Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi"

Transkript

1 TTMD Ocak Şubat Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi Computational Fluid Dynamics Analysis of Subway Transport System for Passenger Thermal Comfort Condition Prof. Dr. Nurdil ESKİN, Prof. Dr. Mesut GÜR, Oğuz BÜYÜKŞİRİN, Ünal ALTINTAŞ, Yıldıray YEDİKARDEŞ Özet Yer altı raylı yolcu taşıma sistemleri hızı, yolcu kapasitesi, güvenlik faktörleri ve seyahat sıklığı süreleri nedeniyle en çok tercih edilen şehir içi toplu taşıma araçlarıdır. Yolcuların kısa zaman dilimlerinde bulundukları metro istasyonlarının çevresel ortam konforu, taşıma sisteminin verimini ve talebini arttırıcı bir unsurdur. İlave olarak taze hava miktarı ve ortam kontrolü toplum sağlığı açısından da elzemdir. Bu sebeple yer altı istasyonları için yolcu ısıl konfor analizleri önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada delme tünel tip bir istasyonda yolcu ısıl konfor şartları incelenmiştir. Isıl konfor analizi için katı istasyon modülü oluşturulmuş, istasyonda ısıl konfora etki eden parametreler incelenmiş ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizi Autodesk Simulation CFDesign paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer altı istasyonlar için geçerli ısıl konfora etki eden parametreler zamana bağlı olarak sıcaklık, basınç ve hava hızı değişimleri irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yer altı raylı sistemleri, piston etkisi, HAD, ısıl konfor Abstract Today, subway transportation has gained popularity based on people opting for faster vehicles (people s need to travel faster). Therefore, projects to better advance railroad transportation have gained substantial momentum. Today, subway systems, especially, have become the most preferred method of transportation as they eliminate the hassle of dealing with heavy highway traffic.among the many factors, speed, comfort and safety are the main reasons why subway systems are chosen by the masses (preferred way of transportation for people). In this study, effect of the train piston is researched for passenger thermal comfort conditions in a drilled type subway station. For thermal comfort conditions analysis the 3-D solid station model was created, parameters that have impact on thermal comfort conditions were examined and CFD analysis was conducted by using Autodesk Simulation CFDesign software. In this study, temperature, pressure and air velocity which are valid parameters for thermal comfort conditions were investigated. Key words: Subway transport system, piston effect, CFD, thermal comfort 1. Giriş Şehir içi toplu ulaşımın en önemli araçlarından biri de raylı sistem taşımacılığıdır yılında ilk raylı sistem hattını hizmete açan İstanbul Ulaşım, bugün toplamda 130 km lik bir raylı sistem işletmeciliğine ulaşmıştır. Bu hatların 95 km si yer altı metro sistemi olup yakın bir gelecekte İstanbul için toplamda 600 km lik bir raylı sistem hat uzunluğu öngörüldüğü belirtilmektedir. Şekil 1 de İstanbul metrosu M2 hattına ait şematik gösterim görülmektedir. Altı kat daha büyüyecek olan metro ağına yapılacak yatırımlar göz önüne alındığında, yüksek maliyetlerin en aza indirilmesi noktasında hızlı ve güvenilir bilimsel çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.

2 12 TTMD Ocak Şubat 2014 Ülkemizde özellikle İstanbul da devam eden yer altı raylı projeleri, istasyonlarda güvenlik koşulları ve konfor şartlarının kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Metro istasyonları oluşturulması açısından delme tip istasyon ve aç-kapa istasyon olarak ikiye ayrılırlar. Delme tip istasyon aç-kapa tip istasyonlara göre daha basık olduğundan bu yöntemle oluşturulan istasyonlarda ısıl konfor daha kritik durumdadır. i LH,, mil luuiqssm i buna bağlı olarak yapılacak diğer çalışmalar için referans bir çalışma oluşturulmuştur. Yapılan HAD analizleri için istasyon katı modeli oluşturulmuş, ısıl yüke doğal olarak ısıl konfora etki eden enerji girdileri hesaplanmış ve Autodesk Simulation CFDesign programına tanıtılmıştır. HAD analizi için ayrıca tren tipleri, trenlerin hareket sıklıkları, yolcu yoğunlukları tanıtılmıştır. Çalışmada mevcut durum için HAD analizi oluşturulmuştur. Yolcu konfor analizi konusunda literatürde birçok araştırma mevcut olup, HAD modeli ile ilgili çok az sayıda araştırma vardır.[1-10] İstanbul metrosu için ise herhangibir araştırma rastlanmamıştır. HAD analizi ve İstanbul metrosunu içermesi açısından bu çalışma literatürdeki bu eksikliği tamamlayıcı niteliktedir. 2. Bir İstasyon Modülündeki Enerji Modellemesi İstasyon için ısıl konfora etki eden ısıl yükler hesaplanırken Subway Environmental Design Handbook Volume I[12] kitabındaki hesaplamalar kullanılmıştır. Bir istasyon içindeki ısıl kazançlar temel olarak ikiye ayrılır; Şekil 1: İstanbul metrosu M2 hattı şematik görünümü Isıl Konfor, ASHRAE 55[11] numaralı standartta insan zihninin ısıl çevreye bağlı olan memnuniyeti olarak tanımlanmıştır. Konfor bölgesinin tanımı ise toplumdaki çoğunluğun rahat hissettiği koşullar olarak yapılmıştır. Bir başka deyişle ısıl konfor insanda doğal olarak bulunan ve yaptığı faaliyetlere göre değişen metabolizma ısısının ısı transfer yolları olan iletim, taşınım ve ışınım yolları ile uygun oranda atılabilmesi durumundaki denge şartı olarak tanımlanabilir. Metro istasyonundaki yolcular için ısıl konfor şartları yetersiz ise sıkıntı hissedilir ve rahatsızlık duyulmaya başlanır buna bağlı olarak insanların memnuniyet seviyeleri düşer. - Bunlardan biri tren kaynaklı ısıl kazançlardır ki bunlar frenleme ve ivmelenme sırasında oluşan mekanik ve aerodinamik sürtünme kaynaklı kazançlar, fren rezistörü, tren kliması, motor kazançları, 3. ray kazancı olarak ifade edilir. - İstasyon içindeki bir diğer ısıl kazanç faktörü ise istasyondan doğan ısıl girdilerdir ki bunlar istasyon aydınlatması, tünel aydınlatması, asansörler, yürüyen merdivenler, reklam panoları, mağazalar ve istasyon içindeki yolculardan kaynaklı ısıl girdiler olarak düşünülür. Çalışmada gerek tren ve gerekse istasyon kaynaklı yükler Subway Environmental Handbook Volume I e göre hesaplanmıştır ve sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Bu çalışma ile mevcut yer altı raylı sistemler istasyonlarında ısıl konfor analizleri yapılmış ve

3 TTMD Ocak Şubat Frenleme Aerodinamik Sürüklenme Mekanik Direnç Rezistör Yükü İvmelenme Aerodinamik Sürüklenme Mekanik Direnç EŞİTLİKLER FD = 3.5 x 10"5 a8 CD(Uort)2 Fpdbn 9B= 3600 FM = FMdbWNn 9M= 3600 qstep 1 KEstcpl t" Qm stepi +(7.4 x 10-3)(Uort) qm stepi ~ KEstep 1 (İ ) E?n qsr 2 qm stepi FD = 3.5 x 10"5 a8 CD(Uort)2 FpdgTi 3600 FM = 5,8 + FDdan qm= 3600 w +(7,4 x 10 3)(Uort) SONUÇLAR 1702,57 N 3,19 kw 0,02098 N /kg 7,884kW 6,45kW 0,5812kW 1,162 kw 1702,57 N 3,19 kw 0,02098 N/kg 7,884kW Motor Kayıpları Rezistör Yükü Diğer Yükler 3.Ray Yükü İlave Yükler Araç İklimlendirmesi Tünel Aydınlatmaları İnsan Kaynaklı qm =(KE+ qg + qm + qsr)(-1 ) qstepl KEstep1 + qm stepi Em 12kW 6,45 kw q3r = (KE+ qp+ qm+ Qm+ QSR)2R 2,3kW ntav02 AX = 0.948(Kw) fnnfe 20kW gac = 4.51 xtn n tt gü = 3.41 WLL q= İSCC 224kW 3kW 29kW Tablo 1. : Metro istasyonu ısıl kazançları[12] Tablo 1 incelendiğinde ısıl konfora etki eden ısıl yüklerin oran olarak en etkili faktörün tren iklimlendirme kaynaklı olduğu görülmektedir. Toprak temaslı istasyon yüzeylerinden olan ısı geçişi çalışmada ele alınarak hesaplanmıştır. Çalışmada yolcu kapasiteleri günlük ve aylık bazda incelenerek, sıkışık trafik ve normal trafik koşullarında olan yolcu sayıları alınmış, bir yolcunun istasyonda kalma süresine bağlı olarak istasyon modülüne insan kaynaklı ısı kazancı hesaplanmıştır. 3.HAD Modellemesi İstasyon modülü; yaklaşma tüneli, istasyon ve uzaklaşma tünelinden oluşmaktadır. İstasyon modülünün bu kapsamda seçilmesinin sebebi, kapalı bir hacim yaklaşımıyla sürekli rejimde hareket eden havanın yaklaşma tünelinde yavaşlamaya başlamasıyla birlikte yarattığı düzensizliğin istasyon, uzaklaşma tüneli ve havalandırma bacalarında oluşturduğu hava hareketlerinin etkilerini incelemektir. Şekil 2 de çalışmada ele alınan istasyon modülü görülmektedir. Model HAD programına tanıtılırken de istasyon modülü esas alınarak enerji yükleri tanıtılmıştır. İstasyon modülü de göz önüne alınarak bir metro istasyonu 4 kontrol hacminde (K.H.) incelenmiştir. Bu kontrol hacimleri Şekil 3 te gösterilmiştir.

4 14 TTMD Ocak Şubat 2014 HAVA ATIM BACASI HAVA ATIM BACASI YAKLAŞMA TÜNELİ CİF1 İSTASYON UZAKLAŞMA TÜNELİ 94(5 m 186,94 m 94,5 m Şekil 2. : İstasyon modülünün tanıtımı Hava Atım Bacası(TVF) K H 1 Birinci kontrol hacmi yaklaşma tünelini göstermekte olup, tünelin bu kısmının içerisinde tünel havalandırma bacası ve istasyonun başlangıcına kadar olan kısım bulunmaktadır. Trenin önünde sürüklediği havanın tünel içerisindeki şiddetli etkisinin hafifletilmesi bu havalandırma bacaları aracılığıyla gerçekleşir. İkinci kontrol hacmi ise 200m lik yolcuların beklediği kısmı (peron) içermektedir. Tren bu bölümün tam ortasında durmakta ve belirli bir süre bekledikten sonra tekrar harekete geçmektedir. Üçüncü kontrol hacmi ise peron bitiminden başlayıp, uzaklaşma tünelinin tamamını içermektedir. Tünel içerisinde, yaklaşma tünelindeki piston etkisini tamamlayıcı bir tünel havalandırma bacası bulunmaktadır. Dördüncü kontrol hacmi, konkors katını kapsamaktadır. Tren hareketlerinden kaynaklanan (piston etkisi) hava akışının en az etkilendiği bölgedir. Gerek bu ve gerekse peron katında basma ve emme fanları bulunmaktadır. Bu çalışmada kullanılan metro istasyonunun yolcu ısıl konfor şartlarını HAD analizi ile inceleyebilmek için istasyon 1:1 gerçek ölçekte üç boyutlu olarak SolidWorks programı ile MKH4 # K M2 Şekil 3. : Modelin kontrol hacimleri l... Z> KH3 Hava Atım Bacası(TVF) modellenmiştir. Modellenen bölge, istasyona ait hava hacmidir. Bu hacim, tasarımı yapılan üç boyutlu kabuk modelden çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen akış analizinde hava hacmi modeli kullanılmıştır. Şekil 4 de istasyona ait hava boşluğunun model görünümleri verilmektedir. Şekil 4. : İstasyona ait hava modelinin 3 D gösterimi Metro istasyonu 200 metre uzunluğunda ve 3.4 metre genişliğinde iki perondan oluşmaktadır. Peronlara ulaşım için ise 19 metre yüksekliğinde 4 adet yürüyen merdiven ve yürüyen merdiven holü, 5 adet istasyon giriş ve çıkış bölümü ile 4 adet geçiş pasajı bulunmaktadır. Bu bölümlere ek olarak istasyonun başında ve sonunda 2 adet havalandırma bacası bulunmaktadır. Tüm T >

5 TTMD Ocak Şubat bölümler aşağıdaki Şekil 5 te gösterilmiştir. LÇlu» «-«*»» <**» Şekil 5:İstasyona ait bölümlerin gösterimi llkw S.Çtot- Kullanılacak analiz programında çözüm kolaylığı sağlayabilmek açısından çeşitli geometrik basitleştirmeler yapılmış, bu sayede istasyona ait hava hacmi birebir olarak modellenmiştir. Model hazırlanırken yapılan kabuller aşağıda verilmektedir: Yürüyen merdivenler eğimli düz bir yüzey olarak verilmiştir. İstasyonun iki tarafında yer alan hava atım bacaları, menfezler, fan odaları ve fan kapasiteleri analizlerde göz önüne alınmıştır. Yaklaşma ve uzaklaşma tünellerinin modelde her iki yönde de belirli uzunluklarda tünel devamlılığını temsil edecek şekilde akış dirençleri tanımlanmıştır. Trenler analiz adımlarını ve çözüm ağını kolaylaştıracak şekilde tek parça çizilmiştir. İstasyonda bekleyen ve analizde belirlenen zaman aralığında trenlerle gelen yolcular ısı kaynağı olarak analiz modelinde tanımlanmıştır. İstasyonda bulunan panolar, ekranlar, projektörler vb. ekipmanlar modelde göz önüne alınmıştır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi Autodesk Simulation CFD programında gerçekleştirilmiştir. Analizler ilk olarak düzenli rejimde çalıştırılarak optimum sonlu eleman sayısı saptanmış, daha sonra zamana bağlı çözümler yapılarak nihai sonuçlara gidilmiştir. Bu kısımda önceki bölümde tasarlanan geometrinin analizinde kullanılacak sınır şartları, başlangıç şartları ve malzeme atamaları yapılmıştır. Çıkan sonuçların, bir metro istasyonundaki hava hareketlerine bağlı olarak sıcaklık, basınç ve hız dağılımlarının nasıl olduğu hususunda önemli bilgileri sağladığı görülmüştür. Kullanılan Autodesk Simulation CFD (CFDesign) programı, HAD temeline dayanmakta akışkan hareketi ve termal simülasyonlara yönelik hassas ve esnek araçlar sağlamaktadır. Böylece tasarımları optimize etmek ve ürün davranışını üretimden önce görmeyi mümkün kılar. Bu programda kullanılan temel denklemler şunlardır: Korunum Denklemleri Termodinamik ve Akışkanlar mekaniğinde kütlenin korunumu ile ilgili denklem genel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Bu denklemde yer alan Sm terimi kaynak terim şeklinde ifade edilir. Sisteme eklenen kütleyi ifade eder. Örneğin faz değişimi sırasında buharlaşma sonucunda eklenen kütle miktarını gösterir. Momentum ve enerji denklemleri ise aşağıda ifade edilmiştir. *+vr -sa/ a* dt aÿ dt Yukarıda kartezyen koordinat sisteminde ifade edilen denklemlerde: : Yoğunluk V: Hız vektörü + V.(/w?)- +V.(ÿVv)+ SM u: Hız vektörünün x yönündeki bileşeni : Hız vektörünün y yönündeki bileşeni w: Hız vektörünün z yönündeki bileşeni S m : Kütle kaynak terimi _dp + V.(/&u)+SU' dy + V.(pwV)- - + V.(//Vw)+5Wj az + V.(/>eV)= -pv.v+v.(jtvr)+$+se S Mx : x yönündeki momentum kaynak terimi

6 16 TTMD Ocak Şubat 2014 S My : y yönündeki momentum kaynak terimi S Mz : z yönündeki momentum kaynak terimi p: Basınç terimi Se: Enerji kaynak terimi : Viskoz enerji yayınımı : Dinamik viskozite olarak verilmektedir. sıcaklık koşulu ve 4 lü tren dizini için yapılan HAD simülasyonu sonuçlarını içermektedir. Sonuçlar değerlendirme açısından iki şekilde gösterilmektedir. Bunlardan biri kontur olarak anılan zamana bağlı görseller ve belirli noktalarda alınan zamana bağlı grafiklerdir. Şekil 6 da sıcaklık dağılımını zamana göre gösteren 9 adet görsel bulunmaktadır. Şekil 7 ve 8 de sırasıyla hava hızı dağılımı ve basınç dağılımı verilmiştir. Viskoz enerji yayınımı ( ), akışkanın viskozitesi dolayısıyla enerji kayıplarını ifade eder. Sonuçlar İstasyon modülü ısıl konfor parametreleri sıcaklık, hava hızı ve basınç farkı olarak standartlarda belirtilmektedir [11-12]. Tablo 2 de yer altı raylı sistemlerinde verilen sıcaklık sınırlamaları görülmektedir. Bu parametreler, trenlerin geliş sıklığı, yolcu sayıları, trenlerin hızı, dış ortam sıcaklıkları, tren dizin büyüklüğü gibi işletme parametrelerinden önemli miktarda etkilenir. Bu çalışmada analizler 35 C dış Tüneller (normal işletme) Tüneller (sıkışık işletme) Tablo 2. : Isıl konfor parametreleri sınır değerleri Bül-e Kı* diktik sıcaklık)*c Yaz(en yüksek «raklik) C EfaülDÇ Hava miktarı SİSTflJL Kritik hıza göre Kritik hızn göre Eft&oz VC Fft&oz vc Platform - koukors - yolcu alanları 2 31 S değişim / saat Egsoz vc Tehlike halinde çıkış geçitleri 50 Sinyalizasyon ve haberleşme odaları İS 25 Artı G değişim / saat Egstez. ve klima Personel odaları Artı Batarya mlalan IS Eksi Cer çileli trafo merkezi 40 Arlı G değişim / saat 15 değişim / saat 10demişim / saat Klima ve Egsoz ve Hgsoz ve

7 TTMD Ocak Şubat 2014 Sıcaklık Dağılımları Hava Hızı Dağılımları 17 Şekil 6. : Zamana bağlı sıcaklık dağılımının gösterimi Şekil 7. : Zamana bağlı hava hızı dağılımının gösterimi i j' P * ' g Sj ü ' İlil.41 'Tımill " i 5 t 'f 'Ü s İT t 3 i «i- I h i T! u 4 -V 'i i; A ULİ -ı r t r r r r r - "" > ı i II.4i n*i IÛİ 41 "".4i 41 1 : a ı İl ; d % % ii İ - * * - t u u e- ir h t fi î.**ÿ: <ÿ1 r - H T

8 18 TTMD Ocak Şubat 2014 Basınç Dağılımları i»ef i îi - g 44TT Çalışma kapsamında istasyon platform katında [Şekil 9] belirlenmiş noktalardaki sıcaklık, basınç ve hava hızı dağılımları da elde edilmiştir. Burada sadece istasyon ortası ( Nokta 16 ) değerleri verilmiştir [Şekil 10 ]. T Şekil 9. : Grafik çizdirilen noktaların yerleri * Noktal6 Sıcaklık II ı* i * E- 3"" if g }2Î Ş2J 20 4rkr g S İ\ «r İ3ÿ fÿ"tÿt ti Âî-- g I f t 0,5 ar saîv! S 0,4 lî il 0,3 * 5 0,2 0,1 t * il. t t İt 0,6 o Süre(ı) NoktalS Hava Hızı Süre(s) Şekil 8. : Zamana bağlı basınç dağılımının gösterimi

9 TTMD Ocak Şubat <~h 200 S Noktal6 Basınç! lf/22 32 Al 4.Bağıl Sıcaklık İndeksi Sürü(s) Şekil 10.: Nokta 16 için sıcaklık, hava hızı ve basınç grafikleri Zamana bağlı olarak istasyonda tespit edilen sıcaklık, basınç ve hava hızlarının, istasyonda bulunan yolcuların ısıl konforunu ne şekilde etkilediği, ASHRAE tarafından tanımlanmış olan bağıl sıcaklık indeksi (BSI) ile belirlenebilmektedir. Bağıl sıcaklık indeksi; hava sıcaklığı, nem, hava akış hızı, metabolizma hızı, ve giyime bağlı olarak hesaplanmaktadır [11-12]. HAD analizi ile yapılan inceleme sonucunda elde edilen sıcaklık, hız ve basınç değişimleri kullanılarak istasyona giren bir yolcunun seyahati süresince (istasyona giriş ve bekleme, araç içi ve istasyondan çıkış) içinde bulunduğu ortamı nasıl algıladığı BSI vasıtasıyla incelenmiştir. Makalede bir örnekleme olması amacıyla Tablo 3 te verilen şartlardaki bir erkek yolcunun konfor şartlarının zamana bağlı değişimi Şekil 11 de verilmektedir. Burada yolcu istasyona girişteki yürüme aktivitesi sonucu istasyonda perona geldiğinde kendini önce sıcak bir ortamdayım gibi huzursuz hissetmekte, ancak en erken bir dakika içinde rahat ve konforlu hissetmeye başlamaktadır. Çalışmada tren iç sıcaklıklarının 21 C tasarım sıcaklığına çekilmesi durumunda yolcunun önceleri aracı konforlu bulurken seyahati süresince konfor şartlarından uzaklaşacağı da görülmektedir. Tablo 3. : Bağıl sıcaklık indeksine etki eden parametrelerin değerleri Peron Sıcaklığı 25 C Konkors Sıcaklığı 22 C Araç içi Sıcaklık 21 C Yürüme hızı 4.83 km/h 0,4 *0,35 3 0,3 İ0,2S 0,2 8 0,15 Vî 0,1 \ NT İstasyonda bekleme <3 Araç İçi 0,05 Konkorsta yürüme 0 THi'ımoiLnÿıÿrT'ıOîtnr-ır'rT'ıOiırtrir'-rı'ıffıtrt HHdiMrJfJrtfloiflÿınııııflıiııiiD Süre(s) - Sıcak Ilık Konforlu İstasyondan çıkış Hh-ıtyflıı/ıHStrlflllflH NlfiflıMtÛOfflNOtfÛÛ NfÿlÿöOtJOçÿOiaıOCsO Şekil 11. : C istasyon sıcaklığı, 21 C araç sıcaklığı şartlarında bağıl sıcaklık indeksinin zamanla değişimi

10 20 TTMD Ocak Şubat 2014 Bu indekse bağlı olarak metabolizma hızı yüksek olan bir erkek yolcunun 25 C sıcaklıktaki bir istasyon peron katında başlangıçta sıcak hissettiği, bekleme süresi 225 sn lik süre içinde ise zamanla daha konforlu bir ortamda olduğunu hissedeceği anlaşılmaktadır. Tren iç sıcaklığı olarak 21 C alındığında bu şartlardaki yolcunun önceleri aracı konforlu bulurken seyahati süresince konfor şartlarından uzaklaşacağı da görülmektedir. Değerlendirme: Bu çalışmada trenin hareketi ile havalandırılması desteklenen bir delme tip istasyonun zamana bağlı HAD analizi gerçekleştirilmiş, sıcaklık, basınç ve hava hızı değişimleri elde edilmiştir. Çalışmada araçların 21 C iç ortam sıcaklıklarının seyahat süreleri uzadıkça yolcu açısından konforsuz olarak algılanacağı bu sebeple yaz aylarında hem istasyon içinde hem de tren içinde sıcaklıkların 22 C-23 C arasında olması yolcu konforu açısından daha konforlu bir ortamın varlığını sağlayacaktır. KAYNAKLAR [1] Sadokierski, S. and Thiffeault, J. (2008). Heat transfer in underground rail tunnels [2] Bopp, R. and Hagenah, B. (2008). Aerodynamics, ventilation and tunnel safety for high speed rail tunnels [3] Thompson, J.A., Maidment, G. G. and Missenden, J. F. (2006). Modelling low-energy cooling strategies for underground railways [4] Lin, C. J., Chuah, Y.K. and Liu, C. W. (2007). A study on underground tunnel ventilation for piston effects influenced by draught relief shaft in subway system [5] Pflitsch, A. and Bruene, M. (2011). Air flow measurements in the underground section of a UK light rail system. [6] Tsun Ke, M., Che Cheng, T. and PorWang, W. (2001). Numerical simulation for optimizing the design of subway environmental control system. [7] Huang, Y., Li, C. and Kim, C. N. (2011). A numerical analysis of the ventilation performance for different ventilation strategies in a subway tunnel. [8] Ampofo, F., Maidment, G. and Missenden, J. (2003). Underground railway environment in the UK Part 2: Investigation of heat load. [9] Huang, Y. and Gong, X. (2011). Effects of the ventilation duct arrangement and duct geometry on ventilation performance in a subway tunnel. [10] Kim, J. Y. and Kim, K. Y. (2009). Effects of vent shaft location on the ventilation performance in a subway tunnel. [11] ASHRAE Standard (2004). Thermal environmental conditions for human occupancy [12] Subway Environmental Design Handbook Vol. I.(1976). Teşekkür: Bu çalışmanın gerçekleşmesinde sürekli katkıları ve desteleri ile başta Ömer YILDIZ ve Veysel ARLI olmak üzere tüm İstanbul Ulaşım A.Ş. ekibine teşekkür ederiz. KISA ÖZGEÇMİŞLER Prof. Dr. Nurdil ESKİN: Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden önce lisans, daha sonra Y.Lisans diplomalarını alarak 1981 yılında Yüksek Makina Mühendisi olarak mezun olmuştur yılları arasında önce Parsons-Brinkerhoff TSB şirketinde İstanbul Metro ve Tüp Geçit Projesi nde makina mühendisi olarak çalışmış, daha sonra farklı firmalarda özellikle metro ve raylı taşıma sistemlerinde havalandırma, iklimlendirme, drenaj ve yangın güvenliği konularında mühendis ve proje müdürü olarak görev almıştır yılında İ.T.Ü. Makina Mühendisliği programında Akışkan Yataklı Kömür Yakıcısı Modeli ve İkinci Kanun Analizi başlıklı tezi ile Doktora derecesini almıştır yılında Doçent, 2004 yılında Profesör ünvanını almıştır. İ.T.Ü. Makina Fakültesinde bölüm başkan yardımcılığı, Yüksek lisans ve Doktora programları Koordinatörlükleri gibi çeşitli idari

11 TTMD Ocak Şubat kademelerde görev almış, yılları arasında Akademik işlerden sorumlu Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. TÜYAK Vakfı kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi de olan Prof.Dr. Eskin in İki- Fazlı Akışlar, HVAC, Yangın Güvenliği, Isı Tekniği Uygulamaları, Akışkan Yataklı Kazanlar, Binalarda Enerji Verimliliği, Yoğuşma Modelleri ve Analizleri konularında yazılmış ve yayınlanmış kitap, kitap bölümleri, bilimsel rapor, ulusal ve uluslararası makale ve bildiriler olmak üzere toplam 110 adet yayını, A Cooling Device and a Phase Separator Utilized Therein isimli buluş ile Yaratıcı (Inventor) ve Kullanıcı (Applicant) olarak dünya patenti vardır. Prof.Dr. Nurdil ESKİN halen İ.T.Ü. Makina Fakültesinde Profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Mesut GÜR:. Makina Mühendisliği Bölümünü Sakarya Üniveritesinde, Proses Yüksek Mühendisliği bölümünü 1986 yılında Almanya'da Hamburg/Harburg Teknik Üniversitesinde ve Doktorasını Almanya da 1992 yılında Clausthal Teknik Üniversitesinin Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim dalında tamamladı. Sırasıyla 1994 te Doçentlik ve 1999 yılında Profesörlük ünvanını aldı ve halen İTÜ-Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır yıllarında Amerika'da Pittsburgh Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi olarak süper iletkenlerin soğutulması konusunda araştırmalar yaptı. Araştırma konularının başında yanma/gazlaştırma teknikleri, proses tekniği, kurutma ve endüstriyel fırınlar, mikro kanallar, fan ve pompalar, ısıtma-soğutma ve havalandırma teknolojileri gelmektedir. Oğuz BÜYÜKŞİRİN: 1990 İzmir de doğdu. Lisans eğitimini 2012 senesinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2014 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Isı-Akışkan Yüksek lisans bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalında devam etmektedir yılında lisans eğitimini tamamladı ve bu yıldan beri İstanbul Teknik Üniversitesinde Makine Mühendisliği Bölümü Malzeme ve İmalat programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yıldıray YEDİKARDEŞ: 1976 yılında İstanbul da doğdu yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, 2002 yılında aynı üniversitede Termodinamik ve Isı Tekniği anabilim dalında yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında ise Termodinamik ve Isı Tekniği anabilim dalında doktorasını tamamladı. İş hayatında ise 2002 yılında Araç Bakım Mühendisi olarak Ulaşım A.Ş. de çalışmaya başladı ve 2009 yılına kadar aynı görevde bulundu yılından bu yana aynı şirkette Elektromekanik Sistemler Şefi olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği çerçeve programlarında metro sistemlerinde enerji tüketimlerinin optimizasyonu konulu projede ve ayrıca, metro istasyonlarında konfor ve acil durum havalandırması konulu projelerde görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ünal ALTINTAŞ: 1990 yılında Trabzon da doğdu yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde lisans eğitimine başladı.

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksel Lisans Tezi Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Şadiye AKGÜL LALOĞLU Danışman : Prof. Dr.

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi Development of a Web-Based Software For Building Cooling Load Calculations in Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACİR

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİR ARAÇ MODELİNİN AERODİNAMİK ANALİZİ VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMÜLASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Tayfur

Detaylı

SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI S. Keçel 1/1 (2015) 77 98 77 SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Keçel Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 67-74, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Turhan ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim

Detaylı

BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ

BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ Meltem BAYRAKTAR Zerrin YILMAZ ÖZET Dünyamız, enerji tüketiminin giderek artması nedeniyle enerji kaynaklarının tükenmesi ihtimaliyle ve de global ısınmayla

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (87-95) RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ Onur PAMUK * Hava Harp Okulu Havacılık

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Trafik Kazalarının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index Method: Case of Denizli

Trafik Kazalarının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index Method: Case of Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 2010, Sayfa 325-333 Trafik larının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index

Detaylı

ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ

ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ Ali Sinan ERTÜRK Eylül, 2008 İZMİR ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ ÖZET Birol ŞAHİN İki boyutlu kapalı ortamlarda yaz ve kış sınır koşullarında,

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

Makale HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ ve BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR

Makale HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ ve BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR Makale HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ ve BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR Çiğdem AYDIN - Sinan AKTAKKA KiramI KILINÇ - Barış ÖZEK.DEM ÖZET Binaların en önemli

Detaylı

Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker

Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Harran Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa aktacir@harran.edu.tr,

Detaylı

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2007 CİLT 3 SAYI22 (7-15) ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ Seyfettin BAYRAKTAR *, Tamer YILMAZ Yıldız Teknik

Detaylı