T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 Nisan 1981 CUMA Sayı: YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 8/2441 Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hagiml Ürdün Krallığı Hükümeti arasında 17 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli Ticaret Anlaşması ve Ticaret Protokolü'nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 11/2/1981 tarihli ve İEİD : 500, 021/3-&1-225 sayılı yazısı üzerine, 31/5A963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 21/2/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Z. BAYKARA K. ERDEM Devlet Bak. Başbakan Yrd. Dev. Bak. Başbakan Yrd. V. Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ C. MENTEŞ Z. BAYKARA S. ÇETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V, İçişleri Bakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı K. ERDEM Maliye Bakanı H SAĞLAM Millî Eğitim Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. N. AYANOĞLU R. BATURALP N. ÖZGÜR Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER Ş. KOCATOPÇU S. BİNGÖL Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu.: Resmi Gazete Fihristi - 64 Sayfadadır,

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE C. BABAN Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti, eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre İki ülke arasındaki ticarî ilişkileri geliştirmeye ve güçlendirmeye arzulu olarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: MADDE 1 Akit Taraflar, bu Anlaşmanın hükümlerine ve yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak, ticarî mübadelelerin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla mümkün olan bütün çabaların gösterileceğini ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaret dengesini elverişli duruma getirmek için çalışılacağım taahhüt ederler. Mal ve ürünleri ihtiva eden ilişikteki «A» ve «B» listeleri bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. Adı geçen listeler iş'ari mahiyette olacak ve içeriklerinde yer almayan mal ve ürünlerin mübadelesini kısıtlayıcı listeler olarak kabul edilmeyeceklerdir. MADDE 2 Akit Taraflar, herhangi bir Akit Tarafın ülkesi menşeli mal ve ürünlerin ihracat ve ithalatı ile ilgili ihraç ve İthal lisanslarının düzenlenmesinde, gümrük resimleri ve harçlarının ve iki ülke arasında mübadele konusu olan mal ve ürünlerin gümrük formaliteleri ile diğer ücretlerin tahsilinde birbirlerine en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi uygulayacaklardır. Yukarıdaki paragraftaki hükümler; A, Taraflardan birinin, komşu ülkelere sınır trafiğini kolaylaştırmak için tanıdığı veya bundan böyle tanıyacağı menfaatlere, B. Taraflardan bilinin, gümrük birliğine, serbest ticaret bölgesine veya bölgesel düzenlemelere üye olması veya olabilmesi neticesinde sağlanan veya sağlanacak olan haklara, C Taraflardan bîrine, herhangi bir üçüncü ülke, hükmi şahıs veya şirket yahut da herhangi bir uluslararası kuruluşça öngörülen yardım programı dahilinde, sözkonusu ülkenin İthalini yapmakta olduğu mallara sağladığı preferanslara ve, D. Haşimi Ürdün Krallığı tarafından herhangi bir Arap ülkesine sağlanmış veya ileride sağlanabilecek olan preferanslara uygulanmayacaktır. MADDE 3 Taraflar, iki ülkede yürürlükte bulunan kanun ve kararlar çerçevesinde diğer bir tarafın ülkesinden yapılacak ithalat veya ülkesine yapılacak ihracat İçin müsaadenin gerekil olması kaydıyla, ithal veya ihraç lisansı düzenlemeyi taahhüt etmektedirler; MADDE 4 İki Akit Tarafın kambiyo mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, diğer ödemelerin yanısıra, mal ve ürünlerin ihracına veya ithaline ilişkin tüm ödemeler ABD dolarıyla veya iki tarafın da mutabık kalması halinde herhangi bir konvertibl dövizle yapılacaktır. Yürütme veidare BölümüSayfa: 2

3 10 Nisan 1981 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 MADDE 5 MADDE 6 Akit Taraflar, birinin veya diğerinin ülkesinde gerçekleştirilecek sergilere veya uluslararası fuar ve sergilere birbirlerinin katılmasını destekleyecek ve kolaylaştıracaklardır. Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla ülkelerinde yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak aşağıda sıralanan malları gümrük resimlerinden ve ithalat ve ihracata uygulanan diğer harçlardan muaf tutmak hususunda anlaşmışlardır. A. Numune özelliği taşıyan maddeler. B. Malların ve teçhizatın fuarların ve sergilerin bitiminde ihraç edilmeni kaydıyla, ticarî sergiler ve fuarlar için ithal edilen maddeler. G. İşlenmek, onarılmak ve tamamlanmak üzere reeksport edilmek amacıyla geçici olarak ithal edilen araç ve gereçler. D. Cihazın kurulmasından sonra reeksport edilmek kaydıyla herhangi bir cihazın kurulması için gerekli olan makina ve aletler. MADDE 7 İki ülke arasındaki ticarî ilişkilerin canlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla bir Karma Komisyon kurulacaktır. Karma Komisyon, iki ülke arasındaki ticarî ilişkilerde kaydedilecek gelişmeleri izlemek, Akit Taraflar arasında ticari ve ödeme ilişki; erinde ortaya çıkabilecek sorunları incelemek ve bu sorunların çözümü için yollar ve çareler önermekle görevli olacaktır. Karma Komisyonun tüm kararları her iki ülkenin Hükümetlerinin onaylarına tabi olacaktır. MADDE 8 Akit Taraflar, iki ülke arasında ithal ve ihraç edilecek mallar için iki tarafın yetkili makamlarınca tanzim edilmiş ve işbu Anlaşmanın imzasından sonraki bir ay içinde bir örneği iki tarafın yetkili makamları arasında teati edilecek bir menşe geri adetnamesi düzenleyeceklerdir. MADDE 9 İşbu Anlaşma, Akit Tarafların kendi usullerine uygun olarak onaylarına tabi olacak ve onaylandığına dair mektupların karşılıklı olarak teatisi tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir, Bu Anlaşma, 28 Temmuz 1966 tarihinde imzalanmış bulunan Ticaret Anlaşmasının yerine kaim olacaktır. İşbu Anlaşma 3 yıl süre ile yürürlükte kalacak ve daha sonra Akit Taraflardan herhangi birinin bu süre bitiminden üç ay önce yazılı olarak feshi ihbarda bulunmanın sı halinde kendiliğinden birer yıl süre ile yenilenecektir. Ankara'da 17 Haziran 1980 tarihinde her İkisi de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki ayrı nüsha olarak düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Halil BAŞOL Ticaret Bakanı Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Adına Muh. Ali ENSOUR Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : «A» LİSTESİ TÜRKİYE'YE İHRAÇ EDİLEBİLECEK ÜRDÜN MALLARINI GÖSTERİR İŞ'ARİ LİSTE Fosfat kayası Potas Yas piller ve bunların kapları Çelik çubuklar Güneş enerjisi ile çalışan ısıtıcılar Çelik konstrüksiyonlar Karton kutular Mukavvalar Eczacılık malzemeleri Sanayide kullanılmak üzere sentetik kopuk Plastik topuklar Plastik granüller Endüstriyel plastik pas-paslar ve diğer plastik maddeler Ambalaj ve paketleme kâğıdı Antimuan kurşun Kaynak elektrodları Bakır teller ve kablolar Bakır döküntüleri Ateş tuğlası Haşere ilaçları Mantar tıpalar Kaolen Saf sodyum klorit Kuru piller Zirai polietilen sera örtüleri Zirai veteriner ilaçları Gübreler Kostik soda Hidroklorit asit Sodyum hipoklorit Boyalar «B» LİSTESİ ÜRDÜN'E İHRAÇ EDİLEBİLECEK TÜRK MALLARINI GÖSTERİR İŞ'ARİ LİSTE Et Balık ve deniz Ürünleri Hububat ve tahıl ürünleri Zeytin Patates Soğan Sarımsak Domates Nohut Mercimek Taze sebze ve meyveler Çeşitli kuru meyveler Çay Tütün Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 10 Nisan 1981 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 6 Pamuk Baharat (salep hariç) Zeytinyağı Domates salçası Meyve ve sebze konserveleri Reçel ve marmelatlar Meyve ve sebze suları konsantreleri Malt Balık konserveleri Perlit Sinter manyezit Zımpara taşı El aletleri Cam yünü Tartı ve ölçü aletleri Atomlzörler Pulverizatörler Zirai aletler Diğer elektrikli ev aletleri Elektrik jeneratörleri Otomobiller Kamyonlar Otobüsler Damperler Motorsikletler Bisikletler Otomobil yedek parçaları MENŞE ŞAHADETNAMESİ İlgili Fatura No. : Düzenleyen Firma : Alıcı Firma Yukarıdaki faturada yer alan malların ürdün menseli olduğu tasdik olunur. Bu fatura, muhteviyatı mallar yönünden bu Oda'ca onaylanan tek ve asıl faturadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Mühür ve İmza) Amman Sanayi Odası Başkanı (Mühür) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret Protokolu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Hükümeti arasında 1966 yılında aktedilmiş olan Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Heyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Heyeti karşılıklı yarar ve eşitlik esaslarına göre ticarî ilişkileri geliştirmek, teşvik etmek ve kolaylaştırmak arzusu ile Haziran 1980 tarihleri arasında Ankara'da toplanmışlardır. Türk Heyetine Ticaret bakanı Sayın Halil Başol başkanlık etmiştir. Ürdün Heyetine ise Sanayi ve Ticaret bakanı Sayın Müh. Ali Ensour başkanlık etmiştir. Her iki ülke Heyetlerinin listeleri ek «A» ve «B» de verilmiştir. Görüşmeler sırasında, iki taraf, iki ülke arasındaki ticaretin gelişme eğilimini gözden geçirmişler ve ticarî ilişkilerin daha da gelişmesi ve güçlenmesi için alınabi- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : lecek önlemler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu amaçla, yukarıda sözü edilen 1966 tarihli Ticaret Anlaşmasının yerine geçmek üzere yeni bir Ticaret Anlaşması aktetmişler ve aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır; MADDE 1 İki taraf, iki ülke arasındaki ticarette meydana gelen artışı memnuniyetle kaydetmişler ve bu gelişmenin karşılıklı yarar ve eşitlik esaslarına göre ileride de devamı yolundaki arzularım ifade etmişlerdir. Bu amaçla, ayrıca kamu ve özel sektör heyetleri teatisini geliştirmek ve teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. MADDE 2 a) Türk Hükümeti, spesifikasyon ve teslimat programı üzerinde kontratın imzalandığı tarihte iki ülkenin yetkili makamları arasında mutabakata varılması kaydıyla uluslararası fiyatlar üzerinde Ürdün Hükümetine ton buğday vermeyi taahhüt eder. Teslimat Ürdün tarafının tercihine göre karayolundan veya denizyolundan olmak üzere Ekim/Kasım 1980 tarihinde başlayacak ve Ürdün tarafı tercihini teslimattan bir ay önce Türk tarafına bildirecektir. b) Türk Hükümeti, spesifikasyon ve teslimat programı üzerinde iki ülkenin yetkili makamları arasında mutabakata varılması kaydıyla uluslararası fiyatlar üzerinden Ürdün'ün arpa, nohut ve mercimek ihtiyacını karşılmayı taahhüt eder. Yukarıda sözü edilen maddelerin teslimatı Ekim/Kasım 1980 tarihinde başlayacaktır. c) Türk tarafı, spesifikasyon ve teslimat programı üzerinde ilgili kuruluş ve şirketlerin mutabakata varması kaydıyla uluslararası fiyatlar üzerinden Ürdün'e ton miktarında un ihracım teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır. d) Türk Hükümeti, Ürdün'ün canlı hayvan ve et ihtiyacını karşılamayı taahhüt eder. Spesifikasyon, fiyat ve teslimat programı iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında bilahare müzakere edilecektir. e) Türk Hükümeti, Ürdün'e taze sebze ve meyve ve meyve konservesi ihracını teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır. Spesifikasyon, fiyat ve teslimat programı iki ülkenin ilgili kuruluşları ve şirketleri arasında müzakere edilecektir. MADDE S Türk Hükümeti fosfat ithalatının düzenli bir şekilde devam etmekte oluşundan duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Türk tarafının isteği üzerine Ürdün tarafı Türkiye'ye 1981 yılında m/ton fosfat kayası 1982 yılında m/ton fosfat kayası vermeyi taahhüt etmiştir. Fiyat ve spesifikasyon, ileriki bir tarihte Alıcılar ve Satıcı arasında yapılacak bir toplantıda yukarıda sözü edilen yılların 15 Ocak tarihinden geç olmamak üzere iki ülkenin yetkili makamları arasında varılacak mutabakat çerçevesinde olacaktır. MADDE 4 Taraflar, iki ülke arasında 1978 yılında aktedilmiş olan ödeme Anlaşmasının başarılı uygulamasını gözden geçirmişler ve bu uygulamanın devamı İçin tüm çabayı göstermek hususunda anlaşmışlardır. MADDE 5 Taraflar, Karma Komitenin ikinci toplantısının Nisan/Mayıs 1981 Amman'da yapılması hususunda anlaşmışlardır. tarihinde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6

7 10 Nisan 1981 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 7 MADDE 6 İşbu Protokol Tarafların imzası tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ankara'da 17 Haziran 1980 tarihinde her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki nüsha halinde düzenlenmiştir. 1. Halil BAŞOL Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Halil BAŞOL Ticaret bakanı 2. ibrahim ÜNLÜ 3. Mete ERER 4. Onur ÖYMEN 5. Adil SöZMEN 6. Hüsamettin ATEŞ 7. Yücel ÖZDEN 8. Salih GENCER 9. Haluk HÜYÜKLÜ 10. Namık TAN 11. Şükrü BİNAY 12. Mustafa TOKGöZ 13. M. Ali ATAKAL Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Adına Müh. Ali ENSOUR Sanayi ve Ticaret bakanı EK <A» TÜRK HEYETİ Ticaret bakanı Heyet Başkanı Anlaşmalar Genel Müdürü Ticaret Bakanlığı ihracat Genel Müdür Başyardımcısı Ticaret Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Dairesi Başkanı Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurulu Başkam Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Şube Müdürü Ticaret Bakanlığı Şube Müdürü Ticaret Bakanlığı Uzman Maliye Bakanlığı Uzman Devlet Planlama Teşkilatı Müdür Yardımcısı T. Cumhuriyet Merkez Bankası EK «B» ÜRDÜN HEYETİ 1. Ali ENSOUR Sanayi ve Ticaret bakanı Heyet Başkanı 2. Ghazi DİAB Ekonomik İşbirliği ve İhracatı Geliştirme Müdürü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3. Abdel Razak BATAİNEH Ticaret Müdürü 4. Ahmad A. İSSA İaşe Bakanlığı Genel Dış İlişkiler 5. Makram ZORATKAT Dairesi Kontrolörü Ürdün Merkez Bankası Ürdün Fosfat Madenleri Şirketi Temsilcisi Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : Trade Agreement Between The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Hashemlte Kingdom of Jordan The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, being desirous to promote and develop trade relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit, have agreed as follows: Article 1 The Contracting Parties undertake to make all possible efforts to facilitate and develop trade exchange as well as to achieve suitable balance of trade between the two countries, in accordance with the stipulations of this Agreement and their respective laws and regulations in force, The lists of goods and commodities which are attached hereto as Schedules «A» and «B» shall form an integral part of this Agreement, The said Schedules are of indicative character only and shall not be regarded as limiting the exchange of goods and commodities not listed therein. Article 2 The Contracting Parties shall grant each other the most favoured nation treatment in respect of issuance of export and import licences, customs duties and other charges for export and import of commodities and goods originating from the other Contracting Party, customs formalities as well as for other charges for the export and import of commodities and goods originating from the other Contracting Party, customs formalities as well as for other charges for the export and import of commodities and goods to be transacted between the two countries. The provision of paragraph (1) above, shall not, however, apply to : a) Advantages which are or may be hereafter accorded by either Contracting Party to contiguous countries in order to facilitate frontier traffic, b) Advantages resulting from a Customs Union or Free Trade Zone or regional arrangements of which either Party is or may become a member, c) Preferences accorded by either Contracting Party to the commodities and goods which are imported under aid programmes extended to that Party by any Third Country, corporation or association or any international organization and, d) Preferences which Hashemite Kingdom of Jordan has granted or may grant In the future to any of the Arab Countries. Article 3 Within the framework of laws and regulations in force in both countries the two Contracting Parties undertake to issue import and export licences as long as such licences shall be required for the goods originated and imported from or exported to the territory of the other Contracting Party. Article 4 All payments *n accordance with the exportation or importation of commodities ona goods as well as other payments shall be effected in United States Dollars or any other convertible currency as may be mutually agreed upon between the two Contracting Parties, provided that all payments are carried out in conformity with the foreign exchange regulations in force in the two Contracting Countries. VflrOtme ve Ictars BolOrpO Sayfa; 8

9 10 Nisan 1981 Sayi : RESMI GAZETE Sayfa : 9 Article 5 The Contracting- Parties shall facilitate and promote participation in the international fairs and exhibitions as well as organization of individual exhibitions held in the territory of the other party. Article «In order to promote economic and trade relations between the two countries, the Contracting Parties agreed, according to the laws and regulations in force in their respective countries, to exempt from customs duties and other charges levied on the following imports and exports : a) Articles intended as samples, b) Articles imported for commercial exhibitions and fairs provided that such commodities and equipment shall be exported after termination of fairs and commercial exhibitions, c) Articles and materials to be processed, repaired and finished on the condition that they are temporarily imported for purposes of re-export, d) Tools and machines used in connection with the assembly and Installation cf equipment, provided such tools and machines are re-exported after the assembly snà installation of such equipment are accomplished. Article 7 In order to promote and develop trade relations between the two countries, a Mixed Commission shall be set up. The Mixed Commission shall be charged to follow up the development of trade and economic relations between the two countries and to examine all difficulties which may arise in trade and payment relations between the two Contracting Parties and to propose ways and means for their settlement. All decisions of the Mixed Commission are subject to the approval of the two respective Governments. Article 8 The two Contracting Parties agree that imports and exports of goods between the two Countries shall be accompanied by a Certificate of Origin issued by the competent authorities of the two Contracting Parties, forms and contents of which will be exchanged by the two Contracting Parties within one month following the signing of this Agreement. Article 9 The present Agreement is subject to ratification or approval in accordance with the procedure at each Contracting Party and shall come into force on the day of exchange of notes confirming such ratification or approval. The present Agreement will replace the trade Agreement concluded between the Contracting Parties on July 28, The present Agreement shall remain in force for theree years and shall thereafter te tacitly renewed for a subsequent one year period, unless either of the two Contracting Parties terminate it by giving notification, three months prior to expiration of the said period. Done and Signed in Ankara on June 17, 1980 in two original copies in English language both of which shall be equally authentic. For the Government of the Republic of Turkey Halil BASOL Minister of Commerce For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan Eng. Ali ENSOUR Minister of nldustry and Trade YQrQrmo va Idare BôlûmO Sayfa : S

10 Sayf a : 10 RESMÎ GAZETTE 10 Nisan 1081 Sayi : Schedule «B» rndivative LIST OF TURKISH COMMODITIES FOR EXPORT TO JORDAN Meat Fish and sea foods Cereals and cereal products Olives Potatoes Onion Garlic* Tomatoes Chick-peas Lentils Fresh fruits and vegetables Various dried fruits Tea Tobacco Cotton Spices (salep excluded) Olive oil Tomato paste Canned fruits and vegetables Jam and marmelades Concentrated fruit and vegetable Juices Malt Canned fish Perlite Dead burnt magnesite Emery Hand tools Glass wool Balances and scales Atomisers Pulverisers Agricultural tools Other electrical household appliances Electrical generators Motor cars Lorries Schedule «A» INDICATIVE LIST OF JORDANIAN COMMODTFIES FOR EXPORT TO TURKEY Rock-phosphate Potash Wet batteries and their containers Steel bars Solar energy heaters Scaffolds, steel scaffolds Carton boxes Cardboard Pharmaceutical products YQrOtme v» I dare BSIOmQ Sayfa: 10

11 10 Nisan 1981 Sayi : RESM1 GAZETE Sayfa: 11 Synthetic foam for industrial use Plastic granules' Plastic heals Industrial plastic mats and other plastic products Wrappping and packing paper Antimony lead Welding electrodes Copper wires and cables Scrap copper Refractory bricks Insecticides Crown corks Caoline Pure sodium chloride Dry batteries Agricultural polyethylene films Agricultural veterinary drugs Fertilizers Caustic soda Hydrochloric acid Sodium hypochloride Paints Buses Dumpers Motor cycles Bicycles Spare parts for automobiles Amman Chamber of Industry CERTIFICATE OF ORIGIN Regarding Invoice No. : Issued By : To : We hereby certify that the goods listed in the above mentioned invoice are of the origin of Jordan. The invoice is original and the only one certified by this Chamber in respect oi the goods stated therein. Ministry of Industry and Trade (Seal and signature) Director Amman Chamber of Industry (Seal) Trade Protocol Between H» Government of the Republic of Turkey and The Government of the Hashem'ite Kingdom of Jordan In accordance with the Trade Agreement concluded in 1966 between the Republic of Turkey and the Hashemite Kingdom of Jordan and being desirous to promote, encourage and facilitate trade relations on the basis of equality and mutual benefit, the delegation of the Republic of Turkey and the delegation of the Hashemite Kingdom of Jordan met in Ankara during the period June, YOrQtma v* Idare BolQmu Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMI GAZETTE 10 Nisan 1981 Sayi : The Turkish delegation was headed by H. E. Halil Basol, Minister of Commerce. The Jordanian delegation was headed by H. E. Eng. All Ensour, Minister of Industry and Trade. The lists of the two delegations are given in annewes «A» and «B». During the deliberations, the two sides reviewed the trend of trade between the two countries, exchanged views on means and ways to further develop and enhance trade relations between Turkey and Jordan. To this end they concluded a new Trade Agreement to replace the above mentioned Trade Agreement of 1966, and agreed on the following; Article 1 The two parties noticed with satisfaction the increase of trade between the two countries and expressed their wishes that this trend will continue in future, based on equality and mutual benefit. In this respect they also agreed to promote and encourage the exchange of trade delegations from both public and private sectors. Article 2 a) The Turkish Government undertakes to supply the Jordanian Government with tons of wheat, in accordance with the International prices, specification and time table to be agreed upon between the competent authorities of the two countries at the time of signing the contract. Delivery will commence in October/November 1980, either by sea or trucks at the Jordanian side option, who will inform the Turkish side of his decision one month prior to the delivery date. b) The Turkish Government undertakes to supply Jordan with its needs of barley, chick-peas and red lentils in accordance with the international prices, spccifi- ;fication and time table to be agreed upon between the competent authorities *n the two countries. Shipment of the above said items should commence in October/November c) The Turkish side will encourage and facilitate supplying Jordan with to tons of wheat flour, in accordance with international prices, specification and time table to be agreed upon between the concerned organizations and companies. d) The Turkish Government undertakes to supply Jordan of its needs of livestock and meat. Specification, prices and time table will be negotiated later by the concerned. parties in the two countries. e) The Turkish Government will encourage and facilitate supplying Jordan with its needs of fresh vegetables, fruits and tinned fruits. Specification, prices and t'metable will be negotiated between the concerned organizations and companies in the two countries. Article 3 The Turkish side stated their satisfaction with the execution of the phosphate importation. Upon the request of the Turkish side, the Jordanian side undertook to supply Turkey with; mt phosphate rock during mt phosphate rock during Price and specifications to be agreed upon between the competent authorities of both countries not later than the 15th of January of the above mentioned years, at a future meeting to be held between the Buyers and the Seller. Article 4 The two sides exchanged views regarding the smooth implementation of the Payment Agreement concluded between the two countries in 1978, and agreed to exert every effort to that effect. YQrOtme ve I dare BoIQmQ Sayfa: 12

13 10 Nisan 1981 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Article 5 The two sides agreed to hold the next session of ttie Joint Committee In Amman in April/May, Article 6 This Protocol will be in effect from the date of] signing by the two parties. Done in Ankara on June 17, 1980 in two original copies in the English Language, both texts being equally authentic. For the Government of the Republic of Turkey Halil BAŞOL Minister of Commerce 1. H. E. Halil BAŞOL 2. İbrahim ÜNLÜ 3. Mete ERER 4. Onur ÖTMEN 5. Adil SÖZMEN 6. Hüsamettin ATEŞ Yücel ÖZDEN Salih GENCER 9. Haluk HÜYÜKLÜ 10. Namık TAN 11. Şükrü BrNAY 12. Mustafa TOKGOZ 13. M. All ATAKAL 1. H. E. Ali ENSOUR 2. Ghazi DIAB 3. Abdel Razak BATA İNER 4. Ahmad A. İSSA 5. Makram ZORATJKAT For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan Eng. AliENSOUR Minister of Industry and Trade ANNEX «A> : Minister of Commerce Chairman : Director General of Agreements Ministry of Commerce : Chief Assistant Director General of Export, Ministry of Commerce : Director of the Department of Bilateral Economic Relations Ministry of Foreign Affairs President of the Research and Development Board. Ministry of Transport Asistant Director General Ministry of Industry and Technology Director General of Azot Sanayii T. A. S. Assistant Director General Ministry of Customs and Monopoly Chief of Section Ministry of Commerce Chief of Section Ministry of Commerce Expert Ministry of Finance Expert State Planning Organization Assistant Director Central Bank of Turkey ANNEX «B» JORDANIAN DELEGATION Minister of Industry and Trade Chairman Director of Economic Cooperation and Export Promotion Ministry of Industry and Trade Director of Trade Ministry of Supply Controller General Foreign Relations Department Central Bank of Jordan Representative of Jordanian Phophate Mines Company Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : Karar Sayısı: 8/2525 Tüzük 27/5/1953 tarihli ve 4/865 sayılı Kararnameye ektir. Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan ekteki «İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilatının Teftiş ve Murakabe Usulleri ve Memur ve Hizmetlileri Hakkında Tüzük'ün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tüzük» ün yürürlüğe konulması; 21/5/1941 tarihli ve 4036 sayılı Kanunun değişik 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13/3/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Z. BAYKARA T. ÖZAL Prof. Dr. İ. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ C. MENTEŞ Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Prof. Dr. I. ÖZTRAK K. ERDEM H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. N. AYANOĞLU R. BATURALP N. ÖZGÜR Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER Ş. KOCATOPÇU S. BİNGÖL Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı I. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE C. BABAN Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilatının Teftiş ve Murakabe Usulleri ve Memur ve Hizmetlileri Hakkında Tüzük'ün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tüzük Madde 1 Bakanlar Kurulunun 27 Mayıs 1953 günlü ve 4/865 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilatının Teftiş ve Murakabe Usulleri ve Memur ve Hizmetlileri Hakkında Tüzük'ün 16, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 31. ve 41 inci maddeleri ve 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile a bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : Teftiş Kurulu: MADDE 16 Teftiş Kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, müşavir müfettiş, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlı olup, teftiş ve denetimlerini Genel Müdür adına yapar; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra örgütü ile denetimi altında bulunan kuruluş, ortaklık ve temsilcilikleri teftiş etmek ve denetlemek, gerekenler hakkında soruşturma yapmak görev ve yetkisine sahiptir. Kurulun yazı ve hesap işleri bir büro tarafından yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

15 10 Nisan 1981 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Teftiş Kurulunun çalışma yöntemlerine, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ve müfettişlerin görev gezilerine ilişkin esaslar bir yönetmelikte gösterilir. Bu Tüzük'te geçen müfettiş sözcüğü, müşavir müfettiş, başmüfettiş ve müfettiş anlamına gelir. Müfettiş Yardımcılığı: MADDE 17 Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananlar atanabilir. Sınava girebilmek için Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülenler dışında aşağıdaki koşullan da taşımak gerekir: a) Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler, işletme, îdarî Bilimler, iktisadî ve Ticarî Bilimler Fakülteleriyle iktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerini ya da bunların dengi yerli ya da yabancı yüksek öğrenim kurumlarını bitirmiş olmak; Müfettişliğe Atanma: MADDE 19 Müfettişliğe, yönetmeliğine göre yapılacak müfettişlik yeterlik sınavını başaran müfettiş yardımcıları atanır. Sınava girebilmek için; a) Müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl çalışmış olmak, b) Yanında çalıştığı müfettişin yada müfettişlerin vereceği raporla müfettişliğe yeterliği saptanmış bulunmak, c) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini düzenleyen yönetmelik hükümleri uyarınca yaptığı çalışmalarda Başkanlıkça yeterli görülmek, gerekir. Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak yapılır..bu sınavlara ancak bir kez girilebilir. (b) ve (c) bentleri gereğince yetersiz görülenlerden diğer memurluklarda çalışmaya elverişli olanlarla yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler yada haklı bir neden olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler, Genel Müdürlüğün diğer memurluklarına naklonulurlar. 1 Müfettiş yardımcılarının müfettiş kadrolarına atanmalarında başarı derecesi esas alınır. 2 Müfettişlerin herhangi bir nedenle başka bir göreve atanmalarında Teftiş Kurulu Başkanının görüşü alınır. Bu Tüzük hükümlerine göre, müfettiş ünvanını kazandıktan sonra görevden ayrılanlar, müfettişliğe sınavsız olarak yeniden atanabilirler. Başkanlığa ve Başkan Yardımcılığına Atanma: MADDE 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Başkan Yardımcılığına ancak müfettiş ünvanını kazanmış olanlar atanabilirler. Başkan ve Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri: MADDE 21 Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, müfettiş sıfat ve yetkisini de taşırlar. Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri Şunlardır: a) Teftiş programlarını düzenleyerek Genel Müdürün onayına sunmak ve müfettişlerin görev ve yerlerini ve gruplarını saptamak, b) Genel Müdürden alınacak teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemek, c) Yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre müfettişlerin ve büro personelinin atanma, yükselme ve diğer özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek, d) Müfettişlerin aylık çalışma ve hakediş çizelgelerini inceleyerek onaylamak, e) Teftiş Kurulunun giderlerini izleyerek gelecek mali yıl bütçe önerilerini yapmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. esmî Gazete 29 EYLÜL 1964. SALı KARARNAMELER N. YETKİN. Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN. Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ.

T.C. esmî Gazete 29 EYLÜL 1964. SALı KARARNAMELER N. YETKİN. Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN. Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ. T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 f önelim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 EYLÜL 1964 SALı Sayı: 11819' J KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23451 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11490

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Haziran 1984 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Haziran 1984 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlırının başvurulur 9 Haziran 1984 CUMARTESİ Sayı: 18426 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Temmuz 1997 CUMA

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Temmuz 1997 CUMA T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Temmuz 1997 CUMA Sayı: 23039 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı