Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu"

Transkript

1 Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin Derinsu Day Doç. Dr. Ali Murat Aktemur Sait Küçük Dr. Yaflar Kalafat hsan Özköseli Sezai Yaz c Nevzat Erda Ziya Zakir Acar lhan Polat Tamer Varl Hikmet Aksu Hukuk Dan flman : Av. Erkan Karagöz Dizgi- Sayfa Tasar m: Ömer Güzel Bask Ege Bas m Sanatlar Ltd. fiti. Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No: 4 Ataflehir/ STANBUL Tel: (0216) dare ve Yaz flma Adresi: fiirinevler Mh. Maraflal Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis Ahmet fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34 Bahçelievler- stanbul Gsm web Yerel Süreli Yay n Yay nlanmayan yaz lar iade edilmez. Yaz lar n hukuki sorumlulu u yazar na aittir. Dergiden yaz l izin al nmadan iktibas yap lamaz. Reklamlar n sorumlulu u firmalara aittir Serhat Kültür Kars n Kurtuluflu ve An lar Abbas GÖKÇE 2 de Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak Nefle DOSTER 6 da 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu hsan ÖZKÖSEL 8 de Bir Bayram n Ard ndan Nevzat ERDA Arpaçay / Akçakale (A cakale) Doç.Dr. Ali Murat AKTEMUR Sar kam fl Deniz fiehitleri Anma Töreni Milli Heyecan Cankat KOCA 9 da 10 da 14 de 17 de "Hayat Bizlere; Ömrümüzün Sonuna Kadar Gül Bahçesinde Sorunsuz Mutlu Huzurlu Bir Yaflam Vaat Etmez." Cafer AKYOL 18 de Gönül Penceresinden Bir Nefes 19 da ANILAR; Rize li Cemal Av. Halis ÖZDEM R Kars Ad n n Kökeni Hikmet AKSU Azerbaycan Gezisi Ard ndan Aliye AKYOL mza Günleri Hüseyin ALAGÖZ mza Günleri Ö retmen Derken; Saadet GARAN 20 de 21 de 22 de 24 de 25 de 26 da Hemflerimiz Avukat Tarihçi Yazar Erkan Karagöz ün Rus K z Vasilisa n n 3. Bask s Okuyucuyla Bulufltu 28 de Kapak Resim Kapak Tasar m Ç NDEK LER : Hatice DEN Z : Ömer GÜZEL Kurtulufla Dair Olcay KARSLIO LU Gönüllerden Göklere Erzurumlu Nafiz KOTAN Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Kars Tan tma Av. Akay BEfiMART Kurtuluflun Üstünden Doksan Bir Y l Geçti dris URKUN Kars Dü ün Gelene i P nar KEMERC 29 da 30 da 32 de 33 de 34 de Anan Ölsün, Nenen Ölsün, Yoksa Sinan Ölsün "Sar Gelin"? (3) (Bir türkünün izinde yahut K pçak k z Sar Gelin) BABAO LU 36 da Gençlik-Aile ve Milletperverlik Dr. Yaflar KALAFAT Eski Anadolu ve Ortado u dan fiiir ler (IV) Tamer VARLI Okuyucu fiiirleri fiiir Nedir? shak ÖZLÜ Ö rencilerden Atatürk ve Cumhuriyet fiiirleri Sorun Söyleyelim Nevzat ERDA 38 de 40 da 42 de 43 de 44 de 45 de E itimci Yazar -fiair Hikmet AKSU (Cemali) den fiiirler 47 de Özlü Sözler - K ssadan Hisseler Nevzat ERDA 48 de

2 2 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Abbas GÖKÇE Kars Dan flma Meclisi ve Dan fltay E. Üyesi SMANLI - RUS savafl nda, Osman- yenik düflmesi sonucu, maale- Ol n n sef Kars k rk y ll k bir esaret içinde bulmufltu kendini. Takdire flayand r ki bu süre içerisinde Kars; mücadeleci ruhundan, milli örf ve adeti ile geleneklerinden hiçbir fley kaybetmemifltir. Rus iflgali s ras nda, daha çok Ermenilerden zulüm gören Kars halk, Atatürk ün istiklâl savafl n bafllatmas ndan daha önce; ba ms zl k için bir mücadeleye giriflmifl ve brahim Cihangirof baflkanl nda, Kars ta Milli fiûra Hükûmeti ad nda bir devlet kurarak ba ms zl k savafl na at lm flt r Ancak mütareke y llar na kadar süren bu fiili durum; daha sonra iflin içine ngilizlerin girmesiyle, son bularak ttihat ve Terakki mensuplar gibi; Cihangirof da ngilizler taraf ndan tutuklanarak, ölüm cezas ile yarg lanmak üzere Malta Adas na sürülmüfltür. Daha sonra, Atatürk ün bafllatm fl oldu- u milli mücadele içinde, do u cephesi kumandan olan Kâz m Karabekir Pafla, özellikle Ermenilerin direnifllerini k rarak 29 Eylülde Sar kam fl ve 30 Ekimde de Kars iflgalden kurtarm flt r. Bu nedenle her y l 30 Ekimde Kars n kurtuluflu kutlanmaktad r. Kars n kurtuluflunda, Kâz m Karabekir baflta olmak üzere; Halit Pafla ile Gazi Ahmet Muhtar Pafla da büyük yararl klar göstermifl olduklar ndan Karabekir ile birlikte onlar n da adlar Kars n üç büyük caddesine verilmifltir Kars n kurtulufl törenleri ile, birlikte bütün resmi bayramlara ait olan benim ilk an lar m ö rencilik y llar ma rastlar. Kars taki ö rencilik y llar ma... Resmi bayram ve kurtulufl günlerine her zaman okulumuz da kat l r ve yap lan bütün tören ile resmigeçitlere götürürlerdi bizi ö retmenlerimiz... Kars n kurtuluflunu büyük coflkularla kutlard k her yerde. Karsl olmak sevgi ve sevinci içinde. Do rusu ta çocuk y llar mdan beri; belki de bir hastal k derecesine varm fl olan bir hal var bende!.. Ben bir Kars sevdal s y m, bir Kars sevdal s... Yücel Erdem in babas, rahmetli Ali Erdem in müdürü oldu u smetpafla lk Mektebi nin s ralar ndan itibaren, fliir ad na bir fleyler yazmaya bafllam flt m, çocuklu umda... Bir gün bunu sezen rahmetli ö retmenim Ferhunde Han m bana fliirde hece vezni Kars n Kurtuluflu ve An lar ile kafiyeyi ö retmiflti, o zamanlar... Ben de ona K fl ve Kufllar konulu ilk vezinli, kafiyeli fliirimi arma an etmifltim. Ortaokul ve lise s ralar nda da fliir yaz - yordum, zaman geldikçe... Ayr ca, duydu um, ö rendi im güzel fliirleri haf zamda tutar ve yeri gelince okuyup, sükse yapard m büyüklere, akl m s ra!.. O y llarda Ç ld rl Âfl k fienlik in fliir ve deyimleri de bende büyük hayranl klar uyand rm flt do rusu... Özellikle Can Sa iken Yurt Vermeyiz Düflmana isimli fliiri ile Kars konu alan dörtlük cinaslar beni çok etkilemiflti. Kendi kendime ben niye bu kadar güzel yazam yorum diye yüksünüp durdum uzun zamanlar. Bu cinaslardan birisinde Âfl k fienlik; Kars ayaz... / Hava bulut Kars ayaz. / Kâtip kurban n olum; / Mektubumu Kars a yaz!.. demifl... Ötekinde ise; Karsa da... Hava bulut karsa da /Müflkül halim bildirin; Çild r a da Kars a da!.. ifadesini kullanm flt. Bu güzel bulufl ve cinaslar her okudukça içim titriyordu... Ah ben de bu kadar güzel yazabilsem diye g pta ediyordum, her zaman. Bir gün ben bu düflüncelerin do um sanc s n çekerken ilham perisi iki kez çalm flt kap m!.. Ona aral k b rakt m kap m... ki kere f s ldam flt kulaklar ma: Birincisi; Kars a git!.. / Ya mursa git,karsa git!../ Gerçek cennet san rs n; / Hele bir yol Kars a git!.. kincisi de ; Kars ayd n, / Hava bulut Kars ayd n!../ fiu akan göz yafllar m ; / Ya mur sayd n, kar sayd n!.. Dünyan n en güzel yeri Kars t, o günler benim gözümde, Kars!.. Kars tan ayr l rsam deli, divaneye dönerim... gibi gelirdi bana... Bu duygumu flöyle ifade etmifltim o günler: Bir gün senden ayr düflsem; / Yaralan r her yan m Kars!../ Topra n, tafl n öpsem; / Ah can m Kars, Canan m Kars!../ Bir cennetsin tek bafl na; / Destan olmufl ifline, / Topra na ve tafl na; Kurban olsun bu can m Kars!../ Sene 1946, Kars Lisesi nde ö renciyim... O y llarda Ruslar: Bo azlar ile Kars, Ardahan istemekte,,, Yine o günlerde Kars Fatihi olan, rahmetli Kâz m Karabekir bu iste e karfl meydan okuyan sert bir cevap vermiflti: Bo azlar bo az m z, Kars, Ardahan da bel kemi imizdir!.. Ben Ruslar n o istekleri karfl s nda deli, divaneye dönmüflüm, Kars sevdas ile dopdolu olan çocuksu yüre imle... Yavuklusuna göz dikilmifl bir sevgili gibi görüyordum kendimi!.. Bu s k nt lar içinde yine uykular m kaçm fl ve bir gece vakti yine ilham perisi çalm flt kap m, Ruslara cevap vermem için: Kar flt r n Tarihi bafll kl flu fliirle hayk rm flt m onlara: fiarktan garba yel gibi sürdüm ya z at - m, Dedim Moskof ezelden bilmez misin ad - m!.. Bütün Asya, Avrupa bana cirit sahas ; Tarih bunu saklamaz, söyler, vard r dahas... K l ç sesi ç nl yor, dinle savafl yerini; Sor o sesten, o sesten Türk ün öz de erini. Medeniyet fecrini k l c mla ben açt m; O nurlar avcuma al p, dört yana saçt m. Daha tarih bilmezken böyle çetin bir ifli; Milyonlar çi nedik bir hamlede k rk kifli!.. Allah, Allah sedas, k l ç sesi bir beste; Plevne, Sakarya, Kars, Ardahan bu seste Önümüzde bafl e di, vahfli, barbar ceddiniz Nâralarla inledi ufuk, ova, da, deniz!.. Unutarak dünleri. Kars m z istemek, Buyur da gel meydana Kars verin ne demek? Yanarda d r, dokunsan lâvlar saçar kan m z; Yeter bu yurt u runa feda olsun can - m z!.. Benim bu fliirim o zaman, Kars Lisesi içinde büyük bir yank yapm fl ve herkes biri birine okur, ve bundan bahseder olmufltu. Kars taki küçük imkânl yerel gazeteler bile ilk sayfalar nda yay mlam fllard bu fliiri... Kars n kurtuluflu ile ilgili tören ve resmi geçitler stiklâli Milli Caddesindeki Orduevi önünde, günün mâna ve önemini belirten konuflmalar da Belediye binas n n balkonundan yap l rd. Konuflmac lar daha çok tarihi bilgiler vermekle yetinirlerdi. Kars n kurtulufluna dair fliir okunmazd ; çünkü öyle bir fliir yoktu. Oysa ben, baflka illerin kurtuluflu-

3 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 3 na iliflkin olan fliirlere rastlam flt m baz kitaplarda... Kurtulufl günü,; ö leden sonra da, Kars taki fiehitler Mezarl na gidilir dualar okunurdu. fiehitler Mezarl na ilk gitti imde galiba il müftüsü olacak, Karadenizli bir hoca vardi. Bu hoca dualar n okuyup, bitirdikten sonra Karadeniz flivesi ile k sa bir konuflma yapm flt. Bu konuflma s ras nda: Yonanlar sungimuzün alt nda h ncah ç oldular!.. demiflti. Orac kta güleyim mi, a layay m m?..diye karar verememifl, bu konuda Kars için yaz lm fl çok fleylerin bulunmad na hay flanm flt m. Yunanl lar n Kars n kurtuluflu ile ne iliflkisi olabilirdi?.. Kars n kurtuluflu hakk nda çok fleylerin, özellikle fliirlerin yaz lmam fl olmas ndan duydu um üzüntü bir kurt gibi kemiriyordu beynimi... Nihayet bir gün; kurtulufla ait beyitler kafamdan dökülmüfltü kâ tlar n üstüne... Kars n Kurtuluflu... Ben Kars ta bulundu um y llar birkaç kez bu fliirin, ö renciler taraf ndan Belediye Balkonu ndan okundu unu bilirim. Ancak ben 1959 y l nda Kars tan ayr ld ktan sonra okunup, okunmad n bilmiyorum. Yaln z geçmifl y llarda birisi; bir kez yine bu fliirin ayn balkondan okunmufl bulundu unu bana söylemifl ve.okuyan k z n da Kars tüccarlar ndan merhum Asker Yild r m n k z oldu unu ifade etmifllerdi. - flte o fliir - KARS IN KURTULUfiU Bir sabaht uyand k, ufuk kana boyanm fl, Vatan m n ah ndan günefl tutuflup yanm fl!.. Gözlerdeki fl karanl klar bürümüfl, O nazl ümitlerim bütün solmufl,çürümüfl!.. Rüzgâr bize hüzündü, ya mur ise gözyafl, Efgandan bulutlanm fl yüce da lar n bafl... Heyhat!.. Arslan yurdunda tilkiler oynafl yor, Bülbüllü ba lar mda baykufllar dolafl - yor... Vatan aflk sönmemifl, sönmüfl idi her ocak Bütün ruhlar kükredi: Bu vatan kurtulacak!... Cenk havas çal n p, davullara vuruldu, Vatan!.. Vatan!.. diyerek Milli fiura kuruldu!.. Vatan aflk gönülde, dudaklarda hürriyet, Biz kadere hayk rd k: Esir olmaz bu millet! Damla, damla birikip, sel gibi dolup taflt k, Kad n, erkek demeden biz Kars için savaflt k. O yokluklar içinde harikalar yaratt k ; Zelil edip düflman, cehenneme f rlatt k!.. Dumanlar da tt k, günefl do du nihayet, Bütün tarih boyunca yaflayacak bu millet!.. Abbas GÖKÇE Bir Zamanlar Kars Lisesi... Bir zamanlar Kars Lisesi; Do u Anadolu nun tan nm fl üniversitelerinden biriydi sanki... Bu bölgedeki illerin ço unda lise yoktu. Kars n ilçeleri ile birlikte, Artvin, A r, Van ve hatta Rize... gibi illerden, bir k - s m ö renciler lise ö renimini yapmak için hep Kars a gelirlerdi. Bu gelenler içerisinde Artvinlilerin birlik ve dayan flmalar takdire flayand ve mutlaka her y l Artvin in kurtulufl gününü oyun ve temsillerle kutlarlard. Her nedense ö retmenler yan nda da onlar n imtiyazl bir yeri vard. Onlar n bütün davran fllar, ötekilere nazaran daha çok müsamaha ile karfl lan rd ö retmenler taraf ndan... I d r dan Kars Lisesi ne gelen I d rl lar da az de ildi yani... Hepsi can, ci er kardefllerimizdi bizim. Onlardan Fahrettin Gülseven, Ahmet Karaca ve Arif Özel en çok hat rlad klar m aras nda... Sonradan doktor olan Arif; oldukça esmer oldu u için, kendisine Aran Yan ad n takm flt m. Fahrettin ile Ahmet de tam tersine beyaz benizliydiler... Onlaradan Ahmet e Kelem Gardafl, Fahrettine de Pamb k Gardafl diyorduk. Ardahan dan da gelen çok k ymetli arkadafllar m z vard. Bunlar n içerisinde Abdülkerim ve Abdülmecit Do ru ile birlikte, soyad n flimdi hat rlayamad m Kemal ad nda çok yetenekli bir ressam arkadafl m z vard. O tarihlerde; Ardahanl arkadafllar m zla birlikte birbirimize anlat p çok güldü ümüz uyduruk f kra flöyleydi: - Ardahan n Cincirop koyünden yukledik bir zanduk elma, Kars a geliyeruk... Tam Garada n çatal n g v r yerduk bir garminot (kamyon) ç di ögümüze!.. Gat r örktü, çartmay bast!.. Zanduk k - r ldi, elma yay ld!.. Elmas na yanmiyerim, zandu una yaniyerim!.. Lisemizin müdürü, Atatürk e yak nl ile bilinen, Faik Binal den sonra Ekrem Üçyi it ti. Daha önce de k sa bir süre Semih Atademir in müdürlü ünü hat rlar gibiyim. O zamanlar Kars taki; ortaokul da lisenin bir parças idi. Biz ortaokulu, flimdiki Bölge Spor Salonunun bulundu u eski binada okumufltuk. Ortaokul müdürümüz Tarhan Toker yan nda, tarih ö retmeni, 140 santim boyunda ve göbekli Galo Day y hat rlamamak mümkün mü?.. S n fa girer girmez hepimiz kahkahalarla gülerdik!.. O da önce elinde, kürsüden, ya da ön s ralardan ald kitaplar rast gele bizlere f rlat r, sonra da bir hepimize s radan tokat atard, o kahkahalar aras nda!.. Birisi Galo Day ya bir soru sorunca o evirir, çevirir ve sonra Ulan herif, herif dur ki diyem... derdi. Atanmayla d flar dan gelmifl bulunan ö retmenler yan nda, Kars tan da görevlendirilmifl ö retmenlerimiz de vard. Bunlar aras nda Frans zca dersimizin hocas Eczac Musa, yaz derslerimize gelen Fahrettin K rz o lu, matematik derslerimizi dolduran Murtaza K z lörenli ile Makbule Borluk u sayabilirim. Bir fizik ö retmenimiz vard, ortaokulda bizim; Ardahanl, Zekeriya Bey... Zekeriya Ünal. Kendi dersini çok önemser, özellikle tabiat bilgisi derslerini elefltirirdi her zaman, Ardahan flivesiyle... Derdi ki o: - Gafa, gafa fizige çal fl, fizige!.. Fizige çal fl ki havalarda uçasan!..falan guflun kanad k rm z behen ne?.. O y llarda; ö retmenler kutsal gibi alg lan rd, ö renciler aras nda... Her ö retmenin ba r p, ça rmas ve her ö renciyi her yerde dövmesi normal gibi karfl lan rd, adeta... Ö leden sonralar okulda ders yerine mütalâa saatleri vard. Bu süre içerisinde bir ö retmen nezaretinde ö renciler çal fl r, ya da ödevlerini yaparlard. Hiç unutamam bir mütalâa saatinde, ortaokul matematik ö retmenlerinden Nevruz Gündo du bizim s n f n nezaretçisi idi. Genellikle nezaretçi ö retmenler ayn zamanda o s n f n ö rencilerine de yard m eder ve onlar n sorular n yan tlarlard sessize...

4 4 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Bir s n f arkadafl m z vard, Karga Memet... Kimileri de ona sadece K rg derdi... flte, Nevruz Bey in görevli oldu u o mütalaa saatinde bizim Karga Memet kalkarak onun yan na gitmifl ve Nevruz Bey e sessizce bir soru sormufltu... Aman Allah, bir y ld r m gibi kükremiflti Nevruz Bey!.. Kendisine yüksek sesle küfürler savurup bütün gücü ile vuruyordu surat na!.. Zavall Memet in kan boflanm flt burnundan!.. Yüzü, gözü kanlar içerisindeydi, fakat onun yerine, ö retmen ba r yordu: - Ulan, sen beni imtihan m ediyorsun?.. Kendi kendime; Acaba ö retmen o sorunun cevab n bilmiyor mu?..bu yüzden mi böyle k zd diye düflünmüfltüm içimden... Bu gün, öyle dövmek bir yana, s k ysa bir ö retmen, bir ö renciye bir fiske vursun bakal m!.. Türkçe ö retmenimiz Kas m Ülgen in nev i flahs na münhas r bir kiflili i vard. Türkçe dersi yan nda müzik enstrümanlar n da çok güzel çalard. Hatta onun, Kars n milli oyunlar n figür olarak tespit edip, notalad na da flahit olmufltum. Pek ço unun elinden eleman dedi i, kaprisli, kibirli, kendini be enmifl bir matematik ö retmenimiz vard : Halet Han m!.. Kimlerin, kimlerin can n yakm fl,nice, nice y llar n al p, götürmüfltü, o!.. O y l ders kesilmifl, s navlardan sonra okul tatile girecekti. Bofl s n flar n kap lar aç k ve s nava girecek ö renciler gelip bu bofl s n flarda çal flabilirdi. Ben de yak n arkadafllar mla bu s n flardan birisine devamla, orada sürekli çal flmaya bafllam flt m. Adnan ad nda, esmer, uzun boylu, iri kulakl, tatl m tatl bir arkadafl m z vard... Sesi çok güzeldi Adnan n... Çal flma aralar m zda bize flark lar, türküler okuyarak bizim hofl vakit geçirmemize yard mc olurdu. Bir gün, yine o, flark s ras nda size yeni bir flark okuyaca m... dedi ve flunlar okumaya bafllad : Köprüler yapt rd m gelip geçme e; Çeflmeler yapt rd m suyun içme e, / Kavl ü karar ettim s n f geçme e; / Evin y k ls n Halet, belin bükülsün Halet; / Otuz iki difllerin birden dökülsün Halet!.. Adnan bu yeni flark s n okumakta hakl yd o, çünkü geçen y l matematikten s n fta b rak lm flt. Acaba bu y l da geçecek mi, yoksa belgelenecek miydi?.. Kald ki; Halet Han m, ö rencisi ile alay da ederdi ço u kez!.. Bir gün s nav s ras na bir ö renciye: - Ooo, biz son sürat bir taksi ile ilerlerken, sen topal eflekle bizi takip ediyorsun!.. demiflti... Hiç unutamam bunu. Haf zalarda silinmez, çok de erli izler b - rakan hocalardan birisi de bizim Frans zca ö retmenimiz Necmettin Bey di.. Ben bu günkü Frans zcam n temelini kendisine borçluyum. O ö retmek için ç rp n rd adeta!.. Okuldaki dersleri d fl nda da Halkevinde, ücretsiz olarak ayr ca bir dil kursu açm fl oldu unu hiç unutamam. S n f m zda Frans zcadan den iyi ö renci Halit Do anay d, sonra baz arkadafllar ile ben gelirdik. Sonradan Kastamonu Milletvekili de seçilmifl olan edebiyat ö retmenimiz fievket Bohça y hiç unutamam. Ö renciye edebiyet sevdirmifl, okulda münazara tekni ini bize o ö retmifl oldu u gibi gibi; s k, s k Halkevi nde haz rlay p, halka sundu u temsiller dillere destand. Kendisi aruz vezni ile fliir ve temsiller yazard. Köpük bir fliir kitab vard r. Ben aruz vezni ile fliir yazmay ondan ö renmifltim. Bizim s n fta o, ilk dersine bafllad gün, yaz l olarak bir seviye belirleme s nav yapm flt. Bir hafta sonra ald m z notlar okuyan hoca, bana 8 vermiflti... S n fa hitaben: - Notunu be enmeyen var m?.. diye sormas üzerine ben parmak kald r nca, not defterine bakm fl ve kendine has kahkahas n patlatt ktan sonra: - Daha ne istiyorsun 8 alm fls n!.. deyince, ben: - Hocam ben, flimdiye kadar edebiyattan hiç 8 almam flt m!.. demem üzerine: - Hodri meydan!.. diyerek beni hemen o anda s nava çekmifl ve sonra da: - Yanl fl hesap Ba dat tan döner!.. diyerek 8 olan s nav notumu 10 yapm flt. Kars Lisesi nde okudu um alt y l içerisinde, üç ayr jimnastik ö retmeninden de söz etmeden geçemeyece im. Bunlar: Et yemez Zeki, Ruhi Bey ve Patik Han md... Zeki Bey hiç et yemezdi...üstelik, bizim de et yemememizi sa lamak için; derslerde bizi etten i rendirme e çal fl r, o yedi imiz etlerin bir ölü eti ve lefl oldu- unu, ya lar ile birlikte i renç bulundu- unu, et yemedi i için kendisinin en az yüz y l yaflayabilece ini söylerdi. Bir gün, bir may s sabah nda bizi; taflm fl bulunan Kars Çay n n k y s na götürüp, adaya kadar yüzdürdü ünü hiç unutamam, zira yüzücüler aras nda ben de vard m ve tam adaya varmak üzereyken takatim kesilmifl ve adaya zor ulaflm flt m. Yüzme e bafllamadan önce o, bir espri yaparak sak n kimse bo ulmas n ha!..bo ulan cezaland r r m!.. demiflti. Do rusu o, sportmen yap l ve sporu çok seven birisiydi. Lise müdürümüzü de ikna etmifl ve lisedeki bütün ö rencilerin her sabah dersten önce, okul civar ndaki bir alanda ve bir saat beden e itimi yapmalar n sa lam flt. Ruhi Bey; her fleyin kolay na kaçan ve daima kendi benli ini öne ç karan menfaatçi bir tipti. Öyle gözle görülen önemli faaliyetleri yoktu; zaman, zaman flehir içi koflular d fl nda... Teneffüs saatleri ve bofl derslerde s n f - m z n sportmenleri olan Kangal Memet ile Vahit in ekipleri flahane voleybol seyretmemize vesile olurlard. Han m olan jimnastik ö retmenimize Patik ad n bizim hergele - bitirim arkadafllar takm fllard. O ilk derse geldi i gün; Kimde patik var, kimde patik!.. diye sormufl s n fa, sonra en iyi jimnasti in patik ile yap labilece ini, bunu annelerimizin dokuyabilece ini söylemifl ve böylece ad Patik Han m!.. a ç km flt. Müdürümüz Ekrem Bey, bir gün s n fta, amentü yü kim biliyor?.. diye sorunca kimseden ses ç kmam fl, arka s ralardan bir Artvinli parmak kald rm flt. O arkadafla amentüyü tahtaya yazd rm fl ve herkesin bunu ezberlemesi için bir hafta süre vermiflti.süre sonunda herkes flak r, flak r okuyordu amentüyü!.. Bu gün olsa; kimileri k yamet kopar r, kimileri de takdirname verirlerdi ona!.. O y llarda ortaokul son s n f nda eleme, lise son s n fta da olgunluk s navlar vard. Eleme s nav n geçemeyenler ortaokul bitirme s nav na giremez, olgunluk s nav n kazanmayanlar da üniversiteye kay t yapt ramazlard. Bu s navlarda Kars Lisesi ö rencilerinin çok baflar l olduklar bilinen bir gerçekti. Ah keflke daha çok hat rlay p, daha çok anlatabilsem Kars Lisesi ni... Bu gün ad bile ortadan kalkm fl bulunan sevgili lisemizi!.. Ne akla hizmettir bilinmez, bizim Kars Lisemizi ortadan kald r p, onun belgelerini Alpaslan Lisesi, ya da yeni kurulmufl baflka bir liseye vermek?...bu lisemizin flanl geçmiflini unutturmaya çal flmaktan baflka ne ifle yaram flt r. Yaz k, çok yaz k!.. Bunu yapanlara... S n flarda ö rencilerin oturma yerlerini ö retmenler belirlerlerdi. Kimse buna itiraz etmez ve herkes kabullenirdi bu taksimi... Lise dokuzuncu s n fta, her nas lsa, beni ön s rada, çok güzel ve ad Nevin olan bir subay k z n n yan na oturtmufllard.

5 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 5 Çocukluk aflk m desem, ne desem, ben kendi kendime âfl k olmufltum bu güzel k za!.. Fakat reddedilme ve ö retmen korkusundan hiç aç lamam flt m kendisine... Kitap ve defterlerimiz, ço u kez s ran n üstünde ve kar fl rd birbirine... Bir gün o teneffüse ç km fl, fakat ben oturuyordum yerimde... Onun müsvedde defteri geçmiflti elime...kendisi gibi minyon olan yaz lar na ellerim titreyerek dokunmufltum do rusu!.. Sözüm ona, serde flairlik var ya!.. Defterine kurflun kalemimle flunlar yazm flt m: - Gözlerime dolan hülya; / fiekillenir içimde k z!.. / Sona erer hemen rüya; / Her fley baflka biçimde k z!.. / B rak bana deli densin, / Aflk n akmaz seli densin; / Bakar m ki hayal sessin; / Bunda benim suçum ne k z?.. Ders zili çal nca, gelip yerine oturan Nevin; müsvedde defterini açt ve defterdeki davetsiz bir misafir gibi olan yaz lar m okudu... Yüzü k pk rm z olmufltu. Kurflun kalemini eline alarak o fliiri karalad, karalad ve sonra da ufak, ufak y rtarak att!.. Ben, Nevin in durumu ö retmene söyleyece inden çok korkmufltum, fakat söylememiflti ve buna çok sevinmifltim. Biz lise son s n ftayken, k ymetli Frans zca hocam z Necmettin Bey den sonra, yan lm yorsam Turhan ad nda birisini tayin etmifllerdi Kars Lisesi ne, Frans zca ö retmeni olarak... Yeni mezun ve çok k sa boylu bir tipti o... Boyu hepimizden daha k sayd... lk Frans zca dersimizde ders kitab nda yer alm fl bir parça olan Bamban ad ndaki bir metni tercüme edip ifllemifl ve s n f n hergeleleri bu yüzden kendisine Bamban ad n takm fllard. Bafllang çta iliflkilerimiz çok iyiydi Bamban ile benim... S n f m zda Frans zcay en iyi arkadafl - m z Halit Do anay bilirdi. Ondan sonra gelenler aras nda ben de vard m, Frans zca bak m ndan... Ben o y llarda Standall n K rm z ve Mavi roman n okumufltum ve bu kitap bana aitti. Ders kitab m z içinde bu al nm fl bir pasaj vard bu kitaptan; Prémier hardiesse... Türkçesi lk cesaret, lk at lganl k... Küçük hocam z bunu tercüme ederken pasaj n uzunca bir cümlesini yanl fl tercüme etmiflti. Onun tercüme ifli bittikten sonra ben söz alarak: - Hocam bu cümle, flöyle de tercüme olunamaz m?.. dedim. Yüzüme sert, sert bakt ve bana: - Ukalal k yapma, otur yerine!.. dedi, çaresiz oturdum yerime. Aradan bir hafta geçtikten sonra imtihan için beni kald rd tahtaya... Soru olarak beni paylay p yerime oturttu u parçan n tercümesini istedi benden!.. Okudum, onun istedi i gibi tercüme ettikten sonra: - Bu cümleyi hocam z flu flekilde tercüme etmifltir. Kanaatime göre flöyle de olabilir... dedim. Çünkü roman n Türkçesinde de benim dedi im gibi yaz l yd. Küçük ö retmenimiz Bamban yüzüme sert, sert bakt ve: - Ukalal k yapma, otur yerine... Bir!.. dedi. Çaresiz bu k r sineye çekip oturmufltum yerime. Üstelik, beni Disiplin Kurulu na da vermiflti o... Ö renim ve mezuniyet y l n n sonuna gelmifltik. Yine Frans zcadan da sözlü s - nav vard. Koca lisede baflka Frans zca ö retmeni de yok!.. N etsem yarabbi?.. diye düflündüm kendi kendime... Ertesi gün do ru lise müdürüne giderek durumu anlatt m. Müdür beni ilgiyle dinleyip, sonra bana: - Merak etme baflka mümeyyiz de verir ve ona durumu anlat r m... demiflti. S nav salonuna girdi imde, bizim Küçük Ö retmen ile birlikte, baflka bir ö retmenin de haz r oldu unu görüp rahatlam flt m. Dersin hocas o oldu u için inisiyatif onun elindeydi. Bana soru olarak yine mahut parçay okuyup, tercüme etmemi söyledi... Ben de okuyup tercüme etme e bafllad m. S ra tart flmal cümleye gelince, ben: - Bu cümleyi say n hocam z flöyle tercüme ediyor, bana göre flöyledir!.. dedim. Yüzüme ac bir tebessümle bakt, bakt... Frans zcadan da s n f geçmifltim ama sadece 5 numara ile... Size, 1945 y l nda Kars Lisesi ve Ö retmenler ini, o günün havas içinde anlatan bir fliirimi de sunmak da benim için büyük bir zevk olacakt r. KARS L SES VE Ö RETMENLER Pek haks zd r... demeyin bizim Kars Lisesi ne; Ne de olsa rastlan r bazen hakk n sesine!.. Her muallim isterse k zar, söver ba r r; Bir bakars n disiplin kuruluna ça r r!.. Üç, dört hoca kurulda oturmufllar bakars n, Dâvac olup girsen ceza al r ç kars n!.. Talebenin geceler girmez gözüne uyku; Çi nenmiflse arada flayet hakk, hukuku... Artvinliysen geçersin s n f n ald rma; Gel de dayan taflral bunu duyup ç ld rma!.. flte bizim günümüz böyle geçer burada, Bin kifliden bir kifli belki erer murada!.. Bir de vasfedeyim hocalar n halini; Kendileri bilirler birbirinin dilini... Müdürüdür okulun Mösyö Ekrem Üçyi- it; Bir gün düflmez a z ndan gebefl, hayvan, eflek, it!.. Baflmuavin Seniha, terbiyeli, centilmen; Fakat pek çok konuflur bu hal nedendir bilmem?.. Sonra gelir bopstil Cibano lu Hüseyin, Daha anlataca m can kulakla dinleyin... Co rafyac Muzaffer diyor ki: Yaz k, yaz k!.. Ders zili çalar çalmaz Halet ba r r: Ç k, ç k... Ne oldu u belirsiz, amma diyorlar Halet... Halet de il a dostlar afet, bin kerre afet!.. Memduha n n gülüflü sanmay n ki belefltir; Buram, buram yak p da görünmeyen atefltir! Kemal Yener iyidir, hem de biraz kalender, Ülker dolgun not verir talebeye pek ender!.. Ço u da el aman der Necmettin in elinden; O ö retmek istiyor bir dili temelinden... Aliye deney yapar, ders anlafl ls n diye... fiimdi s ra geliyor Jimnastikçi Ruhi ye. Hep Jimnastik yapt r p, talebeyi koflturur, Yüzbafl Cemil Engür harp anlat p coflturur. Vasfettim hallerini bütün ö retmenlerin; Bunlardan can kurtar p geçene bravo derim!.. Abbas Gökçe, Kars,

6 6 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Nefle DOSTER E itimci -Yazar Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak B Z Karsl lar için Ekim ay n n çok özel bir yeri, önemi, a rl ve anlam vard r. Neden derseniz yan t m haz rd r. Tarih 29 Ekim Gazi Mustafa Kemal ve yol arkadafllar n n zor koflullarda, büyük bedeller ödeyerek, tarihin ak fl n de ifltirdi i mucizevî Cumhuriyetimizin kurulufl y l n ve bu büyük bayram biz Karsl lar her daim ve her y l memleketimizde ad na ve anlam - na yarafl r flekilde kutlar z. (d k m demeliydim?) Tarih 6 Ekim Atatürk, efli Latife han m, Hamdullah Suphi, K l ç Ali ve arkadafllar yla Kars a gelirler. Ülkenin dört bir yan n gece - gündüz, ya mur- çamur, so uk- s cak demeden gezen Gazi yi; 93 Harbi nde yedi o lunu bir mezara gömen analar, Can sa iken yurt vermeyiz düflmana diyen babalar, Kanla irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti diyen delikanl lar, Hofl gelifller ola Mustafa Kemal Pafla dizeleriyle ba rlar na basarlar. Biz Karsl lar, her y l bu özel günü onun için bestelenen marflla, oyunlar oynayarak kutlar z. (d k demiyorum!) Kurtulufl Savafl n n dev ve devrimci önderi, Mili Mücadele nin yi it kahraman Atatürk e Karsl lar n bu ilgisinin nedenini, Kars n Cumhuriyet in kurulufluna ve kurucusuna sayg ve ba l - l olarak görmek ve de erlendirmek gerekir. O nedenledir ki biz Karsl lar, mahkemelerinde Cumhuriyet, laiklik, Gazi Mustafa Kemal karfl t davalar n görülmedi i ilimizin Atatürkçü yap - s yla hep gurur duyar z. Tarih 30 Ekim Kars n kurtuluflu. Bize kitaplar yazd - ran, bize gurbet türküleri söyleten, oralara özgü bir söz, bir deyifl, bir dize duyunca bunu gözlerinden hasret diye ak tan memleketimizin kurtulufl günü. fiimdi Ekim ay n n neden özel ve önemli oldu unu anlatabildim san r m. fiimdi gelelim sözün özüne ve benim aç mdan tafl d anlama. Bizim kufla n kiflisel tarihinde Kars bir milatt r o sevda içimize ifllemifltir. O nedenle belle imize kaz nan ço u sözler o topraklara o kültüre aittir. O kuflaktan biri olarak haks z bir veda ile çekip gelmenin yaratt mahcubiyetle ona olan borcumu ödemek ad na s k s k yaz lar yazar, her yerde bir yolunu bulup sözü ona getirir, yetinmez kitaplara dökerim. Bunu da kendimce hakk n ödeyemeyece im hemflerilerime, çocukluk ve gençlik y llar m n düfller diyar olan memleketime bir vefa borcu sayar m. Sadece gözümü açt m yer olarak de il, Cumhuriyet in ilk tohumlar n n at ld yer olarak da k vand m Kars bu 30 Ekim de Yüre im Kars ta Kald ad n tafl yan yeni kitab mla selamlad m. Hemflerilerim her zaman oldu u gibi kurtulufl günümüze büyük ilgi, kitab ma ise içten duygularla sahip ç kt lar. stanbul Azerbaycan Derne i Baflkan Erol Göllü ve dernek üyelerinin k l k rk yaran ev sahipli inde düzenlenen törende kimler yoktu ki? Etkileyici konuflmalar yla Abbas Gökçe den hsan Özköseli ye, Bursa dan gelen Handan Askeran Ton dan, Antalya dan koflup gelen Gülay Mente ye, yazd akrostifl fliirle büyük ilgi çeken Hüseyin Alagöz den, etkinli e renk ve ses katan Kürflat U urlu ya, ö rencilerim olan Sibel U urlu dan, Fuat Sevimay a, meslektafllar m Keysudar ve Mustafa Sever den, vefal ve cömert fahri hemflerimiz Prof. Dr. Nazan Bergifladi ye, Yunus Zaman dan, Cafer Akyol a, yol arkadafl m Gökmen K l - ço lu ndan, her dar mda yan mda olan Figen-Mehmetali Karada a, ev sahibeli inin en s cak örne ini veren Nimet Göllü ve Serap Demirkesenler den, Osman Koç ve smail Tal nl ya, Umut Mihmandarl dan Gülenay ve Nazime Tarhan a duyarl l klar için söyleyecek sözüm çoktur. Ad n sayamad m yüzlerce dost, arkadafl ve hemfleriye ise söyleyecek sözüm yoktur. Yaz m uzun oldu ama yüre imi s tan iki mesaj paylaflmadan geçemem: Helkeltrafl Esra Atabek yollad kutlama mesaj nda diyor ki; Sen bu hafta bir de il, iki de il, üç bayram yaflam fls n. Cumhuriyet Bayram m z, Kars n Kurtuluflu, kitab n n kurtulufl gününde okurla buluflmas.

7 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 7 Bütün bayramlar n kutluyorum, yaz lar n zevkle, ilgiyle okuyorum, kendime de bir pay ç kar yorum, üzüm üzüme baka baka karar r derler ya! Ben üzümün gözlerinden öpüyorum! kinci mesaj tan d k bir kalemden Baki Karakol dan; Kitab n z bir ç rp da okudum. Bunu ad ülke sevdas, Atatürk sevdas, laikça dafl Türkiye sevdas, insanl k ve Kars ve sevdas - d r. Kutlar m. Törene gelenlere, konuflma yapanlara, çiçekleriyle, mesajlar yla beni yaln z b rakmayanlara flunu söylemek isterim: Benim gözlerim niye dolup dolup boflal yor. Onu da ben biliyorum, siz biliyorsunuz... Not: her sat r na duygu yükledi im, kalemimle de il, yüre imle yazd m bu kitapla dertlerimi ummana dökmek istedim. Umman kim derseniz? O da ev ödevi olsun, okuyun ve umman siz olun! Nice 29 ve 30 Ekim lere...

8 8 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 hsan ÖZKÖSEL Emekli Bankac 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu OYILLARDA Kars ta yaflant s n sürdüren insanlar m z n bilhassa 30 Ekim kutlamalar nda haf zalar m zda b rakt güzellikler unutulur gibi de ildir. Kars n geçmifli ile bu günlerini mukayese etti imizde görünen köy k - lavuz istemez deyimi yanl fl olmasa gerek. Demek ki bir yöre tafl yla, topra yla, havas ve suyuyla de il insan yla sayg nd r insan yla de erlidir. O y llarda Türkiye genelinde Kars her konuda ön plana ç karan, adeta Kars kültür yöresi konumuna getiren Kars ta yaflant s n sürdüren o de erli insanlar m z olmufltur. Serhat ilimizde bugün özlemini duydu umuz doyumsuz o güzellikler ne yaz k ki haf zalar m zda kald. O y llarda Kars n ve Karsl n n bireysel ve toplumsal kültürünü ve sayg nl n örnek bir seviyeye getiren o de erli insanlar m z n b rakm fl olduklar kültür miras, bu gün yurdumuzun de iflik illerinde yaflam n sürdüren baflar l insanlar n haf zalar ndan silinmesi mümkün de ildir. Yan Karsl Türkiye nin neresinde yaflant s n sürdürürse sürdürsün farkl anlay fl n gururla sürdürmeyi baflarm flt r. Örne in; insan iliflkilerinde gurur veren davran fl güzellikleri, hoflgörü ve insanc l davran fllar karfl l kl sevgi ve sayg misafirpeverlikte hazz na doyum olmayan örnek anlay fl dostluk, iyi komfluluk ilkeleri her Karsl n n gerçek sermayesi olarak haf zalardan silinmesi mümkün de ildir. O y llarda Kars ta yaflant s n sürdüren örnek insanlar m z rahmetle yad ediyorum. Kars ve Karsl y anarken Dr. Cengiz Askeran hat rlamamak anmamak mümkün mü acaba? Y llarca Karsl ya akl m za gelen her müspet konuda bilhassa mesle inde, bu örnek insan, hastal nda ve dertlerine çare arayan, muayene olacak imkandan dahi yoksun, ilac n alacak paras bile olmayan; düflkünlerin çare kap s olmufltur. Ayr ca Kars ön plana ç karan etkinliklerin öncüsü, sporun bir ahlak ve fazilet kavram oldu una inanan bir anlay flla Kars gençli ini yönlendirifli, bu hasletler takdirle yad edilmesi gerekir. Çok az insana nasip olan böylesine bir yaflam sürdüren bir insan anlamak ve rahmetle yad etmek, Kars için bir görev olmal d r. Ayr ca hay rl evlatlar yetifltirmek de kal c ve ilahi bir sermayedir. Cengiz A abey, Gül çehre Abla sizler yatt n z yerde rahat olunuz. Çünkü b rakm fl oldu unuz bayra- ; de erli evlad n z Handan kusursuz bir flekilde, onurla ve gururla tafl maktad r. Bak n z bu aflamada stanbul da bir milyon Karsl n n yaflant s ndan söz edilmekte, yani bu insanlar m z 60 y l önce Kars ta yaflant s n sürdüren insanlar m z n devam niteli indedir. Bilhassa stanbul da yaflant - s n sürdüren, ilim ve bilim insanlar m za servet ve flöhret sahiplerine, vak f ve dernek temsilcilerine seslenmek istiyorum. Neredesiniz diyesim gelir. Bak n z Bursa da yaflant s n sürdürmesine ra men kökeninin ilham kayna oldu unu kan tlayan bir han m hemflerimiz Askeran ailesinin örnek evlad, bir duyarl l k örne- i göstererek geçen y l Mudanya da örnek bir etkinlikle ve ilgi duyan insanlar m zla muhteflem bir organizeyi baflarm fllard. Özlem duydu umuz o kutlama gecesini unutmak mümkün de ildir. Handan han m bu y l ki kutlamalar n da Mudanya da yap laca duyurusunu yapm fllard. Ancak aziz flehitlerimizin ve Van depreminde yaflam n kay p edenlerin ac lar n paylaflma duyarl l nedeniyle ileriki bir tarihe ertelemifl oldular. Demek ki ot bile kökü üzerinde geliflir ve filizlenir deyimi yan lg de ilmifl. Y llarca adeta Karsl ya hizmet aflk n fliar edinmifl de erli baba ve annesinin b rakm fl olduklar insan her fleydir anlay fl n sürdürmek duyarl l n tafl yan Kars n mümtaz evlad gerçek bir Kars sevdal s sevgili Handan kutluyor, flükranlar m sunuyorum. Foto: Hatice DEN Z

9 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 9 Bir Bayram n Ard ndan ÖMRÜMÜZDEN bir Kurban Bayram daha geçti. Peki, bu sizin için telefonunuza gelen basmakal p kutlama mesajlar ya da kalabal ktan uzak birkaç günlük tatil kaçama demek olabilir mi? Toplum olarak öyle h zl bir de iflim ve dönüflüm geçiriyoruz ki, bugün bayram diyerek ailelerin Bayram Namaz öncesi bafllayan tatl telafl art k nedense yaflanmaz oldu. Evet, çocuklar hala, en güzel giysilerini giyiyor ama özellikle büyükflehirlerde bayram bir tatil vesilesi oldu. Büyük aile yemekleri yenen sofralar, yak n akrabalar n yan s ra konu-komflu ziyaretleri bitti denilemez ama azald. Bayram günleri yaklafl rken televizyon ekranlar n basan hüzün dozu yüksek, bayramda ziyaretçi yolu gözleyen yafll lar n baflrolde oldu u reklamlar bu kayg m z n bir kan t gibi. Reklamlar bir yandan kapitalist tüketim al flkanl klar na yo unlaflan arzular bayram duygular n seferber ederek tüketime ça r - yor; öte yandan küreselleflmenin gelene e yeniden yer verme imkânlar ndan yararlanarak bayramlaflma coflkusunu kar etraf nda dolafl ma sokuyor. Tüm bunlar hepimizin yaflad bu arada da zaman zaman içimizde nerede o eski bayramlar dedi imiz düflüncelerin oluflmas n n nedeni Fakat gördü üm kadar ile yaflad klar - m z bayramlaflma ritüelinin hala önemsense de form de ifltirmesi olarak yorumlanabilir. De iflen Türk toplumunda Allaha flükür ki hala toplumun kutsal sayd birkaç de er var ki bunlar de iflimin kavurucu etkisinden en az etkilenen de erlerimizdir. Nemidir bunlar? Aile, bayrak, vatan topra ve bayramlar. Türk toplumu bir afet oldu unda tek yürek olur, birlik olur. Bayramlar da bu birlik günlerindendir. Ortak ruhi flekillenmemiz bayramlar buluflma, kavuflma, bar flma, kutlama, paylaflma duygular yla yaflat r. Bir yandan böyle hisseden di er yandan bütün y l çal flt n ve bir f rsat varsa bunu tatil olarak de erlendirmeyi isteyenleri haks z bulabilir miyiz? Nerede o eski bayramlar diye bafllamamal y z. Çünkü Dünyada o eski dünya de il de iflim ve dönüflüm yaflam n her yan n sarm fl. Dönüflmek zorunday z çünkü etraf m zdaki her fley de ifliyor. Önemli olan de iflimi yönetebilmektir. Bu durumda temel kafa kar fl kl de erlerle kültürünün aras ndaki fark kavrayamamaktan kaynaklan yor olabilir. De erler kolay de iflmez. Ancak kültürün sürekli de iflmesi flartt r. Yoksa rekabeti yakalamak mümkün olamaz. Prof. Dr. Y lmaz Esmer in yapt Dünya De erler Araflt rmas n n Türkiye aya na bak l rsa manzara çok net görülür. Araflt rmada ülkemiz insan n n büyük ço- unlu u geleneklerine ve inançlar na tamamen ba l d r. Asla vazgeçmek, yerine bir fley koymak niyetinde de de ildir. Öte yandan tek tuflla gönderilen mesajlar manilerle süslemeye çal flma kültürel geliflmede de er erozyonuna iflaret olabilir. Toplu e- posta gönderimi matbu tebrik kartlar gibi. De iflen kültürel çevre yap s nda bayramlar gibi de- erlerimizin erozyona u ramas na toplum olarak müsaade etmemeliyiz Sevdi ini, sayd n arayacaks n, ona u rayacaks n, oturup iki sat r ona özel yazacaks n. Yok, sevdi inden de il zorunluluktan bir standart mesaj göndereceksen hiç yapma daha iyi. Bayram ritüelini sürdürenler buna form de iflikli i getirdiler. Birçok kifli tatile gidecekse bile arife günü aile zi- Nevzat ERDA Mali Müflavir - E itimci/yazar yaretini yap yor sonra tatile gidiyor. nsanlar n hayat çok boyutlu ve o nedenle farkl formlar kullanarak bayramlafl yor Bayramlaflma, modernleflmenin tüketim, turizm ve popüler kültür al flkanl klar na göre yeniden üretilmektedir. Bin y llarca sürüp gelen anlam dünyas de iflime u ramakta. Dayan flman n, ziyaretleflme ve ziyafetleflmenin, akraba ve büyüklerle sevinçli anlar paylaflman n coflkusal varl buharlaflmaya bafll yor. Kültürel yap m z ciddi bir paradoks içinde çünkü ahlak, kanaat, ruhaniyet gibi kavramlar geriliyor. Dayan flman n ve paylaflman n insani ve hay rseverli in ruhani boyutlar azal yor. Küreselleflen dünyan n popüler, ak c ve tüketim kültürü bütün de erleri de iflime ve dolafl ma sokuyor. Bayramlaflma da bundan etkilenip yeni, göreli ve aflk n olandan yoksun bir ba lama yerleflmemeli biz toplum olarak de erlerimize sahip ç kar onlar de iflimle beraber yaflatmaya gayret sarf edersek yetiflen çocuklar m z n da bu de erleri devam ettirece inden emin olabiliriz. Bizim kuflak yoklu u da yaflad, varl da gördü. Bizler Türkiye mizin geliflen yüzüne tan kl k ettik. Derin bir nefes sonras aaah eski bayramlar demek istemiyorum. Ancak bayramlar eskiten, bayramlar teknolojiye yenik düflüren yine bizleriz. Ziyaretleri unutan, birbirimiz ile sohbeti teknolojiye yenik düflüren yine bizleriz. Galiba eskiyle yeniyi harmanlayamayan yine bizleriz. Unutmamal y z ki bizi biz yapan sahip oldu umuz de erlerdir. Bir sonra ki bayram de erlerimiz sahip ç kmak ad na daha bilinçli kutlaya bilmemiz dile i ile herkesin geçmifl bayram n Serhat Kültür ailesi olarak kutlar z.

10 10 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Doç.Dr. Ali Murat AKTEMUR* Arpaçay / Akçakale (A cakale) ARS IN Arpaçay lçesi ne ba l, KAkçakale, A cakale, Arpaçay A cakalas adlar yla an lan köyün kuzeydo usunda, Arpaçay Irma - na hakim sarp bir tepeye kurulmufl ortaça kalesidir. (Foto.:1,Çiz.:1). Köy yerlefliminin kuzeydo usunu kuflatan kale surlar her ne kadar Türk döneminin ve Osmanl onar mlar n n izlerini yans tsa da, bölgedeki pek çok savunma yap s gibi bu kalenin de ilk infla evresinin Urartular a kadar inebilece i kan s n tafl - maktay z.zira kalenin bulundu u Arpaçay, Ç ld r ve çevreleri uzun bir süre Urartu hakimiyeti yaflam flt r.bölgedeki Ç ld r-fieytan Kalesi (1), Ç ld r-kurtkale (2), Ç ld r-akçakale, Arpaçay-Akçakale, Ç ld r-karakale, Ç ld r-senger Kalesi, Hanak-Vel (Sevimli) Kalesi v.b. (örnekleri ço- altabiliriz), temeli Urartularca at - lan, s ras yla Med, Pers, Sasani, Selçuklu, lhanl ve son olarak Osmanl dönemlerindeki onar m ve ilavelerle günümüze ulaflan yap lard r. Akçakale nin Urartu alt yap l olabilece i noktas ndaki görüflümüzün en temel kayna da, köy yerlefliminin yaklafl k (kufl uçumu) 2 km. kuzeyinde (arada Ç ld r Gölü var), geçmiflte Ç ld r a ba l yken, Ardahan n il olmas yla yap lan son idari taksimatla Arpaçay a ba lanan Tafl Köprü Köyü ndeki Çivi yaz l Urartu kitabesi (3) ve yak n zamana kadar sa lam olan sonradan yerine betonarme köprü yap larak yok edilen kaya döfleme köprü (4) (Taflköprü)dür. (Foto.:2,3-4). Söz konusu kitabede; Tanr haldi nin büyüklüyü le Argifltio lu Sarduri derki: terk edilmifl...uhime Ülkesini ele geçirdi im zaman, o seferin geri dönüflünde, Magaltu fiehri ni de ele geçirdim. Erkek ve kad nlar Biainili Ülkesi ne sürgün ettim (5). Foto.: 1- Arpaçay Akçakale. Çiz.: 1- Arpaçay Akçakale Plan Krokisi. Foto.: 2- Arpaçay/Taflköprü Köyü nde Urartu Kitabesi Foto.: 3- Arpaçay/Taflköprü Köyü nde kaya döfleme köprü

11 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 11 Foto.: 4- Arpaçay/Taflköprü Köyü nde yok edilen kaya döfleme köprünün yerine yap lan betonarme köprü Foto.: 5- Akçakale ve Arpaçay Irma.K.Kökten in Urartu Kral II.Sarduri (M.Ö ) ye atfetti i bu kitabe (6) ve köprü ile birlikte, bölgedeki Urartu yerleflimleri ve kaleler, Akçakale nin de lk infla evresinin Urartular a kadar uzanabilece i ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Do usu ve güneyi sarp kayal k zemine oturtulmufl kal n duvarl surlarla, son derece müstahkem bir yap özelli ine sahip olan kalenin, Arpaçay Irma n n oluflturdu u vadiye hakim bir konum seçilerek infla edildi i dikkati çekmektedir. (Foto.:5). Yer yer y k lm fl olan sur duvarlar mevcut haliyle, kabayonu tafl ve Horasan harc ile örülmüfl, kal n ve sa lam duvar niteli i tafl maktad r. Kalenin Arpaçay Irma n n gelifl yönüne bakan do u k sm, do al kayal n sa lad do al savunmadan dolay, sur duvar örülmeden geçilmifl, kuzey yöne ise daha kal n tutulmufl tahkimli surlar yerlefltirilmifltir. Kalenin bat k sm, zamanla infla edilen evlerle, köy yerlefliminin bir uzant s halini alm fl ve bu noktada sur duvarlar sökülerek yeni binalar n inflaat nda kullan lm flt r. E imin ve do al kayal n azald bu nokta, nomalde kalenin sur duvarlar - n n en tahkimli olmas gereken k sm olmal yd. Temel izleri ve kal nt - lar da bu fikrimizi destekleyecek niteliktedir. (Foto.:6). Kalenin güneydo usundan, sonradan tahrip edilen, ancak mevcut iz- Foto.: 6- Akçakale nin bat k sm ve köy yerleflimi. Foto.: 7-Akçakale de harap vaziyette gizli su yolu izleri.

12 12 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Foto.: 8- Akçakale surlar n n temellerinde dikkati çeken iri blok tafllar. Foto.: 9- Akçakale de Urartu dönemine ait iri blok tafl temeller. lerden güneydeki Arpaçay Irma ile ba lant y sa layan bir gizli su tüneli oldu u anlafl lan, harap haldeki basamakl yolun Arpaçay ile Kale aras nda ba lant y oluflturdu- u dikkati çekmektedir. (Foto.:7). Bu tarz gizli su yollar n n de iflik varyasyonlar ile Urartu Kalelerinin pekço unda karfl laflmak mümkündür. spir Kalesi (7), Kemah Kalesi, Ç ld r Kurtkale (8) vb. Kalenin özellikle güneydo u ve kuzeydo u k s mlar nda, yer-yer dikkati çeken ve çevreye saç lm fl bulunan iri blok tafllarla, sonradan örülen Horasan harçl duvarlar n alt k sm nda ve bu duvarlara temel teflkil eden iri blok tafllar, Urartu Kalelerinde kullan lan harçs z iri blok tafl duvarlar n malzemesini akla getirmektedir. (Foto.:8-9). Kalenin bat k sm, zamanla köy yerlefliminin bu yöne kayd r lmas yla, büyük bir tahribat görmüfl durumdad r. Burada bulunan, harap vaziyetteki sarn ç kal nt lar, Urartu Kalelerindeki, kale-su iliflkisinin mimariye yans y fl n n pek çok örne- inden biri olarak günümüze gelmifltir. (Foto.:10). Mevcut sur kal nt lar her ne kadar Selçuklu ve Osmanl onar m ve eklemelerinden kalm fl olsa da, güneydo u k s mda yer-yer dikkati çeken, kaya zemin üzerindeki iri blok tafllarla harçs z örgü, Urartu mimarisine iflaret etmektedir. (Foto.:11). Arpaçay ile ba lant l gizli su tüneli ve basamaklar define avc lar nca tahrip edilmifltir. Ancak, mevcut kal nt lar tünelin varl hakk nda fikir verecek düzeydedir. Kalenin mevcut sur duvarlar üzerinde, surlar ve önemli noktalar takviye etmek amac yla yap ld klar anlafl lan burçlar n harap durumlar, oval ve yar daire biçimli takviye kuleleriyle kalenin sa lamlaflt r ld - na iflaret etmektedir. (Foto.:12). Akçakale nin güneydo usundaki kabayonu tafl ve Horasan harçl sur duvar kal nt lar n n, do al kayalar üzerine oturan temel k s mlar nda, harçs z iri blok tafl duvarlar dikkat çekmektedir. Bu durum, Akçakale nin daha erken tarihlerde infla edildi ini, Türk döneminde ise onar m ve eklemeler yap larak kullan ld n ortaya koymaktad r. (Foto.:13-14). Akçakale nin bat s ndaki, mevcut halleri türünü anlayabilmek için yeterli olmayan bir tak m yap izleri, burada kapsaml bir kaz yap lmas gerekti ine iflaret etmektedir. (Foto.:15). Anadolu da say s n n çoklu u bak - m ndan birinci s rada olan kaleler, define avc lar n n gerçeklefltirdi i kültür k y m na en fazla u rayan tarin ve kültür varl klar m zd r. Bunlarla ayn kaderi paylaflan bir örnek te Akçakale dir. Tüm kültür varl klar - m z gibi, yok olmaya yüz tutmufl Akçakale nin de, kapsaml bir kaz ve restorasyon görüp, turizme aç - larak yaflat lmas dile iyle... Foto.: 10- Akçakale de su sarn c Foto.: 11- Akçakale nin güneydo udan görünümü

13 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 13 Foto.: 12- Akçakale de harap vaziyette burç kal nt lar. Foto.: 13- Akçakale de iri blok tafltan harçs z duvarlar Foto.: 14- Akçakale de Urartu döneminden temel kal nt lar Foto.: 15- Akçakale de türü anlafl lamayan yap izleri. * Sanat Tarihçisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi. 1- A.M. AKTEMUR, Ç ld r da fieytan Kalesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.IV, Erzurum 1999, s ; A.M. AKTEMUR, Ç ld r Kaleleri, Serhat Kültür, Y l:3 (Kas m-aral k 2005), stanbul 2005, s A.M. AKTEMUR, Ç ld r Kaleleri, Serhat Kültür, Y l:3 (Kas m-aral k 2005), stanbul 2005, s ; A.M. AKTEMUR, Gürcistan S n r nda Kurtkale, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.V, Erzurum 1999, s K. KÖKTEN, Orta, Do u ve Kuzey Anadolu da yap lan Tarih Öncesi Araflt rmalar, Belleten, C.VIII, Ekim 1944, s. 673.; M.F. KIRZIO LU, Kars Tarihi, C.I, stanbul 1953, s.43.; F.V. KÖ- N G, Handbuche Der Claidischen, Osnabrück 1967, No:108.; A. GÖTZE, Kulturgeschichte Des Alten Orients (Kleinasien), München 1933, s ; A. ERZEN, Do u Anadolu ve Urartular (Easthern Anatolia and Urartians), Ankara 1986, s.32.;.k.kökten, Kars n Tarih Öncesi Hakk nda lk K sa Rapor, Belleten, C.VII, Temmuz 1943, s.610.; H. GÜNDO DU-A.M. AKTE- MUR-.U. KUKARACI-A.ÇEL K, Tarihi Kal nt lar ile Ç ld r, Ankara 2001, s.56, Resim: H. GÜNDO DU-A.M. AKTEMUR-.U. KUKA- RACI-A.ÇEL K, Tarihi Kal nt lar ile Ç ld r, Ankara 2001, s , Resim: Taflköprü köyüne ad n veren Urartulardan kalma kaya döfleme köprü, Anadoludaki pek çok kültür varl gibi kültür k y m na u ram flt r. Buldozerle da - t larak yerine betonarme köprü infla edilmifltir. Yetkili yerel idarecilerin, Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulunun, yaklafl k 2750 y ll k, tescilli ve y llara meydan okuyarak günümüze gelmifl bu kültür de erine nas l ilgisiz kalabildiklerini bir sanat tarihçisi olarak çözemedim. 5-.K.KÖKTEN, Kars n Tarih Öncesi Hakk nda lk K sa Rapor, Belleten, C.VII, Temmuz 1943, s.610.; A. ERZEN, Do u Anadolu ve Urartular (Easthern Anatolia and Urartians), Ankara 1986, s K. KÖKTEN, Orta, Do u ve Kuzey Anadolu da yap lan Tarih Öncesi Araflt rmalar, Belleten, C.VIII, Ekim 1944, s. 673.;.K.KÖKTEN, Kars n Tarih Öncesi Hakk nda lk K sa Rapor, Belleten, C.VII, Temmuz 1943, s A.M. AKTEMUR-.U. KUKARACI, Kültür Varl klar le spir, s.15, Resim:4 8- A.M. AKTEMUR, Gürcistan S n r nda Kurtkale, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.V, Erzurum 1999, s

14 14 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Sar kam fl Deniz fiehitleri Anma Töreni 7KASIM 1914 tarihinde, Zonguldak ve Karadeniz Ere li liman ve iskelelerini bombalamak amac yla Karadeniz aç klar na gelen Rus Donanmas n n sald r s sonucu bat r lan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Pafla gemilerinde flehit düflen askerler, düzenlenen törenle an ld. Karadeniz Ere li sahil band nda bulunan Sar kam fl Deniz fiehitleri An t nda düzenlenen anma törenine Karadeniz Ere li Kaymakam brahim Çay, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Deniz k demli albay Yalç n Enç, Karadeniz Ere li Belediye Baflkan Halil Posb y k, Sar kam fl Belediye Baflkan lhan Özbilen ve Sar kam fl Dayan flma Grubu Kurucusu ve Baflkan Prof. Dr. Bingür Sönmez, sivil ve askeri erkan ile baz siyasiler ve bürokratlar da kat ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas yla bafllayan törende, program sunucusu Meltem Göktan taraf ndan Sar kam fl Deniz fiehitleri ile ilgili bilgiler verildi. Sar kam fl Harekat n desteklemek üzere intikal halindeyken Ere li aç klar nda 7 Kas m 1914 te Rus gemilerince bat r lan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Pafla gemilerinde hayatlar n kaybeden deniz flehitleri an s na düzenlenen törende bir konuflma yapan Sar - kam fl Dayan flma Grubu Baflkan Prof. Dr. Bingür Sönmez, geçti imiz sene Belediye Baflkan Halil posb y k a söz verdi i üzere, bu sald r da hayat n kaybeden deniz flehitlerinin isimlerini tespit etti ini belirterek, titiz araflt rmalar neticesinde belirledi i isim listesini Baflkan Posb y k a teslim etti. Sönmez konuflmas nda, her y l Sar kam fl Deniz fiehitleri ni anmak amac yla Karadeniz Ere li de bir araya gelmenin gururunu yaflad klar n ifade etti. Törenin davetlisi olarak Karadeniz Ere li ye gelen Sar kam fl Belediye Baflkan lhan Özbilen de konuflmas nda, Türk tarihi aç s ndan Sar kam fl Harekat n n tafl d öneme iflaret ederken, vatan n birlik ve bütünlü ü için, Türkiye nin bir ucundaki Sar kam fl ile di er ucundaki Karadeniz Ere li nin gönül birli i içinde olabilmesinin önemine iflaret etti. Özbilen konuflmas nda, bugün bile d fl güçlerin Sar kam fl üzerinde çeflitli

15 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 15 Personel Kurtulan Bo ulan Esarette fiehit olan Esaretten dönen Bahr-i Ahmer Mithatpafla Bezm-i Alem oyunlar oynad klar n ve vatan n birli ine bozmaya yönelik giriflimler içerisinde olduklar n söyledi. Bu tablodaki say lar ak beti bilinen mürettebat. Bu say lar n d fl ndakiler kay p olarak kay tlara geçmifltir. Bu üç gemiden Mithat Pafla içinde bulunan Tabip Rasim bey de yitikler aras ndad r. Bahr-i Ahmer de bulunan 3 çocuk kamarot, Mithat Pafla da bulunan 2 çocuk kamarot, Bezm-i Alemde bulunan 2 çocuk kamarottan biriside yitikler aras nda olup ak betleri bilinmemektedir. Bizm-i Alemdeki bir çocuk kamarot yüzerek kurtulmufltur. Ek resimde sundu um Bezm-i Alem gemisinin 4. mülazim kaptan Mehmet hya Efendinin esarette çektirdi i foto rafta görülen çocuklardan baz lar bu çocuk kamarotlar olabilir (Foto raf o lu Prof Dr Bedrettin Görgün ün arflivimize arma an d r). Prof.Dr.Bingür SÖNMEZ Düzenlenen törende son konuflmay da Karadeniz Ere li Belediye Baflkan Halil Posb y k yapt. Baflkan Posb y k konuflmas nda, Sar - kam fl Deniz fiehitleri nin Türk tarihindeki önemine vurgu yaparken, Karadeniz aç klar ndaki Rus sald - r lar sonucunda üç nakliye gemisinde hayatlar n kaybeden deniz flehitlerinin tamam n n isimlerini de Sar kam fl An t yan nda yap lacak düzenlemelerle mermerler üzerine kaz yacaklar n ve flehitleri asla unutturmayacaklar n söyledi. Belediye Baflkan Halil Posb y k konuflmas n sürdürerek flöyle konufltu: Hepinizin malumu oldu u üzere, kökleri mitolojik tarihe kadar uzanan ve geçmiflin her döneminde toplumsal birçok önemli olaya flahitlik yapan topraklar üzerinde yafl yoruz. Her sat r tarihe alt n harflerle yaz lan çok say da destan ve kahramanl n yafland bu topraklarda, aradan geçen y llar boyunca bir an olsun akl m zdan ç - kar lmamas gereken olaylar da vard r. Sar kam fl Deniz fiehitleri nin, Kafkasya Cephesi ndeki amans z mücadele u runa hayatlar n kaybettikleri ve mavi denizimizi karartan, 7 Kas m 1914 te üç nakliye gemisinin bat r lmas ve askerlerimizin flehit edilmesiyle ilgili olay da, bu aç dan bak ld nda daha büyük bir önem arz etmektedir. 29 Ekim 1914 teki bombard man n ard ndan, 1 Kas m tarihinde Sar - kam fl ve Do u Beyaz t üzerinden Erzurum a do ru ilerlemeye bafllayan Rus Ordusu karfl s nda zor durumda kalan Osmanl Ordusu nun cephane baflta olmak üze-

16 16 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 re; asker, yiyecek ve k fll k donan m gibi baz temel ihtiyaçlar n bir nebze de olsa karfl lamak amac yla 6 Kas m 1914 günü Trabzon a gitmek üzere stanbul dan yola ç - kan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Pafla isimli nakliye gemileri Zonguldak bombalamak amac yla Karadeniz e aç lan Ruslar n sald r s na u ram fllard r. Zonguldak bombalayarak yok etmek isteyen Ruslar Zonguldak ve Karadeniz Ere li deki liman, iskele ve kömür ocaklar n tam üç saat boyunca atefle tutmufltu. Bu taarruz devam ederken, stanbul dan yola ç kan ve Karadeniz Ere li aç klar na kadar gelen Osmanl Devleti nin üç nakliye gemisi de, Rus Donanmas na yakalanm flt. Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Pafla nakliye gemileri, büyük bombard mandan bir gün sonra, 7 Kas m 1914 sabah bat r ld. Bu sald r ya flahitlik yapan Karadeniz Ere li, yaklafl k binlerce flehidine ba r n açarken, hayatta kalmay baflaranlar da Rus savafl gemileri taraf ndan denizden toplanarak esir edildiler ve Rusya ya götürüldüler. Bu olaylar n üzerinden 97 y l geçti. Bugün, genç Türkiye Cumhuriyeti nin insanlar ; bizler, Kafkasya da ve Karadeniz de flehit olan binlerce flehidimizi unutmad k, unutturmad k. Bildi iniz gibi 2007 y l ndan bu yana da Sar kam fl Deniz fiehitleri an s na, tarihine ve Cumhuriyeti ne s ms k ba l Karadeniz Ere li olarak, 7 Kas mlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz. 7 Kas m 2009 tarihinde de aç l fl n yapt m z; Karadeniz Ere li olarak, geçmiflimize sahip ç kt m - z n önemli bir niflanesi olan Sar - kam fl Deniz fiehitleri An t önünde de bu y l ikinci kez anma töreni düzenliyoruz. Do as ve tarihi güzellikleriyle ülke insan m z n büyük sempati gösterdi i Karadeniz Ere li olarak, yine ülkemizin en güzel sahili olan burada, bir yan m zda Gazi Alemdar Müze Gemisi, bir yan - m zda da Sar kam fl Deniz fiehitleri An t ile birlikte, bize miras b rak lan flanl tarihimize sahip ç kman n onurunu yaflad m z ifade etmek istiyorum. Yapt titiz ve bilimsel çal flmalarla, Sar kam fl Deniz fiehitleri gerçe inin ortaya ç - kar lmas nda ve tarihe fl k tutulmas nda emek veren de erli bilim adam Prof. Dr. Say n Bingür Sönmez e huzurlar n zda bir kez daha en kalbi duygular mla teflekkürlerimi sunuyorum. Geçmiflini bilmeyen bir toplum kendi gelece ini de ülkesinin gelece ini de flekillendiremez. Yaflanan birçok olay n oluflturdu u tarihimizden al nacak birçok dersin oldu unu unutmamam z laz md r. Bu vesileyle de, 7 Kas m 1914 teki sald r da bat r lan üç nakliye gemisinde flehit olan askerlerimizin gösterdi i kahramanl ve o kahramanl n yazd destan, bugün oldu u gibi gelecekte de yaflatmal y z. Bunda da kararl y z. Bu duygularla flehitlerimize bir kez daha yüce Allah tan rahmet diliyor, hepinizi sevgi ve sayg lar mla selaml yorum.

17 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 17 Milli Heyecan Cankat KOCA ADINA uzak dedi imiz için mi uzak, yoksa gidip gelirken yollar n meflakatinden midir bilinmez KARS m z uzakta ki bir parçam z gibidir. Unutamad m z hep bizimle varolan. Her hay r iflimizde, güzel an m zda, her hasretimizde, kaleme ald m z her sat rda Kars ya da Kars a ait bir ö eyi görmek mümkündür... Bazen de t pk bu sat rlar gibi yaz lacak konunun bizzat kendisi Kars olunca deymeyin yaz y kaleme alan n keyfine. Bu hem çok zevkli bir ifltir, hem de asl nda Kars yazmakla sayfalar tüketebilecek olunabilece i için dikkat gerektiren bir ifltir... Efendim malumunuz ekim ay n n ülkemiz için k ymeti büyüktür zira 29 Ekim 1923 Demokrasimizin perçinlendi i Cumhuriyet Bayram m z n sene-i devriyesinin kutlanma y ldönümüdür. Bu nedenle bu coflku y llard r süre gelen bir heyecanla ülkemizin her köflesinde kutlan r. Ayn tarih ve yine takip eden ertesi gün olan 30 Ekim de Kars m z için ayr bir k vançt r. Çünkü 30 Ekim 1920 Kars n düflman iflgalinden kurtuldu unun tarihidir. Eminim ki dergimizin di er sayfalar n okudu unuz zaman de erli büyüklerim bu tarihin, tarih süreci içinde ki önemine, bu tarihin haz rlan fl ve neticelendirilifl flekline, bu tarihin Türkiye ve dünya üzerinde ki etkilerine de inir birçok yaz y kaleme alm fllard r. Bo azlar bo az m zsa, Kars, Ardahan bel kemi imizdir... diyor merhum Kaz m Karabekir Pafla Meclis kürsüsünde k l c n k n nda oynat rken... Ruhu flad olsun. Haritam z inceledi imiz zaman bunu görmüyor olmak elbette ki mümkün de ildir. Ne mutlu ülkemize ki engin askeri dehas olan komutanlar n sinesinde yetifltirebilmifl ve yine ne mutlu o komutanlara ki Vatan n her kar fl topra na kanlar n, canlar n siper etmifl ço u hayat yla bu diyeti ödeyip flehitlik mertebesine nail olmufl ve bu gün ki bölünmez s n rlar m z çizmifllerdir... Dinleriz ço u zaman vehameti gözümüzde canland rmak dahi mümkün olamazken o günlere tan k olanlar ya da onlar n birinci derecede yak nlar gözyafllar içinde anlat rlar nas l zorluklara gö üs gerdiklerini. Övünürüz mutlu olur, gururlan r z, ecdad m z, büyük yokluklar içinde yine bir o kadar büyük ifller baflarm flt r ki bu zaman içinde düflmanlar n bile hayranl n ve takdirini kazanm flt r. Dinleriz hayran oluruz, kahramanl klardan bir avuçken, binlere karfl direnmekten bahsedilir coflar z. Dinleriz eskiden herkes Foto: Hatice DEN Z sokaklarda ba r fl ça r fl bu güzel günleri kutlarken susar z iflte bu noktada maalesef art k imreniriz... Çünkü ne oldu unu, nas l böyle oldu unu bilemedi imiz bir hal bizlere sirayet etmifl gibi gözükmektedir, Milli Heyecanlar - m z konusunda olmas gereken büyük enerjimizi tam anlam yla kullanmamaktay z. Eskilerin feneralay belleklerimizde bize tebessüm eder, bayramlarda h ncah nç doldurulan statlar art k eski ra beti göremez, gençlik gerekti i özeni bayramlar m za göstermez... fiimdi bu maddeleri s ralarken hemen çay mdan bir yudum al yor ve kendime bu soruyu yöneltiyorum, peki Cankat sen ne zaman bir bayrama gittin? En son çok uzun olmasa da uzun bir süre oldu san r m... Ben bunu kendime sorabildim evet de erli okuyucular m z flimdi sizlerde bu soruyu sorar m s n z kendinize. Sizler en son ailece ya da bireysel bir flekilde bir bayrama ifltirak ettiniz? Genç okuyucular sizler peki? Baba ve anneler sizler ne zaman götürdünüz çocuklar n z bayramlara en son. Milli Bayramlar m zda ve Kurtulufl Günlerimizde resmi tatil mevcuttur ki vatandafllar m z bayramlar m z n coflkular na ortak olabilsinler. Bizlerin bu derece biz olmaya bir olmaya ihtiyac m z oldu u özellikle bu günlerde lütfen Milli Heyecanlar m z yeniden ayakland ral m. Evet dergimiz sizlere ulaflt nda 29 Ekim ve 30 Ekim tarihleri muhtemelen geride kalm fl olabilir ama di er Milli Heyecanlar m za gereken hassasiyeti göstermek bir yerde borcumuzdur... Bu vesile ile bu sat rlar n arac l sayesinde her köflesi bizlere emanet edilen, gelece e eksiksiz tafl makla mesul oldu umuz hiç abart s z gerçekten Cennet Vatan m z u runa flahadet flerbetini içmekle onurlanm fl tüm flehitlerimize ALLAH tan rahmet dilerken, siz de erli hemflehrilerimin ve de erli dergimiz okurlar n n 29 Ekim Cumhuriyet Bayram ve 30 Ekim Kars n Kurtuluflu Günlerinin kutlu olmas n temenni ederim... Hasret ve Muhabbetle

18 18 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Cafer AKYOL E itimci-yazar "Hayat Bizlere; Ömrümüzün Sonuna Kadar Gül Bahçesinde Sorunsuz Mutlu Huzurlu Bir Yaflam Vaat Etmez." ABA oldu um için bu konuyu yaz- sorumlulu unu hissettim. Uma- Bma r m evlilik aday genç arkadafllar ma birazc k yararl olurum. Günümüz evliliklerinin ve geçmiflte yap lan evlilikler aras ndaki olumlu ve olumsuz durumlar, aralar ndaki k yaslamay, yaflad m altm fl y ll k zaman diliminden ve ak l süzgecimden geçirdim. Eski evlilikler mi daha uzun soluklu, günümüz evlilikler mi? Her insan n yan t ve yorumlar farkl olabilir ama Görünün köy k lavuz istemez. Her fley göz önündedir. Yaflad m z bu ça da aile dramlar n, yaflanan fliddeti yaz l ve görsel medyadan ibretle izliyoruz. Bu dehflet karfl s nda empati kurma düflüncesi bile insan ürpertiyor. Ama ne yaz k ki bu hayat n gerçekleridir. Dünde yafland, bugünde yaflan yor ve e er önlem al nmazsa gelecekte de yo un bir flekilde yaflanacak. As l önemli olan bu durumu k sa zamanda minimize etmek. Bu olumsuzluklar önlemenin yolu da yap lan evliliklerde efller aras ndaki sevgi ve sayg n n; sosyal, kültürel ve ekonominin uyumlu olmas. Sevgi ve sayg n n özümsendi i, iyi ve kötü günlerini paylaflacaklar n yüreklerinde tescilleyen evliliklerde afl lmayacak sorun yoktur. Kurtulufl Savafl nda Anadolu insan n n; ekonomik, siyasi ve hayat n tüm sosyal alanlar ndan mahrum bir vaziyette, eflleriyle birlikte, omuz omuza vatan n iflgal eden büyük devletlere karfl mücadele etmesinin as l kayna vatan sevgisi de il miydi? Ben her fleyin bafl sevgi diyorum. Sevgi varsa yaflad n z gün hanenize yaz l r, yoksa o gün yaflamdan say lmaz. Her fleyin çaresi sevgidir. Sevgi ile ilgili birkaç sözümü siz okuyucularla paylaflmak istiyorum: Sevgi; iki yürek aras nda vizesiz geçifl üstünlü üne sahiptir. Sevgi; gözler aras ndaki duyguyu yüreklere tafl yan gönüllü bir kuryedir. Sevgi; tarifi, tad kullan c taraf ndan ayarlanan gizemli bir menüdür. Sevgi uza yak na getirmektir. Bunlar gibi yürek sözlerini ço altabiliriz. Önemli olan sevginin gere ini yap p yaflam n tüm alanlar nda yaflatmakt r. Günümüzde yaflanan ekonomik olumsuzluklar da göz önünde bulundurmak gerekir. Ama her fleye ra men kurulan bir yuvan n y k lmamas için her türlü fedakarl k yap lmal d r. Eski evliliklerin bir ömür boyu devam etmesinin as l nedeni; Sevgi ve sayg çerçevesi içinde yaflanan, duygu al flveriflinin efllerin gönlünde ortak yaflamas d r. nsan n iç dünyas n karfl tarafa yans tan, daha ilk bafllarda buram buram sevda kokan o güzelim mektuplardan tutunda, sayg çerçevesi içinde, insan onuruna ve do as na yak flan evlilik müessesinin kutsall ve ailenin önemidir. Tabi ki evlili i, gizemini içinde tafl yan, köklü aile ba lar ile perçinlemek gerekir. Allah n izniyle bu duygularla kurulan, biz merkezli yuvay hiç bir güç y kamaz. Böyle kurulan yuvalar nesilden nesile kuflaklar n nice yüzy llara tafl rlar. Yani eskiden bir ömür hayat paylaflaca n eflini görerek, tan yarak ve iç dünyas n bilerek yaklaflma vard. Ama flimdi; bir mesaj, internet ortam ndaki paylafl m sitelerinde( Twitter, Facebook, Messenger) bir saatte tan flma, iki saatte buluflma ve hayat birlefltirme. Bunun sonucu çok k sa sürede, ben merkezli evlilik yolculu una ç kma. Burada bir anti parantez açmal y m; Bilgi teknolojilerine karfl de ilim. nternet ve paylafl m siteleri bende çok yo un bir flekilde kullan yorum. nternet, ça m zda bilgi al flveriflinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu aflamadan sonra nternetsiz bir yaflam düflünemiyorum. Önemli olan ça m z n teknolojisini yerinde ve zaman nda kullanabilmektir. K sa bu sürede tan fl p evlili e giden bu durumu nas l yorumlars n z? Bu yuvan n kurulufl evresinde hiç emek oldu mu? Emek harcamadan onun de eri olur mu? Elbette ki hay r. Bunun sonucu nereye var r; hayat kabusa çeviren mutsuz bir yaflam. Bunun yan nda mutlulu u yakalayanlar da olur, ama ne yaz k ki çok az nl ktalar, yani hissedilmeyecek kadar. Tabiki burada yaflad m z ça n ekonomik olumsuzluklar n da göz ard etmek olmaz. Ama köklü ve emek verilen birliktelik tüm güçlüklere karfl direnç göstermesini bilmelidir. Eski evliliklerde görülen uyum, maalesef yeni evliliklerde görünmüyor. Hani bir söz var ya, bunu nikah memuru hep dekara eder; yi günde, kötü günde beraber olaca n za... diye bafllar. Günümüz evlilikleri, iyi günleri çok güzel paylafl yorlar, ama bir s k nt an nda ekonomik durumun bozulmas, hastal k ve bunun gibi olumsuzluklarda söz verdikleri deste i uygulam yorlar. Bunu sebebi; birbirlerini tan mada hiç emek harcamamalar. flte bu yüzden saman alevi gibi sönüp gidiyorlar. Olan, aile ortam ndan mahrum edilen çocuklara oluyor. Burada yuva kuran olumsuzluklar birlikte gö üsleyen ben merkezli evlilikleri, biz merkezli evlilikler tafl yan mutlulu u efller aras nda paylaflanlar yürekten kutluyorum. nternetten tutunda, çarp k kentleflmenin, ekonomik s k nt lar, kontrolsüz yaflam n yaratt bu hengâmede; eskiden yaflanan ve yaflat lan gelenek ve görenekler, o güzelim paylafl mlar yok denecek kadar azalm flt r. Bu konuda baflta e itimciler olmak üzere duyarl yöneticiler anne ve babalar çok ifl düflüyor. Genç arkadafl m kendi gerçe ini, sanal alemin görünmeyen dünyas nda yafl yor. Biraz daha açarsam karfl s nda konufltu- u kiflinin ruh yap s ndan tutunda; tüm ahlaki, kültürel, sosyal de erlerini kendi beyninde oluflturdu u hayali düflüncelerle kabul eder. Ya karfl ndaki güzel sözler üreten kifli bir canavarsa, iyi niyetli de ilse? flte o zaman masumun can - n çok ac mas z ve fliddetli flekilde yakar. Yuva kuracak olan genç adaylar n aile kurmada öncelikle yak n çevresineden uza a do ru bakmalar gerekiyor. Yani göreceksin, tan yacaks n, senden birisi olacak. Ayn yolu kullan p ayn havay teneffüs etmeliler. Kültürel, sosyal, ekonomik durumu, olmazsa olmazlar olan de erlerini hesaba katmal lar. Buradan gelece imizin teminat gençlere sesleniyorum evlilik uzun soluklu olmal. Karfl n zdakinin fiziki güzelli ine kan p ta, iç güzelli ini ak l süzgecinizden geçirmeden karar vermeyiniz. Vakit geç olmadan. yi günde, kötü günde hayat paylaflmak dile iyle... Yaflam bizlere ömrümüzün sonuna kadar gül bahçesinde, sorunsuz, mutlu, huzurlu bir yaflam vaat etmez. Yüre inizden sevgi, gözlerinizden fl k eksik olmas n. Mutlu kal n... Sa l kl kal n... Hoflça kal n...

19 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 19 Cafer AKYOL fiiir yazmak, nefes almakt r Gönül Penceresinden Bir Nefes Sensiz Akflamlar Ah O gönül flark s Dinmiyor bafl m n a r s Bizde yürek sanc s Arzular m z kördü üm Hasretimiz hapse mahkum Uzun vadede belki Oluruz biraz yak n Gözlerim Firarda Kelebekler aras nda Bir kelebek var ki Yüre i yüre imde sakl Solu um solu una ba l Koyulmufl anlams z bir mesafe Mesafesi gözbebeklerimle s n rl Pembe kelebekler aras nda Kanat sesini duyar gibiyim Gözlerim firarda Yüre im isyanda Sen bir nefes karfl mda Dayan l r m bu ac ya Gelince bir ses Ald m derin bir nefes Beynimdeki o ses flte kadife ses Cezal s n yüre im Cezal s n yüre im Y llard r hasreti yaflatt n Güzel gözlümün O doyumsuz Güzel gözlerine Tutsak ettin beni Sana ne yapay m bilmem ki Gerçi sende ac çekiyorsun Ritminden belli Yoruldun Çok özledin de il mi Ne zaman güzel gözlümüzü görsen Gö üs kafesimden ç kacak gibisin Ama b rak r m y m seni Cezal s n yüre im ç kamazs n Demir parmakl klar n kaburgalar m Gardiyan n... "Sevgi Varsa, Vaktinde Ölüm Bile Güzel Gelir nsana" Sevgi her fleyin bafl sevgi dolu dolu yaflamak gerek Paylaflmak zor günleri sevinçleri hüzünleri her fleyi Ayr m yapmadan sevmeli yarat lan yaratandan ötürü Sevgi varsa, vaktinde ölüm bile güzel gelir insana Kardeflçesine özgürce yan yana el ele ayd nl a yürümek Gündo umuyla tek yürek omuz omuza yedi milyar yürek Bat l s do ulusu güneylisi kuzeylisi tüm dünyal tek yürek Sevgi varsa, vaktinde ölüm bile güzel gelir insana Dünyan n her yerinde kenetlensin sarmafl dolafl yürekler Sevgi tohumuyla afl lans n kat laflm fl sevgisiz çorak gönüller Dünyada bar fl yaflatal m dü ün bayram halaylarla Sevgi varsa, vaktinde ölüm bile güzel gelir insana Geçti in Yolda Bu sabah yine göründün yolda Hüzünlü bak fllar nla verdin mola kilemde kald m bir anda yolda Vermeliydim tam orada bir mola çimde tarifsiz bir heyecan Yüre imde çocuksu bir can Y llara meydan okarcas na Ömrüm yollarda kald can Akl m firarda bedenim yolda Sensiz çekilmiyor art k bu sevda Hasretim arfla ç kt inanmasan da Ecel can m olacak geçti in bu yolda Seni Çok Sevdi imi Sevdim Kelepçelendi Duygular m z sevgilerimiz Hüzünlerimiz Sevdim o güzel gözleri Sevdim o güzel yüre i Sevdim seninle yeni bir güne Merhaba deme i Sevdim geçti in yollar Gözlerinin rengini Kulland n renkleri Sevdim sende bulunan Tüm özellikleri Seni çok sevdi imi sevdim Ellerin ellerime Gözlerin gözerime Yüre in yüre ime Ne güzel yak fl r Seni çok Sevdi imi sevdim Ulaflamayaca m Sevdam Of off Nefes al fl m Göz al flkanl m A r kesicim Gökte ararken Yerde buldu um Zemheride bahar m Çöl s ca nda meltemim Ufuktaki umudum Askerdeki hasretim Kaf da ndaki hayalim Beynimdeki merkezim Hiç iyileflmeyen Sol yan mdaki a r m ç çekifllerinde hüznüm Geçti im yollarda izlerin Hasretinde gözyafl m Umudum bir tanem Ulaflamayaca m Çok uzaklarda Ulaflamayaca m Sevdam

20 20 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Av. Halis ÖZDEM R stanbul Barosu VASF RAfi T SEV G, Ankara Hukuk Fakültesinde k rkl y llarda ROMA HUKUKU derslerine gelirdi. Ö rencilerine aç k, elinden geldi i kadar na maddi ve manevi yard mlar n esirgemezdi. Fakültede okudu- umuz sürede Haziran ay nda yap lan sözlü s navlarda ÜSSÜ- M ZAN diye uygulama vard. Genellikle derslerimiz alt veya yedi idi. ÜSSÜM ZAN kural na göre derslerin hiçbirisinden befl ten afla ya numara almayacaks - n z. (numaralar ON üzerinden verilirdi) Buna karfl n yedi dersin toplam n n yedi üzerinden k rkdokuz olmas gerekirdi. K - sacas, derslerin hiçbirisi befl ten afla ya olmayacak toplamlar yedi üzerinden hesaplan rd. K rksekizbuçuk alsan z tüm derslerden ikmale, s navlar ikmalde olursa s n fta kal rd n z. S navlara hergün devam olunur, genellikle Vasfi Hocan n Roma Hukuku Dersi de s navlar n sonlar na do ru b rak l rd. Numara s ras size gelip de hocan n karfl s na oturdunuz mu, öncellikle, iltifatta bulunur sonra küfüre kadar giderdi. Ö renciye küfürlerden sonra sorard, ÜSSÜM ZANDAN KAÇ NUMA- ANILAR Rize li Cemal RA bekliyorsun? Sözlü s nav sona do ru ise söyle o lum derdi. ÜSSÜM ZAN doldurmak için benden kaç numara bekliyorsun? Ö renciden cevap al r, numaras n da ona göre verirdi, aç klard da. S nav s ram z beklerken karfl - s ndaki ö renciye sordu kaç numara bekliyorsun, ö renci yedi bekliyorum demiflti, arkas ndan da kalk git... Ulan. Çocuk s nav salonunu terk ettikten sonra, hoca bize dönerek söyleyin... herife, yanl fl hesaplam flt r belki. Ona dokuz numara verdim. Endiflesi olmas n. Hukuk Fakültesinin ikinci s n - f ndayd k. Mamak ta oturuyoruz. Trabzon Maçkal Ethem efendinin kahvesine gitmesek olmaz. Rizeli CEMAL ad nda Fakültenin son s n f nda bir arkadafl m zla samimiyiz Durgun ve oldukça komik. Cemal, ÜS- SÜM ZAN için ne laz md r sorusuna eksik bir numara söylemifl. Akflama do ru bir arkadafl na, eksik numara söyledi inden ÜSSÜM ZAN kaybedece- ini, bir y l n n bofla gidece ini anlatm fl. Arkadafl belki de muziplik olsun diye Hocan n evinin adresini söylemifl. Cemal e demifl ki, hiç durma hemen pazardan bir sa hindi al, bir gazeteye gizleyerek geç vakit hoca n n evine git, Hindiyi hocaya ver ve durumu anlat. Bizimki de, Rizeli Cemal hemen Hindiyi koltu una s k flt rarak, hoca n n evinin zilini çal p eve girmifl.akflam n geç saatlerinde. Hoca, ö leden önce s nav masas na giren Cemal i tan m fl ve hiçbir fley sormadan o lum Hindi yi kap n n arkas na b rak, yan ma gel demifl. Cemal de hocan n emrini yerine getirmifl ve hocan n karfl s na ç km fl. Hoca küfürle bafllam fl, flimdi karfl ma gel ve haz r ol durumuna gir Cemal onu da yapm fl, bu kez hoca var gücüyle Cemal in surat na iki flamar patlatm fl, arkas ndan da; numaralar n ÜSSÜM ZAN a uyarlad m, hindini de al git. Cemal de hindisini alm fl s n f da geçmifl. Ben de ayn Hukuk Fakültesini bitirip Avukat olarak çal flmaya bafllay nca, Yarg çl k yapan Cemal le uzun süreler mektuplaflt m. Yarg ç l ktan emekli olunca da Bakanl k tan adresini alarak mektuplaflt m ve Cemal, Hindi yi ne yapt n demifltim. Cevab n da hemen verdi. Hindi hala koltu umun alt ndad r, o benim iyilik mele imdir.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Cumhuriyet in E itim Mucizesi

Cumhuriyet in E itim Mucizesi Sakl Tarih Sinan Meydan Cumhuriyet in, yokluk ve yoksulluk günlerinde yarat lan baflar öyküsü Cumhuriyet in E itim Mucizesi 3 Mart 1924 te ç kar lan 430 say l E itim Ö retim Birli i (Tevhid-i Tedrisat)

Detaylı

Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini tanıyanlarda derin, unutulması güç acılar yarattı.

Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini tanıyanlarda derin, unutulması güç acılar yarattı. BÜYÜK KAYBIMIZ Prof. Dr. SeLihattin Nejat Yalkı 22 şubat i 974 günü hocamız, değerli insan Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı