Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý""

Transkript

1 Ekoloji 19, 73, (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý" Ýsmail ANIL, Ferhat KARACA*, Omar ALAGHA Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 34500, Büyükçekmece, Ýstanbul-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Bu çalýþmada Ýstanbul atmosferinin solunabilir partikül madde (PM 10 ) profili incelenmiþtir. Çalýþmanýn temel amacý Ýstanbul'a uzun mesafeli ve/veya bölgesel PM 10 taþýnýmý olaylarýnýn etkilerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede, Ýstanbul genelinde bulunan ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) tarafýndan iþletilen 10 adet hava kalitesi izleme istasyonuna ait PM 10 verisi kullanýlmýþtýr. Ýlk olarak yerel kaynaklarýn kentin PM 10 profiline olan etkisi detaylarý ile deðerlendirilmiþ, bunu takiben uzun mesafeli PM 10 taþýnýmý olaylarýnýn deðerlendirmesi yapýlmýþtýr. Uzun mesafeli PM 10 taþýnýmýnýn (UMPMT) yerel etkilerden ayrýlabilmesi için tüm istasyon verilerinin ayný anda deðerlendirildiði yeni bir yöntem önerilmiþtir. Bu yöntemle, UMPMT etkisinde oluþan epizot dönemleri 2008 yýlý için toplamda 96 gün olarak belirlenmiþtir. Belirlenen bu epizot günlerinde, Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliði uyarýnca (HKDYY, sayýlý ve tarihli) öngörülen 50 μg/m 3 'lük günlük ortalama limit deðer genellikle aþýlmýþtýr. Çalýþmadaki epizot dönemlerinin %74'ü kýþ ve ilkbahar mevsimlerinde gözlemlenmiþtir. Bu dönemlerin oluþmasýnda etkin hava hareketlerinin tayini için HYSPLIT modeli kullanýlmýþ ve her bir epizot döneminde geri yörüngeler hesaplanmak suretiyle PM 10 taþýným yörüngeleri belirlenmiþtir. Sonuç olarak 2008 yýlýnýn her mevsimi için ayrý ayrý deðerlendirmeler yapýlmýþ ve mevsimlere baðlý olarak kýtalar arasý PM 10 taþýnýmý olayýnýn önemli farklýlýklar gösterdiði sonucuna varýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Geri yörünge modeli, korelasyon istatistiði, meteoroloji, PM 10, uzun mesafeli atmosferik taþýným. Investigation of Long-range Atmospheric Transport Effects on Ýstanbul: "Inhalable Particulate Matter Episodes" Abstract In this study PM 10 profile of Istanbul atmosphere was investigated. The main scope of this study is to determine the effects of long-range PM 10 transport and/or regional PM 10 transport to Istanbul. For this purpose PM 10 concentration data of 10 air quality monitoring stations belonging to Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) were examined. First of all the effects of local sources on Istanbul's PM 10 profile were evaluated in detail. Then long-range PM 10 transport events were studied. A new method with the data obtained from all the stations, which are simultaneously examined, has been suggested to differentiate effects of long-range PM 10 transport (LRPMT) from effects of local PM10 sources. By using this method, LRPMT driven 96 episodic events were determined over Istanbul atmosphere in Daily PM 10 target value of 50 μg/m 3, which will enter into force by national regulation, was frequently exceeded during these episodic events. Three of four, about 74%, of the episodic events were observed in winter and spring seasons. Movements of the air parcels causing episodic events were analyzed by using HYSPLIT model. Back trajectories of air masses reaching Istanbul for each episodic event were calculated by this model runs. Finally, individual evaluations were made for each season of It was found that long-range PM 10 transport showed significant seasonal variations. Keywords: Back trajectory model, correlation statistics, long-range atmospheric transport, meteorology, PM 10. Anýl Ý, Karaca F, Alagha O (2009) Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý". Ekoloji 19, 73, GÝRÝÞ Partikül madde terimi, atmosferde veya bir gaz kütlesinde molekülden büyük (moleküller yaklaþýk olarak 0,0002 μm çapýndadýr) ve 500 μm'den küçük katý veya sývý halde bulunan maddeleri ifade etmek için kullanýlmaktadýr (Wark ve ark. 1998). Ýnsan Geliþ: / Kabul: No: 73, 2009

2 Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin... saðlýðý üzerinde önemli rol oynayan atmosferik partikül maddeler, özellikle aerodinamik çapý 10 μm'den küçük olan solunabilir atmosferik partikül maddelerdir (PM 10 ). Büyük nüfuslu Avrupa þehirlerinde sýklýkla gözlemlenen yüksek PM 10 deriþimlerinden kaynaklanan hava kirliliði, halk saðlýðý üzerinde kýsa veya uzun vadeli kötü saðlýk etkilerine neden olmaktadýr (Borge ve ark. 2007). Akciðer fonksiyonlarýnda azalma, astýmda þiddetlenme, kardiyovasküler hastalýklar ve erken ölümler gibi kötü saðlýk etkilerine neden olan yüksek deðerlerdeki PM 10 deriþimlerinin görüþ mesafesinde azalmaya ve hassas ekosistemler üzerinde çeþitli tahribatlara neden olduðu da artýk iyi bilinen bir gerçektir (Gold ve ark. 1999, Harrison ve Yin 2000, Lippmann ve ark. 2000, Pope ve ark. 2006). Avrupa Birliði'nde (AB), 2005 yýlýndan itibaren yürürlükte olan günlük ortalama PM 10 limit deðeri 50 μg/m 3 iken (yýl içinde en fazla 35 kez aþýlabilir) yýllýk ortalama PM 10 limit deðeri 40 μg/m 3 'tür (1999/30/EC sayýlý konsey direktifi). Ülkemizde ise Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliði uyarýnca (HKDYY, sayýlý ve tarihli) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek olan günlük ve yýllýk ortalama PM 10 limit deðerleri Avrupa Birliði'nde yürürlükte olan limit deðerlerle aynýdýr. Avrupa þehirlerinde gözlemlenen PM 10 kirlilik epizotlarýnýn temel sebepleri þu þekilde özetlenebilir: (a) yoðun trafik kaynaklý emisyonlar, (b) zayýf yerel atmosferik dispersiyon þartlarý (rüzgârsýz ve zayýf rüzgârlý günler, sýcaklýk enverziyonu, vb.), (c) partiküllerin uzun mesafeli taþýnýmlarýna yardýmcý olan sinoptik hava þartlarý ve (d) kolaylýkla kontrol edilemeyen doðal emisyon kaynaklarý (rüzgârla savrulan tozlar, orman yangýnlarý, vb.) (Vardoulakis ve Kassomenos 2008). Belirli bir noktadan doðal ve/veya antropojenik kaynaklarla atmosfere salýnan partiküller, hakim rüzgârlarýn vasýtasýyla atmosferde uzun mesafeler kat ederek yerel ve küresel ölçekte hava kalitesini etkileyebilirler (Salvador ve ark. 2007). Özellikle PM 10 'larýn uzun mesafeli taþýnýmlarýnýn doðal sýnýrlarý aþarak Avrupa'daki kentsel ve kýrsal alanlardaki hava kalitesini etkilediði yapýlan bazý araþtýrmalar sonucunda kanýtlanmýþtýr (Beverland ve ark. 2000, Abdalmogith ve Harrison 2005). Kuzeyinde Rusya, kuzey batýsýnda Avrupa, güneyinde Afrika, doðu ve güney doðusunda Ekoloji Ortadoðu ile çevrelenen, ayrýca Asya ve Avrupa kýtalarýnýn birleþtiði yerde olan Ýstanbul, bu özel konumu itibariyle kýtalar arasý kirletici taþýnýmlarýndan etkilenebilecek hassas bölgeler arasýnda yer almaktadýr. Endüstri ve trafik gibi insan kaynaklý faaliyetlerin yoðun olduðu 13 milyonu aþan nüfusa (Anonymous 2009) sahip Ýstanbul'un da diðer Avrupa þehirleri gibi uzun mesafeli atmosferik partikül taþýnýmýndan etkilendiði düþünülmektedir. Literatüre bakýldýðýnda, Ýstanbul'da UMPMT ile ilgili araþtýrmalarýn oldukça sýnýrlý olduðu görülmektedir (Kindap ve ark. 2006, Kindap 2008, Chen ve ark. 2008). Bu çalýþmada, Ýstanbul atmosferinin PM 10 kirliliðine neden olduðu düþünülen olasý uzun mesafeli taþýným yollarý ayrýntýlý bir þekilde incelenmiþtir. Geri yörünge modelleri, UMPMT'nin yerel PM 10 profili üzerindeki etkisinin belirlenmesinde sýklýkla kullanýlmaktadýr (Querol ve ark. 2004, Grivas ve ark. 2008, Mamane ve ark. 2008). Bu kapsamda, 2008 yýlýnda uzun mesafeli atmosferik taþýným ile Ýstanbul'a ulaþan olasý epizodik PM 10 'lar HYSPLIT geri yörünge modeli kullanýlarak belirlenmiþ ve detaylý olarak deðerlendirilmiþtir. Epizodik PM 10 deriþimleri ile meteoroloji parametreleri arasýndaki iliþkilerin deðerlendirilmesi, bu çalýþmanýn diðer önemli amaçlarý arasýnda yer almaktadýr. MATERYAL VE METOT PM 10 Verilerinin ve Meteoroloji Verilerinin Temini Ýstanbul atmosferindeki PM 10 deriþimleri 1996 yýlýndan beri saatlik olarak Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) tarafýndan çeþitli istasyonlarda izlenmektedir (Þekil 1). Bu çalýþmada, 2008 yýlýnýn tüm günleri için Ýstanbul'da ölçümü yapýlan 10 istasyondaki günlük ve saatlik PM 10 verisi ÝBB Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü'nden temin edilmiþtir. ÝBB ait istasyonlardaki PM 10 ölçümleri, Environment S.A. firmasýnýn ürettiði MP101M modelli cihaz kullanýlarak yapýlmaktadýr. Cihazýn PM 10 ölçüm prensibi, Amerikan Çevre Koruma Ajansý (US EPA) tarafýndan da onaylanmýþ olan beta gauge yöntemine dayanmaktadýr. Bu yöntemin kalibrasyonu esnasýnda, fiziksel özellikleri ve deriþim deðerleri iyi bilinen polikarbon parçacýklar cihazýn kalibrasyon diyaframýna yerleþtirilerek beta ýþýnlarýna maruz býrakýlýrlar. Beta yansýma oranlarý ve deriþim deðerleri esas alýnarak kullanýlan sistemin No: 73,

3 Ekoloji Anýl ve ark. Þekil 1. ÝBB'ye ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarýnýn Ýstanbul'daki konumlarý kalibrasyonu yapýlýr. Dýþ ortam ölçümlerinde ise kalibrasyon sonrasý, cihaz 15 dakika boyunca dýþ atmosferden almýþ olduðu örnek havayý beta gauge ile ölçümlere tabi tutar. Cihaz, bu süre içerisindeki ölçümlerinin ortalamasýný alarak bir sonraki 15 dakikalýk ortalamada ppm veya μg/m 3 olarak ekrana yansýtýr. Cihaz μg/m 3 aralýðýnda ölçüm yapabilmektedir. Cihazlarýn kalibrasyonlarý ve verilerin kalite kontrolleri, ÝBB tarafýndan rutin olarak yapýlmaktadýr. Çalýþma süresine ait saatlik sýcaklýk, nem, rüzgâr hýzý, rüzgâr yönü, basýnç, yaðýþ, güneþ ýþýnýmý ve UV indeksi parametreleri Yýldýz Teknik Üniversitesi Beþiktaþ Kampüsü'ne yerleþtirilmiþ Davis Vantage Pro 2 kablosuz meteoroloji istasyonu kullanýlarak elde edilmiþtir. PM 10 Epizotlarýnýn Belirleniþi Literatür incelendiðine, epizot sýnýr deðerinin seçiminde genel olarak kullanýlan ortak bir yöntemin bulunmadýðý göze çarpmaktadýr. Epizot sýnýr deðerinin tayininde genel olarak üç farklý yöntem kullanýlmaktadýr. Birinci yönteme göre, kirletici ölçümlerinin yapýldýðý bölgede, ölçülen kirletici için yürürlükte olan limit deðer epizot sýnýr deðeri olarak kabul edilmektedir (Muir ve ark. 2006). Ýkinci yöntemde, veri setindeki epizotlarýn tayini epizot sýnýr deðerine bakýlmaksýzýn yapýlmaktadýr. Yani bu yönteme göre, veri setindeki en yüksek aykýrý gözlem deðerleri (highest outliers) direkt olarak çalýþmanýn epizot deðerleri olarak kabul edilmektedir (Bessagnet ve ark. 2005, Amodio ve ark. 2008). Üçüncü yöntemde, veri setindeki tüm deðerler büyükten küçüðe doðru sýralanýr. Sýralanan bu veri setindeki ilk %X'lik dilime ait alt deðer (X deðeri çalýþmanýn amacýna göre belirlenmektedir), epizot sýnýr deðeri olarak kabul edilmektedir (Chu , Karaca ve ark. 2005). Bu çalýþmada, UMPMT etkisinin yerel etkilerden ayýrt edilebilmesi için basit fakat kullanýþlý bir yöntem önerilmiþtir. Tüm PM 10 veri seti incelendiðinde, bazý günlerde ortalama deðerlerin çok üzerinde PM 10 deðerleri gözlemlenmiþtir. Her bir istasyona ait günlük PM 10 deriþimleri büyükten küçüðe doðru sýralanmýþtýr. Bu sýralamada ilk %25'lik dilime düþen deðer, sýnýr deðer olarak belirlenmiþtir. Belirlenen bu sýnýr deðerin üzerinde kalan tüm deðerler, çalýþmadaki epizodik PM 10 deðerleri olarak tanýmlanmýþtýr. Her bir istasyon için belirlenen sýnýr deðerler incelendiðinde, en küçük sýnýr deðerin 60 μg/m 3 olduðu görülmüþtür. Bu deðerin, 1999/30/EC sayýlý direktifte ve HKDYY'de belirtilen günlük ortalama PM 10 limit deðerinden düþük olmamasý, literatürde epizot sýnýr deðerinin tayininde kullanýlan birinci yöntemin genel prensibine de ters düþmemektedir. Epizodik PM 10 deðerlerinin gözlemlendiði tarihler ise epizot tarihi olarak seçilmiþtir ve bu tarihler her bir istasyon için ayrý ayrý belirlenmiþtir yýlý Ýstanbul geneline ait epizot tarihleri, tüm istasyonlar için ortak olan epizot tarihleri olarak belirlenmiþtir. Buradaki amaç, sadece UMPMT'nin meydana geldiði günleri belirleyebilmektir. Çünkü uzun mesafeli atmosferik taþýným ile Ýstanbul'a gelen partikül maddeler bir kaç istasyonu deðil tüm istasyonlarý etkilemekte olup, bu taþýnýmýn meydana geldiði günlerde ölçülen PM 10 deriþimlerinin tüm istasyonlarda ayný anda yüksek deðerler þeklinde gözlenmesine neden olacaktýr. Bu hesaplama sonucunda, Ýstanbul geneli için 96 epizot günü olduðu ve bu epizot günlerinin toplam çalýþma süresinin %26'sýný kapsadýðý belirlenmiþtir. Ýlk 23 gün için her bir istasyona ait iþaretlenmiþ yerel epizot PM 10 deriþimleri ve bu dönemde gerçekleþtiði düþünülen iki adet bölgesel epizot dönemi örnek olarak verilmiþtir (Tablo 1). Geri Yörüngelerin Tayini Hava yörüngelerinin hesaplanmasý, küresel ölçekteki kirlilik problemlerinin araþtýrýlmasýnda sýkça kullanýlan en önemli metotlardan birisidir (Miller 1987). Hava kütlelerinin geri yörüngeleri ise belirli bir bölgede gözlenen aerosollerin menþei ve bu aerosolleri taþýyan hava kütlelerinin aerosollerin gözlendiði bölgeye gelene kadar izlediði rota hakkýnda önemli bilgiler vermektedir. Bu çalýþmada, 2008 yýlý Ýstanbul genelinde meydana gelen epizodik PM 10 'lerin nereden ve hangi yollarla geldiðini bulabilmek için, geri yörüngelerin tayininde sýklýkla No: 73, 2009

4 Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin... Ekoloji kullanýlan Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) modeli kullanýlmýþtýr (Draxler ve Rolph 2003). Epizot günlerinde Ýstanbul'a ulaþan hava parsellerinin üç gün boyunca hangi rotalarý izlediðini bulabilmek için HYSPLIT modeli 1500 m baþlangýç yüksekliði için çalýþtýrýlmýþtýr. Modeli çalýþtýrmadan önce geri yörüngelerin bitiþ saati olarak 00:00 saati ve bitiþ koordinatlarý olarak da 41 Enlem ve 29 Boylam koordinatlarý (ÝBB'ye ait 10 istasyonun merkezini temsil eden nokta) sisteme girilmiþtir. Modelin tüm epizot günleri için çalýþtýrýlmasý sonucunda, 96 epizot günü için geri yörüngeler elde edilmiþtir. BULGULAR PM 10 Deriþimlerinin Deðerlendirilmesi Çalýþma süresindeki tüm günler için ve epizot günleri için 10 istasyona ait PM 10 deriþim deðerleri genel olarak incelenmiþtir. Bu genel deðerlendirmenin ilk aþamasýnda, çalýþmada kullanýlan ÝBB'ye ait 10 istasyonun nitelikleri (kentsel ya da trafik) belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Bu amaçla, veri setlerini anlamlý, yararlý ya da hem anlamlý hem de yararlý gruplara (kümelere) ayýrmada sýklýkla kullanýlan bir istatistiksel teknik olan "kümeleme analizi" kullanýlmýþtýr (Giri ve ark. 2007). Kümeleme analizi grafiði (dendogram), 10 istasyonun 2008 yýlýndaki saatlik PM 10 deðerleri kullanýlarak oluþturulmuþtur (Þekil 2). Þekil 2'deki dendogramdan anlaþýlacaðý üzere, aralarýndaki yakýnlýk derecesi en fazla olan gruptaki elemanlar Aksaray, Üsküdar ve Esenler istasyonlarýdýr. Kartal, Ümraniye, Alibeyköy, Yenibosna ve Beþiktaþ istasyonlarý da diðer bir grubu oluþturmaktadýrlar. Fakat bu istasyonlar aralarýndaki benzerlik bir önceki gruptaki benzerliðe göre daha zayýftýr çünkü istasyonlar arasýndaki Euclidean mesafeleri daha uzundur. Kadýköy ve Sarýyer istasyonlarý ise ayrý ayrý farklý iki grup daha oluþturmuþlardýr. Yani bu iki istasyonun karakteristikleri ilk iki gruptan farklýdýr ve birbirlerine de benzememektedir. Ýstasyonlarýn gruplandýrmasýnda kümeleme analizinin yanýnda ilgili istasyonlarý çok iyi tanýyan ve konumlarýný oldukça iyi bilen, istasyonlarýn iþleyiþinden sorumlu ÝBB yetkililerinin görüþlerine de baþvurulmuþtur. Böylelikle, teorik analize pratik bilgiler de eklenerek gruplandýrmanýn hassasiyeti arttýrýlmýþtýr. Bu bilgiler dahilinde, çalýþmada kullanýlan istasyonlar nihai olarak gruplandýrýlmýþ ve nitelikleri belirlenmiþtir (Tablo 2). Tablo 2'deki gruplandýrmalara göre, Aksaray, Esenler, Alibeyköy, Yenibosna, Tablo 1. Ýstanbul geneli epizot dönemlerinin belirleniþine ait bir örnek Tablo 2. Kullanýlan 10 istasyonun gruplandýrýlmalarý ve istasyonlarýn nitelikleri Kartal ve Ümraniye istasyonlarýnýn gruplandýrýlmalarý ve nitelikleri yüksek doðrulukla yapýlmýþtýr. Fakat Beþiktaþ, Kadýköy, Sarýyer ve Üsküdar istasyonlarý kümeleme analizi ve uzman görüþü bilgilerine göre ayný gruplara düþmemiþlerdir. Bu No: 73,

5 Ekoloji Anýl ve ark. dört istasyon, dahil olduklarý her iki grubun da özelliklerini taþýmaktadýrlar. Elde edilen PM 10 kütlesel deriþim verisi deðerlendirmesinin ikinci adýmýnda ise her bir istasyonun saatlik ve günlük PM 10 deðerlerinin çalýþma süresindeki deðiþimleri incelenmiþtir. Bu amaçla, Box-Whisker grafiði kullanýlmýþtýr. Bu yöntem, veri setlerindeki deðiþkenler arasýndaki deðiþimlerin gösterilmesinde kullanýlan etkili yollardan biridir (Berthouex ve Brown 2002). Box- Whisker grafiklerinde, veri setlerine ait en küçük gözlem, birinci kartil, ortanca, aritmetik ortalama, üçüncü kartil, en büyük gözlem ve aykýrý gözlem deðerleri gibi sayý özetleri yer almaktadýr. Çalýþma süresince ÝBB'ye ait 10 istasyonda kaydedilen saatlik ve günlük tüm PM 10 deðerlerinin istasyon içi ve istasyonlar arasý deðiþimleri, oluþturulan Box- Whisker grafiðinde gösterilmiþtir (Þekil 3). Oluþturulan bu grafikte, 1999/30/EC sayýlý direktifte ve HKDYY'de belirtilen yýllýk ortalama PM 10 limit deðeri de gösterilmiþtir. Her bir istasyonun yýllýk ortalama deðerleri yatay olarak gösterilmiþtir. Yýllýk ortalama PM 10 deðerlerinin en yüksek olduðu istasyonlar sýrasýyla Esenler, Yenibosna ve Kartal istasyonlarýdýr (Þekil 3). En küçük gözlem ve en büyük gözlem deðeri arasýndaki farkýn en büyük olduðu, baþka bir deyiþle yýl içindeki PM 10 deðerlerinin en çok deðiþim gösterdiði üç istasyon ise sýrasýyla Yenibosna, Kadýköy ve Ümraniye istasyonlarýdýr. Gün içindeki saatlik PM 10 deriþimi meteoroloji, yerel ve kýtalar arasý kirletici kaynaklarý gibi birçok faktöre baðlý olarak deðiþmektedir. Günlük PM 10 deriþimi ise saatlik PM 10 deriþimlerinin ortalamasý alýnarak hesaplanmaktadýr. Bu durum, tüm istasyonlardaki saatlik PM 10 deðerleri deðiþimlerinin günlük PM 10 deðerleri deðiþimlerinden daha fazla bir deðer vermesine neden olmaktadýr (Þekil 3). Çalýþma süresince, tüm istasyonlarda gözlemlenen yýllýk PM 10 deriþimi ortalamalarýnýn 1999/30/EC sayýlý direktifte ve HKDYY'de belirtilen yýllýk ortalama PM 10 limit deðerinden fazla (en az %18 en çok %93) olduðu belirlenmiþtir. Epizodik PM 10 Deriþimleri ile Meteoroloji Parametreleri Arasýndaki Ýlgileþimler Çalýþmada belirlenen epizot günlerine ait saatlik PM 10 deriþimleri, çalýþmanýn saatlik PM 10 epizot deriþimleri olarak adlandýrýlmýþtýr. Çalýþma süresinde gözlemlenen saatlik PM 10 epizot deriþimleri ile saatlik sýcaklýk, nem, rüzgâr hýzý, 90 Þekil 2. Ýstasyonlarýn kümeleme analizi sonucu oluþan dendogram Þekil 3. Ýstasyonlarýn yýl içi PM 10 verisi deðiþimleri basýnç, yaðýþ, güneþ ýþýnýmý ve UV indeksi gibi meteoroloji parametreleri arasýndaki ilgileþimler ele alýnmýþtýr. Çalýþma süresindeki saatlik PM 10 epizot deriþimleri ile meteoroloji parametreleri arasýndaki ilgileþimleri bulabilmek için çoklu korelasyon istatistiði yöntemi kullanýlmýþtýr. Meteoroloji istasyonu tarafýndan ölçülen saatlik rüzgâr yönleri (16 yön), [1-16] deðer aralýðýnda kodlanmak sureti ile korelasyon testine dahil edilmiþti. Fakat bu yöntemin istatistiksel bir hataya neden olma ihtimali nedeniyle (artan deðer iliþkisi), saatlik rüzgâr yönü parametresi korelasyon testinden çýkarýlmýþtýr. No: 73, 2009

6 Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin... Ekoloji Epizodik PM 10 deriþimleri ile rüzgâr yönü arasýndaki baðýntý, makalenin ilerleyen kýsýmlarýnda incelenmiþtir. Yaðmur parametresine ait Pearson korelasyon katsayýsý %95 güven aralýðýnda anlamlý iken bu parametre dýþýndaki diðer tüm parametrelerin korelasyon katsayýlarý %99 güven aralýðýnda anlamlýdýr. Ýstasyonlarýn saatlik PM 10 epizot deriþimleri ile saatlik meteoroloji parametreleri arasýndaki korelasyon katsayýlarý, ilgili meteoroloji parametresi ile en yüksek ilgileþimi veren istasyona ait katsayýlar olarak seçilmiþtir. Bu durumda, korelasyon istatistiði test sonuçlarýna göre saatlik PM 10 epizot deriþimleri ile saatlik meteoroloji parametreleri arasýndaki ilgileþim sýrasý büyükten küçüðe olmak üzere; güneþ ýþýnýmý [-0,368], sýcaklýk [-0,339], UV indeksi [-0,327], basýnç [0,306], rüzgâr hýzý [-0,259], nem [-0,237] ve yaðmur [0,129] þeklindedir. Troposferde bulunan askýda partikül maddelerin deriþimleri arttýkça yeryüzüne ulaþan güneþ ýþýnýmýnýn azaldýðý bilinmektedir (Marani ve ark 2002). Atmosferdeki PM 10 deriþiminin 250 μg/m 3 ile 350 μg/m3 aralýðýnda olduðu durumlarda %39,6'lýk UV indeksi azalmasýnýn ve PM 10 deriþiminin 150 μg/m 3 deðerinden düþük olduðu durumlarda da %22'lik UV indeksi azalmasýnýn olduðu rapor edilmiþtir (Elminir 2007). Çalýþmada yapýlan korelasyon istatistiði test sonucuna göre de saatlik PM 10 epizot deriþimleri ile güneþ ýþýnýmý ve UV indeksi parametreleri arasýnda negatif ilgileþim olduðu görülmüþtür. Saatlik PM 10 epizot deriþimleri ile saatlik sýcaklýk parametresi arasýnda negatif bir ilgileþim olduðu görülmektedir. Çalýþmadaki epizodik PM 10 olaylarýnýn %48'inin Kýþ mevsiminde %26'sýnýn da Ýlkbahar mevsiminde meydana geldiði düþünülürse, yüksek deriþimlerde PM 10 ölçümü yapýlan dönemler sýcaklýðýn düþük olduðu dönemlerdir. Bu durum mevsimselliðin PM 10 deriþimi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadýr. Korelasyon istatistiði sonucuna göre, rüzgâr hýzýnýn þiddeti arttýkça PM 10 deriþimlerinin azaldýðý gözlenmiþtir. Ýstanbul atmosferinde kararlý atmosfer þartlarý düþük rüzgâr hýzlarý, kararsýz þartlar ise yüksek rüzgâr hýzlarý ile karakterize edilir. Kararsýz þartlar altýnda (karýþým yüksekliðinin hakim olduðu) tüm kirleticiler kolayca seyrelebilmekte ve düþük deriþim deðerleri gözlenmektedir. Atmosferik nemin yüksek olduðu zamanlarda ise PM 10 deriþimlerinin düþük olduðu gözlemlenmiþtir. Buna göre, atmosferik nemin PM 10 deriþimi üzerinde azaltýcý bir etkiye sebep olduðu sonucuna varýlabilir. Yüksek atmosferik nem koþullarýnda partikül maddeler nemin etkisiyle yüzeylere veya birbirlerine yapýþmakta (tutunmakta), birbirine yapýþarak büyüyen partiküllerin de çökelme eðilimleri artmaktadýr (Chate ve ark. 2003). Bu durum, çalýþmadaki saatlik atmosferik nem deðerleri ile saatlik PM 10 epizot deriþimleri arasýndaki negatif korelasyonu açýklayan en geçerli görüþtür. Yaðmur gibi yaðýþ olaylarýnýn atmosferdeki solunabilen askýda partikül maddelerin en önemli giderilme mekanizmalarýndan biri olduðu bilinmektedir (De Nevers 2000). Buna baðlý olarak, çalýþmadaki saatlik yaðmur deðerleri ile saatlik PM 10 epizot deriþimleri arasýnda anlamlý düzeyde negatif bir ilgileþim olmasý öngörülürken, korelasyon istatistiði sonuçlarý incelendiðinde bu iki parametre arasýnda pozitif ve oldukça düþük bir ilgileþim olduðu görülmüþtür. Bu sonucun iki temel sebebi olduðu düþünülmektedir. Birincisi, çalýþmadaki epizot tarihlerinde yaðýþýn çok fazla gözlenmemesidir. Ýkincisi, yaðýþýn gözlemlendiði saatlerdeki PM 10 epizot deriþimlerinin, yaðýþýn gözlemlenmediði saatlerdeki PM 10 epizot deriþimlerinden daha fazla olduðudur. Yaðýþýn meydana geldiði epizot tarihlerinin ve bu tarihlerdeki epizodik PM 10 deriþimlerinin birebir incelenmesi sonucunda, bu iki sebebin de doðru olduðu sonucu ortaya çýkmýþtýr. Çalýþma süresindeki tüm günlere ve epizot günlerine ait saatlik rüzgâr verisi kullanýlarak, 2008 yýlýnýn tümü ve epizot günleri için hakim rüzgâr yönleri belirlenmiþtir (Þekil 4) yýlý geneli için iki hakim rüzgâr yönü vardýr. Birinci hakim rüzgâr yönü %22,32'lik deðerle KKD yönü olurken ikinci hakim rüzgâr yönü %22,69'luk deðerle KD yönüdür. Epizot günleri için de %24,84'lük deðerle BGB yönü ve %17,54'lük deðerle GB yönü olmak üzere iki hakim rüzgâr yönü vardýr. Bu karþýlaþtýrma sonucunda, epizodik olaylarýn kaynaklandýðý yönlerin genel profilden farklý olarak BGB ve GB yönleri olduðu ortaya çýkmaktadýr. Saatlik PM 10 epizot deriþimleri ile saatlik rüzgâr yönleri arasýndaki iliþki, 17 adet rüzgâr yönünün dört farklý sektöre (K-KKD-KD-DKD, D-DGD-GD-GGD, G-GGB-GB-BGB, B-BKB-KB-KKB ve duraðan) ayrýlmasý suretiyle incelenmiþtir. Buna benzer bir çalýþma, Karaca ve Alagha (2009) tarafýndan yapýlan araþtýrmada da yapýlmýþtýr. Her bir sektöre düþen saatlik PM 10 epizot sayýsý toplamlarýnýn yüzdesel No: 73,

7 Ekoloji Anýl ve ark. Þekil yýlý geneline ve epizot günlerine ait rüzgâr gülü Þekil yýlý Saatlik PM10 epizotlarýnýn gözlemlendiði rüzgâr yönü sektörleri olarak ifade edildiði bir grafik oluþturulmuþtur (Þekil 5). Þekil 5'e göre, 2008 yýlýnda gözlemlenen saatlik PM10 epizotlarýnýn yaklaþýk %58'i G-GGB- GB-BGB rüzgâr yönü sektörü ile açýklanabilirken, %30'da K-KKD-KD-DKD sektörü ile açýklanabilmiþtir yýlýnda meydana gelen saatlik PM epizotlarýnýn %12'lik kýsmý ise diðer üç sektör ile açýklanabilmiþtir., PM 10 Deriþimlerinin Mevsimsel Deðerlendirmeleri 2008 yýlý geneline ve epizot dönemlerine ait günlük PM 10 deriþimlerinin ve bu dönemlerde en çok tekerrür eden rüzgâr yönlerinin (rüzgâr yönleri mod deðerleri) aylýk deðiþimleri ayný grafik üzerinde gösterilmiþtir. Buna ek olarak, 2008 yýlýn ait epizodik günlerin aylýk ve mevsimsel yüzdeleri bu grafiðe dahil edilmiþtir (Þekil 6). Çalýþma süresindeki epizodik günlerin mevsimsel yüzdeleri incelendiðinde epizodik olaylarýn en çok Kýþ ve Ýlkbahar mevsimlerinde meydana geldiði görülmektedir. Bu iki mevsim çalýþma süresinde meydana gelen epizodik olaylarýn %74'ünü beraberce temsil etmektedir. Epizodik olaylarýn en çok meydana geldiði dört ay ise sýrasýyla Þubat, Ocak, Nisan ve Aralýk aylarýdýr. Bu durum bize senenin bu aylarýnda Sahra çölünden ve Akdeniz üzerinden ülkemize uzun mesafeli toz taþýnýmý olaylarýnýn gerçekleþtiðini düþündürmektedir. Benzer bulgular Güllü ve ark. (1998) tarafýndan yapýlan çalýþmada da rapor edilmiþtir. Her bir aya ait tüm PM 10 deriþimi ortalamasý ile epizodik PM 10 deriþimi ortalamasý arasýndaki farkýn en fazla olduðu üç ay sýrasýyla Mayýs, Ekim, Kasým ve Eylül aylarýdýr. Mayýs, Ekim, Kasým ve Eylül aylarýna ait tüm gün ve epizot günleri PM 10 deriþimleri ortalamalarý arasýndaki farklarýn çok fazla olmasýnýn temel sebebi bu dört ayda meydana gelen epizot gün sayýsýnýn diðer aylara kýyasla daha az olmasýndandýr. Çünkü az sayýda ve yüksek deðerdeki PM 10 deriþimleri, ait olduklarý ayýn PM 10 deriþimi ortalamasýnda pozitif yönde büyük sapmalara neden olmaktadýrlar. Çalýþma süresince epizot dönemlerindeki hakim rüzgâr yönleri %58'lik deðerle güney batýlý yönlerle açýklanýrken %30'luk deðerle kuzey doðulu yönlerle açýklanabilmiþtir. Ýstanbul atmosferindeki epizodik PM 10 partiküllerinin önemli bir bölümünün Ocak, Temmuz ve Aðustos aylarýnda kuzey doðulu rüzgârlarla, diðer aylarda ise güney batýlý rüzgârlarla uzun mesafeli atmosferik taþýným ile Ýstanbul'a ulaþtýðý düþünülmektedir. Epizot Günlerine Ait Geri Yörüngelerin Deðerlendirilmesi HYSPLIT modeli kullanýlarak 1500 m alýcý ortam irtifa deðeri için her bir epizot gününe karþýlýk gelen geri yörüngeler hesaplanmýþ olup, 96 adet geri No: 73, 2009

8 Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin... Ekoloji Þekil yýlý Kýþ dönemi geri yörüngeleri Þekil 6. PM 10 deriþimlerinin ve hakim rüzgâr yönlerinin aylýk deðiþimleri ve epizot günlerinin aylýk ve mevsimlik yüzde deðerleri yörünge verisi elde edilmiþtir m altýndaki yüksekliklerin kýtalar arasý toz taþýnýmýný açýklamada yetersiz kalmalarý ve belirsizliðe neden olmalarýndan ötürü, 1500 metrelik irtifa model için uygun parametre olarak seçilmiþtir (Amiridis ve ark. 2005). Elde edilen her bir geri yörüngenin birebir incelenmesi ve mevsimsel analizleri bir arada deðerlendirebilmek amacýyla epizotlarýn geri yörüngeleri MATLAB R2007b yazýlýmý kullanýlarak her bir mevsim için ayrý þekillerde gösterilmiþtir (Þekil 7, 8, 9 ve 10) yýlý Kýþ mevsiminde görülen epizodik partiküller Avrupa ve Balkanlardan taþýnarak Ýstanbul'a ulaþmaktadýr. Geri kalan epizodik olaylarýn ise Akdeniz'in güneyinden ve Rusya'dan kaynaklandýðý görülmektedir. Ayrýca, epizodik PM 10 deðerlerinin gözlemlendiði gün sayýsýnýn en yüksek olduðu mevsimin Kýþ mevsimi olduðu böylece, Avrupa, Balkanlar ve Sahra kaynaklý tozlarýn kýþýn Ýstanbul genelinde ayný anda gözlenen yüksek PM 10 deðerlerinin en temel sebeplerinden biri olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Ýlkbahar mevsiminde ise, çoðunlukla Mýsýr ve Libya üzerinden kalkarak gelen Sahra Çölü tozlarýnýn Ýstanbul'daki yüksek PM 10 deriþimleri üzerinde etkili olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýlkbahardaki uzun mesafeli taþýnýmlarýn kaynaklandýðý diðer bölgeler %10'luk deðerle Avrupa ve Rusya olarak sýralanabilir. Bu bölgelerin Ýstanbul üzerindeki etkilerinin Afrika ve Akdeniz'in etkileri kadar fazla olmadýðý da görülmektedir yýlýnda meydana gelen uzun mesafeli toz taþýnýmýnýn en az görüldüðü mevsim Yaz mevsimidir. Yaz mevsiminde, Ýstanbul'u PM 10 açýsýndan etkileyen bölgeler arasýnda hakim bir Þekil yýlý Ýlkbahar dönemi geri yörüngeleri Þekil yýlý Yaz dönemi geri yörüngeleri Þekil yýlý Sonbahar dönemi geri yörüngeleri No: 73,

9 Ekoloji Anýl ve ark. bölge yoktur. Bu mevsimdeki uzun mesafeli taþýnýmlar Akdeniz, Avrupa, Balkanlar, Rusya ve Ortadoðu'dan gerçekleþmiþtir. Sonbahar mevsimindeki uzun mesafeli taþýnýmlarýn miktarý Kýþ ve Ýlkbahardaki uzun taþýnýmlarýn miktarýndan çok daha az iken Yaz mevsimindeki uzun taþýnýmlarýn miktarýndan 4% daha fazladýr. Sonbaharda Ýstanbul'a uzun mesafeli taþýnýmla gelen tozlarýn kaynak bölgelerinin Afrika, Akdeniz, kuzey batý Avrupa ve Balkanlar olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca bu dönemde, Türkiye'nin güneyinden ve batýsýndan havalanan tozlarýn ulusal ölçekte Ýstanbul'un PM 10 bütçesini etkilediði göze çarpmaktadýr. TARTIÞMA Bu çalýþma 2008 yýlýnda Ýstanbul atmosferine uzun mesafeli taþýnan PM 10 epizotlarýnýn detaylý bir deðerlendirmesini kapsamaktadýr. Bunun yanýnda çalýþmada, Ýstanbul'un 2008 yýlýndaki genel PM 10 kirliliði de hava kalitesi açýsýndan irdelenmiþtir. Ýstanbul'a uzun mesafeli atmosferik taþýným ile ulaþan PM 10 partikülleri konusunda yapýlan çalýþmalarýn sýnýrlý sayýda olmasý çalýþmanýn sonuçlarýný daha da önemli kýlmaktadýr. Bu partikül fraksiyonunun solunabilir tozlarý içermesi ise halk saðýlýðý yönünden önem taþýmaktadýr. Çalýþma süresindeki tüm günler için ve epizot günleri için 10 istasyona ait PM 10 deriþim deðerlerinin kümeleme analizi ve uzman görüþleri ile beraberce incelenmesi sonucunda PM10 ölçümü yapýlan 10 istasyonun trafik etkili, kentsel etkili, trafik aðýrlýklý kentten etkilenen ve kentsel aðýrlýklý trafikten etkilenen olmak üzere dört farklý gruba ayrýldýðýný ortaya çýkmýþtýr. Bu durum, Ýstanbul'un hava kalitesinin yerel ölçekte farklýlýklar gösterdiðini açýklamaktadýr. Þekil 1'e bakýlýðýnda istasyon konumlarýnýn genellikle kentsel ve endüstriyel aktivitelerin yoðun olduðu bölgelerde yer aldýðý görülmektedir. Literatürde yapýlan çalýþmalarda, partikül maddelerin hava kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesinde kentsel, yarý kentsel ve kýrsal geri plan (background) istasyonlarý belirlenmektedir. Bu geri plan istasyonlarýnýn belirlenmesinde ise çalýþma alanýnda yürülükte olan yýllýk ortalama partikül madde limit deðerleri kullanýlmaktadýr. Yýllýk ortalama partikül madde deriþimi limit deðerin altýnda kalan istasyon, çalýþmanýn geri plan istasyonu olarak seçilir (Borge ve ark. 2007, Kleanthous ve ark. 2008). Çalýþma süresince tüm istasyonlarýn yýllýk ortalama PM 10 deriþimlerinin, 1999/30/EC sayýlý 94 direktifte ve HKDYY'de belirtilen yýllýk ortalama PM 10 limit deðerinden yüksek olduðu görülmüþtür (Bk. Þekil 3). Bu sebeple, çalýþma süresince PM 10 verileri kullanýlan 10 istasyon arasýndan herhangi bir geri plan istasyonu seçilememiþtir. Ýstanbul'un yerel hava kalitesinin daha iyi açýklanabilmesi için hava kalitesi ölçüm istasyonlarýnýn sayýlarýnýn arttýrýlarak (her ilçeye en az bir istasyon olacak þekilde) kýrsal ve yarý kentsel bölgelere de yeni istasyonlarýn yerleþtirilmesi bir gerekliliktir. Ýstanbul geneli için günlük ve yýllýk PM 10 deriþimleri ortalama deðerlerine bakýldýðýnda da 1999/30/EC sayýlý direktifte ve HKDYY'de belirtilen günlük ve yýllýk ortalama PM 10 limit deðerlerinin herbir istasyonda sýklýkla aþýldýðý görülmüþtür. Çalýþma süresindeki tüm günlere ve epizot günlerine ait PM 10 deðerleri incelendiðinde, PM 10 kirliliði açýsýndan hava kalitesinin en düþük olduðu ilçelerin sýrasýyla Esenler, Yenibosna ve Kartal istasyonlarý olduðu anlaþýlmýþtýr. PM 10 kirliliðinin insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alýnarak Ýstanbul'un özellikle bu üç ilçesi için PM 10 emisyonlarýný azaltýcý önlemlerin alýnmasý tavsiye edilir. PM 10 hava kalitesinin istenen düzeyde olduðu ilçeler ise Kadýköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleridir. Çalýþma süresinde gözlemlenen saatlik PM 10 epizot deriþimleri ile saatlik sýcaklýk, nem, rüzgâr hýzý, basýnç, yaðýþ, güneþ ýþýnýmý ve UV indeksi gibi meteoroloji parametreleri arasýnda önemli ilgileþimlerin olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Buna göre, epizodik PM 10 parametresinin güneþ ýþýnýmý ve UV indeksi deðerlerini azaltýcý etkisinin olduðu düþünülebilir fakat bu tip çýkarýmýn daha net olarak yapýlabilmesi için yaz dönemi verilerinin çok daha detaylý bir þeklide ele alýnmasý gerekir. Bu çalýþmada kullanýlan epizot deðerler çoðunlukla kýþ dönemine ait olduðu için bu tip bir çýkarýmýn net olarak yapýlmasý mümkün olamamýþtýr yýlýnýn epizot olaylarýnýn da %74'ünün Kýþ ve Ýlkbahar gibi sýcaklýðýn düþük olduðu mevsimlerde meydana gelmesi PM 10 ve sýcaklýk parametreleri arasýndaki mevsimsellik iliþkisini desteklemektedir. Rüzgâr hýzý ve nem parametrelerinin PM 10 deriþimi üzerinde azaltýcý etkilerinin olduðu çalýþma sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Çalýþma süresindeki tüm günlere ve epizot günlerine ait saatlik rüzgâr verisi deðerlendirildiðinde, Ýstanbul atmosferindeki PM 10 partiküllerinin uzun mesafeli olarak BGB, GB ve KD yönlerinden esen rüzgârlarla Ýstanbul'a taþýndýðý açýkça belirlenmiþtir. No: 73, 2009

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 17, 68, 33-42 (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ferhat KARACA* Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN 1 Özet Günümüzde

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi 20, 80, 74-80 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8010 ARAÞTIRMA NOTU Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi 17, 65, 21-27 2007 Hakan DOYGUN, A. Alpagu ÝLTER Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

ÝMALAT SANAYÝ SEKTÖRLERÝ REKABET GÖSTERGELERÝ RAPORU Mayýs 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-05/551 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org

Detaylı

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814 Yaprak Döken Quercus cerris var. cerris ve Herdemyeþil Phillyrea latifolia da SLA ve LMA'nýn Yöne, Mevsime ve Ýklimsel Parametrelere Baðlý Olarak

Detaylı

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý ARAÞTIRMA Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý Sirel Karakaþ 1, Belma Bekçi 2, Elvin Doðutepe 2, Ö.Utku Erzengin 3 1 Prof.Dr., 2 Dr.,

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor)

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) Ahmet ASAN Özet Bu çalýþmada, Institute for Scientific Information (ISI)'nin tarihsel geliþimi, bugünkü durumu, dergi seçim kriterleri ve etki

Detaylı

ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema,

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði 17, 65, 45-51 2007 Mehmet ÞEN, Kadir KESTÝOÐLU Uludað Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/1 Sayý 98 www.hkmo.org.tr Yersel Lazer Tarayýcý Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarýnýn Birleþtirilmesi Cihan ALTUNTAÞ 1, Ferruh YILDIZ 2 Özet

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı