OBJECTIVES HEDEFLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OBJECTIVES 2009-2010 2009-2010 HEDEFLERĠ"

Transkript

1 OBJECTIVES HEDEFLERĠ Lokman ÇAĞIRICI Mayor of Bağcılar/Ġstanbul Belediye BaĢkanı Chairman of International Relations Committee of Union Assembly MBB Meclisi AB ve Uluslararası ĠliĢkiler Komisyonu BaĢkanı

2 Established 1975 KuruluĢ Most important regional union En önemli bölgesel birlik 226 members following scale reform Ölçek reformu neticesinde 226 üye Total population 22 millions Toplam nüfus 22 milyon Presidency: Mayor of Istanbul; Mayor of Bursa BaĢkanlık: Ġstanbul BB BaĢkanı; Bursa BB BaĢkanı

3 Eğitim/ Training Information Share and Awareness Raising Bilgi PaylaĢımı ve Bilinçlendirme International Cooperation Uluslararası ĠĢbirliği EU Integration and Awareness Raising AB Uyumu ve Bilgilendirme Representation Before Central Govt Merkezi Ġdare Nezdinde Temsil

4 Increase the visibility at central government Merkezi idare nezdinde görünürlüğü artırmak Influence decision making and legislation Karar alma süreçleri ve mevzuatı etkilemek Increase international visibility Uluslararası görünürlüğü artırmak Increase the number of int. projects Uluslararası projelerin sayısını artırmak Diversify and internationalize training Eğitim programını uluslararasılaģtırmak

5 Actions Towards Parliament Partnership with Union of Municipalities of Turkey/UMT Meclis e Yönelik Kanun ÇalıĢmaları TBB ile Ortaklık Hedefi Actions Towards Administration (Circulars ) Ġdareye Yönelik ÇalıĢmalar (Genelgeler ) Setting Priorities / Öncelikleri Belirleme Methods of Analyses / Analiz Yöntemi

6 Laws Targeted Municipality Law, Metropolitan Municipality Law, Law on Unions of Municipalities, Law on Istanbul Water and Sewerage Administration, Law of Municipal Revenues, Law on Istanbul Transport Administration, Town Planning Legislation, Public Procurement Legislation, Other legislation. Hedefteki Mevzuat Belediye Kanunu, BüyükĢehir Belediye Kanunu, Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunu, ĠSKĠ ve ĠETT Kanunları, Ġmar Mevzuatı, Belediye Gelirleri Kanunu, Ġhale Mevzuatı, diğer mevzuat.

7 Municipality Law Belediye Kanunu The mission of municipality is defined as to meet the common local needs. The concept of local common is not clearly defined, which leads to some difficulties in practice. Belediyenin görev alanı mahalli müģterek nitelikte olmak Ģartıyla olarak belirlenmiģ, fakat bu kavram tanımlanmamıģtır. Dolayısıyla uygulamada bir takım sıkıntılara sebep olabilmektedir. Local common needs must be clearly defined. Mahalli müģterek nitelikler sarih olarak tanımlanmalıdır.

8 Municipality Law Belediye Kanunu Distinction between obligatory and facultative missions: which sanction to apply when facultative missions are not fulfilled in not clear. Zorunlu görev ve ihtiyari görev ayrımı bulunmaktadır. Ġhtiyari görevlerin ifa edilmemesi durumunda ne tür bir yaptırımın olacağı belirtilmemiģtir. The status of facultative missions and sanctions must be clarified. Ġhtiyari görevler ve yaptırımlar netleģtirilmelidir.

9 Municipality Law Belediye Kanunu Town councils (consultative bodies) are important innovation. However, the process of their establishment has not been finalised and these council are not fully operational. Kent konseyleri önemli bir yenilik. Ancak yapılanmaları henüz tam olarak gerçekleģtirilememiģ ve iģlevsel olunamamıģtır. Take necessary measures to make town councils fully operational. Kent konseyini daha iģlevsel hale gelecek düzenlemeler yapılmalıdır.

10 Metropolitan Municipality Law BüyükĢehir Belediye Kanunu Some services mentioned in the law are at the same time provided by central government bodies. For example, the metropolitan municipality in in charge of the control of food quality, while the same mission is given to the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. Kanunda yer alan bazı görevler merkezi idare kuruluģlarınca da ifa ediliyor. Mesela gıda denetimine iliģkin büyükģehir belediyesine görev ve yetki verilmesine rağmen bir baģka düzenleme ile Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı tam yetkili kılınmıģtır. Prevent the conflict of missions and competences between local and national levels. Yerel yönetim- merkezi idare arasında görev ve yetki çatıģması önlenmesi.

11 Metrpolitan Municipality Law BüyükĢehir Belediye Kanunu Again, in the same law, the protection of cultural and natural values and historical texture is given to metropolitan municipalities, while the same mission is given to the Ministry of Culture and Tourism. Yine aynı kanunda kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun korunmasına dair büyükģehir belediyelerini görevli ve yetkili kılmıģ ise baģka bir kanun ile bu görev aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiģ bulunmaktadır. Prevent the conflict of missions and competences between local and national levels. Yerel yönetim- merkezi idare arasında görev ve yetki çatıģması önlenmesi.

12 Regulations on Municipal Revenues Belediye Gelirleri Mevzuatı Absence of one law comprising all regulations of local revenues. Local authorities have undergone many significant changes since the Municipal Revenue Law was adopted in The Law reflects only a part of the real municipal revenues. Yerel yönetimlerin gelir durumlarını müstakil olarak düzenleyen ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır. Belediye Gelirleri Kanunu 1981 de çıkarılmıģ bir kanun olmakla birlikte yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yerel yönetimler yapısal olarak değiģmiģtir. Belediye Gelirleri Kanunu, belediye gelirlerinin ancak bir kısmını kapsamaktadır. There is a need for a law which would organise as whole the municipal revenues and would strengthen municipalities financially. Belediye gelirlerini bir bütün olarak düzenleyen, belediyeleri mali yönden güçlendiren bir kanuna ihtiyaç var.

13 Law on Istanbul Water and Sewerage Administration ĠSKĠ Kanunu No law regulating water services in all municipalities exists. Currently,, other metropolitan municipalities apply the water law specific for Istanbul. Ġçme suyu ve kanalizasyon yönetimi için ülke genelinde uygulama birliği sağlayacak bir düzenleme bulunmamaktadır. ġu anda Ġstanbul için çıkarılmıģ Sular Ġdaresi Kanunu diğer büyükģehirler için de uygulanmaktadır. There is a need for establishment of a nation-wide framework determining the water and sewerage service sin municipalities. Belediye sınırları içerisinde içme suyu ve kanalizasyon uygulamalarını ülke genelini kapsayacak Ģekilde oluģturulması gerekmektedir.

14 Law on Istanbul Transport Administration ĠETT Kanunu The Law on Istanbul Transport Administration is specific for Istanbul, no specific law exists on transport management at local level. Kısaca ĠETT Kanunu olarak isimlendirdiğimiz kanun sadece Ġstanbul Ġli için çıkarılmıģ bir kanundur. There is need for regulations concerning urban transportation services in metropolitan municipalities or in all municipalities. En azından büyükģehir belediyeleri kapsamında ve hatta diğer belediyelerde ulaģım hizmetlerini düzenleyen bir mevzuatın oluģturulması gerekmektedir.

15 Town Planning Regulations Ġmar Uygulamaları The regulations of town planning have suffered from various changes and judicial cancellations, creating many gaps in legislation. Ġmar uygulamalarını düzenleyen kanun ve ilgili yönetmelikler zamanla yapılan değiģiklikler ve yargısal iptaller ile bir takım aksamaların ve boģlukların doğmasına sebep olmuģtur. The town planning related legislation must be revised. Ġmar mevzuatının elden geçirilmesi gerekmektedir.

16 Public Procurement Law Kamu Ġhale Kanunu The Law on Public Procurement in practice creates important paper work and bureaucracy. This sometimes leads to higher prices than in private sector. Kamu Ġhale Kanunu uygulama itibariyle kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi artırmıģtır. Bazı durumlarda ihale sürecindeki maliyetler ile ihale bedeli birlikte değerlendirildiğinde, toplam maliyet serbest piyasa Ģartlarının üstüne çıkmaktadır. To simplify the public procurement procedures and lessen the paper work. Kamu ihale prosedürlerinin kolaylaģtırılması ve kırtasiyenin azaltılması.

17 Law on Unions of Local Authorities Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunu No link and cooperation mechanism between regional and national unions. Ulusal düzeydeki birlik ile bölgesel birlikler arasında bir bağ ve iģbirliği mekanizması bulunmamaktadır. National union, which is financially quite strong, cannot provide assistance to regional unions. Mali açıdan güçlü olan ulusal birlik, bölgesel birliklere yardım edemiyor. Membership of regional unions to the national union. Ülke düzeyinde birliğe bölgesel birliklerin üye olması. To give the possibility to transfer a part of budget of the national union to the regional unions. Ulusal birliğin bütçesinin bir kısmının bölge birliklerine aktarılması.

18 Law on Unions of Local Authorities Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunu Unions are created following the decision of the Council of Ministers. This slows the whole process of establishment of union. Birlikler ancak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulabiliyor. Bu da süreci yavaģlatmaktadır. Central government does not ask for the opinion of unions when preparing legal instruments. Merkezi idare, mevzuat çalıģmasında birliklerin görüģüne baģvurmuyor. Unions cannot open offices abroad. Birlikler yurt dıģında temsilcilik açamıyor. Transfer of this competence from the Council of Ministers to the Ministry of Interior. Birlik kurma izninin Bakanlar Kurulundan çıkarılması ve ĠçiĢleri Bakanlığı na verilmesi. Oblige national bodies to request the opinion of union(s) in legislation work. Mevzuat çalıģmasında birliklerin görüģüne baģvurma zorunluluğunun getirilmesi To give the possibility to open offices/representations abroad. Yurt dıģı temsilciliğinin açılmasına izin verilmeli.

19 Other Regulations Diğer Mevzuat Other regulations concerning directly of indirectly municipalities are in force, despite no more applied/applicable. For ex. Laws on Lunch Break, on Week Holidays etc. ġu anda yürürlükte olmasına rağmen uygulanabilirliği olmayan ancak doğrudan veya dolaylı olarak belediyeleri ilgilendiren bir takım kanunlar bulunmaktadır. Örneğin; 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun vs. There is need to revise these regulations and abandon those which are no more applicable. Bahis konusu kanunların ve ilgili mevzuatın güncellenmesi veya mülga olması gerekmektedir.

20 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ĠLGĠNĠZE TEġEKKÜR EDERĠZ

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

VERGİLENDİRME /TAXATION

VERGİLENDİRME /TAXATION Special Edition / Ö zel Sa yı V VERGİLENDİRME /TAXATION GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı adına Yayın Sorumlusu Kaan KASIM Gelir İdaresi Daire Başkanı Genel Koordinatör

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 45 Aralık 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER DESANTRALİZASYON AZERBAYCAN BELEDİYELERİ BELAME

YEREL YÖNETİMLER DESANTRALİZASYON AZERBAYCAN BELEDİYELERİ BELAME Azerbaycan Respublikası Milli Meclisi Regional Meseleler Daimi Komisyonu YEREL YÖNETİMLER DESANTRALİZASYON VE AZERBAYCAN BELEDİYELERİ YEREL YÖNETİMLER DESANTRALİZASYON VE AZERBAYCAN BELEDİYELERİ ISBN:

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu PART Mehmet Ata Sarıkatipoğlu, Timur Arif Çapkın, Fatma Karaalioğlu Bitcoin: Its Regulation as a Virtual Currency and Its Position with Respect to Money Laundering Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

tepav tepav tepav 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kentsel Gelişmenin Yönetişimi 11 Aralık 2013 Bildiri Kitabı

tepav tepav tepav 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kentsel Gelişmenin Yönetişimi 11 Aralık 2013 Bildiri Kitabı 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kentsel Gelişmenin Yönetişimi Bu kitap TEPAV tarafından 11 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu nda sunulan bildirilerden

Detaylı

Focus on outputs in final phase of project

Focus on outputs in final phase of project 2/2009 Focus on outputs in final phase of project Projenin son aşamasında çıktılara odaklanma Tusenet newsletter / Tusenet haber bülteni Project financed by Swedish International Development Cooperation

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future Okullar, Yurtlar, Spor Salonları Schools, Dormitories, Gymnasıums Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret

Detaylı

Lisanssız elektrik üretimi elektrik abonelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elektrik üretimine

Lisanssız elektrik üretimi elektrik abonelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elektrik üretimine Lisanssız Elektrik Üretimi: Türkiye Elektrik Piyasasında Yeni Dönem Lisanssız elektrik üretimi elektrik abonelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elektrik üretimine olanak tanıyan özgün bir

Detaylı