HEPARİNE SODİUM PANPHARMA IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM"

Transkript

1 HEPARİNE SODİUM PANPHARMA IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM Antikoagülan FORMÜLÜ Beher 5 ml lik flakon; Etkin madde: I.U. Heparin Sodyum, Yardımcı maddeler: 50,0 mg benzil alkol, mg sodyum klorür ve enjeksiyonluk su içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Heparin normal koagülasyon sisteminin çeşitli safhalarında etkisini gösteren bir antikoagülan ajandır. İn vitro ve in vivo koşullarda kanın pıhtılaşmasına ve fibrin pıhtılarının oluşumuna öncülük eden reaksiyonları inhibe eder. Küçük terapötik dozlardaki heparinin plazmada bulunan antitrombin III (heparin ko-faktörü) ile kombinasyonu, aktive olmuş faktör X i inaktive eder ve protrombinin trombine dönüşmesini engelleyerek trombozu inhibe eder. Bu inhibisyonunun hızı doza bağımlı olarak artar. Aktif trombozun meydana gelmesi durumunda daha fazla miktarlardaki heparin, trombini inaktive ederek ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engelleyerek, daha fazla pıhtı oluşumunu engelleyebilir. Heparin ayrıca fibrin-stabilize faktörünün aktive olmasını inhibe ederek dayanıklı bir fibrin pıhtı oluşumunu da önler. Heparin fibrinolitik aktiviteye sahip değildir, bu nedenle mevcut pıhtıları çözmez. Kanama zamanı genellikle heparin ile etkilenmez. Pıhtılaşma zamanı heparinin tam tedavi dozunda uzar, düşük dozlarında ise etkilenmez. Farmakokinetik özellikler Etkinin başlaması: İntravenöz enjeksiyondan hemen sonra, subkutan enjeksiyonda ise dakika sonra antikoagülan etkisini gösterir. Absorbsiyon: Oral, rektal, intramüsküler, subkutan uygulamalarda heparin normal absorbsiyonunu göstermez. Subkutan uygulama şekli sadece proflaktik amaçlı kullanımda kabul edilebilir. Dağılma: Heparin plasentaya geçmez, anne sütüne karışmaz. Metabolizma: Heparin karaciğerde metabolize olur. Retiküloendotelyal sistemde ise kısmen metabolize olur.

2 Yarı ömür eliminasyonu: Heparinin plazma yarı ömrü dozaja ve kullanım şekline bağlı olarak kişiden kişiye büyük değişiklik gösterir ve ortalama olarak 90 dakika olarak kabul edilir. Bu süre; obezite, böbrek yetmezliği, malignite, pulmoner embolizm, karaciğer fonksiyon bozukluklarının ve enfeksiyonların varlığına bağlı olarak değişebilir. Atılma: Heparin böbrekler tarafından elimine olur ve az miktarı idrarla değişmeden atılır. Heparinin plazma pik seviyesi; kişiden kişiye değişiklik gösterirse de subkutan uygulamadan 2-4 saat sonra görülür. 60 yaşın üstündeki hastalar aynı miktar doz alan 60 yaşın altındaki hastalara kıyasla daha yüksek heparin plazma seviyelerine ve daha uzun aktive edilmiş kısmi tromboplastin zamanına (APPTs) sahip olabilirler. ENDİKASYONLARI Venöz tromboz, pulmoner embolizm ve periferal arteryel embolizmin önlenmesi ve tedavisinde, ameliyat sonrası venöz tromboz ve pulmoner embolizm oluşmasını önlemede ve arteryel ve kardiyak cerrahide pıhtılaşmanın önlenmesinde endikedir. KONTRENDİKASYONLARI Heparin sodyuma, formülasyondaki diğer maddelere ve pentosan polisülfata karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Şiddetli trombositopeni durumunda, Disemine İntravasküler Koagülasyon (DİK) kaynaklılar dışındaki kontrol edilemeyen aktif kanamalarda, şüpheli intrakranyal kanamalarda, gözlem parametrelerinin uygun olmadığı durumlarda ve intramüsküler yolla kullanılmaz. UYARILAR / ÖNLEMLER Bu ürün sadece intravenöz kullanım içindir. İntramüsküler yolla kullanılmamalıdır. Heparine aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda yalnızca hayati tehlike durumunda kullanılmalıdır. Heparin uygulanan hastaların herhangi bir bölgesinde kanama olabilir. Kanamanın artma tehlikesinin olduğu durumlarda Heparin Sodyum çok dikkatli kullanılmalıdır. Kanamanın artma tehlikesinin bulunduğu bazı durumlar şunlardır; - Kardiyovasküler; subakut bakteriyel endokardit, ciddi hipertansiyon, - Cerrahi; spinal ponksiyon veya spinal anestezi, özellikle beyin omurilik veya göz cerrahileri ve hemen sonrası,

3 - Hematoloji; hemofili, trombositopeni, bazı vasküler purpuralar gibi kanama arttırıcı eğilimlerin var olduğu durumlar, - Gastrointestinal; ülseratif lezyonların bulunduğu durumlar. Heparinin dozajı kullanıldığı süre boyunca sık sık kan pıhtılaşma testiyle ayarlanmalıdır. Pıhtılaşma testi sebepsiz uzar veya kanama meydana gelirse heparinin kullanımı derhal durdurulmalıdır (bakınız DOZ AŞIMI). Heparin uygulanan hastalarda trombositopeni oluşabilir. Her dereceden trombositopeni yakından izlenmelidir. Reküran tromboz gelişmesi veya hastada trombositopeniye bağlı olarak yeni trombüs Beyaz-pıhtı Sendromu nun oluşması, ciddi tromboembolik komplikasyonlara neden olabilir. Bu durumda tedavi kesilmelidir. Sürekli heparin tedavisinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, negatif in vitro trombosit kümelenme testini takiben, heparin uygulaması başka bir bölgeden dikkatlice yapılmalıdır. Bununla birlikte trombosit sayısı mutlaka izlenmelidir. GEBELER VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI Gebelik kategori C Heparin plasenta bariyerini geçmez. İnsanlarda tanımlanmış fetal toksisitesi yoktur. Sadece gerekli durumlarda gebe kadınlara verilmelidir. Özellikle doğumda, uteroplasental hemoraj riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır. Heparin anne sütüne geçmez. YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER Kanama; hemoraji heparin tedavisinde görülen başlıca komplikasyondur. Önemsiz hemorajiler veya küçük hematomlar için heparin tedavisini kesmeye gerek yoktur. Antikoagülant tedavi esnasında akut adrenal yetersizliğe yol açan adrenal kanama olabilir. Akut adrenal kanama belirtileri gösteren hastalarda tedavi mutlaka kesilmeli, laboratuvar teşhis sonucunu beklenmeden düzeltici tedaviye hemen başlanmalıdır (bak. DOZ AŞIMI). Doğurganlık yaşındaki kadın hastalarda kısa veya uzun süre antikoagülan tedavi esnasında yumurtalık kanamaları görülebilir. Ayrıca retroperitoneal kanamalar olabilir. Lokal irritasyon; subkutan uygulama ile lokal tahriş, kızarıklık, ağrı, hematom veya ülser oluşumu görülebilir. Subkutan uygulama önerilmemektedir. Aşırı duyarlılık; sıkça görülen titreme, ateş, ürtiker gibi reaksiyonların yanısıra nadiren astım, nezle, gözyaşı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve şok içeren anafilaktoid reaksiyonlar olabilir. Özellikle ayak tabanında kaşıntı ve yanma oluşabilir.

4 Trombositopeni; heparin kullanan hastalarda %0-30 arası bir oranda trombositopeni ortaya çıktığı rapor edilmiştir (bak. UYARILAR VE ÖNLEMLER). Uzun süre ve yüksek doz heparin uygulamasını takiben osteoporoz, sistemik kullanım sonrası deri nekrozu, heparinin kesilmesi sonrasında aldosteron sentezinin süpresyonu, uzun süreli geçici saç dökülmesi, priyapizm, hiperlipemi, özellikle renal yetmezlikli ve diyabetli hastalarda hiperkalemi görülebilir. Heparin alan hastaların bazılarında aminotransferaz AST/ALT seviyelerinde önemli yükselişler görülebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Etki arttırıcılar / toksisite : Heparine bağlı kanama riski, oral antikoagülanlar (varfarin), trombolitikler, dekstran ve trombosit fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar (aspirin, NSA/Ds, dipiridamol, tiklopidin, klopidogrel, IIb / llla antagonistler) ile artabilir. Bununla birlikte, heparin sık sık trombolitik tedavide veya varfarinle tedavinin başlangıcında antikoagülasyonu temin etme ve olası bir geçici hiperkoagülabiliteyi önleme amacıyla kullanılmaktadır. MTT yan zinciri içeren sefalosporinler ve parenteral penisilin kanama riskini arttırabilirler. Antihistaminikler, tetrasiklin, kinin, nikotin ve kardiyak glikozitlerin (digoksin) heparinin antikoagülan etkisini arttırdığı rapor edilmiştir. Etki azaltıcılar: Nitrogliserin (i.v.), heparinin antikoagülan etkisini azaltabilir. Ancak bu etkileşim bazı çalışmalarda değerlendirilmemiş olup sadece yüksek nitrogliserin dozlarında meydana gelebilir. Heparin - laboratuvar test etkileşimleri: Heparin kullanımından sonra aminotransferaz (AST/ALT) seviyelerinde önemli yükselişler olabilir. Aminotransferaz yükselişi miyokard enfarktüsünün, karaciğer hastalığının ve pulmoner embolinin ayırıcı tanısında önemli olduğundan, heparinden dolayı meydana gelebilecek artışlar dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Sadece intravenöz yoldan uygulanır. İntramüsküler enjeksiyon yapılmamalıdır. Dozaj :

5 Dozaj, hastanın durumuna göre ve tedavi sırasında yapılan rutin biyolojik test sonuçlarına göre ayarlanmalıdır. Gerekli dozaj, birkaç intravenöz enjeksiyona bölünerek (en uygun interval iki saatte bir olanıdır) veya perfüzyon yoluyla verilmelidir. Normal doz yetişkinlerde ve çocuklarda I.U. / kg / gün dür. Bu doz yaşlı hastalarda genellikle yarıya düşürülür. Tedavinin İzlenmesi : Tedavi amaçlı kullanıldığında, sürekli perfüzyon yoluyla enjekte edilecek doz, testlerde yeterince global koagülabilite sağlayacak miktarda olmalıdır. Örneğin, sitratlı ve aktive edilmiş plazma üzerinde Howel süresi, referans sürenin 2-3 katı aralığında, Sefalin koalin süresi ise kullanılan sefalinin duyarlılığına göre 1.5 ila 3 katı kadar olmalıdır. Bir sonra yapılacak enjeksiyondan önceki 2 saat içerisinde, rezidüel hipokoagülabilite değeri yeterince düşük ise bu durumda aralıklı intravenöz yolla tatbik edilmiş doz miktarı uygun sayılır. (örneğin: Howel süresi 30 saniye uzayacaktır). Hepatik ve renal yetmezliğinde, hipertansiyonda, kanama eğilimli lezyonlarda ve gastrik ülser geçmişi olan hastalarda hipokoagülabilite riskinden dolayı aralıklı intravenöz uygulamadan kaçınılmalıdır. Ayrıca hastanın hipokoagülabilite değeri uygun seviyeye getirilmelidir. Heparin tedavisi süresince, kullanma şekline bakılmaksızın peryodik olarak trombosit ölçümleri, hemotokrit ve dışkıda gizli kan laboratuvar testleri yapılmalıdır. DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER - ÖZEL ANTİDOT Kanama doz aşımının en önemli belirtisidir. Burun kanaması, idrarda kan veya katranımsı dışkı kanamanın ilk belirtileridir. Kanama öncesi deride morarma veya peteşi durumu görülebilir. Tedavi: Heparinin etkisinin nötralizasyonu ile yapılır.yavaşça uygulanan protamin sülfat (%1 solusyonu) infüzyonu heparinin etkisini nötralize eder. Protamin sülfatın her bir mg ı yaklaşık 100 I.U. heparin ünitesini nötralize eder. İhtiyaç duyulan protamin miktarı, nötralizasyonu tamamlayacak miktarda olmalıdır. Bu miktar heparin enjeksiyonları arasındaki süreye göre değişkenlik gösterir. Protamin sülfat uygulaması aşırı tansiyon düşüşüne ve anaflaktoid reaksiyonlara sebep olabilir. Bundan dolayı, resüsitasyon teknikleri ve anaflaktoid şok tedavisi gibi önlemler alındıktan sonra uygulanmalıdır. SAKLAMA KOŞULLARI 30 C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

6 ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ Karton kutuda her biri IU Heparin sodyum içeren 5 ml lik 10 adet flakon. Karton kutuda IU Heparin sodyum içeren 5 ml lik 1 adet flakon. RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ VEM İLAÇ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşilyurt Sokak 3 / Çankaya - ANKARA ÜRETİM YERİNİN İSİM VE ADRESİ ROTEXMEDICA GmbH Subsidiary of the Group PANPHARMA Bunsenstrasse TRITTAU GERMANY RUHSAT TARİH VE NO /47 REÇETE İLE SATILIR

Clexane 120mg / 0.8 ml Kullanıma Hazır Enjektör

Clexane 120mg / 0.8 ml Kullanıma Hazır Enjektör Clexane 120mg / 0.8 ml Kullanıma Hazır Enjektör FORMÜLÜ Her 1 ml lik steril solüsyon 15000 İ.U. anti-faktör Xa aktivitesine eşdeğer; Enoksaparin sodyum: 150 mg Enjeksiyonluk su: q.s 1 ml Her bir 0.8 ml

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 25.000 IU/mL *Potens, DSÖ

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

Kararsız angina ve non-q miyokard infarktüsü tedavisinde aspirin ile birlikte verilmelidir.

Kararsız angina ve non-q miyokard infarktüsü tedavisinde aspirin ile birlikte verilmelidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENOX 10000 anti-xa IU/1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Enoksaparin sodyum: 100 mg (10000 anti-xa IU'ya eşdeğer)

Detaylı

FLUXUM 3.200 Đ.Ü. axa/0,3 ml Çözelti içeren kullanıma hazır şırınga

FLUXUM 3.200 Đ.Ü. axa/0,3 ml Çözelti içeren kullanıma hazır şırınga FLUXUM 3.200 Đ.Ü. axa/0,3 ml Çözelti içeren kullanıma hazır şırınga FORMÜLÜ Her 0,3 ml lik kullanıma hazır şırınga 3.200 Đ.Ü. axa düşük molekül ağırlıklı heparin sodyum tuzu (parnaparin), k.m. 0,3 ml injeksiyonluk

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: COFACT

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma KÖKSEL Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga

Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Metoject 25mg/2,5ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 25mg/2,5ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet DİLOXOL 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablette: Klopidogrel hidrojen sülfat 97.875 mg (75 mg klopidogrel baza eşdeğer) ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit içerir FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 20 ml lik her flakonda; Etkin madde: Prilokain hidroklorür 400 mg (20 mg/ml)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CHIROCAINE 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml infüzyon için konsantre çözelti, 2.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan immünoglobülin* 20 g *Proteinin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1000 ml emülsiyon Soya yağı Orta-zincirli

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı