ÇEVREYE DUYARLI ORMANCILIK BAĞLAMINDA ÜRETĠM OPERASYONU KARAR SÜREÇLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVREYE DUYARLI ORMANCILIK BAĞLAMINDA ÜRETĠM OPERASYONU KARAR SÜREÇLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ"

Transkript

1 ÇEVREYE DUYARLI ORMANCILIK BAĞLAMINDA ÜRETĠM OPERASYONU KARAR SÜREÇLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ Kemalettin Özçelik 1 Doç. Dr. Mehmet Eker 2 1 OGM, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Yüksek Orman Mühendisi, Ankara 2 SDÜ, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Doç. Dr. Yüksek Orman Müh Isparta ÖZET İnsanoğlunun artan çevre koruma bilinci ve tutumu, orman ekosistemine uygulanan müdahalelerde daha duyarlı davranılmasını gerektirmektedir. Odun hammaddesi üretimi ve bu amaçla gerçekleştirilen alt yapı tesisleri, orman ekosistemi üzerinde kısa ve orta vadede çeşitli zararlar oluşturabilmektedir. Bu bildiride, OHÜ sırasında yönetsel ve operasyonel süreçlerde çevresel etkilerini betimlemeye ve ölçmeye yarayacak ölçüt ve göstergeler listesi oluşturulmuştur. Süreçlerin her bir basamağında, elde edilmiş ölçüt ve gösterge seti yardımıyla var-yok analizi yapılarak orman ekosisteminin korunmasına yönelik kararlar alınıp alınmadığı anlatılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Odun Hammaddesi Üretimi, Çevresel Etki, Üretim Süreci, Süreç Analizi, Karar Süreçleri ABSTRACT Raising the awareness and attitude environmental protection of human being is required to act responsibly with interference in forest ecosystem. The production of wood raw material and substructure performed in accordance with this purpose might be harmful to the forest ecosystem in the short and medium term. This thesis study is prepared to determine whether environmental impact resultant in several scales is awared during the production operation and it is acted responsibly to environment in decision process. In this declaration, the list of indicators and measure is made to measure and describe the environmental effects in administrative and operational process during Wood Raw Material. In every step of process, it is scrutinized whether desicions for forest ecosystem protection are made by quantal analysiswith the help of measure and descript set. Key Words: The production of wood raw material, environmental impact, production process, process analysis, desicion process

2 1. GĠRĠġ Orman ürünleri üretimi; asli ürün olan odun üretimi (tomruk, maden direği, yakacak odun gibi) ve odun dışı (bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli ürünler) üretim olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ormancılıkta odun hammaddesi üretimi mevzuat bakımından 288 sayılı tebliğe (Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait Tebliğ) göre; kesim, sürütme (bölmeden çıkarma/primer transport) ve de yükleme ve taşıma (sekonder transport aşaması) olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır (OGM, 1996). Kesim aşaması (Engür, 1996; Eker, 2004), bölmeden çıkarma aşaması (Tavşanoğlu,1973; Seçkin, 1984; Erdaş, 1986; Şentürk, 1992; Acar, 1994; Bayoğlu, 1996; Engür, 1996; Hasdemir ve Demir, 2000; Eker, 2004; Akay vd., 2007), taşıma aşaması (Erdaş ve Acar, 1993) tanımları farklı çalışmalarda yapılmıştır. OHÜ sırasında çevrede birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bunlar; OHÜ faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan orman yollarının etkileri, Sürütme faaliyetlerinin üretim sahasında kalan ağaç ve fidanlar üzerindeki etkileri, Sürütme faaliyetlerinin orman toprağı üzerine etkileri, OHÜ sırasında kullanılan motor yağı, mazot gibi atıkların etkileri, OHÜ nün peyzaj üzerine etkileri, OHÜ nün yaban hayatı üzerine etkileri, şeklinde sıralabilir. Süreç; girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı olarak adlandırılır ve belirli bir çıktı (ürün ya da hizmet) elde etmek için birbirleriyle etkileşim içinde bulunan insan, malzeme, ekipman, yöntem ve çevrenin toplamıdır (Özay, 2003). OHÜ süreci de bu bileşenlerden farklı ölçeklerde içermekte olup sürece ait iş akışı sırasında sürecin bileşeni olan orman ekosistemi (çevre) üzerinde çeşitli etkilere yada risklere rastlanabilmektedir. OHÜ sürecinin ve alt süreçlerinin tanımlanması ve bu süreçlerdeki muhtemel çevresel etki ve risklerin irdelenmesi önemli bir konu haline gelmektedir. Bu bağlamda sürecin bileşenlerinin tanımlanması, ilişkilerinin açıklanması ve içerdiği risklerin sıralanarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada da, OHÜ süreci kavramsal olarak modellenmiş hangi operasyonların çevresel açıdan risk oluşturduğu literatür analizi ve arazi gözlemleri ile sıralanmış, üretim amaçlı müdahalelerin çevresel etki oluşturup oluşturmadığını tarif etmeye yarayacak ölçüt ve göstergeler listesi oluşturulmaya çalışılmış, yönetsel ve operasyonel süreçteki iş adımları oluşturulmuş ölçüt ve göstergelerle analiz edilerek; Ülkemiz ormancılığında odun üretimi sırasında çevreye duyarlı kararların ve uygulamaların dikkate alınıp alınmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 2

3 2. MATERYAL VE YÖNTEM OHÜ iş süreçlerini analiz etmek ve yerinde denetlemek için Ankara Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan Çubuk Orman İşletme Şefliği ne ait iş süreçlerini ortaya koyan mevcut durum belirlenmiştir. İşletme ölçeğinde, üretim operasyonlarının işleyişini irdelemek amacıyla yapılan dokümantasyon analizi için bölme dosyaları, içerdiği belgeler, çeşitli yazışma ve de tutanaklar incelenmiştir. İşin ilan edilmesiyle başlayan üretim sürecinin sahanın teslim alınmasına kadar geçen süreçler incelenmiştir. İlaveten, OHÜ nün yönetsel ve operasyonel ölçekte çevresel etki oluşturmadığı konusundaki algıları ölçmek ve bu yöndeki mevcut durumu betimleyebilmek için işletme idareleri ölçeğinde bir anket/mülakat formu geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bununla birlikte, OHÜ de paydaşlar 288 sayılı tebliğ çerçevesinde OHÜ içerisinde çevresel etki riskleriyle olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Paydaşların çıkarılmasının ardından OHÜ nün yararları, zararları, muhtemel riskleri ve çevreye duyarlılık ile ilgili içerebileceği fırsatları GZFT (SWOT) analizi (Aydın ve Türker, 2010) yapılmıştır. Buradan elde edilen bilgiler üzerine; SOY prensipleri (Durusoy, 2009; OGM, 2010) ve Ada (2011) tarafından geliştirilip kullanılan ölçüt ve göstergeler seti literatür bilgisi desteğiyle de bu çalışma için uyarlanmıştır. Buna göre de aşağıda belirtilen ölçüt ve göstergeler sıralanmıştır. 3. BULGULAR VE TARTIġMA OHÜ yönetsel süreç sırasındaki çevresel riskler OHÜ de yönetsel sürecin çevreye etkilerinin belirlenmesinde 7 farklı karar mekanizmasında çevresel risklere karşı doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar harf kodlarıyla kodlanmıştır (Çizelge 4.18). A. Üretime Esas Etanın Tespiti B. Üretim Teklif Cetvelinin Oluşturulması C. Verim Yüzdesi Tayini D. Üretim Programı Teklif Cetveli E. Üretim Programları Tekliflerinin Değerlendirilmesi F. Üretim Programının Bütçe Toplantılarında kararlaştırılması G. Kesme, Sürütme ve Taşıma Şartnamelerin Hazırlanması Harf kodlarıyla gösterge setleriyle birleştirilmiştir (Şekil 3.1). 3

4 Şekil 3.1. OHÜ nün Yönetsel süreçlerde karar mekanizmalarının harf kodlarıyla gösterilmesi

5 Bu kapsamda üretime esas etanın tespiti kararında(a), üretim teklif cetvelinin oluşturulması kararında (B), verim yüzdesi tayini kararında (C), Üretim Programı Teklif Cetveli kararında (D), üretim programları tekliflerinin değerlendirilmesi kararında (E), üretim programları tekliflerinin değerlendirilmesi kararında (F), üretim programının bütçe toplantılarında kararlaştırılması kararında (G), kesme, sürütme ve taşıma şartnamelerin hazırlanması kararında (H) yapılan analizlerde de 15 göstergeden 6 tanesi (silvikültür planlarının bulunması, bilimsel gerçeklere dayanması, amenajman planlarının fonksiyonel plan olması, ağaç türü ölçeğinde sınırlandırması, çağ sınıfları ölçeğinde sınırlandırma, büyük bloklarda üretim yapılması) çevreye duyarlı olduğu, diğer göstergelerinde çevreye duyarlı olmadığı bulunmuştur. Analizde çevreye duyarlılık oranı % 40 çıkmıştır (Çizelge 3.1). Çizelge 3.1. OHÜ de yönetsel sürecin kararların göstergeler ile ilişkilendirilmesi Yönetsel Süreçler Silvikültür planlarının bulunması Bilimsel gerçeklere dayanması Amenajman planlarının fonksiyonel plan olması Ağaç türü ölçeğinde sınırlandırması Çağ sınıfları ölçeğinde sınırlandırma Dere zonlaması dikkate alınması Kapalılık konusunda operasyon planlayıcıları görüşlerinin alınması Büyük bloklarda üretim yapılması Daha karlı olan dikili satışa zorlanması A % 40 B % 40 C % 40 D % 40 E % 40 F % 40 G % 40 STK'ların görüşleri alınması Orman köyleri yâda orman kooperatiflerinin görüşleri alınması Şartnamelerde çevresel duyarlılığa ayrıntılı yer verilmemesi Teknik süreçlerde karşılaşılacak sorunlara karşı önlem ÇED raporuna uygunluk ÇED yönetmelik çerçevesinde herhangi bir yönetmeliğin yapılması Toplam % OHÜ operasyonel süreci sırasındaki çevresel riskleri ve analizi Kesme Süreci OHÜ de operasyonel sürecin kesme alt sürecinde çevreye etkilerinin belirlenmesinde 4 farklı karar mekanizmasında çevresel risklere karşı doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar harf kodlarıyla kodlanmıştır (Şekil 3.2.). A. Damgalama İşlemi B. Şartnamelerin İmzalatılması (Kesme-Sürütme-Taşıma Şartnameleri) C. Kesme-Tomruklama D. Üretimin Denetlenmesi

6 Şekil 3.2. OHÜ nün yönetsel süreçlerde karar mekanizmalarının harf kodlarıyla gösterilmesi Damgalama (A) işlemlerinde yapılan var-yok analizinde göstergelerin % 95 i çevreye duyarlı olduğu anlaşılmıştır. Analizde kesme sürecinin başlangıcı olan şartnamelerin orman köylülerine yada kooperatiflerine imzalatılması B koduyla gösterilmiştir. Şartnamelerin imzalatılması (B) çevreye duyarlılık analizi % 44 oranındadır. Kesme tomruklama işlevi(c) sırasında % 21 çevreye duyarlı olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda değişkenlerden dikili ağaçların gövdesinin çatlaması, uç kırılması, gövdenin kırılması, ağacın devrilmesi göstergeleri dışında kalan göstergelere çevresel anlamda dikkat edilmemektedir. Kesme sürecinde mevzuatta belirtiğimiz göstergeler dışında bir hüküm bulunmamaktadır yada yetersizdir. Zaten uygulayıcıların % 59 u kesme sürecinde çevresel olarak mevzuatın dışında davranmadığı belirlenmiştir. Kesmenin denetlenmesi(d) konusunda % 32 çevresel duyarlılıkta davranıldığı belirleniştir (Çizelge 3.2). Çizelge 3.2. OHÜ de operasyonel sürecin kesme alt sürecinde yer alan kararların göstergeler ile ilişkilendirilmesi Kesme Süreci Bireyin yerinden sökülmesi Tomurcukların koparılması Uç kırılması Fidanın yana yatması Kabuk ve ince dallarının tahrip olması Madeni toprağın açığa çıkması Zararlı kimyasal atıklar Dal kırılması Kabuk soyulması Gövde çatlaması Uç kırılması Gövdeden kırılma Ağacın devrilmesi Yuva ve inlerin bozulması Gürültünün olması Akarsu ve dere yataklarının dolması Akarsu yataklarına yakınlık A B C D Makinelerin bakımını yapılması Böcek zararının oluşması Toplam 0 % 95 1 % 44 0 % 21 1 % 32 6

7 Sürütme Süreci OHÜ de operasyonel sürecin sürütme alt sürecinde çevreye etkilerinin belirlenmesinde 3 farklı karar mekanizmasında çevresel risklere karşı doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar harf kodlarıyla kodlanmıştır (Şekil 3.3). E. Maktadan Rampaya Sürütme F. Sürütme Tutanağının Düzenlenmesi G. Makta Muayenenin Yapılması Şekil 3.3. OHÜ nün operasyonel süreçlerde sürütme alt sürecinde karar mekanizmalarının harf kodlarıyla gösterilmesi Analizde bölmeden çıkarma işlevi E koduyla gösterilmiştir. Değişkenlerden; bireyin yerinden sökülmesi, gövde çatlamaları, gövdeden kırılma olmak üzere 16 faktörden 3 tanesinde çevreye duyarlılık vardır ki % 19 a tekabül etmektedir. Yapılan anket çalışmasında da bu durum % 47 ile çevreye en fazla zarar veren süreçtir. Sürütme tutanağı kararı ise F koduyla gösterilmiştir. Değişkenlerden; bireyin yerinden sökülmesi, uç kırılması, gövde çatlamaları, gövdeden kırılma olmak üzere 16 faktörden 4 tanesinde çevreye duyarlılık vardır ki % 25 e tekabül etmektedir. Analizde sürütme tutanağı kararı G koduyla gösterilmiştir. Değişkenlerden; bireyin yerinden sökülmesi, uç kırılması, kabuk soyulması, gövde çatlamaları, gövdeden kırılma olmak üzere 16 değişkenden 4 tanesinde çevresel risk vardır ki bu % 31 e karşılık gelmektedir. Katılımcılardan büyük çoğunluğu (% 47) bölmeden çıkarma işlemlerinden sonra toprak, kalan dikili ağaçlar, fidanlar ve akarsular ve yataklarının zararı konusunda kısmen denetlendiğini ifade etmişlerdir. Arazi formlarıyla da bu olgu güçlendirilmiştir. 7

8 Çizelge 3.3. OHÜ de operasyonel sürecin sürütme alt sürecinde yer alan kararların göstergeler ile ilişkilendirilmesi Bölmeden Çıkarma Bireyin yerinden sökülmesi Tomurcukların koparılması Uç kırılması Fidanın yana yatması Kabuk ve ince dallarının tahrip olması Madeni toprağın açığa çıkması Erozyona neden olacak oyuntuların olması Yamaç eğimi Toprağı sıkıştırma durumu Kabuk soyulması Gövde çatlaması Gövdeden kırılma Yuva ve inlerin bozulması Akarsu yataklarına yakınlık Motorların bakımı Egzoz muayenesi Toplam E % 19 F % 25 G % 31 Nakliye Süreci OHÜ de operasyonel sürecin nakliye alt sürecinde çevreye etkilerinin belirlenmesinde 3 farklı karar mekanizmasında çevresel risklere karşı doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar harf kodlarıyla kodlanmıştır (Şekil 3.4). Harf kodlarıyla gösterge setleriyle birleştirilmiştir (Çizelge 4.19). H. Yüklemenin Onaylanması I. Nakliyenin Denetlenmesi İ. Depoya Giriş Tutanağının İmzalanması Şekil 3.4. OHÜ nün operasyonel süreçlerde nakliye alt sürecinde karar mekanizmalarının harf kodlarıyla gösterilmesi 8

9 Analizde yüklemenin onaylanması kararı H koduyla gösterilmiştir ve çevresel duyarlılığı % 14 e tekabül etmektedir. Yol yapımı sırasında akarsu ve derelere şev akması sel riski olduğu belirlenmiştir ki bu uygulayıcılara yöneltilen anket sorularında kazı şevlerinde yada yolun ana hattından çıkan materyaller uygun yerlerde kısmen depolandığını fakat eğimin fazla olduğu yerlerde dolgu şevine aktığını beyan etmişlerdir (% 46). Ancak depolandığını belirtenlerin oranı % 26 dir. Yine Ankete katılanlar, yol yapımı tamamlandıktan sonra kazı ve dolgu şevlerinin bütçe olmadığından ıslah edilemediğini beyan etmişlerdir (% 40). Öte yandan ıslah edildiğini vurgulayanların oranı % 37 dir. Farklı bir soruda yakıt ikmali ve gerekli tamiratlar sırasında kimyevi yağ vb. atıkların kontrolü ve çevresel etkilerine karşı gerekli önlemler kısmen alındığı yada alınmadığı beyan edilmiştir (% 81). Başka bir soruda ise hava kirliliğini (emisyonları) en aza indirmek için kamyon, yükleyici, traktör gibi araçların egzoz muayenelerinin kontrol edilip edilmediği sorusu sorgulanmadığını belirtenlerin oranı % 75 (69) bulunmuştur. Bu olgular arazi çalışmalarında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir. Çizelge 3.4. OHÜ de operasyonel sürecin nakliye alt sürecinde yer alan kararların göstergeler ile ilişkilendirilmesi Nakliyat Taşıma sırasında madeni toprağın açığa çıkması Orman toprağında sıkışmalar Yağların toprağa bırakılması Şevlerde oyuntuların açılması Yol yapımı sonucu akarsulara ve derelere şev akması Taşıma araçlarının egzoz muayenesi Taşıma araçlarının bakımları H % 14 I % 14 İ % 14 Toplam % 4. SONUÇ Çevreye duyarlılık konusunda ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel ölçütlerinden ekolojik ölçütü ele alınmıştır. Bu çerçevede OHÜ de yönetsel sürecin çevre değerlendirmesi yapabilmek için ekoloji ölçütü, 8 gösterge, 17 değişken, operasyonel süreç için ise yine çevresel değerlendirme yapabilmek için ekoloji ölçütü, ve bunlara bağlı kesme, sürütme ve bölmeden çıkarma olarak 3 faaliyet/ operasyon belirlenmiştir. Kesme faaliyetinde 6 gösterge, 18 değişken; Sürütme faaliyetinde 6 gösterge, 16 değişken ve Nakliye faaliyetinde 4 gösterge, 9 değişken kullanılarak OHÜ nün çevresel etkileri ortaya konmuştur. OHÜ nün çevresel etkilerinin belirlenmesine yönelik ölçüt ve göstergelerin neler olabileceği tanıtılmış ve bunlara var-yok analizi yapılmıştır. OHÜ nün çevresel etkilerini belirlemede daha sonra gerçekleşmesi muhtemel çalışmalara altlık olacaktır. Yönetsel süreçte; 9

10 - Kanunların, yönetmeliklerin, tebliğlerin ve diğer mevzuatların OHÜ de çevresel duyarlılığı makro düzeyde yer aldığı, ayrıntılı olarak dikkate alınmadığı, - Çevresel duyarlılık her ne kadar mevzuatlarda yer alsa da uygulayıcılara ayrıntılı bir şekilde sunulmadığından ancak temenni boyutunda kaldığı, - Amenajman planlarının fonksiyonel bazda yapılması çevresel olarak önemli olmakla birlikte planlarda ekonomik fonksiyonlu ormanların üretilmesinde çevreye duyarlılık makro düzeyde tavsiye niteliğinde olduğu, - Kanunların yapılmasından işin tevziatına kadar katılımcılık yaklaşımı tam anlamıyla yapılamadığı, - Üretim işlemlerinin çevre etki değerlendirmesi yapılacak şekilde herhangi bir yönetmeliğin olmadı, - OHÜ nün çevresel faktörleri konusunda eğitimlerin yeterli olmadığı, - Ormancılıkta üretim bölmelerinin yoğun olduğu yerlerde personel eksikliği yaşandığı, Operasyonel süreçte kesme, sürütme ve taşıma alt süreçlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda kesme alt sürecinde; - Damgalama sırasında açılan aynaların böcek zararlarına yol açması muhtemel olduğu, - Orman köylüleri yada kooperatiflerin eğitilmediğinden yada yetersiz eğitildiğinde dolayı ağaçların devrilmesi gereken yerlere devrilemediği için kalan ağaçlar üzerinde ve gençlikte yaralanmalara neden olduğu anlaşılmış ve bu vaka ile birlikte böcek, mantar gibi zararlara neden olduğu, - Kesimin eğimli arazilerde yamaç aşağı tarafa doğru yapılması ve toprak yırtılmalarına neden olduğu, - Kesimin akarsu ve dere yataklarına yakın yerlerde yatağın dolmasına neden olduğu, aynı zamanda eğimli arazilerde yağmur ile birlikte kesim alanı üzerinde bulunan ince materyallerin taşınması ve dere yataklarına set oluşturması bunun sonucu da taşkınlara neden olduğu neticesine varılmıştır. - Kesimin yaban hayatı üzerine etkileri çok boyutludur. Kesilen sahalar yaban hayatının barınma sağladığı alanlar olduğundan hayvanları olumsuz yönde etkilendiği, Sürütme (Bölmeden Çıkartma) alt sürecinde; - Çevresel risklerin en fazla olduğu, - Sürütmenin belli bir yerden yapılmaması sonucu gençliğe aşırı derecede zarar verdiği, - Tomrukların yuvarlanması sonucu eğimli arazilerde toprak sıkışmakta ve yırtılmalara neden olduğu, ayrıca eğimli alanlarda erozyona da sebep olduğu, - Sürütme işlemi toprakların akarsu ve dere yataklarını doldurduğu, - Sahalar yaban hayatının barınma sağladığı alanlar olduğundan özellikle toprak üzerinde yaşayan hayvanların (böcek, fare gibi) yuvalarına ve barınma yerlerine zarar verdiği sonucuna varılmıştır. Taşıma (Nakliye) alt sürecinde; - Nakliyede hava kirliliği ile yakıt ve madeni yağ dökülmesini önlemek için tedbirler alınmadığı, - Nakliye orman yolunun kapasitesine göre değil, kamyonun kapasitesine göre yapıldığı, 10

11 - Yol yapımının toprak sıkışmasına neden olduğu, - Yol yapımı sırasında zamanında kontrol edilmeyen ve yol hattından çıkarılmayan emvallerin ekskavatörler tarafından sökülerek güzergâhtan uzaklaştırdığı görülmekte, taşıma sırasında ise yükleme ve boşaltmaların standartlara uygun yapılmaması durumunda tomruklarda parçalanma ve değer kayıplarına yol açtığı, - Yol açılan hat üzerinde meydana gelen habitat kayıpları ve hayvanları tedirgin edici mahiyetteki değişmeler şeklinde ortaya çıktığı, - Nakliyenin yapılması için yapılan yolların kenarında bulunan yuvaları olumsuz etkilemektedir. - Nakliyenin yapıldığı kamyonların bakımsız ve kamyonların yaşlı olmasından çıkan gürültüden dolayı yaban hayvanları etkilediği sonucuna varılmıştır. TELEKKÜR Bu çalışma SDÜ Fen bilimleri enstitüsü tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak gerçekleştirilmiş olup, çalışma sırasında yardımlarını esirgemeyen tüm ilgililere teşekkür ederim. KAYNAKLAR Acar, H.H.,1994 Ormancılıkta Transport Planları ve Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Oluşturulması, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon, 150 s. Ada, N., Orman Yollarının Kalite Değerlendirmesine Yönelik Ölçüt Ve Göstergelerin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Aydın Yeni F. ve Türker M.F., Orman İşletme Amaçlarına Ulaşmada GZFT Çözümlemesinden Yararlanma İmkânları (Doğu Karadeniz Bölgesi-Maçka Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Örneği), III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 2010, Cilt: I, Sayfa: Bayoğlu, S., Orman Nakliyatının Planlanması, İÜ Orman Fakültesi Yayınları No:3941, 169 s., İstanbul. Durusoy, İ., Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Ölçüt ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 267 s., Trabzon. Dykstra, D.P., Heinrich, R., FAO-Model Code of Forest Harvesting Practice, FAO Publicationsi, 85p, Rome, Italy. Eker M. ve Acar H.H., Ormancılıkta Karar Verme Süreçlerinde Orman Yol Ve Üretim Planlarının Değerlendirilmesi, KÜ Artvin Orman Fakültesi Dergisi, (2001) : 1 (67-74) Eker, M., Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretiminde Operasyonel Planlama Modelinin Geliştirilmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon. Eker M. ve Acar H.H., Odun hammaddesi üretiminde Operasyonel planlama yöntemi SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: , Sayfa: Eker, M., Acar, H.H., Çoban, H.O., Orman Yollarının Potansiyel Ekolojik Etkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Isparta. Engür, M.O., Orman Ürünlerinin Hasadında Teknoloji Seçimi ve Mekanizasyon Olanakları. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul. Erdaş, O., Odun Hammaddesi Üretimi, Bölmeden Çıkarma ve Taşıma Safhalarında SistemSeçimi, KTÜ, Orman Fakültesi Dergisi 9(1-2), Hasdemir ve M., Demir, M., 2000b. Türkiye de Orman Yollarını Karayolundan Ayıran Özellikler ve Bu Yolların Sınıflandırılması, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 50( 2), s OGM, OGM 2010 Yılı Faaliyet Raporu, TC Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Bakanlığı, Ankara. 11

12 Özay, H.E., Süreçlerle Yönetim Sistemi ve Küçük ve Orta Ölçekli Bir İşletmede Uygulanması D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Özçelik, K., Çevreye Duyarlı Ormancılık Bağlamında Üretim Operasyonu Karar Süreçlerinin İrdelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Seçkin, Ö.B., Türkiye de Orman Yol Şebeke Planlarının Düzenlenmesi ve Etüd Aplikasyonu, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Sayı 1, s İstanbul. Şentürk, N., Orman Yollarının Planlanmasında Sayısal Verilerden Yararlanma Olanakları, Doktora Tezi, İÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tavşanoğlu, F., Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları, İstanbul Üniversitesi, Yayın No: 1989/36, İstanbul. 12

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ 3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için alt yapı tesisi olan orman yolları olmalıdır. Orman Yollarının Özelliği Orman yolu bir bilgisayar programı gibidir. Nasıl ki

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Middle East Journal of Science(MEJS)

Middle East Journal of Science(MEJS) Middle East Journal of Science(MEJS) 2(2016)58 63 Middle East Journal of Science(MEJS) journal homepage: http://mejs.ineseg.org/ EVALUATING OF UPHILL TIMBER SKIDDING WITH FORESTRY TRACTOR Neşe Gülci 1

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 Yükleme Metotları : Elle Yükleme Çapraz Yükleme Makine Gücü ile Yükleme: Taşıma Aracına Monte Edilen

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ 1) Aşağıdaki anıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) 2) I Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması. II Bina temelleri altında çatlama,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA TEKNİKLERİ İLE TAŞINAN ÜRÜNLERDE OLUŞAN ZARARLARIN TESPİTİ VE ZARARLARIN EKONOMİK BOYUTLARINA YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME

FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA TEKNİKLERİ İLE TAŞINAN ÜRÜNLERDE OLUŞAN ZARARLARIN TESPİTİ VE ZARARLARIN EKONOMİK BOYUTLARINA YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA TEKNİKLERİ İLE TAŞINAN ÜRÜNLERDE OLUŞAN ZARARLARIN TESPİTİ VE ZARARLARIN EKONOMİK BOYUTLARINA YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME Habip EROĞLU 1 Atakan ÖZTÜRK 2 U. Özcan ÖZTÜRK 3 Mehmet

Detaylı

11. BÖLÜM: ÜRETİMDE BİRİM FİYAT TESPİTİ

11. BÖLÜM: ÜRETİMDE BİRİM FİYAT TESPİTİ 11. BÖLÜM: ÜRETİMDE BİRİM FİYAT TESPİTİ 11.1. Giriş Üretimde birim fiyatın oluşturulması iki ana unsura dayandırılmaktadır. Bunlardan birisi üretimde kullanılan araç-gereç ve malzemeler, insan, makine

Detaylı

3. ÜRETİM ve BÖLMEDEN ÇIKARMA

3. ÜRETİM ve BÖLMEDEN ÇIKARMA 3. ÜRETİM ve BÖLMEDEN ÇIKARMA 1) İnsan Gücü ile Bölmeden Çıkarma 2) Hayvan Gücü ile Bölmeden Çıkarma 3) Makine Gücü ile Bölmeden Çıkarma (Traktörler, Hava hatları) 4) Diğer Transport Tesisleri ile Bölmeden

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

Prof.Dr.Mesut HASDEMİR

Prof.Dr.Mesut HASDEMİR Prof.Dr.Mesut HASDEMİR 1.GİRİŞ Eşyaların ve insanların bir yerden başka bir yere taşınması için ne kadar ilkel de olsa mutlaka bir yolun varlığına gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle yol tarihinin insanlık

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ. Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ. Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı 9. TRANSPORT SÜRECİNİN BİR AŞAMASI OLARAK YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLERİ Türkiye de, planlı orman yolu

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kısa İdare

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 Uzun Mesafeli Mobil Vinçli Hava Hatlarının Tesisi Hava hattının kurulmasın da ilk aşama hava hattı kızağının

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Ahmet VARIR Mühendis Görev ve sorumluluklar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri

Detaylı

4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme

4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme 4. BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 4.1. Giriş İş etüdü, çalışan insanın ihtiyaçları ve verim yeteneklerini dikkate alarak işletmenin ekonomikliğini iyileştirme amacını güden ve bu amaca erişmek için iş sistemlerinin incelenmesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fayda-Değer

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KTÜ 30.11.2016 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1-Üretim Şube Müdürlüğü 2-Pazarlama

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Helsinki Konferansının I.Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Biyokütlesi

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

HASSAS ORMANCILIK. Prof.Dr. Abdullah E. Akay. BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Osmangazi-Bursa

HASSAS ORMANCILIK. Prof.Dr. Abdullah E. Akay. BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Osmangazi-Bursa HASSAS ORMANCILIK Prof.Dr. Abdullah E. Akay Osmangazi-Bursa HASSAS ORMANCILIK Son yıllarda artan tüketici talepleri doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmış ve bu durum özellikle orman kaynaklarının

Detaylı

Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci ile Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim Açısından Değerlendirilmesi

Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci ile Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim Açısından Değerlendirilmesi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci ile Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının

Detaylı

TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ. Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ. Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı 2.5.2. Ormanların İşletmeye Açılması ve Transport İlişkileri Ormanın ekonomik yapısı içinde daha

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği)

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) 103 Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) Kenan MELEMEZ1*, Ayhan ATEŞOĞLU1, Metin TUNAY1, Celal EMİR2 1 Bartın Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ormancılık Uygulamaları-II Dersi Amasya Grubu Dönüş Raporu

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ormancılık Uygulamaları-II Dersi Amasya Grubu Dönüş Raporu KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ormancılık Uygulamaları-II Dersi Amasya Grubu Dönüş Raporu Orman Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak

Detaylı

Demir M., "Orman Ürünleri Nakliyatında Traktörlerin Kullanımı ve Türkiye De Üretim Mekanizasyonunun Durumu", Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE,

Demir M., Orman Ürünleri Nakliyatında Traktörlerin Kullanımı ve Türkiye De Üretim Mekanizasyonunun Durumu, Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 774 ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYATINDA TRAKTÖRLERİN KULLANIMI VE TÜRKİYE DE ÜRETİM MEKANİZASYONUNUN DURUMU Murat DEMİR İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy/Sarıyer/İstanbul

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

ORMAN İŞLETMECİLİĞİ, İTHALAT, İHRACAT VE ORMAN YOLLARI YAPIMI

ORMAN İŞLETMECİLİĞİ, İTHALAT, İHRACAT VE ORMAN YOLLARI YAPIMI DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE DOZERLE ORMAN YOL YAPIM TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE DOZERLE ORMAN YOL YAPIM TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: II Sayfa: 486-493 ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE DOZERLE ORMAN YOL YAPIM TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ Tolga ÖZTÜRK 1, Muhittin İNAN 2, Necmettin ŞENTÜRK

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Türkiye de Mevcut Orman Yolu Standartlarının Dikili Ağaç Satışına Uygunluğunun İrdelenmesi

Türkiye de Mevcut Orman Yolu Standartlarının Dikili Ağaç Satışına Uygunluğunun İrdelenmesi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Türkiye de Mevcut Orman Yolu Standartlarının Dikili Ağaç Satışına Uygunluğunun

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) DERSİN AMACI Orman amenajman kavramını pratiğe yönelik uygulamaları ile öğrencilere tanıtmak, orman fonksiyonlarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel temalarda

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI CİLDİN ÜSTÜNDE AYNI ŞEKİLDE BULUNACAKTIR. PROJE ADI VE YILI CİLDİN SIRT KISMINDA

Detaylı

ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ MEKANİZASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ MEKANİZASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: II Sayfa: 587-597 ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ MEKANİZASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Köksal COŞKUN

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Tomruk Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Verimlilik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

Tomruk Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Verimlilik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Tomruk Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Verimlilik ve Çevresel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. UFUK COŞGUN BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. UFUK COŞGUN BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ (YAPILAN ÇALIŞMA ve/veya ARAŞTIRMALAR) DEĞERLENDİRMESİ Dr. UFUK COŞGUN BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal kalkınma stratejisinde 5 temel stratejik amaç belirlenmiştir.

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

KTU ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIK UYGULAMALARI II DERSİ TEKNİ GEZİ RAPORU KASTONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (

KTU ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIK UYGULAMALARI II DERSİ TEKNİ GEZİ RAPORU KASTONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ( KTU ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIK UYGULAMALARI II DERSİ TEKNİ GEZİ RAPORU KASTONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (13.05.2016 15.05.2016) Ormancılık Uygulamaları Dersi II kapsamında 13.05.2016

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

ORMAN YOLLARI. Prof.Dr.Mesut HASDEMİR

ORMAN YOLLARI. Prof.Dr.Mesut HASDEMİR ORMAN YOLLARI Prof.Dr.Mesut HASDEMİR Orman Transport Tesis ve Taşıtları Bilim Dalının Çalışma Konuları Ormancılık bilimleri içinde Orman Transport Tesis ve Taşıtları ormanların isletmeye açılması için

Detaylı

Ağaç Nedir? Bir ağacın yaşayıp gelişebilmesi için; ışık, sıcaklık, CO 2, O 2, su ve mineral madde gereklidir.

Ağaç Nedir? Bir ağacın yaşayıp gelişebilmesi için; ışık, sıcaklık, CO 2, O 2, su ve mineral madde gereklidir. AĞAÇ NEDĠR? Ağaç Nedir? Boyu en az 5 metre, çapı da 10 cm'den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan, sürgün

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Orman Yollarında Puanlandırma Yöntemiyle Yol Kalite Sınıflarının Belirlenmesi: Karanlıkdere Örneği

Orman Yollarında Puanlandırma Yöntemiyle Yol Kalite Sınıflarının Belirlenmesi: Karanlıkdere Örneği Orman Yollarında Puanlandırma Yöntemiyle Yol Kalite Sınıflarının Belirlenmesi: Karanlıkdere Örneği Saliha ÜNVER KTU, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon. Sorumlu yazar: cansu@ktu.edu.tr

Detaylı

ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ ODUN KALİTE SINIFLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ ODUN KALİTE SINIFLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 128-134 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ ODUN KALİTE SINIFLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Saliha ÜNVER H. Hulusi ACAR KTÜ Orman Fakültesi,

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI II. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ayrı Değerlendirme Ortak Değerlendirme Ödev Değerlendirmesi ÖDEV KONUSU: YAZILI ÖDEV İÇERİĞİ 1. Öğrenci 2. Öğrenci Sunumun Belirlenen Haftada

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

European Road Transport Research Advisory Council. TEMSA AR-GE ve TEKNOLOJİ A.Ş

European Road Transport Research Advisory Council. TEMSA AR-GE ve TEKNOLOJİ A.Ş European Road Transport Research Advisory Council AMAÇ Araştırma ve inovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak inovatif bir ekonomi ortaya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif bir Yöntem: Kollu El Vinci

Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif bir Yöntem: Kollu El Vinci II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif bir Yöntem: Kollu

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Üretim İşlerinde Sorumluluk Yöneticiler Kesim alanında tehlikeli bölgenin kontrol edilmesi ve tehlikeli

Detaylı

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik TEMEL KAVRAMLAR Doğa, çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik Kavramları Yabanıl Alan, Yabanıllık ve Yaban Hayatı Kavramları Doğa Koruma Kavramı ve Kapsamı Doğal Kaynak Yönetiminin Genel Kapsamı Doğa,

Detaylı

YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI

YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI SEL NEDİR? Sel; Şiddetli yağışların ardından yan derelerden gelen ve fazla miktarda katı ve iri materyal içeren büyük su kitlesidir. Isparta-Senirkent,

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ. Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ. Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı 7. ORMAN ÜRÜNLERİNİN UZAK MESAFELERE TAŞINMASI (UZAK NAKLİYAT, SEKONDER TRANSPORT) Türkiye yaklaşık

Detaylı

4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların

4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların 4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların bütün yıl nakliyat yapmasına yönelik, orman içi ile

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI TEŞVİK UYGULAMALARI. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI TEŞVİK UYGULAMALARI. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI TEŞVİK UYGULAMALARI Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Özel Ağaçlandırma Nedir? Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasındaki

Detaylı

Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul

Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul Sıcak Noktalarda Yatırımların Planlanması Eğitimi, 28-29 Kasım 2013, İstanbul Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi (Hot Black Sea) kapsamında TÜBİTAK MAM Çevre

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

Tarımsal Ekoloji. Tarım Sistemlerinde Ekonomik Anlayış. 1. Giriş. Tanımlar İçerik. Perspektif. Doç.Dr. Kürşat Demiryürek

Tarımsal Ekoloji. Tarım Sistemlerinde Ekonomik Anlayış. 1. Giriş. Tanımlar İçerik. Perspektif. Doç.Dr. Kürşat Demiryürek Tarımsal Ekoloji Tarım Sistemlerinde Ekonomik Anlayış 1. Giriş Tanımlar İçerik Perspektif Doç.Dr. Kürşat Demiryürek 1 Tarımsal Ekoloji - Tanımlar Gliessman 2000: Sürdürülebilir tarım sistemlerinin yönetimi

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı