Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe"

Transkript

1 Erdoðan Oruç'a bir ödül daha Lezzet Pýnarýndan hesaplý lezzetler Amasya Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Amasyalý Strabon ve Coðrafya' konulu 6.Ulusal 1.Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmada ikinciliði Çorumlu karikatürist Erdoðan Oruç kazandý. 5 TE Erdoðan Oruç 30 Yýllýk Aþçý Adem Güngör usta yönetiminde ve Azap Ahmet sokak 19/A adresinde ( Ziraat Odasý karþýsýnda) hizmet veren Lezzet Pýnarý Lokantasý lezzeti yemekleri uygun ve hesaplý sunumuyla dikkatleri çekiyor. 5 TE Adem Güngör Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu 06 MAYIS 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe Yað : Kristal Marka Et Çeþitlerimiz : Özen kasabý dan 4 Çeþit Seçmeli Tabldot Yemek 7.00 TL Azapahmet Sk. NO:19/A - Tel: "Amacýmýz tek baþýna iktidar olmaktýr" YÖK, rektör adaylarýný belirledi Yükseköðretim Genel Kurulu, içinde Hitit Üniversitesinin de bulunduðu 13 devlet üniversitesinde yapýlan seçimlerle belirlenen rektör adaylarý arasýndan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sunulacak her üniversite için üç adayý belirledi. 2 DE Ýl Özel Ýdaresi'ne 24,8 milyon TL'lik yeni bir ek bütçe yapýlacak. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda, 24,8 milyon TL'lik ek bütçe görüþülerek, komisyon raporuna baðlanmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 10 DA "Türkiye 100 milyon insaný refah içinde yaþatacak güce sahip" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dodurga Ýlçesi'nde çeþitli ziyaretlerde bulundu. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici ve yönetim kurulu üyeleri Dodurga'yý gezdi. 11 DE "Mahkeme kararý varken yeniden deðerlendirme yapýlamaz" Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yönetici deðerlendirme süreci kapsamýnda Türk Eðitim Sen üyesi yöneticilerin haksýz yere öðretmenliðe düþürüldüklerini dile getirerek... 7 DE Selim Aydýn Aþk Kaþýntýsý tiyatroseverlerle buluþacak Çorumlu yazar Þahin Örgel'in kaleme aldýðý Aþk Kaþýntýsý isimli oyun 7 Mayýs Perþembe günü saat 20.30'da izleyiciyle buluþacak. 3 TE Huzur Akademisi derslerine ilgi yüksek Çorum ÝHH & Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonunun düzenlediði Huzur Akademisi derslerine ilgi yüksek oluyor. 2 DE Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Mecitözü'nün köylerini ziyaret etti. MHP Ýl Bakan Iþýk açýlýþlar için yarýn gelecek Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Ekici Topçubaþý, Sami Çam, Ali Akcan ve 3 TE yönetim kurulu üyeleri seçim çalýþmalarýný köylerde sürdürdü. 3 TE 5 TE Belediye Meclisi yarýn toplanacak "IMF'ye 500 milyon dolar için el açarken þimdi Çorum'a her yýl 1 milyar TL yatýrým yapýlýyor" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçmiþte Türkiye'nin 500 milyon dolar borç alabilmek için IMF'ye el açarken, bugün Çorum'a her yýl 1 milyar TL yatýrým yapýldýðýný hatýrlatarak, AK Parti iktidarýnda Çorum'a yapýlanlarý hem halkýn bildiðini, hem de hem Hak'kýn bildiðini söyledi. 9 DA "2023 Türkiye'si ve Ona Kurulan Tuzaklar" konferansý yapýlacak Salim Uslu Hilmi Daþdemir 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:45 05:27 12:44 16:34 19:49 21:22 Ýmâm-ý a'zam Hazretlerinin vefâtý (767) Hýzýr Günleri (Yaz) baþlangýcý - Hýdrellez Ümmetimden, Ebû Hanîfe adýnda biri gelecektir. Bu, kýyâmet günü, ümmetimin ýþýðý olacaktýr. Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7084 2,7097 EUR 3,0143 3,0159 STERLiN 4,0962 4,0993 2,2495 2, JPY YENi Günün Þiiri GECEYE ÞARKI Bir nefesin gölgesinden doðma bizler Dolanýp durmaktayýz terk edilmiþliklerde Bizler, yani sonrasýzlýkta yitirilenler, Kurbanlarýz, adandýklarýmýzý bilmezcesine. Dilenciyiz sanki, yok benim diyebileceðimiz, Kapalý kapýlar önünde birikmiþ delileriz. Körler gibi kulak kabartmýþýz, içinde Fýsýltýlarýmýzýn yitip gittiði sessizliðe. Hedefi olmayan yolcularýz bizler, Bulutlarýz, rüzgârlarda daðýlan, Ya da ölümün soluðunda üþüyen çiçekler, Yerimizden kopartýlmayý beklemekteyiz. 2 Varsýn, son acýlar da somutlaþsýn bende, Savunmuyorum kendimi, ey karanlýk güçler. En büyük sessizliðin yolu sizlerden geçer, O yoldan yürürüz en serin gecelere. Soluðunuzla daha sesli alevlere boðmaktasýnýz beni, Sabýr! Yýldýzlar kora dönüþürken, düþler kaymakta Bize adlarýný söylemekten kaçýnan diyarlara, Oralara ancak feda edersek girebiliriz düþlerimizi. 3 Sen ey kapkara yürek, ey karanlýk gece, Kimdir yansýtan, en kutsal zeminlerinizi, Ve kötücülüðünüzün son vadilerini? Acýlarýmýz karþýsýnda donup kalmýþ maske - Acýlarýmýz ve hazlarýmýz karþýsýnda Taþtan bir gülümseme boþ maskenin dudaklarýnda Bir kaya, bütün ölümlülerin çarpýnca kýrýldýðý, Üstelik varlýðý bize bile kapalý. Ve sonra dikildiðinde karþýmýza bir yabancý düþman, Alaylarýyla aþaðýlayarak ölesiye didinmemizi, O zaman daha bir hüzünlü olur þarkýlarýmýz ezgileri Ýçimizde aðlayan ise kalýr anlaþýlamadan. Georg TRAKL Çeviri: Ahmet CEMAL HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI YÖK, rektör adaylarýný belirledi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi tarafýndan ortaklaþa, 4-10 Mayýs Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý nedeniyle 'Ýnþaatlarda iþ güvenliði' konulu bir konferans düzenleyecek. Türkiye'de iþ kazalarýnýn en çok görüldüðü sektörlerden bir tanesi olan inþaat sektörü ile ilgili iþ saðlýðý ve iþçi güvenliði hakkýnda yapýlan yasal düzenlemeler ile iþçi ve iþverenlerin uymak zorunda olduðu kurallarýn anlatýlacaðý konferans, 8 Mayýs Cuma günü TSO toplantý salonunda gerçekleþtirilecek. TSO'dan konu hakkýnda Yükseköðretim Genel Kurulu, içinde Hitit Üniversitesinin de bulunduðu 13 devlet üniversitesinde yapýlan seçimlerle belirlenen rektör adaylarý arasýndan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sunulacak her üniversite için üç adayý belirledi. Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Yükseköðretim Genel Kurulu'nun 2015 yýlýnýn 7. toplantýsýnýn Nisan tarihlerinde yapýldýðý hatýrlatýlarak, 13 devlet üniversitesinde yapýlan seçimlerle belirlenen 6 aday arasýndan, Yükseköðretim Genel Kurulunda yapýlan seçim sonucunda belirlenen 3 adayýn Cumhurbaþkanlýðý makamýna sunulmasýna karar verildiðini açýkladý. Yükseköðretim Genel Kurulunun Cumhurbaþkaný Erdoðan'a sunacaðý 3 rektör adayý ve üniversiteleri þöyle: - Adýyaman Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mehmet Turðut 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Gündüz - Ahi Evran Üniversitesi Rektör adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Vatan Karakaya 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Abdulvahap Yiðit - Aksaray Üniversitesi Rektör adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Acar 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Yusuf Þahin 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Hacý Murat Yýlmaz - Amasya Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Metin Orbay 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Kasým Karahocagil 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ömer Küçük - Bozok Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Salih Karacabey 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Recep Þahingöz 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Tamer Uçar - Düzce Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mehmet Akgül 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Fehmi Erzincanlý - Hitit Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Reha Metin Alkan 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mesut Çetinkaya 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Adem Özkara - Kastamonu Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Seyit Aydýn 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Necati Cemaloðlu 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ömer Atalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Adem Korkmaz 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Saatcý 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Erdal Kendüzler - Namýk Kemal Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Osman Þimþek 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Burhan Arslan 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Hasan Boynukara - Ordu Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Turan Karadeniz 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ali Ayyýldýz - Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ýlker Hüseyin Çarýkçý 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Fatih Gültekin 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Hasan Ýbicioðlu - Uþak Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Sait Çelik 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ekrem Savaþ 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Rifat Okudan TSO'dan inþaat çalýþanlarýna iþgüvenliði eðitimi yapýlan açýklamaya göre saat 14.00'te baþlayacak olan konferansa konuþmacý olarak ÝÞ- GÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Sevda Kýlýç katýlacak. 'Kaza deðil, tedbirsizlik öldürür' düþüncesinden hareketle gerçekleþtirilecek olan eðitimde, katýlýmcýlara; iþ kazalarýnýn insani, maddi ve manevi ne gibi sonuçlar doðurabileceði, somut örneklerle anlatýlacak. ELEMAN ARANIYOR Yem fabrikasýnda üretim bölümünde çalýþtýþtýrýlmak üzere Elektrikten ve Pano iþlerinden anlayan usta alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ankara yolu 5. Km. Benli yem fabrikasý Çorum/Merkez Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Huzur Akademisi derslerine ilgi yüksek Çorum ÝHH & Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonunun düzenlediði Huzur Akademisi derslerine ilgi yüksek oluyor.çorum ÝHH & Ýlke- Der konferans salonunda yapýlan Huzur Akademisi derslerie konuþmacý olarak Psikolog, Hipnoterapist,EFT Uzmaný, Gýda Mühendisi Yazar Hatice Dilek Öztürk katýldý.255 kayýtlý anne ve genç kýzýn düzenli takip ettiði ve dört seneden oluþan Huzur Akademisi derslerinin birinci sýnýfý 2016 Ocak ayýna kadar devam edecek. Dört sene boyunca düzenli takip eden hanýmlara Huzur Akademisi bitirme sertifikasý verilecek.huzur Akademisi Programýna katýlmak isteyen hanýmlar Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH Ofisinde kayýt yaptýrabilirler. Haber Servisi ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN DÜZELTME ÝLANI tarihinde Tek Yýldýz gazetesinde yayýnlanan basýn numaralý ilanýmýzýn son paragrafýnýn tarih bölümünde gün olarak Pazartesi yazýlmasý gerekirken sehven Perþembe yazýlmýþ olup; doðru tarihin Pazartesi þeklinde düzeltildiði duyurulur. Resmi ilanlar de Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MAYIS ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 "Türkiye 100 milyon insaný refah içinde yaþatacak güce sahip" Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Mecitözü'nün köylerini ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Ekici Topçubaþý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri seçim çalýþmalarýný köylerde sürdürdü. Mecitözü'nün Sýrçalý, Boyacý, Emirbað, Karacuma, Totali, Yeþilova, Kargý, Söðütönü, Çayköy, Doðula, Ýbek, Bukse, Koyunaðlý, Kýþlacýk, Alveren, Elmapýnar, Beyönü, Tanrývermiþ, Çitli, Sarýhasan, Gökçebel, Terken, Iþýklý, Sülüklü, Köseeyyüp, Figani, Konaç, Gözveren, Bayýndýr, Alancýk, Yedigöz, Kayý, Daðsaray, Geykoca, Hisarkavak, Fakýahmet, Devletoðlan, Söðütyolu, Fýndýklý, Aþþaðýkörücek, Yukarýkörücek, Sorkoðlan, Akpýnar, Karacaören, Bekiþler, Güngörmez köyleri ziyaret edildi. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre köyleri ziyaret ederek köylülerin sorunlarýný dinleyen MHP'liler köylünün zararýna olan mazot, gübre ve buðday fiyatlarýnda meydana gelen deðiþimleri dile getirdiler.ev ziyaretlerinde ekonominin temelden sarsýldýðýný ve bu nedenle ülkenin dýþ borcunun ikiye katlandýðýný kaydeden MHP'liler, Güneydoðu sorunu, baþkanlýk sistemi ekonomi gibi ülkenin temel sorunlarýnýn yaný sýra vatandaþa yüklenen vergilerle hükümetin çiftçiyi, esnafý, sanayiciyi, asgari ücretliyi zor durumda býraktýðýný dile getirdiler. 7 Haziran seçimlerinin ülke için son þans olduðunu söyleyen MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Türkiye 100 milyon insaný refah içinde yaþatacak güce sahip. Ama bunun için kaynaklarý doðru kullanýp gelir adaletsizliðini ortadan kaldýrmak gerekiyor. Ortak akýl yoluyla ülkeyi refaha ulaþtýrabilir bir gül bahçesine çevirebiliriz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüðüne sahip çýkarak ülkeyi kurtarmamýz lazým. Liderimiz Devlet Bahçeli seçim beyannamesini açýkladý. Çiftçiye mazotu vergisiz verecek. Gübrenin vergisi alýnmayacak. Asgari ücret 1400 lira olacak. Bunlar nasýl olacak demeyin ülke kaynaklarýný doðru kullanýrsak. Yolsuzluðu ve gelir adaletsizliðini ortadan kaldýrýrsak bunlar olmayacak þeyler deðil" ifadelerini kullandý. Ýskilip'te sineksiz yaz için önlem alýnýyor Yaz aylarýnýn en büyük sorunlarýndan sinek ve haþereye karþý Ýskilip Belediyesi larva ile mücadeleye baþladý. Ýlaçlama çalýþmalarýnýn yaz boyunca devam edeceði bildirildi. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kent merkezinde dere yataklarý, çöp konteynýrlarý baþta olmak üzere tüm mahallelerde ilaçlama yapan belediye ekipleri yaz aylarýnda sivrisinek ve haþere oluþumunun önüne geçmek için larva(üreme dönemi) ile mücadele ediyor. Erken dönemde yapýlan larva mücadelesinin sineksiz bir yaz için son derece önemli olduðunu dile getiren Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Erken dönem larva mücadelesi ile baþladýðýmýz ilaçlama çalýþmalarýmýz, yaz aylarýnda sinek ve haþere mücadelesi ile devam edecek. Halk saðlýðýný ilgilendiren konularda belediyemiz üzerine düþen her türlü görevi büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor" dedi. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, mahallesinde aydýnlatma sorunu yaþanan bölgelerde bu sorunu kýsa sürede çözen YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü yetkililerine teþekkür etti. Þeker konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Mimar Sinan Caddeler ve 20 Sokak da bulunan aydýnlatma lambalarýnýn tamamýnýn yanmamasý ile o bölge de yaþayan mahalle sakinlerimizin maðduriyetinin giderilmesi için devreye giren YEDAÞ yetkilileri olaya en kýsa zaman da müdahale edip mahallemizi tekrar aydýnlatarak insanlarýmýzý olumsuz etkilerden korumuþ maðduriyetlerini gidermiþ ve hizmetini layýkýyla yapmýþtýr. Yine Mimar Sinan 70 Sokakta Mimar Sinan Mahallesi'nden YEDAÞ'a teþekkür YÝBO yanýnda ki ýssýz arazide YÝBO'da okuyan öðrencilerin daha güvenli evlerine ulaþabilmesi için o caddede hiçbir aydýnlatma direðinin olmamamsý üzerine burada da caddenin tamamýnda direk ve aydýnlatma yapmýþlardýr. Ayrýca 2015 yýlý Mimar Sinan Mahallesi için elektrik adýna hizmet yýlý olacaktýr. Çünkü 2014 yýlýnýn sonlarýnda Fevzi Çakmak Sokaklarýnda baþlayan yer altý kablo döþeme ve direk çalýþmalarý bu yýlda devam ederek mahallenin tamamý bitirilecek ve yine Mahallenin bazý Fevzi Þeker yerlerinde bulunan çok eski ve büyük görünümlü elektrik trafolarýnýn da yýkýlýp küçük ve estetik görünümlü hale dönüþtürülecek. Yapýlan ve yapýlacak çalýþmalarla mahallemiz daha güzel, daha yaþanabilir aydýnlýk bir mahalleye bürüneceðinden bu güzel çalýþmalarý üstlenen YEDAÞ'a baþta Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'a yine YEDAÞ sorumlusu Mehmet Özel beye ve tüm emeði geçenlere þahsým ve mahalle sakinlerim adýna teþekkür ediyorum" dedi. Aþk Kaþýntýsý tiyatroseverlerle buluþacak Bakan Iþýk açýlýþlar için yarýn gelecek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, açýlýþlarda bulunmak üzere yarýn Çorum'a gelecek. Bakan Iþýk ilk olarak Vali Ahmet Kara'yý ziyaret edecek. Ziyaretin ardýndan Osmancýk Ýlçesine gidecek olan Bakan Iþýk, burada açýlýþ ve temel atma törenlerine katýlacak. Osmancýk'tan sonra tekrar Ýl Merkezine gelecek olan Bakan Iþýk, Hitit Üniversitesi Merkezi Laboratuarýnýn açýlýþýný yapacak ve ardýndan muhtarlar ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek. Bakan Iþýk yemeðin ardýndan Ýstanbul'a hareket edecek. Haber Servisi Çorumlu yazar Þahin Örgel'in kaleme aldýðý Aþk Kaþýntýsý isimli oyun 7 Mayýs Perþembe günü saat 20.30'da izleyiciyle buluþacak. Oyunda televizyon dünyasýnýn yakýndan tanýnmýþ iki ismi Cantuð Turay ve Begüm Topçu Turay Çorum Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek oyunda rol alacaklar. Oyun Yazarý Þahin Örgel ve eþi Emine Örgel Devlet Tiyatro Salonu'nda konu ile ilgili açýklama yaparak sahnelenecek olan oyunu deðerlendirdi ve Çorum halkýný perþembe akþamý oyuna davet etti. Örgel yapmýþ olduðu açýklamada, sahnelenecek olan oyunun son derece akýcý ve kendine özgü bir dilinin olduðu belirtti. Örgel, ''Günümüz dünyasýnda insan iliþkilerini dip detaylarýyla anlatan bir oyundan söz ediyoruz. Gündelik hayatýmýzda sýkça karþýmýza çýkabilecek þeylerin sahne üzerinde bir tiyatro eseri içerisinde dramatik bir mantýkla yansýtýldýðýný söyleyebiliriz. Oyunumuz tek perdeden oluþuyor ve 1 saat 20 dakika sürecek. Oyunumuzun organizasyon boyutunda eþim Emine Örgel'in katkýlarýný unutmamak lazým. Yine bizim yanýmýzda olan ve bizden desteklerini eksik etmeyen sponsorlarýmýza da teþekkür ediyorum" dedi.

4 MHP nakliyeci esnafýný dinledi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum 32 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi çalýþmalarýna devam eden parti Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi'nde bulunan esnafýn sorunlarýný ve beklentilerini dinledi. Þoför esnafý, en önemli sorunlarýnýn baþýnda pahalý akaryakýt fiyatlarý ve yüksek vergi oranlarýnýn geldiðini vergi ve yüksek akaryakýt fiyatlarý karþýsýnda kazançlarýnýn düþtüðünün bu nedenle ailelerine ekmek götüremez duruma geldiklerini belirttiler. Ayrýca almalarý gereken belgelere yüklü miktarda para ödediklerinin de altýný çizen esnaf bu durumdan þikayetçi olduklarýný söylediler. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP Milletvekili Vahit Kayrýcý burada yaptýðý açýklamada hükümetin izlediði yanlýþ politikalar neticesinde þoför, nakliyeci, sanayici esnafý ve vatandaþýn maðdur edildiðini belitti. Ayrýca vergi ve gelir eþitsizliðine deðinen Kayrýcý, "Hükümet Güneydoðuda yapamadýklarýný Anadolu'da ve batý illerinde yapýyor. Orada sýnýrdan geçen kamyoncuya ne getirdin, ne götürdün diye sorulmuyor. Doðuda elektrik parasýný tahsil edemeyen devlet onlarýn parasýný bizim cebimizden alýyor. Ülkede çalýnan kaynaklarý tuttuðumuz zaman herkes refah içinde yaþar. 7 Haziranda sizin yeriniz MHP olmalýdýr" dedi. MHP'nin seçim beyannamesinde bu konularýn yer aldýðýný ve çözüm önerilerinin olduðunu belirten Kayrýcý, "Þoför esnafýnýn, mevcut aracýný yenilemek amacýyla alacaðý yeni ticarî araçtan KDV ve ÖTV alýnmayacak. Akaryakýt kaçakçýlýðý önlenecek. Belgelerle ilgili düzenlemeler yapýlacak. Baðýmsýz ve Millî bir `Üreten Ekonomi Programý` uygulamaya konulacak. Üreten Ekonomi Programýyla; üretim harekete geçirilecek, küresel rekabet gücü yükseltilecek, hakkaniyetli paylaþým saðlanacak, kaynak ve ekonomi yönetiminde etkinlik artýrýlacak. Her yýl yaklaþýk 700 bin iþsize iþ verilecek. Enflasyon, dört yýlda yüzde 5`in altýna kalýcý bir biçimde indirilecek. Esnaf ve sanatkârlardan, emeklilik döneminde faaliyetine devam edenlerden yapýlan sosyal güvenlik destek primi kesintisi tümüyle kaldýrýlacak" açýklamalarýna yer verdi. MHP Milletvekili Ali Akcan ise, kanuni düzenlemelerin tekelleþtirmeye yönelik olduðunu ve hükümetin kanun çýkarýrken sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmediklerini, küçük esnafý bitirmeye yönelik hareket ettiklerini vurguladý. Akcan, " Hükümet küçük esnafý, sizi bitirmeye çalýþýyor. Seçimlerde bize destek verin. MHP tüm sorunlarýnýzýn anahtarý olacak, sorunlarýnýzý çözecektir" dedi. HABER HDP'lilerden CHP Ýl Baþkanýna tehdit Gürsel Yýldýrým CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, bir grup HDP'linin CHP Gençlik Kollarý üyelerine saldýrdýðýný açýkladý. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamaya, "Ülkemiz son derece zor þartlarda kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý Osmanlý'nýn külünden yeni bir laik, demokratik bir Cumhuriyet çýkararak, emperyalist devletlere büyük bir ders vermiþtir. Yaþadýðýmýz bu günlerde iktidar ülkeyi bölmek için elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Terörist bir örgütün devamý niteliðindeki siyasi bir partiye ödün vererek ülkemizin üniter yapýsýna tehdit oluþturmaktadýr. Kendi iktidarlarýnýn devamýný saðlayabilmek için kirli pazarlýklara tutuþtular. Bunun yansýmasýný da önceki gece bizzat yaþayarak iktidarýn ne kadar yanlýþ politika uyguladýðýný gördüm. Gençlik Kollarýmýz Genel Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu'nun katýlacaðý mitingin hazýrlýklarýný sürdürürken HDP'liler gençlik kollarýmýza saldýrmýþtýr. Gençlerimiz saðduyu örneði göstererek onlarýn kargaþa çýkarma planlarýný bozmuþtur. Akabinde benim de intikal ettiðim olay yerinde HDP'liler tarafýndan tehdit edildim. Biz ülkemizin birlik ve beraberliðini korumak ve kollamak için var gücümüzle çalýþtýk çalýþmaya devam edeceðiz. Takdiri Çorum kamuoyuna býrakýyorum." "Enflasyon sepetiyle rakamlarla oynayarak maaþlarý eritiyorlar" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna devam ediyor. MHP Mecitözü'nün Bahçelievler Mahallesi'nde seçim iletiþim merkezi açtý. Açýlýþa MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Ekici Topçubaþý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr, MHP Mecitözü Kadýn Kollarý Baþkaný Gülseren Kaleli, çok sayýda partili ve vatandaþ katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre açýlýþta partililere hitap eden MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, "Milliyetçi Hareket Partisi Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarý olarak önümüzdeki yerel seçimlere bütün hýzýmýz ve gayretimizle çalýþmalara devam ediyoruz. Allah'a þükürler olsun ki milletimizin bize çok büyük bir teveccühü var. Milletimizin kurtuluþ reçetesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milletimiz bunun farkýnda. Gittiðimiz her yerde köyümüzde, kentimizde, kasabamýzda, sanayimizde, esnafýmýzda, her yerde çok güzel teveccühlerle karþýlanýyoruz. Bu da geçmiþ dönemlerde koalisyon döneminde, zor þartlar altýnda her þeye raðmen yapmýþ olduðumuz hizmetlerin eseri bunlar. Allah o dönemde hizmet eden herkezden razý olsun. Alnýmýz açýk, baþýmýz dik bir þekilde geziyoruz. Baþkalarý gibi hýrsýzlýk yaftasý üzerimize yapýþmadý. Biz sadece hizmetlerimizle anýlan bir partiyiz. Ýnþallah 7 Haziranda bize Türk milleti ihtiyacýmýz olan teveccühü gösterecek. 8 Haziran sabahýnda MHP'nin tek baþýna iktidarýna uyanacaðýz" açýklamalarýnda bulundu. Burada bir konuþma yapan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ise, "Ülkemiz yangýn yeri haline gelmiþ. Dengeleri bozdular. Enflasyon sepetiyle rakamlarla oynayarak emeklimizin memurumuzun maaþýný eritiyorlar. Ülkenin esas dengesini adaletini bozan ülkenin bir bölümünde terörle mücadele kanununu kaldýrarak alt kimlik, üst kimlik insanlarý ayrýþtýrarak ülkemizin bir bölümünde devletin güçlerini ellerinden alarak o bölgede devlet hakimiyetini kaybetti. Asýl dengemizi bozan bunlardýr. 7 Haziranda halk bunlara gereken dersi verecektir. Bunlara bir dur demek lazým" þeklinde konuþtu. Mecitözü seçim iletiþim merkezi açýlýþýndan sonra çalýþmalarýna devam eden MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Ekici Topçubaþý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri Mecitözü'nü karýþ karýþ gezdi. MHP heyeti seçim çalýþmalarý kapsamýnda Mecitözü sanayisini, esnafýný ve vatandaþlarý ziyaret ederek halkýn sorunlarýný dinledi.vatandaþýn teveccühüyle karþýlaþan MHP heyeti 7 Haziran seçimlerinin önemine deðindi. Hükümetin çeþitli politikalarla ülkeyi karanlýða sürüklediðinin altýný çizen heyet, tek çarenin Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu, ülkenin Türk milliyetçilerine ihtiyacý olduðunu vurguladýlar. Halktan gelen talepleri dinleyen MHP'liler çözüm önerileri üreterek MHP iktidara geldiðinde halk için yapýlacak olan yatýrýmlarý ve düzenli devlet politikalarýný anlattýlar. ASKERLÝK ANILARI -2 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deðerli okuyucularým, dün ki yazýmda da bahsettiðim gibi anýlar, ''selin önündeki odunlarý toplamak gibidir''ne kadar toplamaya çalýþýp bir kenara koyarsanýz o oranda istifade imkânýnýz olur. Yoksa anýlar akýp giden selle beraber ýssýz bucaksýz deryaya ulaþýr ve bir daha ulaþamazsýnýz. Ömür de bir sel gibidir. Durmak bilmez önüne ne gelirse sevabýyla günahýyla alýp götürür. Dikkat ederseniz kiþisel geliþim uzmanlarý veya zevkle dinlediðiniz konferansçýlar konuþmalarýnýn çoðunu hayat hikâyeleriyle doldurmaya çalýþýrlar. Bu yaþanmamýþ hikâyeleri dinlerken bazen gülmekten yerlere yatarsýnýz bazen de gözyaþlarýnýza hâkim olamazsýnýz. Sevgili genç kardeþlerim, bugün dinlemekten belki býktýðýnýz aile büyüklerine ait hayat hikâyelerini yarýn yaþýnýz bizim gibi 40' lara, 50' lere ulaþtýðýnda inanýn çok arayacaksýnýz. Hele birde kaybettiyseniz bu aramanýzýn þiddeti daha da artacaktýr. Bunun için hayattayken anýlarýný dinlemekten sýkýlmayýnýz. Önemli olanlarý mutlaka yazýnýz. Geçenlerde ceviz aðaçlarýnýn bakýmýný bahane ederek çocukluðumun geçtiði köydeki yaylamýza gittim. Baba rahmetli olunca her taraf virane oldu. Belki size tuhaf gelecek ama inanýn daðlarla taþlarla konuþtum. Bana o kadar güzel arkadaþlýk ettiler ki tarif edemem. Hâlbuki çocukken býkardým. Ah þuradan bir kurtulsam derdim. Netice de kurtuldum. Þükür muhtaç olmayacak kadar imkânlara sahip oldum. Fakat yaþ kemale erdikçe o derelerin, tepelerin özlemi içimde bir kor gibi yanmaya baþladý. Bahçeleri dolaþýrken abime '' babamdan hiçbir hatýra yok'' deyince, çalýlýðýn yanýnda duran paslanmýþ, yarýsý çatlamýþ bað BEL-ÝNÝgösterdi. ''Bak bu babamýn beli '' dedi. Ben de altýn bulmuþ gibi heyecanla aldým. 30 senenin özlemiyle kokladým. Arabama koydum evime getirdim. Ve çocuklarýma: ''bugün köyde çok önemli bir þey hatýra buldum. Salondaki gümüþlüðe koyabilir miyim?'' dedim. 'Neymiþ?' dediler. 'Babamýn bað-da bahçede kullandýðý kürek'' dedim. Güldüler. 'Baba sýðýnaða koy. Sýðýnakta dursun. Özlediðinde gider bakarsýn' deyiverdiler. Bunu söylemeleri gayet normaldir. Onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ne köy gördüler ne de sýkýntý çektiler. ATATÜRK ve ÝLK AKÞAM ÝKÝ GÜN ÝZÝN Asker ocaðýna bir aralýk akþamý teslim oldum. Ýçimizde imamdan - öðretmene, mühendisten - akademisyene kadar civarýnda farklý meslekten KD asker arkadaþlar var. Akþam hepimizi yemekhaneye topladýlar. Bölük komutaný yüzbaþý geldi. Beyefendi birisi. Gayet güzel bir þekilde babacan bir yapýyla konuþmaya baþladý. Baþka bir ifade ile ilk akþamýn stresi aldý. Bu arada'' Atatürk hakkýnda bir soru soracaðým, kim cevap verecek?'' Derken, nasýl olsa ilkokuldan üniversiteye kadar epey okuduk. Bir þeyler konuþabilirim diyerek ilk önce parmaðýmý kaldýrdým. '' Atatürk'ün özelliklilerini say bakalým asker'' dedi. Ben de; Atatürk ''Zekidir, çalýþkandýr, iyi bir komutandýr'' dedim baþka bir þey aklýma gelmedi. Bunun üzerine ''OTUR ASKER, SANA 2 GÜN ÇARÞI ÝZNÝ '' dedi. Bunu duyunca salondan epey parmak kaktý. Çünkü içimizde tarihçiler, doçentler, hâkimler, savcýlar vs. vardý. On maddeden ibaret olan özelliklerinin tamamýný saydýlar. Bunun üzerine komutan: '' Sizlere sadece aferin. Arkadaþýnýz üç maddeyle izin iki gün kazandý. Sizlerde aferin kazandýnýz. Önemli olan arkadaþýnýzýn cesaret gösterip ilk önce parmak kaldýrmasýdýr '' dedi. Sonuç mu? Arkadaþlar eðitim alanýnda sürünürken ben Kýzýlay'da bir güzel gezdim. Tabi eþe dosta telefon edip ''ben Kýzýlay' da geziyorum'' deyince inanmadýlar. Açýksa söylemek gerekirse Osmancýðýn dað köyünden gelip öyle bir grubun içerisinde ilk akþamdan iki gün kazanmam dolaysýyla kendimle gurur duydum. Daha doðrusu ilham aldýðým öðretmenime gýyaben çokça teþekkür ettim. Ýþte öðretmen böyle olmalý dedim. ÇünküOsmancýk ÝHL'de okurken, bir öðretmenimiz çocuklar: '' kalabalýk içerisinde bir soru sorulursa azýcýkta olsa bilginiz varsa, mutlaka ilk önce parmak kaldýrýn. Bazen % 10 cevap, % 100 cevaptan çok getirir saðlar'' demiþti. Netice olarak sorumlu olduðumuz iþin her þeyini ama sorumlu olmadýðýmýz iþin bir þeyini iyi bilirsek, o bir þey gün gelir her þeyin üzerine çýkabilir. Askere gidecek gençlere duyurulur. Bakarsýnýz sizin komutan da ayný soruyu sorar. Ýlk akþamdan izin kazanmak istemez misiniz? ( Yazar: )

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı