Anahtar Kelimeler: Babaı, Serdarlı, Yükselti, Tarım, Hayvancılık, Sıcaklık. Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kelimeler: Babaı, Serdarlı, Yükselti, Tarım, Hayvancılık, Sıcaklık. Abstract"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall Issn: YÜKSELTNN EKONOMK FAALYETLER ÜZERNDEK ETKS: BABAI VE SERDARLI ÖRNE (TORTUM-ERZURUM) IMPACT OF ELEVATION ON ECONOMIC FACTORS: CASE OF BABAI AND SERDARLI (TORTUM-ERZURUM) Fatih ARICI* Zerrin KARAKUZULU** Öz Yükselti, yerlemelerin fiziki ve beeri corafya özelliklerinin oluumunda önemli bir topografik elemandır. Yükselti; iklim, bitki örtüsü hidrografya ve toprak gibi sahanın fiziki faktörlerinin yanı sıra, nüfus daılıı, yerleme ve ekonomik corafya özelliklerini de etkiler. Yükselti farkı bu anlamda farklılıkların domasına direk ya da dolaylı olarak temel oluturur. Bu durum kısa mesafelerde yükselti deerlerinin deitii engebeli sahalarda daha bariz bir hal alır. Çalımamıza konu olan Babaı ve Serdarlı da da yükseltinin bu yöndeki etkileri bariz bir ekilde gözlenmektedir. Nitekim Babaı ve Serdarlı yerlemeleri arasındaki mesafe sadece 20 km dir. Ancak, yaklaık 450 m lik yükselti farkı, her iki yerlemenin ekonomik faaliyetlerinin farklılamasına sebep olmutur. Babaı da tarım ön plana çıkarken, Serdarlı da hayvancılık gelime göstermitir. Anahtar Kelimeler: Babaı, Serdarlı, Yükselti, Tarım, Hayvancılık, Sıcaklık. Abstract Elevation is an important topographic factor that forms physical and human geography of settlements. Elevation effects physical factors of settlement such as climate, vegetation, hydrography and soil, and also population distribution, settlement, and properties of economic geography. In this respect, elevation difference provide basis for rise of direct or indirect difference. This issue is more visible over the hilly areas where elevation change in a short distance. The effect of altitude is clearly observed in the study area of Babaı and Serdarlı. Indeed, the distance between Babaı and Serdarlı settlements is only 20 km. However, 450 m altitude of difference has resulted differentiation of economic activities in both of the settlement. While Babaı is dominated with agriculture, Serdarlı is improved with animal husbandry. Keywords: Babaı, Serdarlı, Elevation, Agriculture, Animal Husbandry, Temperature. 1.Giri Türkiye, kısa mesafelerde fiziksel özelliklerin yanı sıra, bu özelliklere balı olarak beeri ve ekonomik özelliklerinin de çeitlilik, hatta çelikiler gösterdii bir ülkedir. Bu nedenle birbirine yakın kırsal yerlemelerde bile çevre koullarının farklılıının sonucu olarak ekonomik * Ar. Gör., Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Corafya Bölümü. ** Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Corafya Bölümü.

2 faaliyetler, konut tipleri, konutlarda kullanılan yapı malzemeleri, yerleme ekilleri ve konutların bir araya gelileri bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır (Özden, 1988: 293). Özelliklede Dou Anadolu ve Dou Karadeniz gibi oldukça arızalı bir topografyaya sahip olan bölgelerde bu durum, daha bariz bir ekilde gözlenebilmektedir. Bu alanlarda planlama alanı geni tutulur ise yanılma payı artar ve planlamanın salıklı bir ekilde tamamlanma olasılıı son derece düer. Nitekim çalıma sahasını oluturan iki yerleme arasındaki mesafe sadece 20 km dir. Ancak, yaklaık 450 m lik yükselti farkı her iki yerlemenin öncelikle ekonomik faaliyetlerinin farklılamasına sebep olmutur. Dolayısıyla bu yerlemeler için yapılacak planlamalarda bu durum mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Babaı ve Serdarlı nın doal, beeri ve ekonomik yönden ayrıntılı bir incelemesinin yapılması, farkların ve benzerliklerin ortaya konulması son derece önemlidir. Aratırmamızın amacı da yükselti farkının iki yerlemenin ekonomik faaliyetleri üzerinde yarattıı farklılıı ortaya koymaktır Aratırma Sahası ve Yakın Çevresinin Corafi Özellikleri Aratırmaya konu olan Babaı ve Serdarlı yerlemeleri idari olarak Erzurum ilinin Tortum ilçesine balıdır. Yerlemelerin idari olarak balı olduu Erzurum il merkezi, Dou Anadolu Bölgesi nde yer almasına ramen, Tortum ilçe merkezi ile Babaı ve Serdarlı yerlemeleri, Karadeniz Bölgesi nin Dou Karadeniz Bölümü nde yer almaktadır. Tortum çayı vadisinde yer alan iki sahadan Babaı; Tortum çayının bir kolu olan Serdarlı (Katıklı ya da halk arasındaki tabiri ile Ödük) deresi ile Babaı deresi vadisinde, Serdarlı ise; Serdarlı (Ödük) çayı vadisinde yer almaktadır (ekil 1). Babaı nın kuzey sınırında Artvin ilinin Yusufeli ilçesine balı Yamaçüstü köyü, güneyinde enyurt ile Derekapı köyü, dousunda Pehlivanlı, batısında ise sonradan Serdarlı ya balanan Aaı Katıklı yer almaktadır (ekil 2). Dou Karadeniz daları arasında, Çoruh ırmaının kollarından birini oluturan Tortum çayı vadisi, genel görünümü itibariyle bir su toplama havzasıdır (ekil 2). Havzayı, batıdan Mescit daları (3239m.) doudan ise Akdalar (3047 m.) sınırlandırır. Tortum çayı havzasının jeomorfolojik özellikleri genel olarak birbirinden farklı iki üniteden olumaktadır. Bunlar, dar ve derin vadi tabanları ile tepelik alanlardır. Söz konusu yer ekillerinin meydana gelmesinde bölgenin jeolojik yapısı, tektonik hareketler ve dı etkenlerin rolü büyüktür. Kaynak: Koday ve Erhan (2009) dan ekil 1: Aratırma Sahası ve Yakın Çevresinin Lokasyon Haritası

3 Tortum çayı havzasının yüzey ekilleri, jeolojik yapı ve akarsu erozyonu tarafından ekillendirilmitir. Mezozoik formasyonları, Tortum çayı ile derin bir ekilde yarılmıtır. Vadi tabanları ile daların en yüksek bölümleri arasında önemli yükselti farkları bulunmaktadır. Mescit dalarının dou yamaçlarından kaynaını alan Pehlivanlı deresi geni tabanlı bir vadi iken, Pehlivanlı köyünün güneyindeki tepelik sahada epijenik bir yarma boaz meydana getirmitir(ekil 3). Çünkü fli örtüsünün aınması ile yüzeye çıkan biyotitli dazit kütlesinin üst yüzeyi 1250 m. ve vadi taban seviyesi 1140 m. olduuna göre, akarsu söz konusu kütleyi 110 m. derinlie yarmıtır (Yılmaz, 1991: 10-11). Yılmaz ın Pehlivanlı deresi olarak isimlendirdii akarsu yörede Serdarlı (Ödük) deresi olarak adlandırılmaktadır. Babaı da yerlemeler iki vadi boyunca uzanmaktadır. Bu vadilerin ilki kuzeybatıgüneydou dorultulu olan ve kaynaını Tordik tepesinden alan Babaı deresinin ekillendirmesiyle olumutur. kinci vadi ise: kaynaını Mescit Daından alan ve sahanın güneyinde dou-batı dorultulu akan Serdarlı (Ödük) deresinin ekillendirmesi sonucu olumutur. Bu iki dere yerlemenin güneydousunda birlemektedir (ekil 2). ekil 2: Aratırma Sahası ve Yakın Çevresinin Topografya Haritası Serdarlı ise kuzeyde Çataldere köyü, güneyde Gökdere, Yazyurdu ve Kaleboynu köyleri ile sınırken dousunda Dikmen, Batısında da Uzunkavak köyü ile çevrilidir (ekil 2). Serdarlı da iki vadi boyunca uzanan bir yerlemeye sahiptir. Yerlemenin içinde yer aldıı ilk vadi, güneybatı-kuzeydou dorultulu olan ve kaynaını Katıklı (Ödük) yaylasından alan Yaylasuyu deresinin ekillendirmesiyle olumutur. kinci vadi ise, sahanın içinden doubatı dorultulu akan Serdarlı deresinin ekillendirmesi sonucu olumutur (ekil 2).

4 Kaynak: O.Yılmaz (1991) dan ekil 3: Aratırma Sahası ve Yakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası Aratırma sahasına en yakın meteoroloji istasyonu, yaklaık 35 km uzaklıkta ve 1572 m yükseltideki Tortum ilçe merkezinde bulunmaktadır. Babaı ve Serdarlı da meteoroloji istasyonunun bulunmayıı çalımamızı kısıtlayıcı bir faktör olmutur. Tortum çayı havzası iklim artları, kökeni bölge dıında olan hava kütleleri ile yükseklik, bakı, daların uzanıı gibi doal çevre faktörlerinin etkisi altındadır (Yılmaz, 1991: 13). Bununla beraber sahada iklimi etkileyen yerel koullarda bulunmaktadır. Yerel artlardan en önemlileri; yükselti ve daların uzanı dorultularıdır. Kuzeyde uzanan Dou Karadeniz Daları, kuzeyden sokulan hava kütlelerinin iç kısımlara kadar ilerlemesini önemli ekilde etkilemekte, güneyde bulunan sıradalar da güney yönünden gelen hava kütlelerinin kuzeye yani Karadeniz e doru sokulmasını geni ölçüde engellemektedir. Aratırma sahası kuzeydeki nemli iklimin hâkim durumda olduu kıyı kuaı ile güneyde karasal iklimin hâkim durumda olduu yüksek platolar arasında kalmakta ve iklim yönünden geçi özellii göstermektedir (Atalay ve di., 1985: 31). Aylar O M N M H T A E E K A Yıllık Ort.Sıcaklık -3,6-2,6 1,6 7, ,6 3,4-1,7 8,19 Ort.Yüksek Sıcaklık 2 3,1 7,1 13, ,9 3,8 15,18 Maksimum Sıcaklık 13, ,2 27, ,29 Ort.Düük Sıcaklık -8,7-7,6-3,4 2,1 5,6 8, ,2 3-1,8-6,6 1,87 Minimum Sıcaklık -26, , ,99 Kaynak: Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlüü ( ). Tablo 1:Tortum Meteoroloji stasyonu Sıcaklık Deerlerinin Aylara Göre Daılımı (ºC)

5 ekil 4: Tortum Meteoroloji stasyonu Sıcaklık Deerlerinin Yıllık Gidii ( ) Sahanın idari olarak balı olduu Erzurum il merkezinde yıllık ortalama sıcaklık 5,3ºC iken, Tortum ilçe merkezinde 8,19ºC dir (Tablo 1-ekil 4). Tortum Meteoroloji stasyonunun 35 yıllık ( ) gözlem sonuçları incelendiinde sahada karasal iklimin il merkezine göre az da olsa ılımanlatıı fark edilir. Bu durumun olumasında yükselti farkı, sahanın bulunduu konum ve çevresindeki yer ekilleri etkili olmutur. Çalıma sahasının etrafını kuatan çeitli yükseltiler sahaya kuzeyden sokulan souk hava kütlesinin ilerlemesini azda olsa engellemektedir. Benzer durum Babaı ile Serdarlı yerlemeleri arasında da görülmektedir. Aratırmaya konu olan Babaı nın merkezi ortalama 1300 m., Serdarlı nınki ise 1750 m. yükseltiye sahiptir. Babaı ile Tortum Meteoroloji stasyonu arasındaki yükselti farkı 272 m. dir. Yerden yükseldikçe sıcaklıın her 200 m. de 1ºC azaldıı düünüldüünde, bu durumda Babaı nın, istasyonun bulunduu merkezden 1,5ºC daha sıcak olduu söylenebilir. Dier çalıma sahası olan Serdarlı ile Tortum Meteoroloji stasyon arasındaki yükselti farkı ise 178m. dir. Dolayısıyla Serdarlı nın ortalama sıcaklıının istasyonun bulunduu Tortum ilçe merkezinden 1ºC daha düük olduu kabul edilebilir. Yıllık sıcaklık deerleri irdelendiinde, sıcaklıı etkileyen faktörler arasında sadece yükselti farkı dikkate alınınca Babaı ve Serdarlı arasında yaklaık 2,5ºC lik bir sıcaklık farkının olduu söylenebilir. Sıcaklıın vejetasyon süresi ve toprak sıcaklıı üzerindeki etkilerine bakıldıında; Tortum un ortalama sıcaklıı Erzurum dan 2,89ºC daha fazladır ve buna balı olarak Tortum da vejetasyon balama süresi yaklaık gün daha erken olmakta ve yetitirilen ürün çeidi de artmaktadır. Benzer durum Babaı ile Serdarlı da da bulunmaktadır. Ortalama 2,5ºC daha düük sıcaklık deerine sahip olan Serdarlı da hem vejetasyon süresi hem de toprak sıcaklıının tarım için uygun deerlere ulaması Babaı dan yaklaık gün geç gerçeklemektedir (Fotoraf 1-2). Ayrıca Babaı da yetitirilen tarım ürünlerinin bir kısmı Serdarlı da üretilememektedir.

6 Foto 1-2: 3 Mayıs Tarihinde Babaı ve Serdarlı da Aynı Tür Bitkilerin Durumu Rüzgârların esi sıklıı ve sektörel daılıı çevre koullarına göre bazı yerel deiikliklere uramaktadır (Koçman, 1993: 16).Aratırma sahasında da topografik özellikler yörenin rüzgâr yönlerini ekillendiren en önemli faktördür. Babaı nın güneyi, Serdarlı nın ise tümü dou-batı yönlü bir vadi içerisinde bulunduundan hâkim rüzgâr birinci derecede batı, ikinci derecede ise dou yönlüdür. Ancak, Babaı nın kuzey kısımları için aynı ey söylenemez. Çünkü bu saha kuzeybatı-güneydou dorultulu bir vadi içerisinde kalmakta ve buna balı olarak hâkim rüzgâr yönü de kuzeybatı-güneydou yönünü almaktadır (ekil 2). Tortum Meteoroloji stasyonu verileri incelendiinde çalıma alanında yılın bütün aylarında yaı görülmekle birlikte en fazla yaı ilkbahar ve yaz aylarında görülür (Tablo 2). Bunun en önemli nedeni kademeli olarak geri çekilen kutbi cephenin, ilkbahar mevsiminde bu saha üzerinde duraklamasıdır. lkbahar maksimumu, bu mevsimin hava kütleleri arasındaki mücadelenin daha iddetli olması dolayısıyla çok daha belirgindir. Kı mevsiminde, Dou Anadolu üzerinde yerleen kutbi cephenin geri çekilirken kuzeydou bölgesi üzerine varıı, yaz balarını bulur ve dolayısıyla bu sahalarda ilkyaz maksimumu eklinde beliren, bol yaılar meydana gelir (Arınç, 2003: 39). Aylar O M N M H T A E E K A Yıllık Ortal ama Yaı (mm) Kaynak: Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlüü Tablo 2: Tortum Meteoroloji stasyonu Aylık Ortalama Yaı Deerleri ( ) Tortum lçesinin yıllık ortalama kar yaılı günler sayısı 38.3 gündür. Kar yaılı günlerin en fazla olduu ayları; Ocak (8.2 gün), ubat (9 gün) ve Mart (7.3 gün) oluturmaktadır. Sahadaki karla örtülü gün sayısı ise 75.9 günü bulmaktadır. Bu deerler sahada yükseltiye balı olarak deiiklik göstermektedir. Vadi tabanları ile yüksek kesimlerde

7 kar yaılarının baladıı gün ile karların kalktıı günlerin deiiklik gösterdii gözlenmitir ( Foto 3). Yükseltinin daha fazla olduu Serdarlı da kar yaıı Babaı dan daha erken balamakta ve daha geç tarihlerde yerden kalkmaktadır ve yine sahada yapılan gözlem ve mülakatlar sonucunda; yükseltiden dolayı Serdarlı da yaanan donlu gün sayısının, Babaı dan fazla olduu tespit edilmitir. Bu durumun Serdarlı da zirai faaliyetleri daha fazla olumsuz yönde etkilemektedir. Foto 3: Babaı Vadisi ve Çevresindeki Yükseltiler Aratırma bölgesinin iklim tipini belirleyebilmek için Thorntwaite ve De Martonne iklim tasnifi kullanılmıtır. Thorntwaite iklim tasnifine göre yörede C 1 P 1 a b 2 sembolüyle karakterize edilen iklim tipi hüküm sürmektedir. Bu iklim tipinin özellikleri, kurak-az nemli, mezotermal, su fazlası olmayan yahut pek az olan ve kontinental artlara yakın iklim tipi görülmektedir. De Martonne tasnifine göre ise bölgemiz, yarı kurak sahalarla nemli sahalar arasındadır. Ancak daha çok nemli bölgelere yakın özellikler göstermektedir. Çünkü Austos ve Eylül ayı kurak, Temmuz ayı yarı kurak geçmekte ise de, yılın dier ayları yaılı geçmektedir (Yılmaz, 1991: 25). Kuvvetli izolasyon artlarının gerçekletii kuytu ve nemli çok küçük ortamların bulunduu Tortum vadisinde, ran-turan step vejetasyonu yanında Avrupa-Sibirya elementleri ile Akdeniz fitocorafya bölgesine ait bitkiler de bulunmaktadır (Atalay, 1983: 169). Dou Anadolu Bölgesi nde sub-alpin ve alpin çayır formasyon, karasallık etkisine balı olarak genel olarak 2500 m nin üzerindeki dalık alanlarda balar. Hayvancılık açısından verimli çayırlar, volkanik plato alanlarında yaygındır. Bu alanlardaki alpin zon çayırları genel olarak Haziran sonlarına doru kar örtüsünün kalkması ile birlikte yeermeye balar. Birkaç hafta içerisinde çiçeklenmeye balayan çayırlar, Temmuz balarından itibaren hayvanların otlatılmasına açılır ve genel olarak kar düene kadar otlatma devam eder (Atalay, 1994: ). Serdarlı nın dousunu içerisine alan bu alpin saha, yerlemede büyükba hayvancılık faaliyetlerinin gelimesine katkı salamıtır. Babaı da ise daha çok step formasyonu yaygınlık göstermektedir. Sahanın ana akarsu aını Serdarlı (Ödük) deresi ve kolları oluturmaktadır (ekil 2- Foto 4). Mescit dalarından doup 37 km yol kat ettikten sonra Tortum çayında son bulan Serdarlı deresi; kaynaından Tortum çayına kadar olan eimli ve 1 ile 1,5 km genilie sahip bir vadi içerisinde akıını sürdürür. Daha çok kar sularıyla beslenen akarsu özellikle ilkbahar

8 aylarında karların ani erimesi ile takınlar yapmaktadır. Yaz ve kı dönemlerinde ise genel olarak debisi dümektedir. Kaynak: Foto 4: Serdarlı (Ödük) Çayı Vadisinden Bir Görünüm Çalıma sahasının beeri corafya özelliklerine gelince; Babaı ve Serdarlı idari olarak Erzurum un Tortum lçesine balı birer belediye örgütlü köy yerlemesidir. Her iki yerlemenin fonksiyonları incelendiinde, henüz kasabalama sürecine girmemi oldukları görülmektedir. Her iki yerlemeden ehirlere doru belli ölçüde igücü göçü olmutur. Önceleri az sayıda ve çou dönemlik olan bu göçler saha nüfusunu çok etkilememitir. Fakat özellikle son yıllarda yaanan göç olayının arttıı ve çounun daimi olduu sahada yapılan çalımalarda tespit edilmitir. Kaynak: TÜK Verilerinden Faydalanılarak Oluturulmutur. ekil 5: Babaı ve Serdarlı nın Sayım Yıllarına Göre Nüfus Artı Miktarları Tortum çayı vadisindeki belediye örgütlü yerlemeler genellikle vadi tabanlarındaki düzlükler ve vadilerin tabanlarına yakın olan yamaçlarda kurulmulardır. Yerlemeler

9 çounlukla; daınık mahallelerde toplu dokulu yerlemeler eklindedir (Koday ve Erhan, 2009: 50) yılı TÜK Verilerine göre Babaı nın nüfusu 2308, Serdarlı nın ise 3193 tür (ekil 5). Her iki yerlemede de nüfus 1000 m. nin üzerinde yer alan vadi içerisinde dar bir erit halinde, yerlemenin ortasından geçen derenin her iki kenarında, vadi tabanı ile hemen vadiden yükselen tepeler arasında yer almaktadır (ekil 2). Bundaki amaç hem vadi tabanındaki tarım topraklarından hem de sudan maksimum düzeyde faydalanmaktır. Serdarlı da nüfus, ortalama metre, Babaı da ise metreler arasında toplanmıtır. 1.2.Babaı ve Serdarlı nın Ekonomik Faaliyetlerinde Tespit Edilen Farklılıklar Babaı ve Serdarlı da yürütülen ekonomik faaliyetler; tarım, hayvancılık, ticaret ile atölye tipi sanayi faaliyetleri olarak sıralanabilir. Dou Karadeniz de tarımsal faaliyetlerin türünü ve karakterini doal ve beeri çevre artları belirlemitir. Bunların baında da yeryüzü ekilleri ile iklim faktörü gelmektedir. Yükselti arttıkça ekip-biçme eklindeki tarımsal faaliyetler güçlemekte belli bir yükseltiden sonra çayır ve otlaklarında genilemesine balı olarak yerini hayvancılıa bırakmaktadır (Zaman, 2007: 188). Benzer durumlar Dou Karadeniz sınırları içerisinde kalan aratırma sahasında da görülmektedir. Tarım, vadi tabanında sulama imkânlarının iyi olduu alüviyal topraklar üzerinde yapılmakta, hayvancılık faaliyetleri ise Mescit daı eteklerindeki platoluk sahada yürütülmektedir (Foto 6). Babaı da ekme-biçme ve meyvecilik faaliyetleri youn olarak yapılırken, Serdarlı da yükseltinin artması, vejetasyon süresinin biraz daha kısalması ve platoluk alanların geni yer kaplaması gibi nedenlere balı olarak, ekme-biçme faaliyetleri yerini daha çok hayvancılık faaliyetlerine bırakmıtır. Yararlanma ekli Babaı Yüzölçümü (ha) Babaı Oranı (%) Serdarlı Yüzölçümü (ha) Serdarlı Oranı (% ) Ekili Dikili Alanlar 1168,11 26, ,02 11,99 Çayır ve Meralar 3193,86 71, ,16 76,35 Orman ve Çalılıklar 17,62 0, ,06 10,68 Tarım Dıı Alanlar 58,16 1,31 98,13 0,98 Toplam 4437, , Kaynak: Tortum Kadastro Müdürlüü Verilerinden Faydalanılarak Oluturulmutur. Tablo 3: Babaı ve Serdarlı nın Arazi Kullanım Durumu (2010) Yerlemelerin arazi kullanım durumuna bakıldıında; her ikisinde de en fazla alanı çayır ve mera alanlarının, ikinci sırada ise tarım alanlarının oluturduu görülmektedir. Serdarlı nın çayır ve mera alanları, Babaı nın çayır mera alanlarının iki katından daha fazladır (Tablo 3). Bu durum Serdarlı da hayvancılıın gelimesine neden olmutur. Ancak aynı durumu Babaı için söylemek pek doru olmaz. Çünkü hem sahadaki mera alanlarının miktarı az, hem de var olan mera alanlarının geneli eimli alanlardan olutuu için, hayvan otlatmaya pek uygun deildir. Bunun için Babaı da hayvancılık çok gelime gösterememitir. Babaı da ortalama yükseltinin Serdarlı ya nazaran daha düük olması tarım için daha elverili ortam hazırlamıtır. Bu yüzden sahada tarım faaliyeti daha youn olarak yapılmaktadır. Ancak arazinin engebeli yapıya sahip olması ve bazı yıllar yaı azlıından kaynaklanan su kıtlıı tarımı olumsuz etkilemektedir.

10 Kaynak: Tortum lçe Tarım Müdürlüü Verilerinden Faydalanılarak Oluturulmutur. ekil 6. Babaı daki Tarım Arazilerinin Kullanım Durumu (2010) Tortum lçe Tarım Müdürlüü verilerine göre Babaı da en fazla tahıl tarımı yapılmaktadır (ekil 6). Bu veriler tarım müdürlüüne destek alımı için kayıtlı olan ürünlerdir. Sahada yapılan aratırmalar sonucunda meyve ve sebzeciliin daha fazla yapıldıı görülmütür. Babaı da; elma, fasulye, dut, ceviz, kızılcık, patates, mısır, armut, erik, kiraz, vine, eftali, kayısı, kabak, domates, salatalık, çilek, algam, soan, lahana, buday, arpa, çavdar, gibi ürünlerin de tarımının yapılmaktadır. Fotoraf 5: Babaı da nsanların Kendi mkânlarıyla Kurdukları Seralardan Bir Görünüm Ancak hemen hemen hiç kimyasal tarım ilacı, hormon ve mineral gübre kullanılmadan, tamamen doal olarak üretilen bu ürünlerin büyük kısmı pazar sıkıntısı nedeniyle yeterli ölçüde deerlendirilememektedir. Ürünler arazinin dar olmasından dolayı hane ihtiyacına göre üretilmekte, az bir kısmı da pazara sunulmaktadır. Son yıllarda sahada seracılık faaliyetleri gelime göstermeye balamı ve özellikle domates, salatalık ve çilek üzerine yapılan seracılık faaliyeti sahaya kâr getirmeye balamıtır (Foto 5).

11 Kaynak: Tortum lçe Tarım Müdürlüü Verileri ekil 7: Serdarlı daki Tarım Arazilerinin Kullanım Durumu (2010) Serdarlı da hayvancılıın daha fazla tercih edilmesinde mera alanlarının fazla oluu ve rakım deerinin yüksek oluu; ürün ekim ve hasat süresinin daha kısa olması etkili olmutur. Bu durumlardan dolayı tarım, hayvancılıktan sonra gelen bir ura durumundadır ve tamamen doal yöntemlerle yapılmaktadır. Her iki yerlemede de ekonomik deere sahip hayvancılık türü; büyükba hayvancılıktır. Bunun yanı sıra aile ihtiyacına yönelik küçükba ve kümes hayvancılıı ile arıcılıkta yapılmaktadır (Tablo 4). lçe Tarım Müdürlüü verilerine göre Serdarlı da buday, arpa, çavdar, yulaf, korunga, yonca, patates ve çeitli sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır (ekil 7). Babaı ile kıyaslandıında Serdarlı da yem bitkileri ile arpa ve buday üretiminin daha fazla olduu, buna karın sebze-meyve üretiminin ve çeidinin daha az olduu görülmektedir(ekil 4). Yem bitkileri üretiminin fazla olmasında sahada yürütülen hayvancılık faaliyeti etkili olmutur. Tür Yerleme Büyükba Küçükba Kümes Toplam Babaı Serdarlı Kaynak: Tortum lçe Tarım Müdürlüü Verileri Tablo 4: Babaı ve Serdarlı da 2010 yılı Hayvan Varlıı Kaynak: Foto 6: Serdarlı (Ödük) Yaylasındaki Büyükba Hayvanlar

12 Sahada yürütülen büyükba hayvancılık faaliyeti Babaı da çounlukla her ailenin kendi ihtiyacı için beslemesinin yanı sıra az da olsa ticari amaca yöneliktir. Serdarlı da ise daha çok ticari amaçla yapılmaktadır. Hatta bu durum her iki yerlemede meskenlerin eklentilerinde bazı deiikliklere neden olmutur. Serdarlı da süt ve süt ürünleri için, Babaı da ise meyve saklamak için eklenti yapılmıtır. Babaı da yaz döneminde hayvanların otlatılacaı yayla bulunmadıından Mayıs ayı içerisinde, hayvanlar Serdarlı ve yaylası bulunan dier köylere, belli bir ücret karılıında gönderilir. Gönderilen hayvan baına ücret ödenmesinin yanı sıra, hayvanın sütünden elde edilen ya ve peynir belli oranda hayvan sahibi ile yaylada hayvana bakan arasında pay edilir. Bu yönüyle de Serdarlı da hayvancılık yapanlar, Babaı dan gelen hayvanlara da bakarak kâr elde etmektedir. Sonuç Çalıma sahamızı oluturan Babaı ve Serdarlı arasındaki 450 m lik yükselti farkı, her iki yerlemede yürütülen ekonomik faaliyetlerin deiiklik göstermesindeki en etkili faktördür. Yükselti deeri arttıkça sıcaklık deerlerinin dümesi, Serdarlı da tarımı olumsuz yönde etkilemektedir. Karın yerden kalkma süresi uzamakta, topraın donu geç çözülmekte, vejetasyon süresi kısalmakta ve bazı tarım ürünlerinin yetitirilmesi zorlamaktadır. Aynı vadide ve Serdarlı dan sadece 20 km uzaklıkta bulunan Babaı da aynı tür bir bitki çiçek açmıken, Serdarlı da henüz bitkinin vejetasyonu balamamıtır. Buna balı olarak, Serdarlı da hem vejetasyonun hem de toprak sıcaklıının tarım için uygun deerlere ulaması, Babaı dan yaklaık gün geç gerçeklemekte ve Babaı da yetitirilen tarım ürünlerinin bir kısmı Serdarlı da üretilememektedir. Bu sebepler ve topografik faktörlerden dolayı Serdarlı da hâkim ekonomik faaliyet hayvancılık, Babaı da ise hem iklim artlarının daha iyi olması, hem de yaylacılık faaliyetine uygun sahanın bulunmamasından dolayı tarımdır. Ekonomisi genelde tarım ve hayvancılık faaliyetine dayalı olan Babaı ve Serdarlı da sulamalı tarımın yapıldıı alçak ve düz alanlarda ekme biçme faaliyeti sürdürülürken, yüksek kesimlerde genelde mera hayvancılıı yapılır. Serdarlı da hayvancılık için gerekli olan çayır ve mera alanları Babaı dan daha fazla alan kaplar. Bu durum Serdarlı da hayvancılıı olumlu yönde etkilemi ve ekonomide hayvancılıın ilk sıraya yerlemesine neden olmutur. Babaı da ise çayır ve meraların azlıı, buna karın sulamalı tarım alanlarının fazla oluu ekip biçme faaliyetlerini ön plana çıkarmıtır. Sahadaki yürütülen bu ekonomik faaliyetler geçim amaçlı yapılmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinde öne çıkan tür büyükba hayvancılık faaliyetidir, bunda yörede etkili olan yaz yaıları ve yükseltinin etkisiyle yazların serin geçmesine balı olarak oluan ve yaz dönemi boyunca yeil kalan çayır bitki örtüsü etkili olmutur. KAYNAKÇA ARINÇ, Kenan (2003). Türkiye Corafyası Cilt 2, Erzurum: Corafya Serisi. ATALAY, brahim (1983). Türkiye Vejetasyon Corafyasına Giri, zmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No 19. ATALAY, brahim (1994). Türkiye Vejetasyon Corafyası, zmir: Ege Üniversitesi Basımevi. ATALAY, brahim, TETK, Mehmet, YILMAZ, Özer (1985). Kuzey Dou Anadolu nun Ekosistemleri, Ormancılık Ar. Enst. Yay. Teknik Bült. Serisi, No: KOÇMAN, Asaf (1993). Türkiye klimi, zmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 72. KODAY, Saliha ve ERHAN, Kübra (2009). Tortum Çayı Havzasında Yer Alan Belediye Örgütlü Yerlemeler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, sayfa ÖZDEN, M. Yılmaz (1988). Çankırı Kuzeyi le Ilgaz Daları Arasında Kır Yerlemeleri le lgili Gözlemler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakültesi Dergisi, Cilt XXXII, Sayı 1, sayfa 293. YILMAZ, Osman (1991). Tortum Çayı Havzasının Beeri ve Ekonomik Corafyası, Yayımlanmı Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. ZAMAN, Mehmet (2007). Dou Karadeniz Kıyı Daları nda Yaylalar ve Yaylacılık, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 960, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 105, Aratırma Serisi No: 75.

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

1.Tortum Çayı Havzası nın Konumu ve Genel Co rafi Özellikleri

1.Tortum Çayı Havzası nın Konumu ve Genel Co rafi Özellikleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KIRSAL YERLEMELERN ÜST KADEME MERKEZLERLE

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Ülkemizin en yüksek ve engebeli bölgesidir.

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

HAMAMÖZÜ İLÇESİNDE YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE KIRSAL NÜFUS DAĞILIŞI

HAMAMÖZÜ İLÇESİNDE YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE KIRSAL NÜFUS DAĞILIŞI Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 269-278 HAMAMÖZÜ İLÇESİNDE YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE KIRSAL NÜFUS DAĞILIŞI Faruk AYLAR Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Amasya TÜRKİYE Özet Bu çalışmada,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE İKİ ÖRNEK: KIRATLI ve BAHÇELİ KÖYLERİ

YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE İKİ ÖRNEK: KIRATLI ve BAHÇELİ KÖYLERİ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 75-84, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 YER DEĞİŞTİREN YERLEŞMELERE

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

ERÇEK GÖLÜ HAVZASININ JEOMORFOLOJS VE GÖLÜN OLUUMU THE GEOMORPHOLOGY OF LAKE ERÇEK BASIN AND THE FORMATION OF THE LAKE

ERÇEK GÖLÜ HAVZASININ JEOMORFOLOJS VE GÖLÜN OLUUMU THE GEOMORPHOLOGY OF LAKE ERÇEK BASIN AND THE FORMATION OF THE LAKE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERÇEK GÖLÜ HAVZASININ

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//2016 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.73 0.6902 1,099,550.00 KG 758,864.20 79 ARPA YEMLİK ı: 758,864.20 79 ARPA ı 758,864.20 79 YULAF YULAF YULAF (1.GRUP) MTS 0.70 0.70

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 88 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI Prof.Dr. Süer YÜCE Doç.Dr.M.ilhan ÇAĞIRGAN Arş.Gör. Haşan BAYDAR Doç.Dr. İsmail TURGUT Yrd.Doç.Dr.S.ÇAKMAKÇI Arş.Gör.Aydın ÜNAY Arş.Gör. Mehmet BİLGEN

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:172-184 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com YÜKSELDİKÇE BÖLGELERİMİZE GÖRE HER 100 M.DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI ÜZERİNE BİR DENEME

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

Düzce Ovası ve Çevresinin Sıcaklık Özellikleri. The Thermic Properties of Düzce Plain and its Environment

Düzce Ovası ve Çevresinin Sıcaklık Özellikleri. The Thermic Properties of Düzce Plain and its Environment GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı1 (2) 6-8 Düzce Ovası ve Çevresinin Sıcaklık Özellikleri The Thermic Properties of Düzce Plain and its Environment Esin ÖZCAN GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ DERS : SOSYAL BĠLGĠLER SINIF : 6 YAKLAġIK SÜRE : 2 DERS SAATĠ ÖĞRENME ALANI : ĠNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR : 3.Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

Çoruh Vadisinde Nüfusun Dağılışı

Çoruh Vadisinde Nüfusun Dağılışı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (2): 1-10 Çoruh Vadisinde Nüfusun Dağılışı Saliha KODAY (*) Kübra ERHAN (**) Özet: Çoruh Vadisi Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz bölümü

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 BURSA KENTNE YÖNELK GÖÇLERN GECEKONDULAMA SÜRECNE ETKLER: ULUDA YAMAÇLARINDAK GECEKONDULAR

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi:

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi: Erciş in Tarihçesi: Erciş in de içinde bulunduğu Van Gölü havzasının geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar inmektedir. Bölgede Neolitik yerleşmeler konusunda bilgi olmamasına rağmen Tilkitepe Höyüğü, Edremit,

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU MURAT HAVZASI REHABLTASYON PROJES FZBLTE RAPORU 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER 2 KISALTMALAR 7 1. PROJENN TANIMI VE KAPSAMI SAYFA 1.1. Projenin Adı 8 1.2. Projenin Gerekçesi 8 1.3. Projenin Amacı 9 1.4. Projenin

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ

KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 416-428 KÜTAHYA NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ Özet İsmail KARBUZ 1 İnceleme sahası; Ege Bölgesinin, İç Batı Anadolu bölümü nde yer alır.

Detaylı

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI CİLDİN ÜSTÜNDE AYNI ŞEKİLDE BULUNACAKTIR. PROJE ADI VE YILI CİLDİN SIRT KISMINDA

Detaylı

Tekfur un güzel kızı Moni,Kaleyi kuşatan Türk askerlerinin komutanına, kalenin burçlarından görür görmez aşık olur. Aşkını ise dadısı aracılığıyla

Tekfur un güzel kızı Moni,Kaleyi kuşatan Türk askerlerinin komutanına, kalenin burçlarından görür görmez aşık olur. Aşkını ise dadısı aracılığıyla Tekfur un güzel kızı Moni,Kaleyi kuşatan Türk askerlerinin komutanına, kalenin burçlarından görür görmez aşık olur. Aşkını ise dadısı aracılığıyla Komutana bildirir. Aşkına karşılık veren yakışıklı komutana

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık METEOROLOJİ III Hafta: Sıcaklık SICAKLIK Doğada 2 tip denge var 1 Enerji ve sıcaklık dengesi (Gelen enerji = Giden enerji) 2 Su dengesi (Hidrolojik döngü) Cisimlerin molekülleri titreşir, ancak 273 o C

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ELEKÇ DERES (FATSA) HAVZASI NIN HDROLOJK SORUNLARI VE BUNLARIN KLM

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI SEMİNER İSTANBUL, 1998 DOÇ.DR. NASİP DEMİRKUŞ: Sayın Vali'm, Sayın İktisadi Araştırmalar Vakfı Yetkilileri, Saygıdeğer Misafirler, Değerli

Detaylı