daha saðlýklý ve fazla yer almasýný saðlayacaktýr. Ocak, Þubat, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran, Temmuz, Aðustos, Eylül, Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýnda toplam 668 gazete ilaný, 45 TV ilaný, 20 dergi, 9 radyo ilaný verildi. Birimlerden Basýn Müdürlüðümüz e bilgi aðýnýn kurulmasý konusunda ise; gerekli teknik altyapý düzenlemelerinin yapýlmasý gerekmektedir. Bu amaçla, þu an için yazýlý & yüz yüze görüþme ve buna baðlý olarak S- Birimler de Ortak Genel Günlük kullanýlarak bilgi paylaþýmýnýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Trafik - yol düzenlemeleri, su kesintileri gibi konular, ilgili birimler tarafýndan tarafýmýza bildirilmekte ve zamanýnda kamuoyu ile paylaþýlmasý saðlanmaktadýr. Bu amaçla, þu an için yazýlý & yüz yüze görüþme ve buna baðlý olarak S-Birimler'de Ortak Genel Günlük kullanýlarak bilgi paylaþýmýnýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Trafik - yol düzenlemeleri, su kesintileri gibi konular, ilgili birimler tarafýndan tarafýmýza bildirilmekte ve zamanýnda kamuoyu ile paylaþýlmasý saðlanmaktadýr. 66

3 ÜNÝBEL A.Þ. tarafýndan gerekli teknik altyapýnýn kurulmasý gerekmektedir. Proje /Faaliyet Kodu: 286 Proje/Faaliyetin Adý: BASIN DEÐERLENDÝRME RAPORLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELERÝN YAPILMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: (Sürekli) / (Sürekli) Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza basýn deðerlendirme raporlarý hazýrlanmasý Baþkanýmýz'a günlük bilgilendirme yapýlmaktadýr. Baþkanýmýz'ýn iþ yoðunluðu da gözönünde bulundurulduðunda uzun soluklu bilgilendirmelere ihtiyaç duyulmamaktadýr. Hem günlük basýnda çýkan haberler, hem basýnda meydana gelen deðiþiklikler - geliþmeler hem de birimimiz faaliyetleri Baþkanýmýz'a günlük bildirilmektedir. Bu faaliyet tarih ve m.35.0.ibb sayýlý baþkanlýk oluru ile iptal edilmiþtir, 2008 yýlýnda performans programýnda yer almayacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu: 25 Proje/Faaliyetin Adý: BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI DÜZENLEMEK Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: (Sürekli) / (Sürekli) Çeþitli etkinlik, kampanya ve projelerin kamuoyuna ilk elden duruyulmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Kamuoyuna saðlýklý ve hýzlý bilgilendirme yapmak Ocak ayý içinde 1 basýn toplantýsý, 2 söyleþi / tören; Þubat ayý içinde 2 basýn toplantýsý, 4 söyleþi / tören (Araç teslimi vb), Mart ayý içinde 3 basýn toplantýsý 5 söyleþi / tören, Nisan ayý içinde 3 basýn toplantýsý, Mayýs ayý içinde 4 basýn toplantýsý, Haziran ayý içinde 1 tören, Temmuz ayýnda 2 tören ve toplantý, Aðustos ayýnda 2 tören ve toplantý, Eylül ayýnda 2 tören/ 2 açýlýþ, Ekim ayýnda 1 toplantý / 2 tören, Kasým ayýnda 5 toplantý/ 1 açýlýþ/ 1 tören, Aralýk ayýnda 4 açýlýþ/ 2 panel ve 1 kutlama düzenlenmiþtir. Ocak - Aralýk 2007 döneminde 50 adet etkinlik düzenlenmiþtir. Proje / faaliyetlerle ilgili olarak bilgilendirme toplantýlarý düzenlenmesine devam edilecektir. Bilgilendirme toplantý sayýsý da yýllýk 30 adet olarak hedeflenmiþ bu hedef 50 bilgilendirme toplantýsýyla aþýlmýþtýr. 25 numaralý Bilgilendirme Toplantýlarý Düzenlemek konulu proje/faaliyet ile 284 numaralarý Tanýtýmda Yaygýn Etkinlik Saðlanmasý konulu proje/ faaliyet içerik ve performans ölçümü açýsýndan ayný deðerlemdirme kriterlerine sahip olduðundan ayrý bir numara ile Tanýtýmda Yaygýn Etkinllik Saðlanmasý Ve Bilgilendirme Toplantýlarý Düzenlemek baþlýðý, tarih ve m.35.0.ibb sayýlý baþkanlýk oluru ile deðiþtirilmiþtir. 67

4 Proje /Faaliyet Kodu: 26 Proje/Faaliyetin Adý: HEMÞEHRÝ ÝLETÝÞÝM NOKTALARI KURULMASI (KÝOSK VE PLAZMA TV'LERLE ÝLETÝÞÝM VE TANITIM) Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Belediyenin yaptýðý çalýþmalarýn ve kampanyalarýn ilk elden halka duyurulmasý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi giriþindeki HÝM e 1 adet, Konak Ýskele ye 2 adet, Metro Ýstasyonu na 2 adet olmak üzere 5 adet TV de belediyenin tanýtýmý yapýlmaktadýr. Halen Organ Baðýþý Kampanyasý, Su Kampanyasý ve EXPO 2015 tanýtým filmleri TV ler aracýlýðý ile halka gösterilmektedir. Proje tamamlanmýþtýr. Proje tamamlanmýþtýr.bu nedenle m.35.0.ibb sayý ve tarihli baþkanlýk oluru ile 2008 yýlý performans programýnda yer almayacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu: 27 Proje/Faaliyetin Adý: BELEDIYENIN TANITIM VE YAYIN HAZIRLAMA ÇALIÞMALARINDA KULLANILAN EKIPMANIN TEKNOLOJIK GELIÞMELERE VE IHTIYAÇLARA PARALEL OLARAK YENILENMESI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: / Ýhtiyaç oldukça teknik ekipmann yenilenmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Tanýtým ve faaliyet hazýrlama çalýþmalarýnda teknolojiyi takip etmek Ekipman yenilenmesine baþlanmýþ, büyük bir kýsmýnýn 2008 yýlýnda alýnmasýna karar verilmiþtir. Proje bütçesinin tamamý kullanýlmamýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu: 28 Proje/Faaliyetin Adý: ÝZMELEK PROJESÝ (BELEDÝYE HÝZMETLERÝNDEN YARARLANAN VATANDAÞLARIMIZIN BÝREBÝR BELEDÝYEYE GELEREK ÝÞLEMLERÝNÝ GERÇEKLEÞTÝRMELERÝNÝ KOLAYLAÞTIRACAK BÝR EKÝBÝN KURULMASI.) Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: /. Belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaþlarýmýzýn birebir belediyeye gelerek iþlemlerini gerçekleþtirmelerini kolaylaþtýracak bir ekibin kurulmasý. M.35.0.ibb sayý ve tarihli baþkanlýk olur'u ile iptal edilmiþtir. 68

5 Proje /Faaliyet Kodu:---- Proje/Faaliyetin Adý: BASIN LÝSTELERÝ GÜNCELLEME Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Basýn ve yayýn kuruluþlarýnýn protokol, isim ve iletiþim numalarý listesinin sürekli olarak yenilenmesi Her ay basýn künyeleri, iki ayda bir ise basýn yayýn kuruluþlarý iletiþim numalarý isim ve görevleri düzenli olarak güncelleþtirilmektedir yýlý içinde gerekli olan düzenlemeler yapýlmýþ ve bundan sonraki süreçte de deðiþiklik olmasý durumunda basýn listelerinin güncelleþtirilmesi devam edecektir Proje /Faaliyet Kodu:---- Proje/Faaliyetin Adý: GÜNDEM TAKÝBÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: (Sürekli) / (Sürekli) Büyükþehir Belediye Baþkaný'nýn gündeminin/ programlarýnýn takip edilerek haberleþtirilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Çalýþmalarýn kamuoyuna duyurulmasý 2007 yýlý içinde baþkanlýk gündemleri takip edilmiþ ve basýna haber servisi olarak geçilmiþtir. Ocak ayýnda 25, þubat ayýnda 47 mart ayýnda 52 nisan ayýnda 42 mayýs ayýnda 65 haziran ayýnda 71, temmuz ayýnda 72 aðustos ayýnda 76 Eylül ayýnda 74 ekim ayýnda 68 kasým ayýnda 45 aralýk ayýnda 40 adet baþkanlýk gündemi takip edilmiþ ve haberleþtirilerek kamuoyuna duyurulmasý saðlanmýþtýr. Önümüzdeki süreçte Baþkanlýk gündemi takibi devam edecektir yýlý içinde 677 adet baþkanlýk gündemi takip edilmiþtir. 69

6 Proje /Faaliyet Kodu----- Proje/Faaliyetin Adý: BASILI YAYIN ORGANLARINDAKÝ HABERLERÝN TAKÝBÝ VE ARÞÝVLENMESÝ ÝLE ÇEKÝLEN FOTOÐRAFLARIN ARÞÝVLENMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Basýlý yayýn organlarýndaki haberlerin takibi ve arþivlenmesi ile çekilen fotoðraflarýn arþivlenmesi Proje /faaliyetin amacý: Basýlý yayýn organlarýndaki haberlerin takibi ve arþivlenmesi ile çekilen fotoðraflarýn arþivlenmesi ve gerek görülen durumlarda arþivden faydalanýlmasý ocak ayýnda çekilen 3500 fotoðrafýn 3000'ü þubat ayýnda çekilen 4500 fotoðrafýn 2200'ü mart ayýnda çekilen 7000 fotoðrafýn 3300'ü nisan ayýnda çekilen 6000 fotoðrafýn 4000'ü mayýs ayýnda çekilen 5400 fotoðrafýn 3750'si haziran ayýnda çekilen 6790 fotoðrafýn 4400'ü temmuz ayýnda çekilen 5200 fotoðrafýn 3300'ü aðustos ayýnda çekilen 5700 fotoðrafýn 3600'ü eylül ayýnda çekilen 7000 fotoðrafýn 3700'ü ekim ayýnda çekilen 7400 fotoðrafýn 4300'ü kasým ayýnda çekilen 6550 fotoðrafýn 4000'ü aralýk ayýnda ise çekilen 7200 fotoðrafýn 4500'ü arþivlenmiþtir yýlý içinde eylül ayýnda çekilen 1301 küpür derlenmiþ 547'si oracle sistemine girilmiþtir, ocak ayýnda derlenen 800 küpürün 600'ü, þubat ayýnda derlenen 1200 küpürün 685'i mart ayýnda derlenen 1200 küpürün 654'ü nisan ayýnda derlenen 1221 küpürün 519'u mayýs ayýnda derlenen küpürün 510'u haziran ayýnda derlenen 1272 küpürün 210'u, temmuz ayýnda derlenen 1289 küpürün 521'i aðustos ayýnda derlenen 1297 küpürün 615'i eylül ayýnda derlenen 1301 küpürün 547'si, ekim ayýnda derlenen 1298 küpürün 302'si kasým ayýnda derlenen 1500 küpürün 1064'ü aralýk ayýnda ise çekilen 1395 küpürün 351'i oracle sistemi ile arþivlenmiþtir. Arþiv çalýþmalarý önümüzdeki süreçte de öngörüldüðü þekilde devam edecektir tarih ve m.35.0.ibb tarihli baþkanlýk oluru ile Basýlý Yayýn Organlarýndaki Haberlerin Takibi Ve Arþivlenmesi Ýle Çekilen Fotoðraflarýn Arþivlenmesi baþlýðý ile faaliyet numaralandýrýlarak 2008 yýlý performans programýna eklenecektir Fotoðraf arþivlemede 3000 adet/ay olan hedef aþýlmýþtýr. Yýllýk adet fotoðraf arþiv adeti, olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda çekilen kare fotoðrafýn 'si arþivlenmiþtir yýlýnda derlenen küpürün 6578 adeti oracle sistemi ile arþivlenmiþtir. 70

7 Proje /Faaliyet Kodu:---- Proje/Faaliyetin Adý: WEB SÝTESÝ ÇALIÞMALARI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Basýna servis yapýlan ve basýnda yer alan haberlerin duyurularýn belediyemiz web sitesinde yer almasý ve kolay eriþim imkaný sunulmasý Ocak ayýnda, 36 haber, 10 duyuru girildi. Kardeþ kentler logosu hazýrlandý, tayland ile ilgili küpürler ayrý tarandý, ingilizce web çevirisi tamamlandý. Þubat ayýnda 42 adet haber ve 8 adet duyuru girildi, 420 adet küpür taranarak web'e girildi, antetli kaðýt çalýþmasý,turkýsh Daýly News'ýn web'e girilmesi, yeni web sayfasý grafik çalýþmasý, bimer banner çalýþmasý yapýldý ve Ýzmir videolarý sayfasý, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi gazetesi'nin web'e girilmesi iþlemleri gerçekleþtirildi. Mart ayýnda, 73 adet haber ve 12 adet duyuru girildi, 615 adet küpür taranarak web'e girildi. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi gazetesi sanal gazete olarak we'b sayfasýna konuldu,ana sayfaya 2 banner çalýþmasý yapýldý,dýþ iliþkiler birimi için zirve logo ve zirve tanýtým katolog çalýþmasý yapýldý, yýlý belediyemiz çalýþmalarýnýn deðerlendirmesi bilgi ve fotoðraflarla birlikte web sayfasýnýn projeler bölümüne konuldu. Nisan ayýnda, 543 adet küpür, 49 adet haber ve 12 adet duyuru girildi. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi gazetesi sanal gazete olarak we'b sayfasýna konuldu,ana sayfaya 1 adet organ baðýþý, 1 adet su hayattýr, 1 adet de tarihsel çevre banner'ý çalýþmasý yapýldý.,dýþ iliþkiler birimi ortaklýk belgesi çalýþmasý yapýldý. Mayýs ayýnda, 424 adet küpür, 76 adet haber, 8 adet duyuru, 2 ana sayfa banner'ý yapýldý. Haziran ayýnda, 545 küpür, 95 haber, 12 duyuru gilildi. Temmuz ayýnda, 368 adet küpür, 75 adet haber ve 9 adet duyuru girildi. Barýþ Selçuk basýn ödülleri sayfasý, büyükþehir gazetesi temmuz sayýsý, Turkýsh Daýly News'ýn 6 sayýsý ve su gazetesi web'e girildi, kartvizit tasarýmý yapýldý. Aðustos ayýnda, 372 adet küpür, 82 adet haber ve 8 adet duyuru girildi, Barýþ Selçuk basýn ödülleri sayfasý, Büyükþehir gazetesi aðustos sayýsý, Turkýsh Daýly News'ýn 7. Sayýsý, su gazetesi ve Ýzmir Enternasyonal Fuarý banner'ý web'e girildi, düzenlendi. Eylül ayýnda 432 adet küpür, 87 adet haber ve 13 adet duyuru girildi, Ekim ayýnda, 355 adet küpür, 89 adet haber ve 163 adet duyuru girildi. Büyükþehir gazetesi'nin ekim sayýsý web'e girildi. Zabýta sýnavlarýný kazananlarýn sýnav sonuçlarý web'e girildi. Eshot ile ilgili animasyon web'e girildi. 29 ekim ile ilgili görsel hazýrlandý. Kasým ayýnda, 91 adet haber, 13 tane duyuru, 447 adet küpür girildi. Komisyon bölümü güncellendi, expo sitesi güncellendi, ana sayfaya 4 adet banner ve içeriði hazýrlandý. Eshot web sayfasý giriþ animasyonu ve burs animasyonu hazýrlandý. Aralýk ayýnda, web'e 96 adet haber, 21 tane duyuru, 336 küpür girildi. 9 adet ana sayfa duyuru banner'ý hazýrlandý. Expo slaytlar bölümü yenilendi. Yeni yýl ve kurban bayramý animasyonlarý konuldu. Baþkan aziz kocaoðlu'nun bayram mesajý konuldu yýlý içinde 891 haber, 439 duyuru, 4857 kupür web sitesine girilmiþtir. Önümüzdeki süreçte de web sitesi çalýþmalarý ayný içerikte devam edecektir. Bu bölüme 2008 yýlý içinde, tarih ve m.35.0.ibb sayýlý baþkanlýk oluru ile haber çalýþmasý yapmak baþlýðý ile yeni faaliyet açýlacaktýr. Müdürlüðümüz tarafýndan harcamayý gerektiren bir durum olmayan bu faaliyette, Baþkanlýðýmýz ve ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan çalýþmalar, programlar her gün basýn yolu ile kamuoyuna duyurulmaktadýr. adresinde belediyemiz ile ilgili tarafýmýzdan hazýrlanan basýn bültenleri, duyurular, kampanya bannerlarý yayýnlanmakta ve Ýzmir tanýtým sayfalarý bulunmaktadýr. 71

8 Proje /Faaliyet Kodu:---- Proje/Faaliyetin Adý: VATANDAÞ ÞÝKAYETLERÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: / Ocak adet okuyucu þikayetine yanýt verilmiþtir. Þubat - 2 köþe þikayetine cevap verildi. Yeni Asýr Kemal Önderoðlu, Milliyet Özgür Kaynar'ýn köþelerinde belediye ilgili yazýlan okur þikayetlerine cevap verildi. Mart Yeni Asýr Kemal Önderoðlu, Milliyet Özgür Kaynar'ýn Akþam Ege - Sökmen Talay'ýn köþelerinde belediye ilgili yazýlan okur þikayetlerine cevap verildi. Nisan adet okuyucu þikayeti. Yeni Asýr Kemal Önderoðlu Ve Zaman Gazetesi'nin okuyucu þikayetlerine yanýt verildi. Mayýs adet okuyucu þikayeti. Yeni Asýr Kemal Önderoðlu, Milliyet Özgür Kaynar, Akþam Ege Sökmen Talay, Yeni Asýr Selamaettin Bayýndýr þikayetlerine yanýt verildi. Haziran okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderilmektedir. Ancak buna raðmen 9 adet okuyucu þikayetine birimimiz tarafýndan yanýt verilmiþtir. Temmuz okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderilmektedir. Aðustos okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderilmektedir. Eylül okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderilmektedir. Ekim okuyucu þikayetlerine yanýtlar birimlerden him aracýlýðý ile alýnmaya baþlanmýþ ve yanýtlar da him tarafýndan gazetelere gönderiliyodu. Ancak ay sonu itibariyle tekrar basýn müdürlüðü aracýlýðýyla þikayetlere yanýt verilmeye baþlanýldý. Ay sonu itibariyle 1 adet þikayete yanýt verildi. Kasým tane okuyucu þikayetine yanýt verildi. Milliyet Gazetesi Özgür Kaynar'ýn Okur Hattý köþesinde yayýnlanan ege üniversitesi hastanesi kavþaðýndaki yeþil dokunun bozulduðuna iliþkin okur gözlemine olumlu cevap yazýsý hazýrlanarak geçildi. Yeni Asýr Gazetesi Kemal Önderoðlu'nun köþesine, Kemalpaþa'daki su sorununa iliþkin izsu açýklamasýný içeren cevap hazýrlanarak gönderildi. Aralýk adet þikayet yanýtlanmýþtýr. Yeni Asýr Gazetesi'nden Kemal Önderoðlu'na 1 adet, Gazetem Ege'de yayýmlanan farklý haberlerle ilgili 2 adet, Akþam Gazetesi'ne 1 adet ve haber Ekspres Gazetesi'ne 1 adet þikayet yanýtý gönderildi. 37 adet þikayete yanýt verilmiþtir. Okuyucu þikayetlerine birimimiz tarafýndan verilen yanýtlar gazetelerde cevaben yer almýþ ve kamuoyu bilgilendirilmiþtir. 72

9 Hemþeri Ýletiþim Merkezi (HÝM) GÖREV TANIMI Belediyenin hizmet ve faaliyetleri konusunda halký bilgilendirmek, hemþehrilerimizin istek, öneri ve þikayetlerini görevli-sorumlu birimlere yönlendirmek ve konu hakkýndaki çalýþmanýn her aþamasýnda baþvuru sahiplerini bilgilendirerek; belediye ile Ýzmirli hemþehrilerimiz arasýnda köprü görevi yapmaktýr yýlýnda; 12 ÝZSU, 5 ÝZELMAN kadrolu toplam 19 personel ile 7 gün /24 saat esasý ile vardiyalý olarak hemþehrilerimize hizmet vermiþ olup, bunlarýn belediye hizmetleri toplamý olup,ayrýca ÝZSU Çaðrý merkezi çalýþmalarýnda da birimimizde baþvuru iþleme alýnmýþtýr.birimde ; 9 PC, 2 Yazýcý, 1 Fax,5 Sistem çaðrý operatörü bulunmaktadýr. ( 08:00 / 17:00 5 oper. / 17:00 /08:00 2 oper. ile hizmet) ( ) Bu hat ayrýca Ýzsu çaðrý merkezi olarakta hizmet etmektedir. 73

10 BÝLGÝ EDÝNME BÝRÝMÝ : Gerçek ve Tüzel kiþilerin bilgi edinme hakkýný kullanmalarýna iliþkin 4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu'nun yürürlüðe girmesi ile "Merkezi Ýdare kapsamýndaki Kamu idareleri ile bunlarýn baðlý, ilgili veya iliþkili kuruluþlarýn, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunlarýn baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile birlik ve þirketlerinin, T.C. Merkez bankasý, ÝMKB ve Üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kiþiliðini haiz olarak enstitü, teþebbüs, teþekkül, fon ve sair adlarla kurulmuþ olan bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnýn faaliyetlerini kapsayan Bilgi Edinme Hakký Kanununun Uygulanmasýna iliþkin Esas ve Usuller hakkýnda Yönetmelik 27 Nisan 2004 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Anýlan yönetmeliðin "Bilgi Edinme Birimlerinin Oluþturulmasý" baþlýklý 8. Maddesi uyarýnca; "bilgi edinme hakkýnýn etkin olarak kullanýlabilmesi ve bilgi veya belgelere eriþimin zamanýnda saðlanabilmesi amacýyla bilgi edinme birimleri oluþturulur." Denilmektedir. Buna istinaden Belediye Baþkanlýðýmýzýn tarih ve tarih ve / sayýlý Olur'larý ile yalnýzca bu duyarlý görevin yürütülmesiyle ilgili olarak " Bilgi Edinme Birimi" kurulmuþtur. Ayrýca Baþbakanlýðýn 2006/3 sayýlý Genelgesi uyarýnca uygulamaya baþlanan Alo 150 BÝMER baþvurularý ile ilgili iþlemler de yine Belediyemiz Bilgi Edinme Birimince yerine getirilmektedir. VERÝLER SAYISI Bilgi edinme baþvurusu sayýsý 1108 Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere eriþim 922 saðlanan baþvurular Kýsmen olumlu cevaplanarak kýsmen de reddedilerek 312 (Anýnda soru cevap) bilgi ve belgelere eriþim saðlanan baþvurular Reddedilen baþvurulan toplamý (*) 147 Gizli ya da sýr niteliðindeki bilgiler çýkarýlarak veya - ayrýlarak bilgi ve belgelere eriþim saðlanan baþvurular Diðer kurum ve kuruluþlara yönlendirilen baþvurular 39 Baþvurusu reddedilenlerden yargýya itiraz edenlerin - toplam sayýsý (*) Bu kýsýmda 4982 sayýlý kanunun ve ilgili yönetmeliðin istisnalarýna girdiði için olumsuz cevaplanan baþvurular ile yönetmeliðin 9,10,11 ve 14. maddelerinde belirtilen þekil þartlarýný taþýmadýðý için iþleme konulamayan ve ilgisine bildirilen baþvurular yer alacaktýr. 74

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı