ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI"

Transkript

1 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SIK GÖRÜLEN DERİ HASTALIKLARI Uzm.Dr. Yeşim KAYMAK*, Doç.Dr. Bilal BAKIR** * Gazi Üniversitesi, Mediko Sosyal Sağlık Merkezi, Dermatoloji Uzmanı, Ankara ** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlığı AD, Ankara Gönderildiği Tarih: 2 Eylül 2005, Kabul Tarihi: 27 Ekim ÖZET Adolesan ve genç erişkinlik dönemlerinde bazı deri hastalıklarının insidansı artmaktadır. Bu dönemde gençler için en çok sorun yaratan dermatolojik problem akne vulgaris olup, mantar hastalıkları, dermatitler, stres kaynaklı ve kaşıntılı dermatozlar, ağız yaraları, uçuk gibi deri hastalıkları da oldukça sık izlenmektedir. Bu araştırmada, üniversitede okuyan gençlerde sıklıkla gözlenen deri hastalıklarının saptanması amaçlanmış olup, dermatoloji polikliniğine başvuran 147 si kız, 74 ü erkek olmak üzere toplam 221 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Bu öğrencilerin dermatolojik yakınmaları sorgulanmış, daha sonra detaylı dermatolojik muayeneleri yapılarak, yaşları, cinsiyetleri, dermatolojik muayene bulguları ve dermatolojik tanı bilgileri kaydedilmiştir. Sonuçta hastalarda en sık rastlanan dermatolojik problemlerin akne vulgaris (%34.1), allerjik ve kaşıntılı dermatozlar (%16.6), mantar hastalıkları (%13.0) ve eritemliskuamlı hastalıklar (% 8.3) olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, deri hastalıkları Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Uzm. Dr. Yeşim Kaymak, Hoşdere Cad. Şair Baki Sok. 2/ Y. Ayrancı/ANKARA Tel: E-posta: ABSTRACT THE FREQUENT SKIN DISEASES DIAGNOSED AT UNIVERSITY STUDENTS The incidence of some skin diseases are increasing at adolescent and early adulthood period. The most frequent disease at this period is acne vulgaris whereas fungal diseases, dermatitis, dermatosis which are due to stress and other reasons, oral mucosal lesions and herpetic lesions of perioral region are also frequent. In this research we aim to determine the frequent dermatologic diseases of university students and 147 female, 74 male, a total of 221 students are included. We questioned the dermatologic complaints of students, then examined dermatologically in detail and registered ages, sexes, findings of the dermatological examination and dermatological diagnostic informations. As a result it is found out that the most frequent diseases are acne vulgaris (34.1%), allergic and pruritic dermatosis (16.6%), fungal diseases ( 13.0%), and eritamatous-squamous disease (8.3%). Key words: University students, skin diseases. 313

2 GİRİŞ Deri hastalıkları, hemen hemen her bireyin hayatının bir döneminde karşılaşabilecekleri sorunlardandır. Ancak deri hastalıklarının çoğu, farklı yaş gruplarında farklı sıklıklarda izlenmektedir. Allerjik ve viral deri hastalıkları pediatrik yaş grubunda daha sık gözlenirken, güneşe bağlı renk değişiklikleri, benign ve malign neoplazmalar, deri kuruluğu ve prüritus erişkin yaş dönemleri için daha fazla sorun oluşturmaktadır (1). Benzer olarak adolesan ve genç erişkinlik dönemlerinde de bazı deri hastalıklarının insidansı artmaktadır. Bu dönemde gençler için en çok sorun yaratan dermatolojik problem akne vulgaris olup, mantar hastalıkları, dermatitler, stres kaynaklı ve kaşıntılı dermatozlar, ağız yaraları, uçuk gibi deri hastalıkları da oldukça sık izlenmektedir (2). Bu araştırmada, üniversitede okuyan gençlerde sıklıkla gözlenen deri hastalıklarını belirlemek amacıyla, üniversitemiz mediko-sosyal merkezi dermatoloji polikliniğine başvuran öğrencilerin dermatolojik problemleri incelenmiştir. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmamız 01 Nisan- 31 Mayıs 2005 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi (GÜ) Mediko-Sosyal Merkezi Dermatoloji polikliniğine başvuran 147 si kız, 74 ü erkek olmak üzere toplam 221 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiş olup tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin dermatolojik yakınmaları sorgulanmış, daha sonra detaylı dermatolojik muayeneleri yapılarak, yaşları, cinsiyetleri, dermatolojik muayene bulguları ve dermatolojik tanı bilgileri kaydedilmiştir. Standardı sağlamak için muayeneler aynı hekim tarafından yapılmıştır. Veriler SPSS for Windows 11.0 bilgisayar programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerler frekans ve yüzde olarak ifade edilmiştir. BULGULAR Çalışmamıza katılan 221 öğrencinin 146 sı (%66.5) kız, 75 i (%33.5) erkektir. Yaşları arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 20.7±1.4 dür. Çalışmaya katılan öğrencilerin dermatoloji polikliniğine başvurma 314

3 nedeni olan yakınmaları ve dermatolojik muayene sırasında tespit edilen diğer deri hastalıkları Tablo 1 de gösterilmiştir. Bazı hastalarda birden fazla dermatolojik problem tespit edilmiştir. Tablo 1. Dermatoloji polikliniğine başvuran öğrencilerde saptanan deri hastalıkları Hastalıklar (n=252) % Hastalıklar (n=252) % Akne vulgaris 34.1 Pitriazis simpleks 0.7 Kontakt dematit 8.7 Alopesi areata 0.7 Tinea pedis 7.5 Hirşutizm 0.7 Seboreik dermatit 5.5 Melazma 0.7 Tinea versikolor 4.3 Aft 0.7 Kserozis 3.5 Keratozis pilaris 0.7 Herpes simplex 3.1 Paronişi 0.7 Efelid 2.7 Onikomikoz 0.7 Nörodermatit 2.3 Psöriazis 0.3 İnsect bite 1.9 Pyodermi 0.3 Hiperhidrozis 1.9 Ungius incarnatus 0.3 Postinfeksiyöz Hiperpigmentasyon 1.9 Fronkül 0.3 Saç dökülmesi 1.5 Yanık 0.3 Prüritus 1.5 Androgenetik alopesi 0.3 Pitriazis rozea 1.5 Eritema multiforme 0.3 Numuler dermatit 1.1 Keilit 0.3 Follikülit 1.1 Nevüs 0.3 Verruca vulgaris 1.1 Milia 0.3 Fotoallerji 1.1 Tinea inguinalis 0.3 Ürtiker 1.1 Zona zoster 0.3 Daha sonra bu hastalıklar kendi arasında bazı alt başlıklar altında sınıflandırılmış, bu sınıflandırmaya göre, hastalarda en sık rastlanan dermatolojik problemler sırasıyla akne vulgaris (%34.1), allerjik ve kaşıntılı dermatozlar (%16.6), mantar hastalıkları (%13.0) ve eritemli-skuamlı hastalıklar (% 8.3) olmuştur (Tablo 2). 315

4 Tablo 2. Öğrencilerde saptanan deri hastalıklarının yapılan sınıflamaya göre dağılımı Gruplar Hastalıklar n=252 Toplam % Akne Akne vulgaris Allerjik ve Kaşıntılı Hastalıklar Kontakt dermatit Nörodermatit 6 Prüritus 4 Numuler dermatit 3 Fotoallerji 3 Ürtiker 3 Eritema multiforme 1 Mantar Hastalıkları Tinea pedis Tinea versicolor 11 Onikomikoz 2 Tinea inguinalis 1 Eritemli Döküntülü Hastalıklar Seboreik dermatit Pitriyazis rozea 4 Pitriyazis simpleks 2 Psöriazis 1 Pigmentasyon Bozuklukları Efelid Postinf. hiperpigmentasyon 5 Melazma 2 Viral Hastalıklar HSV enfeksiyonları Verruca 3 Zona Zoster 1 Saç Hastalıkları Saç dökülmesi Alopesi areata 2 Hirşutizm 2 Androgenetik alopesi 1 Bakteriyel Hastalıklar Follikülit Paronişi 2 Pyodermi 1 Fronkül 1 Paraziter Hastalıklar Insect Bite Tırnak Hastalıkları Unguis incarnatus Diğer Kserozis Hiperhidroz 5 Keratozis pilaris 2 Aft 2 Keilit 1 Kompound nevüs 1 Milia 1 Yanık 1 316

5 TARTIŞMA Literatürde üniversite öğrencilerinde gözlenen deri hastalıklarının araştırıldığı çalışmalardan çok, bazı spesifik hastalıkların, üniversite öğrencilerinde görülme sıklıklarının araştırıldığı çalışmalar daha fazla bulunmuştur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada spor akademisi öğrencilerinde gözlenen deri hastalıkları araştırılmış, öğrencilerin en sık tanımladığı dermatolojik problemler akne vulgaris (%32.4), kallus (23.7), deri kuruluğu (%14.4) ve tırnak batması (%12.2) olurken, yapılan dermatolojik muayene ile %30.9 unda yüzeyel mantar hastalığı, %26.6 sında kallus ve %23.7 sinde akne vulgaris tespit edildiği rapor edilmiştir (3). Jiamton ve arkadaşlarının çalışmasında 428 tıp öğrencisinden %51.6 sında ürtiker, %19.6 sında angioödem öyküsü tespit edilmiş, bunlardan %93.2 sinin akut, %5.4 ünün ise kronik olduğu bildirilmiştir (4). Çalışmamızda, dermatoloji polikliniğine başvuran üniversite öğrencilerinde en sık karşılaşılan dermatolojik problem akne vulgaris olmuştur. Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada 2657 lise öğrencisinden 615 inde (%23.1) değişik derecelerde akne tespit etmişlerdir (5) yılında yaşları arasındaki 3131 öğrencide yapılan bir çalışmada toplam 670 olguda (%21.3) akne gözlemlediklerini rapor etmişlerdir (6). Akne vulgaris, ergenlik çağındaki bireylerin %80-90 ını etkileyen kronik inflamatuvar bir hastalıktır (7). Her yedi adölesandan birinde akne gözlendiği, kızlarda 14-17, erkeklerde yaşlar arasında sıklığının arttığı; erkeklerde daha sık ve şiddetli olduğu bildirilmiştir (2,8). Genellikle burnun yan taraflarında ve alında komedonlar (siyah noktalar) ve beraberinde, uçları açık olmayan çok sayıda beyaz renkli kapalı komedonlar bulunmaktadır. Tıkanmış folliküllerden, kırmızı papüller ya da ucu irinli püstüller gelişebilir. Daha ağır formlarda nodül ve kistler gözlenebilir. Nodüler ve kistik aknenin tedavisi diğer formlara göre daha zor olmakta, ayrıca kişinin dış görünümünü de olumsuz etkilemektedir. Yüzde yanaklar, çene, burun ve alın derisi genellikle daha çok etkilenmektedir. Saçlı deri tutulmazken, boynun arka kısmı, göğüs önü ve omuzlarda lezyonlar sıkça izlenmektedir. Ciddi akneli hastalarda, kalça, uyluk ve üst kolların dış taraflarının etkilenmesi oldukça yaygındır (9). Hastalığın doğal eğilimi kendiliğinden iyileşmesi yönünde olmasına rağmen, herhangi bir hastada hastalığın ne zaman 317

6 iyileşeceğini bilmek zordur. Bazı kadınlarda, mensturasyon başlamadan yaklaşık 7-10 gün önce, premenstural alevlenmeler göze çarpmaktadır (9,10). Ayrıca stresin akne ciddiyetini arttırdığı da gösterilmiştir (11). Çalışmamızda allerjik-kaşıntılı dermatozlar ve mantar hastalıkları, akneden sonra en sık karşılaşılan dermatolojik problemler olarak saptanmıştır. Allerjik-kaşıntılı dermatozlar arasında kontakt dermatit ilk sırada yer almıştır. Shenefelt in çalışmasında ise üniversite öğrencilerinin %3.1 inde allerjik kontakt dermatit, %2.3 ünde irritan dermatit saptanmıştır (12). El üzerlerinde ve kullanılan makyajbakım ürünlerine karşı yüz ve göz çevresinde gelişen dermatitler, özellikle genç yaştaki bayan hastalar için sorun oluşturmaktadır. El ekzemasında sabun, deterjan gibi temizlik malzemeleri primer suçlanan ajanlardır. En belirgin bulgu kaşıntı olmakla birlikte, bilateral el dorsallerinde kuruluk, eritem, deskuamasyon ve skuamlar, ileri olgularda vezikül ve likenifiye plaklar izlenmektedir. Ellerin gereğinden fazla yıkanmasından kaçınılması, ph sı deriye uygun sabun ve deterjanlar tercih edilmesi, eldiven kullanılması ve ellerin sıkça nemlendirilmesi önerilmelidir. Benzer bir klinik tablo izlenen yüz ve göz çevresi ekzemalarında ise, suçlanan ürünün kullanımının kesilmesi ve test edilmiş, allerjik yan etkisi olmayan, kaliteli ürünlerin tercih edilmesi önerilmelidir (13). Mantar hastalıklarının da, üniversite öğrencilerinde oldukça sık saptandığı çalışmamızda, en sık ayak mantarı (tinea pedis) tespit edilirken, tinea versikolor ve vücut mantarları onu takip etmiştir. Özellikle yurtta kalan, spor yapan ya da ayak bakımına yeterince dikkat edemeyen gençlerde tinea pedis sıkça rastlanmaktadır. Klinik olarak ayak parmak aralarında kaşıntı, soyulma, ayak tabanında pullanma, kuru skuamlar ve küçük veziküller görülebilmektedir. Aşırı terleten ayakkabı ve çorap giyme alışkanlığı, ayakların yüzme, duş gibi nedenler ile sürekli ıslak ve nemli kalması bu yaş grubundaki bireyler için hastalığın bulaşımında kolaylaştırıcı etmenlerdir (14). Bir çalışmada yüzme kursuna kayıtlı, üniversite havuzuna giden öğrencilerin, yapılan muayene ve tetkiklerinde, kursa ilk başladıkları gün %13.2 sinde, 12. ders gününde ise %22.2 sinde ayak mantarı saptanmıştır (15). Korunmak için gençlere mümkün olduğunca ayaklarının hava almasını sağlayacak ayakkabılar giymeleri, pamuklu sentetik olmayan çorapları tercih etmeleri, ayaklarını yıkadıktan sonra 318

7 özellikle parmak aralarını çok iyi kurulamaları önerilmelidir (14). Dermatofitlerin gövde, yüz ve ekstremitelerde yaptıkları yüzeyel mantar enfeksiyonları, genel olarak vücut mantarı (tinea corporis), kasıklarda ve özellikle uyluk üst-iç yüzlerinde yerleşenler ise kasık mantarı (tinea inguinalis) olarak bilinmektedir. Klinik olarak, kaşıntılı, aktif kenarında eritem, skuam, papül ve vezikül gösteren plaklar izlenmektedir (14). Vücut mantarının bir türü olan tinea versikolor ise genelde göğüs, sırt, boyun ve üst kollarda gözlenen, epidermisin kronik yüzeyel fungal enfeksiyonudur. Yüzeyinde ince skuam içeren, açık kahverengi tonlarda maküller, yama tarzı lezyonlar ya da hipopigmente maküller ile seyretmektedir (14). Özellikle genç erişkinlerde, yaz mevsiminde, sıcak ve nemli iklimlerde daha sık izlenmektedir. Havuz, duş gibi nemli ortamlar bulaşımını kolaylaştırmaktadır. Hastalığa Malassezia furfur adlı maya benzeri bir organizmanın neden olduğu düşünülmektedir. Bu organizma normal cilt florasında bulunduğu için, bulaşıcı değildir ve nüks oranları yüksektir. Ergenlik dönemi öncesinde hemen hiç görülmeyen hastalık, 40 yaşın üstündekilerde nadir gözlenmektedir. Tedavisinde antifungal ajanlar kullanılmaktadır (16). Üniversitede okurken, bir çoğu ailelerinden ayrı, maddi zorluklar yaşayan ve ders çalışmak zorunda olmanın stresi altındaki pek çok gencin dermatolojik problemleri olabilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili problemlerinde ilk başvurdukları yer genellikle üniversite mediko-sosyal merkezleridir. Bu durumdaki bir gencin sorunları hekim tarafından dikkatlice dinlenmeli ve özenli muayene edilmelidir. Tedavisi yapılırken, öğrencinin içinde bulunduğu sosyal şartlar göz önünde bulundurularak, yardımcı olunmaya çalışılmalıdır. KAYNAKLAR 1. Oruk Ş, İlter N, Atahan ÇS, Gürer MA. Çocuklarda Dermatolojik Problemler. T Klin Dermatoloji 2002; 12: Purvis D, Robinson E, Watson P. Acne prevalence in secondary school students and their perceived difficulty in accessing acne treatment. N Z Med J 2004;117 (1200): U Gündüz K, Türel A. Celal Bayar Üniversitesi Spor Akademisi öğrencilerinde saptanan deri belirtileri. TÜRKDERM 1999; 33(4):

8 4. Jiamton S, Swad-Ampiraks P, Kulthanan K, Suthipinittharm P. Urticaria and angioedema in Siriraj medical students. J Med Assoc Thai 2003; 86(1): Aktan Ş, İnanır I, Şanlı B, Uz N. Lise öğrencilerinde akne prevelansı: Epidemiyolojik bir çalışma. TÜRKDERM 1999; 33(1): Tunalı Ş, Tokgöz N, Özcan A, Bingül Ö, Kan İ: yaş gruplarında akne vulgaris prevalansı. VIII. Ed.: Bingül Ö, Palalı Z, Tunalı Ş. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı. Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi 1982; Healy E, Simpson N. Acne vulgaris. BMJ 1994;308: Cunliffe WJ, Simpson NB. Disorders of the sebaseous glands. Eds.: Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnoch SM. In: Textbook of Dermatology. 6th edition.blackwell Science; p Marks R. (çeviri: Serhat İnalöz) Roxburgh un Sık Görülen Deri Hastalıkları. 17. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; p Williams M, Cunliffe WJ. Explanation for premenstrual acne. Lancet 1973; 2: Chiu A, Chon SY, Kimball AB. The response of skin disease to stress, changes in the severity of acne vulgaris as affected by examination stress. Arch Dermatol 2003; 139(7): Shenefelt PD. Descriptive epidemiology of contact dermatitis in a university student population. Am J Contact Dermat 1996; 7(2): EH Aydemir. Psikokutan dermatozlar. Ed.: Tüzün Y, Kotoğyan A, Aydemir EH, Baransü O. In: Dermatoloji. 2. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; p Aksungur VL, Acar MA. Deri Sorunlarında Basamak Basamak Tanı ve Öneriler. Adana: 5G Matbaacılık; p Bolanos B. Dermatophyte feet infection among students enrolled in swimming courses at a university pool. Bol Asoc Med P R 1991; 83(5): Reeves JRT, Maibach HI. (çeviri: Şiirsel Taş). Resimli Klinik Dermatoloji. 3.baskı. İstanbul: Asır Matbaacılık; p

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK EL EKZEMALARINDA PİMEKROLİMUS KREMİN ETKİNLİĞİNİN FLUTİKAZON PROPİYONAT KREM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Seda Battaloğlu

Detaylı

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2013;12(5):609-614 Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları [Dermatologic Diseases of Foot That are Commonly Seen in

Detaylı

Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Serum Demir, B12 Vitamini, Folik Asit ve Çinko Eksikliği Olan Hastaların Dermatolojik Değerlendirilmesi

Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Serum Demir, B12 Vitamini, Folik Asit ve Çinko Eksikliği Olan Hastaların Dermatolojik Değerlendirilmesi Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Serum Demir, B Vitamini, Folik Asit ve Çinko Eksikliği Olan Hastaların Dermatolojik Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Nursel DİLEK, Yard. Doç. Dr. Serdar ÖZKASAP,

Detaylı

ARAŞTIRMA. Türk Çocuklarında Görülen Saç Hastalıkları: Retrospektif Bir Analiz

ARAŞTIRMA. Türk Çocuklarında Görülen Saç Hastalıkları: Retrospektif Bir Analiz http://www.dermatoz.org/04/4/dermatoz4054a.pdf doi: 0.564.dermatoz4054a ARAŞTIRMA Türk Çocuklarında Görülen Saç Hastalıkları: Retrospektif Bir Analiz Uzm. Dr. Ayşe Akbaş, Uzm. Dr. Fadime Kılınç, Uzm. Dr.

Detaylı

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ

SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI SEBOREİK DERMATİTTE MALASSEZİA TÜRLERİNİN ROLÜ Dr. Kenan YILDIZ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hamdi R. MEMİŞOĞLU

Detaylı

Primer Psikokütan Hastalıklar

Primer Psikokütan Hastalıklar Ana Konu / Main Topic Turk J Dermatol 2014; 1: 1-6 1 Serap Kocabey Uzun, İjlal Erturan Primer Psikokütan Hastalıklar Primary Psychocutaneous Diseases Özet Psikokütan hastalıklar terimi, stres ve psikiyatrik

Detaylı

DERMATOFİTOZLARDA ETKENLERİN VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI: HASTANE BAZLI BİR ÇALIŞMA

DERMATOFİTOZLARDA ETKENLERİN VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI: HASTANE BAZLI BİR ÇALIŞMA MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 95-102 95 DERMATOFİTOZLARDA ETKENLERİN VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI: HASTANE BAZLI BİR ÇALIŞMA INVESTIGATION OF THE AGENTS AND RISK FACTORS OF DERMATOPHYTOSIS:

Detaylı

Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi

Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi Recai Oğur 1, Mustafa Alpaslan Babayiğit 1, Hakan Yaren 2, Ercan Göçgeldi 1, Ömer Faruk Tekbaş 1,

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (1): 78-83, 2006 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Uyuzlu Hastaya Yaklaşım Ayşegül YOLASIĞMAZ ÜNVER, Nevin TURGAY

Detaylı

Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif Bir Değerlendirme

Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif Bir Değerlendirme 84 Ori ji nal Arafl t r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on DOI: 10.4274/Turkderm.47640 Hedefe Yönelik Kemoterapi İlaçlarına Bağlı Akneiform Döküntü ve Eşlik Eden Diğer Dermatolojik Yan Etkiler: Retrospektif

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK ALANDA ÇALIŞANLARIN CİLT KANSERİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ SAPTANMASI

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK ALANDA ÇALIŞANLARIN CİLT KANSERİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ SAPTANMASI K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK ALANDA ÇALIŞANLARIN CİLT KANSERİNE YÖNELİK BİLGİ VE UYGULAMALARININ SAPTANMASI Sinem DAĞ Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA

Detaylı

Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları

Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları Özlem DİCLE Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya Hormon salgılanmasında anormalliklerle karakterize olan endokrin hastalıkların

Detaylı

Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı

Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı Asthma Allergy Immunol 2013;11:178-184 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı The use of complementary and alternative medicine in children with

Detaylı

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARI. Hazırlayan: Arş. Gör. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan

YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARI. Hazırlayan: Arş. Gör. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan YÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARI Hazırlayan: Arş. Gör. Dr. Burcu Gürhan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ungan Genel Bilgiler Dermatolojik hastalıklar 1. basamak sağlık hizmetlerinde en sık karşılaşılan problemlerden

Detaylı

Ayırıcı tanıda folliküler papül yapan hastalıklar, özellikle firinoderma düşünülmelidir.

Ayırıcı tanıda folliküler papül yapan hastalıklar, özellikle firinoderma düşünülmelidir. 1 GENODERMATOZLARA YAKLAŞIM DERMATOLOJİDE GENETİK Derinin çok az yapısal veya fonksiyonel özelliği kişinin genotipinden bağımsız olarak gelişmektedir. Derinin rengi, yapısı, fiziksel ve kimyasal travmalara,

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

Çocuklarda Atopik Dermatit

Çocuklarda Atopik Dermatit Çocuk Dergisi 9(2):62-67, 2009 Çocuklarda Atopik Dermatit Tayfur GİNİŞ * Çocuklarda Atopik Dermatit Atopik dermatit çoğunlukla solunum yolu alerjileri ile ilişkili, kronik, yineleyen, kaşıntılı inflamatuvar

Detaylı

Diyabetik hastalarda deri belirtileri Skin symptoms in patients with diabetes

Diyabetik hastalarda deri belirtileri Skin symptoms in patients with diabetes Smyrna Tıp Dergisi 43 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Diyabetik hastalarda deri belirtileri Skin symptoms in patients with diabetes Mutlu Çayırlı 1, Adem Parlak 2, Nehir Küçükuslu 3, Ümit Aydoğan 4 1 Uzm.Dr.,

Detaylı

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler Sürekli Eğitim / Continuing Medical Education Turk J Dermatol 2015; 1: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.2671 1 Can Baykal, Algün Polat Ekinci Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler Malign Melanoma:

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi

Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 1 Ocak Şubat 2014 ISSN 1300-0853 Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Gören Koroner Kalp

Detaylı

Manisa Bölgesinde Otomikoz Etkenleri, 1995-2011

Manisa Bölgesinde Otomikoz Etkenleri, 1995-2011 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 79-84 Manisa Bölgesinde Otomikoz Etkenleri, 1995-2011 Agents of Otomycosis in Manisa Region, Turkey, 1995-2011 Kenan DEĞERLİ 1, Talat ECEMİŞ 1,

Detaylı

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi

Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi Araştırmalar Antalya Bölgesindeki Allerjik Rinitli Hastaların Değerlendirilmesi V. YAZISIZ*, A.D. YALÇIN*, B. AFACAN**, A.B. AVCI*, E. TERZİOĞLU* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

Kongre Bildiri Kitapçığı

Kongre Bildiri Kitapçığı Kongre Bildiri Kitapçığı Değerli Aile Hekimleri, Konya Aile Hekimleri Derneği, 25-28 Nisan 'te 3.defa Aile Hekimliği kongresi düzenleniyor. Deneyim sahibi akademisyenlerimiz bilgi ve birikimlerini, Aile

Detaylı

Dermatolojide. Gelişmeler

Dermatolojide. Gelişmeler Dermatolojide Gelişmeler EDİTÖR Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN İü CerrahpGlja Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı BGljkanı Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği İkinci BGljkanı YARDıMCı EDİTÖRLER Prof. Dr. Hafit

Detaylı

Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı

Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı Öğrenci Kitabı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı

Detaylı

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis Astım ve/veya allerjik rinitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma

Detaylı