T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 Nisan 1981 CUMA Sayı: YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 8/2441 Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hagiml Ürdün Krallığı Hükümeti arasında 17 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli Ticaret Anlaşması ve Ticaret Protokolü'nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 11/2/1981 tarihli ve İEİD : 500, 021/3-&1-225 sayılı yazısı üzerine, 31/5A963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 21/2/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Z. BAYKARA K. ERDEM Devlet Bak. Başbakan Yrd. Dev. Bak. Başbakan Yrd. V. Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ C. MENTEŞ Z. BAYKARA S. ÇETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V, İçişleri Bakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı K. ERDEM Maliye Bakanı H SAĞLAM Millî Eğitim Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. N. AYANOĞLU R. BATURALP N. ÖZGÜR Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER Ş. KOCATOPÇU S. BİNGÖL Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu.: Resmi Gazete Fihristi - 64 Sayfadadır,

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE C. BABAN Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti, eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre İki ülke arasındaki ticarî ilişkileri geliştirmeye ve güçlendirmeye arzulu olarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: MADDE 1 Akit Taraflar, bu Anlaşmanın hükümlerine ve yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak, ticarî mübadelelerin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla mümkün olan bütün çabaların gösterileceğini ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaret dengesini elverişli duruma getirmek için çalışılacağım taahhüt ederler. Mal ve ürünleri ihtiva eden ilişikteki «A» ve «B» listeleri bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. Adı geçen listeler iş'ari mahiyette olacak ve içeriklerinde yer almayan mal ve ürünlerin mübadelesini kısıtlayıcı listeler olarak kabul edilmeyeceklerdir. MADDE 2 Akit Taraflar, herhangi bir Akit Tarafın ülkesi menşeli mal ve ürünlerin ihracat ve ithalatı ile ilgili ihraç ve İthal lisanslarının düzenlenmesinde, gümrük resimleri ve harçlarının ve iki ülke arasında mübadele konusu olan mal ve ürünlerin gümrük formaliteleri ile diğer ücretlerin tahsilinde birbirlerine en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi uygulayacaklardır. Yukarıdaki paragraftaki hükümler; A, Taraflardan birinin, komşu ülkelere sınır trafiğini kolaylaştırmak için tanıdığı veya bundan böyle tanıyacağı menfaatlere, B. Taraflardan bilinin, gümrük birliğine, serbest ticaret bölgesine veya bölgesel düzenlemelere üye olması veya olabilmesi neticesinde sağlanan veya sağlanacak olan haklara, C Taraflardan bîrine, herhangi bir üçüncü ülke, hükmi şahıs veya şirket yahut da herhangi bir uluslararası kuruluşça öngörülen yardım programı dahilinde, sözkonusu ülkenin İthalini yapmakta olduğu mallara sağladığı preferanslara ve, D. Haşimi Ürdün Krallığı tarafından herhangi bir Arap ülkesine sağlanmış veya ileride sağlanabilecek olan preferanslara uygulanmayacaktır. MADDE 3 Taraflar, iki ülkede yürürlükte bulunan kanun ve kararlar çerçevesinde diğer bir tarafın ülkesinden yapılacak ithalat veya ülkesine yapılacak ihracat İçin müsaadenin gerekil olması kaydıyla, ithal veya ihraç lisansı düzenlemeyi taahhüt etmektedirler; MADDE 4 İki Akit Tarafın kambiyo mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, diğer ödemelerin yanısıra, mal ve ürünlerin ihracına veya ithaline ilişkin tüm ödemeler ABD dolarıyla veya iki tarafın da mutabık kalması halinde herhangi bir konvertibl dövizle yapılacaktır. Yürütme veidare BölümüSayfa: 2

3 10 Nisan 1981 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 MADDE 5 MADDE 6 Akit Taraflar, birinin veya diğerinin ülkesinde gerçekleştirilecek sergilere veya uluslararası fuar ve sergilere birbirlerinin katılmasını destekleyecek ve kolaylaştıracaklardır. Akit Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla ülkelerinde yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak aşağıda sıralanan malları gümrük resimlerinden ve ithalat ve ihracata uygulanan diğer harçlardan muaf tutmak hususunda anlaşmışlardır. A. Numune özelliği taşıyan maddeler. B. Malların ve teçhizatın fuarların ve sergilerin bitiminde ihraç edilmeni kaydıyla, ticarî sergiler ve fuarlar için ithal edilen maddeler. G. İşlenmek, onarılmak ve tamamlanmak üzere reeksport edilmek amacıyla geçici olarak ithal edilen araç ve gereçler. D. Cihazın kurulmasından sonra reeksport edilmek kaydıyla herhangi bir cihazın kurulması için gerekli olan makina ve aletler. MADDE 7 İki ülke arasındaki ticarî ilişkilerin canlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla bir Karma Komisyon kurulacaktır. Karma Komisyon, iki ülke arasındaki ticarî ilişkilerde kaydedilecek gelişmeleri izlemek, Akit Taraflar arasında ticari ve ödeme ilişki; erinde ortaya çıkabilecek sorunları incelemek ve bu sorunların çözümü için yollar ve çareler önermekle görevli olacaktır. Karma Komisyonun tüm kararları her iki ülkenin Hükümetlerinin onaylarına tabi olacaktır. MADDE 8 Akit Taraflar, iki ülke arasında ithal ve ihraç edilecek mallar için iki tarafın yetkili makamlarınca tanzim edilmiş ve işbu Anlaşmanın imzasından sonraki bir ay içinde bir örneği iki tarafın yetkili makamları arasında teati edilecek bir menşe geri adetnamesi düzenleyeceklerdir. MADDE 9 İşbu Anlaşma, Akit Tarafların kendi usullerine uygun olarak onaylarına tabi olacak ve onaylandığına dair mektupların karşılıklı olarak teatisi tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir, Bu Anlaşma, 28 Temmuz 1966 tarihinde imzalanmış bulunan Ticaret Anlaşmasının yerine kaim olacaktır. İşbu Anlaşma 3 yıl süre ile yürürlükte kalacak ve daha sonra Akit Taraflardan herhangi birinin bu süre bitiminden üç ay önce yazılı olarak feshi ihbarda bulunmanın sı halinde kendiliğinden birer yıl süre ile yenilenecektir. Ankara'da 17 Haziran 1980 tarihinde her İkisi de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki ayrı nüsha olarak düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Halil BAŞOL Ticaret Bakanı Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Adına Muh. Ali ENSOUR Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : «A» LİSTESİ TÜRKİYE'YE İHRAÇ EDİLEBİLECEK ÜRDÜN MALLARINI GÖSTERİR İŞ'ARİ LİSTE Fosfat kayası Potas Yas piller ve bunların kapları Çelik çubuklar Güneş enerjisi ile çalışan ısıtıcılar Çelik konstrüksiyonlar Karton kutular Mukavvalar Eczacılık malzemeleri Sanayide kullanılmak üzere sentetik kopuk Plastik topuklar Plastik granüller Endüstriyel plastik pas-paslar ve diğer plastik maddeler Ambalaj ve paketleme kâğıdı Antimuan kurşun Kaynak elektrodları Bakır teller ve kablolar Bakır döküntüleri Ateş tuğlası Haşere ilaçları Mantar tıpalar Kaolen Saf sodyum klorit Kuru piller Zirai polietilen sera örtüleri Zirai veteriner ilaçları Gübreler Kostik soda Hidroklorit asit Sodyum hipoklorit Boyalar «B» LİSTESİ ÜRDÜN'E İHRAÇ EDİLEBİLECEK TÜRK MALLARINI GÖSTERİR İŞ'ARİ LİSTE Et Balık ve deniz Ürünleri Hububat ve tahıl ürünleri Zeytin Patates Soğan Sarımsak Domates Nohut Mercimek Taze sebze ve meyveler Çeşitli kuru meyveler Çay Tütün Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 10 Nisan 1981 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 6 Pamuk Baharat (salep hariç) Zeytinyağı Domates salçası Meyve ve sebze konserveleri Reçel ve marmelatlar Meyve ve sebze suları konsantreleri Malt Balık konserveleri Perlit Sinter manyezit Zımpara taşı El aletleri Cam yünü Tartı ve ölçü aletleri Atomlzörler Pulverizatörler Zirai aletler Diğer elektrikli ev aletleri Elektrik jeneratörleri Otomobiller Kamyonlar Otobüsler Damperler Motorsikletler Bisikletler Otomobil yedek parçaları MENŞE ŞAHADETNAMESİ İlgili Fatura No. : Düzenleyen Firma : Alıcı Firma Yukarıdaki faturada yer alan malların ürdün menseli olduğu tasdik olunur. Bu fatura, muhteviyatı mallar yönünden bu Oda'ca onaylanan tek ve asıl faturadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Mühür ve İmza) Amman Sanayi Odası Başkanı (Mühür) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret Protokolu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Hükümeti arasında 1966 yılında aktedilmiş olan Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Heyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Heyeti karşılıklı yarar ve eşitlik esaslarına göre ticarî ilişkileri geliştirmek, teşvik etmek ve kolaylaştırmak arzusu ile Haziran 1980 tarihleri arasında Ankara'da toplanmışlardır. Türk Heyetine Ticaret bakanı Sayın Halil Başol başkanlık etmiştir. Ürdün Heyetine ise Sanayi ve Ticaret bakanı Sayın Müh. Ali Ensour başkanlık etmiştir. Her iki ülke Heyetlerinin listeleri ek «A» ve «B» de verilmiştir. Görüşmeler sırasında, iki taraf, iki ülke arasındaki ticaretin gelişme eğilimini gözden geçirmişler ve ticarî ilişkilerin daha da gelişmesi ve güçlenmesi için alınabi- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : lecek önlemler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu amaçla, yukarıda sözü edilen 1966 tarihli Ticaret Anlaşmasının yerine geçmek üzere yeni bir Ticaret Anlaşması aktetmişler ve aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır; MADDE 1 İki taraf, iki ülke arasındaki ticarette meydana gelen artışı memnuniyetle kaydetmişler ve bu gelişmenin karşılıklı yarar ve eşitlik esaslarına göre ileride de devamı yolundaki arzularım ifade etmişlerdir. Bu amaçla, ayrıca kamu ve özel sektör heyetleri teatisini geliştirmek ve teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. MADDE 2 a) Türk Hükümeti, spesifikasyon ve teslimat programı üzerinde kontratın imzalandığı tarihte iki ülkenin yetkili makamları arasında mutabakata varılması kaydıyla uluslararası fiyatlar üzerinde Ürdün Hükümetine ton buğday vermeyi taahhüt eder. Teslimat Ürdün tarafının tercihine göre karayolundan veya denizyolundan olmak üzere Ekim/Kasım 1980 tarihinde başlayacak ve Ürdün tarafı tercihini teslimattan bir ay önce Türk tarafına bildirecektir. b) Türk Hükümeti, spesifikasyon ve teslimat programı üzerinde iki ülkenin yetkili makamları arasında mutabakata varılması kaydıyla uluslararası fiyatlar üzerinden Ürdün'ün arpa, nohut ve mercimek ihtiyacını karşılmayı taahhüt eder. Yukarıda sözü edilen maddelerin teslimatı Ekim/Kasım 1980 tarihinde başlayacaktır. c) Türk tarafı, spesifikasyon ve teslimat programı üzerinde ilgili kuruluş ve şirketlerin mutabakata varması kaydıyla uluslararası fiyatlar üzerinden Ürdün'e ton miktarında un ihracım teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır. d) Türk Hükümeti, Ürdün'ün canlı hayvan ve et ihtiyacını karşılamayı taahhüt eder. Spesifikasyon, fiyat ve teslimat programı iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında bilahare müzakere edilecektir. e) Türk Hükümeti, Ürdün'e taze sebze ve meyve ve meyve konservesi ihracını teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır. Spesifikasyon, fiyat ve teslimat programı iki ülkenin ilgili kuruluşları ve şirketleri arasında müzakere edilecektir. MADDE S Türk Hükümeti fosfat ithalatının düzenli bir şekilde devam etmekte oluşundan duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Türk tarafının isteği üzerine Ürdün tarafı Türkiye'ye 1981 yılında m/ton fosfat kayası 1982 yılında m/ton fosfat kayası vermeyi taahhüt etmiştir. Fiyat ve spesifikasyon, ileriki bir tarihte Alıcılar ve Satıcı arasında yapılacak bir toplantıda yukarıda sözü edilen yılların 15 Ocak tarihinden geç olmamak üzere iki ülkenin yetkili makamları arasında varılacak mutabakat çerçevesinde olacaktır. MADDE 4 Taraflar, iki ülke arasında 1978 yılında aktedilmiş olan ödeme Anlaşmasının başarılı uygulamasını gözden geçirmişler ve bu uygulamanın devamı İçin tüm çabayı göstermek hususunda anlaşmışlardır. MADDE 5 Taraflar, Karma Komitenin ikinci toplantısının Nisan/Mayıs 1981 Amman'da yapılması hususunda anlaşmışlardır. tarihinde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6

7 10 Nisan 1981 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 7 MADDE 6 İşbu Protokol Tarafların imzası tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ankara'da 17 Haziran 1980 tarihinde her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki nüsha halinde düzenlenmiştir. 1. Halil BAŞOL Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Halil BAŞOL Ticaret bakanı 2. ibrahim ÜNLÜ 3. Mete ERER 4. Onur ÖYMEN 5. Adil SöZMEN 6. Hüsamettin ATEŞ 7. Yücel ÖZDEN 8. Salih GENCER 9. Haluk HÜYÜKLÜ 10. Namık TAN 11. Şükrü BİNAY 12. Mustafa TOKGöZ 13. M. Ali ATAKAL Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Adına Müh. Ali ENSOUR Sanayi ve Ticaret bakanı EK <A» TÜRK HEYETİ Ticaret bakanı Heyet Başkanı Anlaşmalar Genel Müdürü Ticaret Bakanlığı ihracat Genel Müdür Başyardımcısı Ticaret Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Dairesi Başkanı Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurulu Başkam Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Şube Müdürü Ticaret Bakanlığı Şube Müdürü Ticaret Bakanlığı Uzman Maliye Bakanlığı Uzman Devlet Planlama Teşkilatı Müdür Yardımcısı T. Cumhuriyet Merkez Bankası EK «B» ÜRDÜN HEYETİ 1. Ali ENSOUR Sanayi ve Ticaret bakanı Heyet Başkanı 2. Ghazi DİAB Ekonomik İşbirliği ve İhracatı Geliştirme Müdürü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3. Abdel Razak BATAİNEH Ticaret Müdürü 4. Ahmad A. İSSA İaşe Bakanlığı Genel Dış İlişkiler 5. Makram ZORATKAT Dairesi Kontrolörü Ürdün Merkez Bankası Ürdün Fosfat Madenleri Şirketi Temsilcisi Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : Trade Agreement Between The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Hashemlte Kingdom of Jordan The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, being desirous to promote and develop trade relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit, have agreed as follows: Article 1 The Contracting Parties undertake to make all possible efforts to facilitate and develop trade exchange as well as to achieve suitable balance of trade between the two countries, in accordance with the stipulations of this Agreement and their respective laws and regulations in force, The lists of goods and commodities which are attached hereto as Schedules «A» and «B» shall form an integral part of this Agreement, The said Schedules are of indicative character only and shall not be regarded as limiting the exchange of goods and commodities not listed therein. Article 2 The Contracting Parties shall grant each other the most favoured nation treatment in respect of issuance of export and import licences, customs duties and other charges for export and import of commodities and goods originating from the other Contracting Party, customs formalities as well as for other charges for the export and import of commodities and goods originating from the other Contracting Party, customs formalities as well as for other charges for the export and import of commodities and goods to be transacted between the two countries. The provision of paragraph (1) above, shall not, however, apply to : a) Advantages which are or may be hereafter accorded by either Contracting Party to contiguous countries in order to facilitate frontier traffic, b) Advantages resulting from a Customs Union or Free Trade Zone or regional arrangements of which either Party is or may become a member, c) Preferences accorded by either Contracting Party to the commodities and goods which are imported under aid programmes extended to that Party by any Third Country, corporation or association or any international organization and, d) Preferences which Hashemite Kingdom of Jordan has granted or may grant In the future to any of the Arab Countries. Article 3 Within the framework of laws and regulations in force in both countries the two Contracting Parties undertake to issue import and export licences as long as such licences shall be required for the goods originated and imported from or exported to the territory of the other Contracting Party. Article 4 All payments *n accordance with the exportation or importation of commodities ona goods as well as other payments shall be effected in United States Dollars or any other convertible currency as may be mutually agreed upon between the two Contracting Parties, provided that all payments are carried out in conformity with the foreign exchange regulations in force in the two Contracting Countries. VflrOtme ve Ictars BolOrpO Sayfa; 8

9 10 Nisan 1981 Sayi : RESMI GAZETE Sayfa : 9 Article 5 The Contracting- Parties shall facilitate and promote participation in the international fairs and exhibitions as well as organization of individual exhibitions held in the territory of the other party. Article «In order to promote economic and trade relations between the two countries, the Contracting Parties agreed, according to the laws and regulations in force in their respective countries, to exempt from customs duties and other charges levied on the following imports and exports : a) Articles intended as samples, b) Articles imported for commercial exhibitions and fairs provided that such commodities and equipment shall be exported after termination of fairs and commercial exhibitions, c) Articles and materials to be processed, repaired and finished on the condition that they are temporarily imported for purposes of re-export, d) Tools and machines used in connection with the assembly and Installation cf equipment, provided such tools and machines are re-exported after the assembly snà installation of such equipment are accomplished. Article 7 In order to promote and develop trade relations between the two countries, a Mixed Commission shall be set up. The Mixed Commission shall be charged to follow up the development of trade and economic relations between the two countries and to examine all difficulties which may arise in trade and payment relations between the two Contracting Parties and to propose ways and means for their settlement. All decisions of the Mixed Commission are subject to the approval of the two respective Governments. Article 8 The two Contracting Parties agree that imports and exports of goods between the two Countries shall be accompanied by a Certificate of Origin issued by the competent authorities of the two Contracting Parties, forms and contents of which will be exchanged by the two Contracting Parties within one month following the signing of this Agreement. Article 9 The present Agreement is subject to ratification or approval in accordance with the procedure at each Contracting Party and shall come into force on the day of exchange of notes confirming such ratification or approval. The present Agreement will replace the trade Agreement concluded between the Contracting Parties on July 28, The present Agreement shall remain in force for theree years and shall thereafter te tacitly renewed for a subsequent one year period, unless either of the two Contracting Parties terminate it by giving notification, three months prior to expiration of the said period. Done and Signed in Ankara on June 17, 1980 in two original copies in English language both of which shall be equally authentic. For the Government of the Republic of Turkey Halil BASOL Minister of Commerce For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan Eng. Ali ENSOUR Minister of nldustry and Trade YQrQrmo va Idare BôlûmO Sayfa : S

10 Sayf a : 10 RESMÎ GAZETTE 10 Nisan 1081 Sayi : Schedule «B» rndivative LIST OF TURKISH COMMODITIES FOR EXPORT TO JORDAN Meat Fish and sea foods Cereals and cereal products Olives Potatoes Onion Garlic* Tomatoes Chick-peas Lentils Fresh fruits and vegetables Various dried fruits Tea Tobacco Cotton Spices (salep excluded) Olive oil Tomato paste Canned fruits and vegetables Jam and marmelades Concentrated fruit and vegetable Juices Malt Canned fish Perlite Dead burnt magnesite Emery Hand tools Glass wool Balances and scales Atomisers Pulverisers Agricultural tools Other electrical household appliances Electrical generators Motor cars Lorries Schedule «A» INDICATIVE LIST OF JORDANIAN COMMODTFIES FOR EXPORT TO TURKEY Rock-phosphate Potash Wet batteries and their containers Steel bars Solar energy heaters Scaffolds, steel scaffolds Carton boxes Cardboard Pharmaceutical products YQrOtme v» I dare BSIOmQ Sayfa: 10

11 10 Nisan 1981 Sayi : RESM1 GAZETE Sayfa: 11 Synthetic foam for industrial use Plastic granules' Plastic heals Industrial plastic mats and other plastic products Wrappping and packing paper Antimony lead Welding electrodes Copper wires and cables Scrap copper Refractory bricks Insecticides Crown corks Caoline Pure sodium chloride Dry batteries Agricultural polyethylene films Agricultural veterinary drugs Fertilizers Caustic soda Hydrochloric acid Sodium hypochloride Paints Buses Dumpers Motor cycles Bicycles Spare parts for automobiles Amman Chamber of Industry CERTIFICATE OF ORIGIN Regarding Invoice No. : Issued By : To : We hereby certify that the goods listed in the above mentioned invoice are of the origin of Jordan. The invoice is original and the only one certified by this Chamber in respect oi the goods stated therein. Ministry of Industry and Trade (Seal and signature) Director Amman Chamber of Industry (Seal) Trade Protocol Between H» Government of the Republic of Turkey and The Government of the Hashem'ite Kingdom of Jordan In accordance with the Trade Agreement concluded in 1966 between the Republic of Turkey and the Hashemite Kingdom of Jordan and being desirous to promote, encourage and facilitate trade relations on the basis of equality and mutual benefit, the delegation of the Republic of Turkey and the delegation of the Hashemite Kingdom of Jordan met in Ankara during the period June, YOrQtma v* Idare BolQmu Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMI GAZETTE 10 Nisan 1981 Sayi : The Turkish delegation was headed by H. E. Halil Basol, Minister of Commerce. The Jordanian delegation was headed by H. E. Eng. All Ensour, Minister of Industry and Trade. The lists of the two delegations are given in annewes «A» and «B». During the deliberations, the two sides reviewed the trend of trade between the two countries, exchanged views on means and ways to further develop and enhance trade relations between Turkey and Jordan. To this end they concluded a new Trade Agreement to replace the above mentioned Trade Agreement of 1966, and agreed on the following; Article 1 The two parties noticed with satisfaction the increase of trade between the two countries and expressed their wishes that this trend will continue in future, based on equality and mutual benefit. In this respect they also agreed to promote and encourage the exchange of trade delegations from both public and private sectors. Article 2 a) The Turkish Government undertakes to supply the Jordanian Government with tons of wheat, in accordance with the International prices, specification and time table to be agreed upon between the competent authorities of the two countries at the time of signing the contract. Delivery will commence in October/November 1980, either by sea or trucks at the Jordanian side option, who will inform the Turkish side of his decision one month prior to the delivery date. b) The Turkish Government undertakes to supply Jordan with its needs of barley, chick-peas and red lentils in accordance with the international prices, spccifi- ;fication and time table to be agreed upon between the competent authorities *n the two countries. Shipment of the above said items should commence in October/November c) The Turkish side will encourage and facilitate supplying Jordan with to tons of wheat flour, in accordance with international prices, specification and time table to be agreed upon between the concerned organizations and companies. d) The Turkish Government undertakes to supply Jordan of its needs of livestock and meat. Specification, prices and time table will be negotiated later by the concerned. parties in the two countries. e) The Turkish Government will encourage and facilitate supplying Jordan with its needs of fresh vegetables, fruits and tinned fruits. Specification, prices and t'metable will be negotiated between the concerned organizations and companies in the two countries. Article 3 The Turkish side stated their satisfaction with the execution of the phosphate importation. Upon the request of the Turkish side, the Jordanian side undertook to supply Turkey with; mt phosphate rock during mt phosphate rock during Price and specifications to be agreed upon between the competent authorities of both countries not later than the 15th of January of the above mentioned years, at a future meeting to be held between the Buyers and the Seller. Article 4 The two sides exchanged views regarding the smooth implementation of the Payment Agreement concluded between the two countries in 1978, and agreed to exert every effort to that effect. YQrOtme ve I dare BoIQmQ Sayfa: 12

13 10 Nisan 1981 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Article 5 The two sides agreed to hold the next session of ttie Joint Committee In Amman in April/May, Article 6 This Protocol will be in effect from the date of] signing by the two parties. Done in Ankara on June 17, 1980 in two original copies in the English Language, both texts being equally authentic. For the Government of the Republic of Turkey Halil BAŞOL Minister of Commerce 1. H. E. Halil BAŞOL 2. İbrahim ÜNLÜ 3. Mete ERER 4. Onur ÖTMEN 5. Adil SÖZMEN 6. Hüsamettin ATEŞ Yücel ÖZDEN Salih GENCER 9. Haluk HÜYÜKLÜ 10. Namık TAN 11. Şükrü BrNAY 12. Mustafa TOKGOZ 13. M. All ATAKAL 1. H. E. Ali ENSOUR 2. Ghazi DIAB 3. Abdel Razak BATA İNER 4. Ahmad A. İSSA 5. Makram ZORATJKAT For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan Eng. AliENSOUR Minister of Industry and Trade ANNEX «A> : Minister of Commerce Chairman : Director General of Agreements Ministry of Commerce : Chief Assistant Director General of Export, Ministry of Commerce : Director of the Department of Bilateral Economic Relations Ministry of Foreign Affairs President of the Research and Development Board. Ministry of Transport Asistant Director General Ministry of Industry and Technology Director General of Azot Sanayii T. A. S. Assistant Director General Ministry of Customs and Monopoly Chief of Section Ministry of Commerce Chief of Section Ministry of Commerce Expert Ministry of Finance Expert State Planning Organization Assistant Director Central Bank of Turkey ANNEX «B» JORDANIAN DELEGATION Minister of Industry and Trade Chairman Director of Economic Cooperation and Export Promotion Ministry of Industry and Trade Director of Trade Ministry of Supply Controller General Foreign Relations Department Central Bank of Jordan Representative of Jordanian Phophate Mines Company Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı : Karar Sayısı: 8/2525 Tüzük 27/5/1953 tarihli ve 4/865 sayılı Kararnameye ektir. Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan ekteki «İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilatının Teftiş ve Murakabe Usulleri ve Memur ve Hizmetlileri Hakkında Tüzük'ün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tüzük» ün yürürlüğe konulması; 21/5/1941 tarihli ve 4036 sayılı Kanunun değişik 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13/3/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı Z. BAYKARA T. ÖZAL Prof. Dr. İ. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ C. MENTEŞ Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Prof. Dr. I. ÖZTRAK K. ERDEM H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. N. AYANOĞLU R. BATURALP N. ÖZGÜR Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER Ş. KOCATOPÇU S. BİNGÖL Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı I. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE C. BABAN Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilatının Teftiş ve Murakabe Usulleri ve Memur ve Hizmetlileri Hakkında Tüzük'ün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tüzük Madde 1 Bakanlar Kurulunun 27 Mayıs 1953 günlü ve 4/865 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan İnhisarlar Umum Müdürlüğü Teşkilatının Teftiş ve Murakabe Usulleri ve Memur ve Hizmetlileri Hakkında Tüzük'ün 16, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 31. ve 41 inci maddeleri ve 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile a bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : Teftiş Kurulu: MADDE 16 Teftiş Kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, müşavir müfettiş, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlı olup, teftiş ve denetimlerini Genel Müdür adına yapar; Genel Müdürlüğün merkez ve taşra örgütü ile denetimi altında bulunan kuruluş, ortaklık ve temsilcilikleri teftiş etmek ve denetlemek, gerekenler hakkında soruşturma yapmak görev ve yetkisine sahiptir. Kurulun yazı ve hesap işleri bir büro tarafından yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

15 10 Nisan 1981 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Teftiş Kurulunun çalışma yöntemlerine, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ve müfettişlerin görev gezilerine ilişkin esaslar bir yönetmelikte gösterilir. Bu Tüzük'te geçen müfettiş sözcüğü, müşavir müfettiş, başmüfettiş ve müfettiş anlamına gelir. Müfettiş Yardımcılığı: MADDE 17 Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananlar atanabilir. Sınava girebilmek için Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülenler dışında aşağıdaki koşullan da taşımak gerekir: a) Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler, işletme, îdarî Bilimler, iktisadî ve Ticarî Bilimler Fakülteleriyle iktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerini ya da bunların dengi yerli ya da yabancı yüksek öğrenim kurumlarını bitirmiş olmak; Müfettişliğe Atanma: MADDE 19 Müfettişliğe, yönetmeliğine göre yapılacak müfettişlik yeterlik sınavını başaran müfettiş yardımcıları atanır. Sınava girebilmek için; a) Müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl çalışmış olmak, b) Yanında çalıştığı müfettişin yada müfettişlerin vereceği raporla müfettişliğe yeterliği saptanmış bulunmak, c) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini düzenleyen yönetmelik hükümleri uyarınca yaptığı çalışmalarda Başkanlıkça yeterli görülmek, gerekir. Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak yapılır..bu sınavlara ancak bir kez girilebilir. (b) ve (c) bentleri gereğince yetersiz görülenlerden diğer memurluklarda çalışmaya elverişli olanlarla yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler yada haklı bir neden olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler, Genel Müdürlüğün diğer memurluklarına naklonulurlar. 1 Müfettiş yardımcılarının müfettiş kadrolarına atanmalarında başarı derecesi esas alınır. 2 Müfettişlerin herhangi bir nedenle başka bir göreve atanmalarında Teftiş Kurulu Başkanının görüşü alınır. Bu Tüzük hükümlerine göre, müfettiş ünvanını kazandıktan sonra görevden ayrılanlar, müfettişliğe sınavsız olarak yeniden atanabilirler. Başkanlığa ve Başkan Yardımcılığına Atanma: MADDE 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Başkan Yardımcılığına ancak müfettiş ünvanını kazanmış olanlar atanabilirler. Başkan ve Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri: MADDE 21 Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, müfettiş sıfat ve yetkisini de taşırlar. Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri Şunlardır: a) Teftiş programlarını düzenleyerek Genel Müdürün onayına sunmak ve müfettişlerin görev ve yerlerini ve gruplarını saptamak, b) Genel Müdürden alınacak teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemek, c) Yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre müfettişlerin ve büro personelinin atanma, yükselme ve diğer özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek, d) Müfettişlerin aylık çalışma ve hakediş çizelgelerini inceleyerek onaylamak, e) Teftiş Kurulunun giderlerini izleyerek gelecek mali yıl bütçe önerilerini yapmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı: f) Müfettişlerce düzenlenen raporları ve fezlekeleri inceleyerek varsa eksikliklerini tamamlattırdıktan sonra ilgili birimlere gönderilmek üzere Genel Müdürlüğe sunmak, yapılan işlerin sonuçlarım izleyerek müfettişlere bildirmek, g) Genel Müdürün gerekli gördüğü işlerde, denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, h) önemli soruşturma, teftiş ve inceleme raporları hakkında Genel Müdüre bilgi vermek, i) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini sağlamak, j) Mevzuatın uygulanmasında idari birimler ve müfettişler arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi ve teftiş sistemlerinin geliştirilmesi için müfettişleri yılda en az bir kez toplantıya çağırmak ve çalışmaların sonuçlarından Genel Müdürlüğe bilgi vermek, k) Teftiş Kurulu Bürosunun düzenli çalışmasını sağlamak, 1) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Kurulun hizmetleriyle ilgili olarak Başkanca verilen görevleri yerine getirir. Müfetişlerin Görev ve Yetkileri : MADDE 22 Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: a) Genel Müdürlük merkez ve taşra örgütleri ile denetimi altında bulunan kuruluş, ortaklık ve temsilciliklerin işlemlerinin, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge ve emirlere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini teftiş etmek, b) Genel Müdürlüğün teftiş edilen merkez ya da taşra örgütünün verimlilik, etkinlik ve tasarruf açısından kuruluş amaçlarına uyup uymadıklarını saptamak, yönetimi geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak, uygulamada aksaklıklar, amaç ve mevzuattan sapmalar varsa nedenleriyle ortaya koymak, özel yasalar gereğince Tekel'in denetimine bağlı özel kuruluşlarda gerekli denetimleri yapmak, yasa ve diğer düzenlemeler günün gereksinme ve koşullarına yeterli değilse, bunların düzeltilmesi yolunda öneriler getirmek, c) öğrendikleri yolsuzlukları incelemeye başlamak, derhal Genel Müdürlüğe bildirmek, gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere göre, kovuşturulacak suçlan Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek, d) «T. C. Emekli Sandığı ile ilgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Sevkleri Hakkında Tüzük» uyarınca, teftiş ettikleri memurlar hakkında tezkiye raporu düzenleyerek gizli tezkiye varakalarını saklamakla görevli yerlere vermek, e) Mevzuat hazırlanması, uygulanmasını düzenlenmesi, organizasyon ve metod çalışmaları ve görev ve yetki alanına giren diğer denetim konularında verilecek görevleri yapmak. Müfettişlerin Görevden Uzaklaştırma Yetkileri : MADDE 24 Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, müfettişler, görev başında kalmasında sakınca gördükleri memurları görevden uzaklaştırabilirler. Görevden uzaklaştırılan memura durum, tebliğ edilir. Ayrıca işlemin gerekçesi ve alınacak önlemler derhal Genel Müdürlüğe ve ilgili memurun birinci derecedeki amirine bildirilir. Aşağıdaki durumlarda memurun görev başında kalması herhalde sakıncalı sayılır: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16

17 10 Nisan 1981 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 a) Koruması yada yönetimi altında bulunan para ve para hükmündeki değerli kâğıtları, mal ve ayniyatı ya da bunlara ilişkin hesap, defter ve belgeleri göstermekten ve resmen sorulacak soruları yanıtlamaktan kaçınmak, b) 20/5/1930 günlü ve 1609 sayılı Yasa kapsamına giren hareketlerde bulunmak, evrakta sahtecilik yapmak, c) Görevde kalmasının soruşturmayı güçleştireceği anlaşılmak. Yazışma Yöntemi: MADDE 28 Müfettişler, kamu kuruluşları ve tüm tüzel ve gerçek kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Genel Müdürlük ve bakanlıkların merkez kuruluşlarıyla yazışmaları Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla olur. Teftiş Yöntemleri: MADDE 31 Teftişe para ve para hükmündeki değerli kâğıtların mal ve ayniyatın sayımları ile başlanır. Sayım sonuçlan birer tutanakla belirlenir. Bundan sonra servislerde yapılan işlemlerin yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge ve emirlere uygun olup olmadıkları incelenir. Teftişler, tarama yada yoklama yöntemi ile yapılır. Hangi işlemlerin yoklama yöntemi ile teftiş edileceği Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanacak yönerge ile belirlenir. Yoklama yöntemiyle yapılan teftişlerde, müfettişler, işlemleri, doğruluğuna inanıncayadek incelerler ve teftişin bu yöntemle yapıldığım raporlarında belirtirler. Teftişte olağan olarak, teftişe başlama günü ile bir önceki teftiş günü ara sındaki döneme ilişkin işlemler incelenir. Müfettişler, gerek görürlerse, nedenlerini raporlarında belirterek önceki teftiş gününden geriye doğru olan işlemleri de inceleyebilirler. Teftiş Kurulu Bürosunun Görevleri: MADDE 41 Teftiş Kurulu Bürosu, bir büro amirinin yönetimi altında, Kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kâğıt, dosya, arşiv, ayniyat, hesap ve diğer büro işlerini yürütmekle görevlidir. Yürürlük: Madde 2 Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 3 Bu Tüzük hükümlerini Bakanı yürütür. İstanbul üniversitesinden: Yönetmelik Gümrük ve Tekel Bakanı ile Maliye İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Yönetmeliğinin Bazı Zorunlu ve Seçimlik Kümelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Yönetmeliğinin bazı Zorunlu ve Seçimlik Kümeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 10 Nisan 1881 Sayı: ASTRONOMİ LİSANS ZORUNLU A.1 ve A.2 KÜMELERİ: Ders. Uyg. Lab. Yarıyıl A.1 KÜMESİ Konum Astronomisi 4 4 Gök Mekaniği 4 2 T Yıldızlar Bilgisi 4 2 H Spektroskopi 4 2 II A.2 KÜMESİ Astrofizik 4 S III Yıldızların İç Yapısı 4 II Galaksiler 4 IV Uzun ve Kısa Dalgaboyu Astronomisi 6 ASTRONOMİ LİSANS SEÇİMLİK A.3, F.6, M.5 KÜMELERİ: Ders. Uyg- Lab. Yarıyıl A.3 KÜMESİ Bilgisayar Programlaması 4 2 Gözlem Yöntemleri S S III Yörünge Tayini 3 2 IV F.6 KÜMESİ Matematik Fizikte Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 8 2 I Klâsik Teorik Mekanik Fizik Optik 3 2 UT Isı Teorisi 4 2 IV Ders. Uyg. Lab. Yarıyıl M.5 KÜMESİ ihtimaller Hesabı 6 2 II Matematik İstatistik e 2 III NÜmerik Analiz 4 2 IV MATEMATİK LİSANS SEÇİMLİK A.4 KÜMESİ Ders. Uyg. Lab. Yarıyıl A.4 KÜMESİ Bilgisayar Programlaması 4 2 II Gök Mekaniği 4 2 III Astronotik 4 2 IV FİZİK LİSANS SEÇİMLİK A.5 KÜMESİ Ders. Uyg. Lâb. Yarıyıl A.5 KÜMESİ Bilgisayar Programlaması 4 2 n Güneş Sistemi ve Yıldızlar 4 2 III Astronomide Hesap Yöntemleri 4 2 IV Madde 2 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımım izleyen ders yılı basından itibaren uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 18

19 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r L 10 Nisan 1981 CUMA Sayı: ILÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1978/130 Davacılar Emine Köseoğlu vs. vekilleri Av. Aydoğan Onursal tarafından davalılar MevlUt Çalışkan vs. aleyhine ağılan izaleyi - şüyuu davasının yapılan duruşmasında : Davalılardan Mevlüt Çalışkan'm üreğil Köyü, Bahçe İçi No: 66 daki adresine dava dilekçesi tebüğ edilememiş, yaptırılan savcılık tahkikatından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi özeti ile duruşma gününün ilânen tebliğine karar verildiğinden, mahkememizde duruşmanın bırakıldığı 25/5/1981 günü saat 9.50 de davalının bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde H. U. M K. nun 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyabında karar verileceği dava dilekçesi ye rine kaim olmak üzere ilân olunur /1-1 Kocaeli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1979/801 Davacı MilU Savunma Bakanlığı tarafından davalı İskenderun Hatay Dumlu pınar Mahallesi 237 Sokak No. 15 de ikamet eden Mehmet Duman aleyhine açılını olan ruci tazminatı davasının yapılan duruşmasında : Davalı adına davetiye ile ilân yapılmış ve gelmemiş olup Resmi Gazete ile gı yap ilânına karar verilmiş olup, 20/5/1981 günü saat 9.00 da davalının kendisinin ve ya vekilinin duruşmada hazır bulunması gıyap karan yerine geçmek üzere ilân olunuı 10616/1-1 Koza Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1979/594 Davacı Hazine tarafından davalılar Fatma Salkıç ve arkadaşlan aleyhine açıla tapu İptali davasının duruşmasında verilen ara karan gereğince : Davalılardan Hüseyin kızı Fatma Salkıç'ın 10/7/1981 Cuma günü saat d duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi husus gıyap yerine kaim olmak üzere Uânen duyurulur /1-1

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 1981 Sayı: 1730e Kırıkkale Sulh Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1973/740 K. No : 1975/1015 Davacı Mehmet Canatan tarafından davalılar Mehmet Yıldırım ve arkadaşları aleyhine mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sonunda : Mahkememizin 14/11/1975 tarih ve 1973/740 esas, 1975/1015 karar sayılı kararı ile; Kırıkkale'nin Ovacık Man. Köyünü mevktode kain tapunun 91 ada, 8 parsel sayısında kayıtlı taşınmazın umuma açık arttırmada satılması sureti ile ortaklığın giderilmesine, satış bedelinin % 46 sının bina sahiplerine ve % 54 ünün de tapudaki hisselerine göre arsa sahiplerine ödenmesine, karar verilmiş isede, evvelce kendilerine ilânen davetiye tebliğ edilen davalılar Mehmet Yıldırım, Osman Baran ve İsmet Güneş'e kararın başka suretle tebliği mümkün olamadığından adı geçen davalıların 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince 15 gün içerisinde de bu kararı temyiz etmemeleri halinde hükmün kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur / /619 Davacı Mehmet Ersoy tarafından davalılar Ayşe Zafer ve arkadaşları aleyhine Mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sanunda: Mahkememizin 10/10/1980 tarih ve 1977/619 esas. 1980/775 karar sayılı kararı İle Kırıkkale'nin Fabrikalar Mahallesi 170 ada 52 ve 53 parsel sayısında kayıtlı taşınmazların umuma açık artırmada satılması sureti ile ortaklığın giderilmesine, satış bt delinin tarafların tapudaki hisselerine göre kendilerine ödenmesine karar verilmiş isede evvelce kendilerine ilânen davetiye tebliğ edilen davalılar Ayşe Zafer, Hüdrü özyürük'e kararın başka suretle tebliğ mümkün olamadığından adı geçen davalılara 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince 15 gün içerisinde bu kararı temyiz etmemeleri halinde hükmün kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur. 3085/ /578 Davacı Yüksel Uluyuz tarafından davalılar Kazım Barış ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu dava konusu Kırıkkale İlçesi Hüseyin Kahya Mahallesi Kurtçu mevkiinde kain 145 ada 17 parsel sayısı taşınmazın taksimi İstemiş olmakla yapılan açık duruşmasında : Davalılardan Halil Çalkanoğlu'na dava dilekçesinde gösterilen adresine dava dilekçesi tebliğe verilmiş tebligatın bila tebliğ iade edildiğinden zabıtaca yaptırılan tahkikatta davalı Halil Çalkanoğlu'nu tanıyan ve bilen olmadığından adı geçene davalıya Hanen tebligat yapılmasına karar verilmiş bu defa duruşmanın bırakıldığı 1/4/1981 günü saat da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın H. U. M. K. nunun maddeleri gereğince dava dilekçesi ve gıyap karan yerine kaim olmak üzere gıyabınızda yapılacağı hususu ilânen. tebliğ olunur. 3086/ /618 Davacı Mehmet Ersoy tarafından davalılar Ayşe Zafer ve arkadaştan aleyhine Mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sonunda : Mahkememizin 10/10/1980 tarih ve 1977/618 esas, 1980/774 karar sayılı kararı ile,: Kırıkkale'nin Fabrikalar Mahallesi 170 ada 50 ve 51 parsel sayısında kayıtlı taşınmazların umuma açık artırmada satılması sureti ile ortaklığın giderilmesine, satış bedelinin tarafların tapudaki lıiaşelerine göre kendilerine ödenmesinee karar verilmiş isede evvelce kendilerine ilânen davetiye tebliğ edilen davalılar Ayşe Zafer, Hüdrü ösyüıük'e kararın başka suretle tebliğ mümkün olamadığından adı geçen da'-amara

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb.

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb. MİLDİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267'ye 1 nci Ek Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret 46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aşırı düşük teklif açıklamasında İşçilik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar;

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar; ANALİST/PROGRAMCI KADROSU 24/1992 11B. Kadro Adı : Analist/Programcı 9/1995 Hizmet Sınıfı : Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 13-14-15 (1) Amirlerinin

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari)

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İlanı (İDARİ) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunaneğitim Uzmanı, Sayman, Şef, Memur ve Şoför kadroları

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname T 90 Yürütme Madde 31 lu yürütür. 8. ULUSU Başbakan Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kuru- Kofttft EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAY KARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. ÖZGÖNEŞ

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1 Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Başmühendis (kadastro-amenajman-etüd proje-araştırma),

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 1 Yönetim ve Yazı İşleri için j Başbakanlık Neşriyat ' Daire Başkanlığına ^ başvurulur! 21 Kasım 1983 ı S a y ı : 1 8 2 2 8 Sayı: 18228

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı Mahkeme Adı Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı İzmir 2. İdare 2010/1322 12.08.2010 tarihli dava Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü,Hayatlıdere Mevkii yakınlarında İzmir Demirçelik A.Ş. nin mülkiyetinde olan

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı