MĠKRO ARK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE TĠTANYUM ESASLI ĠMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Faiz MUHAFFEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĠKRO ARK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE TĠTANYUM ESASLI ĠMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Faiz MUHAFFEL"

Transkript

1 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MĠKRO ARK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE TĠTANYUM ESASLI ĠMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Faiz MUHAFFEL Anabilim Dalı : Ġleri Teknolojiler Programı : Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Hüseyin ÇĠMENOĞLU AĞUSTOS 2010 i

2

3 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MĠKRO ARK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE TĠTANYUM ESASLI ĠMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Faiz MUHAFFEL ( ) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 19 Ağustos 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 24 Ağustos 2010 Tez DanıĢmanı : Prof. Dr. Hüseyin ÇĠMENOĞLU (ĠTÜ) Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI (ĠTÜ) Prof. Dr. Mehmet KOZ (MÜ) AĞUSTOS 2010

4

5 ÖNSÖZ Lisans ve yüksek lisans eğitimimim boyunca hemen her konuda bana destek olan, tecrübesini benimle paylaģan değerli danıģman hocam Sn. Prof. Dr. Hüseyin ÇĠMENOĞLU una göstermiģ olduğu sabır ve emekten dolayı teģekkürlerimi sunarım. Hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen laboratuar arkadaģlarım Yük. Müh. Mert GÜNYÜZ, Yük. Müh. Özgür ÇELĠK, Yük. Müh. Rıza KARADAġ, Yük. Müh. Metin ÖZKARA ya teģekkür ederim. Ayrıca çalıģmalarımda bana destek olan değerli hocam Prof. Dr. Dilek HEPERKAN a ve Müh. Ceren DAġKAYA ya teģekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim boyunca bana sağladığı burs ile eğitimime destek olan TUBĠTAK a (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu) teģekkür ederim. ÇalıĢmalarım boyunca desteğini ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen, sabırla ve anlayıģla yanımda olan çok değerli arkadaģım Ġdil ÖZTÜRK e teģekkürü bir borç bilirim. Bugünlere gelmemde büyük emeği olan, koģullar ne olursa olsun desteğini ve ilgisini esirgemeyen aileme çok teģekkür ederim. Ağustos 2010 Faiz MUHAFFEL (Metalurji ve Malzeme Mühendisi) iii

6

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖNSÖZ... iii ĠÇĠNDEKĠLER... v KISALTMALAR... vii ÇĠZELGE LĠSTESĠ... ix ġekġl LĠSTESĠ... xi ÖZET... xiii SUMMARY... xv 1. GĠRĠġ BĠYOMALZEMELER Biyomalzemelerin Temel Özellikleri Mekanik özellikler Korozyon direnci Biyo-uyumluluk Biyomalzemelerin Sınıflandırılması Metalik malzemeler Paslanmaz çelikler CoCr alaģımları Titanyum ve alaģımları TiNi alaģımları Seramik malzemeler Polimer malzemeler Kompozit malzemeler TĠTANYUM ve ALAġIMLARININ BĠYOMEDĠKAL UYGULAMALARI Medikal Titanyum ve AlaĢımları CP-titanyum ve alfa alaģımları Alfa+beta fazlı alaģımlar Beta fazlı alaģımlar Titanyum ve AlaĢımlarının Biyomedikal Özellikleri Korozyon direnci Mekanik özellikleri Biyo-uyumluluğu Osseointegrasyon özellikleri ĠĢlenebilirlik özellikleri Titanyum ve AlaĢımlarının Medikal ve Denral Yüzey ĠĢlemleri Mekanik iģlemler Kimyasal iģlemler Fiziksel iģlemler TĠTANYUM VE ALAġIMLARININ MĠKRO ARK OKSĠDASYONU Voltaj Parametresinin Etkisi Süre Parametresinin Etkisi v

8 4.3 Elektrolitik Çözeltinin Etkisi Antibakteriyel Etki Metalik gümüģ GümüĢ nitrat GümüĢ zeolit GümüĢ nanopartikülleri TĠTANYUM VE ALAġIMLARININ MĠKRO ARK OKSĠDASYONU SONRASI OKSĠT KAPLAMADA HĠDROKSĠAPATĠT OLUġTURMA ĠġLEMLERĠ Hidrotermal ĠĢlem Alkali ĠĢlem Isıl ĠĢlem DENEYSEL ÇALIġMALAR Numune Hazırlama ĠĢlemleri Mikro Ark Oksidasyon Yüzey Karakterizasyonu Antibakteriyel Testler DENEYSEL SONUÇLAR Voltajın Etkisi GümüĢ Konsantrasyonunun Etkisi Basınçlı Buhar ile Sterilizasyon Sonrası Antibakteriyel Etkinin DeğiĢimi GENEL SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ vi

9 KISALTMALAR CP XRD SEM EDS HA MAO : Ticari Saflıkta : X-IĢınları Difraksiyonu : Taramalı Elektron Mikroskobu : Enerji Dispersif Spektrometresi : Hidroksiapatit : Mikro Ark Oksidasyon vii

10 viii

11 ÇĠZELGE LĠSTESĠ Çizelge 1.1 : Ġmlantlarda kullanılan doğal ve sentetik malzemeler... 4 Çizelge 3.1 : Bazı implant malzemelerin yoğunluklarının kemik dokusu ile karģılaģtırılması Çizelge 3.2 : Ġmplant malzemelerinin mekanik özelliklerinin karģılaģtırılması Çizelge 7.1 : Voltta mikro ark oksidasyon iģlemi görmüģ numunelerin makro görünümleri Çizelge 7.2 : Voltta mikro ark oksidasyon iģlemi görmüģ numunelerin SEM görüntüleri Çizelge 7.3 : Volt değerlerinde mikro ark oksidasyon iģlemi görmüģ numunelerin yapıģma testi görünümleri Çizelge 7.4 : 450 Voltta gümüģlü ve gümüģsüz çözelti içinde mikro ark oksidasyon iģlemi görmüģ numunelerin makro görünümleri Çizelge 7.5 : 450 Voltta gümüģlü ve gümüģsüz çözelti içerisinde mikro ark oksidasyon iģlemi görmüģ numunelerin SEM görüntüleri Çizelge 7.6 : Farklı gümüģ nitrat konsantrasyonları içeren çözeltiler içinde mikro ark oksidasyon iģlemi görmüģ numunelerin makro görünümleri Çizelge 7.7 : Volt değerlerinde gümüģsüz ve g/l metalik toz gümüģ içeren çözeltilerde mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunelerin EDS sonuçları Çizelge 7.8 : 450 Voltta gümüģ nitrat içeren çözelti içerisinde mikro ark oksidasyon iģlemi görmüģ numunelerin SEM görüntüleri Çizelge 7.9 : Ti6Al4V numunelerinin 450 Voltta gümüģ nitrat içeren çözelti içinde mikro ark oksidasyon iģlemleri sonrası EDS sonuçları Çizelge 7.10 : Volt değerlerinde mikro ark oksidasyon iģlemi görmüģ numunelerin yapıģma testi görünümleri Çizelge 7.11 : 350 Sterilizasyon uygulanan ve uygulanmayan numunelerin disk difüzyon testi antibakteriyellik etki alanı sonuçları Çizelge 7.12 : Sterilizasyon uygulanan ve uygulanmayan numunelerin geliģmeyi önleyici testi antibakteriyellik sonuçları Sayfa ix

12 x

13 ġekġl LĠSTESĠ ġekil 2.1 : 316L kalite paslanmaz çelik implantında oyuklanma korozyon hasarları; a) NaCl b) NaCl+albümin c) fosfat çözeltisi d) fosfat çözeltisi + albümin... 6 ġekil 2.2 : Paslanmaz çelik implantlar a) kalça ve diz implantı b) kalça implantı... 8 ġekil 2.3 : CoCr implantlar a) kalça implantı b) kemik sabitleme implantı... 9 ġekil 2.4 : Titanyum ve alaģımlarından üretilmiģ dental implantlar... 9 ġekil 3.1 : Titanyumun kristal yapısı a) HCP b) BCC ġekil 3.2 : Anodik oksidasyon cihazının Ģematik görünümü ġekil 4.1 : Tipik bir mikro ark oksidasyon düzeneği a) Güç kaynağı b) KarıĢtırıcı c) Anot d) Katot e) Elektrolitik çözelti f) Soğutma havuzu ġekil 4.2 : MAO kaplamalarının XRD analizleri a) 400 V b) 430 c) 450 V d) 480 V ġekil 4.3 : Mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numuneler a) 250 V b) 350 V c) 450 V d) 350 V taki numunenin kesit görüntüsü ġekil 4.4 : MAO kaplamalarının XRD analizleri a) 1.5 dk V b) 3 dk c) 5 dk (d) 10 dk e) 20 dk ġekil 4.5 : a) 1.5 dk b) 3 dk c) 10 dk d) 20 dk süreyle mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numuneler ġekil 4.6 : Farklı konsantrasyondaki çözeltilerde mikro ark oksidasyon uygulanmıģ numunelerin XRD analizleri. a) [0,02M Ca-GP/0,1 CA] b) [0,04M Ca-GP/0,2 CA] c) [0,06M Ca-GP/0,3 CA] d) [0,08M Ca-GP/0,4 CA] ġekil 4.7 : Antibakteriyellik testi a) ĠĢlemsiz titanyum numune b) GümüĢsüz MAO numunesi c) GümüĢlü MAO numunesi ġekil 5.1 : Hidrotermal iģlem uygulanan mikro ark numunelerin SBF sonrası görünümleri. a) 9 saat b) 12 saat c) 36 saat d) 140 saat ġekil 5.2 : Mikro ark oksidasyon sonrasında hidrotermal iģlem uygulanan numunenin SBF sonrası X-ıĢınları analizi. a) 36 saat b) 120 saat c) 14 gün ġekil 5.3 : Mikro ark oksidasyonu sonrası hidrotermal iģlem görmüģ titanyum numuneler. (a) 150 V (b) 175 V (c) 200 V ġekil 5.4 : Mikro ark oksidasyonu sonrası hidrotermal iģlem görmüģ titanyum numuneler. (a) 150 V-200F (b) 175 V-200F (c) 200 V-200F (d) 175 V-350F (e) 200 V-500F ġekil 5.5 : Alkali iģlem sonrası oksit yüzeyinde hidroksiapatit oluģumu ġekil 5.6 : Mikro ark oksidasyon sonrası alkali iģlem uygulanan ve uygulanmayan numunelerin SEM görüntüleri ġekil 5.7 : 7-14 gün yapay vücut sıvısında kalmıģ numunelerin SEM görüntüleri...38 ġekil 6.1 : Mikro ark oksidasyon cihazı ġekil 7.1 : V değerlerinde mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunenin XRD paterni Sayfa xi

14 ġekil 7.2 : V değerlerinde mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunenin XRD paterni ġekil 7.3 : V değerlerinde mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunenin XRD paterni ġekil 7.4 : V değerlerinde mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunenin XRD paterni ġekil 7.5 : Ti6Al4V numunelerinin 5 dakika süreyle Voltta mikro ark oksidasyon iģlemleri sonrası ıslanabilirlik testleri sonuçları ġekil 7.6 : Ti6Al4V numunelerinin 5 dakika süreyle Voltta mikro ark oksidasyon iģlemleri sonrası yüzey pürüzlülüğü testleri sonuçları ġekil 7.7 : V değerlerinde 0,1 g/l AgNO 3 içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunenin XRD paterni ġekil 7.8 : V değerlerinde 0,25 g/l AgNO 3 içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunenin XRD paterni ġekil 7.9 : V değerlerinde 0,5 g/l AgNO 3 içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunenin XRD paterni ġekil 7.10 : V değerlerinde 1 g/l AgNO 3 içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunenin XRD paterni ġekil 7.11 : Ti6Al4V numunelerinin 450 Voltta gümüģ nitrat içeren çözelti içinde mikro ark oksidasyon iģlemleri sonrası yüzey pürüzlülüğü testleri sonuçları ġekil 7.12 : GümüĢ nitrat içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi gören numunelerin disk difüzyon yöntemi ile antibakteriyel özelliğinin belirlenmesi ġekil 7.13 : Sterilizasyon uygulanan ve uygulanmayan numunelerin bakteri geliģmesini önleyici antibakteriyellik testi sonucu petri kapları görünümleri ġekil 7.14 : V değerlerinde 0,1 g/l AgNO 3 içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numune a) Sterilizasyon öncesi b) Sterilizasyon sonrası ġekil 7.15 : V değerlerinde 0,25 g/l AgNO3 içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numune a) Sterilizasyon öncesi b) Sterilizasyon sonrası ġekil 7.16 : V değerlerinde 0,5 g/l AgNO3 içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numune a) Sterilizasyon öncesi b) Sterilizasyon sonrası ġekil 7.17 : V değerlerinde 1 g/l AgNO3 içeren çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numune a) Sterilizasyon öncesi b) Sterilizasyon sonrası xii

15 MĠKRO ARK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE TĠTANYUM ESASLI ĠMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ÖZET Titanyum ve alaģımları yüksek mekanik özellikleri, üstün korozyon direnci, düģük yoğunluk ve biyo-uyumlu bir malzeme olmalarından dolayı medikal uygulamalarda geniģ kullanım alanı bulmaktadır. Yüzeyde oluģan titanyum oksit tabakası biyouyumludur ancak biyo-inert malzemelerin en önemli sorunu implantasyon sonrası kemik doku bağlanma süreçlerinin uzun olmasıdır. Bu da implantasyonun baģarısını etkilemektedir. Medikal titanyum alaģımlarında biyo-aktif yüzey sağlamak amacıyla titanyum oksit tabaka üzerinde hidroksiapatit (HA) tabakası oluģturulmaya çalıģılmaktadır. Hidroksiapatit oluģumunu sağlamak için günümüzde üzerinde çokça çalıģılan mikro ark oksidasyon yöntemi (MAO) öne çıkmaktadır. Mikro ark oksidasyon yönteminde kalsiyum ve fosfor bulunan bir çözelti içinde mikro arklar oluģumuyla anot malzeme üzerinde oksit tabaka oluģturulmaktadır. Titanyum ve alaģımlarının mikro ark oksidasyonunda yüzeyde oluģan titanyum oksit tabakası poroz, pürüzlü ve alt katmana sıkıca tutunmaktadır. Yüksek poroz ve pürüzlü katman ve hidroksiapatit oluģumuyla kemik dokuya daha kısa sürelerde sıkı bir Ģekilde bağlanma gerçekleģebilecektir. Kemik doku uyumunun hızlanmasıyla implantasyon sonrası iyileģme süresi kısalacaktır. Ancak artan pürüzlülük ve porozite aynı zamanda bakterilerin üremesine uygun bir ortam oluģturur. Bunu engellemek maksadıyla oksit tabakasının anti-bakteriyel özellik kazandırılması gerekmektedir. GümüĢ metali anti-bakteriyel özellikleriyle öne çıkmaktadır. Oksit tabakaya nüfuz eden gümüģ, kaplamanın anti-bakteriyel özellik kazanmasını sağlarken implantasyon sonrası komplikasyonları azaltmaktadır. Bu çalıģmada, mikro ark yöntemiyle Ti6Al4V implant malzemesinin yüzey özelliklerinin geliģtirilmesi amaçlanmıģtır. Oksit tabakasının kimyasal kompozisyonun ve yapısal özelliklerinin voltaja bağlı olarak değiģimi incelenmiģtir. Mikro ark oksidasyon çözeltisi içine gümüģ nitrat katılarak antibakteriyel bir oksit tabakası oluģturulmuģtur. Antibakteriyel etkinin incelenmesinde E. coli bakterileri kullanılmıģtır. Ġmplanstasyon öncesi standart olarak uygulanan implant sterilizasyonu iģleminin antibakteriyel özelliğe etkisi incelenmiģtir. xiii

16 xiv

17 IMPROVEMENT OF SURFACE PROPERTIES OF TITANIUM BASED IMPLANTS WITH MICRO-ARC METHOD SUMMARY Titanium and its alloys have high mechanical properties, superior corrosion resistance, low density and high bio-compatibility. These properties make them preferable in medical applications. Titanium oxide layer that occurs on the surface is bio-compatible however the most important issue of bio-inert materials to improve bone-tissue binding after implantation. This situation is affecting the success of implantation. In order to provide the bio-active surface in medical titanium alloys, it is determindly studied to form a hydroxyapatite (HA) layer on a titanium oxide layer. To ensure the formation of hydroxyapatite, micro-arc oxidation method (MAO) is used by many researchers nowadays. In micro-arc oxidation, an electrolitic solution including calcium and phosphorus ions, the oxide layer is formed on the anode material. In the micro-arc oxidation of titanium and its alloys, porous and rough titanium oxide layer formed on the surface and it is binded firmly to the implant surface. It is possible to form a strictly bind between tissue and bone in a shorter period with the formation of high porous, rough layer and hydroxyapatite. Due to the improvement in adaptation of bone-tissue, healing time become shorter after implantation. On the other hand, increase of roughness and porosity creates an environment that is suitable for bacterie growth. In order to prevent infections after implantation, an anti-bacterial surface should be formed on implant. Anti-bacterial properties of silver is known for ages. The silver, that penetrates to the oxide layer, provides acquirement of anti-bacterial properties of coating and reduce complications after implantation. In this study, the aim is to modify the surface of Ti6Al4V implant material with micro-arc method. The chemical composition and structural properties of the oxide layer and the voltage dependence of the process are examined. In order to achieve an anti-bacterial oxide layer, different amount of silver added to micro arc oxidation solution and examined the anti-bacterial effect of silver concentration. Antibacterial tests are performed by E. coli bacterias. Samples sterilized in otoclav and examined the antibacterial effect after sterilization. xv

18

19 1. GĠRĠġ Titanyum ve alaģımları yüksek mekanik özellikleri, düģük yoğunlukları, yüksek korozyon dirençleri ve biyo-uyumlulukları gibi özellikleri sayesinde günümüzde dental ve ortopedik uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır [1]. Titanyum ve alaģımlarının biyo-uyumlulukları oksit tabakasının kimyasal kompozisyonlarına ve morfolojisine bağlıdır. Ġmplant-doku entegrasyonunu arttırmak için oksit kaplamanın yüzey özelliklerinin geliģtirilmesi gerekir. Bunu için oksit tabakasının yapısını ve kompozisyonunu değiģtirmek gerekmektedir [2]. Oksit tabakasının biyo-aktif olmasını ve istenilen özellikleri sağlaması amacıyla günümüzde birçok farklı yöntem uygulanmaktadır. Bunlar anodizasyon, iyon sıçratma, kimyasal dağlama, sol-gel, elektrolitik biriktirme, plazma püskürtme, mikro ark oksidasyon yöntemleridir [3, 4]. Mikro ark yöntemi, tuz çözeltisi içinde anot malzemenin yüzeyinde yüksek voltajdan dolayı mikro arklar oluģması prensibine dayanır. MAO yöntemiyle elde edilen oksit kaplamalar pürüzlü, poroz ve altlık katman ile kuvvetli bağ yapan bir karakterdedir. Aynı zamanda elektrolitik çözelti içine eklenen çeģitli iyonların kaplama içine nüfuz etmesini sağlarız [4]. Elektrolitik çözelti içinde bulunan kalsiyum ve fosfor gibi iyonların oksit tabakaya biyoaktif özellik kazandırdığı çeģitli araģtırmalarda ortaya çıkarılmıģtır. Bu iyonların oksit tabaka üzerinde oluģturduğu hidroksiapatit (HA) katmanı implant malzemenin kemik doku uyumu artırmaktadır. Elektrolitik çözeltinin kalsiyum ve fosfor içeriği hidroksiapatit oluģumunu sağladığından dolayı, oksit tabakanın biyoaktifliğini de doğrudan etkilenmektedir [5]. Titanyum ve alaģımlarının yapay vücut sıvısı ve vücut içerisinde apatit oluģumunu sağlaması medikal uygulamalarda büyük avantaj sağlamaktadır. Titanyum oksit tabakası biyo-uyumlu olmasına rağmen kemik dokuya iyi bağlanma gösterememektedir. Oksit kaplamanın biyo-aktif olmasını sağlamak amacıyla 1

20 hidroksiapatit (HA) katman oluģumu sağlamak titanyum implantlarının verimini artıracaktır [1]. Son zamanlarda sol-gel, hidrotermal iģlem ve kimyasal dağlama gibi iģlemlerle oksit tabaka üzerinde hidroksiapatit oluģumu artırılmaya çalıģılmaktadır. Bu yöntemler içinde alkalilerle dağlama yöntemi oksit tabaka üzerinde OH iyon gruplarını artırarak hidroksiapatit çekirdeklenmesini teģvik etmektedir [6]. Ġmplant malzemelerinin mekanik özellikleri, biyo-uyumlulukları ve biyo-aktiflikleri geliģtirilirken üzerinde durulması gereken bir diğer konu da yüzeyin anti-bakteriyel özellik göstermesidir. Ġmplantasyon sonrası meydana gelen enfeksiyonlar, hastanın iyileģme süresini uzatmakta hatta implantasyonun baģarısız olmasına sebep olmaktadır. Amerika BirleĢik Devletlerinde (ABD) implantasyon sonrası meydana gelen enfeksiyonların oranı % 4,3 seviyesindedir [7, 8]. Yapılan birçok çalıģmada kaplama üzerinde gümüģ, bakır, çinko gibi anti-bakteriyel özellik gösteren metaller biriktirilmeye çalıģmıģtır. Bunlar içinde gümüģ yüzyıllardır bilinen en önemli anti-bakteriyel metallerden biridir. Son zamanlarda yapılan araģtırmalar ortaya çıkarmıģtır ki gümüģ iyonları bakterilerin yüzey proteinleri ile reaksiyona girip onları inaktif hale getirmektedir. Ayrıca bakteri hücresi içine giren gümüģ iyonları proteinlerin thiol gruplarıyla etkileģime girerek DNA bölünmesini durdurmaktadır [9]. Bu çalıģmada, mikro ark yöntemiyle Ti6Al4V implant malzemesinin yüzey özelliklerinin geliģtirilmesi amaçlanmıģtır. Oksit tabakasının kimyasal kompozisyonun ve yapısal özelliklerinin voltaja bağlı olarak değiģimi incelenmiģtir. Mikro ark oksidasyon çözeltisi içine gümüģ nitrat katılarak antibakteriyel bir oksit tabakası oluģturulmuģtur. Antibakteriyel etkinin incelenmesinde E. coli bakterileri kullanılmıģtır. Ġmplanstasyon öncesi standart olarak uygulanan implant sterilizasyonu iģleminin antibakteriyel özelliğe etkisi incelenmiģtir. 2

21 2. BĠYOMALZEMELER Ġnsan vücudunda dokuların görevlerini tam olarak veya kısmen yerine getirememesi durumunda kullanılan malzemelere biyomalzemeler denmektedir. Biyomalzemeler hasarlı dokuları desteklediği gibi aynı zamanda onların görevlerini tamamen de üstlenebilirler. Biyomalzemeler her ne amaçla kullanılıyor olsun vücut sıvıları ve dokularıyla temas halinde olmalarından ötürü yüksek biyo-uyumluluk gösterebilmeleri gereken malzemelerdir. Biyo-uyumluluk, en basit tanımıyla canlı organizmaların kullanılan biyomalzemeleri tolere edebilme kabiliyetidir. Günümüzde biyomalzemelerin fiziksel, mekanik, kimyasal özelliklerinin geliģtirilmesi için yoğun bir çaba harcanırken, biyo-uyumluluk en önemli çalıģma alanlarının baģında gelmektedir [10]. Modern Bilim alanında yeni bir dal olmasına rağmen, biyomalzemeler binlerce yıldır çeģitli formlarda insan vücudunda kullanılmaktadır. Eski Mısır medeniyetinde mumyalar üzerinde kullanılan yapay göz, burun ve diģler en ilkel implant örneği olarak düģünülebilir. Bir soy metal olmasıyla altın 2000 yıldan uzun süredir diģ implantı olarak kullanılmaktadır. Halen dünyanın her köģesinde kültürel sebeplerle altın diģ implantları kullanılmaktadır. 19. yüzyıl ile vücut içi implantların kullanımı önemli artıģ göstermiģtir. Ġlk kullanılan bakır implantlar, bakırın zehirleyici etkisi ile terk edilmiģtir yerini fildiģinden yapılan implantlara bırakmıģtır larda üretilen vitalyum alaģımı 30 yılı aģkın kullanılmıģ ancak vücut sıvılarıyla korozyona uğradığından yerine alternatif metal alaģımları üretilmiģtir. Vücut sıvılarına karģı inert etkileriyle zirkonya ve alumina gibi seramikler 1970 lerde kullanılmaya baģlanmıģtır ancak dokulara aktif olarak bağlanamadıkları için biyocam ve hidroksiapatit gibi dokulara aktif olarak bağlanabilen biyomalzemeler geliģtirilmiģtir [11]. 3

22 Çizelge 1.1: Ġmplantlarda kullanılan doğal ve sentetik malzemeler [11]. Uygulama Alanı Malzeme Türü Ġskelet Sistemi Eklemler Kırık kemik uçlarının tespitinde kullanılan ince metal levhalar Kemik dolgu maddesi Yapay tendon ve bağlar DiĢ implantları Titanyum, Titanyum-Alüminyum-Vanadyum alaģımları Paslanmaz çelik, kobalt-krom alaģımları Poli (metil metakrilat) (PMMA) Hidroksiapatit Teflon, poli (etilen teraftalat) Titanyum, alümina, kalsiyum fosfat Kalp-damar Sistemi Kan damarı protezleri Kalp kapakçıkları Kataterler Poli (etilen teraftalat), teflon, poliüretan Paslanmaz çelik, karbon Silikon kauçuk, teflon, poliüretan Biyomalzemeler uzun süreli veya kısa süreli olarak kullanılabilmektedirler. Kısa süreli implantların sağlaması gereken en temel özellik alerjen veya toksit özellik göstermemesidir. Bu implantlar inert özellikleriyle dokulara zarar vermeden iyileģme sürecini hızlandırır. Orta ve uzun süreli implantlar (ömür boyu süresince de kullanılabilir) ise sahip oldukları özellikleri uzun süre koruyan biyomalzemelerdir. Uzun ömürlü implantlar baģlıca stentler, kalp kapakçıkları, eklem ve kemik implantlarıdır. Bu implantların değiģimi çeģitli ve komplike operasyonlar gerektirebilir. YaĢı ilerlemiģ hastalarda operasyonlar, karģılaģılabilecek komplikasyonların artması sebebiyle hayati riskler taģımaktadır. Bundan dolayı nakledilecek implantların kalıcı olmaları, uzun süreli implantların geliģtirilmesi çalıģmalarındaki en önemli itici kuvvettir. Bunu sağlamak içinde üretilen ve geliģtirilen implant malzemelerinin fiziksel, mekanik, korozyon direnci ve biyouyum gibi temel özellikleri sağlaması gerekmektedir [10]. 4

23 2.1. Biyomalzemelerin Temel Özellikleri Biyomalzemelerden, bulundukları vücut kısımları ve görevlerine göre birçok farklı özellik beklenebilir ancak vücutta kullanılan bütün biyomalzemelerin sahip olması gereken temel özellikler aģağıdaki gibidir: Mekanik özellikler Korozyon direnci Biyo-uyumluluk Mekanik özellikler Biyomalzemelerin sahip olması gereken mekanik özellikler içinde elastik modül ve yorulma dayanımı ön plana çıkmaktadır. Ağır yükler taģıyan bacak implantları yüksek mekanik dayanıma sahip olmak zorundadırlar. Bunu sağlamak için implant malzemeleri yapımında kullanmak üzere yüksek mukavemetli alaģımlar geliģtirilmiģtir. Biyomalzemelerin mekanik özelliklerinin geliģtirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta vücutla benzer özellik göstermesidir. Ġmplant malzemelerinin elastik modüllerinin kemik dokunun elastik modülüne yakın olmasını isteriz. Bu Ģekilde implant, kemik dokuyla uyumlu olacaktır [12]. Eklem, uyluk implantları, kalp kapakçıkları gibi tekrarlı yüklere maruz kalan implantların yorulma dayanımlarının da yüksek olması gerekmektedir. Ġmplant malzemesinin sünek özellik göstermesi yorulma dayanımını artıracaktır [12] Korozyon direnci Korozyon, malzemenin bulunduğu ortamla kimyasal veya elektrokimyasal etkileģime girmesi olarak adlandırılmaktadır. Biyomalzemeler, vücut içerisinde korozif bir ortamda bulunmaktadır. Vücut sıvıları içinde çözünmüģ çeģitli anyonlar (Cl -, HCO - 3, HPO4-2 ), katyonlar (Na +, K +, Ca +2, Mg +2 ), organik bileģikler ve oksijen bulunmaktadır. Metallerin korozyonu Denklem 2.1, 2.2 ve 2.3 ile ifade edilmektedir [4]. Anodik çözünme reaksiyonu Denklem 2.1 de verilmiģtir. (2.1) 5

24 Katodik indirgenme reaksiyonu Denklem 2.2 de belirtilmiģtir. (2.2) Korozyon ürünü reaksiyonu Denklem 2.3 de belirtilmiģtir. (2.3) Metal implantlarda meydana gelen korozyon, gerilmeli korozyon çatlaması, korozyon yorulması, oyuklanma korozyonuna neden olmaktadır. ġekil 2.1 de görüldüğü gibi korozyon hasarı implantları iģ göremez ve sağlığı tehdit eder hale getirmektedir [4]. 400 nm ġekil 2.1: 316L kalite paslanmaz çelik implantında oyuklanma korozyon hasarları (a) NaCl, (b) NaCl+albümin, (c) fosfat çözeltisi, (d) fosfat+albümin [4]. Zamanla korozyona uğrayan implant malzemeleri yüzeylerinden iyon salınımını yapmaktadır. Korozyonun mekanik özellikleri zayıflatması yanında, vanadyum, krom, alüminyum, nikel gibi implant malzemelerinde bulunan metal iyonları canlı organizmalar için toksit etki göstermektedir. Seramik ve polimer malzemeler yüksek korozyon dirençleriyle metallere üstünlük göstermektedir. Bundan dolayı günümüzde metal-seramik, metal-polimer kompozit biyomalzemeler üzerine çeģitli araģtırmalar yapılmaktadır [12]. 6

25 2.1.3 Biyo-uyumluluk Biyomalzemelerin biyo-uyumluluğu vücut tarafından tolere edilebilirlikleriyle ilgilidir. Ġmplant malzemelerinin biyo-uyumlu hale getirebilmesinde implant malzemesinin kimyasal kompozisyonu da etkili olsa da, yüzey özelliklerinin geliģtirilmesi daha önemli rol oynar. Ġmplant yüzeyi dokuyla uyumlu hale getirilebilirse implant-doku bağlanması ve implant üzerinde hücre büyümesi kolaylaģtırılmıģ olacaktır. Yüzey pürüzlülüğü fazla ve poroz morfolojiye sahip yüzeyler dokuyla daha hızlı bağlanma gösterecektir. Ayrıca implantların dokularla temas ettiği bölgelerde alerjik özellik göstermemesi gerekmektedir [13] Biyomalzemelerin Sınıflandırılması Biyomedikal uygulamalarda kullanılan biyomalzemeleri beģ ana grup altında toplayabiliriz: Metalik biyomalzemeler Seramik biyomalzemeler Polimer biyomalzemeler Kompozit biyomalzemeler Metalik malzemeler Metaller yüksek mekanik özellikleri, yüksek termal özellikleri ve elektrik iletkenlikleri nedeniyle biyomalzemelerin yapımında öncelikli olarak kullanılmaya baģlanmıģlardır. Ġmplant olarak diz, bilek gibi hemen hemen bütün eklemlerde, plaka ve çivi olarak kemik sabitlemede, aynı zamanda vida gibi medikal uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadırlar [14]. Ġmplant olarak ilk kullanılan malzeme kırılan kemikleri sabitlemekte kullanılan vanadyum çeliğidir. Biyomalzemelerin geliģtirilmesi süresince demir, krom, kobalt, nikel, titanyum, tantalyum, niyobyum, molibden ve tungsten gibi metallerin çeģitli alaģımları üretilerek yeni implant malzemeleri kullanılmaya baģlanmıģtır. Ağır metallerin yüksek dozlarda vücuda salınmasının toksik etki gösterdiği bilinmektedir. Bu metallerin kullanılmasında temel amaç yüzeylerinde pasif bir film oluģturarak metallerin insan dokularına nüfuz etmesini önlemektir [14]. 7

26 En çok kullanılan metallik biyomalzemeler, paslanmaz çelik, krom-kobalt alaģımları ve titanyum ve alaģımlarıdır [4] Paslanmaz çelikler Paslanmaz çelikler implant yapımında uzun zamandır kullanılan metalik alaģımlardır. %10.5 krom ilavesi çeliklerin paslanmaz özellik kazanmasını sağlamaktadır [4] lerde 302 paslanmaz çelikler, daha üstün korozyon dirençleri sebebiyle vanadyum çeliğinin yerini almıģtır. 302 paslanmaz çeliklere molibden ilavesi ile 316 paslanmaz çelikler geliģtirilmiģtir. Böylece korozyon dirençleri artmıģtır. 316 ve 316L östenitik paslanmaz çelikler günümüzde implant yapımında en çok kullanılan paslanmaz çeliklerdir. Amerikan Malzeme Testi Enstitüsü (ASTM) implant yapımında 316 paslanmaz çelik yerine 316L paslanmaz çeliklerin kullanımını önermektedir. 316L paslanmaz çeliklerin tek farkı karbon miktarlarının 0.08 % den 0.03 % seviyesine azaltılmıģ olmasıdır. Böylece korozyon direnci arttırılmıģtır [14]. a) b) ġekil 2.2: Paslanmaz çelik implantlar; a) kalça ve diz implantı, b) kalça implantı [15] CoCr alaģımları Günümüzde kullanılan önemli 2 tip CoCr alaģımı bulunmaktadır. Bunlar CoCrMo ile CoNiCrMo alaģımlarıdır. CoCrMo alaģımını uzun zamandır diģçilikte ve özellikle eklem implantlarının üretiminde kullanılmaktadır. Yakın zamanlarda geliģtirilen CoNiCrMo alaģımı protez yapımında ve üstün mekanik özellikleriyle ağır yük binen kalça ve diz implantlarında kullanılmaktadır [14]. CoCr alaģımlarında molibden ilavesi daha ince taneli mikroyapı oluģturarak mekanik özellikleri geliģtirmektedir. Nikel ilavesi ise yorulma dayanımını artırarak implantın ömrünü arttırmaktadır [14]. 8

27 a) b) ġekil 2.3: CoCr implantlar; a) kalça implantı, b) kemik sabitleme implantı [16] Titanyum ve alaģımları Titanyumun implant malzemesi olarak kullanımı 1930lara kadar dayanmaktadır. Günümüzde titanyum ve alaģımlarının implant malzemesi olarak paslanmaz çelik ve CoCr alaģımlarının yerini almasını sağlayacak birçok üstün özelliği bulunmaktadır. Titanyum ve alaģımlarının sahip olduğu üstün mekanik özellikleri, tokluk, biyouyumluluk ve yüksek korozyon direnci gibi özellikler titanyumun biyomalzemeler arasında öne çıkmasını sağlamaktadır [4,14,17]. ġekil 2.4: Titanyum ve alaģımlarından üretilmiģ dental implantlar [18] TiNi alaģımları Titanyum-nikel alaģımlarının en önemli özelliği sıcaklıkla beraber deformasyon göstermeleridir. Bu tür alaģımlar Ģekil hafızalı alaģım olarak isimlendirilir. Oda sıcaklığında verilen Ģekil verildikten sonra, artan sıcaklıkla beraber deforme olmaktadır. Ayrıca TiNi alaģımlarının yüksek elastiklik özellikleri bulunmaktadır. Bu sayede diģ köprüleri gibi yük uygulanan yerlerde elastik kabiliyetleriyle sahip oldukları Ģekli korumaktadırlar [14]. 9

28 Seramik malzemeler Seramik malzemeler kırılganlıkları, gözenekli yapıları, düģük çekme kuvvetleri ve düģük darbe dayanımları nedeniyle uzun yıllar medikal malzemeler olarak kullanılamadılar. Ancak yakın zamanlarda geliģen yeni yöntemlerle seramik hemen hemen bütün alanlarda kullanılmaya baģlandılar. Böylece seramikler ve kompozitleri vücut içinde kemik yerine bir geçebilen biyomalzemeler olarak kullanılmaya baģlandılar [14]. Seramik malzemeler vücut sıvılarına inert olması ve yüksek basma dayanımları avantajlarından ötürü medikal uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Bazı karbon bazlı seramikler kan sıvısıyla etkileģime girmediklerinden kalp kapakçığı olarak kullanılmaktadır [14]. Biyoseramiklerin sahip olmaları gereken özelliklere bakılacak olursa; Toksik olmamaları Biyo uyumlu olmaları Allerjik etki göstermemeleri Biyoseramikler kimyasal ve morfolojik yapılarına göre biyo-inert (zirkonya, alumina), biyo-aktif (hidroksiapatit, biyo-aktif cam, cam seramikler) ve çözünebilir (kalsiyum fosfat) olarak adlandırılır. Bunlar içinde hidroksiapatit (HA) kemik yapısıyla benzer kimyasal ve fiziksel özellikler gösterdiğinden üzerinde birçok çalıģma yapılmaktadır. Özellikle ağır yüklere maruz kalan metalik implantların kaplanmasında kullanılmaktadır. Hidroksiapatit ile kaplanan implantlar, metalik implantların mekanik özelliklerini hem de seramik implantların biyo-uyumluluk özelliklerini göstermektedirler [4] Polimer malzemeler Polimer malzemeler monomer adı verilen küçük moleküllerin tekrarlı zincirler Ģeklinde bir araya gelmesinden oluģmaktadırlar [4]. Polimer biyomalzemeler medikal, dental ve ortopedik uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Metallere ve seramiklere karģı en önemli avantajları kolay, ucuz üretimleri, her türlü Ģekli rahatlıkla alabilmeleri, geri dönüģümlerinin kolay olması, çok geniģ farklılıkta kimyasal ve fiziksel yapılarda üretilmeleri, yüzey iģlemlerinin 10

29 kolaylıklarıdır. Ancak polimerlerin biyomalzemeler olarak kısıtlı alanlarda kullanım nedenleri ise; mekanik dayanımlarının zayıf olması, zor sterilizasyonları, su ve diğer molekülleri yapılarına kolaylıkla almaları böyle yüzey özelliklerini uzun süre koruyamamaları ve vücut içinde kullanımları sırasında bazı zararlı kimyasalları açığa çıkarmalarıdır [4, 14]. En yaygın kullanılan polimer malzemeler; Polivinilklor (PVC), polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS) ve polyamide dir [14] Kompozit biyomalzemeler Kompozit malzemeler, birden fazla farklı tür malzemenin daha üstün özellikler göstermek için bir araya getirilmiģ halidir. Kompozite katılan bütün malzemeler kendi yüksek özellikleri göstermelidir. Biyomalzeme olarak üretilen kompozitler en yaygın olarak yüksek mekanik özellik ve üstün biyo-uyumluluk göstermek amacıyla bir araya getirilmektedir [4]. Kompozit biyomalzemeleri iskelet yapılarına göre üç farklı yapıda değerlendirebiliriz; Polimer matrisli kompozitler (karbon/peek, HA/HDPE vb.) Metal matrisli kompozitler (HA/Ti, HA/Ti-6Al-4V vb.) Seramik matrisli kompozitler (paslanmaz çelik/ha vb.) Kompozit malzemeleri biyo-aktifliklerini göre sınıflandırırsak; Biyo-inert kompozitler (karbon/peek vb.) Biyo-aktif kompozitler (paslanmaz çelik/biyocam, HA/Ti-6Al-4V vb.) Çözünebilir kompozitler (kalsiyum fosfat/laktik asit vb.) [4] 11

30 12

31 3. TĠTANYUM VE ALAġIMLARININ BĠYOMEDĠKAL UYGULAMALARI Titanyum ve alaģımlarının medikal ve dental uygulamalarda ilk kullanılmaya baģlanması II. Dünya SavaĢı sonrasını bulmaktadır lerde yeni malzemeler geliģtirme arayıģları sürerken, titanyum ve alaģımları düģük yoğunlukları, yüksek mekanik özellikleri, korozyon dirençleri gibi özellikleriyle önem kazanmıģlardır [19]. Bu süre içinde titanyum ve alaģımlarının üretimi, Ģekil değiģimi, yüzey iģlemleri konusunda birçok çalıģma yapılmıģtır larda sanayi atılımları ile metallerin geliģtirilmesine öncelik verildiği sıralarda ticari saflıkta titanyum (CP-Ti), Ti6Al4V ve Ti6Al4V ELI kalitelerinde titanyum biyomalzemeler ilk defa kullanılmaya baģlanmıģtır. Titanyumun biyomalzeme olarak kullanılmaya baģlanmasıyla beraber titanyum alaģımlarının korozyon direnci ve biyo-uyumluluğunu arttıracak çalıģmalar yapılmaya baģlanmıģtır [13]. 3.1 Medikal Titanyum ve AlaĢımları Titanyum allotropik bir elementtir bundan dolayı birden fazla kristal yapıda bulunabilir. Titanyum oda sıcaklığında Hegzagonal Kübik (HCP) kristal yapısındadır. Bu yapı alfa fazı olarak adlandırılır. 883 o C sıcaklığının üstüne çıkıldığı zaman beta fazı olarak adlandırılan hacim merkez kübik kristal yapısına dönüģmektedir. Bu iki ayrı fazdan dolayı titanyum alaģımları alfa, alfa+beta veya beta fazına sahip olabilmektedir [13]. ġekil 3.1: Titanyumun kristal yapısı; (a) HCP (b) BCC [20]. 13

32 Titanyum alaģımlarının oda sıcaklığında hangi kristal yapıya sahip olacakları, alaģımın kompozisyonunda bulunan elementler belirlemektedir. Titanyum alaģımlarının mekanik, korozyon ve biyo-uyumluluk gibi özellikleri alaģım elementleriyle değiģime uğramaktadır [13]. Titanyum alaģımları içinde alfa fazına sahip CP-Titanyum ile alfa+beta fazlı Ti6Al4V alaģımları en fazla kullanılan alaģımlardır. Kalça, diz kapağı gibi implantların yapımında ayrıca medikal uygulamalarda bu iki titanyum malzeme sıklıkla kullanılır. Yakın zamanda yeni medikal ve dental titanyum alaģımları üretilmiģtir. Bunlar beta fazlı Ti-15Mo, Ti-35Nb-7Zr-5Ta ve alfa+beta fazlı Ti3Al2V alaģımlarıdır [19] CP-titanyum ve alfa fazlı alaģımlar Ticari saflıkta titanyum (CP-Ti) ve alfa kararlaģtırıcı element katkılı alaģımlar bu gruptandır. Saf titanyum düģük elastik modülü ve yüksek korozyon direnci özellikleri sayesinde biyo-uyumluluğu yüksek bir malzemedir. Ancak ağır yükler etkisi altındaki implantlarda kullanımı sınırlıdır çünkü mukavemet değerleri diğer titanyum alaģımlarına göre daha düģüktür [19] Alfa+beta fazlı alaģımlar Alfa+beta fazlı alaģımlar hem alfa fazının hem de beta fazının mekanik özelliklerini bünyelerinde taģımalarından dolayı en fazla oranda kullanılan titanyum alaģımlarıdır. Yüksek mukavemetleri yanında yüksek tokluk göstermeleri, yorulma dayanımlarının yüksek olması, ısıl iģlemlerle mikro yapılarının istenilen hale getirilebilmesi gibi özellikleri bu alaģımların medikal uygulamalarda sıklıkla kullanılmalarını sağlamıģtır [13]. Alfa+beta fazlı bir mikro yapıya sahip olan Ti6Al4V alaģımı, yüksek korozyon direnci sağlayan ve yüzeyden iyon salınımını oldukça azaltan yoğun ve koruyucu pasif oksit filmine sahiptir. Böylece yüksek mekanik özellikleri yanı sıra yüksek korozyon direnci sebebiyle en önemli biyomedikal alaģımların baģında gelmektedir [19]. 14

33 Beta fazlı alaģımlar Beta fazına sahip alaģımlar yüksek mukavemetlerinin yanında süneklikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Böylece soğuk Ģekillendirilebilmeleri diğer titanyum alaģımlarına göre daha kolaydır. Bu alaģımlar aynı zamanda yapılarında bulunan molibden, tantalyum, niyobyum gibi biyo-uyumluluğu yüksek alaģımlandırıcı elementler sayesinde medikal uygulamalarda kullanılabilmektedirler [13]. 3.2 Titanyum ve AlaĢımlarının Biyomedikal Özellikleri Titanyum metali, mineral formunda dünya üzerinde büyük oranlarda bulunmasına rağmen vücutta eser miktarda bile bulunmayan bir metaldir. Ancak titanyum bilinen biyomalzemeler içinde en yüksek biyo-uyumluluğa sahip malzemelerden biridir [13]. Titanyum ve alaģımları, yüzeylerinde hızlı bir Ģekilde oluģturdukları biyo-uyumlu pasif oksit film sayesinde implantların dokularla uyumunu kolaylaģtırmaktadırlar. Oksit filmin yüzeyinin pürüzlü ve yüksek poroziteye sahip olması dokuların implant üzerinde büyümesini teģvik etmektedir. Bunun yanında yüzeyde biriktirilen Ca ve P bileģikleri, kemik yapısına benzerlikleriyle implant-doku uyumunu arttırmakta, titanyum ve alaģımlarının yüzeylerini biyo-aktif hale getirmektedir [13]. Titanyum ve alaģımlarının sahip olduğu yoğun ve pasif oksit film, titanyum implantların korozyon direncini arttırmaktadır. Oksit filmin sıkı bir Ģekilde altlık alaģıma bağlı olması, yüzey özelliklerinin kolay bozulmamasını sağlamaktadır [2]. Titanyum düģük yoğunluğuyla (4,5 g/cm 3 ) Çizelge 3.1 de görüldüğü gibi paslanmaz çelik ve kobalt-krom alaģımlarından fazla kemik dokuya benzerlik göstermektedir. Ġmplantlarda biyo-uyumluluk aranırken vücut dokularına olan benzerlik büyük önem taģımaktadır. 15

34 Çizelge 3.1: Bazı implant malzemelerin yoğunluklarının kemik dokusu ile karģılaģtırılması [21]. Ġmplant Malzemesi Yoğunluk (g/cm 3 ) Sıkı Kemik Kobalt-Krom AlaĢımı L Paslanmaz Çelik 8.0 CP-Titanyum 4.5 Ti6Al4V 4.4 Titanyum ve alaģımlarının, paslanmaz çelik ve kobalt-krom alaģımlara göre bir avantajı da manyetik olmamasıdır. Manyetik rezonans görüntüleme (NMR) ve tomografi (CT) gibi manyetik alan oluģturan tanı cihazlarında çelik, krom gibi biyomalzemeler önemli sorunlar yaratmaktadır [13]. Titanyumun en önemli biyomalzeme özellikleri; Korozyon direnci, mekanik özellikleri, biyo-uyumluluğu, osseointegrasyon ve iģlenebilirlik özellikleridir Korozyon direnci Biyomalzemelerin bulundukları ortamlar aģırı korozif ortamlardır. Salya, kan sıvısı, Na, K, Ca, PO 4, CO 2 gibi iyonlar, ph 2 civarında olması gibi durumlar implant yüzeylerinde korozyona sebep olmaktadır. Titanyum ve alaģımlarının sahip oldukları korozyon direnci yoğun ve sıkı TiO 2 oksit tabakasında ileri gelmektedir. Bu tabaka çok hızlı bir Ģekilde oluģmaktadır [19]. Titanyum ve alaģımlarının, protein içermeyen çözeltiler içinde korozyon direnci paslanmaz çelik ile karģılaģtırıldığı zaman benzer sonuçlar alınmaktadır ancak protein içeren çözeltilerde paslanmaz çeliklerin korozyon hızının arttığı, titanyumun korozyon hızının değiģmediği görülmüģtür [13]. Bir baģka çalıģmada ise, Ti ile Al, Cu, Cr, Co, Mo ve Ni metalleri, Co-Cr-Mo alaģımı önce sadece salya içerisinde ardından salya ile protein, fibrinojen ve albümin varlığında karģılaģtırılmıģtır. Alınan sonuçlara göre titanyum ve alüminyumun protein varlığından etkilenmediği korozyon hızının değiģmedi, krom ve nikelin korozyon hızının düģük miktarda arttığı, bakır ve kobaltın ise hızla korozyona uğradığı tespit edilmiģtir [19]. 16

35 3.2.2 Mekanik özellikleri Titanyum ve alaģımları sahip oldukları yüksek mukavemet ve düģük elastik modül özellikleri sayesinde diğer metalik implant malzemelerine göre daha fazla tercih edilirler. Titanyum alaģımları ayrıca yüksek yorulma dayanımına sahiptir. Titanyum ve alaģımlarının sahip olduğu düģük elastik modül ( Gpa), kemik-doku uyumu için çok önemlidir. Saf titanyumun sahip olduğu süneklilik özelliği kolay Ģekil alabilmesini sağlamaktadır [13]. Yapılan çalıģmalarda yorulma testleriyle titanyum alaģımları (CP-Ti, Ti-13Nb-13Zr, Ti-6Al-4V ve Ti-7.5Mo) içinde saf titanyumun ve Ti-6Al-4V alaģımının en yüksek gerilme kontrollü yorulma dayanımına sahip olduğunu gösterilmiģtir [22]. Titanyum ve alaģımlarının akma mukavemetlerini yoğunluklarına oranladığımız zaman çizelge 3.2. de görüldüğü gibi diğer implant malzemelerine büyük üstünlük kurmaktadır. Çizelge 3.2: Ġmplant malzemelerinin mekanik özelliklerinin karģılaģtırılması [13]. AlaĢımlar Akma Dayanımı/Yoğunluk Elastik Modül (GPa) [MPa/(g/cm 3 )] Ti6Al4V CP-Ti CoNiCrMo L CP-Ta Biyo-uyumluluk Titanyum ve alaģımlarının biyo-uyumluluğunu incelerken öncelikle dokularla olan etkileģiminin üzerinde durmamız gerekmektedir. Titanyum sahip olduğu inert TiO 2 oksit tabakası sayesinde vücut dokuları tarafından reddedilmemektedir. Saf titanyumun oksit tabakası 10 ile 400 nm arasında ince bir tabakadır ancak sıkı ve yoğun olmasından dolayı titanyum altlıkla dokuların etkileģime girmesine izin vermez [13]. Titanyum ve alaģımlarından yapılan implantlar vücuda yerleģtirildikten sonra ilk önce oksit yüzeye protein göçü meydana gelir. Ardından makrofajlar implant 17

36 yapısıyla etkileģime girer. Böylece implant yüzeyi fibroblastları kendisine çekerek dokuya bağlanmayı sağlar. Titanyum implantların bulunduğu dokuların diğer metal implantasyonlarına göre daha çabuk iyileģtiği çalıģmalarda saptanmıģtır [13]. Yapılan çalıģmalar göstermiģtir ki titanyum alaģımlarından vücut dokularına metal iyonu göçü kobalt-krom ve paslanmaz çelik implantlarına göre çok düģüktür [19] Osseointegrasyon özellikleri Osseointegrasyon biyomalzemelerin çevrelerindeki dokulara kararlı bir Ģekilde yapısal ve kimyasal olarak bağlanma durumudur. Metalik implantların en büyük sorunlarından biri çevrelerindeki dokulara tamamen uyum sağlamakta güçlük çekmeleridir. [13] Ġmplant-kemik entegrasyonun gerçekleģmesi için implant yüzeyinin pürüzlü ve poroz bir yapıya sahip olması istenmektedir. Titanyum ve alaģımlarının yüzey özelliklerinin geliģtirilmesiyle kemik dokularla istenilen birleģme sağlanabilmektedir. Oksit tabakasında oluģturulan (Ti-OH) aktif bölgeleri kemik dokusuna benzer yapıların oluģmasını teģvik etmektedir [20]. CP-Titanyum ve Ti6Al4V alaģımlarının, osseointegrasyon özelliğini yüksek hidroksiapatit ile kaplaması kemik-doku bağlanmasını önemli miktarda arttırmıģtır [13] ĠĢlenebilirlik özellikleri Titanyum ve alaģımları büyük oranda dökümle üretilmekte ardından CAD/CAM gibi Ģekil verme yöntemleri kullanılarak medikal ve dental uygulamalarda kullanılacak hale getirilmektedir. Titanyumun pekleģme üsteli (n=0,05) 316 paslanmaz çeliğinden (n=0,45) çok daha küçüktür böylece istenilen Ģekle daha kolay getirilebilir. Ayrıca titanyumun ısıl iletimi çok düģüktür (0,16 cal/cm/s. o C), Ģekil verme iģlemlerinde ısınma sorunu paslanmaz çelik ve kobalt-krom alaģımlarından daha azdır [19]. 3.3 Titanyum ve AlaĢımlarının Medikal Yüzey ĠĢlemleri Biyomedikal uygulamalarda kullanılacak titanyum ve alaģımları öncelikle çeģitli yüzey iģlemlerinden geçirilmektedir. Bu iģlemler sonucunda implantların aģınma dayanımı gibi mekanik özellikleri, korozyon dayanımı gibi kimyasal özellikleri, biyo-uyumluluk, yüzey enerjileri gibi biyomalzeme özellikleri geliģtirilmektedir. Ġmplantların yüzey özelliklerini geliģtirmek için en basit olarak pürüzlü bir yüzey 18

37 elde etmek maksadıyla kumlama, lazerle aģındırma gibi mekanik iģlemler yapılmaktadır [19]. Yapılan yüzey iģlemleri sonucunda titanyum implantların osseointegrasyonu arttırılmaya çalıģılmaktadır. Yüzey modifikasyonlarını fiziksel olarak ikiye ayırabiliriz: yüzeyi aģındıran iģlemler ve yüzeyde madde biriktiren iģlemler. Yüzeyi aģındıran iģlemler kimyasal, elektrokimyasal veya mekanik iģlemler olabilir. Yüzeyde madde birikimi sağlayan iģlemlere örnek olarak CVD, PVD ve plazma sprey yöntemleri gösterilebilir. Yüzey iģlemlerinden sonra elde edilen kaplamanın yoğunluğu ve porozitesi kontrol edilerek implant üzerinde kemik geliģmesini teģvik edici bir yüzey oluģması sağlanır [19]. Titanyum ve alaģımlarına uygulanan yüzey iģlemlerini; mekanik iģlemler, kimyasal iģlemler ve fiziksel iģlemler olarak üç ayrı kısma ayırabiliriz Mekanik iģlemler Titanyum ve alaģımlarının en genel mekanik yüzey iģlemleri, kumlama, parlatma, püskürtme, aģındırma gibi yüzeyi daha pürüzlü hale getirme uygulamalarıdır. Bu iģlemler sonucunda implant üzerine canlı hücrelerin daha sıkı bir Ģekilde tutunması ile kemik-implant bağlanması geliģtirilmeye çalıģılmaktadır [23] Kimyasal iģlemler Titanyum ve alaģımlarının kimyasal iģlemleri içerisinde kimyasal dağlama, anodik oksidasyon, sol-gel, kimyasal buhar biriktirme gibi yöntemler yer almaktadır. Bu iģlemlerde titanyum yüzeyi ve çözelti içinde kimyasal, elektrokimyasal veya biyokimyasal reaksiyonlar oluģturulmaktadır [23]. Kimyasal dağlama iģlemlerinde asit, alkali, hidrojen peroksit gibi kimyasalla kullanarak titanyum ve alaģımlarının yüzeylerinde çeģitli reaksiyonlar meydana getirilir. Asitle dağlama yapılan iģlemlerde HNO 3 ve HF asitleri kullanılarak yüzeyde istenilen özellikleri sağlamayan oksit tabaka çözündürülür. Ardından yapılacak diğer iģlemlerle biyo-uyumluluğu arttırılmıģ, istenilen özellikleri sağlayan oksit katmanı oluģturulur [23]. Hidrojen peroksit dağlaması, titanyum implant malzemesi üzerinde oksit katmanın hidroksiapatit oluģturabilme kabiliyetinin arttırılması için uygulanmaktadır. Oksit 19

38 tabaka üzerinde oluģan TiO 2 jel tabakası, hidroksiapatit çekirdeklenmesi için uygun bir yüzey oluģturmaktadır [23]. Yapılan çalıģmalarla titanyumun alkali çözeltilerinde biyoaktifliklerinin arttığı tespit edilmiģtir. NaOH veya KOH ile yapılan alkali dağlama iģlemleri sonrası çekilen XRD paternlerinde titanyum oksit tabakası üzerinde sodyum titanat oluģtuğu tespit edilmiģtir. Serbest kalan OH - iyonları da Ti(OH) 4 bileģiklerini oluģturmuģtur. Hidroksil gruplarının SBF de apatit oluģumu için çekirdeklenme noktaları oluģturması, alkali dağlama iģlemi sonucunda titanyum implantların biyo-uyumunu önemli ölçüde arttırmaktadır [24]. Sol-gel adı verilen yöntemde nm boyutunda partiküller bulunduran bir kollodial çözelti içinden çöktürme yaparak yüzeyi istenilen partiküllerle kaplama yöntemidir. Bu yöntemle titanyum ve alaģımlarının yüzeyleri 10 mikron boyutundan ince bir seramik katman ile kaplanır. Sol-jel kaplamaların geleneksel kaplamalara göre avantajları; daha homojen, istenilen kimyasal ve yapısal kompozisyonda, basit ve ucuz bir biyokaplama oluģturabilmeleridir. Titanyum alaģımları üzerinde kalsiyum ve fosfor içeren kaplamalar oluģturulması ile biyo-uyumlu kaplamalar üretilmektedir [23]. Oksidasyon yöntemleri, titanyum ve alaģımlarının yüzey özelliklerini geliģtirmede etkin bir Ģekilde kullanılan tekniklerdir. Anodik oksidasyon yönteminde elektrolitik bir çözelti içinde bulunan anot implant malzemesi kalın, yoğun ve pasif titanyum oksit tabakası ile kaplanır. Bu yöntemde 1 mikrona çıkabilen doğal oksit tabakası üzerinde çok daha kalın bir koruyucu oksit tabakası oluģturulur. Anodik oksidasyon cihazı ġekil 3.1 de görülmektedir [23]. 20

39 1. Ti anot 2. Pb anot 3. Elektrolitik çözelti 4. Güç kaynağı 5. Soğutma sistemi 6. Termometre 7. KarıĢtırıcı 8. KarıĢtırıcı çubuk ġekil 3.2: Anodik oksidasyon cihazının Ģematik görünümü [23]. Oksidasyon yöntemleri içerisinde en önemlisi mikro ark oksidasyon yöntemidir. Bu yöntemle Al, Ti, Mg, Ta, W, Zn, Zr gibi metaller ve alaģımları üzerinde kalın ve poroz bir oksit tabakası oluģturulur. Elektrolitik çözelti içinde bulunan anot implant malzemesine V civarında pozitif, V civarında negatif voltaj uygulanarak anot malzeme üzerinde ısının 10,000 K civarlarına çıkması sağlanır. Bu iģlemler sonucunda elde edilen kaplama yüksek sertlik, taban alaģıma kuvvetli bağlanma, yüksek aģınma dayanımı, biyo-uyumluluk gibi özellikler gösterir [23]. Kimyasal buhar biriktirme yönteminde bir gaz fazın kimyasal olarak implant malzeme üzerine çöktürülmektedir. Bu yöntem iki adımda gerçekleģmektedir. Bunlar; gaz reaktantların titanyum yüzey üzerinde kimyasal reaksiyon bölgesine girmeleri ve gaz fazında kimyasal reaksiyonla oluģan bileģiklerin yüzeye çökelmesidir [23] Fiziksel iģlemler Termal sprey ve fiziksel buhar biriktirme yöntemlerinde kimyasal reaksiyonlar görülmez. Bu yöntemlerle titanyum ve alaģımları üzerinde oluģturulan kaplamalar termal, kinetik ve elektriksel enerjilerle oluģturulur. Termal sprey yönteminde kaplanacak malzemeler eritilir ve küçük damlalar halinde yüzeye hızla damlatılır. Termal sprey yöntemlerinde yüksek sıcaklıklar üreten cihazlar kullanılır. Titanyum implantlar üzerine hidroksiapatit kaplaması plazma termal sprey yöntemiyle de gerçekleģtirilebilmektedir [23]. 21

40 Fiziksel buhar biriktirme yönteminde vakum ortamında buharlaģtırılan malzemeler hızla karģı taraftaki implant malzemeye gönderilir ve üzerinde bir film oluģturulur. Bu yöntemde sıkı, yoğun bir kaplama tabakası oluģmaktadır [23]. 22

41 4. TĠTANYUM VE ALAġIMLARININ MĠKRO ARK OKSĠDASYONU Günümüzde titanyum ve alaģımları üzerinde seramik yapılı kaplamalar oluģturulması çalıģmalarında kullanılan en ilgi çekici iģlemlerden biri Mikro Ark Oksidasyon yöntemidir. Mikro ark oksidasyon iģlemi ile titanyum ve alaģımları yüzeyinde oluģan oksit tabakası yoğun, poroz, altlık yüzeye sıkıca bağlıdır. Bu iģlemle kaplanan biyomalzemelerin korozyon dayanımı, aģınma dayanımı, biyo-uyumluluğu gibi özellikleri önemli miktarda artmaktadır. Ayrıca bu teknik, verimli, ekolojik ve yüksek üretim hızına sahiptir [25]. Mikro ark oksidasyon iģleminde temel olarak bir elektrik güç kaynağı, elektrolitik havuz, anot, katot ve soğutma sistemi bulunur. Mikro ark oksidasyon cihaz düzeneği Ģekil 4.1. de görülmektedir. Bu iģlemde elektrolitik çözeltiye daldırılmıģ anot numuneye negatif voltaj, katot metale ise pozitif voltaj verilerek anot üzerinde ark oluģturulması böylece numunenin yüzeyinin oksitlenmesi sağlanır [26]. 1) Güç kaynağı 2) KarıĢtırıcı 3) Anot 4) Katot 5) Elektrolitik çözelti 6) Soğutma havuzu ġekil 4.1: Tipik bir mikro ark oksidasyon düzeneği [26]. 23

42 Mikro ark oksidasyon iģleminin, anodik oksidasyon iģleminden ayrılan kısmı polarizasyon kritik voltajının aģılmasıyla elektrolitik çözeltide bulunan anot numune üzerinde ark oluģmasıdır. Böylece numune üzerinde oluģan yüksek sıcaklık ve basınç sadece oksit tabaka oluģmasını değil aynı zamanda elektrolitik çözelti içerisinde bulunan diğer iyonlar, oksitten daha kompleks bileģikler oluģmasını sağlamaktadır. Titanyum ve alaģımlarının mikro ark oksidasyonunda biyo-uyumluluğun arttırılması için Ca ve P çözeltilerinden oksit tabaka içinde hidroksiapatit bileģikleri oluģturulması, yapılan çalıģmalardan biridir [25]. Elektrolit kompozisyonu, ph, iletkenlik gibi çözeltiden kaynaklanan etkilerle birlikte mikro ark oksidasyonu parametreleri gibi diğer etkenler oluģan oksit tabakasının yapısını, morfolojisini ve kompozisyonunu değiģtirmektedir. Yapılan çalıģmalarda çözeltinin kompozisyonu ve konsantrasyonu ile elektriksel parametrelerin (voltaj, akım, süre) oksit yapısı üzerinde önemli değiģiklere neden olduğu gözlenmiģtir [25] Voltaj Parametresinin Etkisi Titanyum ve alaģımlarının mikro ark oksidasyonunda değiģen voltajla beraber farklı morfolojiler ve kompozisyonlar oluģabilmektedir. Uygulanacak voltaj aralığı teorik olarak, pozitif için V arası negatif voltaj için V arasında değiģmektedir. Bu geniģ aralık üzerinde en çok çalıģmanın yapıldığı kısım V aralığında olan kısımdır. Yapılan çalıģmalarda Ti6Al4V alaģımının V pozitif voltajlarda mikro ark oksidasyon sonucu oluģan oksit tabakasının morfoloji ve kimyasal kompozisyonu incelenmiģtir. Bütün voltaj değerlerinde ġekil 4.2 de görüldüğü üzere titanyum, rutil ve CaTiO 2 bileģiklerini tespit etmiģlerdir ancak artan voltajla beraber rutil ve CaTiO 3 piklerinin Ģiddeti azalma göstermiģtir. 430 V ve üzeri voltajlarda hidroksiapatit ve CaCO 3 pikleri oluģmuģtur. Hidroksiapatit bileģikleri biyo-uyumluluğu önemli ölçüde geliģtirmektedir [27]. 24

43 d) : HA : CaCO 3 : Rutil : CaTiO 3 : Ti c) b) a) ġekil 4.2: MAO kaplamalarının XRD analizleri a) 400 V b) 430 c) 450 V d) 480 V [27]. Yapılan çalıģmalarda Ti6Al4V alaģımının V değerlerinde oluģan oksit yüzeyin morfolojik özellikleri incelenmiģtir. ġekil 4.3 te görüldüğü gibi düģük voltajlarda oksit film homojen dağılmıģ küresel porlara sahiptir ancak artan voltajla beraber porların Ģekli küresel formunu kaybetmekte ve homojen dağılımı azalmaktadır. Yüksek voltajlarda porların çapları önemli miktarda artmıģtır. 250 V değerinde oksit tabakasındaki porların çapı 1-3 mikron boyutundayken 450 V değerinde 5-6 mikron boyutuna gelmiģtir. Bunun sebebi olarak çapı büyüyen porların diğer porlarla rastgele birleģmesi gösterilebilir. Porların birleģmesi sırasında oksit tabakasında mikro boyutta çatlak oluģumu da görülmektedir [2]. 25

44 a) b) c) d) ġekil 4.3: Mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numuneler a) 250 V b) 350 V c) 450 V d) 350 V taki numunenin kesit görüntüsü [2]. Yüksek voltajlı bazı çalıģmalarda oksit kaplamanın tamamen bozulduğu, homojen por yapısının tamamen bozulduğu görülmüģtür. Ayrıca artan kaplama kalınlığı oksit tabakasının yapıģma özelliğini kötü yönde etkilemektedir [28]. Yapılan çalıģmalarda görüldüğü üzere artan voltajla beraber oksit kalınlığı da artmaktadır. Oksit kalınlığının artması ayrıca yüzey pürüzlüğünü arttırmıģtır. Oksit tabakanın pürüzlü olması kemik-implant bağlanmasını kolaylaģtırmaktadır [29] Süre Parametresinin Etkisi Titanyum ve alaģımlarının mikro ark oksidasyonunda bir diğer parametre iģlem zamanıdır. Oksit tabakasının iģlem zamanıyla değiģimi 1-20 dk aralıklarında incelenmektedir. Yapılan çalıģmalarda görüldüğü üzere artan zamanla beraber oksit tabakası daha kaba, pürüzlü olmakta ve kalınlaģmaktadır. Yapılan çalıģmalarda, Ti6Al4V alaģımını 480 V da 1.5 ile 20 dk arasında mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanmıģtır. ġekil 4.4. de görüldüğü gibi 1.5 dk da sadece titanyum, rutil ve CaTiO 3 pikleri görülmüģtür [27]. 26

45 e) : HA : CaCO 3 : Rutil : CaTiO 3 : Ti d) c) b) a) ġekil 4.4: MAO kaplamalarının XRD analizleri a) 1.5 dk V b) 3 dk c) 5 dk d) 10 dk e) 20 dk [27] ĠĢlem süresi 3 dk ya çıktığı zaman hidroksiapatit ve CaCO 3 pikleri oluģmuģtur. 1.5 dakikadan 20 dakikiya doğru iģlem süresi artarken rutil ve CaTiO 3 pikleri azalmıģ, titanyum piklerinde değiģme olmamıģtır. Artan iģlem süresiyle beraber HA ile CaCO 3 piklerinin Ģiddeti önemli miktarda artmıģtır. Hidroksiapatit oluģumu zamanla ve voltajla doğru orantılı bir Ģekilde artmaktadır. Mikro ark oksidasyon iģlemiyle yüzey özelliklerinin değiģimi ġekil 4.5. de görüldüğü üzere taramalı elektron mikroskobunda incelenmiģtir. 1.5 dakika iģlem süresinden 20 dakika iģlem süresine doğru oksit kaplama üzerinde porların sayısının azaldığı tespit edilmiģtir. 20 dakika süren mikro ark oksidasyonu sonunda porlu yapı tamamen bozulmuģtur. TiO 2 katman üzerinde HA ve CaCO 3 birikmesi meydana gelmiģtir. XRD incelemeleri de HA ve CaCO 3 bileģiklerinin tamamen oksit tabakasını kapladığı anlaģılmaktadır. 27

46 a) b) c) d) ġekil 4.5: a) 1.5 dk b) 3 dk c) 10 dk d) 20 dk süreyle mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numuneler [27]. Yapılan çalıģmalarda, 5 dk ve üzerinde süre boyunca uygulanan mikro ark oksidasyon iģlemlerinde hidroksiapatit ve CaCO 3 bileģiklerinin oluģmaya baģladığını tespit edilmiģtir. Bunun sebebi olarak da yüksek sıcaklıkta CH3COO - yapısının CO 3-2 iyonuna parçalanması olarak açıklamaktadırlar [29] Elektrolitik Çözeltinin Etkisi Mikro ark oksidasyon iģleminin en önemli parametrelerinden biri kullanılan elektrolit çözeltisinin kompozisyonudur. Kullanılan çözeltinin içeriği oluģan oksit tabakasının kompozisyonunu belirlemektedir. Yapılan çalıģmalarda hidroksiapatit oluģumunu sağlamak için kalsiyum ve fosfor içeren çözeltiler kullanılmaktadır. Bunu gerçekleģtirmek için birçok çok farklı kalsiyum ve fosfor içeren çözelti oluģturulmuģtur. Yapılan çalıģmalarda, kalsiyum asetat (Ca(CH 3 COO) 2 ) ve glikofosfat disodyum (C 3 H 5 (OH) 2 PO 4 Na 2 ) çözeltilerini kullanılmıģtır. Glikofsofat disodyum hidrolizi ve CH 3 COO parçalanmasıyla açığa çıkan PO - 4 ile CO - 3 iyonları kalsiyum iyonları ile reaksiyona girerek hidroksiapatit oluģumunu sağlamaktadırlar [29]. 28

47 Yapılan çalıģmalarda, mikro ark oksidasyon iģleminde kalsiyum asetat (Ca(CH 3 COO) 2 ), kalsiyum dihidrojen fosfat (CaH 2 PO 4 ) 2, EDTA-2NA ve NaOH çözeltileri kullanılmıģtır. XRD sonuçlarında hidroksiapatit oluģumunu teģvik edici CaTiO 3, CaCO 3 bileģikleri gözlenmiģtir [30]. Ti6Al4V alaģımının mikro ark oksidasyonu çalıģmalarında elektrolit konsantrasyonun oksit tabakası üzerindeki etkileri incelenmiģtir. Bunun için kalsiyum glikofosfat (CaC 3 H 5 (OH) 2 PO 4.5H 2 0, Ca-GP) ile kalsiyum asetat monohidrat (Ca(CH 3 COO) 2, CA) bileģiklerini kullanmıģlardır. Farklı molar konsantrasyonda çözeltiler hazırlamıģlardır; [0,02 M Ca-GP/0,1 CA], [0,04 M Ca- GP/0,2 CA], [0,06 M Ca-GP/0,3 CA] ve [0,08 M Ca-GP/0,4 CA]. ġekil 4.6 da görüldüğü gibi elektrolitik çözeltinin konsantrasyonu arttıkça rutil oluģma oranı da artmaktadır. Bunun nedeni çözeltinin konsantrasyonu arttıkça elektriksel direncinin azalması ve daha fazla akım geçmesidir. Böylece daha kararlı bir oksit olan rutil oluģumu artmaktadır. Konsantrasyonun artması kalsiyum karbonat ve hidroksiapatit oluģumunu da arttırmıģtır [31]. Konsantrasyon artıģıyla beraber Ca/P oranı artıģ gösterirken Ti, Al ve V pikleri azalma göstermiģtir. Oksit tabakasının yüksek konsantrasyonda kalınlaģması ve kolay oluģumu taban malzemenin piklerini bastırmıģtır [31]. a) ġekil 4.6: Farklı konsantrasyondaki çözeltilerde mikro ark oksidasyon uygulanmıģ numunelerin XRD analizleri. (A) [0,02M Ca-GP/0,1 CA] (B) [0,04M Ca- GP/0,2 CA] (C) [0,06M Ca-GP/0,3 CA] (D) [0,08M Ca-GP/0,4 CA] [31]. 29

48 4.4. Antibakteriyel Etki Ġmplant malzemelerinin biyoaktiviteleri, biyo-uyumlulukları, mekanik özellikleri geliģtirilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da antibakteriyel özelliliğidir. Ġmplantasyon sonrası meydana gelen enfeksiyonlar en çok karģılaģılan biyomedikal komplikasyonlardır. Amerika BirleĢik Devletleri nde 4.4 milyon insanın en az bir kemik implantı bulunmaktadır. 1.3 milyon insan ise yapay eklemlere sahiptir. Bu ortopedik ve dental implantların uzun süreli baģarısı kemik-implant bağlanması, osseointegrasyona bağlı olduğu kadar çevrelerini saran bakterilere de karģı dayanıklı olmaları gerekmektedir. Artan implantasyon operasyonlarıyla beraber bakteriyel komplikasyonlar da artıģ göstermiģtir. Ġmplantasyon uygulanan hastaların bakteriyel enfeksiyonlar yaģama ihtimali % 0.5 ile % 3 arasındadır. Bu yüksek baģarısızlık oranından dolayı hem çok büyük maddi kayıplar yaģanmakta hem de hastaların iyileģme sürelerinin uzamaktadır. Bazı durumlarda kemik kaybı yaģanmakta bundan dolayı implantların neden olduğu hasarlar geri onarılamaz hale gelmektedir [7,32]. Ġmplantların yüzeylerinin antibakteriyel özellik kazandırmak için yöntem ve malzeme kullanılmaktadır. Bunlar yöntemler içinde yüzeyde Ca, N, F bileģikleri oluģturma, oksidasyon, TiN ve alumina ile kaplama, iyon emdirme (Ag, Sn, Zn, Pt, Cu) gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde gümüģ ve iyonlarının antibakteriyel özellikleri diğer bütün metal ve kompleks bileģiklerin sahip olduğundan daha fazladır [33]. GümüĢ ve bileģikleri asırlardır yanık ve yara tedavilerinde kullanılmaktadır. M.Ö yıllarında gümüģ ilk kez taģınan suların temizlenmesinde kullanılmıģtır. 1700lerden itibaren gümüģ nitratın çeģitli hastalıklarda kullanıldığı bilinmektedir. 19. Yüzyılda cerrahi operasyonlardan sonra yaralar gümüģ nitrat ile temizlenerek koruyucu kabuk oluģumu hızlandırılmaya çalıģılmıģtır. Yanıkların tedavisinde gümüģ nitrat sıklıkla kullanılmaya baģlamıģtır yılında Carl S. F. ilk defa gümüģ nitrat çözeltisinden göz damlası yapmıģtır. 1940larda penisilinin bulunmasıyla antibakteriyel amaçlarla gümüģün kullanımı azalmıģtır. Ancak 1960larla beraber yapılan çalıģmalarla % 0.5 gümüģ nitrat içerikli çözeltiler yanıkları tedavi etmek amacıyla tekrar kullanım alanı bulmuģtur de gümüģ nitrat ile sülfonamit birleģtirilerek gümüģ sülfadiyazin krem, yanıklar için kullanılmaya baģlanmıģtır. Günümüzde antibiyotik kullanımının kısıtlamasıyla beraber gümüģ ve bileģiklerinin antibakteriyel kullanım alanları biomedikal uygulamalarda artmaya baģlamıģtır [34]. 30

49 Metalik gümüģ Metalik gümüģün antibakteriyellik mekanizması, bakteri hücrelerinin solunum enzimlerinde bulunan thiol gruplarıyla reaksiyona girmeleri ile açıklanmaktadır. GümüĢ, bakteri hücre duvarını ve hücre zarını bloke etmekte ve bakterinin solunum iģlemini durdurmaktadır. GümüĢ, e. koli bakterilerinin fosfat alınımını ve salınımını durdurmakta ve hücre dıģına mannitol, succinat, prolin ve glutamin atılmasını engellemektedir. Bütün bu nedenler bakterilerin ölümüne sebep olmaktadır [34] GümüĢ nitrat GümüĢ iyonlarının antimikrobiyal etkileri kesin olarak bilinmese de çalıģmalar sonucu göstermiģtir ki gümüģ iyonları, bakteriler üzerinde yapısal ve morfolojik değiģimlere sebep olmaktadır. DNA molekülleri serbest halde bulundukları zaman DNA nın kendi kendini eģlemesi kolaylıkla gerçekleģmektedir ancak DNA sıkıģık, sarmal halde kalıyorsa kendini eģleme yeteneğini kaybetmektedir. GümüĢ iyonlarının bakteri sitoplasmasına girerek DNA yı serbest halinden sıkıģık hale getirdiği bundan dolayı çoğalamayan hücrelerin öldüğü tahmin edilmektedir. Ayrıca gümüģ gibi ağır metallerin hücrelerin protein gruplarına bağlandıkları ve proteinleri etkisiz hale getirmelerinden dolayı antibakteriyel özellik gösterdikleri çalıģmalarda görülmüģtür [34] GümüĢ zeolit GümüĢ iyonları, gümüģ zeolit çözeltilerinin antibakteriyel özellik sağlanmalarında önemli rol almaktadırlar. GümüĢ zeolitlerin etki mekanizması incelendiği zaman, gümüģ iyonlarının hücre içine girmesinden sonra hücrenin yaģamsal faliyetlerini engellediği ve hücrenin çoğalmasını durdurduğu gözlenmiģtir. Bunun yanında oksijen moleküllerinin solunum mekanizmasını durdurduğu böylece hücrenin ölümüne sebep olduğu düģünülmektedir [34] GümüĢ nanopartikülleri GümüĢ nanopartikülleri sahip oldukları geniģ yüzey alanları sayesinde mikroorganizmalarla daha kolay etkileģime girmektedirler. Bu sayede diğer gümüģ tuzlarından daha verimli mikrobiyal özellik göstermektedirler. GümüĢ nanopartikülleri hem hücre duvarına yapıģmakta hem de hücre içine girmektedir. Nanopartiküller hücre zarı üzerindeki sülfür bazlı organik yapılarla beraber hücre 31

50 içindeki DNA gibi fosfat bazlı organik yapılara bağlanmaktadırlar. GümüĢ nanopartikülleri hücre içine girdikleri zaman hücre merkezinde düģük molekül kütlesine sahip bir alan oluģturmaktadır bundan dolayı gümüģ iyonlarından korunmak için, hücre DNA sı kendini küme haline getirmektedir. Kümelenen DNA yapısı bölünme iģlemini yerine getiremediğinden hücreler çoğalma yeteneklerini kaybederler. GümüĢ iyonları öncelikli olarak solunum enzimlerine saldırmaktadır böylece hücrenin ölümüne sebep olurlar. GümüĢ nanopartiküllerinin hücre içinde iyonlaģması hücre içindeki yaģamsal aktivitelerin durmasına neden olur [34]. GümüĢ nanopartikülleriyle yapılan çalıģmalar göstermiģtir ki, mikro ark oksidasyon yöntemiyle gümüģ nanopartikülleriyle oluģturulan TiO 2 /Ag oksit tabakası, 24 saat içinde MRSA inocula bakterilerini tamamen öldürmüģtür. Bu çalıģma sonucunda gümüģ partiküllerinin hem yakın temas hem de kaplamadan dıģarı iyonlaģması sonucu, bakterilerin ölmelerini sağladıkları görülmüģtür. ġekil 4.7 de görüldüğü gibi iģlem görmemiģ titanyum ve gümüģ katılmadan oksidasyon gerçekleģtirilmiģ numunelerde antibakteriyel etki gözlenmemiģtir sadece gümüģ bulunduran mikro ark oksidasyon numunesi tamamen bakterileri öldürmüģtür [7]. a) b) c) ġekil 4.7: Antibakteriyellik testi a) ĠĢlemsiz titanyum numune b) GümüĢsüz MAO numunesi c) GümüĢlü MAO numunesi [34]. 32

51 5. TĠTANYUM VE ALAġIMLARININ MĠKRO ARK OKSĠDASYONU SONRASI OKSĠT KAPLAMADA HĠDROKSĠAPATĠT OLUġTURMA ĠġLEMLERĠ Mikro ark oksidasyon iģlemi, medikal uygulamalar için titanyum ve alaģımları üzerinde pürüzlü, yüksek poroziteli, biyoinert bir kaplama oluģturmaktadır. Titanyumun sağladığı mekanik özellikler de implantların ağır yüklemede çatlama, yorulma ve aģınma gibi sorunlarını en aza indirmektedir. OluĢan oksit tabakasının titanyum altlık malzemesine iyi bağlanma göstermesi de büyük bir avantaj getirmektedir. Ancak titanyum oksit kaplamanın biyo-uyumluluğu zayıftır bundan dolayı kemik-implant bağlanması ve kemik dokunun implant içine büyüyüp tutunması zorlaģmaktadır. Yapılan çalıģmalarla implantların kemik dokuya benzer kimyasal ve morfolojik yapıda olmasına çalıģılmaktadır. Mikro ark oksidasyon çözeltisinde Ca ve P iyonlarının bulunması sağlanarak kemik dokunun kimyasal kompozisyonuna benzer bir oksit tabakası oluģturulmasına gayret edilmektedir. Yalnız kalsiyum ve fosfor elementleri barındıran kaplamalar çoğunlukla anataz, rutil ve kalsiyum fosfat bileģiklerinden oluģmaktadır. Asıl amaçlanan ise kaplama üzerinde, kalsiyum ve fosfor iyonlarından biyo-uyumluluğu çok yüksek olan hidroksiapatit bileģiğinin oluģturulmasıdır. Mikro ark oksidasyonu iģleminin yüksek sıcaklıkta gerçekleģmesi ve soğuma hızının yüksekliği, hidroksiapatit oluģumunu azaltmaktadır [6]. Mikro ark oksidasyon iģleminden sonra oksit tabakası üzerinde hidroksiapatit oluģumunu arttırmak amacıyla hidrotermal iģlem, alkali iģlem ve ısıl iģlem gibi uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalarda amaç, titanyum oksit kaplamanın biyoaktif özellik kazanması ve kemik-implant biyo-uyumunu arttırmasıdır [6] Hidrotermal ĠĢlem Mikro ark oksidasyon iģlemi sonrasında hidroksiapatit çekirdeklenmesini sağlamak amacıyla uygulanan hidrotermal iģlem, otoklav içerisinde yüksek sıcaklık ve basınç altında gerçekleģtirilmektedir. Hidrotermal iģlem sırasında kaplama yüzeyinde oluģan 33

52 Ti-OH aktif bölgeleri, Ca ve P iyonlarıyla etkileģime girerek kristal yapıda hidroksiapatit oluģumunu sağlamaktadır [35]. Yapılan çalıģmalarda, mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan saf titanyum numuneler 2 saat boyunca 250 o C da 50 ml saf su bulunan bir otoklavda hidrotermal iģlem uygulanmıģtır. ġekil 5.1 de görüldüğü üzere yapay vücut sıvısı içerisinde 9 saat bekletildikten sonra oksit yüzey üzerinde 1 μm çapında küresel partiküller oluģmaya baģlamıģtır. Artan zamanla beraber küresel partiküllerin sayısı hızla artmıģ ve yüzeyi kaplamıģlardır. 36 saatin ardından partiküllerin çapı ortalama 3 μm a ulaģmıģtır. 140 saatin ardından tüm yüzey pürüzsüz, nano gözenekli ve bir miktar çatlaklı hale gelmiģtir [36]. a) b) c) d) ġekil 5.1: Hidrotermal iģlem uygulanan mikro ark numunelerin SBF sonrası görünümleri. a) 9 saat b) 12 saat c) 36 saat d) 140 saat [36]. Hidrotermal iģlem sonrasında oluģan çökelmeler Ģekil 5.2 de XRD paterninde görülmektedir. Her ne kadar yüzey büyük ölçüde kaplansa da 36 saate kadar piklerde fazla artıģ meydana gelmemiģtir. Yapay vücut sıvısında artan bekleme süresiyle birlikte 26 o ve 32 o derecelerde görülen hidroksiapatit pikleri artıģ göstermiģtir. Görülen hidroksiapatit piklerinin geniģ olması yapıda istif hataları ya da düģük kristalleģme olduğunu göstermektedir [36]. 34

53 c) b) a) a) ġekil 5.2: Mikro ark oksidasyon sonrasında hidrotermal iģlem uygulanan numunenin SBF sonrası X-ıĢınları analizi. a) 36 saat b) 120 saat c) 14 gün [36]. Yapılan çalıģmalarda, mikro ark oksidasyon iģlemi sonrasında saf titanyum numunelere 6 saat boyunca 200 o C da 17 MPa basınç altında hidrotermal iģlem uygulanmıģtır Volt değerlerinde fosfor bileģimi düģük çözeltide mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanarak, voltajın hidrotermal iģleme etkisini incelemiģlerdir. ġekil 5.3 de görüldüğü gibi hidrotermal iģlem uygulanan numunelerin yüzeyinde ince çubuklar halinde çökelmeler gözlenmiģtir. Mikron boyutundaki ince kristaller ve nano boyuttaki gözenekler XRD paternlerinde görünmemiģtir. Bunun sebebi olarak oluģan kristallerin yoğunluğunun ve hidroksiapatit oluģumunun kalınlığının az olması gösterilmektedir [37]. a) b a) c) ġekil 5.3: Mikro ark oksidasyonu sonrası hidrotermal iģlem görmüģ titanyum numuneler a) 150 V b) 175 V c) 200 V [37]. Fosfor oranı arttırılan çözeltiyle mikro ark oksidasyon iģlemi uygulanan numunelere, oksidasyon ardından hidrotermal iģlem uygulanmıģtır. Artan fosfor içeriği ile beraber hidroksiapatit oluģumunun da arttığı Ģekil 5.4 deki XRD paternlerinde görülmektedir. Mikro ark oksidasyon iģlemi öncesinde çekilen XRD paternlerinde 35

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 1X1 RĠB ÖRGÜ YAPISINDAKĠ KARBON VE CAM ELYAFINDAN ELDE EDĠLEN HĠBRĠT KOMPOZĠT YAPILARIN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ BU TEZ BAP BĠRĠMĠ TARAFINDAN DESTEKLENMĠġTĠR.

Detaylı

MĠNEDEKĠ DENEYSEL YÜZEYEL DEMĠNERALĠZASYON ÜZERĠNE ER-YAG LAZER VE BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN ETKĠLERĠ

MĠNEDEKĠ DENEYSEL YÜZEYEL DEMĠNERALĠZASYON ÜZERĠNE ER-YAG LAZER VE BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN ETKĠLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MĠNEDEKĠ DENEYSEL YÜZEYEL DEMĠNERALĠZASYON ÜZERĠNE ER-YAG LAZER VE BAZI KORUYUCU UYGULAMALARIN ETKĠLERĠ Emine KARA DOKTORA TEZĠ DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA

HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA ( BĠTĠRME TEZĠ) HAZIRLAYANLAR TEZ DANIġMANI : 161008811 Fatih ALTUNBAġ : 2702006 Fatih ALKAN : 2702011

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Sabahat Pınar ERSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Derya YALUK ÇELİK SİSTEMLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALARA ETKİSİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAYNAK METALURJĠSĠ. Ders Notları

KAYNAK METALURJĠSĠ. Ders Notları KAYNAK METALURJĠSĠ Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Sare ÇELĠK BAÜ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYNAK METALURJĠSĠ GiriĢ: Pratik olarak çok az bir kısmı hariç bütün kaynak yöntemleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ K.K.T.C. YAKIN DĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI BENZKSAZLN TÜREVLERİNİN ASİTLİK SABİTLERİNİN (pk a ) ULTRAVİYLE SPEKTRSKPİSİ, PTANSİYMETRİ VE KAPİLER ELEKTRFREZ TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSIVI NANOPARÇACIKLARIN MAGNETİK YAKALAMA METODU İLE DEPOLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSIVI NANOPARÇACIKLARIN MAGNETİK YAKALAMA METODU İLE DEPOLANMASI VE KARAKTERİZASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSIVI NANOPARÇACIKLARIN MAGNETİK YAKALAMA METODU İLE DEPOLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Faruk GÜDEN DANIŞMAN: Doç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPE YÜKSEK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

ÇOCUK OYUN PARKLARINDA MODÜL TASARIMINDA AHġAP-PLASTĠK KOMPOZĠT MALZEMENĠN KULLANIM OLANAKLARI

ÇOCUK OYUN PARKLARINDA MODÜL TASARIMINDA AHġAP-PLASTĠK KOMPOZĠT MALZEMENĠN KULLANIM OLANAKLARI ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇOCUK OYUN PARKLARINDA MODÜL TASARIMINDA AHġAP-PLASTĠK KOMPOZĠT MALZEMENĠN KULLANIM OLANAKLARI Yüksek Lisans Tezi Özge Erkan, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA. Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS. Makine Eğitimi Anabilim Dalı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA. Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS. Makine Eğitimi Anabilim Dalı T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS Makine Eğitimi Anabilim Dalı Aralık 011 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ Bu tezdeki bütün

Detaylı

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN BÜYÜME VE BĠYOKÜTLE ÜZERĠNE ETKĠLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kamuran

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Anabilim Dalı Mart - 2007 JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Serdar Dalkılıç

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

FARKLI ÇÜRÜK TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠNĠN SÜT DĠġLERĠNDE SEKONDER ÇÜRÜK OLUġUMUNA ETKĠSĠNĠN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FARKLI ÇÜRÜK TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠNĠN SÜT DĠġLERĠNDE SEKONDER ÇÜRÜK OLUġUMUNA ETKĠSĠNĠN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TC SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI ÇÜRÜK TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠNĠN SÜT DĠġLERĠNDE SEKONDER ÇÜRÜK OLUġUMUNA ETKĠSĠNĠN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dt.Gülsüm KESER ĠNCĠ DOKTORA TEZĠ

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi 2-(4-KLORO-1-NAFTİLOKSİ)-2-OKSOETİL METAKRİLAT IN 2-(DİETİLAMİNO) ETİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE

Detaylı

İmplant üretiminde kullanılan metalik biyomalzemelerden,

İmplant üretiminde kullanılan metalik biyomalzemelerden, MAKALE YÜKSEK DAYANIMLI VE BİYOUYUMLU İMPLANT ÜRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON VE YÜZEY İŞLEMLERİ Gençağa Pürçek * Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ

KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ KOROZYONDAN KORUNMA TEMEL ĠLKELERĠ 1 METALİK KAPLAMALARLA KOROZYONDAN KORUNMA Metalik kaplamalar, üzerinde kaplandıkları metali ortamın etkisinden iki ayrı şekilde korurlar: Kaplama metali ortama daha

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı