ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4600 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "MP-5'LE" VURULMAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4600 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "MP-5'LE" VURULMAK"

Transkript

1 Bayramýn bombasýný Türk dahi politikacýlardan Bülent Arýnç patlattý. Kadýnlar sokakta kahkaha atmamalý, dedi... Kadýnlarýmýzýn dün sokakta kahkaha atmalarýnýn nedeni buymuþ meðer! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4600 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÜYÜK NEFRETLERDEN BÜYÜK AÞKLAR DOÐAR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MARÝNA ÞURACIKTA... Ali Osman DEÐÝÞEN YOK Dolgun Dalgýçoðlu "MP-5'LE" VURULMAK Mehmet Levent Ýflâs, af ve rezillik Özgün Kutalmýþ Banka, niçin belediye gibi teselli bulmadý? Erdoðan Baybars Dünkü yayýnýmýzdan sonra kurtlar vadisinin kurtlarý facebook'a yazdýklarý mesajlarý sildiler... 'Afrika'ya silahlý saldýrý tehditleri savuran çetecilere karþý polis hiçbir önlem almadý ve bizim ifademize de baþvurmadý. Ancak vatandaþlarýmýzdan gazetemize destek mesajlarý yaðdý... Çete pusuda Binali Yýldýrým ve þeref misafirleri... Daha önce gazetemize karþý kiralýk katillerle silahlý saldýrý düzenleyen Felek çetesi yine sinsi bir hazýrlýk içinde... Cumhurbaþkaný, Baþbakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný ve Polis Genel Müdürü'nü uyarýyoruz... Bu çetenin gazetemize karþý yapacaðý hareketlerden bundan sonra siz sorumlu olacaksýnýz! Bu memleketi onlara teslim eden sizsiniz çünkü... Gazetemize destek belirten vatandaþlarýmýz, resmi makamlarýn çetelere gösterdiði toleransa isyan ettiler ve "Bu memleketi kurtlara yedirmeyiz" dediler... Alçaklarýn son sýðýnaðý milliyetçilik olduðu gibi, çetecilerin son sýðýnaðý da milliyetçilik... Vatandaþlarý haraca baðlayanlar, haraç vermeyenleri ya kurþunlayanlar, ya da öldüresiye dövenler ve eroin kaçakçýlýðý yapanlar bize "Bizans soysuzlarý" diyerek milliyetçilik mertebesine eriþiyorlar! 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta 3. sayfada Kavazoðlu'nun yeri boþ kaldý... Yenisi ne zaman yerine konacak Kamyon sýnýrlamasý... Taksiciler memnun Kamyon seyrüsefer kýsýtlamasýna iþadamlarý karþý çýktý, ama Birleþik Taksiciler Birliði memnun sayfada Güney de zorda yýllýk fýrýn kapandý Güneyde fýrýncýlýk sektöründe en büyük þirketlerden biri olan 44 yýllýk "Kýbrýs Fýrýnlar Þirketi" kriz nedeniyle kapandý sayfada Ýsrail vahþeti Ölü Filistinli sayýsý 1119, yaralý sayýsý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... HEY GÝDÝ KIBRIS HEY! KÝMLERÝN ELÝNE KALDIN... Bu bir hukuk ve adalet meselesidir... Basit bir çete meselesi deðil... Eðer eroin kaçakçýlýðýndan dolayý 21 yýl hapse mahkum olan, ancak Yargýtay kararý henüz onamadýðý için hala hapse girmeyen bir adam, ülkemize Erdoðan'ýn elçisi olarak gelen bir AKP milletvekilinin masasýnda þeref misafiri oluyorsa, sizi bu memlekette hayrete düþürebilecek baþka hiçbir þey olamaz... Eroinci ile haraç çetesi yüksek misafirin adada korumalýðýný yapýyor... Sabýkalarý poliste tavana vuran bir çete... Daha geçtiðimiz haftalarda haraç vermeyi reddeden bir müteahhidin çenesini, burnunu ve elmacýk kemiklerini kýrdýlar... Þimdi ise Binali Yýldýrým'ýn korumalarý... Böyle bir diyarda yaþarken siz çok mu güvenlikte hissedersiniz kendinizi? Polise ve mahkemeye güvenir misiniz? * Adamlar açýk açýk, "Alalým silahý, gidip temizleyelim onlarý" diyorlar... Dün gazetede yayýnladýk bunlarý... Bunun üzerine, yazdýklarýný sildiler facebook'tan... Polis ne yaptý peki? Hiç! Herhangi bir tutuklama var mý? Yok! Bizim ifademize baþvurdu mu? Yok! Ýyi de biz "Silahý kapýp falaný temizleyeceðiz" diye yazsak, polis dayanmaz mý hemen kapýmýza? * Bu gazete birkaç yýl önce bu çetecilerin kiralýk tetikçileriyle birkaç kez kurþunlandý... Mucize eseri olarak hayatta kaldýk... Þimdi ise polis ve mahkememiz tarafýndan iyice þýmartýlan bu çeteciler yeni tehditler savuruyorlar... Yeniden sinsi planlar içinde gazetemize karþý... Bu tehditleri hiç mi ciddiye almýyor polis? Cumhurbaþkanýný... Baþbakaný... Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'ný... Ve Polis Genel Müdürü'nü tüm toplumumuz önünde uyarýyoruz... Bunadn sonra bu çete tarafýndan gazetemize karþý giriþilecek herhangi bir saldýrýdan siz sorumlu olacaksýnýz! Bu memleketi onlara teslim eden sizsiniz çünkü... * Bizim yalnýz olduðumuzu sananlar yanýlýyor... Koskoca bir vatandaþ ordusu var yanýmýzda... Dünkü yayýnýmýzdan sonra destek ve dayanýþma mesajlarý yaðdý gazetemize... Millet sinir küpü olup bitenlerden... Hükümetin çetecilere karþý gösterdiði toleransa fena halde öfkelenen vatandaþlar, "Biz bu memleketi kurtlara yedirmeyiz" diyorlar... Tümüne de teþekkür ederiz burada... Eþkiya dünyaya hükümdar olmazsa, mafya bozuntularý Kýbrýs'a hükümdar olur mu? Alçaklarýn son sýðýnaðý milliyetçilik ise, çetecilerin son sýðýnaðý da milliyetçilik... Bize "Bizans soysuzlarý" diyerek vatanperverlik mertebesine eriþiyorlar! Hey gidi Kýbrýs hey! Kimlerin eline kaldýn... Rum lider Atina'da nabýz yokladý Anastasiadis Atina'da siyasi parti liderleriyle görüþtü Güney Kýbrýs Rum Yönetimi (GKRY) Baþkaný Nikos Anastasiadis, Atina ziyareti kapsamýnda siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelerek Kýbrýs meselesi hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Yunanistan anamuhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Lideri Alexis Çipras, Anastasiadis ile yaptýðý görüþmenin ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, SYRIZA'nýn Lefkoþa'nýn Kýbrýs meselesinin çözüm yönündeki çabalarýný istikrarlý þekilde desteklediðini belirterek, "Baþkan Anastasiadis'le müzakere konusundaki geliþmeleri ele aldýk. Biz kendisine adil ve kalýcý bir çözüm yönündeki çabalarý desteklediðimizi ifade ettik ancak ne var ki Kýbrýs Türk tarafýnýn ve özellikle Türkiye'nin uzlaþmazlýðýndan endiþe duyuyorum" þeklinde konuþtu. Kýbrýs meselesinin "iþgal ve istila" meselesi olduðunu savunan Çipras, "çözümün BM kararlarý çerçevesinde iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon temelinde olmasý gerektiðini" kaydetti. Çipras, Yunanistan'daki tüm siyasi güçlerin Kýbrýs sorununun çözümü yönündeki çabalarýný desteklediðini de belirtti. Gazze olaylarýna da deðinen Çipras, geniþ bölgede büyük bir belirsizlik ve jeopolitik istikrarsýzlýðýn yaþandýðýný belirterek, "Bu jeopolitik istikrarsýzlýk Gazze'de soykýrým haline geliyor" diye konuþtu. "KIBRIS MESELESÝ ULUSLARARASI BÝR SORUNDUR" Kýbrýs meselesinin uluslararasý bir sorun olduðunu savunan Dýþiþleri Bakaný ve PASOK Partisi Lideri Evangelos Venizelos, "Türkiye'nin sorumluluðu ile adadaki iþgal ve istilanýn devam ettiðini" öne sürdü. Atina'nýn, Anastasiadis'in çözüm müzakerelerindeki tezlerini desteklediðini belirten Venizelos, bu tezlerin AB müktesebatý, BM kararlarý ve Anastasiadis ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun çözüm müzakereleriyle ilgili ortak bildirisini temel aldýðýný kaydetti. Venizelos, Anastasiadis'in güven artýrýcý önlemlerle ilgili tekliflerini ise "adil, iþler ve kalýcý bir çözüm yönünde yardýmcý olabileceði" þeklinde deðerlendirdi. "TEK KÝMLÝK VE TEK VATANDAÞLIÐIN GARANTÝ ALTINA ALINMASI GEREKÝYOR" Demokratik Sol (DHMAR) Lideri Fotis Kuvelis ise tek uluslararasý kimliðin ve tek vatandaþlýðýn garanti altýna alýnarak, tek egemenlik temelinde adil ve iþler bir çözüm gerekliliðinden söz etti. Kuvelis, Kýbrýs çözüm müzakerelerinde Alexis Çipras yaþanan sorunlara da deðinerek bunlarýn KKTC'nin iç siyasi meselelerinden kaynaklandýðýný iddia etti. Kýbrýs müzakerelerinin Türkiye ve Kýbrýslý Türklerin izledikleri tutumdan dolayý geciktiðini savunan ANEL (Baðýmsýz Yunanlýlar) Lideri Panos Kammenos, Atina ve Lefkoþa'nin bölgede istikrar ve güvenlik unsuru olarak sorunlarýn iþbirliði ile barýþçýl yönden çözümlenmelerinden yana olduðunu kaydetti. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Kuçumbas, Ada'daki deniz hidrokarbonlarýnýn Kýbrýs sorunun çözümü için araç teþkil etmediðini vurguladý. Kuçumbas, "Türk uzlaþmazlýðý ve saldýrganlýðý devam ettiði sürece, GKRY'nin AB üyeliðinin ve AB müktesebatýnýn, Kýbrýs meselesinin çözümüne yardým etmediðini gözler önüne serecek" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÜYÜK NEFRETLERDEN BÜYÜK AÞKLAR DOÐAR Ýþgalcimizi yalnýz biz seviyorduk eskiden... Ne tuhaf... Zamanla Kýbrýslýrumlar da ona aþýk oldu... Hem de bizi bile geçti onlarýn aþký... Bunun için Bay Anastasiadis "Benim tercihim Tayyip Erdoðan" deyince hiç þaþmadým... Sanýrým kuzeyde ezici çoðunluk da Erdoðan'dan yana... Demek ki Kýbrýslýtürkler Erdoðan'a ne kadar umut baðladýysa, en az o kadar da Rumlar baðladý... Ne dersiniz? Padiþahlýðýný ilan etmeye hazýrlanan Erdoðan kimi memnun edecek acaba? Kýbrýslýlarýn nemelazýmcý, bencil ve köle ruhlu olduðunu söyleyen Ýngiliz valisi bir kez daha haklý çýktý galiba... Yalakalýkla ve müzevirlikle geçinir... Kendisini ezene gönül verir... Hitler burayý da zaptetse, ona saygýlarýný sunmak için herkes sýraya girerdi herhalde... Erdoðan Kýbrýslýlara ne iyilik yaptý? Bilen var mý? Bir tek iyiliðini sayýn hiç olmazsa... Ben de sizin gibi, padiþahlýk muradýna ermesi için þu mübarek Ramazan bayramýnda dua edeyim... Size kötülük yaptýkça aþkýnýzýn daha da büyümesi hiç þaþýrtmýyor beni... Büyük nefretlerden büyük aþklar doðduðunu ben de bilirim... Erdoðan dönemi en umutsuz çözüm yýllarý olmadý mý Kýbrýs'ýn? Pek çoklarýnýzýn hala göremediði Annan Planý tuzaðý ile, belki de bir asýr ileriye atýldý adanýn birleþme hayali... Türkiye iþgalcilikten çözümcülüðe terfi etti... "Kazan kazan" diyerek ve "bir adým önde" safsatasý okuyarak hepimizi uyuttu... Burada yaptýðý ne kadar gayrý meþru iþ varsa hepsini de meþrulaþtýrdý... Son kalan Rum topraklarýný da yaðma etti ve "Bir taþ bile vermedik, bir asker bile geri çekmedik" diye övündü 'ten sonra bir o kadar daha nüfus taþýdý buraya... Toprak ve mal davalarýný AÝHM'de açan Rumlarý iþgal yönetiminin Mal ve Tazmin Komisyonu'na yönlendirmeyi baþardý... Kuzeyin her köþesini cami doldurdu... Dini inançlarýný zayýf bulduðu Kýbrýslýtürkleri müslümanlaþtýrdý... Ýlahiyat fakülteleri açtý... Kuran kurslarýný tüm köylere yaydý... Kýbrýslýtürklere, -Besleme, diye hakaret etti... Kýbrýs hükümetini ise yok saydý... Ve siz tüm bunlardan sonra daha çok sevdiniz onu... Daha çok aþýk oldunuz... O kadar bir þiddetle baðlandýnýz ki ona, sýrtýnýzda kýrbaç þakladýkça bir sado-mozaþist gibi bundan zevk aldýnýz... "Tercihim Erdoðan" mý diyorsun Bay Anastasiadis? Ýtirazým yok! Sadizmden zevk alaný kurtarmak isteyen de kurtaramaz... O derin uykudan siz hala uyanmadýnýz anlaþýlan... Erdoðan'ýn hep Kýbrýs'ta adým atmak isatediðini, ama askerin hep buna engel olduðunu sanýyordunuz... Bir padiþah gibi tahta kurulmaya hazýrlanan adamýn engel mi olur önünde? Pek çok meselede olduðu gibi bunda da yanýldýnýz bayým... Farkýnda deðilsiniz hala... Et de onun elinde, býçak da... Asker de, polis de, yargý da, basýn da hep onun kulu... O halde neden gerçekleþmiyor hayaliniz? Tahta çýktýktan sonraya mý býraktýnýz bunu da? Bekleyin o halde... Kýbrýs Türk Devleti'nin nasýl kurulduðunu da göreceksiniz burada... Padiþahlar fetihçidir Bay Anastasiadis... Toprak vermez, toprak alýr... Benim bu seçimde hiçbir tercihim yok... Hepsi de ayný soyun sopu... Ama siz bu aþkýnýz yüzünden elinizdekini de kaybetmemeye bakýn...

3 existence Elvan Levent Derviþ Kavazoðlu'nun yeri boþ kaldý Kýbrýs'ta barýþýn simgesi olan Derviþ Kavazoðlu ile Kostas Miþaulis 1965 yýlýnda Lurucina yakýnlarýnda TMT tetikçileri tarafýndan pusuya düþürülerek seyahat ettikleri aracýn içerisinde öldürülmüþlerdi... Öldürüldükleri yere büstleri dikildi her ikisinin de... Ancak geçtiðimiz aylarda bazý metal hýrsýzlarý tarafýndan Kavazoðlu'nun büstü yerinden sökülerek çalýndý, sonra da parçalanarak bir hurdacýya satýldý... Geçtiðimiz günlerde Kiracýköy'e giden arkadaþýmýz Ýsmail Karaböcek, Lurucina yakýnlarýndaki büstlere de gitti ve iþte orada bu fotoðrafý çektirdi... Miþaulis duruyor yerinde, Kavazoðlu'nun yeri ise boþ... Yenisi ne zaman yapýlýp yerine konacak acaba? Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Talip Atalay, dün "Din Ýþleri Baþkanlýðý Geleneksel Bayramlaþma Programý"na katýlarak vatandaþlarla bayramlaþtý. Din Ýþleri Baþkanlýðý'nda yapýlan program, saat 11.30'da baþladý ve yaklaþýk bir saat sürdü. Bayramlaþmaya, Din Hizmetleri Müþaviri Ahmet Durmuþ, Din Ýþleri Baþkanlýðý Girne Temsilcisi Fuat Tosun, Güzelyurt Temsilcisi Ömer Akýn, Lefke Temsilcisi Mehmet Genç, Ýskele Temsilcisi Fahrettin Öðdü, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, din görevlileri, eþleri ve vatandaþlar katýldý. Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, bayramlaþma programýna katýlan vatandaþlar, önceki günkü Hala Sultan Tekkesi ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Talip Atalay'a önümüzdeki Kurban Bayramý Namazý'ný da Hala Sultan Tekkesi'nde kýlma arzusunu iletti. Atalay la bayramlaþma kuyruðu FÝLM DEÐÝL Yürüyoruz duruyoruz, Kýbrýs film çekimi için ne kadar da uygun bir yer, diyoruz birbirimize. Yýlýn en az dokuz ayý güneþ... Mesafeler kýsa, bu da vakitten tasarruf demek... Doðal set üstelik, dað var, ova var, deniz var, çok ararsanýz ormana benzer biþeyler de bulursunuz. Yýkýlmaya yüz tutmuþ tarihi mekanlarýyla, ne Rönesans hikayeleri çekersiniz set kurmak için astronomik bütçeler harcamadan. Sanki film seti olmak için yaratýlmýþ bir ada anlayacaðýnýz. Yine de Kýbrýs'ýn sadece film çekimi için uygun bir yer olduðundan bahsedersek, haksýzlýk, hatta kabalýk etmiþ olurduk kuþkusuz. Daha neler neler için uygundu bu cennet ada, öyle deðil mi? Kendisi küçük, nimetleri büyüktü... Bir baþkadýr benim memleketim, þarkýsýný çalýyorlarsa her haber bülteninin sonunda, boþuna deðildi elbette. Bakýn... Canýnýz kumar mý çekti? Buyurunuz, geliniz. Kadýn ticareti mi yapacaksýnýz? Buyurunuz geliniz. Hayali ithalat-ihracat projeleriniz mi var? Buyurunuz geliniz. Kýrmýzý bültenle mi aranýyorsunuz dünyanýn her yerinde? Buyurunuz geliniz? Baþkasýnýn malýný baþkasýna mý satacaksýnýz? Buyurunuz geliniz. Niyetiniz banka soyup ömrünüzün geriye kalanýnda sefa sürmek mi? Buyurunuz geliniz. Çete kurup, haraç mý toplayacaksýnýz? Buyurunuz geliniz. Büyük bir uyuþturucu kaçakçýsýsýnýz ve kendiniz için güvenli bir yer mi arýyorsunuz? Buyurunuz geliniz. Saymakla bitemez gördüðünüz üzere. Mafya deseniz, romanýný da yazarsýnýz, filmini de çekersiniz, öyle ki, 'Baba' hiç kalýr yanýnda. Þaka deðil, þöyle bir düþündüm, polis bize neden koruma vermiyor diye, bir yanýt bulamadým doðrusu. Adamlar yayýnlarýmýzdan ötürü bizi açýk açýk tehdit ediyorlar. Ýlk kez de deðil üstelik. Yani, polis ya bizim hayatýmýzý önemsemiyor, ya da anlaþýlan bu çetecileri hafife alýyor. Yoksa týpký Ýtalya polisinin Roberto Saviano'ya verdiði gibi, bize de en azýndan bir koruma verirlerdi burada, deðil mi? 2006 yýlýnda yayýmladýðý 'Gomorra' isimili kitabýnýn ardýndan, ünlü Napoli mafyasý 'Camorra' Roberto Saviano için ölüm fermaný çýkarmýþtý. O günden bu yana da Saviano yirmi dört satlik bir polis korumasýyla geziyor ve sürekli olarak yerini deðiþtiriyor. Kimse de nerede olduðunu bilmiyor, ailesi ve arkadaþlarý bile. Saviano, Camorra'nýn kirli iþlerini açýða çýkarmak için hayatýný tehlikeye atarak aralarýna sýzmýþ ve bir süre, Napoli limanýnýn deposunu idare etmiþti. Sonradan verdiði röportajlarda da Camorra mafyasýnýn iç yüzünü sermiþti ortaya. Yüksek Ýtalyan modasýndan inþaat sektörüne, uyuþturucuya ve çöp iþine kadar herþeyi nasýl idare ettiklerini anlatmýþtý. Ülkenin güneyindeki her inþaat þirketinin 'koruma' için mafyaya büyük paralar ödediðini, bunu ayrýca kârlý ihaleler ve krediler almak için de yaptýklarýný, mafyayla iþbirliði yapmanýn iþ adamlarýnýn nasýl iþine geldiðinden bahsetmiþti. Zaten Saviano kitabýný yayýmladýktan sonra Berlusconi tarafýndan Ýtalya'nýn adýný lekelediði gerekçesiyle 'vatan haini' ilan edilmiþti. Mafya babalarýnýn mafya filmlerinden çok ilham aldýklarý da Saviano'nun yaptýðý gözlemlerden biriydi ayrýca. Sinema, silahý tutuþ þekillerinden, giyim kuþama ve konuþma tarzýna kadar mafyanýn içindeki 'moda'ya yön veriyormuþ hatta. Küçümsememek gerekiyor yani sinemayý anlayacaðýnýz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir MP-5 mermisi daha pahalýymýþ Bizim beþ para etmeyen canýmýzdan Afrika'ya MP-5'le uðramalýymýþ Malûmunuz olsun Pervin haným halimizden Kalay KKTC'YÝ SONSUZA DEK YAÞATACAK OLANLARA KKTC'ye gelen TC'li Bakan Binali Yýldýrým'ý KKTC Polisinin deðil de Türkiye mahkemelerinde eroinle yakalanýp 20 yýl hapse mahkum olan ama buna raðmen KKTC'de faaliyetlerine son sürat devam eden Ýsmet Felek ve çetesinin korumasýna en çok da KKTC'cilerin karþý çýkmasý gerekmez miydi aslýnda? Derviþ Eroðlu gibi KKTC'yi sonsuza dek yaþatmaktan baþka gayesi olmayanlar, siz, KKTC'yi böyle eroin kaçakçýsý çetelere teslim ederek mi yaþatacaksýnýz? Hepiniz birden uçtunuz mu yahu? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MARÝNA ÞURACIKTA... Geçenlerde gazetemizin facebook'tan alýntýladýðý bir resim vardý... Ortaköy'de birileri Ýsrail'i protesto etmek için, marketten aldýklarý kasa dolusu Coca-Cola'larýn kapaklarýný açýp tuvalete döktüler... Tuvalet baþýna dizilen protestocular "bir daha Coca-Cola içmeyeceðiz" diyerek resmettiler ve sanal alemde herkesin görmesi okumasý için gönderdiler... Þimdi hem Coca-Cola'yý protesto edeceksin, protesto etmek için de para ödeyeceksin ve dökeceksin... Bir farký var mý? Coca-Cola satýlmýyor mu? Satýlýyor... Ýster iç, istersen tuvalete dök, mühim olan ödenen paralarýn patronun cebine girmesini engellemek olduðuna göre bu protesto bir iþe yarar mý? Yaramaz þüphesiz... Bu facebook'taki Ortaköylülerin eylemi bana daha baþka bir protesto eylemini çaðrýþtýrdý. Köylerimizden birinde gençler pahalýlýktan dolayý bir cep telefonu þirketini protesto etme kararý almýþlardý... Ne yapmalarý gerektiðini düþünürken içlerinden bir tanesi, "Cep telefonlarýmýzý yere vurup kýralým, kameralar çeksin, fotoðrafçýlar fotoðraflarýný alsýnlar" dedi. Bu kabul gördü ama kimse de cep telefonunun protesto uðruna kýrýlmasýna gönlü razý deðildi... Cep telefonlarýný kýrmak en etkili eylemdi onlara göre... Ve çaresini de buldular... Cep telefonlarýný deðil de saðdan soldan bulacaklarý çalýþmayan cep telefonlarýný yanlarýna alacaklar ve onlarý vurup kýracaklardý... Yerleþim birimimizin adýný vermedik... Cep telefonunu kýran arkadaþýmýzýn da adýný vermek istemiyorum... Her neyse... Fotoðrafçýlar, TV'ciler yerlerini aldýlar... Protestoculardan bir tanesi elindeki kaðýttan protestonun nedenini okudu ve cümlesini bitirdiðinde kalabalýk "kahrolsun" diye slogan attý... Konuþmacý, kameralarýn kendisini çektiðini bildiði için, onlara dönerek cebinden de bozuk cep telefonunu çýkararak havada birkaç kez salladý... Herkes görmeliydi... "Bundan sonra bu þirketin cep telefonuyla konuþmak yok" diyerek elindeki telefonu asfalta vurdu... Telefon içi boþ olduðu için tuzla buz olmuþtu... Bir anda kalabalýk ellerindeki telefonlarý asfalta vurup paçalamaya baþladý... Olaydan habersiz gençlerden birisi de orada bulunuverdi hasbelkader... Kaný kabardý kendi deyiþiyle ve cebinden son model cep telefonunu çýkarýp asfalta vurdu ve "Kahrolsun" diye baðýrdý... Konuþmacý olayý farketti etmesine ama telefonunu yere vurup kýrdýktan sonra üzerinde seken gencin de yapýlan sahtekarlýktan haberi olup olmadýðýný merak etti... Gazeteciler, TV'ciler gittikten sonra genci yanýna çaðýrdý ve vurup kýrdýðý telefonunun bozuk olup olmadýðýný sordu... "Yeni almýþtým" dedi genç... Bizim Ortaköylüler de para ödeyerek Coca-Cola alýyorlar ve protestoda bulunuyorlar... Oysa bir okurumuzun yazdýðý gibi... Ýþte Marina þuracýkta! BAYRAM SONA ERÝYOR - Üç günlük Ramazan bayramý bugün sona eriyor. Bayram nedeniyle bazýlarý yurtdýþý tatilini tercih etti. Tatilin uzun süreye denk gelmesi uzakta olan aileleri dostlarý bir araya getirdi. Birbiriyle buluþma fýrsatý yakalayan aileler neþeli ve mutlu dakikalar yaþadýlar. Küçükler en güzel elbiselerini giyerek büyüklerin ellerinden öptüler, onlarýn bayramlarýný kutladýlar. (Mustafa ERKAN) BUGÜN BAYRAMIN SON GÜNÜ Ýslam Dünyasý'nýn iki bayramýndan biri olan ve "Þeker Bayramý" olarak da bilinen Ramazan Bayramý bugün sona eriyor. Ýslam dininin kutsal kitabý Kuran'ý Kerim'in indirildiði ay olarak kabul edilen Ramazan ayýnda tutulan orucun ardýndan kutlanan Ramazan Bayramý bugün sona erecek. Belediyeler ve Polis, bayramýn huzur içinde geçmesi ve hizmetlerin aksamamasý için çeþitli önlemler aldý. Polis Basýn Subaylýðý, bayramýn huzur içinde geçtiðini, önceki sabah yaþanan ölümlü trafik kazasý dýþýnda ülke genelinde þu ana kadar üzücü bir olay yaþanmadýðýný bildirdi. CEZAEVÝNDE AÇIK GÖRÜÞ VAR Ramazan Bayramý nedeniyle Merkezi Cezaevi'nde bulunan mahkûm ve tutuklular, 31 Temmuz'a kadar düzenlenen programa uygun olarak yakýnlarý ile açýk görüþ yapabiliyor. Açýk görüþe gidebilecek ziyaretçilerin isimleri, tutuklu ve hükümlüler tarafýndan daha önce Cezaevi Müdürlüðü'ne bildirildi. Ziyaretler, 5 kiþiyi aþmayacak þekilde yapýlýyor. Ziyaretler, Merkezi Cezaevi tarafýndan düzenlenen program kapsamýnda saatleri arasýnda gerçekleþtiriliyor. Bir ziyaretçinin toplam görüþme süresi 3 saati aþmayacak þekilde düzenlendi. Ziyaretçilerin kendini tanýtýcý belge taþýmalarý ve götürülecek yiyeceklerin ziyaret esnasýnda tüketilebilecek þekilde kýsýtlý olmasý gerekiyor. POLÝS ÖNLEMLERÝ Öte yandan halkýn bayramý huzur ve güven içinde geçirebilmesi için Polis Genel Müdürlüðü önlemlerini aldý. Polis Genel Müdürü Vekili Pervin Gürler, þikâyetleri ve yardým taleplerini deðerlendirmek ve anýnda hizmet verebilmek maksadýyla, "155 POLÝS ÝMDAT, 199 ÝTFAÝYE, 156 ALO NARKOTÝK" ve diðer telefon hatlarý ile polis örgütünün her zaman olduðu gibi yine 24 saat kesintisiz hizmette olacaðýný belirtti. Gürler, trafik kurallarýna uyulmasý, dikkatli araç kullanýlmasý, sürücülerin kendilerinin ve baþkalarýnýn can ve mal güvenliðini tehlikeye düþürecek þekilde araç kullanmamasý, trafik kurallarýna uymayanlarýn polise ihbar edilmesi, sürat yapýlmamasý çaðrýsýnda bulundu. ALO 185 ÞÝKÂYET HATTI Vatandaþlar, bayram süresince her türlü þikâyetlerini 24 saat boyunca LTB'nin Alo 185 Þikayet Hattý'na bildirebilecek. SU ÝÞLERÝ DAÝRESÝ NÖBETÇÝ EKÝPLER OLUÞTURDU Öte yandan Su Ýþleri Dairesi, Ramazan Bayramý süresince "acil su iþlerini" takip edip yürütecek nöbetçi ekipler oluþturdu. Vatandaþlar, su iþleri konusundaki þikâyetleri þu numaralara yapabilecek: Lefkoþa: , , , Güzelyurt: , , Gazimaðusa: , , Girne: Teknisyenlerin numaralarý ise þöyle: , , Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "MP-5'LE" VURULMAK Felek çetesi çok kýzmýþ... Neye? Erdoðan'ýn kurmaylarýndan Binali Yýldýrým'ýn KKTC'deki korunmasýnýn çete tarafýndan üstlenildiðinin Afrika gazetesi tarafýndan açýklanmasýna! Facebook'ta ateþ püskürüyorlar! MP-5'le Afrika'nýn kapýsýna dayanmaktan bahsediyorlar! Nedir bu MP-5? Su tabancasý deðil herhalde... Sabun köpüðü falan? O da deðil... Dün Afrika'nýn manþetinde gördüðüm fotoðraf o muydu? Yoksa temsili olarak mý konmuþtu? Onu da bilmiyorum. Ama itiraf edeyim ki oldukça ürkütücü bir ölüm aleti görünümündeydi. Anlayacaðýnýz, bu konuda çok cahil kaldým bendeniz!.. Hayatýmda tanýdýðým tek tabanca, Rus yapýmý Takarof oldu. Baba Takarof! Yýl 1964'ün baþlarý... Olaylý günler... Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nin son sýnýfýndayým... Delikanlý çaðýmýzdaki cevherin heyecanýyla vatan hizmetine koþma aþký nüksetti! Þu anda Afrika gazetesinin bulunduðu apartmanýn yerinde sarý taþtan Yenicami Aðdelen Kulübü (YAK) vardý. Olaylar baþlayýnca 55. Bölük karargâhý olarak kullanýlmaya baþlanmýþtý. Gittik yazýldýk... Gecesi, karargâh nöbeti için bir Takarof tutturdular elimize... Taktýk belimize... Baþladýk... Böyle oldu Takarof'la tanýþmam. Ama bir defa bile onu kullanmak nasip olmadý! Þimdi çeteci arkadaþlar "Afrika gazetesine MP- 5'le uðrayalým" deyince... Bizim baba Takarof'u hatýrladým. Kimbilir MP-5'in yanýnda çok ilkel kalmýþtýr herhalde! Artýk devir deðiþti... Ölüm aletleri daha bir modernleþti! Ölmeler, öldürmeler daha bir yakýþýklý, daha bir þerefli olmaya baþladý bu son teknoloji ölüm aletleriyle!.. Bu satýrlarý, dünkü Afrika manþetinden sonra telefonla arayan bir dostun esprisinden esinlenerek yazdým. Aynen þöyle dedi... "Vurulacaksanýz MP-5'le vurulun! Þerefiniz artsýn!" "Ben feleðin tekerine çomak sokarým" demiþti Cem Karaca. O korkusuz, o daðlar gibi gürleyen sesiyle... Bizde feleðin tekerine çomak sokmak, Erdoðan'ýn tekerine çomak sokmaktýr bir anlamda! Cezasý da feleðin çemberinde MP-5'le vurulmak olarak kesiliyor! Bunu da, bu konulardaki duyarlýlýk ve dürüstlüðüne, görev sorumluluk ve bilincine inandýðým Pervin Gürler hanýmýn dikkatine sunmakta yarar görüyorum. Afrika'nýn, bugüne kadar atýlan kurþunlardan hâlâ delik deþik duran kapýsýna, þimdi bir kez daha MP-5'le uðramak heyecanýyla yanýp tutuþan AKP kahramanlarý var karþýmýzda! Bereket versin ki, Afrika yazarlarýnýn bir MP-5 mermisi kadar deðeri olmadýðýný düþünüyorlar! Yoksa yandýðýmýzýn resmidir!

5 5 30 Temmuz 2014 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Önemli olan görüþmelerin baþlamasý deðil ya, önemli olan sonuç alýnmasýdýr demiþtik Geldiniz mi sözüme!.. Banka, niçin belediye gibi teselli bulmadý? MÝÞ-MIÞLAR * Erenköy Mücahitler Cemiyeti, gençlerin bayraðý daha ileri götürmesini istemiþ. - Annadýnýz ya Daðdaki bayraktan bahsetmiyorlar Pile'deki, Derinya'daki, Akýncýlar'daki bayraktan bahsediyorlar Olmadý! *Asgari ücretin belirlenememesine tepkiler varmýþ. - Aman be sahtekarlar siz da Belirleseler beðenmeyeceksiniz, bu defa daha çok tepki göstereceksiniz. Size de yaranýlmýyor ki! * TEL-SEN "Haberleþmede tekelleþmeye karþýyýz" demiþ. - Þimdiki durum nedir acaba? Bir de tüketici açýsýndan bakar mýsýnýz olaya! * Biden, Kýbrýs sorununu çözmeye yemin etmiþ. - Yazýk olacak Çözemeycek da Allah yakacak geni! * Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan yapýlan sýnavlarda baþarý oraný çok çok düþük çýkmýþ. - N'apalým Çocuklar önceden sorularý bilmediði için kopyalarý hazýrlayamadý. * Týbbi atýk ünitesi 8 aydýr hizmet vermiyormuþ. - Ýnsaf be Bunu da mý Gülle'nin halletmesini beklersiniz * Mücahitler Derneði KKTC'yi sonsuza dek yaþatmak görevi ifa ettiklerini açýklamýþ. - Allah geçinden versin ama, sene sonra emekli mücahit de galmayýnca ne olacak Kim devralacak görevi? * Eroðlu ile Anastasiadis arasýnda derin uçurum varmýþ. - Eroðlu ile Nami arasýndaki uçurum daha derindir ama Bana inanmayan ölçsün. Çocuk babasýna sordu: Siz niçin ayakkabýlarýnýzý yastýðýn altýna saklardýnýz bayramda? Baþýnýz eðrilmezdi? Geçenlerde, Karaoðlanoðlu ndan Güngör çöplüðüne çöp taþýyan, Girne Belediyesi ne ait çöp aracý, göz göre göre ve cayýr cayýr yandý, bitti, kül oldu gitti. Hemen merak etmiþ ve sormuþsunuzdur: - Neden yandý? - Nasýl yandý? - Araçta yangýn söndürücü var mýydý? - Müdahale edildi mi? Kýsacasý; dilde kemik arama adýna, daha onlarca soru sorulabilir. Ve hatta Bir çöp kamyonuna sahip çýkamayan bir belediye baþkaný, koca Girne ye nasýl sahip çýkacak? Çýkamaz Ne olduðunu belli etti. Yol yakýnken istifa etsin gitsin diyenler de çýkabilir. Çok þükür çýkmadý! Arayan soran da yok, konu kapandý gitti. Kapanmýþ konuyu deþmenin manasý var mý? Var. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, yanan aracýn ardýndan bir açýklama yaptý ve dedi ki: Bu konudaki en büyük tesellimiz araç þoförümüzün kazayý hiç yara almadan kurtulmuþ olmasýdýr. Olaylar art arda, þeytan dürtüyor ve insan ister istemez iliþki kuruyor. Ayný gün, Lefkoþa dan Güzelyurt a para taþýyan araç, yolda soyguncular tarafýndan durduruldu ve soyuldu. Kar maskeli ve silahlý iki soyguncu, 2 banka görevlisini armut gibi saf dýþý brakarak, paralarý da, araçlarý da alarak kaçtý gitti. Biliyorsunuz, bu konu ile ilgili olarak yüzlerce soru soruldu ve hiçbirisi yanýt bulmadý henüz! Merak bu ya, Güngör ün açýklamasýndan sonra, benim aklýma da ciddi ciddi bir soru takýldý. Neden banka da, Güngör gibi bir açýklama yaparak aman giden para olsun madem iki adamýmýza bir þey olmadý bize yeter demedi? BÖYLE BÝR ANDI Teselli bulunacak bir durum deðil mi yani bu? Yoksa Yoksa zaten onlara bir þey olmayacaðý biliniyor muydu? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DEÐÝÞEN YOK (Ýstanbul) - Oruç tutup bir ay aç kalan Müslümanlar kendilerini mükâfatlandýrdýlar. Üç günlük bayram yaptýlar. Bugün bayramýn son günü Ve herkes gerçeðe dönmeye baþladý. Gerçek yaþanan coðrafyaya göre deðiþir elbet. Mesela bizde: Bir aþaðýdan bakacaðýz bir de yukarýdan. Bir yandan bakacaðýz bir de çaprazdan. Deðiþen hiçbir þey yok; göreceðiz. Eroðlu yine o koltukta oturmaya devam ediyor. Anastasiadis masadan kaçmadý ama kaçmýþ gibi davranýyor. Korumalar gat, gýravat güneþ altýnda, siyah gözlükleri ile nereye baktýklarý belli olmayacak þekilde bakýyor. Meclis dediðimiz kapalý mekânda bakanlar yerlerinde. Birbirleri ile ortak hükümetçilik oynayanlar birbirlerine dokunduruyor. Dýþa çýkýnca gördükleriniz kaldýklarý yerden devam ediyor. Mesela Ýçimiz yanýyor ama AKSA'nýn yaptýðý hava kirliliði durmuyor Tek dizi daðlarýmýz yine el ele veren garkariyalar oyuyor Denizler kirlenmeye, ovalar bitmeye, susuzluk had safhaya varmaya devam ediyor. Üç günlük bayram iyiydi oysa. Gözler kýsýlý, dudaklar yanlara açýlmýþ, burun kanatlarý geniþlemiþ þekilde Herkesin yüzünde gülücükler vardý. Birbirlerine ikramlar. Tatlýlar, þekerlemeler Ve el öpmeler. Bugün bayramýn son günü Bizde deðil diðer ülkelerde de durum ayný. Mesela Ýstanbul Yirmi milyon var diyorlar Böyle nüfusa dað mý dayanýr, orman mý? Akýn akýndý arabalar. Milyonlarcasý kent dýþýna kaçmýþtý. Gümülcine'ye giden arkadaþýma, "Napan" demiþtim. -Her yer 34 plaka, demiþti. Ta oralara kadar doluþtu Ýstanbullu. Ve döndüklerinin hemen o günü bayramdan önceki neyse aynýsýyla karþýlaþacaklar. Birbirlerini yiyecekler. Suriye, Gazze ve Irak'taki rezalet Bayram süresince bayram yapanlar, denize girmekten etraflarýnda dönen insanlýk dýþý uygulamalardan bihaberlerdi Haberleri olsa bile ilgileri denize girmek, raký içmek, balýðý yutmak eylemleri arasýnda anýnda kaybolup gidiyor olmalý. Oruç tutup bir ay aç kalan Müslümanlar kendilerini mükâfatlandýrdýlar. Üç günlük bayram yaptýlar. Oysa Müslüman olanlar Müslümanlarýn Müslümanlara yaptýklarý karþýsýnda deðil bayram, utançlarýndan, üzüntülerinden evden dýþarýya adým atmamalarý gerekirdi. Unutmadan Hep söyleyeceðim de bir türlü fýrsatým olmuyordu. Mademki açýn halinden anlamak içindir bir ay aç kalmak, oruç tutmak O zaman kýþ günleri yalýnayak dolaþan, banklarda sabahlayan, yýkanmak için su bulamayan hatta taranamayan insanlarýn da halinden anlamak için bir þeyler yapmalý Deðil mi Müslüman kardeþ? Güneyde 44 yýllýk fýrýn kapandý, 70 kiþi iþsiz kaldý Güney Kýbrýs'ta fýrýncýlýk sektöründe en büyük þirketlerden biri olan 44 yýllýk "Kýbrýs Fýrýnlar Þirketinin" ekonomik kriz nedeniyle kapandýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, þirketin 2013 Mart ayýnda mevduatlarýn "týraþlanmasýnýn" ardýndan ekonomide yaþanan geliþmeler karþýsýnda çalýþmalarýný sürdüremediðini ve kapanmak zorunda kaldýðýný belirtti. Þirkette çalýþan 70 kiþinin iþten çýkarýldýðýný kaydeden gazete, þirketin, Rum Milli Muhafýz Ordusu'na (RMMO) hizmet verdiði için, kendisinin yerine baþka bir þirket bulunana kadar 19 kiþiyle faaliyetlerini sürdüreceðini aktardý. Haberde, Rum Yönetiminin þirketin hisselerinin yüzde 11,5'ine sahip olduðu da kaydedildi. Biz affettik, onlar affetmiyor Sarkozy'ye yeni soruþturma Fransa'nýn eski Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin hakkýnda 2007'deki "cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasýnda usulsüzlük yaptýðý" gerekçesiyle savcýlýk tarafýndan ön soruþturma baþlatýldýðý bildirildi. Le Parisien gazetesinin, adli kaynaklara dayanarak verdiði habere göre Sarkozy, "seçim kampanyasý masraflarýnýn karþýlanmasý için belirlenen yasal sýnýrý geçmemek için sahte faturalar kullanmak ve bunun için kendi kurduðu Halk Hareketi Birliði Partisi'ni (UMP) alet etmekle" suçlanýyor. UMP ile çalýþan tanýtým þirketi Bygmalion'un düzenlediði sahte faturalarla Sarkozy'nin seçim KIBRIS ÞEHÝDÝNÝN TÜRKÝYE'DEKÝ KÖYÜNE 40 YIL SONRA ANIT YAPILIYOR 1974 Kýbrýs Harekâtý'nda, TCG Kocatepe Fýrkateyni'nde þehit düþen ve cenazesi bulunamayan Halil Kalafatoðlu için Türkiye'deki köyü Erkekarpa'ya anýt yapýlýyor. Kalafatoðlu'nun 88 yaþýndaki annesi Hanife Kalafatoðlu'nun talebi üzerine köy muhtarý Murat Tokatlýoðlu'nun giriþim baþlattýðý bildirildi. Tokatlýoðlu, Anadolu Ajansý (AA) muhabirine yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Barýþ Harekâtý'nýn 40'ýncý yýl dönümünde Halil Kalafatoðlu'na anýt yaptýrmak için Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Ýletiþim Merkezine (BÝMER) baþvurduðunu söyledi. Tokatlýoðlu, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baþvurmalýsýnýz" cevabý üzerine bakanlýk nezdinde giriþim baþlatacaklarýný aktardý. Murat Tokatlýoðlu, "Giriþimlerinden sonuç alamazsak hayýrseverlerin desteðiyle bu anýtý yaptýrmayý amaçlýyoruz" dedi. GAÜ 42 YÜKSEK LÝSANS VE 13 DOKTORA BÖLÜMÜNE ÖÐRENCÝ KABUL EDECEK Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Akademik Yýlý'nda 42 yüksek lisans ve 13 doktora bölümüne öðrenci kabul edecek. GAÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yüksek lisans programlarý yanýnda, doktora ve online yüksek lisans programlarýnýn YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve diðer akreditasyon ve denklik kurumlarýndan onayý olduðu belirtildi. Öðrenci adaylarý, akademik programlar, bölümler, baþvuru þartlarý, kontenjanlar, yüksek lisans programlarý hakkýnda bilgiye web adresinden ya da numaralý telefondan ulaþabilecek. 42 YÜKSEK LÝSANS VE 13 DOKTORA BÖLÜMÜ GAÜ'den yapýlan açýklamada, 42 yüksek lisans ve 13 doktora bölümü þöyle sýralandý: "Yüksek Lisans Programlarý 1. Avrupa Birliði Çalýþmalarý (MSE) (Tezli ve Tezsiz)2. Basýn- Yayýn (Msc)3. Bilgisayar Mühendisliði (Msc)4. Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi (Tezsiz)5. Danýþmanlýk Psikolojisi 6. Denizcik Ulaþtýrma ve Lojistiði7. Denizcilik ve Liman Yönetimi8. Eðitim Yönetimi ve Denetimi (MA)9. Eðitimde Program Geliþtirme ve Öðretim (MA)10. Ekonomi (Msc)11. Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Msc)12. Endüstri Mühendisliði (Msc)13. Finansal Yönetim (MBA)14. Halkla Ýliþkiler (Msc)15. Havacýlýk Ulaþtýrma kampanyasýnýn karþýlandýðýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan UMP lideri Jean François Cope, geçen ay görevinden istifa etmek zorunda kalmýþtý. Sarkozy hakkýnda, kendisiyle ilgili bir soruþturmada içeriden bilgi alma karþýlýðýnda bir savcýya tayin ve terfi sözü verdiði için ''yolsuzluk" ve "nüfuz suistimali" suçlamalarýyla geçen ay dava açýlmýþtý. 2012'deki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonra siyaseti býraktýðýný açýklayan Sarkozy'nin, merkez saðdaki liderlik krizinin ardýndan tekrar siyaset sahnesine dönmesi bekleniyordu. Lojistiði16. Hukuk (LLM)17. Ýç Mimarlýk (MA)18. Ýngiliz Dili Öðretimi (ELT-MA)19. Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (MBA)20. Ýþletme Yönetimi (MBA/MSc)21. Kültürel Miras Yönetimi (Msc)22. Mimarlýk (March)23. Ortaöðretim Alan Öðretmenliði (Tezsiz) (MA)24. Pazarlama (MBA)25. Saðlýk Psikolojisi (MSc)26. Saðlýk Yönetimi27. Sosyal Psikoloji28. Toplumsal Cinsiyet Çalýþmalarý 29. Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði (Msc)30. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretimi (MA)31. Türkçe Eðitimi32. Uluslararasý Deniz Ticaret Hukuku33. Uluslararasý Ýliþkiler (Msc)34. Uluslararasý Ýþletme (MBA)35. Uluslararasý Ýþletme Hukuku (LLM)36. Yapý Yönetimi (Msc)37. Yöneticilik Ýþletme Yönetimi (Executive MBA)38. Yönetim Biliþim Sistemleri (MBA)39. Pedagojik Formasyon40. Hemþirelik ( Tezli- Tezsiz)41. Beden Eðitimi Öðretimi (MA)42. Ýþletme Doktora Programlarý Bilgisayar MühendisliðiEðitim Bilimleri FinansÝletiþim ve Medya YönetimiÝþletme Yönetimi Pazarlama Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði Yapý YönetimiYeni Türk DiliYönetim Biliþim Sistemleri MimarlýkPolitika ve Uluslararasý ÇalýþmalarElektrik-Elektronik Mühendisliði Sadece KKTC ve yabancý uyruklu öðrenciler için geçerlidir." GÜNLÜK "TÜRKÝYE'YE GÝTMEYÝN, KURTARMAYIZ!" Hamas militanlarýnýn Ben Gurion Havaalaný'ný hedef alan roket saldýrýlarýnýn ardýndan ABD'li ve Batýlý havayolu þirketlerinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesiyle yurtdýþýnda mahsur kalan vatandaþlarý nedeniyle zor günler geçiren Ýsrail, bu durumun tekrarlanmamasý için vatandaþlarýný uyardý. Ýsrail Truzim Bakaný Uzi Landau, Ýsrail vatandaþlarýnýn yetkililerin uyarýlarýna uymayarak Türkiye'ye tatil gitmeleri durumunda, benzer bir krizde kendi baþlarýna kalacaklarýný söyledi.landau, "Ýsraillilerin, kendilerine saygýlý davranýlmayan yerlere seyahat etmeye ihtiyaçlarý yok. Gelecekte hükümet, benzer bir durum karþýsýnda Antalya'da mahsur kalan Ýsraillileri kurtarma planý sunarsa, bu benim için bir öncelik olmaz" diye konuþtu.landau açýklamasýnýn sonunda vatandaþlarýna seslenerek, "Türkiye'ye turist olarak uçmaktan vazgeçin" mesajýný verdi.geçtiðimiz hafta 3 bini aþkýn Ýsrailli turist, iptal edilen uçuþlar nedeniyle Türkiye'de mahsur kalmýþtý. Tel Aviv yönetimi, vatandaþlarýný Yunanistan üzerinden tahliye etmiþti. KARA KEDÝ Bayramýn son günü bugün... Yarýn iþ günü... Öbür gün ise yine bayram ve yine tatil... Ardýndan da hafta sonu... Tatil günlerinin arasýna bir kara kedi gibi o bir günlük iþ gününü kim soktu? BAYRAMDAN SONRA Hükümetin kaderi bayramdan sonraya kalmýþ... Neden? Bayram namazýndaki dualarýn Allah tarafýndan kabul edilmesini mi bekliyorsunuz? ERDOÐAN'I BEKLÝYOR Rum tarafý Kýbrýs'ta ileri bir adým atýlmasý için Türkiye'de Tayyip Erdoðan'ýn seçilmesini bekliyor... Ýsa boþuna söylememiþ demek ki... Bir yanaðýna vururlarsa ötekini çevir! Seninki de týpký öyle Bay Anastasiadis! KAHKAHA Bayramýn bombasýný Türk dahi politikacýlardan Bülent Arýnç patlattý... Kadýnlar sokakta kahkaha atmamalý, dedi... Kadýnlarýmýzýn dün sokakta kahkaha atmalarýnýn nedeni buymuþ meðer! KURBAN Ramazan Bayramý bitiyor. Sýrada Kurban Bayramý var... Dikkatli olun, kurban olmayýn! Týrnak... "Siz nasýl devletsiniz? Hiçbirimizin inancý kalmadý. Seyrüsefer de çýkarmýyoruz, sigorta da, ehliyet de! Kýbrýs sorunu çözülmelidir efendim... Bir bir daha iki! Kýbrýs sorunu çözülürse trafik kazalarý biter mi? Bitmez ama ciddi anlamda azalýr. Kaçak þoför, kaçak insan kalmaz... Baþýboþ bir devlet olmaz." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Mesela -þimdi 'gene mi?' dediðinizi duyar gibi oluyorum ama ses çýkana kadar tekrarlayýp durmaya kararlýyým- Marsilya fatihi Bakanýmýz Sayýn Hamit Bakýrcý konusunda hükümette tam bir ölüm sessizliði hakim. Adam 24 Temmuz'da heyetiyle birlikte adaya avdet etmiþ..." Oya GÜREL (Detay) "Ayrýca cennet cehennem meselesi de baþka mevzu... Ýyi bir þey yapýyoruz ama Müslüman ödül umuyor, Allah'a ulaþabilmeyi, cenneti hedefliyor. Oysa tanrý tanýmayan hiçbir þey beklemiyor. Bu durumda, kim daha vicdanlý ve ahlaklý? Elbette karþýlýk beklentisi olmadan iyi bir þey yapan... O halde ateistin Müslümandan daha yüksek bir ahlak ve vicdan seviyesini temsil edebileceðini kabul eder misiniz?" Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný AFRÝKA OKURLARI Ýki gün üstüste Ýsmet Felek çetesi ile ilgili yaptýðýmýz yayýna diðer basýnýmýz ile ilgililer sessiz kaldý, ama Afrika okurlarý kalmadý... Dün gazetemize ve Þener Levent'e her yerden mesaj yaðdý... Dayanýþma, birlik ve beraberlik mesajlarý... Yürekli mesajlar... Tümüne de teþekkür ederiz... Hepsi de bizimle birlikte bu memlekette polisin saðlayamadýðý asayiþi saðlamaya hazýr... Öyle görünüyor ki, memleketin çetecilerin eline kalmasýna çok içerlemiþ herkes... "Afrika'ya geleceklerse görecekleri de var" diyorlar...

7 30 Temmuz 2014 Çarþamba DOÐANKÖY'DE KAVGA: 1 KÝÞÝ BIÇAKLA YARALANDI Doðanköy'de, iki taraf arasýnda çýkan tartýþma sonucunda bir kiþi býçakla yaralandý, 2 kiþi tutuklandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün saat sýralarýnda Doðanköy'de, F.G.(E- 42), aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda Yagþi Murat Nurmamedov'u, vücudunun çeþitli yerlerine vurarak ciddi bir þekilde darp ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu býçakla bileðinden "yüzeysel olarak" yaraladý. Olayýn akabinde A.N.(E-32), kardeþini býçakladýðý gerekçesiyle F.G.'ye ait eve izinsiz girerek, oda içerisinde bulunan 37 ekran televizyonu yere atýp kýrdý. Bahse konu þahýslar tutuklanýrken, soruþturma devam ediyor. YÜKSEK GERÝLÝM HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA BÝRÇOK BÖLGEYÝ ELEKTRÝKSÝZ BIRAKTI Yüksek gerilim hatlarýnda dün sabah meydana gelen arýza nedeniyle KKTC'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaþandý. KIB-TEK Müdür Vekili Mehmet Salih Gürkan, TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, arýzanýn iletim hatlarýnda meydana geldiðini, elektrik santrallerinde sorun bulunmadýðýný bildirdi. Arýza nedeniyle ülkenin birçok bölgesi yaklaþýk üç saat elektriksiz kalýrken, arýzanýn giderilmesinin ardýndan tüm bölgelere yeniden elektrik enerjisi verilmeye baþlandý. HAVA SERÝNLEYECEK KKTC'de 40 derece dolaylarýndaki hava sýcaklýðýnýn, hafta sonuna doðru, serin ve nemli havanýn etkisiyle birkaç derece düþmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 29 Temmuz - 4 Aðustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sýcaklýðý periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde, 38-40, diðer günlerde santigrat dolaylarýnda olacak. KKTC periyodun ilk günlerinde alçak basýnç sistemiyle sýcak, diðer günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli hava kültesinin etkisinde kalacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, hava, hafta boyunca genellikle açýk ve az bulutlu geçecek. Bugünden Cuma'ya kadar sabah saatleri yer yer sisli olacak. Sahillerdeki hava sýcaklýðý santigrat dolaylarýnda olacak. Rüzgâr güney ve batý yönlerinden orta kuvvette, periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli esecek. IRAK 28 ÖLÜ, 4 YARALI Irak'ýn çeþitli kentlerindeki çatýþmalar ve bombalý saldýrýda 21'i Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) militaný, 6'sý Þii milis ve birisi asker 28 kiþinin öldüðü bildirildi. Emniyet kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Musul'un Sincar ilçesinde Peþmerge güçleri ile IÞÝD militanlarý arasýndaki çatýþmada 21 militan öldürüldü, 4 asker yaralandý. Enbar ilindeki operasyonlardan sorumlu komutan Korgeneral Reþid Felih de AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Enbar'ýn merkezi Ramadi'de yol kenarýna yerleþtirilen bombanýn patlatýlmasý sonucu bir askerin hayatýný kaybettiðini belirtti. Taksiciler kamyon sýnýrlamasýndan memnun Yük kamyonlarýnýn trafiðe çýkmasýný düzenleyen karara Birleþik Taksiciler Birliði destek belirtti Birleþik Taksiciler Birliði Baþkaný Kemal Gözay, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn, aðýr yük taþýyan kamyonlarýn sadece belirli saatlerde trafiðe çýkmasý yönünde aldýðý karara destek belirtti. Gözay yazýlý açýklamasýnda, trafikte tehlike yarattýðýna inandýðý kamyonlarýn belirli saatlerde trafiðe çýkmasýnýn, gerek halkýn gerekse turistlerin kiraladýklarý araçlarla daha rahat yolculuk yapabileceðine dikkat çekti. Alýnan kararla memurlarýn, öðretmenlerin ve öðrencilerin de daha rahat yollarda seyahat edebileceðini ifade eden Gözay, "bu olumlu karara karþý bile basýna bilenin de bilmeyenin de açýklama yapmasýndan üzüntü ZÝYNET SALÝ COÞTURDU - Ünü yurtdýþýna da taþan sevilen sanatçýlarýmýzdan Ziynet Sali, bayramda Nuh un Gemisi ndeydi... Resimlerde de gördüðünüz gibi gemide bu kez gerçekten Nuh un tufaný vardý. 1 AÐUSTOS TOPLUMSAL DÝRENÝÞ BAYRAMI KUTLANIYOR 1 Aðustos Toplumsal Direniþ Bayramý, baþkent Lefkoþa ve tüm ilçelerde tören ve etkinliklerle kutlanacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn (GKK) kuruluþunun 38'inci, Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn (TMT) kuruluþunun 56'ncý ve Kýbrýs'ýn Osmanlýlar tarafýndan fethinin 443'üncü yýldönümü dolayýsýyla düzenlenecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde, baþkent Lefkoþa ve ilçelerdeki anýtlarda tören düzenlenecek, Mukavemet Yol Koþusu yapýlacak. GKK'dan yapýlan açýklamaya göre, 1 Aðustos Cuma günü saat 09.30'da baþkent Lefkoþa ve tüm ilçelerdeki Atatürk anýtlarýnda; saat 10.00'da Lefkoþa Þehitler Anýtý'nda; saat 12.00'de ise Lefkoþa Cumhuriyet Parký TMT duyduðun" kaydetti. Kemal Gözay, yýllardýr dað yolunda yaþanan kazalara ve ölümlere dikkat çekerek, þöyle devam etti: "Hükümetin almýþ olduðu kararý beðenmeyip geri çekilmesini istiyorlar. Bu alýnan karardan birçok kamyon þoförü de memnun, bunun nedeni þoförlerin daha uzun sürüþler yapmayacaklarýdýr. Güney komþumuzun yollarý düzgün olduðu halde Cumartesi ve Pazar günlerini yasaklayarak halkýn hafta sonlarýný rahat bir þekilde geçirmelerini saðlamýþtýr. Karayollarýnda aðýr iþ makinelerinin izne tabi olmasýný da hükümetin dikkate almasý gerekir. Bizler de bu alýnan karardan geri dönülmemesini temenni ederiz." Anýtý'nda çelenk sunma törenleri icra edilecek. Ayný gün saat 08.00'de Boðazköy'den baþlayacak olan 16 km'lik Mukavemet Yol Koþusu, TMT Mücahitler Derneði önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneði Binasý'nda saat 10.15'te verilecek. Etkinlikler çerçevesinde 1 Aðustos Cuma akþamý saat 20.00'de ise, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý tarafýndan Lefkoþa'daki Polis Genel Müdürlüðü bahçesinde; 2'nci Piyade Alay Komutanlýðý tarafýndan Güzelyurt Zafer Gazinosu'nda; 4'üncü Piyade Alay Komutanlýðý tarafýndan Gülseren Askeri Gazinosu'nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn kuruluþ yýl dönümü resepsiyonu düzenlenecek. YDÜ ÝLE GÝRNE ÜNÝVERSÝTESÝ'NE KAYIT YAPTIRAN KARDEÞLERE ÝNDÝRÝM Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Üniversitesi'ni tercih eden kardeþ öðrencilere indirim yapýlacaðý açýklandý. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, YDÜ ve Girne Üniversitesi'ne kayýt yaptýracak kardeþlere, ayný üniversitede eðitim alýyormuþ gibi kardeþ indirimi yapýlacak. Kardeþ indirimiyle ilgili bilgilerin her iki üniversitenin web sitelerinden alýnabileceði kaydedildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÝSRAÝL VE THE EDGE TV... Gazetemize mektup gönderen Denise Hüseyin isimli vatandaþýmýz, Ýsrail'in Filistin'de yaptýklarýna olan üzüntüsünü dile getirdi... "Adým Denise Hüseyin. Ýsrail ile Filistin arasýndaki savaþa çok caným sýkýlýyor. Canýmý sýkan Ýsrail'dir. Günlerdir Gazze'ye bomba yaðdýrýyor ve orada birçok insan ölüyor. Dünya da bunu uzaktan seyredip duruyor. Filistin çevresindeki müslüman ülkelere bakýyorum. Ses yok... Müslüman müslümaný neden desteklemiyor diye düþünürken Irak'ta müslümanlarýn diðer mezhepe ait müslümanlarý katlettiðini gördükçe üzüntüm daha da artýyor. Benim kendi çapýmda yaptýðým araþtýrmaya göre Irak'taki IÞÝD militanlarýnýn arkasýnda duran da Amerika ve Ýngilizdir. Ýsraillileri destekleyen de onlardýr. Gizlemezler aþikar konuþurlar zaten. Ben kendimi Müslüman olarak görüyorum. Ben Ýngiltere'de yaþayan birisiyim. Müslümanlarýn savaþmak için deðil, birleþerek ekonomik ve siyasi yönden kalkýnmalarýndan yanayým. Müslümanlýk barýþ dinidir diye öðrendik biz. Ancak Ortadoðu'da yaþananlara baktýðýmýzda Müslümanlarýn Amerikan ve Ýngiliz oyununa nasýl geldiklerini merak ediyorum. Ýsrail binlerce insaný öldürdü. Belki de onbinlerce kiþiyi de yaraladý... Bu kadarla biteceðini sanmam. Filistinlilerin topraklarýný ellerine geçirene kadar ve onlarý oradan kovana kadar sürecek bir savaþ baþlattý Ýsrail... Hristiyan dünyasýnda Müslümanlara bakýþ açýsý çok kötü. Bir örnek vermek istiyorum. Ýngiltere'de 'THE EDGE' diye bir televizyon kanalý vardýr. Kaçak yayýn yapan bir kanaldýr. Hükümetlerin halklarýndan gizledikleri bir konu varsa bu televizyon kanalýnda yayýnlanýr. Halk uyarýlýr. Ýþte o kanalda Bush'un Amerikan baþkaný olduðu dönemde bir film yayýnlandý. Amerikan baþkanýnýn yaptýðý bir toplantýda katýlanlardan birisi rahatsýz olmuþ olacak ki konuþulanlarý telefonu ile çekti ve THE EDGE kanalýna gönderdi. Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Bush þöyle diyordu. 'Dünyada müslüman olamaz. Sadece dünyada tek bir din olacak. O da Hristiyanlýktýr" diyordu. Þimdi yapýlanlar acaba o günlerin hesaplarýnýn neticeye gidilmesi için midir? Sadece konuþan Türkiye oldu. Ama acaba seçim olmamýþ olsaydý Türkiye de bu katliama ses çýkaracak mýydý?" BÝZÝM DUVAR KKTC'NÝN GÜNAHI YOK, "FELEK" UTANSIN!!! Bizim Mandra Gazze bir yandan siyonist barbarlarýn zulmü altýnda inlerken bir yandan da aþýrý radikal "Müslüman" güruhlarýn müslümanlarý acýmasýzca ve vahþice kesip doðradýðý günlerde Ýslâm aleminin Ramazan Bayramý kutlamasý, son derece trajikomik bir durum olarak deðerlendirilir. Dünya, yas tutacak yerde, müslümanlarýn bayram yapmasýný büyük hayret ve þaþkýnlýkla izlerken, sokaktaki adam, "Gazze kan, gözyaþý ve ölüm deryasýyken bayram mý kutlanýr?" diye acý acý söylenir.

8 8 30 Temmuz 2014 Çarþamba Arada Bir Baðýmsýz Köþe Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir Ýflâs, af ve rezillik CTP - DP Hükümetinin Tatar'ýn dediði gibi beyin ölümü gerçekleþmiþ, makineye baðlý olarak yaþamaya çalýþýyor. CTP de DP de bunu kabullenip istifa edeceklerine uzatmalarý oynayan futbol takýmlarý gibi adeta hakemin düdüðünü bekliyorlar. Ama bunlarda siyasi ahlâk çöküntüye uðradýðý için, hakemin düdüðüne raðmen, maç bitmemiþ gibi oynamaya devam ediyorlar. Demokrasilerde hakem olan halk, 29 Haziran yerel seçimler ve Anayasa refarandumunda bir defa deðil, iki defa oyunun bittiðine dair düdük çalmasýna raðmen CTP - DP farkýnda deðilmiþler gibi yapýp oynadýklarýný sanýyorlar. Yeni atamalarla bir taraftan müþavir ordusunu büyütüp, bütçeye ilâve yükler bindirirken, diðer taraftan yeni aflarla bütçeye 11 milyon liralýk ek bir gelir getireceklermiþ. Tam bir rezillik. Adam 60 bin euroluk Mercedes sürecek ama seyrüsefer ruhsatýný çýkarmadýðý için ona af getirecek. Yýllardýr kullandýðý motorlu aracýna seyrüsefer ruhsatýný çýkarmadýðý için aracý kayýttan düþenlere ve bir yýldan fazladýr seyrüsefer ruhsatý çýkarmayanlara da af getirecek. Vergilerini adam gibi toplayamadýklarýna da af getirecek ve matrah düzeltmesi yapanlara %3 ilâve vergi vermeleri þartý ile geçmiþlerini aklayýp paklayacak. Yani nereden buldun diye hiç sormayacak. Bu arada beyanname vermeyenlere gönderdiði re'sen vergi nedeni ile Vergi Dairesince HÜKÜM alýnmýþ, yani mahkemece de mahkûm edilmiþ vergi mükelleflerinin de vergilerinin %45'ini baðýþlayacak. Neymiþ efendim, kayýt dýþýlýðý önleyecek ve bütçeye ilâve 11 milyon liralýk ek gelir saðlayacaklarmýþ. Dilim söylemeye, elim yazmaya varmaz. Zaten yazsam YYK gazeteme ceza kesecek. Be efendiler, neredeyse zaman aþýmýna uðrayacak. Hortumlanan bankalardan buharlaþtýrýlan paranýn miktarý 11 milyon TL deðil, YÜZMÝLYONLARCA DOLARDIR. Ýþte size kaynak. Bu bankalarýn sahipleri ve/ veya hissedarlarý tarafýndan buharlaþtýrýlan paralarýn bedeli, TC tarafýndan KKTC hazinesine yatýrýlan paralarla ödendi. Bazý bankalarýn sahip, hissedar ve çalýþanlarý 6 aydan 6 yýla kadar deðiþen sürelerde yolsuzluk yaptýklarý nedeni ile hapis cezalarýna çarptýrýldýlar. Bu ceza yolsuzluk içindi. Tüm mal varlýklarýna da el konarak banka mudilerine TC tarafýndan ödenen paranýn da geri alýnmasý gerekirdi. Yapýlmadý. Yapýlmayacak da. Þimdiki CTP Hükümetinin eski ve þimdiki bazý üst düzey yöneticileri Güzelyurtlu tarafýndan hortumlanan Everest Bankýn hissedarlarýdýrlar. Ayni þekilde DP kanadýnýn Baþbakan Yardýmcýsýnýn da kayýn pederi Kýbrýs Kredi Bankasýný batýrmakla suçlanarak 6 yýl hapis (!) yatan Boyacý Salih'tir. Boyacý Salih, mahkûmiyetinin yarýsýný kalbinden hastaymýþ diye Ýstanbul'da, yarýsýný da kendisi için özel koðuþ yapýlan merkezi hapisanenin revirinde geçirmiþ. Gözlerimle gördüm. Mahkûm Boyacý Salih'in koðuþunun kapýsý içerden Boyacý Salih tarafýndan açýlýrdý. Koðuþta internet, bilgisayar, DVD oynatýcý, klima, özel duþ ve özel tuvaleti vardý. Bizde bir lâf vardýr "Ýt iti ýsýrmaz" diye. Þimdi bu hükümetin 2 kanadý da þaibeli durumda iken, 2000 yýlýnda hortumlanan bankalarýn sahiplerinin mi peþine düþecek, yoksa seyrüsefer affýdýr, vergi affýdýr diye yine yandaþlar mý memnun edilecekler? Kanun gücündeki vergilerle ilgili kararname yayýnlanýnca Hürrem Tulga'nýn aðzý kulaklarýna vardý. Hükümet kimin seyrüsefersiz ve kayýttan düþmüþ araç kullandýðýný bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Tüm bu araçlar toplanýp çekici paralarý dahil park paralarý da araç sahiplerinden alýnacak þekilde özel bir park yerine koyulamaz mýydý? Niyet olsaydý yapýlýrdý. Þimdi af çýkararak herþeyini düzenli ve zamanýnda yapan saf vatandaþý maðdur ediyor. Ey Hükümet edenler. Bir yola çýktýnýz. Varsýn 11 milyon TL'yi de toplayýn ama hortumlanan 100 milyonlarca dolarý da unutmayýn. DEDÝÐÝNÝ YAPTI Üreticiyi korumak için Tarým ürünleri tek elden pazarlanmalý (T.A.K/Ýbrahim Diran) - Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý ile Ziraat Mühendisleri Odasý, tarým ürünlerinin tek elden pazarlanmasýnýn üreticiyi korumanýn en önemli unsurlarýndan biri olduðunu vurguladý. Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý, tarým ürünlerinin tek kanaldan pazarlanmasýný teþvik edici bir uygulama üzerinde çalýþma yürütüldüðünü, ancak henüz tartýþmanýn olgunlaþmadýðýný bildirdi. Yetkililer, tarým ürünlerinin, üreticilerin kontrolünde olacak birlik veya kooperatif üzerinden pazarlanmasý ve söz konusu birlik veya kooperatife vergi indirimi gibi imtiyazlar tanýnmasýnýn tarýmsal üretimi daha kârlý ve cazip hale getireceðini söylüyor. Gýda Tarým ve Enerji Bakanlýðý Müsteþarý Hasan Kestigül ile Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ozan Özuyanýk, tarýmsal ürünlerin pazarlanmasýnda üreticinin korunmasýnda yaþanan sýkýntýlarý ve çözüm yollarýný Türk Ajansý Kýbrýs'a (TAK) deðerlendirdi. ÖZUYANIK Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ozan Özuyanýk, fiyatlandýrma konusunda yaþanan en büyük sýkýntýnýn, kooperatiflerin amacýna uygun olarak faaliyet göstermemesi olduðunu savundu. Özuyanýk, "Üreticimiz, ürününü verdiði zaman neyin ne olacaðýný bilmesi lazým. Bu ülkede ihraç ürünlerinin kaymaðýný yiyen tüccarlar ve bunlara önayak olan büyük üreticiler var" dedi. Özuyanýk, narenciye ve Türkiye'de iyi bir fiyatla satýlan enginar ile patates gibi ihracat potansiyeli olan ürünlerin tek bir kurum aracýlýðýyla satýlmasý, üretim aþamasýnda zirai ilaç kullanýmý konusunda sýký denetim uygulanarak bu ürünlerin üretiminin canlandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Enginar üretiminin daha kârlý hale getirilmesi için Enginar Üreticileri Kooperatifi kurulmasý için çalýþmalar yürüttüklerini belirten Özuyanýk, ancak enginar ürününe saðlýklý taban fiyatý belirleyebilmek için kooperatife ayrýcalýklar tanýnmasýnýn ve bunun yasa ile emniyete alýnmasýn önemini vurguladý. Özuyanýk, "Ayný ayrýcalýklara sahip iki kooperatif olmamasý lazým. Bizim ülkemizdeki üretim modelleri bunu kaldýramaz" dedi. Narenciye ve patates ürününün ihracatýnda yaþanan sýkýntýlardan birinin ise, sertifikalý üretim yapýlmamasý olduðunu kaydeden Özuyanýk, "Ambargoyu kendi kendimize koyduk. Hem tüccar düzeni yarattýk hem de belgesiz üretim yapýyoruz" dedi. KESTÝGÜL Gýda, Enerji ve Tarým Bakanlýðý Müsteþarý Hasan Kestigül de TAK'a yaptýðý açýklamada, tarýmsal ürünlerin tek bir kapýdan piyasaya sürülmesinin, üreticiyi koruma açýsýndan önemini vurguladý. Meyve sebze pazarýnda deðiþkenlerin ve risklerin çok olduðunu, dolaysýsýyla üreticinin korunmasý için ürünlerin tek kapý altýnda pazarlanmasý gerektiðini ifade eden Kestigül, "Bu, köylü üreticilerin tek baþýna baþarabileceði bir iþ deðil, bu ciddi kooperatifler veya ciddi üretici birlikleri sayesinde yapýlabilecek bir iþtir. Ancak örgütlenme konusunda maalesef biraz zayýfýz" dedi. Paketleme tesisine sahip Güzelyurt bölgesindeki nar üreticilerinin güzel bir model teþkil ettiðini kaydeden Kestigül, üreticilerin oluþturacaðý buna benzer birliklere hükümet olarak her zaman destek vermeye hazýr olduklarýný, ancak öncelikle bu gibi birliklerde özverili yöneticiler bulunmasý gerektiðini vurguladý. Toprak Ürünleri Kurumu gibi devlet bünyesindeki kurumlarýn ise "siyasetin elinde" olduðunu, faaliyetlerinin kýyasla daha pahalý olduðunu belirten Kestigül, "Önemli olan, devlet bu gibi kurumlarý maddi olarak da desteklesin, ama onun yönetimini üretici kendi yapacak, karýný da o alacak, zararý varsa onu da o çekecek" dedi Cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesi... Bir tarafta sol kesimin desteklediði baðýmsýz aday Mehmet Ali Talat, diðer tarafta ise sað kesimin desteklediði aday Dr. Derviþ Eroðlu... Ve ortada duran bir müzakere masasý... Kýbrýs Türk toplumunun yeni lideri kim olacak ve müzakere masasýnda toplumu kim temsil edecek? Baþta Mehmet Ali Talat olmak üzere sol kesimden mikrofonu eline alan Eroðlu'nun çözümsüzlüðü temsil ettiðini savunuyordu... En büyük örnekleri ise, "Annan Planý" döneminde Eroðlu'nun ve partisi UBP'nin ortaya koyduðu tavýrdý... Hatta Talat seçim öncesi düzenlenen bir miting sýrasýnda, "Eroðlu müzakere masasýný havaya uçuracak, hatta çözüm olmamasý için masadan kaçacak" demiþti... Bu iddiaya karþýlýk olarak ise Eroðlu, "ben masadan kaçmam ama Hristofyas masadan kaçar mý, kaçmaz mý onu bilemem" diye cevap vermiþti... Zaten Eroðlu'nun tüm propagandasý, "Talat'ýn verdiði tavizleri geri almak" üzerine kurulmuþtu... Ve nitekim bu propaganda bir þekilde tuttu ve Eroðlu seçimi kazanarak cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturdu... Bu sonuç yüzünden Talat, Hristofyas'ý suçlarken, bir kesim "solcu" ise AKP'nin yeteri kadar Talat'a açýk destek vermedikleri için seçimin kaybedildiðini iddia edip þikayetlerini dile getirdiler... Ancak ortada duran bir gerçek vardý, o da Talat'ýn verdiði tavizleri geri alacaðým diyen Eroðlu'nun seçimi kazanmýþ olmasýydý... Seçim sonrasý müzakere masasýnýn her iki ucunda da "Annan Planý"na "hayýr" diyen iki lider oturmuþ oldu... Tabii Ankara olaya anýnda müdahale ederek Eroðlu'ndan BM genel sekreterine, "Talat'ýn býraktýðý yerden müzakerelere devam edeceðim" mealinde bir mektup yazarak taahhüt vermesini istedi... Neticede Eroðlu seçim öncesi söylediklerinin tümünü yalayarak Talat ile Hristofyas'ýn ortaya koyduklarý anlaþmalarý hedef alan bir mektupla anlaþmalara sadýk kalacaðýnýn ve görüþmelere kalýnan yerden devam edeceðinin sözünü verdi... Hakkýný vermek lazým ortaya konan tüm iddialara raðmen Eroðlu masadan kaçmadý... Ayný þekilde Hristofyas'ýn da kaçmasýný gerektirecek bir durum da yaþanmadý... Fakat iç meseleler ve güneyde yaþanan patlama Hristofyas'ýn sonu oldu... Ve güneyde gerçekleþen baþkanlýk seçimleri öncesi CTP yönetimi açýk bir þekilde Anastasiadis'in en doðru baþkan adayý olduðunu ve seçimi onun kazanmasýnýn Kýbrýs konusunun çözümü noktasýnda olumlu olacaðýný açýklamýþtý... Gerekçe olarak ise Anastasiadis'in ABD ile olan yakýnlýðýný öne sürmüþlerdi... Hani bugün "Ýsrail Gazze'ye orantýsýz güç kullanmýyor, sadece kendini savunuyor" diyen ABD'den bahsediyorlardý... Tabii bir de Anastasiadis "Annan Planý"na "evet" demiþti... O nedenle CTP yönetimi için en doðru isim Anastasiadis idi... Sonuçta hem Disi'nin, hem de CTP'nin istediði oldu ve Anastasiadis baþkan olarak seçildi... Seçim sonrasý ise masadaki dengeler deðiþti... O andan itibaren masanýn bir ucunda "çözümsüzlük çözümdür" anlayýþýnda olan ve referanduma "hayýr" diyen Eroðlu, diðer tarafta ise "Enosis"i hayal eden ancak "Annan Planý"na "evet" diyen Anastasiadis... Ýç sorunlar, ekonomik kriz, ortak metin derken görüþmeler baþladý ve bugünlere kadar gelindi... Þu sýralar müzakereciler sýklýkla görüþüyorlar... Önceleri birlikte Afrika'ya kadar gidip müzakere tekniklerini bile incelemiþlerdi... Bazen uzun, bazen ise kýsa müzakereler edip liderlere ve gerekli mercilere bilgiler verdiler... Sonra liderler bir araya geldiler, görüþtüler ve onlar da gerekli yerlere gerekli bilgileri verdiler... Bizler masada neler yaþandýðýný kýsmen Rum basýnýndan öðrendik... Bazen ise, gönlü olan liderimizin gönlü ve yetkisi olduðu kadar yaptýðý açýklamalardan... Eroðlu döneminin özeti bu... Talat ve Denktaþ dönemlerinin de bundan çok bir farký yoktu... Yarýn yaþanacaklarýn da bugünden bir farký olmayacak... Çünkü yapýlan tek þey mastürbasyon!.. Önce birleþtir, sonra ayýr, daha sonra ise tekrar birleþmeleri için uðraþýrmýþ gibi yaparak mevcut durumun kabullenilmesini saðla... Ýþte bizim adýmýza yazýlan senaryo bu ve bizde bu senaryoya uygun olarak rollerimizin hakkýný en iyi þekilde veriyoruz... Bakýnýz Eroðlu rolü gereði, "ben masadan kaçmam ama karþý taraf kaçarsa karýþmam" demiþti... Ve dediðini yaparak Anastasiadis'in masadan kaçmasýný saðladý... Vatandaþlýk konusunda ortak metnin altýna atýlan imzaya bile sadýk kalamayan görüþme heyetimizin þimdilerde kendilerine ait olan "biz masumuz" adlý bestelerini dinliyoruz... Önceleri kulaða çok hoþ geliyordu ama bir süreden sonra gerçekten sýkmaya baþlýyor... Yani toplum artýk bu tür açýklamalarý ve besteleri yemiyor...

9 30 Temmuz 2014 Çarþamba Tünel ALINTI ÞEYÝNÝ ÞEY ETTÝÐÝMÝN ÞEYÝ Sayýn Bülent Arýnç, Tolstoy'un AnnaKarenina romanýnda kadýnlarýn kocalarýný aldatmasý, Nabokov'un Lolita romanýnda ise yetiþkinlerin çocuklara tecavüz etmesi özendirilmektedir. Bu tür eserlerin kültür hayatýmýza sýzmasýnýn engellenmesi, filmlerde dýþ görüntüsü bakýmýndan þüpheli bulunan bayanlarýn "buzlanarak" seyrettirilmesi yolunda bir tasarýnýz var mýdýr? Bu zorunlu tedbirlerin totaliter bir düzen kurmak amacýyla gündeme getirilmediði, maksadýn iffetli nesiller yetiþtirmek olduðu millete izah edilmelidir. Gayemiz asýk yüzlü bir toplum tesis etmek deðildir. Hatta bu gibi hassas konularda þaka yapmaktan korkmayýz. Zatýþahaneleriniz, vaktiyle bir toplantýda mesir macunu daðýtýlýrken TRT Genel Müdürü ÝbrahimÞahin'e alenen "Ýbrahim, mesir macununa en çok senin ihtiyacýn var" diyerek latife yapmýþ, size sual sormaya yeltenen gazeteciye "þeyini þey ettiðimin þeyi"diyerek haddini bildirmiþtiniz. Ýffet düzeyimizi adaletli bir þekilde kalkýndýrmak için bu tür misallerden de yararlanmayý düþünür müsünüz? HAKAN AKSAY (T24) DÝPNOT LondraMoorfields Göz Hastenesi'nden Dr. Raj Das- Bhaumik, güneþin mor ötesi (UV) ýþýnlarýnýn sadece cilde deðil göze de zarar verdiðini belirterek mutlaka güneþ gözlüðü kullanýlmasýný önerdi. TÜRK TARAFI AKP'NÝN KOYNUNDAN ÇIKMIÞ "AK" BÝR KAÞIKTIR ARÞÝV TARÝH 3 TEMMUZ 2013 Maaþ konusunda AKP'nin oynadýðý oyunlara þiddetli tepki içinde olan kitleler seçimleri boykota yöneliyor. Sandýða gidecek olanlar ise tercihlerini ve karmalarýný listelerde üstten alta deðil, alttan üste yaparak parti yönetimlerini cezalandýrma peþinde... Gözden kaçmayanlar... ISIRILMIÞ ELMA ZÝHNÝYETÝ Ankara Belediyesi'ne ait otobüslere asýlan afiþte Flört Yangýný adlý kitap tanýtýlmýþ. Kitabýn önsözünde, "Delikanlýlar, evleneceðiniz kýzýn sizden önce baþkalarýyla flört yapmasýný ve sanki ýsýrýlmýþ bir elmanýn talibi olmak ister miydiniz?" diye bir soru var. Kadýn evlenmeden önce erkeklerle birlikte olursa "ýsýrýlmýþ elma" oluyor Budur iþte ülkemizde de her gün biraz yayýlmasýna çanak tuttuðunuz zihniyet ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Nami'nin artýk yol haritalarýnýn ne olduðunu bize söylemesini bekleyeceðiz." Tahir GÖKÇEBEL (KTOEÖS Baþkaný) VÝRGÜL... ÇETELER ELÝYLE DÝNDARLAÞMA Tam anlamýyla bir dindarlaþma sürecine girmiþ bulunuyoruz. Bu dindarlaþma sürecinde haraç çeteleri de büyük rol oynuyor. Hem Müslüman, hem Türk milliyetçisi bu çeteler, iþsiz ve parasýz gençlere yaklaþýyorlar. Birkaç namaz seansýndan sonra, gençlerin eli biraz para görüyor, altlarýna lüks arabalar veriliyor, borçlarý kapatýlýyor. Allah yoluna böylece giriliyor!!! Biraz da Türkçülük sosu eklendi mi, tamamdýr!!! "Müzakerelerde yaþanmakta olan sýkýntýnýn temelinde Rum tarafýnýn geçmiþ yakýnlaþmalarý kabul etmemesinin olduðu bilinmektedir." Özdil NAMÝ (Dýþiþleri Bakaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar "Evet biz artýk dolu dolu, výcýk výcýk bir Ortadoðu ülkesiyiz" Çolpan Haným'ýn ölüm haberini aldýðýmda gözümün önüne Çolpan Ýlhan, Sadri Alýþýk, Vahi Öz, Mualla Sürer ve Feridun Çölgeçen'li kadrosuyla yazlýk açýk hava sinemalarýnda çekirdek çýtlatarak izlediðimiz Turist Ömer filmleri geldi. "Gazoz" türlerinin yeni çeþitlendiði yýllardý Film arasýnda, büfe kuyruðunda kýzlý-erkekli, gülüþerek Coca Cola, Pepsi, Fruko almak bile baþlý baþýna keyifti. Öylesine fakir ve içe kapalý bir ülkeydi burasý. Perdeden yansýyan siyah beyaz filmde de zaten sadece toplu taþýma araçlarýnýn seyrettiði boþ caddelerde, "özel araba lüksüne" ancak ayrýcalýklý "zenginlerin" sahip Bayram çukulatýna bakmadý bile... olduðu anlatýlmaktaydý. Ama bu hiç kimseyi rahatsýz etmezdi. Para ve zenginlik henüz baþtacý edilen deðerler deðildi. Ajda Pekkan henüz "süper star" olmamýþtý. Þöhret basamaklarýný yeni týrmanmaktaydý ve benim Yeþilyurt'ta yaþadýðým o yýllarda, Vespa motosikletli genç yan komþumuzla flört ediyordu. Çocukluk yýllarýmýz olduðundan Demirel'in yükseliþiyle filan uzun boylu ilgili deðildik. Küçük ve kapalý dünyamýzýn kavanozunda yaþýyorduk Kýbrýs çýkarmasý daha yaþanmamýþtý."turist Ömer" filmleri denli naif dünya içindeydik. Yepyeni bir dünya kurulduðunu, bizim de o yeni dünyada yer KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu aldýðýmýzý farz ediyorduk. Bu coðrafyadaki dünyalarýn öteden beri hayatlarý savurmak pahasýna tekrar tekrar yýkýlageldiðini, yerlerine kolaylýkla baþka dünyalarýn kurulabildiðini henüz fark etmemiþtik. Bugün Ortadoðululaþmanýn tam ortasýndayýz. Sadri Alýþýk ve de Cumhuriyet Türkiyesi'nin en sevilen þairlerinden AttilâÝlhan'la anýlagelen Çolpan Ýlhan'ýn cenazesinde nasýl "bir dönemin sonu" duygusunu iliklerimize dek yaþadýysak; Baþbakan'ýn Baþakþehir FatihTerim Stadyumu açýlýþýndaki "9" gollü grotesk iktidar maçýný izlerken o denli bir "yeni dönembaþlangýcý" duygusunu yaþadýk. Výcýk výcýk Bu artýk tam bir Ortadoðu. Sadece Saddam Irak'ýnda böylesine ölçüsüz bir güç gösterisi düþünülebilir. Halk böyle bir gösteriye gýk çýkarmadan ancak Ortadoðu ülkelerinde razý gelebilir. Evet biz artýk dolu dolu bir Ortadoðu ülkesiyiz. Liderin bir Ortadoðu ülkesinde gol atmasý için önünün açýlmasý/temizlenmesi çok doðal. Attýðý her golde stadyumun ayakta alkýþlamasý da öyle doðal. Ünlülerin liderle ayný takýmda yer almak için birbirlerini tepelemeleri keza gene doðal. Maçý, devlet kanalýndan nakleden spikerin; tarihi bir karþýlaþma anlatmanýn edasýyla "Turuncularbastýrýyor. Golün adý Recep TayyipErdoðaaan!" diye baðýrmasý sonuna dek doðal. Ýktidara biat eden gazetelerin bunlarý "Usta iþi goller", "O golü futbolcular atamýyor!","aþýrtma gol muhteþemdi!" diye manþetlere taþýmasý alabildiðine doðal. Ortadoðu'nun göbeðinde yer alan Erdoðan'ýn bu "Cesur Yeni Dünya"sýnýn baþtacý edilen deðerleri bunlar. Þaþýlacak hiçbir þey yok. Doðal karþýlanmayan artýk sadece bizleriz. Baþka bir coðrafyanýn Türkiyesi'ne takýlýp kaldýðýmýz ve o Türkiye'yi hâlâ þiddetle arayýp özlemeye devam ettiðimiz için. (Bu yazý NÝLGÜN CERRAHOÐLU'nun "Cumhuriyet"te yayýmlanan "Bir Cenaze, Bir Maç" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 30 Temmuz 2014 Çarþamba Halil Hanifi Taþseven Kozcagizspor.com'un fotoðrafýný paylaþtý. Ali Kismir Umit Inatci Üç yýl denize girmedim... Bu sabah hade inadý býrakýp bir batýp çýkayým dedim... Asker kumandalý Gülseren Plajý eve yakýn, oraya gittim. Giriþte bir er karþýladý beni; n'oldu? dedim. Sakal býyýk taþýyan giremezmiþ. Çektim Glapsides Plajý'na gittim. Onun da bir yaný askeri bölge... Neyse bir baktýk bol miktarda baþ örtülü elbiseleriyle batýp çýkýyorlar. Biraz daha ileriye gidip denize girdim. Çýkýp dinleneyim bir kez daha girip giderim dedim. Yan tarafa küçük çocuklarýyla genç bir çift geldi; koca karýsýna baðýrýyordu "geri zekalýmýsýn lan sen; otur oturduðun yere... Bakmýyon mu lan haline? Yüzünü gözünü daðýtýrým bak." Kadýn biraz þiþman yine de üzerindeki tiþört ve þortla denize girip serinlemek istemiþ... Çektim gittim anasýný satayým... Kadýnlarýn giyimine, oturuþuna ve hatta kahkahasýna müdahale etmek isteyenlerin sorunu sapýklýktýr... çünkü bu sapýklar kadýný kapattýkça görecek bir þey kalmadýðý için bu defa seslerinden tahrik olmaya baþladýlar.. yakýnda seslerini kýsýnca bu defa da varlýklarýndan tahrik olduklarý için kadýnlarý kesmeye baþlayacaklar... Özgül Ezgin, "Bir Parkýn kullanýmý ve düþündürdükleri!" 29 Temmuz 2014, sabah saat 08:05, Cumhuriyet Parký Lefkoþa. Sabah yürüyüþlerimi yaptýðým bu parkýn giriþindeki geceden kalma çöpler ve pislikler yeni bir manzara deðil. Ancak bugün sabah gece keyfini yapýp çöplerini býrakanlar da oradaydý. Þimdi mutlu olma anlayýþý içip içip sýzmak olan bu gençlere mý kýzayým, kamusal alanlarýn kullanýmýna dair hiç bir duyarlýlýk ve sorumluluk almayan diðer sorumlulara mý kýzayým, yoksa Çevre Dairesine baðlý bu parkýn yürekler acýsý halina sadece bakan yetkililere mi kýzayým? Bildiðiniz gibi bu parkta Rauf Denktaþ'ýn mezarý ve TMT anýtý var. Tören günleri ve seçim arifelerinde harýl harýl temizilk operasyonuna giriþilen parkýn diðer günlerdeki hali budur. Çiçekler saksýlardan sökülür, halkýn oturmasý için yapýlan þadrývanlarýn tahtalarý sökülür/ kýrýlýr ve her türlü çöp yerlere sorumsuzca atýlýr yýldýr bu devlet dediðimiz mekanizmanýn her türlü seviyesindeki makamlara gelip giden yöneticilerimiz, hiç bir deðerine sahip çýkamayan halkýmýz, iþte bu park gibidir durumumuz!!! Herkes ve her kesim ya üstüne düþen sorumluluðu bir an evvel alýr, yada kokuþup kalýrýz!!! Sevgi Korturk... Eser Ayan "Aðlamadan sorumlu Devlet Bakaný" Görevinin gereði gülmeyin demesi doðal bence. Adamlar gündem oluþturmada çok baþarýlýlar tartýþtýðýmýz þeylere bakýn. Sevgi Korturk Ah siz erkekler iþi siyasete bulaþtýrdýnýz ya... Halil Ibrahim Sevgi haným açýklamayý yapan kiþi siyasetci olursa muhakkak siyaset oluyor Erol Atabek BAYRAM BAÞLADI!! 3 GÜN TATÝL!! ÝYÝ DE LEFKOÞA'DA "BÜYÜK HAN" NÝYE KAPALI!!! "BÜYÜK HAN" DA MI BAYRAM YAPIYOR!!! BIRAKIN YA!!! BÝR DE ÞÝKAYET EDÝYORUZ BÝZ KENDÝ KENDÝMÝZÝ ÝDARE EDEMÝYORUZ DÝYE!!! "BÜYÜK HAN"I BU GÜNLERDE KAPATAN ZÝHNÝYET ZATEN BÝZÝ ÝDARE ETMESÝN.. EN AZINDAN BENÝ!!! Faik Bozkaya... Hatice Arý SAYIN ARINÇ: KADINLARIMIZ KAHKAHA ATABÝLMELÝ, YÜZLERÝ GÜLMELÝ, DÜÞÜNEBÝLMELÝ, KENDÝ KARARLARINI KENDÝLERÝ VEREBÝLMELÝ... ÖLDÜRÜLMEMELÝÝ.. BURASI S. ARABÝSTAN GÝBÝ ÜLKELERDEN DEÐÝL, BURASI TÜRKÝYE... Sevgi Korturk Halil beycim anlýyorum ben Nevzat Akçagil sadece olaya Türk örf ve geleneklerine göre bakýyorum.beni Araplar Avrupalýlar bilmem kimler ilgilendirmez. Halil Ibrahim Çolak Burasý ATATÜRK ve TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ burasý laik bir ülke kadýnlarýmýzýn da gülme konuþma aðlama düþüncelerini beyan etme hakký vardýr Hatice Arý FETVANIZ BÝZ KADINLARI BAÐLAMAZ SAYIN ARINÇ... BURASI KADINIYLA ERKEÐÝYLE KURTULUÞ SAVAÞINI KAZANMIÞ, ASÝL TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝDÝR... FETVANIZ ARAP ÜLKELERÝNDE GEÇERLÝDÝR.. Sevgi Korturk Her beyan ediþ, genel ahlak ve örf ilkelerine göre düzenlenir. Bu Türk hukukunda baþlangýç hükümlerinde dahi geçerlidir. Kanun koyucu konu hakkýnda ilgili hüküm maddesi bulamazsa, Türk örf adet geleneklerine göre konuyu yorumlama prensibi vardýr. Olaya böyle baksak... Halil Ibrahim Çolak Sevgi haným Türk örf ve adetlerinde vatana millete saygýsýzlýk vatan hainliði yoktur K.K.T.C. EN YAÞLI ANNESÝ VE KÖYÜMÜZÜN VAZGEÇÝLMEZÝ 106 LIK ÇINARIMIZ MELEK OYLUM NENEMÝZE BAYRAM ZÝYARETÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝK. Shevki Kiralp Yurdum saðcýlarý kaç gündür Kudret hocayý övüyor. Övmeleri de lazým zaten, bu toplumda iþinin ehli bir avuç insan var, kendisi de onlardan biri. Benim merak ettiðim, söylentiler doðru çýkar ve Kudret hoca Cumhurbaþkanlýðý'na aday olursa yurdum saðcýlarý ne diyecek? "Destekliyoruz" mu? Yoksa (Bütün olasý Cumhurbaþkaný adaylarýna kýyasla daha fazla görüþme tecrübesi olmasýna raðmen) "ma daha gençdir, tecrübesizdir be" mi? Barýþ Mamalý CAN SIKICI VE SÝNÝR BOZUCU GERÇEKLERLE TANIÞMAYA HAZIR MISINIZ? DÜNYAYA HÜKMEDEN GÝZLÝ GÜÇLER KIBRIS A NEDEN ÝLGÝ DUYUYORLAR? YENÝ DÜNYA DÜZENÝ NÝN BEL KEMÝÐÝ KIBRIS ADASI MIDIR? TAPINAK ÞÖVALYELERÝ NÝN KIBRIS TA NE ÝÞÝ VARDI? MASONLAR, KIBRIS'TA TAPINAKÇILARIN HANGÝ KÝLÝSESÝNDE TOPLANTI YAPMAKTAYDI? KIBRIS IN OSMANLILAR TARAFINDAN FETHEDÝLMESÝNÝ KÝM, HANGÝ AMACINI GERÇEKLEÞTÝRMEK ÝÇÝN ÝSTEMÝÞTÝ? DÜNYAYA HÜKMEDEN GÝZLÝ GÜÇLER KIBRIS A NEDEN ÝLGÝ DUYUYORLAR? YENÝ DÜNYA DÜZENÝ NÝN BEL KEMÝÐÝ KIBRIS ADASI MIDIR? TAPINAK ÞÖVALYELERÝ NÝN KIBRIS TA NE ÝÞÝ VARDI? MASONLAR, KIBRIS'TA TAPINAKÇILARIN HANGÝ KÝLÝSESÝNDE TOPLANTI YAPMAKTAYDI? KIBRIS IN OSMANLILAR TARAFINDAN FETHEDÝLMESÝNÝ KÝM, HANGÝ AMACINI GERÇEKLEÞTÝRMEK ÝÇÝN ÝSTEMÝÞTÝ? Zorkun Taþer Hiçbir zaman geç kalmadýnýz. Kaç kere yoldan dönmüþ de olsanýz, kaç kere döndürülmüþ de olsanýz, dünyanýn bütün günahýný taþýyor da olsanýz, hayatýnýzdaki her þeyden kendinizi suçlu hissediyor da olsanýz, hiç kimse size inanmasa da siz kendinize inanýn. Kadriye Bayraktar Göz kapaklarýnýn gözleri ýsýtmaya yetmediði zamanlardan geçiyor ömür. Ve diyorlar ki dünya uygar. Ve diyorlar ki teknoloji inanýlmaz. Ýçimden bir ses deli taylar gibi þaha kalkarak dudakalrýmý aþýp güne deðiyor -ey dünyanýn seçkin vahþileri, dünyanýn dörtte üçü sabahý acýyla kucaklýyorsa, ve aç yaþayýp, aç ölüyorsa, alýn teknolojinizi ve uygar dünyanýzý defolup gidin, BÝZ'im dünyamýzdan. Ya siz gideceksiniz, ya da BÝZ'i öðreneceksiniz. Anýl Uðurçað Bir kadýný kadýn yapan dýþ güzelliðinden ziyade iç güzelliði, akýllý oluþu, bilgeliði, düþüncesi, temiz kalpliliði ve hepsini bütünleyen o dudaðýnýn kenarýnda masum ca tebessümü, gülüþüdür... Ne yazýk ki kadýný geri plana atmaya çalýþan ve kadýnýn iffetini kahkahasýnda arayan geri bir siyasi topluluk mevcut. Mehmet Onur Kýzlarýn, kadýnlarýn... Cinsel organlarý kesilyor tamamen! Ve bunun adýda sünnetmiþ! Vay dinlerine de, müslümanlýklarýna da! Kadýný yetmez köle ettikleri... Birde ona ait organýný kesiyorlar...

11 30 Temmuz 2014 Çarþamba 11 Murat Havali Bedirhan Gökçe'nin fotoðrafýný paylaþtý. çok uzaða... Ulaþ Barýþ Kýbrýs Sorunu denilen þey için ne diyeceðimi bilemiyorum artýk. En güzeli defolup gitmek bunun içinden hem de Levent Kutay Bayramýn kutlu olsun kardeþim Ulaþ Barýþ Senin de kutlu olsun bebeðim. Çocuklar nasýl oldu, iyidirler umarým? Levent Kutay Haným ve ben çalýþýyoruz... Onlar evde... Halen ateþli... iniþli çýkýþlý... Ulaþ Barýþ Geçmiþ olsun. Mustafa Abitoglu Ben sana hiçbirþey olmaycaðýný, boþuna heyecan yapmamak gerektiðini söylediydim gardaþ. Ulaþ Barýþ Belki da ben boþuna heyecan yapma manyaðýyým be Abit:)) Mustafa Abitoglu E rocker adamsýn yadýrgamam bunu :)) ben da heyecaný severim gardaþ ama gerçekleri de görürüm. Siyaseten özellikle kýbrýs sorununa binaen heyecanýmý 2002'de rumlarýn hayýrýyla yitirdim. O günden sonra sorgulamaya baþladým, aha denktaþý götürdük, aha eroglu da yok talat var hristofiyas var olmuyorsa demek ki sorun müzakerelerde deðil, daha derinlerde dedim ve kýbrýs sorununu gündemimin alt sýralarýna düþürdüm. yapmamýz gereken bu kktc denen sen ister iþgal rejimi de ister devlet de ister kuzey kýbrýs de, bu evi onarmamýz lazým, buna kafa yormak lazým. sana açýk söyleyim bu halde bir çözüm periþan eder bizi. Heyecaný bu ülkenin yeniden inþasýna aktarmak lazým, ne kadar imkansýz görünse da. Ulaþ Barýþ Yahu Mustafa, vazgeç sen en iyisi bu ülke inþaasý heyecanýndan. Ortada bir ülke yok be gardaþ. Ben boþ da olsa barýþ için heyecanlanmaya devam edeyim en iyisi. Sahte iþlerle uðraþmaktan daha iyidir gardaþ bence. Kýbrýs sorunu çözülmeden, öyle ya da böyle, asla senin dediðin konularý konuþamayýz ve tarih beni haklý da çýkarýyor. Kuzeyde bir tiyatro oynanýyor isteyen katýlýp görev alabilir. Ben yokum. Ergun Eyyubi Yoksa doðru yolu'mu farkettin be Ulaþ Benim yurdum Dünyanýn tamamýdýr! Yonca Altay Bekleye bekleye geçti ömürler.. Mustafa Abitoglu En azýndan deneyceyim Ulaþ. Çoluðuma çocuðuma denedim, ama insanlarý ikna edemedik, bunun için de halk olarak yokolduk, baþaramadýk deyecek yüzüm olmasý için. Fikrine tabii ki saygým var. Ama ben çözüm için daha ne yapýlmalý bilemediðim için bunu benden daha çok hayatýný çözüme adamýþ insanlara býrakýyorum. benim birinci önceliðim bu ülkenin yeniden inþasý olacak. kim ne derse desin. Ali Bizden Mustafa Abitoglu usta baþý kimdir? Mustafa Abitoglu Tabii ki Ali Ali Bizden Ali Bizden Hahaha marabadan ustabaþý olmaz Mustafa Abitoglu... Baþkasýni sar... Hus Djemal - Melousha wedding men's photo 30 November Munir Mehmet's dad in the middle. My late dad Cemal Kavaz in grey jacket standing at the back. From right after the children standing up is late Christos Tsikkouris known as Risto by the villagers in Melousha. Risto was from nabouring village Assia ( Pasa Koy) Beside Risto, Muhtar Ahmet Abdulkadýr (Mayor of Melousha) Our beautiful Christos is missing since He is in with missing Cypriots picture now. Number 9 on the second line from top, from left to right... Mahmut Anayasa Kadýn gelmiþ, elini öpüp bayramýný kutlamýþ, arkasýndan nedir o baðýra baðýra dedikodu, a hýyar teyze yan gomþu...??? Bu tiplere anacan domuzu, alacan topuzu... Kýbrýs'ta mühim bir lafcýk var "Fenalýðý yüzüne vurdu" diye, aha asýl öyle... Surata bak, Bandabuliyada hýyar sat... Cýk, cýk, cýk, sabah sabah asap etti beni yau - Mahmut Anayasa Fileleftheros gazetesi... Cyprus Memories Rivettina Bastion(Ravelin), Land Gate of the Walled City. Batu Berk Baþka, "iþler nasýl", "ne zaman evlenecen", "kilo mu verdin yoksa aldýn mý" sorularýný sormayan kaldýysa onlarýn da elini öpmeye gelebilirim. Zira tek kelimelik tatmin etmeyen cevaplarým tükenmedi... Ancak yinede favorim her evde en az bir tane evlendirme memuru rolüne soyunmuþ eleman ve/veya elemanlarýn varlýðý Muhtar Ömer Meraklý...NERDEYMÝÞ ESKÝ BAYRAMLAR... AHA BE YEÐEN AHA TAM TA BENZEDÝ... NEYMÝÞ EFENDÝM BUGÜN BAYRAMIMIÞ DA... CEYRAN DAYRESÝ ELEKTÝRÝÐÝ KESMÝÞMÝÞ... YÜZ SENE EVELÝSÝ ELEKTRÝK MÝ VARDI... ALIN SÝZE AHA ESKÝ BAYRAMLAR... Erhan Arýklý Biz Zamaninda uyardik... KKTC de oy kullanma orani i yani % 10 bile olmayacak... vatandasin isi yok da Karpaz bolgesinden once adres kaydi icon Elcilige gelecek. Sonra telefonla randevu alacak. En sonunda da o gun o saat ve o dakikada Lefkosa da olup oy kullanacak. Saka gibi degil mi? Sabahattin Ýsmail Tebrikler Kudret Özersay. 1974'den sonra 40 yýldýr hiçbir siyasinin baþaramadýðýný baþardýn ve TC kökenli vatandaþlarýmýzla KKTC'de yaþayan 3. ülke vatandaþlarýnýn da Bayram Günü Hala Sultan'ý ziyaretini saðladýn...rumlarýn ayýrýmcý, ýrkçý ve onur kýrýcý engellerini aþtýn...bununla da yetinmedin sabah erken saatte sýnýr kapýsýna giderek olasý sorunlarý bizzat çözmek için hazýr oldun, vatandaþlarla tek tek ilgilendin. Herkesin takdirini ve sevgisini yeniden kazandýn... Baþarýlarýnýn devamýný dilerim...sýra Pile-Yiðitler Yolunun açýlmasýnda. Bunu da baþarman halinde Pile Türkleri büyük bir maðduriyetten ve soyutlanmadan kurtulacak, Ýngiliz üslerinden geçmek zorunda kalmadan KKTC ile doðrudan baðlanacak...rumlarýn talep ettiði Kiracýköy Yolu'nun açýlmasýna karþýlýk Pile-Yiðitler Yolu'nun açýlmasýný saðlarsan, baþta Pile Türkleri, Kýbrýs Türk Halký sana minnettar kalacak Suzan Özdilek Kasýyorum kasýyorum kasýyorum tam ÝFFETLÝ kadýn olmaya baþlayacakken bir KAHKAHA geliyor durduramýyorum kendimi...

12 KÜLTÜR - SANAT Temmuz 2014 Çarþamba Günün Manisi EMÝNE HÜR Niþanlýmý özledim Bayramlaþalým dedim Öyle bir öbdü beni Aðzýnda galdý tenim Kitap Dünyasý Korku Kitabý Emine Gürsoy Naskali KÝTABEVÝ ÖZDEYÝÞLER "Vicdan denen þey, birisinin bizi gözlediðini ihtar eden sistir." Menkcen TADIMLIK ÞANOLU ÞÝÝR Kadehlerin biri gelir, biri gider Mezeler çeþit çeþit Bir sevdiðim þanoda þarký söyler Biri yanýbaþýmda Ýçer içer, ötekini kýskanýr Kýskanma güzelim, kýskanma Senin yerin baþka Onun yeri baþka Orhan V. Kanýk Kenan Iþýk'ýn tedavisi Almanya'da sürecek Mart ayýnda kafa a travmasý geçirerek tedavi altýna alýnan tiyatro sanatçýsý Kenan Iþýk, Amerikan Hastanesi'nden Almanya'daki bir rehabilitasyon merkezine transfer edildi. Tiyatro sanatçýsý Kenan Iþýk'ýn, tedavisi sürdürülmek üzere Amerikan Hastanesi'nden Almanya'daki bir rehabilitasyon merkezine transfer edildiði bildirildi. Vehbi Koç Vakfý Amerikan Hastanesi'nden yapýlan açýklamada, 21 Mart'ta geçirdiði kafa travmasý nedeniyle hastanenin acil servisine getirilen Kenan Iþýk'ýn, beyin kanamasý saptanarak ameliyata alýndýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, þunlar kaydedildi: "Hastamýzýn yoðun bakým ünitemizdeki baþarýlý tedavisi sonrasýnda yaþamsal tehlikesinin ortadan kalkmasý üzerine tedavisi 15 Mayýs'tan bu yana servisteki odasýnda sürdürülmekteydi. Kenan Iþýk, tedavisi sürdürülmek üzere bugün Amerikan Hastanesi'nden Almanya'daki bir rehabilitasyon merkezine transfer edilmiþtir." SAÐLIK BAKANLIÐI'NDAN AÇIKLAMA Bu arada Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, sanatçý Iþýk'ýn tedavisinin devamý için Bakanlýða ait ambulans uçakla, bugün Atatürk Havalimaný'ndan saat 11.00'da alýndýðý ve Türkiye saatiyle 13.25'te Almanya'daki Friedrichshafen Havalimanýna ulaþtýrýldýðý belirtildi. Iþýk'ýn, Almanya'nýn Baden Württemberg eyaletinin Freidrichshafen kentindeki özel bir merkeze naklinin saðlandýðý ifade edilen açýklamada, sanatçýnýn burada nörorehabilitasyon tedavisi göreceði kaydedildi. 'Batýlý ülkelerin böylesi bir soykýrýma izin vermesi utanç verici' Ýspanyol sinema sanatçýsý Javier Bardem, Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýlarýn eleþtiren mektubunda, ABD, AB ve Ýspanya'nýn tavrýný utanç verici olarak niteledi... Ünlü Ýspanyol oyuncu Javier Bardem, Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný ve operasyona ses çýkarmayan Batýlý ülkeleri sert bir dille eleþtiren bir açýk mektup kaleme aldý: Evet Avrupalýyým ve AB'nin sessizliðinden utanýyorum... Oscar ödüllü Ýspanyol oyuncu Javier Bardem, Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný ve operasyona ses çýkarmayan Batýlý ülkeleri sert bir dille eleþtiren bir açýk mektup kaleme aldý. Bardem, eldiario.es sitesinde yayýmlanan açýk mektubunda Ýsrail'in eylemlerini açýkça 'soykýrým' diye niteleyip, "Avrupa Birliði'nin sessiz kalmasý nedeniyle utanç duyduðunu" belirtti. Mektubun tam metni Þu an Gazze'de yaþanan dehþetin karþýsýnda mesafeli veya tarafsýz durmanýn HÝÇBÝR kabul edilebilir tarafý yok. Bu, hastane, ambulans ve terörist olduðu varsayýlan çocuklarý da hedef alan, küçücük bir bölgeye suyu bile olmadan sýkýþtýrýlmýþ çaresiz durumdaki bir halka karþý yürütülen bir iþgal ve yok etme savaþý. Bunu anlamak ve meþrulaþtýrmak imkansýz. Ve Batýlý ülkelerin böylesi bir soykýrýma izin vermesi utanç verici. Yahudi halkýnýn geçmiþte yaþadýðý bütün korkunç olaylar göz önünde bulundurulduðunda daha da gaddar ve akýlalmaz hale gelen bu barbarlýðý anlayamýyorum. ABD, AB ve Ýspanya'nýn utanç verici tavrýný sadece jeopolitik ittifaklar, iþdünyasýnýn o ikiyüzlü maskesi, sözgelimi silah satýþý açýklayabilir. Bazýlarýnýn, her zamanki gibi, fikrimi açýklama hakkýmý kiþisel saldýrýlarla itibarsýzlaþtýracaðýný biliyorum. Bu nedenle, þu noktalara açýklýk getirmek istiyorum: Evet, oðlum bir Yahudi hastanesinde doðdu çünkü Yahudi olan çok yakýn dostlarým var ve çünkü, Yahudi olmak bu katliamý otomatik biçimde desteklediðiniz anlamýna gelmiyor. Týpký Ýbrani olmanýn Siyonist olduðunuz anlamýna gelmediði, Filistinli olmanýn sizi otomatikman bir Hamas teröristi yapmadýðý gibi. Böyle düþünmek, Alman olmanýn Nazi olmak anlamýna geldiðini söylemek kadar absürd. Evet, bu tür müdahalelere ve saldýrganca siyasete karþý çýkan bir dizi Yahudi arkadaþýmýn ve tanýdýðýmýn bulunduðu ABD'de çalýþýyorum. O arkadaþlarýmdan biri bana dün telefonda, "Çocuklarý öldürürken yaptýðýnýn kendini savunmak olduðunu söyleyemezsin" diyordu. Ve ABD'de, çeliþen görüþlerimi tartýþtýðým baþkalarý da var. Evet, ben Avrupalýyým ve sessizliði, mutlak utanmazlýðýyla beni temsil ettiðini savunan Avrupa Birliði'nden utanýyorum. Evet Ýspanya'da yaþýyorum, vergilerimi ödüyorum ve paramýn, masum çocuklarý öldürerek zengin olan diðer ülkelerle birlikte silah endüstrisini ve bu barbarlýðý destekleyen politikalarýn finanse edilmesi için kullanýlmasýný istemiyorum. Bu durum dehþet verici. Öldürenlerin kalplerinde þefkat bulmalarýný ve daha nefretle þiddet doðurmaktan baþka iþe yaramayan bu ölümcül zehirden arýnmalarýný ümit edebiliyorum sadece. Ve, tek hayalleri barýþ ve birlikte yaþam olan Ýsrailli ve Filistinlilerin bir gün birlikte bir çözüm bulmalarýný ÇEV-BÝR: Halklar arasýnda nefret ve düþmanlýk körükleniyor, Mario Levi'nin yanýndayýz Çevirmenler Meslek Birliði (ÇEV-BÝR) yazar Mario Levi'nin nefret söyleminin hedefi haline gelmesi ile ilgili bir açýklama yayýmladý, saldýrýyý kýnadý ve Levi'nin yanýnda olduklarýný duyurdu... ÇEV-BÝR yaptýðý açýklamada Ýsrail hükümetinin Filistinlilere karþý yürüttüðü ve tüm insanlýðý tehdit eden savaþ siyasetini kýnadýklarýný bu kirli siyasetin bir an önce terk edilmesini, Türkiye hükümetinin de bu yönde barýþtan yana samimi adýmlar atmasýný talep ettiklerini dile getirdi. Mario Levi'nin yanýndayýz ÇEVBÝR Ýsrail hükümetine yönelik öfkenin Yahudi olduklarý için bu saldýrýlarla ilgisi olmayan insanlara yönelmesini kýnadý. ÇEVBÝR üyeleri edebiyatçý Mario Levi'nin yanýnda olduklarýný duyurdu. Bu saldýrýlarýn halklar arasýnda nefret ve düþmanlýðý körükleyeceðini ifade eden açýklama þöyle; Bu süreçte bizi kaygýlandýran bir nokta da, zulümden sorumlu Ýsrail hükümeti ve uluslararasý destekçilerine yönelmesi gereken öfkenin, sýrf Yahudi olduklarý için olaylarla hiçbir ilgisi olmayan yurttaþlara yöneltilmesidir. Son olarak edebiyatýmýzýn önemli isimlerinden olup kendini bir dünya yurttaþý olarak tanýmlayan Mario Levi'nin, sýrf Yahudi olduðu için bu tür bir öfkeyle nefret söyleminin hedefi yapýlmaya çalýþýldýðýný öðrenmiþ bulunuyoruz. Baþta Ýsrail ve Amerika olmak üzere, dünyanýn çeþitli yerlerinde yaþayan binlerce Yahudi'nin Ýsrail hükümetinin yürüttüðü bu kirli siyaseti benimsemediði, bu siyasete karþý Filistinlilerle dayanýþma ve mücadele içinde olduklarý düþünüldüðünde, çeþitli çevrelerce kýþkýrtýlan, bir zümreye yönelik kör nefret ve ýrkçýlýðýn anlamsýzlýðý ortadadýr. Filistinlilere yönelik Ýsrail zulmü, çeþitli ideolojik çarpýtmalarla Yahudi düþmanlýðýný, karþýlýklý düþmanlýk ve ýrkçýlýðý körüklemek isteyen fýrsatçýlara malzeme olmaktadýr. Bu tür teþebbüslerle aslýnda karþý çýkýlan savaþýn asýl sorumlusu olan Ýsrail hükümeti eleþtirinin ana hedefi olmaktan çýkarýlmakta ve Ýsrail hükümetinin yapmaya çalýþtýðý aynen tekrar etmektedir: Halklar arasýnda nefret ve düþmanlýðý körüklemek.bu süreçte ýrkçý karalamalara hedef olan; sýrf etnik mensubiyetinden ötürü, bir devletin iþlediði suçlarla özdeþleþtirilmeye çalýþýlan yazar Mario Levi'nin yanýnda olduðumuzu duyururuz.filistinli, Yahudi, Arap, Ermeni, Türk, Kürt ve tüm dünya halklarýnýn birlikte ve barýþ içinde yaþadýðý bir dünya özlemiyle

13 13 30 Temmuz 2014 Çarþamba Kýbrýslý Türk moda fotoðrafçýsý Hasan Hüseyin hayatýný ve meslek sýrlarýný TAK'a anlattý "Önce çay götürürsün sonra laboratuara fotoðraf" n Fotoðrafçýlýða 14 yaþýnda iken evdeki tuvaleti karanlýk odaya çevirerek baþladý n "Durup dururken kimse seni alýp meþhur etmiyor. Bu hayatta bir yerlere gelmek istersen çalýþmak zorundasýn " (T.A.K/Doðuþ Özokutan Çiftçioðlu) Kýbrýslý Türk moda fotoðrafçýsý Hasan Hüseyin, ülkenin bugüne kadar yetiþtirdiði en ünlü moda fotoðrafçýsý. 1990'larýn Türkiyesi'nde onunla çalýþmak büyük bir prestijdi, çünkü Türkiye'de reklam ve moda fotoðrafçýlýðýnýn öncüsüydü. Neredeyse 25 yýldýr Türkiye piyasasýnda büyük baþarýlara imza atan Hasan Hüseyin, kendi tabiriyle "oralardan sýkýldýðý için sýk sýk" vataný olan Kýbrýs'a gelip gitmeye ve ülkede gýda sektöründe yatýrýmlar yapmaya baþladý. Kýbrýs'ta yaþanan toplumlararasý çatýþmalar yüzünden çocuk yaþta Ýngiltere'ye göç etmek durumunda kaldýðýný söyleyen Hasan Hüseyin, 14 yaþýnda evin tuvaletini karanlýk odaya çevirerek baþladýðý fotoðrafçýlýk tecrübesinden, Türkiye'nin bir numarasý olmasýna kadar uzanan hayat hikayesini Türk Ajansý Kýbrýs'a (TAK) anlattý. ÝNGÝLTERE'YE GÖÇ 10 yaþýna kadar Kýbrýs'ta yaþayan Hasan Hüseyin, "babasýnýn Kýbrýs'taki çatýþmalarý ve savaþý önceden öngörerek" kendisini ve kardeþlerini yýllarý arasýnda arka arkaya Ýngiltere'ye gönderdiðini, Ýngiltere'de tekrardan ilkokula gitmek zorunda kaldýðýný söylüyor. Hasan Hüseyin, lise eðitiminin ardýndan fotoðrafçýlýk kursuna gidiyor. O yýllarda matematiði ve resim yapmayý çok sevdiðini anlatan Hasan Hüseyin, resme olan ilgisi fotoðrafa yöneldiði için, üniversite eðitimi yerine moda fotoðrafçýlýðý kursu aldýðýný anlatýyor. TUVALETTEN KARANLIK ODA... Fotoðrafçýlýk merakýnýn nasýl baþladýðýný ise þöyle özetliyor Hasan Hüseyin: "Ben dört yaþýmdan beri çiziyorum. Hiç ders almadým ama resme yetenekliydim. Hatta ilk resmimi de satmýþtým. Aslýnda ben hep ticarete çok meraklýydým. Daha sonra bu merak fotoðraf merakýna döndü. Hep babamýn eski siyah beyaz fotoðraflarýna bakardým. Babam hep fotoðraf çekerdi. Ben de fotoðraf çekmeye karar verdim. Ucuz bir makine aldým ve her gördüðüm þeyi çekmeye baþladým. Yavaþ yavaþ merakým arttý.14 yaþýnda ilk karanlýk odamý kurdum. Tuvaleti kapattým ve karanlýk oda haline getirdim." ASÝSTANLIK GÜNLERÝ... Fotoðrafçýlýk kursuna gittiði dönemde Türk dünyasýnda "moda fotoðrafçýlýðý" diye bir meslek olmadýðýna dikkat çeken Hasan basarým diye düþündüm. Ablamla eniþtemin Ýngiltere'de bir kafeleri vardý, onu satýp buraya geldiler. Sabor Restaurant'ý açtým. Þimdi Sabor'a onlar bakýyor." "FOTOÐRAFTA YARATMAYI SEVÝYORUM" Fotoðraf için yaratmayý sevdiðinin altýný çizen Hasan Hüseyin, "Konsept yaratmayý severim. Fotoðrafla baþtan sona ilgilenmeyi severim" diyor ve þöyle devam ediyor: "Çýkabilecek tüm sorunlarý planlayýp baþtan sona yaratmayý seviyorum. Bir gün içinde kocaman mutfak hazýrlýyoruz, kocaman salon hazýrlýyoruz, büyük bir hazýrlýk yapýyoruz. Böylesi setlerin içinde olmak gerçekten haz verici. Fotoðrafý hâlâ seviyorum ama artýk fotoðrafçýlýktan yönetime doðru geçtim." Hüseyin, 18 yaþýnda evden ilk taþýnmasýnýn bu kurs sayesinde olduðunu ve profesyonel iþ hayatýna Londra'da atýldýðýný anlatýyor. "Bence piyasada çalýþan insanlarý gözlemlemek önemli" diyen Hasan Hüseyin, okulunu bitirmeden profesyonel fotoðrafçýlara asistanlýk yapmaya baþladýðýný belirtiyor. Hasan Hüseyin, asistanlýk yapmanýn önemini ise þöyle ifade ediyor: "Önce çay götürürüsün, sonra laboratuara fotoðraf götürürsün, sonra ýþýklarýn kurulmasýna yardým edersin. Ama bu süreçte piyasayý öðrenmek, kontak edinmek önemli. Piyasada çalýþan insanlarla birlikte olup piyasanýn nasýl yürüdüðünü görmek çok önemli. Ben asistanlýk yaparken çok þey öðrendim." "PÝYASAYA ÇIKMAK ZOR..." Okul bittikten sonra profesyonel olarak piyasaya çýkmanýn zorluklarýna da þu ifadelerle deðiniyor Hasan Hüseyin: "Ýlk etapta kocaman portfolyolarla gidiyordum görüþmelere Sonra portfolyolar küçülüyor ama yine de tecrübesiz olduðun belli. 'Yine gelin diyorlar' bu sefer daha küçük portfolyolar. Altý- yedi kere gittiðin yerler oluyor. Ama en son bir yerden tutturuyorsun. 'Ben bu iþi yapacaðým' diyorsun ve sonunda bir þans veriyorlar. Benim bu þansý bulmam okulu bitirdikten bir yýl sonra oldu. Dergi iþleri 'da baþladý, ki bu benim için çok önemliydi. Sonra 3 ayda bir, 6 ayda bir iþler geldi." TÜRKÝYE PÝYASASINA GÝRÝÞ VE KIBRIS'A GERÝ DÖNÜÞ Meslek yaþamýný Türkiye'de sürdürmeye karar veren Hasan Hüseyin, 1990'da patlak veren Körfez Krizi'nin ardýndan gidiyor bu ülkeye. 1990'larýn baþýnda Türkiye'deki tekstil sektörünün çok büyük olduðunu ifade eden Hasan Hüseyin, o dönemi þöyle anlatýyor: "500 firma, 3 fotoðrafçý vardý. Deli gibi çalýþýyorduk. O günlerin kaymaðýný biz yedik. Sonra belli bir noktaya geldi hayat ve þirketleþmeye gittik. Ancak belli bir süre sonra paradan ziyade sevip sevmediðim þeyler ön plana çýkmaya baþladý ve yarattýðým þirketi sattým. Aileme ve ülkeye vakit ayýrmaya karar verdim. Ailemin bir kýsmý Kýbrýs'ta olduðu için Kýbrýs'a nasýl ayak "FOTOÐRAFÇILIÐI HOBÝ OLARAK YAPAMIYORUM" Ancak fotoðrafçýlýðý hobi olarak yapamadýðýný anlatan Hüseyin, sözlerini þöyle sürdürüyor: "Fotoðraf benim ticari anlamda, eðitim anlamýnda yürüttüðüm bir þey. Ama hobi için gidip çekmiyorum açýkçasý Vaktimi bunun yerine baþka þeylere harcýyorum. Kuþ, böcek çekmek gibi bir merakým da yok zaten. Cep telefonlarýyla bina fotoðraflarý çekiyorum, eski binalara meraklýyým." MÜÞTERÝ ÝÇÝN FOTOÐRAF ÇEKMEK... "Fotoðrafý ne için çekiyorsun sorman gereken ilk þey bu. Karþýnda bir müþteri varsa sen fotoðrafý müþteri için çekiyorsun. Mesela beyaz eþya fotoðrafý çekerken ürünü daha iyi satmak için fotoðrafý çekiyorsun" diyen Hasan Hüseyin, müþteri için fotoðraf çekerken iþin kalitesinin sanatsal anlamda düþebileceðini de ekliyor. ÝKÝ DAKÝKADA PARFÜM REKLAMI... Mesleðine iliþkin sýradýþý anýlarýndan da bahsediyor Hasan Hüseyin Bunlardan biri, bir parfüm reklamý için iki dakikada çektiði fotoðraflar. Belçika'da baþýndan geçen bu olayý þöyle anlatýyor Hasan Hüseyin: "Bir parfüm reklamýnýn çekimi için Belçika'daki bir film setinde 3 gün bekledim. Çekime ara verdiklerinde 'iki dakikan var' dediler. Ýki asistanla o iki dakikada bir rulo çektim ve iþimi yaptým. Düþün, adam seni üç günlüðüne tutuyor, iki dakikada reklam çekmen için... Ben de isterdim tabii bütün gün çalýþabileceðim bir set kurmayý. Ama o reklam için þartlar öyleydi." "DURUP DURURKEN MEÞHUR OLAMAZSINIZ..." Ýnsanlarýn bir þeyler baþarýp, bir yerlere gelebilmek için azimli olmalarý gerektiðini ýsrarla vurguluyor Hasan Hüseyin ve þu tavsiyeleri veriyor: "Durup dururken kimse seni alýp meþhur etmiyor. Bu hayatta bir yerlere gelmek istersen çalýþmak zorundasýn. Biraz azim göstermen lazým. Ben beklemeyi sevmeyen bir adamým. Gücüm varsa kendim yaparým. Benim bu restoraný açmamýn nedenim sýrf cappuccino içmek için... Kahve merakým vardý ve Kýbrýs'a geri geldiðimde doðru dürüst kahve içecek yer olmadýðý için burayý açtým. Ýstanbul'da da bir yer açtým. Bunu yapmak istedim ve yaptým."

14 14 30 Temmuz 2014 Çarþamba DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/5 E Dereboyu As-Can Sigorta, Citroen ve Adil Iþýk Karþýsý Tel: Yonca Hatipoðlu Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Devpa Süpermarket Yolu Üzeri Kýzýlbaþ Kilisesi Yaný Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Kunter Güven Eczanesi: Topkapý Sok. No:2 (Kunter Güven Hastanesi Karþýsý) Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Emin Eczanesi: No:136/ C Girne Alsancak Yolu Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Özensiz, itinasýz, rastgele. 2-Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. 3-Hayret bildirir. Çabuk yapýlan, acele. Rütbesiz asker. 4-Sonsuza kadar. 5-Bir erkek adý. Kadýnlarýn kirpiklerini kývýrmak ve daha uzun göstermek için fýrça ile sürdükleri yaðlý boya. 6-Bir iþin sonunu düþünerek ölçülü, tedbirli davranma. Bir nota. 7-Baþa "D" konursa "Geviþ getiren memelilerden, boynu uzun, sýrtýnda bir veya iki hörgücü olan, yük taþýmakta kullanýlan hayvan" olur. Ters okunuþu "Yalvarma, yakarma". 8-Balýk yumurtasý ile yapýlan bir meze. Tekrarlamalardan sakýnmak amacýyla "ayný, ayný biçimde" anlamýnda kullanýlýr. 9-Lityum'un kýsaltmasý. Harf okunuþu. Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandýrmada kullanýlan billursu madde. 10-Ters okunuþu "Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgarlar". Kalay'ýn kýsaltmasý. Bir nota. 11-Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Duyuru. Dünkü bulmacanýn çözümü 'Türkiye ve Suriye Kürtleri IÞÝD'e karþý birleþti' Ýngiliz gazetesi Independent, Suriye ve Türkiye'deki Kürtlerin, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde önemli þehirleri ele geçiren IrakÞam Ýslam Devleti... Isabel Hunter imzalý haberde, Türkiye-Suriye sýnýrýnda IÞÝD'e karþý mücadelede cepheye dönmek için bekliyen, 23 yaþýndaki Suriyeli Kürt Muhammed Ahmed'in izlenimleri aktarýlýyor. Ahmed IÞÝD'i 'zorlu rakipler' olarak nitelendiriyor ve "Onlar uyuþturucu almýþ gibiler" diyor.ahmed, IÞÝD militanlarýnýn 300 kiþilik gruplar halinde saldýrdýklarýný ifade ediyor ve "Biz onlarý koyun gibi kurþunlasak bile ertesi gün iki kat daha büyük bir güçle karþýmýza çýkýyorlar" diyor Isabel Hunter, Ahmed'in telefonunu çýkarýp, öldürdükleri IÞÝD militanlarýnýn bakmasý güç resimlerini gösterdiðini belirtiyor.ahmed'e göre, ölülerin kimliklerini gizlemek için yüzlerini kan içinde býrakýp, tanýnmayacak hale getirmiþler. PKK SAVAÞÇILARI SURÝYE'DE Haberde, Irak'taki baþarýsýnýn ardýndan, IÞÝD'in kuvvetlerini Türk sýnýrýna yakýn Kobani adlý bir Kürt kasabasýna yöneldiði ve Kürtlerin de bu kasabayý ellerinde tutmak için mücadele verdiði belirtiliyor. Geceleri üç taraftan saldýrý altýnda kalan Kobani'deki savaþýn, Türkiye'den duyulabildiði kaydediliyor. Roketler sesleri, düzenli patlamalar ve tüfek ateþine karýþýyor. Geçen hafta, PKK da bin savaþçýlarýnýn IÞÝD ile savaþmaya yardýmcý olmak için Suriye'ye gittiðini söylemiþti. Hunter'a göre, Kobani'yi kazanmak SuriyeTürkiye sýnýrýnýn büyük bir bölümünü kontrol etmek anlamýna gelecek ve IÞÝD adýna büyük bir stratejik zafer olacak. Sýnýrda Kürtlerin gözetleme amaçlý bir kamp kurduklarý da belirtiliyor ve "Kürtler þarkýlarla morallerini yüksek tutmaya çalýþýyor" deniyor. Habere göre bu kampýn amacý, Suriyeli Kürt güçleri IÞÝD faaliyeti konusunda uyarmak ve Türkiye Kürtlerini korktuklarý iþgalden korumak. (BBC Türkçe) Yukarýdan Aþaðýya: 1-Emekle çalýþmak, çabalamak, uðraþmak (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Yakýþýr, yerinde, uygun. Harf okunuþu. 3-Bir nota. Siyaha çalan buðday renginde olma durumu. 4-Çavuþ kuþu da denilen bir kuþ. Toplum içindeki en küçük birlik. 5-Deðiþik ýrk ve uluslar arasýnda düþmanlýk yaratmayý amaçlayan ve bu yolda kýþkýrtmada bulunan aþýrý ulusçuluk akýmý. Amerikyum'un kýsaltmasý. 6-Ters okunuþu "Ýnsan ve hayvan vücudunu kaplayan, tüy, kýl veya pulla kaplý örtü". Ölen kimsenin vücudu, ceset. 7-Eski dilde "Haksýzlýk". Notada duraklama iþareti. 8-Karþýlýk beklenilmeden yapýlan yardým, lütuf, ihsan. Nikel'in kýsaltmasý. 9-Harf okunuþu. Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. 10-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Kaçak veya yasak þeylerin saklandýðý gizli yer. 11-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kirþili bir çalgý. Çenesi düþük, çok konuþan. IÞÝD'den Ýstanbul'da AKP desteðiyle bayramlaþma etkinliði... Ýstanbul'da cihat çaðrýlarýnýn yapýldýðý ve ölüm fetvalarýnýn yapýldýðý bayramlaþma etkinliðinin IÞÝD tarafýndan düzenlendiði iddia edildi... AKP, Suriye ve Irak politikasýný IÞÝD'e yönelik yardýmlarla birlikte yeniden düzenlerken, IÞÝD militanlarýnýn da Türkiye sýnýrlarý içerisindeki faaliyet iddialarýna yenileri ekleniyor. Kurdistan24.org adlý internet sitesi, Tevhid dersleri ve dergisi gibi paravan oluþumlarla örgütlenen IÞÝD çetelerinin Ýstanbul'da bayram için bir araya geldiðini ve AKP'nin de desteðiyle bir piknik gerçekleþtirdiðini öne sürdü. Cihat çaðrýlarý, ölüm fetvalarý Sitenin "AKP Ýstanbul'da IÞÝD'lilere kamp yeri ayýrdý" baþlýklý haberine göre, bayramlaþma törenindeki konuþmalarda IÞÝD'in "halife" olarak ilan ettiði Ebubekir Baðdadi'ye biat ettikleri söyleniyor, IÞÝD'in Nusra Cephesi'nden farký anlatýlýyor ve Nusra Cephesi "taklitçi" olarak tanýmlanýyor. Cihat çaðrýlarýnýn yapýldýðý ve ölüm fetvalarýnýn verildiði törenin ardýndan ise çete üyelerinin Suriye ve Rojava'ya gönderilmesi için çalýþmalar yapýldýðý iddia edildi. Takvahaber de haberleþtirdi Kurdistan24.org internet sitesinin haberi büyük ses getirirken, IÞÝD'e yakýn Takvahaber.net internet sitesi de bayramlaþma etkinliðini haberleþtirdi. Sitenin haberinde þu ifadelere yer verildi: Ýstanbullu müslümanlar 2014/1435 Ramazan bayramý namazýný düzenlenen bir organizasyonla hep birlikte eda etme imkaný buldular. Bayramý çevrelerindeki muvahhidlerle idrak eden müslümanlar; tevhid, vahdet ve birlik mesajlarý verdiler. Militan toplama ve cami kontrolü iddialarý Daha önce Fatih'te "Yardým toplama noktasý" adý altýnda açýlan stantta ve Güngören'deki Haznedar Ýslami Araþtýrma Yaþatma ve Yardýmlaþma Derneði'nde IÞÝD'e militan toplandýðý iddia edilmiþti. Caferilerin önde gelenlerinden Ehlibeyt Alimler Derneði Baþkaný Hasan Kanaatlý ise Fatih, Ataþehir, Esenyurt ve Baðcýlar'da IÞÝD'in bazý camilerin kontrolünü eline aldýðýný söylemiþti. Sendika.Org

15 30 Temmuz 2014 Çarþamba 15 Binlerce Rum sokakta kalacak Banka ipotekli konutlarýn satýþýna hazýrlanýlýyor "Yabancý yatýrýmcýlar avýna pençe atmaya hazýr þahin gibi bekliyor" Rumlarýn kredi almak maksadýyla bankalara ipotek ettikleri evlerinin açýk artýrmada satýþýný düzenleyen yasa mecliste tartýþýlmaktayken, bavullarýna "sýcak para" dolduran yabancý yatýrýmcýlarýn, gruplar halinde Güney Kýbrýs'a akýn ettiði haber verildi. Haravgi "Þahinler Yarý Fiyatýna Satýn Almaya Hazýr" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde ABD insansýz hava uçaklarý filosu için Girit'te üs talep etti Kararýný vermesi için Yunanistan'a aðýr baský yapýyor ABD'nin Atina'dan, uluslararasý alanda "drones" olarak bilinen insansýz hava araçlarý (UAV) filosu için Girit'te üs talep ettiði bildirildi. Fileleftheros'un "ABD Girit'te Yeni Üs Ýstiyor... Washington'dan, Kabul Etmesi Ýçin Atina'ya Talep ve Baský" baþlýklý haberine göre ABD'nin, UAV filosunun ilk baþta 6 ay veya 1 yýllýðýna konuþlandýrýlacaðý, ikinci üs için izin verip vermeyeceðine karar vermesi için Yunan hükümetine aðýr baský yaptýðý yolunda bilgiler bulunuyor. Yunanistan'dan 2'nci üs talebinin ABD'nin "Güney Doðu Akdeniz'de yayýlma eðilimi görülen Ýslami tehditleri göðüsleme" stratejisi çerçevesinde olduðunu yazan gazete, bu meselenin yönetilmesinin Atina için siyasi açýdan çok zor olduðuna iþaret etti, özetle "KIBRIS BANKASI" ARTIK YABANCILARIN ELÝNDE Mali zorluklar nedeniyle hisselerini satýþa çýkaran "Kýbrýs Bankasý"nýn, dün itibarýyla yabancýlarýn eline geçtiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, "Kýbrýs Bankasý"na ait hisselerin Avrupa, Kuzey Amerika ve Rusya'dan yatýrýmcýlar tarafýndan satýn alýndýðýný yazdý. Haberde, hisseleri satýn alan þirketlerden birinin Avrupa Kalkýnma ve Ýmar Bankasý (EBRD), diðerinin de "WL Ross&Co LLC" adlý þirket olduðu bilgilerine yer verildi. Gazete, "Kýbrýs Bankasý" eski hissedarlarýnýn dün gerçekleþtirdiði genel kurulda, toplu dava ve eylemler için yeþil ýþýk yakýldýðýný kaydetti. RUM EKONOMÝSÝNDEKÝ DURGUNLUK MUAMMASI Rum ekonomisinin içerisinde bulunduðu durgunlukla ilgili yapýlan iki araþtýrmada, iki farklý sonuca ulaþýldý. Alithia'nýn haberine göre, Infobank Hellassat AE isimli kuruluþun Rum ekonomisiyle ilgili yaptýðý araþtýrmada, Gayrý Safi Yurtiçi Hasýla'nýn (GSYÝH) 2014'te yüzde -4,2 oranýnda gerileyeceði ancak 2015'te GSYÝH'nin yüzde 4 yükselmesiyle durgunluktan (resesyon) çýkýlabileceði; "Kýbrýs Üniversitesi" tarafýndan yapýlan ekonomik perspektifler araþtýrmasýnda ise, 2014'teki durgunluðun 2013'e göre daha mülayim olduðu ancak 2015'te devam edeceði sonucu çýktý. 2 KORUMASI BULUNAN LÝLLÝKAS 4 KORUMA ÝSTÝYOR Rum Bakanlar Kurulu'nun, Vatandaþlýk Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas'a iki koruma verilmesi yönündeki kararýnýn tepkilere neden olduðu belirtildi. Politis gazetesi, siyasilerin korunmasýna yönelik hizmet veren her polisin aylýk maliyetinin ortalama 2 bin 500 Euro olduðuna dikkati çekerek, polisin personel sýkýntýsý çektiði bir sýrada Yorgos Lillikas'a iki koruma verilmesinin tepkilere neden olduðunu yazdý. Gazete bu arada elde ettiði bilgilere dayanarak, Lillikas'ýn kendisine verilen iki korumanýn, güvenlik ihtiyaçlarýný karþýlamayacaðý görüþünde olduðunu ve iki koruma daha talep ettiðini belirtti. "Son zamanlarda, bavullarýnda sýcak para ile gruplar halinde Kýbrýs'a gelen yabancý yatýrým fonlarý, avlarýna pençe atmaya hazýr þahinlere benziyor" ifadesini öne çýkardý. Gazete, Rum siyasi partilerinin itiraz ve eleþtirilerine karþýn, ipotekli konutlarýn-birinci konut da dahil- satýþýna olanak tanýyacak ve binlerce Rumu sokakta kalmak zorunda býrakacak yasa konusunda iktidardakilerin, "yasada emniyet supablarý var" demekten baþka bir þey yapmadýklarýný yazdý. Habere göre Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis, Anastasiadis hükümetinin, ilk konutun açýk artýrma usulü satýþlardan muaf tutulmasýný önereceðini ancak açýk artýrma yasa tasasýnýn hazýrlanmasýndan ve hükümetin Troyka ile uzlaþýsýndan önce siyasi partilerle diyalog yapýlamayacaðýný söyledi. þunlarý yazdý: "Hükümetin, ülkede yabancý askeri kuvvet konuþlandýrýlmasýný kabul etmek için meclisten onay almasý gerekiyor. Amerikalýlarýn yazdýðý ve geçen ocak ayýnda Yunanistan Genelkurmay Baþkanlýðý yetkili birimlerine verdiði ikili anlaþma planýna dair müzakereler oldukça ileri aþamadadýr. Son aylarda yürütülmekte olan perde gerisi istiþareleri bilebilecek durumda olan kaynaklar, meselenin çok yönlü siyasi ve hukuki parametreleri nedeniyle Dýþiþleri Bakanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý ve Baþbakanlýk arasýnda birçok yazýþmaya neden oldu. Amerikan talebi ilk baþta UAV'larýn Kalamata Hava Üssü'ne konuþlandýrýlmasýyla ilgiliydi. Amerikalýlar, 2011'de Libya'ya düzenlenen YUNANÝSTAN AB VE ABD'DEN KIBRIS SORUNUNA MÜDAHALE ÝSTEYECEK Yunanistan, Kýbrýs sorununa daha etkin müdahil olmalarý için AB ve ABD'ye yönelik giriþim baþlatmaya hazýrlanýyor. Politis, "AB ve ABD'yle Flört - Samaras- Anastasiadis Anlaþmazlýk Karþýsýnda Koordinasyon Kararý Aldýlar" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in dün Yunanistan'ýn baþkenti Atina'ya gerçekleþtirdiði ziyarete geniþ yer verdi. Gazete, Anastasiadis ve Yunanistan Baþbakaný Andonis Samaras'ýn dün, iki ülkenin dýþiþleri bakanlarýnýn da hazýr bulunduklarý geniþ bir toplantý gerçekleþtirdiklerini ve Kýbrýs sorunundaki son geliþmeleri ve "anlaþmazlýðý" ele aldýklarýný yazdý. Habere göre görüþmede Anastasiadis ve Samaras, Yunanistan'ýn AB, ABD ve Türkiye'ye yönelik, "Kýbrýs müzakerelerinde Türkiye'nin daha yapýcý bir tutum sergilemeye ikna edilmesi" yönünde bazý giriþimler üstlenmesi konusunda anlaþmaya vardýlar. AB Komisyonu'nun yeni Baþkaný seçilen Jean-Claude Juncker'in gelecek hafta Yunanistan'a ziyaret gerçekleþtireceðini vurgulayan gazete, bu ziyaret sýrasýnda Yunanistan'ýn, AB'nin Kýbrýs sorununa daha etkin müdahalesini talep edeceðini belirtti. Gazete, Yunanistan'ýn ayrýca, NATO'nun 4-5 Eylül tarihlerinde Galler'de gerçekleþtirilecek ve ABD Baþkaný Barak Obama ve Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'in de katýlacaklarý toplantýsýnda da Kýbrýs sorununu gündeme getirmeyi taahhüt ettiðini vurguladý. Anastasiadis ve Samaras ayrýca, bölgede önemli bir istikrar faktörü olabileceðini göstermek amacýyla, Güney Kýbrýs'ýn Ýsrail ve Mýsýr'la iliþkilerini güçlendirmesi kararýný aldýlar. Gazete, Samaras ve Anastasiadis'in görüþme sonrasýnda yaptýklarý açýklamalarda ise, Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinde mevcut "anlaþmazlýða" deðindiler. Habere göre Samaras açýklamasýnda, þu ana kadarki Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinde, üzerinde uzlaþý bulunmayan gerek özlü gerekse diðer birçok konuda görüþ ayrýlýklarýnýn devam ettiði ve yakýnlaþma olmadýðýný söyleyebileceðini belirtti. Örnek olarak, AB normlarýnýn uygulanmasý konusunu gösteren Samaras, Kýbrýs Türk tarafýný, "Anastasiadis'in, Güven Yaratýcý Önlemlere iliþkin Simerini "Yeorgiadis Tepkileri Aþamadý" baþlýklý manþet haberinde, Yeorgiadis'in, birinci evin korunacaðýný ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in halka verdiði sözü unutmadýðý teyitlerine karþýn siyasi partilerin büyük çoðunluðunun, ipotekli konutlarýn açýk artýrmada satýþýyla ilgili yasa tasarýsýna olumsuz oy vereceðini yazdý. Gazeteye göre, Anastasiadis hükümetinin tek ortaðý olan EURO.KO bile yasa tasarýsýna hayýr diyeceðini açýklayarak Anastasiadis'i, Troyka'dan; konut satýþlarýnýn ekonomiye ve topluma yapacaðý etkilerin incelenmesi için daha çok zaman talep etmeye çaðýrdý. DÝSÝ içinden de tepkiler gelmeye baþladý. Milletvekili Andreas Themistokleus sosyal medyadaki kiþisel hesabýnda, yasa tasarýsýný "5'inci Attila" olarak niteledi. hava operasyonlarý sýrasýnda yoðun kullandýklarý bu üs üzerinde özellikle durdular. Üssün kullanýlabilirliðinin, Yunanistan Milli Savunma Bakaný Dimitris Avraamopulos'un geçen yýlki Pentagon (ABD Savunma Bakanlýðý) ziyareti sýrasýnda anlaþmaya varýlan savunma ve stratejik iþbirliði 'yol haritasý'nda açýkça belirtildiðine vurgu yaptýlar. Ancak bu baþarýlamadý çünkü Yunan hükümranlýk bölgesinde Amerikan askeri varlýðýnýn geniþlediði izlenimi yaratacaktý. Ýlgi artýk, 133'üncü Hava Alayý'nýn konuþlu bulunduðu Kasteli'deki hava üssünün kullanýlmasýna yöneldi. Ýnsansýz hava araçlarýnýn Suda hava üssünde konuþlanmasý fikri bir ara-çözüm olabilir. Ancak bunun için þehircilik sorunlarýnýn çözülmesi gerekir ki bu fikir terk edilebilir." çok önemli önerilerini önemsiz gösterme ve önemli konularda yapýcý müzakere etmeyi reddetmekle" suçladý. Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis de açýklamasýnda, Kýbrýs Türk tarafýný eleþtirdi ve "karþýlaþýlan zorluðun, Kýbrýs Türk tarafýnýn gerek Ortak Açýklama gerekse propaganda çerçevesinde ima ettikleri çerçevesinde girdiði taahhütleri yerine getirmemesinden kaynaklandýðýný" öne sürdü. Anastasiadis, "Atina ve Lefkoþa olarak, müzakerelerin devam etmesi ve buna paralel olarak da, Kýbrýs Türk tarafýna, Kýbrýs Rum tarafýný koruyan ve Kýbrýs'ýn AB kimliði için kalkan teþkil eden ortak açýklamaya sadýk kalmasý için baský yapýlmasýnda hemfikir olduklarýný" vurguladý. Gazete, Anastasiadis'in Atina temaslarýný bugün de sürdüreceðini ve Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Evangelos Venizelos ve Yunan siyasi partileriyle bir araya geleceðini belirtti. Fileleftheros gazetesi ise haberini, "AB ve ABD'den Yardým Eli - Atina ve Lefkoþa'dan Kýbrýs Sorununda Koordinasyon - Müzakerelerde Hiç Yakýnlaþma Yok - Partiler Görüþülmesi Gereken Konularý Hatýrlatýyorlar" baþlýklarý altýnda verdi. Gazete, Anastasiadis'in dünden beridir Atina'da gerçekleþtirdiði temaslara iliþkin bazý Rum siyasi partilerin açýklamalarýna yer verdi. Haber göre, KS EDEK Baþkan Yardýmcýsý Kostis Evstatiu dün konuya iliþkin açýklamasýnda, Anastasiadis ve Samaras'ýn "Türk uzlaþmazlýðý yüzünden müzakerelerde görüþ ayrýlýðý bulunduðunu tespit etmelerini olumlu bir geliþme olarak" nitelendirdi ve ortak strateji belirlenmesinin gerekliliðine vurgu yaptý. EURO.KO Baþkaný Dimitris Þilluris, Anastasiadis-Samaras görüþmesinin, Kýbrýs sorununun AB normlarý temelinde çözüleceði ve "Münhasýr Ekonomik Bölge" konularýnýn Güney Kýbrýs'ýn egemenlik konusu olduðuna iliþkin karar alýnmasý gerektiðinden, önemli olduðunu savundu. Diðer gazeteler ise konuya iliþkin haberlerini þu baþlýklarla yansýttýlar: Alithia: "Atina-Lefkoþa AB'yi Deðerlendirmede Uzlaþtýlar". Haravgi: "Türkiye'ye Nüfuz Etmesi Ýçin Batýya Açýlým". Simerini: "Ortak Çok Cepheli Faaliyetler - Lefkoþa ve Atina Müzakerelerde Anlaþmazlýk Tespit Ettiler". GÜNEYDEN... RYANAIR: KIBRIS HAVAYOLLARI'NA ÖZEL BÝR ÝLGÝMÝZ YOK Ryanair Þirketi Baþkaný Michael O'Leary, þirketin, büyük borç altýnda olan "Kýbrýs Havayollarý"ný satýn almaya "özel" bir ilgi duymadýðýný belirtti. Fileleftheros gazetesinin, "Ryanair: Özel Bir Ýlgimiz Yok" baþlýklý haberine göre, diðer þirketler gibi kendilerinin de Kýbrýs Havayollarý'nýn satýn alýnmasý prosedürüne uygun olarak talep formu sunduklarýný ifade eden O'Leary, havayollarýnýn satýn alýnmasý konusunda sadece bir ön prosedürün söz konusu olduðunu, herhangi bir taahhüdün bulunmadýðýný söyledi. Gazete haberinin devamýnda, O'Leary'nin, þirketi satýn almaya aday olmaktaki hedeflerinin aslýnda, "Kýbrýs Havayollarý"yla ilgili tüm bilgileri öðrenmek ve Güney Kýbrýs'taki rakiplerini daha iyi tanýmak olduðunu ima ettiðini kaydetti. KÝLÝSE ÝKONLARI SATIP PARASINI BAÐIÞLAYACAÐINI ÝDDÝA EDEREK ÝNSANLARI DOLANDIRDI Lefkoþa'nýn Rum kesiminde, kilise ikonlarý satarak parasýný fakirlere baðýþlayacaðý vaadiyle insanlarý dolandýran bir Rum'un tutuklandýðý bildirildi. Alithia gazetesi, Rum Polisi'nin geçen gün aldýðý bir ihbarý deðerlendirerek, 28 yaþýndaki sözkonusu kiþinin kilise ikonlarýný sattýðý yere gittiðini ve þahsý suçüstü yakaladýðýný yazdý. Haberde, sözkonusu þahsýn tutuklandýðý kaydedildi. HAYVANLARA UYGULANAN ÞÝDDETE KARÞI POLÝS Güney Kýbrýs'ta her bölgeye, hayvanlara uygulanan þiddet konusunda yapýlan þikayetleri araþtýracak bir polis atanacaðý haber verildi. Kararýn, Rum Adalet Bakaný Yonas Nikolau tarafýndan alýndýðýný yazan Politis gazetesi, Nikolau'nun sözkonusu kararý, Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ve hayvansever örgütlerle yaptýðý görüþmede açýkladýðýný yazdý. Habere göre Nikolau, hayvanlara kötü davranýlmasý ya da öldürülmesiyle ilgili vakalar konusunda tam bir soruþturma yürütülmesi ve konunun yargýya taþýnmasý yönünde polise sýký talimat vereceði taahhüdünde bulundu. MENNOYA'DAKÝ TUTUKEVÝ GENÝÞLETÝLÝYOR Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, Mennoya'da sýnýrdýþý edilecek olanlarýn tutulduðu tutukevinin geniþletilmesini kararlaþtýrdýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, tutukevinin, sýnýrdýþý edilecek ailelerin tutulmasý için yeterli olmadýðýný ve ailenin bir kýsmýnýn tutukevinde, diðer kýsmýnýn da baþka yerlerde tutulmak zorunda kaldýðýný kaydederek, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn bu durumu önlemek için çalýþma baþlattýðýný yazdý. Haberde, tutukevine dispanser ve baþka ek binalar inþa edileceði de kaydedildi. UÇAN FENERLER KIBRIS'TA YASAK "Dilek feneri" olarak da bilinen uçan fenerlerin Güney Kýbrýs'ta kullanýmýnýn ve ithalinin yasak olduðu haber verildi. Politis gazetesine göre, Rum Orman Dairesi yaptýðý açýklamada, uçan fenerlerin (Sky Lanterns ya da Chinese Lanterns) kullanýmýnýn tehlikeli kabul edildiði ve piyasada saptanmasý durumunda geri çekildiði, ayrýca ithalinin de yasak olduðu duyurusunda bulundu. Uçan fenerlerin düðün, vaftiz töreni gibi çeþitli etkinliklerde kullanýlmasý ve bazý durumlarda küçük kazalara sebebiyet vermesinden dolayý açýklama yapan Orman Dairesi, fenerlerin düþmesi sonucu orman, kýrsal bölge ya da evlerde yangýna neden olabileceði uyarýsýnda bulunarak, bunlarýn doða için bir tehdit oluþturduðunu vurguladý. Ve bunlarý kullanan ya da bunlarýn kullanýmý sonucu yangýna neden olan kiþilerin suçlu kabul edileceðini belirtti.

16 16 30 Temmuz 2014 Çarþamba

17 30 Temmuz 2014 Çarþamba 17 7

18 18 30 Temmuz 2014 Çarþamba

19 30 Temmuz 2014 Çarþamba ÝSRAÝL'ÝN GAZZE'YE SALDIRILARI ÖLÜ FÝLÝSTÝNLÝ SAYISI 1119, YARALI SAYISI 6550 HAMAS'A GÖRE 110'DAN FAZLA ÝSRAÝL ASKERÝ ÖLDÜRÜLDÜ Hamas'ýn askeri kanadý Ýzzeddin el-kassam Tugaylarý, Gazze Þeridi'ne yönelik kara saldýrýlarýn baþladýðý 17 Temmuz'dan bu yana 110'dan fazla Ýsrail askerinin öldürüldüðünü bildirdi. Ýzzeddin el-kassam Tugaylarýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Mücahitler, Gazze Þeridi sýnýrlarýnda savunma operasyonlarýný sürdürüyor. Gazze Þeridi'ne karadan saldýrýlarýn baþladýðý günden bu yana 110'dan fazla asker öldürüldü, yüzlercesi yaralandý" denildi. Ýsrail ordusunun açýklamalarýna göre ise, þu ana kadar 48 asker hayatýný kaybetti. Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin hükümeti Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el- Kudra, 7 Temmuz'dan bu yana hayatýný kaybeden Filistinli sayýsýnýn bin 119'a, yaralýlarýn ise 6 bin 550'ye ulaþtýðýný açýklamýþtý. BM kararlarýna daha önce defalarca uymamýþ olan Ýsrail, 7 Temmuz Pazartesi günü "Koruyucu Hat" adýyla Gazze'ye yönelik hava ve denizden saldýrýlar baþlatmýþ, 17 Temmuz Perþembe günü de karadan saldýrýya geçmiþti. SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDEN FÝLÝSTÝNLÝ SAYISI BÝN 119'A YÜKSELDÝ Öte yandan Ýsrail'in, abluka altýndaki Gazze'ye düzenlediði son saldýrýlarda 11 kiþinin hayatýný kaybettiði, 50 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin hükümeti Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el- Kudra, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýsrail savaþ uçaklarýnýn Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediði hava saldýrýsýnda Dahir ailesinden 5 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 20 kiþinin yaralandýðýný söyledi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldýrýlarda En-Neccar ailesinden 3 kiþinin öldüðünü, 15 kiþinin yaralandýðýný ifade eden Kudra, Gazze'nin orta kesimindeki el-breyc Kampý'na düzenlenen hava saldýrýsýnda ise 3 kiþinin yaþamýný yitirdiðini belirtti. Ýsrail ordusunun Gazze'nin çeþitli bölgelerine düzenlediði saldýrýlarda da 15 Filistinlinin yaralandýðýný aktaran Kudra, son saldýrýlarla 7 Temmuz'dan bu yana hayatýný kaybeden Filistinli sayýsýnýn bin 119'a, yaralýlarýn ise 6 bin 550'ye yükseldiðini kaydetti. BM kararlarýna daha önce defalarca uymamýþ olan Ýsrail, 7 Temmuz Pazartesi günü "Koruyucu Hat" adýyla Gazze'ye yönelik hava ve denizden saldýrýlar baþlatmýþ, 17 Temmuz Perþembe günü de karadan saldýrýya geçmiþti. 19 GAZZE'DE ELEKTRÝK ÜRETÝMÝ TAMAMEN DURDU Ýsrail ordusunun Gazze'deki elektrik santralinin ana yakýt tankýný vurmasý üzerine üretimin tamamen durduðu bildirildi. Anadolu Ajansý (AA) muhabirine konuþan Gazze Enerji Ýdaresi Baþkan Yardýmcýsý Fethi eþ- Þeyh Halil, "Ýsrail'in Gazze'deki tek elektrik santralinin ana yakýt tankerini vurmasý üzerine üretim tamamen durdu" dedi. Ýsrail'in daha önce bazý elektrik ana hatlarýný kesmesi dolayýsýyla enerji açýðý yüzde 90'a ulaþmýþtý. Elektrik ihtiyacýný karþýlamak için yaklaþýk 360 megavat gücünde enerjiye ihtiyaç duyulan Gazze'de, sadece yaklaþýk 200 megavat enerji elde edilebiliyor. Gazze enerji ihtiyacýnýn 120 megavatýný Ýsrail'den, 28 megavatýný Mýsýr'dan karþýlýyor. GAZZE'DEN ÝSRAÝL'E 4 FÜZE ATILDI Gazze Þeridi'nden Ýsrail'in güneyine 4 füze atýldýðý bildirildi. Ýsrail Kanal 2 televizyonunun ordu kaynaklarýndan naklettiði habere göre, Gazze Þeridin'den Askalan kentine ve Eþkol bölgesine ikiþer füze atýldý. Ýsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden yaptýðý açýklamada, ülkenin güneyinde yer alan Askalan kentin uyarý sirenlerinin çaldýðýný belirtti. Öte yandan, Gazze'nin Han Yunus kentinde Ýsrail askerlerini taþýyan zýrhlý bir aracýn vurulduðu bildirildi. Ýslami Direniþ Hareketi'nin (Hamas) askeri kanadý Ýzzeddin el-kassam Tugaylarý, tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan Kissufim bölgesinde Ýsrail askerlerini taþýyan aracýn roketle vurulduðu belirtildi. Eleman aranýyor Maðusa Sosyal Konutlarda ev iþleri ve çocuk bakýmý için bayan eleman aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: SATILIK 25 lik trafo, 3 inçlik galvanize 200 ayak boru, 3 inçlik dalgýç. Tel: DÝPLOMA KAYBI DAÜ Bilgisayar Destekli Çizim Bölümü nden aldýðým diplomamý kaybettim. Yenisini alacaðýmdan eskisinin hükmü yoktur. Meral ERGÜN ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3. kat öðrenciye kiralýk daire. 350 stg. Tel: DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz... KLEOPATRA AKTAR Kýnanýzda, niþanýnýzda veya düðününüzde konuklarnýza rahatlatýcý ve huzur verici kokusuyla bilinen lavanta dolu keseler armaðan edin. Siz yeter ki isteyin, biz hemen hazýrlayalým. Ýrtibat tel: ve ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor. Tel: SATILIK ESKÝ KÝREMÝT 1500 adet civarý iyi durumda eski oluklu kiremit satýlýktýr. Tel: SATILIK ARAZÝ Lapta Týnaztepe'de bulunan 1 dönüm 1700 ayakkare ve 2 dönüm arsa nitelikli arazi sahibinden satýlýktýr. Tel:

20 Aysal Sabri'ye kapý açtý, Sneijder kalacak dedi Galatasaray Baþkaný Ünal Aysal, kadro dýþý kalan Sabri Sarýoðlu'na açýk kapý býraktý. Aysal tecrübeli futbolcunun yeniden takýma girmesi için þansýnýn devam ettiðini söyledi. Baþkan Ünal Aysal tatili devam eden Wesley Sneijder'in Galatasaray'da kaldýðýný vurguladý. Baðcýl, Kaymaklý kalecisi Türkkan'a 47 Bin TL verecek Türkkan Baðcýl ile el sýkýþtý Küçük Kaymaklý kalecisi Türkkan Delideniz dün Bostancý Baðcýl kulübü Baþkaný Hasan Besim ile bir araya geldi ve anlaþma saðlandý. Türkkan bir sezon için 47 Bin TL alacak (Necati Özsoy) Küçük Kaymaklý kalecisi Türkkan Delideniz sonunda gideceði takýmý buldu. Küçük Kaymaklý yönetimi ile karþýlýklý olarak ayrýlmasý konusunda anlaþan Türkkan görüþme yaptýðý 3-4 kulübün arasýndan Bostancý Baðcýl'a gitmeye karar kýldý. Dün Maðusa'da Bostancý Baðcýl Baþkaný Hasan Besim ile görüþen Türkkan Delideniz her konuda anlaþttýlar. Türkkan Bostancý Baðcýl'dan bir sezon için 47 Bin TL alacaðýný söyledi. Kulüpler bugün görüþecek Bostancý Baðcýl Kulübü Türkkan ile her konuda anlaþma saðladý. Bir sezonda ödenecek para da belirlendi. Ancak Küçük Kaymaklý Kulübü'den Türkkan'ý bonservisli mi, kiralýk mý alacak bugün belli olacak. Küçük Kaymaklý Türkkan için 20 Bin sterlin bonservis poarasý isterken, kiralýk için 6 Bin sterlin talep etmiþti. Ýki kulüp arasýnda bugün görüþme yapýlacak. Antrenörler ödüllendiriliyor Tamamlanan futbol sezonunda baþarý gösteren 9 teknik direktör ve 27 antrenör bu akþam ödül alacak. Ödül töreni Antrenörleri Derneði nde gerçekleþecek... Kýbrýs Türk Futbol Antrenörleri Derneði, her yýl geleneksel olarak düzenlemiþ olduðu sezon sonunda kulüplerinde baþarýlý olan teknik adam ve antrenörler bu akþam ödüllendiriliyor. Bu akþam saat da Kýbrýs Türk Futbol Antrenörleri Derneði nin Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan lokalinde gerçekleþtirilecek. Gecede 9 Teknik Direktör ile 27 Antrenör olmak üzere toplam 36 teknik adam ödül alacak futbol sezonu K-Pet Süper, 1., 2. Lig A takým ve A2 Gençler, Yükselme 1. Lig 1., 2., 3. Gruplarýnda baþarýlý olan teknik direktör ve antrenörler þöyle : K-PET SÜPER LÝG Þampiyon Yenicami Teknik Direktör Turan Altay Kaleci Antrenör Ali Erkan 2. Küçük Kaymaklý Teknik Direktör Fýrat Canova Yardýmcý Antrenör Mahmut Yaman 3. Lefke Teknik Direktör Toygar Davulcu PEPSÝ KIBRIS KUPASI Þampiyon Lefke Teknik Direktör Toygar Davulcu SÜPER KUPA Þampiyon Yenicami Teknik Direktör Turan Altay Kaleci Antrenör Ali Erkan A2 SÜPER LÝG GENÇLER Þampiyon Maðusa Türk Gücü Antrenör Talat Þentürk 2.Yenicami Antrenör Emre Perçinci 3.Küçük Kaymaklý Antrenör Hasan Kargýlý Yrd Antrenör: Cemil Murat AHMED SAMÝ TOPCAN KUPASI Þampiyon Türk Ocaðý Antrenör Reþat Aysu A2 1. LÝG GENÇLER Þampiyon Türk Ocaðý Antrenör Reþat Aysu 2.Gönyeli Antrenör Mehmet Piro 3. Dumlupýnar Teknik Direktör Kamil Arifoðlu Adler Tenis Akademisi Yusuf Yönlüer anýsýna uluslararasý turnuva düzenledi Kuzey Kýbrýs Tenis Federasyonu 2006 yýlýndan itibaren Adler Tenis Akademisi'ndeki turnuvalara Yusuf Yönlüer'in giriþimleri sonucu federasyona baðlý sporcular ile katýlmaktadýr. Ülkemizde ve Türkiye'de de sporcularý ile birlikte birçok baþarýlara imza atmýþ olan Yusuf Yönlüer, Adler Tenis Akademisi'nde de sporcularýnýn baþarlý ve akademide görev yapan baþta baþantrenör Tatiana Zinina ve tüm antrenör, sporcu ve velilerle kurduðu sýcak iliþkilerden dolayý çok sevilmiþ ve her yýl Adler Akademi'deki turnuva ve kamplara katýlmýþtý yýlý sonunda teþhiþ edilen saðlýk sorunu sonrasýnda sürdürdüðü mücadelesini maalesef 2013 yýlý Aralýk aynýda kaybetmiþ ve aramýzdan ayrýlmýþtý. Yusuf Yönlüer'in bu zamansýz kaybý Kýbrýs ve Türkiye yanýnda Rusya'daki Adler Tenis Akademisi'nde de büyük bir üzüntüye neden olmuþtu. Bu yýl ödenek yetersizliði nedeni ile federasyona baðlý sporcular turnuvaya katýlamamýþ ancak iyi iliþkilerin kesintiye uðramadan devamnýný saðlayabilme adýna Tenis Federasyonu Baþkani Saffet Barutcu ayný zamanda Yusuf Hoca'nýn yetiþtirmiþ olduðu baþarýlý bir sporcu olan kýzý Özay Barutcu ile Adler'e giderek turnuvaya katýldý. Bu ziyaretin en etkileyeci kýsmý Adler Tenis Akademisi'nin sözkonusu turnuvayý Yusuf Yönlüer anýsýna gerçekleþtirmiþ olmasý idi. Gerçek anlamda büyük bir vefa örneði sergileyen Adler Tenis Akademisi baþantrenörü Tatiana Zinina bu turnuvanýn Yusuf Yönlüer adýna yapýlacaðýný son ana kadar kimseye açýklamamýþ ve turnuva günü büyük bir sürpriz yapmýþ oldu. Sözkonusu turnuvanýn Yusuf Yönlüer adýna yapýlmýþ olmasý turnuvanýn bizler açýsýndan önemini bir o kadar daha artýrmýþtýr. Turnuvada yer alan Özay Barutcu pazartesi ve salý günü oynadýðý müsabakalarý kazanarak turnuvada çeyrek finale yükselme baþarýsý göstermiþtir. K-PET 1. LÝG Þampiyon Gönyeli Antrenör Mustafa Gençay Yardýmcý Antrenörü Ali Suat Kanlý Yardýmcý Antrenör Okan Atav 2. Lapta Antrenör Hüseyin Çaðer Yardýmcý Antrenör Birol Saiter PLAY-OFF TAN GELEN Gençler Birliði Teknik Direktör Mehmet Bolkan Yardýmcý Antrenör Cenk Þeren Kaleci Antrenörü Hakan Derviþoðlu K-PET 2.LÝG Þampiyon Geçitkale Teknik Direktör Necati Tilki Kaleci Antrenörü Alirýza Levent 2.Görneç Antrenör Ali Özçalýþkan PLAY-OFF TAN GELEN Denizli Antrenör Tuncay Sarýyer Yardýmcý Antrenör Güney Düzgün A2 2.LÝG Þampiyon Denizli Antrenör Güney Düzgün 2.Girne Halk Evi Antrenör Kamil Aldemir 3.Karþýyaka Antrenör Bayram Daðgül U15 Ligi: Þampiyon Yenicami Antrenör: Emre Perçinci U15 Ligi: Finalist Dumlupýnar Antrenör: Mehmet Emin Zaim YÜKSELME 1.LÝGÝ SEZONU 1.GRUP Þampiyon Akova Antrenör Reþat Oðuz 2.GRUP Þampiyon Doðancý Antrenör Aytun Gazi Yardýmcý Antrenör kemal Yakutoðlu 3.GRUP Þampiyon Maraþ Teknik Direktör Mehmet Göçer ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Temmuz 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4599 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝBADET DÝYEREK TAKSÝME OTOBÜS

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Temmuz 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4599 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝBADET DÝYEREK TAKSÝME OTOBÜS Yasa gücünde kararnameyle hükümetin getirdiði vergi affý en çok kimlere yaradý? Bilen var mý? Bu af esnaf için mi, yoksa para babalarý için mi çýkarýldý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Temmuz 2014 Salý

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

Akça "90 bin" demiþti, ama Yýldýrým düzeltti

Akça 90 bin demiþti, ama Yýldýrým düzeltti Anastasiadis masadan kaçmýþ! Kaçtý da ne oldu ey erenler? 45 yýldýr çekilen muhteþem mastürbasyon yarým mý kaldý? Sirke gidenlerin bilet paralarýný iade edin öyleyse! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı