ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI"

Transkript

1 ÇOCUK PORNOGRAF S Ayfle Asl han ERBAfiI G R fi Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü, Türkiye de gerek çocuk istismar na iliflkin araflt rma çal flmalar, gerek medyada ç kan haberler, gerekse devlet kurumlar n n bu sömürüye maruz kalan çocuklara yönelik bafllatt çal flmalar sebebiyle son y llarda daha fazla gündeme gelmeye bafllayan bir konudur. Türkiye, çocuk haklar n n korunmas n olumsuz yönde etkileyen ve çocuklar çeflitli sömürü biçimlerine aç k hale getiren ciddi sosyal ve ekonomik sorunlarla karfl karfl yad r. Çocuklar sömürüye aç k hale getiren bafll ca etkenler: Aile içi fliddet ve istismar, göç ve kentleflmeyle birlikte ortaya ç kan zor yaflam koflullar, ailenin parçalanmas, e itim eksikli i ve madde ba ml l olarak s ralanmaktad r. Bu durumun sonucu olarak Türkiye deki çocuklara yönelik cinsel sömürünün geleneksel biçimlerine; çocuk fuhuflu, çocuk pornografisi, cinsel amaçl çocuk ticareti, çocuklarla cinsel amaçl turizm ve erken evlilikler dâhil edilmektedir 1. Bu çal flma kapsam nda çocuklara yönelik cinsel suçlardan Çocuk Pornografisi ne odaklan lacak, son y llarda yaflan lan teknolojik geliflmeler ve internetin kullan m n n yayg nlaflmas sonucu Çocuk Pornografisi nin özellikle internet ortam nda web sitelerinde, dosya paylafl m alanlar nda, sohbet odalar nda ve e-grup lar arac l yla daha yayg n ve daha kolay eriflilebilir duruma gelmesi nedeniyle Çocuk Pornografisi, biliflim suçu çerçevesinde ele al nacakt r. Toplumsal ve ahlaki yap y zedeleyen bu konu, sadece ulusal de il uluslararas alanda da ortak bir tehdit olarak alg lanmakta; karfl laflt rmal hukukta birçok yabanc ülke ceza hukukunda suç tipi olarak düzenlenmenin yan s ra Avrupa Birli i nin ve Birleflmifl Milletler in araflt rmalar na ve kararlar na da konu olmaktad r. (1) Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi Raporu, YEN DEN SA LIK VE E T M DERNE ile iflbirli i içinde ECPAT INTERNAT ONAL, s.27

2 1610 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Tüm dünya çocuklar n ve haklar n ciddi bir flekilde tehdit eden, onlar ticari bir meta haline getiren ve bu yüzden cinsel fliddete maruz kalmalar na neden olan Çocuk Pornografisi nin ulusal ve uluslararas platformlarda ele al nd bu çal flmada konuyla ilgili baz temel terimlere iliflkin aç klamalar ve Çocuk Pornografisi nin tan m yap ld ktan sonra, bunun zararl etkileri, hacmi ve ticari boyutlar, kanuni durumu ile Türkiye deki iflleyifl flekli ve güncel geliflmelere de inilecek; son bölümde de Çocuk Pornografisi ile mücadelede yaflan lan s k nt lar ve Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar Komisyon Raporlar, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Karfl Yokohama Eylem Plan ve Türkiye Cumhuriyeti nin 2005 tarihli Birleflmifl Milletlere sunmufl oldu u Ulusal Eylem Planlar da göz önüne al narak Çocuk Pornografisi nin önlenmesine iliflkin önerilerde bulunulacakt r. 1. KAVRAMLAR VE TANIMLAR 1.1. Biliflim Suçlar Bilgisayar suçlar n n kapsam n n geniflli i sebebiyle bu tür suçlar için yap lan tan mlamalar çeflitlilik göstermektedir. En basit flekliyle bilgisayar suçlar olarak tan mlanabilece i gibi; Siber Suçlar, Dijital suçlar, nternet Suçlar, leri Teknoloji Suçlar vs. tan mlamalar da kullan labilir. Di er ülkelerde ise; Computer Crimes, Cyber Crimes, IT Crimes(Information Technologies Bilgi Teknolojileri), Crime of Networks gibi tan mlamalarla karfl laflabiliriz. Asl nda tüm bu terimler bilgisayarla ilintili olan suçlar n bir k sm n n tan m n yapmaktad r. Biliflim tabiri ise; bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri ile iletiflim teknolojilerinin hepsini kapsamaktad r. Bu yüzden Türkçeye Biliflim Teknolojileri Suçlar olarak geçen IT Crime, bu suçlar n alan düflünüldü ünde tan m olarak daha uygundur nternet Internet, ngilizce Interconnected Networks'un (kendi aralar nda ba lant l a lar) k saltmas d r. Internet, çok protokollü bir a olup birbirine ba l bilgisayar a lar na dayal bir iletiflim sistemi olarak tan mlanabilir. 60'l y llarda Amerikan Savunma Bakanl n n iste i üzerine olas felaket senaryolar n n (do al afet, nükleer sald r ) ard ndan dahi ifllevselli- ini koruyabilecek bir iletiflim sistemi yaratmak amac ile ARPANET (Advanced Research Project Agency NETwork) ad alt nda bafllat lan askeri bir projedir 3.70'li y llar n bafl nda Amerikan üniversitelerinde bu projeden yararlanma imkan verilmesinin ard ndan Amerikan ordusu faaliyetlerini (2) Dokurer, Semih, Ülkemizde Biliflim Suçlar ve Mücadele Yöntemleri, (Çevrimiçi), 4 fiubat 2007 (3) (Çevrimiçi), 9 fiubat 2007

3 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1611 yeni kurdu u MILNET a na tafl yarak, ARPANET i tamamen sivil kullan ma b rakm flt r lerin sonunda baz iletiflim firmalar n n da internet sektörüne girmesiyle internet bugünkü genifl kullan m alan na sahip olmufltur IP Adresi IP adresi, belli bir a a ba l cihazlar n a üzerinden birbirlerine veri yollamak için kulland klar adrestir. ngilizce'deki Internet Protocol Address teriminin k saltmas d r. Bilgisayarlar n internete ba land zaman eriflim sa lad server taraf ndan verilen bir protokol numaras d r. Bir nevi kullan c n n internete ba l iken sahip oldu u kimlik denilebilir. nternete her ba lanan bilgisayar bir IP adresine sahiptir. ki çeflit IP adresi vard r; Static IP Adresi: Sabit IP adresleridir. Bu IP adresleri sadece bir kullan c ya tahsis edilir. Dynamic IP Adresi: De iflebilen IP adresleridir. nternet kullan c lar - na sadece kulland klar an için tahsis edilirler. nternet ba lant s koptu- u zaman internet eriflim firmas ayn IP adresini, o s rada ba lanan baflka birine tahsis eder. Bu çeflit IP adreslerinin kullan c lar n tespit edebilmek için ba lant zaman (tarih, saat, saniye, zaman dilimi) çok önemlidir Web Siteleri Dünya Çap nda A (World Wide Web, k saca WWW veya web), örümcek a lar gibi birbiriyle ba lant l sayfalardan, internet üzerinde çal flan ve "www" ile bafllayan adreslerdeki sayfalar n görüntülenmesini sa layan servistir. Web in temeli internettir. Web internet üzerinde kurulmufltur ve internetin sundu u mekanizmalardan ço unun kullan lmas n sa lar nternet Servis Sa lay c lar (ISS) Kendi bilgisayarlar n kullan c lar n internete ulaflabilmeleri için bir girifl kap s olarak hizmete sunan internet süjeleridir. Genellikle bir ticari kurulufl fleklinde örgütlenmekle birlikte ISS lerden ticari niteli e sahip bulunmayan, örne in ö retim üyeleri ve ö rencilerine internet eriflimi sa layan akademik kurumlar gibi olanlar da vard r. Her ISS taraf ndan kullan c ya, standart olarak, bir kullan c ad ve flifre arac l yla internete ulaflma olana ve ayr ca ücretsiz bir e-posta adresi verilmektedir. Servis sa lay c lar, baflkalar n n haz rlad içeri i kendi sunucular nda de- (4) çel, Kay han / Ünver, Yener, Kitle Haberleflme Hukuku, 7. bas, Beta, 2007, s.470 (5) Ayd n, Yusuf, nternet ve Çocuk Pornografisi (Çevrimiçi), 26 Kas m 2006 (6) (Çevrimiçi), 9 fiubat 2007

4 1612 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 polama ve buradan da internet ba lant lar n kullanarak siber uzay ortam na aktarma olana na sahiptirler Eriflim Sa lay c lar Bunlar, kullan c lar n internet a na eriflimlerini sa layarak baflkalar na ait içeriklere ulafl lmas na sadece arac l k eder. Eriflim sa lay c lar, servis sa lay c lar gibi, do rudan internet ba lant s na sahip iseler de, bunlardan farkl olarak, baflkalar na ait bilgileri kendi sunucular nda depolayarak bu bilgileri internet üzerinden eriflilebilir k lamazlar. Bilgiler eriflim sa lay c lar n bilgisayarlar ndan saniyenin kesirleri gibi bir sürede kullan c ya iletilir çerik Sa lay c Biliflim A Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Biliflim Suçlar Hakk nda Kanun Tasar s n n 2. maddesinde yer alan tan mlar k sm nda çerik Sa lay c kavram ; Biliflim a üzerinden kullan c lara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, de ifltiren ve sa layan gerçek veya tüzel kifliler olarak tan mlanm flt r ve E-groups Elektronik posta (k saca e-posta, ngilizce ), kullan c lar n bilgisayar ortam nda yazd klar ve birbirlerine gönderdikleri iletilere verilen add r. Bir nev i dosya gönderme sistemi olarak da kullan l r. Normal posta sisteminin elektronik uygulamas d r. Elektronik posta arac l yla mesaj gönderilebildi i gibi dosyalar n da iletilmesine uygun bir sistemdir. Elektronik postadan ücretsiz yararlanabilmek amac yla nternet üzerinden ulafl labilinen gibi baz web sitelerine baflvurulabilinece i gibi belli bir ücret karfl l nda kurumsal adresleri de tedarik edilebilir 9. E-grouplar, adresi temin edilen web siteleri taraf ndan sunulan bir hizmettir. E-grouplar n çal flma mant ; gruba ait olan adresine bir mail gönderildi i zaman tüm üyelere ayn anda bu mailin iletilebilmesidir. Burada da sisteminde oldu u gibi dosya paylafl m yapmak mümkündür P2P (Peer to Peer - Birebir Dosya Paylafl m ) nternet teknolojisinin geliflimi ile birlikte üretilen baz yaz l mlar ile herhangi bir server a veya web sitesine ihtiyaç duyulmadan dosya paylafl m yap lmas mümkün hale gelmifltir. Birebir dosya paylafl m nda kullan lan bu programlar n Web sitelerinden ücretsiz olarak indirilmesi (7) S nar, Hasan, nternet ve Ceza Hukuku, 1.Bas, stanbul, Beta Yay nevi, 2001, s.41 vd. (8) S nar, Hasan, a.e. (9) Ayd n, Yusuf, a.g.e.,s.22 (10) Ayd n, Yusuf, a.e., s:22

5 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1613 mümkündür. Program n ana mant araya server veya web sitesi gibi bir arac koymadan flah slar n birbirleriyle dosyalar paylaflabilmesidir. P2P network lerin belli bir merkezde toplanmamas ve bunlar arac l - ile kullan c lar n elektronik dosyalar merkezi bir sunucu üzerinden ba- ms z olarak indirme ve do rudan paylaflma olana bulabilmesi sebebi ile kullan c dan-kullan c ya (P2P, peer-to-peer) network ler internette çocuk pornografisinin en zararl yay c s olmufllard r 11. Mahkeme karar yla kapat lan popüler P2P program Napster dan sonra yeni ç kan Kazaa, Grokster ve BearShare gibi dosya paylafl m programlar, sadece müzik dosyalar n n paylafl m na izin veren Napster dan farkl olarak dijital resimlerin paylafl m na da olanak tan maktad rlar. Bu programlar n bir di er özelli i de kiflilerin paylafl ma açt dosyalar ücret karfl l kullan c lara satabilmesidir. Böylelikle çocuk pornografisi ile u raflan flah slar bu programlar gelir getirici bir yöntem olarak da kullanabilmektedirler Chat Chat, kelime olarak bilgisayar teknolojilerinin ülkemizde kullan lmaya bafllan lmas yla dilimize girmifl ngilizce bir terimdir, Türkçe sohbet anlam na gelmektedir 12. nternette sadece chat yap labilmesi amac yla kurulan web siteleri oldu u gibi sadece chat yapmak için haz rlanm fl yaz - l mlarda mevcuttur. Özellikle tercih edilen chat türü IRC (Internet Relay Chat) program - d r. Bu program herhangi bir ücret ödemeden web sitelerinden temin edilebilmektedir. Bu chat program nda çeflitli konu bafll klar alt nda sohbet odalar mevcuttur Pedofili Eriflkin bir kimsenin ayn ya da karfl cinsiyetteki çocuklar cinsel aç - dan çekici bulmas ve onlara cinsel e ilim duymas na pedofili denir. Bir davran fl n pedofil olarak tan mlanabilmesi için cinsel içerikli olmas gerekir. Pedofili e ilimler, yetiflkin bireyi çocuklara karfl cinsel suç ifllemeye yol açabilece i gibi sadece bir ilgi olarak da kalabilirler. Bu e ilime sahip yetiflkinler birincil olarak çocuklara karfl cinsel ve duygusal ilgi duymaktad rlar. Çocuklara karfl okflama, kucaklama, koklama, dokunma veya öpme gibi davran fllar gösterirler 13. Ancak bu e ilimi her gösteren kifli pedofili hastas d r demek do ru olmayabilir. Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi Ergen ve Çocuk Sa l Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Bengi Semerci nin belirtti i üzere; ço- (11) Amerikan Senatosu Adli Komite Baflkan Orrin Hatch in 16 Eylül 2003 Tarihli Bas n Aç klamas ndan Al nt, (Çevrimiçi), 9 fiubat 2007 (12) (Çevrimiçi), 10 fiubat 2007 (13) Topçu, Sedat, Çocuk ve Gençlerin Cinsel stismar, Doruk, Ankara, 1997, s.77

6 1614 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 cuk pornografisi, çocuklara tecavüz, çocuklarla cinsel iliflki gibi cinsel suçlar iflleyenlerin sadece yüzde 30'unun pedofili hastas oldu u tespit edilmifltir. Demek ki çocuklarla cinsel iliflki kuran herkes pedofilik, yani hasta diye grupland r lamaz. Buna göre geriye kalan yüzde 70 pedofili hastas de ildir. Bunlar aras nda kiflilik bozuklu u olan, meraktan bir kez denemek için yapanlar oldu u gibi büyük ço unlu u da bu ifli ticari amaçl yapabilmektedir. Para kazanmak ve ticari amaçla bu suçu iflleyenlerin hasta olarak de erlendirilmesi bir anlamda onlara paye vermek gibi olaca ndan böyle bir genelleme yap lmamas daha uygun olur 14. Semerci ye göre pedofili hastalar n n tan mlanmas nda belli bir psikolojik durum bulunmamakta ancak bu kiflilerin zekâ düzeyleri normalden biraz daha düflük olabildi i gibi, bask c annelerin çocuklar nda veya normal iliflkide kendini güçsüz hisseden insanlarda daha s k görülebilmektedir. Amerikan Psikoloji Derne i ne göre pedofilinin kriterleri flu flekilde tan mlanm flt r 15 : En az 6 ayl k bir süre zarf nda, ergenlik ça na henüz girmemifl çocuk ve çocuklara (Genellikle 13 yafl ve alt ) karfl cinsel fantezi kurma, onlara karfl bir cinsel eylemde ya da buna yönelik bir zorlamada bulunma, Kiflinin, psikolojik sorunlar nedeniyle bu tür bir eylemde bulunmas, Eylemi gerçeklefltiren kiflinin, en az 16 yafl nda olmas ve fiili gerçeklefltirdi i kifliden en az 5 yafl büyük olmas, Pedofili konusunda çeflitli görüfller bulunmas na karfl n üzerinde birleflilen nokta, kiflinin içinde yaflad toplum karfl s nda hissetti i yabanc laflma ve d fllanma duygusunun kiflinin pedofiliye yönelmesinde temel bir etki oldu udur. Yetersizlik hissi nedeni ile kendi yafl ndaki olgun bir insanla normal iliflki kuramayan veya kuramayaca hissine kap lan bireyin cinsel tatmin bak m ndan, yafl ve bedensel durumu nedeni ile üzerinde kolayl kla egemenlik kurabildi i, kendisini tehdit edemeyen ve kendi bedensel gücüne karfl koyamayan çocu a yönelmesi pedofilinin temel mekanizmas n oluflturmaktad r 16. Pedofili hastas n n suçlu mu yoksa hasta m oldu u konusu tart flmal d r. Pedofilin tedavisinde, psikoanalitik ve davran flç teknikler (orgazmik tekrar koflullama-kapal duyarlaflt rma) kullan lmaktad r. Orgazmik tek- (14) Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi Ergen ve Çocuk Sa l Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Bengi Semerci nin stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminonoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezince 26 Aral k 2006 tarihinde düzenlenen ''Hukuki ve Krimonolojik Aç dan Çocuk Pornografisi (MÜSTEHCENL K)" '' konulu panelde yapt konuflmas ndan al nt (15) American Psychiatric Association Statement:Diagnostic Criteria for Pedophilia, (Çevrimiçi), 27 Ocak 2007 (16) Ayd n, Yusuf, a.g.e, s.4

7 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1615 rar koflullama ile pedofilin cinsel ilgisinin kendisine uygun olan objelere (yetiflkin kad nlara) yöneltilmesi ve dürtülerinin istenilen biçimde flekillenmesine çal fl l r. Bu aflamada istenilen yönelimler oluflturuldu unda, pedofilin davran fl n n de ifltirilmesi aflamas na yani kapal duyarlaflt rma sürecine geçilir. Kapal duyarlaflt rmada, pedofilin küçük çocuklara cinsel uyar lma gösterdi i durumlarda bir itici uyaranla karfl karfl ya b rak l r. Zamanla bu itici uyar c pedofil e ilimin gerilemesine yol açabilir 1 7. Pedofili hastas ndaki cinsel iste in çocuk objesinden al n p, normal tarafa yönlendirilmeye çal fl lmas d fl nda Semerci ye göre hapsetme, çocuklar n olduklar yerlerden uzak tutma veya bir çeflit had m etme yani hormonal ilaçlar verilerek cinsel isteklerinin azalt lmas yöntemleri de ayr ca uygulanabilir Müstehcenlik ve Pornografi Pornographie sözcü ü, geç dönem Yunancas ndaki Fahiflelik Hakk nda Yazan anlam na gelen pornographos tan al nan pornographe tan türemifltir. Graphos (graphein eylemi, yazmak ) ve parne nin ( pernemi nin türevi, köle, mal satmak ) bir araya gelmesi ile oluflur ve sat l k kad n ifade etmektedir. Pornographe sözcü üne ilk defa Restif de la Bretonne, Le Pornographe adl eserinde etimolojik olarak yer vermifl, bu kelime yerini bugün Frans zca asl nda pornographie ye b rakm flt r ve Frans zca dan dilimize pornografi olarak girmifltir. 18 Aç k saç k yay n veya resim; edebe ayk r kitap veya resim anlam nda kullan lmaktad r. Kelimenin ilk dönemki anlam nda oldu u gibi güncel tan mda da eylem olarak cinselli in yap lmas ndan ziyade onun yay n ön plandad r. Kanunlar m zda karfl m za ç kan terim ise müstehcenlik tir. Bu kelime ise Arapça lisan nda yer alan Hücnet kelimesinden türeyerek lisan m za geçmifl olup Hücnet kelimesi sözlüklerde; Soysuzluk, kar fl kl k, baya l k, afla l k, kötü davran fl olarak tarif edilmektedir. Bu tarife ba l olarak ayn sözlüklerde müstehcen kelimesi; Ay p, terbiyesizce, i renç, aç k saç k, edepsizcesine, edebe ayk r, yak fl ks z olarak aç klanmaktad r. Tarif içerisinde yer alan Edeb kelimesinin anlam ise; Terbiye, güzel ahlak, iyi davran fl, incelik, kibarl k, utanma, örtülmesi gerekli ay p yerler dir. Bu tariflerden hareketle müstehcenli in ahlak kavram ile yak ndan ilgili oldu u söylenebilir. Erotik kelimesi ise kaynak olarak Frans zca Eros kelimesinden gelmektedir. Sözcük anlam ise; Aflkla ilgili olan, aflk anlatan, kösnül, erosal, flehevi, flehvani dir. 19 (17) Topçu, Sedat, a.g.e, s.86 vd. (18) Marzano, Michael, Oyuncu Olarak Beden, Dharma, 2006, s.10 (19) Özel, Cevat, Müstehcenlik Kavram, (Çevrimiçi), 8 fiubat 2007

8 1616 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Bu terimlerin özellikle üzerinde durulmas n n sebebi, nelerin hukuki aç dan yasak kapsam nda ele al naca hususunun daha iyi anlafl labilmesidir. Örne in ülkemiz aç s ndan suç olan sadece pornografidir, bunun d fl nda erotik yay nlar n sat lmas 18 yafl alt limitine uyuldu u sürece suç say lmamaktad r. Ayn flekilde Avrupa Konseyi nin haz rlam fl oldu u Avrupa Siber Suç Sözleflmesi ndeki Çocuk Pornografisi teriminin içeri ine child erotica adl çocuk erotizmi içeren materyaller dâhil edilmemifl, bu sebeple birçok ülkede bu yasal boflluktan yararlan larak bu materyallerin sat m yasak d fl nda kalm flt r Çocuk Pornografisi Çocuk Pornografisine iliflkin olarak birçok tan mlama yap lm flt r. Bunlardan ulusal ve uluslararas literatürde ço unlukla kullan lanlar flu flekildedir: Türkiye nin de taraf oldu u çocuk haklar n n tan nmas ve korunmas na iliflkin Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar Sözleflmesi ne ek Çocuk Haklar Sözleflmesinin, Çocuklar n Sat lmas, Çocuk Fahifleli i ve Çocuk Pornografisi Hakk nda Seçmeli Protokol de 21 çocuk pornografisi: Çocu un gerçekte veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde bulunur flekilde herhangi bir yolla teflhir edilmesi veya çocu un cinsel uzuvlar n n, a rl kl olarak cinsel amaç güden bir flekilde gösterilmesi anlam - na gelir. fleklinde tan mlanm flt r. 22 Uluslararas Polis Teflkilat INTERPOL ( International Criminal Police Organization) çocuk pornografisini: Çocu un cinsel olarak sömürülmesinin ve istismar n n sonucunda oluflan çocu un seksüel sömürüsünün tasvir edildi i ya da desteklendi i, çocu un seksüel haline ya da cinsel organ na yönelik her türlü yaz l ya da görsel materyal olarak tan mlam flt r. Yine Avrupa Konseyinin haz rlam fl oldu u ve Türkiye nin taraf olmad 23 Siber Suç Sözleflmesi nde afla dakileri görsel anlamda teflhir eden pornografik malzemeler, çocuk pornografisi anlam na gelmektedir: (20) United Nations Report submitted by Mr. Juan Miguel Petit, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, (Çevrimiçi) /GEN/G05/100/19/PDF/G pdf?OpenElement, 2 fiubat 2007 (21) Bu protokol, BM Genel Kurulu taraf ndan 25 May s 2000 tarihinde kabul edildikten sonra Türkiye taraf ndan 4755 Say l yasa ile onaylan p tarihli Resmi Gazetede, Türkiye nin yapt beyan ile birlikte yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Türkiye nin onaylama s ras nda koydu u beyan metni flöyledir: Türkiye Cumhuriyeti iflbu htiyari Protokol ün hükümlerini yaln zca tan d ve diplomatik iliflki kurdu u Taraf Devletlere karfl uygulayaca n beyan eder. Karar n tam metni için bkz.: (22) Carr, John, Theme Paper On Child Pornography 2nd World Congress Against the Commercial Sexual Exploitation of Children, December 2001, Yokohoma, (Çevrimiçi), eng/ecpat_inter/projects/monitoring/wc2/yokohama_theme_child_pornography.pdf, 11 fiubat 2007 (23) mzalama tarih ve listesi için bkz.: (Çevrimiçi) 5 fiubat 2007

9 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1617 a. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme küçü ün kat l m n gösteren görüntüler. b. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme küçük gösteren bir kiflinin kat l m n gösteren görüntüler. c. Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme küçü ü temsil eden gerçekçi imajlar gösteren görüntüler. Yukar daki tan mlarda geçen küçük ten kas t 18 yafl n alt ndaki herkestir. Sözleflmenin taraf olan devletler 16 yafl ndan az olmamak üzere bunun için daha küçük bir yafl s n r belirleyebilmektedirler.(siber Suç Sözleflmesi md 9/3) NTERNET VE ÇOCUK PORNOGRAF S Çocuk pornografisi kapsam nda görüntü ve imaj oluflturma, bunlar kay t etme, kopyalama, da tma ve pazarlama ifllemleri internet üzerinden birçok teknoloji kullan larak gerçeklefltirilmektedir. Bu teknolojilere ve bu iflle u raflan di er insanlara ulaflma, kurban ve materyal arama gibi ifllemler için internette belli eriflim araçlar kullan lmaktad r. Bunlar; web sayfalar, e-groups lar, iletileri, chat odalar ve yukar da bahsedilen, tespit edilme riskini en aza indirdi i için çocuk pornografisi ile ilgilenenlerin ço unlukla tercih etti i P2P dosya paylafl m programlar d r. nternetin özgür ve kontrol edilemeyen dünyas, bilimsel verilere ve bilgiye h zla ulafl lmas n sa lad gibi çocuk pornosu ile ilgilenenler için de ma durlara ulaflmada, pornografik içerikli dosya paylafl m nda ve bu sektörden gelir elde etmede kolayl k sa lam flt r. Gerçekten de internetin ülkelerin s n rlar n aflan uluslararas yap s, veri iletiminin s n rs z olmas ve bunun denetiminin güç olmas, çocuk pornografisi ticaretine küresel bir kimlik kazand rm fl, buna dijital kameralar ve foto raf makineleri ile üretimin kolay ve ucuz hale gelmesi de eklenince çocuk pornosu sektörü son y llarda internette en h zl büyüyen sektör konumuna ulaflm fl, böylece online çocuk pornografisi 2004 y l nda 20 milyar dolar gelir elde etmifltir. Bu rakam online müzik endüstrisinin ayn y l içinde elde etti inin yedi kat d r Çocuk Pornografisinin S n fland r lmas ve Zararl Etkileri Çocuk Pornografisi, genel anlamda Çocuklarla Birlikte Yetiflkinlerin de Yer Ald klar ve Sadece Çocuklar n Yer Ald klar materyaller aç s ndan s n fland r labilece i gibi içerik aç s ndan da Çocu un Cinselli i Ça r flt ran Görüntülerinin, Çocuklar n Cinsel Organlar n n Görüntülerinin ya da Küçük Çocuklar n Irz na Geçildi i, Cinsel Köle Olarak Kullan ld (24) Sözleflmenin ngilizce orijinal metni için bkz., (Çevrimiçi), h t t p : / / w w w. c o n v e n t i o n s. c o e. i n t / Treaty/en/Treaties/Word/185.doc, 5 fiubat 2007 (25) (Çevrimiçi), 20 Aral k 2006

10 1618 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Her Türlü Cinsel liflki ve Tacizi çeren Görüntülerin bulundu u materyallere göre de s n fland r l r. 26 Çocuk Pornografisi tek bafl na bir suç teflkil etmekle birlikte içeri i düflünüldü ünde çocuklar n cinsel amaçl kötüye kullan m suçunun da delili olmaktad r. Unutulmamas gerekir ki her tür çocuk pornografisi materyali asl nda tecavüze, cinsel tacize ve sömürüye u ram fl çocu un durumunun ispat d r ve bu tür olaylar n sonucunda çocuklarda birçok uzun dönemli zarar oluflmaktad r y l nda, ngiltere Sa l k Departman taraf ndan yap lan bir araflt rma çerçevesinde, cinsel tacize maruz kalm fl çocuklar n %50 sinde depresyon, travma sonras stres, davran fl bozuklu u veya bunlar n kombinasyonlar n n olufltu u saptanm flt r. 27 Ayn araflt rman n kapsam nda, cinsel taciz sonras evden uzaklaflan çocuklarda say lan sorunlara daha fazla rastlan ld belirtilmifl olup, bu bozukluklar n rastlan ld çocuklar n %59 unda intihar düflüncesi ve %66 s nda davran fl problemleri tespit edilmifltir. ngiltere de yap lan di er bir araflt rmaya göre ise çocuklara cinsel tacizde bulunan çocuklar n %50 sinden fazlas n n cinsel tacize u rad ortaya ç km flt r nternet Üzerinden Yap lan Çocuk Pornografisi Yay n ve Ticareti ile lgili Say sal Veriler Çocuk pornografisinin hacmi konusunda günümüzde kesin bir kaynak bulunmamakla birlikte, yap lan araflt rmalar göstermektedir ki, geçmiflte bireysel olarak yürütülen çocuk pornografisi günümüzde organize gruplar taraf ndan kontrol edilmektedir. nternet teknolojisinin günümüzde ulaflt nokta sayesinde, çocuk pornografisinin çok büyük bir pazar oluflturmas ile birlikte yüksek miktarda materyal talebi de beraberinde gelmifltir. Son y llarda çocuk pornografisi sanayisinin, ticari yönden oldukça büyümüfl oldu unu söylenilebilir. 28 Birleflmifl Milletler nsan Haklar Komisyonu, Çocuk Haklar ndan Sorumlu Raportörlerinden Juan Miguel Petit in de 23 Aral k 2004 de sunmufl oldu u rapordaki 29 bu konu ile ilgili veriler, tehlikenin büyüklü ünü gözler önüne sermektedir. Buna göre: 2001 y l nda 30 newsgroup a sadece 16 gün içinde adet çocuk pornografisi içerikli görüntü transferi yap ld, bir Kanada vatandafl - (26) Uzunay, Yusuf / Koçak, Mustafa, nternet Üzerinden Çocuk Pornografisi ve Mücadelede Yaflan lan S - k nt lar, (Çevrimiçi), 28 Aral k 2006 (27) Carr, John, a.g.e., s.16 (28) Uzunay, Yusuf / Koçak, Mustafa, a.g.e., s.9 (29) Orijinal Metin için bkz., (Çevrimiçi) /GEN/G05/100/19/PDF/ G pdf?OpenElement, 2 fiubat 2007

11 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1619 n n bilgisayar nda ayn içerikli bir milyon adet görüntü bulundurdu u, 2002 y l nda 20 kiflilik bir çocuk grubunun kullan ld adet görüntü tespit edilmifltir. 30 Çocuk pornografisi konusunda internet üzerinden yay n yapan web adresleri, kullan c say lar ve bu sektörün ticari piyasas n n büyüklü üne iliflkin bir fikir vermesi amac yla örnek baz say sal verilere bakarsak e er; Amerikan Adalet Bakanl Ceza Departman nda görevli Adalet Bakan Yard mc s ve vekili John G. Malcolm 16 Eylül 2003 de Senato Adli Komitesine yapt konuflmada; Çocuklar Ma durluktan Koruma Ulusal Derne i nin yapt bir ankete göre her hafta internete yaklafl k çocuk pornografisi görüntüsünün gönderildi ini vurgulayarak, internette yay nlanan bu resimlerin yar s na yak n n n 9 12 yafl aras çocuklar n görüntülerini içerdi ini ve geri kalanlar nsa daha da küçük çocuklara ait oldu unu aç klam flt r te Almanya da yap lan bir araflt rma sonucunda, Almanya genelinde çocu un ailesi ya da yak n tan d klar taraf ndan çocuk pornografisinde yer almas için zorland ve 100 civar çocuk pornografisi al c s tespit edildi i aç klanm flt r n n May s ay nda Amerika n n 36 eyaletinde yürütülen çal flmalar sonucunda çocuk pornografisi ile ilgili olarak aralar nda gençlik kollar baflkanlar, avukatlar, polis memurlar, doktor ve ö retmenlerin de bulundu u 95 kifli tutuklanm flt r May s nda Frans z polisi 18 ayl k bir haz rl k çal flmas sonucu çocuk pornografisi ile ilgili olarak 235 kifliyi tutuklam flt r. Bunlar aras nda 31 ö retmen, 2 tatil köyü müdürü, 2 rahip ve bir k sm pedagoglardan oluflan 6 doktor bulunmaktad r y l nda internet üzerinde çocuk pornografisi yay nlar yapan birçok flirketin ngiltere ve ABD nin birlikte yürüttükleri araflt rmalar sonucu belirlenen adreslerine bask nlar düzenleyen yerel polis, 100 binden fazla film ve resmin yok edildi ini aç klam flt r. Yine 1998 y l nda dünyan n 14 ülkesinde düzenlenen ve 100 kiflinin gözalt na al nmas yla sonuçlanan çocuk pornografisi operasyonunda çeflitli ülkelerden birbirini tan yan ve birbiriyle haberleflen, Wonderland ad verilmifl bir klüp çat s alt nda toplanan 200 kadar çocuk pornografisi düflkününün evlerinde yap lan aramalar sonucu 2 yafl na kadar olan çocuklar n dahi yer ald pornografi malzemeleri ele geçirilmifltir. Operasyonlar, ABD ve ngiltere'nin yan nda, buralarda ele geçirilen ipuçlar ndan (30) A.g.e., s.6 (31) Amerikan Adalet Bakanl Ceza Departman nda görevli Adalet Bakan Yard mc s ve vekili John G. Malcolm u 16 Eylül 2003 Tarihli Bas n Aç klamas ndan Al nt, (Çevrimiçi), 9 fiubat 2007 (32) Carr, John, a.g.e., s.16 vd.

12 1620 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 yola ç k larak Avustralya, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Almanya, talya, Norveç, Portekiz ve sveç te de gerçeklefltirilmifltir. 3 3 nternette çocuk pornografisine karfl en büyük operasyon olan Ç Operasyonu, Nisan 2000 de ABD de Posta Servisi Uzmanlar n n 29 Dolara çocuk pornosu sitelerine abonelik da tan ve 60 ülkeden müflterileri olan Landslide Production isimli flirketin sitesini tespit etmesi ile bafllat ld. Firma yetkilisi Thomas Reedy 180, efli ise 14 y l hapis ile cezaland r ld. Kredi kartlar ndan tespit edilen Kanada daki 2329 abone, Kartopu Operasyonu kapsam nda incelendi, 141 i tutukland. ngiltere deki 7272 aboneden aralar nda doktor ve ilkokul ö retmenlerinin de bulundu- u 3744 kifli Cevher Operasyonu kapsam nda tutukland, aç lan davalardan 1451 inde san klar suçlu bulundu, 1500 dava halen sürmektedir. 34 Yap lan araflt rmalara göre her dört çocuktan biri en az bir defa çocuklar için sak ncal içeri i olan seks sitelerine giriyor ve bunlar n beflte biri, eriflkinlerin cinsel tekliflerine maruz kal yor. Unicef in aç klamas na göre; ABD hariç çocuk pornografisinden elde edilen haks z kazanç 2 3 milyar dolard r. Çocuk fliddetini yans tan foto raflar n tanesi dolara al - c bulmaktad r. Dünya çap nda çocuklar n istismar edildi i porno sitelerinin say s, y llar aras nda ikiye katlanm fl durumdad r. Bu sitelerin yar s ndan fazlas, ABD de bulunmaktad r. Bu sitelerin en h zl art fl gösterdi i ülkenin Rusya oldu u gözlemlenmektedir den bu yana, %64 oran ndaki site say s art fl da internet üzerinden çocuk pornosuna ilginin bir göstergesi olarak de erlendirilmektedir y l içerisinde, ABD de 1000 kiflinin çocuk pornosu yüzünden tutukland ; 7000 kiflinin de arananlar listesine geçti i ve operasyonlar n hala sürdü ü ifade edilmektedir Çocuk Pornografisi ile Mücadeleye liflkin Yasal Düzenlemeler Uluslararas Yasal Düzenlemeler Çocuk pornografisine iliflkin yasal düzenlemelerin ve yarg kararlar - n n ülkeden ülkeye de ifliklik göstermesi, bu suçlar n organize suçlar niteli inde bulunmas ve uluslararas nitelik tafl mas, çocuk istismar na yönelik bu suçlarla mücadeleyi güçlefltirmektedir. (33) (Çevrimiçi), 4 fiubat 2007 (34) Hürriyet Pazar, 18 fiubat 2007, s.6 (35) Gülflen, Recep / Analay, Cengiz, Biliflim Suçlar çinde Çocuk Pornografisi ve Mücadele Yöntemleri, 2006 tarihli gözden geçirilmifl metin (Çevrimiçi), 02 fiubat 2007

13 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1621 Çocuklar n bu tehlikeden korunmas aç s ndan, çocuk pornografisi ile mücadele etmek üzere, çeflitli milletleraras sözleflmelerde konuyla ilgili hükümler sevk edilmifltir Stocholm Deklarasyonu ve Eylem Plan 36,çocuk pornografisini yaln zca bulundurmay bile, da tma amaçl bulundurma gibi suç kapsam na almalar n devletlere tavsiye etmektedir No lu ILO (Uluslar aras Çal flma Örgütü) Sözleflmesi 37, 3. maddesinde çocu un fahiflelikte, pornografik yay nlar n üretiminde veya pornografik gösterilerde kullan lmas n, bunlar için tedarikini ya da sunumunu çocuk iflçili inin en kötü biçimlerinden biri olarak tan mlamaktad r. ILO Sözleflmesi Türkiye taraf ndan 16 A ustos 2001 de onaylanm fl ve 27 Haziran 2001 deki Resmi Gazete de ilan edilmifltir Çocuk Haklar Sözleflmesi 39, Kas m 1989 y l nda onaylanm fl, Eylül 1990 da yürürlü e girmifltir. fiu anda 192 devlet Çocuk Haklar Sözleflmesine taraft r. Çocuk Haklar Sözleflmesi çocuklar n yurttafll k, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar n tan mlayan ilk ba lay c uluslararas belgedir. Çocuk Haklar Sözleflmesi ne göre 18 yafl n alt ndaki her kifli çocuktur ve çocuklar n do ufltan itibaren yaflam ve yaflamda kalma hakk, bir kimlik ve milliyete sahip olma, iflitilme, düflünce özgürlü ü, vicdan ve din özgürlü ü, sa l k ve e itim hakk vard r. Ticari Cinsel Sömürü ba lam nda Çocuk Haklar Sözleflmesinin 34. maddesi devletleri çocuk fuhuflu, çocuk pornografisi ve ticaretini içeren cinsel sömürünün tüm biçimlerinden çocuklar korumaya do rudan mecbur k lmaktad r. Md 34: Taraf Devletler, çocu u, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karfl koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle: a) Çocu un yasad fl bir cinsel faaliyete giriflmek üzere kand r lmas veya zorlanmas n ; b) Çocuklar n, fuhufl, ya da di er yasad fl cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; c) Çocuklar n pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullan - larak sömürülmesini; (36) Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi Raporu, s.57 (37) Sözleflmenin Türkçe tam metni için bkz: (Çevrimiçi), 11 fiubat 2007 (38) 17 Haziran 1999 da kabul edilmifl olan 182 No lu ILO Sözleflmesi,, tarihinden itibaren yürürlüktedir. mzalama tarih ve listesi için bkz.: (Çevrimiçi), 9 fiubat 2007 (39) Türkiye, Çocuk Haklar Sözleflmesi ni 14 Eylül 1990 da imzalam flt r. Sözleflme 1994 te onaylanm fl ve 4 Nisan 1995 te iç hukuk mevzuat n n parças olmufltur. Sözleflmenin Türkçe çevirisi için bkz.: Seliçi, Harika / Akço, Seda, Gerekçeli ve çtihatl Çocuk Koruma Kanunu, stanbul Barosu, stanbul, 2006, s.11-43

14 1622 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 önlemek amac yla ulusal düzeyde ve ikili ile çok tarafl iliflkilerde gerekli her türlü önlemi al rlar. Bu madde ile çocuklar n cinsel sömürü arac olarak kullan lmalar - n n, çocuk pornografisi dâhil, önüne geçilmesi amaç edinilmifltir Çocuk Haklar Sözleflmesinin, Çocuklar n Sat lmas, Çocuk Fahifleli i ve Çocuk Pornografisi Hakk nda Seçmeli Protokol 40, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu nda 25 May s 2000 tarih ve 54/263 say l karar yla kabul edilmifl, Ocak 2002 de yürürlü e girmifltir. 115 ülke taraf ndan imzalanan bu protokole 107 ülke taraft r. Çocuk sat fl, çocuk fuhuflu ve çocuk pornografisini yasaklayan protokol bu terimleri 41 tan mlayan ilk uluslararas belgedir. Protokol bu eylemleri md 3 de suç eylemleri olarak tan mlar. Maddenin Çocuk Pornografisine iliflkin hükmüne göre; Çocuk Pornografisinin üretilmesi, da t lmas, yay lmas, ithali, ihrac, teklifi, sat fl ya da bulundurulmas eylemlerinin tümünü, teflebbüs halinde ve bu fiillerden herhangi birine suç ortakl veya kat l m oldu unda dahi uygulanmak üzere, örgütlü ya da bireysel olarak ifllenip ifllenmedi ine bak lmaks z n suç kapsam na almas - n ve uygun cezalarla cezaland rmas n sözleflmenin taraf olan devletlere zorunlu k lmaktad r. Böylece Ek-Protokol sözleflmenin taraf olan devletlerden yasaklanm fl bu eylemlerin suç teflkil etmesine yönelik zemin oluflturulmas n, bu suçlar üzerinde yarg lama yetkisi ve bu suçlar iflleyen kiflilerin iadesinin sa lanmas n, suçlar n takibi konusunda taraf devletler aras nda uluslararas iflbirli inin gelifltirilmesini ve ticari cinsel sömürüye maruz kalm fl çocuklara destek sa lanmas n talep eder 42. Say lanlardan sonuncusu için Ek-Protokol taraf devletleri ma durlar n topluma yeniden kazand r lmalar, ruhsal ve fiziksel yönden iyileflmeleri için t bbi ve e itsel önlemleri almakla yükümlü tutmufltur. Ek-Protokol md 8 uyar nca taraf devletler ma dur çocuklar n haklar n korumak için 43 : (40) Türkiye, Çocuk Haklar Sözleflmesinin, Çocuklar n Sat lmas, Çocuk Fahifleli i ve Çocuk Pornografisi Hakk nda Seçmeli Protokol ü 9 Eylül 2000 de imzalam fl ve A ustos 2002 de onaylam flt r. Sözleflmenin ngilizce metni için bkz.: (Çevrimiçi), 7 flubat 2007 (41) Bu terimlerin tan m ek protokol md 2 de afla daki flekilde yap lm flt r: (a) Çocuk sat fl, herhangi bir flah s veya bir grup flah s taraf ndan, ücret ya da baflka herhangi bir fley karfl l nda bir çocu un baflka birine devredildi i herhangi bir fiil veya ifllem anlam na gelmektedir. (b) Çocuk fahifleli i, bir çocu un ücret veya baflka herhangi bir fley karfl l nda cinsel faaliyetlerde kullan lmas demektir. (c) Çocuk pornografisi, çocu un gerçekte veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde bulunur flekilde herhangi bir yolla teflhir edilmesi veya çocu un cinsel uzuvlar n n, a rl kl olarak cinsel amaç güden bir flekilde gösterilmesi anlam na gelir. (42) Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi Raporu, s.51 (43) Kaynak, Hatice, Çocuk stismar ve Ceza Hukuku, Ankara Üniversitesi, 2006, s.77

15 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1623 Ma durun tan k olarak dinlenmesinde özel gereksinimlerini karfl layacak özel yöntemleri uygulamal d rlar. Çocuk ma durlar adalet sürecindeki rolleri ve haklar, kovuflturma sürecinin kapsam, zamanlamas, ilerlemesi ve sonuçlar konusunda bilgilendirmelidirler. Çocuklar n görüfllerini dile getirmelerine izin vermelidirler. Hukuki süreç boyunca çocuk ma durlara gerekli destek hizmetlerini sa lamal d rlar. Çocuk ma durlar n kimliklerini ve gizliliklerini uygun bir biçimde korumaya dikkat etmelidirler. Çocuk ma durlar n, tan klar n ve ailelerin güvenliklerini sa lamal d rlar. Protokol de tan mlanan suçlar n reklam nda kullan lan malzemelerin üretiminin ve yay lmas n n etkin flekilde yasaklanmas için uygun önlemleri almal d rlar. Yarg lama sürecinin her aflamas nda gereksiz ertelemelerden kaç n lmas n sa lamal d rlar. Ma durun gerçek yafl na iliflkin belirsizli in, ma durun yafl n n belirlenmesine iliflkin araflt rmalar dâhil olmak üzere cezaî soruflturma sürecinin bafllat lmas n engellememesini sa lamal d rlar. Ek-Protokol de belirtilen fiillerin ma duru olan çocuklara ceza hukuku çerçevesinde gösterilecek davran fllar n çocu un yüksek yarar n birincil derecede gözetmesini sa lamal d rlar. Ek-Protokol ile yasaklanan fiillerin çocuk ma durlar yla ilgili ifllerde görev yapanlar n, özellikle hukuk ve psikoloji alanlar ndaki e itim olmak üzere, gerekli e itimden geçmeleri için önlemler almal d rlar. Gerekli durumlarda, bu tür ihlâllere karfl mücadele eden, bu tür ihlâllerin ma duru olan çocuklar n korunmalar ve rehabilitasyonu için çal flan kiflilerin ve/veya kurulufllar n güvenli ini sa layacak önlemleri almal d rlar Siber Suç Sözleflmesi 44, 23 Kas m 2001 de Budapeflte de imzaya aç lm fl ve bugüne kadar 38 i Avrupa Konseyi üyesi ve 5 i üye olmayan ülkelerden (Amerika Birleflik Devletleri, Kanada, Japonya, Güney Amerika, Karada ) olmak üzere toplam 43 ülke taraf ndan imzalanm flt r. Yukar da da belirtildi i üzere Türkiye bu sözleflmeye taraf de ildir. Sözleflmenin 9.maddesi çocuk pornografisini konu almaktad r. Bu hükümle çocuk pornografisinin elektronik üretimi, bulundurulmas ve da t m n n çeflitli yönleri suç olarak tan mlanm flt r. Sözleflmenin nihai (44) Siber Suç Sözleflmesinin Orijinal Metni için bkz.: (Çevrimiçi), 20 Aral k 2006

16 1624 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 tasla n n aç klay c metninde 4 5 de belirtti i gibi, sözleflmenin bu hükmü ile; ço u ülkenin çocuk pornografisinin geleneksel üretimini ve fiziksel da t m n suç olarak tan mlam fl durumda olmas na ra men, bu tür malzemelerin al flveriflinde bafll ca araç olarak nternet'in kullan m n n giderek artmas karfl s nda çocuklar n bu yeni cinsel sömürü ve tehdit biçimine karfl savunulmas konusunda ortaya ç kan boflluk doldurulm u fl t u r. Sözleflme 9. maddesinin 1. paragraf nda : a. Bir bilgisayar sistemi üzerinden da tmak amac yla çocuk pornografisi üretmek; b. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi sunmak ya da çocuk pornografisine eriflim sa lamak; c. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi da tmak ya da yaymak; d. Kiflinin, bir bilgisayar sistemi üzerinden kendisi ya da baflkas için çocuk pornografisi temin etmesi; e. Bir bilgisayar sisteminde ya da bilgisayar verilerinin sakland baflka cihazlarda çocuk pornografisi bulundurmak eylemlerini suç kapsam na almalar n taraf devletlerden talep eder 46. Bu maddenin düzenlenmesinde belirtilen eylemlerin suç olarak nitelenebilmesi için eylemlerin fail taraf ndan kas tl olarak meydana getirilmesi aranmaktad r. Yani, Türk Ceza Hukuku Sisteminde geçerli olan taksirle ifllenen suç kavram, bu sözleflmede yer almam flt r. Buna göre çocuk pornografisi sunmak, bunlara eriflimi sa lamak, bunlar n da t - m n yapmak, yaymak, üretmek veya bulundurmak filleri ancak kasten yap ld nda söz konusu suçu meydana getirecek ve bu fiili iflleyen kifliler sorumlu tutulacakt r. Bu durum özellikle nternet Servis Sa lay c lar n n ve nternet çerik Sa lay c lar n sorumlulu unun belirlenmesi aç - s ndan önemlidir. Ancak bu konuda özellikle nternet Servis Sa lay c lar n ilgilendiren daha özel düzenlemeler varsa öncelikle onlar geçerli olacakt r madde kapsam nda suç olarak kabul edilen fiillere çeflitli ifadelerle aç kl k kazand r lm flt r: Buna göre (b) de yer alan sunmak ifadesi, çocuk pornografisinin bir bilgisayar sistemi üzerinden sunulmas anlam na gelmektedir. Ayr ca çocuk pornografisi elde etmek amac yla di er kiflilere de talepte bulunmay (45) Metnin Türkçe çevirisi için bkz.: (Çevrimiçi), 26 Kas m 2006 (46) Sokullu-Ak nc, Füsun, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleflmesi nde Yer Alan Maddi Ceza Hukukuna liflkin Düzenlemeler ve nternette Çocuk Pornografisi, ÜHFM, stanbul, c:lix, S.1 2, 2001, s.30 vd. (47) Dülger, Volkan, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli i Düzenlemelerinde Çocuk Pornografisinin nternet Arac l yla Yay lmas na Karfl Yap lan Düzenlemeler, stanbul Barosu Dergisi, stanbul, C.78, S:4, 2004, s.1488

17 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1625 içermektedir. Eriflim Sa lamak ifadesi ile de baflkalar n n kullan m n için çocuk pornografisini online eriflime sunmak kastedilmifltir. Böylece örne in: Çocuk pornografisi siteleri oluflturman n d fl nda da çocuk pornografisi sitelerine ulafl m kolaylaflt racak ba lant lar oluflturmak (link) ya da bu tip ba lant lara yer vermek md 9 kapsam nda suç olarak nitelendirilmektedir 48. (c) de geçen Da t m malzemenin aktif olarak yay mlanmas d r. Çocuk pornografisi içeren materyallerin bir bileflim sistemi üzerinden bir baflka kifliye gönderilmesi de Çocuk Pornografisi Yayma olarak kabul edilecek ve suç kapsam na girecektir. (d) de Kendisi veya Bir Baflkas n n Kullan m çin denmesi suretiyle kiflisel bilgisayara çocuk pornografisi yüklemek de suç olarak kabul edilmektedir. (e) uyar nca çocuk pornografisine bir bilgisayar sisteminde veya bir disket veya CD-ROM gibi bir veri tafl y c s nda sahip olmak suçtur 49. Ayr nt l yap lm fl tan mlardan da anlafl laca gibi Siber Suç Sözleflmesi üretimden bulundurmaya kadar zincirin tüm parçalar n n fiillerini suç haline getirmek yoluyla çocuk pornografisi üretimine karfl etkili yapt r mlar getirmifltir. Sözleflmenin md. 9 paragraf 2 de yapm fl oldu u tan mda 50 geçen pornografik malzemeler terimi, malzemelerin müstehcen, kamu ahlak - na ayk r ve benzer biçimde ahlak d fl fleklinde s n fland r lmas aç s ndan ulusal ölçütlere tabidir. Burada nelerin pornografik materyal olarak de erlendirilebilece i ile neyin nereye kadar pornografi olarak nitelendirilece i sözleflmeye taraf devletlerin kendi iç hukuk düzenlerine b rak lm flt r. Bununla birlikte Sözleflmenin aç klama metninde belirtildi i üzere sanatsal, t bbi, bilimsel ya da benzeri bir de eri olan malzemeler pornografik olmayan malzemeler olarak görülebilecektir 51. Maddede bahsedilen Cinsel anlamda müstehcen eylem in afla da belirtilen durumlardan birinin söz konusu olmas halinde, görüntülerin gerçek ya da simulasyon olup olmad na bak lmaks z n gerçekleflmifl oldu u kabul edilir. Buna göre eylemler flunlard r: Cinsel organ-cinsel organ Oral-cinsel organ Anal-cinsel organ (48) Sokullu-Ak nc, Füsun, a.g.e., s.31 (49) Haziran 2001 de Avrupa Suç Sorunlar Komitesi (CDPC) nin onay na sunulan Siber Suç Sözleflmesi nin Nihai Tasla n n Aç klama Metni, (Çevrimiçi), =27&c_id=3, 20 Aral k 2006, s.16 (50) Tan m yukar da aç klanm flt r, bkz Çocuk Pornografisi (51) Siber Suç Sözleflmesi nin Nihai Tasla n n Aç klama Metni, s.17

18 1626 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Oral-anal olmak üzere Küçükler aras ndaki; bir yetiflkin ve küçük aras ndaki; ayn ya da farkl cinsiyetler aras ndaki cinsel iliflki / hayvanlarla cinsel iliflki / Mastürbasyon /Cinsel anlamda sadistik veya mazoflistik kötü muamele / Küçü ün cinsel organlar n n ya da cinsel bölgesinin flehvet uyand r c biçimde teflhiri. Siber Suç Sözleflmesi ne göre küçü ün tan m yap l rken Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar Konvansiyonu nda yer alan çocuk tan m ndaki yafl olan 18 esas al nmakla birlikte bu s n rlama cinsel iliflki için verilen izin yafl de ildir 52. Ayr ca taraflar n 16 yafl ndan az olmamak flart yla bu konuda farkl bir yafl belirlemeleri de mümkün k l nm flt r Ulusal Yasal Düzenlemeler Türk hukukunda istismar ma duru çocuklar özel ve kamu hukuku aç s ndan korunmaktad rlar. Özel hukuk aç s nda korunmalar Türk Medeni Kanunu nda düzenlenmifl olup aile içinde ve aile hakk nda al nan tedbirler yoluyla çocu un korunmas amaçlanmaktad r. Kamu hukuku aç s ndan ise korunmas çocuklara karfl ifllenen suçlar n cezaland r lmas n, ceza davas nda ma dur çocuklar n haklar n n korunmas n, haklar nda korunma tedbirlerinin al nmas n kapsamaktad r. Emniyet Genel Müdürlü ü Çocuk fiube müdürlü ü/büro Amirli i Kurulufl Görev ve Çal flma Yönetmeli inde çocuk istismar ; çocuklar n, sa l klar na zarar veren fiziksel, duygusal, zihinsel ya da toplumsal geliflimlerini olumsuz etkileyen tutum ve davran fllara maruz kalmalar olarak tan mlanm flt r. stismar edilen çocuk ayn zamanda bir suçun ma duru oldu undan bu durum Türk Ceza Kanunu nda suç tipleri içinde düzenlenmifltir Say l Türk Ceza Kanununda, Çocuk pornografisine yönelik ek bir madde bulunmamakta, bu tür fiilleri iflleyenler Türk Ceza Kanununun 2. Kitab n n adab umumiye ve nizami aile aleyhine cürümler bafll kl 8. bab n n ve 428 md leri esas al narak para cezas ile cezaland r lmaktayd lar. 54 Çocuk pornografisi gibi çok hassas bir konuda özel bir kanuni düzenlemenin bulunmamas ve mevcut yasalar çerçevesinde sadece para cezas ile cezaland rman n olmas, çocuk pornografisi ile mücadeleyi çok güç hale getirmekteydi tarihinde kabul edilerek 2005 y l nda yürürlü e giren yeni Türk Ceza Kanunun da ki uygulamaya göre ise: (52) Sokullu-Ak nc, Füsun, a.g.e., s.33 (53) Kaynak, Hatice, Çocuk stismar ve Ceza Hukuku, Ankara Üniversitesi, 2006, s.77 (54) Örnek olarak bkz., (Çevrimiçi), 3 Mart 2007 (55) Uzunay, Yusuf / Koçak, Mustafa, a.g.e, s.3

19 Çocuk Pornografisi Ayfle Asl han Erbafl 1627 Yeni Türk Ceza Kanununun 2. Kitab n n 2. k s m 6. bölümünde Cinsel Dokunulmazl a Karfl Suçlar bafll alt nda cinsel suçlar ifllenilmifltir. Kanun ile cinsellik dokunulmazl k olarak kabul edilmifltir. 6.bölümde çocuklar n cinsel istismar ile ilgili olarak yer alan baz maddeler ve içerikleri flunlard r; Cinsel sald r : MADDE 102 Çocuklar n cinsel istismar : MADDE 103 Reflit olmayanla cinsel iliflki : MADDE 104 Cinsel taciz : MADDE 105 Yedinci bölümde ise Genel Ahlaka Karfl Suçlar bafll alt nda yer alan müstehcenlik kavram toplumun genel ahlak n tehdit edebilecek bir konu olarak de erlendirilmifltir. 7.bölümde yer alan baz suçlar ve bafll klar flunlard r; Hayâs zca Hareketler : MADDE 225 Müstehcenlik : MADDE 226 Fuhufl : MADDE 227 Çocuk Haklar Sözleflmesi Ek Protokolünün gerekliliklerini karfl lamak üzere, Türk Ceza Kanununda çocuk pornografisi ile ilgili de ifliklikler yap lm fl ve kanuna yeni maddeler konulmufltur. Buna göre yeni eklenen md 226, müstehcenlik bafll alt nda çocuk pornografisi ile ilgili bir dizi hüküm içermektedir. Müstehcenlik-Madde 226/1 a) Bir çocu a müstehcen görüntü, yaz veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunlar n içeri ini gösteren, okuyan, okutan ya da dinleten. b) Bunlar n içeriklerini çocuklar n girebilece i veya görebilece i yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek flekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleye, söyleten, c) Bu ürünleri, içeri ine vak f olunabilecek flekilde sat fla veya kiraya arz eden, d) Bu ürünleri, bunlar n sat fl na mahsus al flverifl yerleri d fl nda, sat fla arz eden, satan veya kiraya veren, e) Bu ürünleri, sair mal ve hizmet sat fllar yan nda veya dolay s yla bedelsiz olarak veren veya da tan, f) Bu ürünlerin reklâm n yapan, kifli 6 aydan 2 y la kadar hapis ve adli para cezas ile cezaland r l r. Madde 226 n n 2. f kras na göre, Müstehcen görüntü, yaz veya sözleri bas n ve yay n yolu ile yay nlayan veya yay nlanmas na arac l k eden kifli 6 aydan 3 y la kadar hapis ve befl bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r.

20 1628 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Çocuk pornografisi, 226. maddenin 3. f kras alt nda düzenlenmektedir. Buna göre: Müstehcen görüntü, yaz veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocuklar kullanan kifli 5 y ldan 10 y la kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r. Ayr ca bu ürünleri ülkeye sokan, ço altan, sat fla arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da baflkas n n kullan m na sunan kifli, 2 y ldan 5 y la kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r. Son olarak madde 226/5 e göre (yukar daki f kralardaki)ürünlerin içeri ini bas n ve yay n yolu ile yay nlayan ve yay nlanmas na arac l k eden ya da çocuklar n görmesini, dinlemesini veya okumas n sa layan kifli, 6 y ldan 10 y la kadar hapis ve befl bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r maddenin özellikle 3. f kras nda geçen ifade, aç kça çocuk pornografisi üretenleri içine almaktad r. Ayn zamanda bas n yay n yolu ile yay nlayan, yay nlanmas na arac l k eden, baflkalar n n kullan m na sunan gibi ifadelerde çocuk pornografisinin ne flekilde olursa olsun (Web sitesi, CD, vb.) yay nlanmas n n suç oldu unu düzenlemifltir 56. Türk hukuku, Çocuk pornografisinin üretilmesi, da t lmas, yay lmas, ithali, ihrac, teklifi, sat fl ya da bulundurulmas eylemlerinin tümünü kapsamaktad r ve bu ba lamda ek protokolün gerekliliklerine uymaktad r. Ancak, Türk hukuku çocuklar n kullan ld malzemeleri içeren Müstehcen malzemelere dair pek çok hüküm içermekle birlikte, çocuk pornografisine iliflkin kesin bir tan m getirmemektedir. Ayr ca uluslararas sözleflme metninde geçen benzefltirme deyimi kanun metninde kullan lmam flt r. Yürürlükteki kanunun, imzalanmas ve onaylanmas n n önerildi i siber suç sözleflmesine uygun olarak, çocuk pornografisinin tan m n küçük gibi gözüken kifliyi aç kça cinsel bir eylem içinde gösteren görsel anlat m içeren malzemeleri de kapsayacak flekilde güçlendirilmesi bu suçla mücadelede daha etkili olacakt r 57. fiu an yürürlükte olan Ceza Kanununda md aras nda Biliflim Alan nda Suçlar bölüm bafll alt nda bir tak m düzenlemeler yap lmakla birlikte bu düzenlemeler çocuk pornografisini kapsamamaktad r. TCK daki bu düzenlemeler d fl nda Emniyet Genel Müdürlü ü Çocuk fiube müdürlü ü/büro Amirli i Kurulufl Görev ve Çal flma Yönetmeli i md 14 (i) f kras na göre de: Suç Önleme Büro/K s m Amirli i, çocu un cinsel faaliyet için kand r lmas veya zorlanmas n, fuhufl veya pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullan larak sömürülmesini önleyici çal flmalar yapmakla görevlendirilmifltir. (56) Uzunay, Yusuf / Koçak, Mustafa, a.g.e., s.5 (57) Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi Raporu, s.58

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

2 fikenceye KARfiI USUL GÜVENCELER EL K TABI

2 fikenceye KARfiI USUL GÜVENCELER EL K TABI 2 fikenceye KARfiI USUL GÜVENCELER EL K TABI T HV Türkiye nsan Haklar Vakf fikenceye KARfiI USUL GÜVENCELER EL K TABI Derleyenler: Hülya Üçp nar Nergiz Tuba Atafl zmir, Mart 2009 Türkiye nsan Haklar Vakf

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI T.C. SA LIK BAKANLI I ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI 2008-2012 ANKARA - 2008 YAYINA HAZIRLAYANLAR Uzm. Dr. Turan BUZGAN Dr. Seraceddin ÇOM Dr. Orhan Koray ARBERK Dr. Ka an KARAKAYA Dr. Ebru

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134 ISSN 1016-5134 SENDROM AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007 flini iyi yapmak Prof Dr Süheyla ÜNAL sunal@inonu.edu.tr Maslow un ihtiyaçlar hiyerarflisinde en üst

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER

STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER Haz rlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararas flbirli i fiubesi YAYIN NO: 2006-3 fiubat, 2006 Bu eserin tüm telif haklar

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7

HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7 GH Bahar 2007 Say : 7 Bahar 2007 Say : 7 Ankara Barosu Baflkan Vedat Ahsen COfiAR Sevgili Meslektafllar m, Hukuk Gündemi Yeniden! smi de iflmedi, sahibi de iflmedi, sorumlu yaz iflleri müdürü de iflmedi,

Detaylı

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir.

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. ÖNSÖZ De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. nternet, insano lunun geçirdi i geliflim ve de iflimin sonucu olarak ortaya ç km fl müthifl bir teknoloji. S n rlar kald ran, insano lunu iletiflimin doru

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl... 2 BESLENME: SA LIKLI VE KAL TEL GIDA TÜKET M... 3 GIDA SANAY... 4 G da Sanayinin Tan m ve fllevi... 4 Türkiye de G da Sanayinin

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 5 (2) Turkish Journal of Police Studies Vol: 5 (2) TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Private and Volunteer Security As Security Services in Turkey

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı