ÇEVREYE DUYARLI ORMANCILIK BAĞLAMINDA ÜRETĠM OPERASYONU KARAR SÜREÇLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVREYE DUYARLI ORMANCILIK BAĞLAMINDA ÜRETĠM OPERASYONU KARAR SÜREÇLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ"

Transkript

1 ÇEVREYE DUYARLI ORMANCILIK BAĞLAMINDA ÜRETĠM OPERASYONU KARAR SÜREÇLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ Kemalettin Özçelik 1 Doç. Dr. Mehmet Eker 2 1 OGM, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Yüksek Orman Mühendisi, Ankara 2 SDÜ, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Doç. Dr. Yüksek Orman Müh Isparta ÖZET İnsanoğlunun artan çevre koruma bilinci ve tutumu, orman ekosistemine uygulanan müdahalelerde daha duyarlı davranılmasını gerektirmektedir. Odun hammaddesi üretimi ve bu amaçla gerçekleştirilen alt yapı tesisleri, orman ekosistemi üzerinde kısa ve orta vadede çeşitli zararlar oluşturabilmektedir. Bu bildiride, OHÜ sırasında yönetsel ve operasyonel süreçlerde çevresel etkilerini betimlemeye ve ölçmeye yarayacak ölçüt ve göstergeler listesi oluşturulmuştur. Süreçlerin her bir basamağında, elde edilmiş ölçüt ve gösterge seti yardımıyla var-yok analizi yapılarak orman ekosisteminin korunmasına yönelik kararlar alınıp alınmadığı anlatılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Odun Hammaddesi Üretimi, Çevresel Etki, Üretim Süreci, Süreç Analizi, Karar Süreçleri ABSTRACT Raising the awareness and attitude environmental protection of human being is required to act responsibly with interference in forest ecosystem. The production of wood raw material and substructure performed in accordance with this purpose might be harmful to the forest ecosystem in the short and medium term. This thesis study is prepared to determine whether environmental impact resultant in several scales is awared during the production operation and it is acted responsibly to environment in decision process. In this declaration, the list of indicators and measure is made to measure and describe the environmental effects in administrative and operational process during Wood Raw Material. In every step of process, it is scrutinized whether desicions for forest ecosystem protection are made by quantal analysiswith the help of measure and descript set. Key Words: The production of wood raw material, environmental impact, production process, process analysis, desicion process

2 1. GĠRĠġ Orman ürünleri üretimi; asli ürün olan odun üretimi (tomruk, maden direği, yakacak odun gibi) ve odun dışı (bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli ürünler) üretim olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ormancılıkta odun hammaddesi üretimi mevzuat bakımından 288 sayılı tebliğe (Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait Tebliğ) göre; kesim, sürütme (bölmeden çıkarma/primer transport) ve de yükleme ve taşıma (sekonder transport aşaması) olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır (OGM, 1996). Kesim aşaması (Engür, 1996; Eker, 2004), bölmeden çıkarma aşaması (Tavşanoğlu,1973; Seçkin, 1984; Erdaş, 1986; Şentürk, 1992; Acar, 1994; Bayoğlu, 1996; Engür, 1996; Hasdemir ve Demir, 2000; Eker, 2004; Akay vd., 2007), taşıma aşaması (Erdaş ve Acar, 1993) tanımları farklı çalışmalarda yapılmıştır. OHÜ sırasında çevrede birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bunlar; OHÜ faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan orman yollarının etkileri, Sürütme faaliyetlerinin üretim sahasında kalan ağaç ve fidanlar üzerindeki etkileri, Sürütme faaliyetlerinin orman toprağı üzerine etkileri, OHÜ sırasında kullanılan motor yağı, mazot gibi atıkların etkileri, OHÜ nün peyzaj üzerine etkileri, OHÜ nün yaban hayatı üzerine etkileri, şeklinde sıralabilir. Süreç; girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı olarak adlandırılır ve belirli bir çıktı (ürün ya da hizmet) elde etmek için birbirleriyle etkileşim içinde bulunan insan, malzeme, ekipman, yöntem ve çevrenin toplamıdır (Özay, 2003). OHÜ süreci de bu bileşenlerden farklı ölçeklerde içermekte olup sürece ait iş akışı sırasında sürecin bileşeni olan orman ekosistemi (çevre) üzerinde çeşitli etkilere yada risklere rastlanabilmektedir. OHÜ sürecinin ve alt süreçlerinin tanımlanması ve bu süreçlerdeki muhtemel çevresel etki ve risklerin irdelenmesi önemli bir konu haline gelmektedir. Bu bağlamda sürecin bileşenlerinin tanımlanması, ilişkilerinin açıklanması ve içerdiği risklerin sıralanarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada da, OHÜ süreci kavramsal olarak modellenmiş hangi operasyonların çevresel açıdan risk oluşturduğu literatür analizi ve arazi gözlemleri ile sıralanmış, üretim amaçlı müdahalelerin çevresel etki oluşturup oluşturmadığını tarif etmeye yarayacak ölçüt ve göstergeler listesi oluşturulmaya çalışılmış, yönetsel ve operasyonel süreçteki iş adımları oluşturulmuş ölçüt ve göstergelerle analiz edilerek; Ülkemiz ormancılığında odun üretimi sırasında çevreye duyarlı kararların ve uygulamaların dikkate alınıp alınmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 2

3 2. MATERYAL VE YÖNTEM OHÜ iş süreçlerini analiz etmek ve yerinde denetlemek için Ankara Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan Çubuk Orman İşletme Şefliği ne ait iş süreçlerini ortaya koyan mevcut durum belirlenmiştir. İşletme ölçeğinde, üretim operasyonlarının işleyişini irdelemek amacıyla yapılan dokümantasyon analizi için bölme dosyaları, içerdiği belgeler, çeşitli yazışma ve de tutanaklar incelenmiştir. İşin ilan edilmesiyle başlayan üretim sürecinin sahanın teslim alınmasına kadar geçen süreçler incelenmiştir. İlaveten, OHÜ nün yönetsel ve operasyonel ölçekte çevresel etki oluşturmadığı konusundaki algıları ölçmek ve bu yöndeki mevcut durumu betimleyebilmek için işletme idareleri ölçeğinde bir anket/mülakat formu geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bununla birlikte, OHÜ de paydaşlar 288 sayılı tebliğ çerçevesinde OHÜ içerisinde çevresel etki riskleriyle olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Paydaşların çıkarılmasının ardından OHÜ nün yararları, zararları, muhtemel riskleri ve çevreye duyarlılık ile ilgili içerebileceği fırsatları GZFT (SWOT) analizi (Aydın ve Türker, 2010) yapılmıştır. Buradan elde edilen bilgiler üzerine; SOY prensipleri (Durusoy, 2009; OGM, 2010) ve Ada (2011) tarafından geliştirilip kullanılan ölçüt ve göstergeler seti literatür bilgisi desteğiyle de bu çalışma için uyarlanmıştır. Buna göre de aşağıda belirtilen ölçüt ve göstergeler sıralanmıştır. 3. BULGULAR VE TARTIġMA OHÜ yönetsel süreç sırasındaki çevresel riskler OHÜ de yönetsel sürecin çevreye etkilerinin belirlenmesinde 7 farklı karar mekanizmasında çevresel risklere karşı doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar harf kodlarıyla kodlanmıştır (Çizelge 4.18). A. Üretime Esas Etanın Tespiti B. Üretim Teklif Cetvelinin Oluşturulması C. Verim Yüzdesi Tayini D. Üretim Programı Teklif Cetveli E. Üretim Programları Tekliflerinin Değerlendirilmesi F. Üretim Programının Bütçe Toplantılarında kararlaştırılması G. Kesme, Sürütme ve Taşıma Şartnamelerin Hazırlanması Harf kodlarıyla gösterge setleriyle birleştirilmiştir (Şekil 3.1). 3

4 Şekil 3.1. OHÜ nün Yönetsel süreçlerde karar mekanizmalarının harf kodlarıyla gösterilmesi

5 Bu kapsamda üretime esas etanın tespiti kararında(a), üretim teklif cetvelinin oluşturulması kararında (B), verim yüzdesi tayini kararında (C), Üretim Programı Teklif Cetveli kararında (D), üretim programları tekliflerinin değerlendirilmesi kararında (E), üretim programları tekliflerinin değerlendirilmesi kararında (F), üretim programının bütçe toplantılarında kararlaştırılması kararında (G), kesme, sürütme ve taşıma şartnamelerin hazırlanması kararında (H) yapılan analizlerde de 15 göstergeden 6 tanesi (silvikültür planlarının bulunması, bilimsel gerçeklere dayanması, amenajman planlarının fonksiyonel plan olması, ağaç türü ölçeğinde sınırlandırması, çağ sınıfları ölçeğinde sınırlandırma, büyük bloklarda üretim yapılması) çevreye duyarlı olduğu, diğer göstergelerinde çevreye duyarlı olmadığı bulunmuştur. Analizde çevreye duyarlılık oranı % 40 çıkmıştır (Çizelge 3.1). Çizelge 3.1. OHÜ de yönetsel sürecin kararların göstergeler ile ilişkilendirilmesi Yönetsel Süreçler Silvikültür planlarının bulunması Bilimsel gerçeklere dayanması Amenajman planlarının fonksiyonel plan olması Ağaç türü ölçeğinde sınırlandırması Çağ sınıfları ölçeğinde sınırlandırma Dere zonlaması dikkate alınması Kapalılık konusunda operasyon planlayıcıları görüşlerinin alınması Büyük bloklarda üretim yapılması Daha karlı olan dikili satışa zorlanması A % 40 B % 40 C % 40 D % 40 E % 40 F % 40 G % 40 STK'ların görüşleri alınması Orman köyleri yâda orman kooperatiflerinin görüşleri alınması Şartnamelerde çevresel duyarlılığa ayrıntılı yer verilmemesi Teknik süreçlerde karşılaşılacak sorunlara karşı önlem ÇED raporuna uygunluk ÇED yönetmelik çerçevesinde herhangi bir yönetmeliğin yapılması Toplam % OHÜ operasyonel süreci sırasındaki çevresel riskleri ve analizi Kesme Süreci OHÜ de operasyonel sürecin kesme alt sürecinde çevreye etkilerinin belirlenmesinde 4 farklı karar mekanizmasında çevresel risklere karşı doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar harf kodlarıyla kodlanmıştır (Şekil 3.2.). A. Damgalama İşlemi B. Şartnamelerin İmzalatılması (Kesme-Sürütme-Taşıma Şartnameleri) C. Kesme-Tomruklama D. Üretimin Denetlenmesi

6 Şekil 3.2. OHÜ nün yönetsel süreçlerde karar mekanizmalarının harf kodlarıyla gösterilmesi Damgalama (A) işlemlerinde yapılan var-yok analizinde göstergelerin % 95 i çevreye duyarlı olduğu anlaşılmıştır. Analizde kesme sürecinin başlangıcı olan şartnamelerin orman köylülerine yada kooperatiflerine imzalatılması B koduyla gösterilmiştir. Şartnamelerin imzalatılması (B) çevreye duyarlılık analizi % 44 oranındadır. Kesme tomruklama işlevi(c) sırasında % 21 çevreye duyarlı olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda değişkenlerden dikili ağaçların gövdesinin çatlaması, uç kırılması, gövdenin kırılması, ağacın devrilmesi göstergeleri dışında kalan göstergelere çevresel anlamda dikkat edilmemektedir. Kesme sürecinde mevzuatta belirtiğimiz göstergeler dışında bir hüküm bulunmamaktadır yada yetersizdir. Zaten uygulayıcıların % 59 u kesme sürecinde çevresel olarak mevzuatın dışında davranmadığı belirlenmiştir. Kesmenin denetlenmesi(d) konusunda % 32 çevresel duyarlılıkta davranıldığı belirleniştir (Çizelge 3.2). Çizelge 3.2. OHÜ de operasyonel sürecin kesme alt sürecinde yer alan kararların göstergeler ile ilişkilendirilmesi Kesme Süreci Bireyin yerinden sökülmesi Tomurcukların koparılması Uç kırılması Fidanın yana yatması Kabuk ve ince dallarının tahrip olması Madeni toprağın açığa çıkması Zararlı kimyasal atıklar Dal kırılması Kabuk soyulması Gövde çatlaması Uç kırılması Gövdeden kırılma Ağacın devrilmesi Yuva ve inlerin bozulması Gürültünün olması Akarsu ve dere yataklarının dolması Akarsu yataklarına yakınlık A B C D Makinelerin bakımını yapılması Böcek zararının oluşması Toplam 0 % 95 1 % 44 0 % 21 1 % 32 6

7 Sürütme Süreci OHÜ de operasyonel sürecin sürütme alt sürecinde çevreye etkilerinin belirlenmesinde 3 farklı karar mekanizmasında çevresel risklere karşı doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar harf kodlarıyla kodlanmıştır (Şekil 3.3). E. Maktadan Rampaya Sürütme F. Sürütme Tutanağının Düzenlenmesi G. Makta Muayenenin Yapılması Şekil 3.3. OHÜ nün operasyonel süreçlerde sürütme alt sürecinde karar mekanizmalarının harf kodlarıyla gösterilmesi Analizde bölmeden çıkarma işlevi E koduyla gösterilmiştir. Değişkenlerden; bireyin yerinden sökülmesi, gövde çatlamaları, gövdeden kırılma olmak üzere 16 faktörden 3 tanesinde çevreye duyarlılık vardır ki % 19 a tekabül etmektedir. Yapılan anket çalışmasında da bu durum % 47 ile çevreye en fazla zarar veren süreçtir. Sürütme tutanağı kararı ise F koduyla gösterilmiştir. Değişkenlerden; bireyin yerinden sökülmesi, uç kırılması, gövde çatlamaları, gövdeden kırılma olmak üzere 16 faktörden 4 tanesinde çevreye duyarlılık vardır ki % 25 e tekabül etmektedir. Analizde sürütme tutanağı kararı G koduyla gösterilmiştir. Değişkenlerden; bireyin yerinden sökülmesi, uç kırılması, kabuk soyulması, gövde çatlamaları, gövdeden kırılma olmak üzere 16 değişkenden 4 tanesinde çevresel risk vardır ki bu % 31 e karşılık gelmektedir. Katılımcılardan büyük çoğunluğu (% 47) bölmeden çıkarma işlemlerinden sonra toprak, kalan dikili ağaçlar, fidanlar ve akarsular ve yataklarının zararı konusunda kısmen denetlendiğini ifade etmişlerdir. Arazi formlarıyla da bu olgu güçlendirilmiştir. 7

8 Çizelge 3.3. OHÜ de operasyonel sürecin sürütme alt sürecinde yer alan kararların göstergeler ile ilişkilendirilmesi Bölmeden Çıkarma Bireyin yerinden sökülmesi Tomurcukların koparılması Uç kırılması Fidanın yana yatması Kabuk ve ince dallarının tahrip olması Madeni toprağın açığa çıkması Erozyona neden olacak oyuntuların olması Yamaç eğimi Toprağı sıkıştırma durumu Kabuk soyulması Gövde çatlaması Gövdeden kırılma Yuva ve inlerin bozulması Akarsu yataklarına yakınlık Motorların bakımı Egzoz muayenesi Toplam E % 19 F % 25 G % 31 Nakliye Süreci OHÜ de operasyonel sürecin nakliye alt sürecinde çevreye etkilerinin belirlenmesinde 3 farklı karar mekanizmasında çevresel risklere karşı doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir. Bunlar harf kodlarıyla kodlanmıştır (Şekil 3.4). Harf kodlarıyla gösterge setleriyle birleştirilmiştir (Çizelge 4.19). H. Yüklemenin Onaylanması I. Nakliyenin Denetlenmesi İ. Depoya Giriş Tutanağının İmzalanması Şekil 3.4. OHÜ nün operasyonel süreçlerde nakliye alt sürecinde karar mekanizmalarının harf kodlarıyla gösterilmesi 8

9 Analizde yüklemenin onaylanması kararı H koduyla gösterilmiştir ve çevresel duyarlılığı % 14 e tekabül etmektedir. Yol yapımı sırasında akarsu ve derelere şev akması sel riski olduğu belirlenmiştir ki bu uygulayıcılara yöneltilen anket sorularında kazı şevlerinde yada yolun ana hattından çıkan materyaller uygun yerlerde kısmen depolandığını fakat eğimin fazla olduğu yerlerde dolgu şevine aktığını beyan etmişlerdir (% 46). Ancak depolandığını belirtenlerin oranı % 26 dir. Yine Ankete katılanlar, yol yapımı tamamlandıktan sonra kazı ve dolgu şevlerinin bütçe olmadığından ıslah edilemediğini beyan etmişlerdir (% 40). Öte yandan ıslah edildiğini vurgulayanların oranı % 37 dir. Farklı bir soruda yakıt ikmali ve gerekli tamiratlar sırasında kimyevi yağ vb. atıkların kontrolü ve çevresel etkilerine karşı gerekli önlemler kısmen alındığı yada alınmadığı beyan edilmiştir (% 81). Başka bir soruda ise hava kirliliğini (emisyonları) en aza indirmek için kamyon, yükleyici, traktör gibi araçların egzoz muayenelerinin kontrol edilip edilmediği sorusu sorgulanmadığını belirtenlerin oranı % 75 (69) bulunmuştur. Bu olgular arazi çalışmalarında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir. Çizelge 3.4. OHÜ de operasyonel sürecin nakliye alt sürecinde yer alan kararların göstergeler ile ilişkilendirilmesi Nakliyat Taşıma sırasında madeni toprağın açığa çıkması Orman toprağında sıkışmalar Yağların toprağa bırakılması Şevlerde oyuntuların açılması Yol yapımı sonucu akarsulara ve derelere şev akması Taşıma araçlarının egzoz muayenesi Taşıma araçlarının bakımları H % 14 I % 14 İ % 14 Toplam % 4. SONUÇ Çevreye duyarlılık konusunda ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel ölçütlerinden ekolojik ölçütü ele alınmıştır. Bu çerçevede OHÜ de yönetsel sürecin çevre değerlendirmesi yapabilmek için ekoloji ölçütü, 8 gösterge, 17 değişken, operasyonel süreç için ise yine çevresel değerlendirme yapabilmek için ekoloji ölçütü, ve bunlara bağlı kesme, sürütme ve bölmeden çıkarma olarak 3 faaliyet/ operasyon belirlenmiştir. Kesme faaliyetinde 6 gösterge, 18 değişken; Sürütme faaliyetinde 6 gösterge, 16 değişken ve Nakliye faaliyetinde 4 gösterge, 9 değişken kullanılarak OHÜ nün çevresel etkileri ortaya konmuştur. OHÜ nün çevresel etkilerinin belirlenmesine yönelik ölçüt ve göstergelerin neler olabileceği tanıtılmış ve bunlara var-yok analizi yapılmıştır. OHÜ nün çevresel etkilerini belirlemede daha sonra gerçekleşmesi muhtemel çalışmalara altlık olacaktır. Yönetsel süreçte; 9

10 - Kanunların, yönetmeliklerin, tebliğlerin ve diğer mevzuatların OHÜ de çevresel duyarlılığı makro düzeyde yer aldığı, ayrıntılı olarak dikkate alınmadığı, - Çevresel duyarlılık her ne kadar mevzuatlarda yer alsa da uygulayıcılara ayrıntılı bir şekilde sunulmadığından ancak temenni boyutunda kaldığı, - Amenajman planlarının fonksiyonel bazda yapılması çevresel olarak önemli olmakla birlikte planlarda ekonomik fonksiyonlu ormanların üretilmesinde çevreye duyarlılık makro düzeyde tavsiye niteliğinde olduğu, - Kanunların yapılmasından işin tevziatına kadar katılımcılık yaklaşımı tam anlamıyla yapılamadığı, - Üretim işlemlerinin çevre etki değerlendirmesi yapılacak şekilde herhangi bir yönetmeliğin olmadı, - OHÜ nün çevresel faktörleri konusunda eğitimlerin yeterli olmadığı, - Ormancılıkta üretim bölmelerinin yoğun olduğu yerlerde personel eksikliği yaşandığı, Operasyonel süreçte kesme, sürütme ve taşıma alt süreçlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda kesme alt sürecinde; - Damgalama sırasında açılan aynaların böcek zararlarına yol açması muhtemel olduğu, - Orman köylüleri yada kooperatiflerin eğitilmediğinden yada yetersiz eğitildiğinde dolayı ağaçların devrilmesi gereken yerlere devrilemediği için kalan ağaçlar üzerinde ve gençlikte yaralanmalara neden olduğu anlaşılmış ve bu vaka ile birlikte böcek, mantar gibi zararlara neden olduğu, - Kesimin eğimli arazilerde yamaç aşağı tarafa doğru yapılması ve toprak yırtılmalarına neden olduğu, - Kesimin akarsu ve dere yataklarına yakın yerlerde yatağın dolmasına neden olduğu, aynı zamanda eğimli arazilerde yağmur ile birlikte kesim alanı üzerinde bulunan ince materyallerin taşınması ve dere yataklarına set oluşturması bunun sonucu da taşkınlara neden olduğu neticesine varılmıştır. - Kesimin yaban hayatı üzerine etkileri çok boyutludur. Kesilen sahalar yaban hayatının barınma sağladığı alanlar olduğundan hayvanları olumsuz yönde etkilendiği, Sürütme (Bölmeden Çıkartma) alt sürecinde; - Çevresel risklerin en fazla olduğu, - Sürütmenin belli bir yerden yapılmaması sonucu gençliğe aşırı derecede zarar verdiği, - Tomrukların yuvarlanması sonucu eğimli arazilerde toprak sıkışmakta ve yırtılmalara neden olduğu, ayrıca eğimli alanlarda erozyona da sebep olduğu, - Sürütme işlemi toprakların akarsu ve dere yataklarını doldurduğu, - Sahalar yaban hayatının barınma sağladığı alanlar olduğundan özellikle toprak üzerinde yaşayan hayvanların (böcek, fare gibi) yuvalarına ve barınma yerlerine zarar verdiği sonucuna varılmıştır. Taşıma (Nakliye) alt sürecinde; - Nakliyede hava kirliliği ile yakıt ve madeni yağ dökülmesini önlemek için tedbirler alınmadığı, - Nakliye orman yolunun kapasitesine göre değil, kamyonun kapasitesine göre yapıldığı, 10

11 - Yol yapımının toprak sıkışmasına neden olduğu, - Yol yapımı sırasında zamanında kontrol edilmeyen ve yol hattından çıkarılmayan emvallerin ekskavatörler tarafından sökülerek güzergâhtan uzaklaştırdığı görülmekte, taşıma sırasında ise yükleme ve boşaltmaların standartlara uygun yapılmaması durumunda tomruklarda parçalanma ve değer kayıplarına yol açtığı, - Yol açılan hat üzerinde meydana gelen habitat kayıpları ve hayvanları tedirgin edici mahiyetteki değişmeler şeklinde ortaya çıktığı, - Nakliyenin yapılması için yapılan yolların kenarında bulunan yuvaları olumsuz etkilemektedir. - Nakliyenin yapıldığı kamyonların bakımsız ve kamyonların yaşlı olmasından çıkan gürültüden dolayı yaban hayvanları etkilediği sonucuna varılmıştır. TELEKKÜR Bu çalışma SDÜ Fen bilimleri enstitüsü tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak gerçekleştirilmiş olup, çalışma sırasında yardımlarını esirgemeyen tüm ilgililere teşekkür ederim. KAYNAKLAR Acar, H.H.,1994 Ormancılıkta Transport Planları ve Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Oluşturulması, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon, 150 s. Ada, N., Orman Yollarının Kalite Değerlendirmesine Yönelik Ölçüt Ve Göstergelerin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Aydın Yeni F. ve Türker M.F., Orman İşletme Amaçlarına Ulaşmada GZFT Çözümlemesinden Yararlanma İmkânları (Doğu Karadeniz Bölgesi-Maçka Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Örneği), III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 2010, Cilt: I, Sayfa: Bayoğlu, S., Orman Nakliyatının Planlanması, İÜ Orman Fakültesi Yayınları No:3941, 169 s., İstanbul. Durusoy, İ., Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Ölçüt ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 267 s., Trabzon. Dykstra, D.P., Heinrich, R., FAO-Model Code of Forest Harvesting Practice, FAO Publicationsi, 85p, Rome, Italy. Eker M. ve Acar H.H., Ormancılıkta Karar Verme Süreçlerinde Orman Yol Ve Üretim Planlarının Değerlendirilmesi, KÜ Artvin Orman Fakültesi Dergisi, (2001) : 1 (67-74) Eker, M., Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretiminde Operasyonel Planlama Modelinin Geliştirilmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon. Eker M. ve Acar H.H., Odun hammaddesi üretiminde Operasyonel planlama yöntemi SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: , Sayfa: Eker, M., Acar, H.H., Çoban, H.O., Orman Yollarının Potansiyel Ekolojik Etkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Isparta. Engür, M.O., Orman Ürünlerinin Hasadında Teknoloji Seçimi ve Mekanizasyon Olanakları. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul. Erdaş, O., Odun Hammaddesi Üretimi, Bölmeden Çıkarma ve Taşıma Safhalarında SistemSeçimi, KTÜ, Orman Fakültesi Dergisi 9(1-2), Hasdemir ve M., Demir, M., 2000b. Türkiye de Orman Yollarını Karayolundan Ayıran Özellikler ve Bu Yolların Sınıflandırılması, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 50( 2), s OGM, OGM 2010 Yılı Faaliyet Raporu, TC Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Bakanlığı, Ankara. 11

12 Özay, H.E., Süreçlerle Yönetim Sistemi ve Küçük ve Orta Ölçekli Bir İşletmede Uygulanması D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Özçelik, K., Çevreye Duyarlı Ormancılık Bağlamında Üretim Operasyonu Karar Süreçlerinin İrdelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Seçkin, Ö.B., Türkiye de Orman Yol Şebeke Planlarının Düzenlenmesi ve Etüd Aplikasyonu, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Sayı 1, s İstanbul. Şentürk, N., Orman Yollarının Planlanmasında Sayısal Verilerden Yararlanma Olanakları, Doktora Tezi, İÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tavşanoğlu, F., Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları, İstanbul Üniversitesi, Yayın No: 1989/36, İstanbul. 12

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Orm. Yük. Müh. Yılmaz TÜRK NİSAN 2011 TRABZON

DOKTORA TEZİ. Orm. Yük. Müh. Yılmaz TÜRK NİSAN 2011 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMANCILIKTA ENDÜSTRİYEL ODUN HAMMADDESİNİN TARIM TRAKTÖRLERİYLE BÖLMEDEN ÇIKARILMASINDA SÜRÜTME ŞERİTLERİ AĞININ

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNDE TEKNİK VE ÇEVRESEL AÇIDAN ZARARLARIN TESPİTİ İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNDE TEKNİK VE ÇEVRESEL AÇIDAN ZARARLARIN TESPİTİ İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNDE TEKNİK VE ÇEVRESEL AÇIDAN ZARARLARIN TESPİTİ İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hulusi ACAR, Saliha ÜNVER Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 61080, TRABZON. ÖZET Orman işletmeciliği

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İL ÖLÇEĞİNDE AFET YÖNETİM AMAÇLI PLANLAMA S. Reis

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

4ODAMIZDAN 2BAŞYAZI SEMPOZYUMU / 26-29 KASIM 2015 ANTALYA İÇİNDEKİLER

4ODAMIZDAN 2BAŞYAZI SEMPOZYUMU / 26-29 KASIM 2015 ANTALYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Yıl: 52 Sayı: 4-5-6 Nisan/Mayıs/Haziran 2015 TMMOB Orman Mühendisleri Odası Adına Sahibi Ali KÜÇÜKAYDIN 2BAŞYAZI Yayın Sorumlusu Prof. Dr. Devlet TOKSOY Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zeki KAMACI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ) Erhan ÇALIŞKAN*, Ali KARAMAN**, Hulusi ACAR* * KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN PLANLAMA SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ

ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN PLANLAMA SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA KULLANILAN PLANLAMA SİSTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Planning Systems and Techniques Using in Forest Resources Planning Ersin YILMAZ Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Eastern

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2. : Yrd. Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ. : Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK : Arş. Gör.

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2. : Yrd. Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ. : Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK : Arş. Gör. i Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2 Fakülte Adına Sahibi Baş Editör Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Dizgi Sorumluları Kapak Tasarım : Prof.Dr. Süleyman AKBULUT : Doç.Dr. Oktay

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s. 348-362

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s. 348-362 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s. 348-362 Ali Osman KOCALAR 1 ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ YEREL YÖNETİM ETKİSİ Özet Çevre ile ilgili yapılan her şey bumerang

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

DOKTORA TEZĐ. Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS 2008 TRABZON

DOKTORA TEZĐ. Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS 2008 TRABZON KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TÜRKĐYE DE ORMAN AMENAJMAN PLANLAMA MODEL YAZILIMININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ DOKTORA TEZĐ Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS

Detaylı

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler Sibel

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

Düzce Đlinde Faaliyet Gösteren Parke Endüstrisinin Đncelenmesi. An Investigation of Parquet Industry in Düzce

Düzce Đlinde Faaliyet Gösteren Parke Endüstrisinin Đncelenmesi. An Investigation of Parquet Industry in Düzce Ormancılık Dergisi Düzce Đlinde Faaliyet Gösteren Parke Endüstrisinin Đncelenmesi Derya SEVĐM KORKUT 1, Süleyman KORKUT 1 Özet Bu çalışmada parke işletmelerinin mevcut durumu, karşılaştıkları sorunlar

Detaylı

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM III. ORMANCILIKTA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ 18-20 EKİM 2012 İSTANBUL

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMANCILIK SEKTÖRÜNDE SÜBVANSİYONLAR VE SÜBVANSİYON BENZERİ UYGULAMALAR (ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ) YÜKSEK

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2011 ANKARA ÖNSÖZ Dünya üzerindeki

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON CLEANER PRODUCTION IN LEATHER INDUSTRY Yazar / Author: Asst.Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK 1 Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA 2 Abstract Yasin MERCAN 3 Tülin YETİM 4 While

Detaylı