Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj: Melih SERGEK - Mehmet MÝYASOÐLU - Doðan SEVEN Kapak: Melih SERGEK Tashih: Dilek CAN, Hatice GÖZLEMECÝ Ýngilizce Teblið Özetleri: Gençaða GÜNER Baský: Mega Basým

4 ÝSMEK ÖÐRENEN TOPLUM ÝÇÝN YETÝÞKÝN EÐÝTÝMÝ SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝLERÝ SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU: Muammer EROL / ÝBB Genel Sekreter Yardýmcýsý Mahmut DOÐAN / ÝBB Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkaný Ýlknur AKALIN / ÝBB Meslek ve Beceri Eðitimi Müdürü Güven ÇALIÞKAN / ÝSMEK Genel Koordinatörü Muhammet ALTINTAÞ / ÝSMEK Yayýn Editörü SEMPOZYUM BÝLÝM KURULU: Doç. Dr. Ozana URAL / Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Sedat MURAT / Ýstanbul Üniversitesi Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ / Ýstanbul Üniversitesi SEMPOZYUM SEKRETERÝ: Muhammet ALTINTAÞ / ÝSMEK Yayýn Editörü 05 Mayýs 2007 Cemal Reþit Rey Konferans Salonu / Ýstanbul

5 BAÞKAN DAN Öðrenme olgusu, insanoðlunun dünyaya gözlerini açtýðý ilk andan itibaren baþlayan bir süreci ifade etmekte olup, yaþam boyu hiç durmadan devam eder. Eðitime bu öðrenme biçimlerinin temel kalýplarýný belirleyen sistemler bütünüdür diyebiliriz. Eðitim denildiðinde genelde akla okul öncesi eðitim, ilköðretim, ortaöðretim ve yükseköðretim kurumlarýnda verilen örgün eðitim gelmektedir. Ancak eðitim yaþamýn her alanýnda vardýr. Her yaþ, zaman ve mekanda eðitim gerçekleþebilir. Örgün eðitim dýþýndaki planlý, programlý ve sistemli olarak yürütülen diðer bir eðitim þekli de yaygýn eðitimdir. Olgunlaþtýrma enstitüleri, halk eðitim merkezleri, kýz sanat okullarý, uzaktan öðretim biçimleri ve özel kurslar yaygýn eðitim kapsamýnda halkýmýza sunulmaktadýr. Ayrýca çeþitli dernekler ve kurumlar da yaygýn eðitim faaliyetlerine katýlmaktadýr. Belediyeler, özellikle son dönemlerde kent altyapýsý, þehircilik hizmetleri, imar, ulaþtýrma, sportif ve kültürel, mali ve hukuki konulardaki görevlerinin yaný sýra sosyal nitelikli projelere ve eðitim hizmetlerine büyük önem vermektedirler. Bizler de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayýþýmýzýn gereði olarak halkýmýza bu hizmetleri sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayýz. Çünkü, daha güzel bir geleceðin, eðitimli ve yarýnlara güvenle bakan bireylerden oluþacaðýnýn bilincindeyiz. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, yaygýn eðitimin ilkeleriyle gerçekleþtirilen bir yetiþkin eðitimi organizasyonu olan ÝSMEK i ücretsiz sanat ve meslek eðitimleri ile 1996 yýlýnda halkýmýzýn hizmetine sunmuþtur. ÝSMEK te ilköðretim yaþýný tamamlamýþ olan her yaþ, cinsiyet, meslek ve toplumsal tabakadan Ýstanbullu ücretsiz sanat ve meslek eðitimleri almaktadýr. ÝSMEK bir eðitim kurumu olmanýn dýþýnda toplumsal bir birlikteliðe de vesile olmaktadýr. Ýnsanlar tek bir çatý altýnda buluþup kaynaþmakta, bir sanat ve meslek öðrenmenin yanýnda dostluk, arkadaþlýk, paylaþým, birliktelik duygularý da güçlenmekte, çaðýmýzýn sorunu olan yalnýzlýk ve stres ile baþa çýkabilmektedir. ÝSMEK te 16 yaþýndan 85 yaþýna kadar kursiyerimiz bulunmaktadýr. 4

6 Sadece bu eðitim döneminde 210 bin Ýstanbullunun baþvurduðu ÝSMEK ten halen 155 bin kursiyer eðitim almaktadýr. Ýstanbul un 30 ilçesine yayýlan 198 kurs merkezinde 97 sanat ve meslek branþýnda eðitim verilmektedir. ÝSMEK in þu ana kadar eðitim vermiþ olduðu kursiyerlerin sayýsý 380 bine yaklaþmýþtýr. Bugün yetiþkin eðitiminde örnek bir model haline gelmeyi baþaran ÝSMEK te sadece ücretsiz sanat ve meslek kurslarý ile deðil, sergiler, seminerler, söyleþiler, konferanslar yoluyla da hizmet vermekteyiz. Bizler, daha bilgili ve bilinçli bir dünya için sürekli eðitim e büyük bir inanç besliyoruz Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak Öðrenen Toplum Ýçin Yetiþkin Eðitimi Sempozyumu nda sizlerle birlikte olmaktan onur duyduðumu belirterek, deðerli bilgileri ve fikirleri ile katký saðlayan akademisyenleri ve katýlýmcýlarý tekrar hürmetlerimle selamlýyorum. FROM THE MAYOR Learning action starts when a human being opens his/her eyes to the world; learning expresses this period and goes on through out life without stopping. We can name education as the whole system that defines all these learning styles. When mentioned education, we generally remember the preschool education primary education and the formal education given in the higher education foundations. However, education takes place in every area of life. Education could take place at every age, time and place. Except for the formal education, the other education is the adult education which is performed planned, programmed and systematically. The advanced technical schools for girls, public education centers, girls art schools, distance learning styles, and private courses are offered to public under the name of adult education. Besides, various foundations and clubs have contributed to adult education, - especially in the recent times, Municipalities, have given a great importance to socially qualified projects and educational services in addition to city planning, city services, architecture transportation sports and cultural activities, financial and legal duties. As Istanbul Metropolitan Municipality, we are really very happy to offer these services to our people as a need of our social municipality approach. Because we are aware that a better future can only be shaped by educated individuals who can look into future with hope and trust. Istanbul Metropolitan Municipality submitted ISMEK to our people in 1996 which was founded in line with the rules of adult education. It is an organization aimed at adults which offers people various vocational and artistic possibilities free of charge. Every primary school graduate can receive education regardless of their social group age, profession and social level. Apart from being an educational foundation ISMEK can also lead to a social combination. People can gather under a single roof, communicate with each other, make friends, share something, gain self-confidence, can get rid of the problems of our age, such as stress and loneliness, they also get trained in professions and arts. The age of ISMEK trainees range from 16 to 85 years old. In this educational term alone, citizens of Istanbul applied for ISMEK, still 155 attend these courses. ÝSMEK has spread to thirty districts around Istanbul. Ninety seven (97) branches are taught in one hundred and ninety eight course centers (198). Until today, ISMEK has educated three hundred eighty thousand trainers ( ). ÝSMEK has been successful in adult education today. In ISMEK not only the free of charge vocational and arts courses are given, but exhibitions, seminars, conferences and conversations are organized. In this way, we contribute much to our people s life style. We have a great hope in education for better and well educated people for continuous education. As Istanbul Metropolitan Municipality, we are very proud of being with you here in Adult Education Symposium For Learning Society. I would also like to thank academicians for their contributions with their elaborate and efficient works and to all our guests once again.. Kadir TOPBAÞ Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný The Mayor of Ýstanbul Municipality 5

7 ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ... 8 Doç. Dr. Ozana URAL / Türkiye'de Yetiþkin Eðitiminin Bugünkü Durumu ve Geleceði Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ / Yerel Yönetimlerin Yetiþkin Eðitimi Alanýndaki Etkinlikleri Muammer EROL / Yetiþkin Eðitiminde Bir Yerel Yönetim Modeli: ÝSMEK Prof. Dr. Sefer ADA - Ahmet ÞÝRÝN / Türkiye Genelinde Halk Eðitimi Üzerine Bir Ýnceleme Ali Alper AKYÜZ / STK'lara Yönelik Yetiþkin Eðitiminde STK Eðitim ve Araþtýrma Birimi'nin Yaklaþýmý Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜNLÜHÝSARCIKLI / Türkiye'de Mesleki Yaygýn Eðitimin Geliþimi Otto BAUER / Sanayinin Meslek Eðitimindeki Payý ve Sorumluluðu Fritz-Gerhard KUHN / Sanayinin Meslek Eðitimindeki Payý ve Sorumluluðu Prof. Dr. Sedat MURAT / Yerel Yönetimlerin Yetiþkin Eðitiminde Karþýlaþtýklarý Temel Sorunlar ve Yetiþkin Eðitimi Programlarýný Tamamlayanlarýn Ýstihdamlarý Ýlknur AKALIN / ÝSMEK'in Dezavantajlý Gruplara Yönelik Eðitimleri Recep ÇEPNÝ / Ýstanbul'da Ýlçe Halk Eðitimi Merkezi Faaliyetleri Elçin ERKTÝN / Tekstil Sanatlarý Derneði

8 ÝSMEK ÖÐRENEN TOPLUM ÝÇÝN YETÝÞKÝN EÐÝTÝMÝ SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝLERÝ 05 Mayýs 2007 Cemal Reþit Rey Konferans Salonu / Ýstanbul

9 SUNUÞ Yetiþkin eðitimi tarihsel olarak ilk ortaya çýktýðýnda bireylerin eðitim gereksinimlerine ve isteklerine yanýt verirken, bilimsel bir disiplin olarak belirginleþtikçe birey ve toplumun birlikte ve ayrý geliþimini hedeflemeye baþlamýþtýr. Çaðýmýzýn baþ döndürücü teknolojik ve bilimsel geliþmeleri, bireyin ve toplumun gereksinimlerini artýrmaya, daha çok bireyi eðitime yöneltmeye baþlamýþtýr. Yetiþkin eðitimi günümüzde örgün eðitimin yaný sýra ve daha sonrasýnda bireyin gereksinim ve isteklerine uygun her türlü eðitim programlarýný sunmak görevini üstüne almýþtýr. Artan yetiþkin eðitimi gereksinimini karþýlamak üzere devlet, özel ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra tüm dünyada ve ülkemizde yerel yönetimler de faaliyet göstermektedir. Ülkemizde 60'lý yýlarýn sonundan baþlayarak yetiþkin eðitimi alanýndaki bilimsel tartýþmalar yetiþkin eðitiminin kavramsal yapýsýný oturtmuþ ve çabalar yetiþkinlerimizin ilgi ve gereksinimleri doðrultusunda eðitimden yararlanmalarýný saðlamaya yönelmiþtir. Yetiþkin eðitiminin ülkemizdeki genel görünümüne baktýðýmýz zaman, bazý yetiþkin eðitimi program alanlarýnýn öne çýktýðýný görüyoruz. Ülkemizin ne yazýk ki hala en önemli eðitim sorunlarý arasýnda, yetiþkinlerimizin özellikle de yetiþkin kadýnlarýmýzýn okuma-yazma bilmemesi gelmektedir. Yetiþkin eðitimi tüm kurumlarýyla yetiþkin okuma yazmazlýðýný sona erdirebilmek için mücadele etmektedir. Yetiþkin eðitiminin ülkemizdeki diðer önemli program alanlarýndan biri de yetiþkinlere yönelik teknik, meslekisanat eðitimleridir. Geliþen refah düzeyi ve uzayan ömür, yetiþkin eðitimi içindeki boþ vakit/hobi program alanlarýnda da ilerlemeler saðlamýþtýr. Yetiþkin eðitiminin bu temel program alanlarýný ülkemizde çok çeþitli kurumlar bazen birlikte, bazen ayrý ayrý uygulamaya çalýþmaktadýr. 8

10 Yetiþkin eðitimi ülkemizde devlet sektöründe Halk Eðitimi Merkezlerinde çok çeþitli program alanlarýnda yaygýn olarak sürdürülmektedir. Bu sempozyumda yer alan çalýþmalarda Halk Eðitim Merkezleri konusuna yer verilmektir. Ýstanbul'da faaliyet gösteren Halk Eðitim Merkezleri arasýnda en yaygýn nüfusa sahip ilçelerden biri olan Bakýrköy ilçesi ve daha az nüfusa sahip Çatalca ilçesi Halk Eðitim Merkezleri faaliyetleri anlatýlmaktadýr. Yetiþkin eðitimini "sosyal belediyecilik" anlayýþýyla ele alan yerel yönetimler arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve bazý ilçe belediyeleri bulunmaktadýr. Meslek ve sanat eðitimi alanda yetiþkin eðitimi kurslarý ve dezavantajlý gruplara yönelik programlarýyla ÝSMEK, yerel yönetimlerin yetiþkin eðitimi alanýnda faaliyet gösteren önemli bir kurumu olmuþtur. Bu sempozyumda ÝSMEK ve dezavantajlý gruplara yönelik diðer faaliyetlerle ilgili bilgi sunulmaktadýr. Sivil toplum kuruluþlarý da artan yetiþkin eðitimi gereksinimini karþýlamak üzere üstlerine düþen görevleri yapmaktadýr. Sivil toplum kuruluþlarýnda çalýþanlara yönelik eðitim faaliyetlerinin anlatýlmasýnýn yanýnda bu sempozyumda boþ vakitlerini eski bir el sanatýný canlandýrarak deðerlendiren katýlýmcýlarýn, bir sivil toplum kuruluþunu zaman içerisinde nasýl sosyal faaliyetlerde bulunmaya götürüþünün öyküsü de izlenmektedir. Almanya ve Türkiye'de sanayii alanýnda çalýþanlara yönelik mesleki eðitim faaliyetlerinden bir örnek de verilmektedir. Çeþitli üniversitelerimizden akademisyenler bu sempozyumda ülkemizde yetiþkin eðitiminin durumunu, çeþitli faaliyetleri ele almaktadýr. Çaðdaþ toplumda bireyin çok çeþitli istek ve eðitim gereksinimini karþýlamak toplumsal geliþime katkýda bulunmak için devlet, özel ve sivil kuruluþlarýn yetiþkin eðitimi alanýnda çalýþmalarý, geliþimin yolunu açacaktýr. Bireyin ve toplumun, devlet, üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý, yerel yönetimlerin tüm hizmetlerine gereksinimi vardýr. ÝSMEK bu sempozyumu düzenleyerek yetiþkin eðitimi alanýnda ülkemizdeki bugünkü durumun tablosunu devlet kurumlarýndan (Halk Eðitim Merkezleri ve Üniversiteler), sivil toplum kuruluþlarýndan (Bilgi Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluþlarý Eðitim ve Araþtýrma Birimi, Tekstil Sanatlarý Derneði, TEGEV) ve yerel yönetimlerde (ÝSMEK ve dezavantajlý gruplara yönelik faaliyetler) yansýmalarý göstererek çizmektedir. Ülkemizde yetiþkin eðitimi alanýnda büyük gereksinim duyulan geliþmeye katkýda bulunmasý umulan bu sempozyum, geleceðe yönelik önerilerle ve durum saptamalarý ile sonuçlanmaktadýr. Yetiþkin eðitimine bilimsel bir bakýþ saðlayan ve yerel yönetim birimi olarak üstüne düþen rolü yerine getiren Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý (ÝSMEK)'nýn bu bilimsel katkýsýný gelecekte de saðlayacaðý umulmaktadýr. Sempozyum bilim kurulu olarak katýlýmlarýndan dolayý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne, ÝSMEK'e, akademisyenlere, sivil toplum kuruluþu temsilcilerine, Halk Eðitim Merkezi çalýþanlarýna ve tüm katýlýmcýlara teþekkürlerimizi sunarýz. Bilim Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ozana Ural Prof. Dr. Sedat Murat Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz 9

11 Preface When the adult education became clear as a scientific discipline, it started to aim the development of the individuals and the societies. The scientific and technological developments of our age has started to increase the needs of individual and society, and led more and more people to adult education. Today, adult education has undertaken to offer all kind of educational programs that are meet the needs and interests of individuals. Apart from private and non governmental organizations, the government and local governments have brought some services to meet the increasing adult education needs. In our country, from the beginning of the 60' s, the scientific arguments in the area of adult education has formed the conceptual structure of adult education and then efforts aimed to organize adult education programs considering adults' interest and needs. When we have a look at the general aspect of the adult education in our country, we see that some adult education program areas come forward. Unfortunately, among the most important educational problems, our illiterate adults, especially, women's lack of education takes the first place. The adult education is still engaging with this educational problem. The adult education is widely performing in Public Education Centers in governmental sector with many educational programs. In the studies that take place at this symposium, the Public Education Centers are mentioned. Among these, Bakýrköy Public Education Center is the biggest with its widely spread population, and Çatalca Public Education Center is the smallest with its population are given as an example of the Public Education Centers. Technical, vocational, and art education is also important program area in adult education. Nowadays improved prosperity level and life span have led to a development in the leisure/hobby programs of the adult education. In our country, many various foundations have been trying to apply these adult education programs.among these, local governments that take the adult education seriously, Istanbul Metropolitan Municipality and some other local municipalities has an important role. ÝSMEK one of the biggest foundation which has a lot of pro- 10

12 grams in vocation and art education courses, and some programs aimed at educating the disadvantaged people. In this symposium, some additional information about the programs for disadvantaged people is also given. In the contemporary society, individuals and communities need the services of the governments, the universities, non-governmental organizations and the local governments which provides adult education programs. By holding this symposium, ÝSMEK has contributed the scientific approach in adult education field. Other contributers of the symposium, the government founded Public Education Centers and the non-governmental organizations Education and Research Department of Bilgi University, Textile Arts Association, TEGEV and ÝSMEK's programs for disadvantaged people. Some of the academicians from Marmara, Ýstanbul and Boðaziçi Universities participated this symposium and discussed the different aspects of the adult education. This symposium that is expected to contribute to the need in adult education in our country has been resulted with some evaluations for the todays' perspectives and the recommendations for the future. We hope that Istanbul Metropolitan Municipality Art and Vocational Courses (ÝSMEK), will continue its services and adult education programs in the future. As the scientific committee of the symposium, we would like to thank to Istanbul Metropolitan Municipality and ÝSMEK, besides to the academicians, the non-governmental organizations' and the Public Education Centers' representatives and all the other participants of the symposium. Scientific Committee Doç. Dr. Ozana Ural Prof. Dr. Sedat Murat Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz 11

13 Türkiye'de Yetiþkin Eðitiminin Bugünkü Durumu ve Geleceði Özet Ozana URAL* Günümüz dünyasý, eðitimi okul yýllarý ile sýnýrlamamakta ve bireye yaþam boyu eðitim fýrsatlarý sunmaktadýr. Hýzla deðiþen teknolojik bilgi, kültürel ve sosyal deðiþmelerle karþý karþýya bulunan birey, bu deðiþikliklerle baþa çýkabilmek, kendini geliþtirebilmek için gereksinimlerine uygun eðitim programlarýna katýlmaktadýr. Yetiþkin bireyin, gereksinim ve isteklerine uygun katýldýðý programlar örgün eðitim dýþýnda çeþitli kurumlar tarafýndan sunulan, farklý alanlarda, çeþitli süre ve düzeylerde yetiþkin eðitimi programlarýdýr. Yetiþkin eðitimi programlarýnda görülen çeþitlilik katýlýmcýlarda yani yetiþkinlerde de gözlemlenir. Katýlan yetiþkinlerin yaþ, eðitim, gelir ve sosyokültürel düzeylerinde de çeþitlilik görülür. Bunun için yetiþkine örgün eðitim sisteminden farklý bir eðitim anlayýþýyla, yetiþkinin kendine has öðrenme özelliklerini dikkate alan bir eðitim sunulmalýdýr. Yetiþkin eðitimi çok genel olarak: örgün eðitimden yararlanmýþ veya hiç katýlamamýþ yetiþkinlere gereksinim ve istek duyduklarý konularda eðitim fýrsatý saðlamak olarak tanýmlanabilir. Ülkemizde yetiþkin eðitimi teriminin yaný sýra yaygýn eðitim ve halk eðitimi terimleri de sýklýkla kullanýlmaktadýr ancak terim ve kavramlarda bir kargaþa yaþanmaktadýr. Yetiþkin eðitiminin temel amaçlarý, yetiþkin eðitimi uygulayan kurumlar, programlar ve katýlanlarýn özellikleri konularýnda da yetiþkin eðitimcileri farklý görüþleri paylaþmaktadýr. Bu çalýþmada ülkemizde yetiþkin eðitiminin bugünkü durumu, yetiþkin eðitimi uygulayan kurum, program ve katýlýmcýlarýn özellikleri dikkate alýnarak incelenecektir. Çalýþmanýn son bölümünde ise günümüzde yetiþkin eðitiminde sýklýkla karþýlaþýlan sorunlar ve geleceðe yönelik çözüm önerileri yer alacaktýr. Anahtar Kelimeler: Yetiþkin Eðitimi Kavramý, Kurumlarý, Programlar, Yetiþkin Öðrenen, Sorunlar ve Çözümler Abstract Education is not limited by school years in today s world for adults. Adult learners can participate the educational opportunities in their entire life.although adult education has arisen as a response to particular needs of individuals in the beginning; societal, technological and cultural changes have strong effects on develloping the adult education.now adult education plays an important role in improving not only the individuals, but also the society. In Turkey, besides the adult education term, public and nonformal education terms are also used. Adult education has huge varieties considering institutions, program areas and organizations. These varieties can be seen among the participants of adult education.knowing characteristics of adult learners is essential for the adult educators for organizing the adult education programs. In this work, status, institutions,organizations, programs, educators/staff, participants and characteristics of adult learning in adult education are studied. Some problems and difficulties encountered frequently in adult education and the future of adult education are briefly cited. Key Words: Concept of Adult Education, Institutions, Programs, Adult Learner, Problems and Future of Adult Education. *Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eðitim Fakültesi Öðretim üyesi, 12

14 Giriþ Ýster çocuk, ister yetiþkin olalým, öðrenme miz yaþamýmýz boyunca devam eder. Yaþadýðýmýz dünyayla olan karþýlýklý etkileþimimiz, bizi sürekli öðrenmeye yöneltir. Bizi insan yapan en önemli özelliklerimiz arasýnda öðrenebilen canlýlar olmamýz gelmektedir. Önce aile bireylerini ve yakýn çevresini tanýmaya, ayýrt etmeye, öðrenmeye baþlayan çocuk geliþtikçe öðrenmesi de hýzlanýr. Çocuk içinde yaþadýðý çevrede kendiliðinden veya geliþigüzel öðrenme fýrsatlarý bulur.bu tür öðrenme fýrsatlarý çocuk yetiþkin olduðunda da, yaþamý boyunca kendiliðinden ve geliþigüzel öðrenme olarak karþýsýna çýkmaya devam eder.yani televizyonda belgesel izleyen biri kendiliðinden izlediði konuyla ilgili bir þey öðrenebilir ve sýcak sobaya kazara eli deðen çocuk bir daha dokunmamayý geliþigüzel bir þekilde öðrenebilir.ýçinde yaþadýðýmýz çevredeki yaþantýlarýmýz yoluyla edindiðimiz, uzun bir süre kalýcý özelliði olan davranýþ deðiþiklikleri öðrenme olarak tanýmlanabilir (Sprinthall ve Sprinthall,1990;Woolfolk,1993;Banks ve Thompson,1995,Tavris ve Wade,1997; Carlson ve diðe.,2000; Baron ve Kalsher,2002).Öðrenme büyüme ve vücutta deðiþik etkilerle oluþan geçici deðiþmelere atfedilmeyecek, yaþantý ürünü olarak meydana gelen davranýþta ya da potansiyel davranýþtaki nispeten kalýcý izli deðiþmedir (Senemoðlu,2004). Ýstendik yönde davranýþ deðiþikliðini kasýtlý olarak oluþturma ise eðitim olarak tanýmlanabilir. Eðitim, planlý, programlý,sistemli ve kasýtlý olarak öðrenmeyi etkin ve etkili ortamlarda gerçekleþtirmeyi hedefler (Ertürk,1972; Fidan,1985;Fidan ve Erden,1993;Erden ve Akman,1997;Ural,2003). Ýçinde yaþadýðýmýz çevrede süregelen öðrenmemiz amaçlý, sistemli, planlý bir yapý içinde verilirse buna eðitim-öðretim sistemi diyoruz ve ülkemizde bu sistem örgün ve yaygýn eðitim sistemi olarak ikiye ayrýlmýþtýr. Çocuða ve gence okulda verilen amaçlý, sistemli, planlý, organize eðitim-öðretim süreci örgün eðitim olarak tanýmlanýr. Yine amaçlý, sistemli, planlý ve organize bir yapý içinde örgün eðitime devam eden, ayrýlan, tamamlayan veya hiç yararlanamayanlarýn aldýðý eðitime ise yaygýn eðitim denilmektedir. Yaygýn eðitim sürecine katýlanlarýn hemen hepsi yetiþkinler olduðundan yetiþkin/halk eðitimi terimleri de ayný anlamda kullanýlmaktadýr. Halk/Yetiþkin Eðitimi Kavramlarý Öðrenme, eðitim kavramlarý genel olarak örgün ve yetiþkin eðitimi alanlarýnda da benzer þekilde kullanýlýr. Psikoloji, öðrenme ve eðitim psikolojisi alanýndaki bilimsel geliþmelerden yetiþkin eðitimi ve öðrenmesi alanýnda çalýþma yapan yetiþkin eðitimciler de etkilenmiþtir.bir yetiþkin eðitimci olan Lowe (1985) eðitimi yetiþmiþ elemanlar tarafýndan öðrenenlerin yararýna olmak üzere hazýrlanan ve uygulamaya konulan bir dizi öðrenme yaþantýsý olarak tanýmlar ancak yetiþkin eðitimine katýlanlarýn yetiþkin özelliklerinden dolayý uygulamalarda farklýlýklar vardýr. Yetiþkin eðitimcilerin vurguladýklarý konu, eðitim öðretim uygulamalarýnýn yetiþkine göre yapýlmasý gereðidir. Halk/Yetiþkin eðitimi tanýmý zaman içinde deðiþik aþamalardan geçerek, bugünkü anlamýna ulaþmýþtýr. Günümüzde yaygýn eðitim, örgün eðitimle iç içe olabilir, örgün eðitime devam eden biri ayný zamanda yaygýn eðitimden de yararlanabilir. Halk/Yetiþkin eðitimi kimi ülkelerde ilk baþlarda daha çok örgün eðitimden hiç ya da az yararlanmýþ yetiþkinlere verilen vatandaþlýk, okuma-yazma, meslek eðitimi gibi algýlanmýþ, yoksul ve kýrsal kesimler önde gelmek üzere toplum kalkýnmasýna aðýrlýk verilmiþtir. Yetiþkin eðitimi alanýndaki bilimsel çalýþmalarýn artmasý, toplumlarýn geliþen refah düzeylerinin yol açtýðý deðiþimlerin yarattýðý yeni gereksinimler yetiþkin eðitiminin tanýmýný da farklýlaþtýrmýþtýr. 70 li yýllarýn sonundan beri yetiþkin eðitiminin en bilinen tanýmlarýndan bazýlarý þöyledir: Halk/Yetiþkin Eðitimi zorunlu öðrenim çaðýnýn dýþýna çýkmýþ ve asýl uðraþýsý artýk okula gitmek olmayanlarýn, yaþamlarýnýn herhangi bir aþamasýnda duyacaklarý öðrenme gereksinimlerini ve ilgilerini tatmin etmek üzere özellikle düzenlenen programlarý kapsar (OECD, 1977). UNESCO yetiþkin eðitimini genellikle on beþ ya da daha ileri yaþta olup, normal okul ve üniversite sisteminin dýþýnda bulunan kimselerin yararýna sunulan ve gereksinimlere göre düzenlenen eðitim (UNESCO,1975) olarak tanýmlarken, yetiþkin eðitiminin daha kapsamlý bir tanýmýný ise yetiþkin olarak düþünülen kiþilerin yeteneklerini geliþtirmelerine, bilgilerini artýrmalarýna, teknik ya da mesleki yeteneklerini iyileþtirmelerine ya da 13

15 bu yetenek, bilgi ve yeterliliklerine yeni bir yön vermelerine, tutum ve davranýþlarýný, hem kiþisel geliþme bakýmýndan hem de dengeli ve baðýmsýz bir toplumsal, ekonomik ve kültürel geliþmeye katýlma bakýmýndan deðiþtirmelerine olanak saðlayan düzenli eðitim süreçlerinin tümü olarak belirtmektedir (UNESCO,1985). Halk/Yetiþkin eðitimi kavramlarý içinde sürekli, dönüþlü ve yaþam boyu eðitim terimleri de yer almaktadýr. Tüm bu tanýmlara baktýðýmýzda Yetiþkin/Halk Eðitimi ile ilgili ortada bir kavram kargaþasý olduðu görülmektedir. Yaygýn Eðitim, Yetiþkin Eðitimi, Sürekli Eðitim ve Yaþam boyu Eðitim terimleri dünyada sýklýkla kullanýlan terimler arasýndadýr. Ülkemizde ise bugün Yaygýn/Halk/Yetiþkin Eðitimi terimleri daha çok kullanýlmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn Yaygýn Eðitim Kurumlarý Yönetmeliði nde yer alan Yaygýn Eðitim tanýmý günümüzde en kapsamlý taným olarak kabul edilmektedir ( MEB,1982) de kabul edilen Milli Eðitim Temel Kanunu Milli Eðitim sistemimizin örgün ve yaygýn eðitim olarak iki alt sistemden oluþtuðunu ifade ederken, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn Yaygýn Eðitim Kurumlarý Yönetmeliði ne göre Yaygýn Eðitim þöyle tanýmlanýr; örgün eðitim sistemine hiç girmemiþ ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çýkmýþ bireylere; gerekli bilgi, beceri ve davranýþlarý kazandýrmak için örgün eðitimin yanýnda veya dýþýnda onlarýn ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliþimlerini saðlayýcý nitelikte, çeþitli süre ve düzeylerde yaþam boyu yapýlan eðitim- üretim- rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümü (madde 7, MEB,1982). Bu tanýmý ele aldýðýmýzda þu özellikler dikkati çekmektedir: 1) Tüm Yetiþkinlere Açýk Olmasý: Halk/Yetiþkin eðitiminden yararlanan birey örgün eðitimden hiç yararlanmamýþ biri olabileceði gibi, örgün eðitimin en üst basamaðýný tamamlamýþ biri de olabilir veya örgün eðitim sistemi içinde bulunan birey de Halk/Yetiþkin eðitimi sistemine ayný zamanda katýlabilir. 2)Program/Kurslarda Çeþitlilik: Halk/Yetiþkin eðitiminden yararlanan bireyin ilgi, istek, gereksinim ve yetenekleri dikkate alýnarak, süre ve düzeyi deðiþen eðitim programlarý saðlanýr. 3)Bireyin Geliþimine Katký: Bireyin ekonomik, toplumsal ve kültürel geliþmesine katkýda bulunacak bir eðitim programý hazýrlanýr. 4)Yaþamboyu Eðitimin Tüm Boyutlarýyla Sunulmasý: Bireye yaþam boyu sunulacak eðitim üretim- rehberlik ve uygulama etkinliklerini de kapsar. Tanýmda Halk/Yetiþkin eðitimi programlarýna katýlacak bireyin yetiþkin özelliði üzerinde durulmamýþtýr. Halk/Yetiþkin eðitimciler kime yetiþkin denebileceði üzerinde geçmiþte biyolojik, hukuksal, sosyo kültürel, ekonomik temellere dayanarak tartýþmýþlarsa da günümüzde yetiþkin kendi sorumluluk ve bilincini taþýyabilen, kendi kararlarýný alabilen birey olarak kabul edilmektedir. Terimler konusunda fikir birliði olmasa da Yetiþkin/Halk Eðitimi nden ne kastedildiði ülkemizin eðitim geçmiþindeki aþamalara bakýldýðýnda daha açýk anlaþýlacaktýr. Ülkemizde Yetiþkin Eðitiminin Kýsa Tarihçesi Okul dýþýnda eðitim anlamýnda kullanýlan yetiþkin eðitiminin neredeyse insanlýk tarihi kadar eski bir geçmiþi vardýr. Bir kuþaktan diðerine bilgi/öðreti/beceri birikimi aktarýlmaya devam edilmektedir. Günümüzde örgün eðitime devam eden biri, ayný zamanda okul dýþýnda birilerinden bir bilgi/beceri öðrenebilir. Bireylerin birbirine öðretmesi sürüp giderken, eðitimi bugün sistemli, planlý, organize bir yapý olarak ele almaktayýz. Çaðdaþ anlamda yetiþkin eðitimi daha çok eðitim tamamlama yani örgün eðitimden hiç yararlanmamýþ veya az yararlanmýþ bireyler için temel eðitim, meslek-beceri edindirme gibi eðitimlerle baþlamýþ, geliþen toplumlarýn deðiþen eðitim gereksinimlerini karþýlayan teknoloji eðitimi, boþvakit/hobi eðitimi gibi farklý eðitim konularýnýn eklenmesiyle zenginleþmiþtir. 14

16 Ülkemizde yetiþkin eðitimi uygulamalarýnýn geçmiþine kýsaca bakarsak Cumhuriyet döneminden önce de bugünkü anlamda olmasa da yetiþkin eðitiminin varlýðýný görebiliyoruz. Orta Asya dan gelen Þaman izleri, Horasan Erenlerinin bazý etkinlikleri bir anlamda yetiþkin eðitimi sayýlabilir. Osmanlý Ýmparatorluk döneminde ise cami, medrese, tarikat, kütüphane gibi kurumlarda yapýlan bazý etkinlikler, halk masallarý, destanlar, öyküler gibi sözlü gelenekle aktarýlan bazý bilgiler, meddah, karagöz, oyunlar gibi temsili etkinlikler de özellikle geliþme döneminde halk için birer yetiþkin eðitimi aracý olarak kabul edilebilir (Bülbül,1991; Okçabol,2006). Yeniçeri Ocaðý, Ahilik örgütü ve Enderun okullarýnda da yetiþkin eðitimi örnekleri görülmekteydi. Günümüzde kullandýðýmýz anlamda yetiþkin eðitimi uygulama örneðini ise Cemiyeti Tedrisiye-i Ýslamiye nin çalýþanlar için düzenlediði Çýrak Okullarý çalýþmalarýnda bulmaktayýz. Bu okullarda çalýþanlara okuma-yazma, hesap ve din bilgisi eðitimi verilmiþtir yýlýnda eðitime baþlayan okul, 1874 yýlýnda kapanmýþ ve 1908 de yeniden açýlarak, 1928 yýlýna kadar eðitim vermiþtir (Oðuzkan,1973; Bülbül,1991;Okçabol,2006). Osmanlý Ýmparatorluðu nun son dönemlerinde yetiþkin eðitimi konularýna deðinen eðitimcilere rastlanmýþtýr. Ethem Nejat, 1911 yýlýnda halkýn eðitilebilmesi için toplantýlar yapýlmasý araç ve gereçlerden yararlanýlmasý, gezici halk okullarý ve kültürel çalýþmalarýn yaygýnlaþtýrýlmasýný önermiþtir. Ýsmail Hakký Baltacýoðlu da 1914 de halk eðitimine önem verilmesinin gerektiðini belirtmiþtir (Oðuzkan,1973; Geray,1978; Bülbül,1991;Okçabol,2006). Cumhuriyet döneminde yetiþkin eðitimine çok önem verildiði bilinmektedir. 23 Nisan 1920 günü açýlan Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ilk ay içinde Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) kurulmuþtur (Okçabol, 2006). Cumhuriyet döneminde yetiþkin eðitiminin geliþmelerini Atatürk dönemi ve sonrasýnda gerçekleþtirilenler diye iki baþlýkta ele aldýðýmýzda, Cumhuriyet in ilk yýllarýnda büyük bir heyecan içinde, örgün ve yaygýn/halk eðitimine kalkýnmayý saðlayacak, Cumhuriyet ideal ve deðerlerini halka sunabilecek en önemli araç gözüyle bakýldýðýný görürüz. Atatürk dönemindeki halk/yetiþkin eðitimi çalýþmalarýný; a) Temel Eðitim (okuma-yazma çalýþmalarý) b) Ýþ/ Meslek Eðitimi c) Bilimsel Çalýþmalar alanýnda yapýlanlar olarak ayýrdýktan sonra, yetiþkin eðitimi açýsýndan önemli bazý baþlýklarý þöyle sýralayabiliriz: I.Atatürk Döneminde Yetiþkin Eðitimi a) Temel Eðitim (Okuma Yazma Çalýþmalarý) 1922 Halk Mektepleri ve Gece Derslerinin baþlatýlmasý 1924 Tevhidi Tedrisat Kanunun çýkarýlmasý 1925 Halk Dershanelerinin açýlmasý 1926 MEB kuruluþ yasasý kabul edildi ve ilk Halk Eðitimi birimi Halk Terbiyesi Þubesi kuruldu Harf Devrimi ve Millet Mektepleri gerçekleþtirildi. Geniþ bir okuma yazma etkinliði baþlatýldý Halk Okuma odalarý açýldý Halk Evleri açýldý Köy öðretmeni uygulamalarý baþlatýldý. 15

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU PLANLAMADAN UYGULAMAYA 27-28 Kasým 2008, Mersin BÝLDÝRÝ KÝTABI TEPAV Yayýnlarý No: 45 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝ KÝTABI Kitap içeriðinden

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 1 72 ARALIK 2005 ISSN 1306-3138 YIL:16 SAYI :72 KIBRIS TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI MÝMARLAR ODASI BÜLTENÝ UNION OF THE CYPRUS TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR. Kitabýn Adý

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 2 YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5686 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 396 12.?.Y.0002.4189 Her hakkı

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı