ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4600 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "MP-5'LE" VURULMAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4600 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "MP-5'LE" VURULMAK"

Transkript

1 Bayramýn bombasýný Türk dahi politikacýlardan Bülent Arýnç patlattý. Kadýnlar sokakta kahkaha atmamalý, dedi... Kadýnlarýmýzýn dün sokakta kahkaha atmalarýnýn nedeni buymuþ meðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4600 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÜYÜK NEFRETLERDEN BÜYÜK AÞKLAR DOÐAR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MARÝNA ÞURACIKTA... Ali Osman DEÐÝÞEN YOK Dolgun Dalgýçoðlu "MP-5'LE" VURULMAK Mehmet Levent Ýflâs, af ve rezillik Özgün Kutalmýþ Banka, niçin belediye gibi teselli bulmadý? Erdoðan Baybars Dünkü yayýnýmýzdan sonra kurtlar vadisinin kurtlarý facebook'a yazdýklarý mesajlarý sildiler... 'Afrika'ya silahlý saldýrý tehditleri savuran çetecilere karþý polis hiçbir önlem almadý ve bizim ifademize de baþvurmadý. Ancak vatandaþlarýmýzdan gazetemize destek mesajlarý yaðdý... Çete pusuda Binali Yýldýrým ve þeref misafirleri... Daha önce gazetemize karþý kiralýk katillerle silahlý saldýrý düzenleyen Felek çetesi yine sinsi bir hazýrlýk içinde... Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný ve Polis Genel Müdürü'nü uyarýyoruz... Bu çetenin gazetemize karþý yapacaðý hareketlerden bundan sonra siz sorumlu olacaksýnýz! Bu memleketi onlara teslim eden sizsiniz çünkü... Gazetemize destek belirten vatandaþlarýmýz, resmi makamlarýn çetelere gösterdiði toleransa isyan ettiler ve "Bu memleketi kurtlara yedirmeyiz" dediler... Alçaklarýn son sýðýnaðý milliyetçilik olduðu gibi, çetecilerin son sýðýnaðý da milliyetçilik... Vatandaþlarý haraca baðlayanlar, haraç vermeyenleri ya kurþunlayanlar, ya da öldüresiye dövenler ve eroin kaçakçýlýðý yapanlar bize "Bizans soysuzlarý" diyerek milliyetçilik mertebesine eriþiyorlar! 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta 3. sayfada Kavazoðlu'nun yeri boþ kaldý... Yenisi ne zaman yerine konacak Kamyon sýnýrlamasý... Taksiciler memnun Kamyon seyrüsefer kýsýtlamasýna iþadamlarý karþý çýktý, ama Birleþik Taksiciler Birliði memnun sayfada Güney de zorda yýllýk fýrýn kapandý Güneyde fýrýncýlýk sektöründe en büyük þirketlerden biri olan 44 yýllýk "Kýbrýs Fýrýnlar Þirketi" kriz nedeniyle kapandý sayfada Ýsrail vahþeti Ölü Filistinli sayýsý 1119, yaralý sayýsý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... HEY GÝDÝ KIBRIS HEY! KÝMLERÝN ELÝNE KALDIN... Bu bir hukuk ve adalet meselesidir... Basit bir çete meselesi deðil... Eðer eroin kaçakçýlýðýndan dolayý 21 yýl hapse mahkum olan, ancak Yargýtay kararý henüz onamadýðý için hala hapse girmeyen bir adam, ülkemize Erdoðan'ýn elçisi olarak gelen bir AKP milletvekilinin masasýnda þeref misafiri oluyorsa, sizi bu memlekette hayrete düþürebilecek baþka hiçbir þey olamaz... Eroinci ile haraç çetesi yüksek misafirin adada korumalýðýný yapýyor... Sabýkalarý poliste tavana vuran bir çete... Daha geçtiðimiz haftalarda haraç vermeyi reddeden bir müteahhidin çenesini, burnunu ve elmacýk kemiklerini kýrdýlar... Þimdi ise Binali Yýldýrým'ýn korumalarý... Böyle bir diyarda yaþarken siz çok mu güvenlikte hissedersiniz kendinizi? Polise ve mahkemeye güvenir misiniz? * Adamlar açýk açýk, "Alalým silahý, gidip temizleyelim onlarý" diyorlar... Dün gazetede yayýnladýk bunlarý... Bunun üzerine, yazdýklarýný sildiler facebook'tan... Polis ne yaptý peki? Hiç! Herhangi bir tutuklama var mý? Yok! Bizim ifademize baþvurdu mu? Yok! Ýyi de biz "Silahý kapýp falaný temizleyeceðiz" diye yazsak, polis dayanmaz mý hemen kapýmýza? * Bu gazete birkaç yýl önce bu çetecilerin kiralýk tetikçileriyle birkaç kez kurþunlandý... Mucize eseri olarak hayatta kaldýk... Þimdi ise polis ve mahkememiz tarafýndan iyice þýmartýlan bu çeteciler yeni tehditler savuruyorlar... Yeniden sinsi planlar içinde gazetemize karþý... Bu tehditleri hiç mi ciddiye almýyor polis? Cumhurbaþkanýný... Baþbakaný... Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'ný... Ve Polis Genel Müdürü'nü tüm toplumumuz önünde uyarýyoruz... Bunadn sonra bu çete tarafýndan gazetemize karþý giriþilecek herhangi bir saldýrýdan siz sorumlu olacaksýnýz! Bu memleketi onlara teslim eden sizsiniz çünkü... * Bizim yalnýz olduðumuzu sananlar yanýlýyor... Koskoca bir vatandaþ ordusu var yanýmýzda... Dünkü yayýnýmýzdan sonra destek ve dayanýþma mesajlarý yaðdý gazetemize... Millet sinir küpü olup bitenlerden... Hükümetin çetecilere karþý gösterdiði toleransa fena halde öfkelenen vatandaþlar, "Biz bu memleketi kurtlara yedirmeyiz" diyorlar... Tümüne de teþekkür ederiz burada... Eþkiya dünyaya hükümdar olmazsa, mafya bozuntularý Kýbrýs'a hükümdar olur mu? Alçaklarýn son sýðýnaðý milliyetçilik ise, çetecilerin son sýðýnaðý da milliyetçilik... Bize "Bizans soysuzlarý" diyerek vatanperverlik mertebesine eriþiyorlar! Hey gidi Kýbrýs hey! Kimlerin eline kaldýn... Rum lider Atina'da nabýz yokladý Anastasiadis Atina'da siyasi parti liderleriyle görüþtü Güney Kýbrýs Rum Yönetimi (GKRY) Baþkaný Nikos Anastasiadis, Atina ziyareti kapsamýnda siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelerek Kýbrýs meselesi hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Yunanistan anamuhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Lideri Alexis Çipras, Anastasiadis ile yaptýðý görüþmenin ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, SYRIZA'nýn Lefkoþa'nýn Kýbrýs meselesinin çözüm yönündeki çabalarýný istikrarlý þekilde desteklediðini belirterek, "Baþkan Anastasiadis'le müzakere konusundaki geliþmeleri ele aldýk. Biz kendisine adil ve kalýcý bir çözüm yönündeki çabalarý desteklediðimizi ifade ettik ancak ne var ki Kýbrýs Türk tarafýnýn ve özellikle Türkiye'nin uzlaþmazlýðýndan endiþe duyuyorum" þeklinde konuþtu. Kýbrýs meselesinin "iþgal ve istila" meselesi olduðunu savunan Çipras, "çözümün BM kararlarý çerçevesinde iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon temelinde olmasý gerektiðini" kaydetti. Çipras, Yunanistan'daki tüm siyasi güçlerin Kýbrýs sorununun çözümü yönündeki çabalarýný desteklediðini de belirtti. Gazze olaylarýna da deðinen Çipras, geniþ bölgede büyük bir belirsizlik ve jeopolitik istikrarsýzlýðýn yaþandýðýný belirterek, "Bu jeopolitik istikrarsýzlýk Gazze'de soykýrým haline geliyor" diye konuþtu. "KIBRIS MESELESÝ ULUSLARARASI BÝR SORUNDUR" Kýbrýs meselesinin uluslararasý bir sorun olduðunu savunan Dýþiþleri Bakaný ve PASOK Partisi Lideri Evangelos Venizelos, "Türkiye'nin sorumluluðu ile adadaki iþgal ve istilanýn devam ettiðini" öne sürdü. Atina'nýn, Anastasiadis'in çözüm müzakerelerindeki tezlerini desteklediðini belirten Venizelos, bu tezlerin AB müktesebatý, BM kararlarý ve Anastasiadis ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun çözüm müzakereleriyle ilgili ortak bildirisini temel aldýðýný kaydetti. Venizelos, Anastasiadis'in güven artýrýcý önlemlerle ilgili tekliflerini ise "adil, iþler ve kalýcý bir çözüm yönünde yardýmcý olabileceði" þeklinde deðerlendirdi. "TEK KÝMLÝK VE TEK VATANDAÞLIÐIN GARANTÝ ALTINA ALINMASI GEREKÝYOR" Demokratik Sol (DHMAR) Lideri Fotis Kuvelis ise tek uluslararasý kimliðin ve tek vatandaþlýðýn garanti altýna alýnarak, tek egemenlik temelinde adil ve iþler bir çözüm gerekliliðinden söz etti. Kuvelis, Kýbrýs çözüm müzakerelerinde Alexis Çipras yaþanan sorunlara da deðinerek bunlarýn KKTC'nin iç siyasi meselelerinden kaynaklandýðýný iddia etti. Kýbrýs müzakerelerinin Türkiye ve Kýbrýslý Türklerin izledikleri tutumdan dolayý geciktiðini savunan ANEL (Baðýmsýz Yunanlýlar) Lideri Panos Kammenos, Atina ve Lefkoþa'nin bölgede istikrar ve güvenlik unsuru olarak sorunlarýn iþbirliði ile barýþçýl yönden çözümlenmelerinden yana olduðunu kaydetti. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Kuçumbas, Ada'daki deniz hidrokarbonlarýnýn Kýbrýs sorunun çözümü için araç teþkil etmediðini vurguladý. Kuçumbas, "Türk uzlaþmazlýðý ve saldýrganlýðý devam ettiði sürece, GKRY'nin AB üyeliðinin ve AB müktesebatýnýn, Kýbrýs meselesinin çözümüne yardým etmediðini gözler önüne serecek" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÜYÜK NEFRETLERDEN BÜYÜK AÞKLAR DOÐAR Ýþgalcimizi yalnýz biz seviyorduk eskiden... Ne tuhaf... Zamanla Kýbrýslýrumlar da ona aþýk oldu... Hem de bizi bile geçti onlarýn aþký... Bunun için Bay Anastasiadis "Benim tercihim Tayyip Erdoðan" deyince hiç þaþmadým... Sanýrým kuzeyde ezici çoðunluk da Erdoðan'dan yana... Demek ki Kýbrýslýtürkler Erdoðan'a ne kadar umut baðladýysa, en az o kadar da Rumlar baðladý... Ne dersiniz? Padiþahlýðýný ilan etmeye hazýrlanan Erdoðan kimi memnun edecek acaba? Kýbrýslýlarýn nemelazýmcý, bencil ve köle ruhlu olduðunu söyleyen Ýngiliz valisi bir kez daha haklý çýktý galiba... Yalakalýkla ve müzevirlikle geçinir... Kendisini ezene gönül verir... Hitler burayý da zaptetse, ona saygýlarýný sunmak için herkes sýraya girerdi herhalde... Erdoðan Kýbrýslýlara ne iyilik yaptý? Bilen var mý? Bir tek iyiliðini sayýn hiç olmazsa... Ben de sizin gibi, padiþahlýk muradýna ermesi için þu mübarek Ramazan bayramýnda dua edeyim... Size kötülük yaptýkça aþkýnýzýn daha da büyümesi hiç þaþýrtmýyor beni... Büyük nefretlerden büyük aþklar doðduðunu ben de bilirim... Erdoðan dönemi en umutsuz çözüm yýllarý olmadý mý Kýbrýs'ýn? Pek çoklarýnýzýn hala göremediði Annan Planý tuzaðý ile, belki de bir asýr ileriye atýldý adanýn birleþme hayali... Türkiye iþgalcilikten çözümcülüðe terfi etti... "Kazan kazan" diyerek ve "bir adým önde" safsatasý okuyarak hepimizi uyuttu... Burada yaptýðý ne kadar gayrý meþru iþ varsa hepsini de meþrulaþtýrdý... Son kalan Rum topraklarýný da yaðma etti ve "Bir taþ bile vermedik, bir asker bile geri çekmedik" diye övündü 'ten sonra bir o kadar daha nüfus taþýdý buraya... Toprak ve mal davalarýný AÝHM'de açan Rumlarý iþgal yönetiminin Mal ve Tazmin Komisyonu'na yönlendirmeyi baþardý... Kuzeyin her köþesini cami doldurdu... Dini inançlarýný zayýf bulduðu Kýbrýslýtürkleri müslümanlaþtýrdý... Ýlahiyat fakülteleri açtý... Kuran kurslarýný tüm köylere yaydý... Kýbrýslýtürklere, -Besleme, diye hakaret etti... Kýbrýs hükümetini ise yok saydý... Ve siz tüm bunlardan sonra daha çok sevdiniz onu... Daha çok aþýk oldunuz... O kadar bir þiddetle baðlandýnýz ki ona, sýrtýnýzda kýrbaç þakladýkça bir sado-mozaþist gibi bundan zevk aldýnýz... "Tercihim Erdoðan" mý diyorsun Bay Anastasiadis? Ýtirazým yok! Sadizmden zevk alaný kurtarmak isteyen de kurtaramaz... O derin uykudan siz hala uyanmadýnýz anlaþýlan... Erdoðan'ýn hep Kýbrýs'ta adým atmak isatediðini, ama askerin hep buna engel olduðunu sanýyordunuz... Bir padiþah gibi tahta kurulmaya hazýrlanan adamýn engel mi olur önünde? Pek çok meselede olduðu gibi bunda da yanýldýnýz bayým... Farkýnda deðilsiniz hala... Et de onun elinde, býçak da... Asker de, polis de, yargý da, basýn da hep onun kulu... O halde neden gerçekleþmiyor hayaliniz? Tahta çýktýktan sonraya mý býraktýnýz bunu da? Bekleyin o halde... Kýbrýs Türk Devleti'nin nasýl kurulduðunu da göreceksiniz burada... Padiþahlar fetihçidir Bay Anastasiadis... Toprak vermez, toprak alýr... Benim bu seçimde hiçbir tercihim yok... Hepsi de ayný soyun sopu... Ama siz bu aþkýnýz yüzünden elinizdekini de kaybetmemeye bakýn...

3 existence Elvan Levent Derviþ Kavazoðlu'nun yeri boþ kaldý Kýbrýs'ta barýþýn simgesi olan Derviþ Kavazoðlu ile Kostas Miþaulis 1965 yýlýnda Lurucina yakýnlarýnda TMT tetikçileri tarafýndan pusuya düþürülerek seyahat ettikleri aracýn içerisinde öldürülmüþlerdi... Öldürüldükleri yere büstleri dikildi her ikisinin de... Ancak geçtiðimiz aylarda bazý metal hýrsýzlarý tarafýndan Kavazoðlu'nun büstü yerinden sökülerek çalýndý, sonra da parçalanarak bir hurdacýya satýldý... Geçtiðimiz günlerde Kiracýköy'e giden arkadaþýmýz Ýsmail Karaböcek, Lurucina yakýnlarýndaki büstlere de gitti ve iþte orada bu fotoðrafý çektirdi... Miþaulis duruyor yerinde, Kavazoðlu'nun yeri ise boþ... Yenisi ne zaman yapýlýp yerine konacak acaba? Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Talip Atalay, dün "Din Ýþleri Baþkanlýðý Geleneksel Bayramlaþma Programý"na katýlarak vatandaþlarla bayramlaþtý. Din Ýþleri Baþkanlýðý'nda yapýlan program, saat 11.30'da baþladý ve yaklaþýk bir saat sürdü. Bayramlaþmaya, Din Hizmetleri Müþaviri Ahmet Durmuþ, Din Ýþleri Baþkanlýðý Girne Temsilcisi Fuat Tosun, Güzelyurt Temsilcisi Ömer Akýn, Lefke Temsilcisi Mehmet Genç, Ýskele Temsilcisi Fahrettin Öðdü, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, din görevlileri, eþleri ve vatandaþlar katýldý. Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, bayramlaþma programýna katýlan vatandaþlar, önceki günkü Hala Sultan Tekkesi ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Talip Atalay'a önümüzdeki Kurban Bayramý Namazý'ný da Hala Sultan Tekkesi'nde kýlma arzusunu iletti. Atalay la bayramlaþma kuyruðu FÝLM DEÐÝL Yürüyoruz duruyoruz, Kýbrýs film çekimi için ne kadar da uygun bir yer, diyoruz birbirimize. Yýlýn en az dokuz ayý güneþ... Mesafeler kýsa, bu da vakitten tasarruf demek... Doðal set üstelik, dað var, ova var, deniz var, çok ararsanýz ormana benzer biþeyler de bulursunuz. Yýkýlmaya yüz tutmuþ tarihi mekanlarýyla, ne Rönesans hikayeleri çekersiniz set kurmak için astronomik bütçeler harcamadan. Sanki film seti olmak için yaratýlmýþ bir ada anlayacaðýnýz. Yine de Kýbrýs'ýn sadece film çekimi için uygun bir yer olduðundan bahsedersek, haksýzlýk, hatta kabalýk etmiþ olurduk kuþkusuz. Daha neler neler için uygundu bu cennet ada, öyle deðil mi? Kendisi küçük, nimetleri büyüktü... Bir baþkadýr benim memleketim, þarkýsýný çalýyorlarsa her haber bülteninin sonunda, boþuna deðildi elbette. Bakýn... Canýnýz kumar mý çekti? Buyurunuz, geliniz. Kadýn ticareti mi yapacaksýnýz? Buyurunuz geliniz. Hayali ithalat-ihracat projeleriniz mi var? Buyurunuz geliniz. Kýrmýzý bültenle mi aranýyorsunuz dünyanýn her yerinde? Buyurunuz geliniz? Baþkasýnýn malýný baþkasýna mý satacaksýnýz? Buyurunuz geliniz. Niyetiniz banka soyup ömrünüzün geriye kalanýnda sefa sürmek mi? Buyurunuz geliniz. Çete kurup, haraç mý toplayacaksýnýz? Buyurunuz geliniz. Büyük bir uyuþturucu kaçakçýsýsýnýz ve kendiniz için güvenli bir yer mi arýyorsunuz? Buyurunuz geliniz. Saymakla bitemez gördüðünüz üzere. Mafya deseniz, romanýný da yazarsýnýz, filmini de çekersiniz, öyle ki, 'Baba' hiç kalýr yanýnda. Þaka deðil, þöyle bir düþündüm, polis bize neden koruma vermiyor diye, bir yanýt bulamadým doðrusu. Adamlar yayýnlarýmýzdan ötürü bizi açýk açýk tehdit ediyorlar. Ýlk kez de deðil üstelik. Yani, polis ya bizim hayatýmýzý önemsemiyor, ya da anlaþýlan bu çetecileri hafife alýyor. Yoksa týpký Ýtalya polisinin Roberto Saviano'ya verdiði gibi, bize de en azýndan bir koruma verirlerdi burada, deðil mi? 2006 yýlýnda yayýmladýðý 'Gomorra' isimili kitabýnýn ardýndan, ünlü Napoli mafyasý 'Camorra' Roberto Saviano için ölüm fermaný çýkarmýþtý. O günden bu yana da Saviano yirmi dört satlik bir polis korumasýyla geziyor ve sürekli olarak yerini deðiþtiriyor. Kimse de nerede olduðunu bilmiyor, ailesi ve arkadaþlarý bile. Saviano, Camorra'nýn kirli iþlerini açýða çýkarmak için hayatýný tehlikeye atarak aralarýna sýzmýþ ve bir süre, Napoli limanýnýn deposunu idare etmiþti. Sonradan verdiði röportajlarda da Camorra mafyasýnýn iç yüzünü sermiþti ortaya. Yüksek Ýtalyan modasýndan inþaat sektörüne, uyuþturucuya ve çöp iþine kadar herþeyi nasýl idare ettiklerini anlatmýþtý. Ülkenin güneyindeki her inþaat þirketinin 'koruma' için mafyaya büyük paralar ödediðini, bunu ayrýca kârlý ihaleler ve krediler almak için de yaptýklarýný, mafyayla iþbirliði yapmanýn iþ adamlarýnýn nasýl iþine geldiðinden bahsetmiþti. Zaten Saviano kitabýný yayýmladýktan sonra Berlusconi tarafýndan Ýtalya'nýn adýný lekelediði gerekçesiyle 'vatan haini' ilan edilmiþti. Mafya babalarýnýn mafya filmlerinden çok ilham aldýklarý da Saviano'nun yaptýðý gözlemlerden biriydi ayrýca. Sinema, silahý tutuþ þekillerinden, giyim kuþama ve konuþma tarzýna kadar mafyanýn içindeki 'moda'ya yön veriyormuþ hatta. Küçümsememek gerekiyor yani sinemayý anlayacaðýnýz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir MP-5 mermisi daha pahalýymýþ Bizim beþ para etmeyen canýmýzdan Afrika'ya MP-5'le uðramalýymýþ Malûmunuz olsun Pervin haným halimizden Kalay KKTC'YÝ SONSUZA DEK YAÞATACAK OLANLARA KKTC'ye gelen TC'li Bakan Binali Yýldýrým'ý KKTC Polisinin deðil de Türkiye mahkemelerinde eroinle yakalanýp 20 yýl hapse mahkum olan ama buna raðmen KKTC'de faaliyetlerine son sürat devam eden Ýsmet Felek ve çetesinin korumasýna en çok da KKTC'cilerin karþý çýkmasý gerekmez miydi aslýnda? Derviþ Eroðlu gibi KKTC'yi sonsuza dek yaþatmaktan baþka gayesi olmayanlar, siz, KKTC'yi böyle eroin kaçakçýsý çetelere teslim ederek mi yaþatacaksýnýz? Hepiniz birden uçtunuz mu yahu? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MARÝNA ÞURACIKTA... Geçenlerde gazetemizin facebook'tan alýntýladýðý bir resim vardý... Ortaköy'de birileri Ýsrail'i protesto etmek için, marketten aldýklarý kasa dolusu Coca-Cola'larýn kapaklarýný açýp tuvalete döktüler... Tuvalet baþýna dizilen protestocular "bir daha Coca-Cola içmeyeceðiz" diyerek resmettiler ve sanal alemde herkesin görmesi okumasý için gönderdiler... Þimdi hem Coca-Cola'yý protesto edeceksin, protesto etmek için de para ödeyeceksin ve dökeceksin... Bir farký var mý? Coca-Cola satýlmýyor mu? Satýlýyor... Ýster iç, istersen tuvalete dök, mühim olan ödenen paralarýn patronun cebine girmesini engellemek olduðuna göre bu protesto bir iþe yarar mý? Yaramaz þüphesiz... Bu facebook'taki Ortaköylülerin eylemi bana daha baþka bir protesto eylemini çaðrýþtýrdý. Köylerimizden birinde gençler pahalýlýktan dolayý bir cep telefonu þirketini protesto etme kararý almýþlardý... Ne yapmalarý gerektiðini düþünürken içlerinden bir tanesi, "Cep telefonlarýmýzý yere vurup kýralým, kameralar çeksin, fotoðrafçýlar fotoðraflarýný alsýnlar" dedi. Bu kabul gördü ama kimse de cep telefonunun protesto uðruna kýrýlmasýna gönlü razý deðildi... Cep telefonlarýný kýrmak en etkili eylemdi onlara göre... Ve çaresini de buldular... Cep telefonlarýný deðil de saðdan soldan bulacaklarý çalýþmayan cep telefonlarýný yanlarýna alacaklar ve onlarý vurup kýracaklardý... Yerleþim birimimizin adýný vermedik... Cep telefonunu kýran arkadaþýmýzýn da adýný vermek istemiyorum... Her neyse... Fotoðrafçýlar, TV'ciler yerlerini aldýlar... Protestoculardan bir tanesi elindeki kaðýttan protestonun nedenini okudu ve cümlesini bitirdiðinde kalabalýk "kahrolsun" diye slogan attý... Konuþmacý, kameralarýn kendisini çektiðini bildiði için, onlara dönerek cebinden de bozuk cep telefonunu çýkararak havada birkaç kez salladý... Herkes görmeliydi... "Bundan sonra bu þirketin cep telefonuyla konuþmak yok" diyerek elindeki telefonu asfalta vurdu... Telefon içi boþ olduðu için tuzla buz olmuþtu... Bir anda kalabalýk ellerindeki telefonlarý asfalta vurup paçalamaya baþladý... Olaydan habersiz gençlerden birisi de orada bulunuverdi hasbelkader... Kaný kabardý kendi deyiþiyle ve cebinden son model cep telefonunu çýkarýp asfalta vurdu ve "Kahrolsun" diye baðýrdý... Konuþmacý olayý farketti etmesine ama telefonunu yere vurup kýrdýktan sonra üzerinde seken gencin de yapýlan sahtekarlýktan haberi olup olmadýðýný merak etti... Gazeteciler, TV'ciler gittikten sonra genci yanýna çaðýrdý ve vurup kýrdýðý telefonunun bozuk olup olmadýðýný sordu... "Yeni almýþtým" dedi genç... Bizim Ortaköylüler de para ödeyerek Coca-Cola alýyorlar ve protestoda bulunuyorlar... Oysa bir okurumuzun yazdýðý gibi... Ýþte Marina þuracýkta! BAYRAM SONA ERÝYOR - Üç günlük Ramazan bayramý bugün sona eriyor. Bayram nedeniyle bazýlarý yurtdýþý tatilini tercih etti. Tatilin uzun süreye denk gelmesi uzakta olan aileleri dostlarý bir araya getirdi. Birbiriyle buluþma fýrsatý yakalayan aileler neþeli ve mutlu dakikalar yaþadýlar. Küçükler en güzel elbiselerini giyerek büyüklerin ellerinden öptüler, onlarýn bayramlarýný kutladýlar. (Mustafa ERKAN) BUGÜN BAYRAMIN SON GÜNÜ Ýslam Dünyasý'nýn iki bayramýndan biri olan ve "Þeker Bayramý" olarak da bilinen Ramazan Bayramý bugün sona eriyor. Ýslam dininin kutsal kitabý Kuran'ý Kerim'in indirildiði ay olarak kabul edilen Ramazan ayýnda tutulan orucun ardýndan kutlanan Ramazan Bayramý bugün sona erecek. Belediyeler ve Polis, bayramýn huzur içinde geçmesi ve hizmetlerin aksamamasý için çeþitli önlemler aldý. Polis Basýn Subaylýðý, bayramýn huzur içinde geçtiðini, önceki sabah yaþanan ölümlü trafik kazasý dýþýnda ülke genelinde þu ana kadar üzücü bir olay yaþanmadýðýný bildirdi. CEZAEVÝNDE AÇIK GÖRÜÞ VAR Ramazan Bayramý nedeniyle Merkezi Cezaevi'nde bulunan mahkûm ve tutuklular, 31 Temmuz'a kadar düzenlenen programa uygun olarak yakýnlarý ile açýk görüþ yapabiliyor. Açýk görüþe gidebilecek ziyaretçilerin isimleri, tutuklu ve hükümlüler tarafýndan daha önce Cezaevi Müdürlüðü'ne bildirildi. Ziyaretler, 5 kiþiyi aþmayacak þekilde yapýlýyor. Ziyaretler, Merkezi Cezaevi tarafýndan düzenlenen program kapsamýnda saatleri arasýnda gerçekleþtiriliyor. Bir ziyaretçinin toplam görüþme süresi 3 saati aþmayacak þekilde düzenlendi. Ziyaretçilerin kendini tanýtýcý belge taþýmalarý ve götürülecek yiyeceklerin ziyaret esnasýnda tüketilebilecek þekilde kýsýtlý olmasý gerekiyor. POLÝS ÖNLEMLERÝ Öte yandan halkýn bayramý huzur ve güven içinde geçirebilmesi için Polis Genel Müdürlüðü önlemlerini aldý. Polis Genel Müdürü Vekili Pervin Gürler, þikâyetleri ve yardým taleplerini deðerlendirmek ve anýnda hizmet verebilmek maksadýyla, "155 POLÝS ÝMDAT, 199 ÝTFAÝYE, 156 ALO NARKOTÝK" ve diðer telefon hatlarý ile polis örgütünün her zaman olduðu gibi yine 24 saat kesintisiz hizmette olacaðýný belirtti. Gürler, trafik kurallarýna uyulmasý, dikkatli araç kullanýlmasý, sürücülerin kendilerinin ve baþkalarýnýn can ve mal güvenliðini tehlikeye düþürecek þekilde araç kullanmamasý, trafik kurallarýna uymayanlarýn polise ihbar edilmesi, sürat yapýlmamasý çaðrýsýnda bulundu. ALO 185 ÞÝKÂYET HATTI Vatandaþlar, bayram süresince her türlü þikâyetlerini 24 saat boyunca LTB'nin Alo 185 Þikayet Hattý'na bildirebilecek. SU ÝÞLERÝ DAÝRESÝ NÖBETÇÝ EKÝPLER OLUÞTURDU Öte yandan Su Ýþleri Dairesi, Ramazan Bayramý süresince "acil su iþlerini" takip edip yürütecek nöbetçi ekipler oluþturdu. Vatandaþlar, su iþleri konusundaki þikâyetleri þu numaralara yapabilecek: Lefkoþa: , , , Güzelyurt: , , Gazimaðusa: , , Girne: Teknisyenlerin numaralarý ise þöyle: , , Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "MP-5'LE" VURULMAK Felek çetesi çok kýzmýþ... Neye? Erdoðan'ýn kurmaylarýndan Binali Yýldýrým'ýn KKTC'deki korunmasýnýn çete tarafýndan üstlenildiðinin Afrika gazetesi tarafýndan açýklanmasýna! Facebook'ta ateþ püskürüyorlar! MP-5'le Afrika'nýn kapýsýna dayanmaktan bahsediyorlar! Nedir bu MP-5? Su tabancasý deðil herhalde... Sabun köpüðü falan? O da deðil... Dün Afrika'nýn manþetinde gördüðüm fotoðraf o muydu? Yoksa temsili olarak mý konmuþtu? Onu da bilmiyorum. Ama itiraf edeyim ki oldukça ürkütücü bir ölüm aleti görünümündeydi. Anlayacaðýnýz, bu konuda çok cahil kaldým bendeniz!.. Hayatýmda tanýdýðým tek tabanca, Rus yapýmý Takarof oldu. Baba Takarof! Yýl 1964'ün baþlarý... Olaylý günler... Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nin son sýnýfýndayým... Delikanlý çaðýmýzdaki cevherin heyecanýyla vatan hizmetine koþma aþký nüksetti! Þu anda Afrika gazetesinin bulunduðu apartmanýn yerinde sarý taþtan Yenicami Aðdelen Kulübü (YAK) vardý. Olaylar baþlayýnca 55. Bölük karargâhý olarak kullanýlmaya baþlanmýþtý. Gittik yazýldýk... Gecesi, karargâh nöbeti için bir Takarof tutturdular elimize... Taktýk belimize... Baþladýk... Böyle oldu Takarof'la tanýþmam. Ama bir defa bile onu kullanmak nasip olmadý! Þimdi çeteci arkadaþlar "Afrika gazetesine MP- 5'le uðrayalým" deyince... Bizim baba Takarof'u hatýrladým. Kimbilir MP-5'in yanýnda çok ilkel kalmýþtýr herhalde! Artýk devir deðiþti... Ölüm aletleri daha bir modernleþti! Ölmeler, öldürmeler daha bir yakýþýklý, daha bir þerefli olmaya baþladý bu son teknoloji ölüm aletleriyle!.. Bu satýrlarý, dünkü Afrika manþetinden sonra telefonla arayan bir dostun esprisinden esinlenerek yazdým. Aynen þöyle dedi... "Vurulacaksanýz MP-5'le vurulun! Þerefiniz artsýn!" "Ben feleðin tekerine çomak sokarým" demiþti Cem Karaca. O korkusuz, o daðlar gibi gürleyen sesiyle... Bizde feleðin tekerine çomak sokmak, Erdoðan'ýn tekerine çomak sokmaktýr bir anlamda! Cezasý da feleðin çemberinde MP-5'le vurulmak olarak kesiliyor! Bunu da, bu konulardaki duyarlýlýk ve dürüstlüðüne, görev sorumluluk ve bilincine inandýðým Pervin Gürler hanýmýn dikkatine sunmakta yarar görüyorum. Afrika'nýn, bugüne kadar atýlan kurþunlardan hâlâ delik deþik duran kapýsýna, þimdi bir kez daha MP-5'le uðramak heyecanýyla yanýp tutuþan AKP kahramanlarý var karþýmýzda! Bereket versin ki, Afrika yazarlarýnýn bir MP-5 mermisi kadar deðeri olmadýðýný düþünüyorlar! Yoksa yandýðýmýzýn resmidir!

5 5 30 Temmuz 2014 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Önemli olan görüþmelerin baþlamasý deðil ya, önemli olan sonuç alýnmasýdýr demiþtik Geldiniz mi sözüme!.. Banka, niçin belediye gibi teselli bulmadý? MÝÞ-MIÞLAR * Erenköy Mücahitler Cemiyeti, gençlerin bayraðý daha ileri götürmesini istemiþ. - Annadýnýz ya Daðdaki bayraktan bahsetmiyorlar Pile'deki, Derinya'daki, Akýncýlar'daki bayraktan bahsediyorlar Olmadý! *Asgari ücretin belirlenememesine tepkiler varmýþ. - Aman be sahtekarlar siz da Belirleseler beðenmeyeceksiniz, bu defa daha çok tepki göstereceksiniz. Size de yaranýlmýyor ki! * TEL-SEN "Haberleþmede tekelleþmeye karþýyýz" demiþ. - Þimdiki durum nedir acaba? Bir de tüketici açýsýndan bakar mýsýnýz olaya! * Biden, Kýbrýs sorununu çözmeye yemin etmiþ. - Yazýk olacak Çözemeycek da Allah yakacak geni! * Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan yapýlan sýnavlarda baþarý oraný çok çok düþük çýkmýþ. - N'apalým Çocuklar önceden sorularý bilmediði için kopyalarý hazýrlayamadý. * Týbbi atýk ünitesi 8 aydýr hizmet vermiyormuþ. - Ýnsaf be Bunu da mý Gülle'nin halletmesini beklersiniz * Mücahitler Derneði KKTC'yi sonsuza dek yaþatmak görevi ifa ettiklerini açýklamýþ. - Allah geçinden versin ama, sene sonra emekli mücahit de galmayýnca ne olacak Kim devralacak görevi? * Eroðlu ile Anastasiadis arasýnda derin uçurum varmýþ. - Eroðlu ile Nami arasýndaki uçurum daha derindir ama Bana inanmayan ölçsün. Çocuk babasýna sordu: Siz niçin ayakkabýlarýnýzý yastýðýn altýna saklardýnýz bayramda? Baþýnýz eðrilmezdi? Geçenlerde, Karaoðlanoðlu ndan Güngör çöplüðüne çöp taþýyan, Girne Belediyesi ne ait çöp aracý, göz göre göre ve cayýr cayýr yandý, bitti, kül oldu gitti. Hemen merak etmiþ ve sormuþsunuzdur: - Neden yandý? - Nasýl yandý? - Araçta yangýn söndürücü var mýydý? - Müdahale edildi mi? Kýsacasý; dilde kemik arama adýna, daha onlarca soru sorulabilir. Ve hatta Bir çöp kamyonuna sahip çýkamayan bir belediye baþkaný, koca Girne ye nasýl sahip çýkacak? Çýkamaz Ne olduðunu belli etti. Yol yakýnken istifa etsin gitsin diyenler de çýkabilir. Çok þükür çýkmadý! Arayan soran da yok, konu kapandý gitti. Kapanmýþ konuyu deþmenin manasý var mý? Var. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, yanan aracýn ardýndan bir açýklama yaptý ve dedi ki: Bu konudaki en büyük tesellimiz araç þoförümüzün kazayý hiç yara almadan kurtulmuþ olmasýdýr. Olaylar art arda, þeytan dürtüyor ve insan ister istemez iliþki kuruyor. Ayný gün, Lefkoþa dan Güzelyurt a para taþýyan araç, yolda soyguncular tarafýndan durduruldu ve soyuldu. Kar maskeli ve silahlý iki soyguncu, 2 banka görevlisini armut gibi saf dýþý brakarak, paralarý da, araçlarý da alarak kaçtý gitti. Biliyorsunuz, bu konu ile ilgili olarak yüzlerce soru soruldu ve hiçbirisi yanýt bulmadý henüz! Merak bu ya, Güngör ün açýklamasýndan sonra, benim aklýma da ciddi ciddi bir soru takýldý. Neden banka da, Güngör gibi bir açýklama yaparak aman giden para olsun madem iki adamýmýza bir þey olmadý bize yeter demedi? BÖYLE BÝR ANDI Teselli bulunacak bir durum deðil mi yani bu? Yoksa Yoksa zaten onlara bir þey olmayacaðý biliniyor muydu? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DEÐÝÞEN YOK (Ýstanbul) - Oruç tutup bir ay aç kalan Müslümanlar kendilerini mükâfatlandýrdýlar. Üç günlük bayram yaptýlar. Bugün bayramýn son günü Ve herkes gerçeðe dönmeye baþladý. Gerçek yaþanan coðrafyaya göre deðiþir elbet. Mesela bizde: Bir aþaðýdan bakacaðýz bir de yukarýdan. Bir yandan bakacaðýz bir de çaprazdan. Deðiþen hiçbir þey yok; göreceðiz. Eroðlu yine o koltukta oturmaya devam ediyor. Anastasiadis masadan kaçmadý ama kaçmýþ gibi davranýyor. Korumalar gat, gýravat güneþ altýnda, siyah gözlükleri ile nereye baktýklarý belli olmayacak þekilde bakýyor. Meclis dediðimiz kapalý mekânda bakanlar yerlerinde. Birbirleri ile ortak hükümetçilik oynayanlar birbirlerine dokunduruyor. Dýþa çýkýnca gördükleriniz kaldýklarý yerden devam ediyor. Mesela Ýçimiz yanýyor ama AKSA'nýn yaptýðý hava kirliliði durmuyor Tek dizi daðlarýmýz yine el ele veren garkariyalar oyuyor Denizler kirlenmeye, ovalar bitmeye, susuzluk had safhaya varmaya devam ediyor. Üç günlük bayram iyiydi oysa. Gözler kýsýlý, dudaklar yanlara açýlmýþ, burun kanatlarý geniþlemiþ þekilde Herkesin yüzünde gülücükler vardý. Birbirlerine ikramlar. Tatlýlar, þekerlemeler Ve el öpmeler. Bugün bayramýn son günü Bizde deðil diðer ülkelerde de durum ayný. Mesela Ýstanbul Yirmi milyon var diyorlar Böyle nüfusa dað mý dayanýr, orman mý? Akýn akýndý arabalar. Milyonlarcasý kent dýþýna kaçmýþtý. Gümülcine'ye giden arkadaþýma, "Napan" demiþtim. -Her yer 34 plaka, demiþti. Ta oralara kadar doluþtu Ýstanbullu. Ve döndüklerinin hemen o günü bayramdan önceki neyse aynýsýyla karþýlaþacaklar. Birbirlerini yiyecekler. Suriye, Gazze ve Irak'taki rezalet Bayram süresince bayram yapanlar, denize girmekten etraflarýnda dönen insanlýk dýþý uygulamalardan bihaberlerdi Haberleri olsa bile ilgileri denize girmek, raký içmek, balýðý yutmak eylemleri arasýnda anýnda kaybolup gidiyor olmalý. Oruç tutup bir ay aç kalan Müslümanlar kendilerini mükâfatlandýrdýlar. Üç günlük bayram yaptýlar. Oysa Müslüman olanlar Müslümanlarýn Müslümanlara yaptýklarý karþýsýnda deðil bayram, utançlarýndan, üzüntülerinden evden dýþarýya adým atmamalarý gerekirdi. Unutmadan Hep söyleyeceðim de bir türlü fýrsatým olmuyordu. Mademki açýn halinden anlamak içindir bir ay aç kalmak, oruç tutmak O zaman kýþ günleri yalýnayak dolaþan, banklarda sabahlayan, yýkanmak için su bulamayan hatta taranamayan insanlarýn da halinden anlamak için bir þeyler yapmalý Deðil mi Müslüman kardeþ? Güneyde 44 yýllýk fýrýn kapandý, 70 kiþi iþsiz kaldý Güney Kýbrýs'ta fýrýncýlýk sektöründe en büyük þirketlerden biri olan 44 yýllýk "Kýbrýs Fýrýnlar Þirketinin" ekonomik kriz nedeniyle kapandýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, þirketin 2013 Mart ayýnda mevduatlarýn "týraþlanmasýnýn" ardýndan ekonomide yaþanan geliþmeler karþýsýnda çalýþmalarýný sürdüremediðini ve kapanmak zorunda kaldýðýný belirtti. Þirkette çalýþan 70 kiþinin iþten çýkarýldýðýný kaydeden gazete, þirketin, Rum Milli Muhafýz Ordusu'na (RMMO) hizmet verdiði için, kendisinin yerine baþka bir þirket bulunana kadar 19 kiþiyle faaliyetlerini sürdüreceðini aktardý. Haberde, Rum Yönetiminin þirketin hisselerinin yüzde 11,5'ine sahip olduðu da kaydedildi. Biz affettik, onlar affetmiyor Sarkozy'ye yeni soruþturma Fransa'nýn eski Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin hakkýnda 2007'deki "cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasýnda usulsüzlük yaptýðý" gerekçesiyle savcýlýk tarafýndan ön soruþturma baþlatýldýðý bildirildi. Le Parisien gazetesinin, adli kaynaklara dayanarak verdiði habere göre Sarkozy, "seçim kampanyasý masraflarýnýn karþýlanmasý için belirlenen yasal sýnýrý geçmemek için sahte faturalar kullanmak ve bunun için kendi kurduðu Halk Hareketi Birliði Partisi'ni (UMP) alet etmekle" suçlanýyor. UMP ile çalýþan tanýtým þirketi Bygmalion'un düzenlediði sahte faturalarla Sarkozy'nin seçim KIBRIS ÞEHÝDÝNÝN TÜRKÝYE'DEKÝ KÖYÜNE 40 YIL SONRA ANIT YAPILIYOR 1974 Kýbrýs Harekâtý'nda, TCG Kocatepe Fýrkateyni'nde þehit düþen ve cenazesi bulunamayan Halil Kalafatoðlu için Türkiye'deki köyü Erkekarpa'ya anýt yapýlýyor. Kalafatoðlu'nun 88 yaþýndaki annesi Hanife Kalafatoðlu'nun talebi üzerine köy muhtarý Murat Tokatlýoðlu'nun giriþim baþlattýðý bildirildi. Tokatlýoðlu, Anadolu Ajansý (AA) muhabirine yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Barýþ Harekâtý'nýn 40'ýncý yýl dönümünde Halil Kalafatoðlu'na anýt yaptýrmak için Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezine (BÝMER) baþvurduðunu söyledi. Tokatlýoðlu, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baþvurmalýsýnýz" cevabý üzerine bakanlýk nezdinde giriþim baþlatacaklarýný aktardý. Murat Tokatlýoðlu, "Giriþimlerinden sonuç alamazsak hayýrseverlerin desteðiyle bu anýtý yaptýrmayý amaçlýyoruz" dedi. GAÜ 42 YÜKSEK LÝSANS VE 13 DOKTORA BÖLÜMÜNE ÖÐRENCÝ KABUL EDECEK Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Akademik Yýlý'nda 42 yüksek lisans ve 13 doktora bölümüne öðrenci kabul edecek. GAÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yüksek lisans programlarý yanýnda, doktora ve online yüksek lisans programlarýnýn YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve diðer akreditasyon ve denklik kurumlarýndan onayý olduðu belirtildi. Öðrenci adaylarý, akademik programlar, bölümler, baþvuru þartlarý, kontenjanlar, yüksek lisans programlarý hakkýnda bilgiye web adresinden ya da numaralý telefondan ulaþabilecek. 42 YÜKSEK LÝSANS VE 13 DOKTORA BÖLÜMÜ GAÜ'den yapýlan açýklamada, 42 yüksek lisans ve 13 doktora bölümü þöyle sýralandý: "Yüksek Lisans Programlarý 1. Avrupa Birliði Çalýþmalarý (MSE) (Tezli ve Tezsiz)2. Basýn- Yayýn (Msc)3. Bilgisayar Mühendisliði (Msc)4. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi (Tezsiz)5. Danýþmanlýk Psikolojisi 6. Denizcik Ulaþtýrma ve Lojistiði7. Denizcilik ve Liman Yönetimi8. Eðitim Yönetimi ve Denetimi (MA)9. Eðitimde Program Geliþtirme ve Öðretim (MA)10. Ekonomi (Msc)11. Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Msc)12. Endüstri Mühendisliði (Msc)13. Finansal Yönetim (MBA)14. Halkla Ýliþkiler (Msc)15. Havacýlýk Ulaþtýrma kampanyasýnýn karþýlandýðýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan UMP lideri Jean François Cope, geçen ay görevinden istifa etmek zorunda kalmýþtý. Sarkozy hakkýnda, kendisiyle ilgili bir soruþturmada içeriden bilgi alma karþýlýðýnda bir savcýya tayin ve terfi sözü verdiði için ''yolsuzluk" ve "nüfuz suistimali" suçlamalarýyla geçen ay dava açýlmýþtý. 2012'deki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonra siyaseti býraktýðýný açýklayan Sarkozy'nin, merkez saðdaki liderlik krizinin ardýndan tekrar siyaset sahnesine dönmesi bekleniyordu. Lojistiði16. Hukuk (LLM)17. Ýç Mimarlýk (MA)18. Ýngiliz Dili Öðretimi (ELT-MA)19. Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (MBA)20. Ýþletme Yönetimi (MBA/MSc)21. Kültürel Miras Yönetimi (Msc)22. Mimarlýk (March)23. Ortaöðretim Alan Öðretmenliði (Tezsiz) (MA)24. Pazarlama (MBA)25. Saðlýk Psikolojisi (MSc)26. Saðlýk Yönetimi27. Sosyal Psikoloji28. Toplumsal Cinsiyet Çalýþmalarý 29. Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði (Msc)30. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretimi (MA)31. Türkçe Eðitimi32. Uluslararasý Deniz Ticaret Hukuku33. Uluslararasý Ýliþkiler (Msc)34. Uluslararasý Ýþletme (MBA)35. Uluslararasý Ýþletme Hukuku (LLM)36. Yapý Yönetimi (Msc)37. Yöneticilik Ýþletme Yönetimi (Executive MBA)38. Yönetim Biliþim Sistemleri (MBA)39. Pedagojik Formasyon40. Hemþirelik ( Tezli- Tezsiz)41. Beden Eðitimi Öðretimi (MA)42. Ýþletme Doktora Programlarý Bilgisayar MühendisliðiEðitim Bilimleri FinansÝletiþim ve Medya YönetimiÝþletme Yönetimi Pazarlama Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði Yapý YönetimiYeni Türk DiliYönetim Biliþim Sistemleri MimarlýkPolitika ve Uluslararasý ÇalýþmalarElektrik-Elektronik Mühendisliði Sadece KKTC ve yabancý uyruklu öðrenciler için geçerlidir." GÜNLÜK "TÜRKÝYE'YE GÝTMEYÝN, KURTARMAYIZ!" Hamas militanlarýnýn Ben Gurion Havaalaný'ný hedef alan roket saldýrýlarýnýn ardýndan ABD'li ve Batýlý havayolu þirketlerinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesiyle yurtdýþýnda mahsur kalan vatandaþlarý nedeniyle zor günler geçiren Ýsrail, bu durumun tekrarlanmamasý için vatandaþlarýný uyardý. Ýsrail Truzim Bakaný Uzi Landau, Ýsrail vatandaþlarýnýn yetkililerin uyarýlarýna uymayarak Türkiye'ye tatil gitmeleri durumunda, benzer bir krizde kendi baþlarýna kalacaklarýný söyledi.landau, "Ýsraillilerin, kendilerine saygýlý davranýlmayan yerlere seyahat etmeye ihtiyaçlarý yok. Gelecekte hükümet, benzer bir durum karþýsýnda Antalya'da mahsur kalan Ýsraillileri kurtarma planý sunarsa, bu benim için bir öncelik olmaz" diye konuþtu.landau açýklamasýnýn sonunda vatandaþlarýna seslenerek, "Türkiye'ye turist olarak uçmaktan vazgeçin" mesajýný verdi.geçtiðimiz hafta 3 bini aþkýn Ýsrailli turist, iptal edilen uçuþlar nedeniyle Türkiye'de mahsur kalmýþtý. Tel Aviv yönetimi, vatandaþlarýný Yunanistan üzerinden tahliye etmiþti. KARA KEDÝ Bayramýn son günü bugün... Yarýn iþ günü... Öbür gün ise yine bayram ve yine tatil... Ardýndan da hafta sonu... Tatil günlerinin arasýna bir kara kedi gibi o bir günlük iþ gününü kim soktu? BAYRAMDAN SONRA Hükümetin kaderi bayramdan sonraya kalmýþ... Neden? Bayram namazýndaki dualarýn Allah tarafýndan kabul edilmesini mi bekliyorsunuz? ERDOÐAN'I BEKLÝYOR Rum tarafý Kýbrýs'ta ileri bir adým atýlmasý için Türkiye'de Tayyip Erdoðan'ýn seçilmesini bekliyor... Ýsa boþuna söylememiþ demek ki... Bir yanaðýna vururlarsa ötekini çevir! Seninki de týpký öyle Bay Anastasiadis! KAHKAHA Bayramýn bombasýný Türk dahi politikacýlardan Bülent Arýnç patlattý... Kadýnlar sokakta kahkaha atmamalý, dedi... Kadýnlarýmýzýn dün sokakta kahkaha atmalarýnýn nedeni buymuþ meðer! KURBAN Ramazan Bayramý bitiyor. Sýrada Kurban Bayramý var... Dikkatli olun, kurban olmayýn! Týrnak... "Siz nasýl devletsiniz? Hiçbirimizin inancý kalmadý. Seyrüsefer de çýkarmýyoruz, sigorta da, ehliyet de! Kýbrýs sorunu çözülmelidir efendim... Bir bir daha iki! Kýbrýs sorunu çözülürse trafik kazalarý biter mi? Bitmez ama ciddi anlamda azalýr. Kaçak þoför, kaçak insan kalmaz... Baþýboþ bir devlet olmaz." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Mesela -þimdi 'gene mi?' dediðinizi duyar gibi oluyorum ama ses çýkana kadar tekrarlayýp durmaya kararlýyým- Marsilya fatihi Bakanýmýz Sayýn Hamit Bakýrcý konusunda hükümette tam bir ölüm sessizliði hakim. Adam 24 Temmuz'da heyetiyle birlikte adaya avdet etmiþ..." Oya GÜREL (Detay) "Ayrýca cennet cehennem meselesi de baþka mevzu... Ýyi bir þey yapýyoruz ama Müslüman ödül umuyor, Allah'a ulaþabilmeyi, cenneti hedefliyor. Oysa tanrý tanýmayan hiçbir þey beklemiyor. Bu durumda, kim daha vicdanlý ve ahlaklý? Elbette karþýlýk beklentisi olmadan iyi bir þey yapan... O halde ateistin Müslümandan daha yüksek bir ahlak ve vicdan seviyesini temsil edebileceðini kabul eder misiniz?" Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný AFRÝKA OKURLARI Ýki gün üstüste Ýsmet Felek çetesi ile ilgili yaptýðýmýz yayýna diðer basýnýmýz ile ilgililer sessiz kaldý, ama Afrika okurlarý kalmadý... Dün gazetemize ve Þener Levent'e her yerden mesaj yaðdý... Dayanýþma, birlik ve beraberlik mesajlarý... Yürekli mesajlar... Tümüne de teþekkür ederiz... Hepsi de bizimle birlikte bu memlekette polisin saðlayamadýðý asayiþi saðlamaya hazýr... Öyle görünüyor ki, memleketin çetecilerin eline kalmasýna çok içerlemiþ herkes... "Afrika'ya geleceklerse görecekleri de var" diyorlar...

7 30 Temmuz 2014 Çarþamba DOÐANKÖY'DE KAVGA: 1 KÝÞÝ BIÇAKLA YARALANDI Doðanköy'de, iki taraf arasýnda çýkan tartýþma sonucunda bir kiþi býçakla yaralandý, 2 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün saat sýralarýnda Doðanköy'de, F.G.(E- 42), aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda Yagþi Murat Nurmamedov'u, vücudunun çeþitli yerlerine vurarak ciddi bir þekilde darp ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu býçakla bileðinden "yüzeysel olarak" yaraladý. Olayýn akabinde A.N.(E-32), kardeþini býçakladýðý gerekçesiyle F.G.'ye ait eve izinsiz girerek, oda içerisinde bulunan 37 ekran televizyonu yere atýp kýrdý. Bahse konu þahýslar tutuklanýrken, soruþturma devam ediyor. YÜKSEK GERÝLÝM HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA BÝRÇOK BÖLGEYÝ ELEKTRÝKSÝZ BIRAKTI Yüksek gerilim hatlarýnda dün sabah meydana gelen arýza nedeniyle KKTC'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaþandý. KIB-TEK Müdür Vekili Mehmet Salih Gürkan, TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, arýzanýn iletim hatlarýnda meydana geldiðini, elektrik santrallerinde sorun bulunmadýðýný bildirdi. Arýza nedeniyle ülkenin birçok bölgesi yaklaþýk üç saat elektriksiz kalýrken, arýzanýn giderilmesinin ardýndan tüm bölgelere yeniden elektrik enerjisi verilmeye baþlandý. HAVA SERÝNLEYECEK KKTC'de 40 derece dolaylarýndaki hava sýcaklýðýnýn, hafta sonuna doðru, serin ve nemli havanýn etkisiyle birkaç derece düþmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 29 Temmuz - 4 Aðustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sýcaklýðý periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde, 38-40, diðer günlerde santigrat dolaylarýnda olacak. KKTC periyodun ilk günlerinde alçak basýnç sistemiyle sýcak, diðer günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli hava kültesinin etkisinde kalacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, hava, hafta boyunca genellikle açýk ve az bulutlu geçecek. Bugünden Cuma'ya kadar sabah saatleri yer yer sisli olacak. Sahillerdeki hava sýcaklýðý santigrat dolaylarýnda olacak. Rüzgâr güney ve batý yönlerinden orta kuvvette, periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli esecek. IRAK 28 ÖLÜ, 4 YARALI Irak'ýn çeþitli kentlerindeki çatýþmalar ve bombalý saldýrýda 21'i Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) militaný, 6'sý Þii milis ve birisi asker 28 kiþinin öldüðü bildirildi. Emniyet kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Musul'un Sincar ilçesinde Peþmerge güçleri ile IÞÝD militanlarý arasýndaki çatýþmada 21 militan öldürüldü, 4 asker yaralandý. Enbar ilindeki operasyonlardan sorumlu komutan Korgeneral Reþid Felih de AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Enbar'ýn merkezi Ramadi'de yol kenarýna yerleþtirilen bombanýn patlatýlmasý sonucu bir askerin hayatýný kaybettiðini belirtti. Taksiciler kamyon sýnýrlamasýndan memnun Yük kamyonlarýnýn trafiðe çýkmasýný düzenleyen karara Birleþik Taksiciler Birliði destek belirtti Birleþik Taksiciler Birliði Baþkaný Kemal Gözay, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn, aðýr yük taþýyan kamyonlarýn sadece belirli saatlerde trafiðe çýkmasý yönünde aldýðý karara destek belirtti. Gözay yazýlý açýklamasýnda, trafikte tehlike yarattýðýna inandýðý kamyonlarýn belirli saatlerde trafiðe çýkmasýnýn, gerek halkýn gerekse turistlerin kiraladýklarý araçlarla daha rahat yolculuk yapabileceðine dikkat çekti. Alýnan kararla memurlarýn, öðretmenlerin ve öðrencilerin de daha rahat yollarda seyahat edebileceðini ifade eden Gözay, "bu olumlu karara karþý bile basýna bilenin de bilmeyenin de açýklama yapmasýndan üzüntü ZÝYNET SALÝ COÞTURDU - Ünü yurtdýþýna da taþan sevilen sanatçýlarýmýzdan Ziynet Sali, bayramda Nuh un Gemisi ndeydi... Resimlerde de gördüðünüz gibi gemide bu kez gerçekten Nuh un tufaný vardý. 1 AÐUSTOS TOPLUMSAL DÝRENÝÞ BAYRAMI KUTLANIYOR 1 Aðustos Toplumsal Direniþ Bayramý, baþkent Lefkoþa ve tüm ilçelerde tören ve etkinliklerle kutlanacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn (GKK) kuruluþunun 38'inci, Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn (TMT) kuruluþunun 56'ncý ve Kýbrýs'ýn Osmanlýlar tarafýndan fethinin 443'üncü yýldönümü dolayýsýyla düzenlenecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde, baþkent Lefkoþa ve ilçelerdeki anýtlarda tören düzenlenecek, Mukavemet Yol Koþusu yapýlacak. GKK'dan yapýlan açýklamaya göre, 1 Aðustos Cuma günü saat 09.30'da baþkent Lefkoþa ve tüm ilçelerdeki Atatürk anýtlarýnda; saat 10.00'da Lefkoþa Þehitler Anýtý'nda; saat 12.00'de ise Lefkoþa Cumhuriyet Parký TMT duyduðun" kaydetti. Kemal Gözay, yýllardýr dað yolunda yaþanan kazalara ve ölümlere dikkat çekerek, þöyle devam etti: "Hükümetin almýþ olduðu kararý beðenmeyip geri çekilmesini istiyorlar. Bu alýnan karardan birçok kamyon þoförü de memnun, bunun nedeni þoförlerin daha uzun sürüþler yapmayacaklarýdýr. Güney komþumuzun yollarý düzgün olduðu halde Cumartesi ve Pazar günlerini yasaklayarak halkýn hafta sonlarýný rahat bir þekilde geçirmelerini saðlamýþtýr. Karayollarýnda aðýr iþ makinelerinin izne tabi olmasýný da hükümetin dikkate almasý gerekir. Bizler de bu alýnan karardan geri dönülmemesini temenni ederiz." Anýtý'nda çelenk sunma törenleri icra edilecek. Ayný gün saat 08.00'de Boðazköy'den baþlayacak olan 16 km'lik Mukavemet Yol Koþusu, TMT Mücahitler Derneði önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneði Binasý'nda saat 10.15'te verilecek. Etkinlikler çerçevesinde 1 Aðustos Cuma akþamý saat 20.00'de ise, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý tarafýndan Lefkoþa'daki Polis Genel Müdürlüðü bahçesinde; 2'nci Piyade Alay Komutanlýðý tarafýndan Güzelyurt Zafer Gazinosu'nda; 4'üncü Piyade Alay Komutanlýðý tarafýndan Gülseren Askeri Gazinosu'nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn kuruluþ yýl dönümü resepsiyonu düzenlenecek. YDÜ ÝLE GÝRNE ÜNÝVERSÝTESÝ'NE KAYIT YAPTIRAN KARDEÞLERE ÝNDÝRÝM Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Üniversitesi'ni tercih eden kardeþ öðrencilere indirim yapýlacaðý açýklandý. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, YDÜ ve Girne Üniversitesi'ne kayýt yaptýracak kardeþlere, ayný üniversitede eðitim alýyormuþ gibi kardeþ indirimi yapýlacak. Kardeþ indirimiyle ilgili bilgilerin her iki üniversitenin web sitelerinden alýnabileceði kaydedildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÝSRAÝL VE THE EDGE TV... Gazetemize mektup gönderen Denise Hüseyin isimli vatandaþýmýz, Ýsrail'in Filistin'de yaptýklarýna olan üzüntüsünü dile getirdi... "Adým Denise Hüseyin. Ýsrail ile Filistin arasýndaki savaþa çok caným sýkýlýyor. Canýmý sýkan Ýsrail'dir. Günlerdir Gazze'ye bomba yaðdýrýyor ve orada birçok insan ölüyor. Dünya da bunu uzaktan seyredip duruyor. Filistin çevresindeki müslüman ülkelere bakýyorum. Ses yok... Müslüman müslümaný neden desteklemiyor diye düþünürken Irak'ta müslümanlarýn diðer mezhepe ait müslümanlarý katlettiðini gördükçe üzüntüm daha da artýyor. Benim kendi çapýmda yaptýðým araþtýrmaya göre Irak'taki IÞÝD militanlarýnýn arkasýnda duran da Amerika ve Ýngilizdir. Ýsraillileri destekleyen de onlardýr. Gizlemezler aþikar konuþurlar zaten. Ben kendimi Müslüman olarak görüyorum. Ben Ýngiltere'de yaþayan birisiyim. Müslümanlarýn savaþmak için deðil, birleþerek ekonomik ve siyasi yönden kalkýnmalarýndan yanayým. Müslümanlýk barýþ dinidir diye öðrendik biz. Ancak Ortadoðu'da yaþananlara baktýðýmýzda Müslümanlarýn Amerikan ve Ýngiliz oyununa nasýl geldiklerini merak ediyorum. Ýsrail binlerce insaný öldürdü. Belki de onbinlerce kiþiyi de yaraladý... Bu kadarla biteceðini sanmam. Filistinlilerin topraklarýný ellerine geçirene kadar ve onlarý oradan kovana kadar sürecek bir savaþ baþlattý Ýsrail... Hristiyan dünyasýnda Müslümanlara bakýþ açýsý çok kötü. Bir örnek vermek istiyorum. Ýngiltere'de 'THE EDGE' diye bir televizyon kanalý vardýr. Kaçak yayýn yapan bir kanaldýr. Hükümetlerin halklarýndan gizledikleri bir konu varsa bu televizyon kanalýnda yayýnlanýr. Halk uyarýlýr. Ýþte o kanalda Bush'un Amerikan baþkaný olduðu dönemde bir film yayýnlandý. Amerikan baþkanýnýn yaptýðý bir toplantýda katýlanlardan birisi rahatsýz olmuþ olacak ki konuþulanlarý telefonu ile çekti ve THE EDGE kanalýna gönderdi. Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Bush þöyle diyordu. 'Dünyada müslüman olamaz. Sadece dünyada tek bir din olacak. O da Hristiyanlýktýr" diyordu. Þimdi yapýlanlar acaba o günlerin hesaplarýnýn neticeye gidilmesi için midir? Sadece konuþan Türkiye oldu. Ama acaba seçim olmamýþ olsaydý Türkiye de bu katliama ses çýkaracak mýydý?" BÝZÝM DUVAR KKTC'NÝN GÜNAHI YOK, "FELEK" UTANSIN!!! Bizim Mandra Gazze bir yandan siyonist barbarlarýn zulmü altýnda inlerken bir yandan da aþýrý radikal "Müslüman" güruhlarýn müslümanlarý acýmasýzca ve vahþice kesip doðradýðý günlerde Ýslâm aleminin Ramazan Bayramý kutlamasý, son derece trajikomik bir durum olarak deðerlendirilir. Dünya, yas tutacak yerde, müslümanlarýn bayram yapmasýný büyük hayret ve þaþkýnlýkla izlerken, sokaktaki adam, "Gazze kan, gözyaþý ve ölüm deryasýyken bayram mý kutlanýr?" diye acý acý söylenir.

8 8 30 Temmuz 2014 Çarþamba Arada Bir Baðýmsýz Köþe Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir Ýflâs, af ve rezillik CTP - DP Hükümetinin Tatar'ýn dediði gibi beyin ölümü gerçekleþmiþ, makineye baðlý olarak yaþamaya çalýþýyor. CTP de DP de bunu kabullenip istifa edeceklerine uzatmalarý oynayan futbol takýmlarý gibi adeta hakemin düdüðünü bekliyorlar. Ama bunlarda siyasi ahlâk çöküntüye uðradýðý için, hakemin düdüðüne raðmen, maç bitmemiþ gibi oynamaya devam ediyorlar. Demokrasilerde hakem olan halk, 29 Haziran yerel seçimler ve Anayasa refarandumunda bir defa deðil, iki defa oyunun bittiðine dair düdük çalmasýna raðmen CTP - DP farkýnda deðilmiþler gibi yapýp oynadýklarýný sanýyorlar. Yeni atamalarla bir taraftan müþavir ordusunu büyütüp, bütçeye ilâve yükler bindirirken, diðer taraftan yeni aflarla bütçeye 11 milyon liralýk ek bir gelir getireceklermiþ. Tam bir rezillik. Adam 60 bin euroluk Mercedes sürecek ama seyrüsefer ruhsatýný çýkarmadýðý için ona af getirecek. Yýllardýr kullandýðý motorlu aracýna seyrüsefer ruhsatýný çýkarmadýðý için aracý kayýttan düþenlere ve bir yýldan fazladýr seyrüsefer ruhsatý çýkarmayanlara da af getirecek. Vergilerini adam gibi toplayamadýklarýna da af getirecek ve matrah düzeltmesi yapanlara %3 ilâve vergi vermeleri þartý ile geçmiþlerini aklayýp paklayacak. Yani nereden buldun diye hiç sormayacak. Bu arada beyanname vermeyenlere gönderdiði re'sen vergi nedeni ile Vergi Dairesince HÜKÜM alýnmýþ, yani mahkemece de mahkûm edilmiþ vergi mükelleflerinin de vergilerinin %45'ini baðýþlayacak. Neymiþ efendim, kayýt dýþýlýðý önleyecek ve bütçeye ilâve 11 milyon liralýk ek gelir saðlayacaklarmýþ. Dilim söylemeye, elim yazmaya varmaz. Zaten yazsam YYK gazeteme ceza kesecek. Be efendiler, neredeyse zaman aþýmýna uðrayacak. Hortumlanan bankalardan buharlaþtýrýlan paranýn miktarý 11 milyon TL deðil, YÜZMÝLYONLARCA DOLARDIR. Ýþte size kaynak. Bu bankalarýn sahipleri ve/ veya hissedarlarý tarafýndan buharlaþtýrýlan paralarýn bedeli, TC tarafýndan KKTC hazinesine yatýrýlan paralarla ödendi. Bazý bankalarýn sahip, hissedar ve çalýþanlarý 6 aydan 6 yýla kadar deðiþen sürelerde yolsuzluk yaptýklarý nedeni ile hapis cezalarýna çarptýrýldýlar. Bu ceza yolsuzluk içindi. Tüm mal varlýklarýna da el konarak banka mudilerine TC tarafýndan ödenen paranýn da geri alýnmasý gerekirdi. Yapýlmadý. Yapýlmayacak da. Þimdiki CTP Hükümetinin eski ve þimdiki bazý üst düzey yöneticileri Güzelyurtlu tarafýndan hortumlanan Everest Bankýn hissedarlarýdýrlar. Ayni þekilde DP kanadýnýn Baþbakan Yardýmcýsýnýn da kayýn pederi Kýbrýs Kredi Bankasýný batýrmakla suçlanarak 6 yýl hapis (!) yatan Boyacý Salih'tir. Boyacý Salih, mahkûmiyetinin yarýsýný kalbinden hastaymýþ diye Ýstanbul'da, yarýsýný da kendisi için özel koðuþ yapýlan merkezi hapisanenin revirinde geçirmiþ. Gözlerimle gördüm. Mahkûm Boyacý Salih'in koðuþunun kapýsý içerden Boyacý Salih tarafýndan açýlýrdý. Koðuþta internet, bilgisayar, DVD oynatýcý, klima, özel duþ ve özel tuvaleti vardý. Bizde bir lâf vardýr "Ýt iti ýsýrmaz" diye. Þimdi bu hükümetin 2 kanadý da þaibeli durumda iken, 2000 yýlýnda hortumlanan bankalarýn sahiplerinin mi peþine düþecek, yoksa seyrüsefer affýdýr, vergi affýdýr diye yine yandaþlar mý memnun edilecekler? Kanun gücündeki vergilerle ilgili kararname yayýnlanýnca Hürrem Tulga'nýn aðzý kulaklarýna vardý. Hükümet kimin seyrüsefersiz ve kayýttan düþmüþ araç kullandýðýný bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Tüm bu araçlar toplanýp çekici paralarý dahil park paralarý da araç sahiplerinden alýnacak þekilde özel bir park yerine koyulamaz mýydý? Niyet olsaydý yapýlýrdý. Þimdi af çýkararak herþeyini düzenli ve zamanýnda yapan saf vatandaþý maðdur ediyor. Ey Hükümet edenler. Bir yola çýktýnýz. Varsýn 11 milyon TL'yi de toplayýn ama hortumlanan 100 milyonlarca dolarý da unutmayýn. DEDÝÐÝNÝ YAPTI Üreticiyi korumak için Tarým ürünleri tek elden pazarlanmalý (T.A.K/Ýbrahim Diran) - Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý ile Ziraat Mühendisleri Odasý, tarým ürünlerinin tek elden pazarlanmasýnýn üreticiyi korumanýn en önemli unsurlarýndan biri olduðunu vurguladý. Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý, tarým ürünlerinin tek kanaldan pazarlanmasýný teþvik edici bir uygulama üzerinde çalýþma yürütüldüðünü, ancak henüz tartýþmanýn olgunlaþmadýðýný bildirdi. Yetkililer, tarým ürünlerinin, üreticilerin kontrolünde olacak birlik veya kooperatif üzerinden pazarlanmasý ve söz konusu birlik veya kooperatife vergi indirimi gibi imtiyazlar tanýnmasýnýn tarýmsal üretimi daha kârlý ve cazip hale getireceðini söylüyor. Gýda Tarým ve Enerji Bakanlýðý Müsteþarý Hasan Kestigül ile Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ozan Özuyanýk, tarýmsal ürünlerin pazarlanmasýnda üreticinin korunmasýnda yaþanan sýkýntýlarý ve çözüm yollarýný Türk Ajansý Kýbrýs'a (TAK) deðerlendirdi. ÖZUYANIK Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ozan Özuyanýk, fiyatlandýrma konusunda yaþanan en büyük sýkýntýnýn, kooperatiflerin amacýna uygun olarak faaliyet göstermemesi olduðunu savundu. Özuyanýk, "Üreticimiz, ürününü verdiði zaman neyin ne olacaðýný bilmesi lazým. Bu ülkede ihraç ürünlerinin kaymaðýný yiyen tüccarlar ve bunlara önayak olan büyük üreticiler var" dedi. Özuyanýk, narenciye ve Türkiye'de iyi bir fiyatla satýlan enginar ile patates gibi ihracat potansiyeli olan ürünlerin tek bir kurum aracýlýðýyla satýlmasý, üretim aþamasýnda zirai ilaç kullanýmý konusunda sýký denetim uygulanarak bu ürünlerin üretiminin canlandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Enginar üretiminin daha kârlý hale getirilmesi için Enginar Üreticileri Kooperatifi kurulmasý için çalýþmalar yürüttüklerini belirten Özuyanýk, ancak enginar ürününe saðlýklý taban fiyatý belirleyebilmek için kooperatife ayrýcalýklar tanýnmasýnýn ve bunun yasa ile emniyete alýnmasýn önemini vurguladý. Özuyanýk, "Ayný ayrýcalýklara sahip iki kooperatif olmamasý lazým. Bizim ülkemizdeki üretim modelleri bunu kaldýramaz" dedi. Narenciye ve patates ürününün ihracatýnda yaþanan sýkýntýlardan birinin ise, sertifikalý üretim yapýlmamasý olduðunu kaydeden Özuyanýk, "Ambargoyu kendi kendimize koyduk. Hem tüccar düzeni yarattýk hem de belgesiz üretim yapýyoruz" dedi. KESTÝGÜL Gýda, Enerji ve Tarým Bakanlýðý Müsteþarý Hasan Kestigül de TAK'a yaptýðý açýklamada, tarýmsal ürünlerin tek bir kapýdan piyasaya sürülmesinin, üreticiyi koruma açýsýndan önemini vurguladý. Meyve sebze pazarýnda deðiþkenlerin ve risklerin çok olduðunu, dolaysýsýyla üreticinin korunmasý için ürünlerin tek kapý altýnda pazarlanmasý gerektiðini ifade eden Kestigül, "Bu, köylü üreticilerin tek baþýna baþarabileceði bir iþ deðil, bu ciddi kooperatifler veya ciddi üretici birlikleri sayesinde yapýlabilecek bir iþtir. Ancak örgütlenme konusunda maalesef biraz zayýfýz" dedi. Paketleme tesisine sahip Güzelyurt bölgesindeki nar üreticilerinin güzel bir model teþkil ettiðini kaydeden Kestigül, üreticilerin oluþturacaðý buna benzer birliklere hükümet olarak her zaman destek vermeye hazýr olduklarýný, ancak öncelikle bu gibi birliklerde özverili yöneticiler bulunmasý gerektiðini vurguladý. Toprak Ürünleri Kurumu gibi devlet bünyesindeki kurumlarýn ise "siyasetin elinde" olduðunu, faaliyetlerinin kýyasla daha pahalý olduðunu belirten Kestigül, "Önemli olan, devlet bu gibi kurumlarý maddi olarak da desteklesin, ama onun yönetimini üretici kendi yapacak, karýný da o alacak, zararý varsa onu da o çekecek" dedi Cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesi... Bir tarafta sol kesimin desteklediði baðýmsýz aday Mehmet Ali Talat, diðer tarafta ise sað kesimin desteklediði aday Dr. Derviþ Eroðlu... Ve ortada duran bir müzakere masasý... Kýbrýs Türk toplumunun yeni lideri kim olacak ve müzakere masasýnda toplumu kim temsil edecek? Baþta Mehmet Ali Talat olmak üzere sol kesimden mikrofonu eline alan Eroðlu'nun çözümsüzlüðü temsil ettiðini savunuyordu... En büyük örnekleri ise, "Annan Planý" döneminde Eroðlu'nun ve partisi UBP'nin ortaya koyduðu tavýrdý... Hatta Talat seçim öncesi düzenlenen bir miting sýrasýnda, "Eroðlu müzakere masasýný havaya uçuracak, hatta çözüm olmamasý için masadan kaçacak" demiþti... Bu iddiaya karþýlýk olarak ise Eroðlu, "ben masadan kaçmam ama Hristofyas masadan kaçar mý, kaçmaz mý onu bilemem" diye cevap vermiþti... Zaten Eroðlu'nun tüm propagandasý, "Talat'ýn verdiði tavizleri geri almak" üzerine kurulmuþtu... Ve nitekim bu propaganda bir þekilde tuttu ve Eroðlu seçimi kazanarak cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturdu... Bu sonuç yüzünden Talat, Hristofyas'ý suçlarken, bir kesim "solcu" ise AKP'nin yeteri kadar Talat'a açýk destek vermedikleri için seçimin kaybedildiðini iddia edip þikayetlerini dile getirdiler... Ancak ortada duran bir gerçek vardý, o da Talat'ýn verdiði tavizleri geri alacaðým diyen Eroðlu'nun seçimi kazanmýþ olmasýydý... Seçim sonrasý müzakere masasýnýn her iki ucunda da "Annan Planý"na "hayýr" diyen iki lider oturmuþ oldu... Tabii Ankara olaya anýnda müdahale ederek Eroðlu'ndan BM genel sekreterine, "Talat'ýn býraktýðý yerden müzakerelere devam edeceðim" mealinde bir mektup yazarak taahhüt vermesini istedi... Neticede Eroðlu seçim öncesi söylediklerinin tümünü yalayarak Talat ile Hristofyas'ýn ortaya koyduklarý anlaþmalarý hedef alan bir mektupla anlaþmalara sadýk kalacaðýnýn ve görüþmelere kalýnan yerden devam edeceðinin sözünü verdi... Hakkýný vermek lazým ortaya konan tüm iddialara raðmen Eroðlu masadan kaçmadý... Ayný þekilde Hristofyas'ýn da kaçmasýný gerektirecek bir durum da yaþanmadý... Fakat iç meseleler ve güneyde yaþanan patlama Hristofyas'ýn sonu oldu... Ve güneyde gerçekleþen baþkanlýk seçimleri öncesi CTP yönetimi açýk bir þekilde Anastasiadis'in en doðru baþkan adayý olduðunu ve seçimi onun kazanmasýnýn Kýbrýs konusunun çözümü noktasýnda olumlu olacaðýný açýklamýþtý... Gerekçe olarak ise Anastasiadis'in ABD ile olan yakýnlýðýný öne sürmüþlerdi... Hani bugün "Ýsrail Gazze'ye orantýsýz güç kullanmýyor, sadece kendini savunuyor" diyen ABD'den bahsediyorlardý... Tabii bir de Anastasiadis "Annan Planý"na "evet" demiþti... O nedenle CTP yönetimi için en doðru isim Anastasiadis idi... Sonuçta hem Disi'nin, hem de CTP'nin istediði oldu ve Anastasiadis baþkan olarak seçildi... Seçim sonrasý ise masadaki dengeler deðiþti... O andan itibaren masanýn bir ucunda "çözümsüzlük çözümdür" anlayýþýnda olan ve referanduma "hayýr" diyen Eroðlu, diðer tarafta ise "Enosis"i hayal eden ancak "Annan Planý"na "evet" diyen Anastasiadis... Ýç sorunlar, ekonomik kriz, ortak metin derken görüþmeler baþladý ve bugünlere kadar gelindi... Þu sýralar müzakereciler sýklýkla görüþüyorlar... Önceleri birlikte Afrika'ya kadar gidip müzakere tekniklerini bile incelemiþlerdi... Bazen uzun, bazen ise kýsa müzakereler edip liderlere ve gerekli mercilere bilgiler verdiler... Sonra liderler bir araya geldiler, görüþtüler ve onlar da gerekli yerlere gerekli bilgileri verdiler... Bizler masada neler yaþandýðýný kýsmen Rum basýnýndan öðrendik... Bazen ise, gönlü olan liderimizin gönlü ve yetkisi olduðu kadar yaptýðý açýklamalardan... Eroðlu döneminin özeti bu... Talat ve Denktaþ dönemlerinin de bundan çok bir farký yoktu... Yarýn yaþanacaklarýn da bugünden bir farký olmayacak... Çünkü yapýlan tek þey mastürbasyon!.. Önce birleþtir, sonra ayýr, daha sonra ise tekrar birleþmeleri için uðraþýrmýþ gibi yaparak mevcut durumun kabullenilmesini saðla... Ýþte bizim adýmýza yazýlan senaryo bu ve bizde bu senaryoya uygun olarak rollerimizin hakkýný en iyi þekilde veriyoruz... Bakýnýz Eroðlu rolü gereði, "ben masadan kaçmam ama karþý taraf kaçarsa karýþmam" demiþti... Ve dediðini yaparak Anastasiadis'in masadan kaçmasýný saðladý... Vatandaþlýk konusunda ortak metnin altýna atýlan imzaya bile sadýk kalamayan görüþme heyetimizin þimdilerde kendilerine ait olan "biz masumuz" adlý bestelerini dinliyoruz... Önceleri kulaða çok hoþ geliyordu ama bir süreden sonra gerçekten sýkmaya baþlýyor... Yani toplum artýk bu tür açýklamalarý ve besteleri yemiyor...

9 30 Temmuz 2014 Çarþamba Tünel ALINTI ÞEYÝNÝ ÞEY ETTÝÐÝMÝN ÞEYÝ Sayýn Bülent Arýnç, Tolstoy'un AnnaKarenina romanýnda kadýnlarýn kocalarýný aldatmasý, Nabokov'un Lolita romanýnda ise yetiþkinlerin çocuklara tecavüz etmesi özendirilmektedir. Bu tür eserlerin kültür hayatýmýza sýzmasýnýn engellenmesi, filmlerde dýþ görüntüsü bakýmýndan þüpheli bulunan bayanlarýn "buzlanarak" seyrettirilmesi yolunda bir tasarýnýz var mýdýr? Bu zorunlu tedbirlerin totaliter bir düzen kurmak amacýyla gündeme getirilmediði, maksadýn iffetli nesiller yetiþtirmek olduðu millete izah edilmelidir. Gayemiz asýk yüzlü bir toplum tesis etmek deðildir. Hatta bu gibi hassas konularda þaka yapmaktan korkmayýz. Zatýþahaneleriniz, vaktiyle bir toplantýda mesir macunu daðýtýlýrken TRT Genel Müdürü ÝbrahimÞahin'e alenen "Ýbrahim, mesir macununa en çok senin ihtiyacýn var" diyerek latife yapmýþ, size sual sormaya yeltenen gazeteciye "þeyini þey ettiðimin þeyi"diyerek haddini bildirmiþtiniz. Ýffet düzeyimizi adaletli bir þekilde kalkýndýrmak için bu tür misallerden de yararlanmayý düþünür müsünüz? HAKAN AKSAY (T24) DÝPNOT LondraMoorfields Göz Hastenesi'nden Dr. Raj Das- Bhaumik, güneþin mor ötesi (UV) ýþýnlarýnýn sadece cilde deðil göze de zarar verdiðini belirterek mutlaka güneþ gözlüðü kullanýlmasýný önerdi. TÜRK TARAFI AKP'NÝN KOYNUNDAN ÇIKMIÞ "AK" BÝR KAÞIKTIR ARÞÝV TARÝH 3 TEMMUZ 2013 Maaþ konusunda AKP'nin oynadýðý oyunlara þiddetli tepki içinde olan kitleler seçimleri boykota yöneliyor. Sandýða gidecek olanlar ise tercihlerini ve karmalarýný listelerde üstten alta deðil, alttan üste yaparak parti yönetimlerini cezalandýrma peþinde... Gözden kaçmayanlar... ISIRILMIÞ ELMA ZÝHNÝYETÝ Ankara Belediyesi'ne ait otobüslere asýlan afiþte Flört Yangýný adlý kitap tanýtýlmýþ. Kitabýn önsözünde, "Delikanlýlar, evleneceðiniz kýzýn sizden önce baþkalarýyla flört yapmasýný ve sanki ýsýrýlmýþ bir elmanýn talibi olmak ister miydiniz?" diye bir soru var. Kadýn evlenmeden önce erkeklerle birlikte olursa "ýsýrýlmýþ elma" oluyor Budur iþte ülkemizde de her gün biraz yayýlmasýna çanak tuttuðunuz zihniyet ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Nami'nin artýk yol haritalarýnýn ne olduðunu bize söylemesini bekleyeceðiz." Tahir GÖKÇEBEL (KTOEÖS Baþkaný) VÝRGÜL... ÇETELER ELÝYLE DÝNDARLAÞMA Tam anlamýyla bir dindarlaþma sürecine girmiþ bulunuyoruz. Bu dindarlaþma sürecinde haraç çeteleri de büyük rol oynuyor. Hem Müslüman, hem Türk milliyetçisi bu çeteler, iþsiz ve parasýz gençlere yaklaþýyorlar. Birkaç namaz seansýndan sonra, gençlerin eli biraz para görüyor, altlarýna lüks arabalar veriliyor, borçlarý kapatýlýyor. Allah yoluna böylece giriliyor!!! Biraz da Türkçülük sosu eklendi mi, tamamdýr!!! "Müzakerelerde yaþanmakta olan sýkýntýnýn temelinde Rum tarafýnýn geçmiþ yakýnlaþmalarý kabul etmemesinin olduðu bilinmektedir." Özdil NAMÝ (Dýþiþleri Bakaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar "Evet biz artýk dolu dolu, výcýk výcýk bir Ortadoðu ülkesiyiz" Çolpan Haným'ýn ölüm haberini aldýðýmda gözümün önüne Çolpan Ýlhan, Sadri Alýþýk, Vahi Öz, Mualla Sürer ve Feridun Çölgeçen'li kadrosuyla yazlýk açýk hava sinemalarýnda çekirdek çýtlatarak izlediðimiz Turist Ömer filmleri geldi. "Gazoz" türlerinin yeni çeþitlendiði yýllardý Film arasýnda, büfe kuyruðunda kýzlý-erkekli, gülüþerek Coca Cola, Pepsi, Fruko almak bile baþlý baþýna keyifti. Öylesine fakir ve içe kapalý bir ülkeydi burasý. Perdeden yansýyan siyah beyaz filmde de zaten sadece toplu taþýma araçlarýnýn seyrettiði boþ caddelerde, "özel araba lüksüne" ancak ayrýcalýklý "zenginlerin" sahip Bayram çukulatýna bakmadý bile... olduðu anlatýlmaktaydý. Ama bu hiç kimseyi rahatsýz etmezdi. Para ve zenginlik henüz baþtacý edilen deðerler deðildi. Ajda Pekkan henüz "süper star" olmamýþtý. Þöhret basamaklarýný yeni týrmanmaktaydý ve benim Yeþilyurt'ta yaþadýðým o yýllarda, Vespa motosikletli genç yan komþumuzla flört ediyordu. Çocukluk yýllarýmýz olduðundan Demirel'in yükseliþiyle filan uzun boylu ilgili deðildik. Küçük ve kapalý dünyamýzýn kavanozunda yaþýyorduk Kýbrýs çýkarmasý daha yaþanmamýþtý."turist Ömer" filmleri denli naif dünya içindeydik. Yepyeni bir dünya kurulduðunu, bizim de o yeni dünyada yer KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu aldýðýmýzý farz ediyorduk. Bu coðrafyadaki dünyalarýn öteden beri hayatlarý savurmak pahasýna tekrar tekrar yýkýlageldiðini, yerlerine kolaylýkla baþka dünyalarýn kurulabildiðini henüz fark etmemiþtik. Bugün Ortadoðululaþmanýn tam ortasýndayýz. Sadri Alýþýk ve de Cumhuriyet Türkiyesi'nin en sevilen þairlerinden AttilâÝlhan'la anýlagelen Çolpan Ýlhan'ýn cenazesinde nasýl "bir dönemin sonu" duygusunu iliklerimize dek yaþadýysak; Baþbakan'ýn Baþakþehir FatihTerim Stadyumu açýlýþýndaki "9" gollü grotesk iktidar maçýný izlerken o denli bir "yeni dönembaþlangýcý" duygusunu yaþadýk. Výcýk výcýk Bu artýk tam bir Ortadoðu. Sadece Saddam Irak'ýnda böylesine ölçüsüz bir güç gösterisi düþünülebilir. Halk böyle bir gösteriye gýk çýkarmadan ancak Ortadoðu ülkelerinde razý gelebilir. Evet biz artýk dolu dolu bir Ortadoðu ülkesiyiz. Liderin bir Ortadoðu ülkesinde gol atmasý için önünün açýlmasý/temizlenmesi çok doðal. Attýðý her golde stadyumun ayakta alkýþlamasý da öyle doðal. Ünlülerin liderle ayný takýmda yer almak için birbirlerini tepelemeleri keza gene doðal. Maçý, devlet kanalýndan nakleden spikerin; tarihi bir karþýlaþma anlatmanýn edasýyla "Turuncularbastýrýyor. Golün adý Recep TayyipErdoðaaan!" diye baðýrmasý sonuna dek doðal. Ýktidara biat eden gazetelerin bunlarý "Usta iþi goller", "O golü futbolcular atamýyor!","aþýrtma gol muhteþemdi!" diye manþetlere taþýmasý alabildiðine doðal. Ortadoðu'nun göbeðinde yer alan Erdoðan'ýn bu "Cesur Yeni Dünya"sýnýn baþtacý edilen deðerleri bunlar. Þaþýlacak hiçbir þey yok. Doðal karþýlanmayan artýk sadece bizleriz. Baþka bir coðrafyanýn Türkiyesi'ne takýlýp kaldýðýmýz ve o Türkiye'yi hâlâ þiddetle arayýp özlemeye devam ettiðimiz için. (Bu yazý NÝLGÜN CERRAHOÐLU'nun "Cumhuriyet"te yayýmlanan "Bir Cenaze, Bir Maç" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 30 Temmuz 2014 Çarþamba Halil Hanifi Taþseven Kozcagizspor.com'un fotoðrafýný paylaþtý. Ali Kismir Umit Inatci Üç yýl denize girmedim... Bu sabah hade inadý býrakýp bir batýp çýkayým dedim... Asker kumandalý Gülseren Plajý eve yakýn, oraya gittim. Giriþte bir er karþýladý beni; n'oldu? dedim. Sakal býyýk taþýyan giremezmiþ. Çektim Glapsides Plajý'na gittim. Onun da bir yaný askeri bölge... Neyse bir baktýk bol miktarda baþ örtülü elbiseleriyle batýp çýkýyorlar. Biraz daha ileriye gidip denize girdim. Çýkýp dinleneyim bir kez daha girip giderim dedim. Yan tarafa küçük çocuklarýyla genç bir çift geldi; koca karýsýna baðýrýyordu "geri zekalýmýsýn lan sen; otur oturduðun yere... Bakmýyon mu lan haline? Yüzünü gözünü daðýtýrým bak." Kadýn biraz þiþman yine de üzerindeki tiþört ve þortla denize girip serinlemek istemiþ... Çektim gittim anasýný satayým... Kadýnlarýn giyimine, oturuþuna ve hatta kahkahasýna müdahale etmek isteyenlerin sorunu sapýklýktýr... çünkü bu sapýklar kadýný kapattýkça görecek bir þey kalmadýðý için bu defa seslerinden tahrik olmaya baþladýlar.. yakýnda seslerini kýsýnca bu defa da varlýklarýndan tahrik olduklarý için kadýnlarý kesmeye baþlayacaklar... Özgül Ezgin, "Bir Parkýn kullanýmý ve düþündürdükleri!" 29 Temmuz 2014, sabah saat 08:05, Cumhuriyet Parký Lefkoþa. Sabah yürüyüþlerimi yaptýðým bu parkýn giriþindeki geceden kalma çöpler ve pislikler yeni bir manzara deðil. Ancak bugün sabah gece keyfini yapýp çöplerini býrakanlar da oradaydý. Þimdi mutlu olma anlayýþý içip içip sýzmak olan bu gençlere mý kýzayým, kamusal alanlarýn kullanýmýna dair hiç bir duyarlýlýk ve sorumluluk almayan diðer sorumlulara mý kýzayým, yoksa Çevre Dairesine baðlý bu parkýn yürekler acýsý halina sadece bakan yetkililere mi kýzayým? Bildiðiniz gibi bu parkta Rauf Denktaþ'ýn mezarý ve TMT anýtý var. Tören günleri ve seçim arifelerinde harýl harýl temizilk operasyonuna giriþilen parkýn diðer günlerdeki hali budur. Çiçekler saksýlardan sökülür, halkýn oturmasý için yapýlan þadrývanlarýn tahtalarý sökülür/ kýrýlýr ve her türlü çöp yerlere sorumsuzca atýlýr yýldýr bu devlet dediðimiz mekanizmanýn her türlü seviyesindeki makamlara gelip giden yöneticilerimiz, hiç bir deðerine sahip çýkamayan halkýmýz, iþte bu park gibidir durumumuz!!! Herkes ve her kesim ya üstüne düþen sorumluluðu bir an evvel alýr, yada kokuþup kalýrýz!!! Sevgi Korturk... Eser Ayan "Aðlamadan sorumlu Devlet Bakaný" Görevinin gereði gülmeyin demesi doðal bence. Adamlar gündem oluþturmada çok baþarýlýlar tartýþtýðýmýz þeylere bakýn. Sevgi Korturk Ah siz erkekler iþi siyasete bulaþtýrdýnýz ya... Halil Ibrahim Sevgi haným açýklamayý yapan kiþi siyasetci olursa muhakkak siyaset oluyor Erol Atabek BAYRAM BAÞLADI!! 3 GÜN TATÝL!! ÝYÝ DE LEFKOÞA'DA "BÜYÜK HAN" NÝYE KAPALI!!! "BÜYÜK HAN" DA MI BAYRAM YAPIYOR!!! BIRAKIN YA!!! BÝR DE ÞÝKAYET EDÝYORUZ BÝZ KENDÝ KENDÝMÝZÝ ÝDARE EDEMÝYORUZ DÝYE!!! "BÜYÜK HAN"I BU GÜNLERDE KAPATAN ZÝHNÝYET ZATEN BÝZÝ ÝDARE ETMESÝN.. EN AZINDAN BENÝ!!! Faik Bozkaya... Hatice Arý SAYIN ARINÇ: KADINLARIMIZ KAHKAHA ATABÝLMELÝ, YÜZLERÝ GÜLMELÝ, DÜÞÜNEBÝLMELÝ, KENDÝ KARARLARINI KENDÝLERÝ VEREBÝLMELÝ... ÖLDÜRÜLMEMELÝÝ.. BURASI S. ARABÝSTAN GÝBÝ ÜLKELERDEN DEÐÝL, BURASI TÜRKÝYE... Sevgi Korturk Halil beycim anlýyorum ben Nevzat Akçagil sadece olaya Türk örf ve geleneklerine göre bakýyorum.beni Araplar Avrupalýlar bilmem kimler ilgilendirmez. Halil Ibrahim Çolak Burasý ATATÜRK ve TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ burasý laik bir ülke kadýnlarýmýzýn da gülme konuþma aðlama düþüncelerini beyan etme hakký vardýr Hatice Arý FETVANIZ BÝZ KADINLARI BAÐLAMAZ SAYIN ARINÇ... BURASI KADINIYLA ERKEÐÝYLE KURTULUÞ SAVAÞINI KAZANMIÞ, ASÝL TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝDÝR... FETVANIZ ARAP ÜLKELERÝNDE GEÇERLÝDÝR.. Sevgi Korturk Her beyan ediþ, genel ahlak ve örf ilkelerine göre düzenlenir. Bu Türk hukukunda baþlangýç hükümlerinde dahi geçerlidir. Kanun koyucu konu hakkýnda ilgili hüküm maddesi bulamazsa, Türk örf adet geleneklerine göre konuyu yorumlama prensibi vardýr. Olaya böyle baksak... Halil Ibrahim Çolak Sevgi haným Türk örf ve adetlerinde vatana millete saygýsýzlýk vatan hainliði yoktur K.K.T.C. EN YAÞLI ANNESÝ VE KÖYÜMÜZÜN VAZGEÇÝLMEZÝ 106 LIK ÇINARIMIZ MELEK OYLUM NENEMÝZE BAYRAM ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝK. Shevki Kiralp Yurdum saðcýlarý kaç gündür Kudret hocayý övüyor. Övmeleri de lazým zaten, bu toplumda iþinin ehli bir avuç insan var, kendisi de onlardan biri. Benim merak ettiðim, söylentiler doðru çýkar ve Kudret hoca Cumhurbaþkanlýðý'na aday olursa yurdum saðcýlarý ne diyecek? "Destekliyoruz" mu? Yoksa (Bütün olasý Cumhurbaþkaný adaylarýna kýyasla daha fazla görüþme tecrübesi olmasýna raðmen) "ma daha gençdir, tecrübesizdir be" mi? Barýþ Mamalý CAN SIKICI VE SÝNÝR BOZUCU GERÇEKLERLE TANIÞMAYA HAZIR MISINIZ? DÜNYAYA HÜKMEDEN GÝZLÝ GÜÇLER KIBRIS A NEDEN ÝLGÝ DUYUYORLAR? YENÝ DÜNYA DÜZENÝ NÝN BEL KEMÝÐÝ KIBRIS ADASI MIDIR? TAPINAK ÞÖVALYELERÝ NÝN KIBRIS TA NE ÝÞÝ VARDI? MASONLAR, KIBRIS'TA TAPINAKÇILARIN HANGÝ KÝLÝSESÝNDE TOPLANTI YAPMAKTAYDI? KIBRIS IN OSMANLILAR TARAFINDAN FETHEDÝLMESÝNÝ KÝM, HANGÝ AMACINI GERÇEKLEÞTÝRMEK ÝÇÝN ÝSTEMÝÞTÝ? DÜNYAYA HÜKMEDEN GÝZLÝ GÜÇLER KIBRIS A NEDEN ÝLGÝ DUYUYORLAR? YENÝ DÜNYA DÜZENÝ NÝN BEL KEMÝÐÝ KIBRIS ADASI MIDIR? TAPINAK ÞÖVALYELERÝ NÝN KIBRIS TA NE ÝÞÝ VARDI? MASONLAR, KIBRIS'TA TAPINAKÇILARIN HANGÝ KÝLÝSESÝNDE TOPLANTI YAPMAKTAYDI? KIBRIS IN OSMANLILAR TARAFINDAN FETHEDÝLMESÝNÝ KÝM, HANGÝ AMACINI GERÇEKLEÞTÝRMEK ÝÇÝN ÝSTEMÝÞTÝ? Zorkun Taþer Hiçbir zaman geç kalmadýnýz. Kaç kere yoldan dönmüþ de olsanýz, kaç kere döndürülmüþ de olsanýz, dünyanýn bütün günahýný taþýyor da olsanýz, hayatýnýzdaki her þeyden kendinizi suçlu hissediyor da olsanýz, hiç kimse size inanmasa da siz kendinize inanýn. Kadriye Bayraktar Göz kapaklarýnýn gözleri ýsýtmaya yetmediði zamanlardan geçiyor ömür. Ve diyorlar ki dünya uygar. Ve diyorlar ki teknoloji inanýlmaz. Ýçimden bir ses deli taylar gibi þaha kalkarak dudakalrýmý aþýp güne deðiyor -ey dünyanýn seçkin vahþileri, dünyanýn dörtte üçü sabahý acýyla kucaklýyorsa, ve aç yaþayýp, aç ölüyorsa, alýn teknolojinizi ve uygar dünyanýzý defolup gidin, BÝZ'im dünyamýzdan. Ya siz gideceksiniz, ya da BÝZ'i öðreneceksiniz. Anýl Uðurçað Bir kadýný kadýn yapan dýþ güzelliðinden ziyade iç güzelliði, akýllý oluþu, bilgeliði, düþüncesi, temiz kalpliliði ve hepsini bütünleyen o dudaðýnýn kenarýnda masum ca tebessümü, gülüþüdür... Ne yazýk ki kadýný geri plana atmaya çalýþan ve kadýnýn iffetini kahkahasýnda arayan geri bir siyasi topluluk mevcut. Mehmet Onur Kýzlarýn, kadýnlarýn... Cinsel organlarý kesilyor tamamen! Ve bunun adýda sünnetmiþ! Vay dinlerine de, müslümanlýklarýna da! Kadýný yetmez köle ettikleri... Birde ona ait organýný kesiyorlar...

11 30 Temmuz 2014 Çarþamba 11 Murat Havali Bedirhan Gökçe'nin fotoðrafýný paylaþtý. çok uzaða... Ulaþ Barýþ Kýbrýs Sorunu denilen þey için ne diyeceðimi bilemiyorum artýk. En güzeli defolup gitmek bunun içinden hem de Levent Kutay Bayramýn kutlu olsun kardeþim Ulaþ Barýþ Senin de kutlu olsun bebeðim. Çocuklar nasýl oldu, iyidirler umarým? Levent Kutay Haným ve ben çalýþýyoruz... Onlar evde... Halen ateþli... iniþli çýkýþlý... Ulaþ Barýþ Geçmiþ olsun. Mustafa Abitoglu Ben sana hiçbirþey olmaycaðýný, boþuna heyecan yapmamak gerektiðini söylediydim gardaþ. Ulaþ Barýþ Belki da ben boþuna heyecan yapma manyaðýyým be Abit:)) Mustafa Abitoglu E rocker adamsýn yadýrgamam bunu :)) ben da heyecaný severim gardaþ ama gerçekleri de görürüm. Siyaseten özellikle kýbrýs sorununa binaen heyecanýmý 2002'de rumlarýn hayýrýyla yitirdim. O günden sonra sorgulamaya baþladým, aha denktaþý götürdük, aha eroglu da yok talat var hristofiyas var olmuyorsa demek ki sorun müzakerelerde deðil, daha derinlerde dedim ve kýbrýs sorununu gündemimin alt sýralarýna düþürdüm. yapmamýz gereken bu kktc denen sen ister iþgal rejimi de ister devlet de ister kuzey kýbrýs de, bu evi onarmamýz lazým, buna kafa yormak lazým. sana açýk söyleyim bu halde bir çözüm periþan eder bizi. Heyecaný bu ülkenin yeniden inþasýna aktarmak lazým, ne kadar imkansýz görünse da. Ulaþ Barýþ Yahu Mustafa, vazgeç sen en iyisi bu ülke inþaasý heyecanýndan. Ortada bir ülke yok be gardaþ. Ben boþ da olsa barýþ için heyecanlanmaya devam edeyim en iyisi. Sahte iþlerle uðraþmaktan daha iyidir gardaþ bence. Kýbrýs sorunu çözülmeden, öyle ya da böyle, asla senin dediðin konularý konuþamayýz ve tarih beni haklý da çýkarýyor. Kuzeyde bir tiyatro oynanýyor isteyen katýlýp görev alabilir. Ben yokum. Ergun Eyyubi Yoksa doðru yolu'mu farkettin be Ulaþ Benim yurdum Dünyanýn tamamýdýr! Yonca Altay Bekleye bekleye geçti ömürler.. Mustafa Abitoglu En azýndan deneyceyim Ulaþ. Çoluðuma çocuðuma denedim, ama insanlarý ikna edemedik, bunun için de halk olarak yokolduk, baþaramadýk deyecek yüzüm olmasý için. Fikrine tabii ki saygým var. Ama ben çözüm için daha ne yapýlmalý bilemediðim için bunu benden daha çok hayatýný çözüme adamýþ insanlara býrakýyorum. benim birinci önceliðim bu ülkenin yeniden inþasý olacak. kim ne derse desin. Ali Bizden Mustafa Abitoglu usta baþý kimdir? Mustafa Abitoglu Tabii ki Ali Ali Bizden Ali Bizden Hahaha marabadan ustabaþý olmaz Mustafa Abitoglu... Baþkasýni sar... Hus Djemal - Melousha wedding men's photo 30 November Munir Mehmet's dad in the middle. My late dad Cemal Kavaz in grey jacket standing at the back. From right after the children standing up is late Christos Tsikkouris known as Risto by the villagers in Melousha. Risto was from nabouring village Assia ( Pasa Koy) Beside Risto, Muhtar Ahmet Abdulkadýr (Mayor of Melousha) Our beautiful Christos is missing since He is in with missing Cypriots picture now. Number 9 on the second line from top, from left to right... Mahmut Anayasa Kadýn gelmiþ, elini öpüp bayramýný kutlamýþ, arkasýndan nedir o baðýra baðýra dedikodu, a hýyar teyze yan gomþu...??? Bu tiplere anacan domuzu, alacan topuzu... Kýbrýs'ta mühim bir lafcýk var "Fenalýðý yüzüne vurdu" diye, aha asýl öyle... Surata bak, Bandabuliyada hýyar sat... Cýk, cýk, cýk, sabah sabah asap etti beni yau - Mahmut Anayasa Fileleftheros gazetesi... Cyprus Memories Rivettina Bastion(Ravelin), Land Gate of the Walled City. Batu Berk Baþka, "iþler nasýl", "ne zaman evlenecen", "kilo mu verdin yoksa aldýn mý" sorularýný sormayan kaldýysa onlarýn da elini öpmeye gelebilirim. Zira tek kelimelik tatmin etmeyen cevaplarým tükenmedi... Ancak yinede favorim her evde en az bir tane evlendirme memuru rolüne soyunmuþ eleman ve/veya elemanlarýn varlýðý Muhtar Ömer Meraklý...NERDEYMÝÞ ESKÝ BAYRAMLAR... AHA BE YEÐEN AHA TAM TA BENZEDÝ... NEYMÝÞ EFENDÝM BUGÜN BAYRAMIMIÞ DA... CEYRAN DAYRESÝ ELEKTÝRÝÐÝ KESMÝÞMÝÞ... YÜZ SENE EVELÝSÝ ELEKTRÝK MÝ VARDI... ALIN SÝZE AHA ESKÝ BAYRAMLAR... Erhan Arýklý Biz Zamaninda uyardik... KKTC de oy kullanma orani i yani % 10 bile olmayacak... vatandasin isi yok da Karpaz bolgesinden once adres kaydi icon Elcilige gelecek. Sonra telefonla randevu alacak. En sonunda da o gun o saat ve o dakikada Lefkosa da olup oy kullanacak. Saka gibi degil mi? Sabahattin Ýsmail Tebrikler Kudret Özersay. 1974'den sonra 40 yýldýr hiçbir siyasinin baþaramadýðýný baþardýn ve TC kökenli vatandaþlarýmýzla KKTC'de yaþayan 3. ülke vatandaþlarýnýn da Bayram Günü Hala Sultan'ý ziyaretini saðladýn...rumlarýn ayýrýmcý, ýrkçý ve onur kýrýcý engellerini aþtýn...bununla da yetinmedin sabah erken saatte sýnýr kapýsýna giderek olasý sorunlarý bizzat çözmek için hazýr oldun, vatandaþlarla tek tek ilgilendin. Herkesin takdirini ve sevgisini yeniden kazandýn... Baþarýlarýnýn devamýný dilerim...sýra Pile-Yiðitler Yolunun açýlmasýnda. Bunu da baþarman halinde Pile Türkleri büyük bir maðduriyetten ve soyutlanmadan kurtulacak, Ýngiliz üslerinden geçmek zorunda kalmadan KKTC ile doðrudan baðlanacak...rumlarýn talep ettiði Kiracýköy Yolu'nun açýlmasýna karþýlýk Pile-Yiðitler Yolu'nun açýlmasýný saðlarsan, baþta Pile Türkleri, Kýbrýs Türk Halký sana minnettar kalacak Suzan Özdilek Kasýyorum kasýyorum kasýyorum tam ÝFFETLÝ kadýn olmaya baþlayacakken bir KAHKAHA geliyor durduramýyorum kendimi...

12 KÜLTÜR - SANAT Temmuz 2014 Çarþamba Günün Manisi EMÝNE HÜR Niþanlýmý özledim Bayramlaþalým dedim Öyle bir öbdü beni Aðzýnda galdý tenim Kitap Dünyasý Korku Kitabý Emine Gürsoy Naskali KÝTABEVÝ ÖZDEYÝÞLER "Vicdan denen þey, birisinin bizi gözlediðini ihtar eden sistir." Menkcen TADIMLIK ÞANOLU ÞÝÝR Kadehlerin biri gelir, biri gider Mezeler çeþit çeþit Bir sevdiðim þanoda þarký söyler Biri yanýbaþýmda Ýçer içer, ötekini kýskanýr Kýskanma güzelim, kýskanma Senin yerin baþka Onun yeri baþka Orhan V. Kanýk Kenan Iþýk'ýn tedavisi Almanya'da sürecek Mart ayýnda kafa a travmasý geçirerek tedavi altýna alýnan tiyatro sanatçýsý Kenan Iþýk, Amerikan Hastanesi'nden Almanya'daki bir rehabilitasyon merkezine transfer edildi. Tiyatro sanatçýsý Kenan Iþýk'ýn, tedavisi sürdürülmek üzere Amerikan Hastanesi'nden Almanya'daki bir rehabilitasyon merkezine transfer edildiði bildirildi. Vehbi Koç Vakfý Amerikan Hastanesi'nden yapýlan açýklamada, 21 Mart'ta geçirdiði kafa travmasý nedeniyle hastanenin acil servisine getirilen Kenan Iþýk'ýn, beyin kanamasý saptanarak ameliyata alýndýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, þunlar kaydedildi: "Hastamýzýn yoðun bakým ünitemizdeki baþarýlý tedavisi sonrasýnda yaþamsal tehlikesinin ortadan kalkmasý üzerine tedavisi 15 Mayýs'tan bu yana servisteki odasýnda sürdürülmekteydi. Kenan Iþýk, tedavisi sürdürülmek üzere bugün Amerikan Hastanesi'nden Almanya'daki bir rehabilitasyon merkezine transfer edilmiþtir." SAÐLIK BAKANLIÐI'NDAN AÇIKLAMA Bu arada Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, sanatçý Iþýk'ýn tedavisinin devamý için Bakanlýða ait ambulans uçakla, bugün Atatürk Havalimaný'ndan saat 11.00'da alýndýðý ve Türkiye saatiyle 13.25'te Almanya'daki Friedrichshafen Havalimanýna ulaþtýrýldýðý belirtildi. Iþýk'ýn, Almanya'nýn Baden Württemberg eyaletinin Freidrichshafen kentindeki özel bir merkeze naklinin saðlandýðý ifade edilen açýklamada, sanatçýnýn burada nörorehabilitasyon tedavisi göreceði kaydedildi. 'Batýlý ülkelerin böylesi bir soykýrýma izin vermesi utanç verici' Ýspanyol sinema sanatçýsý Javier Bardem, Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýlarýn eleþtiren mektubunda, ABD, AB ve Ýspanya'nýn tavrýný utanç verici olarak niteledi... Ünlü Ýspanyol oyuncu Javier Bardem, Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný ve operasyona ses çýkarmayan Batýlý ülkeleri sert bir dille eleþtiren bir açýk mektup kaleme aldý: Evet Avrupalýyým ve AB'nin sessizliðinden utanýyorum... Oscar ödüllü Ýspanyol oyuncu Javier Bardem, Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný ve operasyona ses çýkarmayan Batýlý ülkeleri sert bir dille eleþtiren bir açýk mektup kaleme aldý. Bardem, eldiario.es sitesinde yayýmlanan açýk mektubunda Ýsrail'in eylemlerini açýkça 'soykýrým' diye niteleyip, "Avrupa Birliði'nin sessiz kalmasý nedeniyle utanç duyduðunu" belirtti. Mektubun tam metni Þu an Gazze'de yaþanan dehþetin karþýsýnda mesafeli veya tarafsýz durmanýn HÝÇBÝR kabul edilebilir tarafý yok. Bu, hastane, ambulans ve terörist olduðu varsayýlan çocuklarý da hedef alan, küçücük bir bölgeye suyu bile olmadan sýkýþtýrýlmýþ çaresiz durumdaki bir halka karþý yürütülen bir iþgal ve yok etme savaþý. Bunu anlamak ve meþrulaþtýrmak imkansýz. Ve Batýlý ülkelerin böylesi bir soykýrýma izin vermesi utanç verici. Yahudi halkýnýn geçmiþte yaþadýðý bütün korkunç olaylar göz önünde bulundurulduðunda daha da gaddar ve akýlalmaz hale gelen bu barbarlýðý anlayamýyorum. ABD, AB ve Ýspanya'nýn utanç verici tavrýný sadece jeopolitik ittifaklar, iþdünyasýnýn o ikiyüzlü maskesi, sözgelimi silah satýþý açýklayabilir. Bazýlarýnýn, her zamanki gibi, fikrimi açýklama hakkýmý kiþisel saldýrýlarla itibarsýzlaþtýracaðýný biliyorum. Bu nedenle, þu noktalara açýklýk getirmek istiyorum: Evet, oðlum bir Yahudi hastanesinde doðdu çünkü Yahudi olan çok yakýn dostlarým var ve çünkü, Yahudi olmak bu katliamý otomatik biçimde desteklediðiniz anlamýna gelmiyor. Týpký Ýbrani olmanýn Siyonist olduðunuz anlamýna gelmediði, Filistinli olmanýn sizi otomatikman bir Hamas teröristi yapmadýðý gibi. Böyle düþünmek, Alman olmanýn Nazi olmak anlamýna geldiðini söylemek kadar absürd. Evet, bu tür müdahalelere ve saldýrganca siyasete karþý çýkan bir dizi Yahudi arkadaþýmýn ve tanýdýðýmýn bulunduðu ABD'de çalýþýyorum. O arkadaþlarýmdan biri bana dün telefonda, "Çocuklarý öldürürken yaptýðýnýn kendini savunmak olduðunu söyleyemezsin" diyordu. Ve ABD'de, çeliþen görüþlerimi tartýþtýðým baþkalarý da var. Evet, ben Avrupalýyým ve sessizliði, mutlak utanmazlýðýyla beni temsil ettiðini savunan Avrupa Birliði'nden utanýyorum. Evet Ýspanya'da yaþýyorum, vergilerimi ödüyorum ve paramýn, masum çocuklarý öldürerek zengin olan diðer ülkelerle birlikte silah endüstrisini ve bu barbarlýðý destekleyen politikalarýn finanse edilmesi için kullanýlmasýný istemiyorum. Bu durum dehþet verici. Öldürenlerin kalplerinde þefkat bulmalarýný ve daha nefretle þiddet doðurmaktan baþka iþe yaramayan bu ölümcül zehirden arýnmalarýný ümit edebiliyorum sadece. Ve, tek hayalleri barýþ ve birlikte yaþam olan Ýsrailli ve Filistinlilerin bir gün birlikte bir çözüm bulmalarýný ÇEV-BÝR: Halklar arasýnda nefret ve düþmanlýk körükleniyor, Mario Levi'nin yanýndayýz Çevirmenler Meslek Birliði (ÇEV-BÝR) yazar Mario Levi'nin nefret söyleminin hedefi haline gelmesi ile ilgili bir açýklama yayýmladý, saldýrýyý kýnadý ve Levi'nin yanýnda olduklarýný duyurdu... ÇEV-BÝR yaptýðý açýklamada Ýsrail hükümetinin Filistinlilere karþý yürüttüðü ve tüm insanlýðý tehdit eden savaþ siyasetini kýnadýklarýný bu kirli siyasetin bir an önce terk edilmesini, Türkiye hükümetinin de bu yönde barýþtan yana samimi adýmlar atmasýný talep ettiklerini dile getirdi. Mario Levi'nin yanýndayýz ÇEVBÝR Ýsrail hükümetine yönelik öfkenin Yahudi olduklarý için bu saldýrýlarla ilgisi olmayan insanlara yönelmesini kýnadý. ÇEVBÝR üyeleri edebiyatçý Mario Levi'nin yanýnda olduklarýný duyurdu. Bu saldýrýlarýn halklar arasýnda nefret ve düþmanlýðý körükleyeceðini ifade eden açýklama þöyle; Bu süreçte bizi kaygýlandýran bir nokta da, zulümden sorumlu Ýsrail hükümeti ve uluslararasý destekçilerine yönelmesi gereken öfkenin, sýrf Yahudi olduklarý için olaylarla hiçbir ilgisi olmayan yurttaþlara yöneltilmesidir. Son olarak edebiyatýmýzýn önemli isimlerinden olup kendini bir dünya yurttaþý olarak tanýmlayan Mario Levi'nin, sýrf Yahudi olduðu için bu tür bir öfkeyle nefret söyleminin hedefi yapýlmaya çalýþýldýðýný öðrenmiþ bulunuyoruz. Baþta Ýsrail ve Amerika olmak üzere, dünyanýn çeþitli yerlerinde yaþayan binlerce Yahudi'nin Ýsrail hükümetinin yürüttüðü bu kirli siyaseti benimsemediði, bu siyasete karþý Filistinlilerle dayanýþma ve mücadele içinde olduklarý düþünüldüðünde, çeþitli çevrelerce kýþkýrtýlan, bir zümreye yönelik kör nefret ve ýrkçýlýðýn anlamsýzlýðý ortadadýr. Filistinlilere yönelik Ýsrail zulmü, çeþitli ideolojik çarpýtmalarla Yahudi düþmanlýðýný, karþýlýklý düþmanlýk ve ýrkçýlýðý körüklemek isteyen fýrsatçýlara malzeme olmaktadýr. Bu tür teþebbüslerle aslýnda karþý çýkýlan savaþýn asýl sorumlusu olan Ýsrail hükümeti eleþtirinin ana hedefi olmaktan çýkarýlmakta ve Ýsrail hükümetinin yapmaya çalýþtýðý aynen tekrar etmektedir: Halklar arasýnda nefret ve düþmanlýðý körüklemek.bu süreçte ýrkçý karalamalara hedef olan; sýrf etnik mensubiyetinden ötürü, bir devletin iþlediði suçlarla özdeþleþtirilmeye çalýþýlan yazar Mario Levi'nin yanýnda olduðumuzu duyururuz.filistinli, Yahudi, Arap, Ermeni, Türk, Kürt ve tüm dünya halklarýnýn birlikte ve barýþ içinde yaþadýðý bir dünya özlemiyle

13 13 30 Temmuz 2014 Çarþamba Kýbrýslý Türk moda fotoðrafçýsý Hasan Hüseyin hayatýný ve meslek sýrlarýný TAK'a anlattý "Önce çay götürürsün sonra laboratuara fotoðraf" n Fotoðrafçýlýða 14 yaþýnda iken evdeki tuvaleti karanlýk odaya çevirerek baþladý n "Durup dururken kimse seni alýp meþhur etmiyor. Bu hayatta bir yerlere gelmek istersen çalýþmak zorundasýn " (T.A.K/Doðuþ Özokutan Çiftçioðlu) Kýbrýslý Türk moda fotoðrafçýsý Hasan Hüseyin, ülkenin bugüne kadar yetiþtirdiði en ünlü moda fotoðrafçýsý. 1990'larýn Türkiyesi'nde onunla çalýþmak büyük bir prestijdi, çünkü Türkiye'de reklam ve moda fotoðrafçýlýðýnýn öncüsüydü. Neredeyse 25 yýldýr Türkiye piyasasýnda büyük baþarýlara imza atan Hasan Hüseyin, kendi tabiriyle "oralardan sýkýldýðý için sýk sýk" vataný olan Kýbrýs'a gelip gitmeye ve ülkede gýda sektöründe yatýrýmlar yapmaya baþladý. Kýbrýs'ta yaþanan toplumlararasý çatýþmalar yüzünden çocuk yaþta Ýngiltere'ye göç etmek durumunda kaldýðýný söyleyen Hasan Hüseyin, 14 yaþýnda evin tuvaletini karanlýk odaya çevirerek baþladýðý fotoðrafçýlýk tecrübesinden, Türkiye'nin bir numarasý olmasýna kadar uzanan hayat hikayesini Türk Ajansý Kýbrýs'a (TAK) anlattý. ÝNGÝLTERE'YE GÖÇ 10 yaþýna kadar Kýbrýs'ta yaþayan Hasan Hüseyin, "babasýnýn Kýbrýs'taki çatýþmalarý ve savaþý önceden öngörerek" kendisini ve kardeþlerini yýllarý arasýnda arka arkaya Ýngiltere'ye gönderdiðini, Ýngiltere'de tekrardan ilkokula gitmek zorunda kaldýðýný söylüyor. Hasan Hüseyin, lise eðitiminin ardýndan fotoðrafçýlýk kursuna gidiyor. O yýllarda matematiði ve resim yapmayý çok sevdiðini anlatan Hasan Hüseyin, resme olan ilgisi fotoðrafa yöneldiði için, üniversite eðitimi yerine moda fotoðrafçýlýðý kursu aldýðýný anlatýyor. TUVALETTEN KARANLIK ODA... Fotoðrafçýlýk merakýnýn nasýl baþladýðýný ise þöyle özetliyor Hasan Hüseyin: "Ben dört yaþýmdan beri çiziyorum. Hiç ders almadým ama resme yetenekliydim. Hatta ilk resmimi de satmýþtým. Aslýnda ben hep ticarete çok meraklýydým. Daha sonra bu merak fotoðraf merakýna döndü. Hep babamýn eski siyah beyaz fotoðraflarýna bakardým. Babam hep fotoðraf çekerdi. Ben de fotoðraf çekmeye karar verdim. Ucuz bir makine aldým ve her gördüðüm þeyi çekmeye baþladým. Yavaþ yavaþ merakým arttý.14 yaþýnda ilk karanlýk odamý kurdum. Tuvaleti kapattým ve karanlýk oda haline getirdim." ASÝSTANLIK GÜNLERÝ... Fotoðrafçýlýk kursuna gittiði dönemde Türk dünyasýnda "moda fotoðrafçýlýðý" diye bir meslek olmadýðýna dikkat çeken Hasan basarým diye düþündüm. Ablamla eniþtemin Ýngiltere'de bir kafeleri vardý, onu satýp buraya geldiler. Sabor Restaurant'ý açtým. Þimdi Sabor'a onlar bakýyor." "FOTOÐRAFTA YARATMAYI SEVÝYORUM" Fotoðraf için yaratmayý sevdiðinin altýný çizen Hasan Hüseyin, "Konsept yaratmayý severim. Fotoðrafla baþtan sona ilgilenmeyi severim" diyor ve þöyle devam ediyor: "Çýkabilecek tüm sorunlarý planlayýp baþtan sona yaratmayý seviyorum. Bir gün içinde kocaman mutfak hazýrlýyoruz, kocaman salon hazýrlýyoruz, büyük bir hazýrlýk yapýyoruz. Böylesi setlerin içinde olmak gerçekten haz verici. Fotoðrafý hâlâ seviyorum ama artýk fotoðrafçýlýktan yönetime doðru geçtim." Hüseyin, 18 yaþýnda evden ilk taþýnmasýnýn bu kurs sayesinde olduðunu ve profesyonel iþ hayatýna Londra'da atýldýðýný anlatýyor. "Bence piyasada çalýþan insanlarý gözlemlemek önemli" diyen Hasan Hüseyin, okulunu bitirmeden profesyonel fotoðrafçýlara asistanlýk yapmaya baþladýðýný belirtiyor. Hasan Hüseyin, asistanlýk yapmanýn önemini ise þöyle ifade ediyor: "Önce çay götürürüsün, sonra laboratuara fotoðraf götürürsün, sonra ýþýklarýn kurulmasýna yardým edersin. Ama bu süreçte piyasayý öðrenmek, kontak edinmek önemli. Piyasada çalýþan insanlarla birlikte olup piyasanýn nasýl yürüdüðünü görmek çok önemli. Ben asistanlýk yaparken çok þey öðrendim." "PÝYASAYA ÇIKMAK ZOR..." Okul bittikten sonra profesyonel olarak piyasaya çýkmanýn zorluklarýna da þu ifadelerle deðiniyor Hasan Hüseyin: "Ýlk etapta kocaman portfolyolarla gidiyordum görüþmelere Sonra portfolyolar küçülüyor ama yine de tecrübesiz olduðun belli. 'Yine gelin diyorlar' bu sefer daha küçük portfolyolar. Altý- yedi kere gittiðin yerler oluyor. Ama en son bir yerden tutturuyorsun. 'Ben bu iþi yapacaðým' diyorsun ve sonunda bir þans veriyorlar. Benim bu þansý bulmam okulu bitirdikten bir yýl sonra oldu. Dergi iþleri 'da baþladý, ki bu benim için çok önemliydi. Sonra 3 ayda bir, 6 ayda bir iþler geldi." TÜRKÝYE PÝYASASINA GÝRÝÞ VE KIBRIS'A GERÝ DÖNÜÞ Meslek yaþamýný Türkiye'de sürdürmeye karar veren Hasan Hüseyin, 1990'da patlak veren Körfez Krizi'nin ardýndan gidiyor bu ülkeye. 1990'larýn baþýnda Türkiye'deki tekstil sektörünün çok büyük olduðunu ifade eden Hasan Hüseyin, o dönemi þöyle anlatýyor: "500 firma, 3 fotoðrafçý vardý. Deli gibi çalýþýyorduk. O günlerin kaymaðýný biz yedik. Sonra belli bir noktaya geldi hayat ve þirketleþmeye gittik. Ancak belli bir süre sonra paradan ziyade sevip sevmediðim þeyler ön plana çýkmaya baþladý ve yarattýðým þirketi sattým. Aileme ve ülkeye vakit ayýrmaya karar verdim. Ailemin bir kýsmý Kýbrýs'ta olduðu için Kýbrýs'a nasýl ayak "FOTOÐRAFÇILIÐI HOBÝ OLARAK YAPAMIYORUM" Ancak fotoðrafçýlýðý hobi olarak yapamadýðýný anlatan Hüseyin, sözlerini þöyle sürdürüyor: "Fotoðraf benim ticari anlamda, eðitim anlamýnda yürüttüðüm bir þey. Ama hobi için gidip çekmiyorum açýkçasý Vaktimi bunun yerine baþka þeylere harcýyorum. Kuþ, böcek çekmek gibi bir merakým da yok zaten. Cep telefonlarýyla bina fotoðraflarý çekiyorum, eski binalara meraklýyým." MÜÞTERÝ ÝÇÝN FOTOÐRAF ÇEKMEK... "Fotoðrafý ne için çekiyorsun sorman gereken ilk þey bu. Karþýnda bir müþteri varsa sen fotoðrafý müþteri için çekiyorsun. Mesela beyaz eþya fotoðrafý çekerken ürünü daha iyi satmak için fotoðrafý çekiyorsun" diyen Hasan Hüseyin, müþteri için fotoðraf çekerken iþin kalitesinin sanatsal anlamda düþebileceðini de ekliyor. ÝKÝ DAKÝKADA PARFÜM REKLAMI... Mesleðine iliþkin sýradýþý anýlarýndan da bahsediyor Hasan Hüseyin Bunlardan biri, bir parfüm reklamý için iki dakikada çektiði fotoðraflar. Belçika'da baþýndan geçen bu olayý þöyle anlatýyor Hasan Hüseyin: "Bir parfüm reklamýnýn çekimi için Belçika'daki bir film setinde 3 gün bekledim. Çekime ara verdiklerinde 'iki dakikan var' dediler. Ýki asistanla o iki dakikada bir rulo çektim ve iþimi yaptým. Düþün, adam seni üç günlüðüne tutuyor, iki dakikada reklam çekmen için... Ben de isterdim tabii bütün gün çalýþabileceðim bir set kurmayý. Ama o reklam için þartlar öyleydi." "DURUP DURURKEN MEÞHUR OLAMAZSINIZ..." Ýnsanlarýn bir þeyler baþarýp, bir yerlere gelebilmek için azimli olmalarý gerektiðini ýsrarla vurguluyor Hasan Hüseyin ve þu tavsiyeleri veriyor: "Durup dururken kimse seni alýp meþhur etmiyor. Bu hayatta bir yerlere gelmek istersen çalýþmak zorundasýn. Biraz azim göstermen lazým. Ben beklemeyi sevmeyen bir adamým. Gücüm varsa kendim yaparým. Benim bu restoraný açmamýn nedenim sýrf cappuccino içmek için... Kahve merakým vardý ve Kýbrýs'a geri geldiðimde doðru dürüst kahve içecek yer olmadýðý için burayý açtým. Ýstanbul'da da bir yer açtým. Bunu yapmak istedim ve yaptým."

14 14 30 Temmuz 2014 Çarþamba DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/5 E Dereboyu As-Can Sigorta, Citroen ve Adil Iþýk Karþýsý Tel: Yonca Hatipoðlu Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Devpa Süpermarket Yolu Üzeri Kýzýlbaþ Kilisesi Yaný Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Kunter Güven Eczanesi: Topkapý Sok. No:2 (Kunter Güven Hastanesi Karþýsý) Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Emin Eczanesi: No:136/ C Girne Alsancak Yolu Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Özensiz, itinasýz, rastgele. 2-Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. 3-Hayret bildirir. Çabuk yapýlan, acele. Rütbesiz asker. 4-Sonsuza kadar. 5-Bir erkek adý. Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý boya. 6-Bir iþin sonunu düþünerek ölçülü, tedbirli davranma. Bir nota. 7-Baþa "D" konursa "Geviþ getiren memelilerden, boynu uzun, sýrtýnda bir veya iki hörgücü olan, yük taþýmakta kullanýlan hayvan" olur. Ters okunuþu "Yalvarma, yakarma". 8-Balýk yumurtasý ile yapýlan bir meze. Tekrarlamalardan sakýnmak amacýyla "ayný, ayný biçimde" anlamýnda kullanýlýr. 9-Lityum'un kýsaltmasý. Harf okunuþu. Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandýrmada kullanýlan billursu madde. 10-Ters okunuþu "Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgarlar". Kalay'ýn kýsaltmasý. Bir nota. 11-Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Duyuru. Dünkü bulmacanýn çözümü 'Türkiye ve Suriye Kürtleri IÞÝD'e karþý birleþti' Ýngiliz gazetesi Independent, Suriye ve Türkiye'deki Kürtlerin, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde önemli þehirleri ele geçiren IrakÞam Ýslam Devleti... Isabel Hunter imzalý haberde, Türkiye-Suriye sýnýrýnda IÞÝD'e karþý mücadelede cepheye dönmek için bekliyen, 23 yaþýndaki Suriyeli Kürt Muhammed Ahmed'in izlenimleri aktarýlýyor. Ahmed IÞÝD'i 'zorlu rakipler' olarak nitelendiriyor ve "Onlar uyuþturucu almýþ gibiler" diyor.ahmed, IÞÝD militanlarýnýn 300 kiþilik gruplar halinde saldýrdýklarýný ifade ediyor ve "Biz onlarý koyun gibi kurþunlasak bile ertesi gün iki kat daha büyük bir güçle karþýmýza çýkýyorlar" diyor Isabel Hunter, Ahmed'in telefonunu çýkarýp, öldürdükleri IÞÝD militanlarýnýn bakmasý güç resimlerini gösterdiðini belirtiyor.ahmed'e göre, ölülerin kimliklerini gizlemek için yüzlerini kan içinde býrakýp, tanýnmayacak hale getirmiþler. PKK SAVAÞÇILARI SURÝYE'DE Haberde, Irak'taki baþarýsýnýn ardýndan, IÞÝD'in kuvvetlerini Türk sýnýrýna yakýn Kobani adlý bir Kürt kasabasýna yöneldiði ve Kürtlerin de bu kasabayý ellerinde tutmak için mücadele verdiði belirtiliyor. Geceleri üç taraftan saldýrý altýnda kalan Kobani'deki savaþýn, Türkiye'den duyulabildiði kaydediliyor. Roketler sesleri, düzenli patlamalar ve tüfek ateþine karýþýyor. Geçen hafta, PKK da bin savaþçýlarýnýn IÞÝD ile savaþmaya yardýmcý olmak için Suriye'ye gittiðini söylemiþti. Hunter'a göre, Kobani'yi kazanmak SuriyeTürkiye sýnýrýnýn büyük bir bölümünü kontrol etmek anlamýna gelecek ve IÞÝD adýna büyük bir stratejik zafer olacak. Sýnýrda Kürtlerin gözetleme amaçlý bir kamp kurduklarý da belirtiliyor ve "Kürtler þarkýlarla morallerini yüksek tutmaya çalýþýyor" deniyor. Habere göre bu kampýn amacý, Suriyeli Kürt güçleri IÞÝD faaliyeti konusunda uyarmak ve Türkiye Kürtlerini korktuklarý iþgalden korumak. (BBC Türkçe) Yukarýdan Aþaðýya: 1-Emekle çalýþmak, çabalamak, uðraþmak (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Yakýþýr, yerinde, uygun. Harf okunuþu. 3-Bir nota. Siyaha çalan buðday renginde olma durumu. 4-Çavuþ kuþu da denilen bir kuþ. Toplum içindeki en küçük birlik. 5-Deðiþik ýrk ve uluslar arasýnda düþmanlýk yaratmayý amaçlayan ve bu yolda kýþkýrtmada bulunan aþýrý ulusçuluk akýmý. Amerikyum'un kýsaltmasý. 6-Ters okunuþu "Ýnsan ve hayvan vücudunu kaplayan, tüy, kýl veya pulla kaplý örtü". Ölen kimsenin vücudu, ceset. 7-Eski dilde "Haksýzlýk". Notada duraklama iþareti. 8-Karþýlýk beklenilmeden yapýlan yardým, lütuf, ihsan. Nikel'in kýsaltmasý. 9-Harf okunuþu. Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. 10-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Kaçak veya yasak þeylerin saklandýðý gizli yer. 11-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kirþili bir çalgý. Çenesi düþük, çok konuþan. IÞÝD'den Ýstanbul'da AKP desteðiyle bayramlaþma etkinliði... Ýstanbul'da cihat çaðrýlarýnýn yapýldýðý ve ölüm fetvalarýnýn yapýldýðý bayramlaþma etkinliðinin IÞÝD tarafýndan düzenlendiði iddia edildi... AKP, Suriye ve Irak politikasýný IÞÝD'e yönelik yardýmlarla birlikte yeniden düzenlerken, IÞÝD militanlarýnýn da Türkiye sýnýrlarý içerisindeki faaliyet iddialarýna yenileri ekleniyor. Kurdistan24.org adlý internet sitesi, Tevhid dersleri ve dergisi gibi paravan oluþumlarla örgütlenen IÞÝD çetelerinin Ýstanbul'da bayram için bir araya geldiðini ve AKP'nin de desteðiyle bir piknik gerçekleþtirdiðini öne sürdü. Cihat çaðrýlarý, ölüm fetvalarý Sitenin "AKP Ýstanbul'da IÞÝD'lilere kamp yeri ayýrdý" baþlýklý haberine göre, bayramlaþma törenindeki konuþmalarda IÞÝD'in "halife" olarak ilan ettiði Ebubekir Baðdadi'ye biat ettikleri söyleniyor, IÞÝD'in Nusra Cephesi'nden farký anlatýlýyor ve Nusra Cephesi "taklitçi" olarak tanýmlanýyor. Cihat çaðrýlarýnýn yapýldýðý ve ölüm fetvalarýnýn verildiði törenin ardýndan ise çete üyelerinin Suriye ve Rojava'ya gönderilmesi için çalýþmalar yapýldýðý iddia edildi. Takvahaber de haberleþtirdi Kurdistan24.org internet sitesinin haberi büyük ses getirirken, IÞÝD'e yakýn Takvahaber.net internet sitesi de bayramlaþma etkinliðini haberleþtirdi. Sitenin haberinde þu ifadelere yer verildi: Ýstanbullu müslümanlar 2014/1435 Ramazan bayramý namazýný düzenlenen bir organizasyonla hep birlikte eda etme imkaný buldular. Bayramý çevrelerindeki muvahhidlerle idrak eden müslümanlar; tevhid, vahdet ve birlik mesajlarý verdiler. Militan toplama ve cami kontrolü iddialarý Daha önce Fatih'te "Yardým toplama noktasý" adý altýnda açýlan stantta ve Güngören'deki Haznedar Ýslami Araþtýrma Yaþatma ve Yardýmlaþma Derneði'nde IÞÝD'e militan toplandýðý iddia edilmiþti. Caferilerin önde gelenlerinden Ehlibeyt Alimler Derneði Baþkaný Hasan Kanaatlý ise Fatih, Ataþehir, Esenyurt ve Baðcýlar'da IÞÝD'in bazý camilerin kontrolünü eline aldýðýný söylemiþti. Sendika.Org

15 30 Temmuz 2014 Çarþamba 15 Binlerce Rum sokakta kalacak Banka ipotekli konutlarýn satýþýna hazýrlanýlýyor "Yabancý yatýrýmcýlar avýna pençe atmaya hazýr þahin gibi bekliyor" Rumlarýn kredi almak maksadýyla bankalara ipotek ettikleri evlerinin açýk artýrmada satýþýný düzenleyen yasa mecliste tartýþýlmaktayken, bavullarýna "sýcak para" dolduran yabancý yatýrýmcýlarýn, gruplar halinde Güney Kýbrýs'a akýn ettiði haber verildi. Haravgi "Þahinler Yarý Fiyatýna Satýn Almaya Hazýr" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde ABD insansýz hava uçaklarý filosu için Girit'te üs talep etti Kararýný vermesi için Yunanistan'a aðýr baský yapýyor ABD'nin Atina'dan, uluslararasý alanda "drones" olarak bilinen insansýz hava araçlarý (UAV) filosu için Girit'te üs talep ettiði bildirildi. Fileleftheros'un "ABD Girit'te Yeni Üs Ýstiyor... Washington'dan, Kabul Etmesi Ýçin Atina'ya Talep ve Baský" baþlýklý haberine göre ABD'nin, UAV filosunun ilk baþta 6 ay veya 1 yýllýðýna konuþlandýrýlacaðý, ikinci üs için izin verip vermeyeceðine karar vermesi için Yunan hükümetine aðýr baský yaptýðý yolunda bilgiler bulunuyor. Yunanistan'dan 2'nci üs talebinin ABD'nin "Güney Doðu Akdeniz'de yayýlma eðilimi görülen Ýslami tehditleri göðüsleme" stratejisi çerçevesinde olduðunu yazan gazete, bu meselenin yönetilmesinin Atina için siyasi açýdan çok zor olduðuna iþaret etti, özetle "KIBRIS BANKASI" ARTIK YABANCILARIN ELÝNDE Mali zorluklar nedeniyle hisselerini satýþa çýkaran "Kýbrýs Bankasý"nýn, dün itibarýyla yabancýlarýn eline geçtiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, "Kýbrýs Bankasý"na ait hisselerin Avrupa, Kuzey Amerika ve Rusya'dan yatýrýmcýlar tarafýndan satýn alýndýðýný yazdý. Haberde, hisseleri satýn alan þirketlerden birinin Avrupa Kalkýnma ve Ýmar Bankasý (EBRD), diðerinin de "WL Ross&Co LLC" adlý þirket olduðu bilgilerine yer verildi. Gazete, "Kýbrýs Bankasý" eski hissedarlarýnýn dün gerçekleþtirdiði genel kurulda, toplu dava ve eylemler için yeþil ýþýk yakýldýðýný kaydetti. RUM EKONOMÝSÝNDEKÝ DURGUNLUK MUAMMASI Rum ekonomisinin içerisinde bulunduðu durgunlukla ilgili yapýlan iki araþtýrmada, iki farklý sonuca ulaþýldý. Alithia'nýn haberine göre, Infobank Hellassat AE isimli kuruluþun Rum ekonomisiyle ilgili yaptýðý araþtýrmada, Gayrý Safi Yurtiçi Hasýla'nýn (GSYÝH) 2014'te yüzde -4,2 oranýnda gerileyeceði ancak 2015'te GSYÝH'nin yüzde 4 yükselmesiyle durgunluktan (resesyon) çýkýlabileceði; "Kýbrýs Üniversitesi" tarafýndan yapýlan ekonomik perspektifler araþtýrmasýnda ise, 2014'teki durgunluðun 2013'e göre daha mülayim olduðu ancak 2015'te devam edeceði sonucu çýktý. 2 KORUMASI BULUNAN LÝLLÝKAS 4 KORUMA ÝSTÝYOR Rum Bakanlar Kurulu'nun, Vatandaþlýk Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas'a iki koruma verilmesi yönündeki kararýnýn tepkilere neden olduðu belirtildi. Politis gazetesi, siyasilerin korunmasýna yönelik hizmet veren her polisin aylýk maliyetinin ortalama 2 bin 500 Euro olduðuna dikkati çekerek, polisin personel sýkýntýsý çektiði bir sýrada Yorgos Lillikas'a iki koruma verilmesinin tepkilere neden olduðunu yazdý. Gazete bu arada elde ettiði bilgilere dayanarak, Lillikas'ýn kendisine verilen iki korumanýn, güvenlik ihtiyaçlarýný karþýlamayacaðý görüþünde olduðunu ve iki koruma daha talep ettiðini belirtti. "Son zamanlarda, bavullarýnda sýcak para ile gruplar halinde Kýbrýs'a gelen yabancý yatýrým fonlarý, avlarýna pençe atmaya hazýr þahinlere benziyor" ifadesini öne çýkardý. Gazete, Rum siyasi partilerinin itiraz ve eleþtirilerine karþýn, ipotekli konutlarýn-birinci konut da dahil- satýþýna olanak tanýyacak ve binlerce Rumu sokakta kalmak zorunda býrakacak yasa konusunda iktidardakilerin, "yasada emniyet supablarý var" demekten baþka bir þey yapmadýklarýný yazdý. Habere göre Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis, Anastasiadis hükümetinin, ilk konutun açýk artýrma usulü satýþlardan muaf tutulmasýný önereceðini ancak açýk artýrma yasa tasasýnýn hazýrlanmasýndan ve hükümetin Troyka ile uzlaþýsýndan önce siyasi partilerle diyalog yapýlamayacaðýný söyledi. þunlarý yazdý: "Hükümetin, ülkede yabancý askeri kuvvet konuþlandýrýlmasýný kabul etmek için meclisten onay almasý gerekiyor. Amerikalýlarýn yazdýðý ve geçen ocak ayýnda Yunanistan Genelkurmay Baþkanlýðý yetkili birimlerine verdiði ikili anlaþma planýna dair müzakereler oldukça ileri aþamadadýr. Son aylarda yürütülmekte olan perde gerisi istiþareleri bilebilecek durumda olan kaynaklar, meselenin çok yönlü siyasi ve hukuki parametreleri nedeniyle Dýþiþleri Bakanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý ve Baþbakanlýk arasýnda birçok yazýþmaya neden oldu. Amerikan talebi ilk baþta UAV'larýn Kalamata Hava Üssü'ne konuþlandýrýlmasýyla ilgiliydi. Amerikalýlar, 2011'de Libya'ya düzenlenen YUNANÝSTAN AB VE ABD'DEN KIBRIS SORUNUNA MÜDAHALE ÝSTEYECEK Yunanistan, Kýbrýs sorununa daha etkin müdahil olmalarý için AB ve ABD'ye yönelik giriþim baþlatmaya hazýrlanýyor. Politis, "AB ve ABD'yle Flört - Samaras- Anastasiadis Anlaþmazlýk Karþýsýnda Koordinasyon Kararý Aldýlar" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in dün Yunanistan'ýn baþkenti Atina'ya gerçekleþtirdiði ziyarete geniþ yer verdi. Gazete, Anastasiadis ve Yunanistan Baþbakaný Andonis Samaras'ýn dün, iki ülkenin dýþiþleri bakanlarýnýn da hazýr bulunduklarý geniþ bir toplantý gerçekleþtirdiklerini ve Kýbrýs sorunundaki son geliþmeleri ve "anlaþmazlýðý" ele aldýklarýný yazdý. Habere göre görüþmede Anastasiadis ve Samaras, Yunanistan'ýn AB, ABD ve Türkiye'ye yönelik, "Kýbrýs müzakerelerinde Türkiye'nin daha yapýcý bir tutum sergilemeye ikna edilmesi" yönünde bazý giriþimler üstlenmesi konusunda anlaþmaya vardýlar. AB Komisyonu'nun yeni Baþkaný seçilen Jean-Claude Juncker'in gelecek hafta Yunanistan'a ziyaret gerçekleþtireceðini vurgulayan gazete, bu ziyaret sýrasýnda Yunanistan'ýn, AB'nin Kýbrýs sorununa daha etkin müdahalesini talep edeceðini belirtti. Gazete, Yunanistan'ýn ayrýca, NATO'nun 4-5 Eylül tarihlerinde Galler'de gerçekleþtirilecek ve ABD Baþkaný Barak Obama ve Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in de katýlacaklarý toplantýsýnda da Kýbrýs sorununu gündeme getirmeyi taahhüt ettiðini vurguladý. Anastasiadis ve Samaras ayrýca, bölgede önemli bir istikrar faktörü olabileceðini göstermek amacýyla, Güney Kýbrýs'ýn Ýsrail ve Mýsýr'la iliþkilerini güçlendirmesi kararýný aldýlar. Gazete, Samaras ve Anastasiadis'in görüþme sonrasýnda yaptýklarý açýklamalarda ise, Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinde mevcut "anlaþmazlýða" deðindiler. Habere göre Samaras açýklamasýnda, þu ana kadarki Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinde, üzerinde uzlaþý bulunmayan gerek özlü gerekse diðer birçok konuda görüþ ayrýlýklarýnýn devam ettiði ve yakýnlaþma olmadýðýný söyleyebileceðini belirtti. Örnek olarak, AB normlarýnýn uygulanmasý konusunu gösteren Samaras, Kýbrýs Türk tarafýný, "Anastasiadis'in, Güven Yaratýcý Önlemlere iliþkin Simerini "Yeorgiadis Tepkileri Aþamadý" baþlýklý manþet haberinde, Yeorgiadis'in, birinci evin korunacaðýný ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in halka verdiði sözü unutmadýðý teyitlerine karþýn siyasi partilerin büyük çoðunluðunun, ipotekli konutlarýn açýk artýrmada satýþýyla ilgili yasa tasarýsýna olumsuz oy vereceðini yazdý. Gazeteye göre, Anastasiadis hükümetinin tek ortaðý olan EURO.KO bile yasa tasarýsýna hayýr diyeceðini açýklayarak Anastasiadis'i, Troyka'dan; konut satýþlarýnýn ekonomiye ve topluma yapacaðý etkilerin incelenmesi için daha çok zaman talep etmeye çaðýrdý. DÝSÝ içinden de tepkiler gelmeye baþladý. Milletvekili Andreas Themistokleus sosyal medyadaki kiþisel hesabýnda, yasa tasarýsýný "5'inci Attila" olarak niteledi. hava operasyonlarý sýrasýnda yoðun kullandýklarý bu üs üzerinde özellikle durdular. Üssün kullanýlabilirliðinin, Yunanistan Milli Savunma Bakaný Dimitris Avraamopulos'un geçen yýlki Pentagon (ABD Savunma Bakanlýðý) ziyareti sýrasýnda anlaþmaya varýlan savunma ve stratejik iþbirliði 'yol haritasý'nda açýkça belirtildiðine vurgu yaptýlar. Ancak bu baþarýlamadý çünkü Yunan hükümranlýk bölgesinde Amerikan askeri varlýðýnýn geniþlediði izlenimi yaratacaktý. Ýlgi artýk, 133'üncü Hava Alayý'nýn konuþlu bulunduðu Kasteli'deki hava üssünün kullanýlmasýna yöneldi. Ýnsansýz hava araçlarýnýn Suda hava üssünde konuþlanmasý fikri bir ara-çözüm olabilir. Ancak bunun için þehircilik sorunlarýnýn çözülmesi gerekir ki bu fikir terk edilebilir." çok önemli önerilerini önemsiz gösterme ve önemli konularda yapýcý müzakere etmeyi reddetmekle" suçladý. Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis de açýklamasýnda, Kýbrýs Türk tarafýný eleþtirdi ve "karþýlaþýlan zorluðun, Kýbrýs Türk tarafýnýn gerek Ortak Açýklama gerekse propaganda çerçevesinde ima ettikleri çerçevesinde girdiði taahhütleri yerine getirmemesinden kaynaklandýðýný" öne sürdü. Anastasiadis, "Atina ve Lefkoþa olarak, müzakerelerin devam etmesi ve buna paralel olarak da, Kýbrýs Türk tarafýna, Kýbrýs Rum tarafýný koruyan ve Kýbrýs'ýn AB kimliði için kalkan teþkil eden ortak açýklamaya sadýk kalmasý için baský yapýlmasýnda hemfikir olduklarýný" vurguladý. Gazete, Anastasiadis'in Atina temaslarýný bugün de sürdüreceðini ve Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Evangelos Venizelos ve Yunan siyasi partileriyle bir araya geleceðini belirtti. Fileleftheros gazetesi ise haberini, "AB ve ABD'den Yardým Eli - Atina ve Lefkoþa'dan Kýbrýs Sorununda Koordinasyon - Müzakerelerde Hiç Yakýnlaþma Yok - Partiler Görüþülmesi Gereken Konularý Hatýrlatýyorlar" baþlýklarý altýnda verdi. Gazete, Anastasiadis'in dünden beridir Atina'da gerçekleþtirdiði temaslara iliþkin bazý Rum siyasi partilerin açýklamalarýna yer verdi. Haber göre, KS EDEK Baþkan Yardýmcýsý Kostis Evstatiu dün konuya iliþkin açýklamasýnda, Anastasiadis ve Samaras'ýn "Türk uzlaþmazlýðý yüzünden müzakerelerde görüþ ayrýlýðý bulunduðunu tespit etmelerini olumlu bir geliþme olarak" nitelendirdi ve ortak strateji belirlenmesinin gerekliliðine vurgu yaptý. EURO.KO Baþkaný Dimitris Þilluris, Anastasiadis-Samaras görüþmesinin, Kýbrýs sorununun AB normlarý temelinde çözüleceði ve "Münhasýr Ekonomik Bölge" konularýnýn Güney Kýbrýs'ýn egemenlik konusu olduðuna iliþkin karar alýnmasý gerektiðinden, önemli olduðunu savundu. Diðer gazeteler ise konuya iliþkin haberlerini þu baþlýklarla yansýttýlar: Alithia: "Atina-Lefkoþa AB'yi Deðerlendirmede Uzlaþtýlar". Haravgi: "Türkiye'ye Nüfuz Etmesi Ýçin Batýya Açýlým". Simerini: "Ortak Çok Cepheli Faaliyetler - Lefkoþa ve Atina Müzakerelerde Anlaþmazlýk Tespit Ettiler". GÜNEYDEN... RYANAIR: KIBRIS HAVAYOLLARI'NA ÖZEL BÝR ÝLGÝMÝZ YOK Ryanair Þirketi Baþkaný Michael O'Leary, þirketin, büyük borç altýnda olan "Kýbrýs Havayollarý"ný satýn almaya "özel" bir ilgi duymadýðýný belirtti. Fileleftheros gazetesinin, "Ryanair: Özel Bir Ýlgimiz Yok" baþlýklý haberine göre, diðer þirketler gibi kendilerinin de Kýbrýs Havayollarý'nýn satýn alýnmasý prosedürüne uygun olarak talep formu sunduklarýný ifade eden O'Leary, havayollarýnýn satýn alýnmasý konusunda sadece bir ön prosedürün söz konusu olduðunu, herhangi bir taahhüdün bulunmadýðýný söyledi. Gazete haberinin devamýnda, O'Leary'nin, þirketi satýn almaya aday olmaktaki hedeflerinin aslýnda, "Kýbrýs Havayollarý"yla ilgili tüm bilgileri öðrenmek ve Güney Kýbrýs'taki rakiplerini daha iyi tanýmak olduðunu ima ettiðini kaydetti. KÝLÝSE ÝKONLARI SATIP PARASINI BAÐIÞLAYACAÐINI ÝDDÝA EDEREK ÝNSANLARI DOLANDIRDI Lefkoþa'nýn Rum kesiminde, kilise ikonlarý satarak parasýný fakirlere baðýþlayacaðý vaadiyle insanlarý dolandýran bir Rum'un tutuklandýðý bildirildi. Alithia gazetesi, Rum Polisi'nin geçen gün aldýðý bir ihbarý deðerlendirerek, 28 yaþýndaki sözkonusu kiþinin kilise ikonlarýný sattýðý yere gittiðini ve þahsý suçüstü yakaladýðýný yazdý. Haberde, sözkonusu þahsýn tutuklandýðý kaydedildi. HAYVANLARA UYGULANAN ÞÝDDETE KARÞI POLÝS Güney Kýbrýs'ta her bölgeye, hayvanlara uygulanan þiddet konusunda yapýlan þikayetleri araþtýracak bir polis atanacaðý haber verildi. Kararýn, Rum Adalet Bakaný Yonas Nikolau tarafýndan alýndýðýný yazan Politis gazetesi, Nikolau'nun sözkonusu kararý, Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ve hayvansever örgütlerle yaptýðý görüþmede açýkladýðýný yazdý. Habere göre Nikolau, hayvanlara kötü davranýlmasý ya da öldürülmesiyle ilgili vakalar konusunda tam bir soruþturma yürütülmesi ve konunun yargýya taþýnmasý yönünde polise sýký talimat vereceði taahhüdünde bulundu. MENNOYA'DAKÝ TUTUKEVÝ GENÝÞLETÝLÝYOR Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, Mennoya'da sýnýrdýþý edilecek olanlarýn tutulduðu tutukevinin geniþletilmesini kararlaþtýrdýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, tutukevinin, sýnýrdýþý edilecek ailelerin tutulmasý için yeterli olmadýðýný ve ailenin bir kýsmýnýn tutukevinde, diðer kýsmýnýn da baþka yerlerde tutulmak zorunda kaldýðýný kaydederek, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn bu durumu önlemek için çalýþma baþlattýðýný yazdý. Haberde, tutukevine dispanser ve baþka ek binalar inþa edileceði de kaydedildi. UÇAN FENERLER KIBRIS'TA YASAK "Dilek feneri" olarak da bilinen uçan fenerlerin Güney Kýbrýs'ta kullanýmýnýn ve ithalinin yasak olduðu haber verildi. Politis gazetesine göre, Rum Orman Dairesi yaptýðý açýklamada, uçan fenerlerin (Sky Lanterns ya da Chinese Lanterns) kullanýmýnýn tehlikeli kabul edildiði ve piyasada saptanmasý durumunda geri çekildiði, ayrýca ithalinin de yasak olduðu duyurusunda bulundu. Uçan fenerlerin düðün, vaftiz töreni gibi çeþitli etkinliklerde kullanýlmasý ve bazý durumlarda küçük kazalara sebebiyet vermesinden dolayý açýklama yapan Orman Dairesi, fenerlerin düþmesi sonucu orman, kýrsal bölge ya da evlerde yangýna neden olabileceði uyarýsýnda bulunarak, bunlarýn doða için bir tehdit oluþturduðunu vurguladý. Ve bunlarý kullanan ya da bunlarýn kullanýmý sonucu yangýna neden olan kiþilerin suçlu kabul edileceðini belirtti.

16 16 30 Temmuz 2014 Çarþamba

17 30 Temmuz 2014 Çarþamba 17 7

18 18 30 Temmuz 2014 Çarþamba

19 30 Temmuz 2014 Çarþamba ÝSRAÝL'ÝN GAZZE'YE SALDIRILARI ÖLÜ FÝLÝSTÝNLÝ SAYISI 1119, YARALI SAYISI 6550 HAMAS'A GÖRE 110'DAN FAZLA ÝSRAÝL ASKERÝ ÖLDÜRÜLDÜ Hamas'ýn askeri kanadý Ýzzeddin el-kassam Tugaylarý, Gazze Þeridi'ne yönelik kara saldýrýlarýn baþladýðý 17 Temmuz'dan bu yana 110'dan fazla Ýsrail askerinin öldürüldüðünü bildirdi. Ýzzeddin el-kassam Tugaylarýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Mücahitler, Gazze Þeridi sýnýrlarýnda savunma operasyonlarýný sürdürüyor. Gazze Þeridi'ne karadan saldýrýlarýn baþladýðý günden bu yana 110'dan fazla asker öldürüldü, yüzlercesi yaralandý" denildi. Ýsrail ordusunun açýklamalarýna göre ise, þu ana kadar 48 asker hayatýný kaybetti. Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin hükümeti Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el- Kudra, 7 Temmuz'dan bu yana hayatýný kaybeden Filistinli sayýsýnýn bin 119'a, yaralýlarýn ise 6 bin 550'ye ulaþtýðýný açýklamýþtý. BM kararlarýna daha önce defalarca uymamýþ olan Ýsrail, 7 Temmuz Pazartesi günü "Koruyucu Hat" adýyla Gazze'ye yönelik hava ve denizden saldýrýlar baþlatmýþ, 17 Temmuz Perþembe günü de karadan saldýrýya geçmiþti. SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDEN FÝLÝSTÝNLÝ SAYISI BÝN 119'A YÜKSELDÝ Öte yandan Ýsrail'in, abluka altýndaki Gazze'ye düzenlediði son saldýrýlarda 11 kiþinin hayatýný kaybettiði, 50 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin hükümeti Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el- Kudra, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýsrail savaþ uçaklarýnýn Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediði hava saldýrýsýnda Dahir ailesinden 5 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 20 kiþinin yaralandýðýný söyledi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldýrýlarda En-Neccar ailesinden 3 kiþinin öldüðünü, 15 kiþinin yaralandýðýný ifade eden Kudra, Gazze'nin orta kesimindeki el-breyc Kampý'na düzenlenen hava saldýrýsýnda ise 3 kiþinin yaþamýný yitirdiðini belirtti. Ýsrail ordusunun Gazze'nin çeþitli bölgelerine düzenlediði saldýrýlarda da 15 Filistinlinin yaralandýðýný aktaran Kudra, son saldýrýlarla 7 Temmuz'dan bu yana hayatýný kaybeden Filistinli sayýsýnýn bin 119'a, yaralýlarýn ise 6 bin 550'ye yükseldiðini kaydetti. BM kararlarýna daha önce defalarca uymamýþ olan Ýsrail, 7 Temmuz Pazartesi günü "Koruyucu Hat" adýyla Gazze'ye yönelik hava ve denizden saldýrýlar baþlatmýþ, 17 Temmuz Perþembe günü de karadan saldýrýya geçmiþti. 19 GAZZE'DE ELEKTRÝK ÜRETÝMÝ TAMAMEN DURDU Ýsrail ordusunun Gazze'deki elektrik santralinin ana yakýt tankýný vurmasý üzerine üretimin tamamen durduðu bildirildi. Anadolu Ajansý (AA) muhabirine konuþan Gazze Enerji Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Fethi eþ- Þeyh Halil, "Ýsrail'in Gazze'deki tek elektrik santralinin ana yakýt tankerini vurmasý üzerine üretim tamamen durdu" dedi. Ýsrail'in daha önce bazý elektrik ana hatlarýný kesmesi dolayýsýyla enerji açýðý yüzde 90'a ulaþmýþtý. Elektrik ihtiyacýný karþýlamak için yaklaþýk 360 megavat gücünde enerjiye ihtiyaç duyulan Gazze'de, sadece yaklaþýk 200 megavat enerji elde edilebiliyor. Gazze enerji ihtiyacýnýn 120 megavatýný Ýsrail'den, 28 megavatýný Mýsýr'dan karþýlýyor. GAZZE'DEN ÝSRAÝL'E 4 FÜZE ATILDI Gazze Þeridi'nden Ýsrail'in güneyine 4 füze atýldýðý bildirildi. Ýsrail Kanal 2 televizyonunun ordu kaynaklarýndan naklettiði habere göre, Gazze Þeridin'den Askalan kentine ve Eþkol bölgesine ikiþer füze atýldý. Ýsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden yaptýðý açýklamada, ülkenin güneyinde yer alan Askalan kentin uyarý sirenlerinin çaldýðýný belirtti. Öte yandan, Gazze'nin Han Yunus kentinde Ýsrail askerlerini taþýyan zýrhlý bir aracýn vurulduðu bildirildi. Ýslami Direniþ Hareketi'nin (Hamas) askeri kanadý Ýzzeddin el-kassam Tugaylarý, tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan Kissufim bölgesinde Ýsrail askerlerini taþýyan aracýn roketle vurulduðu belirtildi. Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: SATILIK 25 lik trafo, 3 inçlik galvanize 200 ayak boru, 3 inçlik dalgýç. Tel: DÝPLOMA KAYBI DAÜ Bilgisayar Destekli Çizim Bölümü nden aldýðým diplomamý kaybettim. Yenisini alacaðýmdan eskisinin hükmü yoktur. Meral ERGÜN ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3. kat öðrenciye kiralýk daire. 350 stg. Tel: DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz... KLEOPATRA AKTAR Kýnanýzda, niþanýnýzda veya düðününüzde konuklarnýza rahatlatýcý ve huzur verici kokusuyla bilinen lavanta dolu keseler armaðan edin. Siz yeter ki isteyin, biz hemen hazýrlayalým. Ýrtibat tel: ve ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor. Tel: SATILIK ESKÝ KÝREMÝT 1500 adet civarý iyi durumda eski oluklu kiremit satýlýktýr. Tel: SATILIK ARAZÝ Lapta Týnaztepe'de bulunan 1 dönüm 1700 ayakkare ve 2 dönüm arsa nitelikli arazi sahibinden satýlýktýr. Tel:

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1963 Aralýk ýnda Küçük Kaymaklý da Kýbrýslý Türkleri esir alan EOKA cý Nikos Samson un ruhu dolandý dün Karpaz da! Tayyip Okulu ndan yol baðladýk Samson Okulu na!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER. Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ. Durup dururken gazetemizin ödenmiþ telefonu kesildi. Arýzayý aradýk. Geliyoruz dediler, gelmediler. Telefon hala kesik... Ve bugün de 30 Aðustos Zafer Bayramý... Dinleme servisi acaba tatile mi çýktý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý?

Detaylı