Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe"

Transkript

1 Erdoðan Oruç'a bir ödül daha Lezzet Pýnarýndan hesaplý lezzetler Amasya Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Amasyalý Strabon ve Coðrafya' konulu 6.Ulusal 1.Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmada ikinciliði Çorumlu karikatürist Erdoðan Oruç kazandý. 5 TE Erdoðan Oruç 30 Yýllýk Aþçý Adem Güngör usta yönetiminde ve Azap Ahmet sokak 19/A adresinde ( Ziraat Odasý karþýsýnda) hizmet veren Lezzet Pýnarý Lokantasý lezzeti yemekleri uygun ve hesaplý sunumuyla dikkatleri çekiyor. 5 TE Adem Güngör Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu 06 MAYIS 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe Yað : Kristal Marka Et Çeþitlerimiz : Özen kasabý dan 4 Çeþit Seçmeli Tabldot Yemek 7.00 TL Azapahmet Sk. NO:19/A - Tel: "Amacýmýz tek baþýna iktidar olmaktýr" YÖK, rektör adaylarýný belirledi Yükseköðretim Genel Kurulu, içinde Hitit Üniversitesinin de bulunduðu 13 devlet üniversitesinde yapýlan seçimlerle belirlenen rektör adaylarý arasýndan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sunulacak her üniversite için üç adayý belirledi. 2 DE Ýl Özel Ýdaresi'ne 24,8 milyon TL'lik yeni bir ek bütçe yapýlacak. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda, 24,8 milyon TL'lik ek bütçe görüþülerek, komisyon raporuna baðlanmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 10 DA "Türkiye 100 milyon insaný refah içinde yaþatacak güce sahip" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dodurga Ýlçesi'nde çeþitli ziyaretlerde bulundu. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici ve yönetim kurulu üyeleri Dodurga'yý gezdi. 11 DE "Mahkeme kararý varken yeniden deðerlendirme yapýlamaz" Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yönetici deðerlendirme süreci kapsamýnda Türk Eðitim Sen üyesi yöneticilerin haksýz yere öðretmenliðe düþürüldüklerini dile getirerek... 7 DE Selim Aydýn Aþk Kaþýntýsý tiyatroseverlerle buluþacak Çorumlu yazar Þahin Örgel'in kaleme aldýðý Aþk Kaþýntýsý isimli oyun 7 Mayýs Perþembe günü saat 20.30'da izleyiciyle buluþacak. 3 TE Huzur Akademisi derslerine ilgi yüksek Çorum ÝHH & Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonunun düzenlediði Huzur Akademisi derslerine ilgi yüksek oluyor. 2 DE Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Mecitözü'nün köylerini ziyaret etti. MHP Ýl Bakan Iþýk açýlýþlar için yarýn gelecek Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Ekici Topçubaþý, Sami Çam, Ali Akcan ve 3 TE yönetim kurulu üyeleri seçim çalýþmalarýný köylerde sürdürdü. 3 TE 5 TE Belediye Meclisi yarýn toplanacak "IMF'ye 500 milyon dolar için el açarken þimdi Çorum'a her yýl 1 milyar TL yatýrým yapýlýyor" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçmiþte Türkiye'nin 500 milyon dolar borç alabilmek için IMF'ye el açarken, bugün Çorum'a her yýl 1 milyar TL yatýrým yapýldýðýný hatýrlatarak, AK Parti iktidarýnda Çorum'a yapýlanlarý hem halkýn bildiðini, hem de hem Hak'kýn bildiðini söyledi. 9 DA "2023 Türkiye'si ve Ona Kurulan Tuzaklar" konferansý yapýlacak Salim Uslu Hilmi Daþdemir 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:45 05:27 12:44 16:34 19:49 21:22 Ýmâm-ý a'zam Hazretlerinin vefâtý (767) Hýzýr Günleri (Yaz) baþlangýcý - Hýdrellez Ümmetimden, Ebû Hanîfe adýnda biri gelecektir. Bu, kýyâmet günü, ümmetimin ýþýðý olacaktýr. Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7084 2,7097 EUR 3,0143 3,0159 STERLiN 4,0962 4,0993 2,2495 2, JPY YENi Günün Þiiri GECEYE ÞARKI Bir nefesin gölgesinden doðma bizler Dolanýp durmaktayýz terk edilmiþliklerde Bizler, yani sonrasýzlýkta yitirilenler, Kurbanlarýz, adandýklarýmýzý bilmezcesine. Dilenciyiz sanki, yok benim diyebileceðimiz, Kapalý kapýlar önünde birikmiþ delileriz. Körler gibi kulak kabartmýþýz, içinde Fýsýltýlarýmýzýn yitip gittiði sessizliðe. Hedefi olmayan yolcularýz bizler, Bulutlarýz, rüzgârlarda daðýlan, Ya da ölümün soluðunda üþüyen çiçekler, Yerimizden kopartýlmayý beklemekteyiz. 2 Varsýn, son acýlar da somutlaþsýn bende, Savunmuyorum kendimi, ey karanlýk güçler. En büyük sessizliðin yolu sizlerden geçer, O yoldan yürürüz en serin gecelere. Soluðunuzla daha sesli alevlere boðmaktasýnýz beni, Sabýr! Yýldýzlar kora dönüþürken, düþler kaymakta Bize adlarýný söylemekten kaçýnan diyarlara, Oralara ancak feda edersek girebiliriz düþlerimizi. 3 Sen ey kapkara yürek, ey karanlýk gece, Kimdir yansýtan, en kutsal zeminlerinizi, Ve kötücülüðünüzün son vadilerini? Acýlarýmýz karþýsýnda donup kalmýþ maske - Acýlarýmýz ve hazlarýmýz karþýsýnda Taþtan bir gülümseme boþ maskenin dudaklarýnda Bir kaya, bütün ölümlülerin çarpýnca kýrýldýðý, Üstelik varlýðý bize bile kapalý. Ve sonra dikildiðinde karþýmýza bir yabancý düþman, Alaylarýyla aþaðýlayarak ölesiye didinmemizi, O zaman daha bir hüzünlü olur þarkýlarýmýz ezgileri Ýçimizde aðlayan ise kalýr anlaþýlamadan. Georg TRAKL Çeviri: Ahmet CEMAL HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI YÖK, rektör adaylarýný belirledi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi tarafýndan ortaklaþa, 4-10 Mayýs Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý nedeniyle 'Ýnþaatlarda iþ güvenliði' konulu bir konferans düzenleyecek. Türkiye'de iþ kazalarýnýn en çok görüldüðü sektörlerden bir tanesi olan inþaat sektörü ile ilgili iþ saðlýðý ve iþçi güvenliði hakkýnda yapýlan yasal düzenlemeler ile iþçi ve iþverenlerin uymak zorunda olduðu kurallarýn anlatýlacaðý konferans, 8 Mayýs Cuma günü TSO toplantý salonunda gerçekleþtirilecek. TSO'dan konu hakkýnda Yükseköðretim Genel Kurulu, içinde Hitit Üniversitesinin de bulunduðu 13 devlet üniversitesinde yapýlan seçimlerle belirlenen rektör adaylarý arasýndan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a sunulacak her üniversite için üç adayý belirledi. Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Yükseköðretim Genel Kurulu'nun 2015 yýlýnýn 7. toplantýsýnýn Nisan tarihlerinde yapýldýðý hatýrlatýlarak, 13 devlet üniversitesinde yapýlan seçimlerle belirlenen 6 aday arasýndan, Yükseköðretim Genel Kurulunda yapýlan seçim sonucunda belirlenen 3 adayýn Cumhurbaþkanlýðý makamýna sunulmasýna karar verildiðini açýkladý. Yükseköðretim Genel Kurulunun Cumhurbaþkaný Erdoðan'a sunacaðý 3 rektör adayý ve üniversiteleri þöyle: - Adýyaman Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mehmet Turðut 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Gündüz - Ahi Evran Üniversitesi Rektör adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Vatan Karakaya 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Abdulvahap Yiðit - Aksaray Üniversitesi Rektör adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Acar 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Yusuf Þahin 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Hacý Murat Yýlmaz - Amasya Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Metin Orbay 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Kasým Karahocagil 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ömer Küçük - Bozok Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Salih Karacabey 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Recep Þahingöz 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Tamer Uçar - Düzce Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mehmet Akgül 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Fehmi Erzincanlý - Hitit Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Reha Metin Alkan 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mesut Çetinkaya 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Adem Özkara - Kastamonu Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Seyit Aydýn 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Necati Cemaloðlu 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ömer Atalar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Adem Korkmaz 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Mustafa Saatcý 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Erdal Kendüzler - Namýk Kemal Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Osman Þimþek 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Burhan Arslan 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Hasan Boynukara - Ordu Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Turan Karadeniz 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ali Ayyýldýz - Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ýlker Hüseyin Çarýkçý 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Fatih Gültekin 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Hasan Ýbicioðlu - Uþak Üniversitesi Rektör Adaylarý 1. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Sait Çelik 2. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Ekrem Savaþ 3. Sýradaki Rektör Adayý Prof. Dr. Rifat Okudan TSO'dan inþaat çalýþanlarýna iþgüvenliði eðitimi yapýlan açýklamaya göre saat 14.00'te baþlayacak olan konferansa konuþmacý olarak ÝÞ- GÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Sevda Kýlýç katýlacak. 'Kaza deðil, tedbirsizlik öldürür' düþüncesinden hareketle gerçekleþtirilecek olan eðitimde, katýlýmcýlara; iþ kazalarýnýn insani, maddi ve manevi ne gibi sonuçlar doðurabileceði, somut örneklerle anlatýlacak. ELEMAN ARANIYOR Yem fabrikasýnda üretim bölümünde çalýþtýþtýrýlmak üzere Elektrikten ve Pano iþlerinden anlayan usta alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ankara yolu 5. Km. Benli yem fabrikasý Çorum/Merkez Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Huzur Akademisi derslerine ilgi yüksek Çorum ÝHH & Ýlke-Der Hanýmlar Komisyonunun düzenlediði Huzur Akademisi derslerine ilgi yüksek oluyor.çorum ÝHH & Ýlke- Der konferans salonunda yapýlan Huzur Akademisi derslerie konuþmacý olarak Psikolog, Hipnoterapist,EFT Uzmaný, Gýda Mühendisi Yazar Hatice Dilek Öztürk katýldý.255 kayýtlý anne ve genç kýzýn düzenli takip ettiði ve dört seneden oluþan Huzur Akademisi derslerinin birinci sýnýfý 2016 Ocak ayýna kadar devam edecek. Dört sene boyunca düzenli takip eden hanýmlara Huzur Akademisi bitirme sertifikasý verilecek.huzur Akademisi Programýna katýlmak isteyen hanýmlar Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH Ofisinde kayýt yaptýrabilirler. Haber Servisi ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN DÜZELTME ÝLANI tarihinde Tek Yýldýz gazetesinde yayýnlanan basýn numaralý ilanýmýzýn son paragrafýnýn tarih bölümünde gün olarak Pazartesi yazýlmasý gerekirken sehven Perþembe yazýlmýþ olup; doðru tarihin Pazartesi þeklinde düzeltildiði duyurulur. Resmi ilanlar de Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MAYIS ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 "Türkiye 100 milyon insaný refah içinde yaþatacak güce sahip" Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Mecitözü'nün köylerini ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Ekici Topçubaþý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri seçim çalýþmalarýný köylerde sürdürdü. Mecitözü'nün Sýrçalý, Boyacý, Emirbað, Karacuma, Totali, Yeþilova, Kargý, Söðütönü, Çayköy, Doðula, Ýbek, Bukse, Koyunaðlý, Kýþlacýk, Alveren, Elmapýnar, Beyönü, Tanrývermiþ, Çitli, Sarýhasan, Gökçebel, Terken, Iþýklý, Sülüklü, Köseeyyüp, Figani, Konaç, Gözveren, Bayýndýr, Alancýk, Yedigöz, Kayý, Daðsaray, Geykoca, Hisarkavak, Fakýahmet, Devletoðlan, Söðütyolu, Fýndýklý, Aþþaðýkörücek, Yukarýkörücek, Sorkoðlan, Akpýnar, Karacaören, Bekiþler, Güngörmez köyleri ziyaret edildi. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre köyleri ziyaret ederek köylülerin sorunlarýný dinleyen MHP'liler köylünün zararýna olan mazot, gübre ve buðday fiyatlarýnda meydana gelen deðiþimleri dile getirdiler.ev ziyaretlerinde ekonominin temelden sarsýldýðýný ve bu nedenle ülkenin dýþ borcunun ikiye katlandýðýný kaydeden MHP'liler, Güneydoðu sorunu, baþkanlýk sistemi ekonomi gibi ülkenin temel sorunlarýnýn yaný sýra vatandaþa yüklenen vergilerle hükümetin çiftçiyi, esnafý, sanayiciyi, asgari ücretliyi zor durumda býraktýðýný dile getirdiler. 7 Haziran seçimlerinin ülke için son þans olduðunu söyleyen MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Türkiye 100 milyon insaný refah içinde yaþatacak güce sahip. Ama bunun için kaynaklarý doðru kullanýp gelir adaletsizliðini ortadan kaldýrmak gerekiyor. Ortak akýl yoluyla ülkeyi refaha ulaþtýrabilir bir gül bahçesine çevirebiliriz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüðüne sahip çýkarak ülkeyi kurtarmamýz lazým. Liderimiz Devlet Bahçeli seçim beyannamesini açýkladý. Çiftçiye mazotu vergisiz verecek. Gübrenin vergisi alýnmayacak. Asgari ücret 1400 lira olacak. Bunlar nasýl olacak demeyin ülke kaynaklarýný doðru kullanýrsak. Yolsuzluðu ve gelir adaletsizliðini ortadan kaldýrýrsak bunlar olmayacak þeyler deðil" ifadelerini kullandý. Ýskilip'te sineksiz yaz için önlem alýnýyor Yaz aylarýnýn en büyük sorunlarýndan sinek ve haþereye karþý Ýskilip Belediyesi larva ile mücadeleye baþladý. Ýlaçlama çalýþmalarýnýn yaz boyunca devam edeceði bildirildi. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kent merkezinde dere yataklarý, çöp konteynýrlarý baþta olmak üzere tüm mahallelerde ilaçlama yapan belediye ekipleri yaz aylarýnda sivrisinek ve haþere oluþumunun önüne geçmek için larva(üreme dönemi) ile mücadele ediyor. Erken dönemde yapýlan larva mücadelesinin sineksiz bir yaz için son derece önemli olduðunu dile getiren Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Erken dönem larva mücadelesi ile baþladýðýmýz ilaçlama çalýþmalarýmýz, yaz aylarýnda sinek ve haþere mücadelesi ile devam edecek. Halk saðlýðýný ilgilendiren konularda belediyemiz üzerine düþen her türlü görevi büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor" dedi. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, mahallesinde aydýnlatma sorunu yaþanan bölgelerde bu sorunu kýsa sürede çözen YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü yetkililerine teþekkür etti. Þeker konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Mimar Sinan Caddeler ve 20 Sokak da bulunan aydýnlatma lambalarýnýn tamamýnýn yanmamasý ile o bölge de yaþayan mahalle sakinlerimizin maðduriyetinin giderilmesi için devreye giren YEDAÞ yetkilileri olaya en kýsa zaman da müdahale edip mahallemizi tekrar aydýnlatarak insanlarýmýzý olumsuz etkilerden korumuþ maðduriyetlerini gidermiþ ve hizmetini layýkýyla yapmýþtýr. Yine Mimar Sinan 70 Sokakta Mimar Sinan Mahallesi'nden YEDAÞ'a teþekkür YÝBO yanýnda ki ýssýz arazide YÝBO'da okuyan öðrencilerin daha güvenli evlerine ulaþabilmesi için o caddede hiçbir aydýnlatma direðinin olmamamsý üzerine burada da caddenin tamamýnda direk ve aydýnlatma yapmýþlardýr. Ayrýca 2015 yýlý Mimar Sinan Mahallesi için elektrik adýna hizmet yýlý olacaktýr. Çünkü 2014 yýlýnýn sonlarýnda Fevzi Çakmak Sokaklarýnda baþlayan yer altý kablo döþeme ve direk çalýþmalarý bu yýlda devam ederek mahallenin tamamý bitirilecek ve yine Mahallenin bazý Fevzi Þeker yerlerinde bulunan çok eski ve büyük görünümlü elektrik trafolarýnýn da yýkýlýp küçük ve estetik görünümlü hale dönüþtürülecek. Yapýlan ve yapýlacak çalýþmalarla mahallemiz daha güzel, daha yaþanabilir aydýnlýk bir mahalleye bürüneceðinden bu güzel çalýþmalarý üstlenen YEDAÞ'a baþta Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'a yine YEDAÞ sorumlusu Mehmet Özel beye ve tüm emeði geçenlere þahsým ve mahalle sakinlerim adýna teþekkür ediyorum" dedi. Aþk Kaþýntýsý tiyatroseverlerle buluþacak Bakan Iþýk açýlýþlar için yarýn gelecek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, açýlýþlarda bulunmak üzere yarýn Çorum'a gelecek. Bakan Iþýk ilk olarak Vali Ahmet Kara'yý ziyaret edecek. Ziyaretin ardýndan Osmancýk Ýlçesine gidecek olan Bakan Iþýk, burada açýlýþ ve temel atma törenlerine katýlacak. Osmancýk'tan sonra tekrar Ýl Merkezine gelecek olan Bakan Iþýk, Hitit Üniversitesi Merkezi Laboratuarýnýn açýlýþýný yapacak ve ardýndan muhtarlar ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek. Bakan Iþýk yemeðin ardýndan Ýstanbul'a hareket edecek. Haber Servisi Çorumlu yazar Þahin Örgel'in kaleme aldýðý Aþk Kaþýntýsý isimli oyun 7 Mayýs Perþembe günü saat 20.30'da izleyiciyle buluþacak. Oyunda televizyon dünyasýnýn yakýndan tanýnmýþ iki ismi Cantuð Turay ve Begüm Topçu Turay Çorum Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek oyunda rol alacaklar. Oyun Yazarý Þahin Örgel ve eþi Emine Örgel Devlet Tiyatro Salonu'nda konu ile ilgili açýklama yaparak sahnelenecek olan oyunu deðerlendirdi ve Çorum halkýný perþembe akþamý oyuna davet etti. Örgel yapmýþ olduðu açýklamada, sahnelenecek olan oyunun son derece akýcý ve kendine özgü bir dilinin olduðu belirtti. Örgel, ''Günümüz dünyasýnda insan iliþkilerini dip detaylarýyla anlatan bir oyundan söz ediyoruz. Gündelik hayatýmýzda sýkça karþýmýza çýkabilecek þeylerin sahne üzerinde bir tiyatro eseri içerisinde dramatik bir mantýkla yansýtýldýðýný söyleyebiliriz. Oyunumuz tek perdeden oluþuyor ve 1 saat 20 dakika sürecek. Oyunumuzun organizasyon boyutunda eþim Emine Örgel'in katkýlarýný unutmamak lazým. Yine bizim yanýmýzda olan ve bizden desteklerini eksik etmeyen sponsorlarýmýza da teþekkür ediyorum" dedi.

4 MHP nakliyeci esnafýný dinledi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum 32 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi çalýþmalarýna devam eden parti Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi'nde bulunan esnafýn sorunlarýný ve beklentilerini dinledi. Þoför esnafý, en önemli sorunlarýnýn baþýnda pahalý akaryakýt fiyatlarý ve yüksek vergi oranlarýnýn geldiðini vergi ve yüksek akaryakýt fiyatlarý karþýsýnda kazançlarýnýn düþtüðünün bu nedenle ailelerine ekmek götüremez duruma geldiklerini belirttiler. Ayrýca almalarý gereken belgelere yüklü miktarda para ödediklerinin de altýný çizen esnaf bu durumdan þikayetçi olduklarýný söylediler. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP Milletvekili Vahit Kayrýcý burada yaptýðý açýklamada hükümetin izlediði yanlýþ politikalar neticesinde þoför, nakliyeci, sanayici esnafý ve vatandaþýn maðdur edildiðini belitti. Ayrýca vergi ve gelir eþitsizliðine deðinen Kayrýcý, "Hükümet Güneydoðuda yapamadýklarýný Anadolu'da ve batý illerinde yapýyor. Orada sýnýrdan geçen kamyoncuya ne getirdin, ne götürdün diye sorulmuyor. Doðuda elektrik parasýný tahsil edemeyen devlet onlarýn parasýný bizim cebimizden alýyor. Ülkede çalýnan kaynaklarý tuttuðumuz zaman herkes refah içinde yaþar. 7 Haziranda sizin yeriniz MHP olmalýdýr" dedi. MHP'nin seçim beyannamesinde bu konularýn yer aldýðýný ve çözüm önerilerinin olduðunu belirten Kayrýcý, "Þoför esnafýnýn, mevcut aracýný yenilemek amacýyla alacaðý yeni ticarî araçtan KDV ve ÖTV alýnmayacak. Akaryakýt kaçakçýlýðý önlenecek. Belgelerle ilgili düzenlemeler yapýlacak. Baðýmsýz ve Millî bir `Üreten Ekonomi Programý` uygulamaya konulacak. Üreten Ekonomi Programýyla; üretim harekete geçirilecek, küresel rekabet gücü yükseltilecek, hakkaniyetli paylaþým saðlanacak, kaynak ve ekonomi yönetiminde etkinlik artýrýlacak. Her yýl yaklaþýk 700 bin iþsize iþ verilecek. Enflasyon, dört yýlda yüzde 5`in altýna kalýcý bir biçimde indirilecek. Esnaf ve sanatkârlardan, emeklilik döneminde faaliyetine devam edenlerden yapýlan sosyal güvenlik destek primi kesintisi tümüyle kaldýrýlacak" açýklamalarýna yer verdi. MHP Milletvekili Ali Akcan ise, kanuni düzenlemelerin tekelleþtirmeye yönelik olduðunu ve hükümetin kanun çýkarýrken sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmediklerini, küçük esnafý bitirmeye yönelik hareket ettiklerini vurguladý. Akcan, " Hükümet küçük esnafý, sizi bitirmeye çalýþýyor. Seçimlerde bize destek verin. MHP tüm sorunlarýnýzýn anahtarý olacak, sorunlarýnýzý çözecektir" dedi. HABER HDP'lilerden CHP Ýl Baþkanýna tehdit Gürsel Yýldýrým CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, bir grup HDP'linin CHP Gençlik Kollarý üyelerine saldýrdýðýný açýkladý. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamaya, "Ülkemiz son derece zor þartlarda kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý Osmanlý'nýn külünden yeni bir laik, demokratik bir Cumhuriyet çýkararak, emperyalist devletlere büyük bir ders vermiþtir. Yaþadýðýmýz bu günlerde iktidar ülkeyi bölmek için elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Terörist bir örgütün devamý niteliðindeki siyasi bir partiye ödün vererek ülkemizin üniter yapýsýna tehdit oluþturmaktadýr. Kendi iktidarlarýnýn devamýný saðlayabilmek için kirli pazarlýklara tutuþtular. Bunun yansýmasýný da önceki gece bizzat yaþayarak iktidarýn ne kadar yanlýþ politika uyguladýðýný gördüm. Gençlik Kollarýmýz Genel Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu'nun katýlacaðý mitingin hazýrlýklarýný sürdürürken HDP'liler gençlik kollarýmýza saldýrmýþtýr. Gençlerimiz saðduyu örneði göstererek onlarýn kargaþa çýkarma planlarýný bozmuþtur. Akabinde benim de intikal ettiðim olay yerinde HDP'liler tarafýndan tehdit edildim. Biz ülkemizin birlik ve beraberliðini korumak ve kollamak için var gücümüzle çalýþtýk çalýþmaya devam edeceðiz. Takdiri Çorum kamuoyuna býrakýyorum." "Enflasyon sepetiyle rakamlarla oynayarak maaþlarý eritiyorlar" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna devam ediyor. MHP Mecitözü'nün Bahçelievler Mahallesi'nde seçim iletiþim merkezi açtý. Açýlýþa MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Ekici Topçubaþý, Sami Çam, Ali Akcan, MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr, MHP Mecitözü Kadýn Kollarý Baþkaný Gülseren Kaleli, çok sayýda partili ve vatandaþ katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre açýlýþta partililere hitap eden MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, "Milliyetçi Hareket Partisi Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarý olarak önümüzdeki yerel seçimlere bütün hýzýmýz ve gayretimizle çalýþmalara devam ediyoruz. Allah'a þükürler olsun ki milletimizin bize çok büyük bir teveccühü var. Milletimizin kurtuluþ reçetesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milletimiz bunun farkýnda. Gittiðimiz her yerde köyümüzde, kentimizde, kasabamýzda, sanayimizde, esnafýmýzda, her yerde çok güzel teveccühlerle karþýlanýyoruz. Bu da geçmiþ dönemlerde koalisyon döneminde, zor þartlar altýnda her þeye raðmen yapmýþ olduðumuz hizmetlerin eseri bunlar. Allah o dönemde hizmet eden herkezden razý olsun. Alnýmýz açýk, baþýmýz dik bir þekilde geziyoruz. Baþkalarý gibi hýrsýzlýk yaftasý üzerimize yapýþmadý. Biz sadece hizmetlerimizle anýlan bir partiyiz. Ýnþallah 7 Haziranda bize Türk milleti ihtiyacýmýz olan teveccühü gösterecek. 8 Haziran sabahýnda MHP'nin tek baþýna iktidarýna uyanacaðýz" açýklamalarýnda bulundu. Burada bir konuþma yapan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ise, "Ülkemiz yangýn yeri haline gelmiþ. Dengeleri bozdular. Enflasyon sepetiyle rakamlarla oynayarak emeklimizin memurumuzun maaþýný eritiyorlar. Ülkenin esas dengesini adaletini bozan ülkenin bir bölümünde terörle mücadele kanununu kaldýrarak alt kimlik, üst kimlik insanlarý ayrýþtýrarak ülkemizin bir bölümünde devletin güçlerini ellerinden alarak o bölgede devlet hakimiyetini kaybetti. Asýl dengemizi bozan bunlardýr. 7 Haziranda halk bunlara gereken dersi verecektir. Bunlara bir dur demek lazým" þeklinde konuþtu. Mecitözü seçim iletiþim merkezi açýlýþýndan sonra çalýþmalarýna devam eden MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Ekici Topçubaþý, Sami Çam, Ali Akcan ve yönetim kurulu üyeleri Mecitözü'nü karýþ karýþ gezdi. MHP heyeti seçim çalýþmalarý kapsamýnda Mecitözü sanayisini, esnafýný ve vatandaþlarý ziyaret ederek halkýn sorunlarýný dinledi.vatandaþýn teveccühüyle karþýlaþan MHP heyeti 7 Haziran seçimlerinin önemine deðindi. Hükümetin çeþitli politikalarla ülkeyi karanlýða sürüklediðinin altýný çizen heyet, tek çarenin Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu, ülkenin Türk milliyetçilerine ihtiyacý olduðunu vurguladýlar. Halktan gelen talepleri dinleyen MHP'liler çözüm önerileri üreterek MHP iktidara geldiðinde halk için yapýlacak olan yatýrýmlarý ve düzenli devlet politikalarýný anlattýlar. ASKERLÝK ANILARI -2 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deðerli okuyucularým, dün ki yazýmda da bahsettiðim gibi anýlar, ''selin önündeki odunlarý toplamak gibidir''ne kadar toplamaya çalýþýp bir kenara koyarsanýz o oranda istifade imkânýnýz olur. Yoksa anýlar akýp giden selle beraber ýssýz bucaksýz deryaya ulaþýr ve bir daha ulaþamazsýnýz. Ömür de bir sel gibidir. Durmak bilmez önüne ne gelirse sevabýyla günahýyla alýp götürür. Dikkat ederseniz kiþisel geliþim uzmanlarý veya zevkle dinlediðiniz konferansçýlar konuþmalarýnýn çoðunu hayat hikâyeleriyle doldurmaya çalýþýrlar. Bu yaþanmamýþ hikâyeleri dinlerken bazen gülmekten yerlere yatarsýnýz bazen de gözyaþlarýnýza hâkim olamazsýnýz. Sevgili genç kardeþlerim, bugün dinlemekten belki býktýðýnýz aile büyüklerine ait hayat hikâyelerini yarýn yaþýnýz bizim gibi 40' lara, 50' lere ulaþtýðýnda inanýn çok arayacaksýnýz. Hele birde kaybettiyseniz bu aramanýzýn þiddeti daha da artacaktýr. Bunun için hayattayken anýlarýný dinlemekten sýkýlmayýnýz. Önemli olanlarý mutlaka yazýnýz. Geçenlerde ceviz aðaçlarýnýn bakýmýný bahane ederek çocukluðumun geçtiði köydeki yaylamýza gittim. Baba rahmetli olunca her taraf virane oldu. Belki size tuhaf gelecek ama inanýn daðlarla taþlarla konuþtum. Bana o kadar güzel arkadaþlýk ettiler ki tarif edemem. Hâlbuki çocukken býkardým. Ah þuradan bir kurtulsam derdim. Netice de kurtuldum. Þükür muhtaç olmayacak kadar imkânlara sahip oldum. Fakat yaþ kemale erdikçe o derelerin, tepelerin özlemi içimde bir kor gibi yanmaya baþladý. Bahçeleri dolaþýrken abime '' babamdan hiçbir hatýra yok'' deyince, çalýlýðýn yanýnda duran paslanmýþ, yarýsý çatlamýþ bað BEL-ÝNÝgösterdi. ''Bak bu babamýn beli '' dedi. Ben de altýn bulmuþ gibi heyecanla aldým. 30 senenin özlemiyle kokladým. Arabama koydum evime getirdim. Ve çocuklarýma: ''bugün köyde çok önemli bir þey hatýra buldum. Salondaki gümüþlüðe koyabilir miyim?'' dedim. 'Neymiþ?' dediler. 'Babamýn bað-da bahçede kullandýðý kürek'' dedim. Güldüler. 'Baba sýðýnaða koy. Sýðýnakta dursun. Özlediðinde gider bakarsýn' deyiverdiler. Bunu söylemeleri gayet normaldir. Onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ne köy gördüler ne de sýkýntý çektiler. ATATÜRK ve ÝLK AKÞAM ÝKÝ GÜN ÝZÝN Asker ocaðýna bir aralýk akþamý teslim oldum. Ýçimizde imamdan - öðretmene, mühendisten - akademisyene kadar civarýnda farklý meslekten KD asker arkadaþlar var. Akþam hepimizi yemekhaneye topladýlar. Bölük komutaný yüzbaþý geldi. Beyefendi birisi. Gayet güzel bir þekilde babacan bir yapýyla konuþmaya baþladý. Baþka bir ifade ile ilk akþamýn stresi aldý. Bu arada'' Atatürk hakkýnda bir soru soracaðým, kim cevap verecek?'' Derken, nasýl olsa ilkokuldan üniversiteye kadar epey okuduk. Bir þeyler konuþabilirim diyerek ilk önce parmaðýmý kaldýrdým. '' Atatürk'ün özelliklilerini say bakalým asker'' dedi. Ben de; Atatürk ''Zekidir, çalýþkandýr, iyi bir komutandýr'' dedim baþka bir þey aklýma gelmedi. Bunun üzerine ''OTUR ASKER, SANA 2 GÜN ÇARÞI ÝZNÝ '' dedi. Bunu duyunca salondan epey parmak kaktý. Çünkü içimizde tarihçiler, doçentler, hâkimler, savcýlar vs. vardý. On maddeden ibaret olan özelliklerinin tamamýný saydýlar. Bunun üzerine komutan: '' Sizlere sadece aferin. Arkadaþýnýz üç maddeyle izin iki gün kazandý. Sizlerde aferin kazandýnýz. Önemli olan arkadaþýnýzýn cesaret gösterip ilk önce parmak kaldýrmasýdýr '' dedi. Sonuç mu? Arkadaþlar eðitim alanýnda sürünürken ben Kýzýlay'da bir güzel gezdim. Tabi eþe dosta telefon edip ''ben Kýzýlay' da geziyorum'' deyince inanmadýlar. Açýksa söylemek gerekirse Osmancýðýn dað köyünden gelip öyle bir grubun içerisinde ilk akþamdan iki gün kazanmam dolaysýyla kendimle gurur duydum. Daha doðrusu ilham aldýðým öðretmenime gýyaben çokça teþekkür ettim. Ýþte öðretmen böyle olmalý dedim. ÇünküOsmancýk ÝHL'de okurken, bir öðretmenimiz çocuklar: '' kalabalýk içerisinde bir soru sorulursa azýcýkta olsa bilginiz varsa, mutlaka ilk önce parmak kaldýrýn. Bazen % 10 cevap, % 100 cevaptan çok getirir saðlar'' demiþti. Netice olarak sorumlu olduðumuz iþin her þeyini ama sorumlu olmadýðýmýz iþin bir þeyini iyi bilirsek, o bir þey gün gelir her þeyin üzerine çýkabilir. Askere gidecek gençlere duyurulur. Bakarsýnýz sizin komutan da ayný soruyu sorar. Ýlk akþamdan izin kazanmak istemez misiniz? ( Yazar: )

5 HABER 5 Lezzet Pýnarýndan hesaplý lezzetler 30 Yýllýk Aþçý Adem Güngör usta yönetiminde ve Azap Ahmet sokak 19/A adresinde ( Ziraat Odasý karþýsýnda) hizmet veren Lezzet Pýnarý Lokantasý lezzeti yemekleri uygun ve hesaplý sunumuyla dikkatleri çekiyor. Ayný zamanda dünyanýn deðiþik ülke yemek kültür tecrübesine sahip deneyimli aþçý Adem usta kaliteden ödün vermeden hesaplý fiyat seçenekleri ile sürümden kazanmayý ilke edindiklerini belirterek," Evet bilindiði üzere 30 yýllýk meslek tecrübemizi vatandaþlarýmýz ile paylaþmanýn zevkini yaþýyoruz. Ýlla kalite demek asla pahalý sunum anlamýna gelmemelidir. Bilakis Kaliteye tartýþmasýz evet diyoruz. Ancak evet derken Kanaatkar yani mümkün olduðu kadar kurtaracak kar oranýna razý olarak evet diyoruz. Mekanýmýz sabah 6 da çorba ve kahvaltý çeþitlerimiz ile hizmete baþlýyor. Öðle saatlerinde gerek seçme imkanlý servis tablot çeþitlerimiz, gerekse mekanda sunulan tablot yemek çeþitlerimiz gerçekten taktir topluyor. Kullandýðýmýz malzemelere önem veriyoruz. Pilav da kesinlikle tereyað kullanýrken, yemeklerimiz Kristal sývý yað ile piþirilmektedir. Et çeþitlerimiz ise seçkin kasap esnaflarýmýz arasýnda yer alan Özen kasabýndan tedarik ediyoruz. Talepler üzerine ýzgara çeþitlerimiz de baþladý. Diðer yandan Düðün ve sünnet gibi toplu yemeklerimizde devam ediyor. Tablot yemeklerimizde seçme imkaný tanýdýðýmýz 4 çeþit yemek 7 Tl. Seçkin meslek odalarýmýz, þirketler ve esnaflarýmýzýn teveccühlerine layýk olmaya çalýþýyoruz. Bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da kaliteyi mekanýmýzýn Pýnar tezgahýndan Lezzetli yemekleri vatandaþlarýmýza sunmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. Erdoðan Oruç'a bir ödül daha Erdoðan Oruç Kültür ve Sanat Günlerine ilgi yüksek oldu Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan düzenlenen "4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri" Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde Nisan 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Yoðun katýlýmýn olduðu etkinlikler kapsamýnda öðrenci kongreleri, kýsa film yarýþmasý, þirketlerin kariyer zirvesi söyleþisi, mezunlar paneli, münazara, sergi, fotoðraf ve resim yarýþmalarý düzenlendi.kariyer günlerine Atatürk Anadolu Lisesi, Çorum Anadolu ÝHL, Mehmetçik Anadolu Lisesi, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TOKÝ Lisesi katýlýrken etkinliklere birçok önemli þirketin temsilcileri de katýlarak bilgiler verdiler. Münazara finali, özgün þiir özgün hikaye yarýþmasý, fotoðraf yarýþmasý, kýsa film, proje yarýþmasý ve resim yarýþmasýnda birincilik elde eden öðrencilere ödülleri takdim edilen etkinlik sonrasýnda aðaç dikimi gerçekleþtirilerek 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri sona erdi. Amasya Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Amasyalý Strabon ve Coðrafya' konulu 6.Ulusal 1.Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmada ikinciliði Çorumlu karikatürist Erdoðan Oruç kazandý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Osman Akbaþ, Karikatür Sanatçýsý Mehmet Selçuk, Karikatür Sanatçýsý Abdulkadir Uslu, Karikatür Sanatçýsý Altan Özeskici, Karikatür Sanatçýsý Þevket Yalaz, Karikatür Sanatçýsý Yusuf Kat ve Mizah Yazarý Savaþ Ünlü'den oluþan seçici kurul üyeleri 2 Mayýs 2015 tarihinde bir araya gelerek 156 çizerin, toplam 212 eserini deðerlendirerek yarýþma sonucunu belirledi. Yarýþmada 1.lik ödülüne Halit Kurtulmuþ, 2.lik ödülüne Erdoðan Oruç ve 3.lük ödülüne ise Cemalettin Güzeloðlu layýk görüldü. Yarýþmada ayrýca mansiyon, 18 yaþ altý mansiyon ve jüri özel ödülleri de verildi. Bu ödülleri alan isimler ise þunlar: "Mansiyon Ödülleri. Mansiyon Ödülü Hamza Akýn, Yýlmaz Muslu, Ömer Çam. 18 Yaþ Altý Mansiyon Ödülleri: Fatma Cansýz, Arda Yurdakul, Büþra Bekaroðlu. Jüri Özel Ödülleri: Stanýstau Kaplevski, Doru Axýnte, Kazanevsky Vlademir." Haber Servisi Belediye Meclisi yarýn toplanacak Çorum Belediyesi Meclisinin mayýs ayý toplantýsý yarýn yapýlacak.meclis salonunda Perþembe günü saat 10.00' da gerçekleþtirilecek olan toplantý da gündeme gelecek olan maddeler þunlar:"2014 Yýlý Bütçesi Kesin Hesabýnýn Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi. Kadro Deðiþikliði. Kasýnýr tespiti. Belediye Meclisinin tarih ve 03/49 Sayýlý karara itiraz. Karakeçili Mahallesi, 4400 ve 4401 adalarda plan deðiþikliði. Yavruturna Mahallesi, 201 ada, 88, 89 ve 90 nolu parsellerde plan deðiþikliði. Çepni Mahallesi, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990 ve 3991 adalarda plan deðiþikliði."

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "Ücretsiz sertifika programýndan ücret alýnamaz" Eðitim Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan, Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý ve MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü arasýnda imzalanan bir protokol ile genel seçimlere yönelik olarak Türkiye çapýnda Halk Eðitim Merkezleri`nde "Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi" adý altýnda bir sertifika programý düzenlendiðini hatýrlatarak, "Düzenlenen sertifika programlarýna katýlan ve sertifika almaya hak kazanan adaylarýn Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünün döner sermaye hesabýna en az 10 TL ücret yatýrmalarý yönünde baskýya uðradýklarý sendikamýza yapýlan baþvurulardan anlaþýlmaktadýr. Konuya iliþkin olarak Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý anýlan sertifika programlarýna katýlanlardan hiçbir surette ücret alýnamayacaðýný 3/4/2015 tarih ve 2851 sayýlý yazýlarý ile MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðüne bildirdiði ve Genel Müdürlüðünde 10/4/2015 tarih ve 135/ sayýlý yazýlarý ile konuyu tüm il valiliklerine gönderdiði bilinmektedir. Kamu kurum ve Sezgin Kundukan kuruluþlarýný yönetenlerin yetkilerini sýnýrsýz kullanamayacaklarý bu yetkilerin yasalarýn, yönetmeliklerin ve genelgelerin çizdiði sýnýrlarýn dýþýna çýkamayacaðý açýktýr. Kendine verilen yetkilerin dýþýna çýkan kamu görevlilerinin ise yasal sorumluluktan kaçamayacaðý bilinmelidir. Genel müdürlüðün emirleri ortada olduðu halde Halk Eðitim Merkezi müdürlüðünün sertifika programýna yapýlan baþvuru yoðunluðunu ganimete dönüþtürme hissiyatýyla davrandýðý açýktýr. Ancak müdürlük yetkililerinin yaptýklarýnýn suç olduðunu ve kimseden zorla yardým veya baðýþ adý altýnda ücret talep edemeyeceklerini bilmeleri ve gereklerini yerine getirmeleri yerinde olacaktýr. Bu çerçevede sertifika almaya hak kazanlarýn belgelerinin diðer programlarda yapýldýðý gibi çalýþtýklarý kurumlara gönderilmesi suistimallerin önüne geçecektir. Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak baþta Çorum Valiliði olmak üzere Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünü göreve çaðýrýyor ve kursiyerlere yaþatýlan maðduriyetlerin ortadan kaldýrýlmasý için gerekli tedbirlerin biran önce alýnmasýný bekliyoruz" dedi. Gökkuþaðý Okuma Salonlarýndan "Bahar Þenliði" Çorum ve ilçelerinde öðrencilere yönelik eðitim faaliyetlerinde bulunan Gökkuþaðý Okuma Salonlarý, "Geleneksel Bahar Þenliði" düzenledi.gökkuþaðý Okuma Salonlarý, TEOG sýnavý nedeniyle okullarýn tatil olduðu günde öðrencilerini piknik ve þenlik programý için Çorum Sýklýk Tabiat Parký'na götürdü. Çeþitli yarýþma ve etkinliðin yapýldýðý Bahar Þenliði'nde geleneksel yarýþmalar düzenlendi ve öðrenciler gönüllerince bir gün geçirdi. Öðretmen ve öðrencilerinin katýldýðý piknikte çuval yarýþmasý, mendil kapmaca, ip atlamaca gibi oyunlar oynandý. Öðrenciler ayrýca parktaki oyun gruplarýnda da keyifli anlar geçirdi.okuma Salonlarý Müdürü Yusuf Er, her yýl bu tür etkinliklerle bir yýllýk eðitimin ardýndan öðrencilerin stres atmalarý için þenlik ve piknik düzenlediklerini ifade etti. Alacahöyük ve Boðazkale'yi fotoðrafladýlar Çorum Halk Eðitim Merkezi Fotoðraf Kursiyerleri, kurs öðretmeni Altan Özeskici önderliðinde Boðazkale ve Alacahöyük'ü fotoðraf karelerine yansýttýlar. Alacahöyük ve Boðazkale'nin tarihi dokusunun yaný sýra ilçe yerleþimi ve insanlarýnýn doðal yaþamlarý da gözlemlendiði foto safari etkinliði 6 saat sürdü.çekilen fotoðraflarýn görsel ve estetik okumalarý, deðerlendirmelerinin yapýldýðý etkinlikte yüzlerce fotoðraf kaydedildi. Haber Servisi Tehdit ve saldýrý iddialarýna yalanlama HDP Milletvekili adayý Muharrem Özünel, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'ýn "HDP'liler CHP'li gençlere saldýrdý" þeklindeki açýklamasýnýn gerçekleri yansýtmadýðýný bildirdi. Yaptýðý yazýlý açýklamada HDP çatýsý altýnda oluþan ittifakla baþlattýklarý seçim çalýþmasýnýn tüm hýzý ile devam ettiðini kaydeden Özünel, "Toplumun ezilen tüm kesimlerinin sesi olmak iddiasý ile Çorum' da seçim çalýþmalarýný yürütüyoruz. Sabahýn erken saatlerinden iþçi duraklarýnda baþlayan çalýþmalarýmýz gecenin geç saatlerine kadar devam etmektedir. Uzun yýllardan bu yana Emek Partisi ve çeþitli Sendika ve Kitle Örgütü yöneticisi olarak verdiðim Emek ve Demokrasi Mücadelesine 7 Haziran Seçimlerinde HDP Çorum 1. sýra milletvekili adayý olarak devam ediyorum. Tüm yaþamýmýzý iþçiden emekçiden yana mücadele ile geçirdik. Bu mücadelemiz esnasýndan dost düþman herkesin bildiði gibi çatýþmadan ve kavgadan uzak durduk. Bu seçim sürecinde de toplumun barýþ ve kardeþliðe ihtiyacý olduðunu bilmekteyiz" dedi. Bazý basýn yayýn organlarýnda " HDP' lilerin CHP'lilere saldýrdýðý, CHP il Baþkanýný tehdit ettiði" yönündeki haberlerin tamamýnýn gerçekdýþý olduðunu iddia eden Özünel, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "HDP Çorum' da bir seçim bürosu vardýr. Bu seçim bürosu da Çorum Merkez Cengiz Topel Caddesi üzerindedir günü gece saat civarýnda seçim bürosu önünde ki bayraklarýn bir kýsmýnýn söküldüðü kalanýn ise CHP bayraklarý ile kapatýldýðýnýn öðrenilmesi üzerine seçim bürosuna gittik. Bu esnada bu bayraklarý asan gençlerle görüþüp, sorumlularý ile bu yapýlanýn yanlýþ olduðunu belirttik ve Ýl Baþkanýný aradýk, o esnada CHP Ýl Baþkaný oraya gel- Muharrem Özünel di. Yapýlanýn yanlýþ olduðunu o da görüp, bayraklarý yýrtan ve bayrak asan gençlere onlarý indirmelerini söyledi ve olay bu þekilde tatlýya baðlandý. Bu küçük tartýþmanýn yaþandýðý esnada orada güvenlik görevlileri de bulunmakta olup onlarda benim þahsýmda ve Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'ýn þahsýnda küçük anlaþmazlýðýn böyle çözülmesinin doðru olduðunu söyleyip oradan ayrýldýlar. Bu küçük tartýþma esnasýnda ne bir tehdit ne de suç teþkil eden bir eylem söz konusu olmamýþtýr. Biz yýllarýný emek ve demokrasi mücadelesinde vermiþ kiþilerin bu tür provokatif tutumlardan uzak olmasý gerekir. Yerel basýnda çýkan haberlerde tamamen olayý kýþkýrtmaya ve büyütmeye dönük haberlerdir. Açýklamayý yaptýðý iddia edilen CHP Ýl Baþkanýnýn da böyle bir açýklama yapmadýðýna inanmak istiyoruz. Çünkü tüm gerçekler yukarýda anlatýldýðý gibi olmuþtur. Gün AKP zulmüne karþý birlik olma günüdür. AKP'yi Baþkanlýk yolundan döndürecek tek olasýlýk ise HDP ve bileþenlerinin %10 barajýný yýkmasýný olduðunu herkes bilmektedir. Bu gerçekle Aðrý' da ve diðer yerlerde yaþananlarýn Çorum' da olmamasý gerektiðine inanýyoruz. HDP Milletvekili adayý olarak, barýþýn ve kardeþliðin yaþandýðý bir seçimin yaþanmasý için sonuna kadar çaba harcayýz. AKP dýþýnda tüm siyasi partilerinde bu anlayýþla hareket etmesi gerektiðine inanýyorum." Emek Gençliði anma programý yapacak Çorum Emek Gençliði, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn idam ediliþlerinin yýldönümünde "Baðýmsýzlýk, demokrasi ve sosyalizm" için alanlarda olacaklarýný belirttiler. Emek Gençliði yöneticileri Mert Þahan ve Emre Gökmen, bir basýn açýklamasý düzenleyerek, tüm Çorum gençliðini Çarþamba günü saat 17.30'da Özdoðanlar Kavþaðý önünde toplanmaya davet etti. 1972'nin 6 Mayýs'ýnda 3 devrimci genç Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn idam edildiðini belirten Þahan ve Gökmen, þu açýklamayý yaptýlar: "Türk ve Kürt halklarýnýn kardeþliði için, tam baðýmsýz ve demokratik bir Türkiye için, insanýn insaný sömürmediði bir dünya için, sosyalizm için mücadele etmiþlerdi. Onlarý astýklarýnda mücadelenin biteceðine inananlar, onlardan aldýðý mirasý 43 yýldýr her 6 Mayýs'ta meydanlarý dolduran binlerce Deniz, Yusuf ve Hüseyin'le karþýlaþtýlar. 43 yýldýr pek çok hükümet iktidara geldi, geçti. Ancak Denizlerin uðruna mücadele ettiði þeyler deðiþmedi. O günden bugüne ülkemizdeki NATO üsleri, füze kalkanlarý hâlâ olduðu yerde duruyor. 43 yýl geçti katledilmelerinin üstünden ama kapitalist sömürü düzeni deðiþmedi. Her gün yeni bir iþ cinayetinin yaþandýðý; taþeron sisteminin, esnek ve ucuza çalýþmanýn, çocuk iþçiliðinin giderek yaygýnlaþtýðý biçimiyle sömürü katlanarak sürüyor. Ýþte Denizler tam da buna karþý koymuþlardý. Kendi kaderlerini iþçi sýnýfýnýn kurtuluþuyla birleþtirmiþ ve sosyalizme baðlanmýþlardý. Ýnsanýn insaný sömürmediði, demokratik ve gerçekten laik bir sistemde yaþayabileceðimiz, gerçek bir özgürlüðü kendi ellerimizle kuracaðýmýz tek toplumsal sistem olan sosyalizm için idamlarýnýz sökmedi, baskýlarýnýz da sökmeyecek."

7 HABER 7 "Mahkeme kararý varken yeniden deðerlendirme yapýlamaz" Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yönetici deðerlendirme süreci kapsamýnda Türk Eðitim Sen üyesi yöneticilerin haksýz yere öðretmenliðe düþürüldüklerini dile getirerek, "Maðdur olan yönetici arkadaþlarýmýz sendikamýzýn da desteði ile hukuki mücadelemizi baþlatmýþtý. Bugün itibari ile 4 arkadaþýmýz hukuk mücadelesini kazanmýþtýr. Ýdare 30 gün içerisinde bu arkadaþlarýmýzý derhal göreve baþlatmalýdýrlar. Tabi Ek 1 deðerlendirme formu ile yeniden deðerlendirme sürecine tabi tutulan arkadaþlarýmýza haksýz yere olumsuz puanlama yapanlar yargý kararýna istinaden maðduriyetleri ortadan kaldýrmalýdýrlar. Mahkeme kararý 75 Memur Sen Ýl Temsilciliði "2023 Türkiye'si ve Ona Kurulan "2023 Türkiye'si ve Ona Kurulan Tuzaklar" konferansý yapýlacak Yalçýn Topçu Hilmi Daþdemir Metin Gündoðdu Tuzaklar" konulu konferans düzenleyecek. 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Afra 2 Nolu Düðün Salonunda yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak BBP eski Genel Baþkaný Yalçýn Topçu, Yerli Düþünce Derneði Genel Baþkaný Metin Gündoðdu ve Optimar Araþtýrma Þirketi Müdürü Hilmi Daþdemir katýlacak. Haber Servisi Kurt''tan ve üzeri puan almasý gerekirken ve görev süresi uzatýlmamasý iþleminin iptaline yöneliktir. Milli Eðitim Müdürlüðünün yeniden bir puanlama iþlemine girmesi mahkeme kararýna aykýrýdýr. Abesle iþtigal bir durumdur" dedi. "Bugün sendikamýza ulaþan bilgilere göre Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerinin yine bir tiyatro çevirdiðini gösterdi. Bakalým bu komedi nereye kadar devam edecek. Birinci deðerlendirmeler MEBBÝS sistemi üzerinden yapýlýrken ikinci deðerlendirmelerin kâðýt üzerinde gerçekleþmesi ise þaibelere neden oldu" þeklinde kaydeden Selim Aydýn, "Deðerlendirmeyi yapacak olanlar, Milli Eðitim Müdürlüðüne çaðrýlarak baský altýna mý alýnmaktadýr? Deðerlendirmeyi yapacak olan arkadaþlara gerekli bilgilendirme yapýldýðýnda internet ortamýnda da bu puanlamayý yapacakken neden böyle bir yol izlenmiþtir? Mevcut müdürler deðerlendirmeyi yapacak olan öðretmenin yanýnda nasýl bulunur? Bu bir baský deðil de nedir? Kimin kaç puan verdiðini görerek pozisyon almayý uyanýklýk zannediyorsunuz ama unutmayýn ki bu uyanýklýk deðil ahlaksýzlýktýr. Usulsüz bir þekilde ayak oyunlarýna baþvuran tetikçiler þunu unutmayýn ki attýðýnýz her adýmýn farkýndayýz, eðer bunlarýn hesabýný sizlere sormazsak namerdiz. Bu þekilde yönetmeliðe aykýrý evrak üzerinde deðerlendirme alan, görevini kötüye kullanan memur ve yöneticiler hakkýnda iþlem yapýlmasý için çalýþma baþlatacaðýmýzý da özellikle belirtmek istiyorum. Mahkeme kararlarý incelendiðinde, hayýr cevabý verilen ancak somut bilgi ve belgeye dayanmasý gereken konularda bilgi belge sunulamadýðý görülmektedir. Bu durumda, dava konusu deðerlendirme iþleminin nesnel, somut ölçme ve deðerlendirme kriterlerine dayanmadýðý ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksýz olmasý nedeniyle hukuka aykýrý olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Yüzlerce yýldan beri mülkün temelinin adalet olduðunu toplumun her noktasýnda sergilemiþ olmanýn onuruyla tarih sayfasýnda yer almýþ bir milletiz. Ve bu duygumuzu asla yitirmek istemiyor; verdiðimiz mücadelenin de bu noktada bir gayret olduðunun bilinmesini istiyoruz. Türk Eðitim Sen olarak Çorum Ýdare Mahkemesi hukukun arkasýndan dolanan, yargý kararýný uyguluyormuþ gibi görünerek aslýnda kararý yok sayanlara açýkça hukuk dersi vermiþtir. Hak ve adalet duygusundan yoksun olan kiþilerin bu dersi iyi anlamalarý ve ona göre iþlem tesis etmelerini umuyor; mülkün temeli adaletin tesisi hususunda da kentimizin mülki amiri Sayýn Çorum Valisi Ahmet Kara'yý göreve davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Boðazkale'de esnaf turu AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Boðazkale ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kurt'un basýn biriminden ziyaretler hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ve partililerinde eþlik ettiði ziyarette milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, esnaflara bol kazançlar diledi. ÝLAN ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN JEOTERMAL KAYNAK ALANI ÝHALE EDÝLECEKTÝR Ýlimiz Merkez Ýlçe Bahçelievler Mahallesi sýnýrlarý içerisinde G33-c3 paftada 13,34 hektarlýk alanda 010 ruhsat numaralý Jeotermal Kaynak Ruhsat sahasý, 5686 sayýlý Jeotermal Kaynaklar ve Doðal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen þartlarý taþýyanlar arasýnda 3 yýl süre ile arama ruhsatý verilmesi amacýyla, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine göre Açýk Teklif Usulü ile ihale edilecektir. Ýli : Çorum Ýlçesi : Merkez Mahalle/Köyü : Bahçelievler Mahallesi Yüzölçümü : 13,34 Hektar Mevkii : - Ýhale Bedeli : ,00 TL. (K.D.V. Hariç) Geçici Teminat Miktarý %3 : 882,96 TL. Ýhale Tarihi : 13/05/2015 Ýhale Saati : 16:00 Ýhale Yeri : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclis Binasý Encümen Toplantý Salonunda (Gazi Caddesi No:68/ÇORUM ) Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatý Süresi : 3 (Üç) yýl Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðünden 100,00TL bedel karþýlýðýnda satýn alýnacaktýr. Ýhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanýn Koordinatlarý 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA Saða (Y) Yukarý (X) Ýhalelere Katýlmak Ýsteyen Taliplilerden Ýstenen Belgeler; A- Gerçek Kiþiler için; Müracaat dilekçesi a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi. b) T.C. Kimlik Numaralý Nüfus Hüviyet Cüzdaný fotokopisi c) Baðlý Olduðu Vergi Dairesi Ýli ve Numarasý d) Teminatýn yatýrýldýðýna dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayýlý Kanunda teminat olarak kabul edilen deðerlerden birini; e)vekaleten iþtirak edenlerde istekli adýna teklifte bulunacak kiþinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi; f) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslý g) Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði B- Þirket adýna ihaleye iþtirak edecekler ise ; Müracaat dilekçesi a) Tüzel Kiþi olmasý halinde, þirketin kuruluþ statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayýlý Jeotermal Kaynaklar ve Doðal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduðunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslý veya noter onaylý suretini; b) Baðlý Olduðu Vergi Dairesi Ýli ve Numarasý c) Teminatýn yatýrýldýðýna dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayýlý Kanunda teminat olarak kabul edilen deðerlerden birini; d) Yönetimin noter tasdikli onaylý imza sirkülerinin aslý e) Vekaleten iþtirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslý f) Tüzel kiþi adýna ihaleye katýlacaklardan tüzel kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. g) Þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý þartname örneði Talipliler istenilen belgeleri dosya halinde 13/05/2015 Çarþamba günü ihale saatinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazýr bulunmalarý gerekmektedir. Ýstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katýlamazlar. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Ýlan olunur. Basýn: Resmi ilanlar de Ceritoðlu'nun pazarý ziyaret ederek kendileriyle diyalog halinde bulunmasýndan hoþnut olduklarýný dile getiren esnaf ve vatandaþlar, seçim çalýþmalarýnda kendisine baþarýlar dilediler. 7 Haziran'ýn seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduðunu dile getiren Kurt, "Ülkemiz için, Ülkemizin yönetimini belirleyecek konumu için siyasi dengelerin ve taþlarýn yerine oturmasý için çok önemli ve çok hassas bir seçimden geçeceðiz. Sizlerle birlikte bu 7 Haziran seçim sürecini Allah'ýn izni ile çok büyük baþarý ile gerçekleþtireceðimize yürekten inanýyorum. Ziyaretlerimizde gördük ki, AK Parti halkýn gönlünde bir yer etmiþ. Bizlere büyük teveccüh, ilgi ve alaka gösteren, pazarcý esnafýmýza ve Boðazkale halkýna teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. Çam, KAY'a seçildi Denge Denetleme Aðý Yürütme Kurulu tarafýndan Samsun'un Canik Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen "Siyasetin Finansmaný Þeffaflýðý" üzerine yapýlan toplantýya Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði adýna Dernek Baþkaný Hayati Çam katýldý. Bilgi Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði Baþkaný Hayati Çam konuyla ilgili görüþlerini de katýlýmcýlarla paylaþtý. Ayrýca Denge ve Denetleme Aðý Genel Merkezi tarafýndan uluslararasý ortaklýklarýn koordine edilmesi ve mali kaynaklarýn geliþtirilmesi için faaliyetlerin koordinasyonu iþlevini yerine getiren Uluslararasý Ýliþkiler ve Kaynak Geliþtirme Çalýþma Grubu (KAY)na Hayati Çam seçildi. Haber Servisi Þekerbank Sungurlu Þubesi'nde "Tasarrufun Altýn Günü" Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý Mayýs tarihlerinde Þekerbank Sungurlu Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Konu hakkýnda Þekerbank'tan yapýlan açýklamaya göre uygulama kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Sungurlu Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Ayrýca Þekerbank müþterileri Vadesiz Altýn Hesaplarýndaki tutar ile Vadeli Altýn Hesabý açarak tasarruflarýný altýn olarak deðerlendirirken altýnýn deðer artýþýndan baðýmsýz olarak avantajlý faiz oranlarý ile faiz getirisinden yararlanabilecekler.tasarruf sahipleri, Mayýs tarihlerinde Þekerbank Sungurlu Þubesi'ne ziynet altýnlarýný getirerek, iki gün sürecek "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0.01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. -"KÜÇÜK TASARRUFLARI TEÞVÝK ETMEYÝ HEDEFLÝYORUZ"- Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan Þekerbank Sungurlu Þube Müdürü Sevgi Çam Doðan, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygýn müþteri profilimizi, þimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Doðan, sözlerine þöyle devam etti: "Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve 71 il ile 101 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz." Taþ ve Aslan'dan Çatma'ya ziyaret DSÝ Þube Müdürü Ýlker Aslan ve Ýskilip Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüðüne atanan Erkal Taþ Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan ziyarette Ýskilip Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Erkal Taþ'a yeni görevinde baþarýlar dileyen Baþkan Çatma, ziyaretten dolayý teþekkür ederek Aslan ve Taþ'a baþarýlar diledi. Haber Servisi

8 Yorgan Gidince Gecenin bir yarýsýnda Hoca'nýn evinin önünde iki kiþi kavgaya tutuþunca Hoca meraklanmýþ. Karýsýnýn itirazýný dinlemeden dýþarý çýkmýþ. Üstüne de serinlikte üþümemek için yorganýný almýþ. Adamlara: - Yahu durun, neden kavga Kelime Avý YAÞAM 8 ediyorsunuz? demeye fýrsat kalmadan biri Hoca nýn sýrtýndaki yorganý kaptýðý gibi kaçmýþ, öteki de baþka bir yöne sývýþmýþ. Hoca eve eli boþ dönmüþ. Karýsý sormuþ: - E Hocam kavgayý ayýrabildin mi? Hoca: - Hayýr haným. Yorgan gitti, kavga bitti, demiþ. Baþarýsýz olma korkusu, çocuklarý sanal ortama itiyor Bunun herhangi bir baðýmlýlýk biçiminden farksýz olduðunu ifade eden Ejder, bu durum tespit edildiðinde baðýmlýlýðýn ardýndaki nedenlerin araþtýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Ejder, gençleri sanal dünyaya kaçmasýna yol açabilen etkenleri þöyle sýralýyor: Yaþa baðlý geleceðe yönelik belirsizlikler, bireysel veya aile içi iliþkilerdeki sorunlar, kimlik arayýþý, baþarýsýz olma korkusu, arkadaþ iliþkilerinde güvensizlik. Ýnternet baðýmlýlýðýný önlemede ebeveynlere büyük görevler düþtüðünü vurgulayan Ejder, þu tedbirleri sýraladý: Çocuklarýn ödevleri dýþýnda günde 1,5 saatten fazla internet baþýnda vakit geçirmelerine izin vermeyin. Bilgisayarý ev içinde ortak kullaným alanlarýna (oturma odasý, salon, mutfak, koridor gibi) taþýyýn. Bilgisayarýnýzda mutlaka koruyucu filtre programlarý kullanýn. Aile içi iliþkilerinizi artýrarak, birlikte kaliteli vakit geçirmeye, birbirinizi dinlemeye ve çocuðunuzu tanýmak adýna vereceði önemli mesajlarý baský kurmadan, yapacaðýnýz konuþmalar esnasýnda almaya çalýþýn. Çocuðunuzu bir spor ya da sanat dalýna yönlendirerek mutlaka gerçek bir sosyal dünyayla meþgul edin. Yakýn arkadaþlarýnýn aileleri ile tanýþýn, iþbirliði, iletiþim içinde olun. Sanal arkadaþlýklarýný mutlaka takip edin ve bilgisayarýnýza takip programlarý yükleyin. Dizi 20:00 Diriliþ Ertuðrul Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir. Kurtardýðý ailenin kýzý Halime, Ertuðrul un kalbine bambaþka bir ateþ düþürürken obanýn bu yeni misafirleri ateþten bir çember içinde hayat mücadelesi veren Kayýlarý daha büyük bir tehdidin kucaðýna atacaktýr. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Saç kaybý, organ kaybý gibi hissediliyor! Samsun'da özel saðlýk kurumunda görev yapan Doç. Dr. Hayati Akbaþ, erkeklerde saç dökülmesinin ciddi bir problem olduðunu ifade ederek, "Bazý erkekler, saçlarýný kaybettikten sonra sanki kolunu, bacaðýný, yani bir organýný kaybetmiþ gibi hissettiklerini söylüyor. Saç ekimi yapýldýktan sonra da kaybettikleri organlarýný yeniden kazanmýþ gibi bir duygu içerisine girdiklerini belirtirler" dedi.samsun'da bulunan özel bir estetik kliniðinin sahibi olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Hayati Akbaþ, erkeklerde saç dökülmesinin ciddi bir problem olduðunu söyledi. Bir çok erkeðin saçlarýný kaybettikleri zaman özgüvenlerini de kaybettiklerini, bu durum nedeniyle psikolojilerinin olumsuz etkilendiðini vurgulayan Doç. Dr. Hayati Akbaþ, "Bir çok erkek saç dökülmesi sonrasý sosyal hayatlarýnda, iþ hayatlarýnda ve aile hayatlarýnda bir takým sorunlar yaþadýklarýný ve bunun etkilerini hayatlarýnýn her aþamasýnda gördüklerini ifade ederler. Saç ekimi günümüzde artýk tedavi edilebilir, baþarýlý bir þekilde yapýlabilir bir hale geldi. Çünkü teknik metotlar, tecrübe, deneyim çok geliþmiþtir. Bu yüzden saç ekimini biz saç dökülmesinden muztarip olan, kellikten rahatsýzlýk duyan herkese gönül rahatlýðýyla öneriyoruz" dedi. Bunun bir tedavi biçimi olduðunu belirten Doç. Dr. Akbaþ, "Ayný zamanda saç ekimi bir ruhsal terapi þeklidir. Bu iþlem kadýnlarda da oluyor ama saç ekimini büyük çoðunlukla erkekler tercih ediyor. Baþarý oraný da oldukça yüksek bir iþlemdir. Saç ekimi eðer uygun bir ortamda, bu konuda bilgisi, tecrübesi olan bir klinikte yapýldýðý takdirde memnuniyet oranlarý yüzde 98'lere kadar varýr. Ekim yapýldýktan ve saçlar uzadýktan sonra erkekler özgüvenlerini yeniden kazanýrlar, çevreleri ile olan iliþkileri düzelir, iþ ortamýndaki baþarýlarý bundan çok olumlu bir þekilde etkilenir" diye konuþtu.saç dökülmesinin erkekler üzerindeki olumsuz etkilerinin çok büyük olduðunu dile getiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Hayati Akbaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bizim bir çok hastamýz saçlarýný kaybettikten sonra sanki kolunu, bacaðýný, yani bir organýmý kaybetmiþ gibi hissettiklerini söylüyor. Saç ekimi yapýldýktan sonra da kaybettikleri organlarýný yeniden kazanmýþ gibi bir duygu içerisine girdiklerini belirtirler. Saç ekimi konusunda Türkiye'ye yoðun bir akým söz konusudur. Arap ülkelerinden, Almanya baþta olmak üzere Avrupa ülkelerinden ve eski Sovyetler Birliði ülkelerinden yoðun bir hasta talebi bulunmaktadýr. Saç ekimi Türkiye'de çok popüler durumda. Samsun Türkiye'de Ýstanbul'dan sonra bu konuda en çok bilinen merkezlerden birisi haline geldi. Bizim kliniðimize yýlda yaklaþýk 300 kiþi saç ekimi için baþvuruyor. Bu rakam Türkiye genelinde 10 binlerle ifade ediliyor." Dizi 20:00 Yýlanlarýn Öcü Fatma nýn hamile olduðunu öðrenen Bayram, bebeðin Haceli den olduðunu düþünmektedir. Artýk Fatma onun için tamamen bitmiþtir. Hatçe, Bayram ve Fatma arasýndaki büyük aþký öðrenmiþtir. Bayram ýn onunla sýrf inat uðruna evlendiðini düþündüðü için evliliði ile ilgili önemli bir karar verir. Kamuran, Fatma nýn hamile olduðunu duymuþtur. Kendisinin bebeði olduðunu iddia ederken, konuþmalarýný duyan Bayram ýn tepkisi herkes için tehlike yaratýr. Taraflar için olaylarýn gidiþatý iyice karýþacaktýr. 19:50 Sinema Sokak Dövüþçüsü Chun-Li, olaðanüstü dövüþ yeteneklerine sahip genç bir kadýndýr. Babasý, o küçükken Shadaw Law un acýmasýz lideri Bison tarafýndan kaçýrýlmýþ ve hapsedilmiþtir. Annesini de kanserden kaybedince, Chun-Li hayatta bir baþýna kalmýþtýr. Artýk tek amacý, yýllardýr görmediði babasýna ulaþýp onu Bison un elinden kurtarmaktýr. Gen adlý dövüþ ustasýný bulmasýný söyleyen eski Çince yazýlmýþ bir mektup bulduktan sonra Chun-Li harekete geçmeye karar verir ve Bangkok a doðru yola çýkar. Ancak dövüþ ustasýný bulmak pek de kolay olmaz. Kenan Ýmirzalýoðlu Ankara'nýn Balâ ilçesine baðlý Üçem köyünde doðan Kenan Ýmirzalýoðlu, 12 yaþýna kadar köyde yaþadý. Soyu Akkoyunlu Uzun Hasan'a dayanan Ýmirzalýoðlu Orta ve lise öðrenimini Ankara da teyzesinin yanýnda tamamladý. Yüksek tahsilini ise Ýstanbul da Yýldýz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü nde tamamladý.1997 yýlýnda Best Model of Turkey'nin elemelerine katýlýp ve 4000 kiþinin arasýndan ilk 20'ye seçilmiþ, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiþtir. Daha sonra birinci olduðu için Best Model of The World'e katýlmýþ, birinci olmuþ ve ilk defa bir Türk Erkeði Best Model of The World olmuþtur.deli Yürek adlý dizide canlandýrdýðý Yusuf Miroðlu karakteriyle yýldýzý parladý. Alacakaranlýk adlý dizide Uður Yücel ile baþrol paylaþmýþtýr.yazý Tura adlý filmde rol almýþ ve Acý Hayat dizisinde Selin Demiratar ile baþrol paylaþmýþtýr.2008 yýlýnda Kabadayý adlý filmde Þener Þen ve Aslý Tandoðan ile baþrol oynamýþtýr. Son Osmanlý Yandým Ali adlý filmde ise Cansu Dere ile baþrol paylaþmýþtýr.2009 yýlýnda Ejder Kapaný adlý filmde Uður Yücel ve Berrak Tüzünataç ile baþrol. 2009'da baþlayan Ezel adlý dizide Cansu Dere, Yiðit Özþener, Barýþ Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile baþrol paylaþmýþtýr.2012'de Osman Sýnav'ýn Yönetmenliðini üstlendiði Tuðçe Kazaz ile Baþrollerini paylaþtýðý Uzun Hikaye adlý Sinema Filminde oynamýþtýr de baþlayan Karadayý adlý dizide Bergüzar Korel ile baþrol oynamakta ve halen devam eden dizide Mahir Kara karakterini canlandýrmaktadýr "Deli Yürek" Yusuf Miroðlu Dizi 2001 "Hayat Baðlarý " Kendisi Dizi 2001 "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi " Yusuf Miroðlu Film "Alacakaranlýk " Ferit Çaðlayan Dizi 2006 Son Osmanlý Yandým Ali " Ali Film 2007 "Kabadayý" Devran Film 2009 "Ejder Kapaný" Akrep Celal Film "Ezel" Ezel Bayraktar Dizi 2012 "Uzun Hikaye" Bulgaryalý Ali Film 2012 "Karadayý" Mahir Kara Dizi MÜCVER Malzemeler 2 Kabak 1/2 Demet Taze Soðan 1/2 Demet Dereotu 75 gr Beyaz Peynir 1 Yumurta 2,5 Çorba Kaþýðý Un 1/4 Çay Kaþýðý Toz Beyaz Biber Bir Tutam Tuz Kýzartmak Ýçin: 1.5 Su Bardaðý Ayçiçek Yaðý Yemeðin Tarifi Kabaklarý yýkayýn, iki uç kýsmýný kesip atýn. Kabuklarýný soyun. Rendenin ince tarafýyla bir kaba rendeleyin. Elinizle hafifçe sýkarak suyunu alýn. Taze soðanlarý ayýklayýp ince doðrayýn. Dereotunu ayýklayýp Kaptanýn ustalýðý deniz Durgunken anlaþýlmaz. Lukianos yaprak kýsýmlarýný ince kýyýn. Tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn veya rendeleyin. Rendelenmiþ kabaða, tuz hariç tüm malzemeyi ilave edip hepsini iyice karýþtýrýn. Tavada ayçiçek yaðýný kýzdýrýn. Mücver karýþýmýný çorba kaþýðý ile þekillendirip kýzgýn yaða atýn. Her iki tarafý altýn sarýsý renk alýncaya dek kýzartýn. Delikli kevgirle yaðýný süzerek fazlasýný emmesi için mutfak kaðýdýnýn üstüne alýn. Tuzunu serpikten sonra servis tabaðýna alýn. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, peynirin tuzlu olmasý halinde ayrýca tuz koymamanýz gerektiði. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Sokak Dövüþçüsü Sinema 21:50 Alev Topu 23:40 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:45 Elif 20:00 Ýskele Sancak 21:45 Kabe Yollarýnda 23:30 Süper Köpek 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Asla Vazgeçmem 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel 23:45 Genç Bakýþ Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Hava Durumu 19:50 Heredot Cevdet Saati 20:00 Diriliþ Ertuðrul 23:15 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:20 Sungurlar 23:20 Ötesiz Ýnsanlar

9 HABER 9 AK Parti Ulukavak'a Seçim Koordinasyon Merkezi açtý AK Parti Ýl Baþkanlýðý Ulukavak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açýlýþý gerçekleþtirildi. Partililerin yoðun ilgi gösterdiði Ulukavak SKM açýlýþýna AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, parti yöneticileri katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 7 Haziran'a kadar seçim çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam edeceðini belirterek, "Son seçimin bizim için anlamý ne? Çok basit; yapýlanlarýn devamý için, geleceðimizi garanti altýna almak için, bu hizmetlere durmadan devam etmek için yeniden AK Parti diyoruz. Siyasetin bir Lüftiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçmiþte Türkiye'nin 500 milyon dolar borç alabilmek için IMF'ye el açarken, bugün Çorum'a her yýl 1 milyar TL yatýrým yapýldýðýný hatýrlatarak, AK Parti iktidarýnda Çorum'a yapýlanlarý hem halkýn bildiðini, hem de hem Hak'kýn bildiðini söyledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Ulukavak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açýlýþýnda konuþan milletvekili Salim Uslu, þimdi 'AK Parti gitsin de ne olursa olsun' diyenlerin olduðunu dile belirterek, "Bunlar zamanýnda 'Abdulhamit gitsin de Türkiye batsýn' diyen Jön Türklerdi deðil mi? Bunlar zamanýnda 'Menderes gitsin de Türkiye batsýn' diyen cana kýyan insanlardý deðil mi? Bunlar rahmetli 'Erbakan gitsin de Türkiye batsýn' diyorlardý. Þimdi ayný koro 'Tayyip Erdoðan gitsin de Türkiye batsýn' diyorlar. Oysa Türkiye batsýn diyenlerin koalisyonuna bakýyorsunuz hiçbiri birbirine benzemezler. Hiçbirinin birbiriyle iþleri olmaz. Hepsi bir araya gelmiþ. MHP, CHP, HDP hepsi birlikteler. Þimdi Türkiye büyümeden yana, istikrardan yana, geliþmeden yana, yenilikten yana olsun istiyorsak seçimlere kadar gece gündüz de- tek hedefi vardýr o da insanýn mutluluðu. Türkiye 13 yýldýr güzel bir istikrara kavuþtu. Buna kesintiye mahal vermeden önümüzü göreceðimiz 7 Haziran seçimleriyle durmadan devam diyeceðimiz önümüze bir sandýk geliyor. Biz de üzerimize düþeni yapacaðýz ve ülkenin istikrarýndan yana oyumuzu vereceðiz" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ise, MHP'nin yýllardýr Çorum'da bir milletvekili çýkarmak için çalýþtýðýný belirterek, "Partimizin aday sýralamasý üzerinden siyasi propaganda yapmaya çalýþanlar var. Sen deðil miydin milletvekili sýraný beðenmeyip partinden istifa eden, davasýný terk eden. Þunu bilsinler ki Ahmet Sami Ceylan, deðil 4. sýra, 24. sýradan bile aday gösterilse son nefesine kadar bu dava için hizmet eder. Biz bu millete sevdalýyýz. Biz bu milletin derdiyle dertleniyoruz. Bu millete daha yapacak çok hizmetimiz var. Bu yola gönül verdik, baþ koyduk.çünkü biz dava adamýyýz" diye konuþtu. CHP'nin de seçim vaatlerini de eleþtiren Ceylan, CHP Klýçdaroðlu'na seçim vaatlerine nasýl yerine getireceði sorulduðunda, hazinede biriken paralarla karþýlayacaðýný dile getirdiðini ifade ederek, SSK'yý batýran Kýlýçdaroðlu'nun ülkeyi de batýrmaya çalýþtýðýný savundu. AK Parti'nin bundan önceki seçimlerde olduðu gibi 7 Haziran seçimlerinden de zaferle çýkacaðýný dile getiren "IMF'ye 500 milyon dolar için el açarken þimdi Çorum'a her yýl 1 milyar TL yatýrým yapýlýyor" meden çalýþacaðýz. Ev ev gezmeye, sýkmadýk el, girmedik gönül býrakmaya devam edeceðiz. Yok eðer diyorsak ki biz koalisyonlardan, koalisyonlardaki sandalye paylaþýmýndan, KÝT'lerin, krizleri, kaoslarý özlerdik diyorsanýz o zaman evde ayaðýnýzý uzatýp televizyon izleyebilirsiniz. Bu aziz millet bunu istemediðini biliyorum. Yaptýðým esnaf ziyaretlerinde hiçbir esnafýmýz geriye dönmek, kötü günleri tekrar yaþamak istemiyorlar. Gecemizi gündüzümüze katýp, o kötü günlerin yeniden gelmesini isteyenlere, yeniden yaþamayý isteyenlere geçit vermeyelim" dedi. AK Parti'ye 'Çorum'da ne yaptýlar" yönündeki yöneltilen eleþtirilere de cevap veren Uslu, 'taþ üstüne taþ koydular mý?' diyenlerin, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Sýklýk Tabiat Parkýnda Türkçülük gününü kutladýklarýna dikkat çekerek, partilerini eleþtirenlerin o parký yapanlara, orada rahat rahat Türkçülük Günü'nü kutlayanlara vesile olanlara teþekkür etmelerini istedi. Yapýlan yatýrýmlarýn ortada olduðunu vurgulayan Uslu, AK Parti iktidarýnda Çorum 13 milyar TL yatýrým yapýldýðýný hatýrlattý. Baþkanlýk sistemi hakkýnda da açýklama da bulunan Uslu, "Cumhurbaþkaný ile baþbakanlar arasýnda, hükümetler ile Cumhurbaþkaný arasýnda, Cumhurbaþkanlýðý, hükümet, Genelkurmay, Anayasa Mahkemesi arasýnda varolan bir kýsým yetki kargaþasý kudret kavgasý, iktidar savaþý varsa buna son vermenin Türkiye'yi yeniden kudretli hale getirmenin yolu da baþkanlýk sisteminden geçiyor. Anayasa'yý deðiþtirmekten geçiyor. Anayasa'yý Ceylan, hedeflerinin Çorum'da yüzde 65 oy almak olduðunu sözlerine ekledi. -"BU SEÇÝMDENDE ZAFERLE ÇIKACAÐIZ"- AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise, AK Parti'nin milletle birlikte bu seçimde de yine zafer destaný yazacaðýný belirterek, "Çorum, her seçimde AK Parti'nin yüzünü ak etmiþtir. Türkiye'nin önünü kesmek için çalýþan, hileye baþvuran insanlar var. Ama onlarýn bir hesabý varsa Allah'ýn da bir hesabý var. Bizim büyük hedeflerimiz var, 2023'te Türkiye'yi dünyanýn en büyük 10 ülkesinden biri yapma hedefimiz var. Teþkilatýmýzýn üstün gayreti ve çalýþmasýyla bu hedeflere de ulaþacaðýz" ifadelerini kullandý. Yapýlan konuþmalarýn Ulukavak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açýlýþý yapýldý. Ahmet Sami Ceylan deðiþtirecek, Türkiye'yi baþkanlýk sistemine götürecek ve Cumhurbaþkanýmýzý devlet baþkaný olarak yeniden halkýn seçmesine imkan verecek bir çabayý, gayreti, emeði, özveriyi coþkuyla vermeye devam edeceðiz. Yapýlan hizmetleri anlatmaya devam edeceksiniz. Baþý dik gezeceðiz. Onlarýn cek-caklarýna tenezzül etmeden eðer ki birisi "bu ülkeye, kente ne yapýldý" diye söz söylüyorsa onlara verecek cevabýnýz var. Saðda solda üfürenler varya, karþýmýza çýkamazlar diyenler var ya onlarýn önünden baþý dik geçin onlar bizim karþýmýza çýkýp herhangi bir yerde asla soramazlar. Soramýyorlar. Bizim olmadýðýmýz yerde nutuk çekiyorlar. Bizim yaptýðýmýzý hem halk biliyor. Hem de halik biliyor" ifadelerini kullandý. Konuþmasýnda partililere de seslenen Uslu, "Sizler AK Parti'nin sadece öncü ve kahraman mensuplarý deðilsiniz. Ayný zamanda Türkiye sevdalýlarýsýnýz. Türkiye'de istikrar bozulmasýn, Türkiye yeniden krizleri kaoslarý yaþamasýn. Türkiye her önceki günden daha iyiye ve daha güzele gitsin. Türkiye etkin ve saygýn bir ülke olmaya devam etsin. Türkiye yeniden alan el deðil, veren el olsun istiyorsunuz. Sizler Türkiye namerde muhtaç olmasýn diye çalýþýyorsunuz. O açýdan sizler Türkiye sevdalýlarýsýnýz. Sizin yaptýðýnýz mücadele bizi yeniden milletvekili yapma mücadelesi deðildir. Biz onlarý çoktan aþtýk. Biz Türkiye'nin geleceðini düþünüyoruz. Yeni Türkiye'yi inþa etmeyi düþünüyoruz. Biz istiyoruz çocuklarýmýzýn geçmiþte yaþanýlan sorunlarýný yaþamasýný istemiyoruz. AK Parti iktidarýndan önce üniversitelerde çektiðimiz sýkýntýlarý, baþörtülü kýz öðrencilerimizin çektiði sýkýntýlarý, ekonomik krizleri, anayasa kitapçýklarýnýn yol açtýðý krizleri, 2001 krizini, 500 milyon dolar kredi verir mi? diye IMF'ye yada Dünya Bankasý'na el açtýðýmýz günleri unutmadýk, unutmayacaðýz ve unutturmayacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. ÇORUM ÝLÝ KARGI VE OSMANCIK ÝLÇELERÝNE BAÐLI 16 KÖYDE GRUP BETON KÝLÝT PARKE DÖÞEME ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Ýli Kargý ve Osmancýk Ýlçelerine baðlý 16 Köyde Grup Beton kilit parke döþeme yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : ,00 m2 Beton Parke Taþý Yapým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Kargý:Akkaya, Akkise, Avþar, Beygircioðlu, Çukuraluç, Hacýhamza, Halýlar, ÝnceÇay/Osmancýk:Aþýkbükü, Deliler, Kamil, Karaköy, Kýzýltepe, Kuzköyü, Sarpunkavak, Yukarýzeytin köyleri c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüz Elli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No:167 P.K ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/06/2011 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði" EK-1 listesinde belirtilen A Grubu V.Grup Karayolu Ýþleri (Alt Yapý + Üst Yapý) iþleri Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði-Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi /Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý sendikasýnýn uzaktan eðitim programý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Hizmet sendikacýlýðý projelerimiz devam ediyor. Genel Merkezimiz tarafýndan þube yönetim kurulu üyelerimiz ve temsilcilerimize yönelik uzaktan eðitim programlarýmýz baþlýyor. Ýletiþim, Mevzuat ve Ýþ Resmi ilanlar de Saðlýk Sen'den teþkilat ve temsilcilere uzaktan eðitim Saðlýðý-Güvenliði konularýnda verilecek eðitimler 9 Mayýs 2015 tarihinde baþlayacak." Saðlýk Sen teþkilatý olarak bugüne kadar çok önemli projelere imza attýklarýný kaydeden Lafcý, "Teþkilata ve temsilcilere yönelik hazýrlanan uzaktan eðitim programlarýnýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Kurumsallaþma yönünde güçlü adýmlarla ilerleyen Saðlýk Sen bu ve benzeri projelerine devam edecektir. Saðlýk Sen teþkilatýnýn daha donanýmlý bir þekilde üyelere hizmet edeceðinin bilinmesini istiyorum. Uzaktan eðitim derslerinde tüm þube yönetimlerine ve temsilcilerimize baþarýlar diliyo-

10 HABER Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe Ýl Özel Ýdaresi'ne 24,8 milyon TL'lik yeni bir ek bütçe yapýlacak. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda, 24,8 milyon TL'lik ek bütçe görüþülerek, komisyon raporuna baðlanmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 60 milyon TL olarak öngörülen Ýl Özel Ýdaresi'nin 2015 yýlý bütçesinde bazý ekonomik kodlara ayrýlan ödeneklerin yýl içerisinde yapýlmasý planlanan yatýrýmlar için yeterli gelmemesi ve Ýl Özel Ýdaresi'nin 201ü mali yýlý banka gerçekleþmelerinin beklenenin üzerinde seyretmesi dikkate alýnarak 24,8 milyon TL bütçe yapýlmasý kararlaþtýrýldý. 24,8 milyon TL'lik ek bütçenin 5 milyon TL'sinin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü bütçesine, 6,3 milyon TL'sinin Yol ve Ulaþým Hizmetleri Budakören Þelalesi turizme kazandýrýlacak Ýl Genel Meclisi, Çorum'a 26, Alaca ilcesine ise 18 kilometre uzaklýkta bulunan Budakören Köyü yakýnlarýnda 40 metre yükseklikten akan Budakören Þelalesinin Çorum turizmine kazandýrýlmasý konusunda bir çalýþma baþlattý. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Budakören Þelalesiyle ilgili olarak Turizm Komisyonu ta- Abdullah Meteoðlu rafýndan hazýrlanan rapor Meclis Üyelerinin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Türkiye'deki en uzun þelalenin 79 metre yükseklikte olduðunu belirterek, 40 metre yüksekliði bulunan Budakören Þelalesinin mutlaka Çorum ve ülke turizmine kazandýrýlmasý gerektiðini belirtti. Budakören Þelalesinin bir doða harikasý olduðunu ve yapýlacak çevre düzenlemesiyle bölgenin bir mesire alaný olarak turizme kazandýrabileceðini vurgulayan Meteoðlu, böyle bir çalýþmanýn Çorum turizminin çeþitlendirilmesi bakýmýndan da önemli olduðunu kaydetti. Türkiye'deki en yüksek þelalenin 79 metre uzunluðunda olduðunu, bu anlamda 40 metre yükseklikten akan Budakören Þelalesinin Türkiye'nin en büyük ve en önemli þelalelerinden birisi olmaya aday olduðunu ifade eden Abdullah Meteoðlu, "Çorum turizminin çeþitlendirilme bakýmýndan doða harikasý Budakören Þelalesi mutlaka deðerlendirilmeli" dedi. Yýlmaz MERT ÝSDER'den, 6. Ýskilip Tanýtým ve Kültür Gezisi Merkezi Ýstanbul'da bulunan Ýskilip Ýlçesi ve Çevre Köylüleri Derneði (ÝSDER), artýk geleneksel hale getirdiði Ýskilip'e tanýtým ve kültür gezisini bu senede yaptý. 2 Mayýs Cumartesi günü Ýskilip'e gelen dernek kente sabah saatlerinde geldi. Akþemseddin Öðrenci Yurduna geçen grup burada Belediye Baþkaný Recep Çatma tarafýndan karþýlandý. Yapýlan kahvaltýnýn ardýndan kýsa bir konuþma yapan Baþkan Çatma, Ýskilip'in tanýtýmýna katký saðlayan ÝSDER baþkaný Þaban Gündüz ve dernek üyelerine teþekkür etti. Yapýlan konuþmalar ve kahvaltý sonrasý kent merkezinde tur atan ÝSDER'e Baþkan Çatma'da eþlik etti. Þehirde atýlan turun ardýndan Evlik Köyü'ne hareket eden ÝS- DER, Þýhlar Köyü'nü de ziyaret etti.evlik ve Þýhlar Köylerinde yapýlan ziyaretler sonrasý Kýzýlcabayýr Köyü'ne gelen kafileye burada Ýskilip Dolmasý ikramýnda bulunuldu. Akþam saatlerinde kente yeniden gelen grup, burada yine baþkan Çatma tarafýndan karþýlandý. Misafirlerle þehir parkýnda bir süre daha sohbet eden Çatma, ÝSDER Baþkaný Þaban Gündüz ve dernek yönetimine Ýskilip'i tanýtmak adýna gerçekleþtirdikleri ziyaretlerin önemine vurgu yaptý. Müdürlüðü bütçesine, 6,1 milyon TL'sinin Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü bütçesine, 2,1 milyon TL'sinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü bütçesine, 3,9 milyon TL'sinin Destek Hizmetleri Müdürlüðü bütçesine, 300 bin TL'sinin Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü bütçesine ve 950 bin TL'sinin ise Mali Hizmetler Müdürlüðü bütçesine aktarýlmasý öngörülüyor. Yýlmaz MERT Yumurtanýn yüzde 3.5'ini Çorum üretiyor Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya, Çorum'un Türkiye yumurta üretiminde %3,5'lik bir paya sahip olduðunu açýkladý. Çorum'da il genelinde toplam 80 adet yumurtacý tavuk iþ- Yusuf Kaya letmesinin bulunduðunu kaydeden Kaya, bu iþletmelerin toplam 5 milyon 734 bin adet tavuk kapasitesine sahip bulunduðunu söyledi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'daki tavuk ve yumurta sektörüyle ilgili olarak Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor, Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan raporla ilgili bilgi veren Komisyon Baþkaný Yusuf Kaya, Çorum'un Türkiye yumurta sektöründe %3,5'luk bir paya sahip olduðunu açýkladý. Çorum merkezde 76, Ýskilip ilçesinde 3, Sungurlu ilçesinde ise 1 olmak üzere il genelinde 80 adet yumurtacý tavuk iþletmesinin bulunduðunu dile getiren Kaya, bu iþletmelerin toplam 5 milyon 734 bin adet tavuk kapasitesiyle faaliyet gösterdiðini kaydetti. Çorum merkezde 1, Bayat ilçesinde 2, Laçin ilçesinde 1 ve Mecitözü ilçesinde ise 1 olmak üzere il genelinde 5 adet etçi tavuk iþletmesi bulunduðunu da ifade eden Yusuf Kaya, bu iþletmelerin toplam 192 bin adet tavuk kapasitesinde faaliyet gösterdiðini bildirdi. Çorum'un 2014 yýlý toplam yumurta üretiminin 975 milyon 280 bin adet olarak gerçekleþtiðini bildiren Yusuf Kaya, bunun 174 milyon 506 bin 110 adedinin yýl içerisinde ihraç edilerek toplam 15 milyon 255 bin dolar girdi saðlandýðýný söyledi. Kaya, 2014 yýlý içerisinde Çorum'daki etçi tavuk iþletmelerinden ise toplam 1 milyon 228 bin 800 kilogram beyaz et üretimi yapýldýðýný sözlerine ekledi. Yýlmaz MERT 10 ÇORUM ÝLÝ DODURGA-LAÇÝN VE OÐUZLAR ÝLÇELERÝNE BAÐLI 15 KÖYDE GRUP BETON KÝLÝT PARKE DÖÞEME ÝÞÝ ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM ÝLÝ DODURGA-LAÇÝN ve OÐUZLAR ÝLÇELERÝNE BAÐLI 15 KÖYDE GRUP BETON KÝLÝT PARKE DÖÞEME ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : ,00m2 Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýli Dodurga Ýlçesi Alpagut, Ayva, Berk, Dikenli, Dikenli Derviþaða Mh., Dikenli Kabakdere Mh., Tutuþ Köyleri, Laçin Ýlçesi Gökgözler, Kuyumcu, Gökçekaya, Narlý, Çamlýca Köyler, Oðuzlar Ýlçesi Aðaççamý, Cevizli, Derinöz Köyleri c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 P.K Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: A Grubu V. Grup Karayolu Ýþleri(Altyapý-Üstyapý) Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði-Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de

11 2 AÐUS- 06 MAYIS 2015 ÇARÞAMBA HABER 11 Güreþ Federasyonu'ndan Belediyespor'a milli davet Zeki Gül Selim Kozan Çorum Belediye Spor Kulübü güreþçilerinden Engin Çetin ile Selim Kozan Türkiye Güreþ Federasyonu tarafýndan hazýrlýk kampýna davet edildi. Güreþ Federasyonu Genç Erkekler Serbest Güreþ Milli Takým Hazýrlýk Kampý 30 Nisan-19 Mayis 2015 tarihinde Ankara'nýn Elmadað ilçesinde yapýlacak. Kampa Çorum Belediye Spor Kulübü güreþçilerinden Selim Kozan davet edildi. Kozan'ýn ardýndan bir davet de Engin Çetin'e yapýldý. Çetin, Romanya'nýn Bükreþ kentinde Mayýs 2015 tarihinde yapýlacak olan Uluslararasý Yýldýz Kadýnlar Serbest ve Yýldýz Erkekler Serbest ve Greko-Romen, Gençler G.Romen "Stefan Rusu ve Ioan W. Popovice" Güreþ Turnuvasýna katýlacak. Belediye Spor Kulübü sporcularýna yapýlan davetin kendilerini mutlu ettiðini söyleyen Belediye Spor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, her iki sporcuya baþarýlar dileyerek, "Bu müsabakalarda sporcularýmýzýn ülkemize ve ilimize gurur yaþatacaklarýna olan inancým tamdýr. Allah yardýmcýlarý olsun."dedi. Kurt'tan dede ocaðýna ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarýný dede ocaðýnda sürdürdü. Dede ocaðý olan Boðazkale ilçesine baðlý Yekbas köyünü ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt burada köy halkýyla sohbet etti. Kurt'un basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ziyaretlerinde kendisinin bu topraklarda yetiþmiþ birisi olduðunu ve hiçbir zaman Yekbasla baðlarýný koparmadýðýnýn altýný çizen Ceritoðlu, "Siyaseti araç, hizmeti amaç edendik. Ýnandýðýmýz yolda emin adýmlarla yürüyoruz. Kutlu yürüyüþümüze dede ocaðýmýzla devam ediyoruz. Ben bu topraklarda yetiþtim, bu topraklar ile hiçbir zamanda baðlarýmý koparmadým. Hemþehrilerimin ne sorunu varsa hepsiyle yakýndan ilgilendim. Ýlgilenmeye de devam edeceðim. Yekbas'ta dere ýslahý ile ilgili bir problemimiz vardý. Bu bize iletildikten sonra hemen gerekli giriþimlerde bulunduk. Giriþimlerimiz sonucunda derenin ýslah çalýþmasý yapýldý, etrafý korkuluklarla çevrildi. Bir ziyaretimizde köyümüzde çocuklarýn oynayacaðý alan olmadýðýný gördük. Bunun sonucunda yaptýðýmýz gerekli giriþimler sonucu köyümüze çocuklar için oyun gruplarý kazandýrdýk" dedi. AK Parti'yi daha ileri bir noktaya taþýyacaklarýný dile getiren Ceritoðlu, "Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun yüzde 75 oy talebine karþýlýk vermek için gece gündüz çalýþýyoruz. Çorum için elimizden geleni yapacaðýz. Türkiye'nin daha iyi bir geleceðe sahip olabilmesi için AK Parti ile devam etmemiz gerekiyor. AK Parti demek istikrar demek, istikrar demek yatýrým demek. Yýllar sonra yakalanan istikrar ortamý Türkiye için büyük bir avantaj saðladý. Ýstikrar sürüyor, Çorum büyüyor. Ýstikrar sürüyor Türkiye'ye büyüyor. Boþ sloganlar atmýyoruz, icraat yapýyoruz. AK Parti yapar, muhalefet konuþur" diye konuþtu. 7 Haziran seçimlerinin hem Çorum, hem Türkiye hem de dünya Müslümanlarý için büyük önem arz ettiðini dile getiren Ceritoðlu, "Bundan dolayýdýr ki; bu seçimlerde sandýklardan ne kadar güçlü çýkarsak bölgemizde ve dünya genelinde o kadar güçlü bir ülke olacaðýz. Gerek ilimizin gerekse ülkemizin 2023 hedefine ulaþmasý için Çorum'da 4 Türkiye'ye 400 Milletvekili hedefini koyduk. Ben eminim ki hiçbir seçimde bizleri mahcup etmeyen siz deðerli hemþehrilerimiz bu seçimlerde de gerekli hassasiyeti gösterecek ve özelde yeni Çorum, genelde ise yeni Türkiye'nin 2023 hedefine ulaþmak için katký sunacaksýnýz" ifadelerini kullandý. MHP'liler bozkurt desenli halý dokudu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Yönetimi ve Milletvekili adaylarý Dodurga Halk Eðitim Merkezi'nde Halý Dokumacýlýðý Kursu'nda bulunan kursiyerleri ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet, nesilden nesile aktarýlan ve zor bir çalýþmayla kültürümüzü motiflerle yansýtan halý dokumacýlýðýný inceledi. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýlamaya göre kursiyerlerin ilgisiyle karþýlaþan MHP'liler de halý tezgahýnýn baþýna geçerek çalýþmalara katký saðladý. Bozkurt desenli halýyý tezgahtan çalýþmalarý neticesinde çýkaran il baþkaný ve milletvekili adaylarý halýyý inceledi. Halýnýn bozkurt desenli olmasýnýn kendilerine sürpriz olduðunu belirterek emeði geçenlere teþekkür ettiler. Kursiyerler ise halýnýn özel yapým olduðunu yaklaþýk bir ay gibi bir süre içerisinde yapýmýnýn tamamlandýðýný belirttiler. EMEP Genel Baþkaný Gürkan'dan iþçilere ziyaret Çorum'da tekstil iþçileri ile bir araya gelen Emek Partisi Genel Baþkaný Selma Gürkan, siyasette artýk iþçinin de söyleyeceði sözü olmasý gerektiðini söyledi.emep Genel Baþkaný Gürkan, HDP'nin düzenlediði mitinge katýlmak üzere Çorum'a geldi. Miting öncesinde bir tekstil atölyesini ziyaret eden Gürkan, tekstil iþçileri ile sohbet etti. Gürkan'a tekstil atölyesi ziyaretinde HDP milletvekili adaylarý Muharrem Özünel, Meliha Üþüdür, Hasibe Beyaz ve EMEP Merkez Ýlçe Baþkaný Feyzullah Aygün de eþlik etti.ak Parti'nin 13 yýldýr iktidarda olduðunu ve bu dönem içerisinde Türkiye'nin iþçi ölümleri sýralamasýnda dünyada birinci sýraya yükseldiðini kaydeden Gürkan, hükümetin iþçiye ve emeðe bakýþ açýsýnýn hep zenginlerden yana olduðunu söyledi.ak Parti'nin seçim bildirgesinde iþçilerin ve emekçilerin sorunlarýnýn çözümüne dair en ufak bir madde bulunmadýðýný kaydeden Gürkan, "Bu hükümet döneminde iþçilerin sorunlarý katlanarak arttý. Çalýþma süresi 8 saat olmasý gerekirken, saat çalýþýlýyor. Bunun karþýlýðýnda ise sadece asgari ücret alýnýyor. Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði açýsýndan da büyük sorunlar yaþanýyor" dedi."bu memlekette artýk siyasette iþçinin laf söylemesi gerekiyor" diyen Gürkan, iþçilerin rahatlýkla siyaset yapabileceðini ve memleketi yönetebileceðini dile getirdi. Türkiye'de siyasetin 4 yýldan 4 yýla oy vermek anlamýna geldiðini, EMEP olarak bu anlayýþý yýkmak için mücadele verdiklerini kaydeden Gürkan, iþçilerin bir araya gelerek mücadele etmekten baþka þanslarýnýn bulunmadýðýný söyledi.cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn baþkanlýk hýrsý nedeniyle ülkeyi adeta gerdiðini iddia eden Gürkan, "Þuan gergin bir siyaset ortamý var. Cumhurbaþkaný, baþkanlýk sistemi için her türlü gerilimi kullanmak istiyor" þeklinde konuþtu.hdp Milletvekili adayý Muharrem Özünel ise, Türkiye'nin daha yaþanabilir bir ülke olmasý için mücadele ettiklerini kaydederek, "Yaþananlarý kader diye kabullenemeyiz. Sistemin zenginlerden yana bir iþleyiþi var. Milyarder sayýsý artarken, fakir sayýsý da artýyor" dedi. Devletin milyarlýk vergi borçlarýný affederken, küçük üretim yapan atölyelere de destek vermesi gerektiðini söyleyen Özünel, binlerce iþçinin küçük atölyelerde yaþam kaygýsý içerisinde çalýþtýðýný dile getirdi. Ülkenin yer altý ve yer üstü kaynaklarýnýn adil bir þekilde paylaþýlmasý ile birlikte herkesin insanca yaþayabileceðini belirten Özünel, Türkiye'nin AK Parti eliyle diktatörlüðe sürüklendiðini iddia ederek, "Diktatörlüðe karþý HDP'nin güçlenmesi gerekiyor. Nasýl bugün iþçiyle, gençle, hakkýný arayan tüm kesimlerle birlikte sokaktaysak yarýn da Meclis'te yine ezilenlerle kol kola olacaðýz. Ýþçinin ayrýsý-gayrýsý, Türkü- Kürdü, saðcýsý-solcusu olmaz. Ýþçiler 7 Haziran'da sermaye partilerine gereken cevabý vermelidir" þeklinde kaydetti. "Amacýmýz tek baþýna iktidar olmaktýr" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dodurga Ýlçesi'nde çeþitli ziyaretlerde bulundu. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici ve yönetim kurulu üyeleri Dodurga'yý gezdi. MHP heyeti seçim çalýþmalarý kapsamýnda Dodurga Belediyesi'ni, Halk Eðitim Merkezi'ni, Newtex Tekstil Fabrikasýný, pazarcý esnafýný, sanayisini ve vatandaþlarý ziyaret ederek halkýn sorunlarýný not aldý. MHP heyeti çalýþmalar kapsamýnda seçim beyannamesinde yer verilen Milliyetçi Hareket Partisi Ýktidarý'nda yapýlacak olan yatýrým ve devlet politikalarýnýn yaný sýra sosyal politikalar kapsamýnda halkýn refahý ve huzuru için yapýlacak olan çalýþmalarý halka anlattýlar. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Nurullah Tiritçi isimli vatandaþýn MHP'nin durumu nedir? Sorusunu yanýtlayan Aybüke Topçubaþý Ekici, "Siyasette þöyle bir olay vardýr. Gidemediðiniz yer sizin deðildir. MHP Çorum'da ve Türkiye genelinde en pozitif seçim kampanyasý yürüten partidir. Bizim amacýmýz 7 Haziran'ý huzurlu bir þekilde iktidar olarak sonuçlandýrmaktýr. Koalisyonu dillendirmiyoruz bile amacýmýz tek baþýna iktidar olmaktýr. AKP ve HDP koalisyon yapmak istiyorlar çünkü çözülme sürecini birlikte tamamlayacaklardýr. Bu gün Türkiye'de algý yönetimi yapýlýyor. Sandýkta kazandýðýnýz seçimi teknolojik ortamda kaybediyorsunuz. Biz milliyetçiler olarak bu gidiþata dur diyeceðiz" dedi. Dodurga seçim çalýþmalarý kapsamýnda Newtex Tekstil Fabrikasý'ný ziyaret eden MHP heyeti fabrikanýn çalýþmalarýný inceledi. Fabrika çalýþanlarýyla bir araya gelen MHP'liler fabrikanýn iþleyiþi, bölgeye getirisini, istihdam kapasitesi konularýnda fikir alýþveriþinde bulundular.

12 06 MAYIS 2015 ÇARÞAMBA Nilüfer hazýrlýklarý baþladý Pazar günü deplasmanda Bursa Nilüferspor ile Play-Off mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý. 33.haftayý kendi sahasýnda aldýðý galibiyetle kapatan Kýrmýzý- Siyahlýlar ligin son maçýnda Bursa Nilüferspor ile oynayacaklarý maçýn hazýrlýklarýna dün öðleden sonra yaptýklarý tek antrenmanla baþladý. Sakatlýklarý bulunan Akýn ve Sefa Akýn'ýn yer almadýðý antrenmanda yine sakatlýklarý bulunan Çaðlar ve Buðra düz koþu yaptýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman pas çalýþmasý ile devam ederken, yarý sahada yapýlan çift kale ile günün ilk antrenmaný tamamlandý. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla devam edecek. Orta Kuþak'ta heyecan 16 Mayýs'ta baþlýyor Anadolu Spor Gazeteciler Derneði Çorum Þubesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda heyecan 16 Mayýs cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Bu yýl 20si düzenlenecek olan ve Çorumspor'un eski futbolcusu ayný zamanda Çorumspor ve Çorum Belediyespor'un eski Teknik Direktörlerinden Halit Kýlýç'ýn adýný taþýyan Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda heyecan 16 Mayýs cumartesi günü oynanacak 4 maçla baþlayacak. Turnuvanýn ilk maçýnda Fen Ýþ Yolspor- Þellale Cafe Efe Döþeme karþý karþýya gelecek. Ýkinci maçta ise Göktuð Mobilya ile Öncü Ýnþaat takýmlarý karþý karþýya gelirken, oynanacak diðer maçlarda ise Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile Anitta Otel, Osmancýk Kale Otel ile de Çorum Barosu karþýlaþacak. Gruplarýný ilk 2 sýrada tamamlayan takýmlarýn çeyrek finale yükseleceði Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda heyecan 13 Haziran Pazar günü oynanacak final maçýyla sona erecek. Tertip kurulundan yapýlan açýklamada maçlarýn saha ve oynanacak saatlerin bu hafta içerisinde açýklanacaðý belirtildi. Yasin Yücel Demet Gökmen 3x3 Basketbol 9-10 Mayýs'ta baþlýyor Türkiye Basketbol Federasyonu basketbolun tabana yayýlmasý ve daha fazla sporcu tarafýndan uygulanabilmesi adýna 2020 yýlýnda organize edilecek Olimpiyatlara da Olimpik branþ olarak uygulanmasý planlanan yenilik, tutku, heyecan, rekabet, evrensellik ve olimpizmi içeriðinde barýndýran 3 x 3 basketbolu' nu tanýtmak ve Türkiye'ye yaymak adýna yapýlan Türkiye 3x3 Basketbol Turu ilimizde 9-10 Mayýs 2015 tarihlerinde yapýlacak. 3x3 Basketbol turu finali ise TEMMUZ tarihlerinde Ýstanbul'da Caddebostan Sahili'nde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafýndan organize edilecektir. Büyük Erkekler kategorisinde birinci olan takýmlar 3x3 Türkiye Turu Finali'nde mücadele etme hakký kazanacak. Türkiye Þampiyonu olan takým ise 3x3 Dünya Turu elemelerinde Türkiye'yi temsil etme hakký kazanacak. Ýlimizde Büyük erkeler kategorisinde 8 takým mücadele edecek. Turnuvaya katýlacak Büyük erkekler takým isimleri : 4x4 takýmý- Bestplayers takýmý-cerebellemus takýmý-fast-break takýmý-last Champion takýmý-merkay3338 takýmý-teori team takýmý-wordpress takýmý Genç Erkekler Kategorisinde 9 takým mücadele edecek. Katýlacak Genç Erkekler takým isimleri ise; Afroamericans takýmý-arizona team-baba kolej- Ç.M.T -Çöl Kartallarý-Team up- Team23-Uçan Balýk-Vaviyen. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen fikstürün Basketbol Federasyonu tarafýndan Cuma günü çekileceðini maçlarýn ise spor salonu arkasýnda bulunan potalarda oynanacaðýný söyledi. Yasin Yücel "Bu yolun sonu inþallah zafer olsun" Play-Off müsabakalarýndan öncesi þiddetle maddi desteðe ihtiyaçlarý olduðunu belirten Zonguldakspor Baþkaný Süleyman Caner, özellikle zengin sanayicilerden ve iþ adamlarýndan destek beklediklerini ifade etti. Emekçinin cebindeki 3-5 TL'yi Zonguldakspor'a baðýþladýðýný, zengin iþ adamlarýnýn ise yardým yapmaktan kaçtýðýný belirten Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; "Sezonun son maçýnda Bozüyük karþýsýnda hükmen galip geleceðimiz için Pazar günü oynadýðýmýz Þekerspor maçý ile normal sezonu tamam tamamlamýþ bulunmaktayýz. Allah bize normal sezonu üçüncü sýrata bitirmeyi nasip etti. Þimdi Play-Off maçlarýný düþünüyoruz. Ligi üçüncü bitirmemiz Play-Off'ta bizim için bir avantaj. Çünkü ilk maçý 4'üncü olan Ýstanbulspor ile deplasmanda oynayacaðýz. 14 Mayýs'ta Ýstanbul'da karþýlaþacaðýz. Ýlk maçtan avantajlý bir skorla dönüp 18 Mayýs'ta kendi sahamýzda oynayacaðýmýz ikinci maçta alacaðýmýz iyi sonuçla Play-Off'ta finale yükselmek istiyoruz. Biliyorsunuz 3-4 galipleri ile 2-5 galipleri Play-Off'ta final oynayacak. Maçý kazanan takým ikinci lige çýkacak.bizi sevenlerin duasýyla bu takým bir üst lige çýkarsa kent de bir üst lige çýkar. Play-Off öncesi parasý olandan destek, olmayandan dua istiyoruz. Çok bir þey istemedik. Zorla da istemedik. Gönülden koparak verilsin istedik. Bu þehrin maddi gücü yerinde olanlardan istedik. Ama destek parasý olan sanayici ve zengin iþ adamlarýndan deðil, emekçiden, ekmeðini kumbarasýný bizimle paylaþanlardan geldi. Allah onlardan razý olsun. Desteði çok görenler, size söyleyecek söz bulamýyorum. Allah sizi de iyi etsin. Takýmýmýzý Play-Off a taþýyan tüm futbolcularýmý, hocamýz Cahit Terzi ve ekibine,tüm kulüp çalýþanlarýna, maddi manevi desteðini esirgemeyen herkese ve eþsiz taraftarýmýza teþekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razý olsun. Bu yolun sonu inþallah zafer olsun" Spor Servisi AK Parti'den futbolculara baklava Hafta sonu Bursa Nilüferspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþlarken, antrenmaný ziyaret eden Milletvekilleri futbolcularýn aðýzlarýný tatlandýrdý. AK Parti Milletvekili Salim Uslu,ve Cahit Baðcý antrenman öncesinde tek tek futbolculara baþarý dileklerinde bulunurken, yanlarýnda getirdikleri baklavayý teknik heyet ve futbolculara ikram ettiler. Bursa Nilüferspor maçýnda futbolculara baþarý dileklerinde bulunan Milletvekilleri Bursa'dan takýmýn galibiyetle döneceðine inançlarýnýn tam olduðunu belirttiler. Yasin Yücel "Kulaðýmýz Bursa'da olacak" Takýmýn 2. Lige çýkacaðýna inanýyoruz Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda dün gerçekleþtirilen antrenmaný ziyarette kýsa bir konuþma yapan Ak Parti Milletvekili Salim Uslu Bursa'da gerekli önlemleri aldýrdýklarýný ve orada bulunan Çorumlularý harekete geçirdiklerini söyledi. Darýca Gençlerbirliði maçýna seçim çalýþmalarý nedeniyle gidemediklerini belirten Salim Uslu hafta sonu oynanacak maçta da olamayacaklarýný ancak yüreklerinin takýmla birlikte olacaðýnýz söyledi. Çorum Belediyespor'un 2.Lig'e çýkacaðýný belirten Salim Uslu "Biz sizlere güveniyor ve inanýyoruz. Bu takým 2.Lig'e çýkacaktýr. Bir ilin lokomotifi o ilin futbol takýmýdýr. Çorum'da bu iþi siz yapýyorsunuz. Zor bir süreçten geçiyorsunuz. Sizlere inanlarýn inancýný boþa çýkartmayacaðýna eminim. Eðer sizlerde takým ruhunu yakalayabilirseniz baþarýyý zaten yakalayacaksýnýz. Bundan þüpheniz olmasýn yeter ki takým olabilin. Ben þimdiden 2.Lig sizlere hayýrlý olsun demek istiyorum" dedi. Yasin Yücel Çorum Belediyespor'un dün gerçekleþtirdiði haftanýn ilk antrenmanýn ý ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Bursa Nilüferspor maçýndan galibiyetle döneceklerine inançlarýnýn tam olduðunu söyledi. Darýca Gençlerbirliði maçýnda alýnan galibiyetten dolayý tebrik eden Cahit Baðcý, Bursa Nilüferspor karþýnda da Çorum Belediyespor'un galibiyet alacaðýna inandýklarýný söyledi. Play-Off grubuna kalacaklarýna futbolcularýn da inanmasý gerektiðini vurgulayan Milletvekili Cahit Baðcý "Bizlerin sizlere olan güveni tam, Darýca Gençlerbirliði maçýný yoðunluk nedeniyle takip edemedik ama gereken bilgileri aldýk. Maçta çok iyi bir mücadele örneði sergileyerek 10 kiþi kalmanýza ve geriye düþmenize raðmen galip gelmeniz çok büyük bir baþarýdýr. Bursa Nilüfer karþýsýnda sizleri zor bir maç bekliyor. Bizler o maçtan sizin galibiyetle ayrýlacaðýnýza ve Play- Off'a kalacaðýnýza inanýyoruz. Eðer sizler bu sene 2.Lig'e çýkarsanýz bizlerde üzerimize düþeni hemen yapmaya baþlayacaðýz. Sizlerin getireceði baþarý Çorum'da alt yapý çalýþmalarýnýn hýzlanmasýný saðlayacaktýr. Bursa'da oynanacak maça gelemeyeceðiz ancak kulaðýmýz sizlerde olacak. Oradan getireceðiniz baþarýlý sonucu bekliyor olacaðýz. Baþarýlar diliyoruz" dedi. Yasin Yücel

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı