T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/4 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7407, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...77 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR...139

8 700 SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H D ER BÖLGELER N GENEL TAR H...162

9 000 GENEL KONULAR 000 (1) Beyazyürek, Mansur. Yeni Ça n Ba ml l : nternet [Söylefli] Konuflan: Zeriman Da delen, Ekonomik Forum 17, , ss SB nternet Gazetecili inde Arkeolojik, Geleneksel, Sanatsal ve Endüstriyel Seramik Haberleri. Anadolu Sanat (19) 2008, ss SA 3 730, 070, 000 raz, Rifat - Muammer Zerenler. Turizm flletmelerinde Yönetim Biliflim Sistemleri Kullan m n n Yönetsel Kararlar Üzerindeki Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 9(15) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Tosun, Elif Karakurt. Türkiye'de E- Belediyecilik Uygulamalar : Bursa Nilüfer-Osmangazi-Y ld r m Belediyelerinin Web Sitelerinin Analizi. Ça dafl Yerel Yönetimler 17(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Do an, Ediz. Muhafazakâr Modernli in Estetik Temeli: 'Dergâh' Dergisi. Türkiye Günlü ü (93) 2008, ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Cantek, Funda fienol. Baflkent Gazetecili inin Baba Evi Rüzgârl Sokak. Toplumsal Tarih (172) , ss SB nternet Gazetecili inde Arkeolojik, Geleneksel, Sanatsal ve Endüstriyel Seramik Haberleri. Anadolu Sanat (19) 2008, ss SA 3 730, 070, 000 Tan fl, Duygu. Türksolu Dergisi: Beyaz Türk'ün Karanl k Oyunu. Mülkiye 32(258) 2008, ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Y lmaz, Muhsin. Felsefenin Zorunlu Tarihselli i Üzerine. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyet Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(14) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Kassabov, Ognian. Finite vs. Absolute Knowledge in German Idealism: The Case of Art. Kayg 1

10 (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA Serin, smail. Some Remarks on Kant's Contribution for Understanding the Nature of the Transition from Epistemology to Ontology. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 110 Zafer, Zeynep. Hartmann's Epistemology Based on Ontology and its Contributions. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) 120, 110 Çiçekda, Caner. Esse Est Percipi in Berkeley's Book "Three Dialogues Between Hylas and Philonous" Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Esenyel, Adnan. The Problem of Knowledge in Hume's Philosophy and Kant's Attempt to Solve it. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Karageorgieva, Aneta. Tendencies in Contemporary Philosophy of Mind. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Kutlusoy, Zekiye. Cognitive Epistemology in Redefining Knowledge. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (5) Serin, smail. Some Remarks on Kant's Contribution for Understanding the Nature of the Transition from Epistemology to Ontology. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (6) Zafer, Zeynep. Hartmann's Epistemology Based on Ontology and its Contributions. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Bayer, Tuncay. My Experience and Observations in Philosophy as an "Unrelated Person Before" Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA Çoban, Arzu ça as o lu - Sema Buz. Elefltirel Teori: Geliflimi, Kabulleri ve Sosyal Hizmette Kullan m. Toplum ve Sosyal Hizmet 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 140 2

11 150 (2) 140 (2) Aslan, fiebnen - Musa Özata. Mermutlu, Bedri. Multi-Perception of Duygusal Zekâ ve Tükenmifllik the Enlightenment Thinking in Aras ndaki liflkilerin Araflt r lmas : Nineteenth Century Turkey. Kayg Sa l k Çal flanlar Örne i. Erciyes (10) 2008, ss. ng. ve Üniversitesi ktisadi ve dari Türkçe özet SA Bilimler Fakültesi Dergisi (30) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Öktem, Ülker. Darwir'in Evrim Kuram ve Tanzimat'taki Etikleri. Bilim ve Ütopya 14(166) , Beyazyüz, Murat. nsan Psikolojisi ss SC 203 ve Demokrasi. Türkiye Günlü ü (93) 2008, ss. 570, SB , (3) Tafldelen, Demet Kurto lu. The Role of Closed Morality in Achieving Rational Communication: The Possibility of Rational Communication Within Bergson's Non-Rationalist Morality. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Uzunova, Boryana. The Limits of Language in the Later Wittgenstein. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA PS KOLOJ 150 (1) Ard ç, Kadir - Sema Polatç. Tükenmifllik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örne i) Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 10(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA Durmufl, Emine. Yarat c Drama ile Bütünlefltirilmifl Grupla Psikolojik Dan flman n Üniversite Ö rencilerinin Utangaçl k Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Duyan, Veli - Selahattin Gelbal. Barnett Çocuk Sevme Ölçe i'ni Türkçeye Uyarlama Çal flmas. E itim ve Bilim 33(148) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Duyan, Veli - Selahattin Gelbal. Sosyal Sorun Çözme Envanteri'nin Türkçeye Uyarlama Çal flmas. Toplum ve Sosyal Hizmet 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Gençöz, F. Sinema Filmlerinde ntihar: Araflt rma, E itim ve

12 Sinematerapi. Kriz Dergisi 16(2) 2008, 1-9. ss. Türkçe ve ng. özet SB , (5) Gümüfl, Mustafa Alper - Aynur Eren- Gümüfl. Psikolojik Dan flman n Psikolojik Dan flma Sözleflmesine Dayal Hukuksal Sorumlulu u. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 340 Kara, Hüseyin. Çocu umuz "Hay r" Demesini Ö renmesin mi? Yeni E itim 6(22) 2008, ss SB , (6) Kara, Hüseyin. fiirazesinden Ç kan Duygular. Yeni E itim 6(22) 2008, ss SB (7) Kefeli, dil - Utku Kara. Çocukta Felsefi ve Elefltirel Düflüncenin Geliflimi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (8) Mimaro lu, Hande - Hüseyin Özgen. Örgütlerde Güncel Bir Sorun: "Mobbing" Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 9(15) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 Nurdo an, Arzu M. A Comperative Analysis of Childhood Perception in the Nineteenth Century. Akademik Araflt rmalar Dergisi 10(36) , ss. ng. Özet SA , (9) Owen, Fidan Korkut - Dean W. Owen. Okul Psikolojik Dan flmanlar n n Rol ve fllevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Dan flmanlar n Görüflleri. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA Öztürk, Faruk. smail Hakk Baltac o lu'nun E itim Felsefesinde " man" ve "Ahlak" Kavram. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (10) Y ld z, Serpil. Beyninizi Gelifltirmek Sizin Elinizde. Bilim ve Teknik 41(485) , ss SA Y lmaz, Abdullah - Meltem Dil. Örgüte Ba l l k m Ba ml l k m? (Örgütsel Ba l l n Boyutlar ile fl Tatmini liflkisinin Kamu Sektöründe Araflt r lmas ) Akademik Araflt rmalar Dergisi 10(36) , ss. ng. Özet SA , 150 4

13 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Tan tma] Tan tan: Engin Erdem, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss. 170 (1) 1970 SB 582 Ar c o lu, M. Atilla - Aydan Tutan. 190 Etik Etkisini Gelifltirme Modeli ve Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (30) , ss. Türkçe ve ng. özet. 200 D N 1983 SA DO AL (DO AYA 170 DAYANAN) D NB L M Cheerful, Pierre. Sanalistan'dan Üniversite Rektör Adaylar na Aç k Mektup. Türk Yurdu 28(248) , ss SB , (2) Y lmaz, Muhsin. The Ethical Character of Philosophy: A Wittgensteinian Case. Kayg (10) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (1) Berger, Peter L. Sekülerleflme Yanl flland. Çeviren: M. Ali Kirman, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss SB (2) Ekfli, Betul Balkan. The Awakening of Turkish Society: Between Secularism and Religion. Civilacademy 6(1/Özel say : Ö renci) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Mammadov, Rashad - Bülent Semerci. Enfeksiyon ve 180 (1) Ifl k, Ayd n. Augustinus Teodisesinde Özgür rade, Kader ve Lûtuf Problemi. Türkiye Günlü ü (93) 2008, ss SB MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Bolay, Süleyman Hayri. Türk Düflüncesinde Gezintiler [Kitap 5 Lökosperminin Fertilite Üremeye Yard mc Tekniklerinin (ÜYT) Sonuçlar Üzerine Etkileri. Türkiye Klinikleri Üroloji Özel 1(1/Özel say : Erkek nfertilitesi) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB 433, HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Arslantafl, Nuh. Hz. Peygamber'in Ça dafl Yahudilerin Sosyo-Kültürel

14 Hayatlar na Dair Baz Tespitler. STEM 6(11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 300, (6) Ay, Mahmut. Sufi Teolojinin Peygamberlik Alg s. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss. ng. özet SB slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (7) Ayd n, M. fievki. Din E itiminde Âlemi Ö reterek Allah' Tan tma. 297 (1) Ak, Murat. Çarh-Nâme'de Yer Alan Âyet ve Hadisler. STEM 6(11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Diyanet (208) , ss SC SA (8) 297 Bardakç, Mehmet Necmettin. Mavlâna'ya Göre nsan n Mahiyeti ve Kâmil nsan Olma. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda 297 (2) Akkaya, Yunus. Kur'an'a Aç lan Pencere: Kur'an Yolu Tefsiri. Diyanet (208) , ss SC (3) Albayrak, smail. Five Clasicial Exegetes' Commentaries on Ma'idah (the Heavenly Table) Episode, 5: Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss. Türkçe özet SB (4) Alt ntafl, Ramazan. Mevlânâ'n n Dindarl k Anlay fl. Diyanet (204/Eki: Gönlümüzde Yank lanan Mevlana) 2008, ss. ing. özet SA Türkçe ve Bafl, Selma. Birlik Denizinde Kaybolman n Zaman : Can Ateflinde Kanatlar (Mevlânâ) Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA , (9) Bilgin, Beyza. Mevlana ve Dünya Kültürüne Etkisi. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet. Ses Mevlânâ) , ss SA SC 6 297, (10) 297 (5) Bulut, Mehmet. Mevlânâ Apak, Edem. Hz. Peygamber (s.a.s)'in Torunu Kerbelâ fiehidi Hz. Hüseyin (r.a.) Diyanet (208) , ss SC SC Ayd nlatmaya Devam Ediyor. Diyanet (204/Eki: Gönlümüzde Yank lanan Ses Mevlânâ) , ss. 6

15 Çak c, Bilal. Mehmed fiakir'in Manzum Mesnevi Tercümesi. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA , (11) Çetinkaya, Bayram Ali. Mevlânâ'n n Gönül Dilinden Mûsikî. Diyanet (204/Eki: Gönlümüzde Yank lanan Ses Mevlânâ) , ss SC 6 297, (12) Divlekci, Celalettin. Tarihsel Süreç çerisinde Üslûba liflkin Tan m Çabalar ve Bir Tan m Denemesi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss SB Ekfli, Betul Balkan. The Awakening of Turkish Society: Between Secularism and Religion. Civilacademy 6(1/Özel say : Ö renci) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) 810, 297 Erdo an, Mustafa. Lütfî Mehmed Dede ve Hilye-i Mevlânâ Adl Eserine Göre Mevlânâ'n n Özellikleri. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA (14) Esen, Muammer. man Kavram Üzerine. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss. ng. özet SB Gariper, Cafer - Yasemin Küçükcoflkun. Nâz m Hikmet in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanmas ve Mevlânã Karmaflas. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA , (15) Göre, Zehra. Lutfî Muhammed Efendinin "Hilye-i Hazret-i Mevlânâ"s. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA Güleç, smail. Hallâc' n Bilinmeyen Bir Menk besi mi, Yahut Tarak-Nâme mi? Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (18) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Güllüce, Hüseyin. Mesnevî'de Temsîlî Anlat m Hikâye ve Temsîllerle Kurân Âyetlerinin Aç klanmas. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA 11 Hayash, Kayoko. Fatih Vakfiyeleri'nin Tanzim Süreci Üzerine. Belleten 72(263) , ss. ng. özet SA , (16) Horata, Osman. Mevlana Celaleddin Rumî and Mawlawism in Turkish Cultural Life. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA , 300

16 297 (22) 297 (17) Keskin, Neslihan Koç. Tâhirü'l- Ifl kdo an, Davut - Adem Korukçu. Mevlevî'nin Hilye'sine Göre Mevlânâ. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet. Yaz Kur'an Kurslar nda Kur Sistemi ve Kur'an Kursu Ö rencilerinin Bu Sisteme Bak fl. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss. ng. özet SB Karagöz, smail. Birlikte Yaflaman n Getirdi i Görev ve Sorumluluklar SA Diyanet (208) , ss SC SC 6 297, , (23) Koca, Ferhat. slâm Medeniyeti: Takva Üzerine Kurulu Bir Uygarl k. Diyanet (208) , 4-7. ss. 297 (24) 297 (18) Kocatürk, Sadettin. slam Fikir Karakoç, Yusuf. Yabanc Fikir Aynas nda ki Büyük Mutasavv f Adamlar n n Gözüyle Peygamberimiz "Gazzâlî ve Mevlânâ" Erdem (50/Özel Hz. Muhammed (s.a.s) Diyanet (208) say : Do umunun 800. Y l nda , ss. Mevlana) 2008, ss. Türkçe 1969 SC ve ing. özet SA (19) Karaman, Fikret. Özgürlük Alan ve Takva. Diyanet (208) , ss SC (25) Koç, Ahmet. Ahlâkï Yozlaflmaya Karfl Takva. Diyanet (208) , ss SC (20) Karatafl, Ali hsan. Osmanl 297 (26) Toplumunda Hz. Peygamber Öghe, Ahmet. Gönül Sahibi Bir Dost Sevgisinin Tezahürü Olarak Kurulan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî. Diyanet Mevlid Vak flar. STEM 6(11) 2008, (204/Eki: Gönlümüzde Yank lanan ss. Türkçe ve ng. özet. Ses Mevlânâ) , 3-8. ss SC SA 8 297, , (27) 297 (21) Öz, fiaban. slâm Siyaset Gelene ine Kayadibi, Fahri. Bir De er Üstünlü ü Olarak TAKVA. Diyanet (208) , ss SC Bir fiâz -fiiî-sünnî Yol Ayr m nda Sakîfe Hâdisesi- STEM 6(11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA

17 297 (28) 297 (34) Özarslan, Selim. Bireysel Takvan n Toplumsal Boyutu. Diyanet (208) Tekin, Mustafa. Aristokratik slam ve Halk slam Ayr m nda Mevlâna , ss. STEM 6(11) 2008, ss SC 6 Türkçe ve ng. özet. 297, SA (29) Özçelik, Mustafa. Hz. Peygamber Sevgisinin An t Eseri: Mevlid ve Süleyman Çelebi. Diyanet (208) , ss SC (30) Özköse, Kadir. Mevlânâ'da Nefis Terbiyesi. Diyanet (204/Eki: Gönlümüzde Yank lanan Ses Mevlânâ) , ss SC (35) Ünal,. Hakk. nanç Hürriyeti. Diyanet (208) , ss SC (36) Yaman, Ahmet. Bir Tedavi Yöntemi Olarak Organ Nakli. Diyanet (208) , ss SC Yaman, Bahattin. Türk Minyatür Sanat nda Cennet. Belleten 72(263) , ss. ng. özet. 297 (31) 1956 SA 267 Pusmaz, Durak. Yüce Milletimizdeki 750, 297 Peygamber Sevgisi ve Aflk. Diyanet (208) , ss SC (32) 1969 SC 6 Sar koyuncu, Ali. Atatürk, Din ve 297, Din Adamlar. Diyanet (208) , ss. 297 (38) 1969 SC (33) Tatl, Bekir. lgili Rivâyetler Yönünden Hz. Peygamber Döneminde Vahyin Yaz m Meselesi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss. ng. özet SB (37) Yaz c, Nesimi. Bir Yabanc Gözüyle XVI. Yüzy lda Türk Zaferlerinin Sebepleri. Diyanet (208) , ss. Y ld r m, Ali. Mevlânâ'n n Vahdet Anlay fl ve Paradoksal Söylemi. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA (39) Y lmaz, Ömer. nsan Âfl Bir Gönül Eri Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî.

18 Diyanet (204/Eki: Gönlümüzde Yank lanan Ses Mevlânâ) , ss SC Zaptç o lu, Dilek. Mahlût ve Saf Örtünmek ve Utanç Duygusu Üzerine Düflünceler. Birikim (228) , ss SB , SA , TOPLUM B L MLER 300 (7) 300 (1) Ahio lu, E. Nihal. Kültürel-Tarihsel Kuram Çerçevesinde Çocuk Geliflimi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Akarsu, Hikmet Temel. Önce Melekler Düfler... Mimar.ist 6(22) , ss SB (3) Akbulut, M. R fat. Mahalleden Apartmana: Dönüflen Kamusal Mekân. Mimar.ist 6(22) , ss. ng. özet SA SB , (4) Ak n, Nur. 19. Yüzy l n kinci Yar s nda Notre Dame de Sion Çevresinde Kentsel Yaflam. Mimar.ist 6(22) , ss. ng. özet SB , (5) Akpolat, Y ld z. Türkiye'de Ayd n n Seyri Üzerine Bir Deneme Üçüncü Bir Yol Mümkün mü? Türk Yurdu 28(248) , ss SB , (6) Arslan, Zühtü. 301'in Üç Yüzü Bir Çözümü. Hukuk ve Adalet 4(10) 2007, ss. Arslantafl, Nuh. Hz. Peygamber'in Ça dafl Yahudilerin Sosyo-Kültürel Hayatlar na Dair Baz Tespitler. STEM 6(11) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 300, (8) Ats z, Güliz. nad na syan, nad na Özgürlük! 8 Mart, Her Yerde! Toplumsal Tarih (172) , 8-9. ss SB (9) Aygün, nci - Halim Kazan. Aile Üyelerinin Aile Sat n Alma Kararlar na Etkileri: stanbul Uygulamas. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 9(15) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Bahçe, Seçil Kaya. Kapitalizm ve Annelik. Mülkiye 32(258) 2008, ss SB , (10) Bajoit, Guy. Sosyal liflkilerin Bilimi [Robert Nispet'in "La Tradition Sociologique (Sosyolojik Gelenek)"

19 Adl Eseri Üzerine] Çeviren: Önal Say n, Sosyoloji Dergisi (18) , ss SA Bâkiler, Yavuz Bülent. Ârif Nihat Asya'dan Dinlediklerim: Ziya Gökalp'in Kâfirleri ve Piçleri. Türk Yurdu 28(248) , ss. 300 (13) Can, Yücel. Demokratik De erlerin Benimsenmesinde Sosyal Çevre Faktörü. Sosyoloji Dergisi (18) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) 1960 SB 27 Cengiz, Hayrullah. Avdetilikten 810, 300 hdidâ Eden Selanikli Bir K z n Evlili i. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (18) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Balc, Burcu. Amerikan Sinemas nda Irkç l k Ba lam nda Bir Önyarg Elefltirisi Örne i "Crash" (Çarp flma) Civilacademy 6(1/Özel say : 2000 SA , Ö renci) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (15) 2004 SA 21 Çal flkan, Koray. Bir Küresel 790, 300 Kültürel Gitgel. Arredamento Mimarl k (212) , ss. 300 (11) 1989 SB 5 Barbaroso lu, Nalan. Devlet 300 Baban n Cezal Çocu u: Gençlik! Varl k 75(1207) , 8-9. ss SB (12) Baytin, Çi dem Polato lu. Kamusal Alanlar: Kimli in fade Arenalar. Mimar.ist 6(22) , ss. ng. özet SB Bilgin, Beyza. Mevlana ve Dünya Kültürüne Etkisi. Erdem (50/Özel say : Do umunun 800. Y l nda Mevlana) 2008, ss. Türkçe ve ing. özet SA , 300 Bolay, Süleyman Hayri. Tunuslu Hayreddin Pafla'n n Yönetim ve Ça dafllaflma Düflüncesi. Türk Kültürü 46(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Çevikel, Nuri. An Aspect of History of Muslims and Non-Muslims in the Late 18th Centrury-Ottoman Province of Cyprus. Belleten 72(263) , ss. ng. özet SA , (16) Çiftçi, Adil. Alain Touraine ve Müdahaleci Yöntem-Din Sosyolojisi Ba lam nda zdüflümleri- Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 49(1) 2008, ss. ng. özet SB (17) Çoban, Arzu ça as o lu - Sema Buz. Elefltirel Teori: Geliflimi, Kabulleri ve Sosyal Hizmette Kullan m. Toplum ve Sosyal Hizmet 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 140

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı