DO ve Denizbank fl Birli i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DO ve Denizbank fl Birli i"

Transkript

1 DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda düzenlenen toplant yla bas na tan t ld. DO Genel Müdürü Ahmet Paksoy ve Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Baflkan Hakan Atefl, bas n mensuplar ve sektörden davetlileri bilgilendirmek amac yla, Sea&Miles kart ile ilgili sunum yapt lar. stanbul Büyükflehir Belediyesi ifltiraklerinden DO ve kaynaklar h zla büyüyen Denizbank, ortak projeleri olan kredi kart protokolünü, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Zorlu, Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut Pektafl n da haz r bulundu u törende imzaland. Bu projenin DO ya sad k müflteri oran n yüzde 30 artt rmay hedefledi ini vurgulayan Ahmet Paksoy, DO sahip oldu u 87 gemi, y lda tafl d 68 milyon yolcu ile 4.5 milyon araç ve denizcilik alan nda dünyan n en çok lokasyon faaliyetinin yap ld 78 terminali ile bir dünya flirketi oldu unu kan tlam flt r fleklinde konufltu. Ahmet Paksoy, Kadir Topbafl, Binali Y ld r m, Ahmet Nazif Zorlu, Hakan Atefl Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m ise yapt konuflmada, bu iflbirli i sonucu deniz ulafl m n n ivme kazanaca n belirtirken, Asl nda stanbul un yan nda Türkiye denizi keflfetti dedi. Bakan Y ld r m, deniz ulafl m - n n henüz istenilen yerde olmad n, ancak amac n sadece Marmara ve stanbul da de il, di er sahillerde de denizlerden yararlan lmas n artt rmak oldu- unun alt n çizdi. stanbul un ulafl m sorununu çözecek her türlü projeye destek vereceklerini söyleyen Bakan Binali Y ld - r m, konu hakk ndaki düflüncelerini, stanbul un yeni rayl sisteme de deniz ulafl m n n gelifltirilmesine de köprüye de tüp geçite de ihtiyac var. Ancak flu iyice bilinmeli ki, bu flehirde stan- he Sea & Miles Credit T Card project implemented in cooperation by IDO (Istanbul Fast Ferries Co. Inc.) and Denizbank was introduced at a press conference held at Istanbul Esma Sultan Waterside Mansion on March 10, Ahmet Paksoy, General Manager of IDO, and Hakan Ates, Chairman, Denizbank Financial Services Group, made a presentation relating to the Sea&Miles card to inform the members of the press and the guests from the industry. The protocol for the credit card project, which is the joint project of IDO, one of the affiliates of the Istanbul Metropolitan Municipality, and Denizbank, one of Turkey s major banks with continuously growing assets and resources, was signed at a ceremony attended by the Turkish Minister of Transport Binali Yildirim, Istanbul Metropolitan Mayor Kadir Topbas, Zorlu Holding Chairman of the Board Ahmet Zorlu, and Metropolitan Municipality Secretary General Mesut Pektas. Stating that the project aims to increase the customer loyalty to IDO by 30 per cent, Ahmet Paksoy said, With the owned 87 ships, 67 million passengers carried annually, and 78 terminals, IDO has proven that it is a world company. In his speech, the Turkish Minister of Transport Binali Yildirim stated the sea transportation would gain speed as a result of this cooperation, and added that Actually, Turkey has discovered the sea beside Istanbul. Minister Yildirim pointed out to the fact that the Turkish maritime industry had not attained the expected position, but that the goal was to increase the use of the seas not only in Istanbul and Marmara Sea, but also on all coasts of the country. Saying that they would provide support to all kinds of projects aimed at solving the transportation problem in Istanbul, the Minister further said, Istanbul needs the new rail system, development of the sea transportation, a new bridge, as well as the tube crossing. However, it should be well noted that no projects can be implemented in this city, in spite of all the Istanbulians. Istanbul Metropolitan Mayor Kadir Topbas said that the most important problem in Istanbul was the transportation, and that 200 new projects in addition to the 116 Projects initiative would solve the problem 070

2 bullulara ra men hiçbir proje yap lamaz. fleklinde ifade etti. Büyükflehir Belediyesi Baflkan Kadir Topbafl, stanbul un en önemli sorununun ulafl m oldu unu ve 116 Proje girifliminin devam niteli ini tafl yan 200 yeni projenin, stanbul un ulafl m problemini büyük ölçüde çözece- ini düflündü ünü belirtti. Topbafl; Amac m z denizin ulafl mdaki pay n yüzde 5 lerden yüzde 10 lara ç karmak. Mevcut vapurlar daha h zl hale getirebilmek için stanbul Teknik Üniversitesi ile çal flmalar m z sürdürüyoruz. stanbul un yeni gemileri nas l olacak bu konuda da çal fl yoruz. stanbul un yeni gemilerine stanbullular karar verecek dedi. Sea&Miles Sistemi Sea&Miles kredi kart projesine göre, kart sahipleri yapacaklar her 1 YTL lik al flverifl ve nakit avans ifllemlerinde 1 mil kazanacaklar. Bu miller birleflerek ço alacak ve DO nun flehirleraras deniz otobüsü ve h zl feribot biletlerini almak için kullan labilecek. Kredi kart sahipleri otomatik olarak DO nun Sea&Miles Club üyesi haline gelecek ve öncelikli rezervasyon, özel gifle, deniz otobüsü iskelelerinde ücretsiz otopark, özel gün ve saat indirimi, ekstra bagaj, ferdi kaza sigortas, Atatürk Hava Liman nda yüzde 50 indirimli valet parking gibi pek çok hizmetten yararlanabilecekler. Ayr ca 500 mil hofl geldin hediyesi ve Sea&Miles Gold kart sahipleri için 5,000 $ limit gibi avantaj ve ayr cal klar sunulurken, deniz otobüsü iskelelerinde Denizbak ATM lerinden kredi kart geri ödeme kolayl gibi imkanlar sunulacak. to a great extent. Topbas said, Our goal is to increase the share of sea in transportation from 5% to 10%. We have joint efforts with the Istanbul Technical University to speed up the existing ferries. We also have some operations to determine the new ferries to be used. The Istanbulians will decide on the new ferries in Istanbul. Sea&Miles System According to the Sea&Miles credit card project, the card holders will earn 1 mile against each YTL 1 they spend for shopping or against each YTL 1 cash advance transaction using their credit cards. These miles will accumulate and be used for buying intercity fast ferry and sea bus tickets of IDO. The credit card holders will automatically become a member of IDO s Sea&Miles Club member, and thus will be able to benefit from many services such as privileged reservation, special ticket office, free of charge car park, special day and hour discounts, extra baggage, personal accident insurance, and 50% discounted valet parking services at the Ataturk Airport, etc. Furthermore, the card comes loaded with total of 500 miles as a welcome gift and a number of advantages and privileges such as USD 5,000 limit for the Sea&Miles Gold card holders. The card holders will also be provided with a number of conveniences including convenience of back payment using Denizbank s ATMs at fast ferry quays. MARINE & COMMERCE MARCH

3 Dünya Denizcilik Personeliyle Bulufltu Dünya Shipping s 33 rd Anniversary enizcilik sektöründe 33. y - D l n doldurarak, baflar s - n n alt n bir kez daha çizen Dünya Denizcilik ve Ticaret A.fi., Ganmount ve Ganship flirketleri ile birlikte kurulufl y ldönümünü 24 Mart Cuma günü Hyatt Regency Otel de düzenledi i gecede, zabitanlar ve kara personeliyle bir araya gelerek kutlad y l nda Londra da kurularak 1985 itibariyle stanbul a tafl nan ve o zamandan bu yana sektörde hizmet veren Dünya Denizcilik, gemi siparifllerine tam yol devam etmeyi düflünüyor. Yönetim Kurulu Baflkan Suay Umut un belirtti ine göre, 1998 y l ndan bu güne flirket taraf ndan 24 gemi siparifli verildi. Gecenin aç l fl konuflmas n yapan Dünya Denizcilik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Esra Umut oldu. Esra Umut, eski yeni tüm çal flanlara teflekkür ederken, ard ndan sözü alan Suay Umut da, flirketin bugün bu noktada olmas n sa lad klar için 814 ü zabitan ve 1843 ü mürettebat toplam 2657 çal flan na, ayr ca müteflekkir oldu unu vurgulad. Dünya Denizcilik in filosunda flu an 5 tankeri bulunuyor ve Suay Umut un verdi i bilgilere göre; Türkiye'den Gemak, Yard mc ve Çelik Tekne tersanelerinde, Kore'den Hyundai Mipo ve STX tersanelerinde inflas devam etmekte olan 14 ürün/kimyasal tankerin de y llar aras nda teslim al nmas öngörülüyor. Gecede en çok alk fl alan ve kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman salonu kahkahalara bo- an, flirketin kuruluflundan günümüze gelifl öyküsünü nükteli bir dille anlatan slayt gösterisi oldu. Gerek istatistiki bilgiler, gerek filoda bafllang çtan bu yana görev alm fl denizciler, kaybedilen dostlar ve çal flanlar, üst düzey yöneticiler, flirket binalar ve gemilerin foto raf- aving successfully H completed its 33 rd year in the shipping industry, Dünya Denizcilik ve Ticaret A.S. (Dünya Shipping), celebrated its foundation day together with Ganmount and Ganship companies at Hyatt Regency Hotel, Istanbul on Friday, March 24, 2006 with its officers and land personnel. Established in London in 1973 and moved to Istanbul in 1985, Dünya Shipping has served in the shipping industry since then and today plans to keep on investing in newbuildings at full speed. According to Suay Umut, Chairman of the Board, the company has ordered total of 24 vessels since The inaugural speech was delivered by Esra Umut, Vice Chairman of the Board of Dünya Shipping. Umut expressed their thanks to all employees of the company, old and new. Then, Suay Umut emphasized that he was grateful to 814 officers and 1,843 crew members for their efforts to enable the company to attain its current position. Dünya Shipping currently has 5 tankers in its fleet and according to the information given by Suay Umut that total of 14 product/chemical tankers are under construction at Gemak, Yardimci and Celik Tekne yards in Turkey, and at Hyundai Mipo and STX yards in Korea, and that they would be delivered between 2006 and A sometimes sad and sometimes humorous slide show about the history of the company since its establishment received much interest from the audience. The slides consisted of the photographs of the seamen that worked in the company s fleet since the very beginning, friends and employees that 072

4 lar, birbirini takip eden slaytlarda göze çarpt. Filmde flirket bünyesinde görev alan hiç kimse unutulmam fl, hiçbir detay atlanmam flt. Böylece Hyatt Regency Hotel, 24 Mart 2006 tarihinde, hem Dünya Denizcilik in baflar öyküsünü, geçmifllerine ve personellerine ba l l klar n, hem de projelerini ve gelecek planlar n harmanlay p sunduklar bir geceye sahne oldu. Dünya-Broström ortakl büyümeye devam ediyor Dünya Denizcilik, sveç in önde gelen ürün tankeri iflletmecisi Broström ile ortakl n, filoya 6 geminin daha eklenmesiyle daha da büyütüyor. Sözleflmeye göre iki flirketin her biri, halihaz rda Türkiye de 3 farkl tersanede infla halinde olan toplam alt geminin üçer tanesine sahip olacak. Toplam 6 adet 17,000 dwt kapasiteye sahip ürün ve kimyasal tankerleri Broström ün 60 gemiden oluflan güçlü Avrupa ürün tankeri filosuna eklenecek ve ticari olarak Broström taraf ndan iflletilecek. lk geminin bu y l sonuna do ru teslim edilmesi planlan yor. Geri kalan gemiler 2008 y l bafl na kadar teslim edilmifl olacak. Broström ün sahip olaca 3 gemi, 2007 y l boyunca teslim edilecek. Dünya Denizcilik, Güney Kore de infla halinde olan 47,000 dwt lik 8 ürün tankerinin ticari yönetimini kapsayan sözleflmeyi Broström ile 2005 y l nda imzalam flt. Ayr ca Dünya Denizcilik in halihaz rda iki gemisi Broström ün ticari yönetimi alt nda iflletiliyor. passed away, senior directors, and photos of company s buildings and vessels. No one who served to the company and no details were left out. Thus, Hyatt Regency Hotel witnessed a night, during which the Dünya Shipping presented their success story, their devotion to their past and personnel, and their projects and future plans on March 24, Dünya & Broström partnership Dünya Shipping is expanding its partnership with Sweden's leading product tanker operator Broström who will add another six vessels to its fleet. Under the agreement, the two companies will each own three of the six vessels, which are under construction at three different shipyards in Turkey. The six 17,000 dwt product and chemical tankers will be added to Broström's 60-strong European product tanker fleet and be commercially operated by Broström. The first vessel is scheduled to be handed over towards the end of this year, with the remaining deliveries taking place up to the beginning of The three vessels to be owned by Broström will be delivered during Since the beginning of 2005, Dünya Shipping has had an agreement with Broström covering the commercial management of eight 47,000 dwt product tankers under construction in South Korea. In addition, two existing Dünya Shipping vessels are currently under the commercial management of Broström. MARINE & COMMERCE MARCH

5 Pire Liman na Alternatif: Çanakkale Kepez Liman Alternative to Piraeus Port : Çanakkale Kepez Port anakkale Kepez Liman, Ç 17 Mart'ta, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ve çok say da bakan n kat l m ile Liman da düzenlenen törenle aç ld. Dünyan n say l tam hizmet limanlar ndan birisi haline gelmesi hedeflenen Kepez Liman, Yunanistan n Pire Liman na alternatif olarak gösteriliyor. Yap-ifllet-devret modeliyle Kolin nflaat A.fi. taraf ndan yap m 1 y lda tamamlanan Kepez Liman, Çanakkale Bo az 'nda gemilerin tüm ihtiyaçlar n karfl layarak tam hizmet verebilecek. Kepez Liman ; kat ve s v at k al - m, yük ve konteyner elleçlemesi, yolcu ve Ro-Ro hizmetleri, yak t ve di er ihtiyaçlar n giderilmesi, teknik hizmetler, depolama hizmetleri gibi beklentilerin tümüne yan t verecek flekilde planlanmas nedeniyle dünyadaki tam hizmet limanlar ndan birisi olarak nitelendiriliyor. Limanda kat ve s v at k al m hizmeti sa layan sintine tesisleri, 5080 tonluk kapasitesiyle, dünyada Barcelona'dan sonra ikinci önemli at k kabul tesislerinden biri olma özelli ini tafl yor. Liman' n hizmete girmesiyle gemiler bo az geçifli s ras beklerken tüm ihtiyaçlar n bu limanda giderebilecek. Liman n bir di er özelli i de 18 kilometre uzaktaki Truva'ya en yak n yolcu terminali vasf n üstlenecek olmas. Ayr ca liman tesisleri içinde yer alacak Petrol Ofisi istasyonunun devreye al nmas yla Çanakkale Bo az 'ndan Karadeniz ve Marmara Denizi'ne giriflç k fl yapan gemilere, yol üzerinde yak t ikmali yapabilecekleri bir alternatif do acak. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, liman n 214 metre uzunlu undaki iskelesinin her iki taraf ndaki anakkale Kepez Port was Ç opened on March 17 with a ceremony attended by the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, the Minister of Transport Binali Yildirim, and many other ministers. The port will be one of the world s few full-service ports, and is shown as an alternative to Greece s Port of Piraeus. Built in 1 year by Kolin Insaat A.S., a well-known Turkish construction company, under the Build-Operate-Transfer model, the Kepez Port will be able to provide full services, meeting all needs of ships at Canakkale Strait (the Dardanelles). The Kepez Port is described as the world s few full-service ports, as it is planned in such a way to meet all kinds of expectations such as solid and liquid waste collection, cargo and container handling, passenger and Ro-Ro services, supply of fuel and other requirements, technical services, storage services, etc. The bilge facilities to provide solid and liquid waste collection services to ships rank second after Barcelona in the world with a capacity of 5080 tons. Once the port has become operational, ships will be able to meet all their needs at this port, while waiting for their turn to pass the Strait. The port will also serve as a passenger terminal, which is the closest to the ancient city of Troy that is located some 18 kilometers. Furthermore, opening of the Petrol Ofisi station within the port 074

6 yolcu gemisi yanaflma rampalar n n Çanakkale'yi kruvaziyer turizminin u rak noktalar ndan biri haline getirece ini kaydetti. Bölgenin sanayi ve turizminin geliflmesine de büyük katk sa layacak olan Kepez Liman 'n n altyap s Ulaflt rma Bakanl Demiryollar, Limanlar ve Havameydanlar nflaat Genel Müdürlü ü (DLH) taraf ndan 1999 y l nda tamamland. Ancak yat - r m yap lmayarak liman n at l durumda kald n belirten Binali Y ld r m, daha sonra tesisi yap-ifllet-devret modeliyle ihale ettiklerini belirtti. Kolin nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Naci Kolo lu, liman n üstyap tesisleri inflaat sözleflmesinin DLH ile Kolin nflaat A.fi., Atlas Yap A.fi., Mavi Denizcilik A.fi. Ortak Giriflimi aras nda 22 Ekim 2003 tarihinde imzaland n ve yat r - m n 14 milyon ABD Dolar harcanarak tamamland n kaydetti. Buna göre liman; Kolin nflaat taraf ndan yap-ifllet-devret modeliyle 29 y l 10 ay 8 gün boyunca iflletilecek. Kolo lu, bu projenin özel sektör-devlet ifl birli ine güzel bir örnek oldu unu belirtti. facilities will provide a new alternative of refueling for vessels sailing to and leaving the Marmara Sea and the Black Sea. Minister of Transport Binali Yildirim said the cruise ship berthing ramps on both sides of the port s 214-meter quay would make Canakkale a resort for the cruise tourism. Stating that the infrastructure of the Kepez Port, which will make considerable contributions to development of industry and tourism in the region, was actually completed by the Ministry of Transport General Directorate of Railways, Ports and Airports Construction (DLH) in 1999, but that it was left idle for no further investments had been made, Minister Yildirim said they finally put the port out to tender under the Build- Operate-Transfer (BOT) model. Naci Kologlu, Chairman of the Board of Kolin Insaat A.fi., said the contract for construction of the superstructure of the port was signed between DLH and the Joint Venture consisting of Kolin Insaat A.S., Atlas Yapi A.S., and Mavi Denizcilik A.S. on October 22, 2003, that the investment was completed at a total cost around USD 14 million. The port will be operated by Kolin Insaat for a period of total of 29 years, 10 months and 8 days under the build-operate-transfer model. Kologlu said the project was a good example of cooperation between the private sector and state. MARINE & COMMERCE MARCH

7 Otomotiv Sektörüne Özel Liman Special Terminal for Automotive Industry luslararas tafl mac l k ve liman iflletmecili i alan nda U faaliyet gösteren Arkas, otomotiv sektörünün h zl geliflimi sonucu önemli bir yat r ma bafllad. Otomotiv sektörüne yönelik yeni bir liman yat r m : Zeyport araba terminali sonunda devreye girecek proje kapsam nda y ll k 400 bin araç kapasitesine ulafl lmas hedefleniyor. Benzerleri dünyada car terminal olarak adland r lan bu limanlar, birçok ülkede milyonlarca araban n tafl ma altyap s - n n belkemi ini oluflturuyor. Zeyport da otomobil fabrikalar na en yak n noktadan yükleme yapabilmeyi sa layarak, Türkiye deki bu aç kapatmay hedefliyor. Yeniköy - Gölcük bölgesinde bafllat lan liman projesi, tamamland nda haftan n yedi günü 24 saat hizmet verecek. Terminal özellikle, Gebze-Adapazar aras nda konumlanm fl bulunan araba üreticelerine çok yak n bir yerde gerçeklefltiriliyor. kincil olarak Bursa ve di- er bölgelere de hizmet verebilmesi hedefleniyor. Proje maliyetinin yaklafl k 22 milyon ABD dolar olaca, özsermaye ve proje finansman ile fonlanaca- bildiriliyor. Ad de ifltirilecek Liman yaklafl k 15 hektar alanda 328 ve 246 metre uzunlu- unda, 10/12.5 metre su derinli inde iki r ht ma sahip olacak ve Araba Tafl y c (Car Carrier) olarak adland r lan gemilerin yükleme yapmas na olanak sa layacak. 4 hektar flirketin kendi mülkiyetinde ve geri kalan k sm da deniz dolgusu ve üçüncü flah slardan kiralanm fl araziler üzerinde kurulacak. Marmara Denizi nde stanbul Zeytinburnu Liman n n da Zeyport olarak an lmas dolay s yla flirketin ilk kurucular n n verdi- i Zeyport ad n n faaliyet öncesinde de ifltirilece i bildiriliyor y l nda imar plan onaylanm fl olan iskele ve dolgudan oluflan projenin, planda herhangi bir de iflikli e gidilmeden dizayn yenileme çal flmas sonucunda, 2004 y l nda Araba Terminali Projesi ne dönüfltürüldü- ü belirtiliyor. ctive in the fields of A international transportation and port operating businesses, Arkas commenced an important investment as a result of the rapid development of the automotive industry. A new port investment intended specifically for the automotive industry: Zeyport car terminal. The company aims to achieve an annual vehicle capacity of 400 thousand at the facilities to be operational by the end of These terminals make up the backbone of the transportation infrastructure for millions of vehicles in many countries. As for Zeyport, the terminal aims to fill this gap in Turkey by enabling the automobile plants to ship vehicles from the nearest point. Once the terminal project commenced in the Yenikoy-Golcuk region has been completed, it will provide 7/24 service. The terminal is being constructed in a location very near to the car manufacturers located particularly between Gebze and Adapazari. The company aims to provide services to exporters in Bursa and other regions as well. It is reported that total cost of the project would be around USD 22 million, and be funded with the company s own resources and through project financing. The name will change The terminal that will cover an area of approximately 15 hectares will have two quays, with lengths of 328 and 246 meters respectively, and a depth ranging between 10 and 12,5 meters. The quays will be convenient for the Car Carriers to berth. 4 hectares of the area is owned by the company and the remaining portion will be obtained through reclamation and hired from third parties. Due to the fact that the Istanbul Zeytinburnu Port at Marmara Sea is also called Zeyport, it is reported that the name of the terminal will be changed before it becomes operational. The project, whose development plan was approved in 2001, was transformed into a Car Terminal Project as a result of a design renewal in 2004, without a change in the plan. Industry changes, port needs increase The need for terminals intended exclusively for cars is in direct proportion with the rapid development of the automotive 076

8 Sektör de ifliyor liman ihtiyac art yor Dünyada otomobillere özel liman ihtiyac, otomotiv sektörünün h zl geliflimiyle do ru orant l. Tafl mac l k nedeniyle do an fiyat art fllar asgariye indirilmek istiniyor. Bu da limana kadar daha az yol gitmek ve daha h zl liman operasyonuyla mümkün. Özel liman ihtiyac n n ikinci önemli nedeni ise art k bir fabrikan n, markan n tüm modellerini üretmemesi. En çok bir veya iki model, bir fabrikada üretilerek dünyaya da l yor. Bu iki nedene ek olarak art k stoklama yaparak üretim yerine, siparifl üzerine üretim tercih ediliyor. Bu model de da t m n h zl yap lmas n zorunlu k l yor. Zeyport ile tüm bu de iflimin içinde Türkiye otomotiv sektörünün esnek, güvenli ve kaliteli lojistik altyap ihtiyac n n karfl lanmas hedefleniyor. Mevcut altyap yla ithal ve ihraç edilecek araçlar, özel dorselere yükleniyor ve TIR'larla limanlara tafl n yor. Bu tafl ma fleklinin zaman, güvenlik, maliyet ve trafik gibi dezavantajlar yeni terminal ile azalt l yor y l nda otomotiv sektörü hem üretim hem de ihracatta beklentilerin çok üstünde bir performans göstererek bir dizi rekor k rd. Her geçen gün yap lan yeni modernizasyon ve tevsi yat r mlar, üretim bantlar ndan inen yeni modeller, Türkiye nin dünya otomotiv sektörü içerisindeki yükselen trendine iflaret ediyor. Üretim bir sene öncesinin rakamlar na göre yüzde 6.8'lik bir art fl gösterirken, ihracat yüzde 8.7'lik art flla yaklafl k 12 milyar dolara ulaflt. Sektör orta vadede 1.1 milyon adetlik üretim arz na haz rlan yor. industry. The rate increases arising due to transportation needs are desired to be minimized. And it is only possible through decreasing the distance to the port and a swift port operation. The second important reason for the need for a special port is that not only one plant manufactures all models of a brand. Maximum one or two models are manufactured in one plant and then distributed to every corner of the world. In addition to these two reasons, production on demand is preferred to keeping a stock on hand. This model makes it inevitable to speed up the distribution. With the Zeyport, Arkas aims to meet the flexible, reliable and quality logistics infrastructure needs of the Turkish automotive sector with all this change. Vehicles to be imported or exported with the existing infrastructure are loaded on special semi-trailers and transported to ports by trucks. The time, safety, cost and traffic disadvantages of this type of transportation are decreased with the new terminal. The automotive sector broke a series of records as a result of an unexpected performance in production and exports in The increasing modernization and expansion investments, new models from production lines indicate Turkey s rising trend in the world automotive industry. While the production increased by 6.8 per cent compared to the previous year, exports reached USD 12 billion with a firm 8.7 per cent increase. The sector prepares for a production supply of 1.1 million pieces in the medium-term. MARINE & COMMERCE MARCH

9 Fareyi Tutan Kediyi Ar yoruz! Looking for the cat that caught the mouse! Önemli olan, kedinin beyaz ya da siyah olmas de- il, fareyi yakalay p yakalamad d r. MEAK Deniz Ticaret Odas (DTO) Mart ay ola an meclis toplant s n n önemli bir konu u vard. 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel in konuflmac olarak davet edildi i toplant renkli anlara sahne oldu. Toplant n n aç l fl n yapan Meclis Baflkan Erol Yücel, ülke olarak d fl ticaretimizin % 85 ini deniz yoluyla yapmak zorunda oldu umuzu vurgularken, d fl ticaret yüklerinin 2005 y l itibariyle 154 milyon ton oldu unu aç klad. Ard nda da bunun % 76 s n n yabanc bayrakl gemilerle tafl nd na ve Türk bayrakl gemilerin sadece % 24 lük bir k sm n üstlendi ine dikkatleri çekti. Türk deniz ticaret filosunun 7 milyon dwt civar nda bulundu unu ve dünya s ralamas nda 17. s rada oldu unu belirten Yücel, konuflmas n n sonunda, hükümetin yüklerimizin Türk bayrakl gemilerle tafl nmas gerekti ini hedef olarak koydu unu ve DTO olarak ellerinden geleni yapacaklar n vurgulad. Süleyman Demirel in konuflmac olarak bulundu u toplant da özellikle vurgulad konu, globalleflen dünyada her fleyin birbirine ba l oldu u ve birbirini etkiledi i, dolay s yla da içinde bulunulan enformasyon ça n n kaç r lmamas gerekti i idi. Bu kez bilgi ça n yakalayaca z. Teknolojik büyük geliflmeler olmas bekleniyor ve Türkiye bundan pay n almal. Türkiye nin art k güç kaybetmemesi laz m. Kendimizi AB standartlar na uydurmak durumunday z. diyen Demirel; demokratik ve insan haklar n n esas oldu u bir dünyada, Türkiye nin bir an önce demokrasisini düzeltmeye, insan haklar eksikliklerini gidermeye ve piyasa ekonomisinin flartlar n benimsemeye mecbur oldu unu ve bugün özellefltirilen pek çok tesiste imzas n n bulundu unu ifade etti. Demirel ayr ca, Ben SÜLEYMAN DEM REL N KONUfiMASINDAN B RKAÇ CÜMLE... YORUMSUZ... Lafa de il icraata bakmak laz m y l ndan itibaren meclisteyim... Genç kardefllerimize, bu sektörde çal flanlara, DTO ya destek veriyoruz... Türkiye ne yaz k ki kabotaj tafl mac l nda istedi imiz yerde de ildir. Türkiye'yi kim idare ederse etsin sizin taleplerinize s rt n dönemez. Sizin talepleriniz daha çok bürokratik engellerin ortadan kald r lmas ve vergi engelleridir. Müruru zamana u ram fl. Dün size verdi imiz sözü tutmamamız, bugün bizi üzer. Ama ben halkıma verdi im sözlerin büyük bir bölümünü tutmufl bir siyasetçiyim. Bu konuda kendimi mutlu görüyorum. Türkiye'nin iyi bir deniz ticaret filosuna sahip olmas n çok hayal ettik. The important thing is not whether the cat is white or black, but whether it has caught the mouse. MEAK Chamber of Shipping I (DTO) had an important guest at its ordinary assembly for the month of March. The assembly, to which the 9 th President of the Republic of Turkey, Suleyman Demirel, was invited as a speaker, witnessed very interesting moments. The inaugural speech of the assembly was delivered by the Assembly Chairman of the Shipping Chamber, Mr. Erol Yucel. Yucel pointed out that 85 per cent of the Turkish foreign trade should be carried by sea, adding that the total amount of foreign trade cargoes had been 154 million tons as of The Chairman said 76 per cent of cargoes were carried by foreign flagged vessels and that only 24 per cent was carried by Turkish flagged ones. Stating that the Turkish merchant marine was around 7 million dwt and ranked 17 th in the world, Yucel concluded that the Turkish government had set a target aimed at haulage of cargoes aboard Turkish flagged vessels and that as the Chamber of Shipping, they would do their best to achieve it. In his speech he delivered at the assembly, Suleyman Demirel, the 9 th President of the Republic of Turkey, emphasized that everything was connected with and affected each other in this globalizing world, and that consequently we should not miss the information age we live in. Demirel said, This time we will not miss the information age. Important technological developments are expected and Turkey should secure its share in that. Turkey should not lose power anymore. We have to adapt ourselves to the EU standards. Stating that Turkey is obliged to improve its democracy, make up any deficiencies with respect to human rights, and to adopt the market economy in this world that is based on democracy and human rights, and that he has his sign in many plants being privatized today, Demirel further said, I advocate privatization and foreign capital. There is no difference between domestic and foreign. The important thing is not whether the cat is white or black, but whether it has caught the mouse. We are looking for the cat that has caught the mouse. 078

10 özellefltirmeyi, yabanc sermayeyi savunuyorum. Art k yerliyabanc yok. Kedinin beyaz ya da siyah olmas de ildir önemli olan, fareyi yakalay p yakalamad d r. Fareyi tutan kediyi ar yoruz biz. dedi. Türkiye'nin iyi bir deniz ticaret filosuna sahip olmas n çok hayal ettiklerini ifade eden Süleyman Demirel, Türkiye'nin mallar n n önemli bir k sm n deniz yoluyla tafl mas n, baflka mallar için de bu yolu kullanmas n hayal ettiklerini ve bugün denizcilik sektörünün 13 milyar dolar girdi sa layarak kendilerini memnun etti ini söyledi. Ayr ca sektörün Türkiye'nin gelecekteki yerine önemli katk da bulunaca n ve Türkiye'yi kim idare ederse etsin, bu sektörün taleplerine s rt n dönemeyece- ini kaydetti. Toplant salonunun bir anda kahkahalara bo ulmas n sa layan olay ise toplant n n soru cevap k sm nda yafland. Furtrans Yönetim Kurulu Baflkan Faruk Ürkmez in; 20 y l önce Baflbakan oldu unuz takdirde, Denizcilik Bakanl n kuraca- n za söz vermifltiniz. E er kuramazsam ve bana nedenini sormazsan namertsin! diye de eklemifltiniz. O zaman soramad m ama namert olmamak için flimdi soruyorum.'' demesi üzerine, Demirel'in ''müruru zamana u ram fl'' fleklindeki yan t büyük alk fl ald ve toplant n n havas n yumuflatt. Oldukça renkli geçen DTO meclis toplant s n n kapan fl nda, ilerideki toplant lar n yemekli kokteyl tarz nda gerçekleflece i ve Haziran ay toplant s nda Deniz Kuvvetleri Komutan n n a rlanaca da duyuruldu. Stating that they very much dream that Turkey would have a very good merchant marine, Suleyman Demirel added that they wanted Turkey to carry a major portion of its cargoes by sea, and that other cargoes would also be carried by sea. Demirel said, the maritime industry today provided an input of 13 billion dollars and thus pleased them. He also stated that the maritime industry would make considerable contributions to Turkey s position in the future and that no one could turn his back on to the demands of this industry. The dialogue between Faruk Urkmez, Chairman of the Board of Directors of Furtrans, and Suleyman Demirel caused the participants to burst into laughter. Urkmez told Demirel, Twenty years ago, you promised me that if you would become the Prime Minister you would establish the Ministry of Maritime Affairs, adding that If I do not do so, and if you do not ask me the reason why, then you are coward! I was not able to ask you the reason, but I ask it now, in order not to be a coward. Demirel s answer was, It has lapsed,, which was received with loud claps. It was announced by the end of the session of the Chamber of Shipping, which was quite interesting, the future assemblies would be held in the form of banquet and that the Turkish Naval Forces Commander would be invited to the June session. MARINE & COMMERCE MARCH

11 Bal kç Gemilerinin Emniyeti Hakk nda Yönetmelik Regulations on Fishing Vessels Safety al kç gemileri için emniyet B standartlar n oluflturmak, bal kç gemilerinin emniyeti konusunda ulusal uygulamalarla ilgili yetki, görev ve sorumluluklar belirlemek amac yla haz rlanan yönetmelik, 23 fiubat 2006 tarihinde Resmi Gazete de yay nland. Denizcilik Müsteflarl taraf ndan yürütülecek olan yönetmelik 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlü e girecek. Yönetmelik, aksi belirtilmedikçe Torremolinos Protokolü Ek inin kapsam na girdikleri ölçüde Türk bayrakl, Türk iç sular nda veya kara sular nda çal flan, yakalad klar avlar bir Türk liman na getirip b rakan, boyu 24 metre ve üstü, yeni ve mevcut bal kç gemilerini kaps yor. Ancak, boyuna bak lmaks z n ticari nitelikte olmayan bal kç l k faaliyetinde kullan lan özel tekneler, yönetmelik kapsam d fl nda b rak l yor. Yönetmelik; tarihli ve 4922 say l Denizde Can ve Mal Koruma Hakk nda Kanun ile tarihli ve 491 say l Denizcilik Müsteflarl n n Kurulufl ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak, tarihli ve 97/70/EC say l Avrupa Birli i Direktifi hükümlerine paralel olarak haz rlanm fl bulunuyor. he regulations prepared to set T the safety standards for fishing vessels and to set out the authorities, duties and responsibilities relating to national applications concerning the safety of fishing vessels were published in the Official Gazette of Turkey on February 23, To be enforced by the Undersecretariat for Maritime Affairs, the Regulations will enter into force on July 1, The Regulations apply to the new and existing fishing vessels of 24 meters in length and over, which fly the Turkish flag, or operating in the Turkish inland waters or territorial waters, and discharging their catch at Turkish ports, unless otherwise stated, to the extent that they fall within the scope of the Annex of the Torremolinos Protocol. However, regardless of their length, private boats used for non-commercial fishing purposes are excluded from the scope of the Regulations. The Regulations were prepared based on the provisions of the Law Number 4922 on Safeguarding of Life and Property at Sea, dated June 10, 1946, the Decree Law Number 491 on the Organization and Duties of the Undersecretariat for Maritime Affairs, dated August 10, 1993, and parallel to the provisions of the Council Directive 97/70/EC of December 11, enizlerin Aynas nda Son DElli Y l Kaptan ve yazar Oktay Sönmez in Dünya Yay nlar ndan ç kan son kitab. Türk denizcili inin son elli y l na ayna tutan Sönmez, denizlerde kazand deneyimi sat rlar na bire bir yans t yor ve daha önce bas nda yer alm fl makaleleri ile bu sürecin güncel olaylar na parmak bas yor. Hem geçmifli hem de gelece i sayfalar na konuk ederken, denizcili imizin dünden bugüne geliflimini, nereden nereye geldik sorusunun cevab n, sonsuz bir ülke ve deniz sevgisi eflli inde okuyucular na içten bir flekilde anlat yor. Sönmez güncel konular iflledi i makalelerinde kimi zaman kaptan kimli ini, kimi zaman gazeteci kimli ini Denizlerin Aynas nda Son Elli Y l Last Fifty Years in Mirror of Seas öne ç kar rken, kimi zaman da karfl m za flair olarak ç k yor. Sönmez kitab nda, küreselleflme ile nas l bafledebilece imize dair ipuçlar vermekten de geri durmuyor. Kitab n içerdi i makaleler aras nda, Karadeniz in ölmekte olan hidrobiyolojik yap s, çevre sorunlar, denizcilikteki tehlikeler, denizlerimizdeki zenginlikler, deniz kültürü, antik limanlar, Anadolu, Esmeralda, Tar k Zafer Tunaya, Amerika Amerika gibi konulara yer veriliyor. enizlerin Aynasinda Son DElli Yil (The Last Fifty Years in the Mirror of the Seas) is the last book of Captain and author Oktay Sonmez, published by Dunya Publications. Holding up a mirror to the last fifty years of the Turkish maritime industry, Sonmez reflects on his lines the years of experience gathered at sea one by one and draws attention to the current issues of this process with his articles published in the press previously. While embracing both the past and the future in the pages of his book, Sonmez tells to his readers the development of the Turkish maritime industry from the past to the present and gives the answer to the question from which point we have achieved our current position in a cordial manner, in accompaniment of infinite love of the Country and the sea. Sonmez sometimes shows up his captain and sometimes journalist identity in his articles, in which he deals with the current issues, and sometimes he appears as a poet. In his book, Sonmez also gives us clues as to how we can cope with globalization. The subject of the articles contained in his book ranges from the dyeing hydrobiological structure in the Black Sea, to environmental issues, hazards of the seas, riches of our seas, marine culture, ancient ports, Anatolia, Esmeralda, Tarik Zafer Tunaya, and America America. 080

12 Deniztemiz II zmir de... Deniztemiz II in Izmir... zmir Körfezi nde deniz kirlili- ini önleme yönünde yap lan çal flmalar kapsam nda, zmir Büyükflehir Belediyesi ile DenizTemiz Derne i / TURMEPA bir kampanya yürütüyor. Kampanya; deniz ve sahillerimizin kirlenmesini önlemek ve mevcut kirlili in temizlenmesi hususunda katk da bulunmak, yap - lan çal flmalar teflvik etmek, gelifltirmek ve çeflitli hedef kitlelere e itim seminerleri düzenleyerek halk m z n konuyla ilgili bilinçlenmesini sa lamak amaçlar n tafl yor. Ayr ca bu kampanya kapsam nda Ocak 2006 dan itibaren DE- N ZTEM Z II Süpürgesi yürütülen temizlik faaliyetlerine destek amac yla zmir Körfezi nde hizmet veriyor. 1 y l sürecek kampanya için zmir Büyükflehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda bir protokol töreni düzenlendi. Törene, zmir Valisi O uz Ka an Köksal, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, TUR- MEPA Kurucu ve Onursal Baflkan Rahmi M. Koç, TURME- PA Yönetim Kurulu Baflkan Eflref Ceraho lu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve zmir de faaliyet gösteren odalar n baflkanlar kat ld. Rahmi M. Koç yapt - konuflmas nda deniz temizli- i konusunda bir k v lc m çakmay amaçlad klar n belirterek, Tek bafl m za denizleri temizlemeye gücümüz yetmiyor. Bizlerin sizlere, di er vatandafllara, üniversitelere, okullara ihtiyac var. Bizlerin, bu çabam za destek verilmesine ihtiyac m z var. Bu protokolle, Türkiye nin güzel kenti zmir de önemli bir hareket bafllatm fl bulunuyoruz dedi. zmir Metropolitan Municipality and Deniztemiz/TURMEPA (Turkish Marine Environment Protection Association) conduct a campaign within the scope of the activities carried out for prevention of sea pollution in the Gulf of Izmir. The campaign aims to prevent the seas and coasts from pollution and to provide contributions to eliminate the existing pollution, to encourage and promote the relevant operations carried out, and to ensure that the public becomes aware of these issues through educational seminars. Furthermore, the DENIZTEMIZ II sea cleaner has served in the Gulf of Izmir since January 2006 within the scope of this campaign, in an attempt to provide support to the cleaning operations carried out. The Izmir Metropolitan Municipality organized a protocol ceremony at the Cetin Emec Hall for the campaign that will last one year. Among the participants of the ceremony were Izmir Governor Oguz Kagan Koksal, Izmir Metropolitan Mayor Aziz Kocaoglu, TURMEPA s Founder and Honorary Chairman Rahmi M. Koc., TURMEPA Chairman of the Board Esref Cerrahoglu, Members of the Board and chairmen of the chambers in Izmir. Stating that they aimed to make a beginning for the cleanliness of the seas in his speech he delivered at the ceremony, Rahmi M. Koc said, Our individual power is not sufficient for cleaning the seas. We need you, other citizens, universities, and schools. It is necessary that our efforts are supported. With this protocol, we initiate an important movement for Turkey s beautiful city Izmir. 082

13 Amatör Denizcilik S navlar Amateur Seamanship Exams Amatör Denizci (ADB) ve K sa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlik (KMT) Belgeleri almak için yap lan s navlar, T.C. Baflbakanl k Denizcilik Müsteflarl n n 7 fiubat 2006 tarihinde imzalanan protokolle verdi i yetkiyle, Nisan 2006 ay ndan itibaren Ankara, Antalya, Bodrum, stanbul, zmir, Marmaris ve Samsun illerinde Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF) taraf ndan gerçeklefltirilecek. Di er illerde s nav, Liman Baflkanl klar taraf ndan yap lmaya devam edecek. Ocak, Nisan, Temmuz ve Kas m aylar nda olmak üzere y lda dört kez yap lan s navlar sonucunda al nan ADB ile sadece özel tekneler, özel yatlar ve yat turizmi yönetmeli i uyar nca, mürettebats z (bareboat) kiraya verilen ticari yatlar sevk ve idare edilecek. Belge, ticari kay tl yatlarda gemici statüsünde çal flan kiflilerce kullan lamayacak. KMT ile ise özel tekne ve yatlarda kurulu ruhsata ba lanm fl VHF telsiz cihazlar kullan labilecek. Belge sahipleri, GMDSS düzenlemeleri d fl nda kalan telsiz istasyonlar ile sürekli telsiz telefon vardiyas uygulamas zorunlu olmayan ve telsiz telefon istasyonu bulunan yük gemilerinde telsiz operatörü olarak çal flabilecek. xaminations taken for E obtaining the Amateur Seaman Certificate (ADB) and Certificate of Competence for Short Range Radio Operators (KMT) will be conducted in Ankara, Antalya, Bodrum, Istanbul, Izmir, Marmaris and Samsun by the Federation of Amateur Seamanship (ADF) starting on April 2006 under the authorization given by the Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs with a protocol dated February 7, The exams will continue to be conducted by the Port Authorities in other provinces. With the Amateur Seaman Certificate obtained taking the exams conducted four times a year in the months of January, April, July and November will be used for operating only private boats and private yachts, as well as commercial yachts chartered bareboat in line with the yacht tourism regulations. The certificate will not be valid for individuals to be employed as seaman on yachts registered as commercial. And it will be possible to operate the VHF radio equipment, which requires a license for operation, on board private boats and yachts with the KMT certificate. Certificate holders will be able to work as radio operator aboard cargo ships, on which continuous radio telephone connection with radio stations is not obligatory, and which have a radio telephone installation. MMOB Gemi Mühendisleri T Odas n n 40. Genel Kurul u 11 Mart, Oda Organlar seçimleri ise 12 Mart 2006 tarihlerinde yap ld. Baflkan S. Sacit Demir, Baflkan Yard mc s Mustafa Zorlu, Sekreter Tamer Y lmaz, Sayman Binnur Özmen, Üyeler Abdi Kükner, Yücel Erdem, hsan Altun dan oluflan 40. dönem yönetim kurulu, ilk toplant s n 15 Mart 2006 tarihinde gerçeklefltirdi. TMMOB Gemi Mühendisleri Odas 40. dönem ola an genel kurulunda denizcilik sektörü, gemi infla, yat infla, gemi/yat bak m ve onar m sektörü, oda üyelerinin yaflad sorunlar ve çözüm önerileri ele al nd. Baflkan Sacit Demir yay nlad sonuç bildirgesinde, ülkemizde yük ve yolcu tafl mac l nda denizyolu ve demiryollar için bütçeden ayr lan pay n, karayollar na oranla az oldu unu belirterek; tüm ulaflt rma ve tafl mac l k olanaklar n n uyumlu hale getirilmesi gerekti- ini vurgulad. Gemi Mühendisleri Odas nda Yeni Dönem A New Period at the Chamber of Turkish Naval Architects and Marine Engineers T he 40th General Assembly of the TMMOB Chamber of Turkish Naval Architects and Marine Engineers was held on March 11, and the elections for the Chamber s Organs were held on March 12, The Board of Directors for the 40 th period consisted of the Chairman S. Sacit Demir, Vice Chairman Mustafa Zorlu, Secretary Tamer Yilmaz, Accountant Binnur Ozmen, and Members Abdi Kukner, Yucel Erdem, Ihsan Altun. The Board held its first meeting on March 15, Among the issues addressed at the 40 th Ordinary General Assembly of the TMMOB Chamber of Turkish Naval Architects and Marine Engineers were maritime industry, shipbuilding, yacht building, ship/yacht maintenance and repair industry, problems experienced by the members of the chamber, and solution recommendations. In the Final Declaration he published, the Chairman Sacit Demir stated that the share assigned from the budget for transportation of cargoes and passengers by sea and rail was very little compared to that allotted for road transportation, and emphasized that it was necessary to harmonize all means of transportation. 084

14 Deniz Fenerleri Turizmde Odaklan yor Lighthouses Focus on Tourism EGK ye ait 9 deniz fenerinin, turizm amaçl olarak 3 K y ll na kiraya verilmesi öngörülüyor. K y Emniyeti ve Gemi Kurtarma flletmeleri Genel Müdürlü ü, gemilere yol gösteren ve ço u tarihi nitelik tafl - yan fenerlerin kiraya verildikten sonra kafe veya bal k restoran olarak hizmet verebilece- ini belirtiyor. Söz konusu deniz fenerlerinin arsa ve binalar n n turizm için kullan lmas na yönelik ihaleler Nisan tarihleri aras nda, K y Emniyeti Genel Müdürlü- ü nün stanbul Sal pazar ndaki binas nda yap lacak ve fenerlerin kontrol ve iflletmesi kurumda kal rken, kullan m alan ve binalar kirac n n tasarrufuna geçecek. he General Directorate of T Coastal Safety & Salvage Administration plans to rent out 9 lighthouses for a period of 3 years for tourism purposes. The Administration stated that the historical lighthouses that have guided ships for years could serve as café of fish restaurant. Tenders for the use of the land and buildings of the lighthouses for tourism purposes will be held between April 10 and 14, 2006, at the headquarters of the General Directorate of Coastal Safety and Salvage Administration in Salipazari, Istanbul. The control and operation of the lighthouses will remain with the Administration, while the area of use and the buildings will be placed at the disposal of the renter. Antalya Liman halede Port of Antalya Put Out to Tender asarruf Mevduat Sigorta T Fonu (TMSF), Antalya Liman n n iflletme hakk n 2028 y l na kadar elinde bulunduran Ortado u Antalya Liman flletmeleri A.fi. nin yüzde hissesini 74 milyon dolar muhammen bedelle sat fla ç kard. hale 15 Haziran da yap lacak ve kat lmak isteyen yat r mc lar n yararlanabilmesi için 8 May s-25 May s tarihleri aras nda bilgi odalar aç k tutulacak. Sat fl kapal zarf ve aç k art rma usullerinin birlikte uygulanmas yla yap lacak. Ortado u Antalya Liman flletmeleri A.fi., Antalya Liman n n iflletme hakk n özellefltirme kapsam nda 1998 y l nda 30 y ll na alm flt. Özellefltirilen Antalya Liman, Süha Süren Sümerbank tan ald kredileri ödeyemeyince Hayyam Garipo lu na geçmiflti. Sümerbank a el konulmas yla birlikte de liman tekrar devlete geçmifl ve adeta yeniden kamulaflt r l rken, özellefltirme bedelinin bir k sm n da TMSF ödemiflti. Antalya Liman m 2 aç k ve m 2 kapal stok alan na, 2,040 metre r ht ma, 9 metre su derinli ine sahip. Liman n kapasitesi gemi kabul y lda 2,974 gemi ve yük elleçleme kapasitesi y lda 3 milyon ton. avings Deposit Insurance S Fund (TMSF) has put out per cent share of Ortadogu Antalya Liman Isletmeleri A.S. to tender at an estimated amount of USD 74 million. The company holds the operating right of the Port of Antalya until The tender will be held on June 15 and information rooms will be open between May 8 and 28, 2006, for use by the interested investors. Both sealed bid and open auction methods will be used. Ortadogu Liman Isletmeleri A.S. had obtained the operating right of the Port of Antalya within the scope of the privatization for a period of 30 years back in Because Suha Suren had failed to repay the loans obtained from Sumerbank, the operating rights of the port were transferred to Hayyam Garipoglu. When the Sumerbank was seized by TMSF, the port was transferred back to the state. While it was being almost renationalized, some portion of the privatization amount was paid by TMSF. The Port of Antalya has m 2 of open and m 2 of covered stocking areas, meters of quays, and 9 meters of water depth. The annual capacity of the port is 2,974 ships and annual cargo handling capacity is 3 million tons. MARINE & COMMERCE MARCH

15 Özellefltirmeye Devam... Privatizations Continue... D evlet Demiryollar flletmesi Genel Müdürlü ü ne ait zmir Liman, 49 y l iflletme hakk n n verilmesi yöntemiyle özellefltirilmek üzere ihale ediliyor. T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl ndan yap lan aç klamaya göre, ihaleye iliflkin ilk teklifler 24 May s ile 7 Haziran 2006 tarihleri aras nda verilebilecek. hale flartlar belgesi ve tan t m döküman temin edebilmek için 15,000 YTL, geçici teminat içinse 15,000,000 ABD Dolar - n n yat r lmas gerekiyor. Ayr - ca ihaleye teklif verecek tüzel kiflilerin 2005 y l içerisinde dünya çap nda en az 100,000,000 ABD Dolar ciro elde etmifl olmas ; en az 100,000,000 ABD Dolar de erinde fon yönetiyor olmas ; en az 75,000,000 ABD Dolar net aktife sahip olmas ; ya da öz sermayesinin en az 30,000,000 ABD Dolar olmas seçeneklerinden birini gerçeklefltirmesi gerekiyor. Ortak Giriflim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda ise, grup üyelerinden en az birinin tek bafl na bu kriterlerden birine uygun mali yap ya sahip olmas isteniyor. Geçti imiz aylarda, yine TCDD ye ait Türkiye nin en önemli limanlar ndan olan Mersin Liman na 755 milyon dolar ve skenderun Liman na ise 80 milyon dolar ile 36 flar y l süreyle iflletmek üzere PSA Akfen Ortak Giriflim Grubu en yüksek teklifi vermiflti. zmir port owned by the I General Directorate of Turkish State Railways has been put out to tender for privatization with the method of granting the operating right for a period of 49 years. According to the announcement made by the Turkish Prime Ministry Privatization Administration, bids will be submitted between May 24 and June 7, Bidders will pay YTL 15,000 to obtain the tender specifications and introductory documents, and an amount of USD 15,000,000 is required as the bid bond. Furthermore, the legal entities desiring to submit their bids to the tender committee must, in the first place, fulfill any one of the following conditions: it should have had at least USD 100,000,000 turnover on a global basis in 2005; manage minimum of USD 100,000,000 of funds; have net assets of USD 75,000,000; or have an equity capital of minimum of USD 30,000,000. In case of Joint Venture Groups, at least one of the partners of the Group alone must have a financial structure meeting any one of these conditions. In recent months, PSA Akfen Joint Venture Group submitted the highest bids for the 36-year operating rights of Turkey s two other major ports owned by the Turkish State Railways: Mersin Port with USD 755 million, and of the Iskenderun Port with USD 80 million. 086

16 emi Yak t kmalcileri G Derne i, Bunker Brifingi düzenledi. Toplant da; gemilere verilen hizmetler, limanlar m zda bunker hizmetini ülke yarar na daha fazla sa lama olanaklar ve yeni kurallara uyum gibi konular üzerinde duruldu. Dernek Baflkan Deniz Erayd n, Türk limanlar n bölgenin aç k ara en iyi ikmal limanlar yapmay hedef olarak benimsediklerini dile getirirken, yeni kurallar ö renme ve uygulama aflamas n n, denizcilikle ilgili makamlarla paylafl lmas halinde daha verimli olaca n belirtti. Erayd n konuflmas nda, Bunker bir liman n hizmet kurumu olmas nda belirleyici unsurlar ndan biridir. Denizcilik firmalar n n da olmazsa olmaz d r. Kumanya ve yedek parça gibi faaliyetler ise hizmet s n r n belirler. derken, limanlar m z n Hedef, 1 Numaral Bunker Liman Olmak Goal: to become the number 1 bunker port önemini ve zenginli ini geçen gemilerin say s n n de il, durup hizmet alan gemilerin say s n n belirledi inin de alt n çizdi. yi bir liman n bölgesinin siyasi ve ticari konumuna katk sa lad - n vurgulayan Erayd n a göre; limanlardan bunker hizmeti alan gemilerin art fl, di er hizmetlerin say s n da do rudan ve dolayl olarak artt r r. Toplant da ayr ca, The Shell Company of Turkey Ltd. Deniz Yak tlar Sat fl ve fl Güvenli i Sorumlusu Özgül Bafler, Marpol a uyum konusu ve stanbul un 1 numaral bunker liman olabilmesi için yap labilecekler hakk nda bir sunum yapt ve kendisine yöneltilen sorular cevapland rd. Sunumda de inilen konular, dünyada ve Türkiye de Marpol Annex VI uygulamalar ile yak t ikmallerinde kullan lan barç standartlar n n dünü ve bugünü idi. urkish Bunker Association held T a Bunker Briefing. The briefing dealt with the services provided to vessels, possibilities to create more benefits for the country through bunker services at Turkish ports, and compliance with the relevant new rules. Deniz Eraydin, Chairman of the Association, stated that they aimed to make the Turkish ports the best supply ports in the region, and that it would be more productive if the stage of learning and applying the new rules is shared with the maritime-related authorities. In his speech, Eraydin said, Bunker is one of the characteristics of being a service establishment for ports and it is inevitable for the shipping companies. And activities such as supply of provisions and spare parts determine the limits of the services. Eraydin also emphasized that the importance and richness of our ports is not determined by the number of ships calling, but ships receiving services. Saying that a good port makes contributions to the political and commercial position of its region, Eraydin added that increase in the number of ships receiving bunker services would also increase the number of other services directly or indirectly. Furthermore, Ozgul Baser, Marine Fuel Sales and Occupational Safety Executive, The Shell Company of Turkey Ltd., made a presentation on compliance with MARPOL and things that should be done for Istanbul to become the number 1 bunker port. Baser also answered the questions of participants. The presentation covered MARPOL Annex VI applications in the world and Turkey, and the past and present of the standards on barges used for supplying fuel to ships. dildar PR MARINE & COMMERCE MARCH

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Kayboldum. Not knowing where you are Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Asking for a specific location on a map ı nerede bulurum? Asking for a specific... bir banyo?... bir

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Kolaşin 600 m kayak merkezi için zemin geliştirme inşaatına yönelik arsanın uzun vadeli olarak (en az 3 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA İÇİNDEKİLER OTOMOTİV SANAYİİ FİRMALARI

Detaylı

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması EK-1: İHALE KÜNYELERİ Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili İhale Duyurusu İhale

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı