I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ"

Transkript

1 Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

2 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer almayan veya detaylı bilgi içermeyen konulara açıklık getirmek ve anabilim dalları arasında birlikteliği sağlamaktır. Program Açılması Madde 2- a) Bir anabilim dalı (ABD) nda Yüksek Lisans programının açılabilmesi için, o anabilim dalında gereken akademik özellikleri yanında en az iki Doçent olmak üzere üç öğretim üyesinin bulunması şarttır. b) Bir anabilim dalında doktora programının açılabilmesi için, o ana bilim dalında gereken akademik özellikleri yanında en az iki profesör veya bir profesör iki doçent olmak üzere beş öğretim üyesinin bulunması şarttır. c) Öğretim üyesi sayılarında bu kıstasların altında bir değişiklik olduğunda, koşullar tekrar yerine gelene kadar o anabilim dalına yeni lisansüstü öğrenci alınmaz. d) Yüksek lisans veya doktora programının açılmasını isteyen anabilim dalı başkanlığı, yukarıda belirtilen bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen belgeleri (http://www.yok.gov.tr) içeren dört nüsha dosyayı başvuru yazısına ekleyerek enstitüye sunar. Program, Enstitü Kurulu'nun önerisi, Senato'nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu nun onayı ile öğretime açılır. Kontenjan Belirlenmesi Madde 3- Anabilim dalı kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanarak ilan edilen lisansüstü öğrenci kontenjanları arasında hiçbir şekilde kontenjan aktarımı yapılamaz. Öğrenci Kabulu Madde 4- Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; a) Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalaması ile mezun olmaları gerekir. Danışman Atanması Madde 5- a) Tezsiz Yüksek Lisans hariç, Lisansüstü eğitimde azami öğrenim süresi içerisinde olmak üzere profesörler sekiz, doçentler altı ve yardımcı doçentler dörtten fazla danışmanlık alamazlar. b) Danışmanın kurumdan ayrılması ya da görev değişikliği, sağlık durumu vs. gibi 6 aydan uzun süren ayrılmaları halinde anabilim dalı başkanı geçici danışmanlık görevi yapar. Bu durumda anabilim dalı başkanın geçici olarak yürüttüğü danışmanlığı, bu Yönergenin 5-a maddesinde belirtilen danışmanlık sayısına dahil edilmez. Daha sonra danışmanın ve/veya öğrencinin yazılı talebi, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı kurumdan olmak koşuluyla danışman değişikliği yapılır. c) Öğrencinin kayıtlı olduğu ve danışmanının görevli olduğu anabilim dalı içinden, başka bir anabilim dalından veya yükseköğretim kurumundan ikinci tez danışmanı atanabilir. Dersler Madde 6- a) Lisansüstü eğitimi dersleri en fazla 3 (üç) kredilik olmalı, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri olarak sınıflandırılmalıdır. b) Lisansüstü programlarda yer alan tüm dersler her yarıyıl açılmak zorundadır. Ancak o yarıyıl içinde açılamayacak olan derslerle ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ile akademik takvimde belirtilen tarihte enstitüye bildirilmesi gerekir. c) Lisansüstü derslerde tüm öğretim üyeleri görev alabilir ve bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitimde her yarıyılda verecekleri ders kredisi toplamı en çok 9 kredi olmalıdır. d) Danışmanların kendi lisansüstü öğrencilerine vermiş olduğu derslerin toplam kredisi o lisansüstü programın öngördüğü minimum ders kredisinin yarısını geçemez. e) Lisansüstü derslerin sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu, yaz okulu sonu ve bütünleme sınav dönemi bitim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ENSBİS e girişi yapılır ve anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir. SEMİNER Madde 7- a) Seminer sunumları anabilim dalı başkanlığınca hazırlanacak programlar dahilinde yürütülür ve bu program anabilim dalı başkanlığınca her yarıyılın ilk bir ayı içinde enstitüye bildirilerek enstitünün web sitesinde yayınlanır. b) Seminerler en az 20 dakikalık sözlü sunum şeklinde yapılır ve her seminer adayın bilgiye erişme, bilgiyi özümleme, zamanın kullanılması gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir. Sunum sonrası seminere katılan anabilim 2

3 dalı öğretim üyelerinin görüşleri alınarak danışman tarafından akademik takvimde belirtilen süreler içinde ENSBİS e girişi yapılarak başarılı veya başarısız olarak onaylanır. Semineri başarılı bulunan öğrenci sunum sonrası tez yazım kurallarına uygun biçimde semineri yazılı hale getirir. Seminerin yazılı çıktısı ile elektronik kopyası (CD ortamında), imzalı katılımcı listesi ile birlikte ders notu giriş tarihinin bitimine kadar anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderilir. Yüksek Lisans Tez Konusu Madde 8- Yüksek Lisans öğrencisi; Tez Öneri Formu doldurarak bölüm başlıklarını kapsayan tez önerisini anabilim dalı öğretim üyelerinin önünde brifing şeklinde sözlü olarak sunar. Tez önerisi sunum sonrası katkı ve eleştiriler doğrultusunda, Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına göre aynı başlıklar altında yazılı hale getirilir ve imzalı katılımcı listesi ile birlikte anabilimdalı kurulu kararı eklenerek enstitüye gönderilir. Doktora Yeterlik Sınavı Madde 9- Doktora yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesince önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan en az üç kişilik Doktora Yeterlik Sınav Jürisi tarafından ( en az biri başka bir yükseköğretim kurumundaki aynı anabilim dalının öğretim üyeleri arasından olmak üzere) yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı ve Sözlü sınavlarda öğrenci Bilgi Düzeyi ve Bilgi Düzeyinde Sentezleme Yeteneği açısından değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınav da öğrencinin başarılı olabilmesi için her bir sınav türünden 100 tam puan üzerinden 70 alması gerekir. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi öğrencinin ek ders alıp almayacağı konusunda görüşünü belirterek hazırlanan raporu komiteye sunar. Komite sınav jüri raporunu değerlendirerek salt çoğunlukla adayın başarı durumunu belirler ve bir tutanakla 3 gün içinde enstitüye gönderir. Tez İzleme Komitesi Madde 10- a) Yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin bir ay içinde danışmanın da görüşleri alınarak anabilimdalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur. Öğrenci, yeterlik sınavından itibaren en geç altı ay içinde, TİK önünde Tez Önerisi Savunmasına girer. Savunma sonucu bir tutanakla, imzalı katılımcı listesi ile üç gün içinde enstitüye gönderilir. Tez izleme komitesi toplanmasına rağmen, öğrencinin önceden bildirilen toplantıya katılmaması halinde, komite öğrenciyi yetersiz olarak değerlendirir ve durumu bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirir. b) TİK, tarihi bir önceki toplantıda belirlenmek koşulu ile 6 ayda bir toplanır ve sonucu bir tutanakla enstitüye bildirir. Doktora Tez Konusu Madde 11-) Tez öneri savunması kabul edilen öğrenci; Tez Öneri Formu doldurup, tez önerisi savunma tutanak formunu ekleyerek tez önerisini enstitüye teslim eder. Tez Değerlendirme Madde 12- a) Tezler Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulunca kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan Tez Yazım Kılavuzu na göre yazılır. b) Doktora Tez Jürisi, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri üyelerinin belirlenmesinde tez konusu ile ilgili uzmanlık alanları esas alınmalıdır. c) Tez savunması yönetmelikte öngörülen şekilde dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri aralarından bir başkan seçer. Üyeler, tez önerisini de dikkate alarak hazırlamış olduğu yazılı Tez değerlendirme raporlarını değerlendirerek adayı sınava alır. Aday önce tezi ile ilgili bir sunum yapar ve tezini savunur. Dinleyiciler sınavda soru soramazlar. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından adaya açıklanır ve jüri üyelerince Tez Savunma Tutanak Formu doldurularak, imzalı katılımcı listesi ile birlikte anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. d) Doktora tez jürisi toplanmasına rağmen, öğrencinin toplantıya katılmaması halinde, jüri öğrenciyi başarısız olarak değerlendirir ve durumu bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirir. Tezsiz Yüksek Lisans Madde 13- a) Tezsiz yüksek lisans programında derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler en geç üç ay içinde temel ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda öğrencinin bilgi düzeyinin sınanmasına yönelik Yeterlik Sınavı na alınır. b) Yeterlik sınav jürisi anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile biri danışmanı olmak üzere üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur. Sınav sözlü olarak yapılır ve sonuç salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek tutanakla enstitüye bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci 3 ay içinde aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Yatay Geçiş Madde 14- Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulu kararı ile belirlenir. Yatay geçiş başvurusu ve kesin kayıt Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 3

4 Özel Öğrenciler Madde 15- Özel öğrenci statüsünde alınan dersler süre eksiltme amacıyla kullanılamaz. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Madde 16- Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi hükümlerine göre yapılır. Yürürlük Madde 17- Bu yönerge hükümleri, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18- Bu yönerge hükümlerini Fen Bilimleri Enstitü Müdürü yürütür. 4

5 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç Madde1.a) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi enstitülerinde yürütülen Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir. b) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 65. maddesi gereğince, Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarih ve Sayılı Kararı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20/05/1998 Tarih ve Sayılı Kararı, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Madde 1/a değişikliği, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/09/2000 Tarih ve Sayılı Kararı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09/02/2001 Tarih ve 2817 Sayılı Kararı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/06/2001 Tarih ve Sayılı Kararı ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 47/b maddesi esas alınarak hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2.Bu yönerge, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını kapsar. Öğrenci Kabulü Madde 3. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü ve söz konusu programın yürütülmesi aşağıdaki kurallara göre yapılır. a) Bu programa başvuruda bulunabilmesi için adayın Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bölüm veya programlardan birinden lisans diploması almış olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ndan (ALES) en az 55 puan aldığını belgelemesi gerekir. b) Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve adaylarda aranacak nitelikler programı açan anabilim dallarının önerileri doğrultusunda enstitü kurulu tarafından karara bağlanır ve Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun onayından sonra öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları, başvuru yeri ve alınacak öğrenci sayıları belirtilir. Programa katılacak adaylar bu yönergenin 1-b maddesinde anılan kararların ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine tabidirler. c) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirmesini yapmak üzere ilgili enstitü (Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri) Yönetim Kurulları ilgili anabilim dallarının önerisini de dikkate alarak her anabilim dalı için ayrı ayrı 5 asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan bir aday değerlendirme jürisi belirler. Jüri belirtilen tarih, saat ve yerde toplanarak programlara başvuran adayları başvuru sırasına göre mülakata alır. Mülakat değerlendirilmesi puan aralığında yapılır. Başvuran adayların mülakat işlemleri bitirildikten sonra ALES puanının (enstitülere göre eşit ağırlık-sayısal-sözel) % 60 ı; Lisans Öğrenimi Başarı Notu nun % 20 si ve Mülakat Notunun % 20 si toplanarak adayın başvuru değerlendirme sıralama puanı jüri tarafından hesaplanır. Sonuçlar ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden bir veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır. Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. d) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilan edilen kontenjanlara göre değerlendirme sıralamasını yaparak kazanan öğrencileri belirler. Eşitlik halinde ALES (eşit ağırlık-sayısal-sözel) notu yüksek olan adaya öncelik verilir. e) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı 5 ten az olursa enstitü yönetim kurulu kararı ile program açılmayabilir. Bu durumdaki adayların öğrenim hakları bir sonraki öğretim yılında geçerli olacak şekilde saklı tutulur. f) Yabancı uyruklular ile üniversite öğretim elemanları orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına başvuramazlar. Programlara Kesin Kayıt ve Öğrenime Başlama Madde 4: Orta öğretim alan öğretmenliği programına kesin kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenciler, (Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ndeki kayıt koşullarını da yerine getirmek suretiyle) her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenime katkı payını ödeyerek enstitüye kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ders Danışmanı Madde 5. Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin ders danışmanı, Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve EYK Kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür. 5

6 Sınavlar ve Değerlendirme Madde 6. a) Tezsiz yüksek lisans dersini öğretim üyeleri verir. Gerek duyulduğunda anabilim dalı başkanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer öğretim elemanları ders verebilir. b) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler disiplin Yönünden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Süre Madde 7. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının asgari süresi 2 yarıyıldır. Başarısızlık halinde 1 yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Diploma Madde 8. Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlara devam ettikleri programı gösteren, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunca belirlenmiş ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. Madde 9. Bu yönergede yer almayan konularda Üniversitelerarası Kurul Kararları, Yükseköğretim Kurulu kararları, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu kararları, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. Madde 10. Bu yönergenin yayınlanmasından sonra orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili olarak, Üniversitelerarası Kurul, Yüksek Öğretim Kurulu ve Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunca alınan kararlar aynen uygulanır. Madde 11. Bu yönerge hükümleri Eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanır. Madde 12.Bu yönerge hükümleri Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 6

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm Sayfa 1 / 9 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 YÖNETMELİK İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28694

Resmî Gazete Sayı : 28694 1 Temmuz 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28694 YÖNETMELİK Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Sosyal Bilimler Enstitüsü) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç ve kapsam (1) Bu yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Haziran 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29024 YÖNETMELİK Yaşar Üniversitesinden: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı