Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu"

Transkript

1 Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin Derinsu Day Doç. Dr. Ali Murat Aktemur Sait Küçük Dr. Yaflar Kalafat hsan Özköseli Sezai Yaz c Nevzat Erda Ziya Zakir Acar lhan Polat Tamer Varl Hikmet Aksu Hukuk Dan flman : Av. Erkan Karagöz Dizgi- Sayfa Tasar m: Ömer Güzel Bask Ege Bas m Sanatlar Ltd. fiti. Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No: 4 Ataflehir/ STANBUL Tel: (0216) dare ve Yaz flma Adresi: fiirinevler Mh. Maraflal Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis Ahmet fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34 Bahçelievler- stanbul Gsm web Yerel Süreli Yay n Yay nlanmayan yaz lar iade edilmez. Yaz lar n hukuki sorumlulu u yazar na aittir. Dergiden yaz l izin al nmadan iktibas yap lamaz. Reklamlar n sorumlulu u firmalara aittir Serhat Kültür Kars n Kurtuluflu ve An lar Abbas GÖKÇE 2 de Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak Nefle DOSTER 6 da 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu hsan ÖZKÖSEL 8 de Bir Bayram n Ard ndan Nevzat ERDA Arpaçay / Akçakale (A cakale) Doç.Dr. Ali Murat AKTEMUR Sar kam fl Deniz fiehitleri Anma Töreni Milli Heyecan Cankat KOCA 9 da 10 da 14 de 17 de "Hayat Bizlere; Ömrümüzün Sonuna Kadar Gül Bahçesinde Sorunsuz Mutlu Huzurlu Bir Yaflam Vaat Etmez." Cafer AKYOL 18 de Gönül Penceresinden Bir Nefes 19 da ANILAR; Rize li Cemal Av. Halis ÖZDEM R Kars Ad n n Kökeni Hikmet AKSU Azerbaycan Gezisi Ard ndan Aliye AKYOL mza Günleri Hüseyin ALAGÖZ mza Günleri Ö retmen Derken; Saadet GARAN 20 de 21 de 22 de 24 de 25 de 26 da Hemflerimiz Avukat Tarihçi Yazar Erkan Karagöz ün Rus K z Vasilisa n n 3. Bask s Okuyucuyla Bulufltu 28 de Kapak Resim Kapak Tasar m Ç NDEK LER : Hatice DEN Z : Ömer GÜZEL Kurtulufla Dair Olcay KARSLIO LU Gönüllerden Göklere Erzurumlu Nafiz KOTAN Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Kars Tan tma Av. Akay BEfiMART Kurtuluflun Üstünden Doksan Bir Y l Geçti dris URKUN Kars Dü ün Gelene i P nar KEMERC 29 da 30 da 32 de 33 de 34 de Anan Ölsün, Nenen Ölsün, Yoksa Sinan Ölsün "Sar Gelin"? (3) (Bir türkünün izinde yahut K pçak k z Sar Gelin) BABAO LU 36 da Gençlik-Aile ve Milletperverlik Dr. Yaflar KALAFAT Eski Anadolu ve Ortado u dan fiiir ler (IV) Tamer VARLI Okuyucu fiiirleri fiiir Nedir? shak ÖZLÜ Ö rencilerden Atatürk ve Cumhuriyet fiiirleri Sorun Söyleyelim Nevzat ERDA 38 de 40 da 42 de 43 de 44 de 45 de E itimci Yazar -fiair Hikmet AKSU (Cemali) den fiiirler 47 de Özlü Sözler - K ssadan Hisseler Nevzat ERDA 48 de

2 2 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Abbas GÖKÇE Kars Dan flma Meclisi ve Dan fltay E. Üyesi SMANLI - RUS savafl nda, Osman- yenik düflmesi sonucu, maale- Ol n n sef Kars k rk y ll k bir esaret içinde bulmufltu kendini. Takdire flayand r ki bu süre içerisinde Kars; mücadeleci ruhundan, milli örf ve adeti ile geleneklerinden hiçbir fley kaybetmemifltir. Rus iflgali s ras nda, daha çok Ermenilerden zulüm gören Kars halk, Atatürk ün istiklâl savafl n bafllatmas ndan daha önce; ba ms zl k için bir mücadeleye giriflmifl ve brahim Cihangirof baflkanl nda, Kars ta Milli fiûra Hükûmeti ad nda bir devlet kurarak ba ms zl k savafl na at lm flt r Ancak mütareke y llar na kadar süren bu fiili durum; daha sonra iflin içine ngilizlerin girmesiyle, son bularak ttihat ve Terakki mensuplar gibi; Cihangirof da ngilizler taraf ndan tutuklanarak, ölüm cezas ile yarg lanmak üzere Malta Adas na sürülmüfltür. Daha sonra, Atatürk ün bafllatm fl oldu- u milli mücadele içinde, do u cephesi kumandan olan Kâz m Karabekir Pafla, özellikle Ermenilerin direnifllerini k rarak 29 Eylülde Sar kam fl ve 30 Ekimde de Kars iflgalden kurtarm flt r. Bu nedenle her y l 30 Ekimde Kars n kurtuluflu kutlanmaktad r. Kars n kurtuluflunda, Kâz m Karabekir baflta olmak üzere; Halit Pafla ile Gazi Ahmet Muhtar Pafla da büyük yararl klar göstermifl olduklar ndan Karabekir ile birlikte onlar n da adlar Kars n üç büyük caddesine verilmifltir Kars n kurtulufl törenleri ile, birlikte bütün resmi bayramlara ait olan benim ilk an lar m ö rencilik y llar ma rastlar. Kars taki ö rencilik y llar ma... Resmi bayram ve kurtulufl günlerine her zaman okulumuz da kat l r ve yap lan bütün tören ile resmigeçitlere götürürlerdi bizi ö retmenlerimiz... Kars n kurtuluflunu büyük coflkularla kutlard k her yerde. Karsl olmak sevgi ve sevinci içinde. Do rusu ta çocuk y llar mdan beri; belki de bir hastal k derecesine varm fl olan bir hal var bende!.. Ben bir Kars sevdal s y m, bir Kars sevdal s... Yücel Erdem in babas, rahmetli Ali Erdem in müdürü oldu u smetpafla lk Mektebi nin s ralar ndan itibaren, fliir ad na bir fleyler yazmaya bafllam flt m, çocuklu umda... Bir gün bunu sezen rahmetli ö retmenim Ferhunde Han m bana fliirde hece vezni Kars n Kurtuluflu ve An lar ile kafiyeyi ö retmiflti, o zamanlar... Ben de ona K fl ve Kufllar konulu ilk vezinli, kafiyeli fliirimi arma an etmifltim. Ortaokul ve lise s ralar nda da fliir yaz - yordum, zaman geldikçe... Ayr ca, duydu um, ö rendi im güzel fliirleri haf zamda tutar ve yeri gelince okuyup, sükse yapard m büyüklere, akl m s ra!.. O y llarda Ç ld rl Âfl k fienlik in fliir ve deyimleri de bende büyük hayranl klar uyand rm flt do rusu... Özellikle Can Sa iken Yurt Vermeyiz Düflmana isimli fliiri ile Kars konu alan dörtlük cinaslar beni çok etkilemiflti. Kendi kendime ben niye bu kadar güzel yazam yorum diye yüksünüp durdum uzun zamanlar. Bu cinaslardan birisinde Âfl k fienlik; Kars ayaz... / Hava bulut Kars ayaz. / Kâtip kurban n olum; / Mektubumu Kars a yaz!.. demifl... Ötekinde ise; Karsa da... Hava bulut karsa da /Müflkül halim bildirin; Çild r a da Kars a da!.. ifadesini kullanm flt. Bu güzel bulufl ve cinaslar her okudukça içim titriyordu... Ah ben de bu kadar güzel yazabilsem diye g pta ediyordum, her zaman. Bir gün ben bu düflüncelerin do um sanc s n çekerken ilham perisi iki kez çalm flt kap m!.. Ona aral k b rakt m kap m... ki kere f s ldam flt kulaklar ma: Birincisi; Kars a git!.. / Ya mursa git,karsa git!../ Gerçek cennet san rs n; / Hele bir yol Kars a git!.. kincisi de ; Kars ayd n, / Hava bulut Kars ayd n!../ fiu akan göz yafllar m ; / Ya mur sayd n, kar sayd n!.. Dünyan n en güzel yeri Kars t, o günler benim gözümde, Kars!.. Kars tan ayr l rsam deli, divaneye dönerim... gibi gelirdi bana... Bu duygumu flöyle ifade etmifltim o günler: Bir gün senden ayr düflsem; / Yaralan r her yan m Kars!../ Topra n, tafl n öpsem; / Ah can m Kars, Canan m Kars!../ Bir cennetsin tek bafl na; / Destan olmufl ifline, / Topra na ve tafl na; Kurban olsun bu can m Kars!../ Sene 1946, Kars Lisesi nde ö renciyim... O y llarda Ruslar: Bo azlar ile Kars, Ardahan istemekte,,, Yine o günlerde Kars Fatihi olan, rahmetli Kâz m Karabekir bu iste e karfl meydan okuyan sert bir cevap vermiflti: Bo azlar bo az m z, Kars, Ardahan da bel kemi imizdir!.. Ben Ruslar n o istekleri karfl s nda deli, divaneye dönmüflüm, Kars sevdas ile dopdolu olan çocuksu yüre imle... Yavuklusuna göz dikilmifl bir sevgili gibi görüyordum kendimi!.. Bu s k nt lar içinde yine uykular m kaçm fl ve bir gece vakti yine ilham perisi çalm flt kap m, Ruslara cevap vermem için: Kar flt r n Tarihi bafll kl flu fliirle hayk rm flt m onlara: fiarktan garba yel gibi sürdüm ya z at - m, Dedim Moskof ezelden bilmez misin ad - m!.. Bütün Asya, Avrupa bana cirit sahas ; Tarih bunu saklamaz, söyler, vard r dahas... K l ç sesi ç nl yor, dinle savafl yerini; Sor o sesten, o sesten Türk ün öz de erini. Medeniyet fecrini k l c mla ben açt m; O nurlar avcuma al p, dört yana saçt m. Daha tarih bilmezken böyle çetin bir ifli; Milyonlar çi nedik bir hamlede k rk kifli!.. Allah, Allah sedas, k l ç sesi bir beste; Plevne, Sakarya, Kars, Ardahan bu seste Önümüzde bafl e di, vahfli, barbar ceddiniz Nâralarla inledi ufuk, ova, da, deniz!.. Unutarak dünleri. Kars m z istemek, Buyur da gel meydana Kars verin ne demek? Yanarda d r, dokunsan lâvlar saçar kan m z; Yeter bu yurt u runa feda olsun can - m z!.. Benim bu fliirim o zaman, Kars Lisesi içinde büyük bir yank yapm fl ve herkes biri birine okur, ve bundan bahseder olmufltu. Kars taki küçük imkânl yerel gazeteler bile ilk sayfalar nda yay mlam fllard bu fliiri... Kars n kurtuluflu ile ilgili tören ve resmi geçitler stiklâli Milli Caddesindeki Orduevi önünde, günün mâna ve önemini belirten konuflmalar da Belediye binas n n balkonundan yap l rd. Konuflmac lar daha çok tarihi bilgiler vermekle yetinirlerdi. Kars n kurtulufluna dair fliir okunmazd ; çünkü öyle bir fliir yoktu. Oysa ben, baflka illerin kurtuluflu-

3 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 3 na iliflkin olan fliirlere rastlam flt m baz kitaplarda... Kurtulufl günü,; ö leden sonra da, Kars taki fiehitler Mezarl na gidilir dualar okunurdu. fiehitler Mezarl na ilk gitti imde galiba il müftüsü olacak, Karadenizli bir hoca vardi. Bu hoca dualar n okuyup, bitirdikten sonra Karadeniz flivesi ile k sa bir konuflma yapm flt. Bu konuflma s ras nda: Yonanlar sungimuzün alt nda h ncah ç oldular!.. demiflti. Orac kta güleyim mi, a layay m m?..diye karar verememifl, bu konuda Kars için yaz lm fl çok fleylerin bulunmad na hay flanm flt m. Yunanl lar n Kars n kurtuluflu ile ne iliflkisi olabilirdi?.. Kars n kurtuluflu hakk nda çok fleylerin, özellikle fliirlerin yaz lmam fl olmas ndan duydu um üzüntü bir kurt gibi kemiriyordu beynimi... Nihayet bir gün; kurtulufla ait beyitler kafamdan dökülmüfltü kâ tlar n üstüne... Kars n Kurtuluflu... Ben Kars ta bulundu um y llar birkaç kez bu fliirin, ö renciler taraf ndan Belediye Balkonu ndan okundu unu bilirim. Ancak ben 1959 y l nda Kars tan ayr ld ktan sonra okunup, okunmad n bilmiyorum. Yaln z geçmifl y llarda birisi; bir kez yine bu fliirin ayn balkondan okunmufl bulundu unu bana söylemifl ve.okuyan k z n da Kars tüccarlar ndan merhum Asker Yild r m n k z oldu unu ifade etmifllerdi. - flte o fliir - KARS IN KURTULUfiU Bir sabaht uyand k, ufuk kana boyanm fl, Vatan m n ah ndan günefl tutuflup yanm fl!.. Gözlerdeki fl karanl klar bürümüfl, O nazl ümitlerim bütün solmufl,çürümüfl!.. Rüzgâr bize hüzündü, ya mur ise gözyafl, Efgandan bulutlanm fl yüce da lar n bafl... Heyhat!.. Arslan yurdunda tilkiler oynafl yor, Bülbüllü ba lar mda baykufllar dolafl - yor... Vatan aflk sönmemifl, sönmüfl idi her ocak Bütün ruhlar kükredi: Bu vatan kurtulacak!... Cenk havas çal n p, davullara vuruldu, Vatan!.. Vatan!.. diyerek Milli fiura kuruldu!.. Vatan aflk gönülde, dudaklarda hürriyet, Biz kadere hayk rd k: Esir olmaz bu millet! Damla, damla birikip, sel gibi dolup taflt k, Kad n, erkek demeden biz Kars için savaflt k. O yokluklar içinde harikalar yaratt k ; Zelil edip düflman, cehenneme f rlatt k!.. Dumanlar da tt k, günefl do du nihayet, Bütün tarih boyunca yaflayacak bu millet!.. Abbas GÖKÇE Bir Zamanlar Kars Lisesi... Bir zamanlar Kars Lisesi; Do u Anadolu nun tan nm fl üniversitelerinden biriydi sanki... Bu bölgedeki illerin ço unda lise yoktu. Kars n ilçeleri ile birlikte, Artvin, A r, Van ve hatta Rize... gibi illerden, bir k - s m ö renciler lise ö renimini yapmak için hep Kars a gelirlerdi. Bu gelenler içerisinde Artvinlilerin birlik ve dayan flmalar takdire flayand ve mutlaka her y l Artvin in kurtulufl gününü oyun ve temsillerle kutlarlard. Her nedense ö retmenler yan nda da onlar n imtiyazl bir yeri vard. Onlar n bütün davran fllar, ötekilere nazaran daha çok müsamaha ile karfl lan rd ö retmenler taraf ndan... I d r dan Kars Lisesi ne gelen I d rl lar da az de ildi yani... Hepsi can, ci er kardefllerimizdi bizim. Onlardan Fahrettin Gülseven, Ahmet Karaca ve Arif Özel en çok hat rlad klar m aras nda... Sonradan doktor olan Arif; oldukça esmer oldu u için, kendisine Aran Yan ad n takm flt m. Fahrettin ile Ahmet de tam tersine beyaz benizliydiler... Onlaradan Ahmet e Kelem Gardafl, Fahrettine de Pamb k Gardafl diyorduk. Ardahan dan da gelen çok k ymetli arkadafllar m z vard. Bunlar n içerisinde Abdülkerim ve Abdülmecit Do ru ile birlikte, soyad n flimdi hat rlayamad m Kemal ad nda çok yetenekli bir ressam arkadafl m z vard. O tarihlerde; Ardahanl arkadafllar m zla birlikte birbirimize anlat p çok güldü ümüz uyduruk f kra flöyleydi: - Ardahan n Cincirop koyünden yukledik bir zanduk elma, Kars a geliyeruk... Tam Garada n çatal n g v r yerduk bir garminot (kamyon) ç di ögümüze!.. Gat r örktü, çartmay bast!.. Zanduk k - r ldi, elma yay ld!.. Elmas na yanmiyerim, zandu una yaniyerim!.. Lisemizin müdürü, Atatürk e yak nl ile bilinen, Faik Binal den sonra Ekrem Üçyi it ti. Daha önce de k sa bir süre Semih Atademir in müdürlü ünü hat rlar gibiyim. O zamanlar Kars taki; ortaokul da lisenin bir parças idi. Biz ortaokulu, flimdiki Bölge Spor Salonunun bulundu u eski binada okumufltuk. Ortaokul müdürümüz Tarhan Toker yan nda, tarih ö retmeni, 140 santim boyunda ve göbekli Galo Day y hat rlamamak mümkün mü?.. S n fa girer girmez hepimiz kahkahalarla gülerdik!.. O da önce elinde, kürsüden, ya da ön s ralardan ald kitaplar rast gele bizlere f rlat r, sonra da bir hepimize s radan tokat atard, o kahkahalar aras nda!.. Birisi Galo Day ya bir soru sorunca o evirir, çevirir ve sonra Ulan herif, herif dur ki diyem... derdi. Atanmayla d flar dan gelmifl bulunan ö retmenler yan nda, Kars tan da görevlendirilmifl ö retmenlerimiz de vard. Bunlar aras nda Frans zca dersimizin hocas Eczac Musa, yaz derslerimize gelen Fahrettin K rz o lu, matematik derslerimizi dolduran Murtaza K z lörenli ile Makbule Borluk u sayabilirim. Bir fizik ö retmenimiz vard, ortaokulda bizim; Ardahanl, Zekeriya Bey... Zekeriya Ünal. Kendi dersini çok önemser, özellikle tabiat bilgisi derslerini elefltirirdi her zaman, Ardahan flivesiyle... Derdi ki o: - Gafa, gafa fizige çal fl, fizige!.. Fizige çal fl ki havalarda uçasan!..falan guflun kanad k rm z behen ne?.. O y llarda; ö retmenler kutsal gibi alg lan rd, ö renciler aras nda... Her ö retmenin ba r p, ça rmas ve her ö renciyi her yerde dövmesi normal gibi karfl lan rd, adeta... Ö leden sonralar okulda ders yerine mütalâa saatleri vard. Bu süre içerisinde bir ö retmen nezaretinde ö renciler çal fl r, ya da ödevlerini yaparlard. Hiç unutamam bir mütalâa saatinde, ortaokul matematik ö retmenlerinden Nevruz Gündo du bizim s n f n nezaretçisi idi. Genellikle nezaretçi ö retmenler ayn zamanda o s n f n ö rencilerine de yard m eder ve onlar n sorular n yan tlarlard sessize...

4 4 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Bir s n f arkadafl m z vard, Karga Memet... Kimileri de ona sadece K rg derdi... flte, Nevruz Bey in görevli oldu u o mütalaa saatinde bizim Karga Memet kalkarak onun yan na gitmifl ve Nevruz Bey e sessizce bir soru sormufltu... Aman Allah, bir y ld r m gibi kükremiflti Nevruz Bey!.. Kendisine yüksek sesle küfürler savurup bütün gücü ile vuruyordu surat na!.. Zavall Memet in kan boflanm flt burnundan!.. Yüzü, gözü kanlar içerisindeydi, fakat onun yerine, ö retmen ba r yordu: - Ulan, sen beni imtihan m ediyorsun?.. Kendi kendime; Acaba ö retmen o sorunun cevab n bilmiyor mu?..bu yüzden mi böyle k zd diye düflünmüfltüm içimden... Bu gün, öyle dövmek bir yana, s k ysa bir ö retmen, bir ö renciye bir fiske vursun bakal m!.. Türkçe ö retmenimiz Kas m Ülgen in nev i flahs na münhas r bir kiflili i vard. Türkçe dersi yan nda müzik enstrümanlar n da çok güzel çalard. Hatta onun, Kars n milli oyunlar n figür olarak tespit edip, notalad na da flahit olmufltum. Pek ço unun elinden eleman dedi i, kaprisli, kibirli, kendini be enmifl bir matematik ö retmenimiz vard : Halet Han m!.. Kimlerin, kimlerin can n yakm fl,nice, nice y llar n al p, götürmüfltü, o!.. O y l ders kesilmifl, s navlardan sonra okul tatile girecekti. Bofl s n flar n kap lar aç k ve s nava girecek ö renciler gelip bu bofl s n flarda çal flabilirdi. Ben de yak n arkadafllar mla bu s n flardan birisine devamla, orada sürekli çal flmaya bafllam flt m. Adnan ad nda, esmer, uzun boylu, iri kulakl, tatl m tatl bir arkadafl m z vard... Sesi çok güzeldi Adnan n... Çal flma aralar m zda bize flark lar, türküler okuyarak bizim hofl vakit geçirmemize yard mc olurdu. Bir gün, yine o, flark s ras nda size yeni bir flark okuyaca m... dedi ve flunlar okumaya bafllad : Köprüler yapt rd m gelip geçme e; Çeflmeler yapt rd m suyun içme e, / Kavl ü karar ettim s n f geçme e; / Evin y k ls n Halet, belin bükülsün Halet; / Otuz iki difllerin birden dökülsün Halet!.. Adnan bu yeni flark s n okumakta hakl yd o, çünkü geçen y l matematikten s n fta b rak lm flt. Acaba bu y l da geçecek mi, yoksa belgelenecek miydi?.. Kald ki; Halet Han m, ö rencisi ile alay da ederdi ço u kez!.. Bir gün s nav s ras na bir ö renciye: - Ooo, biz son sürat bir taksi ile ilerlerken, sen topal eflekle bizi takip ediyorsun!.. demiflti... Hiç unutamam bunu. Haf zalarda silinmez, çok de erli izler b - rakan hocalardan birisi de bizim Frans zca ö retmenimiz Necmettin Bey di.. Ben bu günkü Frans zcam n temelini kendisine borçluyum. O ö retmek için ç rp n rd adeta!.. Okuldaki dersleri d fl nda da Halkevinde, ücretsiz olarak ayr ca bir dil kursu açm fl oldu unu hiç unutamam. S n f m zda Frans zcadan den iyi ö renci Halit Do anay d, sonra baz arkadafllar ile ben gelirdik. Sonradan Kastamonu Milletvekili de seçilmifl olan edebiyat ö retmenimiz fievket Bohça y hiç unutamam. Ö renciye edebiyet sevdirmifl, okulda münazara tekni ini bize o ö retmifl oldu u gibi gibi; s k, s k Halkevi nde haz rlay p, halka sundu u temsiller dillere destand. Kendisi aruz vezni ile fliir ve temsiller yazard. Köpük bir fliir kitab vard r. Ben aruz vezni ile fliir yazmay ondan ö renmifltim. Bizim s n fta o, ilk dersine bafllad gün, yaz l olarak bir seviye belirleme s nav yapm flt. Bir hafta sonra ald m z notlar okuyan hoca, bana 8 vermiflti... S n fa hitaben: - Notunu be enmeyen var m?.. diye sormas üzerine ben parmak kald r nca, not defterine bakm fl ve kendine has kahkahas n patlatt ktan sonra: - Daha ne istiyorsun 8 alm fls n!.. deyince, ben: - Hocam ben, flimdiye kadar edebiyattan hiç 8 almam flt m!.. demem üzerine: - Hodri meydan!.. diyerek beni hemen o anda s nava çekmifl ve sonra da: - Yanl fl hesap Ba dat tan döner!.. diyerek 8 olan s nav notumu 10 yapm flt. Kars Lisesi nde okudu um alt y l içerisinde, üç ayr jimnastik ö retmeninden de söz etmeden geçemeyece im. Bunlar: Et yemez Zeki, Ruhi Bey ve Patik Han md... Zeki Bey hiç et yemezdi...üstelik, bizim de et yemememizi sa lamak için; derslerde bizi etten i rendirme e çal fl r, o yedi imiz etlerin bir ölü eti ve lefl oldu- unu, ya lar ile birlikte i renç bulundu- unu, et yemedi i için kendisinin en az yüz y l yaflayabilece ini söylerdi. Bir gün, bir may s sabah nda bizi; taflm fl bulunan Kars Çay n n k y s na götürüp, adaya kadar yüzdürdü ünü hiç unutamam, zira yüzücüler aras nda ben de vard m ve tam adaya varmak üzereyken takatim kesilmifl ve adaya zor ulaflm flt m. Yüzme e bafllamadan önce o, bir espri yaparak sak n kimse bo ulmas n ha!..bo ulan cezaland r r m!.. demiflti. Do rusu o, sportmen yap l ve sporu çok seven birisiydi. Lise müdürümüzü de ikna etmifl ve lisedeki bütün ö rencilerin her sabah dersten önce, okul civar ndaki bir alanda ve bir saat beden e itimi yapmalar n sa lam flt. Ruhi Bey; her fleyin kolay na kaçan ve daima kendi benli ini öne ç karan menfaatçi bir tipti. Öyle gözle görülen önemli faaliyetleri yoktu; zaman, zaman flehir içi koflular d fl nda... Teneffüs saatleri ve bofl derslerde s n f - m z n sportmenleri olan Kangal Memet ile Vahit in ekipleri flahane voleybol seyretmemize vesile olurlard. Han m olan jimnastik ö retmenimize Patik ad n bizim hergele - bitirim arkadafllar takm fllard. O ilk derse geldi i gün; Kimde patik var, kimde patik!.. diye sormufl s n fa, sonra en iyi jimnasti in patik ile yap labilece ini, bunu annelerimizin dokuyabilece ini söylemifl ve böylece ad Patik Han m!.. a ç km flt. Müdürümüz Ekrem Bey, bir gün s n fta, amentü yü kim biliyor?.. diye sorunca kimseden ses ç kmam fl, arka s ralardan bir Artvinli parmak kald rm flt. O arkadafla amentüyü tahtaya yazd rm fl ve herkesin bunu ezberlemesi için bir hafta süre vermiflti.süre sonunda herkes flak r, flak r okuyordu amentüyü!.. Bu gün olsa; kimileri k yamet kopar r, kimileri de takdirname verirlerdi ona!.. O y llarda ortaokul son s n f nda eleme, lise son s n fta da olgunluk s navlar vard. Eleme s nav n geçemeyenler ortaokul bitirme s nav na giremez, olgunluk s nav n kazanmayanlar da üniversiteye kay t yapt ramazlard. Bu s navlarda Kars Lisesi ö rencilerinin çok baflar l olduklar bilinen bir gerçekti. Ah keflke daha çok hat rlay p, daha çok anlatabilsem Kars Lisesi ni... Bu gün ad bile ortadan kalkm fl bulunan sevgili lisemizi!.. Ne akla hizmettir bilinmez, bizim Kars Lisemizi ortadan kald r p, onun belgelerini Alpaslan Lisesi, ya da yeni kurulmufl baflka bir liseye vermek?...bu lisemizin flanl geçmiflini unutturmaya çal flmaktan baflka ne ifle yaram flt r. Yaz k, çok yaz k!.. Bunu yapanlara... S n flarda ö rencilerin oturma yerlerini ö retmenler belirlerlerdi. Kimse buna itiraz etmez ve herkes kabullenirdi bu taksimi... Lise dokuzuncu s n fta, her nas lsa, beni ön s rada, çok güzel ve ad Nevin olan bir subay k z n n yan na oturtmufllard.

5 2011 Kas m - Aral k Serhat Kültür 5 Çocukluk aflk m desem, ne desem, ben kendi kendime âfl k olmufltum bu güzel k za!.. Fakat reddedilme ve ö retmen korkusundan hiç aç lamam flt m kendisine... Kitap ve defterlerimiz, ço u kez s ran n üstünde ve kar fl rd birbirine... Bir gün o teneffüse ç km fl, fakat ben oturuyordum yerimde... Onun müsvedde defteri geçmiflti elime...kendisi gibi minyon olan yaz lar na ellerim titreyerek dokunmufltum do rusu!.. Sözüm ona, serde flairlik var ya!.. Defterine kurflun kalemimle flunlar yazm flt m: - Gözlerime dolan hülya; / fiekillenir içimde k z!.. / Sona erer hemen rüya; / Her fley baflka biçimde k z!.. / B rak bana deli densin, / Aflk n akmaz seli densin; / Bakar m ki hayal sessin; / Bunda benim suçum ne k z?.. Ders zili çal nca, gelip yerine oturan Nevin; müsvedde defterini açt ve defterdeki davetsiz bir misafir gibi olan yaz lar m okudu... Yüzü k pk rm z olmufltu. Kurflun kalemini eline alarak o fliiri karalad, karalad ve sonra da ufak, ufak y rtarak att!.. Ben, Nevin in durumu ö retmene söyleyece inden çok korkmufltum, fakat söylememiflti ve buna çok sevinmifltim. Biz lise son s n ftayken, k ymetli Frans zca hocam z Necmettin Bey den sonra, yan lm yorsam Turhan ad nda birisini tayin etmifllerdi Kars Lisesi ne, Frans zca ö retmeni olarak... Yeni mezun ve çok k sa boylu bir tipti o... Boyu hepimizden daha k sayd... lk Frans zca dersimizde ders kitab nda yer alm fl bir parça olan Bamban ad ndaki bir metni tercüme edip ifllemifl ve s n f n hergeleleri bu yüzden kendisine Bamban ad n takm fllard. Bafllang çta iliflkilerimiz çok iyiydi Bamban ile benim... S n f m zda Frans zcay en iyi arkadafl - m z Halit Do anay bilirdi. Ondan sonra gelenler aras nda ben de vard m, Frans zca bak m ndan... Ben o y llarda Standall n K rm z ve Mavi roman n okumufltum ve bu kitap bana aitti. Ders kitab m z içinde bu al nm fl bir pasaj vard bu kitaptan; Prémier hardiesse... Türkçesi lk cesaret, lk at lganl k... Küçük hocam z bunu tercüme ederken pasaj n uzunca bir cümlesini yanl fl tercüme etmiflti. Onun tercüme ifli bittikten sonra ben söz alarak: - Hocam bu cümle, flöyle de tercüme olunamaz m?.. dedim. Yüzüme sert, sert bakt ve bana: - Ukalal k yapma, otur yerine!.. dedi, çaresiz oturdum yerime. Aradan bir hafta geçtikten sonra imtihan için beni kald rd tahtaya... Soru olarak beni paylay p yerime oturttu u parçan n tercümesini istedi benden!.. Okudum, onun istedi i gibi tercüme ettikten sonra: - Bu cümleyi hocam z flu flekilde tercüme etmifltir. Kanaatime göre flöyle de olabilir... dedim. Çünkü roman n Türkçesinde de benim dedi im gibi yaz l yd. Küçük ö retmenimiz Bamban yüzüme sert, sert bakt ve: - Ukalal k yapma, otur yerine... Bir!.. dedi. Çaresiz bu k r sineye çekip oturmufltum yerime. Üstelik, beni Disiplin Kurulu na da vermiflti o... Ö renim ve mezuniyet y l n n sonuna gelmifltik. Yine Frans zcadan da sözlü s - nav vard. Koca lisede baflka Frans zca ö retmeni de yok!.. N etsem yarabbi?.. diye düflündüm kendi kendime... Ertesi gün do ru lise müdürüne giderek durumu anlatt m. Müdür beni ilgiyle dinleyip, sonra bana: - Merak etme baflka mümeyyiz de verir ve ona durumu anlat r m... demiflti. S nav salonuna girdi imde, bizim Küçük Ö retmen ile birlikte, baflka bir ö retmenin de haz r oldu unu görüp rahatlam flt m. Dersin hocas o oldu u için inisiyatif onun elindeydi. Bana soru olarak yine mahut parçay okuyup, tercüme etmemi söyledi... Ben de okuyup tercüme etme e bafllad m. S ra tart flmal cümleye gelince, ben: - Bu cümleyi say n hocam z flöyle tercüme ediyor, bana göre flöyledir!.. dedim. Yüzüme ac bir tebessümle bakt, bakt... Frans zcadan da s n f geçmifltim ama sadece 5 numara ile... Size, 1945 y l nda Kars Lisesi ve Ö retmenler ini, o günün havas içinde anlatan bir fliirimi de sunmak da benim için büyük bir zevk olacakt r. KARS L SES VE Ö RETMENLER Pek haks zd r... demeyin bizim Kars Lisesi ne; Ne de olsa rastlan r bazen hakk n sesine!.. Her muallim isterse k zar, söver ba r r; Bir bakars n disiplin kuruluna ça r r!.. Üç, dört hoca kurulda oturmufllar bakars n, Dâvac olup girsen ceza al r ç kars n!.. Talebenin geceler girmez gözüne uyku; Çi nenmiflse arada flayet hakk, hukuku... Artvinliysen geçersin s n f n ald rma; Gel de dayan taflral bunu duyup ç ld rma!.. flte bizim günümüz böyle geçer burada, Bin kifliden bir kifli belki erer murada!.. Bir de vasfedeyim hocalar n halini; Kendileri bilirler birbirinin dilini... Müdürüdür okulun Mösyö Ekrem Üçyi- it; Bir gün düflmez a z ndan gebefl, hayvan, eflek, it!.. Baflmuavin Seniha, terbiyeli, centilmen; Fakat pek çok konuflur bu hal nedendir bilmem?.. Sonra gelir bopstil Cibano lu Hüseyin, Daha anlataca m can kulakla dinleyin... Co rafyac Muzaffer diyor ki: Yaz k, yaz k!.. Ders zili çalar çalmaz Halet ba r r: Ç k, ç k... Ne oldu u belirsiz, amma diyorlar Halet... Halet de il a dostlar afet, bin kerre afet!.. Memduha n n gülüflü sanmay n ki belefltir; Buram, buram yak p da görünmeyen atefltir! Kemal Yener iyidir, hem de biraz kalender, Ülker dolgun not verir talebeye pek ender!.. Ço u da el aman der Necmettin in elinden; O ö retmek istiyor bir dili temelinden... Aliye deney yapar, ders anlafl ls n diye... fiimdi s ra geliyor Jimnastikçi Ruhi ye. Hep Jimnastik yapt r p, talebeyi koflturur, Yüzbafl Cemil Engür harp anlat p coflturur. Vasfettim hallerini bütün ö retmenlerin; Bunlardan can kurtar p geçene bravo derim!.. Abbas Gökçe, Kars,

6 6 Serhat Kültür Kas m - Aral k 2011 Nefle DOSTER E itimci -Yazar Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak B Z Karsl lar için Ekim ay n n çok özel bir yeri, önemi, a rl ve anlam vard r. Neden derseniz yan t m haz rd r. Tarih 29 Ekim Gazi Mustafa Kemal ve yol arkadafllar n n zor koflullarda, büyük bedeller ödeyerek, tarihin ak fl n de ifltirdi i mucizevî Cumhuriyetimizin kurulufl y l n ve bu büyük bayram biz Karsl lar her daim ve her y l memleketimizde ad na ve anlam - na yarafl r flekilde kutlar z. (d k m demeliydim?) Tarih 6 Ekim Atatürk, efli Latife han m, Hamdullah Suphi, K l ç Ali ve arkadafllar yla Kars a gelirler. Ülkenin dört bir yan n gece - gündüz, ya mur- çamur, so uk- s cak demeden gezen Gazi yi; 93 Harbi nde yedi o lunu bir mezara gömen analar, Can sa iken yurt vermeyiz düflmana diyen babalar, Kanla irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti diyen delikanl lar, Hofl gelifller ola Mustafa Kemal Pafla dizeleriyle ba rlar na basarlar. Biz Karsl lar, her y l bu özel günü onun için bestelenen marflla, oyunlar oynayarak kutlar z. (d k demiyorum!) Kurtulufl Savafl n n dev ve devrimci önderi, Mili Mücadele nin yi it kahraman Atatürk e Karsl lar n bu ilgisinin nedenini, Kars n Cumhuriyet in kurulufluna ve kurucusuna sayg ve ba l - l olarak görmek ve de erlendirmek gerekir. O nedenledir ki biz Karsl lar, mahkemelerinde Cumhuriyet, laiklik, Gazi Mustafa Kemal karfl t davalar n görülmedi i ilimizin Atatürkçü yap - s yla hep gurur duyar z. Tarih 30 Ekim Kars n kurtuluflu. Bize kitaplar yazd - ran, bize gurbet türküleri söyleten, oralara özgü bir söz, bir deyifl, bir dize duyunca bunu gözlerinden hasret diye ak tan memleketimizin kurtulufl günü. fiimdi Ekim ay n n neden özel ve önemli oldu unu anlatabildim san r m. fiimdi gelelim sözün özüne ve benim aç mdan tafl d anlama. Bizim kufla n kiflisel tarihinde Kars bir milatt r o sevda içimize ifllemifltir. O nedenle belle imize kaz nan ço u sözler o topraklara o kültüre aittir. O kuflaktan biri olarak haks z bir veda ile çekip gelmenin yaratt mahcubiyetle ona olan borcumu ödemek ad na s k s k yaz lar yazar, her yerde bir yolunu bulup sözü ona getirir, yetinmez kitaplara dökerim. Bunu da kendimce hakk n ödeyemeyece im hemflerilerime, çocukluk ve gençlik y llar m n düfller diyar olan memleketime bir vefa borcu sayar m. Sadece gözümü açt m yer olarak de il, Cumhuriyet in ilk tohumlar n n at ld yer olarak da k vand m Kars bu 30 Ekim de Yüre im Kars ta Kald ad n tafl yan yeni kitab mla selamlad m. Hemflerilerim her zaman oldu u gibi kurtulufl günümüze büyük ilgi, kitab ma ise içten duygularla sahip ç kt lar. stanbul Azerbaycan Derne i Baflkan Erol Göllü ve dernek üyelerinin k l k rk yaran ev sahipli inde düzenlenen törende kimler yoktu ki? Etkileyici konuflmalar yla Abbas Gökçe den hsan Özköseli ye, Bursa dan gelen Handan Askeran Ton dan, Antalya dan koflup gelen Gülay Mente ye, yazd akrostifl fliirle büyük ilgi çeken Hüseyin Alagöz den, etkinli e renk ve ses katan Kürflat U urlu ya, ö rencilerim olan Sibel U urlu dan, Fuat Sevimay a, meslektafllar m Keysudar ve Mustafa Sever den, vefal ve cömert fahri hemflerimiz Prof. Dr. Nazan Bergifladi ye, Yunus Zaman dan, Cafer Akyol a, yol arkadafl m Gökmen K l - ço lu ndan, her dar mda yan mda olan Figen-Mehmetali Karada a, ev sahibeli inin en s cak örne ini veren Nimet Göllü ve Serap Demirkesenler den, Osman Koç ve smail Tal nl ya, Umut Mihmandarl dan Gülenay ve Nazime Tarhan a duyarl l klar için söyleyecek sözüm çoktur. Ad n sayamad m yüzlerce dost, arkadafl ve hemfleriye ise söyleyecek sözüm yoktur. Yaz m uzun oldu ama yüre imi s tan iki mesaj paylaflmadan geçemem: Helkeltrafl Esra Atabek yollad kutlama mesaj nda diyor ki; Sen bu hafta bir de il, iki de il, üç bayram yaflam fls n. Cumhuriyet Bayram m z, Kars n Kurtuluflu, kitab n n kurtulufl gününde okurla buluflmas.

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor!

AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor! AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 55 4 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Büyük

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz r ve yeminlidir.

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Miting alan na UCAK DÜSTÜ! YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı