EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI"

Transkript

1 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI Derleyen: Mustafa ALTUN Ġnternet Bağlantı Adresi: Ağustos 2014

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ 3. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ 4. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 5. NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 6. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EK: Bu alanda lisansüstü tez yaptırılan diğer programlar 2

3 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KOġUL VE KONTENJANLARI Ġnternet Adresi: BaĢkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Kontenjan: 15) BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 3

4 BaĢvuru Formu (BaĢvuru Formu internetten doldurulacaktır.) Tezli yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için, ALES Belgesinin aslı ve fotokopisi. Llisans diploması aslı ve fotokopisi. 2 Adet Fotoğraf Llisans not çizelgesinin (transkript) aslı ve fotokopisi. Yabancı dil belgesi (varsa) aslı ve fotokopisi. YurtdıĢı programlardan mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ndan alacakları Denklik Belgesi. BaĢvuru ücreti olan 200 TL nin, Denizbank A.ġ. BaĢkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabı:TR Iban numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı NOT: BaĢvuruların öncelikle internet yolu ile yapılması ve belgelerin eksiksiz olarak en geç 29 Ağustos 2014 tarihinde saat 17:00 a kadar Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belgeli baģvurular iģleme alınmayacaktır. Kayıt hakkı kazanamayanların, evrak ve baģvuru ücreti iade edilmeyecektir AKADEMĠK TAKVĠM ÖZEL ÖĞRENCĠ BAġVURU KOġULLARI ve ĠġLEMLERĠ BAġVURU Enstitü Anabilim Dallarınca açılacak derslere özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin baģvurularının kabulü Cuma günü de sona erecektir. BAġVURU KOġULLARI Bir yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde baģvuran adaylar Enstitü Web sayfamızda yer alan özel öğrenci baģvuru formunu doldurur, ilgili Anabilim Dalı BaĢkanları ve ders sorumlularından alacakları onay ile Enstitümüze baģvurur. Son onay Enstitümüzce verilir. Özel Öğrencilik baģvurularında ALES koģulu aranmayacaktır. Özel Öğrencilik baģvurularının bizzat yapılması gerekmektedir. Eksik belge, e-posta veya posta yolu ile yapılan baģvurular kabul edilmez. Özel öğrenci olarak baģvuran adaylar 01 Eylül 2014 saat da BaĢkent Üniversitesi Ġngilizce Hazırlık Bölümü nce yapılacak Ġngilizce Sınavına girebilirler. 4

5 BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. Özel Öğrenci BaĢvuru Formu (Web üzerinden doldurulacaktır) 2. Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi 3. Lisans not çizelgesi (Transkript) aslı 4. 1 adet fotoğraf 5. Ön kayıt ve baģvuru ücreti olan 200 TL Denizbank A.ġ. BaĢkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabına yatırılmalıdır. IBAN No: TR (dekontun aslı ve fotokopisi) 5

6 ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KOġUL VE KONTENJANLARI Ġnternet Adresi: 6

7 7

8 DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KOġULARI VE ġartlari Ġnternet Adresi: GÜZ YARIYILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI GÜZ YARIYILI BAġVURU TAKVĠMĠ BaĢlangıç BitiĢ Lisansüstü programlarına baģvuruların kabul edilmesi 31 Temmuz Ağustos 2014 Yazılı ve sözlü değerlendirmeler Tezli Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme 11 Ağustos 2014 Saat:10.00 Tezli Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme 12 Ağustos 2014 BaĢarılı adayların duyurulması 25 Ağustos Ağustos 2014 Kesin kayıtlar 01 Eylül Eylül 2014 Yedek kayıtlar 04 Eylül Eylül 2014 ÖNġARTLARI VE KONTENJANLARI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONTENJAN 6+5** ALES SÖZEL 60 8

9 Türkiye deki Üniversitelerin Dil ve Edebiyat Bölümleri, Dil Eğitimi, Dil ve Kültür, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık Bölümü ve/veya Anabilim Dalından mezun olanlar; Yabancı Kontenjana ise kendi ülkesinde herhangi bir lisans programından mezun olanlar baģvurabilir. YABANCI DĠL: Ġngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu eģdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili puan, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan istenilecektir. ** Yabancı uyruklu adaylar. ÖN ELEME KONTENJANIN 3 KATI Lisansüstü programlara baģvurmak isteyen adaylar öncelikle Online (çevrimiçi) BaĢvuru Formunu dolduracaklardır. BaĢvrunun nasıl yapılacağına iliģkin bilgiye Enstitü sayfasından ulaģılabilir. BaĢvurunun tamamlanması için adayların Ģahsen ya da noter vekâletnamesi ile Öğrenci ĠĢleri Bürosuna istenilen belgelerle baģvurması gerekmektedir. Adaylar Tezli Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih yapabileceklerdir. ALES PUANI; ALES puanı Lisansüstü Programların baģvuru koģullarında belirtilen alandaki ALES puanıdır. ALES sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. MEZUNĠYET NOTU; Yüksek lisans programlarına baģvuran adayların Lisans Mezuniyet Notları, Doktora Programlarına baģvuran adayların Yüksek Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır. Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiģ ise mezuniyet notları hiçbir dönüģtürme yapılmadan hesaplamalarda kullanılacaktır. Mezuniyet notları 4 üzerinden verilmiģ adaylar için Üniversitemiz Senatosunun 17/12/2013 tarih ve 418/15 sayılı kararı ile kabul edilen Lisansüstü Eğitim BaĢvurusu Not DönüĢüm Tablosu kullanılarak dönüģüm yapılacaktır. Tezli Yüksek Lisans Programları için baģvuruda bulunan adaylar; Ġlan Edilen kontenjanının en fazla 3 katı aday yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına çağırılacaktır. Bu adaylar için ALES Puanı ve Mezuniyet Notları ile Ön Eleme Sıralama Puanları hesaplanacaktır. Ön Eleme Sıralama Puanı; ALES puanının %50 si ile Mezuniyet Notunun %50 sinden oluģacaktır. 9

10 Ön Eleme Sıralama Puanı = %50 ALES Puanı + %50 Mezuniyet Notu (Mezuniyet Notu 100 üzerinden karģılığı ile isleme alınacaktır.) Ön Eleme Sıralama Puanı ile adaylar sıralanacak ve en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı aday ön elemeyi geçmiģ sayılacaktır. Ön Eleme Sıralama Puanı sıralaması sonucunda elenen adaylar yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına giremeyeceklerdir. Önkayıt Formu ile baģvuruda bulunan adaylar bu koģulu kabul etmiģ sayılırlar. Elemeyi geçmiģ olmasına rağmen yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına katılmayan ya da katılmayacağını bildiren adaylar yerine yedek liste oluģturulmayacaktır. Ön Elemeyi geçen adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere değerlendirme sınavlarına alınacaktır. Adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır. Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluģacaktır. Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6/4-ç maddesi gereğince basarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan olusan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden olusacaktır. Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu (Mezuniyet Notu 100 üzerinden karsılığı ile isleme alınacaktır.) Adaylar öncelik belirterek baģvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleģtirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday baģvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Bos kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur ÖN KAYIT SIRASINDA ĠSTENECEK BELGELER - DĠPLOMA ya da MEZUNĠYET BELGESĠ (BaĢvuru için mezun durumda olunması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir) - TRANSKRĠPT (Not Durum Çizelgesi) Yukarıdaki belgelerin asılları veya (aslı yoksa) aslına uygunluğu noterce onaylanmıģ suretleri ve bunların birer adet fotokopisi. - ALES BELGESĠ veya ÜNĠVERSĠTELERARASI KURUL TARAFINDAN BUNA EġDEĞER KABUL EDĠLEN SINAVLARIN BĠRĠNDEN ALINMIġ BELGE - YABANCI DĠL BELGESĠ - T.C. KĠMLĠK NUMARASI OLAN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPĠSĠ 10

11 2 ADET FOTOĞRAF YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN AYRICA ĠSTENECEK BELGELER - DENKLĠK BELGESĠ (YurtdıĢından alınmıģ lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmıģ olmalıdır. ) - TÜRKÇE DĠL BELGESĠ Dokuz Eylül Üniversitesi Dil AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER) 11

12 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KONTENJAN VE ġartlari Ġnternet Adresi: Yabancı Dil Olarak Türkçe (Kontenjan; 7, ALES Puan Türü: Sözel) YDS Barajı: 50 BAġVURU, SINAV, MÜLAKAT VE KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ: Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Adayları Ġçin BaĢvuru Dönemi Yüksek Lisans Adayları Ġçin Yabancı Dil Sınav Tarihi Doktora/Tezli Yüksek Lisans Programları Ġçin Temmuz Ağustos 2014 Saat: 10:00 (Yer: Yabancı Diller Bölümü) Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Programları Ġçin 01 Temmuz - 24 Ağustos 2014 Yüksek Lisans Adayları Ġçin Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının 08 Ağustos Ġlan Tarihi Mülakat Dönemi Ağustos Ağustos 2014 Mülakat Sonuçlarının Enstitüye Teslim Tarihi 15 Ağustos Ağustos 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Ġlanı 20 Ağustos Ağustos 2014 Kesin Kayıt Dönemi Eylül Eylül

13 13

14 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS KOġUL VE KONTENJANLARI Ġnternet Adresi: 14

15 15

16 16

17 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS KOġUL VE KONTENJANLARI Ġnternet Adresi: EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARI BAġVURU KOġUL VE KONTENJANLARI TÜRKÇE ABD Yabancılara Türkçe Eğitimi (Tezsiz)** 30+10* - -Eğitim Fakültelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransa Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Edebiyatı, Mütercimlik, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilim bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. *10 Kontenjan Sakarya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli arasından baģvuranlar içindir. Not: ** Dersler Cumartesi günleri Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü nde yapılacaktır. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezsiz (Örgün Eğitim) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. Tezli- BAġVURU ġartlari 17

18 YÜKSEK LĠSANS ĠÇĠN; 1-ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) baģvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55 almıģ olmak. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES Ģartı aranmaz. 2-BaĢvuru ön koģulu olan yabancı dil Ģartı değiģtirilmiģ olup, öğrencinin tez teslim aģamasında YDS den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiģ bir sınavdan muadili bir puan almıģ olması yeterli olacaktır. Ancak Yabancı Dil Puanı isteyen Tezli Yüksek lisans programlarında yabancı dil puanı baģvuru Ģartı olup 50 puan istenmektedir tarihinden sonra girilen IELTS sınavından alınmıģ puanlar geçersizdir. 3- Ġlanda yer alan mezuniyet Ģartlarını taģımak. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: Tezli Yüksek Lisans Programları: ALES sınav puanının %50 si, Lisans mezuniyet notunun (4 lük sistem dıģındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %50 si i dikkate alınarak saptanır. BaĢarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. BaĢarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Kesin Kayıtta Ġstenecek Belgeler: 1) Ön BaĢvuru Beyan Formu (imzalı) 2) ALES (veya eģdeğer) Belgesi; ÖSYM Ģifresini yanında getirmesi Ģartıyla ÖSYM çıktısı, belgenin aslı veya fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 3) Diploma/ÇıkıĢ Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 4) Not Durum Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 1) Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile baģvuran adaylardan ÖSYM Ģifresini yanında getirmesi Ģartıyla ÖSYM çıktısı, belgenin aslı veya fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır) 5) 3 adet fotoğraf 6) Nüfus Cüzdan fotokopisi 7) Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde ) 8) ÖzgeçmiĢ (Doktora kayıtları için) 9) Harç Dekontu ( Tezsiz II. Öğretim ) 10) AraĢtırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir. 11) 25 TL posta pulu veya ücreti Bilgi için: 18

19 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS, II. ÖĞRETĠM TEZSĠZ PROGRAMLARI BAġVURU VE KAYIT TAKVĠMĠ Ön BaĢvuru Tarihi ( Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) 25 Haziran- 23 Temmuz 2014 Kazananların Ġlanı 08 Ağustos 2014 Kesin Kayıt Tarihi Ağustos 2014 Yedek Öğrenci Ġlanı 15 Ağustos 2014 Saat: 17:30 I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) II. Yedek İçin Boş kalan kontenjanlara 19 Ağustos 2014 Saat 16:00 da Enstitü binasında hazırda bulunan adaylardan puan sıralamasına bakılarak alınacaktır Ağustos 2014 Saat: a Kadar Derse Yazılma (internet üzerinden) Eylül 2014 Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma Enstitü Tarafından yazılacaktır. Güz Yarıyılı BaĢlangıcı 15 Eylül 2014 Ö N E M L İ: Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir. 19

20 EK Bu alanda lisanüstü tez yaptırılan diğer programlar (Bu liste YÖK tez veritabanında listelenen tezlerden derlenmiģtir.) 1. Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı 2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 3. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı 4. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı 5. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 6. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 7. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 8. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 9. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 10. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 11. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı 12. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 1. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı (Öğrenci ve öğretmen görüģlerine iliģkin Türkçe ve Ġngilizce yabancı dil ders kitaplarının karģılaģtırılması, Sezen Tosun, 2011) 2. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir metin yöntemi çalıģması, Ferdi Bozkurt, 2011) 3. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı (Türkçenin yabancı dil 20

21 olarak öğretimine yönelik, sanatsal uyaranlarla yapılandırılmıģ etkinlikler üzerine bir model önerisi, Neslihan Küçükler, 2010) 4. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı (Yabancı dil öğretiminde söz edimleri, Yusuf Polat, 2010) 5. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı (Ġkinci dil olarak Türkçede ricalar, Berna Yüner, 2011) 6. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Türkiyat AraĢtırmaları Anabilim Dalı (Türkçe ve Ġngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan iki seri kitabın sözcük öğretimi açısından karģılaģtırılması, Nadide Güher Erer, 2011) 7. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (Uygurcadan Türkçeye bilgisayarlı çeviri, Murat Orhun, 2010, Doktora Tezi) 8. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı (Türkçe ve Almancada düğün davetiyeleri üzerine metindilbilimsel ve kültürlerarası bir çalıģma, Birsen Özgüder, 2011) 9. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı (Yabancılara Türkçe öğretiminde edatlar, Mükerrem Özdemir, 2011) 10. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı (Türkçenin yapısal ön-izlencesi, Ozan Erdem Güzel, 2005) 11. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim DalıULAġ ĠLĠC, (2013), Yabancı dil öğretiminde üç boyutlu sanal dünyalar uygulaması / Three dimensional virtual environment application in foreign language education, DanıĢman: YRD. DOÇ. DR. YÜKSEL DENĠZ ARIKAN, Yüksek Lisans Tezi, 173 s. 12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı NERGĠZ ERCĠL ÇAĞILTAY ( 2003), An electronic performance support system for teaching Turkish as a foreign language:a case study / Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeye yönelik bir elektronik performans destek sistemi: Bir durum çalıģması, DanıĢmanlar: PROF.DR. YAġAR ÖZDEN; Y.DOÇ.DR. SONER YILDIRIM, Doktora Tezi, 171 s. 13. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü Ġngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Ġngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Özden Akyol (2009), Türkçenin iki dilli bir çocuk tarafından edinimi: Bir durum çalıģması, Yüksek Lisans Tezi, DanıĢman: Doç.Dr. Hatice Sofu, 113 s. 21

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT 015-016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ANABİLİM DALLARI Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1) 1 adet Fotoğraf 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları

İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme Programı) İşletme Tezsiz 30 Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Kabul Şartları Başvuru Tarihleri: 05-19 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen evraklar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bizzat yapılacaktır. Sınav Tarihleri: Yabancı Dil Sınavı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (EK-1 28.04.2015 tarih ve 91-2 sayılı Enstitü Kurulu Karar ekidir 21.05.2015 tarih ve 447-6 Sayılı Senato kararı ile onaylanmıştır). SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran2014 saat 16.00 ya kadar

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 03-07 Şubat 2014 saat 16.00

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 20 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28473 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. mardin ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dil Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı