Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj: Melih SERGEK - Mehmet MÝYASOÐLU - Doðan SEVEN Kapak: Melih SERGEK Tashih: Dilek CAN, Hatice GÖZLEMECÝ Ýngilizce Teblið Özetleri: Gençaða GÜNER Baský: Mega Basým

4 ÝSMEK ÖÐRENEN TOPLUM ÝÇÝN YETÝÞKÝN EÐÝTÝMÝ SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝLERÝ SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU: Muammer EROL / ÝBB Genel Sekreter Yardýmcýsý Mahmut DOÐAN / ÝBB Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkaný Ýlknur AKALIN / ÝBB Meslek ve Beceri Eðitimi Müdürü Güven ÇALIÞKAN / ÝSMEK Genel Koordinatörü Muhammet ALTINTAÞ / ÝSMEK Yayýn Editörü SEMPOZYUM BÝLÝM KURULU: Doç. Dr. Ozana URAL / Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Sedat MURAT / Ýstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ / Ýstanbul Üniversitesi SEMPOZYUM SEKRETERÝ: Muhammet ALTINTAÞ / ÝSMEK Yayýn Editörü 05 Mayýs 2007 Cemal Reþit Rey Konferans Salonu / Ýstanbul

5 BAÞKAN DAN Öðrenme olgusu, insanoðlunun dünyaya gözlerini açtýðý ilk andan itibaren baþlayan bir süreci ifade etmekte olup, yaþam boyu hiç durmadan devam eder. Eðitime bu öðrenme biçimlerinin temel kalýplarýný belirleyen sistemler bütünüdür diyebiliriz. Eðitim denildiðinde genelde akla okul öncesi eðitim, ilköðretim, ortaöðretim ve yükseköðretim kurumlarýnda verilen örgün eðitim gelmektedir. Ancak eðitim yaþamýn her alanýnda vardýr. Her yaþ, zaman ve mekanda eðitim gerçekleþebilir. Örgün eðitim dýþýndaki planlý, programlý ve sistemli olarak yürütülen diðer bir eðitim þekli de yaygýn eðitimdir. Olgunlaþtýrma enstitüleri, halk eðitim merkezleri, kýz sanat okullarý, uzaktan öðretim biçimleri ve özel kurslar yaygýn eðitim kapsamýnda halkýmýza sunulmaktadýr. Ayrýca çeþitli dernekler ve kurumlar da yaygýn eðitim faaliyetlerine katýlmaktadýr. Belediyeler, özellikle son dönemlerde kent altyapýsý, þehircilik hizmetleri, imar, ulaþtýrma, sportif ve kültürel, mali ve hukuki konulardaki görevlerinin yaný sýra sosyal nitelikli projelere ve eðitim hizmetlerine büyük önem vermektedirler. Bizler de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayýþýmýzýn gereði olarak halkýmýza bu hizmetleri sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayýz. Çünkü, daha güzel bir geleceðin, eðitimli ve yarýnlara güvenle bakan bireylerden oluþacaðýnýn bilincindeyiz. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, yaygýn eðitimin ilkeleriyle gerçekleþtirilen bir yetiþkin eðitimi organizasyonu olan ÝSMEK i ücretsiz sanat ve meslek eðitimleri ile 1996 yýlýnda halkýmýzýn hizmetine sunmuþtur. ÝSMEK te ilköðretim yaþýný tamamlamýþ olan her yaþ, cinsiyet, meslek ve toplumsal tabakadan Ýstanbullu ücretsiz sanat ve meslek eðitimleri almaktadýr. ÝSMEK bir eðitim kurumu olmanýn dýþýnda toplumsal bir birlikteliðe de vesile olmaktadýr. Ýnsanlar tek bir çatý altýnda buluþup kaynaþmakta, bir sanat ve meslek öðrenmenin yanýnda dostluk, arkadaþlýk, paylaþým, birliktelik duygularý da güçlenmekte, çaðýmýzýn sorunu olan yalnýzlýk ve stres ile baþa çýkabilmektedir. ÝSMEK te 16 yaþýndan 85 yaþýna kadar kursiyerimiz bulunmaktadýr. 4

6 Sadece bu eðitim döneminde 210 bin Ýstanbullunun baþvurduðu ÝSMEK ten halen 155 bin kursiyer eðitim almaktadýr. Ýstanbul un 30 ilçesine yayýlan 198 kurs merkezinde 97 sanat ve meslek branþýnda eðitim verilmektedir. ÝSMEK in þu ana kadar eðitim vermiþ olduðu kursiyerlerin sayýsý 380 bine yaklaþmýþtýr. Bugün yetiþkin eðitiminde örnek bir model haline gelmeyi baþaran ÝSMEK te sadece ücretsiz sanat ve meslek kurslarý ile deðil, sergiler, seminerler, söyleþiler, konferanslar yoluyla da hizmet vermekteyiz. Bizler, daha bilgili ve bilinçli bir dünya için sürekli eðitim e büyük bir inanç besliyoruz Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak Öðrenen Toplum Ýçin Yetiþkin Eðitimi Sempozyumu nda sizlerle birlikte olmaktan onur duyduðumu belirterek, deðerli bilgileri ve fikirleri ile katký saðlayan akademisyenleri ve katýlýmcýlarý tekrar hürmetlerimle selamlýyorum. FROM THE MAYOR Learning action starts when a human being opens his/her eyes to the world; learning expresses this period and goes on through out life without stopping. We can name education as the whole system that defines all these learning styles. When mentioned education, we generally remember the preschool education primary education and the formal education given in the higher education foundations. However, education takes place in every area of life. Education could take place at every age, time and place. Except for the formal education, the other education is the adult education which is performed planned, programmed and systematically. The advanced technical schools for girls, public education centers, girls art schools, distance learning styles, and private courses are offered to public under the name of adult education. Besides, various foundations and clubs have contributed to adult education, - especially in the recent times, Municipalities, have given a great importance to socially qualified projects and educational services in addition to city planning, city services, architecture transportation sports and cultural activities, financial and legal duties. As Istanbul Metropolitan Municipality, we are really very happy to offer these services to our people as a need of our social municipality approach. Because we are aware that a better future can only be shaped by educated individuals who can look into future with hope and trust. Istanbul Metropolitan Municipality submitted ISMEK to our people in 1996 which was founded in line with the rules of adult education. It is an organization aimed at adults which offers people various vocational and artistic possibilities free of charge. Every primary school graduate can receive education regardless of their social group age, profession and social level. Apart from being an educational foundation ISMEK can also lead to a social combination. People can gather under a single roof, communicate with each other, make friends, share something, gain self-confidence, can get rid of the problems of our age, such as stress and loneliness, they also get trained in professions and arts. The age of ISMEK trainees range from 16 to 85 years old. In this educational term alone, citizens of Istanbul applied for ISMEK, still 155 attend these courses. ÝSMEK has spread to thirty districts around Istanbul. Ninety seven (97) branches are taught in one hundred and ninety eight course centers (198). Until today, ISMEK has educated three hundred eighty thousand trainers ( ). ÝSMEK has been successful in adult education today. In ISMEK not only the free of charge vocational and arts courses are given, but exhibitions, seminars, conferences and conversations are organized. In this way, we contribute much to our people s life style. We have a great hope in education for better and well educated people for continuous education. As Istanbul Metropolitan Municipality, we are very proud of being with you here in Adult Education Symposium For Learning Society. I would also like to thank academicians for their contributions with their elaborate and efficient works and to all our guests once again.. Kadir TOPBAÞ Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný The Mayor of Ýstanbul Municipality 5

7 ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ... 8 Doç. Dr. Ozana URAL / Türkiye'de Yetiþkin Eðitiminin Bugünkü Durumu ve Geleceði Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ / Yerel Yönetimlerin Yetiþkin Eðitimi Alanýndaki Etkinlikleri Muammer EROL / Yetiþkin Eðitiminde Bir Yerel Yönetim Modeli: ÝSMEK Prof. Dr. Sefer ADA - Ahmet ÞÝRÝN / Türkiye Genelinde Halk Eðitimi Üzerine Bir Ýnceleme Ali Alper AKYÜZ / STK'lara Yönelik Yetiþkin Eðitiminde STK Eðitim ve Araþtýrma Birimi'nin Yaklaþýmý Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜNLÜHÝSARCIKLI / Türkiye'de Mesleki Yaygýn Eðitimin Geliþimi Otto BAUER / Sanayinin Meslek Eðitimindeki Payý ve Sorumluluðu Fritz-Gerhard KUHN / Sanayinin Meslek Eðitimindeki Payý ve Sorumluluðu Prof. Dr. Sedat MURAT / Yerel Yönetimlerin Yetiþkin Eðitiminde Karþýlaþtýklarý Temel Sorunlar ve Yetiþkin Eðitimi Programlarýný Tamamlayanlarýn Ýstihdamlarý Ýlknur AKALIN / ÝSMEK'in Dezavantajlý Gruplara Yönelik Eðitimleri Recep ÇEPNÝ / Ýstanbul'da Ýlçe Halk Eðitimi Merkezi Faaliyetleri Elçin ERKTÝN / Tekstil Sanatlarý Derneði

8 ÝSMEK ÖÐRENEN TOPLUM ÝÇÝN YETÝÞKÝN EÐÝTÝMÝ SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝLERÝ 05 Mayýs 2007 Cemal Reþit Rey Konferans Salonu / Ýstanbul

9 SUNUÞ Yetiþkin eðitimi tarihsel olarak ilk ortaya çýktýðýnda bireylerin eðitim gereksinimlerine ve isteklerine yanýt verirken, bilimsel bir disiplin olarak belirginleþtikçe birey ve toplumun birlikte ve ayrý geliþimini hedeflemeye baþlamýþtýr. Çaðýmýzýn baþ döndürücü teknolojik ve bilimsel geliþmeleri, bireyin ve toplumun gereksinimlerini artýrmaya, daha çok bireyi eðitime yöneltmeye baþlamýþtýr. Yetiþkin eðitimi günümüzde örgün eðitimin yaný sýra ve daha sonrasýnda bireyin gereksinim ve isteklerine uygun her türlü eðitim programlarýný sunmak görevini üstüne almýþtýr. Artan yetiþkin eðitimi gereksinimini karþýlamak üzere devlet, özel ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra tüm dünyada ve ülkemizde yerel yönetimler de faaliyet göstermektedir. Ülkemizde 60'lý yýlarýn sonundan baþlayarak yetiþkin eðitimi alanýndaki bilimsel tartýþmalar yetiþkin eðitiminin kavramsal yapýsýný oturtmuþ ve çabalar yetiþkinlerimizin ilgi ve gereksinimleri doðrultusunda eðitimden yararlanmalarýný saðlamaya yönelmiþtir. Yetiþkin eðitiminin ülkemizdeki genel görünümüne baktýðýmýz zaman, bazý yetiþkin eðitimi program alanlarýnýn öne çýktýðýný görüyoruz. Ülkemizin ne yazýk ki hala en önemli eðitim sorunlarý arasýnda, yetiþkinlerimizin özellikle de yetiþkin kadýnlarýmýzýn okuma-yazma bilmemesi gelmektedir. Yetiþkin eðitimi tüm kurumlarýyla yetiþkin okuma yazmazlýðýný sona erdirebilmek için mücadele etmektedir. Yetiþkin eðitiminin ülkemizdeki diðer önemli program alanlarýndan biri de yetiþkinlere yönelik teknik, meslekisanat eðitimleridir. Geliþen refah düzeyi ve uzayan ömür, yetiþkin eðitimi içindeki boþ vakit/hobi program alanlarýnda da ilerlemeler saðlamýþtýr. Yetiþkin eðitiminin bu temel program alanlarýný ülkemizde çok çeþitli kurumlar bazen birlikte, bazen ayrý ayrý uygulamaya çalýþmaktadýr. 8

10 Yetiþkin eðitimi ülkemizde devlet sektöründe Halk Eðitimi Merkezlerinde çok çeþitli program alanlarýnda yaygýn olarak sürdürülmektedir. Bu sempozyumda yer alan çalýþmalarda Halk Eðitim Merkezleri konusuna yer verilmektir. Ýstanbul'da faaliyet gösteren Halk Eðitim Merkezleri arasýnda en yaygýn nüfusa sahip ilçelerden biri olan Bakýrköy ilçesi ve daha az nüfusa sahip Çatalca ilçesi Halk Eðitim Merkezleri faaliyetleri anlatýlmaktadýr. Yetiþkin eðitimini "sosyal belediyecilik" anlayýþýyla ele alan yerel yönetimler arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve bazý ilçe belediyeleri bulunmaktadýr. Meslek ve sanat eðitimi alanda yetiþkin eðitimi kurslarý ve dezavantajlý gruplara yönelik programlarýyla ÝSMEK, yerel yönetimlerin yetiþkin eðitimi alanýnda faaliyet gösteren önemli bir kurumu olmuþtur. Bu sempozyumda ÝSMEK ve dezavantajlý gruplara yönelik diðer faaliyetlerle ilgili bilgi sunulmaktadýr. Sivil toplum kuruluþlarý da artan yetiþkin eðitimi gereksinimini karþýlamak üzere üstlerine düþen görevleri yapmaktadýr. Sivil toplum kuruluþlarýnda çalýþanlara yönelik eðitim faaliyetlerinin anlatýlmasýnýn yanýnda bu sempozyumda boþ vakitlerini eski bir el sanatýný canlandýrarak deðerlendiren katýlýmcýlarýn, bir sivil toplum kuruluþunu zaman içerisinde nasýl sosyal faaliyetlerde bulunmaya götürüþünün öyküsü de izlenmektedir. Almanya ve Türkiye'de sanayii alanýnda çalýþanlara yönelik mesleki eðitim faaliyetlerinden bir örnek de verilmektedir. Çeþitli üniversitelerimizden akademisyenler bu sempozyumda ülkemizde yetiþkin eðitiminin durumunu, çeþitli faaliyetleri ele almaktadýr. Çaðdaþ toplumda bireyin çok çeþitli istek ve eðitim gereksinimini karþýlamak toplumsal geliþime katkýda bulunmak için devlet, özel ve sivil kuruluþlarýn yetiþkin eðitimi alanýnda çalýþmalarý, geliþimin yolunu açacaktýr. Bireyin ve toplumun, devlet, üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý, yerel yönetimlerin tüm hizmetlerine gereksinimi vardýr. ÝSMEK bu sempozyumu düzenleyerek yetiþkin eðitimi alanýnda ülkemizdeki bugünkü durumun tablosunu devlet kurumlarýndan (Halk Eðitim Merkezleri ve Üniversiteler), sivil toplum kuruluþlarýndan (Bilgi Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluþlarý Eðitim ve Araþtýrma Birimi, Tekstil Sanatlarý Derneði, TEGEV) ve yerel yönetimlerde (ÝSMEK ve dezavantajlý gruplara yönelik faaliyetler) yansýmalarý göstererek çizmektedir. Ülkemizde yetiþkin eðitimi alanýnda büyük gereksinim duyulan geliþmeye katkýda bulunmasý umulan bu sempozyum, geleceðe yönelik önerilerle ve durum saptamalarý ile sonuçlanmaktadýr. Yetiþkin eðitimine bilimsel bir bakýþ saðlayan ve yerel yönetim birimi olarak üstüne düþen rolü yerine getiren Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý (ÝSMEK)'nýn bu bilimsel katkýsýný gelecekte de saðlayacaðý umulmaktadýr. Sempozyum bilim kurulu olarak katýlýmlarýndan dolayý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne, ÝSMEK'e, akademisyenlere, sivil toplum kuruluþu temsilcilerine, Halk Eðitim Merkezi çalýþanlarýna ve tüm katýlýmcýlara teþekkürlerimizi sunarýz. Bilim Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ozana Ural Prof. Dr. Sedat Murat Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz 9

11 Preface When the adult education became clear as a scientific discipline, it started to aim the development of the individuals and the societies. The scientific and technological developments of our age has started to increase the needs of individual and society, and led more and more people to adult education. Today, adult education has undertaken to offer all kind of educational programs that are meet the needs and interests of individuals. Apart from private and non governmental organizations, the government and local governments have brought some services to meet the increasing adult education needs. In our country, from the beginning of the 60' s, the scientific arguments in the area of adult education has formed the conceptual structure of adult education and then efforts aimed to organize adult education programs considering adults' interest and needs. When we have a look at the general aspect of the adult education in our country, we see that some adult education program areas come forward. Unfortunately, among the most important educational problems, our illiterate adults, especially, women's lack of education takes the first place. The adult education is still engaging with this educational problem. The adult education is widely performing in Public Education Centers in governmental sector with many educational programs. In the studies that take place at this symposium, the Public Education Centers are mentioned. Among these, Bakýrköy Public Education Center is the biggest with its widely spread population, and Çatalca Public Education Center is the smallest with its population are given as an example of the Public Education Centers. Technical, vocational, and art education is also important program area in adult education. Nowadays improved prosperity level and life span have led to a development in the leisure/hobby programs of the adult education. In our country, many various foundations have been trying to apply these adult education programs.among these, local governments that take the adult education seriously, Istanbul Metropolitan Municipality and some other local municipalities has an important role. ÝSMEK one of the biggest foundation which has a lot of pro- 10

12 grams in vocation and art education courses, and some programs aimed at educating the disadvantaged people. In this symposium, some additional information about the programs for disadvantaged people is also given. In the contemporary society, individuals and communities need the services of the governments, the universities, non-governmental organizations and the local governments which provides adult education programs. By holding this symposium, ÝSMEK has contributed the scientific approach in adult education field. Other contributers of the symposium, the government founded Public Education Centers and the non-governmental organizations Education and Research Department of Bilgi University, Textile Arts Association, TEGEV and ÝSMEK's programs for disadvantaged people. Some of the academicians from Marmara, Ýstanbul and Boðaziçi Universities participated this symposium and discussed the different aspects of the adult education. This symposium that is expected to contribute to the need in adult education in our country has been resulted with some evaluations for the todays' perspectives and the recommendations for the future. We hope that Istanbul Metropolitan Municipality Art and Vocational Courses (ÝSMEK), will continue its services and adult education programs in the future. As the scientific committee of the symposium, we would like to thank to Istanbul Metropolitan Municipality and ÝSMEK, besides to the academicians, the non-governmental organizations' and the Public Education Centers' representatives and all the other participants of the symposium. Scientific Committee Doç. Dr. Ozana Ural Prof. Dr. Sedat Murat Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz 11

13 Türkiye'de Yetiþkin Eðitiminin Bugünkü Durumu ve Geleceði Özet Ozana URAL* Günümüz dünyasý, eðitimi okul yýllarý ile sýnýrlamamakta ve bireye yaþam boyu eðitim fýrsatlarý sunmaktadýr. Hýzla deðiþen teknolojik bilgi, kültürel ve sosyal deðiþmelerle karþý karþýya bulunan birey, bu deðiþikliklerle baþa çýkabilmek, kendini geliþtirebilmek için gereksinimlerine uygun eðitim programlarýna katýlmaktadýr. Yetiþkin bireyin, gereksinim ve isteklerine uygun katýldýðý programlar örgün eðitim dýþýnda çeþitli kurumlar tarafýndan sunulan, farklý alanlarda, çeþitli süre ve düzeylerde yetiþkin eðitimi programlarýdýr. Yetiþkin eðitimi programlarýnda görülen çeþitlilik katýlýmcýlarda yani yetiþkinlerde de gözlemlenir. Katýlan yetiþkinlerin yaþ, eðitim, gelir ve sosyokültürel düzeylerinde de çeþitlilik görülür. Bunun için yetiþkine örgün eðitim sisteminden farklý bir eðitim anlayýþýyla, yetiþkinin kendine has öðrenme özelliklerini dikkate alan bir eðitim sunulmalýdýr. Yetiþkin eðitimi çok genel olarak: örgün eðitimden yararlanmýþ veya hiç katýlamamýþ yetiþkinlere gereksinim ve istek duyduklarý konularda eðitim fýrsatý saðlamak olarak tanýmlanabilir. Ülkemizde yetiþkin eðitimi teriminin yaný sýra yaygýn eðitim ve halk eðitimi terimleri de sýklýkla kullanýlmaktadýr ancak terim ve kavramlarda bir kargaþa yaþanmaktadýr. Yetiþkin eðitiminin temel amaçlarý, yetiþkin eðitimi uygulayan kurumlar, programlar ve katýlanlarýn özellikleri konularýnda da yetiþkin eðitimcileri farklý görüþleri paylaþmaktadýr. Bu çalýþmada ülkemizde yetiþkin eðitiminin bugünkü durumu, yetiþkin eðitimi uygulayan kurum, program ve katýlýmcýlarýn özellikleri dikkate alýnarak incelenecektir. Çalýþmanýn son bölümünde ise günümüzde yetiþkin eðitiminde sýklýkla karþýlaþýlan sorunlar ve geleceðe yönelik çözüm önerileri yer alacaktýr. Anahtar Kelimeler: Yetiþkin Eðitimi Kavramý, Kurumlarý, Programlar, Yetiþkin Öðrenen, Sorunlar ve Çözümler Abstract Education is not limited by school years in today s world for adults. Adult learners can participate the educational opportunities in their entire life.although adult education has arisen as a response to particular needs of individuals in the beginning; societal, technological and cultural changes have strong effects on develloping the adult education.now adult education plays an important role in improving not only the individuals, but also the society. In Turkey, besides the adult education term, public and nonformal education terms are also used. Adult education has huge varieties considering institutions, program areas and organizations. These varieties can be seen among the participants of adult education.knowing characteristics of adult learners is essential for the adult educators for organizing the adult education programs. In this work, status, institutions,organizations, programs, educators/staff, participants and characteristics of adult learning in adult education are studied. Some problems and difficulties encountered frequently in adult education and the future of adult education are briefly cited. Key Words: Concept of Adult Education, Institutions, Programs, Adult Learner, Problems and Future of Adult Education. *Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eðitim Fakültesi Öðretim üyesi, 12

14 Giriþ Ýster çocuk, ister yetiþkin olalým, öðrenme miz yaþamýmýz boyunca devam eder. Yaþadýðýmýz dünyayla olan karþýlýklý etkileþimimiz, bizi sürekli öðrenmeye yöneltir. Bizi insan yapan en önemli özelliklerimiz arasýnda öðrenebilen canlýlar olmamýz gelmektedir. Önce aile bireylerini ve yakýn çevresini tanýmaya, ayýrt etmeye, öðrenmeye baþlayan çocuk geliþtikçe öðrenmesi de hýzlanýr. Çocuk içinde yaþadýðý çevrede kendiliðinden veya geliþigüzel öðrenme fýrsatlarý bulur.bu tür öðrenme fýrsatlarý çocuk yetiþkin olduðunda da, yaþamý boyunca kendiliðinden ve geliþigüzel öðrenme olarak karþýsýna çýkmaya devam eder.yani televizyonda belgesel izleyen biri kendiliðinden izlediði konuyla ilgili bir þey öðrenebilir ve sýcak sobaya kazara eli deðen çocuk bir daha dokunmamayý geliþigüzel bir þekilde öðrenebilir.ýçinde yaþadýðýmýz çevredeki yaþantýlarýmýz yoluyla edindiðimiz, uzun bir süre kalýcý özelliði olan davranýþ deðiþiklikleri öðrenme olarak tanýmlanabilir (Sprinthall ve Sprinthall,1990;Woolfolk,1993;Banks ve Thompson,1995,Tavris ve Wade,1997; Carlson ve diðe.,2000; Baron ve Kalsher,2002).Öðrenme büyüme ve vücutta deðiþik etkilerle oluþan geçici deðiþmelere atfedilmeyecek, yaþantý ürünü olarak meydana gelen davranýþta ya da potansiyel davranýþtaki nispeten kalýcý izli deðiþmedir (Senemoðlu,2004). Ýstendik yönde davranýþ deðiþikliðini kasýtlý olarak oluþturma ise eðitim olarak tanýmlanabilir. Eðitim, planlý, programlý,sistemli ve kasýtlý olarak öðrenmeyi etkin ve etkili ortamlarda gerçekleþtirmeyi hedefler (Ertürk,1972; Fidan,1985;Fidan ve Erden,1993;Erden ve Akman,1997;Ural,2003). Ýçinde yaþadýðýmýz çevrede süregelen öðrenmemiz amaçlý, sistemli, planlý bir yapý içinde verilirse buna eðitim-öðretim sistemi diyoruz ve ülkemizde bu sistem örgün ve yaygýn eðitim sistemi olarak ikiye ayrýlmýþtýr. Çocuða ve gence okulda verilen amaçlý, sistemli, planlý, organize eðitim-öðretim süreci örgün eðitim olarak tanýmlanýr. Yine amaçlý, sistemli, planlý ve organize bir yapý içinde örgün eðitime devam eden, ayrýlan, tamamlayan veya hiç yararlanamayanlarýn aldýðý eðitime ise yaygýn eðitim denilmektedir. Yaygýn eðitim sürecine katýlanlarýn hemen hepsi yetiþkinler olduðundan yetiþkin/halk eðitimi terimleri de ayný anlamda kullanýlmaktadýr. Halk/Yetiþkin Eðitimi Kavramlarý Öðrenme, eðitim kavramlarý genel olarak örgün ve yetiþkin eðitimi alanlarýnda da benzer þekilde kullanýlýr. Psikoloji, öðrenme ve eðitim psikolojisi alanýndaki bilimsel geliþmelerden yetiþkin eðitimi ve öðrenmesi alanýnda çalýþma yapan yetiþkin eðitimciler de etkilenmiþtir.bir yetiþkin eðitimci olan Lowe (1985) eðitimi yetiþmiþ elemanlar tarafýndan öðrenenlerin yararýna olmak üzere hazýrlanan ve uygulamaya konulan bir dizi öðrenme yaþantýsý olarak tanýmlar ancak yetiþkin eðitimine katýlanlarýn yetiþkin özelliklerinden dolayý uygulamalarda farklýlýklar vardýr. Yetiþkin eðitimcilerin vurguladýklarý konu, eðitim öðretim uygulamalarýnýn yetiþkine göre yapýlmasý gereðidir. Halk/Yetiþkin eðitimi tanýmý zaman içinde deðiþik aþamalardan geçerek, bugünkü anlamýna ulaþmýþtýr. Günümüzde yaygýn eðitim, örgün eðitimle iç içe olabilir, örgün eðitime devam eden biri ayný zamanda yaygýn eðitimden de yararlanabilir. Halk/Yetiþkin eðitimi kimi ülkelerde ilk baþlarda daha çok örgün eðitimden hiç ya da az yararlanmýþ yetiþkinlere verilen vatandaþlýk, okuma-yazma, meslek eðitimi gibi algýlanmýþ, yoksul ve kýrsal kesimler önde gelmek üzere toplum kalkýnmasýna aðýrlýk verilmiþtir. Yetiþkin eðitimi alanýndaki bilimsel çalýþmalarýn artmasý, toplumlarýn geliþen refah düzeylerinin yol açtýðý deðiþimlerin yarattýðý yeni gereksinimler yetiþkin eðitiminin tanýmýný da farklýlaþtýrmýþtýr. 70 li yýllarýn sonundan beri yetiþkin eðitiminin en bilinen tanýmlarýndan bazýlarý þöyledir: Halk/Yetiþkin Eðitimi zorunlu öðrenim çaðýnýn dýþýna çýkmýþ ve asýl uðraþýsý artýk okula gitmek olmayanlarýn, yaþamlarýnýn herhangi bir aþamasýnda duyacaklarý öðrenme gereksinimlerini ve ilgilerini tatmin etmek üzere özellikle düzenlenen programlarý kapsar (OECD, 1977). UNESCO yetiþkin eðitimini genellikle on beþ ya da daha ileri yaþta olup, normal okul ve üniversite sisteminin dýþýnda bulunan kimselerin yararýna sunulan ve gereksinimlere göre düzenlenen eðitim (UNESCO,1975) olarak tanýmlarken, yetiþkin eðitiminin daha kapsamlý bir tanýmýný ise yetiþkin olarak düþünülen kiþilerin yeteneklerini geliþtirmelerine, bilgilerini artýrmalarýna, teknik ya da mesleki yeteneklerini iyileþtirmelerine ya da 13

15 bu yetenek, bilgi ve yeterliliklerine yeni bir yön vermelerine, tutum ve davranýþlarýný, hem kiþisel geliþme bakýmýndan hem de dengeli ve baðýmsýz bir toplumsal, ekonomik ve kültürel geliþmeye katýlma bakýmýndan deðiþtirmelerine olanak saðlayan düzenli eðitim süreçlerinin tümü olarak belirtmektedir (UNESCO,1985). Halk/Yetiþkin eðitimi kavramlarý içinde sürekli, dönüþlü ve yaþam boyu eðitim terimleri de yer almaktadýr. Tüm bu tanýmlara baktýðýmýzda Yetiþkin/Halk Eðitimi ile ilgili ortada bir kavram kargaþasý olduðu görülmektedir. Yaygýn Eðitim, Yetiþkin Eðitimi, Sürekli Eðitim ve Yaþam boyu Eðitim terimleri dünyada sýklýkla kullanýlan terimler arasýndadýr. Ülkemizde ise bugün Yaygýn/Halk/Yetiþkin Eðitimi terimleri daha çok kullanýlmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn Yaygýn Eðitim Kurumlarý Yönetmeliði nde yer alan Yaygýn Eðitim tanýmý günümüzde en kapsamlý taným olarak kabul edilmektedir ( MEB,1982) de kabul edilen Milli Eðitim Temel Kanunu Milli Eðitim sistemimizin örgün ve yaygýn eðitim olarak iki alt sistemden oluþtuðunu ifade ederken, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn Yaygýn Eðitim Kurumlarý Yönetmeliði ne göre Yaygýn Eðitim þöyle tanýmlanýr; örgün eðitim sistemine hiç girmemiþ ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çýkmýþ bireylere; gerekli bilgi, beceri ve davranýþlarý kazandýrmak için örgün eðitimin yanýnda veya dýþýnda onlarýn ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliþimlerini saðlayýcý nitelikte, çeþitli süre ve düzeylerde yaþam boyu yapýlan eðitim- üretim- rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümü (madde 7, MEB,1982). Bu tanýmý ele aldýðýmýzda þu özellikler dikkati çekmektedir: 1) Tüm Yetiþkinlere Açýk Olmasý: Halk/Yetiþkin eðitiminden yararlanan birey örgün eðitimden hiç yararlanmamýþ biri olabileceði gibi, örgün eðitimin en üst basamaðýný tamamlamýþ biri de olabilir veya örgün eðitim sistemi içinde bulunan birey de Halk/Yetiþkin eðitimi sistemine ayný zamanda katýlabilir. 2)Program/Kurslarda Çeþitlilik: Halk/Yetiþkin eðitiminden yararlanan bireyin ilgi, istek, gereksinim ve yetenekleri dikkate alýnarak, süre ve düzeyi deðiþen eðitim programlarý saðlanýr. 3)Bireyin Geliþimine Katký: Bireyin ekonomik, toplumsal ve kültürel geliþmesine katkýda bulunacak bir eðitim programý hazýrlanýr. 4)Yaþamboyu Eðitimin Tüm Boyutlarýyla Sunulmasý: Bireye yaþam boyu sunulacak eðitim üretim- rehberlik ve uygulama etkinliklerini de kapsar. Tanýmda Halk/Yetiþkin eðitimi programlarýna katýlacak bireyin yetiþkin özelliði üzerinde durulmamýþtýr. Halk/Yetiþkin eðitimciler kime yetiþkin denebileceði üzerinde geçmiþte biyolojik, hukuksal, sosyo kültürel, ekonomik temellere dayanarak tartýþmýþlarsa da günümüzde yetiþkin kendi sorumluluk ve bilincini taþýyabilen, kendi kararlarýný alabilen birey olarak kabul edilmektedir. Terimler konusunda fikir birliði olmasa da Yetiþkin/Halk Eðitimi nden ne kastedildiði ülkemizin eðitim geçmiþindeki aþamalara bakýldýðýnda daha açýk anlaþýlacaktýr. Ülkemizde Yetiþkin Eðitiminin Kýsa Tarihçesi Okul dýþýnda eðitim anlamýnda kullanýlan yetiþkin eðitiminin neredeyse insanlýk tarihi kadar eski bir geçmiþi vardýr. Bir kuþaktan diðerine bilgi/öðreti/beceri birikimi aktarýlmaya devam edilmektedir. Günümüzde örgün eðitime devam eden biri, ayný zamanda okul dýþýnda birilerinden bir bilgi/beceri öðrenebilir. Bireylerin birbirine öðretmesi sürüp giderken, eðitimi bugün sistemli, planlý, organize bir yapý olarak ele almaktayýz. Çaðdaþ anlamda yetiþkin eðitimi daha çok eðitim tamamlama yani örgün eðitimden hiç yararlanmamýþ veya az yararlanmýþ bireyler için temel eðitim, meslek-beceri edindirme gibi eðitimlerle baþlamýþ, geliþen toplumlarýn deðiþen eðitim gereksinimlerini karþýlayan teknoloji eðitimi, boþvakit/hobi eðitimi gibi farklý eðitim konularýnýn eklenmesiyle zenginleþmiþtir. 14

16 Ülkemizde yetiþkin eðitimi uygulamalarýnýn geçmiþine kýsaca bakarsak Cumhuriyet döneminden önce de bugünkü anlamda olmasa da yetiþkin eðitiminin varlýðýný görebiliyoruz. Orta Asya dan gelen Þaman izleri, Horasan Erenlerinin bazý etkinlikleri bir anlamda yetiþkin eðitimi sayýlabilir. Osmanlý Ýmparatorluk döneminde ise cami, medrese, tarikat, kütüphane gibi kurumlarda yapýlan bazý etkinlikler, halk masallarý, destanlar, öyküler gibi sözlü gelenekle aktarýlan bazý bilgiler, meddah, karagöz, oyunlar gibi temsili etkinlikler de özellikle geliþme döneminde halk için birer yetiþkin eðitimi aracý olarak kabul edilebilir (Bülbül,1991; Okçabol,2006). Yeniçeri Ocaðý, Ahilik örgütü ve Enderun okullarýnda da yetiþkin eðitimi örnekleri görülmekteydi. Günümüzde kullandýðýmýz anlamda yetiþkin eðitimi uygulama örneðini ise Cemiyeti Tedrisiye-i Ýslamiye nin çalýþanlar için düzenlediði Çýrak Okullarý çalýþmalarýnda bulmaktayýz. Bu okullarda çalýþanlara okuma-yazma, hesap ve din bilgisi eðitimi verilmiþtir yýlýnda eðitime baþlayan okul, 1874 yýlýnda kapanmýþ ve 1908 de yeniden açýlarak, 1928 yýlýna kadar eðitim vermiþtir (Oðuzkan,1973; Bülbül,1991;Okçabol,2006). Osmanlý Ýmparatorluðu nun son dönemlerinde yetiþkin eðitimi konularýna deðinen eðitimcilere rastlanmýþtýr. Ethem Nejat, 1911 yýlýnda halkýn eðitilebilmesi için toplantýlar yapýlmasý araç ve gereçlerden yararlanýlmasý, gezici halk okullarý ve kültürel çalýþmalarýn yaygýnlaþtýrýlmasýný önermiþtir. Ýsmail Hakký Baltacýoðlu da 1914 de halk eðitimine önem verilmesinin gerektiðini belirtmiþtir (Oðuzkan,1973; Geray,1978; Bülbül,1991;Okçabol,2006). Cumhuriyet döneminde yetiþkin eðitimine çok önem verildiði bilinmektedir. 23 Nisan 1920 günü açýlan Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ilk ay içinde Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) kurulmuþtur (Okçabol, 2006). Cumhuriyet döneminde yetiþkin eðitiminin geliþmelerini Atatürk dönemi ve sonrasýnda gerçekleþtirilenler diye iki baþlýkta ele aldýðýmýzda, Cumhuriyet in ilk yýllarýnda büyük bir heyecan içinde, örgün ve yaygýn/halk eðitimine kalkýnmayý saðlayacak, Cumhuriyet ideal ve deðerlerini halka sunabilecek en önemli araç gözüyle bakýldýðýný görürüz. Atatürk dönemindeki halk/yetiþkin eðitimi çalýþmalarýný; a) Temel Eðitim (okuma-yazma çalýþmalarý) b) Ýþ/ Meslek Eðitimi c) Bilimsel Çalýþmalar alanýnda yapýlanlar olarak ayýrdýktan sonra, yetiþkin eðitimi açýsýndan önemli bazý baþlýklarý þöyle sýralayabiliriz: I.Atatürk Döneminde Yetiþkin Eðitimi a) Temel Eðitim (Okuma Yazma Çalýþmalarý) 1922 Halk Mektepleri ve Gece Derslerinin baþlatýlmasý 1924 Tevhidi Tedrisat Kanunun çýkarýlmasý 1925 Halk Dershanelerinin açýlmasý 1926 MEB kuruluþ yasasý kabul edildi ve ilk Halk Eðitimi birimi Halk Terbiyesi Þubesi kuruldu Harf Devrimi ve Millet Mektepleri gerçekleþtirildi. Geniþ bir okuma yazma etkinliði baþlatýldý Halk Okuma odalarý açýldý Halk Evleri açýldý Köy öðretmeni uygulamalarý baþlatýldý. 15

17 b) Ýþ/Meslek Eðitimi Akþam Sanat Okullarý açýldý Büyük fabrikalarda çýraklýk eðitimi verilmeye baþlandý Yüzden fazla iþçi çalýþtýrýlan iþyerlerinde iþbaþý eðitim uygulandý. Gezici Köy Kadýn Kurslarý açýldý. c) Bilimsel Çalýþmalar 1925 Türk Öðretmenler Birliði, Halk Dershanelerinde okuma yazma öðrenen yetiþkinlerin dershanedeki etkinliklerini anketlerle deðerlendirdi MEB Kuruluþ Yasasý hazýrlanmadan önce John Dewey gibi uzmanlar getirilerek görüþleri alýndý ve rapor hazýrlatýldý. Üçüncü Heyeti Ýlmiye Toplantýsý yapýldý. Atatürk döneminde yeni harflerle temel eðitim, okuma yazma çalýþmalarýna çok büyük önem verildiði açýkça görülmektedir. Sadece kentlerde deðil, köylerde de eðitim çalýþmalarý okuma-yazma baþta olmak üzere sürdürülmüþtür. Ülke kalkýnmasýnda kent ve köyde yaþayanlarýn eðitimine eþit önem verilmiþ, yetiþkinlere temel eðitimin yaný sýra meslek/beceri edindirme amaçlý eðitim programlarý da hazýrlanmýþtýr. Kurumda eðitim olanaklarýnýn ve ulaþýmýn çok kýsýtlý, zor olmasý sebebiyle, gezici öðretmen/eðiticilerin özellikle köylerde çeþitli konularda eðitim vermeleri denenmiþtir. Kentlerde ise akþamlarý yetiþkinlere verilen çeþitli eðitimler, yetiþkinlerin günlük iþlerinden geri kalmadan, eðitim görmelerini saðlamýþtýr. Dewey gibi eðitim alanýnda önemli yeri olan uzmanlarýn getirtilerek, görüþlerinin alýnmasý eðitimin bilimsel yönüne verilen aðýrlýðý göstermektedir. Atatürk Dönemi Sonrasýnda Yetiþkin Eðitimi Aþaðýda çok kýsa olarak, Atatürk döneminden günümüze kadar yetiþkin eðitiminde önemli yeri olan tarihler, yine baþlýklar halinde verilecektir Gezici Köy Erkek Kurslarý açýldý. Ýlk Milli Eðitim Þurasý nda fakültelerin Halkevleri ile iliþki kurarak, yetiþkin eðitimi faaliyetlerinde bulunmalarý istendi Yapý Kurslarý baþlatýldý. Erkek Endüstri Pratik Sanat Okullarý açýldý. Köy Enstitüleri uygulamasý baþlatýldý sayýlý Köy Enstitüleri ve Köy Ýlkokullarý Teþkilat Kanunu halk eðitimini Köy Enstitüleri nin ve ilkokullarýn görevleri arasýna sokmuþtur Ziraat Takvimi adlý çiftçiye yönelik radyo programý baþlatýldý IV. Milli Eðitim Þurasý nda demokrasi eðitimi konusunda halkýn eðitilmesi gerektiðini söylendi Yetiþkin eðitimi uzmaný Dickerman a ülkemizdeki yetiþkin eðitimi hakkýnda rapor hazýrlatýldý Halk Eðitimi Bürosu MEB tarafýndan açýldý. 16

18 1953 Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü hizmet içi eðitimler düzenlenmek üzere açýldý. Köy ve kasabalar için Halk Okuma Odalarý açýldý Köy Enstitüleri kapatýldý Halk Eðitimi Merkezleri (HEM) açýlmaya baþlandý VI. Milli Eðitim Þurasý nda halk eðitimi terimi kullanýlmýþtýr. Þura da Yetiþkin Eðitimi için halk veya gece üniversitelerini, liselerini kurmak faydalý olur denilmiþtir Yýldýz Akþam Teknik Okullarý açýldý. Türk Silahlý Kuvvetleri nde okuma yazma bilmeyenlere Okuma Yazma Programý (Ali Mektepleri) baþlatýldý MEB da Halk Eðitimi Genel Müdürlüðü oluþturuldu VII. Milli Eðitim Þurasý nda halk eðitiminin önemine, amaç, ilke, araç ve örgütlenmesine iliþkin kapsamlý öneriler getirildi. Þura da halk eðitimi þöyle tanýmlanmýþtýr. Yurttaþlarýn çalýþma gücünü artýrmak, yaþayýþ seviyesini yükseltmek, milli ve insani meziyetlerini geliþtirmek amacýyla okul eðitimi dýþýnda veya yanýnda yapýlan eðitim ve öðretim çalýþmalarý MEB da bulunan Halk Eðitimi Genel Müdürlüðü, Köy Ýþleri Bakanlýðý na baðlandý Ankara Üniversitesi, Eðitim Fakültesi nde lisans programý veren Halk Eðitimi Bölümü açýldý Halk Eðitimi Genel Müdürlüðü tekrar MEB na baðlandý Televizyonda bazý yetiþkin eðitimi (biçki-dikiþ, trafik, saðlýk gibi) programlarý baþlatýldý Ýþlevsel Okuma Yazma ve Saðlýk Projesi MEB ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan uygulanmaya baþlandý sayýlý Milli Eðitim Temel Kanununda eðitim sisteminin örgün ve yaygýn eðitim olmak üzere iki alt sistemden oluþtuðu belirtildi Mesleki ve Teknik Mektupla Öðretim Okulu açýldý Yaygýn Yüksek Öðretim Kurumu (YAYKUR) açýldý sayýlý Çýrak, Kalfa ve Ustalýk kanunu çýkarýldý. Çýraklýk Eðitimi Genel Müdürlüðü oluþturuldu. Gezici Köy Öðretmeni Yetiþtirme Merkezi kapatýldý MEB na baðlý Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü oluþturuldu Boðaziçi Üniversitesi nde Yetiþkin Eðitimi yüksek lisans programý açýldý Kitle Ýletiþim araçlarý kullanýlarak okuma yazma kampanyasý baþlatýldý Anadolu Üniversitesi ne baðlý Açýk Öðretim Fakültesi oluþturuldu. XI. Milli Eðitim Þurasý nda halk eðitimi uzmaný tanýmý ve yetiþkin eðitimci yetiþtirilmesi konularý ele alýndý. Boðaziçi Üniversitesi nde Eðitim Fakültesi nin açýlmasýyla yetiþkin eðitimi doktora programý baþlatýldý. 17

19 1983 Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü oluþturuldu sayýlý Çýraklýk ve Meslek Eðitimi kanunu kabul edildi XIII. Milli Eðitim Þurasý yalnýzca yetiþkin eðitimi konularýna yoðunlaþtý. Yetiþkin eðitimi kavramý, organizasyon, eleman ve mali konularda çalýþmak üzere oluþturulan komisyonlar öneriler hazýrladý. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eðitim Fakültesi nde lisans düzeyinde eðitim veren Halk/Yetiþkin Eðitimi Bölümü açýldý. Gazi Üniversitesi nde Yaygýn Mesleki Eðitim Fakültesi kuruldu Ankara ve Marmara üniversitelerinin eðitim fakültelerinde lisans düzeyinde eðitim veren Halk/ Yetiþkin Eðitimi Bölümleri kapatýldý Ulusal Eðitime Destek Kampanyasý baþlatýldý ve Halk Eðitim Merkezi Okuma Yazma çalýþmalarýnda önemli bir rol aldý. Yetiþkin eðitiminin bu kýsa geçmiþinde özel ve sivil kuruluþlarýn etkinliklerine, devlet ve özel sektör tarafýndan baþlatýlan çalýþma ve projelere yer verilmemiþtir. Ülkemizde yetiþkin eðitiminin durumuna genel bir bakýþ saðlayan bu baþlýklara baktýðýmýzda, yetiþkinlere yönelik okuma-yazma çalýþmalarýnýn durmaksýzýn sürdürüldüðü görülmektedir. Yetiþkin okuma-yazmasý günümüzde de istenilen düzeyde deðildir ancak bu sorunun üstesinden gelmek için her kesim çalýþmaktadýr. Cumhuriyetin ilk yýllarýndan beri bir diðer önemli konunun da iþ/meslek edindirmeye yönelik çalýþmalar olduðu görülmektedir li yýllara kadar köy/kýrsal kesimde eðitim, geliþme çabalarý aðýrlýk kazanmýþtýr yýlýnda MEB na baðlý Halk Eðitimi Genel Müdürlüðü nün Köy Ýþleri Bakanlýðý na baðlanýp, sonra tekrar, 1967 yýlýnda MEB na baðlanmasý, yetiþkin eðitiminin sadece köy/kýrsal kesimin kalkýnmasýný saðlayacak araç olarak algýlanmaktan çýkmaya baþladýðýný göstermiþtir. Mesleksiz, iþsiz nüfusun artmasý ve göç, dikkatleri kentteki yetiþkinlere çekmiþtir. Kentlerde yaþayan yetiþkinlerin deðiþik eðitim gereksinim ve isteklerini karþýlayacak yetiþkin eðitimi programlarýnýn hazýrlanmasý önem kazanmýþtýr. Yetiþkin eðitimi konusunda Halk/Yetiþkin eðitimi nedir, kim uygular, nasýl olmalýdýr sorularýnýn yanýtlarý aranmaya baþlanmýþtýr. Yetiþkin eðitimi alanýnda programý olan eðitim fakültelerindeki bir avuç yetiþkin eðitimci hem öðrenci yetiþtirip, hem bilimsel çalýþmalar yaparken Halk/Yetiþkin Eðitimi bölümlerinin kapatýlmasý Yetiþkin Eðitimi kavram, içerik ve öneminin umulduðu kadar anlaþýlmadýðýný göstermektedir. Devlet Planlama Teþkilatýnýn (DPT) yýllarýnda hazýrladýðý ilk plandan bu yana kalkýnma için Yetiþkin/Halk/Yaygýn eðitime önem verilmesi gerektiði yönündeki çalýþmalarýnýn dikkate alýnmadýðý açýkça görülmektedir. Yetiþkin Eðitimi Gereksinimleri Eðitime hiç gereksinim duymadýðýný söyleyenler veya eðitim gereksinimin farkýnda bile olmayanlarýn dýþýnda, günümüz dünyasýnda pek çok yetiþkinin giderek artan oranda çeþitli yetiþkin eðitimi programlarýna katýldýðý bilinmektedir. Hyland ve Merrill (2004) post-kapitalist toplumlarda öðrenmeyi sosyal ve ekonomik deðiþimler için elzem bir araç olarak deðerlendirmektedirler. Artan ve talep edilen eðitim gereksinimleri, topluma yararlý, katký saðlayacak programlarý sunma isteði pek çok kurumu ve bireyleri yetiþkin eðitimine yöneltmiþtir. Yetiþkin eðitimine duyulan bu gereksinimlerin neler olduðunu da þöyle sýralayabiliriz: Hýzla Geliþen Teknoloji: Teknoloji, bilgi teknolojisi terimleri çaðýmýzda günlük yaþamda kullanýlabilen bir duruma gelmiþtir. Çocuklarýn ve gençlerin yaþamýnda teknoloji kullanýmý daha fazla yer bulurken, yetiþkinlerde deðiþime ayak uydurma gereksinimi duymaktadýr. Gündelik yaþamýmýza büyük bir hýz ve çeþitlilikle giren teknolojik uygulamalara ve araçlara (internet, cep telefonu, diz üstü bilgisayar, akýllý ev eþyalarý gibi) uyum saðlamamýz gerekmektedir. 18

20 Ýnsan Ömrünün Uzamasý: Daha saðlýklý yaþlanan üçüncü kuþak eðer hali vakti yerindeyse, yetiþkin eðitimi programlarýna daha çok katýlmaya baþlamakta ve çoðunlukla ilgi duyduðu bir konuda boþ vakit/hobi programlarýna devam etmektedir. Örgün eðitimden uzun süre yararlanmýþ orta yaþ üzerindeki yetiþkinlerin ilgi ve merak duyduklarý program alanlarýnýn (edebiyat, felsefe, tarih, doða bilimleri, psikoloji gibi) giderek çeþitlendiði gözlemlenmektedir. Örgün Eðitime Katýlma Süresinin Artmasý: Yetiþkin eðitimcilerin bildiði gerçek þudur; örgün eðitimde kalma süresi artan bireyin yetiþkin eðitimine gereksinim duyma olasýlýðý da artar. Aslýnda yetiþkin eðitiminin birincil hedef kitlesini örgün eðitimden hiç yararlanamamýþ veya az yararlanmýþ yetiþkinler oluþturmasýna raðmen, yetiþkin eðitimine katýlma gereksinimi duyanlarýn, örgün eðitimden de daha çok yararlananlar olduðu görülür. Yetiþkin eðitimi bu çaðdaþ gereksinimlerden dolayý, örgün eðitimin bir alternatifi deðil, bireyin ve toplumun yaþamýný zenginleþtiren, örgün eðitimle birlikte sunulmasý gereken bir eðitim alanýdýr. Ýþ/Meslek Yaþamýndaki Deðiþiklikler: Üretim ve teknoloji alanýndaki geliþmelerin hýzlanmasý, bilginin ulaþýlabilirliðinin kolaylaþmasý, yaþam tarzlarýnýn deðiþmesi ile ilintili olarak bazý mesleklerin giderek yok olduðunu ve bazý yeni meslekler doðduðunu biliyoruz. Bu kadar keskin deðiþiklikler yaþanmayan mesleklerde ise geliþen bilgiyi ve ilgili teknolojik deðiþiklikleri öðrenme gereksinimi ortaya çýkmaktadýr. Örneðin üniversiteden mezun olup, mesleðini uygulayan bir týp doktorunun mutlaka týp alanlarýndaki son geliþmeleri, yeni teknolojiyi belirli aralýklarla öðrenmesi gerektiði gibi bir banka çalýþaný, öðretmen, tekstil iþçisi gibi çeþitli meslek sahiplerinin de belirli aralýklarla eðitim almasý gerekmektedir. Gündelik yaþamýmýzla ilgili alýþ-veriþ gibi bir konuda bile, hem müþterilerin hem satýcýlarýn sürekli öðrenmesi gereken yeni bilgiler ortaya çýkmaktadýr (internet ve sanal alýþ-veriþ gibi). Bizim ülkemiz için pek geçerli olmasa da, özellikle geliþmiþ ülkelerde, eðitimli, yetiþmiþ yetiþkinlerin çeþitli sebeplerden (yeni bir konuya merak duyma, kendini farklý alanlarda sýnama isteði, taþýnma gibi) iþ/meslek deðiþtirdikleri ve bu deðiþiklik sýrasýnda eðitime gereksinim duyduklarý bilinmektedir. Kadýnýn Deðiþen Statüsü: Eðitimli, meslek edinmiþ kadýn sayýsýnýn artmasý, deðiþen rol modelleri -toplumumuzdaki kadýnlarýmýzýn çoðu için hala geçerli olmasa da- kadýnlarýmýzýn çalýþma yaþamýndaki sayýlarýný yükseltmektedir. Genel olarak yetiþkin kadýnlarýn çalýþma yaþamýna katýlma istek ve gereksinimlerinin arttýðýný söyleyebiliriz. Meslek sahibi kadýnlar çalýþma yaþamýna belirli süreler için katýlamasalar bile (çocuk sahibi olma, baþka kente taþýnma gibi), koþullarý uygun hale geldiðinde ya tekrar mesleklerini uygulamak, ya da baþka bir meslekte/iþte çalýþmak istemektedirler. Her iki durumda da yetiþkin kadýnlar yetiþkin eðitimine gereksinim duymaktadýrlar. Göçlerle kýrsal kesimden büyük þehirlere gelen kadýnlardan bazýlarý da baþta okuma-yazma olmak üzere yetiþkin eðitimine katýlmak istemektedirler. Ülkemizde sýklýkla görülen ev kadýný statüsündeki yetiþkin kadýnlarýmýz daha çok anne-çocuk saðlýðý, anne-çocuk eðitimi, boþ vakitlerin deðerlendirilmesi gibi yetiþkin eðitimi programlarýna katýlmaktadýr. Boþ Vakit Kavramýndaki Deðiþiklikler: Günümüzde vaktini boþ geçirmekte, durmadan çalýþarak, iþ odaklý birey haline gelmekte saðlýklý bulunmamaktadýr. Her bireyin ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda rutin ev ve iþ yaþamý dýþýnda program veya aktivitelere katýlmasý yetiþkin eðitimciler tarafýndan da desteklenmekte ve çeþitli yetiþkin eðitimi fýrsatlarý sunulmaktadýr. Refah düzeyinin artmasý, saðlýk alanýndaki geliþim ve iyileþmeler, ömrün giderek uzamasý da boþ vakit/hobi, spor eðitimlerine ilgi duyulmasýný saðlamaktadýr. Eðitime Yaþam Boyu Gereksinim Duyulmasý: Ýþ/meslek yaþamý ve boþ vakitleri dýþýnda yetiþkinler taþýdýklarý yaþam rolleri ve sorumluluklarý sebebiyle de yaþam boyu belirli dönemlerde yetiþkin eðitimine gereksinimi duymaktadýrlar. Çocuklarý olduðunda anne-baba eðitimine gereksinim duymalarý, bir yakýnlarýnýn hastalýðý ve bununla baþ etme konusunda eðitim almalarý, emekli olduklarýnda bir hobilerini geliþtirmek istemeleri deðiþen yaþam rol ve görevleri ile ilgilidir. Özellikle örgün eðitimden yeterince yararlanmýþ yetiþkinlerin yaþamlarý boyunca ilgi ve 19

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte Hiç Bitmeyen Destek Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte de yapýlmasý için bazý þartlarla ve resmi bir yolla ayrýlarak, bir topluluk veya bir kimse tarafýndan býrakýlan mülk ya da paraya vakýf denir. 2.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý Tuðrul Erbaydar*, Özen Aþut*, Hüseyin Demirdizen*, Adile Öniz*, Hakan Þen*, Derya Karakaya*, Nevruz Gürceðiz*, Nilgün Arpacý*, Birgün Uz*, Perihan Etiz*, Sürel

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı